TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET"

Transkriptio

1 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET

2 Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media ja elokuva 10 Matemaattiset luonnontieteet 12 SISÄLLYSLUETTELO Tekninen työ 13 Tekstiilityö 14 Kotitalous 16 Kuvataide 18 Musiikki 20 Liikunta 21 Tietotekniikka 22 2

3 Valinnassaonhyväottaahuomioonomatkiinnostukset,koulumenestysja jaksaminen. Valintaa tehdessä kannattaa myös miettiä valinnaisaineesta koituva hyöty peruskoulun jälkeisissä opinnoissa: Mikään valinta ei ole kuitenkaanrajoitteenataiesteenäjatko;opintoihin. Valinnaisaineenvalintaakannattaaharkitahuolellajaitsenäisestioppilaan omista lähtökohdista, sillä sitovavalintatehdäänyläkoulun loppuajaksi. Valintojen vaihtaminen on myöhemmin erittäin hankalaa, eikä vaihtoja tehdä myöhemmässä vaiheessa kuin erittäin painavista syistä esim. ter; veydellisetrajoitteet.yleisestivoidaantodeta,ettäoppilaankannattaaol; lavalitsemattaaineita,jotkatuottavathänellevaikeuksiajoentuudestaan. Valinnaisaineitaon8.ja9.luokallayhteensäkuusiviikkotuntia.Käy; tännössätämätarkoittaakolmeaerivalinnaisainetta. TurunLyseonkoulunpainotusluokillaopiskelevillaoppilaillaonpainotus; luokkaan sidottuja valinnaisaineita, jotka oppilaan tulee valita seuraavan sivun taulukon mukaan. Jokaisen oppilaan on valittava yksi valinnais7 aine seuraavista: liikunta, kuvataide, musiikki, tekstiilityö tai tekni7 nentyö. A2;ranskaa opiskelevat jatkavat ainetta 8.;9. luokalla, mikä vähentää hei; dän valinnaisuuttaan kahdella viikkotunnilla. Yleis; ja englantiluokkalais; tentuleevalitayksitaito;taitaideaine,jokoliikunta,kuvataide,musiikki, kahdentaineljäntunnintekstiili;taitekninentyö. 7.luokallapäättyvätmusiikki,kuvataide,kotitalousjakäsityö.Näidenai7 neiden7.luokanarvosanatsiirtyvätsellaisinaanpäättötodistukseen. Edellä mainittuja aineita voi jatkaa ottamalla näiden aineiden valinnais; kursseja,jolloinniistätuleeoma,erillinenarvosanapäättötodistukseen. KaikkiaTurunLyseonvalinnaisainevalikonkurssejaopiskellaankaksitun; tia viikossa 8.;9. luokkien aikana, jolloin ne arvostellaan numeroin ja niilläonsitenvaikutuspäättötodistuksenkeskiarvoon. 3 VALINNAISAINEIDEN VALINTA

4 Valinnaisaineet,2h/aine, Yleis/" luokka" Liikuntapainotteinen" luokka" Englantipainotteinen" luokka" Englannin"kieli"A1"syventävä" " " pakollinen" Espanjan"kieli"B2" " " " PAINOTUSLUOKKAAN SIDOTUT VALINNAISAINEET Ranskan"kieli"A2**/B2"" " " " Saksan"kieli"B2" " " " Ilmaisutaito" " " " Media"ja"elokuva" " " " Matemaattiset"luonnontieteet" " " " Kotitalous"" " " " Kuvataide" *" " *" Liikunnan"syventävä"kurssi""" *" pakollinen" *" Musiikki" *" " " *" Tekninen"työ" *" " *" Tekstiilityö"2"h" *" " *" Tietotekniikka"" " " " *Yleisluokkalaisten,ja,englantiluokkalaisten"on"valittava"vähintään"yksi"taito/"tai"taideaine" seuraavasta"joukosta:"liikunnan"syventävä"kurssi,"tekstiilityö,"tekninen"työ,"musiikki"tai"kuva/ taide." " **,A2,ranskan,kieli"jatkuu"automaattisesti"ja"vähentää"2"viikkotunnilla"valinnaismahdollisuut/ ta." " Liikuntapainotteisella"luokalla"valinnainen"liikunta"ja"englantipainotteisella"luokalla"englannin" syventävä"kurssi"on"jo"valittu"painotuksen"yhteydessä." " 4

5 !"#$%"""$*+,!"#$%##*+%%+!+%$!"#$%"./"0%%$0%"$12/"%$34"3/$/2/% $ %647.""3443/"./4%4%8!"#$%"./"09:40;;..;6%$<=.944.4%"%6%7 =%4./"2%.;6%%46;2%=5;/$$$%0%%$0%% ""#$%"""0;/./7 2"9$4.90""$4335%"..%.303"$"$43/54$;$$8>003==3.: 0.3B%$;%.4%"/%?!"#$%"""496".363;=4459=6%4.%%0%%""3B"B%%4.4"8C;;$$;" 2%$;.;"9003=.304".%=/...;%0%.=%%$%/"=;"4%%4..%=2/$$%57 6B /D$$4".D/"63$ %BD/$$4.%%0/"%%4/.%< 6/0040=44;=%.%.67;;.4%E;D4.%F$%""4.%106/00 $/4.4;/=%%"5$5%%;""%$.%8 J=%%"$".;/..%0""/"44".3=338!"#$%"""496".363$$3 ;=44$$%/5..$005;B;0%%"4;4.$$"2%5"34.$035.3"8 K5..$00.;/..%0%%"=2/...;%"#$%".%<40=433""300 ;;.4%1.;$.400$%;$;2%1=2/.%005"39$4:"/4%4./=2/.;4%1 2/4;4.00"#$%"""$4"$BD".%0;;."6%".%="/.%$ %B%==%4.;44.%8L%=2/..$0033" %=%#/".%40= "443"39.$04438!B32/5%6D/00"?G3"09:4 9$""$0%4;.%./2%=/B;4B F96".363""#$%""";=44$$%.;.;4.;0009:4"#$%"""$4."0%7 D"0%%"..4"2%;$..;;="8C;$..;;=%/"%10.3B0"".7 8FB"$..99""FB%45%=;"=/M7;$..;;=EF+<"$3"4=%""7 /$$%.%%;4.=%$%$%4""#;=;"%46%..%2%"%=8 N/4/55$%4.%.;".;;1..32/""#$%""""/=0%%$"/55.;"."%4% /$/"=%4.;";.16/0009:4==%.%$/55%4/.%.%=5"0;7 5 ENGLANTI

6 !"#$%$%*+,./!"#$%$%*+01#23224$$+4$""$15%*+*%11%%6% %$$39 4"01: 41 0*** "01 4$$+4$% 6+4$%%*" # $% *+*%;!"9 >$":B22C$:!+D$+=$56>:EF$>$G2$:H64%$$%%*%I$"$=$+0$:J2*>06KF6: L6"0$ KF$: J$%$4$: B6+24C$: M*%*N2*+$:!F2$56>: J*>2: 6+=$: J$>$9 6% 4OR" 4*>001=1""1 $"*4$""$ S35O"=$++6""$: *>0O"*"0 *0*+1"""1 6"$=$+06""$;!"#$%$%*+6%>64$$%%*% *+ *+ "* 6% *300O%O0 +$0%$"0$ $"* 6% 44; >$%"$%: 0$+$% $ #6>02G$+% "22+$"*+; D264$+$"0*% 6% 3*+##6 6##$11%01411%:#2324$$%$>600$4$$%*"#$%$$;!"#$%$6%01>*1*+"264$+$"++*:6"$"*6%O"SBT%$!PT%=>$++9 ""0$ *+"01; D264*% $2##$ *"#$%$%*+"0*% 4$5*% $%""$ +"11%0OO $02=$"0 $ *"#$%$ 6% 4OR" 01>*1 *30O"O30*"0OR*+ U$0%$+$"*""$ Q4*>$""$;!"#$%$%*+"0*%4$5*%2+0022>,*"4;42":*+62=$$ >$++"22"/6%4*>001=14$$+4$%+$$2"*"0;!"#$%$6%4OR""264$+$"0*%"26"4$+64$4$$$*"#$%$%0$066%3O=1 $#2=1+%* $>#1=1% 0+$%0*"0$"*+=O0O4"**% "*1 $=$% *"#$%$+$"229 5*%O441>014"**%!" " #$%%$*"+",*"%*.$*"%,"%*/+0,1" ESPANJA 6

7 !"#$%"#%*+,".,/! "#$%$#!%*+,%*!*!.%+/0!1!20%$12$%"3"#$%"" !#04*$+!567869:;!!! %5"51$2"3"# %6#12$%53"#$%""7"8""55$$66$"18"568""#59:;<;;# %1<<6#%1#5<6=#3"#$%""26>68#%"#$$"> $565""#$"<""<6>#%655663># %#12$%6#<9:5;9$$8$59$2"3"# %""%$7 <655" "6$6<## 1# 1%"$5""# <%1 $;;##:$5;A D992$5; %1#755;$"#"#126$$"18"5%3"<5*7$7E/;55;;#"6$6<"55"A!"#$%"1##AFGH<11#"#><$#;=#%AI3""#"%#;3"#$%"1# 5;A!"#$%"1##O"###$;%$"#1"%715"26>65""#%"%$$"8=$$; <""#1$"$$"A 2"$52"3"#5""%5"51"$A 0">=1$66$%1<<6#%1="6$"<2#><$5#%"#$$"7%1$%" 3"#$%"1#<""<"#""6##%A #1"715%"<6$5655"8"5#O"###%#$"#1"A ;833"5#>61#1$5A O"7?85$7P6E<Q63O7B"#"="7?#O"A 7 RANSKA

8 !"#$"%#*+,./0""%$"#$"%#%"#01"#$#%%$"%"$02$#30404$040""%$"#$"5 "$%#"4%#400446%7./$#4$$"6"12040"/#3$033%!"#$""% 1"#61"#%8""%9":;2$44#$%94#""%$4#0""%9<=$!80$%1" $"#$"% 96#0<$ 2% $446A#% /4:41" 2% %7 BC %""7D$3#$!429%1"!"#$"%#"4//"$4:0028"08":8"07!"#$""0"0"5 8":%#=030"680""%$0%9"0#"4"""1"#"4/"$$"7E<=$$"#$""$% #"4%<2/$02$$"2%:<8301"0#252/%029":;2$44;0A$429""$" 2/$#120"2%60<$$0!"#$"$$"7F"2%:"%$"#$"$0":<=0<31"2"#%5 0":"%$"9"0#"1"A$44%0""/"9"0#"%$"$00%!"#$""%A>038"0""%0"!80$%7 SAKSA 8

9 Ilmaisutaito*äidinkielen*syventävä*valinnaisaine* * Tavoitteet * Ilmaisutaidon*tunneilla*tavoitteena*on* lisätä*esiintymisrohkeutta*ja*muiden*huomioimista* kehittää*esiintymistaitoja*ja*kartuttaa*ilmaisukeinoja* oppia*ryhmässä*työskentelyä*ja*muiden*huomioimista* oppia*rakentavan*palautteen*antamista*ja*vastaanottamista* kehittää*eläytymiskykyä*ja*mielikuvitusta* parantaa*keskittymiskykyä* oppia*tuntemaan*omia*kykyjään* * Työtavat * Tehdään*tutustumis8,*ryhmäytymis8,*liikeilmaisu8*ja*äänenkäyttöhar8 joituksia* Tutustutaan*draaman*keinoihin*mm.*pantomiimi,*improvisaatio,* still8kuvat*erilaisten*harjoitusten*avulla* Harjoitellaan*näyttelemistä*ja*roolin*ottamista* Tutustutaan*draamateksteihin*ja*voidaan*tuottaa*niitä*itse* Puhutaan,*keskustellaan*ja*väitellään* Kuunnellaan* Rentoudutaan*ja*eläydytään* Pidetään*puheita*ja*esityksiä* Tehdään*luovan*kirjoittamisen*harjoituksia* Harjoitellaan*kokouskäytänteitä* * Tule*siis*kokeilemaan*eri*ilmaisutapoja*ja*vahvistamaan*ilmaisun*taitojasi!** Opetellaan*uskaltamaan!*Opitaan*tekemällä*yhdessä!* * 9 ILMAISUTAITO

10 MEDIA JA ELOKUVA!"#$%%"*+,%$#$.*$""./0,".1,,%$..%$/%$." 2%,$11"" /1+4$."."5$,$"/1$4$$.6"*+,%7.$11""175%#$71,8/%.4%"9: 1$7%$*%*%+/"91$8*+,%1.";< 1+1+/1+4$."."*+,%.4%%$4%%. 1+1+/1+4$.".4"#$%.4%%$4%%. /++$/".%*$5%$/".,$"/1$...,%9,$/1%4$.".6"$=%**"/$$.104$: /$< *5$$11$."./+91%+1+4$.".,$"/1$4$$.61,75%#$7"9#$/1>.";< %1*:%$11"$#".4.$=+$.".%+.1",%*011> A$/>13 "*+,%./0.10%9$/15$% "5$:$*$/"1"*+,%1 "*+,%. B".5"13 *%+9+7 *4"#$%7 #5%%4%7 4+/$*%%$7 #*+4".11$."; 1+1+/1+4$.".*1$4%$/$$.%+*4%$/$$.9%%$$.7.011"$>$9$.%C 1%$"*+,%*/$*$5$11%$$. *+,%+/1"*.$$**%74%9#$/"/1$"#$1$.1$%4%*+,%%4$.". "*+,%.*5$$11$.".*%1/4$.". "*+,%.%5,$$.1$%%.%0/$.1$ 10

11 !"#$%$"*+$,./0**$!"#$%$"*+$,./0**$12,3$,4%$1$"*+$,./0**$ 5$*,226+7 *%18%2"3+$%2+%./%22$*"+2"3#"+9 8%%./%22$*"+2"3#"+9 4%$.%2: 2$*2"3#"+7$28%$*;%."2/2"3#"+;"< *%18%2"3+$8//+1.*"**%74%4"0$2"3+$%$#$=$+%%2$"2"3+$> %$.%.%/*2"3#"+?2"$*62"3#"+9 8$"2$4$#"2"3#"+9 %88%++$2"3#"+9 %*$%:.%*2"3#"+;"< 2"3+$+".*+$+??44";, 18$%2"3+$+".*+";,.1/2/2"3+$.$$1*+/.*"8/.%% 8//$"*+$+,7 %21./%9%21./%+$2%".13+%$*//*9#$=$+%%2$"./%.%8"0%.,?.,+8/1..%%8%**%8%%$28%%;"< $"0%$2/;%;%A+%$$"0%$2$;1$+%8%3#122$*//.*$"8/.%% "21./$";%"21./%.%+."28$".%+*18$*+% +"3#,,.1/2/2"3+$3%2/++%"**% +"3#,,8%$1.*$%92"3#".%*$%9.,?+$.10++";% +%0.%*+"22%%"0$2"3+$, 4%0$: ;% 0?38,+?6*."+"2?, 14"++%;%;13+1$*" +?6*."+"2? 13"22%?3#"**,+"."8$*+, 81$4/12$"*$*,2+68%3#122$*+%%81"2%$*$%+?6*."+"2?;,?.?%$.%$",2$"$*+68%3#122$*+%%81$4/12$*"+?6*."+"2?+1: +"/++%8$*"1*%:%2/"$+%1$#%%+1+"/++%%144$2%$#";%;14%?.*$26.$$1*+/.*"8/.%%< B21./%;%8"#$%$"*+$+,./2."%+?3#"**,<C2%8"0.$+?*.%*%%"+$: *"*+,,+".$$.%."3$++?"**,?3,%*$%.%*?*+,,22$*"88,.*$< 11 MEDIA JA ELOKUVA

12 MATEMAATTISET LUONNONTIETEET!"#$%""##$#*+,,+,#$#$$# %"#$%"#",./$,#0/0/",,"",$ 100 /",,"*2" +3$"", 45 %"#$%"#"" 6" 300""" +7 $$#"$%""$085%"#$%"#""6"300"""+$$#"9.""5 :",,"*2, #"/+##$$," +, "$.;#$#$, $%",< 9.", 6" %"#$7 %"#", *2$, +330#="*$>$, ""6$,#"%,$, 6"./$,#0%,$, $0 6"#+7+3,#+/"%*$, 3"2",#"%,$,5?+$$$, #.=$,#$., +**##" 3",+#$#"", $%",6" 9.", #*,,$"5 1"2$%%"# ";$$#=.#./0# 606$%7 30,0+$/"#"*$##$+#"<6+#"*#$,,+3$"",/"+>*#++,"**7 B+$$"#*#%*76"#.=%$,$#$%0 B$%",+/$*".;#$*,,"" B*;#$$,$,"#+%76"""/"%""<",$%0020 B$%",$,","..<.,#$$$60<+,$,#2""#+ B0;=+3,.#$,#=606"$$#2+,"" B#0;##$>$6""/"2**#*#%* B9.",+/$*".;#$*,,""<#$+**>$,32+$$6" B!";>+**$,%*"",.2#./$2"*#%5!"#$%"#" B+,C$%",2"#"* B32+$,##"$,#"" B3+.,+%# B.;#0=# B$30.;#0=# B.;#0=3"2# B9*,#+ B/$#+2"$,#"" B%"#$%"#",;#+2"" B+C" D2/+,#?0.#$#00,,*%$2+"2/+#$*"6"/0;,#00,.26",$,#$#3>$#00,**7 "*##",%"#$%"#"#"5E0+33%#"/+>"",#$#"#"3$,%*+#+,.##0, #$;#0/, 6" +33"", $##0%, **,< 26", #" %**,", +3,,0.##$,5?$%"" 6" 9."" #.=$+#*" +, **2 %$2#.5 F07 >$, #$#$, 3$2*#$$" %*+>+#** +33%#*+#$, "2/+","< 6+>$, 0 "2/+,#,/"*##""+$$,$,#.=$,#$.#"#+5 E*%"G%"#$%"#",./$,#0/0H?+$$,$,$%"6"9." 12

13 Tekninentyökäsityönsyventäväkurssi Teknisentyönopetuksenlähtökohtanaonantaaoppilaalleperustiedotja6 taidotuseiltaeritekniikanaloilta.tärkeimmätaihealueetovatpuunkäsit6 tely,metallityö,sähkö6jaelektroniikka,moottoritekniikatjamuovienkä6 sittely. Tällaisia taitoja ei näin monipuolisesti opeteta missään perusope6 tuksenjälkeen.laaja6alainentekninenosaaminenjasenmukanaantuoma tietynlainenajatteluonhyödyksiuseimmissaammateissa. Tavoitteena on kokea onnistumiselämyksiä valmistamalla ajanmukaisilla välineilläopettajanvalitsemiataiitsesuunniteltujatöitä. Kätevyydenja taitojenkehittymisenlisäksitarjollaontekniikanerialueiden"tietopaket6 teja", joiden sisältöön ja laajuuteen oppilaat voivat vaikuttaa. Tärkeitä seikkoja ovat myös toimiminen yhdessä muiden kanssa, oman ja muiden työnteonarvostuksenlisääntyminensekäyhteysteorianjakäytännönvä6 lillä. Toimintatunneillalähteemateriaalien,koneidenjalaitteidenturvallisesta sekä oikeasta käytöstä. Työt ovat opettajan tai oppilaan itse suunnittele6 mia. Suunnitteluon tärkeä ja iso osa työtä. Apuna voidaan käyttää tieto6 tekniikkaa.tuoteeiainaoletärkein,vaanmerkittävämpiäasioitatapahtuu tekijänpäänsisälläprosessinaikana. 13 TEKNINEN TYÖ

14 TEKSTIILITYÖ Tekstiilityö*käsityön*syventävä*valinnaisaine* * Tekstiilityön*tavoitteena*on:* * antaa*oppilaalle*mahdollisuus*harrastaa*itsetuntoa*vahvistavaa*käsin* tekemistä*tietopainotteisen*oppimisen*rinnalla.** pyrkiä*työskentelyssä*yhä*itsenäisempään* ongelmanratkaisuun,*joka*onnistuessaan*luo*itseluottamusta*ja*var; muutta*omiin*taitoihinsa.* itsenäinen* suunnittelu* ja* oman* työskentelyn* jatkuva* kehittäminen* päämääränä*laadukas,*esteettinen*ja*käyttökelpoinen*tuote,*joka*liit; tyy*vaatetukseen*ja*pukeutumiseen*tai*sisustukseen*ja*asumiseen.* kehittää* omankädentaitoja,* pitkäjännitteisyyttä,* vastuullista* työs; kentelyä*ja*oman*työn*arvostamiseen*liittyvien*taitojen*kehittämistä* mahdollisimman* monipuolisten* tekniikoiden,* materiaalien* ja* työta; pojen*avulla.** * Sisältö:* * 8.*luokalla*oppilaat* * tutustuvat* syvällisemmin* erilaisiin* materiaaleihin* eri* tekniikoiden* neulonta,*ompelu*avulla.* suunnittelevat* ja* valmistavat* omien* ideoidensa* ja* valmiuksiensa* mukaan*tuotteita*itselle*tai*muille.* oppivat*jonkin*uuden*tekniikan,*taidon*tai*syventävät*ja*laajentavat* jo*hallitsemaansa*tekniikkaa*tai*taitoa.* perehtyvät*saumurin*monipuolisiin*mahdollisuuksiin.* syventyvät*kiinnostuksensa*mukaan*muihin*mahdollisiin*erikoistek; niikoihin,* kuten* kirjontaan* käsin* /* koneella,* kankaanpainantaan,* huovutukseen,*kankaankudontaan.* * * 14

15 Sisältö: 9.luokallaoppilaat suunnittelevat asu4 taisisustuskokonaisuuden,jostahevalmistavat vähintäänyhdentaidollisestivaativanosan. tekevättyöstäportfolion,jostaselviääkokokäsityöprosessisuunnit4 telustavalmistukseenjakäyttöönastisekäomaarviointi. tutustuvatpiententöidenavullamuihintekniikoihin. 15 TEKSTIILITYÖ

16 KOTITALOUS Kotitalous!kotitaloudensyventävävalinnaisaine Tavoitteet: opiskellaarjenhallinnantaitoja. ohjataoppilastaottamaanvastuutaterveydestään,ihmissuhteistaan, taloudestaansekälähiympäristönviihtyisyydestäjaturvallisuudesta. Sisältö: ravintojaterveys asuinympäristöjahygienia kodintalousjakuluttajatieto perhejaihmissuhteet Opetuspainottuukäytännöntyöskentelyyneliruoanvalmistukseen,lei? pomiseenjaterveellistenjamonipuolistenaterioidensuunnitteluun. Suomalaistaruokaperinnettäkunnioitetaanjakalenterivuodenjuhlat otetaanhuomioon. Tutustutaanmyösmuutamanvieraanmaanruokakulttuuriin. 16

17 8.#luokalla#oppilaat# # #kertaavat#ruoanvalmistuksen#ja#leipomisen#perusasioita.# #sopeutuvat#yhteistyöhön#ja#uuteen#ryhmään.# #osallistuvat#ateriasuunnitteluun,#joissa#heidän#tulee#huomioida#ajan,# rahan#ja#raaka:aineiden#saatavuus.#suunnitelmien#tekemisessä#ote: taan#huomioon#myös#ryhmän#jäsenten#erilaiset#mielipiteet.# #perehtyvät#yleisimpiin#erityisruokavalioihin#ja#säilöntään.# #tutustuvat#hygieniakoulutukseen.# #harjoittelevat#ja#valmistavat#juhlan.# # # 9.#luokalla#oppilaat# # #kertaavat#perusasioita#käytännön#töissä.#opiskelussa#painotetaan# omatoimisuutta,#rutiinien#hallintaa#ja#ryhmähenkeä.# #perehtyvät#eri#maiden#ruokakulttuureihin#joko#yksin#tai#parin#kans: sa.# #harjoittelevat#mahdollisuuksien#mukaan#erilaisten#projektien#avulla# yhteistyön#tekemistä#koulun#ulkopuolisten#tahojen,#esim.#päiväkotien,# kanssa.# ##### # 17 KOTITALOUS

18 !"#$%$*"#$%$%+,#+%.#.#$/++$,$+ 01/"2*$//$32+4"2/,%%$$+24%",%$*.%%.3.//.5/$,$3$%5$$/6$6$ %*+**26$7/"2$$+4286$3$82//,//8$55$,%"+,""//1 91/"2*$//$#2$$+5*2,%"$6282+*+,,./%:$/",+3$82//,""*,+ 6$8$55$,%"+,""+3"*$$+6$,""++%//$,%.4..%%:%:1 3"*$,,% L%$$/*$35$+*.%%:78$562%//$$+*"#$$3,+45",A 824O/3+%,QRI $$/6$*.%%.+ KUVATAIDE 18

19 !"# $%# *++,,,.##/,01+/010,/#,12,.#,%,/1$34#%50674#$3/8 %$,,1/1#,.#.3"##9**/$0#,,#01$4#*++,,++4#,/3//#7#,.01,1$11# */,+7+,1/010,/"## # :.#0,%%#560//010,#,.0,+#;$%01,4#*//6%0,%01,4#3$%8 01,4# 51/0,01,4# /0,$$,/#.3"<# 7# /67$$/010,# 01$0,%010,#,/# 0"# *+/5+/670,#,.#16/#5/21/0,"# # =65//,/>## :.#65///00#,1,#2%3/#**/$#/,01$$11#01,,3,#,8 5/,,11,#7#2+1#..0+#,,1%,,#//,+"#=65///#2,1/#5,#%8 5$$/01,#/$3/0%1/,4#5+$/1/?1#7#3,16/$/1#2$$/,#01+#3*18 6+/0..0"#:%,01#6/$$#65//?#3.0#,.*60100/#7#**/$#,.2#0/,%,%3/0,"# # 19 KUVATAIDE

20 !"#$$%%$"#$$%$#*+,*%".##$!"#$$%%$,"+$// , "#$$%$ 00$/00 /0"/0+4 #5$,,0+4 %""+//+4%0,#5+60/$$%%"+780$5,"%#$$*0$%",,00511$/0$ #9,"+$#""#7 :0"/" ,+.$/0$#$$/0"/",015$2$60%+2$,+,+%,,;7 <5$,,5 =","#,",00>3$#5$,,$$$20.65$,,+/+0//0%$,0.04>0##54."1"6+60 :006++,00 %"",+/",5,,""%#$0 60 %+2$,+, "#$$%$ A/0$#" B$0"#$$%$//$#$0$3+5$,0%5%+$//0060,5,+",+,00+#$+.%$%#$,4/0"9 /"04#5$,,$$04/$$%+,,60"#$$%%$,+%5/5C$00%,,+7!"#$$%$/06$,60,/$,!"#$$%$/06+$2$60,/+$2$,","#,",00%"",+/+0//0#+%35%"+,,+60 60"#$$%%$+/5%"*$0%0,#+/+0//07!"#$$%%$,$+,560"#$$%$,+5.$0 ="+$//051+,+//00.,"#$$%$+/++,,$+4.,$4+/53$ $04 30$$%04 #5$,$*.$ 60 "535,+2,* "#$$%$.09 %+,"$#+##0#+%%,,$$,$/0$#+*$0%#$,,+$,60+.%$,;6 MUSIIKKI 20

21 Liikuntaliikunnansyventävävalinnaisaine Syventävä liikunta on tarkoitettu kaikille,jotka haluavatliikkualisää kouluviikossa. Tavoitteet Syventävän liikunnan tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisuus uusien lajien kokeiluun ja tuntien sisällön suunnitteluun sekä tarjota myönteisiäliikuntakokemuksia. Kasvatuksellisina päämäärinä ovat oppilaan yhteistyökykyisyyden lisääminen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. Liikunnassa opitaan kantamaanvastuutaitsestä,toisistajavälineistä. Arviointi Liikunnassa käytetään jatkuvaa arviointia, jossa painotetaan myön= teistäasennoitumistaliikuntaan,yhteistyökykyisyyttäjaliikuntataito= ja. Sisältöön pyritään ottamaan monipuolisesti eri liikuntalajeja ja teke= mään tutustumiskäyntejä lähialueiden liikuntapaikkoihin mahdolli= suuksienrajoissa. 21 LIIKUNTA

22 TIETOTEKNIIKKA!"#$%$#""*+!,!"#$"%"$#*%+"++#,""##**%%!./# $#5!"#$%%#"6#7 %89#02"# 9 %8#":0"$$#"6# 1.$$/ % 310$$121$/ $"$%..;.8$#":<::9#4"$.":#:$"$<0#3":<<6#::!./$##2":#$3$2<<$$<3$9$"#$%$#""%#$":$12#4"$; $1312="%:$./#012115#$1$./#$":#:$110":11$..7:"310":$# $/"6#286%00":<<6#$:33$92%"=<%0":$<3$ >=;"0":11$..5$./1:"$#2<<$$<< >#4%$#8"$$131$5"$#4#$%4"=1"3112"029%%0::,%$"# $#5 :18/=%:$" =":"%"2"# %22<"%"$" %6".0#":%##$!>;%89#02$?!>9!>5%8#":0"$$##$?%6"2#6"$ #4"0":$#%89#02"#2<%2"#9$00#$2"# #$$"<== 22

23 Kouluavarten: Jatko/opinnoissa ei aloiteta tietotekniikan taitojen opettamista alusta: edellytetäänyleensäkeskeisten ohjelmien osaaminenja laitteistonkäyttö Tietotekniikkaantaakoulussamonipuolisetmahdollisuudetet/ siä,muokatajaesittäätietoa. Oppikirjoihin liittyvä oheismateriaali sähköisessä muodossa oppilaidenkinsaatavilla;kustantamoidenmateriaalit Tietokonereppuun!Nähtäväksijää,kuinkalähelläonaika,kun oppilaallaonrepussaantietokonenykyinenhallitusohjelmalu/ paainternetinsaatavuuden! Minulleko? Eriyttäminen on helppoa, sillä jokaisella on kone ja töitä voi tehdäomaantahtiinjajopaerilaisiatöitä.soveltuusiisniin ta/ viksillekuinnörteillekin! Mitätietotekniikantunnillaopetetaan? laitteistonosat tiedonhallintajakäsittely;tietojenluotettavuus virukset,tietoturva;informaationseurantajajärjestäminen sähköpostijasähköpostiasioiminen tekstinkäsittely,taulukkolaskenta kuvankäsittely piirto/ohjelma,esitysgrafiikka multimedia: kuvan,äänenjaliikkuvankuvankäsittely elokuvaneditointi,animaatio kotisivut tietoliikenteenperusteet 23 TIETOTEKNIIKKA

24 !"#"$%*$%+*","%.#"/0.#1$01%23% 45675%!89:8% % ;"<=%54%474%3>27% %

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen 13.2.2016 Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen Oppilaanohjaaja Aija Helander 7. luokan jälkeiset muutokset Oppiaineista 7. luokan kevääseen

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua

OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua Runosmäen koulun oppilaiden ajatuksia syksyllä 2013 Mikä on koulun perustehtävä? - Paikka, jossa opettajat opettavat ja oppilaat oppivat - Tarjota oppimisympäristö,

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI

RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI RAUMAN NORMAALIKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSI 2017-18 Valinnaisaineet ja niiden valitseminen Yhteisten oppituntien määrä pienenee kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Saat itse enemmän vaikuttaa

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

Taiteen paikka. koulusta ulos vai sisään

Taiteen paikka. koulusta ulos vai sisään Taiteen paikka koulusta ulos vai sisään Seminaarin tietoisku 19.5.2005 Leena Hyvönen Kirsti Hämäläinen Sirkka Laitinen Kuinka musiikin ja kuvataiteen tuntimäärät ovat muuttuneet peruskoulussa? Sirkka Laitinen

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka

VALINNAISAINEOPAS 7. luokka VALINNAISAINEOPAS 7. luokka RIIHENMÄEN KOULU 2017 2018 RIIHENMÄEN KOULUN ARVOT: ILO-LUOVUUS VÄLITTÄMINEN-VASTUULLISUUS KANNUSTUS-YHTEISHENKI OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN: Seuraavilla sivuilla on esitelty

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA?

KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? KUINKA TURVATA JOKAISELLE OPPILAALLE KORKEATASOINENN TAIDEAINEIDEN OPETUS JOKAISELLA LUOKKA ASTEELLA? Suomalaisessa peruskoulussa taideaineiden opetuksen määrä on ollut niukkaa aina. Taideaineiden osuus

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 SALPAUSSELÄN PERUSKOULU Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti Kannen kuva: Ari Vilkman TUNTIJAKO: YHTEISET OPPIAINEET... 3 TUNTIJAKO: VALINNAISET OPPIAINEET 4 VALINNAISAINEIDEN ARVOSTELU...

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle.

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle. 2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle Sivistystoimiala Ensimmäisen vieraan kielen (A1) opiskelu aloitetaan 3. luokalla A1-kielivalinta

Lisätiedot

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle

Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle Albert Edelfeltin koulun valinnaisaineet lukuvuodelle 2017-2018 9. -luokat Nykyiset kahdeksasluokkalaiset valitsevat 9. -luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2 viikkotuntia) 8. -luokalla päättyvän

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017 2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017 Muutokset mahdollisia; päivittyy ma 9.1.2017 mennessä Sivistystoimiala Ensimmäisen

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle 6.-luokkalaisille ja 6.-luokkalaisten huoltajille Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Sivistystoimiala Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Hakeminen

Lisätiedot

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET LAPPEENRANNAN PERUSKOULUJEN VAPAAEHTOISEN A2-KIELEN VALINTAOPAS 2016 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KIELIVALINTA LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN A2-KIELEN VALINTA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPE- TUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA

LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPE- TUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA 1 (5) 27.8.2010 Opetusministeriölle LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPE- TUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille

A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017 2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille Ensimmäisen vieraan kielen (A1) opiskelu aloitetaan 3. luokalla A1-kielivalinta

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO:

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: RYHMÄ: SYNTYMÄAIKA: OPETTAJATUUTORI: AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMISTA HAETAAN SEURAAVASTI (YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT) PO110015 ÄIDINKIELI 4 PO110021 RUOTSI 1 PO110033

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

LÄNSITUULEN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2016

LÄNSITUULEN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2016 LÄNSITUULEN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2016 SISÄLLYSLUETTELO SINULLE SEITSEMÄSLUOKKALAINEN..2 KIELET..3 KOTITALOUS 4 KUVATAIDE..5 LIIKUNTA (POJAT)...6 LIIKUNTA (TYTÖT)...7 MEDIA JA ILMAISU.. 8 MUSIIKKI.9

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Mainingin koulu VALINNAISAINEOPAS

Mainingin koulu VALINNAISAINEOPAS Mainingin koulu VALINNAISAINEOPAS kevät 2017 VALINNAISUUS PERUSKOULUSSA Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää perusopetuksen yhteisten oppiaineiden, erityisesti taito- ja taideaineiden,

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Koordinaattoritapaaminen 29.- 30.10.2009 Anna-Kaisa Mustaparta Minkä kielten opetusta mukana olevat kunnat ja koulut aikovat lisätä tai kehittää?

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Tehtaanpuiston yläasteen koulu PL 3714 00099 Helsingin kaupunki Johtokunta PÖYTÄKIRJAOTE 2016 / 4 1(3) 3.10.2016 Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Aika Maanantai 3.10.2016

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Valinnaisaineet

Valinnaisaineet Valinnaisaineet 2017-2018 Millaista on aloittaa uusi kieli 8. luokalla? Painotetaan perustaitoja: opit puhumaan, kirjoittamaan ja ymmärtämään kieltä itselle tutuissa arkisissa aiheissa Käytetään paljon

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

LUKION TULEVAISUUS. Atso Taipale

LUKION TULEVAISUUS. Atso Taipale LUKION TULEVAISUUS Atso Taipale 18.4.2013 Miten Pro Lukio syntyi? 1 Tarve tiivistää lukioväen yhteistoimintaa / edunvalvontaa heräsi 2 Toiminnan käynnistäminen 7.6.2012 Ressun lukiossa (läsnä 18 henkilöä)

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2016-2017 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv 2016-2017 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA) Tule ja tuo vanhempasikin koulun. valinnaisaineiltaan

KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA) Tule ja tuo vanhempasikin koulun. valinnaisaineiltaan 8.luokkien valinnaisaineet 2017-2018 Sisällys Ohjeita KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA) Espanja, B 2 -kieli Saksa, B 2 -kieli Valinnainen kotitalous (laaja) Valinnainen kuvataide

Lisätiedot

PATENIEMEN KOULU LUOKAT 7-9. Sahantie 2 90800 OULU

PATENIEMEN KOULU LUOKAT 7-9. Sahantie 2 90800 OULU PATENIEMEN KOULU LUOKAT 7-9 Sahantie 2 90800 OULU VALINNAISAINEOPAS 2014-2016 2 VALINNAT 8. 9. LUOKILLE VALINNAISAINEIDEN VALINTA 1. Jokainen oppilas valitsee kuusi tuntia valinnaisaineita. Huom! A2-kielen

Lisätiedot

Pedapäivä- tapahtuma

Pedapäivä- tapahtuma Pedapäivä- tapahtuma 27.11.-28.11.2015 Perjantai 27.11.2015 12:30 Ilmoittautuminen 12:30 Messuosastot avautuvat, sali C LUENNOT, sali B 13:00 Musiikkiesitys, Leena Pääkkönen ja Pohjankartanon koulun oppilaat

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2015. Sivistyslautakunta 10.12.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2015. Sivistyslautakunta 10.12.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2015 Sivistyslautakunta 10.12.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 10.12.2015 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone Inkinen Anneli Koivukoski

Lisätiedot

Molemmille yhteistä asiaa tulee kerralla enemmän opeteltavaa on huomattavasti enemmän kuin englannissa

Molemmille yhteistä asiaa tulee kerralla enemmän opeteltavaa on huomattavasti enemmän kuin englannissa Molemmille yhteistä alkavat Espoossa 4. luokalta 2 oppituntia viikossa etenemisvauhti on kappaleittain laskettuna hitaampaa kuin englannissa, mutta asiaa tulee kerralla enemmän sanat taipuvat, joten opeteltavaa

Lisätiedot

Kielitaito avaa ovet

Kielitaito avaa ovet www.nurmijarvi.fi Kielitaito avaa ovet Hyvä kielitaito on tärkeä ja arvokas pääoma tulevaisuutta varten. Monipuolisesta kielitaidosta on hyötyä mm. ihmissuhteissa, matkoilla ja jatko-opinnoissa. Kansainväliset

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen CHEM-A1000 1. jakson palautetilaisuus Tapani Vuorinen Sisältö 10:15 Aloitus ja ohjelma, Tapani 10:20 YTHS:n esittely & SÄTKY-kysely, Anna-Reetta 10:40 Vaihtoon 3. lukuvuotena, Heidi ja Kaisa 11:00 Omat

Lisätiedot

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ Kaikkien oppilaiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Oppilaiden

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi Avoimet ovet 18. 19.1.2017 Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri, yhteishenki -suvaitsevaisuus, tasa-arvo,

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

Uusi opiskelukokemus

Uusi opiskelukokemus Uusi opiskelukokemus Mikä on elukio? 19 kunnan välinen verkosto = nettikoulu toiminnassa mukana 100 opettajaa mahdollisuus koulun hallinnolle, opettajille ja opiskelijoille Oulun aikuislukion OPS ja oppikirjat

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Alakoulun valinnaiset aineet Metsokankaan koulu

Alakoulun valinnaiset aineet Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet Metsokankaan koulu 18.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten

Lisätiedot

TERVETULOA 7. LUOKALLE

TERVETULOA 7. LUOKALLE TERVETULOA 7. LUOKALLE Tämä esite on tarkoitettu yläkouluun siirtyville 6. luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen antamaan tietoa eri koulujen tavoitteista ja toiminnasta. Opetussuunnitelmien uudistuessa

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot