Maa-aineslupapäätös Soraliike Möttönen Ky ja Maanrakennus Möttönen, Kariharju RN:o 2:61

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maa-aineslupapäätös Soraliike Möttönen Ky ja Maanrakennus Möttönen, Kariharju RN:o 2:61"

Transkriptio

1 Lupa- ja valvontalautakunta Maa-aineslupapäätös Soraliike Möttönen Ky ja Maanrakennus Möttönen, Kariharju RN:o 2:61 80/418/2014 VALV 19 Esittelijänä: ympäristösihteeri Mikko Karjalainen, puh Soraliike Möttönen Ky ja Maanrakennus Möttönen on jättänyt kuntaan maa- ainesten ottamislupahakemuksen. Soraliike Möttönen Ky ja Maanrakennus Möttönen hakevat maa-aineslain mukaista lupaa maa-ai nes ten ottamiseen kiinteistöllä Kariharju Alue on vanhaa maa-ainesten ottamisaluetta Soraliike Möttönen Ky ja Maanrakennus Möttönen hakevat lupaa m³ kokonaisottamismäärälle ja 10 vuoden ottamisajalle. Maa-ai nes ten ottamisesta on tehty ottamissuunnitelma päi vät ty maa-aineslupahakemus ja ottamissuunnitelma erillisliitteinä. Maa-ainesten ottamisesta on pyydetty MAL 7 2 mo mentin mukainen lausunto Kainuun ELY-keskukselta. ELY-keskuksen an ta ma päivätty lausunto maa-aineslupahakemuksesta eril lis liit tee nä. Maa-ainesten ottamisesta on suoritettu kuuleminen MAL 13 :n mukai ses ti. Kainuun Sora Oy on jättänyt hakemuksesta muistutuksen. Maa-ainesten ottamisen rajoituksista on säädetty maa-aineslain ( /463) 3 :ssä, ainesten ottamisen rajoitukset. Maa-ai neslain 3 :n mukaan maa-aineslaissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu: 1) kauniin maisemakuvan turmeltumista; 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnon esiinty mi en tuhoutumista; 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolo suh teis sa; tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialu een veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saa tu vesilain mukaista lupaa. Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaa va, on sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tar-

2 koi tuk seen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa ( /134). Maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa meren tai vesistön ran ta vyö hyk keel lä, ellei aluetta ole asemakaavassa tai oikeusvaikuttei ses sa yleiskaavassa osoitettu tätä tarkoitusta varten ( /495). Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, et tä ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödyn ne tään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asu tuk sel le tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältet tä vis sä olevaa haittaa. Maa-aineslain 6 :n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettä vä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kans sa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamää- räys ten vaikutus. Alueella, jolla on voimassa toimenpiderajoitus yleiskaavan tai asema kaa van laatimista tai muuttamista varten, lupa voidaan myöntää, joll ei ottaminen tuota huomattavaa haittaa kaavan laatimiselle tai muut ta mi sel le, turmele kaupunki- tai maisemakuvaa eikä muutenkaan ole ristiriidassa 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. ( /134) Maa-aineslain 11 :n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkees ta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sa no tut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta. ( /928) Lupamääräykset on annettava: 1) ottamisalueen rajauksesta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta sekä ottamistoiminnan etenemissuunnista; 2) alueen suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana ja sen jälkeen; sekä 3) puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusis ta istutuksista ottamisen aikana ja sen jälkeen. Lupamääräyksiä voidaan lisäksi antaa: 1) ottamiseen liittyvistä laitteista ja liikenteen järjestämisestä erityises ti pohjaveden suojelemiseksi; 2) ajasta, jonka kuluessa tämän pykälän nojalla määrätyt toi men piteet on suoritettava; sekä

3 3) muista hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoit- tami sek si tarpeellisista toimenpiteistä. Määräykset eivät saa aiheuttaa luvan saajalle sellaista vahinkoa ja hait taa, jota on pidettävä hankkeen laajuuteen ja hänen saamaansa hyö tyyn nähden kohtuuttomana. Lupapäätöksen sisällöstä ja luvan edellyttämien toimenpiteiden määrä ajas ta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. ( /468). Suunniteltu ottamisalue ei sijaitse valtakunnallisesti laaditulla har jujen suojelu- ohjelman suojelualueella. Harjujensuojeluohjelman tavoit tee na on, että ohjelmaan kuuluvien harjualueiden luon teen omaiset geologiset, geomorfologiset ja maisemalliset piirteet voidaan säilyt tää. Ottamisalue ei sijaitse maakuntakaavassa tai oi keus vai kut teises sa yleiskaavassa maa-ainesten ottamiseen varatulla alueella. Alueella ei ole voimassa, eikä alueelle olla laatimassa, asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kainuun Sora Oy on jättänyt Soraliike Möttönen Ky ja Maan ra ken nus Möttönen maa-aineslupahakemuksesta muistutuksen. Muis tu tuk sessaan Kainuun Sora Oy esittää seuraavat kysymykset: - suojaetäisyys vedenottamolle? - veden virtaussuunta ottamisalueelta-veden ottamolle? - vedenottamon ympäristöalue otettu nyt liian syvälle, täyttö? - nyt olemassa olevat laitteet, tynnyrit ja muut alaan liittyvät romut kuu lu vat ko vedenottamon varusteisiin? Lisäksi Kainuun Sora Oy:n muistutuksen mukaan melukartoitus on puut teel li nen / sitä ei ole ollenkaan. Hakijaa on pyydetty antamaan vastine maa-ai nes lu pa ha kemuk ses ta jätetystä muistutuksesta. Hakija on antanut vastineen Kainuun Sora Oy:n muis tutuk ses ta. Vas ti nees saan hakija ilmoittaa, että tarvittaessa tehdään teo reet ti nen meluselvitys tai mittaus toiminnan aikana. Myös ym päris tö ter vey den huol lon lausunnossa todetaan "on luultavaa, etteivät oh je ar vot ylity". Suojaetäisyys murskaamolta kaivolle on minimissään 400 m. Tar vittaes sa ja oton edetessä murskaus siirtyy etäämmäksi kaivosta, D-leik kaus vii val ta etäisyys on n.450 m. Suunnitellusta murskauksen aloi tus koh das ta on kaivolle matkaa n. 500m. Veden virtaussuunta poh ja ve den kor keuk sien perusteella on luo tees ta kaakkoon (Tämä on mainittu myös Kainuun Sora Oy:n ym pä ris tö lu pa ha ke muk ses sa, vii te Ely-keskus / Pohjavesialueiden kun ta kan sio). Tarkkaa selvitystä ei ole tehty juuri siitä, onko harjulla ve den virtaussuuntaan vai kut tavia kynnyksiä ja missä.

4 Ympäristösihteerin ehdotus: Kaivon ympärysalueelta soranotossa on menty liian syvälle lu vul la mm. TVH:n toimesta ennen maa-aineslupien ja ym pä ris tö lupien käytäntöä. Alueen siistiminen, täyttö ja maisemointi tehdään maa-ai nes ot to lu van mukaisesti ja se on aloitettu kesällä Täyttö tehdään sitä mukaa kuin uutta tieyhteyttä ylämontulle ra ken ne taan ja tavaraa välpätään ottoalueen pohjoisrintuuksesta. Veden ottamoon kuulumattomat laitteet, rauta ym. siivotaan pois kaivon lähialueelta kesällä Saarisen asukkaiden huomautuksessa Kainuun Soran ympäristö ja maa-ai nes lu pa ha ke mu seen oli kyse ehdotuksesta aikarajoiksi melua tuot ta vil le työvaiheille. Kun otetaan huomioon alueella jo toiminnassa oleva maa-ainesten ot ta mis toi min ta sekä sen vaikutukset, ottamisalueiden sijoittuminen alu een vesistöihin ja eri toimijoiden tasapuolinen kohtelu voidaan suun ni tel tu ottamistoiminnan katsoa olevan maa-aineslain mukaista. Lupa- ja valvontalautakunta myöntää Soraliike Möttönen Ky ja Maanra ken nus Möttöselle maa-aineslain 6 :n mukaisen luvan maa-ai nesten ottamiseen kiinteistöltä Kariharju, kiinteistötunnus Luvan myöntämiselle ei ole maa-aineslain mukaisia es tei tä. Ottaminen tai sen järjestely ei ole ristiriidassa maa-aineslain 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Toiminta ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista. Ot ta minen ei aiheuta merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luon nonesiin ty mien tuhoutumista eikä huomattavia tai laajalle ulottuvia vahin gol li sia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun veden han kin ta käyt töön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai an toi suu den vaarantumista. Ottamisalue ei ole harjujensuojeluohjelmassa osoitetulla suojelualueel la. Ottamismäärä m3 on kohtuullinen maa-ai nes esiin tymään nähden. Maa-ainesten ottamisalue tullaan maisemoimaan otta mis toi min nan päätyttyä. Ottamistoiminnasta ei aiheudu vaaraa asutukselle tai ympäristölle tai koh tuul li sin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Maa-aineslupa myönnetään seuraavin määräyksin ja ehdoin: Luvan voimassaoloaika on 7 vuotta ja luvan viimeinen voimassao lo päi vä on Maa-aineslain mukaan lupa ainesten ot ta mi seen myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään kymme nek si vuo dek si. Jos lupa on myönnetty kymmentä vuotta ly-

5 hyem mäk si ajak si ja lupa-ajan päättyessä osa myönnetyn luvan maa-aineksista on vielä ottamatta, voidaan lupa-aikaa jatkaa niin, että ko ko nais ajak si tulee enintään kymmenen vuotta. Mää rä ai kaa jatkettaessa voi daan lupamääräyksiä muuttaa tai an taa uusia lupamääräyksiä. Kun maa-aineslupa päättyy samaan aikaan muiden Lehtoharjun alueella olevien maa-ai nesten ottamislupien kanssa, voidaan alueen maa-ainestenoton ko ko nais ti lan ne tarkastella yhtäaikaa muiden ot to suun ni tel mien kanssa. (MAL 10 ). Otettava kokonaismäärä on m³ Ennen maa-ainesten ottamista hakijan on annettava kunnalle lu pa mää räys ten noudattamiseksi euron suuruinen MAL 12 :n tar koit ta ma hyväksyttävä vakuus. Vakuuden tulee olla voi mas sa 12 kuu kaut ta yli tämän luvan voimassaoloajan. Vakuu den arvoa voi- daan tarkistaa luvan voimassaoloaikana. toiminnassa tulee noudattaa lupahakemusta ja siihen liittyvää maa- ai nes ten ottamissuunnitelmaa Ottamisessa tulee noudattaa Kainuun ELY -keskuksen lau sunnos sa antamia ehtoja: Ottamisessa tulee noudattaa päivättyä lu pa hake mus ta ja sii hen liittyvää maa-ainesten ot ta mis suun ni telmaa ja myös ottajan myö hem min ot ta mis suun ni tel maan tekemiä tarkennuksia. Poh ja ve den ylin korkeus kui ten kin määrää alimman ottotason. Ylimmän poh ja ve den pin nan korkeuden ja ottoalueen pohjatason välisen eron on ol tava uudella ottoalueella vähintään 6 metriä. Alueella on oltava 2-3 korkeusmerkkiä, joista ot ta mis taso voidaan tar vit taes sa tarkistaa. Korkeusmerkit on si dotta va valtakunnalliseen kor keus jär jes tel mään. Pohjaveden korkeushavaintoja varten alueella on oltava 1-2 ha vain to put kea, joista pohjaveden pinta on luo tet tavas ti mitattavissa. Poh ja ve den korkeutta on seurattava alu eel la ja havainnot on kir jat ta va muistiin. Alueen poh jave den laatua on myös seurattava. Näyt teis tä on ainakin tut kit ta va haju, maku, sameus, väri, ph, happi, sul faat ti, säh kön joh ta vuus, nitraatti, rauta, mangaani, kloridi, poltto ai ne hii li ve dyt ja mineraaliöljyt. Ensimmäisenä vuonna poh ja ve des tä on tut kit ta va raskasmetallit soveltuvin osin, ja myöhemmin raskasmetallit on tutkittava tarvittaessa. Tark kai lu voidaan yhdistää mahdollisen murs kaus lu paan liit ty vän tarkkailun kanssa, mikäli uusi lupa alueelle myönne tään. Tarkkailusta voidaan myös tehdä yh teis tark kai luoh jel ma muiden alueella toimijoiden kanssa. Tut ki mus tulok set ja tark kai lu oh jel ma on toimitettava Pal ta mon kuntaan ja Kainuun ELY -kes kuk sel le. Ottamisalueelle ei saa sijoittaa suojarakenteettomia öl jytuot tei den säi liöi tä. Työkoneissa on oltava ajo neu vo koh-

6 tai nen öl jyn tor jun ta ka lus to. Öljyvahinkoihin tulee va rau tua ennakolta ja mahdollisesta va hin gos ta on välittömästi ilmoi tet ta va pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä öl jyn tor jun tatoi men pi tei siin. Jälkihoito- ja maisemointityöt on suoritettava vaiheittain lu van voi mas sa olon aikana. Jos kaivualueen alin kerros on soramaata, on so ra peitettävä hiekkakerroksella. Luiskat tulee pääsääntöisesti jät tää 1:3 tai loivemmiksi, 1:2 jyrk kyy del lä olevia rinteitä voidaan jättää vain ottoalueen ete lä osiin avautuviin kohtiin. Alueelta saadut pin ta maat on käytettävä jälkihoitoon ja maisemointiin. Kas vil li suuden pa laut ta mi ses ta kaivualueelle on huolehdittava joko is tut ta mal la tai kyl vä mäl lä, mikäli kasvillisuus ei leviä ot toalu eel le luontaisesti. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava lu pa vi ran omai selle vuo sit tain otetun aineksen määrä ja laatu tammikuun 31. päivään men nes sä. Lupa- ja valvontalautakunta: Alueelle on tehtävä perustason mukaiset jälkihoitotoimenpiteet luvan voi mas sa olon aikana. Soranoton jälkihoidon vähimmäistoimet on esi tel ty Ympäristöministeriön 2001 julkaisemassa ympäristöoppaassa 85. Hakijan on suoritettava kunnalle lupahakemuksen ja ot ta mis suun nitel man tarkastamisesta voimassa olevan taksan mukaisesti 1970 euron maksu. Valvontamaksu määrätään kunakin vuonna määräämis het kel lä voimassa olevan taksan mukaisesti (MAL 23 ). Lupa myönnetään, koska maa-ainesten hakemuksen mukainen ot tami nen ei aiheuta maa-aineslain 3 :n kieltämiä seuraamuksia. Ympäristösihteeri muutti päätösehdotustaan kokouksessa seu raavas ti: Päätösehdotuksen mukaan maa-ainesten kokonaisottamismäärä on kymmenen vuoden ajaksi. Koska luvan voimassaoloaika on seitseman vuotta, kokonaisottamismäärä suhteutettuna voi massa olo ai kaan on siten m 3. Maa-ainestaksa määräytyy kokonaisottamismäärän mukaisesti. Haki jan on suoritettava kunnalle lupahakemuksen ja ot ta mis suun ni telman tarkastamisesta voimassa olevan taksan mukaisesti euron maksu. Luvanhakija pyytää saada aloittaa maa-ainesten ottaminen, en nekuin lupapäätös on saanut lainvoiman. Aloittamisoikeutta hakija on

7 ano nut ja perustellut toimitetulla hakemuksen liitteellä. Maa-aineslain 21 :n mukaan ainesten ottaminen voidaan aloittaa lu pa pää tök sen tultua lainvoimaiseksi. Lupaviranomainen voi kui tenkin perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutok sen ha kua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lu pa pää tökses sä määrätä, että ainesten ottaminen voidaan muutoksenhausta huo li mat ta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväk syt tä vän vakuuden niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten kor vaa mi ses ta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Määräys voi tarvittaessa koskea vain osaa haettua aluet ta ja ajankohtaa, jolloin ottamistoiminta tai siihen liittyvät muut toi men pi teet voidaan käynnistää. Muutoksenhakutuomioistuin voi vali tuk ses ta kumota määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kiel tää lupapäätöksen täytäntöönpanon. Hallinto-oikeuden päätöksestä tässä momentissa tarkoitetussa asiassa voidaan valittaa kor keim paan hallinto-oikeuteen vain ottamislupa-asian ratkaisusta tehtävän va lituk sen yhteydessä. Lupa- ja valvontalautakunta myöntää Soraliike Möttönen Ky ja Maanra ken nus Möttöselle maa-aineslain 21 :n mukaisen aloit ta mis oi keuden ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen. Ky sy myk ses sä on toiminnan jatkamisesta vanhalla maa-ainesten ot ta mis alu eel la. Päätös aloittamisoikeudesta ei tee muutoksenhakua hyö dyt tö mäk si. Kunnalla on vanha voimassaoleva vakuus maa-ainesten ot ta mis toimin taan. Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi ympäristösihteerin pää tös eh dotuk sen näillä muutoksilla täydennettynä. Toimeenpano: ote päätöksestä Kainuun ELY -keskus, hakija, Arja Huo ta ri (laskutus), Raija Leinonen (päätöksen julkipano, il moi tus taulu) Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen. Ilmoitus päätöksen an ta mises ta pannaan kunnallisten ilmoitusten taululle, ja 30 päivän va li tusai ka alkaa kulua päätöksen antamisesta riippumatta siitä, että päätös ja päätösjäljennöksiä toimitetaan eräille tahoille tiedoksi kir jeit sekin.