Haja-asutuksen jätevesien käsittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haja-asutuksen jätevesien käsittely"

Transkriptio

1 Haja-asutuksen jätevesien käsittely

2 Laki eräistä naapuruussuhteista 26/ : Talli, navetta, lantasäiliö, käymälä tai muu sellainen laitos on niin tehtävä, ettei naapuri kärsi siitä ilmeistä haittaa. 4 :ssä kielletään likavesien johtaminen ja jätteiden sijoittaminen siten, että niistä aiheutuu haittaa naapurille tai muulle lähellä asuvalle. edelleen voimassa! 2

3 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn historiaa alkuperäiset vesilain 10:19 ja 20 (voimassa ): 19 : Vesikäymälästä tuleva jätevesi, joka kulkee avouomassa tai päästetään maahan, on ennen sen uomaan tai maahan päästämistä johdettava asianmukaisesti tehdyn saostuskaivon kautta, mikäli asetuksella ei ole määrätty muunlaista puhdistuslaitetta tehtäväksi. Asetuksella voidaan määrätä, että muukin kuin 1 momentissa tarkoitettu jätevesi, joka kulkee avouomassa tai päästetään maahan ja josta saattaa aiheutua huomattavaa haittaa, on johdettava asianmukaisen puhdistuslaitteen kautta. Tämän pykälän säännökset eivät koske aluetta, jolle on vahvistettu asemakaava. 20 :Jos jätevesi, josta ei tämän luvun 19 :n nojalla ole asetuksella annettu määräyksiä ja joka kulkee avouomassa tai päästetään maahan, aiheuttaa huomattavaa haittaa eikä kysymys ole alueesta, jolle on vahvistettu asemakaava, voidaan se, jonka maalta tai laitoksesta jätevesi on lähtöisin, haittaa kärsivän tai asianomaisen valvontaviranomaisen hakemuksesta määrätä haitan poistamiseksi tarpeellisessa määrin puhdistamaan jätevesi ennen sen johtamista uomaan tai maahan, taikka ryhtymään muuhun haitan estämistä tarkoittavaan toimenpiteeseen. Jos kysymys on jätevedestä, jonka johtamiseen viranomaisen lupa ei ole tarpeen, käsittelee asian vesilautakunta. Milloin jäteveden johtamiseen on ollut hankittava viranomaisen lupa, kuuluu 1 momentissa tarkoitetun määräyksen antaminen sille viranomaiselle, joka luvan on myöntänyt.

4 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn historiaa Vesilain muutos 467/1987: kumotaan 10 luvun 19 :n 3 momentti, muutetaan 19 :n 1 momentti ja : Vesikäymälästä tuleva jätevesi on ennen sen avouomaan, maahan tai vesistöön päästämistä johdettava asianmukaisesti tehtyjen saostuskaivojen kautta tai muulla tavalla puhdistettava, jollei 3 tai 24 :ssä tarkoitetussa tai rakennuslainsäädännön mukaisesti annetussa luvassa tai 20 :n nojalla ole puhdistamisesta vastaavalla tavalla määrätty. (2 mom ennallaan) (asetusta ei koskaan annettu) 20 : Jos jätevesi, joka kulkee ojassa tai päästetään maahan, aiheuttaa huomattavaa haittaa eikä kysymys ole toimenpiteestä, joka edellyttää vesioikeuden lupaa, voi ympäristönsuojelulautakunta määrätä sen, jonka maalta tai laitoksesta jätevesi on lähtöisin, tarpeellisessa määrin puhdistamaan jäteveden ennen sen johtamista ojaan tai maahan taikka ryhtymään muuhun toimenpiteeseen haitan estämiseksi. lisätään10 lukuun uusi 24 a, 24 b, 25 a ja 30, voimaantulo

5 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn historiaa 2000-luvulle tultaessa lainsäätäjä havaitsi tarpeen säännellä haja-asutuksen jätevesien käsittelyä tarkemmin - ei EU velvoitetta - pyrkimyksenä edistää vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanoa - VN:n periaatepäätös vesien suojelun tavoitteista vuoteen 2005 ei ollut toteutunut - haja-asutusalueella yhden henkilön jätevesien orgaaninen aine ja fosfori kuormittivat tuolloisten arvioiden mukaan ympäristöä 6-8 kertaisesti verrattuna viemäriin liittyneen henkilön kuormitukseen

6 Haja-asutuksen jätevedet YSL:n säätämisen yhteydessä v lain velvoitteiden piti säilyä entisen tasoisina asetusten antovaltuuksien laajuus keskustelutti, mm. perustuslakivaliokunnassa=> esitti, että ympäristön pilaantumisen määritelmää tulisi tarkentaa lain nojalla annettavien asetusten taloudellisia vaikutuksia ei voitu arvioida haja-asutuksen jätevedet sinänsä eivät juurikaan aiheuttaneet keskustelua

7 Haja-asutuksen jätevedet ja YSL vesilain19-20 kumottiin lailla 88/2000 (pilaamista koskevat asiat siirrettiin YSL:iin) YSL103 Jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus Jos kiinteistöä ei ole liitetty yleiseen viemäriin eikä toimintaan tarvita tämän lain mukaista lupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Vesikäymälän jätevedet sekä muut talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista maahan, vesistöön tai vesilain 1 luvun 2 :n mukaiseen uomaan tai altaaseen siten, että jätevesien puhdistus vastaa vähintään 18 :n nojalla annetussa asetuksessa tarkoitettujen puhdistustoimien tehoa. Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. YSL 18 Talousjätevedet Ympäristöministeriö voi asetuksella säätää vesikäymälän jätevesien ja muun talousjäteveden puhdistuslaitteista ja menetelmistä, umpikaivoista, näiden laitteiden käytöstä ja kunnossapidosta, imeytysalueesta ja lietteen poistamisesta ottaen erityisesti huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet.

8 Haja-asutuksen jätevedet ja YSL => kului lähes neljä vuotta, ennekuin uusi asetus ja sen mukana määräykset jätevesien käsittelystä astuivat voimaan. => vuosina omakotitalon tai mökin rakentaneiden oikeusturva? Taloudellisten vaikutusten arvioinnin huomioon ottaminen puutteellista asetusta laadittaessa Olemassa olevien järjestelmien uusimisen siirtymäaika 10 v., vuoden 2013 loppuun

9 Asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) Valtuutus: ympäristönsuojelulaki 11, 18 ja 103 alun perin asetuksenantovaltuus oli YM:llä, asetuksen kuitenkin antoi VN lisäksi noudatettava kunnallisia ympäristönsuojelumääräyksiä vaikutusten kohtuuttomuus yksittäisille kiinteistöille => YSL:n 18 :ään 2. momentin lisäys v

10 Uusi YSL 3a luku: Talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 27 b Jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus Jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon eikä toimintaan tarvita tämän lain mukaista lupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista maahan, vesistöön taikka ojaan, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 :n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon. Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

11 Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla VNA 209/2011, voimaan Vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistustasolle Talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen

12 Kotitalouden jätevesi vanha jv-asetus - 40 % - 85 % - 90 % vuoden 2011 jv-asetus - 30 % - 70 % - 80 % 12

13 Jv-asetuksen taloudellisia vaikutuksia Lainsäätäjäkin havaitsi sittemmin, että asetuksella on taloudellisia vaikutuksia Vaikutusten kohtuuttomuus yksittäisille kiinteistöille => kunnan ysv voi myöntää kiinteistökohtaisen poikkeuksen YM asetti hajajätevesityöryhmän , jonka tarkoituksena on asetuksen toimeenpanon edistäminen: ehdotus kotitalousvähennyksen laajentamisesta myös jvjärjestelmän suunnitteluun ja huoltoon energia- ja korjausavustusten tulorajojen korottaminen Rahallinen kokonaispanostus? x /10 v + hallinnolliset kulut Vaikutukset kunnalliseen rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutoimeen? kunnissa satojen henkilötyövuosien lisätarve

14 Mitä hyvää asetuksessa vesiensuojelun kannalta? selkeät vaatimukset uusien omakotitalojen ja lomaasuntojen jätevesien käsittelylle vauhdittanut viemärilinjojen rakentamista vauhdittanut pienpuhdistamoiden kehitystyötä mahdollisuus puuttua pohjavesialueiden ja rantojen ongelmatapauksiin mahdollisuus puuttua vanhojen, tiheään rakennettujen omakotitaloalueiden ongelmatapauksiin lisännyt ihmisten tietoisuutta jätevesistä ja niiden käsittelystä

15 Asetuksen ongelmia Uuden sääntelyn yhteensovittaminen puutteellista olemassa olleen lainsäädännön ja käytäntöjen kanssa (rantakiinteistöt, korjausavustuksilla kunnostetut vanhusten mökit) Byrokraattisuus Ei kannusta todellisiin uudistuksiin (vaihtoehtoiset käymäläratkaisut) Ei ole vastannut syrjäseutujen varsinaiseen jätevesiongelmaan (= lietteiden käsittelyn asianmukaisuus) Perustuu oletukselle, että uudistettu järjestelmä tehostaa jätevesien puhdistumista Järjestelmän mitoitus (väh. 5 henkilöle) Asetuksen painottuminen teknisiin ratkaisuihin, ei huomioi BEP:ä

16 Periaatteellisia kysymyksiä suhteellisuusperiaate? paikallisten olosuhteiden huomioon ottaminen? sääntelyn puuttuminen entistä pienempiin toimijoihin ja yksityiskohtiin (jätehuolto, kiinteistöjen energiatodistukset, omakotitalojen savupäästöt jne.)=> kuinka pieniä hajakuormitusyksiköitä on kustannustehokasta valvoa?

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo 17.1.2005 KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 JOHDANTO...3 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN VALMISTELU...3 2.1 Suhde muihin säädöksiin...3 2.2 Kuntalaisten osallistuminen määräysten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kuva: Bart Braafhart SALLAN KUNTA Kunnanvaltuusto 15.11.2012 47 SISÄLTÖ 1. LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 1 3 Määräysten

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Perustelut, luonnos 12.9.2014

SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Perustelut, luonnos 12.9.2014 SIUNTION KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄ- RÄYKSET Perustelut, luonnos 12.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU 1/06 HIIDENVEDEN RANTA ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena

Lisätiedot

KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty: xx.xx.2013 (Keravan kaupunginvaltuusto) Voimaantulo xx.xx.2013

KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty: xx.xx.2013 (Keravan kaupunginvaltuusto) Voimaantulo xx.xx.2013 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty: xx.xx.2013 (Keravan kaupunginvaltuusto) Voimaantulo xx.xx.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Soveltamisala ja tavoite...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET RUOVEDEN KUNTA 2012 RUOVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 TAVOITE...4 2 MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA...4

Lisätiedot

LOHJANJÄRVEN LÄNSIOSAN HAJAKUORMITUSSELVITYS - Karjalohja, Tammistonniemi, Tallaanniemi ja Lohjansaaren länsipuoli

LOHJANJÄRVEN LÄNSIOSAN HAJAKUORMITUSSELVITYS - Karjalohja, Tammistonniemi, Tallaanniemi ja Lohjansaaren länsipuoli LOHJANJÄRVEN LÄNSIOSAN HAJAKUORMITUSSELVITYS - Karjalohja, Tammistonniemi, Tallaanniemi ja Lohjansaaren länsipuoli LIFE Environment Sanna Turunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU 4/05 LOHJANJÄRVEN

Lisätiedot

JÄTEVESIASETUKSEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI. Government Decree on Treating Domestic Wastewater - Evaluation of Effectiveness

JÄTEVESIASETUKSEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI. Government Decree on Treating Domestic Wastewater - Evaluation of Effectiveness LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari JÄTEVESIASETUKSEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI Government

Lisätiedot

Päivitetty pohjavesialueiden uudistettu luokitusjärjestelmä. Määritelmiä on tarkennettu siten, että ne ovat aihealueen lainsäädännön mukaiset.

Päivitetty pohjavesialueiden uudistettu luokitusjärjestelmä. Määritelmiä on tarkennettu siten, että ne ovat aihealueen lainsäädännön mukaiset. Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräysten päivitys 2015 PERUSTELUT Kirkkonummen tällä hetkellä voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 10.8.2006 (pykälä 8a 18.8.2010). Ympäristönsuojelumääräyksiä

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN

FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT. Rautalammin kunta

RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT. Rautalammin kunta RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Rautalammin kunta 2 Sisällysluettelo YLEISTÄ... 4 1 LUKU. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Tavoite... 5 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 6 3 Määräysten

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Kuopion kaupunki Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 18.4.2012 Kuopion kaupunginvaltuusto 20.8.2007 Korkein hallinto-oikeus 10.9.2010 Kuopion kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Kuopion kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelumääräykset 2012

VIRTAIN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelumääräykset 2012 VIRTAIN KAUPUNKI Ympäristönsuojelumääräykset 2012 VIRTAIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 TAVOITE...3 2 MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA...3 3 MÄÄRÄYSTEN

Lisätiedot

LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ

LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ Liite A 89 YMJ 5.6.2013 LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ Luonnos YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Mustasaari, Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki Hyväksytty Mustasaaren kunnanvaltuustossa..2013 Hyväksytty Närpiön

Lisätiedot

LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ

LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ Liite B 89 YMJ 5.6.2013 LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Kristiinankaupunki, Kaskinen, Närpiö, Mustasaari Sisällys Johdanto... 3 Luku 1. Yleiset määräykset... 3 1.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos Kuva: Bart Braafhart SALLAN KUNTA Kunnanvaltuusto?.?.2010 SISÄLTÖ 1. LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 1 3 Määräysten

Lisätiedot

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta 04. Lu14 Paltamon kunta Vaarankyläntie 7 88300 PALTAMO LAUSUNTOPYYNTÖ 3.3.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ Sotkamon kunnan

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUT. Vasemmalla palstalla ehdotus uusiksi määräyksiksi.

SYSMÄN KUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUT. Vasemmalla palstalla ehdotus uusiksi määräyksiksi. SYSMÄN KUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUT Vasemmalla palstalla ehdotus uusiksi määräyksiksi. Kaikkiin muutettuihin määräyksiin on lisätty momentin jälkeen sulkeisiin merkintä Muutos

Lisätiedot

1 Luku Yleiset määräykset

1 Luku Yleiset määräykset Hyväksytty: KV 17.5.2004 25 Voimaantulo: 01.06.2004 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristönsuojelulakia (86/2000) ja -asetusta (169/2000) täsmentävillä

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

ILMAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 ILMAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto hyväksynyt 27.9.2006 - Tulee voimaan 2.11.2006 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUT. HYVÄKSYTTY Kunnanvaltuusto 30.10.2012 44 voimassa 1.1.2013 alkaen

HARTOLAN KUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUT. HYVÄKSYTTY Kunnanvaltuusto 30.10.2012 44 voimassa 1.1.2013 alkaen HARTOLAN KUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUT HYVÄKSYTTY Kunnanvaltuusto 30.10.2012 44 voimassa 1.1.2013 alkaen Johdanto Ympäristönsuojelulain 86/2000 19 :n mukaan kunnat voivat antaa

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUT. HYVÄKSYTTY KV 12.11.2012 28 Voimassa 1.1.2013 alkaen

SYSMÄN KUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUT. HYVÄKSYTTY KV 12.11.2012 28 Voimassa 1.1.2013 alkaen SYSMÄN KUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN PERUSTELUT HYVÄKSYTTY KV 12.11.2012 28 Voimassa 1.1.2013 alkaen 1 Johdanto Ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 :n mukaan kunnat voivat antaa paikallisia

Lisätiedot

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT...

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT... OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET (LUONNOS) Annettu ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 209/2011 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot