ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ. Pelastuslautakunnan päätös , 48

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ. Pelastuslautakunnan päätös 8.11.2007, 48"

Transkriptio

1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ Pelastuslautakunnan päätös , 48 Voimaan

2 1 1 Toimintasäännön tarkoitus Pelastuslaitoksen toimintasäännön tarkoituksena on sen lisäksi, mitä muissa säädöksissä on määrätty, määritellä pelastuslaitoksen, sen tulosyksiköiden sekä niiden päälliköiden tehtävät ja ratkaisuvalta. Palvelutasopäätöksen ja pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen sekä pelastuslaitoksen toimintasäännön toteutuksesta ja sen vaatimista järjestelyistä voidaan määrätä tarkemmin tulosyksiköiden toimintaohjeilla sekä pelastusjohtajan tai hänen määräämänsä viranhaltijan päätöksillä. 2 Pelastuslaitoksen tehtävät Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa pelastuslaitoksen toiminta-ajatuksen mukaisesti toimialueellaan pelastuslainsäädännössä alueen pelastustoimelle määrätyistä tehtävistä hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastuslaitos voi huolehtia myös muista toimialaan soveltuvista tehtävistä, jos niistä ei ole ilmeistä haittaa pelastuslainsäädännössä säädettyjen tehtävien hoitamiselle. 3 Pelastuslaitoksen johtoryhmä ja yhteistyöryhmä Johtoryhmä huolehtii pelastuslaitokselle asetettujen strategisten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtoryhmän jäseniä ovat pelastusjohtajan lisäksi tulosyksiköiden ja palvelualueiden päälliköt tai heidän varamiehensä. Yhteistyöryhmä tehtävänä on tukea laitoksen johtoa toiminnallisessa ja taloudellisessa suunnittelussa sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Yhteistyöryhmä käsittelee koko pelastustoimea koskevat yhteistoimintaasiat, toimintasuunnitelmat, palvelujen kehittämis- ja muutoshankkeet sekä seuraa ja arvio osaltaan pelastustoimen palvelustason toteutumista ja palvelujen vaikuttavuutta pelastustoimen alueella. Pelastuslaitoksen yhteistyöryhmän jäseniä ovat johtoryhmän jäsenten lisäksi työpaikkakokouksen valitsemat päällystön, alipäällystön, miehistön ja ensihoitohenkilöstön edustajat, työsuojeluvaltuutettu sekä vapaaehtoispalokuntien Etelä-Karjala -työryhmän yleisen kokous valitsema edustaja. Kullekin edustajalle valitaan myös henkilökohtainen varajäsen. Yhteistyöryhmän jäsenet ja heidän varamiehensä valitaan valtuustokaudeksi kerrallaan. Johto- ja yhteistyöryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.

3 2 4 Sopimuspalokuntien yhteistyöryhmä Sopimuspalokuntien yhteistyöryhmä toimii pelastustoiminnan tulosyksikössä yhteistyöelimenä, jossa käsitellään sopimuspalokuntajärjestelmän toiminnan suunnittelua ja kehittämistä. Yhteistyöryhmään kuuluu jokaisesta Etelä-Karjalan kunnasta valittu edustaja / sopimuskunta. Edustaja on vapaapalokuntalainen tai sopimuspalomies ja hänelle valitaan myös varamies. Lisäksi Etelä- Karjalan tehdaspalokunnilla on yksi yhteinen edustaja ja hänellä varamies. Edustajat sopimuspalokuntien yhteistyöryhmään esittää vapaaehtoispalokuntien Etelä-Karjalatyöryhmä. Yhteistyöryhmä valitaan valtuustokaudeksi kerrallaan. Yhteistyöryhmän asettaa pelastuslautakunta. Yhteistyöryhmän puheenjohtajan toimii pelastuspäällikkö. 5 Pelastuslaitoksen tulosyksiköt ja niiden päälliköiden tehtävät ja ratkaisuvalta Tehtäviensä suorittamista varten pelastuslaitoksen tehtävät on organisoitu johtosäännön perusteella kolmeen tulosvastuulliseen tulosyksikköön, riskienhallinta, pelastustoiminta sekä ensihoito. Lisäksi pelastuslaitoksessa on koko pelastuslaitosta palveleva erillinen tukipalvelujen vastuualue, josta tässä toimintasäännössä käytetään myös nimitystä tulosyksikkö. Tulosyksiköiden päällikköinä toimivat pelastusjohtajan alaisuudessa riskienhallintapäällikkö, pelastuspäällikkö, sairaankuljetuspäällikkö ja hallintoja taloussuunnittelija. Tulosyksiköiden ja niiden päälliköiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta määrätään tarkemmin tässä toimintasäännössä. 5.1 Riskienhallinnan tulosyksikkö Tulosyksikön tehtävänä on: tuottaa palvelutasopäätöksen mukaiset riskienhallinnan palvelut pelastustoimen alueella vastata riskienhallintaan liittyvästä suunnittelusta, kehittämisestä ja onnettomuusriskien analysoinnista yhteistyössä pelastustoiminnan tulosyksikön kanssa huolehtia yhdyskuntarakentamisen osalta pelastusviranomaiselle kuuluvista tehtävistä, joita ovat alueen ja kuntien kaavoitukseen ja rakennuslupamenettelyyn osallistuminen, rakenteellisen suojelun tehtävät sekä vaarallisia kemikaaleja käsittelevien tai varastoivien tuotantolaitosten (SEVESO kohteet) ulkoisten pelastussuunnitelmien laadinta ja ylläpito

4 3 huolehtia valvonnasta, johon kuuluvat palotarkastukset, kemikaalialivalvonta, nuohoustoiminnan valvonta, palotutkinta sekä muut onnettomuuksien ennalta ehkäisevää toimintaa koskevan lainsäädännön perusteella pelastusviranomaiselle annetut valvontatehtävät huolehtia omatoimisesta varautumisesta, johon kuuluvat turvallisuuskoulutus (valistus ja neuvonta), pelastussuunnittelun ohjaus ja koordinointi, omatoimisen varautumisen organisointi sekä varautumiskoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen siltä osin kuin se kuuluu pelastuslaitokselle huolehtia valmiussuunnittelusta, johon kuuluvat koko pelastuslaitosta koskeva valmiussuunnittelu ja sen ylläpito yhteistyössä muiden tulosyksiköiden kanssa, laajamittaisen evakuoinnin valmistelu, varautumiskoulutuksen suunnittelu sekä sopijakuntien valmiussuunnittelun ohjaus ja koordinointi sekä suunnitteluun osallistuminen erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti ylläpitää yhdessä pelastustoiminnan tulosyksikön kanssa toiminnan suunnittelun ja kehittämisen kannalta tarpeellista riskikohde- ja alueluetteloja huolehtia pelastuslaitoksen sekä sopijakuntien henkilöstö-, kalusto ja kiinteistövarauksista ja tarvittavien rekistereiden ylläpitämisestä huolehtia toimialaansa kuuluvasta tilastoinnista vastata osaltaan oman tulosyksikön työturvallisuusohjeistuksesta, - koulutuksesta ja järjestelyistä Riskienhallintapäällikön tehtävänä on: johtaa ja koordinoida tulosyksikön tehtäviä vastata tulosyksikön talousarvioiden, taloussuunnitelmien ja toimintasuunnitelmien, tilastojen sekä palvelutasopäätösten laadinnasta ja koordinoinnista vahvistaa tulosyksikön osalta tarvittavat toimintaohjeet huolehtia riskienhallintaan osallistuvan henkilöstön koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta määrätä tulosyksikön työnjaosta sekä päättää henkilöstön ja tarvittavien tiimien sekä yhteistyöryhmien perustamisesta ja niiden tehtävistä vastata osaltaan pelastuslaitoksen toimialaan kuuluvasta valmiussuunnittelusta

5 4 nimetä lainsäädännössä ylimmän pelastusviranomaisen tehtäväksi määrättyjen tarkastus, valvonta ja ilmoitustoimenpiteistä vastaavat viranhaltijat esitellä pelastusjohtajalle tulosyksikön päällystön nimitykset vastata tulosyksikköä koskevasta tiedottamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti toimia pelastusjohtajan 2. varamiehenä suorittaa muut pelastusjohtajan antamat tehtävät Riskienhallinnan tulosyksikön riskienhallintapäällikkönä toimivalta edellytetään pelastusasetuksen 12 :n mukainen pätevyys. 5.2 Pelastustoiminnan tulosyksikkö Tulosyksikön tehtävänä on: tuottaa palvelutasopäätöksen määrittelemät pelastustoiminnan palvelut pelastustoimen alueella huolehtia pelastustoimintaan varautumisesta ja pelastustoiminnasta (sammutus- ja pelastustoiminta, öljyvahinkojentorjunta ja palokuntakoulutus, vapaaehtoispalokuntatoiminta ja muu vapaaehtoistoiminta sekä toimintavalmiuden ylläpito). huolehtia erillisten sopimusten perusteella palokuntien suorittamista ensivastetehtävistä laatia oman organisaation suorittaman pelastustoiminnan tehokkaan suorittamisen edellyttämät suunnitelmat ja toimintaohjeet laatia muiden pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten ja virkaapua antavien viranomaisten, muiden pelastustoimen alueiden sekä hätäkeskuksen kanssa hälytysohje pelastustoiminnassa tarvittavien voimavarojen hälyttämisestä ja avun antamisesta huolehtia pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön ja sopimuspalokuntien koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa osaltaan oman tulosyksikön työturvallisuusohjeistuksesta, - koulutuksesta ja järjestelyistä ylläpitää määrättyjä ja muita tarpeellisia tilastoja ja rekistereitä avustaa riskienhallinnan tulosyksikköä toiminnan suunnittelun ja kehittämisen kannalta tarpeellisten riskikohde- ja alueluettelojen ylläpidossa

6 5 suorittaa erillisen tulossopimuksen mukaiset onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvät tehtävät huolehtia yhteistyössä kuntien kanssa sammutusvesihuollosta valmistella väestönsuojeluun liittyvät asiat pelastusmuodostelmien osalta valmistella väestön suojaamiseen kuuluvat onnettomuus- ja kohdeevakuointeihin liittyvät suunnitelmat yhteistyössä sopijakuntien kanssa huolehtia kaluston huollosta ja sen ohjeistuksesta sekä kalustoluettelojen ylläpidosta huolehtia paloasemien, johtokeskusten ja johtamispaikkojen johtamisvalmiuksien sekä viesti-, hälytys- ja tietotekniikan ylläpidosta valvoa osaltaan laitoksen hallussa olevien kiinteistöjen hoitoa Pelastuspäällikön tehtävänä on: johtaa ja koordinoida tulosyksikön tehtäviä määrätä tulosyksikön työnjaosta sekä päättää henkilöstön ja tarvittavien tiimien sekä yhteistyöryhmien perustamisesta ja niiden tehtävistä vastata tulosyksikön talousarvioiden, taloussuunnitelmien, tilastojen ja toimintasuunnitelmien sekä palvelutasopäätösten laadinnasta ja koordinoinnista vahvistaa tulosyksikön osalta tarvittavat toimintaohjeet päättää pelastustoiminnan toimintavalmiuden vaatimista päivystys- ja varallaolojärjestelyistä palvelutasopäätöksen mukaisesti sekä niiden ylläpitämisestä ja käytännön ohjeistuksesta päättää pelastuslaitoksen kaluston sijoittamisesta ja mahdollisista siirroista toimialueella vastata pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien koulutuksen suunnittelusta vastata ja valvoo tulosyksikön talousasioista annettujen ohjeiden mukaisesti vastaa pelastuslaitoksen työturvallisuustoimenpiteistä ja niiden ohjeistuksesta sekä koulutuksesta esittelee pelastusjohtajalle tulosyksikön päällystön nimitykset

7 6 vastaa tulosyksikköä koskevasta tiedottamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti toimii pelastusjohtajan 1. varamiehenä toimii laitoksen työsuojelupäällikkönä suorittaa muut pelastusjohtajan antamat tehtävät. Pelastustoiminnan tulosyksikön pelastuspäällikkönä toimivalta edellytetään pelastusasetuksen 12 :n mukainen pätevyys. 5.3 Ensihoidon tulosyksikkö Tulosyksikön tehtävänä on huolehtia erillisten sopimusten perusteella pelastuslaitoksen suorittamasta ensihoitotoiminnasta. Sairaankuljetuspäällikön tehtävänä on: johtaa ja koordinoida tulosyksikön tehtäviä vastata johtamiensa yhteistyöryhmien ja tiimien perustamisesta ja yhteistyön tuloksellisesta sujuvuudesta vastata tulosyksikön talousarvioiden, taloussuunnitelmien, tilastojen ja toimintasuunnitelmien sekä palvelutasopäätösten laadinnasta ja koordinoinnista määrätä tulosyksikön työnjaosta sekä päättää henkilöstön ja tarvittavien tiimien sekä yhteistyöryhmien perustamisesta ja niiden tehtävistä päättää ensihoidon osalta toimintavalmiuden vaatimista päivystys- ja varallaolojärjestelyistä sopimusten mukaisesti sekä niiden ylläpitämisestä ja käytännön ohjeistuksesta toimii yhteyshenkilönä terveydenhuoltoviranomaisiin huolehtii osaltaan tulosyksikön työturvallisuusasioista vastata osaltaan tulosyksikön hankinnoista suunnitella yhteistyössä terveydenhuoltoviranomaisten kanssa lääkinnällisen pelastustoiminnan järjestäminen ohjata ja koordinoi ensivastetoimintaa yhteistyössä pelastustoiminnan tulosyksikön päällikön kanssa vastata osaltaan oman tulosyksikön työturvallisuusohjeistuksesta, - koulutuksesta ja järjestelyistä

8 5.4 Tukipalvelut 7 vastata tulosyksikköä koskevasta tiedottamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti suorittaa muut pelastusjohtajan antamat tehtävät Ensihoidon tulosyksikön sairaankuljetuspäällikkönä toimivalta edellytetään pelastusasetuksen 12 :n mukainen pätevyys tai tehtävään soveltuva terveydenhoitoalan korkeakoulututkinto. Tukipalvelujen tehtävänä on huolehtia koko pelastuslaitosta koskevasta taloussuunnittelusta ja seurannasta, tilinpitotehtävistä, arkistoinnista, tilastoinnista sekä hallinnollisesta irtaimistoluetteloinnista. ohjata ja kehittää erikseen taloussuunnittelua ja seurantaa sekä hallintoasioiden hoitamista koko pelastustoimen alueella. hoitaa henkilöstöhallintoon ja palvelussuhteisiin liittyvät tehtävät siltä osin, kun niitä ei hoideta tulosyksikössä vastaa pelastuslautakunnan esityslistojen ja pöytäkirjojen laadinnasta sekä pelastuslautakunnan sihteerin tehtävistä lautakunnan päättämällä tavalla vastaa tulosyksiköiden esitysten pohjalta pelastuslaitoksen hankinnoista niitä koskevien päätösten ja ohjeiden mukaisesti huolehtii tarvittavien rekisterien ylläpidosta huolehtii koko pelastuslaitosta koskevasta sidosryhmätoiminnan suunnittelusta sekä sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä huolehtia pelastuslaitoksen vakuutuksiin kuuluvista tehtävistä vastaa osaltaan oman vastuualueen työturvallisuusohjeistuksesta, - koulutuksesta ja järjestelyistä Hallinto- ja taloussuunnittelijan tehtävänä on: johtaa ja koordinoida vastuualueen tehtäviä vastata tarvittavien yhteistyöryhmien ja tiimien perustamisesta ja yhteistyön tuloksellisesta sujuvuudesta vastata koko pelastuslaitosta koskevien toimintasuunnitelmien tilastojen sekä palvelutasopäätösten laadinnasta ja koordinoinnista yhteistyössä tulosyksiköiden päälliköiden kanssa

9 5.5 Palvelualueet 8 vastata laitoksen talouden suunnittelusta ja valvonnasta sekä valmistelee yhdessä tulosyksiköiden päälliköiden kanssa vuotuisen talousarvion ja käyttösuunnitelman vastata ja ohjeistaa laitoksen henkilöstöhallintoon kuuluvia asioita johtaa laitoksen toimistojen toimintaa valmistelee pelastuslaitosta koskevat sopimukset yhdessä pelastusjohtajan ja tulosyksikön päällikön kanssa toimia yhteyshenkilönä kaupungin henkilöstö- ja taloushallintoon toimia yhteyshenkilönä sopijakuntiin hallinto-, talous- ja kiinteistöasioiden osalta toimia pelastuslautakunnan sihteerinä toimia pelastuslaitoksen johtoryhmän ja yhteistyöryhmän sihteerinä toimia pelastuslaitoksen tiedottajana esittelee pelastusjohtajalle toimistohenkilöstön valinnat suorittaa muut pelastusjohtajan antamat tehtävät Tukipalveluiden tulosyksikön päällikkönä toimivalta hallinto- ja taloussuunnistelijalta edellytetään pelastusasetuksen 12 :n mukainen pätevyys taikka muu tehtävävään soveltuva korkeakoulututkinto. Pelastustoimintaan ja siihen varautumista varten pelastustoimen alue jaetaan seutukuntajaon mukaisiin palvelualueisiin, joita ovat: Imatran alue (Imatra, Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti) Lappeenrannan alue (Joutseno ja Lappeenranta) Länsi-Saimaan alue (Lemi, Luumäki, Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari ja Ylämaa) Palvelualueelle nimetään vastuuhenkilöksi palopäällikkö, joka toimii pelastuspäällikön alaisuudessa. Palopäällikön tehtävänä on johtaa ja valvoa pelastustoiminnan tulosyksikölle määrättyjen tehtävien suorittamista palvelualueellaan sekä toimia seutukunnan kuntien yhteyshenkilönä. Palvelualueen palopäällikkönä toimivalta edellytetään pelastusasetuksen 12 :n mukainen pätevyys.

10 9 5.6 Työryhmät Lyhytaikaisten tilapäisten tehtävien hoitamiseksi voidaan pelastuslaitokseen perustaa työryhmiä. Tulosyksiköitä koskevat yhteiset työryhmät nimeää pelastusjohtaja. Tulosyksikön sisäiset työryhmät nimeää tulosyksikön päällikkö. 6 Pelastusjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä johtosäännössä on määrätty pelastusjohtajan tehtävistä, pelastusjohtaja vastaa pelastuslaitoksen johtamisesta. Hän johtaa ja koordinoi pelastuslaitoksen toimintaa, lainsäädännön, palvelutasopäätöksen, pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen johtosääntöjen määrittämien tehtävien sekä tämän toimintaohjeen ja pelastuslautakunnan määrittämien suuntaviivojen mukaisesti. Pelastusjohtajan tehtävänä on toimia pelastuslain 4 :ssä tarkoitettuna Etelä-Karjalan pelastustoimen alueen ylimpänä viranhaltijana. Pelastusjohtaja määrää pelastusviranomaisena toimivat viranhaltijat. 7 Pelastuslaitoksen muu organisointi sekä henkilökunnan tehtävät Kunkin henkilön asema, vastuu, tehtävät ja lähimmät esimiehet määritellään tehtäväkuvassa, ellei tehtäviä ole määrätty johtosäännössä tai toimintasäännössä. Pelastusjohtaja päättää tarvittaessa tulosyksiköiden välisestä työnjaosta ja tehtävistä. Pelastusjohtaja päättää tarvittaessa henkilöstön siirtämisestä tulosyksiköstä toiseen tulosyksikön päällikköä kuultuaan. Pelastusjohtaja päättää tulosyksikön päällikön sijoituspaikasta ja tarvittaessa sen siirtämisestä toimialueella. Tulosyksikön päällikkö päättää tulosyksikkönsä henkilöstön sijoituspaikasta ja tarvittaessa niiden siirtämisestä toimialueella. Ennen siirtopäätöksen tekemistä tulee kuulla kyseistä henkilöä ja tarvittaessa hänen avustajaansa. 8 Taloudellinen ja toiminnallinen vastuu sekä seuranta Hankinta- ja tilausvaltuuksien sekä laskujen hyväksymisien osalta noudatetaan pelastuslautakunnan päättämiä rajoja. Henkilöt, joilla on toiminnallista ja taloudellista vastuuta sekä päätösvaltaa hankintojen suorittamisesta ja laskujen hyväksymisessä vastaavat, että suunnitellut määrärahat riittävät talousarvion mukaisesti.

11 10 Taloudellisesta seurannasta vastaa tukipalvelujen tulosyksikkö yhteistyössä teknisen toimen ja taloushallinnon kanssa. Toiminnallisten seurantaraporttien laadinnasta vastaavat tulosyksiköiden päälliköt. Talouden ja toiminnan seurannasta laaditaan raportit kuukausittain, joista yhteenveto saatetaan pelastuslautakunnan ja pelastustoimen neuvottelukunnan tietoon neljännesvuosittain. 9 Henkilöstön ottaminen Henkilöstön ottamisesta määrätään pelastuslautakunnan johtosäännössä. 10 Virkavapaudet, työlomat, vuosilomat Lakiin, työ- ja virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden, työloman tai vuosiloman myöntää - pelastusjohtaja: tulosyksiköiden päälliköille - tulosyksikön päällikkö: tulosyksikön henkilöstölle Sijaisen viranhaltijalle ja työntekijälle ottaa tarvittaessa se viranhaltija, jonka tehtävänä on virkavapauden ja työloman myöntäminen. 11 Koulutus, virka- ja työmatkat Koulutukseen määrää sekä virka- ja työmatkamääräyksen antaa: - pelastusjohtaja: tulosyksiköiden päälliköille - tulosyksikön päällikkö: tulosyksikön henkilöstölle 12 Päätösten allekirjoittaminen Pelastuslautakunnan päätöksen perusteella tehtävät asiakirjat allekirjoittaa pelastusjohtaja. Koko pelastuslaitosta koskevat sopimukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa pelastusjohtaja. Tulosyksikköä koskevat sopimukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa tulosyksikön päällikkö. Niiden viranhaltijoiden, joille johtosäännössä, toimintasäännössä tai muutoin on uskottu ratkaisuvaltaa, on pidettävä pöytäkirjaa tekemistään päätöksistä. Päätökset on päivättävä ja numeroitava juoksevalla numerolla kalenterivuosittain. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimus- tai muutoksenhakuohje, mikäli päätökseen on mahdollista hakea muutosta. Päätöspöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä erikseen annettujen ohjeiden mukaan. Päätöstä ei tarvitse toimittaa pelastuslautakunnalle eikä

12 11 pelastuslautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan, ellei jossain yksittäistapauksessa erikseen muuta päätä. Viranhaltijapäätökset tuodaan pelastuslautakunnalle puolivuosittain tiedoksi. Mikäli on epäselvyyttä siitä, kenen ratkaistavaksi asia kuuluu, käsittelijän määrää pelastusjohtaja tai hänen sijaisensa. 13 Toimivallan siirtäminen 14 Voimaantulo Pelastuslaitoksen viranhaltija voi päättää tässä toimintasäännössä hänelle määrätyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. Tämä toimintasääntö on pelastuslautakunnan kokouksessaan vahvistama ( 48) ja astuu voimaan Samalla kumotaan pelastuslautakunnan vahvistama( 29) toimintasääntö. Henkilöillä, jotka ovat Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen toimialueen päällikköviroissa toimintasäännön voimaantullessa, on mahdollisuus siirtyä tämän toimintasäännön tarkoittamaan palvelualueen palopäällikön tehtäviin esitetyistä pätevyysvaatimuksista huolimatta edellyttäen, että henkilöllä on pelastusasetuksen 12 :n edellyttämä pätevyys. Samoin toimintasäännön tarkoittamaan hallinto- ja taloussuunnittelijan tehtävään voidaan valita Lappeenrannan kaupungin palveluksessa oleva henkilö esitetyistä pätevyysvaatimuksista huolimatta edellyttäen, että henkilöllä on muu tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä työkokemus hallinto- ja taloustehtävistä.

13 12 LIITE Etelä-Karjalan pelastuslaitos Pelastusjohtaja Tukipalvelut Hallinto- ja taloussuunnittelija Johtoryhmä Yhteistyöryhmä Riskienhallinta Riskienhallintapäällikkö Pelastustoiminta Pelastuspäällikkö Ensihoito Sairaankuljetuspäällikkö Sopimuspalokuntien yhteistyöryhmä Yhdyskuntarakentaminen Paloinsinööri Länsi-Saimaa Palopäällikkö Lappeenranta Palopäällikkö Imatra Palopäällikkö Vastaava ensihoitaja Valvonta Johtava palotarkastaja Omatoiminen varautuminen Pelastussuunnittelija Valmiussuunnittelu Valmiussuunnittelija Pelastustoimintaan varautuminen ja pelastustoiminta Onnettomuuksien ehkäisytehtäviin osallistuminen Ensivastetoiminta

TOIMINTASÄÄNTÖ LAPIN PELASTUSLAITOS

TOIMINTASÄÄNTÖ LAPIN PELASTUSLAITOS LAPIN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ Pelastuslautakunta 9.12.2010 / 105 Pelastuslautakunta 13.12.2011 / 89 Pelastuslautakunta 11.3.2014 / 14, Liite nro 10 Sisällysluettelo I ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Hyväksytty xx.x.2013. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ. Johtokunta

Hyväksytty xx.x.2013. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ. Johtokunta Hyväksytty xx.x.2013 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos TOIMINTASÄÄNTÖ Johtokunta 1. Toimintasäännön tarkoitus Toimintasäännössä määritellään pelastuslaitoksen tehtävät, vastuualueet sekä niiden

Lisätiedot

Toimintasääntö 1.4.20132013

Toimintasääntö 1.4.20132013 Toimintasääntö 1.4.20132013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN OHJAUS... 3 2. PELASTUSTOIMEN TOIMIALA... 3 3. JOHTAMINEN... 4 3.1. Johtamistapa... 4 3.2. Johtajan tehtävät...

Lisätiedot

Toimintasääntö 1.1.20152013

Toimintasääntö 1.1.20152013 Toimintasääntö 1.1.20152013 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNAN OHJAUS... 1 2. PELASTUSTOIMEN TOIMIALA... 1 3. JOHTAMINEN... 2 3.1. Johtamistapa... 2 3.2. Johtajan tehtävät... 2 3.3. Johtoryhmät...

Lisätiedot

H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö

H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö 2. FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö Yhtymäkokouksen hyväksymä (3.12.2014 30) Voimaantulo: 1.1.2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallintosääntö Sisällys 1. LUKU...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Johtoryhmä 30.9.2014, Yhtymähallitus 9.10.2014, Yhtymävaltuusto 30.10.2014 Sisällys YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1. Hallintosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Hallintosääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Hallintosääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1(18) Hallintosääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hyväksytty valtuustossa 12.6.2012. Voimaantulo 1. tammikuuta 2013 Muutokset 25.11.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Hallintosäänt Hallint ö osäänt ö

Hallintosäänt Hallint ö osäänt ö Hallintosääntö SISÄLLYSLUETTELO 1 Luku YLEISTÄ... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Luku KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN HALLINTO... 1 2 Luottamuselimet... 1 3 Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin ja sen tehtävät... 1

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan hallintosääntö

Nurmijärven kunnan hallintosääntö Nurmijärven kunnan hallintosääntö www.nurmijarvi.fi 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1.1. Soveltamisala... 4 2. ORGANISAATIO... 4 2.1. Johtaminen, organisaatio... 4 2.2. Luottamushenkilöorganisaatio... 5 2.2.1.

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Sivu 1 / 24 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 24 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 24 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 24 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 25 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt...4 2

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 18.12.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 23.01.2013 Raahen kaupunginvaltuusto 25.02.2013 Siikajoen kunnanvaltuusto 27.02.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

MUHOKSEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ MUHOKSEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 31.3.2011 / 18 hyväksymä Sisältää valtuuston sääntöön erillisillä päätöksillä tekemät muutokset. Valtuuston päätökset on luetteloitu sivulle 6 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Esitys muutoksiksi 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Kuopion kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö 1 luku Kokoonpano, tehtävät ja toimivalta 1 Yleiset tehtävät 2 Kokoonpano ja toimikausi 3 Esittely Kaupunginhallitus johtaa

Lisätiedot

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos xx.xx.2011 muutokset 2 (25) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...4 2 LUKU ORGANISAATIO...4 2 Luottamushenkilöorganisaatio ja sen tehtävät...4

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kangasalan valtuusto 13.10.2008 93 13.12.2010 17 12.12.2011 111 10.12.2012 111 4.3.2013 47 9.12.2013 140 17.11.2014 88 2 SISÄLLYS 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Hallintosääntö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hallintosääntö Hallintosääntö, voimassa 1.1.2009 alkaen - valtuusto 26.11.2008 Hallintosäännön muutos 34:n osalta - hallitus 5.2.2010 22 - valtuusto

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 16.1.2013 14 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petultk 160113 14 2(15) I YLEISTÄ...3 1 Toimiala/Soveltamisala... 3 2 Toimintatavat... 3 II ORGANISAATIO...4

Lisätiedot