Hyvin toimivan lähikoulun salaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvin toimivan lähikoulun salaisuus"

Transkriptio

1 Hyvin toimivan lähikoulun salaisuus Hannu Simola (vast. joht., koulutussosiologia ja politiikka) Venla Bernelius (kaupunkitutkimus ja maantiede) Heidi Vartiainen (koulutussosiologia ja politiikka) Antti Paakkari (koulutussosiologia ja politiikka) Meri Norola (kaupunkitutkimus ja maantiede) Sara Juvonen (koulutussosiologia ja politiikka) Laura Soisalo (koulutussosiologia ja politiikka) Esitys Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka ohjelman vuoden 2014 hankkeiden loppuseminaarissa klo Helsingin yliopisto

2 Vuoden 2014 aikana kerättiin dokumenttimateriaalit, toteutettiin tutkijoiden etnografiset osuudet ja haastattelut sekä yhden koulun osalta myös Simolan observaatiojakso ja yhteinen validointisessio ( henkilökunnan keskustelutilaisuus tutkimuksen alustavista tuloksista ). Kahden koulun osalta nämä toteutuvat huhtikuun 2015 loppuun mennessä. Näistä syistä se mitä tässä sanotaan tutkimuksen tuloksista on alustavaa. FM Heidi Vartiaisen väitöskirja, joka on TOLU -tutkimuksen tieteellinen päätös, valmistuu vuoden 2018 aikana.

3 Koulujen oppimistulosten ennustemalli (alueen väestön koulutus, tulot, vieraskielisyys) Koulujen oppilaiden keskimääräistä osaamista (oppimistuloksia, eli ratkaisuprosenttia kaikille yhteisessä arviointikokeessa) on mahdollista ennustaa alueellisten piirteiden avulla. Oppilasalueen aikuisväestön koulutustaso, tulotaso ja vieraskielisten osuus selittävät tilastollisesti jopa yli 60 % koulujen keskimääräisten tulosten vaihtelusta Yksilötasolla yhteys on huomattavasti heikompi!

4 Hypoteesit: H1: Ratkaisevaa on koulun eetos, joka on yhdistelmä yhteisön eettinen mielenlaatua ja konkreettisia uskomuksia sosiaalisesta käyttäytymisestä ja ihmisten välisistä arkipäiväisistä suhteista.

5 H2: Eetoksessa on kyse yhteisön kirjoittamattomista laeista, sanattomista sopimuksista ja julkilausumattomista periaatteista, jotka säätelevät koulun jokapäiväistä elämää (tacit principles of discourse). Ne ovat konsensusyhteisön jakamia itsestäänselvyyksiä, joka kyllä tunnetaan, mutta harvoin tunnistetaan, tiedetään mutta harvoin tiedostetaan. Koulut eroavat paitsi eetokseltaan, myös siinä, miten sanallistettu ja miten jaettu tuo eetos on.

6 H3: Koulun eetos rakentuu koulunpidon yhteiskunnallisten reunaehtojen ja virallisen opetussuunnitelman törmäyskohdissa ja rajapinnassa. Koulunpidon yhteiskunnalliset reunaehdot perustuvat koulun fundamentaalisiin, mutta vaiettuihin tehtäviin pakollisena, joukkomuotoisen ja valikointivelvollisena instituutiona. Tästä näkökulmasta keskeistä koulu eetoksen kannalta on se, miten suhtaudutaan (i) järjestykseen, valvontaan ja työrauhaan, (ii) oppilaiden määrään ja erilaisuuteen, (iii) oppivelvollisiin ja heidän vanhempiinsa, (iv) koulun johtoon ja valtasuhteisiin koulussa, (v) palkitsemiseen, rankaisemineen, oppilasarvosteluun, sekä (vi) aikaan ja kiireeseen

7 Havainnot, jotka yhdistävät kohdekouluja 1. Vahva ammatillinen välittäminen niin oppilaista kuin opettajistakin ja muusta henkilökunnasta. 2. Vahva järjestys, hyvän käytöksen ja työnteon vaatimus, mutta samalla rento, turvallinen ja rauhallinen tunnelma. 3. Opettajien keskinäinen sosiaalinen kontrolli, mutta ei kyttäävä tai ahdistava. 4. Moniammatillinen yhteisöllisyys, muttei ammatillisia rajalinjoja ja muodollisia pätevyyksiä korostava. 5. Vahva aikuisuus, ystävällinen, lämmin ja välittävä ilmapiiri.

8 Alustavat havainnot jotka yhdistävät kohdekouluja (jatk.) 6. Pedagoginen perinteisyys, mutta kokeiluja pidetään silti hyvänä ja oppilaita pyritään osallistamaan monin tavoin. 7. Rohkeus olla (erit. pedagogisesti mutta muutenkin) hiukan vanhanaikainen, mutta myös uusia juttuja hyväksyvä. 8. Opettajien välinen kilpailu hyvin vähäistä. Erinomaisuuden sijaan korostetaan hyvää perusopetusta ja tavallisen hyvää. 9. Matala hierarkia ja luottamus opettajien ammattitaitoon, mutta selkeä vastuullinen johtajuus. 10. Perheiden luottamus siihen, että koulu tarkoittaa lapsen hyvää, tekee parhaansa ja osaa asians

9 Kaikkien kolmen koulun jakamaa eetosta voisi alustavasti luonnehtia välittämisen, perinteisyyden ja kunnioittamisen eetokseksi: vaadin oppilailta/työtovereilta/perheiltä tiettyjä asioita, koska välitän heistä, ja kunnioitan heitä koska vaadin heiltä tiettyjä asioita. Pedagogisesti toimimme varsin perinteisesti.

10 Alustavia politiikkasuosituksia ja toimenpide-ehdotuksia 1. Kaikkien kolmen koulun rehtorit ja opettajat kiittivät kaupunkia lisäresursseista ja korostivat olemassa olevien resurssien tarpeellisuutta, mutta pelkäsivät leikkauksia. Mitä enemmän kasvattavia ja opettavia aikuisia koulussa on, sen parempi. Hyviä kokemuksia on esimerkiksi yhdessä koulussa kokeillusta sosionomi-harjoittelijasta, joka oli välituntisin lasten saatavilla. Työtätekevissä käsissä ei kannata säästää. Henkilöresurssien säilyttäminen kertoo myös kaupungin kunnioituksesta koulutyötä kohtaan, mitä ainakin näissä kouluissa ja tällä hetkellä näytetään arvostettavan varsin paljon.

11 Alustavia politiikkasuosituksia ja toimenpide-ehdotuksia (jatk.) 2. Kaikissa tutkimissamme kouluissa toimivat jaetun johtajuuden peruselementit merkittävän hyvin: apulaisrehtoreilla on tärkeä asema, tiimit toimivat, luottamus aikuisten ammatilliseen osaamiseen on vahva ja hierarkiat matalat. Myös oppilaiden osallistaminen oli vahvasti esillä: mm. KIVA ja VERSO olivat käytössä; oppilaat toimivat mm. välituntileikittäjinä, sisäpäivystäjinä, ruokailuavustajina, kestävän kehityksen agentteina, oppilasopettajina ja vertaissovittelijoina. Oppilaskunnat vaativat toimiakseen opettajien vahvaa läsnäoloa ja näin tapahtuu kaikissa kolmessa koulussa. Näitä rakenteita kannattaa tukea.

12 Alustavia politiikkasuosituksia ja toimenpide-ehdotuksia (jatk.) 3. Ylhäältä tulee kouluille vuosittain kymmeniä ja taas kymmeniä kyselyjä, selvityksiä ja muita tehtäviä, jotka työllistävä koulua luokkahuonetasolle saakka. Pahinta kuitenkin on se, että harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta koulut eivät saa mitään palautetta tuottamistaan dokumenteista. Tämä tulkitaan kouluissa paitsi kontrollina ja epäluottamuksen osoituksena myös koulutason ymmärryksen aliarviointina. Jokaista uutta kouluille suunnattua tehtäväksiantoa tulisi harkita myös koulun näkökulmasta.

13 Alustavia politiikkasuosituksia ja toimenpide-ehdotuksia (jatk.) 4. Luokkahuoneessa työskentelevälle opettajalle koulunpidon yhteiskunnalliset reunaehdot (so. koulun joukkomuotoisuus, valikointivelvollisuus ja pakollisuus) ovat tuttuja, sillä ne ovat läsnä joka ainoa tunti ja päivä. Näyttää siltä, että luokkahuonetyöstä vapautuminen tuottaa nopeasti noiden reunaehtojen unohdusta. Jopa rehtorit, joilla ei ollut opetustunteja kokivat vaikeaksi hahmottaa näitä reunaehtoja tai uskoivat että heidän koulunsa oli aika tavalla päässyt irti niistä. Kuitenkin on kyse koulun arkea säätelevistä luonnonlain kaltaisista tekijöistä, joihin kaikki yritykset kehittää koulutyötä joutuvat sopeutumaan. Kun opettajat puhuvat siitä, miten opetusviranomaiset ovat vieraantuneet koulun arjesta, kyse on juuri koulunpidon yhteiskunnallisten reunaehtojen unohtamisesta. Varsinkin koulun kehittämisestä vastuussa olevien tulisi perehtyä näihin ja käydä keskustelua niiden merkityksestä koulun kehittämisessä, jottei kouluun tuotaisi uudistuksia, jotka eivät ennustettavasti toimi koulun arjessa.

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Vertaissovittelun ulkopuolinen arviointiraportti Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Jenny Kerkelä Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä

Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Me ei tulla ennää tänne luokkaan yksi tunti mielessä vaan meillä on monta tuntia mielessä. Alkuopettajat opetusta eriyttämässä Pro gradu -tutkielma Emmi Jurvelin Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus #uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus Sitra 2015 Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista ISBN 978-951-563-929-5 (nid.) ISBN 978-951-563-928-8 (PDF) www.sitra.fi Julkaisua koskevat tiedustelut: julkaisut@sitra.fi

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Jaakko Nuotio, toiminnanjohtaja Nuorten Palvelu ry Hitaan löytämisen oikeus

Jaakko Nuotio, toiminnanjohtaja Nuorten Palvelu ry Hitaan löytämisen oikeus Jaakko Nuotio, toiminnanjohtaja Nuorten Palvelu ry Hitaan löytämisen oikeus Järjestötyö etsivän työn taustalla Nuorten Palvelu ry on yli 40 vuotta vanha kansalaisjärjestö, joka syntyi 1960 luvun loppumainingeissa

Lisätiedot

Kirsi Pohjola NUORISOTYÖ KOULUSSA. Nuorisotyö osana monialaista oppilashuoltoa

Kirsi Pohjola NUORISOTYÖ KOULUSSA. Nuorisotyö osana monialaista oppilashuoltoa Kirsi Pohjola NUORISOTYÖ KOULUSSA Nuorisotyö osana monialaista oppilashuoltoa Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 54 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Mikkeli 2010 MIKKELIN

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena

ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena ONKO VÄLINEELLÄ VÄLIÄ? Opetusteknologia oppimisen tukena Riitta Juusenaho, Johanna Kurela (toimittajat) Merja Kuisma, Aino Ylinen (kirjoittajat) T I E T O T U O T A N N O N J A L A A D U N A R V I O I

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

OPPIMAAN OPPIMINEN ALA-ASTEELLA 2 Tilanne vuonna 2003 ja muutokset vuodesta 1996

OPPIMAAN OPPIMINEN ALA-ASTEELLA 2 Tilanne vuonna 2003 ja muutokset vuodesta 1996 Jarkko Hautamäki, Sirkku Kupiainen, Pekka Arinen, Airi Hautamäki, Markku Niemivirta, Pekka Rantanen, Mari Ruuth ja Patrik Scheinin OPPIMAAN OPPIMINEN ALA-ASTEELLA 2 Tilanne vuonna 2003 ja muutokset vuodesta

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY)

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY) Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Kristiina Ojala, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg & Lasse Kannas KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994

Lisätiedot

Yli-innokkaat ja kouluasioihin liiaksi puuttuvat vanhemmat

Yli-innokkaat ja kouluasioihin liiaksi puuttuvat vanhemmat 171 Yli-innokkaat ja kouluasioihin liiaksi puuttuvat vanhemmat Kun vanhemmat puuttuvat kaikkeen, tuntuu, että ammattitaitoani epäillään Erään oppilaani vanhemmat ovat todella vaativia. He haluavat viikoittain

Lisätiedot

Ohjaus on kuin tekisi palapeliä Näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen ammattikorkeakoulussa

Ohjaus on kuin tekisi palapeliä Näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen ammattikorkeakoulussa Mervi Lätti & Päivi Putkuri (toim.) C Ohjaus on kuin tekisi palapeliä Näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen ammattikorkeakoulussa Aikuisopiskelijan ohjaus ammattikorkeakoulussa -hanke Pohjois-Karjalan

Lisätiedot