Usko ja tiede -seminaarit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Usko ja tiede -seminaarit"

Transkriptio

1 LISÄÄ TIETOA, MATERIAALIT: Usko ja tiede -seminaarit Usko ja tiede -seminaareissa tuomme kristittyinä esille teististä näkökulmaa, jonka mukaan Jumala loi maailman. Tieteen tulosten arviointi ja tulkinta teistisestä näkökulmasta on erittäin perusteltua sekä luo vahvan ja oikeutetun tietoperustan tieteelliselle ajattelulle ja tutkimukselle: ID suunnittelun jälkiä tutkiva tiede. Luennoijat: FT Martin Stenberg, FT Vesa Palonen, MMT, Dos Lennart Saari ja LL Pekka Reinikainen sekä LL Mikko Tuuliranta ja FL Pauli Ojala. Aiempia tilaisuuksia: Espoo, Turku, Helsinki, Lahti, Pori ja nyt Lohja Lisäksi tulossa xx 2015 Ryttylä; Oulu; Helsinki, Saalem; Tukholma Radio Dei 6.10., ja keväällä 2015 vielä 2-3 ohjelmaa; Yhteinen kirja Usko ja tiede Tietoperusteita luomakunnan älykkäälle suunnittelulle ilmestyy 11/2014. Uusia Arkeologisia todisteita Raamatusta

2 Alussa loi Jumala!? Universumi syntyi tyhjästä ilman toimijoita tai syytä..!? Juutalaiskristillinen teismi - Creation Science - Intelligent Design (ID, suunnitelmallisuus havaittavissa Informaation kautta) - Jumala ilmoittanut itsestään Raamatussa ja historiassa sekä luonnossa Teistinen evoluutio - Jumala ohjannut kehitysprosesseja Alkuräjähdys, universumin synty ja laajeneminen Informaation, energian ja aineshiukkasten synty Luonnonlakien ja universumin kehitys Energeettis- ja ekosysteemiset järjestelmät Monitasoiset sfäärit (kehät) Systemaattinen täsmennetty hienosäätö Elämän ja tietoisuuden synty Elävä solu : DNA/geenit ja biomolekyylikoneisto Kasvit, eläimet ja ihminen Luonnon diversiteetti, symbioosit ja integraatio Objektiiviset arvot Luonnollinen moraalilaki Ateismi, materialismi, evolutionismi Metafyysinen naturalismi - Ei Jumalaa - Ei tietoa Jumalasta Metodologinen naturalismi - Ei kantaa Jumalan olemassaoloon

3 Evoluutioajattelun kehittyminen Evolutionismilla on selkeät juuret Hinduismin ikuinen materian periaatteissa Tuotiin läntiseen ajatteluun (Pythagoras ekr.) ja laajennettiin Panteismin kautta naturalistiseksi evoluutioksi antiikin ajan filosofiassa Osa filosofeista päätteli naturalistisesti maailmankaikkeuden ja elämän synnystä ikuiset atomit (Demokritos ekr.), ajatus kehittymisestä (evoluutio; Epikuros ekr.) luonnonvalinnan idea (Lucretius ekr.) Muutamat (Sokrates, Platon) liittivät teistisesti universumin syntyyn jumalat Evoluutioajattelu Darwinin muotoilemaksi kehitysopiksi (1859) Darvinismin biologinen selitysmalli sisältää perustelemattomia elementtejä Naturalismi hyödyntää teististä metodologiaa, mutta tulkitsee naturalistisesti Puuttuva Informaatio lisätään tutkijan sekä teknologian kautta Eurooppalaiseen ajatteluun Hackelin kautta luvun alussa (Pauli Ojala) Keskustelu jatkuu?!

4 Käsitteitä Kosminen evoluutio Tieteellinen luomiskertomus : Informaation, energian, atomien, luonnonlakien sekä universumin synty ja kehitys tyhjästä ilman toimijoita tai syytä? Kemiallinen evoluutio Elämän synty elottomasta Biologinen evoluutio Makroevoluutio: uudet ominaisuudet ja rakenteet; eri lajien välinen kehitys Edellyttää uutta geneettistä Informaatiota, muutoksia Bio-kosmokseen! Mikroevoluutio: lajien sisäinen kehitys ja sopeutuminen ympäristöön Esiintymistiheys, lajin sisäiset ja populaation määrälliset muutokset; ei voi toimia makroevoluution perustana (kehitysbiologi Scott Gilbert 1980) Metabiologinen evoluutio Psyko-mentaalisuus: tietoisuus ja aivot Evoluutiotekijät Sattuma ja luonnonvalinta sekä mutaatio (geenimuutokset) ja rekombinaatio (geenien yhdistyminen) Lisätekijöitä etsitään: itse-ohjautuminen/organisoituminen (vaatii informaatiota) tai emergenssi (itsestään ilmaantuminen, viittaa panteismiin)

5 Elämää varten hienosäädettyä Kosminen hienosäätö Universumin lukuisat muuttujat sekä toiminnallinen rakenne ovat elämälle erittäin tarkkaan sovitettuja Ekologinen hienosäätö Biodiversiteetin perustana syvällinen Informaation hankinta, jakaminen ja moniulotteinen yhteistyö Kognitiivinen hienosäätö Ihmisen sosiaalinen ja henkinen rakenne sekä erittäin kehittynyt moniulotteisen Informaation havainto- ja hyödyntämiskyky Havainnointi empiirisesti Information avulla Moniulotteinen täsmennetty Informaatio kaiken perustana

6 Universumin synty - Alkulaajeneminen Jes 40 & 45 Hän levittää taivaan niinkuin harson, pingoittaa sen niinkuin teltan asuttavaksi Hän on kutsunut koolle kaikki sen joukot. Job 38 Tunnetko taivaan lait sinäkö säädät, miten se maata vallitsee? Jer 31 Näin sanoo Herra joka on pannut auringon kuun tähdet lakiensa mukaan valaisemaan Hän liikuttaa meren. Ps 19 Aurinko riemuitsee kuin sankari rataansa juostessaan. Natural laws Job 26 Maa roikkuu tyhjyyden päällä. Room 1 Hänen näkymätön olemuksensa iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa... ovat Hänen teoissansa maailman luomisesta asti nähtävinä. Hebr 11 maailma on rakennettu Jumalan sanalla Jer 10 viisaudella taidolla Ps 19 Taivaat julistavat Jumalan kunniaa...hänen kättensä tekoja se ei ole puhetta kieltä, jonka ääni ei kuuluisi

7 Älykkyys, Informaatio ja Elämä Informaatio kaikkien tunnustama ilmiö Keskeisin tekijä yhteiskunnassa, tieteessä, liiketaloudessa ja tekniikassa etc. Moniulotteista, monimutkaista ja täsmennettyä Informaatiota Älykkyyden synty Evoluutiossa kehityksen tulos? Kristillisessä Teismissä kehityksen lähtökohta! Aine, energia ja luonnonlait sisältävät moniulotteista Informaatiota Informaatio universumin perusta ja edellytys - Bits before It! Vain Älykkyys luo Informaatiota Luonnonlait, algoritmit, funktiot, sattuma tai aine eivät deterministisinä voi tuottaa uutta Informaatiota sisältävät ja kantavat annettua Informaatiota Teismi: Älykkyys Informaatio Elämä Kaikkiaan myös täsmennetyn Informaation moniulotteisuus, apriorisuus ja abstraktisuus falsifioi evoluution Evoluutiobiologian suurin ongelma ja myytti Elämän ja Informaation synty ilman Älykkyyttä..!? (Manfred Eigen)

8 Informaation Moniulotteisuus SEMANTTINEN TIETO - Merkitys, konsepti - Ajatus, idea METAÄLY TEKOÄLY DATA - Kvantitatiivisuus ÄLYKKYYS - Tilakuvaukset - Vakiot, muuttujat LÄSNÄ-ÄLY PARVIÄLY TIETÄMYS - Tekijät, suhteet - Universaalius - Aika, prosessit HILJAISTA TIETOA PIILEVÄÄ TIETOA

9 Evoluutiotekijät ja Informaation tasot UNIVERSUMIN SYNTY LAAJENEMINEN, ALKURÄJÄHDYS - Ei evoluutiotekijöitä eikä tilastollista satunnaisuutta Evoluutiotekijät Tyhjyys, aineettomuus energia alkeishiukkaset luonnonlait Sattuma Evoluutiotasot Informaation tasot Systeemisabstraktinen taso - Universumin rakenne - Energeettis-/ Ekosysteemiset Kehät - Metainformaatio Fysikaalismaterialistinen taso - Atomit, molekyylit ELÄVÄ SOLU JA GENEETTINEN INFORMAATIO Mutaatio, rekombinaatio Luonnonvalinta Mahdollisia kaivattuja lisätekijöitä: - itse-organisointi tai -ohjautuvuus - epämääräinen emergenssi Biologinen taso - Elävä solu - DNA Metabiologinen/ Psykologismentaalinen taso - Aivot, tietoisuus

10 Tietopääoman ulottuvuudet Aineeton pääoma (intangible capital, Bourdieu 1983; Sveiby 1998 ) Psyko-mentaalinen äly (psychological capital, Luthans et al. 2004) Parviäly (swarm intelligence, Bonabeu 1999) L1 Lähtökohta L2 L3 Läsnä-äly (ambient intelligence, Rabaey 2005; ubiquitous computing, Weiser 1991) Meta- ja tekoäly (Stenberg 2012; Hyvönen et al. 1993)

11 Apobetiikka Pragmatiikka Semantiikka Syntaksi Empirismi PÄÄMÄÄRÄ Lähettäjä vastaanottajat: toimijat, roolit ja vastuut Tavoitteet ja tulokset TIETÄMYS Toimintamallit ja käytänteet sekä prosessit Toimijoiden keskinäinen suhde ja aikatekijät Universaalius TIETO Ajatus, idea tai konsepti Merkitys DATA Vakiot ja muuttujat sekä määrän ja tilan kuvaukset Signaalit, merkit ja symbolit METATIETO Apriorisuus Rakenne, muoto ja tietotyyppi sekä talletusalustat Koodausjärjestelmät TIEDON TODENNÄKÖISYYSPERUSTA Statistiikka Signaalien tilastollinen käsittely

12 Informaation lait ISL Informaation säilymisen laki (Dembski 2002; Medawar1984) - Luonnolliset syyt, algoritmit, sattuma tai funktiot eivät kykene luomaan uutta Informaatiota Toimijat Informaatio on aineetonta ja moniulotteista Informaatio on todellisuuden perusta, ei ominaisuus Informaatio on aineesta tai energiasta riippumatonta Luonne Alkuperä Informaatio ei synny sattuman tuloksena Energia tai aine eivät voi tuottaa mitään aineetonta Luonnonlait, funktiot tai algoritmit eivät voi deterministisinä tuottaa Informaatiota Informaatio edellyttää lähettäjää ja vastaanottajia Lähettäjä voidaan aina jäljittää persoonalliseen älykkyyteen Informaatio vaatii aineellisen tai energeettisen talletusalustan Informaatio edellyttää älykkäitä koodausjärjestelmiä Käsittely (Soveltaen Gitt 2006, Dembski 2002)

13 Tietokäsitysten moninaisuus MERKITYS Suuri EPÄTOSI TOSI Naturalismi - havainto, muisti, järjellinen päättely ja teorian valinnan kriteerit Intuitionismi - lisäksi (luontaiset) arvointuitiot Supranaturalismi - lisäksi ilmoitustieto (Raamattu) ja uskonnollinen kokemus T I E T O P E R U S T A T Pieni Historia Tulevaisuus

14 Informaatio todistaa suunnittelusta Määrät ~ dataa, merkitys ~ semanttista sekä suhdetieto ~ tietämystä Sattumalla tai kaaoksella ei voi perustella lukuisten täsmennettyjen elämälle hienosäädettyjen muuttujien ja vakioiden arvoja ja merkitystä Evoluutiotekijät eivät voi tuottaa konseptia, merkitystä tai tarkoitusta Lukuisten tekijöiden integroitu keskinäinen suhde ja perustason tekijöiden universaalisuus edellyttävät kokonaissuunnitelmaa, jossa käsitys eri tasoista Rakenteet ja tekijät ~ metatietoa Rakenteiden, prosessien ja tekijöiden sekä koodijärjestelmien a priorisuus mallit ennen toteumaa, vakava evoluutioajattelun falsifiointi! Eri tieteenalat perustavat havaintonsa systemaattiseen Informaatioon Saadaan olioista ja eliöistä ja päätellään erilaisia älykkyyden kädenjälkiä Arkeologiset löydöt, historia, paleontologia, fossiilit, taide jne. kertovat suunnitelmallisesta toiminnasta ja toimijoista varmoin empiirisin havainnoin Luonnonlait määritettiin saatujen havaintojen (Informaation) perusteella

15 Ekosysteemit ja Informaatio Ekosysteemipalvelut ja ekososiaalisuus Luonnon ja Inhimillisen toiminnan integroituminen Luonnon varantojen uusiutuminen energian avulla Energeettinen järjestelmä Edellytykset ja yleisrakenne: ulkoinen energialähde, energian virtaus, funktionaalisten eliöryhmien verkostot ja ravinnekierrot sekä tarvittavat sfäärit Sfäärit (ekologiset kehät) ja alkuaineiden kiertoprosessit (hiili, typpi, yms.) Biodiversiteetti Elämän mittava monimuotoisuus perustuu vastavuoroisiin ekologisiin palveluihin, joita lajit tarjoavat toisilleen järjestelmän ylläpitämiseksi Mikro-organismit mahdollistavat monisoluisten elämänmuotojen elinympäristön Symbioosit Mutualismi - molempia osapuolia hyödyntävä symmetrinen suhde Kommensalismi - toinen osapuoli hyötyy vaikuttamatta toiseen Epäsymmetria - osapuolia hyödyntävä/haittaava suhde (loissuhde, parasitismi) Mikrobiyhteisöjen tärkein muoto on biofilmi populaatiot (tunnetaan < 1 %), kasvien juurissa sekä ihmisen ja eläinten limakalvoilla Universaalius Mikrobiyhteisöjen käyttäytymisessä ja toiminnassa on tiedon kompleksisuuden metataso, joka ylittää niiden yksilöiden olemuksen

16 Kasvit ja Informaatio Yhteyttäminen eli fotosynteesi on biokemiallinen prosessi kasvisolut tuottavat auringon säteilyenergian avulla hiilidioksidista ja vedestä happea sekä glukoosia: 6 CO H 2 O + energia C 6 H 12 O O 2 Kemosynteesi: merten syvyyksissä mikrobien toimesta tapahtuva biokemiallinen yhteyttämisprosessi ilman auringonvaloa Tiedonhankinta ympäristöä havainnoimalla mm.: (Trewavas 2005) kemiallisista ärsykkeistä, painovoiman vaikutuksesta, valosta, kosteudesta, lämpötilan muutoksista, happi- ja hiilidioksidipitoisuuksista, loisista (torjunta, myrkyt), fyysisistä vahingoista ja kosketuksesta (mekaaniset häiriöt), maaperän kasvuolosuhteista (ravinteet) Reagointi monin eri tavoin (reaktiot, käytös, kasvu ja kehitys, torjunta, yms.) Kehittämällä tuoksuja, torjuntakemikaaleja, erittämällä hormoneja, etc. Lehtien ja kukinnon valohakuisuus sekä vuorokausirytmitys (valo, lämpö) Kasvien ja eläinten yhteistyö sekä kemiallinen tiedonjakaminen Metsä ilmentää kokonaisvaltaista yhteistyötä (maanalaisesti/-päällisesti) Tuoksut, eritteet, hätäkutsut, pölyttäjien vaihto, symbioosit, ravinnon jako, etc.!

17 Evoluutiotekijät eivät luo Informaatiota OLETUKSET: abstraktien synty tyhjästä, niiden koodaus ja säilyminen jossain tilassa sekä tulkintajärjestelmien ja tulevien käyttäjien olemassaolo..!? A) Sattuma 1- n. kierros J 2-n. kierros A tulos..ja - onko syntynyt uutta informaatiota..tulkinnat ja testaus: - Suomi merkitsee sidossanaa tai + - Ruotsi, Saksa merkitsee myöntämistä tai kyllä - Englanti/muut kielet ei mitään merkitystä, ehkä mielenkiintoinen Tilastollinen sattuma ei pysty luomaan tai muodostamaan merkitystä, ideaa eikä konseptia (tietoa tai tietämystä) eikä koodijärjestelmää tai ominaisuuksia (metadataa, edellyttää tietoista kohdetta) eikä elämälle hienosäädettyä dataa - Genomissa merkittävä määrä myös metatietoa (http://creation.com/dr-robert-carter) - Metatieto mitätöi evoluution, sillä metatieto määrittää myös informaation hyödyntämistasot (Williams, 2007) B) Luonnonvalinta - Evoluutio/Darwin: olemassa olevista valikoituu ja kasautuu vahvimmat ja/tai sopeutuvimmat kilpailu, pakko, satunnaisuus ja olosuhteet: vain osaprosesseja, eivät tuota uutta informaatiota C) Mutaatio ainoa menetelmä geneettiseen muutokseen - ei tuota uutta lisäinformaatiota merkitys ja tarkoitus sekä käyttö muuttuvat epämääräisiksi, mistä sisältö ja tulkinta uuden käsitteen käyttö edellyttää lisäinformaatiota uusi sisältö (idea, konsepti) sekä sen koodaus- ja tulkintajärjestelmä tuotettava ulkopuolelta Uus-darvinismi on käytännössä kuollut huolimatta sen sitkeästä säilymisestä oppikirjojen oikeaoppisuutena (paleontologi Stehen Gould 1980).

18 Metatiedosta viisaudeksi 1) Syntaksit ja metatieto - koodi-/merkkijärjestelmän kehittäminen (nykyisin lukuisia eri merkkijonoja käyttäviä) --> ilmiasu (merkit ja symbolit) ja talletusalusta sekä säännöstö - skandinaavisia kirjaimia ja numeroita sekä erikoismerkkejä about ~ 60 2) Statistiikkaa ja data Täsmennettyä ja todennäköistä, mutta ei monimutkaista Tilastollisen sattuman kannalta täysin merkityksetön lause: ianap iy nyt slsttuatma kpntii ojuseek koaviaka eikipeiel uuspsa etlnääee iaanilslnoi llntäöi eäsk aj aj - Yllä olevassa lauseessa 106 merkkiä, joten todennäköisyys syntaktisesti Täsmennettyä, monimutkaista ja epätodennäköistä, TMI Apina syntyi sattumalta ja juoksee pitkin aavikkoa ja kiipeilee puussa sekä ääntelee aina silloin tällöin - Täsmennys edellyttää metainformaatiota (koodijärjestelmä, tulkitsija, etc.) - Tarkoitus ja konsepti edellyttää semanttista tietoa (mikä/millainen on/miten toimii Apina..?) 3) Semantiikka, tieto ja tietämys - Mistä ja miten saadaan tai kehitetään merkitys ja sisältö joka sanalle sekä niiden keskinäin suhde? - Lisäksi kielen erityispiirteet äänensävy, taso, kehonkieli, tunteet, yms. Jne. 4) Pragmatiikka ja apobetiikka - lähettäjä ja vastaanottajat, ymmärrys ja viisaus - tulkinnan jälkeen siirrettävä aineelliseen ja kehitettäväksi - aineellisesta (fysikaalis-materialistinen) eläväksi ja toimivaksi elinkaariksi (biologinen) sekä henkiseksi/hengelliseksi (psyko-mentaalinen taso)..?

19 Evoluutiotekijöiden falsifiointi - Sattuma ei ole luonnontieteellinen käsite - ei merkitystä eikä roolia uuden Informaation luomisessa! - Luonnonvalinnan evolutionistinen tulkinta pinnallinen ja puutteellinen - Kilpailu, pakko ja olosuhteet vain yksittäisiä osatekijöitä - Biodiversiteetin toiminta perustuu erittäin vahvasti eri eläin- ja kasvilajien keskinäiseen ja aktiiviseen moniulotteisen Informaation hankintaan, hyödyntämiseen ja jakamiseen - Biodiversiteetille ominaista syvä yhteistyö ja verkostoituminen, jotka edellyttävät parviälyä ja universaalisuutta - Altruismi (ihmiset sekä kasvi- ja eläinlajit) ei perusteltavissa evolutionismilla - Uusdarvinistinen luontokäsitys lähes varmasti väärä (Nagel 2012, Løvtrup 1987) - Mutaatiot - Voivat lisätä ja poistaa tai aktivoida piileviä ja passiivisia spesifisiä (mikroevolutiivisia) ominaisuuksia - Muutos ja sen suunta sekä pysyvyys ja tasot (yksilö, populaatio) - Eivät tuota makroevoluution edellyttämää uutta Informaatiota Biokosmokseen (lajigeneettinen kokonaisuus) - Mutaatiot säädeltyjä: muutokset ohjelmoituja, organismi reagoi ympäristöönsä älykkäästi (geneetikko J.A. Shapiro, Chicagon yliopisto) - Älykkyys, Informaatio ja elämä: evoluution mahdottomuus

20 Naturalismin seurauksia Tutkimusavaruuden rajallisuus (< 5 % Universumista) Ideologinen paradigma (Nobelisti ja fyysikko Robert B. Laughlin) Materialistinen tieto- ja ihmiskäsitys Poliittis-uskonnollis-taloudelliset intressit ja hyötyajattelu Evolutionistinen historian tulkinta Paradigman ennakko-oletukset ja kritiikittömyys ohjaavat tutkimustyötä Epäluottamus älykkyyteen ja järjelliseen päättelyyn Luovuuden ja innovatiivisuuden sekä tieteen edistymisen este Kyseenalaistamattomuus voi aiheuttaa laiskaa tutkimusmoraalia ja auktoriteettiuskoa Objektiivisten arvojen ja moraalin subjektiivisuus..?!

21 Lisäajatuksia Naturalistinen tutkija ja tutkimusprosessi Tutkija tuo Informaatiota ja metaälyä tutkimusprosessiin (suunnattu evoluutio) (teknologia, metodit, tutkimusympäristö) Näin ollen tutkimusprosessin perustuu teistiseen viitekehykseen, mutta tulokset käännetään naturalismissa evoluutiota tukeviksi SETI SETI -hanke: ihminen etsii älykkyyttä (avaruudestakin), mutta rajatulle viitekehyksellä Panspermia geneettinen koodi tullut ulkoavaruudesta..? ID:n vastustaminen Epätoivoista ja ideologista älykkyyden ja systemaattisuuden kieltämistä Inhimillisen järjellisyyden ja todisteiden vähättelyä Lisäksi mm. - Ei todisteita tai näyttöä kosmisesta, kemiallisesta, makrobiologisesta eikä metabiologisesta evoluutiosta, mekanismit eivät toimi! - Fossiilit (punktualismi) ja palautumaton monimutkaisuus viittaavat luomiseen - Palautumaton biologinen monimutkaisuus ja täsmennetty moniulotteinen Informaatio - Jos fysiikan lakeja ei rikota, ne eivät yksinään selitä universumin kehittymistä - Biosfäärin evoluutio on osin luonnonlakien ulottumattomuudessa (Kauffman 2010)

22 Tietoteoreettista argumentointia Kaikella olevalla on alku ja syy (välttämättömyys tai ulkopuolinen tekijä) Koska olemassa oleva universumi olisi voinut kehittyä äärettömän erityyppiseksi, ei olemassa olevan universumin synty ole välttämättömyys Siksi universumin alku ja syy on Jumala. Kaikki olemassa olevat oliot ja eliöt sekä abstraktit sisältävät informaatiota Informaation olemassaololle on alku ja syy (välttämättömyys tai ulkopuolinen tekijä) Koska olemassa oleva universumi olisi voinut sisältää äärettömän erityyppistä informaatiota, ei monimutkaisen ja elämälle hienosäädetyn informaation synty ole välttämättömyys Siksi informaation alku ja syy sekä lähettäjä on Jumala.

23 Johtopäätöksiä Koska täsmennetty moniulotteinen Informaatio on alkuperältään aineetonta sekä älykkyyttä edellyttävää vapaan tahdon ja tarkoituksen psyko-mentaalista ilmentymää rakenteen, ominaisuuksien ja sisällön suhteen määriteltyä elämälle hienosäädettyä ja systeemisesti integroitua Systeemis-abstraktinen taso (Rakenne, prosessit, ekologia, sfäärit, kieli, koodit, yms.) Fysikalistis-materialistinen taso (atomit, energia, universumi ) Biologinen taso (DNA/geenit ) Meta-biologinen/Psyko-mentaalinen taso (tietoisuus ) täsmennettyä ja palautumattoman monimutkaista älykkäästi koodattua ja tulkittavissa olevaa eri koodijärjestelmiä ja talletusalustoja hyödyntävää semanttisesti apriorista ja täydellistä äärimmäisen tiheään pakattua (10 21 bits/cm 3 ~ 7,7*10 12 Raamattua/A4) erittäin kattavaa ja moniulotteista sekä optimoitua edellyttää Informaatio älykästä suunnittelijaa Jumalaa!

24 Alussa loi Jumala! TIETOPERUSTA: 1) Jumalan ilmoitus, Raamattu Usko perustuu ilmoituksen luotettavuuteen 2) Jumalan teot luonnossa vahvistavat ilmoituksen Tietoperusta monitieteellisen tutkimuksen avulla 3) Inhimilliset teot Usko todentuu toiminnan ja tiedonhankinnan kautta

25 Keskustelua Mielipiteitä, kommentointia, pohdintaa, ja kysymyksiä..!? Palautetta annettavissa myös:

Steven Kelly & Mia+Janne

Steven Kelly & Mia+Janne Luomisoppi evoluutio Steven Kelly & Mia+Janne Tämä ei ole väittely! Pidetään kiinni yhteisestä uskosta: Alussa Jumala loi Se, että on Luoja, ratkaisee paljon: käytetään sitä rohkeasti apologiassa Eri mielipiteitä

Lisätiedot

Biologia. Pakolliset kurssit. 1. Eliömaailma (BI1)

Biologia. Pakolliset kurssit. 1. Eliömaailma (BI1) Biologia Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuus biosysteemien eri tasoilla

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

4. Yksilöiden sopeutuminen ympäristöön

4. Yksilöiden sopeutuminen ympäristöön 4. Yksilöiden sopeutuminen ympäristöön Sisällys 1. Avainsanat 2. Sopeutuminen 3. Ympäristön resurssit 4. Abioottiset tekijät 1/2 5. Abioottiset tekijät 2/2 6. Optimi- ja sietoalue 7. Yhteyttäminen 8. Kasvien

Lisätiedot

FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia LOGIIKKA. 1.1 Logiikan ymmärtämiseksi on tärkeää osata erottaa muoto ja sisältö toisistaan:

FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia LOGIIKKA. 1.1 Logiikan ymmärtämiseksi on tärkeää osata erottaa muoto ja sisältö toisistaan: LOGIIKKA 1 Mitä logiikka on? päättelyn tiede o oppi muodollisesti pätevästä päättelystä 1.1 Logiikan ymmärtämiseksi on tärkeää osata erottaa muoto ja sisältö toisistaan: sisältö, merkitys: onko jokin premissi

Lisätiedot

4. Johannes Duns Scotus (k. 1308)

4. Johannes Duns Scotus (k. 1308) 4. Johannes Duns Scotus (k. 1308) 57 Elämä Skotlannista fransiskaani, opiskeli Oxfordissa ja Pariisissa opetti pari vuotta Pariisissa ja vähän aikaa Kölnissä doctor subtilis (terävä/hienosyinen opettaja)

Lisätiedot

Perinnöllinen informaatio ja geneettinen koodi.

Perinnöllinen informaatio ja geneettinen koodi. Tehtävä A1 Kirjoita essee aiheesta: Perinnöllinen informaatio ja geneettinen koodi. Vastaa esseemuotoisesti, älä käytä ranskalaisia viivoja. Piirroksia voi käyttää. Vastauksessa luetaan ansioksi selkeä

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Metsien ekologia ja käyttö

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Metsien ekologia ja käyttö Helsingin yliopisto, 0.5.01 Tehtävä 1: Pisteet /5 pistettä B-OSA, 0 p. Vastaa johdonmukaisesti kokonaisilla lauseilla. Älä ylitä annettua vastaustilaa! 1. Kuvaa sienten tehtävät metsäekosysteemissä (5

Lisätiedot

Etiikan mahdollisuudesta tieteenä. Henrik Rydenfelt Helsingin yliopisto

Etiikan mahdollisuudesta tieteenä. Henrik Rydenfelt Helsingin yliopisto Etiikan mahdollisuudesta tieteenä Henrik Rydenfelt Helsingin yliopisto Etiikka tieteenä? Filosofit ja ei-filosofit eivät pidä etiikkaa tieteenä Tiede tutkii sitä, miten asiat ovat, ei miten asioiden tulisi

Lisätiedot

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15 Tietoteoria Tiedon käsite ja logiikan perusteita Tietoteoria etsii vastauksia kysymyksiin Mitä tieto on? Miten tietoa hankitaan? Mitä on totuus? Minkälaiseen tietoon voi luottaa? Mitä voi tietää? Tieto?

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

Tommi Nieminen. 35. Kielitieteen päivät Vaasa

Tommi Nieminen. 35. Kielitieteen päivät Vaasa Kielten laitos Jyväskylän yliopisto 35. Kielitieteen päivät Vaasa 23. 24.5.2008 Jäsennys Jäsennys Jäsennys Jäsennys Metateorian ongelma taustalla kielitieteen metateorian tai tieteenparadigman epätyydyttävä

Lisätiedot

BIOLOGIA 1. kurssi 7. luokka

BIOLOGIA 1. kurssi 7. luokka 1. kurssi 7. luokka Kurssin tavoitteena on ohjata oppilasta ymmärtämään elämän perusilmiöitä ja vesiekosysteemien rakennetta ja toimintaa. Tavoitteena on, että oppilas oppii tunnistamaan ja luokittelemaan

Lisätiedot

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto Tutkimuksellisia lähestymistapoja 15.2.2016 Timo Laine 1. Miksi kasvatusta tutkitaan ja miksi me opiskelemme sen tutkimista eikä vain tuloksia? 2. Tutkimisen filosofiset

Lisätiedot

Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN

Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN Oppilaiden ennakkokäsityksiä avaruuteen liittyen Aurinko kiertää Maata Vuodenaikojen vaihtelu johtuu siitä,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma mitä se on ja mitä se ei ole. SML pulmaparlamentti mv

Opetussuunnitelma mitä se on ja mitä se ei ole. SML pulmaparlamentti mv Opetussuunnitelma mitä se on ja mitä se ei ole SML pulmaparlamentti 11.09.2015 Jo muinaiset kreikkalaiset 3 näkökulmaa opetussuunnitelmaan 1) ops sisältöjen kokoelmana 2) ops systeemisenä kuvauksena oppimisesta

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMISEN UUDET ULOTTUVUUDET. Esa Poikela 15.5.2013 ETAPPI 13 Lapin aikuiskoulutusfoorumi

OSAAMISEN KEHITTÄMISEN UUDET ULOTTUVUUDET. Esa Poikela 15.5.2013 ETAPPI 13 Lapin aikuiskoulutusfoorumi OSAAMISEN KEHITTÄMISEN UUDET ULOTTUVUUDET Esa Poikela 15.5.2013 ETAPPI 13 aikuiskoulutusfoorumi Osaamisen kehittämisen uudet ulottuvuudet A Oppimisen ja osaamisen tuottaminen Maailman hypoteesit Osaamisen

Lisätiedot

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Biologinen tieto ja ymmärrys 7 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja tunnistamaan

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Eskatologia. Oppi lopusta

Eskatologia. Oppi lopusta Eskatologia Oppi lopusta ta eskhata = viimeiset ajat/tapahtumat Oppi lopusta ja maailmankaikkeuden päätöksestä Ihmisen kuolema = oman elämän eskatologinen loppu Maailmanloppu koko todellisuuden eskatologinen

Lisätiedot

5.7 Biologia Perusopetus Opetuksen tavoitteet Valinnaiset kurssit 1. Elämä ja evoluutio (bi1) 2. Ekosysteemit ja ympäristönsuojelu (bi2)

5.7 Biologia Perusopetus Opetuksen tavoitteet Valinnaiset kurssit 1. Elämä ja evoluutio (bi1) 2. Ekosysteemit ja ympäristönsuojelu (bi2) 5.7 Biologia Biologia tutkii elämää ja sen edellytyksiä. Opetus syventää aikuisopiskelijan luonnontuntemusta ja auttaa ymmärtämään luonnon perusilmiöitä. Biologian opiskelu kehittää opiskelijan luonnontieteellistä

Lisätiedot

Naturalistinen ihmiskäsitys

Naturalistinen ihmiskäsitys IHMISKÄSITYKSET Naturalistinen ihmiskäsitys Ihminen on olento, joka ei poikkea kovin paljon eläimistä: ajattelulle ja toiminnalle on olemassa aina jokin syy, joka voidaan saada selville. Ihminen ei ole

Lisätiedot

S Laskennallinen systeemibiologia

S Laskennallinen systeemibiologia S-114.2510 Laskennallinen systeemibiologia 3. Harjoitus 1. Koska tilanne on Hardy-Weinbergin tasapainossa luonnonvalintaa lukuunottamatta, saadaan alleeleista muodostuvien eri tsygoottien genotyyppifrekvenssit

Lisätiedot

Evoluutio ja luominen. Mian tekemä esitys Jannen esittämänä

Evoluutio ja luominen. Mian tekemä esitys Jannen esittämänä Evoluutio ja luominen Mian tekemä esitys Jannen esittämänä Väite: tiedemiehet ovat todistaneet evoluutioteorian todeksi Evoluutioteorialla tässä tarkoitan teoriaa, jonka mukaan kaikki elollinen on kehittynyt

Lisätiedot

Teorian ja käytännön suhde

Teorian ja käytännön suhde Teorian ja käytännön suhde Teoria ja käytäntö 1 Pedagogiikka teoriana ja käytäntönä Teorian ja käytännön suhteen ongelma???? Teoria ei voi tarkasti ohjata käytäntöä - teorialta odotettu tässä suhteessa

Lisätiedot

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

organisaatiotasot molekyylitasolta biosfääriin ökunnan monimuotoisuutta ja ymmärtämään eliöiden sopeutumisen erilaisiin ympäristöihin irteet

organisaatiotasot molekyylitasolta biosfääriin ökunnan monimuotoisuutta ja ymmärtämään eliöiden sopeutumisen erilaisiin ympäristöihin irteet BIOLOGIA Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin ja

Lisätiedot

Suhteellisuusteorian vajavuudesta

Suhteellisuusteorian vajavuudesta Suhteellisuusteorian vajavuudesta Isa-Av ain Totuuden talosta House of Truth http://www.houseoftruth.education Sisältö 1 Newtonin lait 2 2 Supermassiiviset mustat aukot 2 3 Suhteellisuusteorian perusta

Lisätiedot

Biodiversiteetti Luonnon monimuotoisuus Naturens mångfald Biodiversity

Biodiversiteetti Luonnon monimuotoisuus Naturens mångfald Biodiversity Biodiversiteetti Luonnon monimuotoisuus Naturens mångfald Biodiversity Esa Koskenniemi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/ ELY-centralen i Södra Österbotten 19.4.2012 1 Miksi tästä nyt puhutaan. Biodiversiteettistrategian

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media

Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Yhteisöllinen oppiminen ja sosiaalinen media Miikka Salavuo Turku 26.4.2013 Kuka olen? Miikka Tabletkoulu.fi Yrittäjä v:sta 2010 Filosofian tohtori 2005 Tutkimus-, kehittämis- & koulutustehtävissä (JY

Lisätiedot

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma

Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Tulevaisuuden haasteet ja opetussuunnitelma Eero Ropo Tampereen yliopisto Identiteetin rakentuminen koulukasvatuksessa Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kouluopetus ei vahvista optimaalisella

Lisätiedot

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Filosofian kurssi 2008 Tavoitteet Havaita filosofian läsnäolo arjessa Haastaa nykyinen maailmankuva Saada

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

Teoria tieteessä ja arkikielessä. Teoriat ja havainnot. Teorian käsitteitk. sitteitä. Looginen positivismi ja tieteen kielen kaksitasoteoria (1)

Teoria tieteessä ja arkikielessä. Teoriat ja havainnot. Teorian käsitteitk. sitteitä. Looginen positivismi ja tieteen kielen kaksitasoteoria (1) Teoria tieteessä ja arkikielessä Teoriat ja havainnot Johdatus yhteiskuntatieteiden filosofiaan 2. Luento 18.1. Arkikielessä sanaa teoria käytetään usein synonyyminä hypoteesille (olettamukselle) tai idealisoidulle

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 2016 Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Kemia vuosiluokat 7-9 Rauman normaalikoulun kemian opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kemian opetuksen

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

- metodin synty ja kehitys

- metodin synty ja kehitys Toimintaryhmätyö sosiaalisena innovaationa ja pääomana - metodin synty ja kehitys Toimintaryhmätyötä kymmenen vuotta juhlaseminaari 16.10.2006, Ylivieska Torsti Hyyryläinen Esityksen sisältö: Mitä ovat

Lisätiedot

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä?

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Tätä kirjoittaessani nousi mieleeni eräs tuntemani insinööri T. Palosaari. Hän oli aikansa lahjakkuus. Hän oli todellinen nörtti. Hän teki heti tietokoneiden tultua

Lisätiedot

Luento-osuusosuus. tilasto-ohjelmistoaohjelmistoa

Luento-osuusosuus. tilasto-ohjelmistoaohjelmistoa Kurssin suorittaminen Kvantitatiiviset menetelmät Sami Fredriksson/Hanna Wass Yleisen valtio-oppi oppi Kevät 2010 Luento-osuusosuus Tentti to 4.3. klo 10-12, 12, U40 P674 Uusintamahdollisuus laitoksen

Lisätiedot

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi 2.4.2016 Kai Peltonen Miksi olet ryhtynyt seurakunnan luottamushenkilöksi? MIKÄ ON? Augsburgin tunnustus (1530): artikla V: Jotta saisimme

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8.

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8. 9. 11. b Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Kuntakohtainen (2016)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Kuntakohtainen (2016) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Kuntakohtainen (2016) TAVOITTEET JA TAIDOT, MITEN NE KOHTAAVAT OPS 2014 TEHTÄVÄ: Minkä tason tavoite? merkitys, arvot ja asenteet tutkimisen taidot tiedot

Lisätiedot

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi.

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. Tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. 1. oppiaineena ja tieteen alana 2. n opetuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Luento 10. Moraalia määrittävät piirteet Timo Airaksinen: Moraalifilosofia, 1987

Luento 10. Moraalia määrittävät piirteet Timo Airaksinen: Moraalifilosofia, 1987 Luento 10 Neljä moraalia määrittävää piirrettä & Moraaliteorioiden arvioinnin standardit & Analyyttisen etiikan peruskysymykset Moraalia määrittävät piirteet Timo Airaksinen: Moraalifilosofia, 1987 Kun

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Luonnontieteilijät työnhakijoina

Luonnontieteilijät työnhakijoina Luonnontieteilijät työnhakijoina TEM-info 25.11.2015 Suvi Liikkanen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry. Webinaarin sisältö Taustaa luonnontieteilijöistä ja Luonnontieteiden Akateemisten Liiton

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIPALVELUT HALTUUN - KAISA MUSTAJÄRVI EKOSYSTEEMIPALVELUSELVITYS- PILOTTINA TESOMA

EKOSYSTEEMIPALVELUT HALTUUN - KAISA MUSTAJÄRVI EKOSYSTEEMIPALVELUSELVITYS- PILOTTINA TESOMA EKOSYSTEEMIPALVELUT HALTUUN - KAISA MUSTAJÄRVI EKOSYSTEEMIPALVELUSELVITYS- PILOTTINA TESOMA EKOSYSTEEMIPALVELUT Ekosysteemin rakenteen ja eri tasoilla tapahtuvien toimintojen tuottamia suoria tai välillisiä

Lisätiedot

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi 2 Kehittyvä ihminen I Johdatus kehityspsykologiaan 1. Kehityspsykologian perusteet Mitä kehityspsykologia on? Kehitys

Lisätiedot

Aine ja maailmankaikkeus. Kari Enqvist Helsingin yliopisto ja Fysiikan tutkimuslaitos

Aine ja maailmankaikkeus. Kari Enqvist Helsingin yliopisto ja Fysiikan tutkimuslaitos Aine ja maailmankaikkeus Kari Enqvist Helsingin yliopisto ja Fysiikan tutkimuslaitos Lahden yliopistokeskus 29.9.2011 1900-luku tiedon uskomaton vuosisata -mikä on aineen olemus -miksi on erilaisia aineita

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Toiminnan filosofia ja lääketiede. Suomen lääketieteen filosofian seura

Toiminnan filosofia ja lääketiede. Suomen lääketieteen filosofian seura Toiminnan filosofia ja lääketiede Suomen lääketieteen filosofian seura 15.2.2012 Ernst Mayr: Biologia elämän tiede William James: Pragmatismi Kuinka saada filosofi ja kirurgi samaan pöytään? Eli kuinka

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne 7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha tunne Pitäisikö

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT Lukuvuosi 2016 2017 päivitetty 7.6.2016 JH BIOLOGIA uusi ops BI1(-): SanomaPro: BIOS 1, Elämä ja evoluutio (oranssi kansi, uusi ops) BI2(3): SanomaPro:

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Biologia. VUOSILUOKAT 7 9 7.lk

Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Biologia. VUOSILUOKAT 7 9 7.lk Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Biologia 9.10 a Biologia Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Lisätiedot

PASTORI ESKO TAPIO MURRON VIRKAAN ASETTAMINEN Hämeenlinnassa

PASTORI ESKO TAPIO MURRON VIRKAAN ASETTAMINEN Hämeenlinnassa 1/6 Ryttylä 27.12.2008 Matti Väisänen PASTORI ESKO TAPIO MURRON VIRKAAN ASETTAMINEN Hämeenlinnassa 28.12.2008 Kristuksessa rakas veljemme Esko Tapio Murto ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin teitä Sananlaskujen

Lisätiedot

University of Helsinki Designing the Future

University of Helsinki Designing the Future University of Helsinki Designing the Future Ira Leväaho, WDC projektipäällikkö Viestintä&yhteiskuntasuhteet teemat 10.6.2011 1 Taustaa HYlle design tarkoittaa tapaa organisoida asioita ja toimintaa, joilla

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset

Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Pisan 2012 tulokset ja johtopäätökset Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PISA ja opettajankoulutuksen kehittäminen-seminaari Tampere 14.3.2014 17.3.2014 PISA 2012

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Puhutun ja kirjoitetun rajalla

Puhutun ja kirjoitetun rajalla Puhutun ja kirjoitetun rajalla Tommi Nieminen Jyväskylän yliopisto Laura Karttunen Tampereen yliopisto AFinLAn syyssymposiumi Helsingissä 14. 15.11.2008 Lähtökohtia 1: Anekdotaaliset Daniel Hirst Nordic

Lisätiedot

Tiedonlouhinta rakenteisista dokumenteista (seminaarityö)

Tiedonlouhinta rakenteisista dokumenteista (seminaarityö) Tiedonlouhinta rakenteisista dokumenteista (seminaarityö) Miika Nurminen (minurmin@jyu.fi) Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Kalvot ja seminaarityö verkossa: http://users.jyu.fi/~minurmin/gradusem/

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

pitkittäisaineistoissa

pitkittäisaineistoissa Puuttuvan tiedon käsittelystä p. 1/18 Puuttuvan tiedon käsittelystä pitkittäisaineistoissa Tapio Nummi tan@uta.fi Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tampereen yliopisto Puuttuvan tiedon

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 2. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ... 9 1.1 TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT... 10 1.2 LAADULLINEN TUTKIMUS VS. MÄÄRÄLLINEN

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun

Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 15.1.2010 Vuorokauden keskilämpötila Talvi 2007-2008

Lisätiedot

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita Juhani Koponen 5/3/04 -mitä historia on, mihin sitä tarvitaan -historia, kehitysmaat ja kehitysmaatutkimus -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita - akateeminen historiankirjoitus

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPPIMISEN PERUSTEET: Oppimisen käsitteitä P3, osa 2 Hannele Niemi syksy 2015

OPETUKSEN JA OPPIMISEN PERUSTEET: Oppimisen käsitteitä P3, osa 2 Hannele Niemi syksy 2015 OPETUKSEN JA OPPIMISEN PERUSTEET: Oppimisen käsitteitä P3, osa 2 Hannele Niemi syksy 2015 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Hannele Niemi 28.10.2015 1 Oppimisen käsitteen laajeneminen Oppiminen on

Lisätiedot

Identiteetti identifikaatio - ja valinta

Identiteetti identifikaatio - ja valinta Heikki Mäki-Kulmala (Tay) Identiteetti identifikaatio - ja valinta Kenneth Burken mukaan Uuden retoriikan edustajia Stephen Toulmin 1922-2009 CHAIM PERELMAN (1912-1984) Kenneth Burke 1897-1993 Aristoteles

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

Valintavaihe Asiantuntijatyö

Valintavaihe Asiantuntijatyö Urheilijanpolun Valintavaihe Asiantuntijatyö Valmennusosaamisen yhteistyöfoorumi 26.9.2013 Outi Aarresola outi.aarresola@kihu.fi Valintavaihe kenen hommia? Lapsuus Valinta Huippu Nuori Suomi (2011), toteutus

Lisätiedot

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009

Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 Tähtitieteen käytännön menetelmiä Kevät 2009 2009-01-12 Yleistä Luennot Luennoija hannu.p.parviainen@helsinki.fi Aikataulu Observatoriolla Maanantaisin 10.00-12.00 Ohjattua harjoittelua maanantaisin 9.00-10.00

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

MIKÄ ON HAVAINTO? TIEDON SUBJEKTIIVINEN LÄHTÖKOHTA

MIKÄ ON HAVAINTO? TIEDON SUBJEKTIIVINEN LÄHTÖKOHTA HAVAINTO, DIALOGINEN KIRJOITTAMINEN Lähteet: Vilkka 2006, Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi. Polanyi, 2002. Personal Knowledge. Towards a Postcritical Philosophy. London: Routledge. Merleau-Ponty 1945.

Lisätiedot

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen KUVA 1. MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen Teollisuusyritys Suhdetoimintayritys Lähde: E. Gummesson, 1998. KUVA 2. SUUNNITELTU PROSESSI Valta Motiivit PANOS

Lisätiedot