AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP)"

Transkriptio

1 A m m a t i l l i n e n o p e t t a j a k o r k e a k o u l u AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja

2 SISÄLLYS Lukijalle... 3 Opettajan osaaminen opintojen tavoitteena... 4 Oppimisen ohjaaminen... 5 Toimintaympäristöjen kehittäminen... 6 Yhteistyö ja vuorovaikutus... 7 Jatkuva oppiminen... 8 Opiskelutavat ja arviointi... 9 Hyväksilukeminen Oppimisen ja osaamisen arviointi Ammatillisen opettajankoulutuksen opinnot Jatkuvan oppimisen opinnot Portfoliotyöskentely 6 op Valinnaiset opinnot 10 op Toimintaympäristöjen kehittämisen opinnot Koulutus ja yhteiskunta 8 op Opettajan toimintaympäristö 8 op Pedagoginen kehittämistyö 8 op Oppimisen ohjaamisen opinnot Oppiminen ja elämänkulku 8 op Oppimisen ohjaaminen 12 op Liite 1. Opintojen oletettu ajoittuminen Liite 2. Opintojen päättäminen Liite 3. Valinnaiset opintojaksot Haasteelliset oppijat 5 op Haasteellisen oppijan työssäoppimisen ohjaaminen 5 op

3 Inspiroidu kestävästä kehityksestä 5 op International Summer School (5 cr) Menetelmiä monikulttuuriseen opetukseen ja ohjaukseen 5 op Mobiilimaailma osana opetusta 5 op Multicultural Pedagogy (10 cr) Ohjaus oppimisprosessissa 5 op Opettajan työelämäosaaminen 5 op Opettajan yrittäjyyskasvatusosaaminen 5 op Opettamisen taitoja liikkuvalla kuvalla 5 op Osallistavat opetusmenetelmät 5 op Sosiaalinen media pedagogisissa ratkaisuissa 5 op Verkko osaksi opetusta 5 op

4 LUKIJALLE Tervetuloa oppimaan opettajuudesta! Tämä opiskelijan käsikirja on osa ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-opasta. Lukuvuoden ammatillisen opettajakorkeakoulun koko opinto-opas on sähköisessä muodossa osoitteessa aokk.jamk.fi. Sieltä löydät opettajankoulutuksen opetussuunnitelman perusteet, ammatillisen opettajakorkeakoulun toimintaa koskevia perustietoja, opintojen pelisäännöt, opintotukeen ja opintososiaalisiin etuihin liittyvät asiat sekä tiedot opiskeluasi tukevista palveluista. Kädessäsi on se osa ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-opasta, josta selviävät keskeiset opettajan pedagogisia opintoja koskevat asiat. Käsikirjan tärkein tavoite on auttaa ja tukea Sinua opintojesi suunnittelussa ja opettajankoulutuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Ammatillista opettajankoulutusta koskevan asetuksen (357/2003) mukaan ammatillisen opettajankoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle 1) tiedot ja taidot ohjata erilaisten opiskelijoiden oppimista sekä 2) valmiudet kehittää opetusalaansa ottaen huomioon ammattien ja työelämän kehittyminen. Jokainen maamme viidestä ammatillisesta opettajakorkeakoulusta on omassa oppilaitoskohtaisessa opetussuunnitelmassaan tulkinnut näitä asetuksen tavoitteita omalla tavallaan. Tästä käsikirjasta ja opetussuunnitelman perusteista löydät meidän tulkintamme. Euroopan Unionissa on hahmoteltu koko Unionia koskevia opettajan yleisiä osaamisalueita. Niiden mukaan opettajalla tulee olla valmiudet: 1) toimia informaation, teknologian ja tiedon kanssa, 2) työskennellä muiden ihmisten opiskelijoiden, kollegoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, ja 3) toimia paikallisella, alueellisella, kansallisella, eurooppalaisella ja globaalilla tasolla. Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa määritetyt opettajan osaamisalueet, jotka ovat opetussuunnitelman perustana, ovat näiden tavoitteiden mukaisia. Osaamisalueiden kuvaukset löydät seuraavasta luvusta. Tässä käsikirjassa kuvataan opettajankoulutuksen opintoihin sisältyvät opintojaksot. Kaikista opintojaksoista on kuvattu osaamistavoitteet, keskeiset sisällöt, arviointiaineistot, arviointikriteerit ja arviointiasteikko. Portfoliotyöskentely -opintojakson, Oppimisen ohjaminen -opintojakson ja Pedagoginen kehittämistyö -opintojakson oppimistehtävät on kuvattu käsikirjassa. Kuvaukset muiden opintojaksojen oppimistehtävistä ovat Optima-oppimisympäristössä kunkin opintojakson omassa työtilassa. 3

5 OPETTAJAN OSAAMINEN OPINTOJEN TAVOITTEENA Tässä käsikirjassa kuvattu opettajankoulutus perustuu ammatillisen opettajan osaamisen määrittelyyn. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opettajan osaaminen on määritetty neljäksi osaamisalueeksi: oppimisen ohjaaminen toimintaympäristöjen kehittäminen yhteistyö ja vuorovaikutus jatkuva oppiminen Kuvio 1. Opettajan osaamisalueet Opettajalta vaadittavaa keskeistä osaamista ovat oppimisen ohjaaminen ja toimintaympäristöjen kehittäminen. Nämä eivät ole toisistaan erillisiä, vaan kiinteästi toisiinsa sidoksissa olevia osaamisen alueita. Samoin jatkuva oppiminen sekä yhteistyö ja vuorovaikutus ovat sidoksissa oppimisen ohjaamiseen ja toimintaympäristöjen kehittämiseen. Oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu osaamisalueisiin ja niistä johdettuihin osaamisiin. Myös aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja arviointi perustuvat opintojaksojen osaamistavoitteisiin ja niistä johdettuihin arviointikriteereihin. 4

6 Oppimisen ohjaaminen Oppimisen ohjaaminen on aina luonteeltaan käytännöllistä toimintaa, tapahtuupa se oppilaitoksessa, työpaikoilla tai virtuaalisesti. Laadukas opetus- ja ohjaustyö ja sen kehittäminen perustuvat riittävään teoreettiseen tietämykseen oppimisesta, osaamisen rakentumisesta sekä ihmisestä oppijana ja oman osaamisensa rakentajana. Oppimisen lainalaisuuksien tuntemus ja toiminnan teoreettinen hallinta, joka perustuu tietoiseen käsitykseen oppimisesta, on siten opettajan keskeistä osaamista. Opettajan on myös ymmärrettävä ihmisten erilaisuus oppijoina. Opiskelijoiden kulttuurisen taustan monimuotoistuessa opettajalta vaaditaan kykyä toimia oppijoiden edellytysten mukaan ja vastata erilaisten oppijoiden yksilöllisiin oppimistarpeisiin. Oppimisprosessien ja -ympäristöjen suunnitteluun liittyy aina myös arvovalintoja, jotka heijastelevat opettajayhteisöjen ja yksittäisen opettajan käsityksiä toivotuista päämääristä. Opettajan työ on siten luonteeltaan syvästi arvosidonnaista ja eettistä toimintaa. Uudet oppimisympäristöt ja niiden hyödyntäminen laajentavat perinteistä näkemystä opetustyöstä. Lähitulevaisuuden kehittämiskohteena on erityisesti uusien teknologioiden mahdollistamien pedagogisten ratkaisujen kehittäminen oppimisen ohjaamisessa. Erilaisten ratkaisujen tulee olla taloudellisesti kestävää. Tämä vaatii opettajalta taitoa sopeuttaa ohjaustoiminta olemassa olevien resurssien sallimiin puitteisiin. Tämä edellyttää opettajalta: oppimista koskevaa osaamista, joka tarkoittaa opettajan tietoisuutta oppimista koskevista teoreettisista ja filosofisista lähtökohdista, oppijaosaamista, joka tarkoittaa opettajan tietoisuutta oppimisensa ja muiden lähtökohtiensa suhteen erilaisista oppijoista opetus- ja ohjaus- ja arviointiosaamista, joka tarkoittaa opettajan taitoa ja tahtoa ottaa huomioon opiskelijoiden yksilöllisyys opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja oppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa sekä kykyä olla myönteisessä vuorovaikutuksessa erilaisten oppijoiden kanssa sekä taitoa kehittää ja uudistaa opetusta ja oppimisympäristöjä yhteistyössä muiden asianosaisten kanssa, ja uuden teknologian osaamista, joka tarkoittaa opettajan taitoa ja tahtoa hyödyntää uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia oppimisympäristöjen kehittämisessä ja kykyä kehittää teknologian käyttöä oppimisessa, opetuksessa ja ohjauksessa pedagogisesti mielekkäällä tavalla. 5

7 Toimintaympäristöjen kehittäminen Oppimisen ohjaamisen ohella opettajan työhön sisältyy erilaisten toimintaympäristöjen kehittäminen. Opettaja on ensinnäkin oman lähiyhteisönsä jäsen. Oppilaitoksen tai yksikön toiminnan kehittäminen edellyttää jokaiselta opettajalta yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan valmiuksia. Opettajuuteen liittyy täten myös vahva sisäisen yrittäjyyden näkökulma ja vaatimus laatu- ja taloustietoisuudesta. Oppilaitoksen ja sen opettajien toimintaympäristö koostuu myös erilaisista vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteista paikallisen ja alueellisen työelämän ja kanssa. Laajimmillaan opettajan toimintaympäristö muodostuu erilaisista kansallisista ja kansainvälisistä verkostoista. Kestävän kehityksen reunaehtojen tuntemus niin globaalilla kuin paikallisellakin tasolla sekä yhteiskunnan ja työelämän muutossuuntien tunnistaminen ovat olennaisia osaamisvaatimuksia opettajan työssä. Mielekkäiden pedagogisten ratkaisujen kehittämisen edellytyksenä on oman ammattialan tai opetustehtävän sisällön teoreettinen ja käytännöllinen hallinta. Työelämäyhteistyön laajentuessa ja työpaikkojen tullessa yhä merkittävämmäksi osaksi ammatillista oppimista, kehitetään jatkuvasti myös uusia menetelmällisiä ratkaisuja. Toimintaympäristöjen kehittäminen edellyttää myös tiedon käyttöön liittyviä taitoja ja kehittämistaitoja. Tiedonkäyttöön liittyvät kysymykset ovat osa opettajan työn eettistä ulottuvuutta. Samoin kuin oppimisprosessien ja -ympäristöjen suunnitteluun liittyy asioita, jotka heijastelevat opettajan käsityksiä toivotuista päämääristä, myös tiedon käyttöön liittyy aina arvovalintoja. Ne tulevat esille opettajan omien tutkimus- ja kehittämiskohteiden valinnassa ja sitoutumisena hänen tärkeinä näkemiensä asioiden edistämiseen. Ne tulevat näkyviksi myös opettajan pyrkimyksissä vaikuttaa yhteisöönsä ja niihin toimintaympäristöihin, joissa opettaja kulloinkin toimii. Laajimmillaan opettajan toiminta tapahtuu aina tietyssä yhteiskunnallis-historiallisessa ympäristössä. Opettaja voi vaikuttaa tulevan työelämän ja yhteiskunnan luonteeseen osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun. Opettajan työ on siten luonteeltaan eettistä: opettajien toiminnalla on keskeinen merkitys yhteiskunnan ja työelämän kehittymisessä niiden erilaisia asioita koskevien valintojen kautta, joita jokainen opettaja jatkuvasti työssään tekee. Kyetäkseen toimimaan mielekkäällä tavalla muuttuvassa ja monimuotoutuvassa toimintaympäristössä ja kehittämään sitä, opettajalla on oltava: toimintaympäristöosaamista, joka tarkoittaa opettajan kykyä hahmottaa a) omaa toimintaansa suhteessa organisaationsa ja työyhteisönsä toimintaan ja toiminnan perusteisiin sekä niissä tapahtuviin muutoksiin, ja b) yhteisönsä, esim. oppilaitoksensa tai koulutusyksikkönsä, toimintaa suhteessa sille oleellisten toimintaympäristöjen (työelämä, alueet ja yhteiskunta, kansainvälinen yhteistyö) muutokseen sekä kestävän kehityksen periaatteiden soveltamiskykyä omassa toimintaympäristössä, työelämä- ja yrittäjyysosaamista, joka tarkoittaa oman ammattialan riittävää sisällöllistä ja menetelmällistä hallintaa, yrittäjyyden ja yritteliäisyyden merkityksen ymmärtämistä työelämän kehittämisessä sekä tahtoa ja taitoa kehittää koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä, ja kehittämisosaamista, joka tarkoittaa opettajan kykyä kehittää omaa ja yhteisönsä 6 toimintaa suhteessa toimintaympäristön muutokseen, sekä tahtoa ja taitoa kehittää oman alansa työelämää alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

8 Yhteistyö ja vuorovaikutus Opettajan työ on aina ollut luonteeltaan sosiaalista ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen perustuvaa. Sosiaalisuuden luonne on eri aikoina määrittynyt eri tavoin, mutta opetus- /oppimistilanteet ovat aina perustuneet ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Kyky myönteiseen, eettisesti kestävään vuorovaikutukseen oppijoiden kanssa, on laadukkaan oppimisen ohjaamisen kulmakivi. Yhteistyö ja vuorovaikutus kytkeytyvät kiinteästi oppimisen ohjaamiseen ja toimintaympäristöjen kehittämiseen. Yhteistyö liittyy usein esimerkiksi valtakunnalliseen tai alueelliseen koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen tai erilaisiin työelämäyhteistyönä tapahtuviin kehittämishankkeisiin. Vuorovaikutusosaaminen liittyy kiinteästi esimerkiksi oppimisen ohjaamistilanteisiin. Yhteistyö oppilaitostasolla käsittää valmiuden muodostaa toimivia ohjaus- ja vertaissuhteita, työryhmiä yms. Laajemmin se sisältää myös valmiuden työskennellä verkostoissa, jotka muodostuvat eri oppilaitosten ja työelämän edustajista. Ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajien kohdalla tällaiset osaamisen vaatimukset ovat jo läsnä päivittäisessä toiminnassa esimerkiksi työssä oppimisen ja jatkuvasti laajenevan projektitoiminnan takia. Laajimmillaan yhteistyö ulottuu kansainvälisiin suhteisiin. Opettajan osaamiseen kuuluu siten: yhteistyö- ja verkosto-osaamista, jolla ymmärretään opettajan tahtoa ja taitoa toimia erilaisissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä yhteisyöverkostoissa, sekä vuorovaikutusosaamista, joka tarkoittaa opettajan kykyä toimia erilaissa vuorovaikutussuhteissa kulloisenkin toiminnan tavoitteen kannalta myönteisellä ja mielekkäällä tavalla. 7

9 Jatkuva oppiminen Jatkuvan oppimisen vaatimus liittyy muihin osaamisalueisiin. Yhdistävänä tekijänä on reflektiivisyyden käsite. Opettajuus on yksilöllistä ja yhteisöllisesti jaettua asiantuntijuutta. Opettajan ammattitaitoon liittyykin näin määritettynä reflektiivisesti toimivan ammattilaisen piirre: opettaja on oman työnsä tutkija ja kehittäjä, joka yhteistoiminnassa muiden kanssa rakentaa jatkuvasti omaa ja yhteisönsä osaamista. Kyky reflektioon eli kriittiseen itsearviointiin kuuluu opettajan osaamiseen. Henkilökohtainen reflektointi sekä kyky tehdä itsenäisiä valintoja ja ratkaisuja ovat välttämättömiä jatkuvissa muutospaineissa. Itsereflektioon sisältyy myös ajatus yhteisöllisestä reflektiosta. Kommunikaatio on tällöin keskeinen väline, jonka avulla luodaan yhteistä ymmärrystä yhteisön työskentelyn ja kehittymisen reunaehdoista. Kyetäkseen uudistumaan ja uudistamaan opettaja tarvitsee: reflektio-osaamista, joka tarkoittaa opettajan taitoa realistisesti ja kriittisesti arvioida oman ja yhteisönsä toiminnan lähtökohtia ja tavoitteita, sekä omaa ja yhteisönsä osaamista suhteessa toimintaympäristön muutokseen, ja kykyä asettaa uusia tavoitteita oman ja yhteisönsä toiminnan kehittämiseksi, ja tiedonhallintaosaamista, jolla ymmärretään opettajan taitoa etsiä, kriittisesti valikoida ja yhteistoiminnallisesti muiden toimijoiden kanssa rakentaa sellaista käytännöllistä ja teoreettista tietoa, joka palvelee sekä hänen, että hänen yhteisönsä osaamisen kehittymistä, sekä taitoa ja tahtoa käyttää tietoa oppimisen edistämiseksi. 8

10 OPISKELUTAVAT JA ARVIOINTI Oppimisympäristösi koostuu vertaisopiskelijoista, ammatillisen korkea-asteen ja/tai toisen asteen koulutuksesta ja niitä ympäröivästä työelämästä ja ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamista ohjauspalveluista ja verkkoympäristöstä. Keskeisiä työskentelymuotoja, joiden avulla työstät erilaisia oppimistehtäviä ovat lähipäivät, oppimispiirit ja verkossa tapahtuva työskentely. Opetusja ohjaus- ja arviointiosaamistasi taitojasi kehität käytännön toiminnassa. Lähipäivät ovat alueellisissa ryhmissä tapahtuvaa ohjausta varten. Ryhmääsi ohjaa ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttaja. Lähipäivissä keskitytään Portfoliotyöskentely - opintojakson, Pedagoginen kehittämistyö -opintojakson ja Oppimisen ohjaaminen - opintojakson oppimistehtävien työstämiseen ja ohjaamiseen. Lähipäiviä järjestetään myös webinaareina kouluttajan ja ryhmän sopimuksen mukaisesti. Osallistuminen lähipäiville merkittävä osa opiskelua. Niissä sinulla on mahdollisuus jakaa vertaisryhmäsi kesken oppimistehtävien tuottamia kokemuksia ja niiden tuloksia. Osallistuminen lähipäivien työskentelyyn on myös osa opiskelijan osaamisen arviointia, koska ne tuottavat arviointiaineistoa opiskelijan vuorovaikutusosaamisen arviointiin. Oppimispiirit ovat 3-6 opiskelijan muodostamia yhteistoiminnallisia ryhmiä. Oppimispiirisi kokoontuu ja pitää yhteyttä lähipäivien välillä niiden toimintatapojen ja aikataulujen mukaan, jotka oppimispiirisissänne sovitte. Oppimispiirien keskeisenä tehtävänä on yhteistoiminnallisesti työstää eri opintojaksoihin liittyviä oppimistehtäviä. Oppimispiirien työskentelyssä hyödynnetään Optima-verkko-opiskeluympäristön lisäksi Etherpad-muistiota tai GoogleDrivea yhteiseen tuottamiseen sekä Lynciä tai Skypeä verkkoviestintään. Voit oppimispiirisi jäsenten kesken sopia myös muista verkkotyökaluista. Verkkotyöskentely ja -ohjaus toteutuvat pääasiassa ammatillisen opettajakorkeakoulun suljetussa Optima-verkko-opiskeluympäristössä sekä Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmässä. Näiden lisäksi käytetään myös sosiaalisen median työvälineitä. Pääasiallisena viestintäkanavana käytetään sekä Optimaa että sähköpostia. Sinun kannattaa seurata aktiivisesti, muutaman kerran viikossa sekä Optimaa että sähköpostiliikennettä. Sähköpostiviestit voit halutessasi uudelleenohjata JAMKin sähköpostista toiseen osoitteeseen. Tutustu verkko-opiskelun ohjeisiin Opettajakorkeakoulun opintosivuilla aokk.jamk.fi. Verkko-opiskelua varten sinulla tulee olla käytössäsi tarvittava tietotekninen laitteisto: tietokone, jossa vähintään Windows xp-käyttöjärjestelmä tai Mac, laajakaistainen, kiinteä internetyhteys (langatonta mokkulayhteyttä ei suositella ainoana vaihtoehtona) kuulokemikrofoniyhdistelmä (headset, suosituksena USB-liitännällä oleva malli) web-kamera 9

11 Voit opiskella joko osa-aikaisesti tai kokopäiväisesti. Kokopäiväisenä opiskelijana olet oikeutettu erilaisiin opintososiaalisiin etuuksiin. Kokopäiväinen opiskelu edellyttää sitä, että laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi siten, että suoritat opintosi kokonaisuudessaan yhdessä lukuvuodessa. Saadaksesi kokopäiväiseen opiskeluun liittyvät opintososiaaliset etuisuudet henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi hyväksytään Jyväskylän ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnassa. Opintotoimistomme auttaa Sinua opintososiaalisia etuja koskevissa asioissa. Hyväksilukeminen Sinulla on mahdollisuus hyväksilukea opintoihisi sellaista osaamista, jota olet aiemmin hankkinut muissa opinnoissa, työelämässä tai muissa yhteyksissä. Aiemmin tai muualla hankitun osaamisen hyväksilukeminen tarkoittaa opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai osaamisen hyväksymistä osaksi opettajankoulutusopintoja. Hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen, sisällyttäminen ja tunnistaminen. Kuvio 2. Hyväksilukeminen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa 10

12 Korvaaminen Korvaamisella tarkoitetaan opintojen korvaamista muualla suoritetuilla, sisällöltään vastaavilla saman alan opinnoilla. Opettajankoulutuksen opintojaksoista seuraavat voi hyväksilukea korvaamalla: Koulutus ja yhteiskunta 8 op Oppiminen ja elämänkulku 8 op Korvaavat opintosuoritukset on esitetty korvattavien opintojaksojen kuvausten yhteydessä. Sisällyttäminen Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen opintojen liittämistä osaksi opintoja. Valinnaisiin opintoihin opiskelija voi sisällyttää kymmenen opintopisteen verran sellaisia muualla suoritettuja opintoja, jotka tukevat hänen opettajankoulutukselle asettamiaan henkilökohtaisia tavoitteita. Opettajakorkeakoulu päättää opiskelijan esittämien opintojen sisällyttämiskelpoisuudesta. Tunnistaminen Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen lähtökohtana on opetussuunnitelman tavoitteena oleva osaaminen, jonka opiskelija on voinut hankkia missä, milloin ja miten tahansa. Opiskelija arvioi, kuvaa ja osoittaa osaamisensa opintojaksokuvausten yhteydessä esitetyllä tavalla. Opiskelijan esittämän aineiston perusteella opettajakorkeakoulu arvioi opiskelijan osaamisen ja päättää hyväksiluvusta. Opettajankoulutusopinnoista seuraavat opintojaksot ovat osaamisen tunnistamisen avulla hyväksiluettavia: Opettajan toimintaympäristö 8 op Ohjeet kaikkiin hyväksilukemismahdollisuuksiin on kuvattu eri opintojaksojen yhteydessä. Lomakkeet opintojen korvaamiseen, sisällyttämiseen ja tunnistamiseen ovat osoitteessa aokk.jamk.fi/lomakkeet elokuussa

13 Oppimisen ja osaamisen arviointi Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa oppimisen ohjaaminen ja arviointi on luonteeltaan kehittävää ja avointa opiskelijoiden ja kouluttajien välistä jatkuvaa vuoropuhelua. Oppimisen ja osaamisen arviointi on osaamistavoitesuhteista: oppimisen ohjaus ja osaamisen arviointi tapahtuvat suhteessa opintojaksoille määritettyihin tavoitteisiin. Arviointi on myös kriteeriperusteista: arviointipäätökset (hyväksytty / hylätty) tehdään hyväksyttävälle osaamiselle määriteltyihin kriteereihin perustuen. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että hyväksytyn osaamisen kriteerit täyttyvät. Arviointi perustuu oppimistehtäviin, havainnointiin, keskusteluihin ja muihin laadullisiin aineistoihin, ja on siten luonteeltaan laadullista. Osaamistavoitteet ovat lähtökohta itsearvioinnille, oppimisen ohjaamiselle ja vertaisarvioinneille. Oppimisprosessin aikana annettava ohjaus, erilaiset palautteet ja muut arvioinnit perustuvat sekä määritettyihin osaamistavoitteisiin että opiskelijan omalle oppimiselleen asettamiin tavoitteisiin. Arviointi on siten luonteeltaan kehittävää. Opiskelijoiden itsearvioinneilla ja vertaisarvioinneilla on merkittävä rooli opintojen kaikissa vaiheissa. Jokaiseen opintojakson oppimistehtäviin sisältyy itsearviointitehtävä. Arviointiin osallistuvat opiskelija, ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttajat, vertaisopiskelijat sekä oppimisen ohjaamisen kehittämistä tukevat eri oppilaitoksissa työskentelevät ohjaavat opettajat tai kollegaopettajat. Seuraavassa kuvassa havainnollistetaan eri arvioijien keskeisiä tehtäviä. Kuvio 3. Arviointi ammatillisessa opettajankoulutuksessa 12

14 AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN OPINNOT Ammatillinen opettajankoulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja asetuksen mukaan siihen sisältyy kasvatustieteellisiä perusopintoja ammattipedagogisia opintoja opetusharjoittelua muita opintoja Tämä opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Asetuksessa mainitut opinnot on jäsennetty opettajan osaamisen määrityksestä johdettujen osaamisalueiden mukaisiin opintohin. Opintoihin kuuluvien opintojaksojen kuvaukset avautuvat seuraavista linkeistä: jatkuvan oppimisen opinnot toimintaympäristöjen kehittämisen opinnot oppimisen ohjaamisen opinnot Yhteistyön ja vuorovaikutuksen osaamisalueen osaamista edistetään näiden kolmen opintokokonaisuuden avulla. Jatkuvan oppimisen opinnot koostuvat Portfoliotyöskentely opintojaksosta ja valinnaisista opinnoista. Toimintaympäristöjen kehittämisen opintoihin kuuluu Koulutus ja yhteiskunta -opintojakso, Opettajan toimintaympäristö -opintojakso ja Pedagoginen kehittämistyö -opintojakso. Oppimisen ohjaamisen opinnot koostuvat Oppiminen ja elämänkulku -opintojaksosta ja Oppimisen ohjaaminen -opintojaksosta. 13

15 14 Kuvio 4. Ammatillisen opettajankoulutuksen opinnot

16 Jatkuvan oppimisen opinnot Jatkuvan oppimisen opinnot kattavat koko opiskelusi ajan. Näiden opintojen tavoitteena on, että sinulla on toiminnallisia ja käsitteellisiä välineitä käynnistää oman ammatti-identiteettisi kehittäminen ja opintojesi jälkeen ylläpitää oman osaamisesi kehittämistä. Jatkuvan oppimisen opintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot: Portfoliotyöskentely 6 op Valinnaiset opinnot 10 op. Portfoliotyöskentely alkaa henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaasi liittyvillä tehtävillä ja päättyy kokoavaan itsearviointiin. Valinnaisten opintojen avulla voit laajentaa omaa osaamistaan haluamallasi tavalla. Ne voivat koostua yhdestä 10 opintopisteen tai kahdesta 5 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta tai kurssista. Voit valita ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjonnassa olevia valinnaisia opintojaksoja tai etsiä muusta koulutustarjonnasta sellaisia koulutuskokonaisuuksia, jotka parhaiten palvelevat henkilökohtaisia oppimistavoitteitasi. 15

17 Portfoliotyöskentely 6 op Portfoliotyöskentely alkaa opintojesi alussa ja kestää koko opiskelusi ajan. Suunnittelelet ja arvioit opintojesi etenemistä niiden alussa ja opiskelusi eri vaiheissa. Opintojesi päättövaiheessa teet kokoavan itsearvioinnin. Opiskelusi päätteeksi käyt kouluttajasi kanssa päättökeskustelun, jota varten kokoat esittelyportfolion, johon sisällytät kokoavan itsearvioinnin lisäksi tärkeimpinä pitämiäsi kokemuksia ja oppimistuloksia opintojesi ajalta. Portfoliotyöskentelyyn kuuluu Aikataulu: koko opintojen ajan Ohjaaja: oma kouluttaja Toteutus: monimuoto koko koulutusta koskevan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen reflektiopäiväkirjan kirjoittaminen kokoava itsearviointi esittelyportfolion kokoaminen edellisten pohjalta. Aiemmin opitun arviointi, tunnistaminen ja tunnustaminen mahdollistuvat opintojaksokohtaisen opiskelun suunnittelun yhteydessä. Osaamistavoitteet Opiskelija kykenee asettamaan mielekkäitä tavoitteita omalle oppimiselleen. Hän kykenee käsitteellistämään ja perustelemaan omaa toimintaansa opettajana ja on tietoinen omaan ammatti-identiteettiinsä vaikuttavista tekijöistä. Opiskelija osaa arvioida realistisesti omaa oppimistaan ja osaamistaan suhteessa omiin ja opettajankoulutuksen tavoitteisiin. Hän kykenee asettamaan uusia tavoitteita oman ammatillisen kehittymisensä tueksi. Sisältö opettajankoulutuksen tavoitteet, sisällöt, opiskelu- ja arviointitavat ja opiskeluprosessin eteneminen henkilökohtaisen opiskeluprosessin suunnittelu: oman osaamisen tunnistaminen opintojen alkaessa ammatti-identiteetti suhteessa kehittyvään opettajuuteen Arviointiaineisto oppimispiiri- ja lähipäivätyöskentely, portfolio ja päättökeskustelu 16

18 Arviointikriteerit Portfoliotyöskentelyn tuottaman arviointiaineiston avulla arvioidaan reflektio-osaamista, kehittämisosaamista sekä yhteistyö- ja verkosto-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: Hyväksyttävä osaaminen Reflektio-osaaminen Opiskelija arvioi realistisesti omaa osaamistaan ja kehittymistään suhteessa omiin ja opettajankoulutuksen tavoitteisiin. Opiskelija arvioi realistisesti oman ammatti-identiteettinsä kehittymistä. Kehittämisosaaminen Opiskelija määrittää perusteltuja tavoitteita pedagogisen osaamisensa kehittämiseksi. Opiskelija tuottaa oppimisprosessiaan realistisesti kuvaavan ja arvioivan portfolion. Yhteistyöja verkostoosaaminen Opiskelija kykenee hyödyntämään yhteistyöverkostoja oman pedagogisen kehittymisen tukena. Opiskelija kykenee antamaan palautetta ja hyödyntämään saamaansa palautetta omassa ammatillisessa kehittymisessään. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty Oppimistehtävät Portfoliotyöskentely kestää koko opiskeluprosessin ajan. Se alkaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisesta ja päättyy päättökeskusteluun. Portfoliotyöskentely auttaa sinua tunnistamaan omaa osaamistasi ja kehittymistäsi. Valikoi portfolioosi opiskelun kuluessa sellaista sinulle merkityksellistä aineistoa, joka kertoo siitä mitä olet oppinut ja miten olet kehittynyt koulutuksen aikana ja mitä osaat koulutuksen päättyessä. Pidä aineiston valinnan keskeisinä kriteereinä koulutuksen tavoitteita ja henkilökohtaisia tavoitteitasi. Perustele valintasi. Portfoliotyöskentelyyn kuuluu neljä oppimistehtävää: 1. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) 2. Reflektiopäiväkirja 3. Kokoava itsearviointi 4. Esittelyportfolion laatiminen 17

19 1. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (3 op) Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) on portfoliotyöskentelyn ensimmäinen vaihe. HOPSissa on tarkoitus tunnistaa omaa aiemmin hankittua osaamista suhteessa opettajankoulutuksen osaamistavoitteisiin. HOPS on opiskelun sisältöjä ja muotoja koskeva suunnitelma siitä, miten opettajankoulutuksen tavoitteet voidaan kunkin opiskelijan osalta saavuttaa. HOPSin laatiminen ja sen ylläpitäminen perustuu jatkuvaan ja aktiiviseen oman oppimisen havainnointiin ja itsearviointiin (reflektointiin) suhteessa opettajankoulutuksen tavoitteisiin. HOPS jäsentää opintojen etenemistä. Tehtävänäsi on laatia henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka sisältää neljä osaa: 1. oma opiskeluorientaatio 2. sitoutuminen opiskeluun ja opiskeluvalmiudet 3. opettajankoulutuksen sisällölliset kysymykset 4. konkreettinen opintojen ajoitussuunnitelma. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 1. ja 2. osa palautetaan Optimaan oman ryhmän työtilaan (työtila aukeaa elokuussa) ja sitä käsitellään ensimmäisessä lähipäivässä. Tämän jälkeen alustavaa HOPSia täydennetään jatkuvasti ja siihen tehdään tarpeellisia muutoksia opiskeluprosessin edetessä. 1. Oma opiskeluorientaatio Kuvaa omaa opiskeluorientaatiotasi vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: millaisten vaiheiden kautta olet päätynyt opettajankoulutukseen? mitä odotat opettajan työltä? mitkä ovat motiivisi opettajaksi ryhtymiselle? mitkä ovat tällä hetkellä keskeiset tavoitteesi opettajana kehittymiselle? mitkä asiat ovat vahvuuksiasi ja kehittymishaasteitasi opettajana? 2. Sitoutuminen opiskeluun ja opiskeluvalmiudet mitä olet itse valmis panostamaan tavoitteittesi saavuttamiseksi? miten arvioit koulutuksen työtapojen ja itsenäisen työskentelyn sopivan sinulle? mitkä ovat valmiutesi verkkoympäristössä tapahtuvaan työskentelyyn? onko sinulla oppimiseen liittyviä haasteita, esimerkiksi oppimisvaikeuksia, joista kouluttajan on hyvä olla tietoinen? luonnehdi itseäsi oppijana 3. Opettajankoulutuksen sisällölliset kysymykset Perehdy käsikirjan alussa kuvattuihin opettajan työn osaamisalueisiin ja osaamisiin sekä opettajankoulutuksen opintojaksokuvauksiin. mikä on oma suhteesi kuvattuihin osaamisiin: missä olet jo edistynyt, mitä sinun vielä pitää oppia? 18

20 mitkä opintojaksot ovat etukäteen ajatellen sinun kannaltasi tavoitteiltaan ja sisällöiltään merkittävimpiä? miksi? Palaa näiden kysymysten pohdintaan vielä tarkemmin ensimmäisen lähipäivän jälkeen. Yrittäjyyskasvatus ammatillisessa opettajankoulutuksessa Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen edistäminen on yksi ammatillisen koulutuksen kehittämisen painotuksista. Ammatillisessa opettajankoulutuksessa kaikki opettajaopiskelijat hankkivat yrittäjyyskasvatuksen pedagogiset perusvalmiudet. Opetussuunnitelmassa tämä näkökulma sisältyy Portfoliotyöskelyn lisäksi opintojaksoihin Opettajan toimintaympäristö ja Oppimisen ohjaaminen joko tavoitteina, oppimistehtävinä, oppimateriaaleina tai arviointikriteereinä. Opettajaopiskelija voi syventää osaamistaan Opettajan yrittäjyyskasvatusosaaminen - opintojaksossa (valinnaisissa opinnoissa), joissa keskitytään yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen omassa organisaatiossa tai eri kouluasteiden, yritysten ja aluekehitysorganisaatioiden muodostamissa verkostoissa. Liite 4. Yrittäjyyskasvatus Portfoliotyöskentely -opintojaksossa 4. Ajankäytön suunnittelu Tee alustava ajoitussuunnitelma opinnoillesi tutustuttuasi huolellisesti opintojaksojen sisältöihin ja laajuuksiin. Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laatiessasi on tärkeää miettiä, miten voit jakaa aikasi ja voimavarasi eri elämänalueiden kesken ja millaiseen opiskeluaikatauluun sinun on mahdollista sitoutua. Ohjattua opiskeluaikaa on elokuusta 2013 alkaen kokopäiväisillä opiskelijoilla yksi lukuvuosi ja osa-aikaisilla kaksi lukuvuotta. Opinto-oikeus on kokopäiväisillä opiskelijoilla kaksi vuotta ja osa-aikaisilla kolme vuotta. Opiskelulle kannattaa laatia välitavoitteita ja opintojen edistymistä kannattaa arvioida säännöllisesti. Suunnitelmia ja aikataulutusta voi tarvittaessa muuttaa, mutta päätavoitteesta kannattaa pitää kiinni. Opiskeluun liittyy erilaisia työn ja opiskelun suunnittelu- ja järjestelykysymyksiä. Oppimistehtäviä työstetään lähipäivissä, oppimispiireissä ja verkkoympäristössä. Kaikki nämä edellyttävät sinulta aktiivista osallistumista. Erityisesti muussa kuin opettajan työssä toimivien on jo tässä vaiheessa tärkeä ryhtyä järjestämään itselleen aikaa oppilaitoksissa tapahtuvaa opiskelua varten. 2. Reflektiopäiväkirja Päiväkirjan tarkoitus on ohjata omakohtaiseen, reflektiiviseen ajatteluun. Se on keskeinen lähde, kun koulutuksessa työstetään portfoliota ja kokoavaa itsearviointia. Reflektiopäiväkirjaa kirjoitetaan koko koulutuksen ajan. Reflektiopäiväkirjaan voit kirjata kysymyksiä, kommentteja ja havaintojasi omista tavoitteistasi ja opiskeluprosessistasi. Voit verrata lähipäivillä esiin nostettujen teemojen ja lukemasi kirjallisuuden 19

21 sekä oppimistehtäviesi herättämiä ajatuksia omiin kokemuksiisi. Opetustilanteissa voit pohtia sekä opiskelijoiden toimintaa että omaa toimintaasi. Opetusharjoittelussa saat palautetta opiskelijoilta, kollegalta tai ohjaavalta opettajalta, kouluttajalta ja vertaisohjaajilta. Tarkastele päiväkirjassa opettajan ammatti-identiteettisi kehittymistä. Lähipäivillä käsitellään opiskelijoiden reflektiopäiväkirjan otteita kouluttajan kanssa sovitulla tavalla. Omien havaintojen ja kokemusten dokumentointia voi tehdä monella eri tavalla. Pidä blogia, piirrä, valokuvaa, videokuvaa, äänitä, tee käsitekarttoja, kirjoita, käytä hyväksesi lehtileikkeitä tärkeintä on, että löydät itsellesi sopivimman tavan ja muodon. 3. Kokoava itsearviointi (1 op) Kokoava itsearviointi on portfoliotyöskentelyn viimeinen vaihe. Kun kirjoitat kokoavaa itsearviointia, arvioi osaamistasi opettajana suhteessa opettajan osaamisalueisiin: jatkuva oppiminen, toimintaympäristöjen kehittäminen, oppimisen ohjaaminen sekä yhteistyö ja vuorovaikutus. Pohdi: missä määrin olet onnistunut saavuttamaan opettajankoulutuksen tavoitteeksi asetetun osaamisen? mitkä opettajan osaamisen alueet näet tällä hetkellä vahvuuksinasi ja millä alueilla ovat suurimmat kehittymishaasteesi? miten pedagogiset opinnot ovat tukeneet opettajan ammatti-identiteettisi kehittymistä? oletko saavuttanut koulutuksen alussa tai matkan varrella henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassasi asettamasi omat tavoitteesi. Hahmottele myös, miten aiot jatkossa kehittää itseäsi ja opettajuuttasi. Kirjoittaessasi kokoavaa itsearviointia käytä hyväksesi reflektiopäiväkirjaasi ja muuta keräämääsi portfolioaineistoa. Opintosi päätösvaiheessa käyt kouluttajasi kanssa päättökeskustelun, jossa portfoliollasi on keskeinen rooli. 4. Esittelyportfolion laatiminen (2 op) Opintojesi päätteeksi käyt kouluttajasi kanssa päättökeskustelun, jossa puolin ja toisin arvioidaan opintojesi tuloksia. Päättökeskustelua varten laadit opintojesi aikana kokoamastasi portfolioaineistosta esittelyportfolion. Esittelyportfolion avulla esittelet ja analysoit opintojesi aikaisia oppimistuloksia, erittelet omaa oppimisprosessiasi, 20

22 arvioit osaamisesi kehittymistä sekä arvioit omien tavoitteittesi saavuttamista. Käytä rohkeasti mielikuvitustasi ja osaamistasi portfolion kokoamisessa, sillä on tärkeää, että se on juuri sinun näköisesi. Kuvio 5. Esittelyportfolio Opiskelumateriaali Portfolioajatteluun johdattavat ja sen laatimisessa opastavat esim. seuraavat lähteet: Annala, J Merkitysneuvotteluja hopsista ja sen ohjauksesta. Toimintatutkimus hopsin ja sen ohjauksen kehittämisestä korkea-asteen koulutuksessa. [Viitattu ] Barrett, H. C Researching electronic portfolios and learner engagement: The REFLECT Initiative. Journal of Adolescent & Adult Literacy 50:6. Laine, T. & Malinen, A Elävä peilisali: aikuista pedagogiikkaa oppimassa. Helsinki: Kansanvalistusseura. Partanen, A Kyllä minä tästä selviän. Aikuisopiskelijat koulutustarinansa kertojina ja koulutuksellisen minäpystyvyytensä rakentajina. [Viitattu ] Yrittäjyyskasvatukseen johdattavia lähteitä: Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:4. pdf.[viitattu ] Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen oppimisympäristö. [Viitattu ] 21

23 Valinnaiset opinnot 10 op Valinnaisten opintojen tarkoituksena on, että opiskelija perehtyy johonkin opettajankoulutuksen tavoitteita ja omia oppimistavoitteitaan tukevaan asiaan, siten laajentaen tai syventäen osaamistaan. Valinnaisten opintojen laajuus on yhteensä 10 opintopistettä. Opinnot voivat koostua joko yksittäisistä, vähintään 10 op:n laajuisista opinnoista tai kahdesta 5 op:n laajuisista opinnoista. Valinnaisten opintojen suunnittelu on osa opintojen alkuvaiheen henkilökohtaista opiskelusuunnittelua. Ammatillisen opettajakorkeakoulun tarjoamia valinnaisia opintoja voi suorittaa minä tahansa opiskeluvuonna. Valinnaisten tarjonta voi muuttua lukuvuosittain. Valinnaisiksi opinnoiksi voit opintojesi kuluessa esittää myös jonkin muun, vähintään viiden opintopisteen laajuisen koulutuksen, jonka suoritat opettajankoulutuksen aikana tai jonka olet suorittanut jossain muussa oppilaitoksessa jälkeen. Esitettävän koulutuksen tulee olla tavoitteiltaan ja sisällöiltään sellainen, että se tukee opettajankoulutuksen tavoitteita. Halutessasi tällä tavoin hyväksilukea valinnaiset opinnot, lähetä korvaavuushakemus (julkaistaan osoitteessa aokk.jamk.fi/lomakkeet elokuussa 2013) ja todistus opintoihisi sisällytettävästä suorituksesta opettajakorkeakoulun opintojen ohjaajalle. Lukuvuonna opettajakorkeakoulu tarjoaa seuraavat 5 op:n laajuiset opintojaksot. Opiskelija voi valita näistä yhden tai kaksi omia tavoitteitaan tukeviksi opinnoiksi. Opintojaksojen kuvaukset löytyy liitteestä 3. Haasteelliset oppijat Haasteellisten oppijoiden työssäoppimisen ohjaaminen Inspiroidu kestävästä kehityksestä International Summer School Kansainvälinen opiskelijavaihto Menetelmiä monikulttuuriseen opetukseen ja ohjaukseen Mobiilimaailma osana opetusta Multicultural Pedagogy Ohjaus oppimisprosessissa Opettajan työelämäosaaminen Opettajan yrittäjyyskasvatusosaaminen Opettamisen taitoja liikkuvalla kuvalla Osallistavat opetusmenetelmät Sosiaalinen media pedagogisissa ratkaisuissa Verkko osaksi opetusta Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kirjasto tarjoaa opettajakorkeakoulun opiskelijoille valinnaiseksi opintojaksoksi soveltuvan opintojakson Asiantuntijan tiedonhankinta 22

24 Ilmoittautuminen opettajakorkeakoulun ja Kirjaston tarjoamiin valinnaisiin opintoihin tapahtuu ASIO-järjestelmän kautta. Ilmoittautumisaika alkaa ja päättyy Opintojaksoille ilmoittautuneet otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksot toteutetaan, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä (vähintään 16). Jos jokin opintojakso peruutetaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi, järjestetään opiskelijoille mahdollisuus ilmoittautua jollekin sellaiselle opintojaksolle, jossa ensimmäisen ilmoittautumiskierroksen jälkeen on vielä opiskelupaikkoja. Mahdollinen toinen hakukierros järjestetään ennen lokakuun loppua. ASIO-järjestelmästä voi ilmoittautumisaikana reaaliaikaisesti tarkistaa tekemänsä opintojaksoilmoittautumiset ja tarvittaessa myös poistaa ilmoittautumisensa tai muuttaa niitä. Opettajakorkeakoulun opiskelijoilla on käytettävissään myös ammattikorkeakoulun yhteiset vapaasti valittavat opinnot. Opinnot toteutetaan jaksoissa ja niille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ko. jaksojen aikana. Opinnot on suunniteltu ammattikorkeakoulun muiden opiskelijoiden tarpeisiin, mutta niistä voi löytyä myös opettajankoulutuksen henkilökohtaisia tavoitteita tukevaa tarjontaa. Valinnaiset opinnot voivat koostua myös kieli- ja viestintäopinnoista. Käytössäsi ovat myös Suomen VirtuaaliAMK-verkoston koulutuspalvelut. 23

25 Toimintaympäristöjen kehittämisen opinnot Toimintaympäristöjen kehittämisen opinnoissa tarkastelet ammatillisen koulutuksen sidoksia ympäröivään yhteiskuntaan ja työelämään. Opintoihisi sisältyvän toisen tarkastelutason muodostavat opettajan toimintaympäristöä säätelevät tekijät ja opettajan mahdollisuudet vaikuttaa omaa työtään koskeviin asioihin. Toimintaympäristöjen kehittämiseen liittyvän osaamisen lisäksi opintojaksojen avulla edistetään ja arvioidaan sekä jatkuvan oppimisen että vuorovaikutuksen ja yhteistyön osaamisalueisiin sisältyvää osaamista. Opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: Koulutus ja yhteiskunta 8 op Opettajan toimintaympäristö 8 op Pedagoginen kehittämistyö 8 op Toimintaympäristöjen kehittämistä tukevat valinnaisista opinnoista myös erityisesti seuraavat opintojaksot: Inspiroidu kestävästä kehityksestä 5 op Opettajan työelämäosaaminen 5 op Opettajan yrittäjyyskasvatusosaaminen 5 op 24

26 Koulutus ja yhteiskunta 8 op Opintojaksossa perehdyt koulutussosiologiaan, sen peruskäsitteistöön ja lähestymistapoihin. Lisäksi pohdit koulutuksen ja yhteiskunnan välisiä suhteita sekä ajankohtaisia ilmiöitä. Koulutus ja yhteiskunta - opintojakso kuuluu kasvatustieteellisiin perusopintoihin. Aikataulu: alkaen Ohjaaja: Marja Vuortama-Räsänen Toteutus: verkossa Voit suorittaa opintojakson osallistumalla verkko-opintojaksolle ja tekemällä siihen liittyvän oppimistehtävän tai voit korvata sen esittämällä todistuksen joko kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen tai ammattikasvatuksen perusopinnoista tai approbatur-arvosanasta. Halutessasi korvata opintojakson, lähetä korvaavuushakemus (julkaistaan osoitteessa aokk.jamk.fi/lomakkeet elokuussa 2013) ja todistus korvaavasta suorituksesta opettajakorkeakoulun opintojen ohjaajalle (ks. Hyväksilukeminen). Verkko-opintojakso on avoinna Optimassa alkaen. Osaamistavoitteet Opiskelija tuntee koulutussosiologian peruskäsitteistöä ja lähestymistapoja. Hän tunnistaa koulutukseen ja opettajuuteen kytkeytyviä yhteisöllisiä, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä ymmärtää opettajan roolin yhteiskunnallisena ja kulttuurisena toimijana ja vaikuttajana. Opikelijalla on valmiudet seurata koulutussosiologisia tiedonlähteitä. Sisältö kasvatus- ja koulutussosiologian peruskäsitteistö ja lähestymistavat koulutuksen ja yhteiskunnan suhteet koulutukseen ja opettajuuteen kytkeytyvät yhteisölliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset ilmiöt koulutussosiologisen tiedon merkitys opettajan työssä Arviointiaineisto verkkotyöskentely oppimistehtävät 25

27 Arviointikriteerit Oppimistehtävän avulla arvioidaan toimintaympäristöosaamista, tiedonhallintaosaamista, oppijaosaamista sekä reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: Toimintaympäristöosaaminen Hyväksyttävä osaaminen Opiskelija kykenee hahmottamaan omia lähtökohtiaan suhteessa koulutuksen ja yhteiskunnan toimintaympäristöihin. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää opettajuuteen kytkeytyviä yhteisöllisiä, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä ja osaa soveltaa tätä tietoa omaan työhön. Tiedonhallintaosaaminen Opiskelija etsii ja valikoi opettajuuden kannalta keskeisiä tiedonlähteitä koulutuksen ja yhteiskunnan välisistä suhteista. Opiskelija kykenee tarkastelemaan omia kokemuksiaan ja näkemyksiään yhteiskunnan ja koulutuksen välisistä suhteista koulutussosiologisen tiedon valossa. Opiskelija käsittelee yhteiskunnan ja koulutuksen ilmiöitä tehtävässään jäsentyneellä ja ymmärrettävällä tavalla. Reflektio-osaaminen Opiskelija arvioi realistisesti omaa oppimistaan ja asettaa itselleen uusia tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty 26

28 Opettajan toimintaympäristö 8 op Opintojaksossa perehdyt kansalliseen koulutusjärjestelmään, ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen korkeakoulutuksen ohjausjärjestelmään sekä oppilaitosten toimintaa säätelevään lainsäädäntöön. Lisäksi tutustut koulutusorganisaatioiden sisäiseen, alueelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Aikataulu: alkaen Ohjaajat: Hannele Torvinen, Sinikka Blom ja Kirsti Weissmann Toteutus: verkossa Opintojakso suoritetaan tekemällä verkossa olevat oppimistehtävät oppimispiirissä tai osoittamalla osaaminen aiemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettelyn kautta (AHOT). Sinulla jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen tapahtuu seuraavasti: perehdy opintojakson osaamistavoitteisiin, arviointikriteereihin ja oppimistehtäviin. Arvioi omaa osaamistasi suhteessa niihin. Laadi aineisto, joka osoittaa, että Sinulla jo on tässä opintojaksossa tavoitteena oleva osaaminen. Tee aineiston arviointia varten selvitys, jossa perustelet, miten se osoittaa opintojakson osaamistavoitteita vastaavan osaamisesi. Lähetä aineistosi, selvityksesi sekä hakemuksesi (julkaistaan osoitteessa aokk.jamk.fi/lomakkeet elokuussa 2013) osaamisen tunnistamista ja arvioimista varten opintojakson kouluttajalle. Verkko-opintojakso on avoinna Optimassa alkaen. Osaamistavoitteet Opiskelija tuntee kansallisen koulutusjärjestelmän ja on perehtynyt ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen korkeakoulutuksen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmiin. Hän on tietoinen kansainvälisten sopimusten ja järjestelmien vaikutuksesta kansallisiin ohjausjärjestelmiin, oppilaitosten kansainvälisestä toiminnasta ja siitä, millaisten toimintamuotojen avulla niitä kehitetään. Opiskelija ymmärtää tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) osana opettajan työtä ja työelämän kehittämistä. Opiskelija on selvillä opettajan ja muiden työyhteisön jäsenten rooleista, oikeuksista ja velvollisuuksista organisaationsa ja työyhteisönsä jäseninä. Opiskelija ymmärtää yhteistyön ja verkostoitumisen merkityksen. Sisältö suomalainen koulutusjärjestelmä sekä ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen kansallinen ja oppilaitoskohtainen ohjaus- ja suunnittelujärjestelmä ja hallinnointi valtion, ylläpitäjien sekä toimijoiden näkökulmista oppilaitosten toimintaa säätelevä lainsäädäntö oppilaitos organisaationa ja työyhteisönä koulutuksen laadun kehittämisen ja arvioinnin periaatteet tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta alueellisesti ja kansainvälisesti työelämää ja oppilaitosta kehittävänä toimintana kansainvälistymisen strategiset painotukset 27

29 koulutusorganisaatioiden sisäinen yhteistyö ja verkostoituminen Arviointiaineisto oppimistehtävät Arviointikriteerit Tämän opintojakson oppimistehtävien avulla arvioidaan toimintaympäristöosaamista ja reflektioosaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: Toimintaympäristöosaaminen Hyväksyttävä osaaminen Opiskelija tuntee suomalaisen koulutusjärjestelmän sekä sen kansallisen ja oppilaitoskohtaisen ohjaus-, suunnittelu- ja hallinnointijärjestelmän ja toimintaa ohjaavat periaatteet. Opiskelija tuntee ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja ymmärtää sen merkityksen koulutuksen järjestäjän ja opettajan työn kannalta. Opiskelija on selvillä koulutuksen laadunarvioinnin ja -kehittämisen periaatteista. Opiskelija ymmärtää tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan sekä alue- ja kansainvälisyyskehityksen osaksi opettajan työtä. Reflektio-osaaminen Opiskelija arvioi realistisesti omaa oppimistaan ja asettaa itselleen uusia tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty 28

30 Pedagoginen kehittämistyö 8 op Pedagoginen kehittämistyö -opintojaksolla valitset pedagogiseen toimintaan liittyvän asian, jota haluat tutkia ja kehittää yhdessä muiden oppimispiirisi jäsenten kanssa. Voitte yhdessä oppimispiirisi kanssa esimerkiksi syventää Oppimisen ohjaaminen -opintojaksolla määrittämäänne kehittämiskohdetta. Aikataulu: alkaen syksyllä 2013 Ohjaaja: oma kouluttaja Toteutus: monimuoto Opintojakson tavoitteisiin kuuluu myös kehittämistyön julkistaminen. Julkistamisen tavoitteena on jakaa kehittämisestä saadut kokemukset ja sen tulokset mahdollisimman laajalti. Julkistaminen voi tapahtua monin eri tavoin. Tärkeää kuitenkin on, että kehittämistyön julkistamiseen liittyvä raportointi perustuu paitsi kehittämistyöstä saatuihin kokemuksiin myös riittävään kehittämisen kohdetta koskevaan lähteistöön. Ohjausta ja palautetta kehittämistyöhön saat omalta kouluttajaltasi. Opintojaksotyöskentely alkaa syksyllä Osaamistavoitteet Opiskelija osaa kehittää pedagogista toimintaa teoreettisesti perustellulla tavalla yhdessä muiden kanssa. Hän osaa julkistaa kehittämistyönsä tuloksia mielekkäällä tavalla. Opiskelija osaa realistisesti arvioida omaa osaamistaan. Sisältö Opiskelija kehittää joko itse valitsemaansa tai oppimispiirin yhteistä pedagogisen kehittämisen kohdetta yhteistyössä muiden opiskelijoiden ja työyhteisönsä jäsenten kanssa. Arviointiaineisto Tutkimus- ja kehittämistehtävän suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät dokumentit Tutkimustehtävän julkistaminen Opintojakson itsearviointi Arviointikriteerit Arviointiaineistojen avulla arvioidaan kehittämisosaamista, yhteistyö- ja verkosto-osaamista, tiedonhallintaosaamista ja reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: 29

31 Kehittämisosaaminen sekä Yhteistyö- ja verkosto-osaaminen Hyväksyttävä osaaminen Opiskelija tunnistaa pedagogisesti merkittäviä ja ajankohtaisia kehittämiskohteita ja osaa perustella kehittämistyönsä aiheenvalinnan. Opiskelijalla on valmius kehittää pedagogista toimintaa yhteistyössä muiden kanssa. Tiedonhallintaosaaminen Opiskelija löytää ja osaa hyödyntää ajankohtaista tietoa pedagogisessa kehittämistyössään. Opiskelija julkistaa ja levittää yhteisen kehittämistoiminnan tulokset ymmärrettävällä ja jäsentyneellä tavalla. Reflektio-osaaminen Opiskelija arvioi realistisesti kehittämistoimintansa tuloksia ja kehittämisvalmiuksiaan sekä asettaa itselleen uusia tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty Oppimistehtävät Pedagoginen kehittämistyö -opintojakso koostuu neljästä oppimistehtävästä. Oppimispiiri valitsee yhteisen pedagogisen kehittämiskohteen ja suunnittelee miten kehittämistyö toteutetaan käytännössä (tehtävä 1. Kehittämistyön suunnitelma). Kehittämistyöhön liittyvät käytännön toimenpiteet toteutetaan ja ne raportoidaan (tehtävä 2. Kehittämistyön toteutus). Kolmantena oppimistehtävänä on kehittämistyön tulosten julkistaminen sopivalla tavalla (Tehtävä 3. Kehittämistyön tulosten julkistaminen). Opintojakson päätteeksi kehittämistyön tekijät arvioivat kehittämistyön prosessia ja sen tuloksia suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin (Tehtävä 4. Kehittämistehtävän itsearviointi). Kehittämistyön suunnittelu ja sen etenemisen dokumentointi tapahtuvat Optimassa. Sopivasta kehittämistyön julkistamistavasta sovitaan kouluttajan kanssa. 30

32 Kuvio 6. Pedagogisen kehittämistyön eteneminen 1. Kehittämistyön suunnitelma Oppimispiiri valitsee yhteisen pedagogisen kehittämiskohteen ja esittää perustelut valinnalleen. Suunnitelmassa kuvataan kehittämistyön tavoitteita ja toiminnan etenemisen vaiheita. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy oppimispiirin jäsenten työnjaon kuvaus ja hahmottelua sopivasta tavasta kehittämistyön tulosten julkistamista varten. 2. Kehittämistyön toteutus Oppimispiiri perehtyy kehittämiskohteeseen hankkimalla ja analysoimalla ajankohtaista tietoa ja tausta-aineistoa. Oppimispiiri dokumentoi kehittämistyön vaiheita ja tuottaa aineistoa kehittämistyön julkistamista varten. 3. Kehittämistyön tulosten julkistaminen ja levittäminen Pedagogiseen kehittämistyöhön liittyy tulosten julkistaminen ja levittäminen. Se tapahtuu oppimispiirin ja kouluttajan yhdessä sopimalla tavalla. Oppimispiirin tuotos voi olla yhteinen, tai siitä voidaan erotella osia eri tilanteissa julkistettavaksi. Tuotos voi olla esimerkiksi 31

33 koulutustilaisuus, workshop, posterinäyttely, verkkolehtiartikkeli, puheenvuoro tai artikkeli ammattilehdessä. Tutustu Kirjoittajan apuun: 4. Opintojakson itsearviointi Pedagoginen kehittämistyö -opintojakson itsearviointi sisältää kaksi osaa, opiskelijan oman ja oppimispiirin itsearvioinnin. A. Oppimispiirin itsearviointi Pedagogisen kehittämistyön suunnittelun, toteutuksen ja julkistamisen jälkeen tehdään oppimispiirin yhteinen itsearviointi. Oppimispiiri vertaa tuottamiaan aineistoja kehittämistyölle asettamiinsa tavoitteisiin: mitä niistä saavutettiin, missä olisi voitu onnistua paremmin? millä tavoin yhteinen työskentely onnistui: mitkä olivat oppimispiirin vahvuudet tässä prosessissa, missä heikkoudet? osallistuivatko kaikki mielekkäällä tavalla kehittämistyöhön? B. Opiskelijan itsearviointi Opiskelijan itsearviointi kohdistuu omaa rooliisi pedagogisen kehittämistyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Mikä on ollut sinun kannaltasi merkityksellistä tässä prosessissa? Mikä oli sinun panoksesi yhteisessä työskentelyssä ja tulosten saavuttamisessa? Vertaa osaamistasi myös arviointikriteereihin: millä tavoin ja millä perusteella työskentelysi ja tuotoksesi suhteutuvat kriteereihin. 32

34 Oppimisen ohjaamisen opinnot Oppimisen ohjaamisen opinnoissa keskityt erityisesti oppimisen ohjaamisen osaamisalueen kehittämiseen ja pedagogisen toiminnan kehittämiseen. Keskeisinä tarkastelukohteina ovat oppimiseen ja ammatilliseen kehittymiseen, oppimisen ohjaamiseen ja arviointiin sekä erilaisiin oppijoihin liittyvät kysymykset. Oppimisen ohjaamisen opinnot myös kokoavat yhteen opettajankoulutuksen muissa opinnoissasi esillä olevia teemoja. Näin tapahtuu erityisesti Oppimisen ohjaaminen -opintojaksossa. Siinä sinut haastetaan kehittämään omaa opetus-, ohjaus ja arviointiosaamistasi. Opettajan työssä toimivilla tämä toteutuu omaa opetustyöstä kehittäen. Ne, jotka eivät toimi opettajina tällä hetkellä, hakeutuvat tämän osion opiskelua varten sopivimmaksi katsomaansa oppilaitokseen. Opetus-, ohjaus- ja arviointiosaamisen lisäksi opintojaksojen avulla edistetään ja arvioidaan sekä jatkuvan oppimisen, vuorovaikutuksen ja yhteistyön että toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalueisiin sisältyvää osaamista. Oppimisen ohjaamisen opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista: Oppiminen ja elämänkulku 5 op Oppimisen ohjaaminen 12 op Oppimisen ohjaamisen osaamistasi voit kehittää myös seuraavilla valinnaisilla opinnoilla: Haasteelliset oppijat Haasteellisten oppijoiden työssäoppimisen ohjaaminen Menetelmiä monikulttuuriseen opetukseen ja ohjaukseen Mobiilimaailma osana opetusta Ohjaus oppimisprosessissa Opettamisen taitoja liikkuvalla kuvalla Osallistavat opetusmenetelmät Sosiaalinen media pedagogisissa ratkaisuissa Verkko osaksi opetusta 33

35 Oppiminen ja elämänkulku 8 op Tällä opintojaksolla tutustut keskeiseen kasvatustieteelliseen käsitteistöön sekä kasvatus- ja kehityspsykologiseen näkökulmaan oppimisesta ja ihmisen kehityksestä. Voit suorittaa opintojakson joko osallistumalla verkkoopintojaksolle ja tekemällä siihen kuuluvat Toteutus: verkossa oppimistehtävät tai esittämällä todistuksen joko kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen tai ammattikasvatuksen perusopinnoista tai approbatur-arvosanasta. Halutessasi korvata opintojakson lähetä korvaavuushakemus (julkaistaan osoitteessa aokk.jamk.fi/lomakkeet elokuussa 2013) ja todistus korvaavasta suorituksesta ammatillisen opettajakorkeakoulun opintojen ohjaajalle (ks. Hyväksilukeminen). Verkko-opintojakso avautuu Optimassa Oppimistehtävien palautuslaatikko on avoinna syyslukukaudella 2013 viikoilla 45 ja 50, ja kevätlukukaudella 2014 viikolla 5. Osaamistavoitteet Opiskelija ymmärtää ihmisen oppimista ja kehittymistä tarkastelevien tieteiden (kasvatustiede, kasvatus- ja kehityspsykologia) soveltamismahdollisuudet oppimisen ohjaamisessa. Opiskelijalla on valmiudet seurata opetustyöhön liittyviä ajankohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä. Opiskelija osaa hyödyntää tietoa ihmisen kehityksestä ja oppimisesta omien opiskelijoidensa ammatillisen kasvun tukemisessa ja oppimisen ohjauksessa sekä oman opettajuutensa kehittämisessä. Sisältö Aikataulu: alkaen Ohjaajat: Maarit Miettinen, Inkeri Laaksonen ja Pirjo Hänninen Opintojaksossa opiskelija tutustuu oppimisen ohjaamisessa tarvittavaan kasvatustieteelliseen ja kasvatus- ja kehityspsykologiseen käsitteistöön, keskeisiin teorioihin ja niiden soveltamismahdollisuuksiin opettajan työssä, sekä opetusmaailman ajankohtaisiin ilmiöihin. Kasvatuksen ja oppimisen ohjaamisen käsitteiden ja teorioiden soveltaminen opettajan työhön Ihmisen kasvu ja kehitys eri ikäkausina Opetuksen ja oppimisen ajankohtaiset käsitteet ja ilmiöt Arviointiaineisto Verkkotehtävien pohjalta tuotetut oppimistuotokset, joiden muoto on vapaa (esimerkiksi digitarina, PowerPoint- tai Prezi-esitys, mindmap, sarjakuva, kuvakollaasi, piirros, videoitu keskustelu, essee tms.). Tehtävät voi tehdä joko yksin, pareittain tai oppimispiirissä. 34

36 Arviointikriteerit Oppimistuotosten avulla arvioidaan tiedonhallintaosaamista, oppijaosaamista sekä reflektioosaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: Hyväksyttävä osaaminen Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhakuun ja pystyy etsimää oman työnsä kannalta tärkeitä ja ajankohtaisia tiedonlähteitä, tutkimuksia ja selvityksiä. Opiskelija tuntee kasvatustieteen ja kasvatus- ja kehityspsykologian peruskäsitteitä ja kykenee ymmärrettävällä tavalla tarkastelemaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä niitä käyttäen ja soveltaen. Opiskelija tarkastelee ja jäsentää omia kokemuksiaan ja näkemyksiään kasvatustieteellisten ja kasvatus- ja kehityspsykologisten käsitteiden avulla sekä soveltaa näitä peruskäsitteitä esimerkiksi oman työn käytäntöihin. Oppijaosaaminen Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää oppimisen taustalla vaikuttavia tekijöitä ja osaa soveltaa tätä tietoa opetuksen ja ohjauksen käytäntöihin omassa työssään. Tiedonhallintaosaaminen Reflektioosaaminen Opiskelija arvioi realistisesti ja perustellusti omaa oppimistaan ja asettaa itselleen uusia tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty 35

37 Oppimisen ohjaaminen 12 op Tällä opintojaksolla työskentelet sekä yksilöllisesti että yhdessä oppimispiirisi kanssa. Opintojakson aluksi perehdyt opintojakson tavoitteisiin, sisältöihin ja arviointikriteereihin. Arvioit omaa osaamistasi suhteessa niihin ja asetat itsellesi omat tavoitteesi oppimisen ohjaamistaitojesi kehittämiseksi. Aikataulu: alkaen syksyllä 2013 Ohjaaja: oma kouluttaja Toteutus: monimuoto Oppimisen ohjaamistaitojen kehittämistä varten suunnittelet, toteutat ja arvioit mielekkään opetuskokonaisuuden omiin tavoitteisiisi perustuen. Jos olet opettajana vasta-alkaja tavoitteena voi olla oppimisen ohjaamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvän perusosaamisen kehittäminen. Jos puolestaan jo hallitset oppimisen ohjaamisen suunnittelun ja toteuttamisen peruskysymykset, tavoitteenasi voi olla jonkin oppimisen ohjaamiseen liittyvän osa-alueen kehittäminen. Opetuskokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen voit tehdä yksilöllisesti, yhdessä opiskelijakollegasi tai oppimispiirisi kanssa. Oppimispiirin jäsenet toimivat vertaisohjaajina joko yhteistä suunnittelu- ja toteutustehtävää tehden tai toinen toistensa tehtävää tukien. Tärkeää on, että oppimispiirin jäsenillä on mahdollisuus oppia paitsi omasta oppimistehtävästään, myös toistensa kokemuksista. Opetuskokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen lisäksi seuraat opiskelijakollegoidesi opetusta sekä osallistut palautekeskusteluihin. Saat ohjausta ja palautetta ohjaavalta opettajalta, opettajakollegoilta, vertaisohjaajilta ja opettajakorkeakoulun kouluttajalta. Keräät portfolioosi arviointiaineistoa itsearvioinnin tueksi koko Oppimisen ohjaaminen - opintojakson ajan. Opintojaksotyöskentely alkaa syksyllä 2013 ja työskentelyä ohjaa oma kouluttajasi. Osaamistavoitteet Opiskelija osaa ohjata monenlaisten oppijoiden oppimista teoreettisesti perustelulla ja eettisesti kestävällä tavalla. Hän osaa hyödyntää uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia oppimisen ohjaamisessa. Opiskelijalla on valmiudet kehittää oppimisen ohjaamisen osaamistaan asettamiensa tavoitteiden suunnassa yhteistyössä muiden kanssa. Sisältö Opiskelija kehittää opetus- ja ohjausosaamistaan toteuttamalla erikseen sovitun opetuskokonaisuuden yhteistyössä muiden opiskelijoiden ja työyhteisönsä jäsenten kanssa. Opettajan tai kouluttajan työssä olevat valitsevat kehittämisen kohteena olevan opetuskokonaisuuden omasta opetustyöstään. Muussa kuin opettajan työssä toimivat opiskelijat 36

38 kehittävät omaa opetus- ja ohjausosaamistaan valitsemassaan oppilaitoksessa toteuttamalla ohjaavan opettajan tehtäviin kuuluvan opetuskokonaisuuden. Arviointiaineisto Henkilökohtainen ja oppimispiirikohtainen opiskelusuunnitelma Opetuskokonaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyvät dokumentit Toiminta lähipäivissä, oppimispiireissä ja verkossa Reflektiivinen kooste vertaisohjaajilta, opiskelijoilta, ohjaavalta opettajalta, kollegoilta ja työelämän edustajilta saaduista palautteista Vertaispalautteet Opintojakson itsearviointi Arviointikriteerit Arviointiaineistojen avulla arvioidaan työelämä- ja yrittäjyysosaamista, toimintaympäristöosaamista, oppijaosaamista, oppimista koskevaa osaamista, opetus-, ohjaus- ja arviointiosaamista, uuden teknologian osaamista, vuorovaikutusosaamista sekä reflektioosaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: Hyväksyttävä osaaminen Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen ja Toimintaympäristöosaaminen Opiskelija tuntee oman alansa työelämän ja yrittäjyyden edellyttämät osaamisvaatimukset ja osaa jäsentää sitä opetuksen ja ohjauksen suunnittelua ja toteutusta varten. Opiskelija tuntee opetusalansa opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteet taikka muut opetustaan ohjaavat perusteet ja suunnittelee opetusta ja ohjausta niissä määritettyjen tavoitteiden mukaisesti. Oppimista koskeva osaaminen, Oppijaosaaminen ja Opetus-, ohjaus- ja arviointiosaaminen Opiskelija suunnittelee ja ohjaa oppimista perustuen teoreettisesti perusteltuun käsitykseen oppimisesta ja ammatillisesta kehittymisestä. Opiskelija ottaa huomioon opetusta ja ohjausta suunnitellessaan sekä opetus- ja ohjaustilanteissa oppijoiden monenlaiset lähtökohdat sekä oppimisedellytykset ja -tarpeet. Opiskelija ohjaa oppimista siten, että se mahdollistaa oppimistavoitteiden suuntaisen ja oppijakeskeisen työskentelyn. Opiskelija arvioi opiskelijoiden oppimista kehittävällä tavalla ja mahdollistaa opiskelijoiden itsearvioinnin. Opiskelija antaa vertaispalautetta kehittävällä tavalla. Vuorovaikutusosaaminen Opiskelija toimii eettisesti ja luo edellytyksiä myönteiselle ilmapiirille ja yhteistyölle opetus- ja 37

39 ohjaustilanteissa. Uuden teknologian osaaminen Opiskelija käyttää verkkoa ja muita uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa ja ohjauksessa mielekkäällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelija osallistuu aktiivisesti verkkotyöskentelyyn ja luo toiminnallaan edellytyksiä myönteiselle vuorovaikutukselle. Reflektio-osaaminen Opiskelija arvioi realistisesti toimintaansa oppimisen ohjaajana ja yhteistyökumppanina sekä asettaa itselleen uusia tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty Oppimistehtävät Oppimisen ohjaaminen -opintojaksoon kuuluu kolme oppimistehtävää. Opintojakson aluksi laaditaan henkilökohtainen ja oppimispiirikohtainen opiskelusuunnitelma. (tehtävä 1. Henkilökohtaisen ja oppimispiirikohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen). Opintojakson laajimpana tehtävänä on opetuskokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen. Opetuskokonaisuutta varten laaditaan raamisuunnitelma, jota täsmennetään yksittäisten oppimisen ohjaamistilanteiden suunnitelmilla. (tehtävä 2. Opetuskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus). Opintojakson päättää itsearviointi, jossa opiskelijat arvioivat opintojakson prosessia ja sen tuloksia suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin (Tehtävä 3. Oppimisen ohjaamisen itsearviointi). Kuvio 7. Oppimisen ohjaaminen -opintojakson oppimistehtävät 38

40 1. Henkilökohtaisen ja oppimispiirikohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen (2 op) Ensimmäisinä tehtävänäsi tällä opintojaksolla on tunnistaa ja arvioida omaa osaamistasi suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja niistä johdettuihin arviointikriteereihin. Aseta oman osaamisesi arvioinnin jälkeen tavoitteet omalle oppimisellesi: millaista osaamista sinun tulee hankkia tai vahvistaa, jotta osaamistavoitteet saavutetaan arviointikriteerien mukaisesti. Vertaile omaa osaamistasi ja tavoitteitasi oppimispiirisi muiden jäsenten kanssa. Määrittele tämän perusteella yhdessä oppimispiirin muiden jäsenten kanssa mahdolliset yhteiset toimenpiteet, jotka tukevat itse kunkin oppimispiirin jäsenen tavoitteiden saavuttamista. Kumpaakin suunnitelmaa varten on oma lomakkeensa Optimassa oman opiskelijaryhmäsi työtilassa. Suunnitelmia työstetään ja käsitellään kouluttajan kanssa sovittavalla tavalla. Liite 5. Yrittäjyyskasvatus Oppimisen ohjaaminen -opintojaksossa 2. Opetuskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus (9 op) Oppimisen ohjaamisen kehittämistä varten tehtävänäsi on suunnitella ja toteuttaa opetuskokonaisuus. Opetuskokonaisuuden aiheen voit valita itse tai neuvotella siitä yhdessä ohjaavan opettajasi kanssa. Toteutus voi olla myös yhteinen opiskelijakollegasi tai oppimispiirisi kanssa. Suunniteltava ja toteutettava opetuskokonaisuus on laajuudeltaan vähintään 2-3 opintoviikkoa tai 3-5 opintopistettä tai se voi olla tätä laajempikin kokonaisuus. Se voi olla esimerkiksi kurssi, moduuli tai opintojakso, joka voi sisältää ryhmäopetusta, yksilöohjausta, työssäoppimisen ohjausta, verkko-opintojen ohjausta tms. Opetuskokonaisuuden suunnitelmia työstetään yhdessä seminaareissa ja oppimispiireissä. Suunnitelma toimitetaan ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttajalle ja vertaisohjaajille Optimaan sekä ohjaavalle opettajalle vähintään viikkoa ennen suunnitellun opetuskokonaisuuden sovittua alkua. Jokainen opiskelija toimii vertaisohjaajana toiselle opiskelijalle 2-4 kertaa. Opetuskokonaisuuden raamisuunnitelma laaditaan opetuskokonaisuuden raamisuunnitelma - lomakkeelle. (julkaistaan osoitteessa aokk.jamk.fi/lomakkeet elokuussa 2013) Opetuskokonaisuuden toteutukseen osallistuvat: Opiskelija/ oppimispiiri Vertaisohjaaja, joka on toinen ammatillisessa opettajankoulutuksessa oleva opiskelija Opettajakorkeakoulun kouluttaja Kollegaopettaja, joka on oppilaitokseen tai muuhun koulutusorganisaatioon työsuhteessa olevan opiskelijan kollega omassa oppilaitoksessa 39

41 Ohjaava opettaja, joka ohjaa ei työsuhteessa olevan opiskelua oppilaitoksessa Oppimisen ohjaamistilanteiden suunnittelu ja toteutus Opetuskokonaisuus koostuu useista erilaisista oppimisen ohjaamisen tilanteista. Niiden määrä riippuu ja luonne riippuu omista lähtökohdistasi ja tavoitteistasi. Ne tilanteet, joita ohjataan ja arvioidaan, voivat olla laajuudeltaan 2-8 tuntia niiden luonteesta ja sisällöstä riippuen. Näitä tilanteita ohjataan ja arvioidaan vertaisohjaajan, opettajakorkeakoulun kouluttajan, kollegaopettajan ja/tai ohjaavan opettajan toimesta. Suunnittele yksittäisten oppimisen ohjaamistilanteiden eteneminen opetuskokonaisuuden suunnitelman pohjalta. Käytä apunasi opetus- ja ohjaustilanteen suunnittelulomaketta. (julkaistaan osoitteessa aokk.jamk.fi/lomakkeet elokuussa 2013) Sovi etukäteen niiden oppimisen ohjaamistilanteiden ajankohdat, jolloin esimerkiksi kouluttaja ja kollegaopettaja tai vertaisohjaajat seuraavat ja arvioivat opetustasi. Toimita sekä opetuskokonaisuuden suunnitelma että opetus- ja ohjaustilannekohtaiset suunnitelmat etukäteen vertaisohjaajille, ohjaavalle opettajalle tai kollegaopettajalle ja opettajakorkeakoulun kouluttajalle. Kun käytät videointia, sovi kouluttajasi, oppimispiirisi ja vertaisohjaajiesi kanssa videoitujen opetustilanteiden analysointi- ja arviointiajat. Tutustu videointiohjeistukseen ja huolehdi videoinnista ja tarvittavasta videointiluvasta (julkaistaan osoitteessa aokk.jamk.fi/lomakkeet elokuussa 2013). 3. Opintojakson itsearviointi (1 op) Oppimisen ohjaaminen -opintojakson itsearviointi sisältää kaksi osaa, opiskelijan oman ja oppimispiirin itsearvioinnin. A. Henkilökohtainen itsearviointi Vertaa tuottamiasi aineistoja ja kokemuksiasi henkilökohtaisiin tavoitteisiisi. Mitkä ovat olleet tämän opintojakson kuluessa ollut sinulle merkityksellisiä oppimiskokemuksia? Mitkä tämän opintojaksoon liittyvät osaamiset ovat vahvuuksiasi (vrt. arviointikriteerit)? Missä asioissa sinun pitää seuraavaksi kehittää omaa osaamistasi? B. Oppimispiirin itsearviointi Arvioikaa miten oppimispiirinne työskentely onnistui suhteessa opintojakson alussa tehtyn suunnitelmaan. Mitkä olivat oppimispiirinne vahvuudet? Miten kukin oppimispiirin jäsenistä edisti yhteisen päämäärän saavuttamista? Opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia käsittelevät lomakkeet (julkaistaan osoitteessa aokk.jamk.fi/lomakkeet elokuussa 2013) 40

42 Opiskelumateriaali Työelämä- ja yrittäjyysosaamisen kehittämiseen Alasoini, T Hyvinvointia työstä. Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä tavalla? Raportteja 76. Helsinki: TYKES. Hanhijoki,I., Katajisto, J., Kimari, M., & Savioja, H Koulutus- ja työvoiman kysyntä Raportit ja selvitykset. 2011: 25. Helsinki: Opetuhallitus. tulevaisuuden_tyopaikoista_ja_koulutustarpeista.pdf (viitattu ) Etsi tästä julkaisusta oman alasi koulutustarpeiden ennakointiselvitys. Valtiokonttori Osaaminen muutoksessa. Helsinki: Valtiokonttori. D82EAB69FD66%7d/77839 (viitattu ) Työ- ja elinkeinoministeriö Työelämän kehittämisstrategia vuoteen (viitattu ) Toimintaympäristöosaamisen kehittämiseen Hätönen, H Eläköön opetussuunnitelma II. Opas ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille. Helsinki: OPH. saatavuus Kotila, H. & Mäki, K. (toim.) Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2. Helsinki: Edita. Laitinen, A., Nurminen, R. & Soininen, L. (toim.) Tunnistatko osaamisen. Näkökulmia ja välineitä osaamisen arviointiin ja kehittämiseen ammattikorkeakoulussa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 80. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. [Viitattu ] Niskanen, A., Lepänjuuri, A. & Rautio, T. (toim.) Tunnistatko taiturin. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen korkea-asteella. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 67. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. saatavuus Poikela, E. & Poikela, S. (toim.) Ongelmista oppimisen iloa. Ongelmaperustaisen pedagogiikan kokeiluja ja kehittämistä. Tampere: Tampere University Press. [Viitattu ]. oman alasi tutkinnon ja/tai opetussuunnitelman perusteet oman oppilaitoksesi opetussuunnitelmat ja pedagogiset toimintasuunnitelmat tms. Oppimista koskevan osaamisen kehittämiseen Hakkarainen, K Oppiminen osallistumisen prosessina. Aikuiskasvatus 20: http://elektra.helsinki.fi/se/a/ /20/2/oppimine.pdf (viitattu ) Jyväskylän ammattikorkeakoulu. s.a. Oppimiskäsitykset. (viitattu ) Rauste von Wright, M. & von Wright, J Oppiminen ja koulutus. Porvoo: WSOY. saatavuus Salovaara, H Oppimisen teoriasta tukea tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön. (viitattu ) Säljö, R Oppimiskäytännöt sosiokulttuurinen näkökulma. Helsinki: WSOY. saatavuus 41

43 Oppijaosaamisen kehittämiseen Itä-Suomen yliopisto Oppimis- ja ohjauskäsityksiä. Osoitteessa: (viitattu ) Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Erityisopettaja.fi. -portaali. (viitattu ( ) Patrikainen, R Opettajuuden laatu. Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys opettajan pedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa. Opetus Jyväskylä: PS-kustannus. Opetus-, ohjaus ja arviointiosaamisen kehittämiseen Arvioinnin opas Ammatillinen peruskoulutus. Näyttötutkinnot. Opetushallitus.Oppaat ja käsikirjat 2012:9. [Viitattu ]. Atjonen, P Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi. saatavuus Engeström, Y Perustietoa opetuksesta. Helsinki: VAPK. saatavuus Hätönen, H. & Romppanen, B Arviointi ja palaute oppimisen ja kehityksen tukena. Helsinki: Educa-instituutti. saatavuus Jääskelä, P. et al Yhdessä parempaa pedagogiikkaa. Interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. Kupias, P Oppia opetusmenetelmistä. Helsinki: Edita. saatavuus Nurminen, R. (toim) Osaaminen hallintaan. Ammattitaidon valmentaminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 74. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. saatavuus Peavy, R.V Sosiodynaaminen ohjaus. Konstruktivistinen näkökulma 21. vuosisadan ohjaustyöhön. Helsinki: Psykologien kustannus. saatavuus Räisänen, A. (toim.) Oppimisen arvioinnin konteksit ja käytännöt. Raportit ja selvitykset 2013:3. Helsinki: Opetushallitus. Vänskä, K., Laitinen-Väänänen, S., Kettunen, T. & Mäkelä, J Onnistuuko ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Edita. Helsinki. saatavuus Uuden teknologian osaamisen kehittämiseen Ilomäki, L. (toim.) Laatua e-oppimateriaaleihin. Oppaat ja käsikirjat 2012:5. Helsinki: Opetushallitus. (viitattu ) Mäkinen, P Verkkotutor sivut. [Viitattu ]. 42

44 LIITE 1. OPINTOJEN OLETETTU AJOITTUMINEN Opettajankoulutus perustuu opiskelijoiden henkilökohtaisiin opiskelusuunnitelmiin ja niissä tehtäviin ajoitussuunnitelmiin. Liitteenä olevassa taulukossa on tätä suunnittelutyötä helpottamaan esitetty ne ajankohdat, jolloin eri opintojaksojen opintojen suorittaminen on mahdollista. Opintojaksojen suorittamiseen varatut ajat vaihtelevat kolmesta kuukaudesta vuoteen. Portfoliotyöskentely kestää koko koulutuksen ajan. Taulukkoon on erikseen merkitty ajankohdat kokopäiväisten ja osa-aikaisten opiskelijoiden osalta. Kuvio 8. Opintojen ajoittuminen 43

45 LIITE 2. OPINTOJEN PÄÄTTÄMINEN Opiskelijan valmistuminen Kuvio 8. Opiskelijan valmistuminen 44

46 Todistusten käsittely on joka kuukauden 2. ja 4. maanantai. Todistushakemus tulee jättää Ammatillisen opettajakorkeakoulun opintotoimistoon viikkoa ennen käsittelyä. Todistus toimitetaan 3 viikon kuluessa käsittelystä. Syksyn 2013 todistuskäsittelyjen päivämäärät ovat: Kevään 2014 todistuskäsittelyjen päivämäärät ovat:

47 LIITE 3. VALINNAISET OPINTOJAKSOT Haasteelliset oppijat 5 op Tällä valinnaisella opintojaksolla sinulla on tilaisuus perehtyä lähtökohdiltaan erilaisiin oppijoihin. Kehität myös valmiuksiasi kohdata erilaisia oppijoita ja osaamistasi heidän oppimisensa ja ammatillisen kasvunsa ohjaamisessa. Opintojaksoon sisältyy kaksi lähipäivää ja ohjattua etätyöskentelyä. Aikataulu: Ohjaaja: Kaija Peuna Toteutus: monimuoto Lähipäivät: ja Opintojakso toteutetaan välisenä aikana. Opintojakson aloittava lähipäivä järjestetään Jyväskylässä klo Opintojakso päättyy Jyväskylässä järjestettävään lähipäivään. Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 32 opiskelijaa. Osaamistavoite Opiskelijalla on valmiuksia kohdata, suunnitella opetusta, opettaa ja ohjata haasteellisia, oppimisen lähtökohdiltaan erilaisia opiskelijoita ja tukea heidän ammatillista kasvuaan. Opiskelija on perehtynyt keskeisimpiin oppimisen erityisvaikeuksiin, kuten luki- ja matematiikan vaikeudet ja kielelliset vaikeudet sekä tärkeimpiin muihin oppimista haittaaviin vaikeuksiin, kuten mielenterveyden haasteet. Lisäksi opiskelija tietää, mitkä ovat oppilaitoksen keinot opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisemisessä. Sisältö Oppimisen erityisvaikeudet, kuten luki- ja matematiikan vaikeudet sekä kielelliset erityisvaikeudet Muut oppimisen vaikeudet, kuten mielenterveyden haasteet ja sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöt (esimerkkinä Aspergerin oireyhtymä) Oppilaitoksen hyvinvointi, opiskelijahuolto ja erityisopetus syrjäytymisen ehkäisemisessä. Arviointiaineisto etätyöskentely, oppimistehtävät, ja lähipäiviin osallistuminen 46

48 Arviointikriteerit Arviointiaineistojen perusteella arvioidaan oppijaosaamista, opetus-, ohjaus ja arviointiosaamista, ja reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: Hyväksyttävä osaaminen Oppijaosaaminen Opiskelija tiedostaa yksilöllisen oppimisen sekä ammatillisen kasvun reunaehtoja ja edellytyksiä ja osaa soveltaa tätä tietoa opetuksen ja ohjauksen käytäntöihin. Opetus- ohjaus- ja arviointiosaaminen Opiskelija osaa ottaa huomioon opiskelijoiden yksilölliset oppimisen lähtökohdat opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa, oppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa. Reflektio-osaaminen Opiskelija kykenee tarkastelemaan ja arvioimaan realistisesti omaa suhdettaan ihmisen erilaisuuteen ja oppimiseen. Hän osaa asettaa uusia kehittymisen tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty 47

49 Haasteellisen oppijan työssäoppimisen ohjaaminen 5 op Tällä valinnaisella opintojaksolla perehdyt työssäoppimiseen ja lähtökohdiltaan erilaisten oppijoiden työssäoppimisen ohjaukseen. Opintojaksolla kehität osaamistasi myös yksilöllisiin tavoitteisiin perustuvien työssäoppimisen ohjaussuunnitelmien laatimisessa ja työpaikkaohjaajien opastamisessa. Aikataulu: Ohjaaja: Anneli Muuronen Toteutus: monimuoto Lähipäivät: ja Opintojaksoon sisältyy kaksi lähipäivää ja ohjattua etätyöskentelyä työparin kanssa. Opintojakso toteutetaan välisenä aikana. Opintojakson aloittava lähipäivä järjestetään Jyväskylässä ja opintojakso päättyy Jyväskylässä järjestettävään lähipäivään. Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa. Osaamistavoite Opiskelijalla on käsitys työssäoppimisesta ja miten se edistää ammattiin oppimista. Opiskelijalla on valmiuksia suunnitella ja toteuttaa oppimisen lähtökohdiltaan erilaisten opiskelijoiden työssäoppimista ja työssäoppimisen ohjaamista. Opiskelija on perehtynyt työssäoppimista käsittelevään kirjallisuuteen ja muuhun materiaaliin sekä oppilaitoksen työssäoppimisen suunnitelmaan. Hän osaa laatia opiskelijan yksilöllisiin oppimisen tavoitteisiin perustuvan työssäoppimisen ohjaussuunnitelman. Hän osaa opastaa työpaikkaohjaajia opiskelijan ohjaamisessa Sisältö Työssäoppiminen osana ammattiin oppimista Opiskelijan yksilölliset oppimisen lähtökohdat Oppilaitoksen työssäoppimisen suunnitelma ja opiskelijan ohjaussuunnitelma Arviointiaineisto etätyöskentely, oppimistehtävät, lähipäiviin osallistuminen. Arviointikriteerit Arviointiaineistojen perusteella arvioidaan oppijaosaamista, opetus-, ohjaus ja arviointiosaamista, ja reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: 48

50 Hyväksyttävä osaaminen Oppijaosaaminen Opiskelija tiedostaa yksilöllisen oppimisen sekä ammatillisen kasvun reunaehtoja ja edellytyksiä ja osaa soveltaa tätä tietoa työssäoppimisen ohjauksen. Opetus- ohjaus- ja arviointiosaaminen Opiskelija osaa ottaa huomioon opiskelijoiden yksilölliset oppimisen lähtökohdat työssäoppimisen suunnittelussa, toteutuksessa, oppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa. Reflektio-osaaminen Opiskelija kykenee tarkastelemaan ja arvioimaan realistisesti omaa suhdettaan ihmisen erilaisuuteen ja oppimiseen. Hän osaa asettaa uusia kehittymisen tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty 49

51 Inspiroidu kestävästä kehityksestä 5 op Inspiroidu kestävästä kehityksestä opintojakso inspiroi monipuoliseen tiedonhankintaan, tiedon jakamiseen, oman oppimisen arviointiin sekä suuntaamaan omaa oppimista ja työtä kestävälle pohjalle. Pyrkimyksenä on innostaa sinua vahvistamaan kestävän kehityksen tietämystäsi ja integroimaan sitä oleelliseksi osaksi opettajan työtäsi. Kestävä kehitys on elinikäisen oppimisen valmius ja sellaisenaan se kuuluu kasvatus- ja opetustyön arvoperustaan. Kestävän kehityksen opintojakso ohjaa sinua kansainvälisyyskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen poluille. Opintojakson tavoitteena on ohjata Sinua hahmottamaan kestävää kehitystä ja sen ulottuvuuksia kansainvälisestä, kansallisesta, paikallisesta ja henkilökohtaisesta näkökulmasta. Opintojakso on ohjenuora kestävän kehityksen työn aloittamiselle tai jo käynnistyneen työn jatkokehittelylle omassa opetuksessasi, oppilaitosyhteisössäsi ja sen kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Opintojakso sisältää yhden lähipäivän sekä verkko-opiskelua. Opintojakso alkaa lähipäivällä Jyväskylässä Opintojakso avautuu verkossa samana päivänä ja on avoinna saakka. Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa. Osaamistavoitteet Opiskelija on tietoinen kestävän kehityksen periaatteista toimintaympäristönsä eri tasoilla ja ymmärtää niiden merkityksen opettajan työssä elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Opiskelijalla on valmiudet seurata kestävään kehitykseen liittyviä ajankohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä ja hän osaa soveltaa tätä tietoa oma opetuksensa suunnittelussa ja toteuttamisessa. Sisältö Aikataulu: Ohjaaja: Marja Vuortama-Räsänen Toteutus: monimuoto Lähipäivä: Kestävä kehitys kansainvälisen todellisuuden näkökulmasta Kestävä kehitys kansallisesta näkökulmasta Kestävä kehitys paikallisesta näkökulmasta Kestävä kehitys henkilökohtaisesta näkökulmasta Arviointiaineisto oppimistehtävät kokoava itsearviointi 50

52 Arviointikriteerit Arviointiaineistojen perusteella arvioidaan toimintaympäristöosaamista, kehittämisosaamista, reflektio-osaamista, tiedonhallintaosaamista ja uuden teknologian osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: Hyväksyttävä osaaminen Toimintaympäristöosaaminen Opiskelija osaa tarkastella kestävää kehitystä eri näkökulmista: kansainvälisestä, kansallisesta ja paikallisesta näkökulmasta. Kehittämisosaaminen Opiskelijalla on valmiuksia tutkia ja kehittää työtään ottamalla huomioon kestävän kehityksen periaatteita kansainvälisestä ja paikallisesta näkökulmasta. Reflektio-osaaminen Opiskelijalla on valmiuksia tiedostaa omaa käyttöteoriaansa ja työstää sitä. Tiedonhallintaosaaminen Opiskelijalla on valmiuksia tutkia työtään ja valmiuksia monipuoliseen tiedonhankintaan sekä valmiuksia soveltaa hankkimaansa tietoa kestävää kehitystä edistävässä opetuksessa ja ohjauksessa. Uuden teknologian osaaminen Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa uuden teknologian mahdollisuuksia kestävää kehitystä edistävässä opetuksessa ja ohjauksessa. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty 51

53 International Summer School (5 cr) The course will include following parts Orientation task in spring 1 cr Schedule: June 9-13, 2014 Workshops and study visits during the summer Coordinator: Jari Aho school week (June 9-13, 2014) 2 cr. Contact sessions: Monday to Friday every day at 09:00 to 17:00 + social programme in the evenings. Facilitating social, action-based and cultural programme, 1 cr Summer school students will facilitate the social programme of the summer school as part of their studies. Creative reflection (pictures, diary, video, blog texts etc.), afterwards, 1 cr Creativity can mean using arts in education, but also exploring new teaching/learning methods, ideas, concepts etc. Learning methods are creative, participatory and action-based. Workshop instructors are mostly international. The 3 th TEC International Summer School will take place June 9-13, More information about summer school 2014 and previous summer schools can be found here The maximum number of participants in this course is 50 students. Coordinator of the course is Mr Jari Aho and secretary Ms. Minna Demirel. Learning Outcomes You have increased internationalization competences and explored and reflected the theme Creativity and Learning. You are able to apply creativity and creative methods to your work. Contents Working in international environment Creativity and Learning Creative methods Assessment materials Active participation in contact sessions Completion of the assignments (orientation task, facilitating social programme and reflection task) Assessment criteria Participation required in contact sessions Successful completion of learning assignments 52

54 Productive independent working Required skills Required skills Facilitating Learning You facilitate learning in such a way that it encourages creative activities that are focused on the learning aims, and are student/client-centred. You will be able to use creative methods in your own work. Reflection skills You will be able to view your own cultural starting points and the development of your cultural competence. Cooperation and networking skills You will have the ability and motivation of the professional to act in regional, national and international cooperation networks. Developmental skills You will be able to develop your own and your work/learning community s activities and practices in relation to the internationalization challenges the work community will face. Grading Scale Pass/Failed 53

55 Menetelmiä monikulttuuriseen opetukseen ja ohjaukseen 5 op Tämän opintojakson tavoitteena on lisätä ymmärrystäsi kulttuurien välisestä kohtaamisesta ja monikulttuurisesta pedagogiikasta käytännön harjoitusten ja opetusmenetelmien kautta. Opintojakson aikana luodaan näkökulmia monikulttuuriseen opetukseen tekemällä monikulttuurisen opetuksen harjoituksia, joita voit toteuttaa myös omassa oppilaitoksessasi. Aikataulu: Ohjaaja: Maarit Miettinen Toteutus: monimuoto Lähipäivät: ja Harjoitusten pohjalta kehitetään kriittistä pedagogista ajattelua. Tavoitteena on kokemusten jakamisen ja yhteisen työskentelyn kautta rakentaa ymmärrystä monikulttuurisesta pedagogiikasta ja myös kehittää opiskelijoiden kanssa uusia monikulttuurisiin opetus- ja ohjaustilanteisiin sopivia menetelmiä. Opintojakso sisältää neljä lähipäivää sekä etäopiskelua. Opintojakso sisältää tutkivaa ja yhteistoiminnallista oppimista, eikä siihen sisälly kirjallisia tehtäviä. Osallistujat oppivat aktiivisen työskentelyn ja ryhmässä toimimisen kautta soveltamaan omaa osaamistaan monikulttuurisuuden haasteisiin omalla koulutusalallaan. Opintojakso toteutetaan Lähipäivät ovat ja Jyväskylässä. Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 16 opiskelijaa. Osaamistavoite Opiskelija osaa käyttää kulttuurisensitiivisiä menetelmiä maahanmuuttajien opetuksessa. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa monikulttuurista pedagogiikkaa ja ymmärtää kulttuurisen taustan merkityksen oppimisessa. Sisältö monikulttuurisen pedagogiikan perusteet, monikulttuuriset ohjaus- ja arviointitilanteet ja menetelmät. Arviointikriteerit Arviointiaineistojen perusteella arvioidaan opetus-, ohjaus- ja arviointiosaamista, oppijaosaamista ja reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: 54

56 Opetus-, ohjaus- ja arviointiosaaminen Hyväksyttävä osaaminen Opiskelija osaa ohjata oppimisprosesseja yksilölliset ja kulttuuriset tekijät huomioon ottaen. Opiskelija tuntee monikulttuurisen pedagogiikan perusteita ja välineitä, ja kykenee soveltamaan tätä tietoa ja taitoa omassa työssään. Oppijaosaaminen Opiskelija tietää ja ymmärtää, miten kulttuuriset ja yksilölliset tekijät, ihmisen elämänkokemukset ja maailmankuva vaikuttavat oppimisen taustalla. Opiskelija tiedostaa monikulttuurisen opetuksen ja ohjaamisen edellytyksiä ja menetelmiä ja osaa soveltaa tätä tietoa opetuksen ja ohjauksen käytäntöihin omassa työssään. Reflektio-osaaminen Opiskelija tunnistaa oman maailmankuvansa ja osaa arvioida kriittiisesti omaa toimintaansa ja käyttöteoriaansa. Opiskelija arvioi realistisesti ja perustellusti omaa oppimistaan ja asettaa itselleen uusia tavoitteita osaamisensa kehittämiseksi. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty 55

57 Mobiilimaailma osana opetusta 5 op Tällä opintojaksolla perehdyt oppijaa ympäröivään mobiilimaailmaan ja sen viime vuosien kehityksen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin opetuksessa ja ohjauksessa. Mobiilimaailma liittyy ubiikin käsitteeseen, jolla viitataan ilmiöön, joka on kaikkialla läsnä olevaa, verkottunutta ja huomaamattomasti toimivaa. Ubiikissa oppimisessa mikä tahansa ympäristö on oppimisympäristö ja ympäristöön sulautunut teknologia avaa käyttöliittymiä oppimistiloihin. Opintojakso toteutetaan Aikataulu: Ohjaaja: Markku Rissanen Toteutus: monimuoto Lähipäivät: 9.1. ja Opintojaksoon kuuluu valmistava ennakkotehtävä, yksilölliset mobiiliympäristötehtävät, ja mobiiliopiskelun mahdollistavan ohjauksen toteutusmallin laatiminen. Opintojaksoon sisältyy kaksi lähipäivää, mutta muutoin opetus ja ohjaus toteutuvat verkossa. Lähipäivät ovat: 1.lähipäivä Jyväskylässä 2.lähipäivä Jyväskylässä Opiskelijoiden enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa. Osaamistavoite Opiskelija ymmärtää mobiilioppimisen ja mobiiliopetuksen ja -ohjauksen mahdollisuudet oman ja oppilaitoksensa pedagogisen toiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa käyttää mobiiliopetuksen ja ohjauksen välineitä pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Sisältö Ubiikkityö, -opiskelu, -opetus, -oppiminen, -osaaminen Mobiilit (mukana kulkevat/olevat) opiskeluvälineet Mobiiliverkostoituminen Mobiiliaktiviteetit, -arvot, -teoria ja -tausta-ajattelu Mobiiliopiskelun toteutusmallien analysointi ja vertailu (Best Practices) Mobiiliopiskelun tulevaisuus, uudet nousevat teknologiat ja visiot Mobiilit sisällöntuotantovälineet ja turvallisuus ja lähdesuoja Arviointiaineisto opintojakson etenemisvaiheisiin liittyvät tehtävät vertaispalaute oman mobiiliosaamisen reflektointi ja osaamisen kehittymisen itsearviointi 56

58 Arviointikriteerit Arviointiaineiston perusteella arvioidaan uuden teknologian osaamista, kehittämisosaamista, tiedonhallintaosaamista ja reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: Uuden teknologian osaaminen Hyväksyttävä osaaminen Opiskelija tuntee mobiilimaailman sovelluksia, teknologioita ja verkostoja ja osaa hyödyntää niitä omassa opetustyössään/organisaationsa opetustyössä. Opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida koulutuksellisesti käytettäviä mobiiliratkaisuja ja sovelluksia. Opiskelija huomioi tietoturvallisuuden ja tekijänoikeudet toiminnassaan. Opiskelija kykenee pedagogisesti hyödyntämään mielekkäästi mobiiliopiskelun mahdollisuuksia työssään ja toiminnassaan. Kehittämisosaaminen Opiskelija osaa kehittää ja arvioida mobiiliopiskelun tarjoamia mahdollisuuksia osana työtään / organisaation toiminnan kehittämistä. Tiedonhallintaosaaminen Opiskelija hankkii aktiivisesti tietoa mobiiliopiskelun mahdollisuuksista omalla opetus- /ammattialallaan. Reflektio-osaaminen Opiskelija arvioi realistisesti omaa osaamistaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty 57

59 Multicultural Pedagogy (10 cr) The aim of the course is to improve your skills in developing productive dialogue with multicultural students. The working methods are practical and groupbased. Learning outcomes Schedule: November 2013 March 2014 Teacher: Tuovi Leppänen You will learn to recognize your own cultural backgrounds relevant to teaching and facilitating learning. know cross-cultural pedagogy and dialogic assumptions related to facilitating learning and learn to use them in your work with different students and colleagues from cultural backgrounds. respect and protect the school organization, yourself, your colleagues and your students cultural uniqueness. act as a member of a multicultural team and to develop its organization so that the different cultural backgrounds and future employees and students can become a full member of the community. Contents Cultural identity and its development Multicultural professional development Facilitating multicultural, dialogical learning The multicultural education community Assessment material The student s active participation in contact seminars. Learning tasks Assessment criteria Increase in the student s awareness of their ability to evaluate their own learning. Open interaction with other students in seminar discussions. Successful completion of the learning assignment. Grading scale Pass/fail 58

60 Ohjaus oppimisprosessissa 5 op Tällä opintojaksolla sinulla on mahdollisuus syventävää osaamistasi oppimisen ohjauksessa. Opintojaksossa käsitellään erilaisia ohjauksellisia lähestymistapoja oppimisprosessin eri vaiheissa sekä syvennetään osallistavia ohjausmenetelmiä. Sinulla on mahdollisuus kokeilla omassa opetustyössäsi erilaisin ohjauksellisiin lähestymistapoihin perustuvia ja oppijoita aktivoivia ja osallistavia ohjausmenetelmiä. Aikataulu: tammi-maaliskuu 2014 Ohjaaja: Kirsti Vänskä Toteutus: monimuoto Lähipäivät: 13.1., ja Opintojakso toteutuu tammi-maaliskuussa. Opintoihin sisältyy kolme lähipäivää: ; ja Jyväskylässä. Opintojakso sisältää lähipäivien lisäksi myös verkkoopiskelua. Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa. Osaamistavoitteet Opiskelija on tietoinen erilaisista ohjauksellisista lähestymistavoista ja ymmärtää niiden merkityksen oppimisen ohjaamisessa. Opiskelija pystyy soveltamaan voimauttavaa ja toiminnallista ohjausta opetustyöhönsä sekä yksilö- että ryhmätasolla. Sisältö erilaiset ohjaukselliset lähestymistavat toiminnalliset ja aktivoivat ohjausmenetelmät Arviointiaineisto Oppimistehtävät ja opintojaksoon osallistuminen. Itsearviointi ja vertaisarviointi. Arviointikriteerit Arviointiaineiston perusteella arvioidaan opetus-, ohjaus ja arviointiosaamista, vuorovaikutusosaamista ja kehittämisosaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: 59

61 Opetus-, ohjaus- ja arviointiosaaminen Vuorovaikutusosaaminen Hyväksyttävä osaaminen Opiskelija ymmärtää ohjausmenetelmien valinnan taustalla olevat lähestymistavat, osaamistavoitteet ja pedagogiset perustelut. Hän osaa soveltaa mielekkäällä tavalla ohjauksellisia lähestymistapoja ja menetelmiä yksilö- ja ryhmäopetuksessa. Opiskelija toimii eettisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteissa ja luo edellytyksiä myönteisen ohjausilmapiirin syntymiselle. Opiskelijan toiminta on osallistavaa ja yhteistoiminnallista. Kehittämisosaaminen Opiskelijalla on tahto ja taito kehittää omaa ja oman opetusalansa ohjausmenetelmällistä osaamista yksilö- ja ryhmätasolla. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty 60

62 Opettajan työelämäosaaminen 5 op Tällä valinnaisella opintojaksolla perehdyt työelämäsuuntautuneen oppimisen ja sen ohjaamisen erityispiirteisiin. Opit määrittämään ja jäsentämään oman alasi osaamista opetuksen ja ohjaamisen suunnittelua varten. Opintojaksolla tarkastellaan myös työelämälähtöisen toimintatavan lähtökohtia ja periaatteita ja haastetaan sinua kehittämään myös omia toimintavalmiuksiasi työelämäosaajana. Aikataulu: Ohjaaja: Ritva Nurminen Toteutus: verkossa Webinaarit: , kaksi muuta ilmoitetaan myöhemmin Opintojakso toteutetaan verkossa välisenä aikana. Opintoihin sisältyy 2-3 verkossa toteutettavaa webinaaria. Aloituswebinaari pidetään klo alkaen. Muut webinaarit ja mahdolliset ryhmäkohtaiset verkkoistunnot ilmoitetaan myöhemmin. Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa. Osaamistavoitteet Opiskelijalla on valmiudet oman alansa työelämän ja osaamisen jäsentämiseen. Hän hyödyntää työelämätuntemustaan ammatillisen opettajan työssä ja työelämäyhteistyön kehittämisessä. Opiskelija ymmärtää työelämäsuuntautuneen toimintatavan lähtökohtia ja periaatteita ja on tietoinen työelämälähtöisen oppimisen ja ohjauksen ominaispiirteistä ja toimintatavoista eri oppimisympäristöissä. Sisältö Työelämän, työn ja osaamisen muuttuvat ympäristöt Oppiminen työssä, työyhteisössä ja verkostossa Työelämälähtöisen oppimisen ohjaaminen Työelämäosaajana kehittyminen Arviointiaineisto Oppimistehtävät Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn ja verkkotyövälineiden käyttäminen Vertaisarviointi ja itsearviointi 61

63 Arviointikriteerit Arviointiaineistojen perusteella arvioidaan toimintaympäristöosaamista, työelämä- ja yrittäjyysosaamista, uuden teknologian osaamista, yhteistyö- ja verkosto-osaamista, tiedonhallintaosaamista ja reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: Toimintaympäristöosaaminen Hyväksyttävä osaaminen Opiskelija hahmottaa työtään suhteessa sille oleellisten työja toimintaympäristöjen muutokseen ja työelämäosaamisen haasteisiin. Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen Opiskelija tiedostaa työelämäosaamisen tavoitteet ja merkityksen. Opiskelija on perehtynyt työelämälähtöiseen osaamiseen, oppimiseen ja ohjaukseen. Uuden teknologian osaaminen Opiskelija hyödyntää uuden teknologian mahdollisuuksia työelämälähtöisessä toiminnassa ja pedagogisessa kehittämisessä. Yhteistyö- ja verkostoosaaminen Opiskelijalla on tahtoa ja taitoa luoda edellytyksiä työelämäyhteistyölle sekä rakentaa oppimista ja osaamista edistäviä työelämä- ja yhteistyöverkostoja. Tiedonhallintaosaaminen Opiskelija etsii ja valikoi kriittisesti sellaista tietoa, joka palvelee työelämälähtöisen osaamisen, oppimisen ja ohjauksen kehittämistä. Reflektio-osaaminen Opiskelija tiedostaa ja arvioi työelämälähtöisen opettajuuden merkitystä sekä oman työelämälähtöisen osaamisensa ja toimintansa kehittämistä. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty 62

64 Opettajan yrittäjyyskasvatusosaaminen 5 op Tällä valinnaisella opintojaksolla perehdyt laajasti yrittäjyyskasvatukseen osana opettajan työtä. Aikataulu: Opintojaksolla teet kartoituksen omasta ja työyhteisösi Ohjaaja: Lea Soininen yrittäjyyskasvatusosaamisesta. Kartoituksen perusteella laadit oppimistehtäväsi, jossa kehität omia tai yhteisösi Toteutus: verkossa yrittäjyyskasvatustoimintoja. Tämän lisäksi osallistut myös opintojakson muiden opiskelijoiden oppimistehtävien ohjaamiseen. Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa välisenä aikana. Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa Osaamistavoitteet Opettajalla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja kehittää yrittäjyyskasvatusta omassa toimintaympäristössään, eri kouluasteiden, yritysten ja aluekehitysorganisaatioiden muodostamissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Sisältö yrittäjyyskasvatuksen käsitteet, ohjausjärjestelmä, tavoitteet yrittäjyyskasvatus koulutusorganisaation strategiassa, opetussuunnitelmassa ja käytänteissä yrittäjyys osaamisena ja toimintatapana yrittäjyyskasvatuksen pedagogiset ratkaisut yrittäjyyskasvatuksen toimijat, verkostot ja tuki yrittäjyyskasvatusta tukeva toimintakulttuuri Arviointiaineisto Oppimistehtävät Osallistuminen verkkotyöskentelyyn Arviointikriteerit Arviointiaineistojen perusteella arvioidaan työelämä- ja yrittäjyysosaamista, kehittämisosaamista, uuden teknologian osaamista, tiedonhallintaosaamista ja reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: 63

65 Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen Hyväksyttävä osaaminen Opiskelija hallitsee oman alansa yrittäjyyskasvatuksen suunnittelun sekä toteuttamisen sisällölliset ja menetelmälliset periaatteet. Kehittämisosaaminen Opiskelijalla on valmiuksia ja tahtoa kehittää omaa tai yhteisönsä toimintaa yrittäjyyskasvatuksessa ja osallistua rakentavasti yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen alueellisissa, valtakunnallisissa tai kansainvälissä verkostoissa. Uuden teknologian osaaminen Opiskelija hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia opiskelussaan, vertaisohjuksessa opintojaksolla, ja hänellä on valmiuksia soveltaa niitä pedagogisesti mielekkäällä tavalla omaan ja yhteisönsä yrittäjyyskasvatustoimintaan. Tiedonhallintaosaaminen Opiskelija etsii ja valikoi kriittisesti sellaista teoreettista ja käytännöllistä tietoa, joka palvelee sekä hänen että yhteisön yrittäjyyskasvatusosaamisen kehittymistä sekä tiedon käyttöä oppimisen edistämisessä. Reflektio-osaaminen Opiskelija arvioi realistisesti ja kriittisesti oman ja yhteisönsä yrittäjyyskasvatustoiminnan lähtökohtia ja osaamista ja asettaa uusia tavoitteita oman ja yhteisönsä toiminnan kehittämiseksi yrittäjyyskasvatuksessa. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty 64

66 Opettamisen taitoja liikkuvalla kuvalla 5 op Tässä opintojaksossa suunnittelet, toteutat ja arvioit erilaisia digitaalisia materiaaleja. Tutustut digitaalisiin työmenetelmiin, rakennat digitaalisen kertomuksen, valmistat oppimateriaalia omaan opetustyöhösi. Opintojaksoon sisältyy kaksi pakollista työpajatyöskentelypäivää. Opiskelijat toimivat yhteistoiminnallisesti pääasiassa verkossa. Opintojaksoon sisältyvät tuotokset tehdään yhdessä ryhmän kanssa. Niissä etsitään ja työstetään hyviä käytäntöjä. Aikataulu: Ohjaaja: Raija Lietonen Toteutus: monimuoto Lähipäivät: , toinen ilmoitetaan myöhemmin Tuotokset julkistetaan ryhmän kesken ja niitä arvioidaan yhdessä. Sisältöjä ovat esim. liikkuvalla kuvalla kertominen itsestä ja maailmasta, liikkuvalla kuvalla toteutetut oppimistehtävät. Opinnoissa työstetään myös oman alan oppimateriaalia. Tarkemmin sisältöalueista ja ohjatusta verkkotyöskentelystä sovitaan opiskelijaryhmän ja kouluttajan kanssa. Tämän opintojakson sisällöillä ja oppimistehtävillä on vahva yhteys opettajankoulutuksen muihin opintojaksoihin. Opintojakso toteutetaan työpajatyöskentelynä ja verkkotyöskentelynä keväällä 2014 ajankohtana lähipäivä 5.2. Koulutuspaikkana on Jyväskylä. Osallistuminen on pakollinen. 2. lähipäivän ajankohta sovitaan yhdessä ryhmän kanssa. Koulutuspaikkana on Jyväskylä. Osallistuminen on pakollinen. Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa. Osaamistavoite Opiskelija osaa rakentaa digitaalisia sisältöjä pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Hän hallitsee oman alansa ilmaisun digitaalisia työmenetelmiä. Hän hyödyntää erilaisia kuvapalveluja sekä oman alansa videonjakopalveluja ja oppimateriaaleja. Valinnoissaan hän ottaa huomioon tekijänoikeudet. Sisältö digitaaliset työmenetelmät digitaalisen kertomus rakentaminen digitaalisten oppimateriaalien laatiminen videonjakopalvelut ja sosiaalinen media 65

67 Arviointiaineisto orientaatiotehtävä, jossa opiskelija kuvaa digitaalisesti omaa ammatillista kasvuaan orientaatiotehtävä, jossa opiskelija analysoi omaa lähtötasoaan ope.fi-tasojen viitoittamana oma tuotanto kuvilla, teksteillä ja liikkuvalla kuvalla opetusmateriaalia, joka on tuotettu liikkuvalla kuvalla fiktiivinen tai dokumentaarinen liikkuvalla kuvalla tuotettu esitys itsearviointi ja digitaalinen vertaispalaute (ns. mediapalaute) Arviointikriteerit Arviointiaineistojen perusteella arvioidaan uuden teknologian osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: Uuden teknologian osaaminen ja Vuorovaikutusosaaminen Hyväksyttävä osaaminen Opiskelija käyttää uuden teknologian ratkaisuja Opiskelija osaa rakentaa pedagogisesti mielekkäitä sisältöjä, joissa on mukana digitaalisia kuva-, audio- ja videoaineistoja Opiskelija osaa analysoida omia ja vertaisopiskelijoitten digitaalisia tuotoksia Opiskelija osaa työstää erilaisia materiaaleja yhdistämällä digitaalisia kertomuksia, jotka hän yhdessä ryhmän kanssa julkistaa jossakin sosiaalisen median yhteisöpalvelussa Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty 66

68 Osallistavat opetusmenetelmät 5 op Tällä valinnaisella opintojaksolla sinulla on tilaisuus perehtyä erilaisiin oppijakeskeisiin ja osallistaviin opetusmenetelmiin ja työtapoihin ja kokeilla niitä omassa opetustyössäsi. Opintojaksolla jaetaan osallistujien kokemuksia erilaisten työtapojen käytöstä ja soveltuvuudesta erilaisiin opetus- ja ohjaustilanteisiin. Opintojakso sisältää neljä lähipäivää, verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua. Opintojakso toteutetaan lukuvuonna ajankohtana Lähipäivät järjestetään Jyväskylässä ja Lähipäivien välissä pidetään webinaari, jonka ajankohta sovitaan opiskelijaryhmän kanssa. Aikataulu: Ohjaajat: Kaija Hannula ja Tuija Rautio Toteutus: monimuoto Lähipäivät: ja Webinaari: ajankohta ilmoitetaan myöhemmin Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 24 opiskelijaa. Osaamistavoitteet Opiskelija tuntee erilaisia oppijakeskeisiä ja osallistavia opetusmenetelmiä ja lähestymistapoja. Hän osaa soveltaa niitä omaan opetus- ja ohjaustyöhönsä ja perustella valitsemansa menetelmät pedagogisesti. Opiskelija kykenee kehittämään menetelmällisesti omaa työtään ja opetusalansa työkulttuuria. Sisältö opetusmenetelmien valinnan perusteet osallistavat opetus- ja arviointimenetelmät yksilö- ja ryhmäohjauksessa elämykselliset, luovat ja yhteistoiminnalliset lähestymistavat Arviointiaineisto Aktiivinen osallistuminen lähi- ja verkkotyöskentelyyn Opiskelijan valitsemasta opetusmenetelmäkokeilusta tuotettu dokumentti Erilaisten opetusmenetelmien arviointidokumentti Opiskelijan itse- ja vertaisarvioinnit 67

69 Arviointikriteerit Arviointiaineiston perusteella arvioidaan opetus-, ohjaus- ja arviointiosaamista, vuorovaikutusosaamista ja kehittämisosaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: Opetus- ohjaus- ja arviointiosaaminen Vuorovaikutusosaaminen Hyväksyttävä osaaminen Opiskelija ymmärtää opetus- ja arviointimenetelmän valinnan taustalla olevat osaamistavoitteet ja pedagogiset perustelut. Hän osaa soveltaa menetelmiä mielekkäällä tavalla yksilö- ja ryhmäopetuksessa. Opiskelija toimii eettisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteissa ja luo edellytyksiä myönteisen ilmapiirin syntymiselle. Opiskelijan toiminta on osallistavaa ja yhteistoiminnallista. Kehittämisosaaminen Opiskelijalla on tahto ja taito kehittää omaa ja oman opetusalansa opetusmenetelmällistä osaamista. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty 68

70 Sosiaalinen media pedagogisissa ratkaisuissa 5 op Tällä opintojaksolla perehdyt sosiaaliseen mediaan, sen verkostoihin, keskeisiin palveluihin ja sosiaalisen median käyttöön opetuksessa ja ohjauksessa. Opintojakson aikana tuotat yksilö-, pari- tai ryhmätyönä pedagogisesti perustellun opintokokonaisuuden tai pedagogisen käytänteen, jota voit hyödyntää omassa työssäsi. Opintojakso toteutetaan verkossa hyödyntäen sosiaalisen median palveluja. Kutsu Aikataulu: Ohjaaja: Heli Kinnunen Toteutus: verkossa Webinaarit: 2 pakollista, 2 vapaaehtoista verkkoympäristöön lähetetään opiskelijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ohjeineen viimeistään Webinaari 1: opintojakson aloitus (vaihtoehtoisia) klo tai klo Webinaari 2: tuotosten esittely (vaihtoehtoisia) klo tai klo Vapaaehtoiset webinaarit virtuaalitilassa (SecondLife/ AOKK Pedacenter) klo sekä klo Muista istunnoista (esim. tietoiskuja palveluista) sovitaan osallistujien kanssa tarvittaessa erikseen. Verkko-ohjausajat ilmoitetaan kurssin alussa. Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa. Osaamistavoite Opiskelija tuntee sosiaalisen median palveluja ja osaa hyödyntää niitä opetus- ja ohjaustyössään pedagogisesti perustellusti oman organisaationa linjausten mukaisesti ottaen huomioon tietosuoja- ja tekijänoikeuskysymykset. Sisältö Sosiaalinen media, verkostot ja linjaukset Sosiaalisen median palvelut Tietosuoja- ja tekijänoikeuskysymykset Pedagogiikka sosiaalisen median opetus- ja ohjausratkaisuissa Arviointiaineisto verkkoyhteisötyöskentely opintojakson etenemisvaiheisiin liittyvät, pedagogisen opintokokonaisuuden tai pedagogisen käytänteen tuottamisprosessia tukevat tehtävät tuotoksen esittely perusteluineen verkkoyhteisössä vertaisarviointi 69

71 itsearviointi Arviointikriteerit Arviointiaineiston perusteella arvioidaan kehittämisosaamista, yhteistyö- ja verkosto-osaamista, uuden teknologian osaamista, tiedonhallintaosaamista ja reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: Hyväksyttävä osaaminen Kehittämisosaaminen Opiskelija osaa kehittää omaa opetustyötään / organisaationsa opetuksen kehittämistyötä sekä itsenäisesti että verkostoissa hyödyntämällä sosiaalista mediaa pedagogisissa ratkaisuissa oman organisaationsa linjausten mukaisesti. Yhteistyö- ja verkostoosaaminen Uuden teknologian osaaminen Tiedonhallintaosaaminen Reflektio-osaaminen Opiskelija tietää sosiaalisen median verkostoja ja hyödyntää niitä kehittäessään omaa ja organisaationsa opetus- ja ohjaustyötä. Opiskelija tuntee sosiaalisen median palveluja ja osaa hyödyntää niitä opetus- ja ohjaustyössään pedagogisesti perustellusti ottaen huomioon tietosuoja- ja tekijänoikeuskysymykset. Opiskelija hankkii aktiivisesti tietoa oman alansa sosiaalisen median yhteisöissä ja verkostoissa. Hän seuraa sosiaalisen median palvelujen kehitystä, ja on tietoinen oman organisaationsa strategisista linjauksista ja suosituksista. Opiskelija arvioi realistisesti omaa sosiaalisen median käytön osaamistaan suhteessa arviointikriteereihin, asettaa itselleen kehittymistavoitteita ja seuraa tavoitteidensa saavuttamista, arvioi valitsemiaan menetelmiä ja muokkaa suunnitelmaansa tavoitteiden saavuttamisen mukaisesti. Hän vertaisarvioi rakentavasti muiden suorituksia. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty 70

72 Verkko osaksi opetusta 5 op Tällä opintojaksolla kehität verkossa tapahtuvan työskentelyn valmiuksiasi ja uuden teknologian osaamistasi suunnittelemalla joko yksin tai yhdessä muiden osallistujien kanssa verkossa toteutettavan opintojakson. Opintojaksoon sisältyy yksi lähipäivä Jyväskylässä ja verkkotyöskentelyä. Verkossa tapahtuvasta työskentelystä sovitaan yhdessä opintojakson alkaessa. Opintojakson oppimistehtävänä on verkko-opintojakson suunnittelu. Opintojakso toteutuu välisenä aikana. Opintojakson aloittava lähipäivä järjestetään Jyväskylässä Osallistujien enimmäismäärä tällä opintojaksolla on 20 opiskelijaa. Aikataulu: Ohjaaja: Heli Kinnunen Toteutus: monimuoto Lähipäivä: Osaamistavoittet Opiskelijalla on tahto ja taito suunnitella ja kehittää sisältöjen ja menettelyjen suhteen mielekkäitä työelämänlähtöisiä oppimisprosesseja verkko-opiskeluympäristöön tai verkkoa ja verkkovälineitä hyödyntäen sekä verkko- että sulautuvan opetuksen tarpeisiin. Hän on perehtynyt oman alansa opetussuunnitelmiin, sekä hänellä on tahto ja taito ohjata ja arvioida oppimista siten, että se mahdollistaa oppimistavoitteiden suuntaisen, oppijalähtöisen työskentelyn verkkoopiskeluympäristössä tai verkkoa ja verkkovälineitä hyödyntäen sulautuvassa opetuksessa. Hän kykenee oppimistavoitteiden saavuttamisen kannalta myönteiseen vuorovaikutukseen oppijoiden ja muiden asianosaisten kanssa verkkoympäristöissä ja verkkovälineillä. Sisältö verkko-opiskelun erityispiirteet verkkoympäristöosaaminen verkko-opiskelun suunnittelu Arviointiaineisto osallistuminen verkko-opiskeluun verkko-opintojakson suunnittelutehtävä yksin tai yhdessä ryhmän kanssa 71

73 Arviointikriteerit Arviointiaineiston perusteella arvioidaan oppimista koskevaa osaamista, uuden teknologian osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamista ja reflektio-osaamista. Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat: Oppimista koskeva osaaminen Hyväksyttävä osaaminen Opiskelija kykenee soveltamaan oppimisteorioita verkkoopiskeluympäristöissä tapahtuvan opiskelun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Uuden teknologian osaaminen Opiskelija tunnistaa verkko-opiskeluympäristöjen ja verkkoopiskelun erityispiirteet sekä hahmottaa kuinka hän voi soveltaa ohjausosaamistaan verkkoympäristöissä ja hallitsee opetuksen ja ohjauksen suunnittelemisen ja toteuttamisen verkko-opiskeluympäristöihin. Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen Opiskelija tuo aktiivisen ja myönteisen panoksensa ryhmän työskentelyyn. Reflektio-osaaminen Opiskelija kykenee tarkastelemaan oman opettajuutensa kehittymistä verkkoympäristöjen haltuunotossa kokemustensa perusteella sekä teoriatiedon valossa ja asettamaan perusteltuja tavoitteita opettajuutensa kehittämiseksi. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty 72

74 TÄRKEÄ! Yrittäjyyskasvatus Portfoliotyöskentely - opintojaksossa Yrittäjyyskasvatusosaamisen alkukartoitus Arvioi henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassasi (HOPS) omaa yrittäjyyskasvatusosaamistasi seuraavien väitteiden ja asteikon avulla. Ympyröi osaamistasi parhaiten kuvaava numerovaihtoehto: 5 = täysin samaa mieltä 4 = lähes samaa mieltä 3 = lähes eri mieltä 2 = täysin eri mieltä 1 = asia on minulle tuntematon Minulla on yritystoimintaan liittyvää koulutusta Minulla on kokemusta yritystoiminnasta Minulla on yrittäjyyskasvatukseen liittyvää koulutusta Minulla on kokemusta yrittäjyyskasvatuksesta tai -koulutuksesta Olen perehtynyt yrittäjyyskasvatuksen valtakunnallisiin ja alueellisiin linjauksiin/ohjelmiin Olen perehtynyt yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen käsitteisiin (2)

75 Olen perehtynyt yrittäjyyskasvatuksen tavoitteisiin yksilön, työelämän ja yhteiskunnan näkökulmasta Olen perehtynyt oman organisaationi/koulutusalani strategioihin ja opetussuunnitelmaan yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta Olen perehtynyt yrittäjyyden osaamisvaatimuksiin osana oman alani osaamisvaatimuksia Tunnistan yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta tukevan toimintakulttuurin piirteitä Olen perehtynyt yrittäjyyskasvatuksen käytännön toteutuksiin, oppimisympäristöihin ja menetelmiin Olen perehtynyt yrittäjyyskasvatuksen valtakunnallisiin ja alueellisiin kehittämishankkeisiin Olen perehtynyt yrittäjyyskasvatuksen eri toimijatahoihin Pohdi kokonaistulostasi ja laadi sen jälkeen kehittämistavoitteesi yrittäjyyskasvatuksessa osana henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaasi. Suunnittele missä opintojaksoissa ja miten saavutat tavoitteesi. 2(2)

76 TÄRKEÄ! Yrittäjyyskasvatus Oppimisen ohjaaminen -opintojaksossa Yrittäjyyskasvatus pähkinänkuoressa Lähde: Laaksonen, I. & Soininen, L Älä jänistä opitaan yhdessä! Yrittäjyyskasvatuksen pelikortit. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 150. Yrittäjyyskasvatuksen korttien kysymykset 1-9 antavat sinulle mahdollisuuden pohtia yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia lähtökohtia seminaareissa, oppimispiireissä ja oppimistehtävissä. Kortti 1: Yrittäjyyden käsitteitä Omaehtoinen yrittäjyys YRITTÄJYYS Sisäinen yrittäjyys Ulkoinen yrittäjyys

77 Kortti 2: Yrittäjyyden käsitteitä Selitä käsite yrittäjyyskasvatus YRITTÄJYYSKASVATUS Kortti 3: Yrittäjyyskasvatuksen perustelut Yksilön tai kansalaisen näkökulma MITEN YRITTÄJYYSKASVATUSTA PERUSTELLAAN? Organisaation tai yrityksen henkilöstön näkökulma Yhteiskunnallinen ja alueellinen ja kansainvälinen näkökulma

78 Kortti 4: Yrittäjyyskasvatuksen toimijat Oppija KOULUTUSORGANISAATIOISSA Opettaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja Koulutuspäällikkö, esimies, rehtori Kortti 5: Yrittäjyyskasvatusta tukevat oppimisympäristöt Yrityshautomo Harjoitusyritys NY-yritys Projekti

79 Kortti 6: Käsitys ihmisestä ja oppimisesta yrittäjyyskasvatuksen peruslähtökohtana Behavioristinen käsitys Kognitiivinen käsitys Konstruktivistinen käsitys Sosiokonstruktiivinen käsitys Humanistinen käsitys Kortti 7: Oppimisympäristöt ja menetelmät yrittäjämäisen toiminnan kasvun tukena. Mieti oppimisympäristöjä ja menetelmiä, joilla voidaan tukea kasvua yrittäjämäiseen toimintaan. Perustele.

80 Kortti 8: Miten yrittäjyyskasvatus näkyy eri kouluasteilla? Esiopetus ja perusopetus Toinen aste Korkea-aste Opettajankoulutus Kortti 9: Pedagogisia lähestymistapoja yrittäjyyskasvatuksessa Yhteisöllinen oppiminen Tutkiva oppiminen Ongelmalähtöinen oppiminen Ongelmaperustainen oppiminen Yhteistoiminnallinen oppiminen Kokemuksellinen oppiminen Tekemällä oppiminen Uudistava oppiminen

81 Intoa ja mieltä opettamiseen!

OPPIMISEN OHJAAMINEN OPINTOJAKSO OSANA PEDAGOGISIA OPINTOJA

OPPIMISEN OHJAAMINEN OPINTOJAKSO OSANA PEDAGOGISIA OPINTOJA 1 (5) 12.8.2013 Ohjaavalle opettajalle ja kollegaohjaajalle OPPIMISEN OHJAAMINEN OPINTOJAKSO OSANA PEDAGOGISIA OPINTOJA Opetuskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus (9 op) on keskeinen osa opettajan pedagogisia

Lisätiedot

OPPIMISEN OHJAAMINEN -OPINTOJAKSO Opetus- ja ohjaustilanteen suunnittelu ja toteutus -oppimistehtävä

OPPIMISEN OHJAAMINEN -OPINTOJAKSO Opetus- ja ohjaustilanteen suunnittelu ja toteutus -oppimistehtävä 1 (6) 18.9.2017 Ohjaavalle opettajalle ja kollegaohjaajalle OPPIMISEN OHJAAMINEN -OPINTOJAKSO Opetus- ja ohjaustilanteen suunnittelu ja toteutus -oppimistehtävä Opetuksen suunnittelu ja toteutus (10 op)

Lisätiedot

Opettajankoulutuksen käsikirja

Opettajankoulutuksen käsikirja AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS Opettajankoulutuksen käsikirja 2012-2013 AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU, JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Lukijalle Kädessäsi on se osa ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-opasta,

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja

Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2016-2017 SISÄLLYS LUKIJALLE... 3 OPETTAJAN OSAAMINEN OPINTOJEN TAVOITTEENA... 4 Oppimisen ohjaaminen... 5

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2010-2011

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2010-2011 A m m a t i l l i n e n o p e t t a j a k o r k e a k o u l u AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2010-2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KÄSIKIRJAN KÄYTTÄJÄLLE... 2 2. OPETTAJAN OSAAMINEN

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KÄSIKIRJAN KÄYTTÄJÄLLE... 2 2. OPETTAJAN OSAAMINEN OPINTOJEN TAVOITTEENA... 3

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSANA PEDAGOGISIA OPINTOJA

OPETUKSEN JA OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSANA PEDAGOGISIA OPINTOJA 1 (6) Ammatillinen opettajakorkeakoulu 13.8.2012 Ohjaavalle opettajalle ja kollegaohjaajalle OPETUKSEN JA OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSANA PEDAGOGISIA OPINTOJA Opetuksen ja ohjauksen kehittäminen (8 op) on

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE16-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 2.6.2016

Lisätiedot

Vaihtoehto D. Harjoittelu omalla paikkakunnalla ammatillisen koulutuksen parissa

Vaihtoehto D. Harjoittelu omalla paikkakunnalla ammatillisen koulutuksen parissa Vaihtoehto D. Harjoittelu omalla paikkakunnalla ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehto D:ssä opiskelija harjoittelee omalla paikkakunnalla ammatillisen koulutuksen parissa. Opetusharjoittelun

Lisätiedot

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE17-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 6.6.2017

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta. KT Jukka Lerkkanen Tievie-seminaari JKL

Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta. KT Jukka Lerkkanen Tievie-seminaari JKL Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta KT Jukka Lerkkanen 10.1.2008 Tievie-seminaari JKL eportfolio Tietokoneohjelma Valitun materiaalin esittämistapa Kokonaissisältö, josta on valittu haluttu materiaali

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? Lehtori Uudistuvassa ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa otetaan selkeä kanta opiskelijan oikeuksiin opintojen hyväksiluvun osalta. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN NÄYTTÖMUOTOINEN OPISKELU (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2010-2011

AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN NÄYTTÖMUOTOINEN OPISKELU (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2010-2011 A m m a t i l l i n e n o p e t t a j a k o r k e a k o u l u AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN NÄYTTÖMUOTOINEN OPISKELU (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2010-2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. NÄYTTÖMUOTOISEN OPISKELUN

Lisätiedot

Osaamisportfolio. Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi (5) MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON?

Osaamisportfolio. Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi (5) MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON? Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi 27.12.2017 1 (5) Osaamisportfolio MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON? Osaamisportfoliossa osoitat joko sellaisenaan tai erikseen annettujen tehtävien

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

Elektroninen portfolio osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa

Elektroninen portfolio osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa Elektroninen portfolio osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa ITK-konferenssi 18.4.2008 Jouni Huotari & Annu Niskanen 18.4.2008, JH/IT & AN/AOKK 1 AIKAISEMMIN OPITUN TUNNISTAMINEN, ARVIOINTI JA TUNNUSTAMINEN

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT

HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATUKRITEERIT Sosiaali- ja terveysala/päivitys 12.4.2011 HARJOITTELUN OHJAUKSEN LAATU 1. Tiedonkulku Suunnitellulla tiedonkululla varmistetaan yhteistyö harjoittelupaikan ja oppilaitoksen välillä. - harjoittelupaikassa

Lisätiedot

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017 Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa Erja Vitikka 2017 Arvioinnin kaksi tehtävää Arvioinnin yksilöllinen luonne Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä oppilaan itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Opintojen ohjaus Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Taustaa Opintojen ohjaaminen on strategisesti yksi kriittisimmistä prosesseistamme. Laadukkaalla ohjausprosessilla

Lisätiedot

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Tiina Anttila 16.2.2016 Esityksen sisältö 1. Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa hankeen lyhyt esittely 2. Asiantuntijuus-käsitteestä

Lisätiedot

Edeltävinä opintoina ennen opetusharjoittelun alkua tulee olla suoritettuina pakolliset ammattipedagogiset opinnot.

Edeltävinä opintoina ennen opetusharjoittelun alkua tulee olla suoritettuina pakolliset ammattipedagogiset opinnot. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee Oulun seudun harjoitteluverkostossa ilmoittautumisensa mukaisesti. Ammatillinen opettajakorkeakoulu auttaa opetusharjoittelupaikkojen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA ESR AHOT-KATSAUS A M M A T T I K O R K E A K O U L U J E N K I E L T E N J A V I E S T I N N Ä N V A S T U U O P E T T A J I E N T A P A A M I N E N 7. 2. 2 0 1 1 A N N E L I A I R O L A KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

PortfolioBasaari 8.1.2015, Kasvosali C119. Kuhanen Vesa

PortfolioBasaari 8.1.2015, Kasvosali C119. Kuhanen Vesa PortfolioBasaari 8.1.2015, Kasvosali C119 Kuhanen Vesa Väli- ja näyteportfolio osana opintoa Osaajana kehittyminen -opintojakso (5 op) Portfolio on ammattitaidon arvioinnin apuväline - osaamisperusteisuus

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu /

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE14-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 4.6.2014

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE Tämä väline on tarkoitettu tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien arviointiin. Arviointivälineellä opetussuunnitelmavastaavat arvioivat laatimiaan

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Kaakkois-Suomen ELO seminaari 26.3.2015 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus uudistuu Kyamkissa Periaatteena

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYSTUTORIN OSAAMISPASSI

KANSAINVÄLISYYSTUTORIN OSAAMISPASSI KANSAINVÄLISYYSTUTORIN OSAAMISPASSI Nimi Opetuspiste OSAAMISPASSI Kansainvälisyystutor -opinnot kuuluvat etiikan opintoihin. Saamasi opintoviikkomäärän laajuus riippuu siitä, miten paljon syvennät osaamistasi

Lisätiedot

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi 2005 Perusopetus Ellen Piesanen & Ulla Kiviniemi

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi 2005 Perusopetus Ellen Piesanen & Ulla Kiviniemi Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi 2005 Perusopetus Ellen Piesanen & Ulla Kiviniemi Peruskoulutus Kyselylomake KYSELYLOMAKE Taustatiedot Pedagogiset opinnot / opettajankoulutusopinnot

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

ORIENTOIVIEN LUENTOJEN AIKATAULU (loput aikataulut)

ORIENTOIVIEN LUENTOJEN AIKATAULU (loput aikataulut) Tänään aiheena 0 Muistutus fuxi-iltapäivästä. Alkaa to 4.9. klo 12.30 salissa L6. - opiskelijakeskus, YTHS, yliopistopastori, SOOL, ainejärjestön ja pienryhmäohjaajien järjestämää ohjelmaa 0 Orientoivien

Lisätiedot

Pitkäjänteistä arviointia lukiokoulutuksessa (B4)

Pitkäjänteistä arviointia lukiokoulutuksessa (B4) Pitkäjänteistä arviointia lukiokoulutuksessa (B4) Tiina Tähkä, Mikko Hartikainen OPPIMISEN ARVIOINNIN KANSALLINEN KONFERENSSI 10. 11.4.2017, Helsinki, Messukeskus Kysymyksiä Miten arviointi vahvistaa opiskelijan

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (A100305) ja Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (A040011)

Opetusharjoittelu 11 op (A100305) ja Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (A040011) Opetusharjoittelu 11 op (A100305) ja Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (A040011) Opetusharjoitteluprosessin eteneminen Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa

Lisätiedot

Selvitys aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) prosesseista korkeakouluissa

Selvitys aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) prosesseista korkeakouluissa Selvitys aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen (AHOT) prosesseista korkeakouluissa Pia Mikkola Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 2.11.2017 Mitä halutaan selvittää? AHOT-prosessi

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot