PANKKISÄÄNTELYN KOKONAISUUDISTUS (LUOTTOLAITOSDIREKTIIVI JA ASETUS, CRD IV )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PANKKISÄÄNTELYN KOKONAISUUDISTUS (LUOTTOLAITOSDIREKTIIVI JA ASETUS, CRD IV )"

Transkriptio

1 PANKKISÄÄNTELYN KOKONAISUUDISTUS (LUOTTOLAITOSDIREKTIIVI JA ASETUS, CRD IV )

2 TAUSTA Vuoden 2008 finanssikriisi (Lehman Brothers, AIG jne.) -> vahva poliittinen tahtotila etenkin USA:ssa ja UK:ssa: Ei enää koskaan uutta tällaista kriisiä. Pääperiaatteet sovittiin G 20 -tasolla ja yksityiskohdat Baselin pankkivalvontakomiteassa viime vuonna (ns. Basel III). Komission säädösehdotus heinäkuussa Osa uudistuksista toteutettu jo viime vuonna ( CRD III ): pankkien palkitsemisjärjestelmien sääntely lainojen arvopaperistamista koskevat rajoitukset aktiivisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden (ns. trading-salkku) pääomavaatimusten kiristäminen Rahoitusmarkkinaosasto

3 YLEISIÄ HAVAINTOJA TAUSTALÄHTÖKOHDISTA (1) Baselin suosituksen soveltamisala rajoittuu ylipäätään suuriin kansainvälisiin pankkeihin ( large internationally active banks). Baselin suositukset vastaavat ongelmiin, jotka syntyivät pääosin USA:n markkinoilla vaikka levisivätkin laajemmalle (subprime-tuotteet, Lehman Brothersin ja AIG:n konkurssi). Baselin tekstissä vahva anglo-amerikkalainen sävy. Keskeiset erot EU:n rahoitusmarkkinoiden / eurooppalaisen lainsäädännön ja muun maailman välillä: paikallispankkisektorin huomattava merkitys muuta maailmaa kehittyneempi finanssikonglomeraattien sääntely ja valvonta suhteellisen yhtenäinen lainsäädäntöperinne (UK:ta lukuun ottamatta) yhtiö- ja insolvenssioikeuden alalla. Rahoitusmarkkinaosasto

4 YLEISIÄ HAVAINTOJA TAUSTALÄHTÖKOHDISTA (2) Edellinen pankkisääntelyn kokonaisuudistus (Basel II) tuli voimaan vain vuosi ennen kriisiä eikä ollut ehtinyt vielä vaikuttaa, USA:ssa sitä ei edes sovellettu kuin muutamaan suurimpaan pankkiin. Miltä osin ongelmat ylipäätään johtuivat sääntelyn puutteista ja miltä osin amerikkalaisesta yritys- ja valvontakulttuurista? Basel III vastaa viimeistä edellisen pankkikriisin herättämiin kysymyksiin mutta ei uusimpaan eli valtionvelkakriisiin (esim. jäsenvaltioiden joukkovelkakirjat ehdotetaan pidettäväksi edelleen 0-riskiluokassa). Arviot ehdotuksen yksityiskohtaisista vaikutuksista poikkeavat eräiltä osin merkittävästi toisistaan, vaikutukset riippuvat joka tapauksessa finanssisektorin ja koko talouden yleisestä kehityksestä ja kohdentuvat eri tavoin erilaisiin liiketoimintamalleihin ja eri kansallisiin markkinoihin -> yleinen kokonaisarviointi vaikeaa. Rahoitusmarkkinaosasto

5 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ TAUSTANÄKÖKOHDISTA Sääntelyuudistus toki edistää finanssimarkkinoiden vakautta mutta perustuu ehkä sittenkin enemmän poliittisiin tarpeisiin (erityisesti USA:ssa ja UK:ssa) kuin etenkään eurooppalaisen sääntelyn ja valvonnan todistettuun epäonnistumiseen. Korostuu tarve tasapainottaa keskenään Suomen välilliset edut (globaali näkökulma) ja Suomelle (sekä pankkisektori että reaalitalous) koituvat välittömät haitat. Sääntelyn tarjoamat mahdollisuudet finanssimarkkinoiden vakauden turvaamisessa ovat kaiken kaikkiaan rajalliset, kun samalla täytyy kuitenkin huolehtia yhteiskunnan rahoituksenvälitysmekanismin toimivuudesta ja mahdollisuudet vaikuttaa lainsäädännöllä ja valvonnalla yritysmaailman arvoihin ja motiiveihin ovat rajalliset. Silti kannattaa yrittää! Rahoitusmarkkinaosasto

6 SÄÄDÖSEHDOTUKSEN KÄSITTELYPROSESSI Komission ehdotus Neuvostokäsittely alkoi Yhteispäätösmenettely saatava valmiiksi kesällä Voimaan jo vuoden 2013 alusta lukien, paljon erilaisia siirtymäaikoja, kokonaan voimassa vasta Pääosin voimaan suoraan toimialaa sitovalla EU-asetuksella. Silti tarvitaan kansallista lainsäädäntöä, jonka pitäisi olla voimassa vuoden 2013 alusta lukien -> uusi laki luottolaitostoiminnasta. Rahoitusmarkkinaosasto

7 EHDOTUSTEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ, DIREKTIIVI (1) I Yleistä Minimiharmonisointia. Sisältää lähinnä, kuten nykyisinkin, toimilupavaatimuksia ja toimilupien keskinäistä tunnustamista, luottolaitosten hallinnolle ja riskienhallinnalle asetettavia laadullisia vaatimuksia sekä valvontaviranomaisten toimintaa ja yhteistyötä koskevat säännökset. Riskien määrällistä rajoittamista koskevat vaatimukset siirretään uuteen erilliseen asetukseen. II Maksuvalmiuden valvonta Siirretään yksiselitteisesti kotivaltioviranomaisen tehtäväksi mutta sivukonttorin isäntävaltion tiedonsaantioikeuksia ja kriisivaltuuksia tehostetaan. Rahoitusmarkkinaosasto

8 EHDOTUSTEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ, DIREKTIIVI (2) III Luottolaitosten hallinnon kehittäminen (corporate governance) Lisätään ylimmän johdon pätevyydelle ja toiminnalle asetettavia vaatimuksia. IV Sanktiojärjestelmä valvontaviranomaisille on annettava oikeus asettaa hallinnollinen seuraamusmaksu (luottolaitokselle max 10 % liikevaihdosta, yksityishenkilölle max 5 MEUR) V Vakavaraisuusvaatimusten päälle tulevat lisäpääomapuskurit yleinen lisäpääomapuskuri 2,5 % ja kansallisesti asetettava harkinnanvarainen lisäpuskuri 0-2,5 % suhdannevaikutusten tasoittamiseksi (ns. vastasyklinen puskuri) laiminlyönnin seuraamuksena voitonjakokielto minimiharmonisointia toisin kuin muut määrälliset rajoitukset Rahoitusmarkkinaosasto

9 EHDOTUSTEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ, ASETUS (1) I Yleistä Euroopan erityispiirteet otettu huomioon suhteellisen hyvin erityisesti paikallispankkien ja finanssikonglomeraattien osalta. Maksimiharmonisointi. Sovelletaan sekä luottolaitoksiin että sijoituspalveluyrityksiin. Komissiolle delegoitu oikeus asettaa makrovakauden kannalta tarpeellisia tiukempia vaatimuksia tarvittaessa. Euroopan pankkivalvontaviranomaisen tulee antaa vuoden 2013 alkuun mennessä noin 150 teknistä standardia asetuksen tarkemmasta soveltamisesta. Rahoitusmarkkinaosasto

10 EHDOTUSTEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ, ASETUS (2) II Vakavaraisuusvaatimukset Osakepääoman osuutta koko vakavaraisuuspääomasta (osakepääoma + pääomalainat + huonompietuoikeuksiset velat) nostetaan merkittävästi (2 % --> 4,5 % riskipainotetusta taseesta). Osingonjaolle ja vakavaraisuuspääoman takaisinlunastamiselle asetetaan lisärajoituksia. Vähemmistöosuuksien lukemista konsernin vakavaraisuuspääomaan rajoitetaan. Pääomalainojen pakollinen konversio osakkeiksi tappiotilanteissa. Euromaiden joukkovelkakirjalainoilla säilyy 0-riskipaino. Rahoitusmarkkinaosasto

11 EHDOTUSTEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ, ASETUS (3) III Maksuvalmiusvaatimukset Lyhyen tähtäyksen maksuvalmiusvaatimus (liquidity coverage ratio): maksuvalmiuspuskuri, joka vastaa vähintään seuraavan 30 päivän aikana erääntyvien maksujen yhteismäärää. Pitkän tähtäyksen maksuvalmiusvaatimus (net stable funding ratio): koskee pankin pitempiaikaista (1 vuosi) taserakennetta, seurattaisiin toistaiseksi ainoastaan eisitovana seurantatunnuslukuna. Lyhyen tähtäyksen vaatimusten määrittely kesken -> komissiolle blankovaltuus määritellä vaatimus Euroopan pankkivalvontaviranomaisten ehdotuksen perusteella vuoteen 2015 mennessä. Rahoitusmarkkinaosasto

12 EHDOTUSTEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ, ASETUS (4) IV Velkaantumisen rajoittaminen (leverage ratio) Yksinkertainen oman ja vieraan pääoman suhdetta kuvaava tunnusluku. Baselin mukaan osakepääoman pitää olla 3 % taseen loppusummasta. Toistaiseksi vain seurantatunnusluku, komissio tarkastelee uudelleen Rahoitusmarkkinaosasto

13 Lähtökohtaisesti myönteinen Ongelmia: SUOMEN KANTA (1) Talletuspankkien yhteenliittymälainsäädäntö olisi korvattava yksinomaan viranomaismääräyksillä, mikä ei perustuslainkaan kannalta ole mahdollista. Vaatimus maksaa kaikille osakkeille sama osinko ongelmallinen niille pankkiryhmille, joilla on etuosakkeita, samoin vaikeuttaisi osuuspankkien lisäosuuspääoman hankkimista. Sitovien maksuvalmiusvaatimusten vaikutukset vaikeasti arvioitavissa, kun sisältö jää viranomaismääräysten varaan. Sitovat maksuvalmiusvaatimukset saattavat vaarantaa nykyisten paikallispankkiryhmien toimintamallin, jossa keskusrahalaitos (Aktia) toimii keskuspankki- ja tukkumarkkinaosapuolena yhteisesti paikallispankkien puolesta. Rahoitusmarkkinaosasto

14 SUOMEN KANTA (2) Ehdotettu sanktiojärjestelmä ongelmallinen suhteessa rikosoikeuteen siltä osin kuin sanktiot koskevat myös yksityishenkilöitä (hallituksen yksittäiset jäsenet, työntekijät). Useita yhtiöoikeuden yleisten periaatteiden kannalta epäjohdonmukaisia säännöksiä (vakavaraisuuspääoman määritelmä, ylimmän johdon vastuuta ja roolia koskevat säännökset), jotka sekoittavat kansallista lainsäädäntöä. Valtionlainojen 0-riskipainotuksen jatkaminen täysin epäjohdonmukaista nykyisessä markkinatilanteessa. Komission rooli pääasiallisena makrovakauden valvontaviranomaisena ongelmallinen, kun vastuu kriisien kustannuksista säilyy kuitenkin jäsenvaltioilla. Rahoitusmarkkinaosasto

CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta

CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta FINVA-seminaari 27.10.2011: Basel III ja pankkien vakavaraisuus Jukka Vesala, apulaisjohtaja Agenda Mitä uutta valvonnan kannalta?

Lisätiedot

YRITTÄJIEN JA FINANSSIALAN KASVUTEESIT

YRITTÄJIEN JA FINANSSIALAN KASVUTEESIT YRITTÄJIEN JA FINANSSIALAN KASVUTEESIT Pk-sektorin rahoitus edellyttää sääntelyruuvin löyhentämistä 24.3.2015 1 Yrittäjien ja finanssialan kasvuteesit Arvoisa päättäjä, Pienten ja keskisuurten yritysten

Lisätiedot

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta HELSINKI Julkaisija: VALTIOVARANUINISTERIO 'ekijat: 'irkko Pohjoisaho-Aarti (pj) Aarja-Liisa Kahola (s.) Leima Letto (s.) uikaisun nimi : Moitus- ja vakuutusryhmittymm

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000. Valtiovarainministeriö

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000. Valtiovarainministeriö PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000 Valtiovarainministeriö 2 V a l t i o v a r a i n m i n i s t e r i ö l l e 1. Työryhmän toimeksianto Valtiovarainministeriö asetti 9.9.1999 työryhmän, jonka tehtävänä

Lisätiedot

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien HE 109/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi osakeyhtiölaki. Lisäksi useisiin lakeihin tehtäisiin uudesta laista johtuvia muutoksia.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA 1(14) Marja Hanski, TEM Taustamuistio Jyrki Jauhiainen, OM Eeva Raevaara, STM Marianna Uotinen, VM Jarmo Väisänen, VNK 9.1.2015 LIITE 3 HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN

Lisätiedot

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1997 RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION JOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS LUOTTOLAITOSTEN TALOUDELLINEN TILA PÄÄOMAMARKKINAT LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS VUOSIKERTOMUS 2014

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Parempaan asumiseen. Turvallisesti...... 3 Asuntovelallisen asialla Hypo palvelee... 4 Toimitusjohtajan katsaus............ 6 Tiukentuvan pankkisääntelyn

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3.

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. FK Ftnanssialan Keskusliitto FCjFinansbranschens Centralförbund Rahoitustarkastukselle Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. Käsillä olevaan luonnokseen luotettavaa hallintoa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki. Samanniminen

Lisätiedot

KESKUSPANKKIEN ROOLI RAHOITUSVALVONNASSA

KESKUSPANKKIEN ROOLI RAHOITUSVALVONNASSA KESKUSPANKKIEN ROOLI RAHOITUSVALVONNASSA Johdanto Euroalueen kahdestatoista maasta kymmenessä kansalliset keskuspankit vastaavat rahoitusvalvonnasta tai ovat vahvasti mukana valvontatehtävissä. Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus 2006 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomus Sisällysluettelo Johtajan katsaus...2 Rahoitustarkastus lyhyesti...7 Hallinto ja johtaminen 8 Rahoitustarkastuksen organisaatio 9 Henkilöstö 9 Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA

EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA 22.11.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 342/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) SUOSITUKSET EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEAN SUOSITUS, annettu 21 päivänä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2012 Kai Kokko, Heidi Helenius, Sirkku Juhola, Markku Kulmala, Markku Ollikainen, Ilkka Savolainen ja Jyri Seppälä

Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2012 Kai Kokko, Heidi Helenius, Sirkku Juhola, Markku Kulmala, Markku Ollikainen, Ilkka Savolainen ja Jyri Seppälä Arviointi ilmastolain vaihtoehdoista ja tarpeellisuudesta Suomen ilmastopaneeli Raportti 1/2012 Kai Kokko, Heidi Helenius, Sirkku Juhola, Markku Kulmala, Markku Ollikainen, Ilkka Savolainen ja Jyri Seppälä

Lisätiedot

Vakaampi talous- ja rahaliitto

Vakaampi talous- ja rahaliitto Vakaampi talous- ja rahaliitto Helmikuu 2015 1 Esipuhe Talous- ja rahaliitto EMU raamittaa keskeisesti Suomen taloudellista toimintaympäristöä. EMU on tuonut Suomelle matalat korot ja aiempaa vakaamman

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten viranomaisten, Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston, tehtävät.

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 1/2014 Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli Erkki Liikanen Suurilla talouskriiseillä on usein ollut käänteentekevä vaikutus siihen, miten talouspolitiikan

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Helppo Hallinto Sujuva Suomi -hanke 2013 2014 Sisällysluettelo JOHDANTO... 8 Viisi vaarallista hanketta... 8 Hallinnollisen taakan vähentämisen

Lisätiedot