JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?"

Transkriptio

1 Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja oikeaa tietoa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla on säädetty mm. ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011). Haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvaatimuksia ei sovelleta: viemäriverkostoon liittyneille kiinteistöille, toimintaan, jolle tarvitaan ympäristölupa muille kuin vesikäymälän jätevesille, jos niiden määrä on vähäinen, eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa sovelletaan: asunnoille ja loma-asunnoille liikerakennuksille ja laitoksille karjatilojen maitohuoneille elinkeinotoiminnoille Ikävapautus Ne kiinteistöt joiden kaikki omistajat ovat syntyneet tai aiemmin ja asuvat kiinteistöllä vakinaisesti, saavat vapautuksen säädösten noudattamisesta ilman erillistä hakemista. Ikävapautus ei koske vapaa-ajan asuntoja. Jätevedenkäsittelyjärjestelmän tulee olla käyttökuntoinen. Tällöinkään jätevedet eivät saa aiheut taa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistökohtainen poikkeus Kiinteistökohtaista poikkeusta voidaan hakea kunnan toimivaltaiselta viranomaiselta enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Poikkeusta harkittaessa huomioidaan jätevesien vähäisyys ja se ovatko jätevedenkäsittelyjärjestelmän parantamistoimet korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Kohtuuttomuutta arvioidessa otetaan huomioon mm. viemäriverkoston laajenemishankkeet, kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä, kiinteistönhaltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus. Selvitys jätevesijärjestelmästä Jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys sekä järjestelmän käyttö ja huolto-ohje. Selvitys on laadittava vaikka kyse on ns. vähäisistä jätevesistä, ikävapautuksen tai 5 -vuoden poikkeuksen saaneista kiinteistöistä. Jätevesijärjestelmän selvityskaavakkeita voi esim. tulostaa internetistä tai pyytää kunnasta. Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään viranomaisille pyydettäessä. Aikataulu Uuden kiinteistön jätevesijärjestelmä on rakennettava heti säädösten mukaiseksi. Ennen vuotta 2004 rakennetun kiinteistön jätevesijärjestelmän on oltava asetuksen mukainen viimeistään Kiinteistölle on rakennettava vaatimusten mukainen jätevesijärjestelmä niissä yhteyksissä, joissa kiinteistöä muutetaan tai laajennetaan merkittävästi tai kiinteistön jätevesijärjestelmää korjataan tai muutetaan. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava jätevedenkäsittelyjärjestelmä on uusittava heti.

2 Selvitetään mahdollisuus liittyä viemäriverkostoon tai yhteishankkeet naapuruston kanssa. Kunnallinen vesihuoltolaitoksen / osuuskunnan viemäriverkkoon liittyminen toimintaalueella.selvitetään vesi- ja viemärilaitokselta / osuuskunnalta onko kiinteistö toiminta-alueella ja ollaanko viemäriverkostoa rakentamassa lisää (vesihuollon kehittämissuunnitelma). Liittymismahdollisuus kunnalliseen vesihuoltolaitoksen / osuuskunnan viemäriverkostoon toiminta-alueen ulkopuolelta Naapureiden kanssa yhteisen jätevesijärjestelmän rakentaminen esim. osuuskuntamuotoisena. Jätevesijärjestelmää tehostava tai uusiva, hanki ensin ammattitaitoinen suunnittelija! Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien rakentaminen. Useasti tarjouskyselyt (suunnitelmat, materiaalit ja työ) kannattaa tehdä yhdessä naapureiden kanssa. Jätevesijärjestelmän kunnostushankkeen eteneminen Otetaan yhteyttä suunnittelijaan - suunnittelija käy aina paikanpäällä selvittämässä lähtötiedot (mm. maaperä, etäisyydet kaivoihin, jne.) Sakokaivojen tyhjennyksen yhteydessä tarkistetaan kaivojen kunto. Jätevesijärjestelmän valinnan tekee kiinteistön omistaja suunnittelijan avustuksella. Suunnittelija tekee mm. seuraavat asiat: jätevesijärjestelmän suunnitelmat, kustannusarvion, neuvoo toimenpideluvan ja avustusten hakemisessa, neuvoo jätevesijärjestelmän käytössä ja huollossa. Suunnittelija vastaa asiakkaalle, että jätevesijärjestelmä sopii kohteeseen ja on hyvin suunniteltu. Toimenpideluvan hakeminen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta 5. Jätetään mahdolliset avustushakemukset 6. Pyydetään tarjoukset jätevesijärjestelmän rakentamisesta ja materiaaleista. 7. Toteutetaan vanhan jätevesijärjestelmän saneeraaminen, tehostaminen tai uuden jätevesijärjestelmän rakentaminen suunnitelmien mukaan. Rakentaja vastaa asiakkaalle siitä, että järjestelmä on rakennettu suunnitelmien mukaan. 8. Pyydetään jätevesijärjestelmän loppukatselmus lupaviranomaiselta 9. Suoritetaan jätevesijärjestelmän hoito- ja kunnostustoimenpiteet. Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että jätevesijärjestelmä täyttää asetuksen vaatimukset. Mistä tiedät, että jätevesijärjestelmääsi on tehostettava tai se on uusittava? Jos sinulla on vesivessa ja jätevedenkäsittelyjärjestelmänä pelkät saostuskaivot tai saostuskaivot ja kivisilmä, joudut tehostamaan tai uusimaan jätevesijärjestelmäsi, mikäli et kuulu ikävapautuksen tai poikkeuksen piiriin. Muista, että myös vanhan jätevesijärjestelmän hyväkuntoisia osia (esim. hyväkuntoisia saostuskaivoja) voi käyttää osana uutta jätevedenkäsittelyjärjestelmää. Jätevesijärjestelmän valintaan vaikuttavia seikkoja Vesihuoltolaitoksen viemäriverkon toiminta-alue Rakennusjärjestys Kunnan ympäristönsuojelumääräykset Kaavamääräykset 5. Pohjavesialueet 6. Tontin pinta-ala ja korkeussuhteet 7. Pohjaveden korkeusasema 8. Maaperä 9. Naapurien kaivot ja oma kaivo 10. rantaan 1 Onko kiinteistöllä sähköt 1 Voiko itse huoltaa jätevesijärjestelmää 1 Loka-auton pääsy tontille 1 Syntyvän jäteveden määrä ja laatu Kiinteistösi jätevesiviemäri pysyy paremmin kunnossa ja puhdistamo kuormittuu vähemmän kun viemäriin johdetaan ainoastaan pesuvedet ja ruuansulatuskanavan kautta kulkeneet aineet sekä vessapaperi. Ruuan tähteiden paikka on kompostissa. Voimakkaat kemikaalit voivat tappaa jätevedenkäsittelyjärjestelmän puhdistusprosessin. Mikäli viemäriin ei johdeta vesikäymälän vesiä, jätevedenpuhdistus helpottuu huomattavasti. Kuivakäymälöitä on tarjolla niin vapaaajan asuntoihinkin kuin vakituisiin asuntoihin. Kuivakäymälöistä löytyy hyvin tietoa mm. Käymäläseura Huussin internetsivuilta:

3 Harkitessasi jätevesijärjestelmän valintaa ota selville hankintahinnan lisäksi kuinka usein järjestelmää täytyy huoltaa ja voiko huollon suorittaa itse vai täytyykö tilata huoltomies jos jätevesijärjestelmän huolto vaatii ammattilaisen käynnin, selvitä mitä huoltomiehen käynti maksaa jätevesijärjestelmän vuosittaiset käyttökustannukset (esim. kemikaalin menekki, sähkön kulutus, yms.) jätevesijärjestelmän ja sen eri laitteille annettu takuuaika ja arvioitu käyttöikä mistä järjestelmään voi ostaa varaosia, kemikaalia, yms. kuinka usein pumput käyvät vuorokaudessa (vaikuttaa pumpun käyttöikään ja sähkönkulutukseen) kirjallinen selvitys jätevesijärjestelmän puhdistustehosta Jätevesijärjestelmän sijoittamisessa tontille huomioon otettavia asioita Jätevesijärjestelmä on aina suunniteltava kiinteistölle sopivaksi. Alla olevassa kuvassa on esitetty jätevesijärjestelmän sijoittamisessa huomioon otettavia asioita. Esitetyt etäisyydet ovat ohjeellisia. Jätevesien purkupaikat tulee aina sijoittaa säännöstelykorkeuden tai vesistön tulvakorkeuden yläpuolelle. Kuivakäymälä on sijoitettava siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa naapurille ja varustettava tiiviillä alustalla. Lisätietoja jätevesiasioissa saat kuntien ympäristönsuojeluja rakennusviranomaisilta sekä vesihuoltolaitoksilta. Osoitteesta löydät puolueetonta ja oikeaa tietoa jätevesienkäsittelystä. Suunta ja etäisyys vedenottamoihin Vesijohto Sauna talousvesijohtoon LOKA-AUTON PÄÄSY RIITTÄVÄN LÄHELLE taloon tiehen talousvesikaivoon Puucee ojaan Suojaetäisyydet on aina tarkistettava tapauskohtaisesti (huomioitava maaperä ym.)

4 Kiinteistön varustelutason vaikutus jätevesijärjestelmän valintaan Kantovesi (vesi tuodaan ja viedään) Jäteveden voi kaataa pihalle (ei kaivojen läheisyyteen, eikä saa valua pintavesiin). Ei saa kuitenkaan aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Myöskään haju- tai terveyshaittaa ei saa aiheutua. Kantovesi (vesi tuodaan) Saunavedet imeytyskaivoon tai kuoppaan. Keittiövedet johdetaan yhden pienen saostuskaivon kautta imeytyskaivoon tai -kuoppaan. Saostuskaivon on hyvä olla niin pieni, että sen voi itse tyhjentää. Sauna- ja keittiövedet yhden pienen saostuskaivon kautta imeytyskaivoon tai -kuoppaan. Kuivakäymälä ja painevesi Painevesi Ota selvää onko mahdollista liittyä viemäriin Saostuskaivot Tuuletusputki Imeytysputki painevesi - Kaksoisjärjestelmä maahanimeytys 5. Saostuskaivot Tuuletusputki Imeytysputki 5. Umpisäiliö (täytönhälytys) Kuivakäymälä tiiviillä alustalla siten, ettei missään vaiheessa pääse valumia syntymään. Harmaat jätevedet kahden saostuskaivon kautta maahanimeyttämöön, maasuodattamoon tai asetuksen vaatimukset täyttävään harmaiden jätevesien puhdistamoon. WC:n jätevedet umpisäiliöön (täytön hälytyksellä varustettu) ja muut jätevedet kahden saostuskaivon kautta maahanimeyttämöön, maasuodattamoon tai asetuksen vaatimukset täyttävään harmaiden jätevesien puhdistamoon. painevesi - maahanimeyttämö painevesi - maasuodattamo Saostuskaivot Tuuletusputki Imeytysputki Tapauksesta riippuen fosforinpoiston tehostaminen voi olla tarpeen. Saostuskaivot Tuuletusputki Purkuputki 5. Kokoomakaivo 6. Kokoomaputki Tapauksesta riippuen fosforinpoiston tehostaminen voi olla tarpeen. painevesi pienpuhdistamo KAAVIOT OVAT ESIMERKKEJÄ! ÄLÄ SOVELLA NIITÄ SELLAISENAAN. KÄYTÄ OSAAVAA SUUNNITTELIJAA APUNA JÄRJESTELMÄN VALINNASSA.

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA LAITEHUOLTO Suomen lainsäädännön mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien, ennen asetuksen (542/2003) voimaan astumista 1.1.2004 rakennettujen

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Kyrönmaan hajajätevedet-hanke Syksy 2011 1 Sisältö 1. Lyhyesti mallisuunnitelmasta... 3 2. Perustiedot... 4 2.1 Kiinteistön tiedot... 5 2.2 Kiinteistön vesihuolto... 5

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Suomen Suunnistusliitto ry 1 (15) SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ 1. Jokamiehenoikeudet perustana suomalaiselle luonnossa liikkumiselle Suunnistustoiminnan edellytykset pohjautuvat pitkälti

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot