TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET"

Transkriptio

1 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET

2 Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media ja elokuva 10 Matemaattiset luonnontieteet 12 SISÄLLYSLUETTELO Tekninen työ 13 Tekstiilityö 14 Kotitalous 16 Kuvataide 18 Musiikki 20 Liikunta 21 Tietotekniikka 22 2

3 Valinnassaonhyväottaahuomioonomatkiinnostukset,koulumenestysja jaksaminen. Valintaa tehdessä kannattaa myös miettiä valinnaisaineesta koituva hyöty peruskoulun jälkeisissä opinnoissa: Mikään valinta ei ole kuitenkaanrajoitteenataiesteenäjatko;opintoihin. Valinnaisaineenvalintaakannattaaharkitahuolellajaitsenäisestioppilaan omista lähtökohdista, sillä sitovavalintatehdäänyläkoulun loppuajaksi. Valintojen vaihtaminen on myöhemmin erittäin hankalaa, eikä vaihtoja tehdä myöhemmässä vaiheessa kuin erittäin painavista syistä esim. ter; veydellisetrajoitteet.yleisestivoidaantodeta,ettäoppilaankannattaaol; lavalitsemattaaineita,jotkatuottavathänellevaikeuksiajoentuudestaan. Valinnaisaineitaon8.ja9.luokallayhteensäkuusiviikkotuntia.Käy; tännössätämätarkoittaakolmeaerivalinnaisainetta. TurunLyseonkoulunpainotusluokillaopiskelevillaoppilaillaonpainotus; luokkaan sidottuja valinnaisaineita, jotka oppilaan tulee valita seuraavan sivun taulukon mukaan. Jokaisen oppilaan on valittava yksi valinnais7 aine seuraavista: liikunta, kuvataide, musiikki, tekstiilityö tai tekni7 nentyö. A2;ranskaa opiskelevat jatkavat ainetta 8.;9. luokalla, mikä vähentää hei; dän valinnaisuuttaan kahdella viikkotunnilla. Yleis; ja englantiluokkalais; tentuleevalitayksitaito;taitaideaine,jokoliikunta,kuvataide,musiikki, kahdentaineljäntunnintekstiili;taitekninentyö. 7.luokallapäättyvätmusiikki,kuvataide,kotitalousjakäsityö.Näidenai7 neiden7.luokanarvosanatsiirtyvätsellaisinaanpäättötodistukseen. Edellä mainittuja aineita voi jatkaa ottamalla näiden aineiden valinnais; kursseja,jolloinniistätuleeoma,erillinenarvosanapäättötodistukseen. KaikkiaTurunLyseonvalinnaisainevalikonkurssejaopiskellaankaksitun; tia viikossa 8.;9. luokkien aikana, jolloin ne arvostellaan numeroin ja niilläonsitenvaikutuspäättötodistuksenkeskiarvoon. 3 VALINNAISAINEIDEN VALINTA

4 Valinnaisaineet,2h/aine, Yleis/" luokka" Liikuntapainotteinen" luokka" Englantipainotteinen" luokka" Englannin"kieli"A1"syventävä" " " pakollinen" Espanjan"kieli"B2" " " " PAINOTUSLUOKKAAN SIDOTUT VALINNAISAINEET Ranskan"kieli"A2**/B2"" " " " Saksan"kieli"B2" " " " Ilmaisutaito" " " " Media"ja"elokuva" " " " Matemaattiset"luonnontieteet" " " " Kotitalous"" " " " Kuvataide" *" " *" Liikunnan"syventävä"kurssi""" *" pakollinen" *" Musiikki" *" " " *" Tekninen"työ" *" " *" Tekstiilityö"2"h" *" " *" Tietotekniikka"" " " " *Yleisluokkalaisten,ja,englantiluokkalaisten"on"valittava"vähintään"yksi"taito/"tai"taideaine" seuraavasta"joukosta:"liikunnan"syventävä"kurssi,"tekstiilityö,"tekninen"työ,"musiikki"tai"kuva/ taide." " **,A2,ranskan,kieli"jatkuu"automaattisesti"ja"vähentää"2"viikkotunnilla"valinnaismahdollisuut/ ta." " Liikuntapainotteisella"luokalla"valinnainen"liikunta"ja"englantipainotteisella"luokalla"englannin" syventävä"kurssi"on"jo"valittu"painotuksen"yhteydessä." " 4

5 !"#$%"""$*+,!"#$%##*+%%+!+%$!"#$%"./"0%%$0%"$12/"%$34"3/$/2/% $ %647.""3443/"./4%4%8!"#$%"./"09:40;;..;6%$<=.944.4%"%6%7 =%4./"2%.;6%%46;2%=5;/$$$%0%%$0%% ""#$%"""0;/./7 2"9$4.90""$4335%"..%.303"$"$43/54$;$$8>003==3.: 0.3B%$;%.4%"/%?!"#$%"""496".363;=4459=6%4.%%0%%""3B"B%%4.4"8C;;$$;" 2%$;.;"9003=.304".%=/...;%0%.=%%$%/"=;"4%%4..%=2/$$%57 6B /D$$4".D/"63$ %BD/$$4.%%0/"%%4/.%< 6/0040=44;=%.%.67;;.4%E;D4.%F$%""4.%106/00 $/4.4;/=%%"5$5%%;""%$.%8 J=%%"$".;/..%0""/"44".3=338!"#$%"""496".363$$3 ;=44$$%/5..$005;B;0%%"4;4.$$"2%5"34.$035.3"8 K5..$00.;/..%0%%"=2/...;%"#$%".%<40=433""300 ;;.4%1.;$.400$%;$;2%1=2/.%005"39$4:"/4%4./=2/.;4%1 2/4;4.00"#$%"""$4"$BD".%0;;."6%".%="/.%$ %B%==%4.;44.%8L%=2/..$0033" %=%#/".%40= "443"39.$04438!B32/5%6D/00"?G3"09:4 9$""$0%4;.%./2%=/B;4B F96".363""#$%""";=44$$%.;.;4.;0009:4"#$%"""$4."0%7 D"0%%"..4"2%;$..;;="8C;$..;;=%/"%10.3B0"".7 8FB"$..99""FB%45%=;"=/M7;$..;;=EF+<"$3"4=%""7 /$$%.%%;4.=%$%$%4""#;=;"%46%..%2%"%=8 N/4/55$%4.%.;".;;1..32/""#$%""""/=0%%$"/55.;"."%4% /$/"=%4.;";.16/0009:4==%.%$/55%4/.%.%=5"0;7 5 ENGLANTI

6 !"#$%$%*+,./!"#$%$%*+01#23224$$+4$""$15%*+*%11%%6% %$$39 4"01: 41 0*** "01 4$$+4$% 6+4$%%*" # $% *+*%;!"9 >$":B22C$:!+D$+=$56>:EF$>$G2$:H64%$$%%*%I$"$=$+0$:J2*>06KF6: L6"0$ KF$: J$%$4$: B6+24C$: M*%*N2*+$:!F2$56>: J*>2: 6+=$: J$>$9 6% 4OR" 4*>001=1""1 $"*4$""$ S35O"=$++6""$: *>0O"*"0 *0*+1"""1 6"$=$+06""$;!"#$%$%*+6%>64$$%%*% *+ *+ "* 6% *300O%O0 +$0%$"0$ $"* 6% 44; >$%"$%: 0$+$% $ #6>02G$+% "22+$"*+; D264$+$"0*% 6% 3*+##6 6##$11%01411%:#2324$$%$>600$4$$%*"#$%$$;!"#$%$6%01>*1*+"264$+$"++*:6"$"*6%O"SBT%$!PT%=>$++9 ""0$ *+"01; D264*% $2##$ *"#$%$%*+"0*% 4$5*% $%""$ +"11%0OO $02=$"0 $ *"#$%$ 6% 4OR" 01>*1 *30O"O30*"0OR*+ U$0%$+$"*""$ Q4*>$""$;!"#$%$%*+"0*%4$5*%2+0022>,*"4;42":*+62=$$ >$++"22"/6%4*>001=14$$+4$%+$$2"*"0;!"#$%$6%4OR""264$+$"0*%"26"4$+64$4$$$*"#$%$%0$066%3O=1 $#2=1+%* $>#1=1% 0+$%0*"0$"*+=O0O4"**% "*1 $=$% *"#$%$+$"229 5*%O441>014"**%!" " #$%%$*"+",*"%*.$*"%,"%*/+0,1" ESPANJA 6

7 !"#$%"#%*+,".,/! "#$%$#!%*+,%*!*!.%+/0!1!20%$12$%"3"#$%"" !#04*$+!567869:;!!! %5"51$2"3"# %6#12$%53"#$%""7"8""55$$66$"18"568""#59:;<;;# %1<<6#%1#5<6=#3"#$%""26>68#%"#$$"> $565""#$"<""<6>#%655663># %#12$%6#<9:5;9$$8$59$2"3"# %""%$7 <655" "6$6<## 1# 1%"$5""# <%1 $;;##:$5;A D992$5; %1#755;$"#"#126$$"18"5%3"<5*7$7E/;55;;#"6$6<"55"A!"#$%"1##AFGH<11#"#><$#;=#%AI3""#"%#;3"#$%"1# 5;A!"#$%"1##O"###$;%$"#1"%715"26>65""#%"%$$"8=$$; <""#1$"$$"A 2"$52"3"#5""%5"51"$A 0">=1$66$%1<<6#%1="6$"<2#><$5#%"#$$"7%1$%" 3"#$%"1#<""<"#""6##%A #1"715%"<6$5655"8"5#O"###%#$"#1"A ;833"5#>61#1$5A O"7?85$7P6E<Q63O7B"#"="7?#O"A 7 RANSKA

8 !"#$"%#*+,./0""%$"#$"%#%"#01"#$#%%$"%"$02$#30404$040""%$"#$"5 "$%#"4%#400446%7./$#4$$"6"12040"/#3$033%!"#$""% 1"#61"#%8""%9":;2$44#$%94#""%$4#0""%9<=$!80$%1" $"#$"% 96#0<$ 2% $446A#% /4:41" 2% %7 BC %""7D$3#$!429%1"!"#$"%#"4//"$4:0028"08":8"07!"#$""0"0"5 8":%#=030"680""%$0%9"0#"4"""1"#"4/"$$"7E<=$$"#$""$% #"4%<2/$02$$"2%:<8301"0#252/%029":;2$44;0A$429""$" 2/$#120"2%60<$$0!"#$"$$"7F"2%:"%$"#$"$0":<=0<31"2"#%5 0":"%$"9"0#"1"A$44%0""/"9"0#"%$"$00%!"#$""%A>038"0""%0"!80$%7 SAKSA 8

9 Ilmaisutaito*äidinkielen*syventävä*valinnaisaine* * Tavoitteet * Ilmaisutaidon*tunneilla*tavoitteena*on* lisätä*esiintymisrohkeutta*ja*muiden*huomioimista* kehittää*esiintymistaitoja*ja*kartuttaa*ilmaisukeinoja* oppia*ryhmässä*työskentelyä*ja*muiden*huomioimista* oppia*rakentavan*palautteen*antamista*ja*vastaanottamista* kehittää*eläytymiskykyä*ja*mielikuvitusta* parantaa*keskittymiskykyä* oppia*tuntemaan*omia*kykyjään* * Työtavat * Tehdään*tutustumis8,*ryhmäytymis8,*liikeilmaisu8*ja*äänenkäyttöhar8 joituksia* Tutustutaan*draaman*keinoihin*mm.*pantomiimi,*improvisaatio,* still8kuvat*erilaisten*harjoitusten*avulla* Harjoitellaan*näyttelemistä*ja*roolin*ottamista* Tutustutaan*draamateksteihin*ja*voidaan*tuottaa*niitä*itse* Puhutaan,*keskustellaan*ja*väitellään* Kuunnellaan* Rentoudutaan*ja*eläydytään* Pidetään*puheita*ja*esityksiä* Tehdään*luovan*kirjoittamisen*harjoituksia* Harjoitellaan*kokouskäytänteitä* * Tule*siis*kokeilemaan*eri*ilmaisutapoja*ja*vahvistamaan*ilmaisun*taitojasi!** Opetellaan*uskaltamaan!*Opitaan*tekemällä*yhdessä!* * 9 ILMAISUTAITO

10 MEDIA JA ELOKUVA!"#$%%"*+,%$#$.*$""./0,".1,,%$..%$/%$." 2%,$11"" /1+4$."."5$,$"/1$4$$.6"*+,%7.$11""175%#$71,8/%.4%"9: 1$7%$*%*%+/"91$8*+,%1.";< 1+1+/1+4$."."*+,%.4%%$4%%. 1+1+/1+4$.".4"#$%.4%%$4%%. /++$/".%*$5%$/".,$"/1$...,%9,$/1%4$.".6"$=%**"/$$.104$: /$< *5$$11$."./+91%+1+4$.".,$"/1$4$$.61,75%#$7"9#$/1>.";< %1*:%$11"$#".4.$=+$.".%+.1",%*011> A$/>13 "*+,%./0.10%9$/15$% "5$:$*$/"1"*+,%1 "*+,%. B".5"13 *%+9+7 *4"#$%7 #5%%4%7 4+/$*%%$7 #*+4".11$."; 1+1+/1+4$.".*1$4%$/$$.%+*4%$/$$.9%%$$.7.011"$>$9$.%C 1%$"*+,%*/$*$5$11%$$. *+,%+/1"*.$$**%74%9#$/"/1$"#$1$.1$%4%*+,%%4$.". "*+,%.*5$$11$.".*%1/4$.". "*+,%.%5,$$.1$%%.%0/$.1$ 10

11 !"#$%$"*+$,./0**$!"#$%$"*+$,./0**$12,3$,4%$1$"*+$,./0**$ 5$*,226+7 *%18%2"3+$%2+%./%22$*"+2"3#"+9 8%%./%22$*"+2"3#"+9 4%$.%2: 2$*2"3#"+7$28%$*;%."2/2"3#"+;"< *%18%2"3+$8//+1.*"**%74%4"0$2"3+$%$#$=$+%%2$"2"3+$> %$.%.%/*2"3#"+?2"$*62"3#"+9 8$"2$4$#"2"3#"+9 %88%++$2"3#"+9 %*$%:.%*2"3#"+;"< 2"3+$+".*+$+??44";, 18$%2"3+$+".*+";,.1/2/2"3+$.$$1*+/.*"8/.%% 8//$"*+$+,7 %21./%9%21./%+$2%".13+%$*//*9#$=$+%%2$"./%.%8"0%.,?.,+8/1..%%8%**%8%%$28%%;"< $"0%$2/;%;%A+%$$"0%$2$;1$+%8%3#122$*//.*$"8/.%% "21./$";%"21./%.%+."28$".%+*18$*+% +"3#,,.1/2/2"3+$3%2/++%"**% +"3#,,8%$1.*$%92"3#".%*$%9.,?+$.10++";% +%0.%*+"22%%"0$2"3+$, 4%0$: ;% 0?38,+?6*."+"2?, 14"++%;%;13+1$*" +?6*."+"2? 13"22%?3#"**,+"."8$*+, 81$4/12$"*$*,2+68%3#122$*+%%81"2%$*$%+?6*."+"2?;,?.?%$.%$",2$"$*+68%3#122$*+%%81$4/12$*"+?6*."+"2?+1: +"/++%8$*"1*%:%2/"$+%1$#%%+1+"/++%%144$2%$#";%;14%?.*$26.$$1*+/.*"8/.%%< B21./%;%8"#$%$"*+$+,./2."%+?3#"**,<C2%8"0.$+?*.%*%%"+$: *"*+,,+".$$.%."3$++?"**,?3,%*$%.%*?*+,,22$*"88,.*$< 11 MEDIA JA ELOKUVA

12 MATEMAATTISET LUONNONTIETEET!"#$%""##$#*+,,+,#$#$$# %"#$%"#",./$,#0/0/",,"",$ 100 /",,"*2" +3$"", 45 %"#$%"#"" 6" 300""" +7 $$#"$%""$085%"#$%"#""6"300"""+$$#"9.""5 :",,"*2, #"/+##$$," +, "$.;#$#$, $%",< 9.", 6" %"#$7 %"#", *2$, +330#="*$>$, ""6$,#"%,$, 6"./$,#0%,$, $0 6"#+7+3,#+/"%*$, 3"2",#"%,$,5?+$$$, #.=$,#$., +**##" 3",+#$#"", $%",6" 9.", #*,,$"5 1"2$%%"# ";$$#=.#./0# 606$%7 30,0+$/"#"*$##$+#"<6+#"*#$,,+3$"",/"+>*#++,"**7 B+$$"#*#%*76"#.=%$,$#$%0 B$%",+/$*".;#$*,,"" B*;#$$,$,"#+%76"""/"%""<",$%0020 B$%",$,","..<.,#$$$60<+,$,#2""#+ B0;=+3,.#$,#=606"$$#2+,"" B#0;##$>$6""/"2**#*#%* B9.",+/$*".;#$*,,""<#$+**>$,32+$$6" B!";>+**$,%*"",.2#./$2"*#%5!"#$%"#" B+,C$%",2"#"* B32+$,##"$,#"" B3+.,+%# B.;#0=# B$30.;#0=# B.;#0=3"2# B9*,#+ B/$#+2"$,#"" B%"#$%"#",;#+2"" B+C" D2/+,#?0.#$#00,,*%$2+"2/+#$*"6"/0;,#00,.26",$,#$#3>$#00,**7 "*##",%"#$%"#"#"5E0+33%#"/+>"",#$#"#"3$,%*+#+,.##0, #$;#0/, 6" +33"", $##0%, **,< 26", #" %**,", +3,,0.##$,5?$%"" 6" 9."" #.=$+#*" +, **2 %$2#.5 F07 >$, #$#$, 3$2*#$$" %*+>+#** +33%#*+#$, "2/+","< 6+>$, 0 "2/+,#,/"*##""+$$,$,#.=$,#$.#"#+5 E*%"G%"#$%"#",./$,#0/0H?+$$,$,$%"6"9." 12

13 Tekninentyökäsityönsyventäväkurssi Teknisentyönopetuksenlähtökohtanaonantaaoppilaalleperustiedotja6 taidotuseiltaeritekniikanaloilta.tärkeimmätaihealueetovatpuunkäsit6 tely,metallityö,sähkö6jaelektroniikka,moottoritekniikatjamuovienkä6 sittely. Tällaisia taitoja ei näin monipuolisesti opeteta missään perusope6 tuksenjälkeen.laaja6alainentekninenosaaminenjasenmukanaantuoma tietynlainenajatteluonhyödyksiuseimmissaammateissa. Tavoitteena on kokea onnistumiselämyksiä valmistamalla ajanmukaisilla välineilläopettajanvalitsemiataiitsesuunniteltujatöitä. Kätevyydenja taitojenkehittymisenlisäksitarjollaontekniikanerialueiden"tietopaket6 teja", joiden sisältöön ja laajuuteen oppilaat voivat vaikuttaa. Tärkeitä seikkoja ovat myös toimiminen yhdessä muiden kanssa, oman ja muiden työnteonarvostuksenlisääntyminensekäyhteysteorianjakäytännönvä6 lillä. Toimintatunneillalähteemateriaalien,koneidenjalaitteidenturvallisesta sekä oikeasta käytöstä. Työt ovat opettajan tai oppilaan itse suunnittele6 mia. Suunnitteluon tärkeä ja iso osa työtä. Apuna voidaan käyttää tieto6 tekniikkaa.tuoteeiainaoletärkein,vaanmerkittävämpiäasioitatapahtuu tekijänpäänsisälläprosessinaikana. 13 TEKNINEN TYÖ

14 TEKSTIILITYÖ Tekstiilityö*käsityön*syventävä*valinnaisaine* * Tekstiilityön*tavoitteena*on:* * antaa*oppilaalle*mahdollisuus*harrastaa*itsetuntoa*vahvistavaa*käsin* tekemistä*tietopainotteisen*oppimisen*rinnalla.** pyrkiä*työskentelyssä*yhä*itsenäisempään* ongelmanratkaisuun,*joka*onnistuessaan*luo*itseluottamusta*ja*var; muutta*omiin*taitoihinsa.* itsenäinen* suunnittelu* ja* oman* työskentelyn* jatkuva* kehittäminen* päämääränä*laadukas,*esteettinen*ja*käyttökelpoinen*tuote,*joka*liit; tyy*vaatetukseen*ja*pukeutumiseen*tai*sisustukseen*ja*asumiseen.* kehittää* omankädentaitoja,* pitkäjännitteisyyttä,* vastuullista* työs; kentelyä*ja*oman*työn*arvostamiseen*liittyvien*taitojen*kehittämistä* mahdollisimman* monipuolisten* tekniikoiden,* materiaalien* ja* työta; pojen*avulla.** * Sisältö:* * 8.*luokalla*oppilaat* * tutustuvat* syvällisemmin* erilaisiin* materiaaleihin* eri* tekniikoiden* neulonta,*ompelu*avulla.* suunnittelevat* ja* valmistavat* omien* ideoidensa* ja* valmiuksiensa* mukaan*tuotteita*itselle*tai*muille.* oppivat*jonkin*uuden*tekniikan,*taidon*tai*syventävät*ja*laajentavat* jo*hallitsemaansa*tekniikkaa*tai*taitoa.* perehtyvät*saumurin*monipuolisiin*mahdollisuuksiin.* syventyvät*kiinnostuksensa*mukaan*muihin*mahdollisiin*erikoistek; niikoihin,* kuten* kirjontaan* käsin* /* koneella,* kankaanpainantaan,* huovutukseen,*kankaankudontaan.* * * 14

15 Sisältö: 9.luokallaoppilaat suunnittelevat asu4 taisisustuskokonaisuuden,jostahevalmistavat vähintäänyhdentaidollisestivaativanosan. tekevättyöstäportfolion,jostaselviääkokokäsityöprosessisuunnit4 telustavalmistukseenjakäyttöönastisekäomaarviointi. tutustuvatpiententöidenavullamuihintekniikoihin. 15 TEKSTIILITYÖ

16 KOTITALOUS Kotitalous!kotitaloudensyventävävalinnaisaine Tavoitteet: opiskellaarjenhallinnantaitoja. ohjataoppilastaottamaanvastuutaterveydestään,ihmissuhteistaan, taloudestaansekälähiympäristönviihtyisyydestäjaturvallisuudesta. Sisältö: ravintojaterveys asuinympäristöjahygienia kodintalousjakuluttajatieto perhejaihmissuhteet Opetuspainottuukäytännöntyöskentelyyneliruoanvalmistukseen,lei? pomiseenjaterveellistenjamonipuolistenaterioidensuunnitteluun. Suomalaistaruokaperinnettäkunnioitetaanjakalenterivuodenjuhlat otetaanhuomioon. Tutustutaanmyösmuutamanvieraanmaanruokakulttuuriin. 16

17 8.#luokalla#oppilaat# # #kertaavat#ruoanvalmistuksen#ja#leipomisen#perusasioita.# #sopeutuvat#yhteistyöhön#ja#uuteen#ryhmään.# #osallistuvat#ateriasuunnitteluun,#joissa#heidän#tulee#huomioida#ajan,# rahan#ja#raaka:aineiden#saatavuus.#suunnitelmien#tekemisessä#ote: taan#huomioon#myös#ryhmän#jäsenten#erilaiset#mielipiteet.# #perehtyvät#yleisimpiin#erityisruokavalioihin#ja#säilöntään.# #tutustuvat#hygieniakoulutukseen.# #harjoittelevat#ja#valmistavat#juhlan.# # # 9.#luokalla#oppilaat# # #kertaavat#perusasioita#käytännön#töissä.#opiskelussa#painotetaan# omatoimisuutta,#rutiinien#hallintaa#ja#ryhmähenkeä.# #perehtyvät#eri#maiden#ruokakulttuureihin#joko#yksin#tai#parin#kans: sa.# #harjoittelevat#mahdollisuuksien#mukaan#erilaisten#projektien#avulla# yhteistyön#tekemistä#koulun#ulkopuolisten#tahojen,#esim.#päiväkotien,# kanssa.# ##### # 17 KOTITALOUS

18 !"#$%$*"#$%$%+,#+%.#.#$/++$,$+ 01/"2*$//$32+4"2/,%%$$+24%",%$*.%%.3.//.5/$,$3$%5$$/6$6$ %*+**26$7/"2$$+4286$3$82//,//8$55$,%"+,""//1 91/"2*$//$#2$$+5*2,%"$6282+*+,,./%:$/",+3$82//,""*,+ 6$8$55$,%"+,""+3"*$$+6$,""++%//$,%.4..%%:%:1 3"*$,,% L%$$/*$35$+*.%%:78$562%//$$+*"#$$3,+45",A 824O/3+%,QRI $$/6$*.%%.+ KUVATAIDE 18

19 !"# $%# *++,,,.##/,01+/010,/#,12,.#,%,/1$34#%50674#$3/8 %$,,1/1#,.#.3"##9**/$0#,,#01$4#*++,,++4#,/3//#7#,.01,1$11# */,+7+,1/010,/"## # :.#0,%%#560//010,#,.0,+#;$%01,4#*//6%0,%01,4#3$%8 01,4# 51/0,01,4# /0,$$,/#.3"<# 7# /67$$/010,# 01$0,%010,#,/# 0"# *+/5+/670,#,.#16/#5/21/0,"# # =65//,/>## :.#65///00#,1,#2%3/#**/$#/,01$$11#01,,3,#,8 5/,,11,#7#2+1#..0+#,,1%,,#//,+"#=65///#2,1/#5,#%8 5$$/01,#/$3/0%1/,4#5+$/1/?1#7#3,16/$/1#2$$/,#01+#3*18 6+/0..0"#:%,01#6/$$#65//?#3.0#,.*60100/#7#**/$#,.2#0/,%,%3/0,"# # 19 KUVATAIDE

20 !"#$$%%$"#$$%$#*+,*%".##$!"#$$%%$,"+$// , "#$$%$ 00$/00 /0"/0+4 #5$,,0+4 %""+//+4%0,#5+60/$$%%"+780$5,"%#$$*0$%",,00511$/0$ #9,"+$#""#7 :0"/" ,+.$/0$#$$/0"/",015$2$60%+2$,+,+%,,;7 <5$,,5 =","#,",00>3$#5$,,$$$20.65$,,+/+0//0%$,0.04>0##54."1"6+60 :006++,00 %"",+/",5,,""%#$0 60 %+2$,+, "#$$%$ A/0$#" B$0"#$$%$//$#$0$3+5$,0%5%+$//0060,5,+",+,00+#$+.%$%#$,4/0"9 /"04#5$,,$$04/$$%+,,60"#$$%%$,+%5/5C$00%,,+7!"#$$%$/06$,60,/$,!"#$$%$/06+$2$60,/+$2$,","#,",00%"",+/+0//0#+%35%"+,,+60 60"#$$%%$+/5%"*$0%0,#+/+0//07!"#$$%%$,$+,560"#$$%$,+5.$0 ="+$//051+,+//00.,"#$$%$+/++,,$+4.,$4+/53$ $04 30$$%04 #5$,$*.$ 60 "535,+2,* "#$$%$.09 %+,"$#+##0#+%%,,$$,$/0$#+*$0%#$,,+$,60+.%$,;6 MUSIIKKI 20

21 Liikuntaliikunnansyventävävalinnaisaine Syventävä liikunta on tarkoitettu kaikille,jotka haluavatliikkualisää kouluviikossa. Tavoitteet Syventävän liikunnan tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisuus uusien lajien kokeiluun ja tuntien sisällön suunnitteluun sekä tarjota myönteisiäliikuntakokemuksia. Kasvatuksellisina päämäärinä ovat oppilaan yhteistyökykyisyyden lisääminen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. Liikunnassa opitaan kantamaanvastuutaitsestä,toisistajavälineistä. Arviointi Liikunnassa käytetään jatkuvaa arviointia, jossa painotetaan myön= teistäasennoitumistaliikuntaan,yhteistyökykyisyyttäjaliikuntataito= ja. Sisältöön pyritään ottamaan monipuolisesti eri liikuntalajeja ja teke= mään tutustumiskäyntejä lähialueiden liikuntapaikkoihin mahdolli= suuksienrajoissa. 21 LIIKUNTA

22 TIETOTEKNIIKKA!"#$%$#""*+!,!"#$"%"$#*%+"++#,""##**%%!./# $#5!"#$%%#"6#7 %89#02"# 9 %8#":0"$$#"6# 1.$$/ % 310$$121$/ $"$%..;.8$#":<::9#4"$.":#:$"$<0#3":<<6#::!./$##2":#$3$2<<$$<3$9$"#$%$#""%#$":$12#4"$; $1312="%:$./#012115#$1$./#$":#:$110":11$..7:"310":$# $/"6#286%00":<<6#$:33$92%"=<%0":$<3$ >=;"0":11$..5$./1:"$#2<<$$<< >#4%$#8"$$131$5"$#4#$%4"=1"3112"029%%0::,%$"# $#5 :18/=%:$" =":"%"2"# %22<"%"$" %6".0#":%##$!>;%89#02$?!>9!>5%8#":0"$$##$?%6"2#6"$ #4"0":$#%89#02"#2<%2"#9$00#$2"# #$$"<== 22

23 Kouluavarten: Jatko/opinnoissa ei aloiteta tietotekniikan taitojen opettamista alusta: edellytetäänyleensäkeskeisten ohjelmien osaaminenja laitteistonkäyttö Tietotekniikkaantaakoulussamonipuolisetmahdollisuudetet/ siä,muokatajaesittäätietoa. Oppikirjoihin liittyvä oheismateriaali sähköisessä muodossa oppilaidenkinsaatavilla;kustantamoidenmateriaalit Tietokonereppuun!Nähtäväksijää,kuinkalähelläonaika,kun oppilaallaonrepussaantietokonenykyinenhallitusohjelmalu/ paainternetinsaatavuuden! Minulleko? Eriyttäminen on helppoa, sillä jokaisella on kone ja töitä voi tehdäomaantahtiinjajopaerilaisiatöitä.soveltuusiisniin ta/ viksillekuinnörteillekin! Mitätietotekniikantunnillaopetetaan? laitteistonosat tiedonhallintajakäsittely;tietojenluotettavuus virukset,tietoturva;informaationseurantajajärjestäminen sähköpostijasähköpostiasioiminen tekstinkäsittely,taulukkolaskenta kuvankäsittely piirto/ohjelma,esitysgrafiikka multimedia: kuvan,äänenjaliikkuvankuvankäsittely elokuvaneditointi,animaatio kotisivut tietoliikenteenperusteet 23 TIETOTEKNIIKKA

24 !"#"$%*$%+*","%.#"/0.#1$01%23% 45675%!89:8% % ;"<=%54%474%3>27% %

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen 13.2.2016 Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen Oppilaanohjaaja Aija Helander 7. luokan jälkeiset muutokset Oppiaineista 7. luokan kevääseen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS ja KEVÄÄN YHTEISVALINTA 2013. Maijamäen koulu

OPINTO-OHJAUS ja KEVÄÄN YHTEISVALINTA 2013. Maijamäen koulu OPINTO-OHJAUS ja KEVÄÄN YHTEISVALINTA 2013 Maijamäen koulu Opinto-ohjaajat Ritva Jalava puh. 044 7334 658 ritva.jalava@naantali.fi 9 C, D, E ja G ja osa erityisoppilaista Saija Kauppinen puh. 044 7334

Lisätiedot

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA Valitse 2 kurssia B-valinnaisia opintoja. Yhden kurssin kesto on 38 tuntia. Toisen valitsemistasi kursseista opiskelet syyslukukaudella ja toisen kevätlukukauden aikana.

Lisätiedot

OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua

OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua Runosmäen koulun oppilaiden ajatuksia syksyllä 2013 Mikä on koulun perustehtävä? - Paikka, jossa opettajat opettavat ja oppilaat oppivat - Tarjota oppimisympäristö,

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Kielipolku 1.8.2016 alkaen Luokka- aste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A- kieli englanti tai venäjä Valinnainen A2 kieli englanti,

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 SALPAUSSELÄN PERUSKOULU Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti Kannen kuva: Ari Vilkman TUNTIJAKO: YHTEISET OPPIAINEET... 3 TUNTIJAKO: VALINNAISET OPPIAINEET 4 VALINNAISAINEIDEN ARVOSTELU...

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Taiteen paikka. koulusta ulos vai sisään

Taiteen paikka. koulusta ulos vai sisään Taiteen paikka koulusta ulos vai sisään Seminaarin tietoisku 19.5.2005 Leena Hyvönen Kirsti Hämäläinen Sirkka Laitinen Kuinka musiikin ja kuvataiteen tuntimäärät ovat muuttuneet peruskoulussa? Sirkka Laitinen

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Opiskelu Vantaankosken koulussa

Opiskelu Vantaankosken koulussa Opiskelu Vantaankosken koulussa tulevat 7. luokat Lukuvuosi 2015 2016 Sisältää koululle palautettavan taustatietolomakkeen! Hei, sinä tuleva seitsemäsluokkalainen! Me Vantaankosken koulun opettajat toivotamme

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014 1 Isoniitun koulu Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille Lukuvuodeksi 2013-2014 2 Valintamenettely Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017 2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017 Muutokset mahdollisia; päivittyy ma 9.1.2017 mennessä Sivistystoimiala Ensimmäisen

Lisätiedot

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle

Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle 6.-luokkalaisille ja 6.-luokkalaisten huoltajille Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Sivistystoimiala Hakeminen 7. luokalle tai painotettuun opetukseen 7. luokalle Hakeminen

Lisätiedot

Jatkaisinko lukioon?

Jatkaisinko lukioon? Jatkaisinko lukioon? Miksi lukio on hyvä valinta? Jatko-opintomahdollisuudet laajenevat. Lukio antaa mahdollisuuden hakea korkeakouluihin ja yliopistoihin. Lukio tarjoaa aikaa ja tukea tulevaisuuden miettimiseen.

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

Tätä opasta on käytetään valittaessa valinnaisaineita kahdeksatta ja yhdeksättä luokkaa varten lukuvuosiksi 2014-2016 ESPOONLAHDEN KOULU

Tätä opasta on käytetään valittaessa valinnaisaineita kahdeksatta ja yhdeksättä luokkaa varten lukuvuosiksi 2014-2016 ESPOONLAHDEN KOULU Tätä opasta on käytetään valittaessa valinnaisaineita kahdeksatta ja yhdeksättä luokkaa varten lukuvuosiksi 2014-2016 ESPOONLAHDEN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2014 SISÄLTÖ Tuntijako... 2 Hyvä 7. luokkalainen...

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle.

2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle. 2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle Sivistystoimiala Ensimmäisen vieraan kielen (A1) opiskelu aloitetaan 3. luokalla A1-kielivalinta

Lisätiedot

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 VALINTAMENETTELY Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin 30 vuosiviikkotuntia joka luokka-asteella.

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

LÄNSITUULEN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2016

LÄNSITUULEN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2016 LÄNSITUULEN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2016 SISÄLLYSLUETTELO SINULLE SEITSEMÄSLUOKKALAINEN..2 KIELET..3 KOTITALOUS 4 KUVATAIDE..5 LIIKUNTA (POJAT)...6 LIIKUNTA (TYTÖT)...7 MEDIA JA ILMAISU.. 8 MUSIIKKI.9

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014 Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta 1 A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti. Nykyiseen tuntijakoon verrattuna vuoden 2016 tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSILLE 2015 2016 JA 2016-2017 1 HYVÄT SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN HUOLTAJAT Euran yhteiskoulu on noudattanut opetushallituksen ohjeiden mukaisesti perusopetuksen uutta

Lisätiedot

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET LAPPEENRANNAN PERUSKOULUJEN VAPAAEHTOISEN A2-KIELEN VALINTAOPAS 2016 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KIELIVALINTA LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN A2-KIELEN VALINTA TEHDÄÄN

Lisätiedot

A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille

A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille A1-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen 3. luokalle 2017 2.-luokkalaisille ja 2.-luokkalaisten huoltajille Ensimmäisen vieraan kielen (A1) opiskelu aloitetaan 3. luokalla A1-kielivalinta

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Männistön koulun VALINNAISAINEET

Männistön koulun VALINNAISAINEET Männistön koulun VALINNAISAINEET 2015-16 YHTEYSTIETOJA Männistön koulu Yhteiskouluntie 3 16100 UUSIKYLÄ p. 044 790 9369 Faksi (03) 885 1482 e-mail: manniston.koulu@nastola.fi Rehtori Sanna Ainola Puh 040

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten!

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! LANGINKOSKEN KOULU 2012-2013 VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! Merkitse valintalomakkeeseen kuitenkin

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2014 2015

VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 HYÖKKÄLÄN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 MITÄ VALITSEN? Yhteystiedot Opinto-ohjaaja Mari Ala-Krekola 040 314 3290 mari.ala-krekola@tuusula.fi Rehtori Janne Leivo 040 314 3283 janne.leivo@tuusula.fi

Lisätiedot

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 8 LK Tiedoksi huoltajille! Tässä tiedotteessa kerromme valintojen suorittamisesta 8. ja 9. luokkia varten. Tällä hetkellä voimassa olevien määräysten

Lisätiedot

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E.

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E. OPETTAJAKOHTAISTEN TIETOJEN LOMAKE Peruskouluopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat 2008 Opettajan tiedot A. Opettajan sukunimi B. Opettajan etunimi D. Työsuhteen luonne tässä oppilaitoksessa (1.3.2008

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. lukio

Munkkiniemen yhteiskoulu. lukio Munkkiniemen yhteiskoulu lukio TERVETULOA MUNKAN LUKIOON! Munkka on moderni yksityiskoulu, jolla on vankat perinteet. Lukiossa on laaja kurssitarjonta ja kattavasti kertauskursseja. Munkka on laatulukio,

Lisätiedot

LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPE- TUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA

LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPE- TUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA 1 (5) 27.8.2010 Opetusministeriölle LAUSUNTO PERUSOPETUKSEN YLEISTEN VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN SEKÄ PERUSOPE- TUKSEN TUNTIJAON UUDISTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Esite Kouvolan kuudesluokkalaisille 2013 TERVETULOA ERIKOISLUOKALLE

Esite Kouvolan kuudesluokkalaisille 2013 TERVETULOA ERIKOISLUOKALLE Esite Kouvolan kuudesluokkalaisille 2013 TERVETULOA ERIKOISLUOKALLE SIIRTYMINEN YLÄKOULUUN / ERIKOISLUOKALLE HAKEUTUMINEN Yläkouluun siirtyminen Jokaisella oppilaalle määritellään lähikoulu osoitteen mukaan.

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämä tieto- ja viestintätekniikan oppikirja on päivitetty versio vuonna 2007 julkaisemastani Tieto- ja viestintätekniikka -oppikirjasta. Päivityksessä kirjan sisällöt on ajantasaistettu ja samalla

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh.

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. 0400 663346 Suomen koulutusjärjestelmä Koulutusvaihtoehdot peruskoulun jälkeen Ammatillinen

Lisätiedot

LUKION TULEVAISUUS. Atso Taipale

LUKION TULEVAISUUS. Atso Taipale LUKION TULEVAISUUS Atso Taipale 18.4.2013 Miten Pro Lukio syntyi? 1 Tarve tiivistää lukioväen yhteistoimintaa / edunvalvontaa heräsi 2 Toiminnan käynnistäminen 7.6.2012 Ressun lukiossa (läsnä 18 henkilöä)

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015

YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori ANNE LINDELL Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi YSIEN YHTEISVALINTAILTA tammikuu 2015 MIKÄ SINUSTA TULEE ISONA? VUOSI 2020/2025

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT?

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT? Kaarinan Lukio 2009 010 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2016-2017 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv 2016-2017 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO:

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: RYHMÄ: SYNTYMÄAIKA: OPETTAJATUUTORI: AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMISTA HAETAAN SEURAAVASTI (YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT) PO110015 ÄIDINKIELI 4 PO110021 RUOTSI 1 PO110033

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot