ISO 9001 ja ISO muutokset , Rantasipi Airport Congress Center

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISO 9001 ja ISO 14001 muutokset. 10.9.2015, Rantasipi Airport Congress Center"

Transkriptio

1 ISO 9001 ja ISO muutokset , Rantasipi Airport Congress Center

2 ISO/FDIS 9001 ja Henry Stolt Bureau Veritas Lead Auditor ISO International Organization for Standardization ISO organisaatio koostuu noin 160 jäsenestä ja rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla julkaisujen myynnillä ja erilaisten palvelujen tuotoilla Kansainvälisiä standardeja kehitetään teknisissä komiteoissa (TC) ja alakomiteoissa (SC) kuusi-vaiheisessa prosessissa ISO ISO/TC 176/SC 2 ISO ISO/TC 207/SC 1 2

3 Yleistä johtamisjärjestelmästandardeista Suurimmat muutokset: 1. Yhdenmukaistaminen (ISO/IEC Direktiivi, Liite SL) 2. Riskiperusteinen ajattelumalli ISO on päättänyt, että kaikki uudet ja uudistettavat johtamisjärjestelmästandardit on oltava korkean tason rakenteen mukaisia kuten on määrätty ISO/IEC Direktiivissä, Liite SL Tällä pyritään varmistamaan, että vaatimukset jotka eivät ole riippuvaisia aihealueesta, ovat samansisältöisiä kaikissa johtamisjärjestelmästandardeissa Aikaansaadaan selkeä hyöty organisaatioille jotka soveltavat integroituja järjestelmiä (kuten ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO ) 3 Liite SL korkean tason rakenne Johtamisjärjestelmästandardien yleinen sisältö 1. Soveltamisala 2. Velvoittavat viittaukset 3. Termit ja määritelmät 4. Organisaation toimintaympäristö Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Soveltamisalan määrittäminen XXX johtamisjärjestelmä 5. Johtajuus Johtajuus ja sitoutuminen Politiikka Roolit, vastuut ja valtuudet 6. Suunnittelu Riskien ja mahdollisuuksien käsittely Tavoitteet ja niiden saavuttamiseen tarvittavien toimien suunnittelu 7. Tukitoiminnot Resurssit Pätevyys Tietoisuus Viestintä Dokumentoitu tieto 8. Toiminta Toiminnan suunnittelu ja ohjaus 9. Suorituskyvyn arviointi FOKUS ESIM. ISO 9001 ISO ISO ISO Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi Sisäinen auditointi Johdon katselmus 10. Parantaminen Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet Jatkuva parantaminen 4

4 ISO/IEC Direktiivi, Liite SL, liite 3 4 ORGANISAATION TOIMINTA- YMPÄRISTÖ 5 JOHTAJUUS 6 SUUNNITTELU TOIMINTA TUKITOIMINTA 7 8 SUORITUS- KYVYN ARVIOINTI 9 10 PARANTAMINEN Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen Johtajuus ja sitoutuminen Riskien ja mahdollisuuksien käsittely Resurssit Toiminnan suunnittelu ja ohjaus Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Politiikka XXX tavoitteet ja niiden saavuttamisen suunnittelu Pätevyys Sisäinen auditointi Jatkuva parantaminen Soveltamisalan määrittäminen Roolit, vastuut ja valtuudet Tietoisuus Johdon katselmus XXX johtamisjärjestelmä Viestintä Dokumentoitu tieto JOHTAMISJÄRJESTELMÄ politiikan ja tavoitteiden määrittelyyn, sekä tavoitteiden saavuttamiseen käytettävä järjestelmä 5 ISO/FDIS 9001: ORGANISAATION TOIMINTA- YMPÄRISTÖ 5 JOHTAJUUS 6 SUUNNITTELU TOIMINTA TUKITOIMINTA 7 8 SUORITUS- KYVYN ARVIOINTI 9 10 PARANTAMINEN Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen Johtajuus ja sitoutuminen Riskien ja mahdollisuuksien käsittely Resurssit Toiminnan suunnittelu ja ohjaus Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Politiikka Laatutavoitteet ja niiden saavuttamisen suunnittelu Pätevyys Vaatimukset tuotteelle ja palvelulle Sisäinen auditointi Jatkuva parantaminen Laatujohtamisjärjestelmän soveltamisalan määrittäminen Roolit, vastuut ja valtuudet Muutosten suunnittelu Tietoisuus Tuotteen ja palvelun suunnittelu Johdon katselmus Laatujohtamisjärjestelmä ja sen prosessit Viestintä Ulkoisesti tuotettujen tuotteiden ja palveluiden ohjaus Dokumentoitu tieto Tuotannon ja palvelun tuottamisen ohjaus LAATU se, missä määrin luontaiset ominaisuudet täyttävät vaatimukset Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen Poikkeavan prosessituotoksen ohjaus 6

5 ISO/FDIS 14001: ORGANISAATION TOIMINTA- YMPÄRISTÖ 5 JOHTAJUUS 6 SUUNNITTELU TOIMINTA TUKITOIMINTA 7 8 SUORITUS- KYVYN ARVIOINTI 9 10 PARANTAMINEN Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen Johtajuus ja sitoutuminen Riskien ja mahdollisuuksien käsittely Resurssit Toiminnan suunnittelu ja ohjaus Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Ympäristöpolitiikka Ymp.tavoitteet ja niiden saavuttamisen suunnittelu Pätevyys Valmius ja toiminta hätätilanteissa Sisäinen auditointi Jatkuva parantaminen Ymp.johtamisjärjestelmän soveltamisalan määrittäminen Roolit, vastuut ja valtuudet Tietoisuus Johdon katselmus Ympäristöjohtamisjärjestelmä Viestintä Dokumentoitu tieto YMPÄRISTÖ organisaation toimintaolosuhteet, joihin sisältyvät ilma, vesi, maa, luonnonvarat, kasvi- ja eläinkunta, ihmiset ja näiden väliset vuorovaikutukset HUOM. Tässä yhteydessä toimintaolosuhteet ulottuvat organisaation sisältä aina maailmanlaajuiseen järjestelmään. 7 4 Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen Organisaation tulee määritellä ne ulkoiset ja sisäiset asiat ja vaatimukset, jotka voivat vaikuttaa sen kykyyn saavuttaa johtamisjärjestelmältä aiotut tulokset. Lisäksi: Tulee tässä huomioida organisaation tarkoituksen ja sen strategisen suunnan kannalta tärkeät asiat Tulee tähän sisältyä ne ympäristöolosuhteet johon organisaatio voi vaikuttaa tai jotka voivat vaikuttaa organisaatioon Tulee seurata ja katselmoida ulkoisiin ja sisäisiin asioihin liittyvää informaatiota Ulkoisen ympäristön ymmärtämisessä voidaan huomioida asioita liittyen lainsäädäntö-, teknologia-, kilpailu-, markkina-, kulttuuri-, sosiaali- ja talousympäristöön, oli se sitten kansainvälinen, kansallinen, alueellinen tai paikallinen Sisäisen ympäristön ymmärtämisessä voidaan huomioida asioita liittyen arvoihin, kulttuurin tuntemiseen ja organisaation suorituskykyyn sekä organisaatiossa vallitseva kulttuuri, hallintotapa, organisaatiorakenne, tehtävät ja vastuualueet, politiikat, tavoitteet ja strategiat, resurssit (pääoma, aika, ihmiset, prosessit, teknologiat) sekä tietojärjestelmät, tietovirrat ja päätöksentekoprosessit (muodolliset ja epämuodolliset) HUOM. toimintaympäristö riippuu myös organisaation omistuksesta (yksityinen, osakeyhtiö... ) 8

6 4 Organisaation toimintaympäristö 4.2 Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Sidosryhmäkäsite laajennettu koskemaan esim. Asiakkaita, loppukäyttäjiä, toimittajia, jakelijoita ja myyjiä sekä muita tahoja toimitusketjussa Lainsäätäjiä ja muita sääntelyelimiä Muut merkitykselliset sidosryhmät Tarkoitus tunnistaa nykyisiä ja tulevia tarpeita ja odotuksia Voi avata organisaatiolle uusia parantamis- ja innovaatiomahdollisuuksia Määrittää mitkä näistä tarpeista ja odotuksista muodostavat organisaatiolle vaatimuksenmukaisuusvelvoitteita Tulee seurata ja katselmoida sidosryhmiin kuuluvaa informaatiota 9 4 Organisaation toimintaympäristö 4.3 Soveltamisalan määrittäminen Organisaation on päätettävä johtamisjärjestelmän rajauksista ja soveltamisesta, jotta järjestelmän soveltamisalan voi määritellä. Tulee ottaa huomioon Kohdassa 4.1 mainitut ulkoiset ja sisäiset asiat ja kohdassa 4.2 mainittujen sidosryhmien vaatimukset Soveltamisalan tulee esittää tuotteiden ja palvelun luonne Mikäli jokin standardin vaatimuksista voidaan soveltaa, sitä tulee soveltaa. Mikäli jotain standardin vaatimuksista ei voida soveltaa sen voi rajata järjestelmästä ulos. Ulosrajaukset tulee perustella ja ne eivät saa vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen tai kykyyn toimittaa vaatimuksenmukaista tuotetta ja palvelua Organisaation yksiköt, toiminnot ja fyysiset rajaukset sekä sen toimittamat tuotteet ja palvelut ja vaatimuksenmukaisuusvelvoitteet kohdasta 4.2 Valtuudet ja mahdollisuudet valvonnalle sekä vaikutusmahdollisuudet Soveltamisala tulee olla saatavilla dokumentoituna tietona 10

7 4 Organisaation toimintaympäristö 4.4 Johtamisjärjestelmä [1/2] On luotava, toteutettava, ylläpidettävä ja jatkuvasti parannettava johtamisjärjestelmä, sisältäen sen tarvittavat prosessit ja niiden vuorovaikutuksen, standardissa esitettyjen vaatimusten mukaisesti Tulee määritellä tarvittavat prosessit ja niiden soveltaminen organisaatiossa, ja Määriteltävä näiden prosessien tarvitsemat syötteet ja niiden odotetut tuotokset Määriteltävä näiden prosessien järjestys ja niiden välinen vuorovaikutus UUSI Määriteltävä ja toteutettava kriteerit, menettelyt (mukaan lukien mittaukset ja suorituskyky-indikaattorit) joita tarvitaan näiden prosessien vaikuttavan toiminnan ja ohjauksen varmistamiseksi Määriteltävä näiden prosessien tarvitsemat resurssit ja varmistaa niiden saatavuus Osoittaa vastuut ja valtuudet näille prosesseille Osoittaa riskit ja mahdollisuudet kuten määritelty kohdan 6.1 vaatimusten mukaisesti 11 4 Organisaation toimintaympäristö 4.4 Johtamisjärjestelmä [2/2] Arvioida näitä prosesseja ja toteuttaa tarvittavat muutokset joita tarvitaan varmistamaan, että prosessit saavuttavat aiotut tulokset Parantaa johtamisjärjestelmää ja sen prosesseja Määritellä prosessien syötteet ja odotetut tulokset sekä prosessien järjestys ja vuorovaikutus Huomioida kohdissa 4.1 ja 4.2 kerättyä tietämystä, jotta aiottuja tuloksia voidaan saavuttaa Jatkuvasti parantaa ympäristötehokkuuttaan 12

8 5 Johtaminen 5.1 Johtajuus ja sitoutuminen [1/2] Ylimmän johdon tulee osoittaa johtajuutta ja sitoutumista johtamisjärjestelmään Ottamalla vastuuta johtamisjärjestelmän vaikuttavuudesta Varmistamalla, että politiikka ja tavoitteet on määritelty ja, että ne ovat yhteensopivia organisaation strategisen suunnan ja toimintaympäristön kanssa Varmistamalla, että johtamisjärjestelmän vaatimukset integroidaan organisaation liiketoimintaprosesseihin HUOM. Viittaus liiketoimintaan voidaan tulkita laajasti, ja tarkoittaa niitä toimintoja, jotka ovat organisaation olemassaolon edellytyksinä (riippumatta siitä onko organisaatio yksityinen tai osakepohjainen, voittoa tavoitteleva tai voittoa tavoittelematon) Varmistamalla tarvittavien resurssien saatavuus Kommunikoimalla vaikuttavan toiminnan johtamisen ja vaatimusten noudattamisen tärkeydestä Varmistamalla, että johtamisjärjestelmä saavuttaa sille tarkoitetut tulokset 13 5 Johtaminen 5.1 Johtajuus ja sitoutuminen [2/2] Ohjaamalla ja tukemalla henkilöitä osallistumaan toimintajärjestelmän vaikuttavuuteen Edistämällä jatkuvaa parantamista Tukemalla muita soveltuvia johtamisen rooleja osoittamaan johtamista niiden omilla vastuualueillaan Edistää prosessimaista lähestymistapaa ja riskeihin perustuvaa ajattelumallia UUSI Osallistuttamalla henkilöitä osallistumaan toimintajärjestelmän vaikuttavuuteen UUSI 14

9 5 Johtaminen Asiakaskeskeisyys Ylimmän johdon tulee osoittaa johtajuutta ja sitoutumista asiakastyytyväisyyteen varmistamalla, että Asiakkaan vaatimukset ja soveltuvat lakisääteiset vaatimukset on määritelty ja täytetty Riskit ja mahdollisuudet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen vaatimuksenmukaisuuteen ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen, on määritelty ja osoitettu UUSI Keskittyminen asiakastyytyväisyyden parantamiseen on ylläpidetty 15 5 Johtaminen Laatupolitiikan laatiminen Ylimmän johdon tulee luoda, katselmoida ja ylläpitää laatupolitiikka joka On sopiva organisaation toimintaympäristöön ja tukee sen strategista suuntaa Luo perustan asettaa ja katselmoida laatutavoitteita Sisältää sitoumuksen noudattaa soveltuvia vaatimuksia Sisältää sitoumuksen jatkuvasti parantaa laatujohtamisjärjestelmää Laatupolitiikasta viestittäminen Laatupolitiikan tulee olla Saatavilla ja olla ylläpidetty dokumentoituna tietona Kommunikoitu, ymmärretty ja toteutettu organisaatiossa Soveltuvin osin, asianmukaisten sidosryhmien saatavilla 16

10 5 Johtaminen 5.2 Ympäristöpolitiikka Ylimmän johdon tulee luoda, toteuttaa ja ylläpitää ympäristöpolitiikka, joka määritellyssä ympäristöjärjestelmän soveltamisalalla On sopiva organisaation tarkoitukseen ja toimintaympäristöön, sisältäen toimintojen, tuotteiden ja palveluiden luonteen ja mittakaavan sekä niiden ympäristövaikutukset Luo perustan asettaa ja katselmoida ympäristötavoitteita Sisältää sitoumuksen ympäristön suojelemiseen, sisältäen saastuttamisen ehkäisemisen, ja noudattaa muita määriteltyjä vaatimuksia, jotka liittyvät toimintaympäristöön HUOM. Muut määritellyt vaatimukset ympäristön suojelemiseksi voivat sisältää vastuullisen resurssinkäytön, ympäristömuutosten pienentämisen ja siihen sopeutumisen, ja biodiversiteetin ja ekosysteemin suojelun Sisältää sitoumuksen noudattaa vaatimuksenmukaisuuteen liittyviä sitoumuksia ja sitoumuksen jatkuvasti parantaa ympäristöjärjestelmää ympäristötehokkuuden parantamiseksi Politiikan tulee olla ylläpidetty dokumentoituna tietona, kommunikoitu organisaatiossa ja sidosryhmien saatavilla 17 5 Johtaminen 5.2 Roolit, vastuut ja valtuudet Ylimmän johdon tulee varmistaa, että asianmukaisten roolien vastuut ja valtuudet on osoitettu, kommunikoitu ja ymmärretty organisaatiossa Ylimmän johdon tulee osoittaa vastuut ja valtuudet Varmistamaan, että johtamisjärjestelmä vastaa standardin vaatimuksia Varmistamaan, että prosessit tuottavat aiottua tulosta Raportoimaan ylimmälle johdolle laatujohtamisjärjestelmän suorituskyvystä ja parantamismahdollisuuksista Varmistamaan, että asiakaskeskeisyyttä edistetään kaikkialla organisaatiossa Varmistamaan, että laatujohtamisjärjestelmä säilyy eheänä kokonaisuutena, kun siihen suunnitellaan ja tehdään muutoksia Raportoimaan ylimmälle johdolle ympäristöjohtamisjärjestelmän suorituskyvystä ja ympäristötehokkuudesta 18

11 6 Suunnittelu 6.1 Riskien ja mahdollisuuksien käsittely [1/2] Kun laatujohtamisjärjestelmää suunnitellaan, on organisaation otettava huomioon kohdassa 4.1 mainitut asiat ja kohdassa 4.2 esitetyt vaatimukset sekä määritettävä riskit ja mahdollisuudet, joita on käsiteltävä, jotta voidaan Varmistaa, että laatujohtamisjärjestelmä voi saavuttaa halutut tulokset Edistää toivottavia tuloksia Estää tai vähentää ei-toivottavia vaikutuksia Saavuttaa jatkuvaa parantamista Organisaation on suunniteltava Näihin riskeihin ja mahdollisuuksiin osoitettavia toimenpiteitä Miten nämä toimenpiteet yhdistetään ja laatujohtamisjärjestelmän prosesseihin ja niitä toteutetaan näiden toimenpiteiden vaikuttavuus arvioidaan 19 6 Suunnittelu 6.1 Riskien ja mahdollisuuksien käsittely [2/2] Riskien ja mahdollisuuksien osoittamiseksi tehtyjen toimenpiteiden tulee olla suhteessa mahdollisiin vaikutuksiin tuotteiden ja palvelujen vaatimuksenmukaisuuteen HUOM 1. Vaihtoehdot osoittaa riskejä ja mahdollisuuksia voivat olla riskin välttäminen tai riskin ottaminen mahdollisuuden hyödyntämiseksi, riskilähteen eliminoiminen tai todennäköisyyden tai seurauksen muuttaminen, riskin jakaminen, tai säilyttää riski tietoisella päätöksellä HUOM 2. Mahdollisuudet voivat johtaa uusien käytäntöjen käytönottoon, uusien tuotteiden lanseeraukseen, uusien markkinoiden avautumiseen, uusien asiakkaiden osoittamiseen, yhteistyösuhteiden rakentamiseen, uuden teknologian käyttöön ja muihin toivottaviin ja kannattaviin mahdollisuuksiin, jotka osoittavat organisaation tai sen asiakkaiden tarpeita 20

12 Riskienhallinta [ISO 31000] Riskienhallinnan periaatteiden, rakenteen ja prosessin suhteet Periaatteet Rakenne Prosessi Luo lisäarvoa Prosessien olennainen osa Osa päätöksentekoa Osoittaa epävarmuustekijöitä Systemaattinen, strukturoitu ja oikea-aikainen Perustuu luotettavaan tietoon Räätälöity Huomioi kulttuurin ja inhimilliset tekijät Läpinäkyvä ja laaja-alainen Riskienhallinnan rakenteen jatkuva parantaminen Valtuutus ja sitoutuminen Riskienhallinnan rakenteen suunnittelu Riskienhallinnan toteuttaminen Kommunikointi ja konsultointi Sisällön luominen Riskien arviointi Riskin tunnistaminen Riskin analysointi Riskin arviointi Seuranta ja katselmus Dynaaminen, toistettava ja herkkä muutoksille Mahdollistaa jatkuvan parantamisen Riskienhallinnan rakenteen seuranta ja katselmus Riskin vähentäminen 21 6 Suunnittelu Riskien ja mahdollisuuksien käsittely [1/2] On luotava, toteutettava ja ylläpidettävä tarvittavat prosessit kohtien ja vaatimusten täyttämiseksi Kun ympäristöjohtamisjärjestelmää suunnittelee, tulee organisaation huomioida Asiat joihin viitataan kohdassa 4.1 Vaatimukset joihin viitataan kohdassa 4.2 Ympäristöjohtamisjärjestelmänsä soveltamisala ja määritellä riskit ja mahdollisuudet, jotka liittyvät sen Ympäristönäkökohtiin (katso 6.1.2) Vaatimuksenmukaisuusvaatimuksiin (katso 6.1.3) Muihin asioihin ja vaatimuksiin, tunnistettu kohdassa 4.1 ja 4.2 joita tulee osoittaa Antamaan varmuus, että ympäristöjohtamisjärjestelmä voi saavuttaa aiotut tuloksensa UUSI 22

13 6 Suunnittelu Riskien ja mahdollisuuksien käsittely [2/2] UUSI Estämään, tai vähentämään, ei-toivottuja vaikutuksia, sisältäen mahdollisuuden ulkoisille ympäristöolosuhteille vaikuttaa organisaatioon Saavuttamaan jatkuvaa parantamista Organisaation tulee määritellyssä ympäristöjohtamisjärjestelmän soveltamisalassa määritellä mahdolliset hätätilanteet, sisältäen ne hätätilanteet, joilla voi olla ympäristövaikutuksia Tulee ylläpitää dokumentoitua tietoa Riskeistä ja mahdollisuuksista joita tulee osoittaa Prosesseista joita tarvitaan kohdissa ja 6.1.4, siinä laajuudessa jolla saadaan luottamus siihen, että ne on toteutettu suunnitelmien mukaisesti 23 6 Suunnittelu Ympäristönäkökohdat Ympäristöjärjestelmän määritellyssä laajuudessa tulee määritellä ne toimintojensa, tuotteidensa ja palveluidensa ympäristönäkökohdat, joita voi ohjata ja joihin voi vaikuttaa sekä niihin liittyvät ympäristövaikutukset, elinkaariperspektiivi huomioiden Kun ympäristönäkökohtia määrittelee, tulee organisaation huomioida Muutokset, sisältäen suunnitellut tai uudet kehityskohteet ja uudet tai muutetut toiminnot, tuotteet ja palvelut Epänormaalit olosuhteet ja kohtuudella ennakoitavissa olevat hätätilanteet Tulee määritellä ne näkökohdat, joilla on tai voi olla merkittäviä vaikutuksia ympäristöön (eli merkittävät ympäristönäkökohdat), määriteltyjä kriteereitä käyttäen Tulee ylläpitää dokumentoitua tietoa Ympäristönäkökohdista ja niistä johtuvista ympäristövaikutuksista Kriteereistä joilla merkittävät ympäristönäkökohdat määritellään Merkittävistä ympäristönäkökohdista HUOM. Merkittävät ympäristönäkökohdat voivat johtaa riskiin tai mahdollisuuteen joka liittyy haitallisiin ympäristövaikutuksiin (uhkiin) tai suotuisiin ympäristövaikutuksiin (mahdollisuuksiin) UUSI 24

14 6 Suunnittelu Vaatimuksenmukaisuusvelvoitteet Organisaation tulee Tunnistaa ja pitää saatavilla ympäristönäkökohtiin liittyvät vaatimuksenmukaisuusvelvoitteet Määritellä, miten nämä vaatimuksenmukaisuuteen liittyvät velvoitteet sovelletaan organisaatiossa Ottaa nämä vaatimuksenmukaisuusvelvoitteet huomioon, kun luo, toteuttaa, ylläpitää ja jatkuvasti parantaa ympäristöjohtamisjärjestelmää Tulee ylläpitää dokumentoitua tietoa vaatimuksenmukaisuuteen liittyvistä velvoitteista HUOM. Vaatimuksenmukaisuusvelvoitteet voi johtaa riskiin ja mahdollisuuteen organisaatiossa 25 6 Suunnittelu Toimenpiteiden suunnittelu Organisaation tulee suunnitella Toimenpiteet joilla osoitetaan Merkittävät ympäristönäkökohdat Vaatimuksenmukaisuuteen liittyvät velvoitteet Kohdassa tunnistetut riskit ja mahdollisuudet Miten Integroidaan ja toteutetaan toimenpiteet ympäristöjärjestelmän prosesseihin (katso 6.2, vaatimuskohta 7, vaatimuskohta 8 ja 9.1), tai muihin liiketoimintaprosesseihin Toimenpiteiden vaikuttavuus arvioidaan Kun näitä toimenpiteitä suunnitellaan, tulee organisaation huomioida teknologisia mahdollisuuksiaan ja taloudellisia, toiminnallisia ja liiketoimintaa koskevia vaatimuksiaan 26

15 6 Suunnittelu 6.2 Tavoitteet ja niiden saavuttamisen suunnittelu Organisaation on asetettava tavoitteet asiaankuuluville toiminnoille, tasoille ja prosesseille ottaen merkittävät ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät vaatimuksenmukaisuusvelvoitteet sekä riskit ja mahdollisuudet huomioon Tavoitteiden tulee Olla yhdenmukaisia politiikan kanssa Mitattavissa olevia Mikäli mahdollista Huomioida soveltuvat vaatimukset ja olla asianmukaisia tuotteiden ja palvelujen vaatimuksenmukaisuuden ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen Olla seurannassa, niistä tulee tiedottaa ja niitä tulee päivittää tarvittaessa Organisaation on säilytettävä dokumentoitua tietoa tavoitteista 27 6 Suunnittelu Kun tavoitteiden saavuttamista suunnittelee, on määriteltävä Mitä tulee tehdä Mitä resursseja tarvitaan Kuka tai ketkä ovat vastuussa Milloin työ saadaan valmiiksi Kuinka tuloksia arvioidaan Kuinka tuloksia arvioidaan sisältäen indikaattorit joita tarvitaan mitattavien ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi (ks ) Tulee harkita miten toimenpiteet ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi voidaan integroida organisaation liiketoimintaprosesseihin 28

16 6 Suunnittelu 6.3 Muutosten suunnittelu Kun organisaatio tunnistaa tarpeen laatujohtamisjärjestelmän muutokselle tulee muutos toteuttaa suunnitellulla ja järjestelmällisellä tavalla (katso 4.4) Tulee huomioida Muutoksen tarkoitus ja sen mahdolliset seuraukset Laatujohtamisjärjestelmän eheys Resurssien saatavuus Vastuiden ja valtuuksien kohdentaminen tai uudelleenkohdentaminen 29 7 Tukitoiminta 7.1 Resurssit Organisaation on määritettävä ja varattava johtamisjärjestelmän luomiseen, toteuttamiseen, ylläpitoon ja jatkuvaan parantamiseen tarvittavat resurssit 7.1.1Tulee huomioida Olemassa olevien sisäisten resurssien kyvyt ja rajoitteet Mitä resursseja tulee hankkia ulkoisilta toimittajilta Ihmiset Organisaation tulee määrittää ja varata tarvittavat henkilöt laatujohtamisjärjestelmän vaikuttavalle toteuttamiselle ja prosessien toteuttamiseen ja ohjaukseen Infrastruktuuri Organisaation tulee määritellä, varata ja ylläpitää prosessien toimintaan ja tuotteiden ja palvelujen vaatimuksenmukaisuuteen tarvitsema infrastruktuuri HUOM. Infrastruktuuriin voi kuulua: rakennukset ja niihin liittyvät laitteet, laitteistot ja ohjelmistot, kuljetusresurssit, informaatio- ja viestintäteknologiaa 30

17 7 Tukitoiminta Prosessien toimintaympäristö Organisaation tulee määritellä, varata ja ylläpitää prosessien toimintaan ja tuotteiden ja palvelujen vaatimuksenmukaisuuteen tarvitsema ympäristö HUOM. Prosessien toimintaympäristöön voi kuulua Sosiaaliset (kuten ei-diskriminointia, rauhallisuus, ei-hyökkäävyys) Psykologiset (kuten stressin vähentäminen, loppuun palamisen estäminen, emotionaalisen suojeleva) Fyysiset (kuten lämpötila, kosteus, valo, ilman virtaus, hygienia, melu) Nämä tekijät voivat erota huomattavasti toisistaan riippuen toimitettavista tuotteista ja palvelusta Seuranta- ja mittausresurssit Kun seurantaa ja mittausta käytetään todisteena tuotteiden ja palvelujen vaatimuksenmukaisuudesta, tulee organisaation määritellä tarvittavat resurssit varmistaakseen kelvollisia ja luotettavia seuranta- ja mittaustuloksia Tulee varmistaa, että varatut resurssit Ovat sopivia suoritettavien seuranta- ja mittaustoimintojen erityisluonteiseen On ylläpidetty varmistaakseen niiden sopivuus Tulee säilyttää sopivaa dokumentoitua tietoa todisteena seuranta- ja mittausresurssien sopivuudesta 31 7 Tukitoiminta Mittauksen jäljitettävyys Kun mittauksen jäljitettävyys on vaatimus tai perustuu organisaation omaan tarpeeseen todistaa mittaustulosten kelvollisuus, tulee mittauslaitteisto Määräajoin, tai ennen käyttöä, tai molempia, todentaa jäljitettävästi kansainvälisiin tai kansallisiin standardeihin. Mikäli tällaisia standardeja ei ole, tulee kalibroinnin tai todentamisen perusteet säilyttää dokumentoituna tietona Tunnistaa niiden tilan määrittämiseksi Suojata säädöiltä, rikkoontumiselta tai vaurioitumiselta jotka voisivat vaarantaa kalibrointitilan ja myöhempien mittausten luotettavuus Tulee määrittää aikaisempien mittausten kelvollisuus, jos mittaustulos on oleellisesti vääristynyt, kun mittauslaitteisto on todettu tarkoitukseensa epäsopivaksi, ja ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin 32

18 7 Tukitoiminta Organisatorinen tietämys Organisaation tulee määritellä prosessien toimintaan ja tuotteiden ja palvelujen vaatimuksenmukaisuuteen tarvittava tietämys Tämä tietämys tulee ylläpitää ja pitää saatavilla tarvittavin osin Kun osoitetaan muuttuvia tarpeita ja kehityssuuntia, tulee organisaation huomioida sen nykyinen tietämys ja määritellä miten se voi hankkia tai saada pääsyn tarvittavaan lisätietoon HUOM 1. Organisatorinen tietämys on tietämystä, joka on organisaatiokohtaista ja se on kertynyt kokemuksesta. Se on tietoa, jota käytetään ja jaetaan organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. HUOM 1. Organisatoriseen tietämykseen voi kuulua Sisäiset lähteet (kuten aineeton tieto-omaisuus, kokemuksen tuomaa osaamista, virheistä ja onnistuneista projekteista oppiminen, dokumentoimattoman osaamisen ja tietämyksen kerääminen ja jakaminen, tulokset prosessien, tuotteiden ja palvelun parantamisesta) Ulkoiset lähteet (kuten standardit, akatemiat, konferenssit, tiedonhankinta yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa) 33 7 Tukitoiminta 7.2 Pätevyys Organisaation tulee Määrittää tarpeellinen pätevyys henkilöille, jotka tekevät työtä organisaation ohjauksessa ja joiden työ voi vaikuttaa Laadunhallintajärjestelmään ja laaduntuottokykyyn Ympäristötehokkuuteen ja vaatimuksenmukaisuusvelvoitteisiin Varmistaa, että näillä henkilöillä on sopiva koulutukseen, ammattitaitoon ja kokemukseen perustuva pätevyys Määritellä koulutustarve joka liittyy ympäristönäkökohtiin ja -johtamisjärjestelmään Missä soveliasta, ryhtyä toimenpiteisiin tarvittavan pätevyyden hankkimiseksi ja arvioida toimenpiteiden vaikuttavuus Ylläpitää soveltuvaa dokumentoitua tietoa näyttönä pätevyydestä HUOM. Sopiviin toimenpiteisiin voi kuulua nykyisten työntekijöiden kouluttaminen, mentorointi tai siirtäminen toisiin tehtäviin tai pätevien henkilöiden palkkaaminen tai vuokraaminen 34

19 7 Tukitoiminta 7.3 Tietoisuus Organisaation tulee varmistaa, että sen ohjauksessa työskentelevät henkilöt ovat tietoisia Laatupolitiikasta ja soveltuvista laatutavoitteista Ympäristöpolitiikasta ja merkittävistä ympäristönäkökohdista sekä todellisista tai mahdollisista ympäristövaikutuksista jotka liittyvät henkilön työhön Siitä, miten he voivat osaltaan lisätä johtamisjärjestelmän vaikuttavuutta ja millaista hyötyä vaikuttavuuden parantamisesta voi olla Seurauksista, joita johtamisjärjestelmän noudattamatta jättämisestä voi olla Ja mitä seurauksia vaatimuksenmukaisuusvelvoitteiden noudattamatta jättämisellä voi olla 35 7 Tukitoiminta Viestintä Organisaation tulee, kuten johtamisjärjestelmän kannalta on olennaista, suunnitella ja toteuttaa prosessi(t) sisäiseen ja ulkoiseen kommunikointiin mukaan lukien - Mistä viestitään - Keiden kanssa viestitään - Milloin viestitään - Miten viestitään Kun kommunikointiprosessia suunnitellaan, tulee Huomioida vaatimuksenmukaisuuteen liittyvät velvoitteet Varmistaa, että kommunikoitu ympäristöasioihin liittyvä tieto on yhtäpitävä ympäristöjärjestelmän tuottaman tiedon kanssa ja, että se on luotettavaa Tulee vastata asianmukaiseen ympäristöjohtamisjärjestelmään liittyvään kommunikointiin Tulee säilyttää dokumentoitua tietoa todisteena kommunikoinnista, kuten soveliasta 36

20 7 Tukitoiminta Sisäinen viestintä Sisäisesti viestiä ympäristöjärjestelmän asianmukaista tietoa eri toimintojen ja organisaatiotasojen välissä, sisältäen muutokset ympäristöjohtamisjärjestelmässä, kuten soveliasta Varmistaa, että kommunikointiprosessi mahdollistaa kaikkien henkilöiden, jotka tekevät työtä organisaation ohjauksessa, osallistumisen jatkuvaan parantamiseen Ulkoinen viestintä Tulee, kuten viestintäprosessissa on määritelty ja vaatimuksenmukaisuuden velvoitteissa vaadittu, ulkoisesti viestiä tietoa, joka on ympäristöjohtamisjärjestelmän kannalta asianmukaista 37 7 Tukitoiminta Dokumentoitu tieto, yleistä Johtamisjärjestelmän tulee sisältää Sovellettavissa standardeissa vaadittu dokumentoitu tieto Dokumentoitu tieto, jonka organisaatio on määrittänyt johtamisjärjestelmän vaikuttavuuden kannalta välttämättömäksi HUOM. Dokumentoidun tiedon laajuus voi olla erilainen eri organisaatioissa, koska siihen vaikuttavat Organisaation koko sekä sen toimintojen, prosessien, tuotteiden ja palvelujen tyyppi Prosessien monimuotoisuus ja niiden välinen vuorovaikutus Tarve esittää vaatimuksenmukaisuusvelvoitteiden täyttyminen Henkilöiden pätevyys 38

21 7 Tukitoiminta Dokumentoidun tiedon luominen ja ylläpito Kun dokumentoitua tietoa luodaan ja päivitetään, tulee varmistaa asianmukainen Tunnistaminen ja kuvaus (kuten nimi, päiväys, laatija tai viitenumero) Muoto (kuten kieli, ohjelmistoversio, grafiikka) ja media (kuten paperi tai elektroninen) Sopivuuden ja riittävyyden katselmointi ja hyväksyntä Dokumentoidun tiedon ohjaus [1/2] Soveltaman kansainvälisen standardin ja johtamisjärjestelmän vaatima dokumentoitu tieto tulee ohjata varmistamaan, että se on Käytettävissä ja sopiva käyttöön siellä missä ja silloin, kun sitä tarvitaan Asianmukaisesti suojattu (kuten luottamuksellisuuden menettämisestä, sopimatonta käyttöä ja eheyden menettämisestä vastaan) 39 7 Tukitoiminta Dokumentoidun tiedon ohjaus [2/2] Dokumentoidun tiedon ohjaamiseksi tulee soveltuvin osin osoittaa toimenpiteitä seuraaville asioille Jakelu, pääsy, takaisinsaanti ja käyttö Arkistointi ja säilyminen sekä luettavuuden säilyttäminen Muutosten ohjaus (kuten version hallinta) Säilyttäminen ja hävittäminen Ulkopuolista alkuperää oleva dokumentoitu tieto, jonka organisaatio on määrittänyt tarpeellisiksi johtamisjärjestelmän suunnittelua ja toimintaa varten, tulee tunnistaa asianmukaisesti ja sitä tulee ohjata Dokumentoitu tieto, jota säilytetään osoituksena vaatimuksenmukaisuudesta, tulee suojata tahattomilta muutoksilta HUOM. Pääsyllä voidaan tarkoittaa päätöstä joka liittyy ainoastaan lupaan dokumentoidun tiedon katselemiseen tai lupaan ja valtuutukseen katsella ja muuttaa dokumentoitua tietoa. 40

22 8 Toiminta 8.1 Toiminnan suunnittelu ja ohjaus Organisaation tulee suunnitella, toteuttaa ja ohjata prosesseja (kuten esitetty kohdassa 4.4) joita tarvitaan tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen ja toteuttamaan kohdassa 6.1 määriteltyjä toimenpiteitä Määrittämällä vaatimukset tuotteelle ja palvelulle Määrittämällä kriteerit prosesseille sekä tuotteiden ja palvelujen hyväksynnälle Määrittämällä resurssit joita tarvitaan tuotteiden ja palvelujen vaatimuksenmukaisuuden täyttämiseen Toteuttamalla prosessien ohjaus kriteerien mukaisesti Säilyttämällä tarvittavaa dokumentoitua tietoa antamaan luottamusta siihen, että prosessit on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja, että tuotteet ja palvelut ovat vaatimuksenmukaisia Suunnittelun tulokset tulee olla sopivat organisaation toimintatavoille Organisaation tulee ohjata suunniteltuja muutoksia sekä katselmoida ja vähentää suunnittelemattomien muutosten seurauksia tarpeen mukaan Organisaation tulee varmistaa, että ulkoistetut prosessit ohjataan kohdan 8.4 mukaisesti 41 8 Toiminta 8.1 Toiminnan suunnittelu ja ohjaus [1/2] Organisaation tulee suunnitella, toteuttaa ja ohjata prosesseja joita tarvitaan täyttämään ympäristöjohtamisjärjestelmän vaatimukset ja toteuttamaan kohdassa 6.1 ja 6.2 määritellyt toimenpiteet Määrittämällä kriteerit prosesseille ja toteuttamalla prosessien ohjaus kriteerien mukaisesti HUOM. Ohjaukseen voi sisältyä tekniset ohjaukset, menettelyt, dokumentoidut menettelyohjeet jne. Niitä voidaan toteuttaa tiettyä hierarkiaa noudattaen (kuten poistaminen, korvaaminen, hallinnollinen) ja niitä voidaan käyttää yksittäin tai yhdessä Organisaation tulee ohjata suunniteltuja muutoksia sekä katselmoida ja vähentää suunnittelemattomien muutosten seurauksia tarpeen mukaan Tulee varmistaa, että ulkoistetut prosessit ohjataan tai niihin vaikutetaan. Näiden prosessien ohjauksen tyyppi ja laajuus tai vaikuttaminen tulee määritellä ympäristöjohtamisjärjestelmässä 42

23 8 Toiminta 8.1 Toiminnan suunnittelu ja ohjaus [2/2] Tulee, elinkaarinäkökulman mukaisesti Luoda ohjauskeinot, kuten soveliasta, varmistamaan, että organisaation ympäristövaatimukset on osoitettu tuotteiden ja palvelun suunnittelu ja kehittämisprosessissa, huomioimalla sen elinkaaren eri vaiheet Määritellä soveltuvat ympäristövaatimukset tuotteiden ja palveluiden ostamiselle Kommunikoida asianmukaiset ympäristövaatimukset ulkoisille toimittajille ja urakoitsijoille Huomioida tarve toimittaa tietoa mahdollisista merkittävistä ympäristövaikutuksista tuotteiden ja palvelujen toimittamisen, käytön ja hävittämisen yhteydessä Tulee ylläpitää tarvittavaa dokumentoitua tietoa siitä, että prosessit on toteutettu suunnitelmien mukaisesti Tulee ylläpitää riittävästi dokumentoitua tietoa, jolla voidaan saada luottamus siihen, että prosessit on toteutettu suunnitelmien mukaisesti 43 8 Toiminta 8.2 Tuotteita ja palveluita koskevien vaatimusten määrittäminen Viestintä asiakkaan kanssa Viestintään asiakkaan kanssa tulee sisällyttää Tietoa tuotteesta ja palvelusta Tietoa kyselyiden, sopimusten tai tilausten käsittelystä, mukaan lukien muutokset Tietoa asiakkaan näkemyksestä tuotteista ja palvelusta, mukaan lukien valitukset Tietoa asiakkaan omaisuuden käsittelystä tai ohjaamisesta Erityisvaatimusten määrittely toiminnanjatkuvuudelle, mikäli soveliasta Tuotetta ja palvelua koskevien vaatimusten määrittäminen Kun määritellään asiakkaalle tarjottavien tuotteiden ja palvelun vaatimuksia, tulee organisaation varmistaa, että Vaatimukset tuotteille ja palvelulle on määritelty, sisältäen Soveltuvat lakien ja viranomaisten vaatimukset ja organisaation välttämättömiksi katsotut vaatimukset Organisaatio voi täyttää toimittamiensa tuotteiden ja palvelun vaatimukset 44

24 8 Toiminta Tuotetta ja palvelua koskevien vaatimusten katselmus [1/2] Organisaation tulee varmistaa, että sillä on kyky täyttää asiakkaille toimitettavien tuotteiden ja palvelua koskevat vaatimukset. Ennen kuin sitoudutaan toimittamaan asiakkaalle tuotteita tai palvelua, tulee organisaation tehdä katselmus, johon sisältyy Asiakkaan määrittämät vaatimukset mukaan lukien vaatimukset toimittamiselle ja toimituksen jälkeisiin toimenpiteisiin Vaatimukset, joita asiakas ei ole ilmaissut, mutta joita tuotteen tai palvelun määritelty tai aiottu käyttötarkoitus edellyttää, mikäli se on tiedossa Organisaation määrittelemät vaatimukset Tuotetta ja palvelua koskevat lakien ja viranomaisten vaatimukset Sopimuksen tai tilauksen vaatimukset, jotka poikkeavat aikaisemmin esitetyistä Organisaation tulee varmistaa, että sopimuksen tai tilauksen vaatimukset, jotka poikkeavat aikaisemmin esitetyistä, on selvitetty Jos asiakas ei toimita vaatimuksiaan kirjallisesti, tulee organisaation vahvistaa asiakasvaatimukset ennen niiden hyväksymistä 45 8 Toiminta Tuotetta ja palvelua koskevien vaatimusten katselmus [2/2] Organisaation tulee ylläpitää dokumentoitua tietoa Katselmuksen tuloksista Tuotetta tai palvelua koskevista uusista vaatimuksista Tuotetta ja palvelua koskevien vaatimusten muutokset Jos tuotevaatimukset muuttuvat, tulee organisaation varmistaa, että asiaan liittyvä dokumentoitu tieto muutetaan vastaavasti ja, että asianosaisille henkilöille tiedotetaan muuttuneista vaatimuksista 46

25 8 Toiminta 8.2 Valmius ja toiminta hätätilanteissa Organisaation tulee luoda, toteuttaa ja ylläpitää prosesseja joita tarvitaan valmistautumaan ja vastaamaan kohdassa tunnistettuihin mahdollisiin hätätilanteisiin Organisaation tulee Valmistautua vastaamaan hätätilanteiden epäsuotuisiin ympäristövaikutuksiin suunnittelemalla toimenpiteitä, joilla vaikutukset voidaan estää tai lieventää Vastata todellisiin hätätilanteisiin Ryhtyä hätätilanteiden suuruuteen nähden sopiviin toimenpiteisiin estääkseen tai vähentääkseen ympäristövaikutuksia Määräajoin testata suunniteltuja hätätilannetoimenpiteitä säännöllisesti silloin, kun se on käytännössä mahdollista Säännöllisin väliajoin, ja erityisesti hätätilanteiden ja testien jälkeen, katselmoida ja tarvittaessa päivittää prosessit ja toimenpiteet Toimittaa hätätilanteisiin soveltuvaa asianmukaista tietoa ja koulutusta asianmukaisille sidosryhmille, sisältäen henkilöt, jotka toimii organisaation ohjauksessa Tulee ylläpitää riittävästi dokumentoitua tietoa, jolla voidaan saada luottamus siihen, että prosessit on toteutettu suunnitelmien mukaisesti 47 8 Toiminta Tuotteiden ja palvelujen suunnittelu ja kehittäminen Organisaation tulee luoda, toteuttaa ja ylläpitää suunnittelu ja kehittämisprosessia, joka varmistaa tuotteiden ja palvelujen toimittamisen Suunnittelun ja kehittämisen suunnittelu Kun määritellään suunnittelun ja kehittämisen eri vaiheet ja ohjauskeinot, tulee organisaation huomioida Suunnittelu- ja kehittämisentoimenpiteiden luonne, kesto ja monimuotoisuus Vaatimukset, jotka määrittelevät erityiset prosessivaiheet, mukaan lukien soveltuvat suunnittelun ja kehittämisen katselmukset Vaaditut suunnittelun ja kehittämisen todentamis- ja kelpuutustoimenpiteet Suunnittelu- ja kehittämisprosessiin liittyvät vastuut ja valtuudet Tuotteiden ja palvelun suunnitteluun ja kehittämiseen tarvittavat sisäiset ja ulkoiset resurssit Tarve ohjata suunnittelu- ja kehittämisprosessiin osallistuvien henkilöiden liitynnät Tarve asiakkaiden ja käyttäjien osallistumiselle suunnittelu- ja kehittämisprosessiin Myöhemmin tapahtuvan tuotteiden ja palvelun toimittamiseen liittyvät vaatimukset Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien odottama suunnittelu- ja kehittämisprosessin ohjaustaso Tarvittava dokumentoitu tieto, jolla voidaan osoittaa, että suunnittelun ja kehittämisen vaatimukset on täytetty 48

26 8 Toiminta Suunnittelun ja kehittämisen lähtötiedot Organisaation tulee määrittää vaatimukset, jotka ovat olennaisia suunniteltaville ja kehitettäville tuotteiden ja palvelun tyypille. Tulee huomioida Toiminnalliset ja suorituskykyä koskevat vaatimukset Vastaavanlaisista aikaisemmista suunnitelmista kerätty tieto Lakien ja viranomaisten vaatimukset Standardit ja menettelyohjeet joita organisaatio on sitoutunut toteuttamaan Tuotteen tai palvelun tyypistä johtuvat epäonnistumisen mahdolliset seuraukset Lähtötietojen tulee olla sopivia suunnittelun ja kehittämisen tarpeisiin ja niiden tulee olla kattavia ja ristiriidattomia. Lähtötietojen ristiriidat tulee ratkaista. Organisaation tulee säilyttää dokumentoitua tietoa suunnittelun ja kehittämisen lähtötiedoista 49 8 Toiminta Suunnittelun ja kehittämisen ohjaus Organisaation tulee toteuttaa suunnittelu ja kehittämisprosessin ohjaus varmistamaan, että Saavutettavat tulokset on määritelty Katselmoinnit tehdään varmistamaan, että suunnittelu- ja kehittämisprosessin tulokset täyttävät vaatimukset Todentamistoimenpiteitä tehdään varmistamaan, että suunnittelu- ja kehittämisprosessin tulostiedot vastaavat lähtötietojen vaatimuksia Kelpuutustoimenpiteitä tehdään varmistamaan, että lopulliset tuotteet ja palvelut vastaavat määriteltyä tai aiottua käyttötarkoitusta Katselmuksissa tai todentamisessa ja kelpuutuksessa tunnistetuille ongelmille on toteutettu tarvittavia toimenpiteitä Dokumentoitua tietoa näistä toimenpiteistä säilytetään HUOM. Suunnittelun ja kehittämisen katselmuksilla, todentamisilla ja kelpuutuksilla on määritelty tarkoituksensa. Niitä voidaan tehdä yhdessä tai erikseen mikäli se on organisaation tuotteiden ja palvelun kannalta soveltuva 50

27 8 Toiminta Suunnittelun ja kehittämisen tulostiedot Organisaation tulee varmistaa, että suunnittelu- ja kehittämisprosessin tulostiedot Täyttävät lähtötietojen vaatimuksia Tuottavat asianmukaista tietoa tuotteiden ja palvelujen tuottamisprosesseja varten Sisältävät viittaukset tarvittaviin seuranta- ja mittausvaatimuksiin sekä niiden hyväksymiskriteereihin, mikäli soveltuvaa Määrittelevät ne tuotteiden- ja palvelujen ominaisuudet, jotka ovat olennaisia turvallisen ja asianmukaisen käytön kannalta Suunnittelun ja kehittämisen muutokset Organisaation tulee tarvittavassa määrin tunnistaa, katselmoida ja ohjata muutoksia tuotteen ja palvelun suunnittelun ja kehittämisen aikana tai sen jälkeen sen varmistamiseksi, että vaatimuksenmukaisuuteen ei synny haitallisia vaikutuksia Tulee säilyttää dokumentoitua tietoa Suunnittelu- ja kehitysmuutoksista Katselmusten tuloksista Muutosten valtuutuksista Toimenpiteistä joilla estetään haitallisia vaikutuksia 51 8 Toiminta 8.4 Ulkoisesti toteutetun prosessin, tuotteen ja palvelun ohjaus Yleistä Organisaation tulee varmistaa, että ulkoisesti tuotetut prosessit, tuotteet ja palvelut ovat määriteltyjen vaatimusten mukaisia Organisaation tulee määrittää ohjaukset ulkoisesti toteutettuun prosessiin, tuotteeseen ja palveluun silloin, kun Ulkoisesti tuotetut tuotteet ja palvelut on tarkoitus sisällyttää organisaation itse tuottamaan tuotteeseen tai palveluun Ulkoisesti tuotetut tuotteet ja palvelut toimitetaan suoraan organisaation toimeksiannosta asiakkaan käyttöön Prosessi, tai osa prosessista, toteutetaan organisaation päätöksellä ulkoisen palveluntarjoajan toimesta Organisaation tulee määrittää ja ottaa käyttöön kriteerit ulkoisen toimittajan arvioinneille, valinnalle, suorituskyvyn seurannalle ja uudelleenarvioinnille, perustuen toimittajan kykyyn toimittaa vaatimustenmukaisia prosesseja, tuotteita ja palveluja Näiden arviointien tuloksista ja arvioinneista aiheutuvista toimenpiteistä tulee säilyttää dokumentoitua tietoa 52

28 8 Toiminta Ohjauksen tyyppi ja sisältö Organisaation tulee varmistaa, että ulkoisesti tuotettu prosessi, tuote ja palvelu ei vaikuta haitallisesti organisaation kykyyn toimittaa jatkuvasti vaatimuksenmukaisia tuotteita ja palveluja asiakkailleen Organisaation tulee Varmistaa, että ulkoisesti toimitetut prosessit on organisaation laatujohtamisjärjestelmän ohjauksessa Määrittää ne ohjaukset, joita se aikoo toteuttaa ulkoiselle toimittajalle ja ne, joita se toteuttaa toimittajan tuotokselle Ottaa huomioon Ulkoisesti toimitetun prosessin, tuotteen ja palvelun mahdollinen vaikutus organisaation kykyyn jatkuvasti täyttää asiakkaiden ja soveltuvien lakien vaatimuksia Ulkoisen toimittajan soveltaman ohjauksen vaikuttavuus Määrittää todentamismenettelyt tai muita tarpeellisia toimenpiteitä varmistamaan, että ulkoisesti toimitetut prosessit, tuotteet ja palvelut täyttävät vaatimukset 53 8 Toiminta Ulkoiselle toimijalle toimitettava tieto Organisaation tulee varmistaa ulkoiselle toimittajalle toimitettavan tiedon riittävyys ennen sen toimittamista Organisaation tulee toimittaa ulkoiselle toimittajalle vaatimukset Prosesseille, tuotteille ja palveluille joita tulee toimittaa Hyväksynnälle joka koskee Tuotteita ja palveluita Menettelyitä, prosesseja ja laitteita Tuotteiden ja palveluiden toimittamista Pätevyydelle, sisältäen henkilöiden pätevöittämisen mikäli soveltuva Ulkoisen toimittajan liitynnät organisaatioon Ulkoisen toimittajan ohjaukselle ja seurannalle Todentamis- tai kelpuutustoimenpiteet joita organisaatio tai sen asiakas aikoo toteuttaa ulkoisen toimittajan luona 54

29 8 Toiminta Tuottamisen ja palvelun toimittamisen ohjaus Organisaation tulee toteuttaa tuotanto ja palvelun tuottaminen hallituissa olosuhteissa Hallittuihin olosuhteisiin tulee sisältyä soveltuvin osin Sen dokumentoidun tiedon saatavuus, joka määrittää Tuotettavan tuotteen, toimitettavan palvelun tai tehtävien toimenpiteiden ominaisuudet Saavutettavat tulokset Sopivan seuranta- ja mittausresurssien saatavuus ja käyttö Sopivissa vaiheissa toteutettava seuranta ja mittaus sen varmistamiseksi, että kriteerit prosesseille tai prosessien tuotoksille, tuotteelle ja palvelulle on täytetty Sopivan infrastruktuurin ja prosessiympäristön käyttö Pätevien ihmisten nimittäminen, sisältäen vaaditut pätevöittämiset Sellaisten tuotannon ja palvelun tuottamisen prosessien kelpuutus ja säännöllinen uudelleenkelpuutus, joiden lopputulosta ei voida todentaa jälkeenpäin tehtävällä seurannalla tai mittauksella Sellaisten toimenpiteiden toteuttaminen, joilla estetään inhimilliset erehdykset Tuotteiden ja palvelun vapauttaminen, toimittaminen ja toimittamisen jälkeiset toiminnot 55 8 Toiminta Tunnistettavuus ja jäljitettävyys Kun on tarve varmistaa tuotteiden ja palvelun vaatimuksenmukaisuus, tulee organisaation tunnistaa prosessien tuotokset sopivin menettelyin Organisaation tulee tunnistaa prosessitulosten tila suhteessa seuranta- ja mittausvaatimuksiin kaikissa tuotteen ja palvelun toteuttamisvaiheissa Jos jäljitettävyys on vaatimuksena, tulee organisaation ohjata tulosten yksilöllistä tunnistetta ja säilyttää jäljitettävyyttä mahdollistava dokumentoitu tieto Asiakkaan tai ulkoisen toimittajan omaisuus Organisaation tulee huolehtia organisaation hallussa tai käytössä olevasta asiakkaan ja ulkoisen toimittajan omaisuudesta. Organisaation tulee tunnistaa, todentaa ja suojata asiakkaan ja ulkoisen toimittajan omaisuus, joka on toimitettu käytettäväksi tai liitettäväksi sen omaan tuotteeseen ja palveluun Jos asiakkaan tai ulkoisen toimittajan omaisuutta katoaa, vaurioituu tai havaitaan muuten käyttöön soveltumattomaksi, organisaation tulee ilmoittaa siitä asiakkaalle tai ulkoiselle toimittajalle ja säilyttää dokumentoitua tietoa siitä mitä tapahtui HUOM. Asiakkaan tai ulkoisen toimittajan omaisuuteen voi sisältyä materiaalia, komponentteja, työkaluja ja laitteita, asiakkaan tilaa, aineetonta omaisuutta ja henkilötietoja 56

30 8 Toiminta Säilytys Organisaation tulee säilyttää tuotokset tuotannon ja palvelun tuottamisen aikana siinä laajuudessa jota tarvitaan vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseksi HUOM. Säilytykseen voi kuulua tunnistaminen, käsittely, saastumisen valvonta, pakkaaminen, varastointi, siirto tai kuljettaminen, ja suojaus Toimituksen jälkeiset toiminnat Organisaation tulee täyttää tuotetta ja palvelua koskevia, toimituksen jälkeisiä vaatimuksia Kun toimituksen jälkeisten vaatimusten laajuus määritellään, tulee huomioida Lakisääteiset ja viranomaisvaatimukset Tuotteisiin ja palveluihin mahdollisesti liittyvät ei-toivotut seuraukset Tuotteiden ja palvelun luonne, käyttö ja aiottu elinikä Asiakasvaatimukset Asiakaspalaute HUOM. Toimituksen jälkeisiin toimintoihin voi kuulua takuunalaiset toimet, sopimusvelvoitteet kuten huolto, ja lisäpalvelut kuten kierrätys tai hävittämine 57 8 Toiminta Muutosten ohjaus Organisaation tulee tarvittavassa laajuudessa katselmoida ja ohjata tuotantoa ja palvelun toimittamista koskevat muutokset jatkuvan vaatimuksenmukaisuuden täyttämiseksi Tulee säilyttää dokumentoitua tietoa kuvaamaan muutosten katselmuksien tuloksia henkilöistä, jotka ovat valtuuttaneet muutokset ja katselmuksista nousseista tarvittavista toimenpiteistä 8.6 Tuotteiden ja palvelujen luovuttaminen Organisaation tulee toteuttaa suunnitellut toimenpiteet sopivissa vaiheissa varmistaakseen, että tuotetta ja palvelua koskevat vaatimukset on täytetty Tuotetta ei saa luovuttaa eikä palvelua toimittaa asiakkaalle ennen kuin kaikki suunnitellut järjestelyt vaatimuksenmukaisuuden todentamiseksi on suoritettu hyväksytysti, ellei saada asianosaisen valtuutetun tahon tai soveltuvissa tapauksissa asiakkaan hyväksyntää Organisaation tulee säilyttää dokumentoitua tietoa tuotteiden ja palveluiden luovuttamisesta. Dokumentoidun tiedon tulee sisältää Todisteet hyväksymiskriteerien täyttymisestä Jäljitettävyys luovuttamista valtuuttaneeseen henkilöön/henkilöihin 58

31 8 Toiminta 8.7 Poikkeavan tuotoksen ohjaus [1/2] Organisaation tulee varmistaa, että tuotos, joka ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, tunnistetaan ja ohjataan siten, että tahaton käyttö tai jakelu estetään Organisaation tulee, poikkeaman luonne ja sen vaikutus tuotteen ja palvelun vaatimuksenmukaisuuteen huomioon ottaen, ryhtyä sopiviin toimenpiteisiin. Tämä pätee myös tuotteiden toimittamisen jälkeen ja palvelun toimittamisen aikana tai sen jälkeen tunnistettuihin poikkeamiin Organisaation tulee käsitellä poikkeavaa tuotosta yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista Korjaaminen Erottelu, eristäminen, toimitetun tuotteen palautus tai tuotteen ja palvelun toimittamisen keskeyttäminen Ilmoittaminen asiakkaalle Valtuutuksen hakeminen hyväksyntään konsessiolla Kun poikkeava tuotos korjataan, tulee sen vaatimustenmukaisuus todentaa 59 8 Toiminta 8.7 Poikkeavan tuotoksen ohjaus [2/2] Organisaation tulee säilyttää dokumentoitua tietoa joka Kuvaa poikkeaman Kuvaa toimenpiteet johon on ryhdytty Kuvaa saadut konsessiot Tunnistaa poikkeaman johdosta päätetyn toimenpiteen valtuuttajan 60

32 9 Suorituskyvyn arviointi 9.1 Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi Yleistä Organisaation tulee määrittää Mitä tulee seurata ja mitata Seuranta-, mittaus-, analysointi- ja arviointimenetelmät, millä varmistetaan kelvolliset tulokset Milloin seuranta ja mittaus on toteutettava Milloin seurannan ja mittauksen tuloksia on analysoitava ja arvioitava Organisaation tulee arvioida laatujohtamisjärjestelmänsä suorituskyky ja vaikuttavuus Organisaation tulee säilyttää asianmukaista dokumentoitua tietoa todisteena seurannan ja mittaamisen tuloksista Kaikkea millä on merkitystä ei voida mitata ja kaikella mitä mitataan ei ole merkitystä Albert Einstein 61 9 Suorituskyvyn arviointi 9.1 Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi Yleistä Organisaation tulee seurata, mitata, analysoida ja arvioida ympäristötehokkuuttaan Organisaation tulee määrittää Mitä tulee seurata ja mitata Soveltuvat seuranta-, mittaus-, analysointi- tai arviointimenetelmät, joilla varmistetaan kelvolliset tulokset Kriteerit, joita vastaan organisaatio arvioi ympäristötehokkuuttaan, ja soveltuvat indikaattorit Milloin seuranta ja mittaus on toteutettava ja milloin seurannan ja mittauksen tuloksia on analysoitava ja arvioitava Organisaation tulee Varmistaa, että kalibroituja tai todennettuja seuranta- ja mittauslaitteistoja käytetään ja ylläpidetään soveltuvin osin Arvioida ympäristöjohtamisjärjestelmänsä suorituskyky ja vaikuttavuus Kommunikoida asianmukainen ympäristötehokkuuteen liittyvä tieto sisäisesti ja ulkoisesti kuten se on viestintäprosessissaan määrittänyt ja vaatimuksenmukaisuusvelvoitteet vaativat Säilyttää soveltuvaa dokumentoitua tietoa todisteena seurannasta, mittauksesta, analyyseistä ja tulosten arvioinnista 62

33 9 Suorituskyvyn arviointi Asiakastyytyväisyys Organisaation tulee seurata asiakkaan käsitystä siitä, missä määrin asiakas kokee, että vaatimukset on täytetty. Menettelyt tiedon hankitaan, seurantaan ja katselmoimiseen tulee määrittää HUOM. Tietoon, joka liittyy asiakkaan näkemykseen, voi sisältyä asiakastyytyväisyys- tai mielipidemittauksia, asiakkaan dataa toimitettujen tuotteiden ja palvelun laadusta, markkinaosuusanalyysejä, esitetyt kiitokset, takuuvaatimukset ja jälleenmyyjäraportteja Vaatimuksenmukaisuuden arviointi Organisaation tulee laatia, toteuttaa ja ylläpitää prosessit joita tarvitaan arvioimaan vaatimuksenmukaisuusvelvoitteitaan Organisaation tulee Määritellä vaatimuksenmukaisuuden arviointien jaksotus Arvioida vaatimuksenmukaisuus ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin Ylläpitää tietoisuutta ja ymmärrystä vaatimuksenmukaisuutensa tilasta Säilyttää dokumentoitua tietoa todisteena vaatimuksenmukaisuusarviointien tuloksista 63 9 Suorituskyvyn arviointi Analysointi ja arviointi Organisaation tulee analysoida ja arvioida soveltuvaa dataa ja tietoa seurannasta ja mittauksesta Analyysien tulokset tulee käyttää arvioimaan Tuotteiden ja palvelujen vaatimuksenmukaisuus Asiakastyytyväisyyden taso Laatujohtamisjärjestelmän vaatimuksenmukaisuus ja vaikuttavuus Onko suunnittelu toteutettu vaikuttavasti Riskien ja mahdollisuuksien osoittamiseksi toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuus Ulkoisten toimittajien suorituskyky Tarve laatujohtamisjärjestelmän parantamiseksi HUOM. Datan analysointimenettelyt voivat sisältää tilastollisia menetelmiä 64

Liite 2 (velvoittava) Hallintajärjestelmästandardien yleisrakenne ja vakiotekstit sekä yhteiset termit ja keskeiset määritelmät

Liite 2 (velvoittava) Hallintajärjestelmästandardien yleisrakenne ja vakiotekstit sekä yhteiset termit ja keskeiset määritelmät Liite 2 (velvoittava) Hallintajärjestelmästandardien yleisrakenne ja vakiotekstit sekä yhteiset termit ja keskeiset määritelmät HUOM. Vakiotekstiehdotuksissa olevan XXX:n paikalle sijoitetaan kyseisen

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Vuosi ISO 9001 ja 14001:2015 julkaisusta sertifioijan kokemuksia Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Siirtymäajan toimenpiteet ja mitä päivittäminen vaatii Tärkeimmät muutokset ja

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko

Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa. Dilacomi-loppuseminaari Prof. Kai Kokko Lainsäädäntö ja yritysten itsesääntely ohjaamassa kaivostoimintaa Dilacomi-loppuseminaari 27.9.2013 Prof. Kai Kokko Sisältö Sääntelyn kokonaisvaltaisuus Sääntely ja lainsäädäntö Yritysten ympäristövastuu

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

ISO 9000:2015 ja ISO 9001:2015 Keskeiset muutokset laadunhallinnan standardeissa

ISO 9000:2015 ja ISO 9001:2015 Keskeiset muutokset laadunhallinnan standardeissa ISO 9000:2015 ja ISO 9001:2015 Keskeiset muutokset laadunhallinnan standardeissa 1.12.2015 Puolustusvoimien logistiikkalaitos SFS TK105 Puolustusvoimien logistiikkalaitos Vastaa Puolustusvoimien materiaalihallinnosta,

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Tiedotustilaisuus 28.9.2006 Helena Tuhkanen Esityksen tavoitteet Esityksen tavoitteena on kertoa Pilari 2 prosesseista ja näiden välisen vuoropuhelun toteuttamisesta

Lisätiedot

Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO ja välillä? Lassi Väisänen

Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO ja välillä? Lassi Väisänen Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO 31000 ja 31004 välillä? Lassi Väisänen ISO Riskienhallintamaailma Riskien johtaminen ja johtopäätösten teko (ISO 31000) Erityisosa-alueet Riskianalyysit ISO xxx Riskianalyysit

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

TIETO LISÄÄ TAITOA. ARVIOINTIIN PERUSTUVA JOHTAMINEN Oppimistulosten arviointi. Anu Räisänen

TIETO LISÄÄ TAITOA. ARVIOINTIIN PERUSTUVA JOHTAMINEN Oppimistulosten arviointi. Anu Räisänen TIETO LISÄÄ TAITOA ARVIOINTIIN PERUSTUVA JOHTAMINEN Oppimistulosten arviointi 24.9.2013 TULOSTEN, VAIKUTUSTEN & VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN TARVE Miksi näppituntuma ei riitä? Kansalaisten oikeuksien turvaaminen

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan

Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentaminen biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain mukaan Todentajainfo 8.4.2013 Harri Haavisto Tekninen asiantuntija Sisältö Lakibiopolttoaineista ja bionesteistä Aikataulu Kestävyyskriteerit

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Tietoturvapolitiikan käsittely: Tarkastettu Tietoturvaryhmä 07.01.2016 27.01.2016 Hyväksytty Kaupunginhallitus pp.kk.2016 Tietoturvapolitiikan muutokset: Päiväys / Tekijä Kohta Muutoksen kuvaus 28.01.2016

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 1/(6) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAATU- OHJELMAN (SHQS) LAADUNTUNNUSTUS Versio 2.1 14.6.2007 2/(6) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. MYÖNTÄMISMENETTELY... 3 2. SAAMISEN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT 3 2.1 Organisaation rakenteelliset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit Veli-Pekka Esala - Heikki Lehto - Heikki Tikka Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit T E K N I N E N T I E D O T U S 3 2 0 0 3 A L K U S A N A T Tarkoitus Tämä tekninen tiedotus on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen

Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Ammatillisen peruskoulutuksen syksyn 2013 valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus 26.02.2014 Hanketoiminnan ja hankkeiden vaikuttavuuden edistäminen Opetusneuvos Leena.koski@oph.fi www.oph.fi Vaikuttavuus

Lisätiedot

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus

Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Mittausjärjestelmän kalibrointi ja mittausepävarmuus Kalibrointi kalibroinnin merkitys kansainvälinen ja kansallinen mittanormaalijärjestelmä kalibroinnin määritelmä mittausjärjestelmän kalibrointivaihtoehdot

Lisätiedot

CAF-koulutus Kivalo-opisto

CAF-koulutus Kivalo-opisto CAF-koulutus Kivalo-opisto Anni Miettunen 19.3.2016 Lämmittelyä aiheeseen Mitä palvelun laatu on? Mitä laadulla tarkoitetaan? Miten palvelun laatu tuotetaan? Kuka määrittää palvelun laadun? Miten laatua

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Standardisarja IEC 62443. Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus

Standardisarja IEC 62443. Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus Standardisarja IEC 62443 Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus Matti Sundquist, Sundcon Oy Jukka Alve, SESKO ry 1 ASAFin tietoturvaseminaari 27.1.2004 Automaatioseuran

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

ETJ-SEMINAARI ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board

ETJ-SEMINAARI ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board ETJ-SEMINAARI 08.11.2007 ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board JÄRJESTELMÄN RAKENTAMISEN VAIHEET EROANALYYSI ( YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista Versio: 0.7 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen...

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö

SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö 1 (8) SÄHKE2-vaatimusten mukainen hävitysesitys ja sen tietosisältö Määräys 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Ohje 15.3.2012 AL 9815/07.01.01.00/2008 Sisältö Arkistolaitoksen määräys/ohje SÄHKE2-vaatimusten

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Kestävyyslain mukainen todentaminen

Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyskriteeri-info 23.11.2012 Tekninen asiantuntija Harri Haavisto Sisältö 1. Prosessi 2. Todentajaksi hyväksyminen 3. Todentajan tehtävät 4. Todentajien ohjeistus

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset

Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset 1 Pienet koulutusorganisaatiot: vaiheen 1 arviointityökalu / itsearviointikysymykset Organisaatio: Toimiluvan numero(t): Allekirjoitus: Asema: Nimenselvennys: Päiväys: SMS-käsikirn muutosnro: Turvallisuuspäällikkö

Lisätiedot

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Finesse seminaari 22.3.2000 Päivi Parviainen 1 Miksi automatisoida? Mittaamisen hyödyt ohjelmistokehityksen ajantasainen seuranta ja hallinta tuotteen laadun

Lisätiedot

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö 4.2.2009 Mitä on näytteenoton n laadunhallinta? Osa laboratoriotutkimusprosessin laadunhallintaa Näytteenottoprosessille

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat MUISTIO 1(2) 15.03.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain (1090/2002) 48 2. momentin (226/2009) nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus Toiminnallinen turvallisuus Mitä uutta standardeissa IEC 61508 Tekn.lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi matti.sundquist@sundcon.fi Mitä uutta standardeissa IEC 61508-1 ja -4? IEC 61508-1 (yleistä):

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Standardin uudistamisen tilanne Miksi ISO 45001? Hyödyt Suurimmat erot ja muutokset

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta KPMG Audit Committee Member Survey Tarkastusvaliokunnat ja hallituksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset

TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset TIEDON HYÖDYNTÄMINEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLOSSA Näyttöön perustuva toiminta & johtaminen Tieto ja sen hyödyntäminen & esteet ja rajoitukset Opetusneuvos 30.11.2011 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA TOIMINTA 1. NÄYTTÖ

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Johdanto laadunhallinnan ISO 9000 standardeihin. Kari Pieniniemi. Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136

Johdanto laadunhallinnan ISO 9000 standardeihin. Kari Pieniniemi. Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Johdanto laadunhallinnan ISO 9000 standardeihin Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa S20136 Esityksen sisältö 1. Mitä standardisointi on? 2. Johdatus ISO 9000 standardeihin 3. ISO

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot