Sisältö KOLARIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö KOLARIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS"

Transkriptio

1 1 KOLARIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS Sisältö 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Tavoite Määräysten antaminen ja valvonta Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin Määritelmät LUKU JÄTEVEDET Talousjätevesien johtaminen ja käsittely Jätevesijärjestelmien sijoitus ja jätevesien johtaminen ranta-alueilla sekä saarissa Kuivakäymälän sijoitus ja hoito Jätevesijärjestelmän huolto ja kunnossapito LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja Määräyksistä poikkeaminen Voimaantulo... 7

2 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista paikalliset olosuhteet huomioon ottaen siten kuin ympäristönsuojelulaissa on säädetty. 2 Määräysten antaminen ja valvonta Kolarin kunnanvaltuusto on antanut ympäristönsuojelumääräykset ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 :n perusteella. Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Kolarin kunnassa toimii rakennuslautakunta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää näissä määräyksissä itselleen kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin Kolarin kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä on noudatettava ympäristönsuojelulain ja asetuksen ja niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten lisäksi. Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvanvaraista tai ympäristönsuojelulain 61, 62 taikka 78 :n mukaan ilmoitusvelvollista toimintaa, eivätkä puolustusvoimien toimintaa. Ympäristönsuojelumääräyksiä noudatetaan muiden kunnallisten määräysten rinnalla tai niiden kanssa samanaikaisesti. Tällaisia määräyksiä ovat muun muassa jätehuoltomääräykset ja rakennusjärjestys. Mikäli samasta asiasta on määrätty muussa kunnallisessa määräyksessä, tulee ympäristönsuojelumääräystä noudattaa aina silloin, kun sen voidaan katsoa johtavan parempaan ympäristönsuojelulliseen tasoon. Kunnan viranomaisten tulee lupa-asiaa ratkaistaessa tai muuta viranomaispäätöstä tehtäessä ottaa huomioon mitä näissä määräyksissä säädetään.

3 3 4 Määritelmät Pohjavesialueet, joilla tarkoitetaan pohjaveden muodostumisalueita, jotka on luokiteltu yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeiksi (I luokan pohjavesialue) tai soveltuviksi (II luokan pohjavesialue). Pohjavesialueet on rajattu kartalle (liitekartta 1). Vesistöllä tarkoitetaan vesilain 1 luvun 1 :n 2 momentin mukaisia avopintaisia sisävesialueita luonnollisine ja keinotekoisine osineen lukuun ottamatta vesilain 1 luvun 2 :ssä mainittuja vesiä. Vesialueella tarkoitetaan aluetta, joka muutoin kuin tilapäisesti on veden peittämä. Vesistöjä ovat avopintaiset sisävesialueet luonnollisine ja keinotekoisine osineen niitä vesiä lukuun ottamatta, jotka tämän luvun 2 :ssä mainitaan. Vesistönä tai sen osana ei pidetä: 1) ojaa, noroa ja sellaista vesiuomaa, jossa ei jatkuvasti virtaa vettä eikä runsasvetisimpänäkään aikana ole riittävästi vettä veneellä kulkua tai uiton toimittamista varten ja jota kalakaan ei voi sanottavassa määrin kulkea; eikä 2) lähdettä sekä kaivoa ja muuta vedenottamoa, vesisäiliötä ja tekolammikkoa. Talousjäteveden normaalin käsittelyn vyöhyke, jonka rajaus alkaa keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta ja päättyy olosuhteista riippuen metrin päähän rannasta. Normaalin käsittelyn alueeseen kuuluvat myös haja-asutusalueella sijaitsevat asutustihentymät. (Vyöhyke esitetty liitekartalla 2.) Talousjäteveden lievennetyn käsittelyn vyöhyke, jolla tarkoitetaan alueita, joilla asutus on harvassa, talousjätevesistä aiheutuva ympäristökuormitus ja vaikutus on vähäistä eikä alueella ole jätevesien vaikutuspiirissä herkästi pilaantuvia kohteita. Lievennetyn käsittelyn alueeseen kuuluvat kaikki ne alueet, jotka eivät ole I ja II luokan pohjavesialuetta, normaalin käsittelyn aluetta tai viemäriverkoston aluetta. (Vyöhyke esitetty liitekartalla 2.) Talousjätevedellä tarkoitetaan kaikkea kiinteistöltä syntyvää viemäriin johdettavaa jätevettä ja jätevesilietettä. Harmaa jätevesi on asumisessa erilaisista pesutoiminnoista syntynyttä jätevettä. Se ei sisällä virtsaa tai ulostetta eikä mitään muutakaan käymälästä tulevaa kiinteää tai nestemäistä jätettä, kuten esimerkiksi kuivakäymälästä tulevaa suotonestettä tai puhtaana eroteltua virtsaa. Asutustihentymät ovat sellaisia alueita, joilla asukkaiden määrä ylittää 100 henkilöä ja rakennusten välinen etäisyys on pääsääntöisesti enintään 200 metriä. 2 LUKU JÄTEVEDET Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan määrätä vesihuoltolain (119/2001) 3 :n tarkoittaman vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin liittymättömien kiinteistöjen jätevesien käsittelystä. Ympäristönsuojelumääräyksissä voi olla valtioneuvoston asetusta talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) tiukempia tai asetuksen 4 :n 2 momentin mukaiset ehdot täyttäviä määräyksiä, jotka perustuvat paikallisiin olosuhteisiin.

4 4 Kolarin haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn puhdistusvaatimusten aluejako on tehty pohjavesialueiden ja herkkien luonto- ja virkistyskohteiden sijainnin, vesistöjen läheisyyden ja veden laadun sekä jätevesikuormituksen yleisten vähentämistavoitteiden perusteella. Alueiden kiinteistöjen määrä sekä asutuksen mahdollinen lisääntyminen on otettu vyöhykkeiden määrittelyssä huomioon. 5 Talousjätevesien johtaminen ja käsittely Jätevesien ensisijainen käsittelyvaihtoehto on viemäriverkostoon liittyminen. Viittaus: Vesihuoltolain 10 :n mukaan talousjätevedet tulee ensisijaisesti johtaa viemäriverkostoon. Pohjavesialueet Jätevesien johtaminen ojaan tai imeyttäminen maahan on pohjavesialueilla kielletty. Perustelut: Pohjavesialueiden tiukemmilla määräyksillä ehkäistään jätevesistä aiheutuvaa pohjaveden pilaantumista. Pohjavesialue on rajattu maa-alue, josta saadaan tai todennäköisesti saadaan yhdestä pisteestä riittävästi vettä yleisen vedenottamon tarpeisiin. Pohjavesialueet ryhmitellään kolmeen luokkaan. Tärkeällä, I- luokan pohjavesialueella on jo olemassa toimiva vedenottamo tai sinne tullaan suunnitelmien mukaan lähitulevaisuudessa rakentamaan ottamo. II-luokan pohjavesialue on tutkimuksin osoitettu vedenhankintaan soveltuvaksi. Muut pohjavesialueet kuuluvat III-luokkaan ja niiden osalta tarvitaan lisätutkimuksia pohjaveden saatavuuden suhteen ja tutkimuksen myötä kohteet siirtyvät I-II luokkaan tai poistetaan luokituksesta. Normaalin käsittelyn alue Talousjätevesien normaalin käsittelyn vyöhykkeellä jätevesien johtamisesta ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta tulee vähentää orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 90 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 40 prosenttia verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 4 1 mom). Käsittelemättömän jäteveden kuormitus lasketaan asetuksessa annetun ominaiskuormituksen mukaan. Normaalin käsittelyn vaatimukset ovat voimassa seuraavilla alueilla (liitekartta 2): Tornio-Muoniojoen osalta 150 metriä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta Muiden vesistöjen osalta 100 metriä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta Asutustihentymät, kuten Vaattojärvi ja Kurtakko.

5 5 Saarenpudas, Kolarinsaarin pohjoispää ja Sieppijärven Poikkijärven-Järvirovan alueet, joille tarkasteltu viemäröintiä. Lievennetyn käsittelyn alue Talousjätevesien lievennetyn käsittelyn vyöhykkeellä jätevesien johtamisesta ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta tulee vähentää orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 4 2 mom). Lievennetyn käsittelyn vaatimukset ovat voimassa liitekartan osoittamilla alueilla, jotka eivät sijaitse pohjavesialueilla, ranta-alueilla tai taajaan rakennetuilla alueilla. Lievennettyjen käsittelyvaatimusten mukaisesti puhdistettuja jätevesiä ei saa johtaa pohjavesialueelle, normaalikäsittelyn alueelle eikä suoraan vesistöön. Suositukset: Viemäriverkoston ulkopuolella käymäläratkaisuksi suositellaan kuivakäymälää, jolloin käsiteltäväksi jäävät harmaat jätevedet. Kiinteistöllä suositellaan käytettäväksi mahdollisimman ympäristöystävällisiä kemikaaleja (esimerkiksi fosfaatittomat pesuaineet), mikäli kemikaaleja kulkeutuu jätevesien mukana kiinteistön jätevesijärjestelmään. 6 Jätevesijärjestelmien sijoitus ja jätevesien johtaminen ranta-alueilla sekä saarissa Suositus: Jätevesien käsittelylaitteistoja ja jäteveden purkupaikkoja sijoitettaessa ovat voimassa seuraavat vähimmäissuojaetäisyydet, kuitenkin tapauskohtaisesti huomioiden maastonmuodot, maaperä ja pohjaveden virtausolosuhteet. Kohde Etäisyys vähintään (m) Talousvesikaivo - huonosti läpäisevä maaperä - hyvin läpäisevä maaperä Vesistö 30 Tie, tontin raja tai oja 5 Suojakerros pohjavesitason yläpuolella: maasuodatuksessa maahanimeytyksessä 1 2 Vedenottamo 300 Pohjaveden virtaussuunta ei saa olla jäteveden käsittely- ja purkupaikalta kohti talousvesikaivoa.

6 6 Erillisestä saunarakennuksesta tulevat vähäiset pesuvedet (ns. kannettu vesi) voidaan imeyttää puhdistamattomina maahan, jos niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Imeyttäminen ei ole sallittua 20 metriä lähempänä keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa. Käsittely tietyn tulvatason yläpuolella Jätevesien käsittelyjärjestelmät tulee rakentaa ja sijoittaa siten, että keskimäärin kerran 50 vuodessa esiintyvän ylimmän tulvakorkeuden (HW50) aikanakaan puhdistamattomat jätevedet eivät pääse suoraan vesistöön. Jätevesien maahanimeyttämön ja maasuodattamon imeytys- ja kokoomaputkistot tulee sijoittaa vähintään 0,5-1,0 metriä keskimääräisen ylivesitason (MHW) yläpuolelle. Perustelut: Ranta-alueella tulee ottaa huomioon tulvan vaikutus jäteveden käsittelyjärjestelmien toimintaan. Jätevesien käsittelyjärjestelmät on sijoitettava tulvaalueella siten, että estetään puhdistamattomien jätevesien huuhtoutuminen tulvan aikana suoraan vesistöön. Samasta syystä imeytys- ja kokoomaputkistot tulee sijoittaa keskimääräisen vuotuisen tulvatason yläpuolelle. Vesikäymälää ei saa rakentaa saariin tai kiinteistöihin, joihin ei ole ympärivuotista tieyhteyttä. 7 Kuivakäymälän sijoitus ja hoito Käymäläjätteen kompostointiin taajama-alueella on oltava jätehuollon valvontaviranomaisen lupa. Kuiva- ja ulkokäymälässä on oltava tiivis alusastia ja käymäläjäte on kompostoitava asianmukaisesti siihen tarkoitetussa lämpöeristetyssä kompostorissa tai muulla asianmukaisella tavalla niin, ettei siitä pääse valumia ympäristöön tai aiheudu muuta haittaa ympäristölle. Esikäsittelemättömän käymäläjätteen maahan hautaaminen on kielletty. 8 Jätevesijärjestelmän huolto ja kunnossapito Kiinteistön haltijan velvollisuus on huolehtia siitä, että jätevesien puhdistuslaitteistot ovat kaikissa olosuhteissa toimintakunnossa ja puhdistusteho vastaa niille asetettuja vaatimuksia. Järjestelmää tulee käyttää ja huoltaa sen käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti. Järjestelmät on toteutettava niin, että niiden puhdistusteho on tutkimuksin tarkistettavissa. Saostuskaivot, umpisäiliöt ja muut vastaavat säiliöt tulee tyhjentää riittävän usein, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Lietteet saa ammattimaisesti tyhjentää ainoastaan yrittäjä, jolla on asianmukaiset luvat. Lietteet tulee toimittaa jätevedenpuhdistamolle tai muuhun viranomaisen hyväksymään käsittelypaikkaan. Kiinteistön haltijan tulee pitää kirjaa tyhjennyksistä, tarkistuksista ja laitteiden kunnossapidosta. Tiedot on pyydettäessä esitettävä valvovalle viranomaiselle.

7 7 Viittaus: Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeista on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) liitteessä 2. Perustelu: Jätevesijärjestelmän kunto ja sen hoito vaikuttavat puhdistustulokseen ja jätevesiasetuksen tavoitteiden saavuttamiseen. Jätevesijärjestelmään investointi kannattaa ympäristön parantuneena tilana vain, jos käsittelyjärjestelmän toimivuudesta huolehditaan jatkuvasti. 3 LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET 9 Yleinen velvollisuus antaa valvontaa varten tarpeellisia tietoja Kiinteistön omistajan tai haltijan, toiminnanharjoittajan tai muun vastuutahon on pyydettäessä annettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta. Tiedot tulee antaa myös toimenpiteistä, laitteista ja suunnitelmista, joiden tarkoituksena on ehkäistä päästöjä ja torjua ympäristön pilaantumista näiden määräysten mukaisesti. 10 Määräyksistä poikkeaminen Ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää yksittäistapauksessa hakemuksesta luvan poiketa näistä määräyksistä. Poikkeamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. 11 Voimaantulo Ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 16 päivänä maaliskuuta 2010.

KALAJOEN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelumääräykset

KALAJOEN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelumääräykset KALAJOEN KAUPUNKI Ympäristönsuojelumääräykset Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.1.2008 Kalajoen kaupunki Ympäristönsuojelumääräykset 2 KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo

Lisätiedot

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta 04. Lu14 Paltamon kunta Vaarankyläntie 7 88300 PALTAMO LAUSUNTOPYYNTÖ 3.3.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ Sotkamon kunnan

Lisätiedot

MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto 10.10.2011 Voimaan 17.11.2011 Kansikuva: Pyörätie Vilppulankoskelle 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo 17.1.2005 KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 JOHDANTO...3 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN VALMISTELU...3 2.1 Suhde muihin säädöksiin...3 2.2 Kuntalaisten osallistuminen määräysten

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kuva: Bart Braafhart SALLAN KUNTA Kunnanvaltuusto 15.11.2012 47 SISÄLTÖ 1. LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 1 3 Määräysten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Luonnos Kuva: Bart Braafhart SALLAN KUNTA Kunnanvaltuusto?.?.2010 SISÄLTÖ 1. LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 1 3 Määräysten

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN

FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelumääräykset 2012

VIRTAIN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelumääräykset 2012 VIRTAIN KAUPUNKI Ympäristönsuojelumääräykset 2012 VIRTAIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 TAVOITE...3 2 MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA...3 3 MÄÄRÄYSTEN

Lisätiedot

1 Luku Yleiset määräykset

1 Luku Yleiset määräykset Hyväksytty: KV 17.5.2004 25 Voimaantulo: 01.06.2004 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristönsuojelulakia (86/2000) ja -asetusta (169/2000) täsmentävillä

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 23.4.2007 Voimaantulo 1.6.2007 Määräysten 6.1, 6.4, 6.5 ja 6.6 osalta voimaantulo 1.1.2012 (kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sulkavan kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Sulkavan kunnan ympäristönsuojelumääräykset Sulkavan kunnan ympäristönsuojelumääräykset Sulkavan kunnanvaltuusto 9.11.2009 voimaan 1.1.2010 2 Sulkavan kunnan ympäristönsuojelumääräykset 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

ILMAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 ILMAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto hyväksynyt 27.9.2006 - Tulee voimaan 2.11.2006 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset

Lisätiedot

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT...

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT... OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET (LUONNOS) Annettu ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty

EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET hyväksytty Euran kunnanvaltuustossa 16.6.2014 24 Köyliön kunnanvaltuustossa 16.6.2014 18 Säkylän kunnanvaltuustossa 16.6.2014 32 2/15 EURAN, KÖYLIÖN

Lisätiedot

LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ

LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ Liite A 89 YMJ 5.6.2013 LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ Luonnos YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Mustasaari, Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki Hyväksytty Mustasaaren kunnanvaltuustossa..2013 Hyväksytty Närpiön

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Kuopion kaupunki Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 18.4.2012 Kuopion kaupunginvaltuusto 20.8.2007 Korkein hallinto-oikeus 10.9.2010 Kuopion kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Kuopion kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet LEMPÄÄLÄN KUNNANYMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 11.6.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala ja tavoite... 4 2 Määräysten valvonta... 4 3 Paikalliset olosuhteet ja määritelmät...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET RUOVEDEN KUNTA 2012 RUOVEDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 TAVOITE...4 2 MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JA VALVONTA...4

Lisätiedot

Kangasniemen kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Kangasniemen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Kangasniemen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Kangasniemen kunnan ympäristönsuojelumääräykset 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristönsuojelulakia (86/2000)

Lisätiedot

LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1/kv 14.1.2015 5 LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KAUPUNGINVALTUUSTO 14.1.2015 5 Voimaantulo: 1.3.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen

Lisätiedot

KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty: xx.xx.2013 (Keravan kaupunginvaltuusto) Voimaantulo xx.xx.2013

KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Hyväksytty: xx.xx.2013 (Keravan kaupunginvaltuusto) Voimaantulo xx.xx.2013 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hyväksytty: xx.xx.2013 (Keravan kaupunginvaltuusto) Voimaantulo xx.xx.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Soveltamisala ja tavoite...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty. Rautalammin kunnanvaltuustossa XX.X.2012 XX. voimaan XX.XX.2012

RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty. Rautalammin kunnanvaltuustossa XX.X.2012 XX. voimaan XX.XX.2012 1 RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET hyväksytty Rautalammin kunnanvaltuustossa XX.X.2012 XX voimaan XX.XX.2012 2 Sisällysluettelo 1. LUKU... 5 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Tavoite... 5 2 Määräysten

Lisätiedot

10 Jätteiden käsittely kiinteistöllä 11 Yleisötilaisuudet 12 Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 13 Savuhaitat

10 Jätteiden käsittely kiinteistöllä 11 Yleisötilaisuudet 12 Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 13 Savuhaitat ORIMATTILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 5.6.2013 ehdotus SISÄLTÖ 1. LUKU Yleiset määräykset 1 Soveltamisala ja tavoite 2 Määräysten valvonta 3 Erityisalueet 2. LUKU Jätevesien käsittely 4 Jätevesien

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- määräykset

Ympäristönsuojelu- määräykset Asikkalan kunta Ympäristönsuojelu- määräykset Valtuusto 27.8.2012 35 Voimaan 31.5.2014 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite ja soveltamisala... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta...

Lisätiedot

Hallitus 13.4.2015, 46 Valtuusto 27.4.2015, 10 Voimaan 5.6.2015 HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

Hallitus 13.4.2015, 46 Valtuusto 27.4.2015, 10 Voimaan 5.6.2015 HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 Hallitus 13.4.2015, 46 Valtuusto 27.4.2015, 10 Voimaan 5.6.2015 HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 2 HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...

Lisätiedot