Turun kaupungin tilalaitoksen ympäristölupahakemus (Paattisten huoltokodin jätevedenpuhdistamon uusiminen)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun kaupungin tilalaitoksen ympäristölupahakemus (Paattisten huoltokodin jätevedenpuhdistamon uusiminen)"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp (232) Turun kaupungin tilalaitoksen ympäristölupahakemus (Paattisten huoltokodin jätevedenpuhdistamon uusiminen) Ympkaalk Ympäristönsuojelutoimisto /OPM 1. ASIA Turun kaupungin tilalaitos, Talotoimi on jättänyt Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen hakemuksen koskien Paattisten huoltokodin jätevedenpuhdistamon uusimista osoitteessa Hutinkuja 80, Tortinmäki ( ja ). Tilalaitos on anonut ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta on joulukuussa LUVAN HAKIJA Turun kaupunki tilalaitos Talotoimi Linnankatu Turku Liike- ja yhteisötunnus LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristölupaa edellyttävää ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 2) kohdan mukaan. 4. TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin perusteella. 5. ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on jätetty Turun ympäristönsuojelutoimistoon , jolloin asia on tullut vireille.

2 6. ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA SIJAINTI Alue on haja-asutusaluetta, jossa on voimassa Paattisten osayleiskaava. Toiminta sijoittuu osoitteeseen Hutinkatu 80 Tortinmäessä. Kiinteistön jätevedet johdetaan Järvijokeen laskevaan ojaan. Järvijoki laskee Aurajokeen Auran kirkonkylän eteläpuolella. Puhdistamo ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. 7. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Paattisten huoltokoti on 69 -paikkainen hoitolaitos, joka toimii 24 h/vrk. Laitoksella työskentelee 26 henkilöä, josta osa henkilökunnasta on vuorotyössä. Kiinteistön jätevedenpuhdistamo uusitaan nykyaikaiseksi bioroottoripuhdistamoksi jäteveden puhdistustehon nostamiseksi. Puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaan nykyistä putkistoa pitkin. Kiinteistön jätevedet on aiemmin käsitelty rinnakkaissaostuslaitoksella, jossa jäteveden käsittely on ollut kemiallista. Laitoksella on tarkkailututkimusten mukaan ollut aiemmin ongelmia jäteveden käsittelyn puhdistustehojen suhteen ja laitoksen toiminta on ollut usein puutteellista. Laitoksen keskimääräinen veden kulutus on 12 m 3 /vrk ja vesi otetaan kunnallisesta vesijohtoverkosta. Tiedot puhdistamosta Laitostyyppi on kemiallisella saostuksella tehostettu bioroottorilaitos. Puhdistamo on mitoitettu seuraavasti: - asukasvastineluku 90 - virtaama 12 m 3 /d - BHK 7 -kuorma 7,6 kg BHK 7 /d - fosforikuorma 0,23 kg P/d - typpikuorma 3,0 kg N/d Puhdistamon jätevedenkäsittelyn tavoitearvoiksi on hakemuksessa esitetty BOD 7ATU -kuorman osalta <25 mg/l, puhdistustehoksi > 85 % sekä kokonaisfosforin osalta < 1,5 mg/l ja > 85 %. Typenpoistolle ei ole asetettu tavoitearvoa. Prosessikuvaus Puhdistamo sijoittuu 22 m 2 :n suuruiseen prosessirakennukseen jossa on erillinen valvomohuone. Prosessi sisältää veden virtaussuunnassa lueteltuna seuraavat toimintayksiköt:

3 - tulopumppaus - näytteenotto tulevalle vedelle - esiselkeytys - bioroottori - kemikalointi - hämmennys - jälkiselkeytys - näytteenotto lähtevälle vedelle - virtaaman mittaus Jätevedet pumpataan prosessiin repivällä uppopumpulla. Pumppaamosta on ylivuoto-ohitus purkukaivona toimivaan kloorauskaivoon. Laskeutuvien ainesosien poistoa varten prosessissa on esiselkeytys, joka tapahtuu 9,6 m 2 :n suuruisessa etuselkeytysaltaassa. Etuselkeytyksestä jätevedet johdetaan bioroottoriyksikköön, jossa liuenneessa muodossa olevat orgaaniset aineet sidotaan mikrobien avulla selkeyttämössä laskeutuvaan flokkimuotoon bioroottorilla. Bioroottori muodostuu vaakasuorassa pyörivään akseliin kiinnitetyistä levyistä. Pyöriessään levyjen pinnat ovat vuoroin vedessä (saavat ravinteita) ja vuoroin ilmassa (saavat happea). Levypinnoille muodostuu biomassa, joka absorboi orgaanisia aineita. Kennoston pinta-ala on 760 m 2. Bioroottorilta kierrätetään hapellista vettä takaisin etuselkeytykseen. Biologisen käsittelyn jälkeen jätevesi johdetaan kemialliseen käsittelyyn, jossa fosforin saostamiseksi veteen annostellaan polyalumiinikloridia (Kempak 18) g/m 3. Kemikaloitu vesi johdetaan altaaseen, jossa sitä hämmennetään. Hämmennysaltaasta flokattu jätevesi johdetaan jälkiselkeytykseen, josta pohjalle laskeutunut liete poistetaan pumpulla takaisin etuselkeyttämöön ja selkeytynyt vesi johdetaan mittapadon kautta purkuun. Esiselkeytyksen liete ja jälkiselkeyttämöstä poistettava liete varastoidaan etuselkeytysaltaassa, josta se poistetaan tankkiautolla. Puhdistamon toiminnassa tapahtuu hälytykset tulopumppauksen ylivuotoohituksesta, bioroottorin käyntikatkoksesta sekä kemikaloinnin hämmentimen käyntikatkoksesta. Jätevesien johtaminen maastoon Puhdistamolta tulevat jätevedet johdetaan putkella avo-ojaan, joka laskee Järvijokeen n. 500 m:n päässä kiinteistöltä. Avo-ojan varressa on pääasiassa peltoalueita eikä muiden kiinteistöjen talousjätevesiä johdeta ojaan. Järvijoki laskee Aurajokeen Auran kirkonkylän eteläpuolella. Laitoksen toiminnan tarkkailu Lounais-Suomen Vesi- ja ympäristötutkimus Oy on suorittanut näytteiden oton ja analysoinnin vanhasta puhdistamosta. Vanhaa puhdistamoa koskeva tarkkailusuunnitelma on ollut valmisteilla Lounais-Suomen Vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ssä, mutta tarkkailusuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty. Jätevedenpuhdistamon hoitajana toimii huoltomies Veijo Koskinen. Puhdistamoon on rakennettu automaattinen näytteenotto tulevan ja lähtevän

4 veden tarkkailua varten sekä virtaamamittaus, jolla pystytään arvioimaan laitoksen aiheuttama kuormitus. 8. MUUT LUVAT Hakija on saanut rakennusvalvontaviranomaiselta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen luvan puhdistamorakennuksen tekemiseen. 9. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on tiedotettu Turun kaupungin ilmoitustaululla ja hakemuksesta on annettu tieto kirjeitse viidelle naapurikiinteistölle. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Hakija on toimittanut hakemuksen liitteenä viiden purkuojanvarrella sijaitsevien kiinteistöjen maanomistajien suostumukset jätevedenpuhdistamon uusimiseen ja jäteveden johtamiseen ojaan. Lausunnot Ympäristönsuojelutoimisto pyysi hakemuksesta lausunnon Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollosta. Lausunnossa todetaan, että terveydellisessä mielessä ei ole muuta huomautettavaa kuin: - flokkauskemikaalin vähenemisestä säiliössä ennen sen loppumista tulisi tapahtua hälytys - laitoksella tulee olla koulutettu vastaava hoitaja ja hänelle loma-aikojen sijainen - laitoksen toiminasta ja tapahtumista esim. lietteet poistosta tulee pitää kirjaa Vastine Hakija ei ole antanut vastinetta ympäristöterveydenhuollon lausunnosta. Tarkastukset Kiinteistöllä suoritettiin tarkastus Tarkastuksessa olivat läsnä Jarkko Jaakkola ja Olli Rosenberg talotoimesta, Mauri Mattsson ja Juha Siivonen Enermatic Oy:stä, Veijo Koskinen Paattisten huoltokodista, Olli- Pekka Mäki ympäristönsuojelutoimistosta sekä puhdistamon toimittajan T & A Mämmelä Oy:n edustajia. Oheismateriaali Turun kaupungin tilalaitoksen ympäristölupahakemus 1 Ympäristötoimenjohtaja Mikko Jokinen:

5 Ehdotus Ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Turun kaupungin tilalaitokselle Paattisten huoltokodin jätevedenpuhdistamon uusimiseen kiinteistöillä ja , osoitteessa Hutinkuja 80, Tortinmäki edellä esitetyn mukaisesti täydennettynä seuraavin ehdoin: 1 Jätevedet on käsiteltävä biologis-kemiallisesti siten, että ojaan johdettavan jäteveden BOD 7ATU -arvo on enintään 17,5 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus enintään 1,0 mg/l. Puhdistustehon tulee olla BOD 7ATU -arvon ja fosforin suhteen vähintään 90 %. Mainitut arvot lasketaan vuosikeskiarvoina mahdolliset ohijuoksutukset ja poikkeustilanteet mukaan lukien. (YSL 43 ) 2 Hakijan on huolehdittava viemäreiden kunnossapidosta siten, että sade-, vuoto- ja kuivatusvesien pääsy jätevesiviemäriin estetään. Puhdistamolle ei saa joutua puhdistamon toimintaa haittaavia aineita. (YSL 43 ) 3 Puhdistamolla on oltava asianmukaisen koulutuksen saanut vastuunalainen hoitaja ja tälle sijainen. Jätevedenpuhdistamon hoitajien yhteystiedot on toimitettava ympäristönsuojelutoimistoon, Lounais- Suomen ympäristökeskukseen sekä jätevesien tarkkailututkimuksia suorittavalle taholle. (YSL 43 ) 4 Jätevesien purkuojana vesilain 10 luvun 2 :n tarkoittamaksi toimiva avo-oja viemäriksi. (YSL 48, VL 10.2 ) purkuputken päästä Järvijokeen asti määrätään ympäristönsuojelulain 48 :n perusteella 5 Hakijan on kustannuksellaan pidettävä huolta jätevesien purkuojan kunnosta mm. tarvittavin perkauksin. Jätevesien purkuojan perkaus tulee suorittaa mennessä. Jatkossa perkaustoimenpiteet tulee suorittaa tarvittaessa. (YSL 48 ) 6 Jäteveden käsittelyssä muodostuva liete on käsiteltävä Turun kaupungin jätevedenpuhdistamolla tai lietteelle on järjestettävä muu kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymä käsittely siten, että siitä ei aiheudu vesien pilaantumista tai terveyshaittaa. Puhdistamon altaiden lietteet on tyhjennettävä vähintään kolmekertaa vuodessa. (YSL 43 ja 45 ) 7 Hakijan on laadittava tarkkailusuunnitelma puhdistamon toiminnan ja jäteveden käsittelytehon seuraamiseksi. Ehdotus tarkkailusuunnitelmaksi tulee toimittaa ympäristö- ja kaavoituslautakunnan hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Tarkkailujen tulokset on toimitettava ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle sekä Lounais-Suomen ympäristökeskukselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. (YSL 46 ) 8 Puhdistamon toiminnasta, kuten puhdistetun jäteveden määrästä, puhdistamon mahdollisista toimintahäiriöistä, lietteen tyhjennyksistä sekä laitteistojen huollosta on

6 PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet: pidettävä kirjaa, joka on tarpeen mukaan esitettävä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 46 ) Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetuista laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriskit sekä alueen kaavamääräykset. Lupamääräysten perustelut: Lupamääräykset 1) - 3) annetaan ympäristönsuojelulain 43 :n 1 momentin kohdassa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi. Lupaehdossa 1) esitetyt jäteveden puhdistustehot ja lähtevän veden pitoisuudet pystytään normaalisti saavuttamaan bioroottorilla varustetuissa pienpuhdistamoissa. Lupaehdoilla 2-3) vaikutetaan siihen, että puhdistamo toimii moitteettomasti kaikissa olosuhteissa. Lupamääräykset 4) - 5) on annettu ympäristönsuojelulain 48 :n perusteella. Vesilain 10.luvun 2 :n perusteella ojaa, jossa olennaisessa määrin kulkee jätevettä, on pidettävä viemärinä. Viemäriksi määräämiseen liittyy myös jätevettä johtavan kunnossapitovastuu viemäristä. Lupamääräys 6) perustuu ympäristönsuojelulain 43 :n 1 momentin 2 kohdan ja 45 :n vaatimuksiin. Saostuskaivojen ja pienpuhdistamoiden lietteet käsitellään Turussa pääsääntöisesti keskuspuhdistamolla. Puhdistamon altaiden tyhjennysväli perustuu puhdistamon valmistajan antamiin ohjeisiin riittävästä tyhjennysvälistä puhdistamon toiminnan takaamiseksi. Lupamääräykset 7) ja 8) perustuvat ympäristönsuojelulain 46 :ään. Lupamääräysten 7) ja 8) tarkkailusuunnitelmaa ja raportointi- ja kirjanpitovelvollisuutta koskevat määräykset ovat tarpeen toiminnan valvonnan kannalta sekä laitoksen jätevesien vaikutusten tarkkailemiseksi. Päätöksen noudattaminen Toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen.. Päätöksen noudattaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Turun kaupungin tilalaitoksen ei tarvitse asettaa ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista vakuutta. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia

7 säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Sovelletut oikeusohjeet Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Turun kaupungin jätehuoltomääräykset Vesilaki 10. luku 2 Ympäristöluvasta perittävä maksu Ympäristölupapäätöksestä peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman taksan mukainen markan maksu (1681,9 euroa). Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Tämä lupapäätös on voimassa kunnes uudesta lupahakemuksesta on tehty päätös on saanut lainvoiman. Muutoksen haku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 97 :ssä mainituilla tahoilla. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lohikunta Osuuskunnan ympäristölupahakemus

Lohikunta Osuuskunnan ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 724 08.10.2002 2 Ymp 8106-2002 (235) Lohikunta Osuuskunnan ympäristölupahakemus Ympkaalk 724 Ympäristönsuojelutoimisto 23.9.2002/OPM 1.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 492 27.06.2006 3 Ymp 5191-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85 Ympkaalk 492 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 131)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 131) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 449 17.06.2003 3 Ymp 1403-2003 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 131) Ympkaalk 449 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 2 h perusteella (piirilevyvalmistamo).

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 2 h perusteella (piirilevyvalmistamo). TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 720 23.10.2007 1 Ymp 3669-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Printti Valmiste Oy Tiivistelmä: - Ympkaalk 720 Ympäristönsuojelutoimisto 11.10.2007

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 635 26.09.2006 1 Ymp 8775-2006 (235) Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry Ympkaalk 635 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristölupapäätös

Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristölupapäätös TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 8 08.01.2002 1 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 27 22.01.2002 2 Ymp 12538-2001 (231) Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristölupapäätös

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella.

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 866 18.12.2007 5 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 4 08.01.2008 1 Ymp 14129-2007 (235) Ympäristölupahakemus / SITA Finland Oy Ab, Rieskalähteentie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 133 04.03.2008 1 Ymp 8418-2002 (235) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän krematoriotoimintaa koskeva ympäristölupahakemus Tiivistelmä:

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1880-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 204 Ympäristönsuojelutoimisto 18.4.2012 / Tiina Liira, Helena

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 806 30.11.2004 2 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 825 07.12.2004 3 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 846 14.12.2004 4 Ymp 9201-2004

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristösuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee konepajaa ja siinä olevaa peittauslaitosta.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 18.12.2008 241 Dnro 541/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2008 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta koskien sähkö-

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 110 26.02.2008 4 Ymp 10961-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Late-Rakenteet Oy

TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 110 26.02.2008 4 Ymp 10961-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Late-Rakenteet Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 110 26.02.2008 4 Ymp 10961-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Late-Rakenteet Oy Tiivistelmä: - Ympkaalk 110 Ympäristönsuojelutoimisto 13.2.2008/Fredrik

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Santalantie 2 13.5.2015 55 10960 Hanko Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl

Ympäristölautakunta Santalantie 2 13.5.2015 55 10960 Hanko Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl Hangon kaupunki Päätös Ympäristölautakunta Santalantie 2 13.5.2015 55 10960 Hanko Puh. (019) 22031 Sivuja päätöksessä yhteensä 23 kpl 1 Asia Hakija Päätös Osuuskauppa Varuboden - Osla Handelslagin ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa.

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/3 Dnro ESAVI/346/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2011 ASIA Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.4.2010 12 Dno KYK:648 /2009 32 HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMALLE JA HAKEMUS ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot