Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys)"

Transkriptio

1 Suunnitela jätevesien käsittelystä Mäntsälä Saapunut Rakennusluvan nuero (liite rakennus tai toienpidelupahakeukseen) Rakennus- tai toienpideluvan hakija Jätevesijärjestelän suunnittelija Nii Osoite Nii Koulutus / uu pätevyys Puhelin Puhelin Rakennuspaikka Suunnittelijan pätevyydestä on säädetty Suoen rakentaisääräyskokoelan osassa A2. Kylä Kiinteistön nii ja RN:o Rakennuspaikan osoite Tontin pinta-ala ( 2 ) Rakennus ja varustelutaso Rakennuksen käyttötarkoitus Käyälätyyppi Huoneistoala 2 Talousveden hankinta oa kaivo (pupulla) vesijohtoverkosta oa kaivo (kantaalla) uualta,istä(liite) Asukaslukuäärä Jätevesien käsittely vesikäyälä kuivakäyälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys) Vesikalusteet suihku ae pesukone astianpesukone poreallas uu (liitteeksi selvitys) A WC- ja haraavedet johdetaan 3-osaisen saostuskaivon kautta aaperäkäsittelyyn Saostuskaivon ateriaali ja tilavuus 3 rasvanerotuskaivo (liitteeksi selvitys) Jäteveden puhdistusenetelä aasuodatus pinta-ala 2 aahan ieytys pinta-ala 2 jokin uu käsittely ikä Tehostettu fosforinpoisto, alli ja valistaja B Haraavedet johdetaan 2-osaisen saostuskaivon kautta jatkokäsittelyyn ja wc-vedet johdetaan upisäiliöön Syntyy vain haraavesiä Saostuskaivon ateriaali Upisäiliön ateriaali ja ja tilavuus 3 tilavuus 3 Upisäiliössä täyttyisenestohälytin Kyllä Jäteveden puhdistusenetelä aasuodatus, pinta-ala 2 kivikuitusuodatin Ei eail: etunii.sukunii(at)antsala.fi

2 Suunnitela jätevesien käsittelystä Mäntsälä Saapunut Rakennusluvan nuero (liite rakennus tai toienpidelupahakeukseen) aahan ieytys, pinta-ala 2 jokin uu käsittely(ikä) C WC- ja haraavedet johdetaan pienpuhdistaoon Pienpuhdistaon valistaja Malli Mitoitus / asukasvastineluku hengelle Puhdistaovaihtoehdosta A, B tai C jätevesi johdetaan purkuputkella Pakolliset liiteasiakirjat: avo-ojaan uualle, ihin D WC- ja haraavedet johdetaan upisäiliöön Peruste upisäiliölle Upisäiliön ateriaali ja Täyttyisenestohälytin tilavuus 3 Kyllä Ei Onko jätevesijärjestelä ypärivuotisesti huollettavissa ja esierkiksi loka-autojen pääsy riittävän lähelle varistettu Kyllä Ei Aseapiirros ittakaavassa 1:500 tai 1:1000, josta ilenee jätevesijärjestelä, sen sijainti kiinteistöllä ja puhdistetun jäteveden purkupaikka sekä niistä 100 etrin säteellä olevat rakennukset, talousvesikaivot, lähteet, vesistöt, ojat ja kiinteistöjen rajat. Lisäksi aseapiirroksesta tulee iletä jätevesijärjestelän ja puhdistetun veden purkupaikan korkeusasea suhteessa 100 etrin säteellä oleviin rakennuksiin, talousvesikaivoihin, lähteisiin, vesistöihin, ojiin ja kiinteistöjen rajoihin. (2kpl) Piirustukset ja leikkauskuvat jätevesijärjestelästä sekä selvitys järjestelän toiintaperiaatteesta (2kpl) Jätevesijärjestelän käyttö- ja huolto-ohje (1kpl) JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TUTKITTU PUHDISTUSTEHO Jätevesijärjestelän toiivuudesta on tutkiustietoa Suoen ypäristökeskuksen puhdistaosivustolla Kyllä Ei Viranoaisen erkinnät Jätevesien käsittelypaikan sijainti ja suojaetäisyydet Jätevesijärjestelän toiivuudesta on tieteellisten tutkiuslaitosten tai uiden tahojen luotettavana pidettävää puolueetonta tutkiustietoa Kyllä Ei Tutkiustulokset jätevesijärjestelän puhdistustehosta (1kpl) JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN MITOITUS Kiinteistön jätevesijärjestelän itoitus on tehty asukkaalle. Jätevesijärjestelän itoituslaskela (1kpl) Tarvittavat tiedot esitetty Jätevesijärjestelä sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella Kyllä Ei Karttaote ittakaavassa, josta ilenee sijaintipaikka suhteessa luokiteltuihin pohjavesialueisiin (pohjavesikarttoja löytyy esierkiksi ypäristöhallinnon Oiva- eail: etunii.sukunii(at)antsala.fi

3 Suunnitela jätevesien käsittelystä Mäntsälä Saapunut Rakennusluvan nuero (liite rakennus tai toienpidelupahakeukseen) palvelusta). Pohjavesikartta tulee olla liitteenä, vaikka kiinteistö sijaitsisi kiloetrien päässä pohjavesialueen rajasta. (1kpl) Viranoaisen erkinnät Maaperä- ja pohjavesitiedot Jätevesijärjestelän suojaetäisyydet, jos etäisyys on alle 200 etriä: Jäteveden käsittelypaikka: Puhdistetun veden purkupaikka: Etäisyys lähinaapurin rakennuksesta: Etäisyys lähiästä tonttirajasta: Etäisyys lähiästä talousvesikaivosta/vedenottaosta: Etäisyys vesistöstä: (puro, joki, järvi) Tarvittavat tiedot esitetty. Pohjaveden ylin pinnankorkeus jätevesien puhdistuspaikalla Pohjaveden yliän pinnankorkeuden ja aanpinnan välinen ero c Kuvaus aaperän laadusta Mikäli kohteeseen suunnitellaan aahanieyttäöä, on suunnitelan pakollisena liiteasiakirjana aaperätutkius, jossa on tutkiuksin selvitetty aaperän soveltuvuus ieytykseen ja varistuttu siitä, ettei jäteveden aahan ieyttäinen aiheuta aaperän tai pohjaveden pilaantuisvaaraa. asiantuntijan laatia aaperätutkiusasiakirja, jossa selvitetty aaperän soveltuvuus jätevesien ieyttäiseen ja arvioitu aaperä- ja pohjavesiriskit (1 kpl) Viranoaisen erkinnät Naapurin suostuus Mikäli kohteeseen suunnitellaan aahanieyttäöä, on jäteveden käsittelyjärjestelän toiinta voitava tarvittaessa varistaa vesinäyttein pohjaveden havaintoputkesta, joka sijoitetaan ieyttäön läheisyyteen alavirtaan pohjavesien virtauksen suunnassa. Suunnitelan liiteasiakirjana tulee tällöin esittää asiantuntijan esittää suunnitela pohjaveden havaintoputken sijoittaisesta. asiantuntijan laatia suunnitela pohjaveden havaintoputken sijoittaisesta(1kpl) Tarvittavat tiedot esitetty Naapurin kirjallinen suostuus tarvitaan, kun johdetaan puhdistettua jätevettä naapurin aalle tai rajaojaan. Naapurin suostuus tarvitaan yös, kun haetaan lupaa jätevesien ieyttäiselle. Vesihuolto Liiteasiakirja: Naapurin kirjallinen suostuus (1kpl). eail: etunii.sukunii(at)antsala.fi

4 Suunnitela jätevesien käsittelystä Mäntsälä Saapunut Rakennusluvan nuero (liite rakennus tai toienpidelupahakeukseen) Onko kiinteistö vesihuoltolaitoksen toiinta-alueella Kyllä Ei Onko alueella jätevesivieäri Kyllä Ei Onko vesihuoltolaitoksen toiinta-alue vahvistettu ja lainvoiainen Kyllä Ei Tietoja vesihuollosta voi kysyä kuntien vesihuoltolaitoksilta. Jätevesiasetuksen vaatiukset Allekirjoitukset 1. Tässä suunnitelassa esitetty jätevesijärjestelä on suunniteltu jätevesiasetuksen (542/2003) ja sen liitteiden ukaisesti Kyllä Ei 2. Tässä suunnitelassa esitetty jätevesijärjestelä täyttää jätevesiasetuksen (542/2003) ukaiset jäteveden puhdistustehokkuusvaatiukset (BHK, fosfori, typpi) Kyllä Ei 3. Tässä suunnitelassa esitetty jätevesijärjestelä soveltuu kyseiseen ypäristöön ja käyttötarkoitukseen Kyllä Ei 4. Tässä suunnitelassa esitetty jätevesijärjestelä ei aiheuta ypäristönsuojelulain tarkoittaaa aaperän tai pohjaveden pilaantuisvaaraa Ei aiheuta Voi aiheuttaa vaaraa (liitteksi selvitys) Paikka ja päivääärä Hakijan allekirjoitus ja nien selvennys Ypäristönsuojeluviranoaisen huoautukset Paikka ja päivääärä Suunnittelijan allekirjoitus ja nien selvennys Järjestelästä ei voida antaa lausuntoa seuraavien puutteellisten tietojen vuoksi: Ypäristönsuojeluviranoaisen lausunto Järjestelä voidaan toteuttaa tään suunnitelan ja siihen liittyvien asiakirjojen ukaisesti. Järjestelä voidaan toteuttaa tään suunnitelan ja siihen liittyvien asiakirjojen ukaisesti seuraavin täydennyksin: eail: etunii.sukunii(at)antsala.fi

5 Suunnitela jätevesien käsittelystä Mäntsälä Saapunut Rakennusluvan nuero (liite rakennus tai toienpidelupahakeukseen) Täyttöohje Päivääärä Maankäyttö ja rakennuslain (132/1999) ukaisen rakennus tai toienpidelupahakeuksen käsittely edellyttää tään suunnitteluloakkeen huolellista täyttäistä ja loakkeessa vaadittujen pakollisten liiteasiakirjojen toiittaista viranoaiselle. Jätevesijärjestelän suunnitelasta säädetään nk. jätevesiasetuksessa (Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten vieäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003)). Suunnitela jätevesijärjestelästä tulee olla pätevän suunnittelijan laatia. Suunnittelijan pätevyydestä on säädetty Suoen rakentaisääräyskokoelan osassa A2. Lisäksi suunnittelijan pätevyydestä ja jätevesijärjestelän suunnittelusta on ohjeita. Ypäristöinisteriön ohjeessa Haja asutusalueiden jätevesihuollon tehostaisen toieenpano (2/2009) ja RT kortissa Talousjätevesien käsittely haja asutusalueilla (RT ). eail: etunii.sukunii(at)antsala.fi

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 209/2011 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän opas suunnittelijoille ja urakoitsijoille Putkijaoston julkaisu n:o 37 Johdanto Valtioneuvoston

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KIINTEISTÖKOHTAISEN KÄSITTELYN OHJE JANAKKALASSA

JÄTEVESIEN KIINTEISTÖKOHTAISEN KÄSITTELYN OHJE JANAKKALASSA JÄTEVESIEN KIINTEISTÖKOHTAISEN KÄSITTELYN OHJE JANAKKALASSA SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄDÖKSET JA MÄÄRÄYKSET...2 1.1 Rakentamismääräykset ja -ohjeet...2 1.2 CE-merkintä...2 1.3 Suunnittelijoiden pätevyys...2

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 542, KUNTA

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 542, KUNTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 54, KUNTA VANHAN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN MAASUODATUS TEHOSTETULLA FOSFORINPOISTOLLA 0.8.008 SUUNNITTELIJA T:mi Jätevesisuunnittelu A.

Lisätiedot

OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA

OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Ympäristötoimi 2012 OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Miksi kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyä

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 05.05.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA Haja-asutuksen jätevesien käsittelyohje on tarkoitettu kaikille, jotka rakentavat uudisrakennusta tai korjaavat jo

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Ranta-alueella(150m) Taaiaan rakennetulla alueella fl Kylki I Omakotitalo tr Vapaa-ajanasunto, k iytetddn._ kk/ v D Sauna fl Muu. mikti?

Ranta-alueella(150m) Taaiaan rakennetulla alueella fl Kylki I Omakotitalo tr Vapaa-ajanasunto, k iytetddn._ kk/ v D Sauna fl Muu. mikti? Inkoon kunta PL6 102 1 lnkoo JATEVESUARIeSTeIMAN SELVITYS JA xawt6. JA HUOLTO.OHJEET SEKA XAWT6. JA HUOLTO. KIRJANPlTO Jdtevesiasetuksessa 54212003 tarkoitetut jdtevesijdrjesteldn selvitys, kiiytto- ja

Lisätiedot

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Jätevesien käsittelyn tavoitteena Länsi-Turunmaalla on vesistöjen ja pohjaveden pilaantumisen estäminen ja naapureille

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat sekä järvien

Lisätiedot

Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen

Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen Karvian Kunta Jätevesiopas Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen 2 Sisältö JÄTEVESIASETUKSEN TOIMEENPANO... 3 YLEISTÄ... 3 AIKATAULU... 4 LYKKÄYKSET

Lisätiedot

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Kyrönmaan hajajätevedet-hanke Syksy 2011 1 Sisältö 1. Lyhyesti mallisuunnitelmasta... 3 2. Perustiedot... 4 2.1 Kiinteistön tiedot... 5 2.2 Kiinteistön vesihuolto... 5

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT

PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT PUHDISTAMOTYYPIN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT 1 KÄSITTELYMENETELMIEN KUSTANNUKSET Kiinteistön omistajaa kiinnostaa eri käsittelymenetelmien investointikustannukset ja käyttökustannukset.

Lisätiedot

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU 1/06 HIIDENVEDEN RANTA ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU

Lisätiedot

LOHJANJÄRVEN LÄNSIOSAN HAJAKUORMITUSSELVITYS - Karjalohja, Tammistonniemi, Tallaanniemi ja Lohjansaaren länsipuoli

LOHJANJÄRVEN LÄNSIOSAN HAJAKUORMITUSSELVITYS - Karjalohja, Tammistonniemi, Tallaanniemi ja Lohjansaaren länsipuoli LOHJANJÄRVEN LÄNSIOSAN HAJAKUORMITUSSELVITYS - Karjalohja, Tammistonniemi, Tallaanniemi ja Lohjansaaren länsipuoli LIFE Environment Sanna Turunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU 4/05 LOHJANJÄRVEN

Lisätiedot

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLAASUTUSALUEILLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLAASUTUSALUEILLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLAASUTUSALUEILLA Suomessa asuu noin miljoona ihmistä vakituisesti vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella, ja lähes saman verran on osan vuotta loma-asuntojen

Lisätiedot

OPAS PIENTALORAKENTAJILLE

OPAS PIENTALORAKENTAJILLE OPAS PIENTALORAKENTAJILLE RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN SANASTO KVV IV Kerrosala Hulevedet Kiinteistön vesi- ja viemäri Ilmanvaihto Kerrosala rakennusoikeudellisena käsitteenä on rakennuksen kerrosten yhteenlaskettu

Lisätiedot

JÄTEVEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT...1

JÄTEVEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT...1 Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Menetelmän valinta, suunnittelu ja asiakirjat Kai Saralehto SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 2 JÄTEVEDENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT...1 2.1 PAINEVIEMÄRIJÄRJESTEL MÄT...1

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY Oulaisten kaupunki Haapaveden kaupunki Siikalatvan kunta Pyhännän kunta HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY Ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisen ohje (toim.) Eeva Heiska Tämä ohje perustuu:

Lisätiedot

SISÄLTÖ ERI MENETELMÄT JA KUSTANNUKSET

SISÄLTÖ ERI MENETELMÄT JA KUSTANNUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIHUOLLON SUUNNITTELU MENETELMÄN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMAN LAATIMINEN Kai Saralehto 9/2004 SISÄLTÖ ERI MENETELMÄT JA KUSTANNUKSET SUUNNITTELUN ALUSTUS ESISELVITYS

Lisätiedot