TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET"

Transkriptio

1 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET

2 Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media ja elokuva 10 Matemaattiset luonnontieteet 12 SISÄLLYSLUETTELO Tekninen työ 13 Tekstiilityö 14 Kotitalous 16 Kuvataide 18 Musiikki 20 Liikunta 21 Tietotekniikka 22 2

3 Valinnassaonhyväottaahuomioonomatkiinnostukset,koulumenestysja jaksaminen. Valintaa tehdessä kannattaa myös miettiä valinnaisaineesta koituva hyöty peruskoulun jälkeisissä opinnoissa: Mikään valinta ei ole kuitenkaanrajoitteenataiesteenäjatko;opintoihin. Valinnaisaineenvalintaakannattaaharkitahuolellajaitsenäisestioppilaan omista lähtökohdista, sillä sitovavalintatehdäänyläkoulun loppuajaksi. Valintojen vaihtaminen on myöhemmin erittäin hankalaa, eikä vaihtoja tehdä myöhemmässä vaiheessa kuin erittäin painavista syistä esim. ter; veydellisetrajoitteet.yleisestivoidaantodeta,ettäoppilaankannattaaol; lavalitsemattaaineita,jotkatuottavathänellevaikeuksiajoentuudestaan. Valinnaisaineitaon8.ja9.luokallayhteensäkuusiviikkotuntia.Käy; tännössätämätarkoittaakolmeaerivalinnaisainetta. TurunLyseonkoulunpainotusluokillaopiskelevillaoppilaillaonpainotus; luokkaan sidottuja valinnaisaineita, jotka oppilaan tulee valita seuraavan sivun taulukon mukaan. Jokaisen oppilaan on valittava yksi valinnais7 aine seuraavista: liikunta, kuvataide, musiikki, tekstiilityö tai tekni7 nentyö. A2;ranskaa opiskelevat jatkavat ainetta 8.;9. luokalla, mikä vähentää hei; dän valinnaisuuttaan kahdella viikkotunnilla. Yleis; ja englantiluokkalais; tentuleevalitayksitaito;taitaideaine,jokoliikunta,kuvataide,musiikki, kahdentaineljäntunnintekstiili;taitekninentyö. 7.luokallapäättyvätmusiikki,kuvataide,kotitalousjakäsityö.Näidenai7 neiden7.luokanarvosanatsiirtyvätsellaisinaanpäättötodistukseen. Edellä mainittuja aineita voi jatkaa ottamalla näiden aineiden valinnais; kursseja,jolloinniistätuleeoma,erillinenarvosanapäättötodistukseen. KaikkiaTurunLyseonvalinnaisainevalikonkurssejaopiskellaankaksitun; tia viikossa 8.;9. luokkien aikana, jolloin ne arvostellaan numeroin ja niilläonsitenvaikutuspäättötodistuksenkeskiarvoon. 3 VALINNAISAINEIDEN VALINTA

4 Valinnaisaineet,2h/aine, Yleis/" luokka" Liikuntapainotteinen" luokka" Englantipainotteinen" luokka" Englannin"kieli"A1"syventävä" " " pakollinen" Espanjan"kieli"B2" " " " PAINOTUSLUOKKAAN SIDOTUT VALINNAISAINEET Ranskan"kieli"A2**/B2"" " " " Saksan"kieli"B2" " " " Ilmaisutaito" " " " Media"ja"elokuva" " " " Matemaattiset"luonnontieteet" " " " Kotitalous"" " " " Kuvataide" *" " *" Liikunnan"syventävä"kurssi""" *" pakollinen" *" Musiikki" *" " " *" Tekninen"työ" *" " *" Tekstiilityö"2"h" *" " *" Tietotekniikka"" " " " *Yleisluokkalaisten,ja,englantiluokkalaisten"on"valittava"vähintään"yksi"taito/"tai"taideaine" seuraavasta"joukosta:"liikunnan"syventävä"kurssi,"tekstiilityö,"tekninen"työ,"musiikki"tai"kuva/ taide." " **,A2,ranskan,kieli"jatkuu"automaattisesti"ja"vähentää"2"viikkotunnilla"valinnaismahdollisuut/ ta." " Liikuntapainotteisella"luokalla"valinnainen"liikunta"ja"englantipainotteisella"luokalla"englannin" syventävä"kurssi"on"jo"valittu"painotuksen"yhteydessä." " 4

5 !"#$%"""$*+,!"#$%##*+%%+!+%$!"#$%"./"0%%$0%"$12/"%$34"3/$/2/% $ %647.""3443/"./4%4%8!"#$%"./"09:40;;..;6%$<=.944.4%"%6%7 =%4./"2%.;6%%46;2%=5;/$$$%0%%$0%% ""#$%"""0;/./7 2"9$4.90""$4335%"..%.303"$"$43/54$;$$8>003==3.: 0.3B%$;%.4%"/%?!"#$%"""496".363;=4459=6%4.%%0%%""3B"B%%4.4"8C;;$$;" 2%$;.;"9003=.304".%=/...;%0%.=%%$%/"=;"4%%4..%=2/$$%57 6B /D$$4".D/"63$ %BD/$$4.%%0/"%%4/.%< 6/0040=44;=%.%.67;;.4%E;D4.%F$%""4.%106/00 $/4.4;/=%%"5$5%%;""%$.%8 J=%%"$".;/..%0""/"44".3=338!"#$%"""496".363$$3 ;=44$$%/5..$005;B;0%%"4;4.$$"2%5"34.$035.3"8 K5..$00.;/..%0%%"=2/...;%"#$%".%<40=433""300 ;;.4%1.;$.400$%;$;2%1=2/.%005"39$4:"/4%4./=2/.;4%1 2/4;4.00"#$%"""$4"$BD".%0;;."6%".%="/.%$ %B%==%4.;44.%8L%=2/..$0033" %=%#/".%40= "443"39.$04438!B32/5%6D/00"?G3"09:4 9$""$0%4;.%./2%=/B;4B F96".363""#$%""";=44$$%.;.;4.;0009:4"#$%"""$4."0%7 D"0%%"..4"2%;$..;;="8C;$..;;=%/"%10.3B0"".7 8FB"$..99""FB%45%=;"=/M7;$..;;=EF+<"$3"4=%""7 /$$%.%%;4.=%$%$%4""#;=;"%46%..%2%"%=8 N/4/55$%4.%.;".;;1..32/""#$%""""/=0%%$"/55.;"."%4% /$/"=%4.;";.16/0009:4==%.%$/55%4/.%.%=5"0;7 5 ENGLANTI

6 !"#$%$%*+,./!"#$%$%*+01#23224$$+4$""$15%*+*%11%%6% %$$39 4"01: 41 0*** "01 4$$+4$% 6+4$%%*" # $% *+*%;!"9 >$":B22C$:!+D$+=$56>:EF$>$G2$:H64%$$%%*%I$"$=$+0$:J2*>06KF6: L6"0$ KF$: J$%$4$: B6+24C$: M*%*N2*+$:!F2$56>: J*>2: 6+=$: J$>$9 6% 4OR" 4*>001=1""1 $"*4$""$ S35O"=$++6""$: *>0O"*"0 *0*+1"""1 6"$=$+06""$;!"#$%$%*+6%>64$$%%*% *+ *+ "* 6% *300O%O0 +$0%$"0$ $"* 6% 44; >$%"$%: 0$+$% $ #6>02G$+% "22+$"*+; D264$+$"0*% 6% 3*+##6 6##$11%01411%:#2324$$%$>600$4$$%*"#$%$$;!"#$%$6%01>*1*+"264$+$"++*:6"$"*6%O"SBT%$!PT%=>$++9 ""0$ *+"01; D264*% $2##$ *"#$%$%*+"0*% 4$5*% $%""$ +"11%0OO $02=$"0 $ *"#$%$ 6% 4OR" 01>*1 *30O"O30*"0OR*+ U$0%$+$"*""$ Q4*>$""$;!"#$%$%*+"0*%4$5*%2+0022>,*"4;42":*+62=$$ >$++"22"/6%4*>001=14$$+4$%+$$2"*"0;!"#$%$6%4OR""264$+$"0*%"26"4$+64$4$$$*"#$%$%0$066%3O=1 $#2=1+%* $>#1=1% 0+$%0*"0$"*+=O0O4"**% "*1 $=$% *"#$%$+$"229 5*%O441>014"**%!" " #$%%$*"+",*"%*.$*"%,"%*/+0,1" ESPANJA 6

7 !"#$%"#%*+,".,/! "#$%$#!%*+,%*!*!.%+/0!1!20%$12$%"3"#$%"" !#04*$+!567869:;!!! %5"51$2"3"# %6#12$%53"#$%""7"8""55$$66$"18"568""#59:;<;;# %1<<6#%1#5<6=#3"#$%""26>68#%"#$$"> $565""#$"<""<6>#%655663># %#12$%6#<9:5;9$$8$59$2"3"# %""%$7 <655" "6$6<## 1# 1%"$5""# <%1 $;;##:$5;A D992$5; %1#755;$"#"#126$$"18"5%3"<5*7$7E/;55;;#"6$6<"55"A!"#$%"1##AFGH<11#"#><$#;=#%AI3""#"%#;3"#$%"1# 5;A!"#$%"1##O"###$;%$"#1"%715"26>65""#%"%$$"8=$$; <""#1$"$$"A 2"$52"3"#5""%5"51"$A 0">=1$66$%1<<6#%1="6$"<2#><$5#%"#$$"7%1$%" 3"#$%"1#<""<"#""6##%A #1"715%"<6$5655"8"5#O"###%#$"#1"A ;833"5#>61#1$5A O"7?85$7P6E<Q63O7B"#"="7?#O"A 7 RANSKA

8 !"#$"%#*+,./0""%$"#$"%#%"#01"#$#%%$"%"$02$#30404$040""%$"#$"5 "$%#"4%#400446%7./$#4$$"6"12040"/#3$033%!"#$""% 1"#61"#%8""%9":;2$44#$%94#""%$4#0""%9<=$!80$%1" $"#$"% 96#0<$ 2% $446A#% /4:41" 2% %7 BC %""7D$3#$!429%1"!"#$"%#"4//"$4:0028"08":8"07!"#$""0"0"5 8":%#=030"680""%$0%9"0#"4"""1"#"4/"$$"7E<=$$"#$""$% #"4%<2/$02$$"2%:<8301"0#252/%029":;2$44;0A$429""$" 2/$#120"2%60<$$0!"#$"$$"7F"2%:"%$"#$"$0":<=0<31"2"#%5 0":"%$"9"0#"1"A$44%0""/"9"0#"%$"$00%!"#$""%A>038"0""%0"!80$%7 SAKSA 8

9 Ilmaisutaito*äidinkielen*syventävä*valinnaisaine* * Tavoitteet * Ilmaisutaidon*tunneilla*tavoitteena*on* lisätä*esiintymisrohkeutta*ja*muiden*huomioimista* kehittää*esiintymistaitoja*ja*kartuttaa*ilmaisukeinoja* oppia*ryhmässä*työskentelyä*ja*muiden*huomioimista* oppia*rakentavan*palautteen*antamista*ja*vastaanottamista* kehittää*eläytymiskykyä*ja*mielikuvitusta* parantaa*keskittymiskykyä* oppia*tuntemaan*omia*kykyjään* * Työtavat * Tehdään*tutustumis8,*ryhmäytymis8,*liikeilmaisu8*ja*äänenkäyttöhar8 joituksia* Tutustutaan*draaman*keinoihin*mm.*pantomiimi,*improvisaatio,* still8kuvat*erilaisten*harjoitusten*avulla* Harjoitellaan*näyttelemistä*ja*roolin*ottamista* Tutustutaan*draamateksteihin*ja*voidaan*tuottaa*niitä*itse* Puhutaan,*keskustellaan*ja*väitellään* Kuunnellaan* Rentoudutaan*ja*eläydytään* Pidetään*puheita*ja*esityksiä* Tehdään*luovan*kirjoittamisen*harjoituksia* Harjoitellaan*kokouskäytänteitä* * Tule*siis*kokeilemaan*eri*ilmaisutapoja*ja*vahvistamaan*ilmaisun*taitojasi!** Opetellaan*uskaltamaan!*Opitaan*tekemällä*yhdessä!* * 9 ILMAISUTAITO

10 MEDIA JA ELOKUVA!"#$%%"*+,%$#$.*$""./0,".1,,%$..%$/%$." 2%,$11"" /1+4$."."5$,$"/1$4$$.6"*+,%7.$11""175%#$71,8/%.4%"9: 1$7%$*%*%+/"91$8*+,%1.";< 1+1+/1+4$."."*+,%.4%%$4%%. 1+1+/1+4$.".4"#$%.4%%$4%%. /++$/".%*$5%$/".,$"/1$...,%9,$/1%4$.".6"$=%**"/$$.104$: /$< *5$$11$."./+91%+1+4$.".,$"/1$4$$.61,75%#$7"9#$/1>.";< %1*:%$11"$#".4.$=+$.".%+.1",%*011> A$/>13 "*+,%./0.10%9$/15$% "5$:$*$/"1"*+,%1 "*+,%. B".5"13 *%+9+7 *4"#$%7 #5%%4%7 4+/$*%%$7 #*+4".11$."; 1+1+/1+4$.".*1$4%$/$$.%+*4%$/$$.9%%$$.7.011"$>$9$.%C 1%$"*+,%*/$*$5$11%$$. *+,%+/1"*.$$**%74%9#$/"/1$"#$1$.1$%4%*+,%%4$.". "*+,%.*5$$11$.".*%1/4$.". "*+,%.%5,$$.1$%%.%0/$.1$ 10

11 !"#$%$"*+$,./0**$!"#$%$"*+$,./0**$12,3$,4%$1$"*+$,./0**$ 5$*,226+7 *%18%2"3+$%2+%./%22$*"+2"3#"+9 8%%./%22$*"+2"3#"+9 4%$.%2: 2$*2"3#"+7$28%$*;%."2/2"3#"+;"< *%18%2"3+$8//+1.*"**%74%4"0$2"3+$%$#$=$+%%2$"2"3+$> %$.%.%/*2"3#"+?2"$*62"3#"+9 8$"2$4$#"2"3#"+9 %88%++$2"3#"+9 %*$%:.%*2"3#"+;"< 2"3+$+".*+$+??44";, 18$%2"3+$+".*+";,.1/2/2"3+$.$$1*+/.*"8/.%% 8//$"*+$+,7 %21./%9%21./%+$2%".13+%$*//*9#$=$+%%2$"./%.%8"0%.,?.,+8/1..%%8%**%8%%$28%%;"< $"0%$2/;%;%A+%$$"0%$2$;1$+%8%3#122$*//.*$"8/.%% "21./$";%"21./%.%+."28$".%+*18$*+% +"3#,,.1/2/2"3+$3%2/++%"**% +"3#,,8%$1.*$%92"3#".%*$%9.,?+$.10++";% +%0.%*+"22%%"0$2"3+$, 4%0$: ;% 0?38,+?6*."+"2?, 14"++%;%;13+1$*" +?6*."+"2? 13"22%?3#"**,+"."8$*+, 81$4/12$"*$*,2+68%3#122$*+%%81"2%$*$%+?6*."+"2?;,?.?%$.%$",2$"$*+68%3#122$*+%%81$4/12$*"+?6*."+"2?+1: +"/++%8$*"1*%:%2/"$+%1$#%%+1+"/++%%144$2%$#";%;14%?.*$26.$$1*+/.*"8/.%%< B21./%;%8"#$%$"*+$+,./2."%+?3#"**,<C2%8"0.$+?*.%*%%"+$: *"*+,,+".$$.%."3$++?"**,?3,%*$%.%*?*+,,22$*"88,.*$< 11 MEDIA JA ELOKUVA

12 MATEMAATTISET LUONNONTIETEET!"#$%""##$#*+,,+,#$#$$# %"#$%"#",./$,#0/0/",,"",$ 100 /",,"*2" +3$"", 45 %"#$%"#"" 6" 300""" +7 $$#"$%""$085%"#$%"#""6"300"""+$$#"9.""5 :",,"*2, #"/+##$$," +, "$.;#$#$, $%",< 9.", 6" %"#$7 %"#", *2$, +330#="*$>$, ""6$,#"%,$, 6"./$,#0%,$, $0 6"#+7+3,#+/"%*$, 3"2",#"%,$,5?+$$$, #.=$,#$., +**##" 3",+#$#"", $%",6" 9.", #*,,$"5 1"2$%%"# ";$$#=.#./0# 606$%7 30,0+$/"#"*$##$+#"<6+#"*#$,,+3$"",/"+>*#++,"**7 B+$$"#*#%*76"#.=%$,$#$%0 B$%",+/$*".;#$*,,"" B*;#$$,$,"#+%76"""/"%""<",$%0020 B$%",$,","..<.,#$$$60<+,$,#2""#+ B0;=+3,.#$,#=606"$$#2+,"" B#0;##$>$6""/"2**#*#%* B9.",+/$*".;#$*,,""<#$+**>$,32+$$6" B!";>+**$,%*"",.2#./$2"*#%5!"#$%"#" B+,C$%",2"#"* B32+$,##"$,#"" B3+.,+%# B.;#0=# B$30.;#0=# B.;#0=3"2# B9*,#+ B/$#+2"$,#"" B%"#$%"#",;#+2"" B+C" D2/+,#?0.#$#00,,*%$2+"2/+#$*"6"/0;,#00,.26",$,#$#3>$#00,**7 "*##",%"#$%"#"#"5E0+33%#"/+>"",#$#"#"3$,%*+#+,.##0, #$;#0/, 6" +33"", $##0%, **,< 26", #" %**,", +3,,0.##$,5?$%"" 6" 9."" #.=$+#*" +, **2 %$2#.5 F07 >$, #$#$, 3$2*#$$" %*+>+#** +33%#*+#$, "2/+","< 6+>$, 0 "2/+,#,/"*##""+$$,$,#.=$,#$.#"#+5 E*%"G%"#$%"#",./$,#0/0H?+$$,$,$%"6"9." 12

13 Tekninentyökäsityönsyventäväkurssi Teknisentyönopetuksenlähtökohtanaonantaaoppilaalleperustiedotja6 taidotuseiltaeritekniikanaloilta.tärkeimmätaihealueetovatpuunkäsit6 tely,metallityö,sähkö6jaelektroniikka,moottoritekniikatjamuovienkä6 sittely. Tällaisia taitoja ei näin monipuolisesti opeteta missään perusope6 tuksenjälkeen.laaja6alainentekninenosaaminenjasenmukanaantuoma tietynlainenajatteluonhyödyksiuseimmissaammateissa. Tavoitteena on kokea onnistumiselämyksiä valmistamalla ajanmukaisilla välineilläopettajanvalitsemiataiitsesuunniteltujatöitä. Kätevyydenja taitojenkehittymisenlisäksitarjollaontekniikanerialueiden"tietopaket6 teja", joiden sisältöön ja laajuuteen oppilaat voivat vaikuttaa. Tärkeitä seikkoja ovat myös toimiminen yhdessä muiden kanssa, oman ja muiden työnteonarvostuksenlisääntyminensekäyhteysteorianjakäytännönvä6 lillä. Toimintatunneillalähteemateriaalien,koneidenjalaitteidenturvallisesta sekä oikeasta käytöstä. Työt ovat opettajan tai oppilaan itse suunnittele6 mia. Suunnitteluon tärkeä ja iso osa työtä. Apuna voidaan käyttää tieto6 tekniikkaa.tuoteeiainaoletärkein,vaanmerkittävämpiäasioitatapahtuu tekijänpäänsisälläprosessinaikana. 13 TEKNINEN TYÖ

14 TEKSTIILITYÖ Tekstiilityö*käsityön*syventävä*valinnaisaine* * Tekstiilityön*tavoitteena*on:* * antaa*oppilaalle*mahdollisuus*harrastaa*itsetuntoa*vahvistavaa*käsin* tekemistä*tietopainotteisen*oppimisen*rinnalla.** pyrkiä*työskentelyssä*yhä*itsenäisempään* ongelmanratkaisuun,*joka*onnistuessaan*luo*itseluottamusta*ja*var; muutta*omiin*taitoihinsa.* itsenäinen* suunnittelu* ja* oman* työskentelyn* jatkuva* kehittäminen* päämääränä*laadukas,*esteettinen*ja*käyttökelpoinen*tuote,*joka*liit; tyy*vaatetukseen*ja*pukeutumiseen*tai*sisustukseen*ja*asumiseen.* kehittää* omankädentaitoja,* pitkäjännitteisyyttä,* vastuullista* työs; kentelyä*ja*oman*työn*arvostamiseen*liittyvien*taitojen*kehittämistä* mahdollisimman* monipuolisten* tekniikoiden,* materiaalien* ja* työta; pojen*avulla.** * Sisältö:* * 8.*luokalla*oppilaat* * tutustuvat* syvällisemmin* erilaisiin* materiaaleihin* eri* tekniikoiden* neulonta,*ompelu*avulla.* suunnittelevat* ja* valmistavat* omien* ideoidensa* ja* valmiuksiensa* mukaan*tuotteita*itselle*tai*muille.* oppivat*jonkin*uuden*tekniikan,*taidon*tai*syventävät*ja*laajentavat* jo*hallitsemaansa*tekniikkaa*tai*taitoa.* perehtyvät*saumurin*monipuolisiin*mahdollisuuksiin.* syventyvät*kiinnostuksensa*mukaan*muihin*mahdollisiin*erikoistek; niikoihin,* kuten* kirjontaan* käsin* /* koneella,* kankaanpainantaan,* huovutukseen,*kankaankudontaan.* * * 14

15 Sisältö: 9.luokallaoppilaat suunnittelevat asu4 taisisustuskokonaisuuden,jostahevalmistavat vähintäänyhdentaidollisestivaativanosan. tekevättyöstäportfolion,jostaselviääkokokäsityöprosessisuunnit4 telustavalmistukseenjakäyttöönastisekäomaarviointi. tutustuvatpiententöidenavullamuihintekniikoihin. 15 TEKSTIILITYÖ

16 KOTITALOUS Kotitalous!kotitaloudensyventävävalinnaisaine Tavoitteet: opiskellaarjenhallinnantaitoja. ohjataoppilastaottamaanvastuutaterveydestään,ihmissuhteistaan, taloudestaansekälähiympäristönviihtyisyydestäjaturvallisuudesta. Sisältö: ravintojaterveys asuinympäristöjahygienia kodintalousjakuluttajatieto perhejaihmissuhteet Opetuspainottuukäytännöntyöskentelyyneliruoanvalmistukseen,lei? pomiseenjaterveellistenjamonipuolistenaterioidensuunnitteluun. Suomalaistaruokaperinnettäkunnioitetaanjakalenterivuodenjuhlat otetaanhuomioon. Tutustutaanmyösmuutamanvieraanmaanruokakulttuuriin. 16

17 8.#luokalla#oppilaat# # #kertaavat#ruoanvalmistuksen#ja#leipomisen#perusasioita.# #sopeutuvat#yhteistyöhön#ja#uuteen#ryhmään.# #osallistuvat#ateriasuunnitteluun,#joissa#heidän#tulee#huomioida#ajan,# rahan#ja#raaka:aineiden#saatavuus.#suunnitelmien#tekemisessä#ote: taan#huomioon#myös#ryhmän#jäsenten#erilaiset#mielipiteet.# #perehtyvät#yleisimpiin#erityisruokavalioihin#ja#säilöntään.# #tutustuvat#hygieniakoulutukseen.# #harjoittelevat#ja#valmistavat#juhlan.# # # 9.#luokalla#oppilaat# # #kertaavat#perusasioita#käytännön#töissä.#opiskelussa#painotetaan# omatoimisuutta,#rutiinien#hallintaa#ja#ryhmähenkeä.# #perehtyvät#eri#maiden#ruokakulttuureihin#joko#yksin#tai#parin#kans: sa.# #harjoittelevat#mahdollisuuksien#mukaan#erilaisten#projektien#avulla# yhteistyön#tekemistä#koulun#ulkopuolisten#tahojen,#esim.#päiväkotien,# kanssa.# ##### # 17 KOTITALOUS

18 !"#$%$*"#$%$%+,#+%.#.#$/++$,$+ 01/"2*$//$32+4"2/,%%$$+24%",%$*.%%.3.//.5/$,$3$%5$$/6$6$ %*+**26$7/"2$$+4286$3$82//,//8$55$,%"+,""//1 91/"2*$//$#2$$+5*2,%"$6282+*+,,./%:$/",+3$82//,""*,+ 6$8$55$,%"+,""+3"*$$+6$,""++%//$,%.4..%%:%:1 3"*$,,% L%$$/*$35$+*.%%:78$562%//$$+*"#$$3,+45",A 824O/3+%,QRI $$/6$*.%%.+ KUVATAIDE 18

19 !"# $%# *++,,,.##/,01+/010,/#,12,.#,%,/1$34#%50674#$3/8 %$,,1/1#,.#.3"##9**/$0#,,#01$4#*++,,++4#,/3//#7#,.01,1$11# */,+7+,1/010,/"## # :.#0,%%#560//010,#,.0,+#;$%01,4#*//6%0,%01,4#3$%8 01,4# 51/0,01,4# /0,$$,/#.3"<# 7# /67$$/010,# 01$0,%010,#,/# 0"# *+/5+/670,#,.#16/#5/21/0,"# # =65//,/>## :.#65///00#,1,#2%3/#**/$#/,01$$11#01,,3,#,8 5/,,11,#7#2+1#..0+#,,1%,,#//,+"#=65///#2,1/#5,#%8 5$$/01,#/$3/0%1/,4#5+$/1/?1#7#3,16/$/1#2$$/,#01+#3*18 6+/0..0"#:%,01#6/$$#65//?#3.0#,.*60100/#7#**/$#,.2#0/,%,%3/0,"# # 19 KUVATAIDE

20 !"#$$%%$"#$$%$#*+,*%".##$!"#$$%%$,"+$// , "#$$%$ 00$/00 /0"/0+4 #5$,,0+4 %""+//+4%0,#5+60/$$%%"+780$5,"%#$$*0$%",,00511$/0$ #9,"+$#""#7 :0"/" ,+.$/0$#$$/0"/",015$2$60%+2$,+,+%,,;7 <5$,,5 =","#,",00>3$#5$,,$$$20.65$,,+/+0//0%$,0.04>0##54."1"6+60 :006++,00 %"",+/",5,,""%#$0 60 %+2$,+, "#$$%$ A/0$#" B$0"#$$%$//$#$0$3+5$,0%5%+$//0060,5,+",+,00+#$+.%$%#$,4/0"9 /"04#5$,,$$04/$$%+,,60"#$$%%$,+%5/5C$00%,,+7!"#$$%$/06$,60,/$,!"#$$%$/06+$2$60,/+$2$,","#,",00%"",+/+0//0#+%35%"+,,+60 60"#$$%%$+/5%"*$0%0,#+/+0//07!"#$$%%$,$+,560"#$$%$,+5.$0 ="+$//051+,+//00.,"#$$%$+/++,,$+4.,$4+/53$ $04 30$$%04 #5$,$*.$ 60 "535,+2,* "#$$%$.09 %+,"$#+##0#+%%,,$$,$/0$#+*$0%#$,,+$,60+.%$,;6 MUSIIKKI 20

21 Liikuntaliikunnansyventävävalinnaisaine Syventävä liikunta on tarkoitettu kaikille,jotka haluavatliikkualisää kouluviikossa. Tavoitteet Syventävän liikunnan tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisuus uusien lajien kokeiluun ja tuntien sisällön suunnitteluun sekä tarjota myönteisiäliikuntakokemuksia. Kasvatuksellisina päämäärinä ovat oppilaan yhteistyökykyisyyden lisääminen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. Liikunnassa opitaan kantamaanvastuutaitsestä,toisistajavälineistä. Arviointi Liikunnassa käytetään jatkuvaa arviointia, jossa painotetaan myön= teistäasennoitumistaliikuntaan,yhteistyökykyisyyttäjaliikuntataito= ja. Sisältöön pyritään ottamaan monipuolisesti eri liikuntalajeja ja teke= mään tutustumiskäyntejä lähialueiden liikuntapaikkoihin mahdolli= suuksienrajoissa. 21 LIIKUNTA

22 TIETOTEKNIIKKA!"#$%$#""*+!,!"#$"%"$#*%+"++#,""##**%%!./# $#5!"#$%%#"6#7 %89#02"# 9 %8#":0"$$#"6# 1.$$/ % 310$$121$/ $"$%..;.8$#":<::9#4"$.":#:$"$<0#3":<<6#::!./$##2":#$3$2<<$$<3$9$"#$%$#""%#$":$12#4"$; $1312="%:$./#012115#$1$./#$":#:$110":11$..7:"310":$# $/"6#286%00":<<6#$:33$92%"=<%0":$<3$ >=;"0":11$..5$./1:"$#2<<$$<< >#4%$#8"$$131$5"$#4#$%4"=1"3112"029%%0::,%$"# $#5 :18/=%:$" =":"%"2"# %22<"%"$" %6".0#":%##$!>;%89#02$?!>9!>5%8#":0"$$##$?%6"2#6"$ #4"0":$#%89#02"#2<%2"#9$00#$2"# #$$"<== 22

23 Kouluavarten: Jatko/opinnoissa ei aloiteta tietotekniikan taitojen opettamista alusta: edellytetäänyleensäkeskeisten ohjelmien osaaminenja laitteistonkäyttö Tietotekniikkaantaakoulussamonipuolisetmahdollisuudetet/ siä,muokatajaesittäätietoa. Oppikirjoihin liittyvä oheismateriaali sähköisessä muodossa oppilaidenkinsaatavilla;kustantamoidenmateriaalit Tietokonereppuun!Nähtäväksijää,kuinkalähelläonaika,kun oppilaallaonrepussaantietokonenykyinenhallitusohjelmalu/ paainternetinsaatavuuden! Minulleko? Eriyttäminen on helppoa, sillä jokaisella on kone ja töitä voi tehdäomaantahtiinjajopaerilaisiatöitä.soveltuusiisniin ta/ viksillekuinnörteillekin! Mitätietotekniikantunnillaopetetaan? laitteistonosat tiedonhallintajakäsittely;tietojenluotettavuus virukset,tietoturva;informaationseurantajajärjestäminen sähköpostijasähköpostiasioiminen tekstinkäsittely,taulukkolaskenta kuvankäsittely piirto/ohjelma,esitysgrafiikka multimedia: kuvan,äänenjaliikkuvankuvankäsittely elokuvaneditointi,animaatio kotisivut tietoliikenteenperusteet 23 TIETOTEKNIIKKA

24 !"#"$%*$%+*","%.#"/0.#1$01%23% 45675%!89:8% % ;"<=%54%474%3>27% %

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen 13.2.2016 Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen Oppilaanohjaaja Aija Helander 7. luokan jälkeiset muutokset Oppiaineista 7. luokan kevääseen

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmat

Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmat Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmat 2017-2018 Tarja Suhonen Perusopetusasetus 9 Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, josta määrätään opetuksen yleisestä

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua

OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua Runosmäen koulun oppilaiden ajatuksia syksyllä 2013 Mikä on koulun perustehtävä? - Paikka, jossa opettajat opettavat ja oppilaat oppivat - Tarjota oppimisympäristö,

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaisuus 5.-6. luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaiset aineet alakoulussa Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla. Oppilas

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS ja KEVÄÄN YHTEISVALINTA 2013. Maijamäen koulu

OPINTO-OHJAUS ja KEVÄÄN YHTEISVALINTA 2013. Maijamäen koulu OPINTO-OHJAUS ja KEVÄÄN YHTEISVALINTA 2013 Maijamäen koulu Opinto-ohjaajat Ritva Jalava puh. 044 7334 658 ritva.jalava@naantali.fi 9 C, D, E ja G ja osa erityisoppilaista Saija Kauppinen puh. 044 7334

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA Valitse 2 kurssia B-valinnaisia opintoja. Yhden kurssin kesto on 38 tuntia. Toisen valitsemistasi kursseista opiskelet syyslukukaudella ja toisen kevätlukukauden aikana.

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Kielipolku 1.8.2016 alkaen Luokka- aste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A- kieli englanti tai venäjä Valinnainen A2 kieli englanti,

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk).

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk). VALINNAISAINEISTA Seitsemännen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jäävät pois kuvataide, käsityö ja kotitalous. Kahdeksannen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jää pois musiikki. Edellä olevista

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Taiteen paikka. koulusta ulos vai sisään

Taiteen paikka. koulusta ulos vai sisään Taiteen paikka koulusta ulos vai sisään Seminaarin tietoisku 19.5.2005 Leena Hyvönen Kirsti Hämäläinen Sirkka Laitinen Kuinka musiikin ja kuvataiteen tuntimäärät ovat muuttuneet peruskoulussa? Sirkka Laitinen

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Yläkoulun painotettuun opetukseen hakeminen

Yläkoulun painotettuun opetukseen hakeminen Yläkoulun painotettuun opetukseen hakeminen Keravan kasvatus- ja opetustoimi, syksy 2017 Painotusluokat Koulu Painotus Vuosiluokat Keravanjoen koulu Kansainvälisyys Liikunta Luonnontiede-matematiikka Kurkelan

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014 1 Isoniitun koulu Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille Lukuvuodeksi 2013-2014 2 Valintamenettely Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 SALPAUSSELÄN PERUSKOULU Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti Kannen kuva: Ari Vilkman TUNTIJAKO: YHTEISET OPPIAINEET... 3 TUNTIJAKO: VALINNAISET OPPIAINEET 4 VALINNAISAINEIDEN ARVOSTELU...

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta

Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta Valinnaiset opinnot 5. ja 6. luokalla Kiviniemi ja Takkuranta VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa

Lisätiedot

Opiskelu Vantaankosken koulussa

Opiskelu Vantaankosken koulussa Opiskelu Vantaankosken koulussa tulevat 7. luokat Lukuvuosi 2015 2016 Sisältää koululle palautettavan taustatietolomakkeen! Hei, sinä tuleva seitsemäsluokkalainen! Me Vantaankosken koulun opettajat toivotamme

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet Tervetuloa! Munkkiniemen yhteiskoulun esittely yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet perustettu 1938 Munkkiniemen yhteiskoulu Munkkiniemen koulutussäätiön

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Uudenlaista oppimista Mitä tämä tarkoittaa tuleville 7. luokkalaisille? Vanhempainilta Kaarilan koulu

Uudenlaista oppimista Mitä tämä tarkoittaa tuleville 7. luokkalaisille? Vanhempainilta Kaarilan koulu Uudenlaista oppimista Mitä tämä tarkoittaa tuleville 7. luokkalaisille? Vanhempainilta Kaarilan koulu 9.1.2018 Kaarilan koulun historiaa Keskustelu läntisen alueen oppikoulun perustamisesta alkoi keväällä

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2018 2019 4.-6.luokat Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA?

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? Suomalaisessa peruskoulussa taideaineiden opetuksen määrä on ollut niukkaa aina. Taideaineiden osuus

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille

A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2018 2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille Ensimmäisen vieraan kielen (A1) opiskelu aloitetaan 3. luokalla A1-kielivalinta

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet

Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet Knuutilankankaan koulun valinnaiset aineet A2-kielet Vieraat kielet: Eteläisellä alueella tarjolla seuraavat vapaaehtoiset kielet: espanja saksa ranska Valinta valinnaisten aineiden kanssa. Äidinkielen

Lisätiedot

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017 2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017 Muutokset mahdollisia; päivittyy ma 9.1.2017 mennessä Sivistystoimiala Ensimmäisen

Lisätiedot

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 8 LK Tiedoksi huoltajille! Tässä tiedotteessa kerromme valintojen suorittamisesta 8. ja 9. luokkia varten. Tällä hetkellä voimassa olevien määräysten

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Käsityön opetusjärjestelyistä

Käsityön opetusjärjestelyistä Käsityön opetusjärjestelyistä Ilkka Kokkonen, Tiia Hintsa 24.3.2017 Toteutus Seitsemännellä Opetusaika luokalla opiskelu sekaryhmissä puoliksi käsityön opettajien kesken 2 vvt Opetustunnit Ryhmäkoko vähentyneet

Lisätiedot

VALINNAISAINEEN VALINTA

VALINNAISAINEEN VALINTA VALINNAISAINEEN VALINTA Valinnaisaine valitaan 4. luokan ajaksi eli lukuvuodeksi 2018 2019. Jokainen oppilas valitsee itselleen yhden valinnaisaineen. Kesken lukuvuoden valinnaisainetta ei voi vaihtaa.

Lisätiedot

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle 6.-luokkalaisille ja 6.-luokkalaisten huoltajille Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Sivistystoimiala Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Hakeminen

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

Jatkaisinko lukioon?

Jatkaisinko lukioon? Jatkaisinko lukioon? Miksi lukio on hyvä valinta? Jatko-opintomahdollisuudet laajenevat. Lukio antaa mahdollisuuden hakea korkeakouluihin ja yliopistoihin. Lukio tarjoaa aikaa ja tukea tulevaisuuden miettimiseen.

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Lausuntoja tuntijaosta

Lausuntoja tuntijaosta Turun Lasten Parlamentti 11.11.2014 Pitäisikö kaikissa koulussa opettaa eri oppiaineita yhtä paljon? Kyllä. Mille luokille lisätunti liikunnassa pitäisi lukujärjestyksessä sijoittaa? 5 6 luokille. Kenen

Lisätiedot

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 VALINTAMENETTELY Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin 30 vuosiviikkotuntia joka luokka-asteella.

Lisätiedot