Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala (16-402-2-72)"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Petteri Kivistön maa-ainesten ottolupahakemus tilalle Haarala ( ) 176/ /2013 YMPLTK Petteri Kivistö on jättänyt ympä ristölautakunnalle maa-ainesten oton lu pa ha ke muksen ti lalla Haarala RN:o 2:72 Asik ka lan Vääksyn taajaman luoteispuolella si jaitsevalle ot tamisalueelle. Ottamis alu een pin ta-ala on 1,47 ha ja otettavan ai neksen määrä m 3. Ot ta mis aika 10 vuotta. Vuo sittainen otta mismäärä m 3. Alueelle on myönnetty aiemmin maa-aineslupa , jolle myönnettiin 3 vuoden lisäaika Lupa-aika päättyi Ottamisalue si jait see Aurinkovuoren ( ) veden hankinnalle tär keällä poh ja ve si alu eella (pohjave siluokka I). Otta mis suunnitel man on teh nyt Insinööritoimisto Ekomaa Oy. Hakemuksen mukaan pohjaveden pinta on havaittu ottamisalueen länsipuolelle asen netussa havaintoputkessa tasossa Aurinkovuoren rakenneselvityksessä arvioitiin pohjaveden virtaavan suunnittelualueen kohdalla kaakon suuntaan kohti Vesijärven Laitistenpohjaa. Alueelta ei ole hydraulista yhteyttä koillisen suunnassa olevalle vedenottamolle. Ottamissuunnitelman mukaan ottoalueen pohja on tällä hetkellä tasol la Alueen ottaminen ja maisemointi on edelleen jäänyt kesken silloisel ta luvanhaltijalta ja alueen omistus on sen jälkeen muuttunut. Ottamisalueen maisemointi on tehty osittain. Ottamissuunnitelman mukaan rintauksien yläosat molemmilta laidoilta oli maisemoitu jo jatkolupaa haettaessa. Jatkoluvan aikana on luiskattu ja maisemoitu myös rintauksien keskiosa. Maisemoitujen rintauk sien yläosat ovat ylimmillään tasolla noin Suunni tel lulla otta misalueella ei ole asema- tai yleis kaavaa. Maakuntakaavassa alue on merkitty maaseutumaiseksi alueeksi. Alue on lisäksi merkitty erityisek si pohjavedensuojelualueeksi (pve-2), arvokkaaksi harjualueeksi (ge-5), kulttuurihistorian tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittäväksi alueeksi (kvm-4) ja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi (ma-6). Lisäksi alue rajautuu Natura 2000 alueeseen ja harjujensuojeluohjelma-alueeseen Aurinkovuori-Linnovuori-Syrjänkuopat. Lä hin asu tus si jait see noin 50 met rin etäi syy del lä. Maa-ainesten ottamisen tavoite on maisemointipainotteinen. Maanomistaja on tehnyt Suomen Metsäkes kuksen kanssa sopimuksen alueella toteutettavasta Paahde-LIFE -luonnonhoitohankkeesta. Hankkeeseen liittyvästä hoitosuunnitel mas ta joh tuen rin tausten yläosat jätetään nykyiselleen. Alueen maa-aineksia ei voida enää juuri hyödyntää, koska alue rajautuu suojeltuihin alueisiin. Ot to alu een kes ki osas sa, ta son +120 ala puo lel la, on kui ten kin vä li ta san ne, josta on vielä otet ta vissa maa-ai nek sia. Poh jave den pääl le jäte tään noin m suo jamaa kerros. Maa-ai nekset ote taan ta soon +100

2 (N2000, joka on N60 jär jestel mässä +99,75) asti. Otetta va ker rospaksuus on enim millään noin 10 m. Ot tamisen pää suunta on kohti pohjois-koil lista. Haetta van alueen otta mista ei ole vaiheis tettu alueen pienuu den vuoksi. Ottamisen ede tessä luis kia maise moi daan jatkuvasti ot tami sen ede tessä. Ot ta mi sen jäl keen ky sei nen alue loppu muo toil laan ja alue maisemoi daan. Luiskien kal te vuu deksi pyritään saa maan noin 1:3. Ylärintei den ja nyt kä si teltä vän ala osan väliin jä te tään noin 5 m le veä ta sanne. Alu eella ei ole riittä västi pin tamaita elinvoimaisen kas vuker roksen ra kentami seksi, joten lisä maata tuo daan alueen ul ko puolelta. Pinta maan levityksen jäl keen alueelle kyl vetään tai istu te taan män nyn tai mia noin 2000 kpl/ha. Metsittymisen edistämiseksi kylvetään tai istu tetaan lisäk si lehtipuita noin 500 kpl/ha. Aluskasvilli suuden annetaan muodos tua luontaises ti. Kuuleminen Lupahakemus on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla sekä Päijät-Häme lehdessä ja naapurikiinteistöt on kuultu. Ottoalueelle on tehty tarkastus Naapurikiinteistöt ovat jättäneet hakemuksesta muistutuksen (liitteenä), jossa todetaan seuraavaa: "Esittäisimme, että työskentely soramontulla ajoittuisi arkisin klo väliselle ajalle. Mikäli viikonloppuisin on tarvetta työskentelylle, niin toiminta tapahtuisi klo välisenä aikana. Näitä kellonaikoja perustelemme työmelusta ja soramontulle johtuvasta liikenteestä. Ohikulkevan liikenteen melu on lyhytkestoista verrattuna montulle saapuvasta ja lähtevästä (jarrutus ja kiihdytys) liikenteestä, mikä häiritsee huomattavasti enemmän. Murskauksesta ja seulonnasta aiheutuva ääni kuuluu selkeästi ja kulkeutuu myös maata pitkin. Esittäisimme myös pohjaveden tarkkailuputkea mahdollisimman lähelle soramonttualueen eteläreunaa, koska pohjaveden virtaussuunta on kohti Laitisten pohjaa. Nykyinen kunnan asentama seurantaputki on soramonttualueelta tulevan virtauksen ulkopuolella. Pohjaveden laatua tulisi tarkkailla jätteiden polton ja aikaisempien toimien takia. Osalla naapuritalouksista on oma pohjavesikaivo." Lausunnot Lausunto pyydettiin Hämeen ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, joka lausunnossaan toteaa mm. seuraavaa: "Ottamissuunnitelman mukaan kyseessä olisi aiemman luvan aikana ottamatta jääneiden massojen ottamisesta. Kuitenkin verrattaessa ottamissuunnitelman karttaa ympäristölautakunnassa ja hyväksyttyyn viimeistelysuunnitelmaan, olisi alueelle pikemminkin tuotava aineksia, jotta hyväksytyn viimeistelysuunnitelman mukainen tilanne voitaisiin haetun ottamisalueen kohdalla saavuttaa. Lähin asutus sijaitsee noin 50 metrin etäisyydellä ottamisalueesta.

3 Ympäristöministeriön oppaan "Maa-ainesten kestävä käyttö" (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009) mukaan asuttuihin rakennuksiin tulisi soran ottamisalueilla jättää vähintään 100 metrin suojaetäisyys. Hämeen ELY-keskus katsoo, että hakemuksen mukainen ottaminen olisi ristiriidassa maa-aineslain 3 :n rajoitusten kanssa eikä hankkeelle tule myöntää lupaa. Alue tulee viipymättä jälkihoitaa umpeutuneen luvan ehtojen mukaisesti. Myös rintausten ylöosat tulee istuttaa suunnitellusti." Toiminnanharjoittajalta on pyydetty vastinetta Hämeen ELY-keskuksen lausuntoon. Vastinetta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä. Päätöksenteko Asikkalan kunnan hallintosäännön mukaisesti ympäristölautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää maa-aineslupien myöntämisestä. Maa-aineslain 19 :n mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen. Ainesten ottamista kos kevasta luvasta on viivytyksettä ilmoitettava alueelliselle ELY-kes kukselle. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: vs. ympäristönsuojelusihteeri Mikko Sokura puh , säh kö pos ti: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä hakemuksen ja myöntää haetun maa-ainesluvan viideksi vuodeksi Petteri Kivistölle tilalla Haa rala RN:o 2:72 Asikkalassa si jaitsevalle ottamisalueelle Insinööritoi misto Eko maa Oy:n laa ti man ot ta mis suun ni telman mukaisesti seu raavin tar kis tuk sin ja li sä mää räyk sin: 1. Ottamismäärä on enintään m 3 5 vuoden aikana eli keskimäärin m 3 vuodessa. Luvan voimassaolo päättyy Toiminta alueella on sallittu arkisin klo ja lauantaisin ja sunnuntaisin klo Ennen ottamisen aloittamista alueella on pidettävä aloituskokous, jossa on mukana rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri sekä luvan haltijan edustaja. Aloituskokouksessa tarkistetaan alueen rajat ja korkopukit. Luvan haltijan on kutsuttava aloituskokous koolle. 4. Ennen ottamisen aloittamista ottamisalueen kaakkoisosaan tulee asentaa pohjavedenhavaintoputki, jo ta voi daan jat kos sa hyö dyn tää so ran oton vai ku tus ten tark kai lussa. Ha vainto put ken tulee ulot tua vähin tään 2 m poh ja ve den pin nanta son alapuo lelle. 5. Ottamista ei saa ulottaa 4 metriä lähemmäksi ylintä havaittua pohjaveden pintaa, ottamista ei kuitenkaan tule ulottaa alle +100 (N2000). 6. Pohjaveden pinnan korkeutta tulee tarkkailla alueella ole vasta ha-

4 vaintoputkesta kolmen kuukauden välein (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa). Havaintotulokset tulee ilmoittaa kultakin vuo delta seuraavan vuoden 31. tammikuuta mennessä kunnan maa-ai nesten oton valvojalle sekä Hämeen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle. Tulosten yhteydessä tulee ilmoittaa tarkkailuputken tarkka sijaintitieto sekä käytetty korkeusjärjestelmä. 7. Pohjaveden laatua on seurattava ottamalla laaja analyysi ennen ot tamisen aloittamista sekä jatkossa 3 vuoden välein. Vuosittain tulee tehdä suppea analyysi. Ha vaintotulokset on raportoitava lupa- ja val vontaviran omai selle se kä Hämeen ELY-keskuk sen ympäristö ja luonnonvarat -vas tuualu eelle 2 kk:n kuluessa näyt teen ottamisesta. Laajan analyysin tulee sisältää seuraavat tutkimukset: Lämpökestoiset koliformiset bakteerit, aistinvarainen arviointi, alkaliniteetti, alumiini, ammonium, fluoridi, happi, kloridi, kaliumpermanganaatti-luku, kokonaiskovuus, lämpötila, mangaani, nitraatti, ph-luku, rauta, sameus, sulfaatti, sähkönjohtavuus, väri, TVOC ja mineraaliöljy. Suppean analyysin tulee sisältää seuraavat tutkimukset: Lämpökestoiset koliformiset bakteerit, aistinvarainen arviointi, kaliumpermanganaatti-luku, ph-luku, sähkönjohtavuus, happi, kovuus, kloridi, sulfaatti, sameus, rauta, mangaani ja mineraaliöljy. 8. Luvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa otetun aineksen määrä ja laatu maa-aineslain 23a :n mukaisesti valvontaviranomaiselle tammikuun 31. päivään mennessä. 9. Ottamisaluetta ei saa käyttää muualta tuotavien ainesten välivarastointiin ja jalostamiseen. 10. Pölyn sidonnassa saa käyttää ainoastaan puhdasta vettä. Alueel le ei saa levittää suolaa. 11. Kaivuualuetta ei saa käyttää pohjavedelle vaarallisten aineiden varastopaikkana. Työskenneltäessä alueella tulee noudattaa erityistä varovaisuutta öljytuotteiden käsittelyssä. Mahdollisesta öljyvahingosta on välittömästi ilmoitettava kunnan öljyntorjunta- ja ympäristönsuojeluviranomaisille. 12. Alueella käytettävien koneiden ja laitteiden säilytyspaikat ja mahdolliset tankkauspaikat on rakennettava niin, ettei toiminnasta voi aiheutua pohjaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa. Suunnitelma suojaustoimista tulee esittää valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. 13. Alueella ei saa polttaa eikä haudata jätteitä. Romu ta vara ja jätteet on kuljetetta va lähimpään asianmukaiseen käsittely paikkaan tarvit taessa, kuiten kin vähintään kerran vuodessa. 14. Jälkihoidolla alue tulee pa laut taa mah dolli simman luon nonmukaiseksi. Maisemointitoimenpiteet on suori tet tava lupakauden lop-

5 puun mennessä riippumatta siitä onko kaikki otettavaksi suunniteltu aines otettu vai ei. Jälkihoitotoimenpiteenä kasvualus ta tulee muodostaa seuraavalla ta valla: Pohjatasolle ja luiskiin tulee levittää noin 15 cm vahvui nen kerros hiekkaa. Hiekkakerroksen päälle levitetään noin 5 cm vahvuinen kerros humusta, joka sekoite taan hiekkaker roksen pinta osaan. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää alueelta kuorittua pinta maata tai muualta tuotua tarkoituk seen sopivaa hu musta. Jälkihoitotöiden yhteydessä alueelle mahdollisesti tuotavien maa-ainesten puhtaus tulee var mis taa. Hiekka voidaan ot taa kaivualueelta tai tarvit taessa tuoda muual ta. Hiek kai sella maal la hu mus se koi te taan suo raan pohja maan pin ta osaan. Kasvu alustal le kylve tään alu eelle luon teenomaisia kas vila je ja tai nurmik koa. Puus toksi tulee is tuttaa seka met sää. 15. Valvonnan helpottamiseksi maastoon tulee asentaa riittävästi alin ta ottotasoa osoittavia, selvästi havaitta via korkeus merkkejä (kolmiopukkia), joiden avulla pohjan tason kor keus voi daan mitata ajokepin avulla ilman erillisiä mittalaitteita. Myös otta misalueen ra jat tulee mer ki tä maas toon selvästi 20 metrin välein esim. maalatuilla paaluilla. Tur valli suu des ta on huo leh dit ta va ai taa malla jyr känne kohdat (lippu sii ma). Alu eelle on myös lai tet ta va kyltti, josta il menee luvan haltija, lu panro ja yh teystiedot. 16. Hakijan tulee selvittää kaikkien alle 200 metrin etäisyydellä suun nitel lusta ottamisalueesta sijaitsevien talousvesikaivojen vedenlaatu ennen ot tamistoiminnan aloittamista. 17. Ottamissuunnitelman tarkastamises ta ja ot ta mis toi min nan valvonnasta hakijan on suori tettava taksan mu kaiset mak sut: Lupamaksu 315,00 (Lupamaksu 275,00 + lehti kuulutus 40 ) ja vuosit tai nen val von ta mak su 220,00. Lupaviranomainen voi tarkistaa vuosittaisen valvontamaksun suuruutta luvan voimassaoloaikana. 18. Lupamääräysten noudattamiseksi hakijan on ennen ottamisen aloittamista an net ta va kunnalle hyväksyttävä vakuus. Va kuu deksi hy väksy tään joko ra ha- tai vakuutuslaitoksen anta ma oma velkainen takaus tai rahalaitok seen tehty rahatalletus. Vakuutta voidaan pienentää vaiheittain val vontaviran omai sen päätöksellä. Va kuu den suuruus on eu roa. Vakuu den on oltava voimassa saakka, kunnes lop putarkastus on suori tettu. Lupaviran omainen voi tar kis taa va kuu den suuruutta lu van voi massaoloaikana. 19. Maa-aineslupapäätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on Valitusviran omainen on Kouvolan hallinto-oikeus. Päätöksen perustelut: Lupa on myönnetty hakemuksesta poiketen viideksi vuodeksi, koska kyseessä on maisemointiin painottuva maanotto.

6 Maa-aineslaki (555/1981) Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) Maa-ainesluvan myöntäminen ei ole vastoin maa-aines lain 3 :n 1 momentin määräyksiä. Lupamääräykset annetaan, että maa-ainesten otto nou dattaisi maa-aineslakia ja ettei maa-ainesten otosta aiheutuisi maa-aineslain vastaisia vaikutuksia ympäristössä sekä valvonnalli sista syistä. Muistutus on huomioitu lupamääräyksin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus

E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus E1inkeino, liikenne- ja ympäristökeskus Diaarinurnero Varsinais-Suomi 30102013 VARELY/1 1/0704/2012 Lassila & Tikanoja Oyj Lausunto ympäristövaikutusten arvioi ntiohjelmasta Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 56 18.09.2013. Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Ympäristölautakunta 56 18.09.2013. Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Ympäristölautakunta 56 18.09.2013 Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta YMPL 56 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäris tö ja luonnonvarat

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500. Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.501/2009 VALVLTK 39 Rakennustyön keskeyttäminen Rakennustarkastaja on 14.7.2009

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003.

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. TURUN YLIOPISTO Geologian laitos HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. Pro gradu tutkielma, 70 s., 32 liites.

Lisätiedot

Lammasluodon asemakaavamuutos

Lammasluodon asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 57 12.06.2014 20 12.03.2015 Lammasluodon asemakaavamuutos 1105/10.03.01/2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.06.2014 57 Arkkitehti

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot