Sastamalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sastamalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma"

Transkriptio

1 Sastamalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

2 Sisällys Sisällys Johdanto Varhaiskasvatus Sastamalassa Varhaiskasvatuksen arvot Varhaiskasvatuksen päämäärät ja tavoitteet Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Lapselle ominaiset toimintatavat Varhaiskasvatuksen sisällöt Mediakasvatus Kasvatuskumppanuus Varhaiskasvatuksen tuki Monialainen yhteistyö Tuen järjestäminen Eri kieli ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatus Yhteistyökumppanit Varhaiskasvatuksen laatu, arviointi ja kehittäminen

3 1. Johdanto Sastamalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista ( ) sekä Stakesin laatimiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ( ). Tähän asiakirjaan on ensimmäistä kertaa koottu Sastamalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma, jonka arvot pohjautuvat kaupungin strategiaan. Suunnitelma on henkilöstön yhteinen työväline, joka linjaa varhaiskasvatuksen toiminnan. Tämä asiakirja varmistaa toiminnan yhtenäisyyden ja lasten sekä heidän perheidensä tasavertaisuuden toteutumisen. Varhaiskasvatussuunnitelma on pohjana päivähoitoyksiköiden omille varhaiskasvatussuunnitelmille sekä laatujärjestelmän luomiselle. Varhaiskasvatuksen johtoryhmä valitsi suunnitelmaa laatimaan työryhmän: - Häijään päiväkoti: lto Sanna Mattila ja lto Salla Vainionperä - Kiikan päiväkoti: lto Heini Stenberg - Ojansuun päiväkoti: lto Emmi Laaksonen ja lto Hanna Kolu - Uotsolan päiväkoti: lto Nina Laine - Kiertävät erityislastentarhanopettajat Anne Lehtimäki ja Reetta Reikko Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran Työskentely jatkui kevään 2014, jolloin ryhmäläiset kävivät sisällöistä keskustelua myös omissa yksiköissään. Syksyllä 2014 suunnitelmaluonnos lähetettiin kommentoitavaksi päivähoitoyksiköihin. Samalla pyydettiin toimittamaan sisältöä tukevia valokuvia. Saatujen palautteiden perusteella luonnosta muokattiin ja valokuvat valittiin työryhmän viimeisessä tapaamisessa marraskuussa

4 2. Varhaiskasvatus Sastamalassa Sastamala on asukkaan kaupunki Pirkanmaalla. Nykyinen Sastamalan kaupunki on perustettu vuonna 2009 Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän kuntaliitoksen myötä. Vuonna 2013 kaupunkiin liitettiin myös Kiikoisten kunta. Sastamalassa on kaunis luonto ja runsaasti vesistöä, maalaismaiseman ympäröimä keskustaajamakin on rakennettu järvien rannalle. Varhaiskasvatusta Sastamalan kaupunki tarjoaa päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Päivähoitoyksiköt on jaettu sijaintinsa mukaan neljään alueeseen: etelä, keskusta, länsi ja pohjoinen. Päivähoitoyksiköt löytyvät luetteloituna Sastamalan kaupungin nettisivuilta (www.sastamala.fi). Perhepäivähoidossa päivähoidon paikkana on hoitajan oma koti ja hoitaja on työsuhteessa kaupunkiin. Hänellä voi ryhmässään olla kokopäiväisesti enintään neljä alle kouluikäistä lasta. Lisäksi hoitoryhmässä voi olla yksi osapäivähoidossa oleva lapsi. Ryhmäperhepäiväkodeissa kaksi tai kolme hoitajaa työskentelee yhdessä kaupungin järjestämissä tiloissa. Sastamalan ryhmäperhepäiväkodeissa työskentelee 4

5 perhepäivähoitajia ja lähihoitajia. Ryhmässä voi olla yhtä hoitajaa kohti kokopäivähoidossa neljä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva lapsi. Päiväkodeissa työskentelee lastentarhanopettajia, lastenhoitajia sekä tarvittaessa avustajia. Lapsiryhmässä voi yhtä aikuista kohden olla neljä alle 3-vuotiasta ja seitsemän yli 3-vuotiasta lasta. Vuorohoito on tarkoitettu lapsille, joiden hoidon tarve johtuu molempien huoltajien vuorotyöstä tai ammatillisesta opiskelusta. Ympärivuorokautista hoitoa tarjotaan Häijään päiväkodissa sekä vuorohoitoa klo välillä Keskustan päiväkodissa. Esiopetus toteutetaan sekä päiväkodeissa että koulujen yhteydessä. Sastamalan kaupungin oma esiopetussuunnitelma on nähtävissä kaupungin nettisivuilla. 5

6 .2.1 Varhaiskasvatuksen arvot Varhaiskasvatuksemme arvojen taustalla ovat Sastamalan kaupungin strategiassa (2020) mainitut arvot: rohkea realismi, osaava uudistuminen, yhteistyön voima, elinvoimaisuus ja asukkaiden hyvinvointi. Hyvän elämän Sastamala 2020 kasvaa asukkaista. Kunnioitamme jokaista ihmistä ja pelaamme yhtenä joukkueena parantaaksemme kaupungin palveluja ja elinympäristöä. Päätöksissä huomioimme ihmisen, kestävän kehityksen ja talouden. Palvelujen järjestämisessä käytämme uutta tekniikkaa, parhaita oivalluksia sekä liikkuvia palveluita, jotka tavoittavat ihmiset myös harvaan asutuilla alueilla. Juuriensa velvoittamana Sastamala jatkaa elämäänsä elinvoimaisena ja asukkaidensa rakastamana kaupunkina. Sastamalan kaupungin varhaiskasvatuksen keskeisiä arvoja ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, rohkeus ja kestävä kehitys. Näiden arvojen mukaan toimiessamme takaamme jokaiselle lapselle turvallisen kasvun ja opin polun. 6

7 TURVALLISUUS Edistämme lapsen hyvinvointia luomalla mahdollisimman pysyvät ja turvalliset ihmissuhteet. Lapsi nauttii olostaan yhteisössä, jossa hän kokee iloa ja toimimisen vapautta kiireettömässä ja turvallisessa ilmapiirissä. Huolehdimme myös fyysisen ympäristön turvallisuudesta. Luomme lapselle ikätason mukaiset selkeät rajat ja säännöt. ASIAKASLÄHTÖISYYS Kohtaamme jokaisen lapsen yksilöllisten tarpeiden, persoonallisuuden ja perhekulttuurinsa mukaisesti. On tärkeää, että jokainen lapsi ja perhe kokevat, että heitä arvostetaan riippumatta heidän sosiaalisesta tai kulttuurisesta taustastaan tai etnisestä alkuperästään. YHTEISÖLLISYYS Toimimme yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti ja sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin. Arvostamme vanhempien kasvatusvastuuta ja toimimme yhdessä lapsen parhaaksi. Huolehdimme siitä, että lapsi kokee kuuluvansa vertaisryhmään. Teemme monipuolista yhteistyötä ja mahdollistamme sekä lapsen perheen että muiden yhteistyökumppanien aktiivisen osallistumisen toimintaamme. ROHKEUS Varhaiskasvatuksemme toimintakulttuuri on osallistava ja innovatiivinen. Toimintatapojen arviointi ja kehittäminen ovat osa jokaista päiväämme. Suhtaudumme muutoksiin myönteisesti ja uskallamme kokeilla uutta. KESTÄVÄ KEHITYS Valitsemme varhaiskasvatuksessa sellaisia toimintatapoja, menetelmiä ja materiaaleja, jotka turvaavat ympäristön kantokyvyn, luonnon monimuotoisuuden ja kulttuurien kirjon säilymisen. Tuemme lasten kasvua kestävään elämäntapaan ja harjoittelemme kantamaan vastuuta ympäristöstä ja toisista ihmisistä. 7

8 .2.2 Varhaiskasvatuksen päämäärät ja tavoitteet Varhaiskasvatuksessa on tärkeää painottaa lapsuuden itseisarvoista luonnetta, vaalia lapsuutta ja ohjata lasta ihmisenä kasvamisessa. Varhaiskasvatuksen toteuttamista viitoittaa kolme keskeisintä koko ihmisen elämää koskevaa ihmisenä kasvamisen päämäärää. Päämäärät on linjattu valtakunnallisesti ja tähtäävät lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. 8

9 1. Henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen Keskeistä hyvinvoinnin edistämisessä on kunnioittaa jokaista asiakasta tasa-arvoisesti ja omana persoonanaan riippumatta sukupuolesta, sosiaalisesta tai kulttuurisesta taustasta tai etnisestä alkuperästä. Lapsella on oikeus kasvaa, oppia ja kehittyä niin, että hän tulee kuulluksi ja huomioiduksi yksilönä. Lapsen tulee tuntea, että hänen tarpeisiinsa vastataan ja hän on tärkeä. Perusturvallisuus muodostuu turvallisten ja pysyvien ihmissuhteiden kautta. Varhaiskasvatusympäristön merkittävin tekijä on aikuinen, jolla on herkkyyttä pysähtyä lasten kysymysten äärelle, tarkastella ympäristöä lapsen näkökulmasta, kykyä hyödyntää olemassa olevan ympäristön mahdollisuuksia ja halua tavoitteellisesti uudistaa kasvun ja oppimisen ympäristöä jokaisen lapsen ja lapsiryhmän tarpeita vastaavaksi. Pysyvät kasvatussuhteet takaavat sen, että kasvattaja pystyy havaintojensa kautta huomioimaan lapsen yksilöllisiä tarpeita, vahvistamaan lapsen itsetuntoa ja tukemaan yksilöllistä kasvua ja kehitystä. Lapsen erityiset tarpeet huomataan ja lapsi tulee hyväksytyksi, nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi. 2. Toiset huomioon ottavien käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen vahvistaminen Toisten huomioon ottaminen kasvatuspäämääränä on ennen kaikkea sitä, että kunnioitamme jokaista ihmistä. Lapsi oppii suhtautumaan myönteisesti itseensä ja muihin sekä välittämään toisista. Varhaiskasvatus luo omalta osaltaan edellytyksiä eri yhteisöjen, hyvän yhteiskunnan ja yhteisen maailman muodostumiselle. Päivähoitoyksikkö muodostaa sosiaalisen oppimisympäristön, joka erilaisten vertaisryhmien, toiminnallisten pienryhmien ja aikuisten ja lasten sekä lasten keskinäisten suhteiden kautta edesauttaa lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä ja näin ollen edesauttaa hyvinvointia ja tukee yksilön kasvua yhteiskunnan jäsenenä. 3. Itsenäisyyden lisääminen Lapsi opettelee edellytystensä mukaisesti huolehtimaan itsestään ja läheisistään sekä tekemään elämäänsä koskevia päätöksiä ja valintoja. Lapsi saa onnistumisen kokemuksia oppiessaan uusia taitoja ja huomatessaan selviytyvänsä arjen tilanteista yhä enemmän itsenäisesti. Hän saa oppia omatoimisuutta niin, että tarpeellinen huolenpito ja turva ovat kuitenkin koko ajan lähellä. 9

10 3. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Varhaiskasvatuksen tärkeimpänä tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Varhaiskasvatusympäristön tulee tarjota jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymisen edellytykset. Lapsen terveyttä ja toimintakykyä vaalitaan ja lapsen perustarpeista huolehditaan. Jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi ja häntä arvostetaan omana, ainutlaatuisena itsenään. Lapsen yksilölliset tarpeet, persoonallisuus ja perhetausta otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Myönteinen, lämmin ja välittävä ilmapiiri rohkaisee jokaista lasta kasvamaan ja kehittymään omalla yksilöllisellä tavallaan. Hoito, kasvatus ja opetus muodostavat varhaiskasvatuksen kokonaisuuden. Nämä osa-alueet painottuvat eri tavoin eri-ikäisillä lapsilla. Ravinto, lepo, puhtaus ja ulkoilu ovat jokaisen lapsen perustarpeita. Nämä perustarpeet rytmittävät lapsen arkea ja luovat turvallisuuden tunnetta. Varhaiskasvatuksen henkilöstö muodostaa moniammatillisen kasvattajayhteisön, joka toiminnallaan edistää lapsen myönteistä minäkäsitystä, lapsen ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä ajattelun kehittymistä. Kasvattajat luovat lapselle oppimaan innostavan, monipuolisen ja joustavan ympäristön, joka herättää lapsissa kokeilunhalua, mielenkiintoa ja uteliaisuutta. Hyvin suunniteltu oppimisympäristö tarjoaa toimivat puitteet myös pienryhmätoiminnan toteuttamiselle. Kasvattajan tulee olla sitoutunut ja tiedostaa omaan kasvattajuutensa taustalla vaikuttavat arvot ja eettiset periaatteet. Kasvattaja kuuntelee lasten tarpeita 10

11 ja tunteita ja reagoi niihin. Kasvattajan empaattisuus ja herkkyys luovat ilmapiirin, jossa lapset voivat kokea yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta. Kielellä on keskeinen merkitys lapsen rakentaessa käsitystään ympäröivästä maailmasta. Varhaiskasvatuksessa lapselle luodaan kielen kehitystä tukeva virikkeellinen ja toiminnallinen kasvuympäristö, sekä tarjotaan malleja kielen ja käsitteiden oppimiseen. Lapsen kieli kehittyy leikkimisen, liikkumisen, tutkimisen sekä taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen myötä..3.1 Lapselle ominaiset toimintatavat Lapselle ominaisia toimintatapoja ovat leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen. Lapsen hyvinvointi ja käsitys itsestään vahvistuu, kun hän saa toimia itselleen luontaisella tavalla. Lapselle ominaiset toimintatavat huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Näin tuetaan lapsen ajattelun kehitystä sekä käsitystä itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Leikki on aina luonteeltaan sosiaalista, ja vertaisryhmä vaikuttaa merkittävästi leikin kulkuun. Pienet lapset leikkivät vuorovaikutuksessa aikuisen tai isomman lapsen kanssa, isommat lapset yhdessä toistensa kanssa. Leikeissä lapset yhdistävät kaikkea näkemäänsä, kuulemaansa ja kokemaansa. He jäljittelevät ja luovat uutta. Leikki on lapselle välttämätöntä: se tuottaa iloa ja mahdollistaa uusien tietojen ja taitojen oppimisen. Leikki- ja vuorovaikutustaitojen opettelu on tärkeä osa lapsen varhaisvuosien kehitystä. Lasten leikin tukeminen vaatii kasvattajalta huolellista havainnointia, sekä kykyä ymmärtää ja eritellä leikkejä myös oppimisen näkökulmasta. Leikkiympäristön luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen ovat olennainen osa varhaiskasvatusta. Leikkiympäristöä muokattaessa otetaan aina huomioon lasten ikä- ja kehitystaso sekä ajankohtaiset kiinnostuksen kohteet. Liikkuminen on lapselle luonnollinen tapa tutustua itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Liikkuessaan lapsi tulee tietoiseksi omasta kehostaan ja sen hallinnasta. Lapsen hyvinvointi ja terve kasvu perustuvat päivittäiseen liikkumiseen. Liikunnallisen elämäntavan kehittymistä voidaan tukea varhaislapsuudesta lähtien. Kasvattajan tehtävänä on mahdollistaa lasten päivittäinen liikkuminen, sekä luoda liikuntaan kannustava ympäristö ja ilmapiiri. Lapsiryhmän liikuntaa suunniteltaessa hyödynnetään monipuolisesti lähiympäristön liikuntamahdollisuuksia. 11

12 Taiteelliset kokemukset virittävät lapsen toiminnallisuutta ja tempaavat mukaansa. Musiikin, tanssin, draaman, lastenkirjallisuuden ja kädentaitojen avulla lapsen on mahdollista kokea mielikuvitusmaailma, jossa kaikki on mahdollista ja leikisti totta. Kasvattajan tulee antaa tilaa, aikaa ja rauhaa lapsen omalle mielikuvitukselle ja luovuudelle. Varhaislapsuuden taiteelliset kokemukset vaikuttavat lapsen myöhempiin taidemieltymyksiin sekä kulttuurisiin arvostuksiin. Tutkiminen ja ihmettely ovat lapselle luontaisia toimintatapoja syntymästä saakka. Tutkimista ja ihmettelyä innoittavat lapsen oma kokemusmaailma sekä vuorovaikutus muiden lasten, aikuisten ja lähiympäristön kanssa. Yritys, erehdys ja oivallus ovat kokemuksia, jotka ylläpitävät ja vahvistavat oppimisen iloa. Tutkimiseen innostava varhaiskasvatusympäristö tarjoaa lapsen käyttöön runsaasti mielenkiintoisia materiaaleja ja välineitä. Kasvattajat innostavat ja kannustavat lasta tutkimaan ja pohtimaan maailman ilmiöitä kaikilla aisteilla. 12

13 .3.2 Varhaiskasvatuksen sisällöt Orientaatiolla tarkoitetaan suuntautumista, tutustumista tai perehtymistä johonkin asiaan tai aihepiiriin. Varhaiskasvatuksessa orientaatioihin tutustutaan kokonaisvaltaisesti ilman oppiainejakoa. Tarkoituksena ei ole eri oppiaineiden sisältöjen opiskelu, vaan sellaisten valmiuksien omaksumisen aloittaminen, joiden avulla lapsi pystyy perehtymään, ymmärtämään ja kokemaan ympäröivän maailman monimuotoisia ilmiöitä. Orientaatioiden omaksuminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti lapselle ominaisten toimintatapojen kautta. Lapset ovat aktiivisia oppijoita. Vuorovaikutuksessa ympäristön ja ihmisten kanssa he käsittelevät ja jäsentävät tietoa. MATEMAATTINEN ORIENTAATIO vertaaminen, laskeminen, päätteleminen, luokittelu leikit, pelit, arjen tilanteet: pukeminen, ruokailu LUONNON- TIETEELLINEN ORIENTAATIO havainnointi, tutkiminen, kokeileminen eläimet, kasvit, syy-seuraussuhteet, luonnonilmiöt, vuodenaikojen vaihtelu: retket lähiympäristöön, vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät, kestävä kehitys HISTORIALLIS- YHTEIS- KUNNALLINEN ORIENTAATIO menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus omiin juuriin ja kotiseutuun tutustuminen: esineet, dokumentit, kertomukset, kansansadut, kotiseudun kohteet ja nähtävyydet 13

14 ESTEETTINEN ORIENTAATIO havaitseminen, kuunteleminen, tunteminen, luominen, kuvitteleminen, intuitio, samastuminen elämykset, aistimukset, tuntemukset, kokemukset: musiikki, sadut, esitykset, näyttelyt, oppimisympäristön viihtyisyys EETTINEN ORIENTAATIO arvojen, sääntöjen ja normien pohdinta oikea ja väärä, hyvä ja paha, totuus ja valhe, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, kunnioitus, vapaus: arkipäivän vuorovaikutustilanteet, tapakasvatus, tunnetaitojen harjoittelu (Askeleittain-materiaali) USKONNOLLIS- KATSOMUK- SELLINEN ORIENTAATIO hiljentyminen, ihmettely, kyseleminen, pohdinta uskonnolliset, hengelliset ja henkiset asiat ja ilmiöt: yhteistyö seurakunnan kanssa, kirkolliset juhlapyhät, lasta lähellä oleviin uskontoihin ja katsomuksiin tutustuminen, yhteistyö vanhempien kanssa lapsen uskonnollis-katsomuksellisen orientaation sisällöstä 14

15 .3.3 Mediakasvatus Lasten mediakasvatuksella tarkoitetaan sekä erilaisiin medioihin tutustumista, että kriittisen medialukutaidon oppimista. Media vaikuttaa jokaisen lapsen elämään, ja mediakulttuuri onkin lapsen keskeinen toiminta- ja oppimisympäristö. Mediakasvatuksessa käytettäviä välineitä ovat esimerkiksi lehdet, kirjat, kuvat, elokuvat, musiikki, pelit, Internet, kamera ja videokamera, televisio, tietokone, radio, mikrofoni, matkapuhelin. Näiden välineiden avulla lapset voivat itse tuottaa ääni- ja kuvaesityksiä, tutkia ympäristöään sekä dokumentoida toimintaansa. 15

16 4. Kasvatuskumppanuus Kasvatuskumppanuus on lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa vuorovaikutusta vanhempien ja varhaiskasvatuksen välillä. Kumppanuus on tasavertaista: vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten ja heillä on ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu; varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on ammatillinen tieto ja osaaminen sekä vastuu kasvatuskumppanuuden luomisesta. Sen pohjana on molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus, jolla voidaan luoda avoin vuorovaikutussuhde. Yhteisenä päämääränä on lapsen hyvinvointi. Kasvatuskumppanuus vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välillä alkaa, kun lapsen tuleva hoitopaikka on varmistunut. Vanhemmat ovat tervetulleita tutustumaan hoitopaikkaan yhdessä lapsen kanssa jo ennen varsinaisen hoitosuhteen alkua. Tavoitteena on lapsen kannalta mielekäs hoidon aloitus, joka pyritään toteuttamaan lapsen tarpeet huomioiden. Mahdollista on sopia useampia tutustumiskäyntejä ennen kuin lapsi ensimmäisen kerran jää itsekseen hoitopaikkaan. Hoidon alkua voivat helpottaa alun lyhyemmät hoitopäivät. 16

17 Kun päivähoitoarki on alkanut, kasvatuskumppanuutta toteutetaan säännöllisimmin ja arkisimmin lapsen tuonti- ja hakutilanteissa. Päivittäisissä kohtaamisissa kerrotaan lapsen päivän tärkeimmistä tapahtumista ja jutellaan lapsen kannalta merkityksellisistä asioista. Keskusteleminen auttaa ymmärtämään lasta sekä vahvistaa kasvatuskumppanuutta ja yhteistä ymmärrystä vanhempien ja työntekijöiden välillä. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on vaitiolovelvollinen lasta ja perhettä koskevissa asioissa. Lapsen aloittaessa päivähoidon hänelle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu), jota päivitetään vuosittain keskustelemalla vanhempien kanssa. Vasu on varhaiskasvatuksen suunnittelun perusta. Yhteistyön tukemiseksi järjestetään vanhempainiltoja, juhlia ja koko perheen tapahtumia, jotka mahdollistavat tapaamiset myös toisten vanhempien ja perheiden kanssa. Joissakin päiväkodeissa toimii lisäksi vapaaehtoinen vanhempaintoimikunta. Lapsen havainnointi ja varhaiskasvatuksen lomakkeet Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänä on havainnoida lapsen kehitystä systemaattisesti ja tietoisesti. Leikin havainnoiminen, kannattelu ja rikastuttaminen ovat tärkeä osa kasvattajien tehtävää. Lapsen kokemukset, vahvuudet ja yksilöllisen tuen ja ohjauksen tarpeet otetaan huomioon kasvatuksen suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Kasvattajat antavat myös lapsille mahdollisuuden osallistua toiminnan ja toimintaympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen ottamalla huomioon lasten ehdotuksia, aloitteita, ajatuksia ja ideoita. Lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista seurataan ja tuetaan päivähoidossa yhdessä vanhempien kanssa. Vasuun kirjataan vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön havaintoja ja kokemuksia lapsesta sekä kehityksen tavoitteita ja menetelmiä niiden saavuttamiseksi. Vasu kulkee lapsen mukana koko päivähoidossa olon ajan ja siirtyy tämän mukana myös uuteen hoitopaikkaan Sastamalan kaupungin alueella. Lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista seurataan vasuun vuosittain liitettävillä ikäkausikaavakkeilla. Tarvittaessa lapselle laaditaan tehostetun tuen suunnitelma tai kuntoutussuunnitelma. Sastamalassa on käytössä 5 -vuotiaille lapsille tarkoitettu kehityksen arviointi KEHU. Arvioinnin avulla tunnistetaan lapsen kehityksen vahvat sekä harjaannuttamista vaativat alueet. KEHU-arviointi sisältää lapsen arkea koskevien kysymysten lisäksi tehtävistön, jonka lapsi tekee yhdessä lastentarhanopettajan kanssa. Vanhemmat vievät neuvolaan lapsen 4-vuotiaan vasulomakkeen ja 5 -vuotiaan KEHU -yhteenvedon. Vastaavasti he tuovat neuvolan palautteen päivähoitoyksikköön. Tarvittaessa myös muita vasu - lomakkeita voidaan toimittaa neuvolaan. 17

18 5. Varhaiskasvatuksen tuki Varhaiskasvatuksessa sitoudutaan kunnioittamaan jokaisen lapsen ainutlaatuisuutta yksilönä. On tärkeää luoda kokonaiskuvaa lapsesta; sekä hänen vahvuuksistaan että tuen tarpeistaan. Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana on vanhempien ja kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu tai lapsella aiemmin todettu tuen tarve. Tuen tarve voi liittyä yhteen tai useampaan kehityksen osa-alueeseen ja/tai lapsen muihin elämän olosuhteisiin. Tukitoimet lapselle aloitetaan heti kun tuen tarve on havaittu. Vanhempien luvalla voidaan konsultoida asiantuntijoita ja hankkia tarvittaessa asiantuntijalausunto..5.1 Monialainen yhteistyö Päiväkodeissa kokoontuu lapsihuoltotyöryhmä, jossa käsitellään lasten kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyviä asioita moniammatillisena / monialaisena yhteistyönä. Ryhmään osallistuu varhaiskasvatuksen henkilöstöä (päiväkodin johtaja, kelto, ryhmän lastentarhanopettaja / lastenhoitaja) sekä tarvittaessa terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä tai muu asiantuntija. Työryhmän tarkoituksena on osaltaan tukea varhaiskasvatuksessa tehtävää työtä ja toimia sekä vaikeuksia ennaltaehkäisevänä että korjaavana tahona. 18

19 .5.2 Tuen järjestäminen Sastamalan kaupungissa tukea tarvitsevien lasten yleisin hoitomuoto on päiväkoti. Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen pohjautuu kasvatushenkilöstön vahvaan perusosaamiseen ja kuntouttavaan arkeen. Lasten, heidän perheidensä ja kasvatushenkilöstön tukena työskentelee kaksi kiertävää erityislastentarhanopettajaa (kelto). Heidän tehtävänään on vahvistaa kasvattajien osaamista sekä ohjata käyttämään erilaisia varhaiserityiskasvatuksen toimintatapoja ja menetelmiä. Keltot toimivat yhteyshenkilöinä perheen ja lapsen yhteistyöverkostossa. Varhaiskasvatuksessa kuten perusopetuksessakin on otettu käyttöön tuen kolmiportaisuuden periaate (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki ), tavoitteena oikea-aikainen ja oikein mitoitettu tuki 19

20 varhainen ja ennalta ehkäisevä tuki: - vuorovaikutustaidot - perustaitojen harjaannuttaminen - itsetunnon vahvistaminen - joustavat ryhmätoiminnot - kasvatuskumppanuus - keltojen ryhmät ja ohjaus - lapsen yksilöllinen tukeminen ja ohjaus - apuvälineet - yhteistyötahot - oppimisympäristön huomioiminen YLEINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI ERITYINEN TUKI perustyö lapsella ilmeinen tuen lapsella arvioitu tuen tarve tarve (lausunto) lapsen tuen tarvetta arvioidaan (pedagoginen ar- keinot sekä lisäksi: yleisen ja tehostetun tuen vio-lomake) lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma - päivitetään ikäkausittain (+-1kk) - yhteistyö neuvolan kanssa (4-vuotistarkastus ja ns. huolilapsista myös muut terveystarkastukset, tiedonkulku) Kehu-arviointi 5-vuotiaille - yhteistyö neuvolan kanssa, tiedonkulku materiaaleina: - Askeleittain - Turvataito - kielellisen tietoisuuden harjoitukset tukitoimet kirjataan yhdessä huoltajien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan (tai tehostetun tuen suunnitelma liitteenä varhaiskasvatussuunnitelmaan) työvälineenä Työkalupakki-lomake kelton konsultointi tarvittaessa muiden asiantuntijoiden konsultaatiot varhaiskasvatuksen kuntoutukselliset tukikeinot: - struktuuri - eriyttäminen - kommunikoinnin keinot ja apuvälineet - lapsen oman toiminnan ohjauksen tukeminen - lapsen kehityksen osaalueiden tukeminen - apuvälineet - avustajan tuki - oppimisympäristöön vaikuttaminen - nepsy-konsultaatiot ja - keinot kuntoutussuunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa moniammatillinen yhteistyö tukipalvelut (esim. toimintaja puheterapia) avustajan tuki pidennetty oppivelvollisuus: erityisen tuen päätös päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta hojks 20

21 6. Eri kieli ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatus Eri kieli- ja kulttuuritaustaisilla lapsilla tarkoitetaan tässä sekä saamelaisia, romaaneja, viittomakielisiä että maahanmuuttajataustaisia lapsia. Kulttuurien monimuotoisuus ja kansainvälisyys on osa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatus järjestetään tavallisten kasvatuspalveluiden yhteydessä, siten, että lapsen sosiaalisia kontakteja ryhmässä tuetaan ja otetaan hänen kulttuurinen taustansa ja äidinkielensä huomioon. Eri uskontokuntiin kuuluvien vakaumusta kunnioitetaan. Vastuu lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin säilyttämisestä on ensisijaisesti perheellä. Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää, tarvittaessa käytetään mahdollisuuksien mukaan tulkkia. Tavoitteena on lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin tukeminen sekä suomenkielen harjaannuttaminen ja suomalaisen kulttuurin välittäminen. Varhaiskasvatuksen ilmapiirin tulisi olla avoin ja turvallinen erilaisuuden hyväksymiselle. Lapsi oppii suomea päivähoidon arkitilanteissa, toimiessaan toisten lasten ja kasvattajien kanssa. Lapsi tarvitsee sekä kielellisesti aktivoivaa arkea että kasvattajien ohjaamaa toimintaa kielen kehityksessään. Kasvattajan tehtävänä on suunnitella toiminta kielellisesti aktivoivaksi. Arjen säännöllisyys ja ennakoitavuus tukevat kielen oppimista ja kehitystä. 21

22 Myös oppimisympäristö tulee suunnitella ja järjestää niin, että lapsella on mahdollisuuksia kielelliseen vuorovaikutukseen ja vuoropuheluun. Kielen oppimisessa sanaston kartuttaminen on tärkeää, mutta myös kielen käyttöä tulee mallintaa monipuolisesti eri menetelmiä käyttämällä. Tällaisia menetelmiä ovat mm. aikuisen selkeäkielisyys, mallintaminen, sanottaminen ja toistaminen. Samoin tukiviittomat ja kuvat puheen tukena, pienryhmätoiminta, vertaistuki sekä lapsen kiinnostuksen kohteisiin ja kysymyksiin vastaaminen. Sastamalan varhaiskasvatukseen laaditaan Suomi toisena kielenä (S2) -käsikirja ja opetussuunnitelma. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liitetään S2 -lomake, joka otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana. 7. Yhteistyökumppanit Lapsen tarpeiden ja hyvinvoinnin turvaaminen ja laadukas varhaiskasvatus edellyttävät useiden eri tahojen yhteistyötä. Yhteistyöhön osallistuu lasta ja perhettä palveleva moniammatillinen verkosto. Tämän yhteistyön selkiyttämiseksi ja helpottamiseksi on Sastamalassa aloittanut toimintansa perhepalveluverkosto elokuussa Seurakunta Yksityiset palveluntuottajat puheterapia fysioterapia toimintaterapia Järjestöt Perusopetus Esiopetus LAPSI VARHAISKASVATUKSESSA päiväkoti perhepäivähoito ryhmäperhepäiväkoti Kulttuuripalvelut Kirjasto- ja tietopalvelut Perusterveydenhuolto lastenneuvola lääkärit fysioterapia toimintaterapia Erikoissairaanhoito TAYS Perhe- ja sosiaalipalvelut perheneuvola lastensuojelu kehitysvammahuolto perheohjaus Liikuntapalvelut jäähalli uimahalli urheilukentät ulkoilualueet 22

23 8. Varhaiskasvatuksen laatu, arviointi ja kehittäminen Varhaiskasvatuksen arviointijärjestelmän tavoitteena on hankkia tietoa päätöksenteon ja koulutuksen järjestämisen pohjaksi, lasten hoidon ja opetuksen edellytysten parantamiseksi sekä henkilöstön työn kehittämiseksi. Arviointia tekevät lapset, perheet, henkilöstö ja varhaiskasvatuksen järjestäjät. Sastamalan kaupungin päivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista ja varhaiskasvatuksen laatua mitataan vuosittain tehtävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä. Asiakastyytyväisyyskyselyn avulla saadaan selville, miten asetetut tavoitteet on saavutettu, mitkä ovat toiminnan vahvuudet ja kehittämistarpeet. Vastausten pohjalta nostetaan yksikkökohtaiset sekä koko varhaiskasvatusta koskevat kehittämiskohteet. Kyselyn tuloksista tiedotetaan vanhemmille yksikkökohtaisesti. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan ja seurataan vuosittain. Laadun kehittämisessä lähtökohtana on asiakaslähtöinen toimintatapa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön oman ja ryhmän toiminnan päivittäinen arviointi kuuluu vahvasti kasvatustyön luonteeseen. Arviointia toteutetaan mm. yksiköiden tiimipalavereissa ja kehittämispäivillä. Henkilöstön osaamista ja työssäjaksamista kartoitetaan säännöllisesti vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa esimiehen kanssa. Samalla sovitaan henkilökohtaisista tavoitteista ja osaamisen kehittämisestä. Henkilöstökysely tehdään joka toinen vuosi CAF-mallin (Common Assesement Framework, Eurooppalainen laadunhallinta) mukaisesti. Laadun keskeisin tekijä on osaava ja ammatillisesti toimiva henkilöstö. Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutusta järjestetään vuosittain painottaen yhteiskoulutuksia. Henkilöstön yksilölliset koulutustarpeet ja toiveet määritellään esimiehen ja työntekijän kesken. Tavoitteena on työntekijöiden osaamisen jatkuva ylläpitäminen ja kehittäminen. Sastamalan varhaiskasvatuksen laatukäsikirja valmistui kesällä Sen päivitys tehdään joka toinen vuosi ja joka toinen vuosi laatua arvioidaan laadun auditointipäivässä. Laatukäsikirja on toiminnan arviointia ohjaava työkalu. Sen tarkoituksena on mahdollistaa vahvuuksien ja kehittämisalueiden löytäminen. 23

24 24

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN KASVUN TUKEMINEN 14.2.2013

LAPSEN JA NUOREN KASVUN TUKEMINEN 14.2.2013 LAPSEN JA NUOREN KASVUN TUKEMINEN 14.2.2013 E N E 30.9.2010 M M Ä N O S A A M 1 Tekijän/Yksikön I S T A nimi LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA Keskeiset pienten lasten kasvatusta ohjaavat asiakirjat Suomessa

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4 1 SISÄLLYS Toiminta-ajatus 1 1.1 Ryhmän tavoitteet 2 1.2 Ryhmän arvot 3 Varhaiskasvatus ympäristömme 4 Toiminnalliset orientaatiot lapsille ominainen tapa toimia 5 Sisällölliset orientaatiot tapa hahmottaa

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Haikara-Ruuti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Haikara-Ruuti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Haikara-Ruuti 2017-18 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Haikara- Ruudissa pedagogisesti käytännössä toteutetaan.

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NASTOLAN KUNTA Sisällys Alkusanat Perhepäivähoidon arvot Kasvatuskumppanuus Lapsen tapa toimia Sisällölliset orientaatiot Kuntouttava varhaiskasvatus Yhteistyö

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Itsearvioinnin, ryhmätyöskentelyn ja suunnittelun tueksi Ryhmävasu tehdään kauden alussa ja sitä arvioidaan vähintään kaksi kertaa toimikauden aikana; vuoden

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin VASU

Määrlahden päiväkodin VASU Määrlahden päiväkodin VASU Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Tämä suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VASUSSAMME

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VELLAMON PÄIVÄKOTI Vellamon päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille. Päiväkoti sijaitsee Tammelan kaupunginosassa.

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa

Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa Erikoistutkija Liisa Heinämäki, THL Yksikön päällikkö Päivi Lindberg, THL 16.4.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Kiusaaminen varhaisvuosina?

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Me Ikurin päiväkodissa toteutamme varhaiskasvatusta ja esiopetusta pienryhmissä leikkien, liikkuen ja tutkien. Toimintamme yksi keskeisimmistä

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli 2017-2018 TERVETULOA VY KOLKKA-TANELIIN! Päiväkodit Kolkka ja Taneli ovat toimineet yhdessä varhaiskasvatusyksikkönä 1.8.2017 alkaen. Kolkassa

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

Simunan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Simunan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 Simunan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 Simunan laulu Metsän suojassa Simunassa on meidän päiväkoti. Täällä on kivaa meillä, kaikilla kavereilla. Päiväkoti Simunassa kaikilla leppoista

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 01.08.2006 132 Hyväksytty koulutuslautakunnassa 16.08.2006 110 Hyväksytty koulutuslautakunnassa

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityssä toimii 2 montessoriryhmää, joiden ikäjakauma on noin 2,5-5 v. Ryhminen nimet ovat Peilivuori ja Salasaari. Molemmissa ryhmissä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sinulla on nyt edessäsi Keski-Nurmon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU. Vasusta saat lukea talossa lapsi saa kasvaa turvallisessa ympäristössä elämänsä ensimmäiset

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö Näin meidän yksikössä/ryhmässä : Pienryhmätoimintaan on mahdollisuus päivittäin.

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot