TOIMINTASÄÄNTÖ LAPIN PELASTUSLAITOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASÄÄNTÖ LAPIN PELASTUSLAITOS"

Transkriptio

1 LAPIN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ Pelastuslautakunta / 105 Pelastuslautakunta / 89 Pelastuslautakunta / 14, Liite nro 10

2 Sisällysluettelo I ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa 4 Organisaatio 5 Henkilöstö 6 Johtoryhmien kokoonpanot 7 Tiimit 8 Pelastuslaitoksen johtoryhmä 9 Turvallisuuspalvelujen ja pelastustoiminnan johtoryhmät 10 Työpaikkakokoukset 11 Esimieskokoukset 12 Hankintatiimi 13 Pelastusjohtajan tehtävät 14 Pelastuspäälliköiden tehtävät 15 Valmiuspäällikön tehtävät 16 Koulutusvastaavien tehtävät 17 Hankintapäällikön tehtävät 18 Riskienhallintapäällikön tehtävät 19 Toimialueen päällikön tehtävät 20 Paloaseman vastaavien tehtävät 21 Viestimestarin tehtävät 22 Henkilöstön tehtävät 23 Asiakirjojen allekirjoittaminen 24 Päätösten tekeminen II TALOUDEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU JA VASTUU 25 Talousarvioesitys ja käyttösuunnitelma 26 Talouden vastuu 27 Sisäinen valvonta 28 Hankinnat 29 Laskutus 30 Työajan seuranta 31 Alueen pelastustoimen palvelutason toteutuminen ja muut toiminnalliset tavoitteet 32 Raportointijärjestelmä III RATKAISUVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 33 Henkilöstön valinnat 34 Virkavapauden ja työloman myöntäminen 35 Virkamatkat, koulutukseen osallistuminen ja oman auton käyttö 36 Sairauslomat 37 Vuosilomat 38 Varallaolo- ja työvuorolistat

3 IV MUUT ASIAT 39 Tehtävä- ja tuloskeskustelut (kehityskeskustelut) 40 Uuden työntekijän perehdyttäminen 41 Työsuojelu ja työtapaturmat 42 Työterveyshuolto 43 Päihteiden väärinkäyttö 44 Henkilöstön hyvinvointi 45 Muut ohjeet 46 Avotulen teon kieltäminen 47 Voimaantulo Liitteet: 1. Hallinto-organisaatio 2. Toiminta-organisaatio 3. Toiminta-organisaatio / vastuualueet 4. Toimialuejako 5. Varallaolevat P3X alueet

4 I ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT 1 Soveltamisala Lapin pelastuslaitoksen hallinnon järjestämisen perussääntöinä ovat Lapin liiton perussopimus ja pelastuslautakunnan johtosääntö. Tämä toimintasääntö määrittelee Lapin pelastuslaitoksen hallinnollisen organisaation sekä hallinnollisen ja operatiivisen toiminnan periaatteita. Toimintasäännöllä myös tarkennetaan joitakin johtosäännön määräyksiä. Toimintasäännön on pelastuslautakunta hyväksynyt Tarkistettu Toimintasääntö tulee voimaan alkaen ja on voimassa toistaiseksi. (pel.ltk / 14 ). 2 Toiminta-ajatus Lapin pelastuslaitos edistää ja ylläpitää Lapin maakunnan alueella väestön turvallisuutta tuottamalla palvelutasopäätöksen ja sopimusten mukaiset turvallisuus- ja pelastustoimen sekä ensihoidon palvelut. Tehtäviin kuuluu onnettomuusriskeistä tiedottaminen sekä onnettomuustilanteiden estäminen. Pelastuslaitos koordinoi onnettomuustilanteissa ja varautumisessa käytettäviä viranomais- ja vapaaehtoisresursseja. Ensihoidon palveluihin kuuluvat ensivaste- ja varasairaankuljetuspalvelut voimassa olevien sopimusten edellyttämässä laajuudessa. 3 Toimintatapa 4 Organisaatio Lapin pelastuslaitos toimii avoimessa vuorovaikutuksessa Lapin liiton hallinnon, Lapin kuntien sekä sidosryhmien kanssa toteuttaessaan sille perussopimuksessa, pelastuslaissa, johtosäännöillä ja tällä toimintasäännöllä määrättyjä tehtäviä. Pelastuslaitoksen henkilöstö tekee tehtäviä koko maakunnan alueella ensisijaisesta toimipaikasta riippumatta. Alueen pelastustoimen hallinto on järjestetty maakuntaliiton, Lapin liiton yhteyteen. Lapin pelastuslautakunta vastaa toimialueensa pelastustoimen järjestämisestä kuten pelastustoimea koskevassa lainsäädännössä on pelastustoimelle edellytetty. Pelastuslautakunta johtaa Lapin pelastustointa. Pelastuslaitoksen toimintaa johtaa pelastusjohtaja. Pelastuslaitoksen toiminta jaetaan hallintopalveluihin, turvallisuuspalveluihin ja pelastustoimintaan. Hallintopalvelut, pelastustoimi ja ensihoito ovat pelastustoimen tulosalueita ja toimipaikat (21 kpl) ovat tulosyksiköitä. Pelastustoimi jaetaan turvallisuuspalvelujen ja pelastustoiminnan linjoiksi, joita johtavat pelastuspäälliköt. Pelastustoiminnan tulosalue jaetaan kolmeen toiminta-alueeseen (läntinen, itäinen ja pohjoinen), jonka toiminnasta vastaa toimialueen päällikkö (pelastuslautakunta nimeää määräajaksi). Toimipaikassa on lähiesimiehenä palopäällikkö tai asemavastaava.

5 5 Henkilöstö Lapin pelastuslaitoksen päällystöön kuuluvat pelastusjohtaja, pelastuspäällikkö, valmiuspäällikkö riskienhallintapäällikkö, palopäällikkö, viestimestari, palotarkastaja ja palomestari. Alipäällystöön kuuluvat paloesimiehet ja asemamestarit (ylipalomiehet toimiessaan paloesimiehenä). Miehistöön kuuluvat ylipalomiehet, palomiehet ja kalustonhoitajat. Lisäksi Lapin pelastuslaitoksessa on toimisto- ja muita tukitehtäviä hoitavaa henkilöstöä. Pelastuslain 26 :n mukaan alueen pelastusviranomaisia ovat pelastuslaitoksen ylin viranhaltija ja hänen määräämänsä pelastuslaitoksen viranhaltijat. 6 Johtoryhmien kokoonpanot (JS 7 ) 7 Tiimit Pelastuslaitoksen johtoryhmä: Pelastusjohtaja puheenjohtajana Pelastuspäälliköt (2) Taloussihteeri (-päällikkö) Vapaaehtoisten palokuntien edustaja Henkilöstön edustaja Tiimien (3) vetäjät vastuualueensa asioissa Turvallisuuspalvelujen johtoryhmä: Pelastuspäällikkö puheenjohtajana Riskienhallintapäälliköt (3) Palotarkastaja (1) Henkilöstön edustaja Pelastustoiminnan johtoryhmä: Pelastuspäällikkö puheenjohtajana Toimialueen päälliköt (3) Vapaaehtoisten palokuntien edustaja Henkilöstön edustaja Valmiussuunnittelun johtoryhmä: pelastusjohtaja puheenjohtaja valmiuspäällikkö esittelijänä pelastuspäälliköt viestimestari päällystön edustaja (nimetään erikseen) Johtoryhmiin voidaan kutsua asiantuntijoita. Pelastuslaitoksessa on hankintatoimen tiimi. Lautakunta valitsee tiimin vetäjän määräajaksi. Pelastusjohtaja päättää tiimin kokoonpanosta ja valitsee tiimin jäsenet määräajaksi.

6 8 Pelastuslaitoksen johtoryhmä Lapin pelastuslaitoksen johtoryhmän tehtävänä on pelastusjohtajan johdolla käsitellä ja kehittää pelastuslaitoksen toimintaa ja sen suunnittelua, henkilöstöhallintoa, riskienhallintaa, koulutusta ja yhteistyötä. Johtoryhmä kokoontuu pelastusjohtajan kutsusta. Pelastuspäällikön ollessa estyneenä on hänen sijaisellaan tai pelastusjohtajan erikseen määräämällä viranhaltijalla oikeus osallistua johtoryhmän kokouksiin. Tiimiä koskevissa asioissa tiimin puheenjohtaja toimii johtoryhmässä esittelijänä. Pelastusjohtajalla on oikeus kutsua myös muita asiantuntijoita kuultavaksi johtoryhmän kokouksiin. Pelastuslautakunnan puheenjohtajalla on oikeus osallistua johtoryhmien työskentelyyn ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajalla. Johtoryhmän tehtävänä on asioiden valmistelu ja toimialueiden toimintojen yhteensovittaminen sekä käsitellä keskeiset toimintaa koskevat asiat ennen päätöksentekoa ja huolehtia osaltaan päätösten toimeenpanosta ja toiminnan valvonnasta. Johtoryhmä tehtävänä on mm: - valmistella alueen palvelutasopäätös, - valmistella taloussuunnitelma ja arvioehdotus, - päättää hankinta- ja käyttösuunnitelman toteuttamisesta, - valmistella pelastuslaitoksen toimintaan liittyvät suunnitelmat, säännöt ja ohjeet, - seurata onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoimen ja väestönsuojelun toteutumista lainsäädännön, palvelutason ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti, - seurata talouden toteutumista, - seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista, - antaa tarvittaessa lausuntoja, - valmistella toimintasuunnitelma ja toimintakertomus, - päättää tiimien vuosittaisista toimintasuunnitelmista, - käsitellä pelastuslautakunnan ja pelastusjohtajan määräämät tehtävät. 9 Turvallisuuspalvelujen ja pelastustoiminnan johtoryhmät Johtoryhmien tehtävänä on pelastuspäällikön johdolla käsitellä ja kehittää pelastuslaitoksen toimintaa sekä sen suunnittelua, henkilöstöhallintoa, riskienhallintaa, koulutusta ja yhteistyötä (kuva 3). Pelastuspäällikkö kutsuu koolle johtoryhmän. Varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä on varahenkilöllä oikeus osallistua johtoryhmän kokouksiin. Johtoryhmän tehtävänä on välittää tietoa organisaation sisällä ja kehittää yhteistyötä toimialueilla. Tavoitteena on avoimen työskentelyn kehittäminen. Kokouksista tiedotetaan ja raportoidaan pelastusjohtajalle. Kokousajankohtien valinnassa huomioidaan sivutoimisen / vapaaehtoisen henkilöstön mahdollisuus osallistua ryhmän kokouksiin. Pelastuspäällikkö voi kutsua tarvittaessa asiaintuntijoita kuultavaksi johtoryhmän kokoukseen.

7 10 Työpaikkakokoukset 11 Esimieskokoukset 12 Hankintatiimi Pelastuspäällikkö tai hänen määräämänsä toimii johtoryhmän esittelijänä. Pelastuspäällikkö tekee johtoryhmän päätöksistä vielä viranhaltijapäätökset, jos kyseiseen asiaan / päätökseen liittyy muutoksenhakuoikeus. johtoryhmien tehtävänä on (vrt.kuva 3): - osallistua alueen palvelutasopäätöksen valmisteluun, - valmistella taloussuunnitelma ja arvioehdotus, - toteuttaa erikseen päätetyt hankinnat, - osallistua pelastuslaitoksen toimintaan liittyvien suunnitelmien, sääntöjen ja ohjeiden valmisteluun, - seurata onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoimen ja väestönsuojelun toteutumista lainsäädännön, palvelutason ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti, - seurata talouden toteutumista, - seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista, - antaa tarvittaessa lausuntoja, - valmistella toimintasuunnitelma ja toimintakertomus, - käsitellä pelastuslautakunnan ja pelastusjohtajan määräämät tehtävät - valmistella nuohoojan valinnat - valmistella nuohouspiirijaon muutokset Paloaseman vastuuhenkilö kutsuu henkilöstön työpaikkakokoukseen. Työpaikkakokouksista tiedotetaan ja raportoidaan laitoksen tiedotuskäytännön mukaisesti. Työpaikkakokouksissa voidaan käsitellä pelastuslaitoksen ajankohtaisia asioita, kehittämistarpeita, henkilöstö- ja työsuojeluasioita. Pelastuspäällikkö, riskienhallintapäällikkö, toimialueen päällikkö tai paloasemavastaava kutsuu tarpeen mukaan päällystön ja / tai alipäällystön kokouksiin. Esimiespalavereista tiedotetaan ja raportoidaan laitoksen tiedotuskäytännön mukaisesti. Hankintatiimin tehtävänä on vastuualueellaan suunnitella ja kehittää toimintaan sekä osaltaan valvoa ja raportoida toiminnasta. Lyhytaikaisia projekteja varten pelastusjohtaja voi myös tarvittaessa nimetä erillisiä asiantuntijatyöryhmiä. Tiimin tehtävänä on vastuualueellaan: - suunnitella ja kehittää toimintaa, - tehdä kehittämistä koskevia aloitteita ja ottaa niitä vastaan, - seurata toiminnan laatua ja tehokkuutta, - seurata tavoitteiden toteutumista, - tehdä esityksiä hankinnoista, - laatia vuosittain toimintasuunnitelma omasta toiminnastaan, - laatia tiimin toimintamalli, - valmistella lausuntoja.

8 13 Pelastusjohtajan tehtävät Pelastusjohtajan tehtävät on määrätty johtosäännössä. Pelastusjohtaja johtaa pelastuslaitosta ja vastaa siitä, että pelastuslaitoksen tehtävät hoidetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti. Pelastusjohtaja vastaa pelastuslaitoksen viestinnästä ja pelastuslaitoksen tehtävien ja tavoitteiden toteuttamisesta yhteistyössä vastuuhenkilöiden kanssa. Pelastusjohtaja päättää pelastuslaitoksen suunnittelu-, urakka-, hankinta-, palvelu-, yhteistyö- ja muista sen kaltaisista sopimuksista silloin, kun hankinnan arvo tai muu kustannus on alle euroa (alv 0 %). Pelastusjohtajalla on oikeus antaa tätä toimintasääntöä täydentäviä määräyksiä. 14 Pelastuspäälliköiden tehtävät Pelastuspäällikön yleiset tehtävät on määrätty johtosäännössä. Sen lisäksi pelastuspäälliköiden tehtävänä on: 1. osallistua pelastuslaitoksen toiminnan kehittämiseen, 2. johtaa ja kehittää palvelualueen toimintaa tavoitteiden mukaisesti, 3. vastata palvelualueen suunnittelusta, kehittämisestä ja koordinoinnista yhdessä henkilöstön kanssa sekä asetettujen toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta, 4. huolehtia palvelualueen toiminta-, talous- ja käyttösuunnitelmien, toimintakertomuksen sekä muiden tarpeellisten suunnitelmien valmistelusta, 5. päättää palvelualueensa suunnittelu-, urakka-, hankinta-, palvelu-, yhteistyöja muista sen kaltaisista sopimuksista silloin, kun hankinnan arvo tai muu kustannus on alle euroa (alv 0 %), 6. valita päällystö virkojen määräaikaiset hoitajat tai tilapäiset viranhaltijat lukuun ottamatta pelastusjohtajan tai pelastuspäällikön virkojen väliaikaisia tai määräaikaisia hoitajia, 7. seurata tehtäväalueella tapahtuvaa kehitystä ja tehdä tarpeellisia aloitteita tehtäväaluetta koskeviksi kehittämistoimenpiteiksi, 8. huolehtia viestintäohjeen mukaisesti tehtäväalueen sisäisestä tiedotuksesta ja ulkoisesta viestinnästä 9. huolehtia henkilöstön riittävästä perehdyttämisestä ja kehittämisestä, työturvallisuudesta sekä työyhteisön hyvinvoinnista, tasapuolisesta kohtelusta ja yhteistyöstä, 10. huolehtia tehtäväalueensa henkilöstön kanssa käytävien vuotuisten kehityskeskustelujen toteuttamisesta 11. huolehtia tehtäväalueen tietoturvasta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä tarpeellisesta tilojen ja omaisuuden suojaamisesta 12. toimia oman tehtäväalueensa substanssiasioissa päälliköiden sekä muiden suorien alaistensa lähiesimiehenä, 13. huolehtia palvelualueiden välisestä yhteistyöstä 14. huolehtia muista pelastusjohtajan antamista tehtävistä. 15. valita nuohoojan palopäällikön / riskienhallintapäällikön esittelystä 16. päättää nuohouspiirijaon muutokset 17. luovuttaa lautakunnalle helmikuun loppuun mennessä kuluvan vuoden valvontasuunnitelman. 18. vastata yhdessä viestimestarin kanssa viestiyhteyksien toimivuudesta ja kehittämisestä

9 15 Valmiuspäällikön tehtävät 19. vastata yhdessä öljyntorjunnasta vastaavan viranhaltijan kanssa öljyntorjuntavalmiudesta sekä toiminnan kehittämisestä 1. erikoistua oman vastuualueensa asiantuntijaksi 2. vastata pelastuslaitoksen turvallisuussuunnittelun, väestönsuojelun ja varautumisen valmiudesta, kehittämisestä sekä johtamisesta yhdessä pelastuspäälliköiden ja toimipaikan vastaavien kanssa, 3. vastata Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS) ja sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaisista pelastustoimen vastuulle kuuluvien tehtävien tekemisen valvonnasta ja raportoinnista pelastuspäällikölle, 4. huolehtia pelastuslaitoksen valmiussuunnittelusta suuronnettomuuksien, poikkeusolojen ja kriisitilanteiden varalle, 5. avustaa kuntia valmiussuunnittelussa palvelutasopäätöksen mukaisesti ja siten kun asiasta on kuntien kanssa erikseen sovittu, 6. osallistua Seveso II-laitosten / ulkoisten pelastussuunnitelmien ja suuronnettomuusharjoitusten valmisteluun valmiussuunnittelun ja tiedottamisen näkökulmasta, 7. toimii VAPEPA:n ja muiden turvallisuus- ja varautumistoimintaan liittyvien järjestöjen yhteyshenkilönä, 8. vastata pelastuslaitoksen viestintäsuunnitelman valmistelusta ja toteutuksesta sekä huolehtii pelastuslaitoksen ajankohtaisesta tiedottamisesta ja muusta pelastusjohtajan määräämästä tiedotuksesta, 9. huolehtia tehtäväalueensa sisäisestä tiedotuksesta, 10. raportoida tehtäväalueensa toiminnasta pelastusjohtajalle, 11. suorittaa pelastusjohtajan ja valmiussuunnittelun johtoryhmän antamat muut tehtävät 16 Koulutusvastaavien tehtävät (pelastustoiminnan pelastuspäällikkö/kurssinjohtajat,kouluttajat) 1. erikoistua oman vastuualueensa asiantuntijaksi 2. vastata toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta, 3. suunnittelee ja valmistelee yhdessä henkilöstön kanssa pelastuslaitoksen koulutussuunnitelman (sopimuspalokunnat ja vakinainen henkilöstö), 4. huolehtii ja valvoo koulutuksen toteuttamista, 5. huolehtii ulkoisen koulutuksen tarjoamisesta ja vastaa sen järjestämisestä, 6. päättää keskinäisestä työnjaosta, 7. huolehtia tehtäväalueensa sisäisestä tiedotuksesta, 8. huolehtia kouluttajien välisestä yhteistyöstä, 9. raportoida toiminnasta pelastusjohtajalle ja pelastustoiminnan johtoryhmälle 17 Hankintapäällikön tehtävät 1. erikoistua oman vastuualueensa asiantuntijaksi 2. huolehtia hankintatiimin kanssa pelastuslaitoksen hankintastrategian ja suunnitelman laatimisesta, 3. vastata tiimin toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta, 4. huolehtia tiimin yhteistoiminnasta, 5. huolehtia hankintojen kilpailuttamisesta ja toteuttamisesta erikseen sovitulla tavalla, 6. päättää tiimien jäsenten keskinäisestä työnjaosta,

10 7. huolehtia tehtäväalueensa sisäisestä tiedotuksesta, 8. huolehtia tiimien välisestä yhteistyöstä, 9. raportoida tiimin toiminnasta pelastusjohtajalle, 10. suorittaa pelastusjohtajan antamat muut tehtävät 18 Riskienhallintapäällikön tehtävät Lapin pelastuslaitoksen turvallisuuspalvelun vastuualueet ovat suurteollisuus, kaupunkirakenteet, kaivannaisteollisuus ja maaseutuun sekä matkailuun liittyvä palvelut. Riskienhallintapäällikön yleiset tehtävät on määrätty johtosäännössä. Riskienhallintapäälliköt vastaavat turvallisuuspalvelun pelastuspäällikölle turvallisuuspalvelujen järjestämisestä toimialueella tulosvastuullisesti, yhteistyössä toimialueen päällikön kanssa. Yhteistyössä toimialueen päällikön tehtävänä on ohjata turvallisuuspalvelujen järjestämistä osana pelastustoimen kokonaisuutta. Riskienhallintapäälliköiden keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat: 1. johtaa, kehittää, valmistella ja toimeenpanna turvallisuuspalvelun tehtäviä toimialueellansa, 2. toimittaa toimialueensa valvontasuunnitelman suunnittelu- ja seurantataulukot tammikuun loppuun mennessä pelastuspäällikölle, 3. raportoida Erhe- ja valvontamaksujen toteutuminen kuukausittain toimialueen päällikölle, 4. tehdä aloitteita turvallisuuspalvelun toimialuetta koskeviksi kehittämistoimenpiteiksi, 5. huolehtia toimialueella turvallisuuspalvelun sisäisestä tiedotuksesta ja ulkoisesta viestinnästä, 6. suorittaa muut pelastuspäällikön, toimialueensa päällikön antamat tehtävät, 7. vastata toimialueen nuohoustoiminnan valvonnasta 8. vastaavat oman päävastuualueensa asiantuntijuutta vaativista turvallisuuspalvelujen tuottamisesta, 9. erikoistuvat oman vastuualueensa asiantuntijoiksi, 10. verkostoitua pelastuslaitoksien vastuualueensa asiantuntijoiden kanssa, 11. vastaavat tehtäväkuvauksessa määritellyllä tavalla kemikaalivalvonnan, riskianalyysija palontutkinnan kehittämisestä Lapin pelastuslaitoksessa, 12. osallistuvat Seveso laitosten / ulkoisten pelastussuunnitelmien ja suuronnettomuusharjoitusten valmisteluun. 13. toimivat esittelijänä muutettaessa nuohouspiirijakoa turvanjohtoryhmässä 14. toimivat esittelijänä nuohoojan valinnassa turvanjohtoryhmässä 19 Toimialueen päällikön tehtävät Vastaavat yhdessä pelastuspäällikön kanssa toimialueensa pelastustoiminnan johtamisesta, kehittämistä, valmistelusta, toimeenpanosta ja valvonnasta. Vastaavat turvallisuuspalvelun pelastuspäällikölle toimialueensa Erhe- ja valvontamaksujen toteutumisesta sekä valvontatyön riittävästä resursoinnista. Sen lisäksi toimialueen päällikön tehtävänä on: 1. johtaa ja koordinoida toimialueensa pelastustoiminnan tehtäviä, 2. ohjaavat turvallisuuspalvelun järjestämistä varmistaen kokonaisuuden toimivuuden vastuualueellansa, 3. huolehtia osaltaan talousarvioiden, taloussuunnitelmien ja toimintasuunnitelmien laadinnasta, toteuttamisesta ja seurannasta, 4. päättää osaltaan päivystys- ja varallaolojärjestelyistä sekä vahvistaa varallaololistat ja huolehtii varallolojärjestelyjen valvonnasta

11 5. vastata toimialueen valvontasuunnitelmien toteutumisesta, 6. tehdä aloitteita toimialuetta koskeviksi kehittämistoimenpiteiksi, 7. huolehtia toimialueella sisäisestä tiedotuksesta ja ulkoisesta viestinnästä, 8. suorittaa muut pelastusjohtajan ja pelastuspäällikön antamat tehtävät. 20 Paloaseman vastaavien tehtävät Toimipaikan paloasemia johtaa paloaseman vastuuhenkilö (palopäällikkö, palomestari, asemamestari, palotarkastaja tai muu pelastusviranomaiseksi nimetty henkilö). Vastaavat toimialueen päällikölle valvontasuunnitelman, Erhe- ja valvontamaksujen toteutumisesta ja valvontatyön riittävästä resursoinnista. Paloaseman vastuuhenkilön tehtävänä on johtosäännössä mainittujen tehtävien lisäksi paloaseman vastuualueella: 1. vastata paloasemalle ja sen henkilöstölle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta, 2. vastata onnettomuuksien ehkäisystä, tarkastustoiminnasta, neuvontapalveluista, nuohoustoiminnasta, turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuuskoulutuksesta, 3. vastata paloaseman toimintavalmiudesta ja tukea toimintavalmiuden ylläpitoa, 4. määrätä paloasemansa työnjaosta, 5. vastata osaltaan pelastustoiminnasta, 6. vastata osaltaan alueen väestönsuojelusta, 7. vastata toiminnassaan tarvittavien rekisterien ylläpidosta, 8. huolehtia henkilöstön ja palokunnan koulutuksen toteuttamisesta koulutus- ja harjoitussuunnitelmien mukaisesti, 9. luovuttaa riskienhallintapäällikölle toimipaikkansa seuraavan vuoden valvontasuunnitelman joulukuun loppuun mennessä, 10. vastata riskienhallintapäällikölle, että Merlotiin on tehty tammikuun loppuun mennessä valvontaa varten toimintasuunnitelma, johon on määritelty kuluvan vuoden kohteiden tarkastuskuukausi ja vastuutarkastaja, 11. vastata toimipaikkansa valvontasuunnitelmien toteutumisesta riskienhallintapäällikölle, 12. vastata riskienhallintapäällikölle, että valvontasuunnitelman edellisen kuukauden toteutuminen on kirjattu Merlottiin laskutustietoineen ja Prontoon 15:sta päivään mennessä, 13. valitsee miehistövirkojen väliaikaiset hoitajat ja muun määräaikaisen tai väliaikaisen henkilöstön (harjoittelijat / vst.), 14. tehdä tarpeellisia aloitteita toimipaikkaa koskeviksi kehittämistoimenpiteiksi, 15. huolehtia toimipaikan alueella sisäisestä tiedotuksesta ja ulkoisesta viestinnästä, 16. vastata toimipaikkansa nuohoustoiminnan valvonnasta 17. valmistella yhdessä riskienhallintapäälliköiden kanssa esitykset nuohouspiirijaon muutoksesta turvan pelastuspäällikölle 18. valmistella yhteistyössä riskienhallintapäällikön kanssa esitys nuohoojan valinnasta turvan pelastuspäällikölle 19. suorittaa muut pelastusjohtajan, pelastuspäälliköiden, toimialueen päällikön ja riskienhallintapäällikön antamat tehtävät 21 Viestimestarin tehtävät: 1. Vastaa pelastustoiminnan operatiivisesta viestitoiminnasta ja järjestelmistä yhdessä pelastuspäällikön kanssa 2. Virve puheryhmien (verkon) hallinnointi ja ylläpito 3. Viestisuunnitelmien laatiminen ja ylläpito 4. Pelastustoimen tietojärjestelmien ERICA, PEKE / KEJO ym. yhteyshenkilö ja pääkäyttäjä

12 5. Pelastuslaitoksen vasteiden syöttö ja päivitys hätäkeskuksen tietojärjestelmä ERICA:aan 6. Pelastuslaitoksen oman DWS:n ylläpito 7. Pelastustoiminnan johtoryhmän jäsen 8. Virve puhelimien hankinnan ja parametroinnin hallinnointi 9. Viestiliikenne asioiden kouluttamisen suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä koulutusvastaavien kanssa 10. Pelastuslaitoksen tilannekeskuksen kehittäminen ja osallistuminen johtokeskustoimintaan 11. Muut kehittämistehtävät ja eri työryhmien työskentelyyn osallistuminen 22 Henkilöstön tehtävät Pelastuslaitoksen viranhaltijoiden, työsopimussuhteisen ja muun henkilöstön tehtävänä on toimia asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja erityisesti: 1. suorittaa heille osoitetut tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä, 2. edistää yhteistyötä toimipaikoillaan ja koko pelastuslaitoksessa, 3. huolehtia ammatillisesta kehittymisestään ja työyhteisön hyvinvoinnista, 4. huolehtia tehtäviensä edellyttämästä sisäisestä tiedottamisesta, 5. tehdä esimiehelleen aloitteita ja esityksiä toiminnan kehittämisen kannalta tarpeellisista asioista, 6. huolehtia annettujen ohjeiden mukaisesti työturvallisuudesta, tietoturvasta, sisäisestä valvonnasta sekä muusta tarpeellisesta tilojen ja omaisuuden huolellisesta käytöstä ja suojaamisesta. 23 Asiakirjojen allekirjoittaminen Pelastusjohtaja allekirjoittaa Lapin pelastuslaitoksen asiakirjat. Pelastuspäällikkö allekirjoittaa palvelualuetta koskevat asiakirjat. Toimialueen päällikkö allekirjoittaa toimialuetta koskevat asiakirjat. Toimipaikan (paloaseman vastuuhenkilö) allekirjoittaa toimipaikan asiakirjat. Useita alueita tai tehtäviä koskevat asiakirjat allekirjoittaa vähintään kaksi viranhaltijaa. 24 Päätösten tekeminen Päätökset, jotka viranhaltija tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa ao. päätöksentekijä. Mitä edellä on sanottu päätöksestä, on vastaavasti voimassa niiden nojalla tehdyistä sopimuksista, mikäli päätöksentekijä ei ole valtuuttanut siihen muuta viranhaltijaa. Otteen viranhaltijan päätöksestä allekirjoittaa pöytäkirjan pitäjä

13 II TALOUDEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU JA VASTUU 25 Talousarvioesitys ja käyttösuunnitelma 26 Talouden vastuu 27 Sisäinen valvonta Pelastuslaitoksen johtoryhmä laatii talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen sekä esityksen käyttösuunnitelmaksi pelastuslautakunnalle. Pelastusjohtaja ja taloussihteeri (-päällikkö) valmistelevat hallinnon talousarvioesityksen Pelastuspäälliköt, toimialueen päälliköt ja taloussihteeri (-päällikkö) valmistelevat yhteistyössä vastuuhenkilöiden kanssa paloasemakohtaiset talousarvioesitykset. Talouden vastuun yleisperiaatteet ja säännöt on määritelty johtosäännössä ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Pelastusjohtaja vastaa pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisesta. Pelastuslautakunta tehtävänä on tehdä esitys pelastuslaitoksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi. Valtuusto vahvistaa talousarvion ja taloussuunnitelman. Tulosalueiden väliset mahdolliset siirrot tilikauden aikana hyväksyy pelastusjohtaja. Tulosalueiden sisällä siirrot tilikauden aikana hyväksyy pelastuspäällikkö. Toimialueen päällikkö vastaa alueensa käyttösuunnitelmien toteutumisesta. Paloaseman vastuuhenkilö vastaa paloasemakohtaisten määrärahojen käytöstä ja käyttösuunnitelman toteutumisesta. Määrärahojen osalta syntyvien puutteiden korjaamiseksi paloaseman vastuuhenkilön on välittömästi ilmoitettava asiasta toimialueen päällikölle ja pelastuspäällikölle. Pelastuslaitoksen toiminnan yleisperiaatteena on, että sen hallinnassa olevia toimitiloja ja kalustoa hankitaan ja ylläpidetään kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Kaikessa toiminnassa käytetään taloudellisia ja tehokkaita työmenetelmiä sekä välineitä, henkilöstöä käytetään taloudellisesti ja heidän ammattitaitonsa huomioon ottaen sekä sitä edelleen kehittäen. Keskeinen periaate on myös, että lakisääteisten tehtävien edellyttämä palvelu ja pelastustoiminnan jatkuva toimintavalmius otetaan aina huomioon priorisoimalla ne muiden tehtävien edelle. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä joilla pyritään: - toiminnan tuloksellisuuden (taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden) ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen, - toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen, - kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen, - erehdysten, virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen sekä - resurssien huolellisen ja taloudellisen hoidon turvaamiseen.

14 28 Hankinnat 29 Laskutus 30 Työajan seuranta Sisäinen valvonta on ennen kaikkea riskienhallintaa. Pelastuslaitoksen sisäisessä valvonnassa noudatetaan Lapin liiton ja pelastuslautakunnan sisäisen tarkastuksen ohjeita ja sääntöjä. Pelastuspäälliköt, toimialueen päälliköt ja paloasemien vastuuhenkilöt vastaavat osaltaan siitä, että eri toiminnot; kaluston hankinta ja ylläpito, henkilöstön käyttö ja taloudellisia suoritteita (rahavirtojen menot ja tulot) edellyttävät toiminnot on järjestetty sisäisen valvonnan periaatteita ja sääntöjä noudattaen. Pelastuslaitoksen hankinnat suunnitellaan, kilpailutetaan ja toteutetaan talousarvion puitteissa johtosäännön ja hankintaohjeiden mukaisesti. Hankinnat valmistelee hankintatiimi. Hankintarajat (alv 0%) ovat: pelastusjohtaja enintään , pelastuspäällikkö ja hankintapäällikkö enintään , toimialueen päällikkö , paloaseman vastuuhenkilö ja riskienhallintapäällikkö Yli hankinnat päättää pelastuslautakunta. Pelastuslaitoksen hankinnat toteutetaan lautakunnan vahvistaman hankintaohjeen mukaisesti. Laskutuksesta on annettu erilliset ohjeet. Työajan seuranta järjestetään paloasemittain luotettavalla tavalla. Seuranta tehdään manuaalisesti, mikäli paloasemalla ei ole muuta seurantajärjestelmää käytössä. 31 Alueen pelastustoimen palvelutason toteutuminen ja muut toiminnalliset tavoitteet Pelastusjohtaja / pelastuslaitoksen johtoryhmä - vastaa palvelutason toteutumista pelastustoimialueella, - tekee esitykset palvelutasossa olevien puutteiden korjaamisesta, - valvoo pelastuslaitokselle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Pelastuspäällikkö / johtoryhmä - vastaa palvelutason toteutumista. - tekee esitykset palvelutasossa olevien puutteiden korjaamisesta pelastusjohtajalle ja saattaa ne tiedoksi, - vastaa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimialueen päällikkö - vastaa palvelutason toteutumisesta toimialueellaan, - tekee esitykset palvelutasossa olevien puutteiden korjaamisesta, - valvoo sopimuspalokuntien kanssa tehtyjen sopimusten noudattamista, - huolehtii, että palvelutasopäätöksen mukaiset suoritteet toteutuvat, - vastaa toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Paloaseman vastuuhenkilö - vastaa palvelutason toteutumisesta alueellaan (kunnan alue),

15 - tekee esitykset palvelutasossa olevien puutteiden korjaamisesta palopäällikölle ja saattaa ne myös tiedoksi pelastuspäällikölle, - valvoo sopimuspalokuntien kanssa tehtyjen sopimusten noudattamista, - huolehtii, että palvelutasopäätöksen mukaiset suoritteet toteutuvat, - vastaa toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tiimit - valvovat vastuualueensa palvelutason toteutumista, - tekevät esitykset palvelutasossa olevien puutteiden korjaamisesta pelastusjohtajalle. 32 Raportointijärjestelmä Raportointijärjestelmä noudattaa organisaatiota, johtoryhmätyöskentelyä ja tiimityöskentelyn periaatteita. Raportoija Pelastuslaitoksen johtoryhmä Pelastusjohtaja Pelastuspäällikkö Valmiuspäällikkö Riskienhallintapäällikkö Turvallisuuspalvelujen johtoryhmä Pelastustoimen johtoryhmä Paloaseman vastuuhenkilö Tiimit Sopimuspalokunnan yhteyshenkilö Tiimien vetäjät Palotarkastaja Toimialueen päällikkö Työsuojelupäällikkö Viestimestari Öljyntorjuntavastaava Kenelle raportoi Pelastuslautakunta Pelastuslautakunta Pelastusjohtaja Pelastuspäällikkö Pelastuspäällikkö/ toimialueen päällikkö Pelastusjohtaja Pelastusjohtaja Toimialueen päällikkö / pelastuspäällikkö Pelastusjohtaja / pelastuspäällikkö Paloaseman vastuuhenkilö Pelastusjohtaja / pelastuspäällikkö Riskienhallintapäällikkö / palopäällikkö Pelastuspäällikkö Pelastusjohtaja Pelastuspäällikkö Pelastuspäällikkö

16 III RATKAISUVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 33 Henkilöstön valinnat Pelastuslautakunnan, pelastusjohtajan, pelastuspäällikön, riskienhallintapäällikön ja palopäällikön ratkaisuvalta henkilöstöasioissa on määrätty johtosäännössä. Eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Sijaisen viranhaltijalle ja työntekijälle ottaa tarvittaessa se viranomainen, jonka tehtävänä on virkavapauden tai työloman myöntäminen. Sijaisen palkkauksesta paikallisen palkkausjärjestelmän mukaisesti päättää se viranomainen, jonka tehtävänä on sijaisen ottaminen. Pelastuslautakunta päättää viranhaltijan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta. Pelastusjohtaja päättää pelastuspalopäällikön esittelystä viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen tai toimipaikkaan. Pelastuspäällikkö päättää viranhaltijan tai sijaisen tilapäisestä siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen tai toimipaikkaan. Lyhyet määräaikaiset siirrot voi päättää myös päivystävä päällystöviranomainen. Viranhaltijoiden kelpoisuusehdoista päätetään viran perustamispäätöksessä siltä osin, kun niistä ei ole säädetty asetuksessa pelastustoimesta. Pelastusjohtaja määrää tarvittaessa pelastuspäälliköiden, hankinta-, ja valmiuspäällikön sekä toimialueen päälliköiden sijaisista. Sijaisten osalta ensisijaisena periaatteena on säädösten mukainen kelpoisuus ja ellei pätevää sijaista ole saatavilla, ratkaisun sijaiselle asetettavista minimikelpoisuusehdoista sekä sijaisuuden kestosta tekee sijaisen nimittävä. 34 Virkavapauden ja työloman myöntäminen Pelastusjohtajalla on oikeus myöntää alaisilleen viranhaltijoille ja työntekijöille harkinnanvaraista virkavapautta tai työlomaa enintään 12 kuukautta ja pelastuspäälliköllä 6 kuukautta. Tätä pitemmät harkinnanvaraiset virkavapaat ja työlomat myöntää lautakunta. Pelastusjohtaja myöntää hallinnon henkilöstön ja pelastuspäälliköiden palkalliset vapaapäivät, palkalliset virkavapaat, sairaus-, äitiys-, isyys-, sekä vanhempainlomat ja hoitovapaat sekä opintovapaat. Riskienhallintapäälliköiden ja valmiuspäällikön vapaista päättää turvallisuuspalveluiden pelastuspäällikkö. Toimialueen päälliköiden ja palopäälliköiden tai asemavastaavien osalta em. vapaista päättää pelastustoiminnan pelastuspäällikkö ja muun henkilöstön osalta palopäällikkö ja / tai paloaseman vastuuhenkilö. Ennen hakemuksen jättämistä P3-varallaolossa olevilla on oltava P3- varallaolosta päättävän puolto työlomaa haettaessa. 35 Virkamatkat, koulutukseen osallistuminen ja oman auton käyttö Pelastusjohtaja päättää pelastuspäälliköiden osalta virkamatkoista, ulkoiseen koulutukseen osallistumisesta ja oman auton käytöstä. Vastaavasti turvallisuuspalveluiden

17 36 Sairauslomat 37 Vuosilomat pelastuspäällikkö päättää riskienhallintapäälliköiden ja valmiuspäällikön osalta. Pelastustoiminnan pelastuspäällikkö päättää toimialueen päälliköiden, palopäälliköiden ja asemavastaavien osalta ja palopäälliköt (toimipaikan vastuuhenkilö) alaisen henkilöstön osalta. Ennen hakemuksen jättämistä P3-varallaolossa olevilla on oltava P3- varallaolosta päättävän puolto virkamatkaa tai koulutukseen osallistumista haettaessa. Maakunnan sisällä tehtäviin virka- tai virantoimitusmatkoihin sekä koulutussuunnitelman mukaisiin koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei tarvita erikseen viranhaltijapäätöstä. Matkalaskuihin on liitettävä tilaisuuden ohjelma. Ulkomaan matkoista päättää pelastusjohtaja. Viranhaltijan ja työntekijän tulee viivytyksettä ilmoittaa mahdollisesta työstä poissaolosta, jotta työnantajalle jää riittävästi aikaa järjestellä työtehtävien hoito. Sijaisesta päättää sairausloman myöntävä henkilö. Sairaudesta on toimitettava lääkärin tai terveydenhoitajan todistus, jollei päivystävän päällystöviranhaltijan tai työnantajan edustajan kanssa toisin sovita. Vuosilomasuunnitelmat vahvistetaan vuosittain viimeistään ja mennessä. Pelastusjohtaja vahvistaa pelastuspäälliköiden ja hallinnon toimistohenkilöstön vuosilomat. Turvallisuuspalvelujen pelastuspäällikkö vahvistaa riskienhallintapäälliköiden ja valmiuspäällikön vuosilomat. Pelastustoiminnan pelastuspäällikkö vahvistaa toimialueen päälliköiden vuosilomat. Toimialueen päällikkö vahvistaa asemavastaavien, mestareiden ja palotarkastajien lomat. Vuosiloman myöntävä päättää samalla vuosilomansijaisesta, sijaisen yksityiskohtaisemmasta toimenkuvasta päättää kuitenkin ao. henkilön lähin esimies tai vastuuhenkilö oman ratkaisuvaltansa puitteissa. Vuosiloman myöntävä päättää myös vuosilomansijaisen palkkauksesta paikallisen palkkausjärjestelmän mukaan. Ennen hakemuksen jättämistä P3-varallaolossa olevilla on oltava P3-varallaolosta päättävän puolto vuosilomaa haettaessa. 38 Varallaolo- ja työvuorolistat Toimialueen päällikkö vahvistaa toimialueen päällystövarallaolovuorot ja niihin tehdyt muutokset.

18 Paloaseman vastaava vahvistaa paloasemakohtaiset työvuorolistat, yksikönjohtajien ja miehistön varallaololistat sekä niihin tehdyt muutokset. Paloasemavastaava tai päivystävä pelastusviranomainen päättää äkillisissä sairaustapauksissa sijaisen ottamisesta työvuoroon. IV MUUT ASIAT 39 Tehtävä- ja tuloskeskustelut (kehityskeskustelut) Lähimmän esimiehen ja alaisen väliset tehtävä- ja tuloskeskustelut käydään vuosittain tammi- helmikuun aikana. Ensimmäiset keskustelut käydään vuoden 2011 alussa erikseen hyväksyttävän tehtävä- ja tulosasiakirjan pohjalta. Kehityskeskusteluissa arvioidaan edelliselle kaudelle sovittujen tavoitteiden toteutumista ja henkilön suoriutumista tehtävissään, käsitellään henkilön tehtäväkuvaus ja sovitaan kuluvan kauden tavoitteista sekä koulutus- ja kehittymistarpeista. 40 Uuden työntekijän perehdyttäminen Jokaisella paloasemalla tulee olla käytettävissä uuden työntekijän perehdyttämiseen tarvittava materiaali. Palopäällikkö, paloasemavastaava tai hänen määräämänsä henkilö vastaa siitä, että uusi viranhaltija tai muu työntekijä perehdytetään asianmukaisesti pelastuslaitoksen hallintoon, menettelytapoihin, työtehtäviinsä ja muihin paloasemakohtaisiin käytäntöihin. 41 Työsuojelu ja työtapaturmat 42 Työterveyshuolto Työsuojelussa noudatetaan työturvallisuuslain periaatteita ja määräyksiä työtapaturmien ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisyssä ja niiltä suojautumisessa sekä pyritään työsuojelun jatkuvaa kehittämiseen Kaikista työtapaturmista ja läheltä piti -tilanteista on välittömästi ilmoitettava lähimmälle esimiehelle. Muilta osin työtapaturmien osalta noudatetaan Lapin pelastuslaitoksen antamia yleisohjeita sekä pelastuslaitoksen mahdollisesti erikseen antamia muita ao. ohjeita. Noudatetaan pelastuslautakunnan hyväksymää sopimusta. 43 Päihteiden väärinkäyttö Päihteiden vaikutuksenalaisena työskentely on ehdottomasti kielletty koko henkilöstöltä. Muilta osin päihteiden väärinkäyttöön suhtautumisessa ja päihdeongelman käsittelyssä noudatetaan Lapin pelastuslaitoksen ao. ohjeita. 44 Henkilöstön hyvinvointi

19 Kaikkien tulee osaltaan huolehtia koko henkilöstön hyvinvoinnista ja motivoinnista. Työpaikoilla esiintyviin ongelmiin, olivatpa ne päihteisiin, työpaikkakiusaamiseen, syrjintään, epäasialliseen käyttäytymiseen tai muuhun kohdistuvaa tulee puuttua viivytyksettä. 45 Muut ohjeet Tämän toimintasäännön lisäksi pelastuslaitos voi antaa ohjeita jotka koskevat: - asemapalvelua - työntekijän perehdyttämistä - onnettomuuksien ennaltaehkäisytyötä - hälytysohjeita ja -vasteita - pelastustoimintaa ja toimintavalmiuden ylläpitoa - yhteistoimintaa toisen pelastustoimialueen kanssa - virka-apua - työsuojelua, työturvallisuutta - savu- ja kemikaalisukellusta - koulutustoimintaa - muita toimintoja - tiedotusta 46 Avotulen teon kieltäminen Pelastuslain 6 :n mukaan Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa. Lain tarkoittaman avotulen teon kieltämispäätöksen tekee varalla oleva päällikkö (P20) varalla olevan pelastusviranomaisen (P31 P38), palopäällikön taikka toimialueen päällikön esityksestä. 47 Voimaantulo Tämä toimintasääntö tulee voimaan Tällä toimintasäännöllä kumotaan pelastuslautakunnan antama toimintasääntö. Ennen toimintasäännön voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

20 LIITE 1 HALLINTO-ORGANISAATIOKAAVIO Valtuusto Hallitus Pelastuslautakunta PELASTUSLAITOS Pelastusjohtaja Hallintopalvelut Yhteistyötoimikunta Neuvottelukunta Kunnat Neuvottelukunta Sopimuspalokunnat Johtoryhmä TURVALLISUUSPALVE- LUT Päällikkö Johtoryhmä TIIMIT Hankinta PELASTUSTOIMINTA Päällikkö Johtoryhmä

21 LIITE 2 TOIMINTAORGANISAATIOKAAVIO, PELASTUSLAITOS PELASTUSJOHTAJA TURVALLISUUS- PALVELUT Päällikkö Johtoryhmä Vastuualueen tehtävät HANKINTATIIMI Hankintojen valmistelu PELASTUSTOIMINTA Päällikkö Johtoryhmä Vastuualueen tehtävät Teollisuus Rh-päällikkö Kaupunki Rh-päällikkö Maaseutu/ matkailu Rh-päällikkö Valmiussuunn. Tiedotus Valm.päällikkö Toimialue 3 kpl Alueen päällikkö Vastuualueen tehtävät Paloasemat / toimipaikat Asemavastaava Henkilöstö Sopimuspalokunnat

22 LIITE 3 TOIMINTAORGANISAATIO- JA VASTUUALUEKAAVIO PELASTUSLAITOS Pelastusjohtaja TURVALLISUUS- PALVELUT Päällikkö Johtoryhmä 1+3+1(pt) Teollisuus Kaupunkirakenne Maaseutu / matkailu Tarkastustoiminta Neuvontapalvelut Nuohoustoiminta Kemikaalivalvonta Palontutkinta Varautuminen Väestönsuojelu Riskianalyysi Turvallisuussuunnittelu Tiedotus Viranomaisyhteistyö TIIMIT Hankinta PELASTUS- TOIMINTA Päällikkö Johtoryhmä1+3+1 Sammutus- ja pelastustoiminta (mereltä tuntureille ja kaupungeista erämaihin) Öljyvahingon torjunta Kemikaalitorjunta Kansainvälien toiminta Sopimuspalokunta asiat Viranomaisyhteistyö Operatiivinen johtaminen Vastesuunnittelu Toimintavalmius Tiedotus Hankinta-asiat Riskianalyysi Palontutkinta Koulutus

23 LIITE 4 TOIMIALUEJAKO

24 LIITE 5 PÄIVYSTÄVÄT PALOMESTARIT

TOIMINTASÄÄNTÖ versio 8.9.2015 versio 2.12.2015 versio 6.12.2015

TOIMINTASÄÄNTÖ versio 8.9.2015 versio 2.12.2015 versio 6.12.2015 LAPIN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ versio 8.9.2015 versio 2.12.2015 versio 6.12.2015 Pelastuslautakunta 9.12.2010 / 105 Pelastuslautakunta 13.12.2011 / 89 Pelastuslautakunta 11.3.2014 / 14 Pelastuslautakunta

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ. Pelastuslautakunta / 105, Liite nro 4 Pelastuslautakunta / 89, Liite nro 8

LAPIN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ. Pelastuslautakunta / 105, Liite nro 4 Pelastuslautakunta / 89, Liite nro 8 LAPIN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ Pelastuslautakunta 9.12.2010 / 105, Liite nro 4 Pelastuslautakunta 13.12.2011 / 89, Liite nro 8 Sisällysluettelo I ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009. I YLEISET PERUSTEET 1 Tehtävä Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Kainuun pelastuslaitoksen alueen kunnille pelastuslaissa

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ. Pelastuslautakunnan päätös 8.11.2007, 48

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ. Pelastuslautakunnan päätös 8.11.2007, 48 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ Pelastuslautakunnan päätös 8.11.2007, 48 Voimaan 1.1.2008 1 1 Toimintasäännön tarkoitus Pelastuslaitoksen toimintasäännön tarkoituksena on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2012 Vahvistetaan otettavaksi käyttöön 1.1.2012 Pelastuslautakunta 5.10.2011 Pelastuslautakunnan toimintasäännön muuttaminen, luku 10, Pelastuslautakunta

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Hyväksytty xx.x.2013. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ. Johtokunta

Hyväksytty xx.x.2013. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ. Johtokunta Hyväksytty xx.x.2013 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ Johtokunta 1. Toimintasäännön tarkoitus Toimintasäännössä määritellään pelastuslaitoksen tehtävät, vastuualueet sekä niiden

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 96 1 Soveltamisala Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivan keskushallinnon toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 10.1.2014 ALKAEN Tampereen kaupungin valtuusto on 26.11.2008 hyväksynyt Tampereen kaupungin liikelaitosten johtosäännön. Johtosääntö tuli voimaan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö Kuopion alueellinen rakennuslautakunta Johtosääntö Kuopion kaupunginvaltuusto 25.10.2010 112 Suonenjoen kaupunginvaltuusto 25.10.2010 59 Voimaantulo 1.1.2011 Kuopion alueellisen rakennuslautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio Toimintasääntö 9.3.2015 1(11) PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Johtaminen 1.1 Pelastuslaitoksen johto ja toimivallan delegointi 1.2 Osastopäälliköiden tehtävät Pelastuskomentajan, osastopäälliköiden

Lisätiedot

SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI SIVISTYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 77 12.11.2004 Toiminta-ajatus ja tulosalueet 1 Sivistyskeskus huolehtii

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN... 4 4 VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

KAJAANIN VESI -LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAJAANIN VESI -LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ KAJAANIN VESI -LIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 7.40 Hyväksytty Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnassa 12.12.2013 1 Toimintasäännön sisältö Kajaanin Vesi -liikelaitoksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

Toimintasääntö 1.4.20132013

Toimintasääntö 1.4.20132013 Toimintasääntö 1.4.20132013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN OHJAUS... 3 2. PELASTUSTOIMEN TOIMIALA... 3 3. JOHTAMINEN... 4 3.1. Johtamistapa... 4 3.2. Johtajan tehtävät...

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

30.11.2009 Dnro 90/123/09

30.11.2009 Dnro 90/123/09 1 (6) Niuvanniemen sairaalan johtosääntö 1.1.2010 1. Luku Sairaalan toiminta, ohjaus ja valvonta 1 Sairaalan toiminta Johtokunta on 30.11.2009 hyväksynyt johtosäännön valtion mielisairaaloista annetun

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön tehtävä. 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset. 3 Esimiehen yleiset tehtävät

KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ. 1 Toimintasäännön tehtävä. 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset. 3 Esimiehen yleiset tehtävät KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Toimintasäännön tehtävä Tässä toimisäännössä määrätään johtosääntöjä täydentävästi Kuntatekniikkaliikelaitoksen organisaatiosta, tehtävistä, esimiesasemassa

Lisätiedot

OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ OULUN VPK:n HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 1.1 Hälytysosaston ensisijainen tarkoitus on huolehtia sammutus- ja pelastustehtävien hoitamisesta

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

1. Aluepelastuslaitoksen toiminnan ohjaus... 2. 2. Pelastustoimen toimiala... 2

1. Aluepelastuslaitoksen toiminnan ohjaus... 2. 2. Pelastustoimen toimiala... 2 TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluepelastuslaitoksen toiminnan ohjaus... 2 2. Pelastustoimen toimiala... 2 3. Johtaminen... 3 3.1. Johtamistapa... 3 3.2. Johtajan tehtävät... 3 3.3. Johtoryhmät...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAPUOLET Alajärven, Alavuden, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003 Voimaantulopäivä 1.1.2004 Johtosääntöä tarkistettu Kokkolan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Henkilöstö kuuluu henkilöstöhallinnollisesti joko Kuopion kaupungin tai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisuuteen.

Henkilöstö kuuluu henkilöstöhallinnollisesti joko Kuopion kaupungin tai Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alaisuuteen. KUOPION PSYKIATRIAN KESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Toimintasäännön tarkoitus Kuopion psykiatrian keskus (KPK) on perustettu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kuopion kaupungin välisellä sopimuksella.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

HALLINTOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HALLINTOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.1993 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 9.9.2004 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 25.1.2007 HALLINTOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ I luku Yleistä 1 Hallintokeskus

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunta 1.4.2009 Liite B 3 20 ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: SISÄLLYSLUETTELO SISÅLLYSLUETTELO... l 1 TOIMIALA JA KOKOONPAN0... 2 2 KIRJASTOLAITOS... 2 3

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 15.6.2011 51 Voimassa: 1.1.2012 Viite: Kumoaa aluepelastuslautakunnan 20.8.2003 hyväksymän toimintasäännön Toimivallan siirtoa ja määrittelyä ym. koskevat päätökset

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö Toimintasäännöllä määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 / 6 TEKNISEN TOIMIALAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1. TOIMINTASÄÄNNÖN PERUSTA JA TARKOITUS 2. TOIMIALAN PERUSTEHTÄVÄ 3. TOIMIALAN JOHTORYHMÄ Tämä toimintaohje perustuu Mäntsälän kunnan hallintosäännön 1 :ään. Tällä

Lisätiedot

Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö

Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 20.11.2014 125 ja se on voimassa 1.1.2015 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot