EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 99/201 Käsittelijä Aki Lappalainen Puhelinnumero Projektikoodi A30896 Tila Valmis PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Paikkatiedon innovaatioverkoston kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelma Pohjois-Suomi Toimintalinja 2 : Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Projektityyppi Sekä investointi- että kehittämisprojekti Vastuuviranomainen Pohjois-Pohjanmaan liitto Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Oulun seudun ammattikorkeakoulu, luonnonvara-alan yksikkö Projektin vastuuhenkilön nimi Jukka Tikkanen Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Toni Sankari Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Paikkatiedon innovaatioverkoston kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa (InnoGIS-hanke) toteutetun yhteistyön tarkoituksena oli yhdistää organisaatioiden paikkatietoasiantuntemus uusien ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseksi. Tarve uusille teknologisille ratkaisuille, laadukkaille paikkatietoaineistoille ja käyttäjien vaatimusten huomioimiselle on kasvanut paikkatietojärjestelmien ja -teknologian käytön yleistyessä. Paikkatiedon merkitys ja hyödyntämismahdollisuudet on tiedostettu yhteiskunnan eri sektoreilla muun muassa toimintojen suunnittelussa, ohjauksessa sekä tehostamisessa. Paikkatietoon liittyvän innovaatiotoiminnan odotetaan kasvavan EU:n Inspire-direktiivin toteutuksen myötä. Direktiivin avulla Eurooppaan on määrä luoda yhtenäinen paikkatietoinfrastruktuuri, jossa yhdistyvät kansalliset paikkatietoaineistot ja -palvelut. Suomessa Maanmittauslaitos avasi toukokuussa 2012 maastotietoaineistot vapaaseen käyttöön direktiivin ohjaamana. Jotta alati lisääntyvistä ja avautuvista paikkatietoaineistoista saataisiin hyöty irti, on uusia hyödyntämiskohteita ideoitava ja paikkatiedon eri osaamisalueita kehitettävä. Hankkeessa työskentelevän tutkimusryhmän jäsenet tekivät vuorovaikutteista tutkimusyhteistyötä toteuttamalla kehittämistehtäviä, joiden aihepiirit koskevat paikkaperustaisten julkisten palvelujen laajaa EURA JÄRJESTELMÄ 1/11

2 kenttää ja joiden toteutus edellytti tutkimusryhmältä monitieteistä paikkatieto-osaamista. Paikkatietoosaaminen voidaan käsittää usean eri osaamisalueen kautta. Osaamisalueet voidaan jakaa esimerkiksi neljään pääluokkaan: 1) ohjelmistokehitys, 2) paikkatietoratkaisut, 3) tiedonkeruu ja hallinta, 4) spatiaaliset analyysit. Hankkeen osatoteuttajilla oli entuudestaan keskenään erilaiset osaamisprofiilit, joiden yhdistäminen mahdollisti hankkeessa toteutetun kehittämistyön ja samalla laajensi kehitystyöhön osallistuneen henkilöstön osaamispohjaa aikaisempaan verrattuna. Hankkeen kohderyhmänä olivat julkiset organisaatiot, jotka hyötyvät paikkatietoisten sovellusten, työkalujen ja menetelmien käyttöönotosta. Kohderyhmään kuului myös hankkeen toteuttajaorganisaatiot, joiden osaamisen taso nousi hankkeen toteutuksen myötä. Hankkeella ei ollut toimintaa, joka kuuluu suorien yritystukien piiriin. Kaikki hankkeen tulokset ovat vapaasti hyödynnettävissä minkä tahansa organisaation käyttöön. 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Hankkeen jokaiselle ns. kehittämistehtävälle/tutkimusteemalle määriteltiin osatoteuttajista vastuuorganisaatio, joka vastasi toimenpiteiden eteenpäin viemisestä ja suorittamisesta. Hankkeen edetessä osatoteuttajien välinen yhteistyö tiivistyi ja tutkimusteemojen työstämiseen osallistuivat vastuullisen organisaation lisäksi myös muut osatoteuttajat taustaorganisaatioiden ja sidosryhmien asiantuntemusta hyödyntäen. Hyvä esimerkki laajapohjaisesti toimineesta yhteistyöstä oli hankkeen toteutusajan jälkimmäisellä puoliskolla toteutettu ns. osallistavan suunnittelun kyselytyökalun kehitys. Kyseessä on avoimen lähdekoodin ohjelmiston prototyyppi, jonka tarvemäärittelyyn osallistui Oulun seudun ammattikorkeakoulusta ja Oulun yliopistosta sekä hankkeen projektiryhmän jäseniä että myös asiantuntijoita projektiryhmän ulkopuolelta. Varsinainen kehitystyö tehtiin yhteistyössä Oamkin, Oulun yliopiston (maantieteen laitos & Oulun Eteläisen instituutti) ja Playsign Oy:n kanssa hankkeen ulkopuolisia osallistavan suunnittelun asiantuntijoita hyödyntäen. Playsign Oy teki sovelluskehitystyötä hankkeelle ostopalveluna voittamansa tarjouskilpailun jälkeen. Sovelluksen ensimmäistä kehitysversiota testattiin Oamkin asiantuntijoiden toimesta Rukan alueelle kohdistuneessa tapaustutkimuksessa. Testauksesta saatuja kokemuksia hyödynnettiin sovelluksen jatkokehityksessä, joka tähtäsi toisen, Haukiputaan Kellon kylän alueelle sijoittuvaan tapaustutkimuksen toteuttamiseen. Tähän toiseen sovelluksen kehitysvaiheeseen osallistui merkittävällä panoksella myös Oamkin opinnäytetyötä tehnyt opiskelija. Edellä kuvatun sovelluskehitystyön tapaan myös muissa hankkeen kehittämistehtävissä/tutkimusteemoissa tehtiin yhteistyötä osatoteuttajien ja varsinaisen hankeorganisaation ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Esimerkiksi täsmäviljelyyn keskittyneessä kehittämistehtävässä erittäin tärkeänä asiantuntijatahona oli MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) aiheeseen erikoistuneet tutkijat. Täsmäviljelyn kehittämistehtävässä tehtiin hyvin tiivistä yhteistyötä etenkin Oamkin ja Centrian projektiryhmän jäsenten kesken, mutta erittäin keskeisessä asemassa olivat myös Oulun Eteläisen instituutin ja Centrian asiantuntijoiden työpanos ja osaamisen jakaminen. Laserkeilauksen kehittämistehtävän päävastuullinen toteuttaja oli Centria ja siihen kuuluneissa toimissa tehtiin paljon yhteistyötä mm. Ylivieskan ja Oulun kaupunkien sekä alueella toimivien yritysten kanssa. Yhteistyöyritykset valikoituivat toimintaan mukaan siten, että yritykset tiedostivat tarpeen (esim. tuotantolinjan uudistaminen, varastoauman koon mittaustarve EURA JÄRJESTELMÄ 2/11

3 jne.), johon ne halusivat saada ratkaisua uutta menetelmää käyttäen. Palveluiden saavutettavuutta käsittelevässä tutkimusteemassa yhteistyötahoja olivat kuntaorganisaatiot niin Oulun kuin myös Oulun Eteläisen alueelta. Tutkimusteema oli Oulun yliopiston maantieteen laitoksen päävastuulla, ja sen toteutuksessa hyödynnettiin mm. Oamkin Sosiaali- ja terveysalan yksikön henkilöstön asiantuntemusta. Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena oli toisaalta toiminnan bechmarkkaus ja toisaalta hankkeessa saatujen tulosten levittäminen. Hankkeessa toteutettiin neljä kansainvälistä matkaa. Ensimmäinen niistä tehtiin projektipäällikön toimesta Alankomaihin kesäkuussa 2009, ja sen tarkoituksena oli tutustua Wageningen ja Larensteinin yliopistojen paikkatietoon liittyvään tki-toimintaan. Vuonna 2010 toteutettiin hankkeen projektitutkijoiden toimesta kaksi erillistä matkaa Yhdysvaltoihin Washingtoniin tavoitteena hankkeen toiminnasta tiedottaminen ja osaamisen kartuttaminen. Helmikuussa 2012 tehtiin hankkeen tuloksista tiedottava seminaarimatka Espanjaan Valenciaan. 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Projektisuunnitelmassa oli määritetty viestinnän tavoitteiksi hankkeen toiminnasta tiedottaminen, hyödynsaajien informointi hankkeen tuloksista sekä erityisesti osaamisen levittäminen. Suunnitelman mukaan hankkeelle oli määrä luoda tavoitteista, toiminnasta ja tuloksista tiedottavat internetsivut sekä laatia vähintään kaksi artikkelia tai julkaisua. Hanketta toteutettaessa ulkoisen tiedottamisen tärkeimmiksi välineiksi nousivat internetsivut, toiminnasta ja tuloksista kertovat julkaisut, kansainväliset ja kotimaiset seminaarit sekä hankkeen itsensä järjestämät alueelliset seminaarit Ylivieskassa ja Oulussa. Projektisuunnitelmaan nähden toteutettujen julkisuus- ja tiedottamistoimien voidaan katsoa ylittäneen asetetut tavoitteet. Hankkeen internetsivuille on laadittu kuvaukset hankkeen toiminnasta sekä koottu tärkeimmät tuotetut materiaalit. Internetsivut toimivat hankkeen järjestämien alueellisten seminaarien markkinointi- ja ilmoittautumiskanavana toteutusaikana. Seminaarien jälkeen nettisivuille koottiin seminaariesitysten materiaalit osallistujien ja muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen ladattavaksi. Tulosten levittämisen kannalta erittäin merkittävässä asemassa olleet alueelliset seminaarit järjestettiin hankkeen toimesta Ylivieskassa ja Oulussa Ylivieskan seminaariin osallistui noin 60 henkilöä ja Oulun seminaariin 88 henkilöä. Etenkin Oulun seminaarin kuulijakunta oli hyvin monialainen ja yhteiskunnan eri sektoreita edustava. Hankkeen tulosten esittelyn lisäksi seminaariohjelmassa oli mukana sidosryhmien puheenvuoroja paikkatiedon hyödyntämisestä. Oulun seminaaria markkinoitiin hankkeen internetsivujen lisäksi Kalevassa julkaistulla lehti-ilmoituksella sekä sähköpostitse tehdyllä laajalla tiedottamisella. Edellä mainittujen lisäksi hanke järjesti laserkeilausta koskevan seminaarin, jossa mm. demonstroitiin hankkeen käytössä olleen maalaserkeilaimen käyttöä. Seminaarin osallistujamäärä oli 35 henkilöä. Hankkeen tuloksia esiteltiin myös muiden tahojen järjestämissä tieteellisissä seminaareissa sekä kotimaassa että ulkomailla. Tuloksia esiteltiin kahdessa kansainvälisessä seminaarissa: Washingtonissa huhtikuussa 2010 ja Valenciassa helmikuussa Suomessa järjestetyissä seminaareissa hankkeen toiminta oli esillä EURA JÄRJESTELMÄ 3/11

4 kahden esityksen voimin kansainvälisessä GI Norden seminaarissa sekä täsmäviljelyteeman esittelyllä Maataloustieteenpäivillä Hankkeen tulosten dokumentaatio on tehty julkiseksi paitsi edellä kuvattujen toimintojen myötä niin myös tieteellisten artikkelien sekä tutkimusraporttien kautta. Nämä materiaalit on liitetty hankkeen internetsivuille vapaasti hyödynnettäväksi. Osa artikkeleista on vielä loppuraportin laadinta-ajankohtana arviointikäsittelyssä, mutta ne liitetään julkaisun jälkeen hankkeen nettisivuille. Hankkeen toteutusaikana hanke oli esillä myös paikallislehdistössä. Kalajokilaaksossa julkaistiin lennokkikeilaimen kokeilua käsittelevä artikkeli ja Kalevassa esiteltiin palveluiden saavutettavuutta arvioivaa menetelmää mittavalla artikkelilla. 6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektisuunnitelman mukaisesti kehittämistehtävien tueksi tuli muodostaa ns. asiantuntijatukiryhmiä, joiden kokoonpanot olivat poikkitieteellisiä ja koostuvat omien alojensa asiantuntijoista. Hankkeen kehittämistehtävien käynnistyttyä merkittävänä haasteena oli saada sitoutettua ulkopuoliset asiantuntijat hankkeen toimintojen ohjaamiseen. Käytännössä monet kehittämistehtävien tueksi suunnitellut henkilöt olivat täystyöllistettyjä oman organisaationsa tehtävissä, minkä vuoksi aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen tämän hankkeen toimintaan ei ollut ajanpuutteen vuoksi mahdollista. Hankkeesta ei voitu maksaa korvausta hankkeen ulkopuolisten osallistujien työhön, joten taloudelliset tekijät vaikeuttivat asiantuntijatukiryhmien muodostumista. Asiantuntijatukiryhmien osallistuminen hankkeeseen kuitenkin toteutui hankkeen edetessä paremmin kuin hankkeen alussa. 8. PROJEKTIN TULOKSET Hankkeen alkuperäiset tavoitteet esitettiin projektisuunnitelmassa viiden kehittämistehtävän alla. Hankkeen toteutuksen edetessä kehittämistehtävien sisällöt tarkentuivat, sulautuivat osittain yhteen ja myös yksi kokonaan uusi aihealue tuli toteutukseen mukaan. Hankkeen konkreettiset tulokset voidaan jakaa karkeasti neljän kehittämistehtävän/tutkimusteeman alle: 1) Maalaserkeilauksen tiedontuotantopalvelu, 2) GIS-analyysivälineet palveluiden saavutettavuuden optimointiin, 3) Täsmäviljelyssä syntyvien paikkatietojen käsittely ja yhteensopivuuden kehittäminen, 4) Osallistavan suunnittelun ja laadullisen tiedon keräämisen työkalu. Näiden neljän aihealueittaisen teeman lisäksi hankkeen toiminta on tuottanut tuloksia ns. läpileikkaaville aiheille, joita ovat Centrian innovointialustan kehittäminen sekä tutkimustyön vuorovaikutteisuus. Hankkeen toiminnalla on ollut yhteisiä tuloksia myös mm. osaamisen kasvua koskien. Tutkimusteemakohtaiset sekä hankkeen yhteiset tulokset on esitelty seuraavissa kappaleissa. 1) Maalaserkeilauksen tiedontuotantopalvelu: EURA JÄRJESTELMÄ 4/11

5 Hankkeessa hyödynnettiin erillisessä projektissa hankittua maalaserkeilainlaitteistoa ja muuta kalustoa sekä aineistojen käsittelyssä tarvittavia ohjelmistoja. Laitteistoista ja ohjelmistoista rakennettiin GIS-laboratorio Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tiloihin Ylivieskaan. Hankkeen aikana tutkittiin maalaserkeilaimen sovellettavuutta tiedontuotantoon erilaisten tapaustutkimusten kautta. Laserkeilauksen ja mallinnuksen tarkkuutta ja käytettävyyttä arvioitiin sekä rakennetuissa että luonnollisessa ympäristössä, minkä lisäksi hankkeessa kokeiltiin ns. lennokkikeilausta yhteistyössä Mitta Oy:n kanssa. Varsinaisten keilaustoimien ja datan mallinnustöiden lisäksi perehdyttiin pistepilvien ja mallien tallentamisen menetelmiin. Hankkeessa kehitettiin maalaserkeilaimen ja sitä tukevien laitteistojen sekä ohjelmistojen ympärille maastotiedontuotannon palvelu. Tiedontuotantoon osallistuneen henkilöstön osaaminen kehittyi hankkeen aikana ja toteuttajien sekä sidosryhmien tietämys maalaserkeilaimen sovellettavuudesta kasvoi. Tapaustutkimuksista laadittiin raportoinnit, jotka ovat saatavilla hankkeen internetsivuilla. 2) GIS-analyysivälineet palveluiden saavutettavuuden optimointiin: Julkispalveluiden saavutettavuuden optimointiin kehitettiin kaksi toimintamallia, joita molempia testikäytettiin todellisten kuntaliitosten tuottaman uudelleenorganisoinnin arvioimiseksi. Molemmissa menetelmissä käytettiin hyväksi digitaalista tieverkkoa, väestön sisältävää ruutuaineistoa ja ArcGIS - ohjelmiston Network Analyst työkalupakin työkaluja uudella tavalla soveltaen. Siikalatvan neljän kuntakeskuksen saavutettavuutta eri-ikäiselle väestölle tieverkkoa pitkin arvioitiin suhteellisen saavutettavuuden ja keskimääräisen kuljettavan etäisyyden kautta. Toisessa tapaustutkimuksessa arvioitiin uuden Oulun aluerakennetta, ja siinä löydettiin paikkatietomenetelmällä kattavan palvelurakenteen kautta tärkeimmät sijainnit. Molemmissa tapaustutkimuksissa käytetyt menetelmät ovat käyttökelpoisia julkispalveluverkon uudelleenorganisointien yhteydessä ja ne vastaavat kumpikin hieman erilaiseen ongelmaan. Siikalatvan tapaustutkimus kuvaa tilannetta, jossa valitaan yksi sijainti, joka parhaiten palvelee koko aluetta, kun taas uuden Oulun tapaustutkimus kuvaa monikeskuksisen aluerakenteen optimoimista tavoitteena kattava palveluverkko. 3) Täsmäviljelyssä syntyvien paikkatietojen käsittely ja yhteensopivuuden kehittäminen: Tutkimusteemassa tarkasteltiin täsmäviljelyn paikkatiedoille asetettuja laatu- ja yhteensopivuuden vaatimuksia ja kehitettiin menetelmiä, joilla erilaisista laitteistoista peräisin olevia mittaustietoja saadaan käsiteltyä ja yhteen sovitettua luotettavaksi paikkatiedoksi. Toteutettu tietojärjestelmäkehitystyö mahdollistaa paikkatietoaineistojen yhteensovittamisen ja siinä tarvittavien rajapintojen testaamisen. Sensoritietoa välitettiin tietojärjestelmään peltotyökoneelta sekä maanpinnan alapuolelle sijoitetuilta maaperäsensoreilta langattomasti. Lisäksi kehitystyössä hyödynnettiin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) paikkatietoaineistoja, jota erilaiset peltotyökoneet ovat tuottaneet. Järjestelmä toteutettiin Centria Tutkimus ja kehityksen ohjelmistoalusta Locawelle, ja siihen rakennettiin myös sekä viljelijän että ns. paikkatiedon käsittelijän käyttöliittymäyhteydet. 4) Osallistavan suunnittelun ja laadullisen tiedon keräämisen työkalu: Hankkeen alkuperäisessä projektisuunnitelmassa ei ollut asetettu tavoitteeksi osallistavan suunnittelun työkalun kehittämistä. Tämä kehittämistarve nousi esille hankkeen toteutuksen oltua käynnissä jo yli vuoden ajan, ja se liitettiin hankkeeseen mukaan projektisuunnitelman muutoksen kautta ylimääräisenä toimintona. EURA JÄRJESTELMÄ 5/11

6 Loppuraportin osiossa 5 Projektin toteutus ja yhteistyö on esitetty kehittämistyön toteutustapa, joka oli usean tahon yhteistyötä. Lopputuloksena oleva osallistavan suunnittelun ja laadullisen tiedon keräämisen työkalun prototyyppi hyödyntää Google Mapsin kartta-aineistoja pohjanaan. Sovellukseen on rakennettu toiminnallisuus kyselyjen laatimiselle, mikä mahdollistaa sovelluksen käytön paikkaan sidonnaisen tiedon keräämisessä kohderyhmiltä. Yhteiset tulokset: Loppuraportin neljännessä osiossa (Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä) on kuvattu paikkatiedon osaamisalueet neljään kastiin luokiteltuna. InnoGIS-hankkeen toteutuksen myötä erilaiset osaamisprofiilit omaavat osatoteuttajat muodostivat yhden kokonaisuuden, joka kattoi paikkatieto-osaamisen laajan kokonaiskentän. Tämä laajensi hankkeen toteutukseen osallistuneiden henkilöiden osaamispohjaa sekä yhteistyöverkoston kokoa. Hankkeen vaikutuksesta myös projektiryhmän ulkopuolisten henkilöiden osaaminen on kasvanut toteuttajaorganisaatioissa. Tärkeä tulos on niin ikään se, että tietämys paikkatiedon sovellettavuudesta on kasvanut toteuttajaorganisaatioissa. Esimerkiksi Oamkin Tekniikan yksikössä on hankkeen vaikutuksesta tiedostettu paikkatiedon hyödyntämismahdollisuudet aikaisempaa paremmin. Osatoteuttajina toimineet organisaatiot pystyvät osaamisen kasvun myötä vastaamaan paremmin alueen yritysten tarpeisiin ja kouluttamaan opiskelijoitaan uusin paikkatietomenetelmin. 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Laserkeilainlaitteistojen nopea tekninen kehitys ja laitteistojen hintojen lasku mahdollistavat laserkeilauksen hyödyntämisen uusissa käyttötarkoituksissa. InnoGIS-hankkeessa tehtiin tapaustutkimuksia, joilla selvitettiin menetelmän hyödyntämismahdollisuuksia erilaisissa kohteissa ja olosuhteissa sekä erilaisia tarkkuusvaatimuksia edellyttävissä töissä. Tapaustutkimuksilla kartoitettiin, tuoko laserkeilaus lisäarvoa perinteisiin mittausmenetelmiin verrattuna sekä ideoitiin uusia hyödyntämismahdollisuuksia tuotetulle datalle. Hankkeen päättymisen jälkeen Centria jatkaa pistepilviaineistojen ja datan mallinnustoiminnan palvelutoimintana. Paikkatietoaineistoja ja -menetelmiä on hyödynnetty kunnissa verrattain vähän julkisten palveluiden suunnittelussa. Suomessa tuotetaan kuitenkin erittäin kattavia paikkaan sidonnaisia tietoaineistoja, joita voitaisiin hyödyntää huomattavasti tehokkaammin esimerkiksi koulu- tai terveyspalveluiden alueellista sijoittamista suunniteltaessa. InnoGIS-hankkeen kautta tuotettiin tapaustutkimuksia, joissa väestön saavutettavuutta arvioitiin erilaisia laskentamalleja soveltaen. Nämä tulokset ovat vapaasti jatkohyödynnettävissä. Täsmäviljelyteknologiaa on ollut tarjolla viljelijöiden käyttöön jo yli 15 vuotta. Täsmäviljelyn toteuttaminen on kuitenkin yleistynyt hitaasti, osittain johtuen täsmäviljelyn edellyttämistä korkeista tiedon laatuvaatimuksista sekä tiedon siirtoon liittyvistä haasteista. InnoGIS-hankkeessa kehitettiin hajautetun järjestelmäarkkitehtuurin demonstraatio innovatiivisena poikkitieteellisenä yhteistyönä. Osallistavan suunnittelun ja paikkaan sidotun tiedon keräämisen mahdollistava sovellus on hankkeen aikana yhteistyöverkoston kautta syntynyt innovaatio. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoprototyyppi on ilmaiseksi EURA JÄRJESTELMÄ 6/11

7 käytössä oleva ja näin ollen uusi innovaatio. Sovellus on ladattavissa asennus- ja käyttöohjeineen hankkeen internetsivuilta ilmaiseksi vapaaseen käyttöön ja myös jatkokehitettäväksi. 10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Projektisuunnitelmassa ei ole todettu hankkeella olevan mainittavia tasa-arvovaikutuksia. Kuitenkin palveluiden saavutettavuuden tutkimisen työkalut, joita hankkeessa on testattu, voivat edistää alueellista tasa-arvoa saavutettavuuden suhteen. Samoin osallistavan suunnittelun ohjelmistoprototyypin hyödyntäminen esimerkiksi kaavoitusta suunniteltaessa voisi parantaa alueellista tasa-arvoisuutta. 11. PROJEKTIN VAIKUTUKSET KESTÄVÄÄN KEHITYKSEEN Täsmäviljelyllä eli alueellisesti tarkennetulla viljelyllä viljelytoimenpiteet tehdään sen mukaisesti, miten kasvuolosuhteet vaihtelevat kasvulohkon eri osissa. Tämän vuoksi esimerkiksi lannoitteiden käyttöä voidaan suunnitella siten, että kasvulohkon eri osiin levitetään vain tarpeellinen määrä lannoitetta. Tämä vähentää vesistöihin päätyvien ravinteiden määrää ja näin pienentää ympäristön kuormitusta. Palveluiden saavutettavuutta tutkivilla menetelmillä voidaan suunnitella palveluiden sijoittamista siten, että kansalaisten liikkumisen tarvetta ja tätä kautta liikenteen päästöjä voidaan vähentää. 12. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Hankkeen monitieteisestä vuorovaikutteisesta toimintatavasta on laadittu tieteellinen artikkeli, joka on loppuraportin laadinta-ajankohtana arviointikäsittelyssä. Artikkeli liitetään hankkeen materiaalit kokoavalle internetsivulle artikkelin julkaistun jälkeen. Tieteellisen julkaisun lisäksi hankkeen monitieteisestä, vuorovaikutteisesta ja asiantuntijuutta jakavasta työskentelytavasta on laadittu kolme tutkimusraporttia, jotka on liitetty hankkeen internetsivujen materiaaleihin. Raportit kuvaavat mm. toimiviksi todettuja käytänteitä projektiryhmän jäsenten työskentelemisestä alueellisesti hajautettuna kokoonpanona. Seuraavassa on esitetty kyseisiä hyviä käytänteitä tiivistettynä. Luottamukselliset suhteet ja riittävä tieto ovat toimivan kehittämisympäristön elinehto. Sähköposti reaaliaikaisena ja tuttuna työkaluna koettiin sopivaksi erilaisiin tarkoituksiin ja viestien jakaminen kaikille jäsenille alusta alkaen lisäsi avoimuutta ja luottamuksen syntyä ryhmän sisällä. Säännölliset Skype-istunnot otettiin käyttöön vajaan vuoden toiminnan jälkeen ja niiden merkitys yhteisen ja yksittäisen työskentelyn tukijana oli merkittävä. Ne koettiin tehokkaana kanavana tilannepäivitykseen, kontrollointiin ja palautteen antoon, mitkä kaikki olivat välttämättömiä elementtejä työskentelyn tehokkaalle etenemiselle. Asioiden syvällisempi aihekohtainen käsittely edellytti osallistujien läsnäoloa ja face to face tapaamiset olivat tärkeitä niin oman vastuualueen eteenpäinviemisessä kuin koko tiimin toiminnassa ja asiantuntijoiden hyödyntämisessä. Taustaorganisaatioiden asiantuntijoiden hyödyntämistä edesautettiin järjestämällä nämä lähitapaamiset eri organisaatioiden tiloissa, jolloin oli mahdollisuus tavata asiantuntijoita. Osallistumista ja aktiivisuutta ylläpidettiin jakamalla Optima-alustalla osatuotoksia. Konkreettisten tavoitteiden ja tulosten sekä kehittämistehtäviä koskevien sisältömuutosten laittaminen jakoon yhteisellä EURA JÄRJESTELMÄ 7/11

8 alustalla piti ajan tasalla eri osapuolien tilanteesta. Oman vastuualueen esittäminen ohjausryhmän kokouksissa tuki työskentelyä ja ACP- yhteyksien hyödyntäminen niiden toteutuksessa teki osallistumisen helpoksi sekä ohjausryhmän että tiimin jäsenille. Tiimi koostuu aina yksittäisistä jäsenistä ja vuorovaikutusta tapahtuu vain osallistumalla. Jäsenet sitoutuivat yhdessä valittuihin ja sovittuihin kommunikointi- ja tiedonjakokäytänteisiin ja tämä helpotti työskentelyä. Erilaisiin aihealueisiin perehtyminen oli haastavaa ja aikaa vievää, mutta monitieteinen työskentely kasvatti itse kunkin osaamista niin tieteellisellä, ammatillisella kuin teknisillä alueilla. Verkostot taustaorganisaatioihin laajentuivat myös oman osaamisalueen ulkopuolelle ja niitä voidaan hyödyntää jatkossa. 13. TOIMINNAN JATKUVUUS Maalaserkeilaimen ympärille perustettu tiedontuotantopalvelu mahdollistaa laserkeilainaineistojen tuotannon hankkeen päättymisen jälkeenkin. Hankkeen aikana toteutetuista laserkeilauksen tapaustutkimuksista on laadittu raportoinnit, joita voivat hyödyntää myös hanketoimijoiden ulkopuoliset tahot tilanteissa, joissa ne pohtivat laserkeilanmenetelmän käyttöönottoa. Esimerkiksi Oulun kauppatorin pistepilviaineisto jää vapaasti hyödynnettäväksi siitä kiinnostuneille tahoille. Aineistoja tullaan hyödyntämään myös esimerkiksi Oulun seudun ammattikorkeakoulun opetustoiminnassa. Tapaustutkimusraportit ja tiedot muusta hankkeessa tuotetusta laserkeilaukseen liittyvästä materiaalista sekä toiminnan jatkamisen kannalta tarpeelliset yhteystiedot on koottu hankkeen internetsivuille. Hankkeessa toteutettu julkispalveluiden saavutettavuuden arviointimenetelmien kehitys ja testaus on dokumentoitu siten, että menetelmät voidaan ottaa käyttöön pienehköin kustannuksin alueen organisaatioissa. Menetelmiä sovelletaan jatkossa ainakin Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyössä sekä opetustoiminnassa. Dokumentaatio on liitetty hankkeen internetsivuille. Menetelmistä on laadittu tieteellinen artikkeli, joka liitetään hankkeen nettisivuille artikkelin julkaisun jälkeen. Palveluiden saavutettavuutta koskevien menetelmien kehittämistä ja hyödyntämistä on suunniteltu jatkettavan hankkeen osatoteuttajien toimesta myöhemmin määriteltävillä toimilla. Täsmäviljelyä koskevassa kehittämistehtävässä toteutettu järjestelmäarkkitehtuuri jää jatkokehitettäväksi Centrian Locawe-alustan yhteyteen. Jatkokehitystyö on avointa kaikille toimijoille. Tarpeita jatkokehitykselle on mm. uusien rajapintojen toteuttamisessa (esim. Web Coverage Service ja Web Processing Service) sekä käytettävyyden kehittämisessä. Suomessa täsmäviljelyyn liittyvien järjestelmien tärkeänä kehittäjänä toimii jatkossakin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, joka osallistui myös tässä hankkeessa toteutetun arkkitehtuurin toteutukseen. Osallistavan suunnittelun mahdollistava avoimen lähdekoodin sovellus jää vapaaseen käyttöön ja jatkokehityksen kohteeksi. Ohjeet sovelluksen lähdekoodin lataamisesta sekä sovelluksen asentamisesta ja käyttöön otosta on liitetty hankkeen internetsivuille. Materiaali sisältää myös käyttöohjeet kyselyjen laadintaa varten sekä esittelyaineistoa sovelluksen hyödyntämisestä. EURA JÄRJESTELMÄ 8/11

9 Edellä mainittujen konkreettisten tulosten hyödyntämistapojen lisäksi yksi erittäin merkittävä toiminnan jatkuvuuden mahdollistava tekijä on se, että osatoteuttajien paikkatietoon liittyvä osaaminen on kasvanut oleellisesti hankkeen toteutuksen myötä. Tämä mahdollistaa paikkatietoa koskevan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan jatkamisen organisaatioissa. Toiminnan jatkuvuutta tapahtuu myös sitä kautta, että hankkeen tuloksia otetaan toteuttajaorganisaatioiden opetustoiminnan käyttöön. 14. PROJEKTIN RAHOITUS Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: EAKR- ja valtion rahoitus ,00 80 % ,96 80 % Kuntien rahoitus ,00 20 % ,24 20 % Muu julkinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Yksityinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Tulot 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteensä , % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma 15. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Paikkatiedon innovaatioverkoston kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa (InnoGIS-hanke) toteutetun yhteistyön tarkoituksena oli yhdistää organisaatioiden paikkatietoasiantuntemus uusien ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseksi. Tarve uusille teknologisille ratkaisuille, laadukkaille paikkatietoaineistoille ja käyttäjien vaatimusten huomioimiselle on kasvanut paikkatietojärjestelmien ja -teknologian käytön yleistyessä. Paikkatiedon merkitys ja hyödyntämismahdollisuudet on tiedostettu yhteiskunnan eri sektoreilla ja paikkatietoon liittyvän innovaatiotoiminnan odotetaan kasvavan EU:n Inspire-direktiivin toteutuksen myötä. Jotta alati lisääntyvistä ja avautuvista paikkatietoaineistoista saataisiin hyöty irti, on uusia hyödyntämiskohteita ideoitava ja paikkatiedon eri osaamisalueita kehitettävä. Hankkeen osatoteuttajina olivat Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Oulun yliopiston maantieteen laitos sekä Oulun Eteläisen instituutti. Hankkeen jokaiselle ns. kehittämistehtävälle/tutkimusteemalle määriteltiin osatoteuttajista vastuuorganisaatio, joka vastasi toimenpiteiden suorittamisesta. Hankkeen edetessä osatoteuttajien välinen yhteistyö tiivistyi ja tutkimusteemojen työstämiseen osallistuivat vastuullisen organisaation lisäksi myös muut osatoteuttajat taustaorganisaatioiden ja sidosryhmien asiantuntemusta hyödyntäen. Yhteistyötä tehtiin myös alueella toimivien yritysten kanssa. Hankkeen tulokset on pitkälti raportoitavissa neljän kehittämistehtävän/tutkimusteeman kautta, joiden sisältö on kuvattu seuraavissa kappaleissa. Maalaserkeilauksen tiedontuotantopalvelu -kehittämistehtävässä hyödynnettiin erillisessä projektissa hankittua maalaserkeilainlaitteistoa ja muuta kalustoa sekä aineistojen käsittelyssä tarvittavia ohjelmistoja. Laitteistoista ja ohjelmistoista rakennettiin GIS-laboratorio Keski-Pohjanmaan amk:n tiloihin Ylivieskaan. Hankkeen aikana tutkittiin maalaserkeilaimen sovellettavuutta tiedontuotantoon erilaisten tapaustutkimusten kautta. Varsinaisten keilaustoimien ja datan mallinnustöiden lisäksi perehdyttiin pistepilvien ja mallien tallentamisen menetelmiin. EURA JÄRJESTELMÄ 9/11

10 GIS-analyysivälineet palveluiden saavutettavuuden optimointiin -tutkimusteemassa kehitettiin kaksi menetelmää, joista molemmissa käytettiin hyväksi digitaalista tieverkkoa, väestön sisältävää ruutuaineistoa ja ArcGIS -ohjelmiston Network Analyst työkalupakin työkaluja uudella tavalla soveltaen. Siikalatvan neljän kuntakeskuksen saavutettavuutta eri-ikäiselle väestölle tieverkkoa pitkin arvioitiin suhteellisen saavutettavuuden ja keskimääräisen kuljettavan etäisyyden kautta. Toisessa tapaustutkimuksessa arvioitiin uuden Oulun aluerakennetta, ja siinä löydettiin paikkatietomenetelmällä kattavan palvelurakenteen kautta tärkeimmät sijainnit. Täsmäviljelyssä syntyvien paikkatietojen käsittely ja yhteensopivuuden kehittäminen -teemassa tarkasteltiin täsmäviljelyn paikkatiedoille asetettuja laatu- ja yhteensopivuuden vaatimuksia ja kehitettiin menetelmiä, joilla erilaisista laitteistoista peräisin olevia mittaustietoja saadaan käsiteltyä ja yhteen sovitettua luotettavaksi paikkatiedoksi. Toteutettu tietojärjestelmäkehitystyö mahdollistaa paikkatietoaineistojen yhteensovittamisen ja siinä tarvittavien rajapintojen testaamisen. Sensoritietoa välitettiin tietojärjestelmään peltotyökoneelta sekä maanpinnan alapuolelle sijoitetuilta maaperäsensoreilta langattomasti. Lisäksi kehitystyössä hyödynnettiin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) paikkatietoaineistoja, jota erilaiset peltotyökoneet ovat tuottaneet. Järjestelmä toteutettiin Centria Tutkimus ja kehityksen ohjelmistoalusta Locawelle, ja siihen rakennettiin myös sekä viljelijän että ns. paikkatiedon käsittelijän käyttöliittymäyhteydet. Osallistavan suunnittelun ja laadullisen tiedon keräämisen työkalu -kehittämistehtävän tuloksena syntyi prototyyppi työkalusta, joka mahdollistaa kyselytutkimusten tekemisen siten, että kyselyn vastaajat voivat osoittaa karttakäyttöliittymän avulla sijainteja ja kirjoittaa niihin liittyvää tietoa opastetun toiminnan kautta. Työkalu hyödyntää Google Mapsin kartta-aineistoja pohjanaan. Hankkeen toimintaa ja tuloksia on esitelty hankkeen itsensä järjestämissä seminaareissa sekä useissa muissa tilaisuuksissa kotimaassa ja ulkomailla. Tärkeimmät tulosmateriaalit on koottu hankkeen internetsivuille osoitteeseen Hankkeessa tehty vuorovaikutteinen ja monitieteinen tutkimus- ja kehitystyö laajensi toteutukseen osallistuneiden henkilöiden osaamispohjaa ja yhteistyöverkostoja. Hankkeen vaikutuksesta myös projektiryhmän ulkopuolisten henkilöiden osaaminen on kasvanut toteuttajaorganisaatioissa. Tärkeä tulos on niin ikään se, että tietämys paikkatiedon sovellettavuudesta on kasvanut. Osatoteuttajina toimineet organisaatiot pystyvät osaamisen kasvun myötä vastaamaan paremmin alueen yritysten tarpeisiin ja kouluttamaan opiskelijoitaan uusin paikkatietomenetelmin. 16. AINEISTON SÄILYTYS Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot. EURA JÄRJESTELMÄ 10/11

11 Hankkeen toteutusta koskevat asiakirjat säilötään hankkeen päätyttyä Oulun seudun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksikön päätearkistoon. Asiakirjat arkistoidaan Oamkin arkistonmuodostussuunnitelman ohjaamana eri koteloihin säilytysajan mukaisesti jaoteltuna: pysyvästi säilytettävät, 15 vuotta säilytettävät sekä hankkeen muut dokumentit. Koteloissa on listaukset hankkeen arkistoiduista dokumenteista. Arkiston yhteyshenkilönä toimii ensi vaiheessa Oamkin Luonnonvara-alan yksikön asiakaspalvelusihteeri, joka toimii samalla yksikön arkistovastaavana. Mahdollisten organisaatio-/henkilöstömuutosten myötä yhteyshenkilönä toimii Oamkin Rehtorin toimiston arkistosihteeri. Päiväys ja allekirjoitus Jukka Tikkanen Yksikönjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 11/11

Osallistavan suunnittelun ja laadullisen tiedon keräämisen työkalu

Osallistavan suunnittelun ja laadullisen tiedon keräämisen työkalu Osallistavan suunnittelun ja laadullisen tiedon keräämisen työkalu 02.03.2012 Kirsti Sääskilahti Oulun yliopisto / Oulun Eteläisen instituutti Kerttu Saalasti Säätiö SoftGIS/PehmoGIS/PPGIS*_termin määrittely

Lisätiedot

Paikkatietotyökalut osallistavassa suunnittelussa. Toni Sankari Oulun ammattikorkeakoulu 7.5.2014

Paikkatietotyökalut osallistavassa suunnittelussa. Toni Sankari Oulun ammattikorkeakoulu 7.5.2014 Paikkatietotyökalut osallistavassa suunnittelussa Toni Sankari Oulun ammattikorkeakoulu 7.5.2014 Mitä osallistavan suunnittelun paikkatietotyökaluilla tarkoitetaan? Nettiselaimen välityksellä käytettäviä

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Tervetuloa Innokylään

Tervetuloa Innokylään Tervetuloa Innokylään Innokylä-työpaja Hanne Savolainen 9.6.2017 1 Työpajan ohjelma PAJAN ALOITUS Pajan tavoitteet ja esittäytyminen INNOKYLÄ TUTUKSI Innokylän ja sen työkalujen esittely Mikä on Innokylä?

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10552 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

Paikkapohjaisten sääntöjen hyödyntäminen täsmäviljelyn suunnittelussa ja toteutuksessa

Paikkapohjaisten sääntöjen hyödyntäminen täsmäviljelyn suunnittelussa ja toteutuksessa Vakola-päivä 2013 Teknologiatutkimuksella lisäarvoa alkutuotannolle, ruokaketjulle ja ruokaverkoston toimijoille Paikkapohjaisten sääntöjen hyödyntäminen täsmäviljelyn suunnittelussa ja toteutuksessa Jere

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI 1.8.2013-31.7.2014 IMPERIA PYRKII PARANTAMAAN YVA-HANKKEIDEN LAATUA JA

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Selvitys kokeiluympäristöistä ja -käytännöistä Tekesin Oppimisratkaisut ohjelman arvoverkkohankkeissa

Selvitys kokeiluympäristöistä ja -käytännöistä Tekesin Oppimisratkaisut ohjelman arvoverkkohankkeissa Selvitys kokeiluympäristöistä ja -käytännöistä Tekesin Oppimisratkaisut ohjelman arvoverkkohankkeissa 24.01.2013 Tekes Oppimisratkaisut ohjelman tulosseminaari Liisa Vanhanen-Nuutinen 1070517 Selvityksen

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU KILPAILUOHJE 10.1.2006 PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU Koko kansan tietoyhteiskunta ja pääministerin parhaat käytännöt - palkinto Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena on koko kansan

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA MINNE TÄTÄ HYVINVOIN- TIPALVELUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS TARTTUA ITSE OHJAUSPYÖ- RÄÄN. Sisältö 1. KAMPA-hanke ja sen tavoitteet... 2

Lisätiedot

TEHOKKAAT INNOVATIIVISET PINTAKÄSITTELYINVESTOINNIT. Loppuraportti 1.4.2015 Elisa Saarela

TEHOKKAAT INNOVATIIVISET PINTAKÄSITTELYINVESTOINNIT. Loppuraportti 1.4.2015 Elisa Saarela TEHOKKAAT INNOVATIIVISET PINTAKÄSITTELYINVESTOINNIT Loppuraportti 1.4.2015 Elisa Saarela 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Projektin perustiedot... 3 3. Yhteenveto Projektin toteutuksesta ja tuloksista...

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11410 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio 1.4.2014 Paikkatietostrategia 2005-2010 ensimmäisen kansallisen paikkatietostrategian (Paikkatietoasiain neuvottelukunta) Painopiste: paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 10.02.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu

Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä 2010-2011 Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu 14.5.2011 Tavoitteet Paikkatietojen hyödyntäminen Suomessa 2010 kysely Kehittää indikaattorit,

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Innokylä tutuksi ja käyttöön

Innokylä tutuksi ja käyttöön Innokylä tutuksi ja käyttöön 1 Innokylä on kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka kokoaa hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen.

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

KAKETSU KAukovainion KEstävä TulevaiSUus

KAKETSU KAukovainion KEstävä TulevaiSUus KAKETSU KAukovainion KEstävä TulevaiSUus 2013 2015 ASUINALUEIDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2013 2015 Osahanke liittyen Oulun kaupungin hankkeeseen: TULEVAISUUDEN KAUKOVAINIO Hankkeen taustaa Kohdealueena Oulun

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.04.2012 Diaarinumero EPOELY/141/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

ArcGIS.com. uusia tapoja jakaa paikkatietoa

ArcGIS.com. uusia tapoja jakaa paikkatietoa ArcGIS.com uusia tapoja jakaa paikkatietoa Mikä on ArcGIS.com? ArcGIS.com on online-foorumi, jossa voidaan jakaa paikkatietoa ja tehdä yhteistyötä karttojen avulla. ArcGIS.com on maksuton ja avoin kaikille.

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Projektin työsuunnitelma PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Kohti konkretiaa kaupunkiverkoston voimalla 1. Lähtökohta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -projekti Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki Diakin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 09.09.2011 Diaarinumero POHELY/2210/04.00.05.0/2010 Käsittelijä Muotio Marko Puhelinnumero 040 531 8809 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI EAKR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 04.02.2014 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Heikki Laukkanen Puhelinnumero 050-9180035 Projektikoodi A31545 Tila

Lisätiedot

Avoin data Avoimempi hallinto Avoin hallinto Maija-Liisa Honkola

Avoin data Avoimempi hallinto Avoin hallinto Maija-Liisa Honkola Avoin data Avoimempi hallinto Avoin hallinto 27.3.2105 Maija-Liisa Honkola Sisällys Mitä on avoin data Ilmatieteen laitoksen avoin data Avoin data aineistoja Verkkopalveluun rekisteröityminen HelpDesk

Lisätiedot

1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori

1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori http://ergocarebank.sth.kth.se/ 1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulaisten ammattiopisto, Sosiaali ja terveysalan yksikkö Hankkeen

Lisätiedot

Hajautettu Ohjelmistokehitys

Hajautettu Ohjelmistokehitys Hajautettu Ohjelmistokehitys Maria Paasivaara Hajautuksen muotoja Yrityksen sisäinen hajautus Maan sisällä Maiden välillä, esim. offshore Yritysten välinen hajautus Alihankinta Lisenssointi Partnershipit

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä Projektin tarve: Mihin tarpeeseen, haasteeseen tai ongelmaan projektilla haetaan

Lisätiedot

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Päivitetty 13.3.2015 Yleistä sisällön raportoinnista Jokainen hanke toimittaa vain yhden väli- ja loppuraportin. Koordinaattori on vastuussa tietojen

Lisätiedot

VESOTE-hanke. UKK-instituutti KKI-ohjelma Diabetesliitto Mielenterveyden keskusliitto STM

VESOTE-hanke. UKK-instituutti KKI-ohjelma Diabetesliitto Mielenterveyden keskusliitto STM VESOTE-hanke Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanke Yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista (2017 18) Edistetään terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Tulevaisuuden asuntotuotanto Asuinympäristön digitaalisuushanke

Tulevaisuuden asuntotuotanto Asuinympäristön digitaalisuushanke Tulevaisuuden asuntotuotanto Asuinympäristön digitaalisuushanke Heli Suuronen 7.2.2018 MAL-verkosto ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts Asuinympäristön digitaalisuus Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT VIPUA JA VETOA TÖIHIN! -HANKKEESSA KEHITETTIIN OHJAUSTA KORKEAKOULUTETTUJEN URAPOLUILLA

TULEVAISUUDEN TEKIJÄT VIPUA JA VETOA TÖIHIN! -HANKKEESSA KEHITETTIIN OHJAUSTA KORKEAKOULUTETTUJEN URAPOLUILLA TULEVAISUUDEN TEKIJÄT VIPUA JA VETOA TÖIHIN! -HANKKEESSA KEHITETTIIN OHJAUSTA KORKEAKOULUTETTUJEN URAPOLUILLA VIPUA JA VETOA TÖIHIN! -HANKE Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pirkanmaan ELY-keskuksen osarahoittama

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Sanna Jokela Aiheet tänään Lounaispaikka ja sen tavoitteet lyhyesti Mitä karttapalvelun suunnittelu vaatii? Mitä haasteita ja mahdollisuuksia

Lisätiedot

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE,

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE, POROT Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa Kari Oinonen, SYKE, 14.05.2012 Lähtökohtia hankkeelle Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät poronhoitotarpeiden

Lisätiedot

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI. Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi

YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI. Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi YAMK-KOULUTUS VAHVAKSI TKI-VAIKUTTAJAKSI Projektipäällikkö Minttu Lampinen, KTT minttu.lampinen@hamk.fi Mukana Suomen kaikki ammattikorkeakoulut Hankkeen tavoitteena on: Uudistaa YAMK-toimintoja Profiloida

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10245 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä 6aika-ohjelman hanke

DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä 6aika-ohjelman hanke DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä 6aika-ohjelman hanke 7.9.2016 Jyrki Koskinen jyrki.koskinen@coss.fi 2016 COSS Sisältö Tausta ja tavoite Datasta oivalluksia ja bisnestä, innovaatioalustan konsepti

Lisätiedot

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net OuluHealth Labs Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä Openphoto.net Oulu Sote Labs Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma

Palvelusetelihanke. 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Palvelusetelihanke 31.8.2009 Kehitysjohtaja Tuomo Melin, Kuntaohjelma Strategiset tavoitteet ja keinot (1) Palvelusetelin käytön, sovellettavuuden ja toimintamallien laajentaminen kunnissa - Tuotetaan

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella Anneli Koistinen 15.9.2015 nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen v. 2003 nuorten työpajakeskus, päätös 2010, valmistui 2013 Byströmin

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

CIE Center for Internet Excellence - www.cie.fi

CIE Center for Internet Excellence - www.cie.fi CIE Center for Internet Excellence - www.cie.fi CIE (Center for Internet Excellence) on Oulun yliopiston yhteydessä Oulun Innovaatioallianssin (OIA) jäsenten ohjauksessa toimiva tutkimus- ja innovaatioyksikkö.

Lisätiedot

Paikkatietostrategiaa Tampereella

Paikkatietostrategiaa Tampereella Paikkatietostrategiaa Tampereella 17.5.2013 Anna Mustajoki Paikkatietostrategia 2013-2015 OHJAAVAT PERIAATTEET Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Tampereen pormestariohjelmasta 2013 2016 ja kaupunkistrategiasta.

Lisätiedot

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen)

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) Projektijargonista hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) TOI-hankkeiden aloituskoulutus 13.10.2011 Paula Tyrväinen Mistä hankkeessa on kyse? Mitä haluatte muuttaa/kehittää = tavoitteet? Mitkä ovat hankkeenne

Lisätiedot

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH 2013-2014 23.01.2014 Miia Pasanen Karelia ammattikorkeakoulu 1 Arvioinnin viitekehys 1 Arviointikysymykset:

Lisätiedot

Tervetuloa Innokylään

Tervetuloa Innokylään Tervetuloa Innokylään 1 Innokylä on työskentely-ympäristö kehittämiseen ja ideointiin. Innokylä tarjoaa työkaluja kehittämisen eri vaiheisiin, mahdollistaa yhdessä tekemiseen sekä tarjoaa työtilan innovatiivisten

Lisätiedot

PALAUTE- JA SEURANTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN

PALAUTE- JA SEURANTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN PALAUTE- JA SEURANTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN Arvioinnin ja kehittämisen yhteensovittamisen ohjausryhmän kokous 18.9.2009 Opetushallitus Erja Kotimäki Oulun seudun ammattiopisto

Lisätiedot