Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009"

Transkriptio

1 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LOHJALLA Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (Haja-asutuksen jätevesiasetus 542/2003) ja Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset tulivat molemmat voimaan Asetuksen vaatimuksista saa tietoa Suomen ympäristökeskuksen julkaisemasta esitteestä, hyvä jätevesien käsittely. Tähän ohjeeseen on koottu Lohjalla huomioitavia paikallisia vaatimuksia. Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Lohjan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ympäristönsuojelumääräykset Ympäristönsuojelumääräyksissä on paikallisia määräyksiä jätevesien osalta. Määräyksistä poikkeaminen edellyttää viranomaisen lupaa. Mikäli rakentaminen ei edellytä rakennuslupaa tai maankäyttö- ja rakennuslain mukaista ilmoitusta, ja jätevesijärjestelmää muutetaan tai rakennetaan, asetuksen mukainen suunnitelma tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lohjan määräykset lyhyesti Kaava-alueilla vesikäymäläjätevedet umpisäiliöön Pohjavesialueella maaperäkäsittely ei ole sallittua Rantavyöhykkeellä sallitaan umpisäiliö tai muu hyväksytty menetelmä alle 100 metriä rannasta valuma-alueella Vesikäymälän rakentaminen on kielletty saariin, joihin ei ole tieyhteyttä Muilla alueilla suojaetäisyyksiä noudattaen maaperäkäsittely mahdollinen Ympäristönsuojelumääräysten suojaetäisyydet: Kohde Suojaetäisyys vähintään (m) Talousvesikaivo - huonosti läpäisevä maaperä - hyvin läpäisevä maaperä Ilman käymäläjätevesiä Käymälä jätevedet Vesistö Tontin raja tai oja 5 10 Suojakerros pohjavesitason yläpuolella - jäteveden maasuodattamossa - jäteveden maahanimeyttämössä 1 2

2 Määräaikoja Lohjan ympäristönsuojelumääräykset Pohjavesialueella jätevesijärjestelmien tulee olla määräysten mukaisia vuoden 2008 loppuun mennessä ja muualla 2013 loppuun mennessä Jätevesiasetus Jätevesijärjestelmät asetuksen vaatimusten mukaisiksi mennessä. Jätevesijärjestelmästä on laadittava selvitys ja käyttö- ja huolto-ohje viimeistään Kiinteistössä, jossa ei ole vesikäymälää, selvitys sekä käyttö- ja hoitoohje on laadittava viimeistään Suunnitelma rakennusluvan yhteydessä Pätevä suunnittelija tekee suunnitelman rakennusvalvonnasta saatavalla lomakkeella Pohjaveden ylin pinnankorkeus selvitettävä Maahan imeyttämistä suunniteltaessa liitetään tutkimuksiin perustuva selvitys maaperän sopivuudesta Liitteeksi o Rakennuspaikan sijainti kartalla o Asemapiirros o Pituusleikkaus, joka perustuu maastomittauksilla saatuihin todellisiin korkeustietoihin o Mikäli ei edellytetä MRL:n lupaa/ilmoitusta ->ilmoitus ympäristönsuojelutoimistoon Rakentamisen valvonta Vastaava työnjohtaja seuraa ja tarkastaa, ja merkitsee tarkastukset tarkastusasiakirjaan Imeytysputkien asennuksen tarkastaa rakennustarkastaja, ympäristöinsinööri, LVI-teknikko tai LVI-insinööri. Imeytysputkia ei saa peittää ennen tarkastusta. Lisätietoja jätevesien käsittelymenetelmistä saa Lohjan ympäristöyksiköstä ja rakennusvalvonnasta sekä mm. laitevalmistajilta. Ympäristöinsinööri Pertti Piirilä, puh , rakennustarkastaja Juhani Järvinen, puh , LVI-teknikko Timo Oksa, puh ja LVI-insinööri Kari Virta, puh Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset haja-asutuksen jätevesien osalta 6 Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella Näitä ympäristönsuojelumääräyksiä on noudatettava talousjätevesien puhdistus- ja käsittelylaitteistojen rakentamisessa, sijoittamisessa, käytössä ja kunnossapidossa. Sen lisäksi on noudatettava ympäristönsuojelulain 103 :n sekä valtioneuvoston ympäristönsuojelulain 18 :n perusteella antaman talousjätevesien käsittelyä koskevan asetuksen määräyksiä. Jätevesien johtaminen ojaan tai imeyttäminen maahan näistä määräyksistä poikkeavalla tavalla saattaa aiheuttaa vesilain 1 luvun 2 :ssä tarkoitetun uoman tai altaan pilaantumista. Tällaisessa tapauksessa jätevesien johtamiselle on haettava ympäristölupa (YsL 28 ).

3 Suositus: Kiinteistöllä käytetään mahdollisimman ympäristöystävällisiä kemikaaleja, mikäli kemikaaleja kulkeutuu jätevesien mukana kiinteistön jätevesijärjestelmään. 6.1 Jätevesiviemäriverkon läheisyydessä sijaitsevat kiinteistöt Kiinteistön tulee liittyä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos tällainen on enintään 20 metrin päässä tontin tai rakennuspaikan rajasta. Mikäli viemäri on edellä mainittua etäisyyttä kauempana, eikä kiinteistön jätevesien puhdistusjärjestelmiä ja purkupaikkaa voida toteuttaa 6 :ssä annettujen määräysten mukaisesti, tulee kiinteistö liittää viemäriin, jos a) sitä on pidettävä terveydellisistä syistä tarpeellisena, b) siihen on ympäristönsuojelulliset syyt, c) eikä viemäriin liittyminen aiheuta kohtuuttomia kustannuksia. 6.2 Jätevesiviemäriverkon ulkopuolella olevat kaava-alueet Jätevesiviemäriverkon ulkopuolella olevilla asemakaava-alueilla on vesikäymäläjätevedet johdettava tiiviiseen jäteveden umpisäiliöön (umpikaivoon). Muut jätevedet on käsiteltävä siten, kuin kohdissa määrätään. Alueelta on liityttävä jätevesiviemäriverkostoon kaikkien jätevesien osalta välittömästi sen ollessa mahdollista. 6.3 Pohjavesialueet (Liitteet 1 ja 2) Pohjavesialueella jätevesien johtaminen ojaan tai imeyttäminen maahan on kielletty. Näillä alueilla kaikki kiinteistöllä muodostuvat jätevedet on kerättävä tiiviiseen jäteveden umpisäiliöön (umpikaivoon) ja toimitettava asianmukaisesti käsiteltäväksi tai johdettava tiiviissä jätevesiputkessa pohjavesialueen ulkopuolelle edelleen käsiteltäväksi kohdan 6.5 mukaisesti. Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan kuitenkin käsitellä tiivispohjaisessa jäteveden maasuodattamossa ja johtaa sen jälkeen pohjavesialueen ulkopuolelle. 6.4 Rantavyöhykkeet ja saaristo 6.5 Muut alueet Rantavyöhykkeillä käymäläjätevedet on johdettava jäteveden umpisäiliöön (umpikaivoon) tai käsiteltävä muulla ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla, mikäli jätevesiä käsitellään valuma-alueella lähempänä kuin 100 metrin etäisyydellä vesistöstä. Muut jätevedet tulee tällöin käsitellä siten kuin kohdassa 6.5 esitetään. Vesikäymälän rakentaminen on kielletty kiinteistöillä ja saarilla, joihin ei ole tieyhteyttä. Muut jätevedet tulee käsitellä siten kuin kohdassa 6.5 määrätään. Jos kiinteistön jätevedenkäsittelyssä ei sovelleta kohtia , tulee jätevedet käsitellä seuraavasti: Jätevesien käsittely muilla alueilla Mikäli kiinteistön jätevesiä ei ole johdettu vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, tulee ne kiinteistöllä käsitellä asianmukaisesti vähintään kolmiosaisella saostussäiliöllä (saostuskaivolla) ja jäteveden maahanimeyttämöllä tai maasuodattamolla tai muulla puhdistusteholtaan vastaavalla laitteistolla. Puhdistettujakaan jätevesiä ei saa johtaa suoraan ojaan tai vesistöön, vaan ne on johdettava sepeliojastoa tai kasvillisuutta hyväksikäyttäen maastoon siten, että niiden haitalliset ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Mikäli jätevesien joukossa ei ole käymäläjätevettä, voi saostussäiliö (saostuskaivo) olla kaksiosainen. Vapaa-ajan rakennusten ja talousrakennusten, joissa ei ole vesijohtoa, muille kuin vesikäymälän jätevesille (vähäinen kantovesi) on jäteveden käsittelyn vähimmäisvaatimus yksiosainen saostussäiliö ja jäteveden maahanimeyttämö. Kesäasuntojen saostussäiliöiden määrästä voidaan hakea poikkeusta määräysten 9 :n mukaisesti ennen näiden määräysten voimaantuloa rakennettujen jätevesijärjestelmien osalta. Jätevesien käsittelyssä tulee aina noudattaa valtioneuvoston talousjätevesien käsittelyä koskevan asetuksen vaatimuksia ja jätevesien käsittelyjärjestelmä on suunniteltava ja mitoitettava ja järjestelmää käytettävä ja huollettava siten, että käsittelyllä saavutetaan asetuksen mukainen kuormituksen väheneminen.

4 Talousjätevesien ympäristöön joutuvaa kuormitusta on vähennettävä orgaanisen aineen (BHK7) osalta vähintään 90 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 40 prosenttia verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen ((542/03) 4 1. mom). Mikäli jäljempänä kohdassa vaaditut suojaetäisyydet eivät täyty, jätevesi on johdettava jäteveden umpisäiliöön (umpikaivo). Liitteessä 3 on ohjeellisia kuvia jätevedenkäsittelylaitteista Suojaetäisyydet muilla alueilla Jätevesien käsittelylaitteistojen sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa tulee noudattaa vähintään taulukossa 1 esitettyjä suojaetäisyyksiä. Suojaetäisyydellä tarkoitetaan lyhyintä etäisyyttä jätevedenkäsittelylaitteista häiriintyvään kohteeseen. Pohjaveden virtaussuunta ei saa olla jäteveden käsittely- ja purkupaikalta kohti talousvesikaivoa. Taulukossa esitetyn suojaetäisyyden on katsottu riittävän pinta- ja pohjaveden laadun turvaamiseen, mikäli alueen maaperä pystyy suodattamaan jätevettä. Tontin olosuhteista johtuen saatetaan edellyttää suurempia suojaetäisyyksiä. Ympäristönsuojelulain 4 4. kohdan mukaan jätevesijärjestelmän rakennuttaja vastaa käsittelylaitteistojen vaikutusten ennaltaehkäisystä ja ympäristöhaittojen poistamisesta tai rajoittamisesta mahdollisimman vähäisiksi. Tontin olosuhteista johtuen voidaan vesitiiviille säiliörakennelmalle hyväksyä pienemmät suojaetäisyydet. Vesistön osalta suojaetäisyydellä tarkoitetaan etäisyyttä vesistöön oltaessa vesistön valuma-alueella. TAULUKKO 1 Kohde Suojaetäisyys vähintään (m) Talousvesikaivo - huonosti läpäisevä maaperä - hyvin läpäisevä maaperä Ilman käymäläjätevesiä Käymäläjäte-vedet Vesistö Tontin raja tai oja 5 10 Suojakerros pohjavesitason yläpuolella - jäteveden maasuodattamossa - jäteveden maahanimeyttämössä 1 2 Jos erillisessä saunarakennuksessa ei ole vesijohtoa, voidaan tulevat pesuvedet, mikäli niiden määrä on vähäinen (kantovesi), imeyttää 20 metriä lähemmäksi rantaviivaa, ei kuitenkaan lähemmäksi kuin saunarakennus. Jätevedet eivät saa joutua suoraan vesistöön. Näiden määräysten suojaetäisyyksistä voidaan hakea poikkeusta määräysten 9 :n mukaisesti kesäasuntojen ennen näiden määräysten voimaantuloa rakennettujen jätevesijärjestelmien osalta. Jätevesien puhdistuslaitteistot rantavyöhykkeillä tulee toteuttaa ja sijoittaa siten, etteivät puhdistamattomat jätevedet tulvakorkeuden aikanakaan pääse suoraan vesistöön. 6.6 Selvitys jätevesijärjestelmästä ja jätevesijärjestelmän rakentamista tai muuttamista koskeva suunnitelma Nämä määräykset koskevat talousjätevesien käsittelyä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä aiheutuva kuormitus ympäristöön. Selvityksen tulee täyttää asetuksen vaatimukset. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja se on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle. (Asetus talousjätevesien käsittelystä 6 ). Selvitys tulee tehdä

5 asetuksen mukaisesti viimeistään vuoden 2005 loppuun mennessä. Kiinteistössä, jossa ei ole vesikäymälää, selvitys on tehtävä viimeistään vuoden 2007 loppuun mennessä. (12 ). Jos jätevesijärjestelmä on rakennettava tai sen toimintaa tehostettava, tätä koskeva suunnitelma on liitettävä tarvittavaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) nojalla tehtävään rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen taikka rakentamista koskevaan ilmoitukseen. Suunnitelman tulee täyttää talousjätevesiä koskevan asetuksen vaatimukset (7 ). Mikäli jätevesijärjestelmän muutostöiden tai rakentamisen yhteydessä ei edellytetä maankäyttö- ja rakennuslain mukaista hakemusta/ilmoitusta, tulee kiinteistön omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan tehdä ennen muutostöiden toteuttamista talousjätevesien käsittelyä koskevan asetuksen mukainen jätevesijärjestelmän suunnitelma ympäristönsuojeluviranomaiselle. Näiden määräysten liitteenä 6 on valtioneuvoston talousjätevesiä koskeva asetus (552/2003) liitteineen. 6.7 Kiinteistön haltijan tulee huolehtia siitä, että jätevesien puhdistuslaitteistot ovat toimintakunnossa ja puhdistusteho vastaa parhaimmalle käyttökelpoiselle tekniikalle asetettuja vaatimuksia. Kiinteistön haltijan tulee osoittaa ja tarvittaessa varmistaa puhdistuslaitteistojen toiminnan teho näytteenotoin tai muulla hyväksyttävällä tavalla. Jokaisesta jätevesijärjestelmästä on oltava ajan tasalla olevat käyttö- ja huolto-ohjeet. Jätevesijärjestelmää on käytettävä ja huollettava ohjeiden mukaisesti siten, että se toimii suunnitellulla tavalla ja että asetetut jätevesien käsittelyvaatimukset täytetään (Asetus talousjätevesien käsittelystä (9 ). 6.8 Jäteveden saostussäiliöt (saostuskaivot), jäteveden umpisäiliöt (umpikaivot) ja muut vastaavat jätevesisäiliöt tulee tyhjentää riittävän usein, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Lietteet tulee toimittaa jätevedenpuhdistamolle tai muuhun asianmukaiseen, viranomaisen hyväksymään käsittelypaikkaan. Edellä esitettyjä jätevesilaitteistojen hoitomääräyksien lisäksi tulee noudattaa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla mahdollisesti annettuja kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeita. (Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 134 ja 153 :t, Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) 66 ) 6.9 Kiinteistön haltijan on säilytettävä tositteet, joista ilmenevät puhdistuslaitteiden tarkastukset, huollot, säiliöiden tyhjennykset sekä mahdolliset näytteenotot. Tiedot tulee pyydettäessä antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tositteet tulee säilyttää viisi vuotta Mikäli yritys- tai teollisuuskäytössä olevalla kiinteistöllä muodostuvat jätevedet ovat määrältään ja koostumukseltaan rinnastettavissa tavanomaiselta asuinkiinteistöltä muodostuviin jätevesiin tulee niiden osalta noudattaa näitä määräyksiä. Muussa tapauksessa jätevesien johtaminen saattaa edellyttää ympäristönsuojelulain 28 :n mukaista ympäristölupaa.

LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1/kv 14.1.2015 5 LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KAUPUNGINVALTUUSTO 14.1.2015 5 Voimaantulo: 1.3.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen

Lisätiedot

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Jätevesien käsittelyn tavoitteena Länsi-Turunmaalla on vesistöjen ja pohjaveden pilaantumisen estäminen ja naapureille

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN

FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA Haja-asutuksen jätevesien käsittelyohje on tarkoitettu kaikille, jotka rakentavat uudisrakennusta tai korjaavat jo

Lisätiedot

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

1 Luku Yleiset määräykset

1 Luku Yleiset määräykset Hyväksytty: KV 17.5.2004 25 Voimaantulo: 01.06.2004 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristönsuojelulakia (86/2000) ja -asetusta (169/2000) täsmentävillä

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala ja tavoite... 4 2 Määräysten valvonta... 4 3 Paikalliset olosuhteet ja määritelmät...

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 23.4.2007 Voimaantulo 1.6.2007 Määräysten 6.1, 6.4, 6.5 ja 6.6 osalta voimaantulo 1.1.2012 (kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelumääräykset

KALAJOEN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelumääräykset KALAJOEN KAUPUNKI Ympäristönsuojelumääräykset Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.1.2008 Kalajoen kaupunki Ympäristönsuojelumääräykset 2 KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Sisällysluettelo

Lisätiedot

MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto 10.10.2011 Voimaan 17.11.2011 Kansikuva: Pyörätie Vilppulankoskelle 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

Sulkavan kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Sulkavan kunnan ympäristönsuojelumääräykset Sulkavan kunnan ympäristönsuojelumääräykset Sulkavan kunnanvaltuusto 9.11.2009 voimaan 1.1.2010 2 Sulkavan kunnan ympäristönsuojelumääräykset 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

ILMAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 ILMAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto hyväksynyt 27.9.2006 - Tulee voimaan 2.11.2006 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo Kirsi Vitikka Vesa Valpasvuo 17.1.2005 KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 JOHDANTO...3 2 YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN VALMISTELU...3 2.1 Suhde muihin säädöksiin...3 2.2 Kuntalaisten osallistuminen määräysten

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ

LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ Liite A 89 YMJ 5.6.2013 LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ Luonnos YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Mustasaari, Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki Hyväksytty Mustasaaren kunnanvaltuustossa..2013 Hyväksytty Närpiön

Lisätiedot

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU 1/06 HIIDENVEDEN RANTA ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.5.2012 71 Kaupunginhallitus 20.8.2012 197 Kaupunginvaltuusto 29.8.2012 45

Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.5.2012 71 Kaupunginhallitus 20.8.2012 197 Kaupunginvaltuusto 29.8.2012 45 Ympäristönsuojelumääräykset Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.5.2012 71 Kaupunginhallitus 20.8.2012 197 Kaupunginvaltuusto 29.8.2012 45 Sisältö 1 LUKU... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala ja

Lisätiedot

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT...

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT... OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET (LUONNOS) Annettu ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta 04. Lu14 Paltamon kunta Vaarankyläntie 7 88300 PALTAMO LAUSUNTOPYYNTÖ 3.3.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ Sotkamon kunnan

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET TURUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1 Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty. Rautalammin kunnanvaltuustossa XX.X.2012 XX. voimaan XX.XX.2012

RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty. Rautalammin kunnanvaltuustossa XX.X.2012 XX. voimaan XX.XX.2012 1 RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET hyväksytty Rautalammin kunnanvaltuustossa XX.X.2012 XX voimaan XX.XX.2012 2 Sisällysluettelo 1. LUKU... 5 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Tavoite... 5 2 Määräysten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kuva: Bart Braafhart SALLAN KUNTA Kunnanvaltuusto 15.11.2012 47 SISÄLTÖ 1. LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 1 3 Määräysten

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KIINTEISTÖKOHTAISEN KÄSITTELYN OHJE JANAKKALASSA

JÄTEVESIEN KIINTEISTÖKOHTAISEN KÄSITTELYN OHJE JANAKKALASSA JÄTEVESIEN KIINTEISTÖKOHTAISEN KÄSITTELYN OHJE JANAKKALASSA SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄDÖKSET JA MÄÄRÄYKSET...2 1.1 Rakentamismääräykset ja -ohjeet...2 1.2 CE-merkintä...2 1.3 Suunnittelijoiden pätevyys...2

Lisätiedot

LOHJANJÄRVEN LÄNSIOSAN HAJAKUORMITUSSELVITYS - Karjalohja, Tammistonniemi, Tallaanniemi ja Lohjansaaren länsipuoli

LOHJANJÄRVEN LÄNSIOSAN HAJAKUORMITUSSELVITYS - Karjalohja, Tammistonniemi, Tallaanniemi ja Lohjansaaren länsipuoli LOHJANJÄRVEN LÄNSIOSAN HAJAKUORMITUSSELVITYS - Karjalohja, Tammistonniemi, Tallaanniemi ja Lohjansaaren länsipuoli LIFE Environment Sanna Turunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU 4/05 LOHJANJÄRVEN

Lisätiedot

10 Jätteiden käsittely kiinteistöllä 11 Yleisötilaisuudet 12 Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 13 Savuhaitat

10 Jätteiden käsittely kiinteistöllä 11 Yleisötilaisuudet 12 Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 13 Savuhaitat ORIMATTILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 5.6.2013 ehdotus SISÄLTÖ 1. LUKU Yleiset määräykset 1 Soveltamisala ja tavoite 2 Määräysten valvonta 3 Erityisalueet 2. LUKU Jätevesien käsittely 4 Jätevesien

Lisätiedot