MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT SISÄISILLÄ ERILLÄ, TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA MUUT PERUSTELUT OHJAUS- JA PÄÄPROSESSEITTAIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT SISÄISILLÄ ERILLÄ, TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA MUUT PERUSTELUT OHJAUS- JA PÄÄPROSESSEITTAIN"

Transkriptio

1 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT SISÄISILLÄ ERILLÄ, TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA MUUT PERUSTELUT OHJAUS- JA PÄÄPROSESSEITTAIN OHJAUSPROSESSIT VAALIT Vastuuhenkilö: lakimies Hanna Vuojela Talous Toimintatuotot 15 #JAKO/0! Toimintakulut ,8 Toimintakate ,8 Poistot Vuonna 2008 toimitettiin Kunnallisvaalit. TARKASTUSTOIMI Tekninen vastuuhenkilö: toimistosihteeri Noorit Tiitola Tarkastuslautakunnan toimintaa kuvataan arviointikertomuksessa. Talous Toimintatuotot #JAKO/0! Toimintakulut ,0 Toimintakate ,0 Poistot 31

2 HALLINTOKESKUS Vastuuhenkilö: apulaiskunnanjohtaja Reijo Riekkola Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän purkamiseen liittyvien tietoteknisten muutosten suunnittelu aloitettiin keväällä 2008 ja käytännön toteutus loppuvuodesta. Seudullisen tietohallinnon ensimmäinen toimintavuosi käynnistyi tiiviin yhteistyön merkeissä. Tampereen kaupunki vastaa toiminnan johtamisesta ja koordinoinnista isäntäkuntaperiaatteella Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Oriveden, Vesilahden ja Ylöjärven puolesta. Tampereen kaupunkiseudun kuntien puhe- ja datayhteyspalvelujen kehityssuunnitelman laatiminen oli merkittävin tietohallinnon seudullinen hanke. Tavoitteena on yhteinen kilpailutus ja yhteinen palveluiden käyttöönottaminen tulevina vuosina. Seudullisina hankkeina toteutettiin myös atk-laitteiden, Microsoft lisenssien ja virustorjuntaohjelmistojen kilpailutus. Intranet hanke käynnistyi kunnan omana projektina kesällä 2008 siten, että järjestelmän käyttöönotto tapahtuu keväällä Talous- ja henkilöhallinnon järjestelmien käyttöönotto jatkui edelleen Pirnet-kunnissa. Ruokapalvelun suoritemäärät kasvoivat vuoden 2008 aikana päivähoidon toimipaikkojen lisääntyessä. Kesällä aloitti Liutun päiväkoti, jossa lapsia on noin 100, toimien osittain vuoropäiväkotina. Lisäksi käyttöönotettiin myös pieniä ryhmäperhepäiväkoteja. Lisääntyneiden päivähoidon paikkojen vaikutus oli noin 230 annosta/päivä. Kotiinkuljetettavat ateriapalveluateriat lisääntyivät noin 5 % eli vuosittainen ateriamäärä oli yli annosta. Kuljetuskustannukset ovat nousseet 10 %, mikä näkyy rasitteena etenkin ateriapalveluaterioiden ja kuljetettavan ruuan hinnassa. Samoin aterioiden raaka-ainehinnat ovat nousseet vuoden aikana noin 10 % kuten myös pesu- ja puhdistusaineet. Lukion ruokapalvelut kilpailutettiin aikanaan keväällä 2006 yhdessä siivouksen ja kiinteistöhuollon kanssa. Palvelun tuottajana on toiminut Blue Service Partners Oy elokuun 2006 alusta alkaen siten, että sopimus jatkuu heinäkuun 2009 loppuun. Ruokapalvelut ovat toimineet moitteettomasti Blue Service nosti ateriahintoja 3,65 %. Asiakastyytyväisyyskysely kouluruokailun osalta toteutettiin Pitkäjärven, Pikkolan ja Suoraman kouluilla. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään palvelun parantamiseen ja vertailuun uuden liiketoimintayksikön tuomiin muutosten vaikutuksiin tulevina vuosina. Kehityskeskustelut ruokapalvelussa on käyty koko henkilöstön osalta. Ruokapalveluhenkilöstön osalla on ollut vaihtoa sekä muihin tehtäviin siirtymisten, että eläköitymisen kautta. Henkilöstön sairauslomien määrää ei ole saatu laskemaan. Uusien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönotto on vaatinut henkilöstöltä paljon aikaa ja aiheuttanut ylimääräistä painetta ravitsemisesimiesten tehtäväkenttään. Hallintokeskuksen talous yhteensä Vastuuhenkilö: apulaiskunnanjohtaja Reijo Riekkola Toimintatuotot ,9 Valmistus omaan käyttöön 865 Toimintakulut ,8 Toimintakate ,9 Poistot

3 STRATEGINEN KEHITTÄMINEN Vastuuhenkilö: apulaiskunnanjohtaja Reijo Riekkola Toiminnan kuvaus Talous Strategisen kehittämisen toiminta-ajatuksena on kuntaorganisaation ohjaaminen sekä ulkoisten että sisäisten muutos- ja kehittämistarpeiden edellyttämällä tavalla hyväksytyn kuntastrategian pohjalta. Kuntaorganisaatio vastaa muuttuvan ympäristön haasteisiin, kuntalaisten tarpeisiin sekä kuntatalouden reunaehtoihin omaa osaamistaan ja toimintatapojaan kehittämällä. Ulkoisena muutoshaasteena on kunnan kehityksen turvaaminen viihtyisänä, toimivana asuin- ja elinympäristönä sekä kilpailukykyisenä toimintaympäristönä elinkeinoelämälle osana Tampereen kaupunkiseudun kehitystä. Tässä työssä tukeudutaan myös seudulliseen yhteistyöhön koko Tampereen kaupunkiseudun kehittämisen näkökulmasta. Kunta osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön ja seudullisten palvelumuotojen kehittämiseen. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (Paras) merkitys Kangasalan kunnalle keskittyi lähinnä sosiaali- ja terveystoimen uudelleenjärjestelyihin Kangasalan itäpuolisten kuntien kanssa. Tämän mukaisesti Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä päätettiin purkaa alkaen siten, että aluksi mukaan tulevat Pälkäneen ja Kuhmalahden kunnat ja alkaen Oriveden kaupunki ja Juupajoen kunta. Seudullista yhteistyötä on tiivistetty Tampereen keskusseudun kuntien kanssa useissa eri työryhmissä ja myös siten, että Kangasalan kunta päätti lähteä Tampereen seudun elinkeinoyhtiön toimintaan alkaen. Kuntaorganisaation toimivuutta vahvistettiin mittavan hallinnon uudistuksen kautta ja loppuvuodesta käynnistettiin myös kuntastrategian tarkistaminen siten, että tarkistettu kuntastrategia saadaan valtuuston vahvistamaksi kesään 2009 mennessä. Kunnan strategisen kehittämisen suurimpana haasteena on pidettävä riittävien palvelujen turvaaminen voimakkaasti kasvavalle väestömäärälle nopeasti ja yllättävän voimakkaasti kiristyneen kuntatalouden asettamissa rajoissa. Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,1 Poistot maankäyttö ja asumisvaihtoehtojen monipuolisuus Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Toteutuminen Valmistuneet asunnot tyypeittäin ja omistusmuodoittain Tuettua tuotantoa muuallakin kuin kerrostaloissa Vuokra-asuntojen käyttöaste vähintään 97 % Käyttöaste 97,27 % 33

4 - palvelujen saatavuus ja laatu Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Valtuustosopimuksen toteutuminen - elinkeinoelämän edellytysten turvaaminen Mahdollisuus valtuustosopimuksen laadintaan selvitetty, arviointi: valtuuston itsearviointi 2008 Toteutettiin suunnitellusti Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Liiketilojen riittävyys Keskustassa rakentamisedellytykset valmiit, rakenkaava luonnosvaiheessa, Keskustakorttelin asemataminen jatkuu kirjaston laajennus rakenteilla. Teollisuustontit - onnistunut kuntaliitos Sijoittuminen yhtenäisiin keskittymiin aluerakennetta tukien, paljon tilaa vaativat Lentolaan /Rääkkölään Lemposen teollisuusalueen tontinmyynti turvattu vuoden 2009 aikana Lentolan alueen liikenteelliset ja kaupalliset selvitykset valmiit, kaava kesken. Kallion asemakaava valmis ja myynti käynnistynyt Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Liitossopimuksen toteutuminen - prosessien toimivuus Liitossopimuksessa sovitut hankkeet toteutuvat hyväksytyn taloussuunnitelman mukaisesti Toteutettiin suunnitellusti Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Prosessiorganisaation toimivuus Prosessiajattelun omaksuminen Keskeiset prosessit kuvattu ja analysoitu, korjaus- ja ohjaustoimenpiteet aloitettu Prosessiajattelun edellyttämä toimintatapa otettu käyttöön ja varmistettu sen sopeutuminen organisaatiouudistukseen Hanke jakaantuu usealle vuodelle Prosessikoulutusta jatkettu 34

5 - kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien toimivuus Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Kuntalaiskontaktien määrä ja tapa Vuorovaikutusmuotojen monipuolisuus - talouden tasapaino Kunnanhallitus 2 krt/v kyläillat, muita infotilaisuuksia 2 krt/v tai teemakohtaisesti tarvittaessa Kunnan kotisivuille kehitetty palaute- ja aloitekanava osana seudullista verkkopalveluprojektia Sähköisiä lomakepohjaisia asiointimahdollisuuksia kehitetty edelleen osana seudullista verkkopalveluprojektia Kyläiltoja ei pidetty Suunnitelmien mukaisesti, käyttöönotto 2009 Sähköistä lomakepohjaista asiointia kehitettiin suunnitellun mukaisesti. Vuonna 2009 otetaan käyttöön seudullisena verkkopalveluprojektina päivähoidon sähköinen hakulomake Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Tulorahoituksen riittävyys Suhteellinen velkaantuneisuus Vuosikate on yli 100 % poistoista Investointien tulorahoitus on kuntastrategian mukaan 75 % Velkaantuneisuus on kuntastrategian mukaan alle 30 % 97,6 % 37,1 % 40,7 % - omistajapolitiikan perusteiden määrittäminen ja omistajapolitiikan käyttöönotto Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Omistajapolitiikan periaatteiden toteutuminen Pääoman tuotto, % Liikelaitoksen peruspääoman (ppo) korvaus, Omistajaohjauksen toimivuus Periaatteet määritelty, kirjaus, tiedotus konsernihallintoon hoidettu Liikelaitos- ja konserniyhtiökohtaiset tuotto- ja toimintatavoitteet v johdetaan omistajapoliittisista linjauksista erikseen Omistajaohjaus käytössä 35

6 - uusien palvelutuotantotapojen käyttöönotto Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Palvelustrategian toteutuminesytty Palvelustrategia laadittu Palvelustrategia hyväk- Strategian pohjalta aloitettu vaihtoehtojen arviointi Käynnistetään vuonna 2009 Seudullinen palvelutuotanto Seudullista palvelutuotantoa käynnistetty uusilla palvelualueilla hankesuunnitelman mukaisesti Palvelusetelikokeilu aloitettu Palvelujen hankintaosaamista parannetaan Ei aloitettu Koulutusta järjestettiin yhteistyössä KuHan (kuntien yhteinen hankintatoimisto) kanssa - onnistunut työnantajapolitiikka Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Työnantajapolitiikan toteutuminen - osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö Organisaatiouudistuksen läpivienti Toteutui aikataulun ja valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Prosessien toimivuus Uuden organisaation mukaiset prosessit, prosessiosaamisen varmistaminen Siirtyi vuodelle

7 Seudulliset hankkeet ja muut projektit Seudullisiin hankkeisiin varattiin euroa ja muihin kuntarahoitusta edellyttäviin hankkeisiin euroa, yhteensä euroa. Määrärahatoteuma oli euroa eli 71,9 %. Hankkeista toteutuivat pääosin suunnitellun rahoituksen mukaisesti, Aluekeskusohjelma, Kokousja Kongressimatkailun Osaamiskeskusohjelma ja EU-toimisto Brysselissä. Seutukunnan ATK-yhteistyö hankkeen toteutuma oli 33 % ja Verkkopalveluiden kehittäminen hankkeen 40 %. Osaamiskeskusohjelman toteuma oli 130 %. Seudullisen elinkeinoyhteistyön mukaiset hankkeet toteutuivat 64 %:n mukaan. Muiden kuntarahoitusta saaneiden hankkeiden toteutuma oli 26 %. 37

8 TALOUDEN HALLINTA Vastuuhenkilö: talousjohtaja Seppo Saarinen Toiminnan kuvaus Talous Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,1 Poistot Kriittiset menestystekijät - prosessien toimivuus - talouden tasapaino - uusien tietojärjestelmien onnistunut käyttöönotto Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Prosessiajattelun omaksuminen Talousarvioprosessin edellyttämä toimintatapa otettu käyttöön Käytössä Tulorahoituksen riittävyys Suhteellinen velkaantuneisuus Taloudellisen ajattelutavan ja kustannustietoisuuden omaksuminen Seudullinen yhteistyö Vuosikate on 100 % poistoista Investointien tulorahoitus on 75 % Velkaantuneisuus alle 30 % (kertoo miten suuri osa kunnan käyttötuotoista pitäisi käyttää vieraan pääoman takaisinmaksuun) Taloussuunnittelun realistisuus Yhtenäisen seudullisen taloushallinnon järjestelmän käyttöönotto Sähköisten palveluiden käyttöönoton laajentaminen 97,6 % 37,1 % 40,7 % Muutostalousarvio tehty Otettu käyttöön Sähköisten palveluiden käyttöönottoa laajennettu 38

9 Informatiiviset tunnusluvut ml. vesilaitos Tp 2007 Ta+mta 2008 Ta 2009 Vuosikate,1000 Vuosikate /asukas Lainakanta milj. Lainakanta / asukas 25, , , , Käyttötalouden menot, 1000 Muutos, % Käyttötalouden menot /asukas Muutos, % , , , , , , , ,7 Verotulojen osuus tulorahoituksesta, % 68,0 68,4 66,9 63,5 Valtionosuuksien osuus tulorahoituksesta 18,1 18,9 18,8 18,0 Toimintatuotot/ toimintakulut, % 12,5 12,7 13,1 17,7 Vuosikate/poistot, % 102,3 97,6 136,8 56,1 Omavaraisuusaste, % 64,5 58,3 - - Asukasluku arvio ( ) arvio arvio 39

10 OSAAMISEN JOHTAMINEN Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Riitta Turtonen Osaamisen johtamisen ohjausprosessi on sisäinen asiantuntija- ja tukiprosessi, joka käsittää laajaalaisesti henkilöstön ja organisaation kehittämisen kohti oppivaa organisaatiota. Ohjausprosessissa hoidetaan henkilöstöhallinto, palkkaus- ja palvelussuhdeasiat, yhteistoiminta-asiat ja neuvottelutoiminta sekä työympäristötyö, joka käsittää mm. työsuojelun, työterveyshuollon, tyky-toiminnan ja henkilöstöpalvelut. Talous Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,8 Poistot Kriittiset menestystekijät - prosessien toimivuus - uusien palvelutuotantotapojen käyttöönotto - onnistunut työnantajapolitiikka - osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Prosessiajattelun omaksuminen Työnantajapolitiikan toteutuminen Uuden organisaation mukaiset prosessit, prosessiosaamisen vahvistaminen Henkilöstö- ja palkkahallinnon sähköiset prosessit pääosin toiminnassa. Uuden organisaatiomallin käyttöönotto vaiheittain - uudistuksen läpivienti päätösten mukaisesti - johtosääntöjen uudistaminen 40 Prosessien perusteet (käsitteet) uudistettiin sekä organisaation ydinprosessit määriteltiin. Henkilöstön prosessikoulutus toteutettiin Prosessit ovat pääosin toiminnassa. Henkilöstö- ja palkkahallinnon sähköisten prosessien kehittämistä jatketaan vuonna Organisaatiouudistusta valmisteltiin runsaasti vuonna 2008 ja uudistus eteni ennalta laaditun aikataulun ja suunnitelman mukaisesti. Henkilöstölle järjestettiin erilaisia informaatio-, koulutus- ja keskustelutilai-

11 0 Työilmapiiri Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö 0 Työhyvinvoinnin kehittäminen palvelukeskuksissa työpaikkatasolla Palvelukeskusten koulutussuunnitelmat Organisaatiouudistusta tukeva esimiesten ja henkilöstön valmennus suuksia asiasta. Uusi organisaatio aloitti toimintansa Aiempi johtosääntökokonaisuus uudistettiin voimaan tulleeksi Kangasalan kunnan hallintosäännöksi. Esimiehet ovat vastanneet oman yksikkönsä osalta vuonna 2007 laaditun suunnitelman perusteella kootun suunnitelman toteuttamisesta. Palvelukeskukset ovat laatineet omat koulutussuunnitelmansa ja koulutuksen painopisteet on määritelty. Organisaatiouudistuksen läpivienti oli rakennettu suunnitelmallisesti esimiesten ja henkilöstön mukanaolon ja osallistumisen varaan. Muutosten läpiviennissä painotettiin yhteistoimintaa henkilöstön edustajien kanssa sekä esimiesten ja avainhenkilöiden kouluttamista ja henkilöstön mukanaoloa Uusi organisaatio käynnistyi ja sitä valmisteltiin runsaasti työryhmissä ja palvelukeskusten sisällä. Organisaatiouudistukseen liittyvät asiat työllistivät runsaasti esimiehiä sekä muuta henkilöstöä. Hallintokeskus purkaantui ja suurin osa sen toiminnoista siirtyi uuteen liiketoimintayksikkö Oksaan, johon koottiin talouspalvelut (kirjanpito ja palkanlaskenta), atkpalvelut, toimistopalvelut, siivous- ja ruokapalvelut, tilapalvelu ja asiantuntijapalvelut, kuten lakimiespalvelut, liikennesuunnittelu ja konserniohjaus. Uusi tekninen keskus muodostettiin aiemman ympäristöpalvelukeskuksen ja teknisen keskuksen toiminnoista (tilapalvelu kuitenkin Oksaan). Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä purkaantui ja toiminnot ja henkilöstö siirtyivät Kangasalan kuntaan perustettuun uuteen sosiaali- ja terveyskeskukseen, jonne tulivat myös kehitysvammahuollon avopalvelut purkaantuneesta Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä. Kunnan henkilöstömäärä oli 1536 henkilöä. Lisäksi Kangasalan kunnan palvelukseen siirtyi Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymästä 335 vakituista henkilöä (lisäksi määräaikaista henkilöstöä) ja Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä 30 henkilöä. 41

12 SISÄISET PALVELUT Vastuuhenkilö: kansliasihteeri Eija Tetri-Lähde, apulaiskunnanjohtaja Reijo Riekkola - vastuuhenkilö toimistopalveluiden osalta kansliasihteeri Eija Tetri-Lähde - vastuuhenkilö ruokapalvelun, atk-palveluiden, edunvalvonnan, velkaneuvonnan ja kuluttajaneuvonnan osalta apulaiskunnanjohtaja Reijo Riekkola Toiminnan kuvaus Sisäisten palveluiden ohjausprosessiin kuuluvat atk-palvelut, ruokapalvelu, toimistopalvelut, edunvalvonta, velkaneuvonta sekä kuluttajaneuvonta. Talous Toimintatuotot ,0 Valmistus omaan käyttöön 865 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,2 Poistot palvelujen saatavuus ja laatu Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Laadukkaiden palveluiden tuottaminen katkoksitta asiakkaan tarpeen mukaisesti - onnistunut kuntaliitos Hyvä asiakaspalaute (reklamaatioiden ja negatiivisen asiakaspalautteen mahdollisimman vähäinen määrä) TeliaSoneran perustietotekniikan palveluun oli tyytymättömyyttä varsinkin vasteaikojen osalta Reklamaatioiden määrä vähäinen Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Ruokapalveluiden laadukkuus ja yhtenäisyys koko kunnan alueella Toimipisteiden tuotantoolosuhteiden uusiminen ja palvelun yhtenäistäminen Jatketaan aloitettua kehitystyötä 42

13 - prosessien toimivuus Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Tehokas ja sujuva työskentelytapa yli palvelukeskusrajojen Ruokapalvelun logistiikan sujuvuus - uusien palvelutuotantotapojen käyttöönotto Joustava toiminta organisaatiorajoista huolimatta Ruokapalvelun kuljetusten kehittäminen palvelemaan yhtenäisesti koko kunnan aluetta myös tilauspalveluissa Organisaatiorajat eivät näkyneet käytännön työssä Kehitetty yhdessä palveluntuottajan (Itellan) kanssa Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Seudullisen tietotekniikkayhteistyön onnistuneisuus Aktiivinen mukanaolo seudullisissa hankkeissa Kangasala osallistui kaikkiin keskeisiin hankkeisiin TeliaSoneran perustietotekniikan palvelun toimivuus Perusterveydenhuollon tulevan yhteistoiminta-alueen tietotekniikan järjestäminen Seudun kuntien yhteiset tietotekniikan ohjelmisto- ja laitehankinnat Palvelun tason ja käyttäjätyytyväisyyden seuranta Suunnitelmien laatiminen vuoden 2008 aikana Toteutettiin seudullinen työasemahankintojen kilpailutus. Jatkettiin talousja henkilöstöhallinnon ohjelmien käyttöönottoa Säännöllinen seuranta Pulssi mittauksin ja seurantaryhmätyöskentelyllä Terveyskeskuskuntayhtymän purkamisen osalta suunnitelmat valmistuivat Laajan yhteistoiminta-alueen tietotekniikkaa koskeva suunnittelu tapahtuu vasta osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Säännönmukaiset kehityskeskustelut Käyty osin vuonna 2008, jatketaan v Palvelutehtävään motivoitunut, ammattitaitoinen ja kehitysmyönteinen henkilöstö Hyvä työilmapiiri muuttuvissa olosuhteissa Työilmapiiri säilynyt hyvänä vaikka jatkuva muutos kuormittaa henkilöstöä 43

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Kangasalan kunta Strategia 2013

Kangasalan kunta Strategia 2013 Liite Kh 45 Kangasalan kunta Strategia 2013 Kh 18.4.2005 1 Johdanto Kunnallishallinto on jatkuvasti suurien haasteiden edessä. Palvelutuotannon järjestelmät ovat kehittyneet viime vuosina ja niihin on

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Loppuraportti: ICT ympäristön yleiskuvaus ja kehitystarpeet Tampereen kaupunkiseudun 9 kuntaa (Hämeenkyrö, Kangasala,

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Lähtökohdat YHTEISÖVERON TUOTTO OULUSSA VUONNA 2001 115 M VUONNA 2013 30 M Lähtökohdat - viiden kunnan kuntaliitos

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN. Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Yhteenveto toteutumasta henkilöstöraporttiin v. 2013 Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015

MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 MYNÄMÄEN KUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Yt-neuvottelukunta 26.1.2015 Kh 2.2.2015 Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta (työntekijä tarkoittaa työsopimussuhteisia ja virkasuhteisia) Mynämäen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

Teknisten palvelujen seutuyhteistyö. Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere

Teknisten palvelujen seutuyhteistyö. Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere Teknisten palvelujen seutuyhteistyö Teknisten palvelujen seutuseminaari 30.5.2012 Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tilakeskus liikelaitos Tampere TEKPAn tavoitteet seutustrategiassa Tavoite Seudun suurista

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

joensuun kaupunkistrategia

joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet joensuun kaupunkistrategia Kantavat Siivet Joensuu on rohkeasti muutoksia hyödyntävä osaamisen ja elämysten kaupunki, jossa on hyvä elää. VISIO 2015 muutoksia hyödyntävä kaupunki Rakennemuutos,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tampereen Tilakeskus Liikelaitos TECHNOPOLIS 23.3.2011 Seutustrategia vs. tekniset palvelut Seudun suurista infrahankkeista

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet 2010 Talousarvion liite

Strategiset tavoitteet 2010 Talousarvion liite Strategiset tavoitteet 2010 Talousarvion liite 1. Asiakas ja kuntalainen Toimivat kunnalliset peruspalvelut on saatavissa omasta kunnasta tai talousalueelta Perusturvatoimi: Päivähoidon jonotusaika Tyydyttävä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 1 Laadukkaat tukipalvelut peruspalveluille Käyttäjäpalaute Rakennusten kunnossapitosuunnitelma valmis Hyvä julkisuuskuva Vuorovaikutus Jatketaan asiakaskyselyjen

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Konsernihallinto ja -palvelut

Konsernihallinto ja -palvelut 23.3.2015 Esitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 16.2.2015 Konsernihallinto ja -palvelut Konsernihallinto ja palvelut muodostuvat toisaalta konserniesikunnan, strategisen ohjauksen tasosta ja toisaalta

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilinpäätös

Vuoden 2015 tilinpäätös Vuoden 215 tilinpäätös Konserniesikunta, Strategia ja talous, Konserniohjaus Toimintaympäristö Väestökasvu yli 4 2 henkilöä (1,6 %), Asukasluku 215/216 oli. 269 82 Taloudellinen toimintaympäristö haasteellinen

Lisätiedot

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen

10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA. - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen 10 VUOTTA PALKANLASKENNAN ULKOISTAMISESTA - mitä hyötyä Hämeenlinnan kaupungille? HÄMEENLINNA - Suomen vanhin sisämaakaupunki Hämeenlinna Suomen keskipiste (väestöllinen) HÄMEENLINNA pitkä historia lyhyesti

Lisätiedot

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä Sipoo 2025 Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä 1 1. Sipoon lähtökohdat Sipoo on vetovoimainen kaksikielinen saaristokunta, joka vastaa metropolialueen kasvuhaasteisiin. Sipoossa elää aito yhteisöllisyys ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 25.3.2013

Tilinpäätösinfo 25.3.2013 Tilinpäätösinfo 25.3.2013 TILINPÄÄTÖS 2012 Keskeiset prosessit ja muutokset Kaupungin poliittisen päätöksentekojärjestelmän j uudistaminen vuodesta 2013 alkaen valmisteltiin ja hyväksyttiin. Vuoden aikana

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Tehtäväni Kangasalan kunnassa ja Vatialan koulussa: luokanopettaja, avustava rehtori, TVT koordinaattori

Tehtäväni Kangasalan kunnassa ja Vatialan koulussa: luokanopettaja, avustava rehtori, TVT koordinaattori Isä, voinko käyttää konetta hetken? Miksi? Mun pitää ladata koulun sivuilta mun kotitehtävä ja tulostaa se! Tiedätkö muka kuinka se tehdään? Valmis! Kiitos isä! Kun olin sinun ikäisesi, meidän piti kopioida

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot