TOIMINTASÄÄNTÖ LAPIN PELASTUSLAITOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASÄÄNTÖ LAPIN PELASTUSLAITOS"

Transkriptio

1 LAPIN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ Pelastuslautakunta / 105 Pelastuslautakunta / 89 Pelastuslautakunta / 14, Liite nro 10

2 Sisällysluettelo I ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa 4 Organisaatio 5 Henkilöstö 6 Johtoryhmien kokoonpanot 7 Tiimit 8 Pelastuslaitoksen johtoryhmä 9 Turvallisuuspalvelujen ja pelastustoiminnan johtoryhmät 10 Työpaikkakokoukset 11 Esimieskokoukset 12 Hankintatiimi 13 Pelastusjohtajan tehtävät 14 Pelastuspäälliköiden tehtävät 15 Valmiuspäällikön tehtävät 16 Koulutusvastaavien tehtävät 17 Hankintapäällikön tehtävät 18 Riskienhallintapäällikön tehtävät 19 Toimialueen päällikön tehtävät 20 Paloaseman vastaavien tehtävät 21 Viestimestarin tehtävät 22 Henkilöstön tehtävät 23 Asiakirjojen allekirjoittaminen 24 Päätösten tekeminen II TALOUDEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU JA VASTUU 25 Talousarvioesitys ja käyttösuunnitelma 26 Talouden vastuu 27 Sisäinen valvonta 28 Hankinnat 29 Laskutus 30 Työajan seuranta 31 Alueen pelastustoimen palvelutason toteutuminen ja muut toiminnalliset tavoitteet 32 Raportointijärjestelmä III RATKAISUVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 33 Henkilöstön valinnat 34 Virkavapauden ja työloman myöntäminen 35 Virkamatkat, koulutukseen osallistuminen ja oman auton käyttö 36 Sairauslomat 37 Vuosilomat 38 Varallaolo- ja työvuorolistat

3 IV MUUT ASIAT 39 Tehtävä- ja tuloskeskustelut (kehityskeskustelut) 40 Uuden työntekijän perehdyttäminen 41 Työsuojelu ja työtapaturmat 42 Työterveyshuolto 43 Päihteiden väärinkäyttö 44 Henkilöstön hyvinvointi 45 Muut ohjeet 46 Avotulen teon kieltäminen 47 Voimaantulo Liitteet: 1. Hallinto-organisaatio 2. Toiminta-organisaatio 3. Toiminta-organisaatio / vastuualueet 4. Toimialuejako 5. Varallaolevat P3X alueet

4 I ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT 1 Soveltamisala Lapin pelastuslaitoksen hallinnon järjestämisen perussääntöinä ovat Lapin liiton perussopimus ja pelastuslautakunnan johtosääntö. Tämä toimintasääntö määrittelee Lapin pelastuslaitoksen hallinnollisen organisaation sekä hallinnollisen ja operatiivisen toiminnan periaatteita. Toimintasäännöllä myös tarkennetaan joitakin johtosäännön määräyksiä. Toimintasäännön on pelastuslautakunta hyväksynyt Tarkistettu Toimintasääntö tulee voimaan alkaen ja on voimassa toistaiseksi. (pel.ltk / 14 ). 2 Toiminta-ajatus Lapin pelastuslaitos edistää ja ylläpitää Lapin maakunnan alueella väestön turvallisuutta tuottamalla palvelutasopäätöksen ja sopimusten mukaiset turvallisuus- ja pelastustoimen sekä ensihoidon palvelut. Tehtäviin kuuluu onnettomuusriskeistä tiedottaminen sekä onnettomuustilanteiden estäminen. Pelastuslaitos koordinoi onnettomuustilanteissa ja varautumisessa käytettäviä viranomais- ja vapaaehtoisresursseja. Ensihoidon palveluihin kuuluvat ensivaste- ja varasairaankuljetuspalvelut voimassa olevien sopimusten edellyttämässä laajuudessa. 3 Toimintatapa 4 Organisaatio Lapin pelastuslaitos toimii avoimessa vuorovaikutuksessa Lapin liiton hallinnon, Lapin kuntien sekä sidosryhmien kanssa toteuttaessaan sille perussopimuksessa, pelastuslaissa, johtosäännöillä ja tällä toimintasäännöllä määrättyjä tehtäviä. Pelastuslaitoksen henkilöstö tekee tehtäviä koko maakunnan alueella ensisijaisesta toimipaikasta riippumatta. Alueen pelastustoimen hallinto on järjestetty maakuntaliiton, Lapin liiton yhteyteen. Lapin pelastuslautakunta vastaa toimialueensa pelastustoimen järjestämisestä kuten pelastustoimea koskevassa lainsäädännössä on pelastustoimelle edellytetty. Pelastuslautakunta johtaa Lapin pelastustointa. Pelastuslaitoksen toimintaa johtaa pelastusjohtaja. Pelastuslaitoksen toiminta jaetaan hallintopalveluihin, turvallisuuspalveluihin ja pelastustoimintaan. Hallintopalvelut, pelastustoimi ja ensihoito ovat pelastustoimen tulosalueita ja toimipaikat (21 kpl) ovat tulosyksiköitä. Pelastustoimi jaetaan turvallisuuspalvelujen ja pelastustoiminnan linjoiksi, joita johtavat pelastuspäälliköt. Pelastustoiminnan tulosalue jaetaan kolmeen toiminta-alueeseen (läntinen, itäinen ja pohjoinen), jonka toiminnasta vastaa toimialueen päällikkö (pelastuslautakunta nimeää määräajaksi). Toimipaikassa on lähiesimiehenä palopäällikkö tai asemavastaava.

5 5 Henkilöstö Lapin pelastuslaitoksen päällystöön kuuluvat pelastusjohtaja, pelastuspäällikkö, valmiuspäällikkö riskienhallintapäällikkö, palopäällikkö, viestimestari, palotarkastaja ja palomestari. Alipäällystöön kuuluvat paloesimiehet ja asemamestarit (ylipalomiehet toimiessaan paloesimiehenä). Miehistöön kuuluvat ylipalomiehet, palomiehet ja kalustonhoitajat. Lisäksi Lapin pelastuslaitoksessa on toimisto- ja muita tukitehtäviä hoitavaa henkilöstöä. Pelastuslain 26 :n mukaan alueen pelastusviranomaisia ovat pelastuslaitoksen ylin viranhaltija ja hänen määräämänsä pelastuslaitoksen viranhaltijat. 6 Johtoryhmien kokoonpanot (JS 7 ) 7 Tiimit Pelastuslaitoksen johtoryhmä: Pelastusjohtaja puheenjohtajana Pelastuspäälliköt (2) Taloussihteeri (-päällikkö) Vapaaehtoisten palokuntien edustaja Henkilöstön edustaja Tiimien (3) vetäjät vastuualueensa asioissa Turvallisuuspalvelujen johtoryhmä: Pelastuspäällikkö puheenjohtajana Riskienhallintapäälliköt (3) Palotarkastaja (1) Henkilöstön edustaja Pelastustoiminnan johtoryhmä: Pelastuspäällikkö puheenjohtajana Toimialueen päälliköt (3) Vapaaehtoisten palokuntien edustaja Henkilöstön edustaja Valmiussuunnittelun johtoryhmä: pelastusjohtaja puheenjohtaja valmiuspäällikkö esittelijänä pelastuspäälliköt viestimestari päällystön edustaja (nimetään erikseen) Johtoryhmiin voidaan kutsua asiantuntijoita. Pelastuslaitoksessa on hankintatoimen tiimi. Lautakunta valitsee tiimin vetäjän määräajaksi. Pelastusjohtaja päättää tiimin kokoonpanosta ja valitsee tiimin jäsenet määräajaksi.

6 8 Pelastuslaitoksen johtoryhmä Lapin pelastuslaitoksen johtoryhmän tehtävänä on pelastusjohtajan johdolla käsitellä ja kehittää pelastuslaitoksen toimintaa ja sen suunnittelua, henkilöstöhallintoa, riskienhallintaa, koulutusta ja yhteistyötä. Johtoryhmä kokoontuu pelastusjohtajan kutsusta. Pelastuspäällikön ollessa estyneenä on hänen sijaisellaan tai pelastusjohtajan erikseen määräämällä viranhaltijalla oikeus osallistua johtoryhmän kokouksiin. Tiimiä koskevissa asioissa tiimin puheenjohtaja toimii johtoryhmässä esittelijänä. Pelastusjohtajalla on oikeus kutsua myös muita asiantuntijoita kuultavaksi johtoryhmän kokouksiin. Pelastuslautakunnan puheenjohtajalla on oikeus osallistua johtoryhmien työskentelyyn ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajalla. Johtoryhmän tehtävänä on asioiden valmistelu ja toimialueiden toimintojen yhteensovittaminen sekä käsitellä keskeiset toimintaa koskevat asiat ennen päätöksentekoa ja huolehtia osaltaan päätösten toimeenpanosta ja toiminnan valvonnasta. Johtoryhmä tehtävänä on mm: - valmistella alueen palvelutasopäätös, - valmistella taloussuunnitelma ja arvioehdotus, - päättää hankinta- ja käyttösuunnitelman toteuttamisesta, - valmistella pelastuslaitoksen toimintaan liittyvät suunnitelmat, säännöt ja ohjeet, - seurata onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoimen ja väestönsuojelun toteutumista lainsäädännön, palvelutason ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti, - seurata talouden toteutumista, - seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista, - antaa tarvittaessa lausuntoja, - valmistella toimintasuunnitelma ja toimintakertomus, - päättää tiimien vuosittaisista toimintasuunnitelmista, - käsitellä pelastuslautakunnan ja pelastusjohtajan määräämät tehtävät. 9 Turvallisuuspalvelujen ja pelastustoiminnan johtoryhmät Johtoryhmien tehtävänä on pelastuspäällikön johdolla käsitellä ja kehittää pelastuslaitoksen toimintaa sekä sen suunnittelua, henkilöstöhallintoa, riskienhallintaa, koulutusta ja yhteistyötä (kuva 3). Pelastuspäällikkö kutsuu koolle johtoryhmän. Varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä on varahenkilöllä oikeus osallistua johtoryhmän kokouksiin. Johtoryhmän tehtävänä on välittää tietoa organisaation sisällä ja kehittää yhteistyötä toimialueilla. Tavoitteena on avoimen työskentelyn kehittäminen. Kokouksista tiedotetaan ja raportoidaan pelastusjohtajalle. Kokousajankohtien valinnassa huomioidaan sivutoimisen / vapaaehtoisen henkilöstön mahdollisuus osallistua ryhmän kokouksiin. Pelastuspäällikkö voi kutsua tarvittaessa asiaintuntijoita kuultavaksi johtoryhmän kokoukseen.

7 10 Työpaikkakokoukset 11 Esimieskokoukset 12 Hankintatiimi Pelastuspäällikkö tai hänen määräämänsä toimii johtoryhmän esittelijänä. Pelastuspäällikkö tekee johtoryhmän päätöksistä vielä viranhaltijapäätökset, jos kyseiseen asiaan / päätökseen liittyy muutoksenhakuoikeus. johtoryhmien tehtävänä on (vrt.kuva 3): - osallistua alueen palvelutasopäätöksen valmisteluun, - valmistella taloussuunnitelma ja arvioehdotus, - toteuttaa erikseen päätetyt hankinnat, - osallistua pelastuslaitoksen toimintaan liittyvien suunnitelmien, sääntöjen ja ohjeiden valmisteluun, - seurata onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoimen ja väestönsuojelun toteutumista lainsäädännön, palvelutason ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti, - seurata talouden toteutumista, - seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista, - antaa tarvittaessa lausuntoja, - valmistella toimintasuunnitelma ja toimintakertomus, - käsitellä pelastuslautakunnan ja pelastusjohtajan määräämät tehtävät - valmistella nuohoojan valinnat - valmistella nuohouspiirijaon muutokset Paloaseman vastuuhenkilö kutsuu henkilöstön työpaikkakokoukseen. Työpaikkakokouksista tiedotetaan ja raportoidaan laitoksen tiedotuskäytännön mukaisesti. Työpaikkakokouksissa voidaan käsitellä pelastuslaitoksen ajankohtaisia asioita, kehittämistarpeita, henkilöstö- ja työsuojeluasioita. Pelastuspäällikkö, riskienhallintapäällikkö, toimialueen päällikkö tai paloasemavastaava kutsuu tarpeen mukaan päällystön ja / tai alipäällystön kokouksiin. Esimiespalavereista tiedotetaan ja raportoidaan laitoksen tiedotuskäytännön mukaisesti. Hankintatiimin tehtävänä on vastuualueellaan suunnitella ja kehittää toimintaan sekä osaltaan valvoa ja raportoida toiminnasta. Lyhytaikaisia projekteja varten pelastusjohtaja voi myös tarvittaessa nimetä erillisiä asiantuntijatyöryhmiä. Tiimin tehtävänä on vastuualueellaan: - suunnitella ja kehittää toimintaa, - tehdä kehittämistä koskevia aloitteita ja ottaa niitä vastaan, - seurata toiminnan laatua ja tehokkuutta, - seurata tavoitteiden toteutumista, - tehdä esityksiä hankinnoista, - laatia vuosittain toimintasuunnitelma omasta toiminnastaan, - laatia tiimin toimintamalli, - valmistella lausuntoja.

8 13 Pelastusjohtajan tehtävät Pelastusjohtajan tehtävät on määrätty johtosäännössä. Pelastusjohtaja johtaa pelastuslaitosta ja vastaa siitä, että pelastuslaitoksen tehtävät hoidetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti. Pelastusjohtaja vastaa pelastuslaitoksen viestinnästä ja pelastuslaitoksen tehtävien ja tavoitteiden toteuttamisesta yhteistyössä vastuuhenkilöiden kanssa. Pelastusjohtaja päättää pelastuslaitoksen suunnittelu-, urakka-, hankinta-, palvelu-, yhteistyö- ja muista sen kaltaisista sopimuksista silloin, kun hankinnan arvo tai muu kustannus on alle euroa (alv 0 %). Pelastusjohtajalla on oikeus antaa tätä toimintasääntöä täydentäviä määräyksiä. 14 Pelastuspäälliköiden tehtävät Pelastuspäällikön yleiset tehtävät on määrätty johtosäännössä. Sen lisäksi pelastuspäälliköiden tehtävänä on: 1. osallistua pelastuslaitoksen toiminnan kehittämiseen, 2. johtaa ja kehittää palvelualueen toimintaa tavoitteiden mukaisesti, 3. vastata palvelualueen suunnittelusta, kehittämisestä ja koordinoinnista yhdessä henkilöstön kanssa sekä asetettujen toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta, 4. huolehtia palvelualueen toiminta-, talous- ja käyttösuunnitelmien, toimintakertomuksen sekä muiden tarpeellisten suunnitelmien valmistelusta, 5. päättää palvelualueensa suunnittelu-, urakka-, hankinta-, palvelu-, yhteistyöja muista sen kaltaisista sopimuksista silloin, kun hankinnan arvo tai muu kustannus on alle euroa (alv 0 %), 6. valita päällystö virkojen määräaikaiset hoitajat tai tilapäiset viranhaltijat lukuun ottamatta pelastusjohtajan tai pelastuspäällikön virkojen väliaikaisia tai määräaikaisia hoitajia, 7. seurata tehtäväalueella tapahtuvaa kehitystä ja tehdä tarpeellisia aloitteita tehtäväaluetta koskeviksi kehittämistoimenpiteiksi, 8. huolehtia viestintäohjeen mukaisesti tehtäväalueen sisäisestä tiedotuksesta ja ulkoisesta viestinnästä 9. huolehtia henkilöstön riittävästä perehdyttämisestä ja kehittämisestä, työturvallisuudesta sekä työyhteisön hyvinvoinnista, tasapuolisesta kohtelusta ja yhteistyöstä, 10. huolehtia tehtäväalueensa henkilöstön kanssa käytävien vuotuisten kehityskeskustelujen toteuttamisesta 11. huolehtia tehtäväalueen tietoturvasta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä tarpeellisesta tilojen ja omaisuuden suojaamisesta 12. toimia oman tehtäväalueensa substanssiasioissa päälliköiden sekä muiden suorien alaistensa lähiesimiehenä, 13. huolehtia palvelualueiden välisestä yhteistyöstä 14. huolehtia muista pelastusjohtajan antamista tehtävistä. 15. valita nuohoojan palopäällikön / riskienhallintapäällikön esittelystä 16. päättää nuohouspiirijaon muutokset 17. luovuttaa lautakunnalle helmikuun loppuun mennessä kuluvan vuoden valvontasuunnitelman. 18. vastata yhdessä viestimestarin kanssa viestiyhteyksien toimivuudesta ja kehittämisestä

9 15 Valmiuspäällikön tehtävät 19. vastata yhdessä öljyntorjunnasta vastaavan viranhaltijan kanssa öljyntorjuntavalmiudesta sekä toiminnan kehittämisestä 1. erikoistua oman vastuualueensa asiantuntijaksi 2. vastata pelastuslaitoksen turvallisuussuunnittelun, väestönsuojelun ja varautumisen valmiudesta, kehittämisestä sekä johtamisesta yhdessä pelastuspäälliköiden ja toimipaikan vastaavien kanssa, 3. vastata Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) ja sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisista pelastustoimen vastuulle kuuluvien tehtävien tekemisen valvonnasta ja raportoinnista pelastuspäällikölle, 4. huolehtia pelastuslaitoksen valmiussuunnittelusta suuronnettomuuksien, poikkeusolojen ja kriisitilanteiden varalle, 5. avustaa kuntia valmiussuunnittelussa palvelutasopäätöksen mukaisesti ja siten kun asiasta on kuntien kanssa erikseen sovittu, 6. osallistua Seveso II-laitosten / ulkoisten pelastussuunnitelmien ja suuronnettomuusharjoitusten valmisteluun valmiussuunnittelun ja tiedottamisen näkökulmasta, 7. toimii VAPEPA:n ja muiden turvallisuus- ja varautumistoimintaan liittyvien järjestöjen yhteyshenkilönä, 8. vastata pelastuslaitoksen viestintäsuunnitelman valmistelusta ja toteutuksesta sekä huolehtii pelastuslaitoksen ajankohtaisesta tiedottamisesta ja muusta pelastusjohtajan määräämästä tiedotuksesta, 9. huolehtia tehtäväalueensa sisäisestä tiedotuksesta, 10. raportoida tehtäväalueensa toiminnasta pelastusjohtajalle, 11. suorittaa pelastusjohtajan ja valmiussuunnittelun johtoryhmän antamat muut tehtävät 16 Koulutusvastaavien tehtävät (pelastustoiminnan pelastuspäällikkö/kurssinjohtajat,kouluttajat) 1. erikoistua oman vastuualueensa asiantuntijaksi 2. vastata toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta, 3. suunnittelee ja valmistelee yhdessä henkilöstön kanssa pelastuslaitoksen koulutussuunnitelman (sopimuspalokunnat ja vakinainen henkilöstö), 4. huolehtii ja valvoo koulutuksen toteuttamista, 5. huolehtii ulkoisen koulutuksen tarjoamisesta ja vastaa sen järjestämisestä, 6. päättää keskinäisestä työnjaosta, 7. huolehtia tehtäväalueensa sisäisestä tiedotuksesta, 8. huolehtia kouluttajien välisestä yhteistyöstä, 9. raportoida toiminnasta pelastusjohtajalle ja pelastustoiminnan johtoryhmälle 17 Hankintapäällikön tehtävät 1. erikoistua oman vastuualueensa asiantuntijaksi 2. huolehtia hankintatiimin kanssa pelastuslaitoksen hankintastrategian ja suunnitelman laatimisesta, 3. vastata tiimin toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta, 4. huolehtia tiimin yhteistoiminnasta, 5. huolehtia hankintojen kilpailuttamisesta ja toteuttamisesta erikseen sovitulla tavalla, 6. päättää tiimien jäsenten keskinäisestä työnjaosta,

10 7. huolehtia tehtäväalueensa sisäisestä tiedotuksesta, 8. huolehtia tiimien välisestä yhteistyöstä, 9. raportoida tiimin toiminnasta pelastusjohtajalle, 10. suorittaa pelastusjohtajan antamat muut tehtävät 18 Riskienhallintapäällikön tehtävät Lapin pelastuslaitoksen turvallisuuspalvelun vastuualueet ovat suurteollisuus, kaupunkirakenteet, kaivannaisteollisuus ja maaseutuun sekä matkailuun liittyvä palvelut. Riskienhallintapäällikön yleiset tehtävät on määrätty johtosäännössä. Riskienhallintapäälliköt vastaavat turvallisuuspalvelun pelastuspäällikölle turvallisuuspalvelujen järjestämisestä toimialueella tulosvastuullisesti, yhteistyössä toimialueen päällikön kanssa. Yhteistyössä toimialueen päällikön tehtävänä on ohjata turvallisuuspalvelujen järjestämistä osana pelastustoimen kokonaisuutta. Riskienhallintapäälliköiden keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat: 1. johtaa, kehittää, valmistella ja toimeenpanna turvallisuuspalvelun tehtäviä toimialueellansa, 2. toimittaa toimialueensa valvontasuunnitelman suunnittelu- ja seurantataulukot tammikuun loppuun mennessä pelastuspäällikölle, 3. raportoida Erhe- ja valvontamaksujen toteutuminen kuukausittain toimialueen päällikölle, 4. tehdä aloitteita turvallisuuspalvelun toimialuetta koskeviksi kehittämistoimenpiteiksi, 5. huolehtia toimialueella turvallisuuspalvelun sisäisestä tiedotuksesta ja ulkoisesta viestinnästä, 6. suorittaa muut pelastuspäällikön, toimialueensa päällikön antamat tehtävät, 7. vastata toimialueen nuohoustoiminnan valvonnasta 8. vastaavat oman päävastuualueensa asiantuntijuutta vaativista turvallisuuspalvelujen tuottamisesta, 9. erikoistuvat oman vastuualueensa asiantuntijoiksi, 10. verkostoitua pelastuslaitoksien vastuualueensa asiantuntijoiden kanssa, 11. vastaavat tehtäväkuvauksessa määritellyllä tavalla kemikaalivalvonnan, riskianalyysija palontutkinnan kehittämisestä Lapin pelastuslaitoksessa, 12. osallistuvat Seveso laitosten / ulkoisten pelastussuunnitelmien ja suuronnettomuusharjoitusten valmisteluun. 13. toimivat esittelijänä muutettaessa nuohouspiirijakoa turvanjohtoryhmässä 14. toimivat esittelijänä nuohoojan valinnassa turvanjohtoryhmässä 19 Toimialueen päällikön tehtävät Vastaavat yhdessä pelastuspäällikön kanssa toimialueensa pelastustoiminnan johtamisesta, kehittämistä, valmistelusta, toimeenpanosta ja valvonnasta. Vastaavat turvallisuuspalvelun pelastuspäällikölle toimialueensa Erhe- ja valvontamaksujen toteutumisesta sekä valvontatyön riittävästä resursoinnista. Sen lisäksi toimialueen päällikön tehtävänä on: 1. johtaa ja koordinoida toimialueensa pelastustoiminnan tehtäviä, 2. ohjaavat turvallisuuspalvelun järjestämistä varmistaen kokonaisuuden toimivuuden vastuualueellansa, 3. huolehtia osaltaan talousarvioiden, taloussuunnitelmien ja toimintasuunnitelmien laadinnasta, toteuttamisesta ja seurannasta, 4. päättää osaltaan päivystys- ja varallaolojärjestelyistä sekä vahvistaa varallaololistat ja huolehtii varallolojärjestelyjen valvonnasta

11 5. vastata toimialueen valvontasuunnitelmien toteutumisesta, 6. tehdä aloitteita toimialuetta koskeviksi kehittämistoimenpiteiksi, 7. huolehtia toimialueella sisäisestä tiedotuksesta ja ulkoisesta viestinnästä, 8. suorittaa muut pelastusjohtajan ja pelastuspäällikön antamat tehtävät. 20 Paloaseman vastaavien tehtävät Toimipaikan paloasemia johtaa paloaseman vastuuhenkilö (palopäällikkö, palomestari, asemamestari, palotarkastaja tai muu pelastusviranomaiseksi nimetty henkilö). Vastaavat toimialueen päällikölle valvontasuunnitelman, Erhe- ja valvontamaksujen toteutumisesta ja valvontatyön riittävästä resursoinnista. Paloaseman vastuuhenkilön tehtävänä on johtosäännössä mainittujen tehtävien lisäksi paloaseman vastuualueella: 1. vastata paloasemalle ja sen henkilöstölle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta, 2. vastata onnettomuuksien ehkäisystä, tarkastustoiminnasta, neuvontapalveluista, nuohoustoiminnasta, turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuuskoulutuksesta, 3. vastata paloaseman toimintavalmiudesta ja tukea toimintavalmiuden ylläpitoa, 4. määrätä paloasemansa työnjaosta, 5. vastata osaltaan pelastustoiminnasta, 6. vastata osaltaan alueen väestönsuojelusta, 7. vastata toiminnassaan tarvittavien rekisterien ylläpidosta, 8. huolehtia henkilöstön ja palokunnan koulutuksen toteuttamisesta koulutus- ja harjoitussuunnitelmien mukaisesti, 9. luovuttaa riskienhallintapäällikölle toimipaikkansa seuraavan vuoden valvontasuunnitelman joulukuun loppuun mennessä, 10. vastata riskienhallintapäällikölle, että Merlotiin on tehty tammikuun loppuun mennessä valvontaa varten toimintasuunnitelma, johon on määritelty kuluvan vuoden kohteiden tarkastuskuukausi ja vastuutarkastaja, 11. vastata toimipaikkansa valvontasuunnitelmien toteutumisesta riskienhallintapäällikölle, 12. vastata riskienhallintapäällikölle, että valvontasuunnitelman edellisen kuukauden toteutuminen on kirjattu Merlottiin laskutustietoineen ja Prontoon 15:sta päivään mennessä, 13. valitsee miehistövirkojen väliaikaiset hoitajat ja muun määräaikaisen tai väliaikaisen henkilöstön (harjoittelijat / vst.), 14. tehdä tarpeellisia aloitteita toimipaikkaa koskeviksi kehittämistoimenpiteiksi, 15. huolehtia toimipaikan alueella sisäisestä tiedotuksesta ja ulkoisesta viestinnästä, 16. vastata toimipaikkansa nuohoustoiminnan valvonnasta 17. valmistella yhdessä riskienhallintapäälliköiden kanssa esitykset nuohouspiirijaon muutoksesta turvan pelastuspäällikölle 18. valmistella yhteistyössä riskienhallintapäällikön kanssa esitys nuohoojan valinnasta turvan pelastuspäällikölle 19. suorittaa muut pelastusjohtajan, pelastuspäälliköiden, toimialueen päällikön ja riskienhallintapäällikön antamat tehtävät 21 Viestimestarin tehtävät: 1. Vastaa pelastustoiminnan operatiivisesta viestitoiminnasta ja järjestelmistä yhdessä pelastuspäällikön kanssa 2. Virve puheryhmien (verkon) hallinnointi ja ylläpito 3. Viestisuunnitelmien laatiminen ja ylläpito 4. Pelastustoimen tietojärjestelmien ERICA, PEKE / KEJO ym. yhteyshenkilö ja pääkäyttäjä

12 5. Pelastuslaitoksen vasteiden syöttö ja päivitys hätäkeskuksen tietojärjestelmä ERICA:aan 6. Pelastuslaitoksen oman DWS:n ylläpito 7. Pelastustoiminnan johtoryhmän jäsen 8. Virve puhelimien hankinnan ja parametroinnin hallinnointi 9. Viestiliikenne asioiden kouluttamisen suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä koulutusvastaavien kanssa 10. Pelastuslaitoksen tilannekeskuksen kehittäminen ja osallistuminen johtokeskustoimintaan 11. Muut kehittämistehtävät ja eri työryhmien työskentelyyn osallistuminen 22 Henkilöstön tehtävät Pelastuslaitoksen viranhaltijoiden, työsopimussuhteisen ja muun henkilöstön tehtävänä on toimia asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja erityisesti: 1. suorittaa heille osoitetut tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä, 2. edistää yhteistyötä toimipaikoillaan ja koko pelastuslaitoksessa, 3. huolehtia ammatillisesta kehittymisestään ja työyhteisön hyvinvoinnista, 4. huolehtia tehtäviensä edellyttämästä sisäisestä tiedottamisesta, 5. tehdä esimiehelleen aloitteita ja esityksiä toiminnan kehittämisen kannalta tarpeellisista asioista, 6. huolehtia annettujen ohjeiden mukaisesti työturvallisuudesta, tietoturvasta, sisäisestä valvonnasta sekä muusta tarpeellisesta tilojen ja omaisuuden huolellisesta käytöstä ja suojaamisesta. 23 Asiakirjojen allekirjoittaminen Pelastusjohtaja allekirjoittaa Lapin pelastuslaitoksen asiakirjat. Pelastuspäällikkö allekirjoittaa palvelualuetta koskevat asiakirjat. Toimialueen päällikkö allekirjoittaa toimialuetta koskevat asiakirjat. Toimipaikan (paloaseman vastuuhenkilö) allekirjoittaa toimipaikan asiakirjat. Useita alueita tai tehtäviä koskevat asiakirjat allekirjoittaa vähintään kaksi viranhaltijaa. 24 Päätösten tekeminen Päätökset, jotka viranhaltija tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa ao. päätöksentekijä. Mitä edellä on sanottu päätöksestä, on vastaavasti voimassa niiden nojalla tehdyistä sopimuksista, mikäli päätöksentekijä ei ole valtuuttanut siihen muuta viranhaltijaa. Otteen viranhaltijan päätöksestä allekirjoittaa pöytäkirjan pitäjä

13 II TALOUDEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU JA VASTUU 25 Talousarvioesitys ja käyttösuunnitelma 26 Talouden vastuu 27 Sisäinen valvonta Pelastuslaitoksen johtoryhmä laatii talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen sekä esityksen käyttösuunnitelmaksi pelastuslautakunnalle. Pelastusjohtaja ja taloussihteeri (-päällikkö) valmistelevat hallinnon talousarvioesityksen Pelastuspäälliköt, toimialueen päälliköt ja taloussihteeri (-päällikkö) valmistelevat yhteistyössä vastuuhenkilöiden kanssa paloasemakohtaiset talousarvioesitykset. Talouden vastuun yleisperiaatteet ja säännöt on määritelty johtosäännössä ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Pelastusjohtaja vastaa pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisesta. Pelastuslautakunta tehtävänä on tehdä esitys pelastuslaitoksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi. Valtuusto vahvistaa talousarvion ja taloussuunnitelman. Tulosalueiden väliset mahdolliset siirrot tilikauden aikana hyväksyy pelastusjohtaja. Tulosalueiden sisällä siirrot tilikauden aikana hyväksyy pelastuspäällikkö. Toimialueen päällikkö vastaa alueensa käyttösuunnitelmien toteutumisesta. Paloaseman vastuuhenkilö vastaa paloasemakohtaisten määrärahojen käytöstä ja käyttösuunnitelman toteutumisesta. Määrärahojen osalta syntyvien puutteiden korjaamiseksi paloaseman vastuuhenkilön on välittömästi ilmoitettava asiasta toimialueen päällikölle ja pelastuspäällikölle. Pelastuslaitoksen toiminnan yleisperiaatteena on, että sen hallinnassa olevia toimitiloja ja kalustoa hankitaan ja ylläpidetään kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Kaikessa toiminnassa käytetään taloudellisia ja tehokkaita työmenetelmiä sekä välineitä, henkilöstöä käytetään taloudellisesti ja heidän ammattitaitonsa huomioon ottaen sekä sitä edelleen kehittäen. Keskeinen periaate on myös, että lakisääteisten tehtävien edellyttämä palvelu ja pelastustoiminnan jatkuva toimintavalmius otetaan aina huomioon priorisoimalla ne muiden tehtävien edelle. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä joilla pyritään: - toiminnan tuloksellisuuden (taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden) ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen, - toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen, - kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen, - erehdysten, virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen sekä - resurssien huolellisen ja taloudellisen hoidon turvaamiseen.

14 28 Hankinnat 29 Laskutus 30 Työajan seuranta Sisäinen valvonta on ennen kaikkea riskienhallintaa. Pelastuslaitoksen sisäisessä valvonnassa noudatetaan Lapin liiton ja pelastuslautakunnan sisäisen tarkastuksen ohjeita ja sääntöjä. Pelastuspäälliköt, toimialueen päälliköt ja paloasemien vastuuhenkilöt vastaavat osaltaan siitä, että eri toiminnot; kaluston hankinta ja ylläpito, henkilöstön käyttö ja taloudellisia suoritteita (rahavirtojen menot ja tulot) edellyttävät toiminnot on järjestetty sisäisen valvonnan periaatteita ja sääntöjä noudattaen. Pelastuslaitoksen hankinnat suunnitellaan, kilpailutetaan ja toteutetaan talousarvion puitteissa johtosäännön ja hankintaohjeiden mukaisesti. Hankinnat valmistelee hankintatiimi. Hankintarajat (alv 0%) ovat: pelastusjohtaja enintään , pelastuspäällikkö ja hankintapäällikkö enintään , toimialueen päällikkö , paloaseman vastuuhenkilö ja riskienhallintapäällikkö Yli hankinnat päättää pelastuslautakunta. Pelastuslaitoksen hankinnat toteutetaan lautakunnan vahvistaman hankintaohjeen mukaisesti. Laskutuksesta on annettu erilliset ohjeet. Työajan seuranta järjestetään paloasemittain luotettavalla tavalla. Seuranta tehdään manuaalisesti, mikäli paloasemalla ei ole muuta seurantajärjestelmää käytössä. 31 Alueen pelastustoimen palvelutason toteutuminen ja muut toiminnalliset tavoitteet Pelastusjohtaja / pelastuslaitoksen johtoryhmä - vastaa palvelutason toteutumista pelastustoimialueella, - tekee esitykset palvelutasossa olevien puutteiden korjaamisesta, - valvoo pelastuslaitokselle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Pelastuspäällikkö / johtoryhmä - vastaa palvelutason toteutumista. - tekee esitykset palvelutasossa olevien puutteiden korjaamisesta pelastusjohtajalle ja saattaa ne tiedoksi, - vastaa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimialueen päällikkö - vastaa palvelutason toteutumisesta toimialueellaan, - tekee esitykset palvelutasossa olevien puutteiden korjaamisesta, - valvoo sopimuspalokuntien kanssa tehtyjen sopimusten noudattamista, - huolehtii, että palvelutasopäätöksen mukaiset suoritteet toteutuvat, - vastaa toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Paloaseman vastuuhenkilö - vastaa palvelutason toteutumisesta alueellaan (kunnan alue),

15 - tekee esitykset palvelutasossa olevien puutteiden korjaamisesta palopäällikölle ja saattaa ne myös tiedoksi pelastuspäällikölle, - valvoo sopimuspalokuntien kanssa tehtyjen sopimusten noudattamista, - huolehtii, että palvelutasopäätöksen mukaiset suoritteet toteutuvat, - vastaa toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tiimit - valvovat vastuualueensa palvelutason toteutumista, - tekevät esitykset palvelutasossa olevien puutteiden korjaamisesta pelastusjohtajalle. 32 Raportointijärjestelmä Raportointijärjestelmä noudattaa organisaatiota, johtoryhmätyöskentelyä ja tiimityöskentelyn periaatteita. Raportoija Pelastuslaitoksen johtoryhmä Pelastusjohtaja Pelastuspäällikkö Valmiuspäällikkö Riskienhallintapäällikkö Turvallisuuspalvelujen johtoryhmä Pelastustoimen johtoryhmä Paloaseman vastuuhenkilö Tiimit Sopimuspalokunnan yhteyshenkilö Tiimien vetäjät Palotarkastaja Toimialueen päällikkö Työsuojelupäällikkö Viestimestari Öljyntorjuntavastaava Kenelle raportoi Pelastuslautakunta Pelastuslautakunta Pelastusjohtaja Pelastuspäällikkö Pelastuspäällikkö/ toimialueen päällikkö Pelastusjohtaja Pelastusjohtaja Toimialueen päällikkö / pelastuspäällikkö Pelastusjohtaja / pelastuspäällikkö Paloaseman vastuuhenkilö Pelastusjohtaja / pelastuspäällikkö Riskienhallintapäällikkö / palopäällikkö Pelastuspäällikkö Pelastusjohtaja Pelastuspäällikkö Pelastuspäällikkö

16 III RATKAISUVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 33 Henkilöstön valinnat Pelastuslautakunnan, pelastusjohtajan, pelastuspäällikön, riskienhallintapäällikön ja palopäällikön ratkaisuvalta henkilöstöasioissa on määrätty johtosäännössä. Eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Sijaisen viranhaltijalle ja työntekijälle ottaa tarvittaessa se viranomainen, jonka tehtävänä on virkavapauden tai työloman myöntäminen. Sijaisen palkkauksesta paikallisen palkkausjärjestelmän mukaisesti päättää se viranomainen, jonka tehtävänä on sijaisen ottaminen. Pelastuslautakunta päättää viranhaltijan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta. Pelastusjohtaja päättää pelastuspalopäällikön esittelystä viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen tai toimipaikkaan. Pelastuspäällikkö päättää viranhaltijan tai sijaisen tilapäisestä siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen tai toimipaikkaan. Lyhyet määräaikaiset siirrot voi päättää myös päivystävä päällystöviranomainen. Viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista päätetään viran perustamispäätöksessä siltä osin, kun niistä ei ole säädetty asetuksessa pelastustoimesta. Pelastusjohtaja määrää tarvittaessa pelastuspäälliköiden, hankinta-, ja valmiuspäällikön sekä toimialueen päälliköiden sijaisista. Sijaisten osalta ensisijaisena periaatteena on säädösten mukainen kelpoisuus ja ellei pätevää sijaista ole saatavilla, ratkaisun sijaiselle asetettavista minimikelpoisuusehdoista sekä sijaisuuden kestosta tekee sijaisen nimittävä. 34 Virkavapauden ja työloman myöntäminen Pelastusjohtajalla on oikeus myöntää alaisilleen viranhaltijoille ja työntekijöille harkinnanvaraista virkavapautta tai työlomaa enintään 12 kuukautta ja pelastuspäälliköllä 6 kuukautta. Tätä pitemmät harkinnanvaraiset virkavapaat ja työlomat myöntää lautakunta. Pelastusjohtaja myöntää hallinnon henkilöstön ja pelastuspäälliköiden palkalliset vapaapäivät, palkalliset virkavapaat, sairaus-, äitiys-, isyys-, sekä vanhempainlomat ja hoitovapaat sekä opintovapaat. Riskienhallintapäälliköiden ja valmiuspäällikön vapaista päättää turvallisuuspalveluiden pelastuspäällikkö. Toimialueen päälliköiden ja palopäälliköiden tai asemavastaavien osalta em. vapaista päättää pelastustoiminnan pelastuspäällikkö ja muun henkilöstön osalta palopäällikkö ja / tai paloaseman vastuuhenkilö. Ennen hakemuksen jättämistä P3-varallaolossa olevilla on oltava P3- varallaolosta päättävän puolto työlomaa haettaessa. 35 Virkamatkat, koulutukseen osallistuminen ja oman auton käyttö Pelastusjohtaja päättää pelastuspäälliköiden osalta virkamatkoista, ulkoiseen koulutukseen osallistumisesta ja oman auton käytöstä. Vastaavasti turvallisuuspalveluiden

17 36 Sairauslomat 37 Vuosilomat pelastuspäällikkö päättää riskienhallintapäälliköiden ja valmiuspäällikön osalta. Pelastustoiminnan pelastuspäällikkö päättää toimialueen päälliköiden, palopäälliköiden ja asemavastaavien osalta ja palopäälliköt (toimipaikan vastuuhenkilö) alaisen henkilöstön osalta. Ennen hakemuksen jättämistä P3-varallaolossa olevilla on oltava P3- varallaolosta päättävän puolto virkamatkaa tai koulutukseen osallistumista haettaessa. Maakunnan sisällä tehtäviin virka- tai virantoimitusmatkoihin sekä koulutussuunnitelman mukaisiin koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei tarvita erikseen viranhaltijapäätöstä. Matkalaskuihin on liitettävä tilaisuuden ohjelma. Ulkomaan matkoista päättää pelastusjohtaja. Viranhaltijan ja työntekijän tulee viivytyksettä ilmoittaa mahdollisesta työstä poissaolosta, jotta työnantajalle jää riittävästi aikaa järjestellä työtehtävien hoito. Sijaisesta päättää sairausloman myöntävä henkilö. Sairaudesta on toimitettava lääkärin tai terveydenhoitajan todistus, jollei päivystävän päällystöviranhaltijan tai työnantajan edustajan kanssa toisin sovita. Vuosilomasuunnitelmat vahvistetaan vuosittain viimeistään ja mennessä. Pelastusjohtaja vahvistaa pelastuspäälliköiden ja hallinnon toimistohenkilöstön vuosilomat. Turvallisuuspalvelujen pelastuspäällikkö vahvistaa riskienhallintapäälliköiden ja valmiuspäällikön vuosilomat. Pelastustoiminnan pelastuspäällikkö vahvistaa toimialueen päälliköiden vuosilomat. Toimialueen päällikkö vahvistaa asemavastaavien, mestareiden ja palotarkastajien lomat. Vuosiloman myöntävä päättää samalla vuosilomansijaisesta, sijaisen yksityiskohtaisemmasta toimenkuvasta päättää kuitenkin ao. henkilön lähin esimies tai vastuuhenkilö oman ratkaisuvaltansa puitteissa. Vuosiloman myöntävä päättää myös vuosilomansijaisen palkkauksesta paikallisen palkkausjärjestelmän mukaan. Ennen hakemuksen jättämistä P3-varallaolossa olevilla on oltava P3-varallaolosta päättävän puolto vuosilomaa haettaessa. 38 Varallaolo- ja työvuorolistat Toimialueen päällikkö vahvistaa toimialueen päällystövarallaolovuorot ja niihin tehdyt muutokset.

18 Paloaseman vastaava vahvistaa paloasemakohtaiset työvuorolistat, yksikönjohtajien ja miehistön varallaololistat sekä niihin tehdyt muutokset. Paloasemavastaava tai päivystävä pelastusviranomainen päättää äkillisissä sairaustapauksissa sijaisen ottamisesta työvuoroon. IV MUUT ASIAT 39 Tehtävä- ja tuloskeskustelut (kehityskeskustelut) Lähimmän esimiehen ja alaisen väliset tehtävä- ja tuloskeskustelut käydään vuosittain tammi- helmikuun aikana. Ensimmäiset keskustelut käydään vuoden 2011 alussa erikseen hyväksyttävän tehtävä- ja tulosasiakirjan pohjalta. Kehityskeskusteluissa arvioidaan edelliselle kaudelle sovittujen tavoitteiden toteutumista ja henkilön suoriutumista tehtävissään, käsitellään henkilön tehtäväkuvaus ja sovitaan kuluvan kauden tavoitteista sekä koulutus- ja kehittymistarpeista. 40 Uuden työntekijän perehdyttäminen Jokaisella paloasemalla tulee olla käytettävissä uuden työntekijän perehdyttämiseen tarvittava materiaali. Palopäällikkö, paloasemavastaava tai hänen määräämänsä henkilö vastaa siitä, että uusi viranhaltija tai muu työntekijä perehdytetään asianmukaisesti pelastuslaitoksen hallintoon, menettelytapoihin, työtehtäviinsä ja muihin paloasemakohtaisiin käytäntöihin. 41 Työsuojelu ja työtapaturmat 42 Työterveyshuolto Työsuojelussa noudatetaan työturvallisuuslain periaatteita ja määräyksiä työtapaturmien ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisyssä ja niiltä suojautumisessa sekä pyritään työsuojelun jatkuvaa kehittämiseen Kaikista työtapaturmista ja läheltä piti -tilanteista on välittömästi ilmoitettava lähimmälle esimiehelle. Muilta osin työtapaturmien osalta noudatetaan Lapin pelastuslaitoksen antamia yleisohjeita sekä pelastuslaitoksen mahdollisesti erikseen antamia muita ao. ohjeita. Noudatetaan pelastuslautakunnan hyväksymää sopimusta. 43 Päihteiden väärinkäyttö Päihteiden vaikutuksenalaisena työskentely on ehdottomasti kielletty koko henkilöstöltä. Muilta osin päihteiden väärinkäyttöön suhtautumisessa ja päihdeongelman käsittelyssä noudatetaan Lapin pelastuslaitoksen ao. ohjeita. 44 Henkilöstön hyvinvointi

19 Kaikkien tulee osaltaan huolehtia koko henkilöstön hyvinvoinnista ja motivoinnista. Työpaikoilla esiintyviin ongelmiin, olivatpa ne päihteisiin, työpaikkakiusaamiseen, syrjintään, epäasialliseen käyttäytymiseen tai muuhun kohdistuvaa tulee puuttua viivytyksettä. 45 Muut ohjeet Tämän toimintasäännön lisäksi pelastuslaitos voi antaa ohjeita jotka koskevat: - asemapalvelua - työntekijän perehdyttämistä - onnettomuuksien ennaltaehkäisytyötä - hälytysohjeita ja -vasteita - pelastustoimintaa ja toimintavalmiuden ylläpitoa - yhteistoimintaa toisen pelastustoimialueen kanssa - virka-apua - työsuojelua, työturvallisuutta - savu- ja kemikaalisukellusta - koulutustoimintaa - muita toimintoja - tiedotusta 46 Avotulen teon kieltäminen Pelastuslain 6 :n mukaan Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa. Lain tarkoittaman avotulen teon kieltämispäätöksen tekee varalla oleva päällikkö (P20) varalla olevan pelastusviranomaisen (P31 P38), palopäällikön taikka toimialueen päällikön esityksestä. 47 Voimaantulo Tämä toimintasääntö tulee voimaan Tällä toimintasäännöllä kumotaan pelastuslautakunnan antama toimintasääntö. Ennen toimintasäännön voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

20 LIITE 1 HALLINTO-ORGANISAATIOKAAVIO Valtuusto Hallitus Pelastuslautakunta PELASTUSLAITOS Pelastusjohtaja Hallintopalvelut Yhteistyötoimikunta Neuvottelukunta Kunnat Neuvottelukunta Sopimuspalokunnat Johtoryhmä TURVALLISUUSPALVE- LUT Päällikkö Johtoryhmä TIIMIT Hankinta PELASTUSTOIMINTA Päällikkö Johtoryhmä

21 LIITE 2 TOIMINTAORGANISAATIOKAAVIO, PELASTUSLAITOS PELASTUSJOHTAJA TURVALLISUUS- PALVELUT Päällikkö Johtoryhmä Vastuualueen tehtävät HANKINTATIIMI Hankintojen valmistelu PELASTUSTOIMINTA Päällikkö Johtoryhmä Vastuualueen tehtävät Teollisuus Rh-päällikkö Kaupunki Rh-päällikkö Maaseutu/ matkailu Rh-päällikkö Valmiussuunn. Tiedotus Valm.päällikkö Toimialue 3 kpl Alueen päällikkö Vastuualueen tehtävät Paloasemat / toimipaikat Asemavastaava Henkilöstö Sopimuspalokunnat

22 LIITE 3 TOIMINTAORGANISAATIO- JA VASTUUALUEKAAVIO PELASTUSLAITOS Pelastusjohtaja TURVALLISUUS- PALVELUT Päällikkö Johtoryhmä 1+3+1(pt) Teollisuus Kaupunkirakenne Maaseutu / matkailu Tarkastustoiminta Neuvontapalvelut Nuohoustoiminta Kemikaalivalvonta Palontutkinta Varautuminen Väestönsuojelu Riskianalyysi Turvallisuussuunnittelu Tiedotus Viranomaisyhteistyö TIIMIT Hankinta PELASTUS- TOIMINTA Päällikkö Johtoryhmä1+3+1 Sammutus- ja pelastustoiminta (mereltä tuntureille ja kaupungeista erämaihin) Öljyvahingon torjunta Kemikaalitorjunta Kansainvälien toiminta Sopimuspalokunta asiat Viranomaisyhteistyö Operatiivinen johtaminen Vastesuunnittelu Toimintavalmius Tiedotus Hankinta-asiat Riskianalyysi Palontutkinta Koulutus

23 LIITE 4 TOIMIALUEJAKO

24 LIITE 5 PÄIVYSTÄVÄT PALOMESTARIT

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Hyväksytty xx.x.2013. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ. Johtokunta

Hyväksytty xx.x.2013. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ. Johtokunta Hyväksytty xx.x.2013 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ Johtokunta 1. Toimintasäännön tarkoitus Toimintasäännössä määritellään pelastuslaitoksen tehtävät, vastuualueet sekä niiden

Lisätiedot

H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö

H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö 2. FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö Yhtymäkokouksen hyväksymä (3.12.2014 30) Voimaantulo: 1.1.2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallintosääntö Sisällys 1. LUKU...

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Toimintasääntö 1.1.20152013

Toimintasääntö 1.1.20152013 Toimintasääntö 1.1.20152013 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN OHJAUS... 1 2. PELASTUSTOIMEN TOIMIALA... 1 3. JOHTAMINEN... 2 3.1. Johtamistapa... 2 3.2. Johtajan tehtävät... 2 3.3. Johtoryhmät...

Lisätiedot

Sivu 1 / 24 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 24 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 24 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 24 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan hallintosääntö

Nurmijärven kunnan hallintosääntö Nurmijärven kunnan hallintosääntö www.nurmijarvi.fi 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1.1. Soveltamisala... 4 2. ORGANISAATIO... 4 2.1. Johtaminen, organisaatio... 4 2.2. Luottamushenkilöorganisaatio... 5 2.2.1.

Lisätiedot

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 25 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt...4 2

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Esitys muutoksiksi 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Johtoryhmä 30.9.2014, Yhtymähallitus 9.10.2014, Yhtymävaltuusto 30.10.2014 Sisällys YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1. Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Sivu 1 Oulun kaupunki. Ote pöytäkirjasta 2/2015 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta Päivämäärä 29.04.2015

Sivu 1 Oulun kaupunki. Ote pöytäkirjasta 2/2015 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta Päivämäärä 29.04.2015 Sivu 1 Oulun kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/2015 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta Päivämäärä 29.04.2015 8 Dno Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen säästötavoitteet 2015-2017 ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 18.12.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 23.01.2013 Raahen kaupunginvaltuusto 25.02.2013 Siikajoen kunnanvaltuusto 27.02.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 301 t:\johtosään\sosterve.301 RAISION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 301 t:\johtosään\sosterve.301 RAISION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 27.11.2006 hyväksymä (voimaantulo 1.1.2007) ja 10.11.2008 muuttama (voimaantulo 1.1.2009), 24.1.2011 muuttama (voimaantulo

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

Johtosääntö. Sisällysluettelo. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013

Johtosääntö. Sisällysluettelo. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013 Johtosääntö Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Organisaation toimintakulttuurin periaatteet... 2 3. Päätöksenteko ja päätösvaltuudet... 3 Vuosikokoukset...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön 30.12.2011 vahvistama Suomen riistakeskuksen työjärjestys

Maa- ja metsätalousministeriön 30.12.2011 vahvistama Suomen riistakeskuksen työjärjestys Maa- ja metsätalousministeriön 30.12.2011 vahvistama Suomen riistakeskuksen työjärjestys Tämä työjärjestys tulee voimaan 1.1.2012. Suomen riistakeskuksen työjärjestys Käsitelty Suomen riistakeskuksen hallituksessa

Lisätiedot