Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014"

Transkriptio

1 1 Isoniitun koulu Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille Lukuvuodeksi

2 2 Valintamenettely Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin 30 vuosiviikkotuntia joka luokka-asteella. Koska oppilaat opiskelevat kaikkia oppiaineita ainoastaan seitsemännellä luokalla, koulu tarjoaa oppilaille mahdollisuuden tehdä valintoja ja painottaa opiskeluaan 8. ja 9. luokalla omien kiinnostusten mukaan. Valinnaisia aineita heillä on kaiken kaikkiaan 6 tuntia viikossa kumpanakin vuonna. Oppilaat valitsevat kahden viikkotunnin valinnaisaineet 7. luokalla ollessaan sekä 8. että 9. luokkaa varten. Peruskoulun jälkeiset opinnot eivät edellytä minkään tietyn aineen valitsemista. Jos oppilas aloittaa 8. luokalla kolmannen kielen opiskelun, hän voi halutessaan jatkaa sitä lukiossa. Lukiossa hän voi myös aloittaa kolmannen ja/tai neljännen kielen opiskelun. Osa oppilaista on jo ala-asteelta alkaen opiskellut vapaaehtoisia kieliä (A2-kieli). Jos oppilaan A2- kieli on ruotsi, hän voi valita kolme kappaletta kahden tunnin valinnaisaineita. Jos oppilaan A2-kieli on saksa tai ranska, hän voi valita kaksi kappaletta kahden tunnin valinnaisaineita. Jos oppilaalla ei ole lainkaan A2-kieliä, hän valitsee kolme kappaletta kahden tunnin valinnaisaineita. Valinnaisista aineista annetaan arvosana oppilaan todistukseen. Lisäksi oppilas arvioi itse omaa opiskeluaan ja työskentelyään. Valinnaisista hän saa peruskoulun päättötodistukseen arvosanan, jolla voi olla merkitystä hänen hakeutuessaan peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Valinnaisaineet 8. ja 9. luokalle (kesto kaksi vuotta) Ilmaisu- ja mediataito Ilmaisu- ja mediataidon tavoitteena on oppilaan luovuuden virittäminen ja ylläpitäminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen, oppilaan itsetuntemuksen ja hänen persoonallisen kasvunsa tukeminen. Lisäksi oppilaita kannustetaan mediaosaamisensa ja ilmaisukeinojensa kehittämiseen ja tiedotusvälineiden kriittiseen seuraamiseen. Tunteita ja ajatuksia ilmennetään liikkeiden, eleiden, ilmeiden, äänen ja visuaalisten keinojen avulla. Keskeistä on tekemällä oppiminen, keskittymisharjoitukset, luottamusharjoitukset, aistiharjoitukset, mielikuvaharjoitukset, pantomiimi ja näytelmät. Tutustutaan eri medioihin, käytetään katkelmia erilaisista tv- ja elokuvalajeista ja internetistä sekä tehdään mainos ja itse käsikirjoitettu videoelokuva. Työmuodot: Työskentely kehittää oppilaiden suvaitsevaisuutta ja yhteenkuuluvuutta, sillä harjoitukset tehdään pääosin ryhmissä. Hyödynnetään draamakasvatuksen eri menetelmiä: esimerkiksi tarinateatteria, foorumteatteria ja improvisaatiota. Työskentely toteutetaan koulussa ja osittain koulun ulkopuolella.

3 3 Musiikki Uusien ja opittujen taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen. Pyrkimys oman musiikintuntemuksen ja musiikinkulutustottumusten laajentamiseen. Tarkkaavaisen ja monipuolisen kuuntelun kehittäminen. Oman musiikkiminän vahvistaminen, elämyksien saaminen sekä oman ja muiden maiden musiikkikulttuureihin tutustuminen. Katsauksia länsimaisen taidemusiikin maailmaan ja afroamerikkalaisen rytmimusiikin historiaan. Pääpaino musiikin tekemisessä, laulussa ja soitossa. Yhteissoitto omien soolosoittimien ja popyhtyeen kokoonpanon pohjalta. Eri bändisoittimien soittaminen yhtyeessä. Yhtye- ja mikrofonilaulu. Kuuntelun ja tiedollisen aineksen käsittely eri alueilta: rock, viihdemusiikki meillä ja muualla, näyttämömusiikin muotoja, kansanmusiikki nyt, jazz ja musiikkia ennen ja nyt. Opettajan jakaman tiedon, DVD/VHS:n, konserttikäyntien, oman musisoinnin tms. avulla tutustumista länsimaiseen taidemusiikkiin. Työmuodot: Yhteissoitto ja laulu eri kokoonpanoissa, musiikin kuuntelu, workshop-työskentely, ryhmätyöt aihekokonaisuuksista, esiintymiset, mahdollisesti retkiä ja esitelmiä. Kuvataide Oppilaan luovan kuvailmaisun kehittäminen. Piirustustaidon kehittäminen. Tutustuminen eri tekniikoihin, välineisiin ja materiaaleihin. Tutustuminen ajankohtaiseen taiteeseen ja taiteeseen osana kulttuurihistoriaa. Taiteen mestariteosten tunnistaminen ja tutustuminen taiteilijaelämään. Esteettisen arviointikyvyn kehittäminen ja kiinnostus taiteellisia elämyksiä kohtaan. Piirustus, maalaus, perspektiivipiirustus, grafiikka, muovailu ja rakentaminen, taidehistoria, arkkitehtuuri, Nurmijärven kulttuurimaisema ja Klaukkala kehittyvänä ympäristönä, graafinen suunnittelu, valokuva, elokuva, taideretki Helsinkiin ja kuvataiteen lopputyö 9.luokalla. Kotitalous Tavoitteena on seitsemännen luokan opetuksessa opittujen käytännön tietojen ja taitojen syventäminen ja harjaannuttaminen kotitalouden eri osa-alueilla. Tunneilla harjoitellaan esimerkiksi: itsenäistä ja vastuullista työskentelyä, yhteistyötaitoja, toimintatapoja kodin arkeen ja juhlaan. Lisäksi tunneilla koetaan tekemisen ja onnistumisen iloa ja tätä kautta pyritään vahvistamaan itsetuntoa. Ruuanvalmistusta ja leivontaa monipuolisesti, vähitellen vaikeusastetta lisäten. Osaalueina arki- ja perinneruuat, erityisruokavaliot, kansainväliset ruuat, perhejuhlat, vuotuiset juhlat, vastuunsa tuntevan kuluttajan tiedot ja taidot, siivouksen ja vaatehuollon taitojen ylläpito. Kahdeksannelle luokalle siirryttäessä kotitalouden taidot ovat jo harjoittelun myötä kehittyneet. Valinnaisessa kotitaloudessa onkin entistä enemmän itsenäistä työskentelyä. Ruuanvalmistusta ja leivontaa harjoitellaan monipuolisesti oppilaiden toiveet huomioiden. Lisäksi oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat omia aterioitaan ja laativat pieniä esitelmiä.

4 4 Tekninen työ Oppilas saa tarvittavat tiedot ja taidot ideoida, suunnitella ja valmistaa erilaisia teknisiä töitä. Tutustutaan monipuolisesti teknisen työn eri osa-alueisiin: puu-, metallisekä kone- ja sähköteknologiaan. Valmistetaan erilaisia töitä, joissa painotetaan oppilaan omaa kiinnostuneisuutta. Tehtävissä töissä on lähtökohtana oppilaiden oma ideointi ja tarve. Teknisten töiden osa-alueiden painotus on oppilailla kuitenkin erilainen niin, että jokaisesta osaalueesta tehdään työ. Tekstiilityö Oppilas saa tarvittavat tiedot ja taidot, innon ja rohkeuden ideoida, suunnitella ja valmistaa erilaisia tekstiilitöitä. Tutustutaan monipuolisesti tekstiilityön eri osaalueisiin: neulontaan, virkkaamiseen, kirjontaan, ompeluun, kankaankudontaan, värjäystekniikoihin ja tilkkutöihin. Valmistetaan erilaisia töitä, joissa painotetaan oppilaan omaa kiinnostuneisuutta. Tehtävissä töissä on lähtökohtana oppilaan oma ideointi, suunnittelu ja tarve. Tekstiilitöiden osa-alueiden painotus on oppilailla erilainen kuitenkin niin, että jokaisesta osa-alueesta tehdään työ. Liikunta Valinnaisen liikunnan tunneilla liikunnan perustaitosi harjaantuvat ja ryhmässä liikkuessasi kehityt myös sosiaalisesti. Liikunta tarjoaa sinulle haasteita, liikkumisen ja ryhmässä toimimisen iloa ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan terveyteesi. Syvennetään normaaleilta liikuntatunneilta tuttujen lajien taitoja ja tutustutaan myös uusiin liikuntalajeihin. Kurssiin kuuluu myös yhdeksännen luokan syksyllä järjestettävä vaellusretki. Kurssin sisältö suunnitellaan osittain yhdessä ryhmän kanssa. Valinnaiseen liikuntaan osallistuvilta edellytetään positiivista asennetta ja aktiivista osallistumista. Ranska/saksa/venäjä/espanja Yläasteella alkavan B2-kielen opinnot painottuvat puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja opiskelu toimii myös johdantona pidempikestoisille kielen opinnoille toisen asteen koulutuksessa. Oppilas oppii viestimään arkielämän tilanteissa, tuntemaan kielialueen kulttuuria ja käyttämään rohkeasti kielitaitoaan.

5 5 Tietotekniikka Syvennetään aiemmin opittuja tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä laajennetaan näitä. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää tietotekniikan käyttötaitojen tarpeellisuuden jokapäiväisessä elämässä. Tietotekniikan opiskeleminen valinnaisaineena tähtää kansalaisen atk-ajokortin taitotason saavuttamiseen. Valinnainen tietotekniikka tutustuttaa oppilaan seuraaviin aiheisiin: tietokoneen toiminta ja käyttöjärjestelmä, tietokonelaitteiston perusosat ja oheislaitteet, tekstinkäsittely, kymmensormijärjestelmällä kirjoittamisen tekniikka, taulukkolaskenta, tietokantaohjelman perustoiminnot, esitysgrafiikka, kuvankäsittely ja animaatiot, sähköposti, internet ja tiedonhaku, tietoturva ja tekijänoikeudet, omat kotisivut, ohjelmoinnin perusteet. Tässä kuvattuja aiheita voidaan muokata oppilaiden kiinnostuksen ja osaamisen mukaan. Työmuodot: Opiskelu perustuu omatoimiseen tietokoneella työskentelyyn ohjattujen harjoitusten ja oppilastöiden muodossa.

6 Valinnaislomake (malli) ISONIITUN KOULU 6 Valinnaisaineita opetetaan Isoniitun koulussa yhteensä 12 vuosiviikkotuntia, jolloin yhtä valinnaisainetta opiskellaan kaksi tuntia viikossa kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Näin oppilaan viikkotuntimääräksi tulee keskimäärin 30. Valinnaisaineet arvioidaan numeroin. Oppilaan nimi ja luokka Rastita oma opiskelusuuntauksesi: Minulla ei ole alla mainittuja vapaaehtoisia kieliä ja valitsen kolme (3) valinnaisainetta. Opiskelen vapaaehtoista A2-ruotsia ja valitsen kolme (3) valinnaisainetta. Opiskelen vapaaehtoista A2- saksaa tai ranskaa ja valitsen kaksi (2) valinnaisainetta. Merkitse numeroin valinnaisaineesi: Ilmaisu- ja mediataito ATK B2 ranska B2 saksa B2 venäjä B2 espanja kotitalous Varavalintani on kuvataide liikunta musiikki tekninen työ tekstiili työ Oppilaan allekirjoitus Huoltajan allekirjoitus Huoltajan puh.nro Päiväys Valinnaisainelomake jaetaan oppilaille viikolla 7.

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014

MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 MINNA CANTHIN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 SISÄLTÖ 1 VALINNAN EDESSÄ... 1 2 PITKÄT VALINNAISAINEET... 2 ILMAISUTAITO... 2 KOTITALOUS... 2 KUVATAIDE... 3 LIIKUNTA (pojat ja tytöt)... 4 MUSIIKKI... 4 RANSKA

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2011-2013

Valinnaisaineet 2011-2013 Valinnaisaineet 2011-2013 Limingan Hannu Krankan koulun tiedote VALINNAISET AINEET 8. - 9. LUOKKA lukuvuosina 2009-2011 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET...

Lisätiedot

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016

VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 Hämeenlinnan Yhteiskoulu Viertokatu 1 13210 Hämeenlinna 1 VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 8. luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen lv. 2015-2016 7. - 9. luokkien opetussuunnitelmasta Peruskoulun opetussuunnitelma

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017

VALINNAISAINEOPAS. Luostarivuoren koulu 2015-2017 VALINNAISAINEOPAS Luostarivuoren koulu 2015-2017 Kannen kuva: 7F 2014 ja kuvataideopettaja Anni Halonen 2 3 SISÄLLYSLUETTELO MITÄ VALITSEN JA MIKSI? 4 VALINNAN TEKEMINEN 5 LUOSTARIVUOREN KOULUN TUNTIJAKO

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: Ryhmä A (2 vuosiviikkotuntia) Ekonomia Kotitalous Kuvataide Liikunta (pojat ja tytöt) Musiikki B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) Tekninen työ

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Hyvä seitsemäsluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus enemmän itse päättää oman koulutyösi sisällöstä. Kouluvuoden kolmestakymmenestä vuosiviikkotunnista

Lisätiedot

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014

Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 Kaarilan koulun valinnaisaineopas 2014 SISÄLTÖ KAHDEN VUODEN VALINNAT BIOLOGIA: TUTKI JA RETKEILE 4 EKONOMIA/LAKITIETO 4 ILMAISUTAITO 5 KOTITALOUS 5 KUVATAIDE 6 LIIKUNTA 6 MUSIIKKI 6 RANSKA 7 SAKSA 7

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS KOUVOLAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 SISÄLTÖ Johdanto 2 Yhteiskoulun tuntijako 3 Yhteiskoulun valinnaisaineet 4 Vaihtoehtoinen kuvataide ja musiikki 5 sivu KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET A2-KIELI

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2015 2016 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2015-2016 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

Peruskoulun valinnaisainekurssit 2014-2016. Hyviä, opintoja tukevia ja kannustavia valintoja sinulle!

Peruskoulun valinnaisainekurssit 2014-2016. Hyviä, opintoja tukevia ja kannustavia valintoja sinulle! Lauttasaaren yhteiskoulu Peruskoulun valinnaiset kurssi Peruskoulun valinnaisainekurssit 2014-2016 Hyviä, opintoja tukevia ja kannustavia valintoja sinulle! Hyvä 7. luokkalainen, Olet edennyt seitsemännen

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla

Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla Ressun peruskoulun valinnaisaineet 8. ja 9. luokalla A taideaineet ilmaisutaito kuvataide musiikki B taitoaineet kotitalous tekninen työ tekstiilityö tieto- ja viestintätekniikka C kielet B-ranska B-saksa

Lisätiedot

LYHYT VALINNAISAINE (ainetta opiskellaan 8. luokalla kaksi tunti

LYHYT VALINNAISAINE (ainetta opiskellaan 8. luokalla kaksi tunti LYHYT VALINNAISAINE (ainetta opiskellaan 8. luokalla kaksi tunti viikossa kahden jakson ajan) MUSIIKKIPROJEKTI 8. lk Kurssilla tutustutaan laajasti eri soittimiin ja lauluun. Kurssilla kokeillaan mahdollisimman

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet

2015-2017 Hirvelän koulun. Valinnaisaineet 2015-2017 Hirvelän koulun Valinnaisaineet Sisältö Hyvät vanhemmat... 2 Valinnaisaineiden opetus... 2 Videokurssi... 3 Englanti... 3 Ruotsi... 4 B2-kieli Saksa... 5 B2-kieli Ranska... 5 B2-kieli Venäjä...

Lisätiedot

Valinnaisaineet Sisällysluettelo

Valinnaisaineet Sisällysluettelo Valinnaisaineet Sisällysluettelo Valinnaisaineet...1 Vapaavalintainen taideaine 8.lk 1vkt...2 Valinnaisaineet 8.-9.luokilla 2 vkt...3 Saksan kieli...3 Ilmaisutaito 9.lk 2vkt...4 Kuvataiteen valinnaiset

Lisätiedot

Syväkankaan koulu TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016

Syväkankaan koulu TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016 V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016 23.03.2015 TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... Tästä lehtisestä löydät Syväkankaan koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2015-2016. 7. luokan oppilaan tulee

Lisätiedot

TUNTIJAKO. 7lk 8lk 9lk

TUNTIJAKO. 7lk 8lk 9lk VALINNAISAINEET 8-9 LK 2015-2017 TUNTIJAKO 7lk 8lk 9lk Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 3 Englanti (A1-kieli) 2 3 3 Ruotsi (B1-kieli) 2 2 2 Matematiikka* 3,5 (4) 3,5 (4) 3(4) Biologia 1 1 2 Maantieto 1 1

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

VALINNAISAINEET. 7. luokat. Seinäjoen Yhteiskoulu 2014-2015

VALINNAISAINEET. 7. luokat. Seinäjoen Yhteiskoulu 2014-2015 3 VALINNAISAINEET 7. luokat Seinäjoen Yhteiskoulu 2014-2015 SEINÄJOEN YHTEISKOULU 19.12.2013 Opinto-ohjaus HEJ, RSY 4 Hyvät 6. luokkalaiset vanhempineen! Sydämellisesti tervetuloa Valinnaisaineiden ja

Lisätiedot