Usko ja tiede -seminaarit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Usko ja tiede -seminaarit"

Transkriptio

1 LISÄÄ TIETOA, MATERIAALIT: Usko ja tiede -seminaarit Usko ja tiede -seminaareissa tuomme kristittyinä esille teististä näkökulmaa, jonka mukaan Jumala loi maailman. Tieteen tulosten arviointi ja tulkinta teistisestä näkökulmasta on erittäin perusteltua sekä luo vahvan ja oikeutetun tietoperustan tieteelliselle ajattelulle ja tutkimukselle: ID suunnittelun jälkiä tutkiva tiede. Luennoijat: FT Martin Stenberg, FT Vesa Palonen, MMT, Dos Lennart Saari ja LL Pekka Reinikainen sekä LL Mikko Tuuliranta ja FL Pauli Ojala. Aiempia tilaisuuksia: Espoo, Turku, Helsinki, Lahti, Pori ja nyt Lohja Lisäksi tulossa xx 2015 Ryttylä; Oulu; Helsinki, Saalem; Tukholma Radio Dei 6.10., ja keväällä 2015 vielä 2-3 ohjelmaa; Yhteinen kirja Usko ja tiede Tietoperusteita luomakunnan älykkäälle suunnittelulle ilmestyy 11/2014. Uusia Arkeologisia todisteita Raamatusta

2 Alussa loi Jumala!? Universumi syntyi tyhjästä ilman toimijoita tai syytä..!? Juutalaiskristillinen teismi - Creation Science - Intelligent Design (ID, suunnitelmallisuus havaittavissa Informaation kautta) - Jumala ilmoittanut itsestään Raamatussa ja historiassa sekä luonnossa Teistinen evoluutio - Jumala ohjannut kehitysprosesseja Alkuräjähdys, universumin synty ja laajeneminen Informaation, energian ja aineshiukkasten synty Luonnonlakien ja universumin kehitys Energeettis- ja ekosysteemiset järjestelmät Monitasoiset sfäärit (kehät) Systemaattinen täsmennetty hienosäätö Elämän ja tietoisuuden synty Elävä solu : DNA/geenit ja biomolekyylikoneisto Kasvit, eläimet ja ihminen Luonnon diversiteetti, symbioosit ja integraatio Objektiiviset arvot Luonnollinen moraalilaki Ateismi, materialismi, evolutionismi Metafyysinen naturalismi - Ei Jumalaa - Ei tietoa Jumalasta Metodologinen naturalismi - Ei kantaa Jumalan olemassaoloon

3 Evoluutioajattelun kehittyminen Evolutionismilla on selkeät juuret Hinduismin ikuinen materian periaatteissa Tuotiin läntiseen ajatteluun (Pythagoras ekr.) ja laajennettiin Panteismin kautta naturalistiseksi evoluutioksi antiikin ajan filosofiassa Osa filosofeista päätteli naturalistisesti maailmankaikkeuden ja elämän synnystä ikuiset atomit (Demokritos ekr.), ajatus kehittymisestä (evoluutio; Epikuros ekr.) luonnonvalinnan idea (Lucretius ekr.) Muutamat (Sokrates, Platon) liittivät teistisesti universumin syntyyn jumalat Evoluutioajattelu Darwinin muotoilemaksi kehitysopiksi (1859) Darvinismin biologinen selitysmalli sisältää perustelemattomia elementtejä Naturalismi hyödyntää teististä metodologiaa, mutta tulkitsee naturalistisesti Puuttuva Informaatio lisätään tutkijan sekä teknologian kautta Eurooppalaiseen ajatteluun Hackelin kautta luvun alussa (Pauli Ojala) Keskustelu jatkuu?!

4 Käsitteitä Kosminen evoluutio Tieteellinen luomiskertomus : Informaation, energian, atomien, luonnonlakien sekä universumin synty ja kehitys tyhjästä ilman toimijoita tai syytä? Kemiallinen evoluutio Elämän synty elottomasta Biologinen evoluutio Makroevoluutio: uudet ominaisuudet ja rakenteet; eri lajien välinen kehitys Edellyttää uutta geneettistä Informaatiota, muutoksia Bio-kosmokseen! Mikroevoluutio: lajien sisäinen kehitys ja sopeutuminen ympäristöön Esiintymistiheys, lajin sisäiset ja populaation määrälliset muutokset; ei voi toimia makroevoluution perustana (kehitysbiologi Scott Gilbert 1980) Metabiologinen evoluutio Psyko-mentaalisuus: tietoisuus ja aivot Evoluutiotekijät Sattuma ja luonnonvalinta sekä mutaatio (geenimuutokset) ja rekombinaatio (geenien yhdistyminen) Lisätekijöitä etsitään: itse-ohjautuminen/organisoituminen (vaatii informaatiota) tai emergenssi (itsestään ilmaantuminen, viittaa panteismiin)

5 Elämää varten hienosäädettyä Kosminen hienosäätö Universumin lukuisat muuttujat sekä toiminnallinen rakenne ovat elämälle erittäin tarkkaan sovitettuja Ekologinen hienosäätö Biodiversiteetin perustana syvällinen Informaation hankinta, jakaminen ja moniulotteinen yhteistyö Kognitiivinen hienosäätö Ihmisen sosiaalinen ja henkinen rakenne sekä erittäin kehittynyt moniulotteisen Informaation havainto- ja hyödyntämiskyky Havainnointi empiirisesti Information avulla Moniulotteinen täsmennetty Informaatio kaiken perustana

6 Universumin synty - Alkulaajeneminen Jes 40 & 45 Hän levittää taivaan niinkuin harson, pingoittaa sen niinkuin teltan asuttavaksi Hän on kutsunut koolle kaikki sen joukot. Job 38 Tunnetko taivaan lait sinäkö säädät, miten se maata vallitsee? Jer 31 Näin sanoo Herra joka on pannut auringon kuun tähdet lakiensa mukaan valaisemaan Hän liikuttaa meren. Ps 19 Aurinko riemuitsee kuin sankari rataansa juostessaan. Natural laws Job 26 Maa roikkuu tyhjyyden päällä. Room 1 Hänen näkymätön olemuksensa iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa... ovat Hänen teoissansa maailman luomisesta asti nähtävinä. Hebr 11 maailma on rakennettu Jumalan sanalla Jer 10 viisaudella taidolla Ps 19 Taivaat julistavat Jumalan kunniaa...hänen kättensä tekoja se ei ole puhetta kieltä, jonka ääni ei kuuluisi

7 Älykkyys, Informaatio ja Elämä Informaatio kaikkien tunnustama ilmiö Keskeisin tekijä yhteiskunnassa, tieteessä, liiketaloudessa ja tekniikassa etc. Moniulotteista, monimutkaista ja täsmennettyä Informaatiota Älykkyyden synty Evoluutiossa kehityksen tulos? Kristillisessä Teismissä kehityksen lähtökohta! Aine, energia ja luonnonlait sisältävät moniulotteista Informaatiota Informaatio universumin perusta ja edellytys - Bits before It! Vain Älykkyys luo Informaatiota Luonnonlait, algoritmit, funktiot, sattuma tai aine eivät deterministisinä voi tuottaa uutta Informaatiota sisältävät ja kantavat annettua Informaatiota Teismi: Älykkyys Informaatio Elämä Kaikkiaan myös täsmennetyn Informaation moniulotteisuus, apriorisuus ja abstraktisuus falsifioi evoluution Evoluutiobiologian suurin ongelma ja myytti Elämän ja Informaation synty ilman Älykkyyttä..!? (Manfred Eigen)

8 Informaation Moniulotteisuus SEMANTTINEN TIETO - Merkitys, konsepti - Ajatus, idea METAÄLY TEKOÄLY DATA - Kvantitatiivisuus ÄLYKKYYS - Tilakuvaukset - Vakiot, muuttujat LÄSNÄ-ÄLY PARVIÄLY TIETÄMYS - Tekijät, suhteet - Universaalius - Aika, prosessit HILJAISTA TIETOA PIILEVÄÄ TIETOA

9 Evoluutiotekijät ja Informaation tasot UNIVERSUMIN SYNTY LAAJENEMINEN, ALKURÄJÄHDYS - Ei evoluutiotekijöitä eikä tilastollista satunnaisuutta Evoluutiotekijät Tyhjyys, aineettomuus energia alkeishiukkaset luonnonlait Sattuma Evoluutiotasot Informaation tasot Systeemisabstraktinen taso - Universumin rakenne - Energeettis-/ Ekosysteemiset Kehät - Metainformaatio Fysikaalismaterialistinen taso - Atomit, molekyylit ELÄVÄ SOLU JA GENEETTINEN INFORMAATIO Mutaatio, rekombinaatio Luonnonvalinta Mahdollisia kaivattuja lisätekijöitä: - itse-organisointi tai -ohjautuvuus - epämääräinen emergenssi Biologinen taso - Elävä solu - DNA Metabiologinen/ Psykologismentaalinen taso - Aivot, tietoisuus

10 Tietopääoman ulottuvuudet Aineeton pääoma (intangible capital, Bourdieu 1983; Sveiby 1998 ) Psyko-mentaalinen äly (psychological capital, Luthans et al. 2004) Parviäly (swarm intelligence, Bonabeu 1999) L1 Lähtökohta L2 L3 Läsnä-äly (ambient intelligence, Rabaey 2005; ubiquitous computing, Weiser 1991) Meta- ja tekoäly (Stenberg 2012; Hyvönen et al. 1993)

11 Apobetiikka Pragmatiikka Semantiikka Syntaksi Empirismi PÄÄMÄÄRÄ Lähettäjä vastaanottajat: toimijat, roolit ja vastuut Tavoitteet ja tulokset TIETÄMYS Toimintamallit ja käytänteet sekä prosessit Toimijoiden keskinäinen suhde ja aikatekijät Universaalius TIETO Ajatus, idea tai konsepti Merkitys DATA Vakiot ja muuttujat sekä määrän ja tilan kuvaukset Signaalit, merkit ja symbolit METATIETO Apriorisuus Rakenne, muoto ja tietotyyppi sekä talletusalustat Koodausjärjestelmät TIEDON TODENNÄKÖISYYSPERUSTA Statistiikka Signaalien tilastollinen käsittely

12 Informaation lait ISL Informaation säilymisen laki (Dembski 2002; Medawar1984) - Luonnolliset syyt, algoritmit, sattuma tai funktiot eivät kykene luomaan uutta Informaatiota Toimijat Informaatio on aineetonta ja moniulotteista Informaatio on todellisuuden perusta, ei ominaisuus Informaatio on aineesta tai energiasta riippumatonta Luonne Alkuperä Informaatio ei synny sattuman tuloksena Energia tai aine eivät voi tuottaa mitään aineetonta Luonnonlait, funktiot tai algoritmit eivät voi deterministisinä tuottaa Informaatiota Informaatio edellyttää lähettäjää ja vastaanottajia Lähettäjä voidaan aina jäljittää persoonalliseen älykkyyteen Informaatio vaatii aineellisen tai energeettisen talletusalustan Informaatio edellyttää älykkäitä koodausjärjestelmiä Käsittely (Soveltaen Gitt 2006, Dembski 2002)

13 Tietokäsitysten moninaisuus MERKITYS Suuri EPÄTOSI TOSI Naturalismi - havainto, muisti, järjellinen päättely ja teorian valinnan kriteerit Intuitionismi - lisäksi (luontaiset) arvointuitiot Supranaturalismi - lisäksi ilmoitustieto (Raamattu) ja uskonnollinen kokemus T I E T O P E R U S T A T Pieni Historia Tulevaisuus

14 Informaatio todistaa suunnittelusta Määrät ~ dataa, merkitys ~ semanttista sekä suhdetieto ~ tietämystä Sattumalla tai kaaoksella ei voi perustella lukuisten täsmennettyjen elämälle hienosäädettyjen muuttujien ja vakioiden arvoja ja merkitystä Evoluutiotekijät eivät voi tuottaa konseptia, merkitystä tai tarkoitusta Lukuisten tekijöiden integroitu keskinäinen suhde ja perustason tekijöiden universaalisuus edellyttävät kokonaissuunnitelmaa, jossa käsitys eri tasoista Rakenteet ja tekijät ~ metatietoa Rakenteiden, prosessien ja tekijöiden sekä koodijärjestelmien a priorisuus mallit ennen toteumaa, vakava evoluutioajattelun falsifiointi! Eri tieteenalat perustavat havaintonsa systemaattiseen Informaatioon Saadaan olioista ja eliöistä ja päätellään erilaisia älykkyyden kädenjälkiä Arkeologiset löydöt, historia, paleontologia, fossiilit, taide jne. kertovat suunnitelmallisesta toiminnasta ja toimijoista varmoin empiirisin havainnoin Luonnonlait määritettiin saatujen havaintojen (Informaation) perusteella

15 Ekosysteemit ja Informaatio Ekosysteemipalvelut ja ekososiaalisuus Luonnon ja Inhimillisen toiminnan integroituminen Luonnon varantojen uusiutuminen energian avulla Energeettinen järjestelmä Edellytykset ja yleisrakenne: ulkoinen energialähde, energian virtaus, funktionaalisten eliöryhmien verkostot ja ravinnekierrot sekä tarvittavat sfäärit Sfäärit (ekologiset kehät) ja alkuaineiden kiertoprosessit (hiili, typpi, yms.) Biodiversiteetti Elämän mittava monimuotoisuus perustuu vastavuoroisiin ekologisiin palveluihin, joita lajit tarjoavat toisilleen järjestelmän ylläpitämiseksi Mikro-organismit mahdollistavat monisoluisten elämänmuotojen elinympäristön Symbioosit Mutualismi - molempia osapuolia hyödyntävä symmetrinen suhde Kommensalismi - toinen osapuoli hyötyy vaikuttamatta toiseen Epäsymmetria - osapuolia hyödyntävä/haittaava suhde (loissuhde, parasitismi) Mikrobiyhteisöjen tärkein muoto on biofilmi populaatiot (tunnetaan < 1 %), kasvien juurissa sekä ihmisen ja eläinten limakalvoilla Universaalius Mikrobiyhteisöjen käyttäytymisessä ja toiminnassa on tiedon kompleksisuuden metataso, joka ylittää niiden yksilöiden olemuksen

16 Kasvit ja Informaatio Yhteyttäminen eli fotosynteesi on biokemiallinen prosessi kasvisolut tuottavat auringon säteilyenergian avulla hiilidioksidista ja vedestä happea sekä glukoosia: 6 CO H 2 O + energia C 6 H 12 O O 2 Kemosynteesi: merten syvyyksissä mikrobien toimesta tapahtuva biokemiallinen yhteyttämisprosessi ilman auringonvaloa Tiedonhankinta ympäristöä havainnoimalla mm.: (Trewavas 2005) kemiallisista ärsykkeistä, painovoiman vaikutuksesta, valosta, kosteudesta, lämpötilan muutoksista, happi- ja hiilidioksidipitoisuuksista, loisista (torjunta, myrkyt), fyysisistä vahingoista ja kosketuksesta (mekaaniset häiriöt), maaperän kasvuolosuhteista (ravinteet) Reagointi monin eri tavoin (reaktiot, käytös, kasvu ja kehitys, torjunta, yms.) Kehittämällä tuoksuja, torjuntakemikaaleja, erittämällä hormoneja, etc. Lehtien ja kukinnon valohakuisuus sekä vuorokausirytmitys (valo, lämpö) Kasvien ja eläinten yhteistyö sekä kemiallinen tiedonjakaminen Metsä ilmentää kokonaisvaltaista yhteistyötä (maanalaisesti/-päällisesti) Tuoksut, eritteet, hätäkutsut, pölyttäjien vaihto, symbioosit, ravinnon jako, etc.!

17 Evoluutiotekijät eivät luo Informaatiota OLETUKSET: abstraktien synty tyhjästä, niiden koodaus ja säilyminen jossain tilassa sekä tulkintajärjestelmien ja tulevien käyttäjien olemassaolo..!? A) Sattuma 1- n. kierros J 2-n. kierros A tulos..ja - onko syntynyt uutta informaatiota..tulkinnat ja testaus: - Suomi merkitsee sidossanaa tai + - Ruotsi, Saksa merkitsee myöntämistä tai kyllä - Englanti/muut kielet ei mitään merkitystä, ehkä mielenkiintoinen Tilastollinen sattuma ei pysty luomaan tai muodostamaan merkitystä, ideaa eikä konseptia (tietoa tai tietämystä) eikä koodijärjestelmää tai ominaisuuksia (metadataa, edellyttää tietoista kohdetta) eikä elämälle hienosäädettyä dataa - Genomissa merkittävä määrä myös metatietoa (http://creation.com/dr-robert-carter) - Metatieto mitätöi evoluution, sillä metatieto määrittää myös informaation hyödyntämistasot (Williams, 2007) B) Luonnonvalinta - Evoluutio/Darwin: olemassa olevista valikoituu ja kasautuu vahvimmat ja/tai sopeutuvimmat kilpailu, pakko, satunnaisuus ja olosuhteet: vain osaprosesseja, eivät tuota uutta informaatiota C) Mutaatio ainoa menetelmä geneettiseen muutokseen - ei tuota uutta lisäinformaatiota merkitys ja tarkoitus sekä käyttö muuttuvat epämääräisiksi, mistä sisältö ja tulkinta uuden käsitteen käyttö edellyttää lisäinformaatiota uusi sisältö (idea, konsepti) sekä sen koodaus- ja tulkintajärjestelmä tuotettava ulkopuolelta Uus-darvinismi on käytännössä kuollut huolimatta sen sitkeästä säilymisestä oppikirjojen oikeaoppisuutena (paleontologi Stehen Gould 1980).

18 Metatiedosta viisaudeksi 1) Syntaksit ja metatieto - koodi-/merkkijärjestelmän kehittäminen (nykyisin lukuisia eri merkkijonoja käyttäviä) --> ilmiasu (merkit ja symbolit) ja talletusalusta sekä säännöstö - skandinaavisia kirjaimia ja numeroita sekä erikoismerkkejä about ~ 60 2) Statistiikkaa ja data Täsmennettyä ja todennäköistä, mutta ei monimutkaista Tilastollisen sattuman kannalta täysin merkityksetön lause: ianap iy nyt slsttuatma kpntii ojuseek koaviaka eikipeiel uuspsa etlnääee iaanilslnoi llntäöi eäsk aj aj - Yllä olevassa lauseessa 106 merkkiä, joten todennäköisyys syntaktisesti Täsmennettyä, monimutkaista ja epätodennäköistä, TMI Apina syntyi sattumalta ja juoksee pitkin aavikkoa ja kiipeilee puussa sekä ääntelee aina silloin tällöin - Täsmennys edellyttää metainformaatiota (koodijärjestelmä, tulkitsija, etc.) - Tarkoitus ja konsepti edellyttää semanttista tietoa (mikä/millainen on/miten toimii Apina..?) 3) Semantiikka, tieto ja tietämys - Mistä ja miten saadaan tai kehitetään merkitys ja sisältö joka sanalle sekä niiden keskinäin suhde? - Lisäksi kielen erityispiirteet äänensävy, taso, kehonkieli, tunteet, yms. Jne. 4) Pragmatiikka ja apobetiikka - lähettäjä ja vastaanottajat, ymmärrys ja viisaus - tulkinnan jälkeen siirrettävä aineelliseen ja kehitettäväksi - aineellisesta (fysikaalis-materialistinen) eläväksi ja toimivaksi elinkaariksi (biologinen) sekä henkiseksi/hengelliseksi (psyko-mentaalinen taso)..?

19 Evoluutiotekijöiden falsifiointi - Sattuma ei ole luonnontieteellinen käsite - ei merkitystä eikä roolia uuden Informaation luomisessa! - Luonnonvalinnan evolutionistinen tulkinta pinnallinen ja puutteellinen - Kilpailu, pakko ja olosuhteet vain yksittäisiä osatekijöitä - Biodiversiteetin toiminta perustuu erittäin vahvasti eri eläin- ja kasvilajien keskinäiseen ja aktiiviseen moniulotteisen Informaation hankintaan, hyödyntämiseen ja jakamiseen - Biodiversiteetille ominaista syvä yhteistyö ja verkostoituminen, jotka edellyttävät parviälyä ja universaalisuutta - Altruismi (ihmiset sekä kasvi- ja eläinlajit) ei perusteltavissa evolutionismilla - Uusdarvinistinen luontokäsitys lähes varmasti väärä (Nagel 2012, Løvtrup 1987) - Mutaatiot - Voivat lisätä ja poistaa tai aktivoida piileviä ja passiivisia spesifisiä (mikroevolutiivisia) ominaisuuksia - Muutos ja sen suunta sekä pysyvyys ja tasot (yksilö, populaatio) - Eivät tuota makroevoluution edellyttämää uutta Informaatiota Biokosmokseen (lajigeneettinen kokonaisuus) - Mutaatiot säädeltyjä: muutokset ohjelmoituja, organismi reagoi ympäristöönsä älykkäästi (geneetikko J.A. Shapiro, Chicagon yliopisto) - Älykkyys, Informaatio ja elämä: evoluution mahdottomuus

20 Naturalismin seurauksia Tutkimusavaruuden rajallisuus (< 5 % Universumista) Ideologinen paradigma (Nobelisti ja fyysikko Robert B. Laughlin) Materialistinen tieto- ja ihmiskäsitys Poliittis-uskonnollis-taloudelliset intressit ja hyötyajattelu Evolutionistinen historian tulkinta Paradigman ennakko-oletukset ja kritiikittömyys ohjaavat tutkimustyötä Epäluottamus älykkyyteen ja järjelliseen päättelyyn Luovuuden ja innovatiivisuuden sekä tieteen edistymisen este Kyseenalaistamattomuus voi aiheuttaa laiskaa tutkimusmoraalia ja auktoriteettiuskoa Objektiivisten arvojen ja moraalin subjektiivisuus..?!

21 Lisäajatuksia Naturalistinen tutkija ja tutkimusprosessi Tutkija tuo Informaatiota ja metaälyä tutkimusprosessiin (suunnattu evoluutio) (teknologia, metodit, tutkimusympäristö) Näin ollen tutkimusprosessin perustuu teistiseen viitekehykseen, mutta tulokset käännetään naturalismissa evoluutiota tukeviksi SETI SETI -hanke: ihminen etsii älykkyyttä (avaruudestakin), mutta rajatulle viitekehyksellä Panspermia geneettinen koodi tullut ulkoavaruudesta..? ID:n vastustaminen Epätoivoista ja ideologista älykkyyden ja systemaattisuuden kieltämistä Inhimillisen järjellisyyden ja todisteiden vähättelyä Lisäksi mm. - Ei todisteita tai näyttöä kosmisesta, kemiallisesta, makrobiologisesta eikä metabiologisesta evoluutiosta, mekanismit eivät toimi! - Fossiilit (punktualismi) ja palautumaton monimutkaisuus viittaavat luomiseen - Palautumaton biologinen monimutkaisuus ja täsmennetty moniulotteinen Informaatio - Jos fysiikan lakeja ei rikota, ne eivät yksinään selitä universumin kehittymistä - Biosfäärin evoluutio on osin luonnonlakien ulottumattomuudessa (Kauffman 2010)

22 Tietoteoreettista argumentointia Kaikella olevalla on alku ja syy (välttämättömyys tai ulkopuolinen tekijä) Koska olemassa oleva universumi olisi voinut kehittyä äärettömän erityyppiseksi, ei olemassa olevan universumin synty ole välttämättömyys Siksi universumin alku ja syy on Jumala. Kaikki olemassa olevat oliot ja eliöt sekä abstraktit sisältävät informaatiota Informaation olemassaololle on alku ja syy (välttämättömyys tai ulkopuolinen tekijä) Koska olemassa oleva universumi olisi voinut sisältää äärettömän erityyppistä informaatiota, ei monimutkaisen ja elämälle hienosäädetyn informaation synty ole välttämättömyys Siksi informaation alku ja syy sekä lähettäjä on Jumala.

23 Johtopäätöksiä Koska täsmennetty moniulotteinen Informaatio on alkuperältään aineetonta sekä älykkyyttä edellyttävää vapaan tahdon ja tarkoituksen psyko-mentaalista ilmentymää rakenteen, ominaisuuksien ja sisällön suhteen määriteltyä elämälle hienosäädettyä ja systeemisesti integroitua Systeemis-abstraktinen taso (Rakenne, prosessit, ekologia, sfäärit, kieli, koodit, yms.) Fysikalistis-materialistinen taso (atomit, energia, universumi ) Biologinen taso (DNA/geenit ) Meta-biologinen/Psyko-mentaalinen taso (tietoisuus ) täsmennettyä ja palautumattoman monimutkaista älykkäästi koodattua ja tulkittavissa olevaa eri koodijärjestelmiä ja talletusalustoja hyödyntävää semanttisesti apriorista ja täydellistä äärimmäisen tiheään pakattua (10 21 bits/cm 3 ~ 7,7*10 12 Raamattua/A4) erittäin kattavaa ja moniulotteista sekä optimoitua edellyttää Informaatio älykästä suunnittelijaa Jumalaa!

24 Alussa loi Jumala! TIETOPERUSTA: 1) Jumalan ilmoitus, Raamattu Usko perustuu ilmoituksen luotettavuuteen 2) Jumalan teot luonnossa vahvistavat ilmoituksen Tietoperusta monitieteellisen tutkimuksen avulla 3) Inhimilliset teot Usko todentuu toiminnan ja tiedonhankinnan kautta

25 Keskustelua Mielipiteitä, kommentointia, pohdintaa, ja kysymyksiä..!? Palautetta annettavissa myös:

Sisällys Esipuhe 11 Johdanto 14 Tieteen arvovalta ja tieteellisen keskustelun vapaus 28 Myytti pyyteettömästä tieteentekijästä 36 Tieteen rajat ja rajojen vartijat 39 Kirjan perusjuoni 44 Aukkojen jumala

Lisätiedot

Biologia. Pakolliset kurssit. 1. Eliömaailma (BI1)

Biologia. Pakolliset kurssit. 1. Eliömaailma (BI1) Biologia Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuus biosysteemien eri tasoilla

Lisätiedot

Ongelma(t): Voiko älykkyyden määritellä ja voiko sitä mitata, myös objektiivisesti? Onko älykkyyttä ilman (näkyvää) toimintaa? Voiko kone olla älykäs

Ongelma(t): Voiko älykkyyden määritellä ja voiko sitä mitata, myös objektiivisesti? Onko älykkyyttä ilman (näkyvää) toimintaa? Voiko kone olla älykäs Ongelma(t): Voiko älykkyyden määritellä ja voiko sitä mitata, myös objektiivisesti? Onko älykkyyttä ilman (näkyvää) toimintaa? Voiko kone olla älykäs ja jos voi, niin tulisiko sellainen rakentaa? 2012-2013

Lisätiedot

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN Hanna Vilkka Mikä on havainto? - merkki (sana, lause, ajatus, ominaisuus, toiminta, teko, suhde) + sen merkitys (huom. myös

Lisätiedot

LUOMINEN JA EVOLUUTIO

LUOMINEN JA EVOLUUTIO LUOMINEN JA EVOLUUTIO Maailman syntyminen on uskon asia Evoluutioteoria Luominen Teoria, ei totuus Lähtökohta: selittää miten elollinen maailma olisi voinut syntyä, jos mitään yliluonnollista ei ole Ei

Lisätiedot

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Elämänkatsomustieto Satu Honkala, Antti Tukonen ja Ritva Tuominen Sisällys Opettajalle...4 Oppilaalle...5 Työtavoista...6 Elämänkatsomustieto oppiaineena...6 1. HYVÄ ELÄMÄ...8

Lisätiedot

Mitä elämä on? Astrobiologian luento 15.9.2015 Kirsi

Mitä elämä on? Astrobiologian luento 15.9.2015 Kirsi Mitä elämä on? Astrobiologian luento 15.9.2015 Kirsi Määritelmän etsimistä Lukemisto: Origins of Life and Evolution of the Biosphere, 2010, issue 2., selaile kokonaan Perintteisesti: vaikeasti määriteltävä

Lisätiedot

KaKe-tapaaminen 4.10.2012 Malmitalossa. Kehkeytyvä suunnittelu Yrjö Laasanen Vantaan kaupunki

KaKe-tapaaminen 4.10.2012 Malmitalossa. Kehkeytyvä suunnittelu Yrjö Laasanen Vantaan kaupunki KaKe-tapaaminen 4.10.2012 Malmitalossa Kehkeytyvä suunnittelu Yrjö Laasanen Vantaan kaupunki A) Perinteinen suunnittelu: Tavoite/Keino -hierarkia B) Oppimissyklit C) Bifurkaatio eli ajallinen haaraumakohta,

Lisätiedot

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980 Tiede ja usko Jokaisen kristityn samoin kuin jokaisen tiedemiehenkin velvollisuus on katsoa totuuteen ja pysyä siinä, julistaa professori Kaarle Kurki-Suonio. Tieteen ja uskon rajankäynti on ollut kahden

Lisätiedot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Totuudesta väitellään Perinteinen käsitys Tutkimuksella tavoitellaan a. On kuitenkin erilaisia käsityksiä. Klassinen tiedon määritelmä esitetään Platonin

Lisätiedot

Miten kasvit saavat vetensä?

Miten kasvit saavat vetensä? Miten kasvit saavat vetensä? 1. Haihtumisimulla: osmoosilla juureen ilmaraoista haihtuu vettä ulos vesi nousee koheesiovoiman ansiosta ketjuna ylös. Lehtien ilmaraot säätelevät haihtuvan veden määrää.

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen välttämättömyys

Kestävän kehityksen välttämättömyys Tähän uskon uskotko sinä? hissipuhe muutoksesta ja tulevaisuudesta: Kestävän kehityksen välttämättömyys Mauri Åhlberg Professori, Helsingin yliopisto http://www.helsinki.fi/people/mauri.a hlberg Ohjelman

Lisätiedot

SYSTEEMIJOHTAMINEN! Sami Lilja! itsmf Finland 2014! Oct 2-3 2014! Kalastajatorppa, Helsinki! Reaktor 2014

SYSTEEMIJOHTAMINEN! Sami Lilja! itsmf Finland 2014! Oct 2-3 2014! Kalastajatorppa, Helsinki! Reaktor 2014 SYSTEEMIJOHTAMINEN! Sami Lilja! itsmf Finland 2014! Oct 2-3 2014! Kalastajatorppa, Helsinki! Reaktor Mannerheimintie 2 00100, Helsinki Finland tel: +358 9 4152 0200 www.reaktor.fi info@reaktor.fi 2014

Lisätiedot

Evoluutio ja luominen. Mian tekemä esitys Jannen esittämänä

Evoluutio ja luominen. Mian tekemä esitys Jannen esittämänä Evoluutio ja luominen Mian tekemä esitys Jannen esittämänä Väite: tiedemiehet ovat todistaneet evoluutioteorian todeksi Evoluutioteorialla tässä tarkoitan teoriaa, jonka mukaan kaikki elollinen on kehittynyt

Lisätiedot

Elämän synty. Matti Leisola

Elämän synty. Matti Leisola Elämän synty Matti Leisola Selitettävää Universumin rakenne Biologinen elämä Maailmallemme on olemassa kaksi erilaista selitysmallia Kaikki on syntynyt sattumanvaraisten fysikaalisten ja kemiallisten tapahtumien

Lisätiedot

Itseorganisoituvat hermoverkot: Viitekehys mielen ja kielen, aivokuoren ja käsitteiden tarkasteluun

Itseorganisoituvat hermoverkot: Viitekehys mielen ja kielen, aivokuoren ja käsitteiden tarkasteluun Itseorganisoituvat hermoverkot: Viitekehys mielen ja kielen, aivokuoren ja käsitteiden tarkasteluun Timo Honkela Kognitiivisten järjestelmien tutkimusryhmä Adaptiivisen informatiikan tutkimuskeskus Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Hei, Tässä lähetän sinulle eilisen esitykseni kalvot! Leo Näreaho

Hei, Tässä lähetän sinulle eilisen esitykseni kalvot! Leo Näreaho 1 Panpsykismi (2010) Keskustelijat Heikki Mäntylä Leo Näreaho Kullervo Rainio 1.12.2010 Leo Näreaho Hei, Tässä lähetän sinulle eilisen esitykseni kalvot! Leo Näreaho 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.12.2010 Heikki

Lisätiedot

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta LUOMINEN / MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY RAAMATUN LUOMISKERTOMUKSEN (1.Moos.1.-2.) MUKAAN

Lisätiedot

5.7 Biologia Perusopetus Opetuksen tavoitteet Valinnaiset kurssit 1. Elämä ja evoluutio (bi1) 2. Ekosysteemit ja ympäristönsuojelu (bi2)

5.7 Biologia Perusopetus Opetuksen tavoitteet Valinnaiset kurssit 1. Elämä ja evoluutio (bi1) 2. Ekosysteemit ja ympäristönsuojelu (bi2) 5.7 Biologia Biologia tutkii elämää ja sen edellytyksiä. Opetus syventää aikuisopiskelijan luonnontuntemusta ja auttaa ymmärtämään luonnon perusilmiöitä. Biologian opiskelu kehittää opiskelijan luonnontieteellistä

Lisätiedot

Eskatologia. Oppi lopusta

Eskatologia. Oppi lopusta Eskatologia Oppi lopusta ta eskhata = viimeiset ajat/tapahtumat Oppi lopusta ja maailmankaikkeuden päätöksestä Ihmisen kuolema = oman elämän eskatologinen loppu Maailmanloppu koko todellisuuden eskatologinen

Lisätiedot

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMISEN UUDET ULOTTUVUUDET. Esa Poikela 15.5.2013 ETAPPI 13 Lapin aikuiskoulutusfoorumi

OSAAMISEN KEHITTÄMISEN UUDET ULOTTUVUUDET. Esa Poikela 15.5.2013 ETAPPI 13 Lapin aikuiskoulutusfoorumi OSAAMISEN KEHITTÄMISEN UUDET ULOTTUVUUDET Esa Poikela 15.5.2013 ETAPPI 13 aikuiskoulutusfoorumi Osaamisen kehittämisen uudet ulottuvuudet A Oppimisen ja osaamisen tuottaminen Maailman hypoteesit Osaamisen

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta liiketoiminta-alueena

Suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta liiketoiminta-alueena Suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta liiketoiminta-alueena KTT, KM Arja Rankinen Suomen Liikemiesten Kauppaopisto 4.6.2010 Kulttuurinen näkökulma Kulttuurin perusta Kulttuuri Sosiaalinen käyttäytyminen

Lisätiedot

DNA:n informaation kulku, koostumus

DNA:n informaation kulku, koostumus DNA:n informaation kulku, koostumus KOOSTUMUS Elävien bio-organismien koostumus. Vety, hiili, happi ja typpi muodostavat yli 99% orgaanisten molekyylien rakenneosista. Biomolekyylit voidaan pääosin jakaa

Lisätiedot

2. Teologia ja tiede. Tiede ja uskonto

2. Teologia ja tiede. Tiede ja uskonto 2. Teologia ja tiede akateeminen ja kirkollinen teologia perinteinen teologia esim. Augustinus, Luther yliopistot kristillisten hallitsijoiden palveluksessa 13 Tiede ja uskonto uskonto tieteen näkökulmasta

Lisätiedot

Jorma Joutsenlahti / 2008

Jorma Joutsenlahti / 2008 Jorma Joutsenlahti opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna Latinan communicare tehdä yleiseksi, jakaa Käsitteiden merkitysten rakentaminen ei ole luokassa kunkin oppilaan yksityinen oma prosessi, vaan luokan

Lisätiedot

Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena

Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena Suuntana tulevaisuus Yhteisöllinen koulu ja sosiaalinen media elinikäisten oppijoiden tukena Miikka Salavuo OPS Kick Off 2013 Kuka olen? Miikka Tabletkoulu.fi Yrittäjä v:sta 2010 Filosofian tohtori 2005

Lisätiedot

Sisällönanalyysi. Sisältö

Sisällönanalyysi. Sisältö Sisällönanalyysi Kirsi Silius 14.4.2005 Sisältö Sisällönanalyysin kohde Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi Sisällönanalyysi kirjallisuuskatsauksessa 1

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030 orms.1030 Vaasan avoin yliopisto / kevät 2013 1 Talousmatematiikan perusteet Matti Laaksonen Matemaattiset tieteet Vaasan yliopisto Vastaanotto to 11-12 huone D110/Tervahovi Sähköposti: matti.laaksonen@uva.fi

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030 kevät 2014 Talousmatematiikan perusteet Matti Laaksonen, (Matemaattiset tieteet / Vaasan yliopisto) Vastaanotto to 11-12 huone D110/Tervahovi Sähköposti: matti.laaksonen@uva.fi Opettajan kotisivu: http://lipas.uwasa.fi/

Lisätiedot

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Kurssin tarkoituksesta ja tavoitteista Kurssilla avataan ja pohditaan keskeisimpiä oppimiseen liittyviä käsitteitä

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS AIKAMME HAASTEENA. Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopiston kansleri Mikkelin tiedepäivä 7.4.2011

KESTÄVÄ KEHITYS AIKAMME HAASTEENA. Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopiston kansleri Mikkelin tiedepäivä 7.4.2011 KESTÄVÄ KEHITYS AIKAMME HAASTEENA Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopiston kansleri Mikkelin tiedepäivä 7.4.2011 KESTÄVÄ KEHITYS GRO HARLEM BRUNDTLAND: Yhteinen tulevaisuutemme 1987 maailmankomission ratkaisu

Lisätiedot

TIETOISET ELÄMYKSET OVAT KOODATTUA AIVOINFORMAATIOTA

TIETOISET ELÄMYKSET OVAT KOODATTUA AIVOINFORMAATIOTA TIETOISET ELÄMYKSET OVAT KOODATTUA AIVOINFORMAATIOTA Simo Hemilä (simo.hemila@welho.com) Luonnonfilosofian seura 12. 11. 2013 Käsittelen tietoisia elämyksiä informaation kannalta Mitä on olemassa? Materiaalinen

Lisätiedot

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne 7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha tunne Pitäisikö

Lisätiedot

Raamattu - tarua vai totta. Jyväskylän vapaaseurakunta 140913

Raamattu - tarua vai totta. Jyväskylän vapaaseurakunta 140913 Raamattu - tarua vai totta Jyväskylän vapaaseurakunta 140913 Raamattu - tarua vai totta? Millä perusteilla voimme väittää Raamatun sanaa todeksi? Voiko Raamatulle löytää tieteellisiä perusteita vai jääkö

Lisätiedot

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento

Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Mitä on Filosofia? Informaatioverkostojen koulutusohjelman filosofiankurssin ensimmäinen luento Filosofian kurssi 2008 Tavoitteet Havaita filosofian läsnäolo arjessa Haastaa nykyinen maailmankuva Saada

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelun ekologiset ulottuvuudet. Eveliina Asikainen Ekologinen yhdyskuntasuunnittelu ja asuminen seminaari Turku 26.9.

Kaupunkisuunnittelun ekologiset ulottuvuudet. Eveliina Asikainen Ekologinen yhdyskuntasuunnittelu ja asuminen seminaari Turku 26.9. Kaupunkisuunnittelun ekologiset ulottuvuudet Eveliina Asikainen Ekologinen yhdyskuntasuunnittelu ja asuminen seminaari Turku 26.9.2009 Ekologian ulottuvuudet Ekologiana tai ekologisuutena esitetyn asian

Lisätiedot

KESKUSTELUNANALYYSI. Anssi Peräkylä Kvalitatiiviset menetelmät 04.11.2009

KESKUSTELUNANALYYSI. Anssi Peräkylä Kvalitatiiviset menetelmät 04.11.2009 KESKUSTELUNANALYYSI Anssi Peräkylä Kvalitatiiviset menetelmät 04.11.2009 Esitelmän rakenne KESKUSTELUNANALYYTTINEN TAPA LUKEA VUOROVAIKUTUSTA ESIMERKKI: KUNINGAS ROLLO KESKUSTELUNANALYYSIN PERUSOLETTAMUKSET

Lisätiedot

PALUUMUUTTAJAN HAASTEET

PALUUMUUTTAJAN HAASTEET PALUUMUUTTAJAN HAASTEET YKSI PERHE MONTA KULTTUURIA Siirtolaisuusinstituutti, Turku 16.-17.11.2010 Päivi Oksi-Walter psykologi Tampereen kaupungin perheneuvola Monikulttuurisuus kasvava pääoma Suomessa

Lisätiedot

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman Laadullinen tutkimus KTT Riku Oksman Kurssin tavoitteet oppia ymmärtämään laadullisen tutkimuksen yleisluonnetta oppia soveltamaan keskeisimpiä laadullisia aineiston hankinnan ja analysoinnin menetelmiä

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Totta Mooses? Mitä mieltä on Jeesus? Mitä mieltä apostolit? Ajatuksia Ken Hamin kirjan VALHE EVOLUUTIO äärellä

Totta Mooses? Mitä mieltä on Jeesus? Mitä mieltä apostolit? Ajatuksia Ken Hamin kirjan VALHE EVOLUUTIO äärellä Totta Mooses? Mitä mieltä on Jeesus? Mitä mieltä apostolit? Ajatuksia Ken Hamin kirjan VALHE EVOLUUTIO äärellä AIKOINAAN käytettiin leikillisenä sanontana totta Mooses. Se lienee lähtöisin politiikkojen

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030

Talousmatematiikan perusteet ORMS.1030 orms.1030 Vaasan yliopisto / kevät 2015 Talousmatematiikan perusteet Matti Laaksonen Matemaattiset tieteet, Vaasan yliopisto Vastaanotto to 11-12 huone D110/Tervahovi Sähköposti: matti.laaksonen@uva.fi

Lisätiedot

Teknologia ja digiajan yhteisöt mahdollistajina

Teknologia ja digiajan yhteisöt mahdollistajina Teknologia ja digiajan yhteisöt mahdollistajina Mikko Lampi Tutkimuspäällikkö, Mamk + digiaktivisti twitter @jotudin Minä, digitalisti Tutkimuspäällikkö Data, tiedonhallinta, sähköinen arkistointi Käyttäjäkokemus,

Lisätiedot

organisaatiotasot molekyylitasolta biosfääriin ökunnan monimuotoisuutta ja ymmärtämään eliöiden sopeutumisen erilaisiin ympäristöihin irteet

organisaatiotasot molekyylitasolta biosfääriin ökunnan monimuotoisuutta ja ymmärtämään eliöiden sopeutumisen erilaisiin ympäristöihin irteet BIOLOGIA Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin ja

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Luonnontieteilijät työnhakijoina

Luonnontieteilijät työnhakijoina Luonnontieteilijät työnhakijoina TEM-info 25.11.2015 Suvi Liikkanen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry. Webinaarin sisältö Taustaa luonnontieteilijöistä ja Luonnontieteiden Akateemisten Liiton

Lisätiedot

Aine ja maailmankaikkeus. Kari Enqvist Helsingin yliopisto ja Fysiikan tutkimuslaitos

Aine ja maailmankaikkeus. Kari Enqvist Helsingin yliopisto ja Fysiikan tutkimuslaitos Aine ja maailmankaikkeus Kari Enqvist Helsingin yliopisto ja Fysiikan tutkimuslaitos Lahden yliopistokeskus 29.9.2011 1900-luku tiedon uskomaton vuosisata -mikä on aineen olemus -miksi on erilaisia aineita

Lisätiedot

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta 1. Uskon puolustus Jyväskylän Vapaaseurakunta 2. Sisältö Klo 12-13.30 Timo K: 1) Katsaus ateismiin ja uusateismiin 2) Mitä meiltä kysytään? Mitä vastamme kysymyksiin? *Miksi on kärsimystä, jos Jumala on

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014

Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi. Annukka Jyrämä 10.11.2014 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi 10.11.2014 Verkostoituminen http://images.google.fi/images?q=aboriginal+art&hl=fi&um=1&ie=utf 8&sa=X&oi=images&ct=title Verkostoituminen Verkostoteoriat: markkinat

Lisätiedot

Käyttöliittymä. Ihmisen ja tuotteen välinen rajapinta. ei rajoitu pelkästään tietokoneisiin

Käyttöliittymä. Ihmisen ja tuotteen välinen rajapinta. ei rajoitu pelkästään tietokoneisiin Käyttöliittymä Ihmisen ja tuotteen välinen rajapinta ei rajoitu pelkästään tietokoneisiin Tasot: 1. Teknis-fysiologis-ergonimen 2. Käsitteellis-havainnoillinen 3. Toiminnallis-kontekstuaalinen, käyttötilanne

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

Aineen olemuksesta. Jukka Maalampi Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto

Aineen olemuksesta. Jukka Maalampi Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto Aineen olemuksesta Jukka Maalampi Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto Miten käsitys aineen perimmäisestä rakenteesta on kehittynyt aikojen kuluessa? Mitä ajattelemme siitä nyt? Atomistit Loogisen päättelyn

Lisätiedot

Miten teknologia muuttaa maailmaa ja maailmankuvaamme? Vesa Lepistö näyttelytuottaja Tiedekeskus Heureka

Miten teknologia muuttaa maailmaa ja maailmankuvaamme? Vesa Lepistö näyttelytuottaja Tiedekeskus Heureka Miten teknologia muuttaa maailmaa ja maailmankuvaamme? Vesa Lepistö näyttelytuottaja Tiedekeskus Heureka Esityksen sisältö 1. Teknologian ominaispiirteitä 2. Teknologian ennakointia - karkaako mopo käsistä?

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8.

Näiden aihekokonaisuuksien opetussuunnitelmat ovat luvussa 8. 9. 11. b Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Luku 21. Evoluution perusteet

Luku 21. Evoluution perusteet 1. Evoluutio käsitteenä a. Mitä käsite evoluutio tarkoittaa? b. Miten evoluutiota tapahtuu? c. Mitkä ovat evoluution päämääriä? 2. Evoluution todisteita Mitä seuraavat evoluution todisteet osoittavat evoluutiosta?

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Verkostoitumisen saloja VoimaNaisille

Verkostoitumisen saloja VoimaNaisille Verkostoitumisen saloja VoimaNaisille Jos on riittävästi aikaa, rahaa ja onnea, voi kaiken tehdä yksin. Mutta kenellä niitä on tarpeeksi? Leila Kontkanen 1.10.2013 1 Oliver E. Williamson, taloustieteen

Lisätiedot

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija

Kotipuu. Anita Novitsky, Monikulttuurisuuden asiantuntija , Monikulttuurisuuden asiantuntija SUOMESSA ON Monikulttuurisuus koulussa Noin 50 000 maahanmuuttajataustaista perhettä (4%) Yli 30 000 maahanmuuttajataustaista nuorta PERHEET Maahanmuuttajia Maahanmuuttotaustaisia

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun

Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 15.1.2010 Vuorokauden keskilämpötila Talvi 2007-2008

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

METAFYSIIKAN MIETISKELYJÄ

METAFYSIIKAN MIETISKELYJÄ METAFYSIIKAN MIETISKELYJÄ Onko Aku Ankka olemassa? Asterix? Spiderman? Matrixin Neo? Miten ne ovat olemassa? miten ihminen on olemassa? Miten ihminen määritellään? Pilkkokaa ihminen mielessänne ominaisuuksiin

Lisätiedot

BIOLOGIA -kurssien suoritusjärjestys on vapaa -oppiaineen hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä suoritusta kursseista 1 tai 2 ja 3 tai 4.

BIOLOGIA -kurssien suoritusjärjestys on vapaa -oppiaineen hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä suoritusta kursseista 1 tai 2 ja 3 tai 4. BIOLOGIA -kurssien suoritusjärjestys on vapaa -oppiaineen hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä suoritusta kursseista 1 tai 2 ja 3 tai 4. KURSSI 1 (1 vvt) käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

1. Filosofian luonne. FILOSOFIA 1 KURSSIRUNKO FILOSOFIAN PERUSKURSSI/Kama CC-BY-SA Kaisa-Mari Majamäki (lupa käyttää tekijän nimellä varustettuna)

1. Filosofian luonne. FILOSOFIA 1 KURSSIRUNKO FILOSOFIAN PERUSKURSSI/Kama CC-BY-SA Kaisa-Mari Majamäki (lupa käyttää tekijän nimellä varustettuna) FILOSOFIA 1 KURSSIRUNKO FILOSOFIAN PERUSKURSSI/Kama CC-BY-SA Kaisa-Mari Majamäki (lupa käyttää tekijän nimellä varustettuna) 1. Filosofian luonne MITÄ FILOSOFIA ON? - Filosofia = viisauden rakkaus Ensimmäinen

Lisätiedot

Rekisterit tutkimusaineistona: tieteenfilosofis-metodologiset lähtökohdat

Rekisterit tutkimusaineistona: tieteenfilosofis-metodologiset lähtökohdat Reijo Sund Rekisterit tutkimusaineistona: tieteenfilosofis-metodologiset lähtökohdat Rekisterit tutkimuksen apuvälineenä kurssi, Biomedicum, Helsinki 25.05.2009 Kevät 2009 Rekisterit tutkimusaineistona

Lisätiedot

8. Skolastiikan kritiikki

8. Skolastiikan kritiikki 8. Skolastiikan kritiikki luterilaisen ja katolisen reformaation ristiriidat kehittyivät Lutherin myöhäiskeskiajan teologiaan kohdistuvan kritiikin pohjalta reformoitu traditio omaksui suuren osan luterilaista

Lisätiedot

Jatkuva uudistuminen luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulmista

Jatkuva uudistuminen luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulmista Jatkuva uudistuminen luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulmista FT Pentti Sydänmaanlakka 30.8.2011, Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana Alustuksen teemat: Tulevaisuuden johtamisen

Lisätiedot

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa

II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen taustaa Sisältö Alkusanat... 11 I Sattuma vai tarkoitus? Elämä on mutta mitä?... 17 Kirjan rakenne ja lukuohje.... 23 Kaksi uudistamisen ja itsekasvatuksen tapaa... 28 Sydämen ajattelu... 31 II Elämän tarkoituksettomuuskokemuksen

Lisätiedot

Matemaatikot ja tilastotieteilijät

Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matematiikka/tilastotiede ammattina Tilastotiede on matematiikan osa-alue, lähinnä todennäköisyyslaskentaa, mutta se on myös itsenäinen tieteenala. Tilastotieteen tutkijat

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Biologia. VUOSILUOKAT 7 9 7.lk

Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset. Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Biologia. VUOSILUOKAT 7 9 7.lk Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Biologia 9.10 a Biologia Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Lisätiedot

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO?

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? Uskonto voidaan määritellä monella eri tavalla... Mitkä asiat tekevät jostain ilmiöstä uskonnon? Onko jotain asiaa, joka olisi yhteinen kaikille uskonnoille? Uskontoja voidaan

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri

Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Johtamisen keskeiset osa-alueet toiminnan suunnittelu ja voimavarojen varaaminen voimavarojen kohdentaminen

Lisätiedot

Älykkyyttä, mutta millä hinnalla. Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT

Älykkyyttä, mutta millä hinnalla. Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT Älykkyyttä, mutta millä hinnalla Logistics 14 -tapahtuma Dr. Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö Liikenne ja logistiikka VTT Click Logistiikan to edit merkitys Master title yrityksille style Logistiikkakustannukset

Lisätiedot

Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto

Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto Ympäristötiedon avautuminen palvelemaan kuntien päätöksentekoa 19.11.2013 Mitä ympäristötietoa tarvitaan kaavoituksen eri tasoilla? Maija Faehnle Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto Hyöty irti

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön (811393A)

Johdatus tutkimustyöhön (811393A) Johdatus tutkimustyöhön (811393A) 5 op eli 128 h opiskelijan työtä Aloitusluento 1.9.2015 Esittäytyminen Opettaja Opinnot LuK, merkonomi, FM, FL, FT Dosentti JyU, Research Associate NUIG, Visiting Associate

Lisätiedot

Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016

Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016 Ilmiö 7-9 Kemia OPS 2016 Kemiaa tutkimaan 1. TYÖTURVALLISUUS 2 opetuskertaa S1 - Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot - Tutkimusprosessin eri vaiheet S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

Luonnonarvo- ja virkistysarvokaupan eroista Arto Naskali METLA/Ro

Luonnonarvo- ja virkistysarvokaupan eroista Arto Naskali METLA/Ro Luonnonarvo- ja virkistysarvokaupan eroista Arto Naskali METLA/Ro Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Leg osahanke Yksityissektorin toiminta ja

Lisätiedot

Katoaako yksityisyyden suoja pilveen?

Katoaako yksityisyyden suoja pilveen? Katoaako yksityisyyden suoja pilveen? Hetkyn helmiseminaari 26.2.2015 Tero Tammisalo Senior Advisor, Nixu Oyj Ei. Privacy is not dead. It never even existed. "Orwell on jo meillä kotona" älytelevisioiden

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops

Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT. Lukuvuosi 2016 2017 BIOLOGIA. uusi ops Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT Lukuvuosi 2016 2017 päivitetty 7.6.2016 JH BIOLOGIA uusi ops BI1(-): SanomaPro: BIOS 1, Elämä ja evoluutio (oranssi kansi, uusi ops) BI2(3): SanomaPro:

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET

VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET Suomen Akatemia & TEKES seminaari 12.10.2005 VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET Arto Mustajoki Helsingin yliopisto Suomen Akatemia Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (Esityksen alkuosassa on

Lisätiedot

SUOMEN MORENOINSTITUUTTI

SUOMEN MORENOINSTITUUTTI - TÄYDENNYSKOULUTUS 2016-2017 Yleisesite SISÄLTÖ välittää perustietoja jungilaisesta psykologiasta, luo vuoropuhelua ja siltaa jungilaisen ja psykodraaman teorioiden ja käytännön välillä, rakentaa molemmista

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtaminen: Jatkuvan uudistumisen haaste

Tulevaisuuden johtaminen: Jatkuvan uudistumisen haaste Tulevaisuuden johtaminen: Jatkuvan uudistumisen haaste - Toimintaympäristön yhä nopeampi muutos: verkostotalouden viitekehykseen siirtyminen - Hajautunut tieto, osaaminen ja älykkyys - Johtamisen innovaatio:

Lisätiedot

Käytäntö ja tutkimus innovaatiotoiminnassa

Käytäntö ja tutkimus innovaatiotoiminnassa Käytäntö ja tutkimus innovaatiotoiminnassa 08.02.2008 Professori Innovaatiojärjestelmät Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Mikä on innovaatio? Idea Innovaatio Toteutus Mistä innovaatioita?

Lisätiedot

Uusi uljas ubimaailma?

Uusi uljas ubimaailma? Uusi uljas ubimaailma? ÄES - Älykkään ympäristön ekologia - projekti 2005-2007 (Tekes) Kommentin teemat Vihdoinkin irti Weiserista ja eteenpäin Otetaan ympäristö-termi vakavasti Kompleksisuus ja sen hallinta

Lisätiedot

Verbin valenssi määrää, minkälaisia argumentteja ja komplementteja verbi odottaa saavansa millaisissa lauseissa verbi voi esiintyä.

Verbin valenssi määrää, minkälaisia argumentteja ja komplementteja verbi odottaa saavansa millaisissa lauseissa verbi voi esiintyä. Valenssista Valenssi saksalaisessa ja venäläisessä kieliopintutkimuksessa käytetty nimitys, joka tavallisesti tarkoittaa verbin ominaisuutta: sitä, kuinka monta ja millaisia nomineja obligatorisesti ja

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

Pakolliset kurssit (OL PDDLOPD%,,

Pakolliset kurssit (OL PDDLOPD%,, Pakolliset kurssit (OL PDDLOPD%,, tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuus biosysteemien eri tasoilla tarkoittaa

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Luonnonvarat ja pitkä tähtäin. 2.12.2011 Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström

Luonnonvarat ja pitkä tähtäin. 2.12.2011 Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström Luonnonvarat ja pitkä tähtäin 2.12.2011 Hallintotuomioistuinpäivä Eeva Hellström Sisältö: Luonnonvarat ja Maailma Suomi Sääntely 13.12.2011 2 Globaali lähtökohta: Kun yksi maapallo ei riitä 28.9.2011 Maailman

Lisätiedot