TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET"

Transkriptio

1 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET

2 Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media ja elokuva 10 Matemaattiset luonnontieteet 12 SISÄLLYSLUETTELO Tekninen työ 13 Tekstiilityö 14 Kotitalous 16 Kuvataide 18 Musiikki 20 Liikunta 21 Tietotekniikka 22 2

3 Valinnassaonhyväottaahuomioonomatkiinnostukset,koulumenestysja jaksaminen. Valintaa tehdessä kannattaa myös miettiä valinnaisaineesta koituva hyöty peruskoulun jälkeisissä opinnoissa: Mikään valinta ei ole kuitenkaanrajoitteenataiesteenäjatko;opintoihin. Valinnaisaineenvalintaakannattaaharkitahuolellajaitsenäisestioppilaan omista lähtökohdista, sillä sitovavalintatehdäänyläkoulun loppuajaksi. Valintojen vaihtaminen on myöhemmin erittäin hankalaa, eikä vaihtoja tehdä myöhemmässä vaiheessa kuin erittäin painavista syistä esim. ter; veydellisetrajoitteet.yleisestivoidaantodeta,ettäoppilaankannattaaol; lavalitsemattaaineita,jotkatuottavathänellevaikeuksiajoentuudestaan. Valinnaisaineitaon8.ja9.luokallayhteensäkuusiviikkotuntia.Käy; tännössätämätarkoittaakolmeaerivalinnaisainetta. TurunLyseonkoulunpainotusluokillaopiskelevillaoppilaillaonpainotus; luokkaan sidottuja valinnaisaineita, jotka oppilaan tulee valita seuraavan sivun taulukon mukaan. Jokaisen oppilaan on valittava yksi valinnais7 aine seuraavista: liikunta, kuvataide, musiikki, tekstiilityö tai tekni7 nentyö. A2;ranskaa opiskelevat jatkavat ainetta 8.;9. luokalla, mikä vähentää hei; dän valinnaisuuttaan kahdella viikkotunnilla. Yleis; ja englantiluokkalais; tentuleevalitayksitaito;taitaideaine,jokoliikunta,kuvataide,musiikki, kahdentaineljäntunnintekstiili;taitekninentyö. 7.luokallapäättyvätmusiikki,kuvataide,kotitalousjakäsityö.Näidenai7 neiden7.luokanarvosanatsiirtyvätsellaisinaanpäättötodistukseen. Edellä mainittuja aineita voi jatkaa ottamalla näiden aineiden valinnais; kursseja,jolloinniistätuleeoma,erillinenarvosanapäättötodistukseen. KaikkiaTurunLyseonvalinnaisainevalikonkurssejaopiskellaankaksitun; tia viikossa 8.;9. luokkien aikana, jolloin ne arvostellaan numeroin ja niilläonsitenvaikutuspäättötodistuksenkeskiarvoon. 3 VALINNAISAINEIDEN VALINTA

4 Valinnaisaineet,2h/aine, Yleis/" luokka" Liikuntapainotteinen" luokka" Englantipainotteinen" luokka" Englannin"kieli"A1"syventävä" " " pakollinen" Espanjan"kieli"B2" " " " PAINOTUSLUOKKAAN SIDOTUT VALINNAISAINEET Ranskan"kieli"A2**/B2"" " " " Saksan"kieli"B2" " " " Ilmaisutaito" " " " Media"ja"elokuva" " " " Matemaattiset"luonnontieteet" " " " Kotitalous"" " " " Kuvataide" *" " *" Liikunnan"syventävä"kurssi""" *" pakollinen" *" Musiikki" *" " " *" Tekninen"työ" *" " *" Tekstiilityö"2"h" *" " *" Tietotekniikka"" " " " *Yleisluokkalaisten,ja,englantiluokkalaisten"on"valittava"vähintään"yksi"taito/"tai"taideaine" seuraavasta"joukosta:"liikunnan"syventävä"kurssi,"tekstiilityö,"tekninen"työ,"musiikki"tai"kuva/ taide." " **,A2,ranskan,kieli"jatkuu"automaattisesti"ja"vähentää"2"viikkotunnilla"valinnaismahdollisuut/ ta." " Liikuntapainotteisella"luokalla"valinnainen"liikunta"ja"englantipainotteisella"luokalla"englannin" syventävä"kurssi"on"jo"valittu"painotuksen"yhteydessä." " 4

5 !"#$%"""$*+,!"#$%##*+%%+!+%$!"#$%"./"0%%$0%"$12/"%$34"3/$/2/% $ %647.""3443/"./4%4%8!"#$%"./"09:40;;..;6%$<=.944.4%"%6%7 =%4./"2%.;6%%46;2%=5;/$$$%0%%$0%% ""#$%"""0;/./7 2"9$4.90""$4335%"..%.303"$"$43/54$;$$8>003==3.: 0.3B%$;%.4%"/%?!"#$%"""496".363;=4459=6%4.%%0%%""3B"B%%4.4"8C;;$$;" 2%$;.;"9003=.304".%=/...;%0%.=%%$%/"=;"4%%4..%=2/$$%57 6B /D$$4".D/"63$ %BD/$$4.%%0/"%%4/.%< 6/0040=44;=%.%.67;;.4%E;D4.%F$%""4.%106/00 $/4.4;/=%%"5$5%%;""%$.%8 J=%%"$".;/..%0""/"44".3=338!"#$%"""496".363$$3 ;=44$$%/5..$005;B;0%%"4;4.$$"2%5"34.$035.3"8 K5..$00.;/..%0%%"=2/...;%"#$%".%<40=433""300 ;;.4%1.;$.400$%;$;2%1=2/.%005"39$4:"/4%4./=2/.;4%1 2/4;4.00"#$%"""$4"$BD".%0;;."6%".%="/.%$ %B%==%4.;44.%8L%=2/..$0033" %=%#/".%40= "443"39.$04438!B32/5%6D/00"?G3"09:4 9$""$0%4;.%./2%=/B;4B F96".363""#$%""";=44$$%.;.;4.;0009:4"#$%"""$4."0%7 D"0%%"..4"2%;$..;;="8C;$..;;=%/"%10.3B0"".7 8FB"$..99""FB%45%=;"=/M7;$..;;=EF+<"$3"4=%""7 /$$%.%%;4.=%$%$%4""#;=;"%46%..%2%"%=8 N/4/55$%4.%.;".;;1..32/""#$%""""/=0%%$"/55.;"."%4% /$/"=%4.;";.16/0009:4==%.%$/55%4/.%.%=5"0;7 5 ENGLANTI

6 !"#$%$%*+,./!"#$%$%*+01#23224$$+4$""$15%*+*%11%%6% %$$39 4"01: 41 0*** "01 4$$+4$% 6+4$%%*" # $% *+*%;!"9 >$":B22C$:!+D$+=$56>:EF$>$G2$:H64%$$%%*%I$"$=$+0$:J2*>06KF6: L6"0$ KF$: J$%$4$: B6+24C$: M*%*N2*+$:!F2$56>: J*>2: 6+=$: J$>$9 6% 4OR" 4*>001=1""1 $"*4$""$ S35O"=$++6""$: *>0O"*"0 *0*+1"""1 6"$=$+06""$;!"#$%$%*+6%>64$$%%*% *+ *+ "* 6% *300O%O0 +$0%$"0$ $"* 6% 44; >$%"$%: 0$+$% $ #6>02G$+% "22+$"*+; D264$+$"0*% 6% 3*+##6 6##$11%01411%:#2324$$%$>600$4$$%*"#$%$$;!"#$%$6%01>*1*+"264$+$"++*:6"$"*6%O"SBT%$!PT%=>$++9 ""0$ *+"01; D264*% $2##$ *"#$%$%*+"0*% 4$5*% $%""$ +"11%0OO $02=$"0 $ *"#$%$ 6% 4OR" 01>*1 *30O"O30*"0OR*+ U$0%$+$"*""$ Q4*>$""$;!"#$%$%*+"0*%4$5*%2+0022>,*"4;42":*+62=$$ >$++"22"/6%4*>001=14$$+4$%+$$2"*"0;!"#$%$6%4OR""264$+$"0*%"26"4$+64$4$$$*"#$%$%0$066%3O=1 $#2=1+%* $>#1=1% 0+$%0*"0$"*+=O0O4"**% "*1 $=$% *"#$%$+$"229 5*%O441>014"**%!" " #$%%$*"+",*"%*.$*"%,"%*/+0,1" ESPANJA 6

7 !"#$%"#%*+,".,/! "#$%$#!%*+,%*!*!.%+/0!1!20%$12$%"3"#$%"" !#04*$+!567869:;!!! %5"51$2"3"# %6#12$%53"#$%""7"8""55$$66$"18"568""#59:;<;;# %1<<6#%1#5<6=#3"#$%""26>68#%"#$$"> $565""#$"<""<6>#%655663># %#12$%6#<9:5;9$$8$59$2"3"# %""%$7 <655" "6$6<## 1# 1%"$5""# <%1 $;;##:$5;A D992$5; %1#755;$"#"#126$$"18"5%3"<5*7$7E/;55;;#"6$6<"55"A!"#$%"1##AFGH<11#"#><$#;=#%AI3""#"%#;3"#$%"1# 5;A!"#$%"1##O"###$;%$"#1"%715"26>65""#%"%$$"8=$$; <""#1$"$$"A 2"$52"3"#5""%5"51"$A 0">=1$66$%1<<6#%1="6$"<2#><$5#%"#$$"7%1$%" 3"#$%"1#<""<"#""6##%A #1"715%"<6$5655"8"5#O"###%#$"#1"A ;833"5#>61#1$5A O"7?85$7P6E<Q63O7B"#"="7?#O"A 7 RANSKA

8 !"#$"%#*+,./0""%$"#$"%#%"#01"#$#%%$"%"$02$#30404$040""%$"#$"5 "$%#"4%#400446%7./$#4$$"6"12040"/#3$033%!"#$""% 1"#61"#%8""%9":;2$44#$%94#""%$4#0""%9<=$!80$%1" $"#$"% 96#0<$ 2% $446A#% /4:41" 2% %7 BC %""7D$3#$!429%1"!"#$"%#"4//"$4:0028"08":8"07!"#$""0"0"5 8":%#=030"680""%$0%9"0#"4"""1"#"4/"$$"7E<=$$"#$""$% #"4%<2/$02$$"2%:<8301"0#252/%029":;2$44;0A$429""$" 2/$#120"2%60<$$0!"#$"$$"7F"2%:"%$"#$"$0":<=0<31"2"#%5 0":"%$"9"0#"1"A$44%0""/"9"0#"%$"$00%!"#$""%A>038"0""%0"!80$%7 SAKSA 8

9 Ilmaisutaito*äidinkielen*syventävä*valinnaisaine* * Tavoitteet * Ilmaisutaidon*tunneilla*tavoitteena*on* lisätä*esiintymisrohkeutta*ja*muiden*huomioimista* kehittää*esiintymistaitoja*ja*kartuttaa*ilmaisukeinoja* oppia*ryhmässä*työskentelyä*ja*muiden*huomioimista* oppia*rakentavan*palautteen*antamista*ja*vastaanottamista* kehittää*eläytymiskykyä*ja*mielikuvitusta* parantaa*keskittymiskykyä* oppia*tuntemaan*omia*kykyjään* * Työtavat * Tehdään*tutustumis8,*ryhmäytymis8,*liikeilmaisu8*ja*äänenkäyttöhar8 joituksia* Tutustutaan*draaman*keinoihin*mm.*pantomiimi,*improvisaatio,* still8kuvat*erilaisten*harjoitusten*avulla* Harjoitellaan*näyttelemistä*ja*roolin*ottamista* Tutustutaan*draamateksteihin*ja*voidaan*tuottaa*niitä*itse* Puhutaan,*keskustellaan*ja*väitellään* Kuunnellaan* Rentoudutaan*ja*eläydytään* Pidetään*puheita*ja*esityksiä* Tehdään*luovan*kirjoittamisen*harjoituksia* Harjoitellaan*kokouskäytänteitä* * Tule*siis*kokeilemaan*eri*ilmaisutapoja*ja*vahvistamaan*ilmaisun*taitojasi!** Opetellaan*uskaltamaan!*Opitaan*tekemällä*yhdessä!* * 9 ILMAISUTAITO

10 MEDIA JA ELOKUVA!"#$%%"*+,%$#$.*$""./0,".1,,%$..%$/%$." 2%,$11"" /1+4$."."5$,$"/1$4$$.6"*+,%7.$11""175%#$71,8/%.4%"9: 1$7%$*%*%+/"91$8*+,%1.";< 1+1+/1+4$."."*+,%.4%%$4%%. 1+1+/1+4$.".4"#$%.4%%$4%%. /++$/".%*$5%$/".,$"/1$...,%9,$/1%4$.".6"$=%**"/$$.104$: /$< *5$$11$."./+91%+1+4$.".,$"/1$4$$.61,75%#$7"9#$/1>.";< %1*:%$11"$#".4.$=+$.".%+.1",%*011> A$/>13 "*+,%./0.10%9$/15$% "5$:$*$/"1"*+,%1 "*+,%. B".5"13 *%+9+7 *4"#$%7 #5%%4%7 4+/$*%%$7 #*+4".11$."; 1+1+/1+4$.".*1$4%$/$$.%+*4%$/$$.9%%$$.7.011"$>$9$.%C 1%$"*+,%*/$*$5$11%$$. *+,%+/1"*.$$**%74%9#$/"/1$"#$1$.1$%4%*+,%%4$.". "*+,%.*5$$11$.".*%1/4$.". "*+,%.%5,$$.1$%%.%0/$.1$ 10

11 !"#$%$"*+$,./0**$!"#$%$"*+$,./0**$12,3$,4%$1$"*+$,./0**$ 5$*,226+7 *%18%2"3+$%2+%./%22$*"+2"3#"+9 8%%./%22$*"+2"3#"+9 4%$.%2: 2$*2"3#"+7$28%$*;%."2/2"3#"+;"< *%18%2"3+$8//+1.*"**%74%4"0$2"3+$%$#$=$+%%2$"2"3+$> %$.%.%/*2"3#"+?2"$*62"3#"+9 8$"2$4$#"2"3#"+9 %88%++$2"3#"+9 %*$%:.%*2"3#"+;"< 2"3+$+".*+$+??44";, 18$%2"3+$+".*+";,.1/2/2"3+$.$$1*+/.*"8/.%% 8//$"*+$+,7 %21./%9%21./%+$2%".13+%$*//*9#$=$+%%2$"./%.%8"0%.,?.,+8/1..%%8%**%8%%$28%%;"< $"0%$2/;%;%A+%$$"0%$2$;1$+%8%3#122$*//.*$"8/.%% "21./$";%"21./%.%+."28$".%+*18$*+% +"3#,,.1/2/2"3+$3%2/++%"**% +"3#,,8%$1.*$%92"3#".%*$%9.,?+$.10++";% +%0.%*+"22%%"0$2"3+$, 4%0$: ;% 0?38,+?6*."+"2?, 14"++%;%;13+1$*" +?6*."+"2? 13"22%?3#"**,+"."8$*+, 81$4/12$"*$*,2+68%3#122$*+%%81"2%$*$%+?6*."+"2?;,?.?%$.%$",2$"$*+68%3#122$*+%%81$4/12$*"+?6*."+"2?+1: +"/++%8$*"1*%:%2/"$+%1$#%%+1+"/++%%144$2%$#";%;14%?.*$26.$$1*+/.*"8/.%%< B21./%;%8"#$%$"*+$+,./2."%+?3#"**,<C2%8"0.$+?*.%*%%"+$: *"*+,,+".$$.%."3$++?"**,?3,%*$%.%*?*+,,22$*"88,.*$< 11 MEDIA JA ELOKUVA

12 MATEMAATTISET LUONNONTIETEET!"#$%""##$#*+,,+,#$#$$# %"#$%"#",./$,#0/0/",,"",$ 100 /",,"*2" +3$"", 45 %"#$%"#"" 6" 300""" +7 $$#"$%""$085%"#$%"#""6"300"""+$$#"9.""5 :",,"*2, #"/+##$$," +, "$.;#$#$, $%",< 9.", 6" %"#$7 %"#", *2$, +330#="*$>$, ""6$,#"%,$, 6"./$,#0%,$, $0 6"#+7+3,#+/"%*$, 3"2",#"%,$,5?+$$$, #.=$,#$., +**##" 3",+#$#"", $%",6" 9.", #*,,$"5 1"2$%%"# ";$$#=.#./0# 606$%7 30,0+$/"#"*$##$+#"<6+#"*#$,,+3$"",/"+>*#++,"**7 B+$$"#*#%*76"#.=%$,$#$%0 B$%",+/$*".;#$*,,"" B*;#$$,$,"#+%76"""/"%""<",$%0020 B$%",$,","..<.,#$$$60<+,$,#2""#+ B0;=+3,.#$,#=606"$$#2+,"" B#0;##$>$6""/"2**#*#%* B9.",+/$*".;#$*,,""<#$+**>$,32+$$6" B!";>+**$,%*"",.2#./$2"*#%5!"#$%"#" B+,C$%",2"#"* B32+$,##"$,#"" B3+.,+%# B.;#0=# B$30.;#0=# B.;#0=3"2# B9*,#+ B/$#+2"$,#"" B%"#$%"#",;#+2"" B+C" D2/+,#?0.#$#00,,*%$2+"2/+#$*"6"/0;,#00,.26",$,#$#3>$#00,**7 "*##",%"#$%"#"#"5E0+33%#"/+>"",#$#"#"3$,%*+#+,.##0, #$;#0/, 6" +33"", $##0%, **,< 26", #" %**,", +3,,0.##$,5?$%"" 6" 9."" #.=$+#*" +, **2 %$2#.5 F07 >$, #$#$, 3$2*#$$" %*+>+#** +33%#*+#$, "2/+","< 6+>$, 0 "2/+,#,/"*##""+$$,$,#.=$,#$.#"#+5 E*%"G%"#$%"#",./$,#0/0H?+$$,$,$%"6"9." 12

13 Tekninentyökäsityönsyventäväkurssi Teknisentyönopetuksenlähtökohtanaonantaaoppilaalleperustiedotja6 taidotuseiltaeritekniikanaloilta.tärkeimmätaihealueetovatpuunkäsit6 tely,metallityö,sähkö6jaelektroniikka,moottoritekniikatjamuovienkä6 sittely. Tällaisia taitoja ei näin monipuolisesti opeteta missään perusope6 tuksenjälkeen.laaja6alainentekninenosaaminenjasenmukanaantuoma tietynlainenajatteluonhyödyksiuseimmissaammateissa. Tavoitteena on kokea onnistumiselämyksiä valmistamalla ajanmukaisilla välineilläopettajanvalitsemiataiitsesuunniteltujatöitä. Kätevyydenja taitojenkehittymisenlisäksitarjollaontekniikanerialueiden"tietopaket6 teja", joiden sisältöön ja laajuuteen oppilaat voivat vaikuttaa. Tärkeitä seikkoja ovat myös toimiminen yhdessä muiden kanssa, oman ja muiden työnteonarvostuksenlisääntyminensekäyhteysteorianjakäytännönvä6 lillä. Toimintatunneillalähteemateriaalien,koneidenjalaitteidenturvallisesta sekä oikeasta käytöstä. Työt ovat opettajan tai oppilaan itse suunnittele6 mia. Suunnitteluon tärkeä ja iso osa työtä. Apuna voidaan käyttää tieto6 tekniikkaa.tuoteeiainaoletärkein,vaanmerkittävämpiäasioitatapahtuu tekijänpäänsisälläprosessinaikana. 13 TEKNINEN TYÖ

14 TEKSTIILITYÖ Tekstiilityö*käsityön*syventävä*valinnaisaine* * Tekstiilityön*tavoitteena*on:* * antaa*oppilaalle*mahdollisuus*harrastaa*itsetuntoa*vahvistavaa*käsin* tekemistä*tietopainotteisen*oppimisen*rinnalla.** pyrkiä*työskentelyssä*yhä*itsenäisempään* ongelmanratkaisuun,*joka*onnistuessaan*luo*itseluottamusta*ja*var; muutta*omiin*taitoihinsa.* itsenäinen* suunnittelu* ja* oman* työskentelyn* jatkuva* kehittäminen* päämääränä*laadukas,*esteettinen*ja*käyttökelpoinen*tuote,*joka*liit; tyy*vaatetukseen*ja*pukeutumiseen*tai*sisustukseen*ja*asumiseen.* kehittää* omankädentaitoja,* pitkäjännitteisyyttä,* vastuullista* työs; kentelyä*ja*oman*työn*arvostamiseen*liittyvien*taitojen*kehittämistä* mahdollisimman* monipuolisten* tekniikoiden,* materiaalien* ja* työta; pojen*avulla.** * Sisältö:* * 8.*luokalla*oppilaat* * tutustuvat* syvällisemmin* erilaisiin* materiaaleihin* eri* tekniikoiden* neulonta,*ompelu*avulla.* suunnittelevat* ja* valmistavat* omien* ideoidensa* ja* valmiuksiensa* mukaan*tuotteita*itselle*tai*muille.* oppivat*jonkin*uuden*tekniikan,*taidon*tai*syventävät*ja*laajentavat* jo*hallitsemaansa*tekniikkaa*tai*taitoa.* perehtyvät*saumurin*monipuolisiin*mahdollisuuksiin.* syventyvät*kiinnostuksensa*mukaan*muihin*mahdollisiin*erikoistek; niikoihin,* kuten* kirjontaan* käsin* /* koneella,* kankaanpainantaan,* huovutukseen,*kankaankudontaan.* * * 14

15 Sisältö: 9.luokallaoppilaat suunnittelevat asu4 taisisustuskokonaisuuden,jostahevalmistavat vähintäänyhdentaidollisestivaativanosan. tekevättyöstäportfolion,jostaselviääkokokäsityöprosessisuunnit4 telustavalmistukseenjakäyttöönastisekäomaarviointi. tutustuvatpiententöidenavullamuihintekniikoihin. 15 TEKSTIILITYÖ

16 KOTITALOUS Kotitalous!kotitaloudensyventävävalinnaisaine Tavoitteet: opiskellaarjenhallinnantaitoja. ohjataoppilastaottamaanvastuutaterveydestään,ihmissuhteistaan, taloudestaansekälähiympäristönviihtyisyydestäjaturvallisuudesta. Sisältö: ravintojaterveys asuinympäristöjahygienia kodintalousjakuluttajatieto perhejaihmissuhteet Opetuspainottuukäytännöntyöskentelyyneliruoanvalmistukseen,lei? pomiseenjaterveellistenjamonipuolistenaterioidensuunnitteluun. Suomalaistaruokaperinnettäkunnioitetaanjakalenterivuodenjuhlat otetaanhuomioon. Tutustutaanmyösmuutamanvieraanmaanruokakulttuuriin. 16

17 8.#luokalla#oppilaat# # #kertaavat#ruoanvalmistuksen#ja#leipomisen#perusasioita.# #sopeutuvat#yhteistyöhön#ja#uuteen#ryhmään.# #osallistuvat#ateriasuunnitteluun,#joissa#heidän#tulee#huomioida#ajan,# rahan#ja#raaka:aineiden#saatavuus.#suunnitelmien#tekemisessä#ote: taan#huomioon#myös#ryhmän#jäsenten#erilaiset#mielipiteet.# #perehtyvät#yleisimpiin#erityisruokavalioihin#ja#säilöntään.# #tutustuvat#hygieniakoulutukseen.# #harjoittelevat#ja#valmistavat#juhlan.# # # 9.#luokalla#oppilaat# # #kertaavat#perusasioita#käytännön#töissä.#opiskelussa#painotetaan# omatoimisuutta,#rutiinien#hallintaa#ja#ryhmähenkeä.# #perehtyvät#eri#maiden#ruokakulttuureihin#joko#yksin#tai#parin#kans: sa.# #harjoittelevat#mahdollisuuksien#mukaan#erilaisten#projektien#avulla# yhteistyön#tekemistä#koulun#ulkopuolisten#tahojen,#esim.#päiväkotien,# kanssa.# ##### # 17 KOTITALOUS

18 !"#$%$*"#$%$%+,#+%.#.#$/++$,$+ 01/"2*$//$32+4"2/,%%$$+24%",%$*.%%.3.//.5/$,$3$%5$$/6$6$ %*+**26$7/"2$$+4286$3$82//,//8$55$,%"+,""//1 91/"2*$//$#2$$+5*2,%"$6282+*+,,./%:$/",+3$82//,""*,+ 6$8$55$,%"+,""+3"*$$+6$,""++%//$,%.4..%%:%:1 3"*$,,% L%$$/*$35$+*.%%:78$562%//$$+*"#$$3,+45",A 824O/3+%,QRI $$/6$*.%%.+ KUVATAIDE 18

19 !"# $%# *++,,,.##/,01+/010,/#,12,.#,%,/1$34#%50674#$3/8 %$,,1/1#,.#.3"##9**/$0#,,#01$4#*++,,++4#,/3//#7#,.01,1$11# */,+7+,1/010,/"## # :.#0,%%#560//010,#,.0,+#;$%01,4#*//6%0,%01,4#3$%8 01,4# 51/0,01,4# /0,$$,/#.3"<# 7# /67$$/010,# 01$0,%010,#,/# 0"# *+/5+/670,#,.#16/#5/21/0,"# # =65//,/>## :.#65///00#,1,#2%3/#**/$#/,01$$11#01,,3,#,8 5/,,11,#7#2+1#..0+#,,1%,,#//,+"#=65///#2,1/#5,#%8 5$$/01,#/$3/0%1/,4#5+$/1/?1#7#3,16/$/1#2$$/,#01+#3*18 6+/0..0"#:%,01#6/$$#65//?#3.0#,.*60100/#7#**/$#,.2#0/,%,%3/0,"# # 19 KUVATAIDE

20 !"#$$%%$"#$$%$#*+,*%".##$!"#$$%%$,"+$// , "#$$%$ 00$/00 /0"/0+4 #5$,,0+4 %""+//+4%0,#5+60/$$%%"+780$5,"%#$$*0$%",,00511$/0$ #9,"+$#""#7 :0"/" ,+.$/0$#$$/0"/",015$2$60%+2$,+,+%,,;7 <5$,,5 =","#,",00>3$#5$,,$$$20.65$,,+/+0//0%$,0.04>0##54."1"6+60 :006++,00 %"",+/",5,,""%#$0 60 %+2$,+, "#$$%$ A/0$#" B$0"#$$%$//$#$0$3+5$,0%5%+$//0060,5,+",+,00+#$+.%$%#$,4/0"9 /"04#5$,,$$04/$$%+,,60"#$$%%$,+%5/5C$00%,,+7!"#$$%$/06$,60,/$,!"#$$%$/06+$2$60,/+$2$,","#,",00%"",+/+0//0#+%35%"+,,+60 60"#$$%%$+/5%"*$0%0,#+/+0//07!"#$$%%$,$+,560"#$$%$,+5.$0 ="+$//051+,+//00.,"#$$%$+/++,,$+4.,$4+/53$ $04 30$$%04 #5$,$*.$ 60 "535,+2,* "#$$%$.09 %+,"$#+##0#+%%,,$$,$/0$#+*$0%#$,,+$,60+.%$,;6 MUSIIKKI 20

21 Liikuntaliikunnansyventävävalinnaisaine Syventävä liikunta on tarkoitettu kaikille,jotka haluavatliikkualisää kouluviikossa. Tavoitteet Syventävän liikunnan tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisuus uusien lajien kokeiluun ja tuntien sisällön suunnitteluun sekä tarjota myönteisiäliikuntakokemuksia. Kasvatuksellisina päämäärinä ovat oppilaan yhteistyökykyisyyden lisääminen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. Liikunnassa opitaan kantamaanvastuutaitsestä,toisistajavälineistä. Arviointi Liikunnassa käytetään jatkuvaa arviointia, jossa painotetaan myön= teistäasennoitumistaliikuntaan,yhteistyökykyisyyttäjaliikuntataito= ja. Sisältöön pyritään ottamaan monipuolisesti eri liikuntalajeja ja teke= mään tutustumiskäyntejä lähialueiden liikuntapaikkoihin mahdolli= suuksienrajoissa. 21 LIIKUNTA

22 TIETOTEKNIIKKA!"#$%$#""*+!,!"#$"%"$#*%+"++#,""##**%%!./# $#5!"#$%%#"6#7 %89#02"# 9 %8#":0"$$#"6# 1.$$/ % 310$$121$/ $"$%..;.8$#":<::9#4"$.":#:$"$<0#3":<<6#::!./$##2":#$3$2<<$$<3$9$"#$%$#""%#$":$12#4"$; $1312="%:$./#012115#$1$./#$":#:$110":11$..7:"310":$# $/"6#286%00":<<6#$:33$92%"=<%0":$<3$ >=;"0":11$..5$./1:"$#2<<$$<< >#4%$#8"$$131$5"$#4#$%4"=1"3112"029%%0::,%$"# $#5 :18/=%:$" =":"%"2"# %22<"%"$" %6".0#":%##$!>;%89#02$?!>9!>5%8#":0"$$##$?%6"2#6"$ #4"0":$#%89#02"#2<%2"#9$00#$2"# #$$"<== 22

23 Kouluavarten: Jatko/opinnoissa ei aloiteta tietotekniikan taitojen opettamista alusta: edellytetäänyleensäkeskeisten ohjelmien osaaminenja laitteistonkäyttö Tietotekniikkaantaakoulussamonipuolisetmahdollisuudetet/ siä,muokatajaesittäätietoa. Oppikirjoihin liittyvä oheismateriaali sähköisessä muodossa oppilaidenkinsaatavilla;kustantamoidenmateriaalit Tietokonereppuun!Nähtäväksijää,kuinkalähelläonaika,kun oppilaallaonrepussaantietokonenykyinenhallitusohjelmalu/ paainternetinsaatavuuden! Minulleko? Eriyttäminen on helppoa, sillä jokaisella on kone ja töitä voi tehdäomaantahtiinjajopaerilaisiatöitä.soveltuusiisniin ta/ viksillekuinnörteillekin! Mitätietotekniikantunnillaopetetaan? laitteistonosat tiedonhallintajakäsittely;tietojenluotettavuus virukset,tietoturva;informaationseurantajajärjestäminen sähköpostijasähköpostiasioiminen tekstinkäsittely,taulukkolaskenta kuvankäsittely piirto/ohjelma,esitysgrafiikka multimedia: kuvan,äänenjaliikkuvankuvankäsittely elokuvaneditointi,animaatio kotisivut tietoliikenteenperusteet 23 TIETOTEKNIIKKA

24 !"#"$%*$%+*","%.#"/0.#1$01%23% 45675%!89:8% % ;"<=%54%474%3>27% %

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu 18 40700 JYVÄSKYLÄ Puh. (014) 266 4650

Lisätiedot

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet:

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet: KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti Puhelimet: 040 4883 172 koulusihteeri Ilona Partanen (email: ilona.partanen@lapinlahti.fi) 040 4883 251 rehtori Juhani Sammallahti

Lisätiedot

TERVAKOSKEN YHTEISKOULU

TERVAKOSKEN YHTEISKOULU TERVAKOSKEN YHTEISKOULU VALINNAISKURSSIT 2015-2016 9. -LUOKAN KURSSITARJOTIN TIEDOKSI Tervakosken yhteiskoulussa valitaan 9. luokalle lyhyitä valinnaiskursseja 2 kappaletta. Pitkät valinnaiskurssit säilyvät

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

8. Oppilaan arviointi

8. Oppilaan arviointi 114 Oppilaan arviointi 8. Oppilaan arviointi S avonlinnan normaalikoulun vuosiluokkien 1 6 opintojen aikana tapahtuva arviointi perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin sekä opetussuunnitelman

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset MIHIN PERUSKOULUA TARVITAAN? TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset 1. Oppijan persoonan kehitykseen,

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

Ouluun lukioon 2015 2016

Ouluun lukioon 2015 2016 Ouluun lukioon 2015 2016 Työryhmä Mika Aalto, Pekka Fredriksson, Satu Fränti, Panu Kela, Tiina Rautalin, Mervi Tuomela Ulkoasu ja taitto Graafinen Suunnittelu Gasworks Oy Toimitus Satu Fränti Kuvat Oulun

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot