MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT SISÄISILLÄ ERILLÄ, TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA MUUT PERUSTELUT OHJAUS- JA PÄÄPROSESSEITTAIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT SISÄISILLÄ ERILLÄ, TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA MUUT PERUSTELUT OHJAUS- JA PÄÄPROSESSEITTAIN"

Transkriptio

1 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT SISÄISILLÄ ERILLÄ, TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA MUUT PERUSTELUT OHJAUS- JA PÄÄPROSESSEITTAIN OHJAUSPROSESSIT VAALIT Vastuuhenkilö: lakimies Hanna Vuojela Talous Toimintatuotot 15 #JAKO/0! Toimintakulut ,8 Toimintakate ,8 Poistot Vuonna 2008 toimitettiin Kunnallisvaalit. TARKASTUSTOIMI Tekninen vastuuhenkilö: toimistosihteeri Noorit Tiitola Tarkastuslautakunnan toimintaa kuvataan arviointikertomuksessa. Talous Toimintatuotot #JAKO/0! Toimintakulut ,0 Toimintakate ,0 Poistot 31

2 HALLINTOKESKUS Vastuuhenkilö: apulaiskunnanjohtaja Reijo Riekkola Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän purkamiseen liittyvien tietoteknisten muutosten suunnittelu aloitettiin keväällä 2008 ja käytännön toteutus loppuvuodesta. Seudullisen tietohallinnon ensimmäinen toimintavuosi käynnistyi tiiviin yhteistyön merkeissä. Tampereen kaupunki vastaa toiminnan johtamisesta ja koordinoinnista isäntäkuntaperiaatteella Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Oriveden, Vesilahden ja Ylöjärven puolesta. Tampereen kaupunkiseudun kuntien puhe- ja datayhteyspalvelujen kehityssuunnitelman laatiminen oli merkittävin tietohallinnon seudullinen hanke. Tavoitteena on yhteinen kilpailutus ja yhteinen palveluiden käyttöönottaminen tulevina vuosina. Seudullisina hankkeina toteutettiin myös atk-laitteiden, Microsoft lisenssien ja virustorjuntaohjelmistojen kilpailutus. Intranet hanke käynnistyi kunnan omana projektina kesällä 2008 siten, että järjestelmän käyttöönotto tapahtuu keväällä Talous- ja henkilöhallinnon järjestelmien käyttöönotto jatkui edelleen Pirnet-kunnissa. Ruokapalvelun suoritemäärät kasvoivat vuoden 2008 aikana päivähoidon toimipaikkojen lisääntyessä. Kesällä aloitti Liutun päiväkoti, jossa lapsia on noin 100, toimien osittain vuoropäiväkotina. Lisäksi käyttöönotettiin myös pieniä ryhmäperhepäiväkoteja. Lisääntyneiden päivähoidon paikkojen vaikutus oli noin 230 annosta/päivä. Kotiinkuljetettavat ateriapalveluateriat lisääntyivät noin 5 % eli vuosittainen ateriamäärä oli yli annosta. Kuljetuskustannukset ovat nousseet 10 %, mikä näkyy rasitteena etenkin ateriapalveluaterioiden ja kuljetettavan ruuan hinnassa. Samoin aterioiden raaka-ainehinnat ovat nousseet vuoden aikana noin 10 % kuten myös pesu- ja puhdistusaineet. Lukion ruokapalvelut kilpailutettiin aikanaan keväällä 2006 yhdessä siivouksen ja kiinteistöhuollon kanssa. Palvelun tuottajana on toiminut Blue Service Partners Oy elokuun 2006 alusta alkaen siten, että sopimus jatkuu heinäkuun 2009 loppuun. Ruokapalvelut ovat toimineet moitteettomasti Blue Service nosti ateriahintoja 3,65 %. Asiakastyytyväisyyskysely kouluruokailun osalta toteutettiin Pitkäjärven, Pikkolan ja Suoraman kouluilla. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään palvelun parantamiseen ja vertailuun uuden liiketoimintayksikön tuomiin muutosten vaikutuksiin tulevina vuosina. Kehityskeskustelut ruokapalvelussa on käyty koko henkilöstön osalta. Ruokapalveluhenkilöstön osalla on ollut vaihtoa sekä muihin tehtäviin siirtymisten, että eläköitymisen kautta. Henkilöstön sairauslomien määrää ei ole saatu laskemaan. Uusien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönotto on vaatinut henkilöstöltä paljon aikaa ja aiheuttanut ylimääräistä painetta ravitsemisesimiesten tehtäväkenttään. Hallintokeskuksen talous yhteensä Vastuuhenkilö: apulaiskunnanjohtaja Reijo Riekkola Toimintatuotot ,9 Valmistus omaan käyttöön 865 Toimintakulut ,8 Toimintakate ,9 Poistot

3 STRATEGINEN KEHITTÄMINEN Vastuuhenkilö: apulaiskunnanjohtaja Reijo Riekkola Toiminnan kuvaus Talous Strategisen kehittämisen toiminta-ajatuksena on kuntaorganisaation ohjaaminen sekä ulkoisten että sisäisten muutos- ja kehittämistarpeiden edellyttämällä tavalla hyväksytyn kuntastrategian pohjalta. Kuntaorganisaatio vastaa muuttuvan ympäristön haasteisiin, kuntalaisten tarpeisiin sekä kuntatalouden reunaehtoihin omaa osaamistaan ja toimintatapojaan kehittämällä. Ulkoisena muutoshaasteena on kunnan kehityksen turvaaminen viihtyisänä, toimivana asuin- ja elinympäristönä sekä kilpailukykyisenä toimintaympäristönä elinkeinoelämälle osana Tampereen kaupunkiseudun kehitystä. Tässä työssä tukeudutaan myös seudulliseen yhteistyöhön koko Tampereen kaupunkiseudun kehittämisen näkökulmasta. Kunta osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön ja seudullisten palvelumuotojen kehittämiseen. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (Paras) merkitys Kangasalan kunnalle keskittyi lähinnä sosiaali- ja terveystoimen uudelleenjärjestelyihin Kangasalan itäpuolisten kuntien kanssa. Tämän mukaisesti Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä päätettiin purkaa alkaen siten, että aluksi mukaan tulevat Pälkäneen ja Kuhmalahden kunnat ja alkaen Oriveden kaupunki ja Juupajoen kunta. Seudullista yhteistyötä on tiivistetty Tampereen keskusseudun kuntien kanssa useissa eri työryhmissä ja myös siten, että Kangasalan kunta päätti lähteä Tampereen seudun elinkeinoyhtiön toimintaan alkaen. Kuntaorganisaation toimivuutta vahvistettiin mittavan hallinnon uudistuksen kautta ja loppuvuodesta käynnistettiin myös kuntastrategian tarkistaminen siten, että tarkistettu kuntastrategia saadaan valtuuston vahvistamaksi kesään 2009 mennessä. Kunnan strategisen kehittämisen suurimpana haasteena on pidettävä riittävien palvelujen turvaaminen voimakkaasti kasvavalle väestömäärälle nopeasti ja yllättävän voimakkaasti kiristyneen kuntatalouden asettamissa rajoissa. Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,1 Poistot maankäyttö ja asumisvaihtoehtojen monipuolisuus Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Toteutuminen Valmistuneet asunnot tyypeittäin ja omistusmuodoittain Tuettua tuotantoa muuallakin kuin kerrostaloissa Vuokra-asuntojen käyttöaste vähintään 97 % Käyttöaste 97,27 % 33

4 - palvelujen saatavuus ja laatu Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Valtuustosopimuksen toteutuminen - elinkeinoelämän edellytysten turvaaminen Mahdollisuus valtuustosopimuksen laadintaan selvitetty, arviointi: valtuuston itsearviointi 2008 Toteutettiin suunnitellusti Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Liiketilojen riittävyys Keskustassa rakentamisedellytykset valmiit, rakenkaava luonnosvaiheessa, Keskustakorttelin asemataminen jatkuu kirjaston laajennus rakenteilla. Teollisuustontit - onnistunut kuntaliitos Sijoittuminen yhtenäisiin keskittymiin aluerakennetta tukien, paljon tilaa vaativat Lentolaan /Rääkkölään Lemposen teollisuusalueen tontinmyynti turvattu vuoden 2009 aikana Lentolan alueen liikenteelliset ja kaupalliset selvitykset valmiit, kaava kesken. Kallion asemakaava valmis ja myynti käynnistynyt Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Liitossopimuksen toteutuminen - prosessien toimivuus Liitossopimuksessa sovitut hankkeet toteutuvat hyväksytyn taloussuunnitelman mukaisesti Toteutettiin suunnitellusti Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Prosessiorganisaation toimivuus Prosessiajattelun omaksuminen Keskeiset prosessit kuvattu ja analysoitu, korjaus- ja ohjaustoimenpiteet aloitettu Prosessiajattelun edellyttämä toimintatapa otettu käyttöön ja varmistettu sen sopeutuminen organisaatiouudistukseen Hanke jakaantuu usealle vuodelle Prosessikoulutusta jatkettu 34

5 - kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien toimivuus Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Kuntalaiskontaktien määrä ja tapa Vuorovaikutusmuotojen monipuolisuus - talouden tasapaino Kunnanhallitus 2 krt/v kyläillat, muita infotilaisuuksia 2 krt/v tai teemakohtaisesti tarvittaessa Kunnan kotisivuille kehitetty palaute- ja aloitekanava osana seudullista verkkopalveluprojektia Sähköisiä lomakepohjaisia asiointimahdollisuuksia kehitetty edelleen osana seudullista verkkopalveluprojektia Kyläiltoja ei pidetty Suunnitelmien mukaisesti, käyttöönotto 2009 Sähköistä lomakepohjaista asiointia kehitettiin suunnitellun mukaisesti. Vuonna 2009 otetaan käyttöön seudullisena verkkopalveluprojektina päivähoidon sähköinen hakulomake Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Tulorahoituksen riittävyys Suhteellinen velkaantuneisuus Vuosikate on yli 100 % poistoista Investointien tulorahoitus on kuntastrategian mukaan 75 % Velkaantuneisuus on kuntastrategian mukaan alle 30 % 97,6 % 37,1 % 40,7 % - omistajapolitiikan perusteiden määrittäminen ja omistajapolitiikan käyttöönotto Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Omistajapolitiikan periaatteiden toteutuminen Pääoman tuotto, % Liikelaitoksen peruspääoman (ppo) korvaus, Omistajaohjauksen toimivuus Periaatteet määritelty, kirjaus, tiedotus konsernihallintoon hoidettu Liikelaitos- ja konserniyhtiökohtaiset tuotto- ja toimintatavoitteet v johdetaan omistajapoliittisista linjauksista erikseen Omistajaohjaus käytössä 35

6 - uusien palvelutuotantotapojen käyttöönotto Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Palvelustrategian toteutuminesytty Palvelustrategia laadittu Palvelustrategia hyväk- Strategian pohjalta aloitettu vaihtoehtojen arviointi Käynnistetään vuonna 2009 Seudullinen palvelutuotanto Seudullista palvelutuotantoa käynnistetty uusilla palvelualueilla hankesuunnitelman mukaisesti Palvelusetelikokeilu aloitettu Palvelujen hankintaosaamista parannetaan Ei aloitettu Koulutusta järjestettiin yhteistyössä KuHan (kuntien yhteinen hankintatoimisto) kanssa - onnistunut työnantajapolitiikka Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Työnantajapolitiikan toteutuminen - osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö Organisaatiouudistuksen läpivienti Toteutui aikataulun ja valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Prosessien toimivuus Uuden organisaation mukaiset prosessit, prosessiosaamisen varmistaminen Siirtyi vuodelle

7 Seudulliset hankkeet ja muut projektit Seudullisiin hankkeisiin varattiin euroa ja muihin kuntarahoitusta edellyttäviin hankkeisiin euroa, yhteensä euroa. Määrärahatoteuma oli euroa eli 71,9 %. Hankkeista toteutuivat pääosin suunnitellun rahoituksen mukaisesti, Aluekeskusohjelma, Kokousja Kongressimatkailun Osaamiskeskusohjelma ja EU-toimisto Brysselissä. Seutukunnan ATK-yhteistyö hankkeen toteutuma oli 33 % ja Verkkopalveluiden kehittäminen hankkeen 40 %. Osaamiskeskusohjelman toteuma oli 130 %. Seudullisen elinkeinoyhteistyön mukaiset hankkeet toteutuivat 64 %:n mukaan. Muiden kuntarahoitusta saaneiden hankkeiden toteutuma oli 26 %. 37

8 TALOUDEN HALLINTA Vastuuhenkilö: talousjohtaja Seppo Saarinen Toiminnan kuvaus Talous Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,1 Poistot Kriittiset menestystekijät - prosessien toimivuus - talouden tasapaino - uusien tietojärjestelmien onnistunut käyttöönotto Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Prosessiajattelun omaksuminen Talousarvioprosessin edellyttämä toimintatapa otettu käyttöön Käytössä Tulorahoituksen riittävyys Suhteellinen velkaantuneisuus Taloudellisen ajattelutavan ja kustannustietoisuuden omaksuminen Seudullinen yhteistyö Vuosikate on 100 % poistoista Investointien tulorahoitus on 75 % Velkaantuneisuus alle 30 % (kertoo miten suuri osa kunnan käyttötuotoista pitäisi käyttää vieraan pääoman takaisinmaksuun) Taloussuunnittelun realistisuus Yhtenäisen seudullisen taloushallinnon järjestelmän käyttöönotto Sähköisten palveluiden käyttöönoton laajentaminen 97,6 % 37,1 % 40,7 % Muutostalousarvio tehty Otettu käyttöön Sähköisten palveluiden käyttöönottoa laajennettu 38

9 Informatiiviset tunnusluvut ml. vesilaitos Tp 2007 Ta+mta 2008 Ta 2009 Vuosikate,1000 Vuosikate /asukas Lainakanta milj. Lainakanta / asukas 25, , , , Käyttötalouden menot, 1000 Muutos, % Käyttötalouden menot /asukas Muutos, % , , , , , , , ,7 Verotulojen osuus tulorahoituksesta, % 68,0 68,4 66,9 63,5 Valtionosuuksien osuus tulorahoituksesta 18,1 18,9 18,8 18,0 Toimintatuotot/ toimintakulut, % 12,5 12,7 13,1 17,7 Vuosikate/poistot, % 102,3 97,6 136,8 56,1 Omavaraisuusaste, % 64,5 58,3 - - Asukasluku arvio ( ) arvio arvio 39

10 OSAAMISEN JOHTAMINEN Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Riitta Turtonen Osaamisen johtamisen ohjausprosessi on sisäinen asiantuntija- ja tukiprosessi, joka käsittää laajaalaisesti henkilöstön ja organisaation kehittämisen kohti oppivaa organisaatiota. Ohjausprosessissa hoidetaan henkilöstöhallinto, palkkaus- ja palvelussuhdeasiat, yhteistoiminta-asiat ja neuvottelutoiminta sekä työympäristötyö, joka käsittää mm. työsuojelun, työterveyshuollon, tyky-toiminnan ja henkilöstöpalvelut. Talous Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,8 Poistot Kriittiset menestystekijät - prosessien toimivuus - uusien palvelutuotantotapojen käyttöönotto - onnistunut työnantajapolitiikka - osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Prosessiajattelun omaksuminen Työnantajapolitiikan toteutuminen Uuden organisaation mukaiset prosessit, prosessiosaamisen vahvistaminen Henkilöstö- ja palkkahallinnon sähköiset prosessit pääosin toiminnassa. Uuden organisaatiomallin käyttöönotto vaiheittain - uudistuksen läpivienti päätösten mukaisesti - johtosääntöjen uudistaminen 40 Prosessien perusteet (käsitteet) uudistettiin sekä organisaation ydinprosessit määriteltiin. Henkilöstön prosessikoulutus toteutettiin Prosessit ovat pääosin toiminnassa. Henkilöstö- ja palkkahallinnon sähköisten prosessien kehittämistä jatketaan vuonna Organisaatiouudistusta valmisteltiin runsaasti vuonna 2008 ja uudistus eteni ennalta laaditun aikataulun ja suunnitelman mukaisesti. Henkilöstölle järjestettiin erilaisia informaatio-, koulutus- ja keskustelutilai-

11 0 Työilmapiiri Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö 0 Työhyvinvoinnin kehittäminen palvelukeskuksissa työpaikkatasolla Palvelukeskusten koulutussuunnitelmat Organisaatiouudistusta tukeva esimiesten ja henkilöstön valmennus suuksia asiasta. Uusi organisaatio aloitti toimintansa Aiempi johtosääntökokonaisuus uudistettiin voimaan tulleeksi Kangasalan kunnan hallintosäännöksi. Esimiehet ovat vastanneet oman yksikkönsä osalta vuonna 2007 laaditun suunnitelman perusteella kootun suunnitelman toteuttamisesta. Palvelukeskukset ovat laatineet omat koulutussuunnitelmansa ja koulutuksen painopisteet on määritelty. Organisaatiouudistuksen läpivienti oli rakennettu suunnitelmallisesti esimiesten ja henkilöstön mukanaolon ja osallistumisen varaan. Muutosten läpiviennissä painotettiin yhteistoimintaa henkilöstön edustajien kanssa sekä esimiesten ja avainhenkilöiden kouluttamista ja henkilöstön mukanaoloa Uusi organisaatio käynnistyi ja sitä valmisteltiin runsaasti työryhmissä ja palvelukeskusten sisällä. Organisaatiouudistukseen liittyvät asiat työllistivät runsaasti esimiehiä sekä muuta henkilöstöä. Hallintokeskus purkaantui ja suurin osa sen toiminnoista siirtyi uuteen liiketoimintayksikkö Oksaan, johon koottiin talouspalvelut (kirjanpito ja palkanlaskenta), atkpalvelut, toimistopalvelut, siivous- ja ruokapalvelut, tilapalvelu ja asiantuntijapalvelut, kuten lakimiespalvelut, liikennesuunnittelu ja konserniohjaus. Uusi tekninen keskus muodostettiin aiemman ympäristöpalvelukeskuksen ja teknisen keskuksen toiminnoista (tilapalvelu kuitenkin Oksaan). Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä purkaantui ja toiminnot ja henkilöstö siirtyivät Kangasalan kuntaan perustettuun uuteen sosiaali- ja terveyskeskukseen, jonne tulivat myös kehitysvammahuollon avopalvelut purkaantuneesta Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä. Kunnan henkilöstömäärä oli 1536 henkilöä. Lisäksi Kangasalan kunnan palvelukseen siirtyi Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymästä 335 vakituista henkilöä (lisäksi määräaikaista henkilöstöä) ja Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä 30 henkilöä. 41

12 SISÄISET PALVELUT Vastuuhenkilö: kansliasihteeri Eija Tetri-Lähde, apulaiskunnanjohtaja Reijo Riekkola - vastuuhenkilö toimistopalveluiden osalta kansliasihteeri Eija Tetri-Lähde - vastuuhenkilö ruokapalvelun, atk-palveluiden, edunvalvonnan, velkaneuvonnan ja kuluttajaneuvonnan osalta apulaiskunnanjohtaja Reijo Riekkola Toiminnan kuvaus Sisäisten palveluiden ohjausprosessiin kuuluvat atk-palvelut, ruokapalvelu, toimistopalvelut, edunvalvonta, velkaneuvonta sekä kuluttajaneuvonta. Talous Toimintatuotot ,0 Valmistus omaan käyttöön 865 Toimintakulut ,4 Toimintakate ,2 Poistot palvelujen saatavuus ja laatu Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Laadukkaiden palveluiden tuottaminen katkoksitta asiakkaan tarpeen mukaisesti - onnistunut kuntaliitos Hyvä asiakaspalaute (reklamaatioiden ja negatiivisen asiakaspalautteen mahdollisimman vähäinen määrä) TeliaSoneran perustietotekniikan palveluun oli tyytymättömyyttä varsinkin vasteaikojen osalta Reklamaatioiden määrä vähäinen Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Ruokapalveluiden laadukkuus ja yhtenäisyys koko kunnan alueella Toimipisteiden tuotantoolosuhteiden uusiminen ja palvelun yhtenäistäminen Jatketaan aloitettua kehitystyötä 42

13 - prosessien toimivuus Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Tehokas ja sujuva työskentelytapa yli palvelukeskusrajojen Ruokapalvelun logistiikan sujuvuus - uusien palvelutuotantotapojen käyttöönotto Joustava toiminta organisaatiorajoista huolimatta Ruokapalvelun kuljetusten kehittäminen palvelemaan yhtenäisesti koko kunnan aluetta myös tilauspalveluissa Organisaatiorajat eivät näkyneet käytännön työssä Kehitetty yhdessä palveluntuottajan (Itellan) kanssa Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Seudullisen tietotekniikkayhteistyön onnistuneisuus Aktiivinen mukanaolo seudullisissa hankkeissa Kangasala osallistui kaikkiin keskeisiin hankkeisiin TeliaSoneran perustietotekniikan palvelun toimivuus Perusterveydenhuollon tulevan yhteistoiminta-alueen tietotekniikan järjestäminen Seudun kuntien yhteiset tietotekniikan ohjelmisto- ja laitehankinnat Palvelun tason ja käyttäjätyytyväisyyden seuranta Suunnitelmien laatiminen vuoden 2008 aikana Toteutettiin seudullinen työasemahankintojen kilpailutus. Jatkettiin talousja henkilöstöhallinnon ohjelmien käyttöönottoa Säännöllinen seuranta Pulssi mittauksin ja seurantaryhmätyöskentelyllä Terveyskeskuskuntayhtymän purkamisen osalta suunnitelmat valmistuivat Laajan yhteistoiminta-alueen tietotekniikkaa koskeva suunnittelu tapahtuu vasta osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Säännönmukaiset kehityskeskustelut Käyty osin vuonna 2008, jatketaan v Palvelutehtävään motivoitunut, ammattitaitoinen ja kehitysmyönteinen henkilöstö Hyvä työilmapiiri muuttuvissa olosuhteissa Työilmapiiri säilynyt hyvänä vaikka jatkuva muutos kuormittaa henkilöstöä 43

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017 KANGASALAN KUNTA Sisällys Kunnanjohtajan katsaus... 1 Kangasalan onnistumissuunnitelma Kuntastrategia vuoteen 2020... 2 Talousarvion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 14.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2005

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2005 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2005 Kunnanhallitus 27.03.2006 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 KUNNAN HALLINTO 2 2.1. Valtuusto 3 2.2. Kunnanhallitus 4 2.3. Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kunnanjohtajan katsaus 1. Lempäälä-strategia 2

Kunnanjohtajan katsaus 1. Lempäälä-strategia 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Lempäälä-strategia 2 Luottamusmieshenkilöorganisaatio 12 Kunnan henkilöstöorganisaatio 14 Kokonaistalouden tarkastelu 15 Tuloslaskelma ja tunnusluvut

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA. Kvalt 12.6.2008 23

TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA. Kvalt 12.6.2008 23 TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA Kvalt 12.6.2008 23 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus toimintaan ja talouteen 1 2. Katsaus vuoden 2007 tilinpäätökseen ja talousasemaan 2 3. Päävastuualueittainen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2008 30 951 lopussa Elinkeinorakenne 2007 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus ja teollisuus

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Valtuusto Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Asukkaita 38 565 Toimintamenot 246 milj. euroa Velkaa 1 541 euroa/asukas SISÄLTÖ TUUSULAN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia 2013-2017... 1 Kuntastrategian

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

Kunnanjohtajan katsaus

Kunnanjohtajan katsaus Sisällys Kunnanjohtajan katsaus... 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kokonaistalouden tarkastelu... 3 Kunnan luottamusmiesorganisaatio... 7 Kunnan henkilöstöorganisaatio... 8 Kunnan

Lisätiedot

Kangasala. Kuhmalahti

Kangasala. Kuhmalahti Kangasala Kuhmalahti 1 KANGASALAN JA KUHMALAHDEN KUNTIEN YHDISTYMISSOPIMUS, HALLINNON JA PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN SISÄLTÖ 1. Kuntaliitoksen yleiset edellytykset 2 2. Kuntaliitoksen toteuttaminen ja tavoitteet

Lisätiedot

Nokian kaupunki. Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009

Nokian kaupunki. Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009 NOKIAN KAUPUNKI Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2007 Nokian kaupunki Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009 Kannen kuvat: Maria Mäntynen Taitto: Marita

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kunnanjohtajan puheenvuoro 1 Kunnan yleinen kehitys 2 Väestön muutokset ja ikärakenne 2 Asuntotuotanto

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011 2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011 2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011 2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 1. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 VÄESTÖ... 3 TYÖ... 5 ASUMINEN... 7 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

2. Tilikauden tuloksen muodostuminen 24 2.1 Tuloslaskelma 24 2.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 28

2. Tilikauden tuloksen muodostuminen 24 2.1 Tuloslaskelma 24 2.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 28 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Toimintaympäristö 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 1.3 Henkilöstön määrä ja muutokset 6

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot