SOSIAALITURVA. Kriiseihin varautuminen on jokapäiväistä työtä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALITURVA. Kriiseihin varautuminen on jokapäiväistä työtä"

Transkriptio

1 Huhtikuu 6/2000 SOSIAALITURVA Kriiseihin varautuminen on jokapäiväistä työtä Riskianalyysi sosiaalihuollossa Mobile-hanke viritti monenlaisia kriisipäivystyksiä: Jyväskylän, Rovaniemen ja Vantaan kokemuksia 1 3/3/06, 8:31 AM

2 SOSIAALITURVA 6/ vsk Tässä numerossa Ilmestyy 19 kertaa vuonna 2000 Julkaisija Huoltaja-säätiö Hallitus: Aulikki Kananoja, pj. Alpo Komminaho Pentti Lappalainen, varapj. Riitta Pihlaja Petri Virtanen Isännistön pj. Jaakko Tuomi, varapj. Elli Aaltonen Huoltaja-säätiö edistää ja tukee sosiaalihuoltoon kohdistuvaa ja siihen läheisesti liittyvää tieteellistä tutkimusta, alalla toimivien ammattikoulutusta sekä valistus- ja tiedotustoimintaa. Sosiaaliturvan toimitus Mannerheimintie 31 A 3, Helsinki puh fax sähköposti: internet: päätoimittaja Merja Moilanen puh toimitussihteeri Arto Marjomäki puh toimitussihteeri Erja Saarinen puh toimitussihteeri Lea Suoninen (vap.) Ilmoitukset Tilaukset ja osoitteenmuutokset talouspäällikkö Satu Martin puh , fax Mannerheimintie 31 A 3, Helsinki Ilmoitushinnat: 7,80 mk palstamm:ltä. Hintoihin lisätään alv. 22 %. Tekstisivuille sijoitettavat mainosilmoitukset eri taksan mukaan. Tilaushinta /1 vsk 230 mk 1/2 vsk 140 mk Irtonumerot Sosiaaliturva-lehden irtonumeroita saa toimituksesta 20 mk/kpl, yli 10 kappaleen tilauksista alennus 25 % Painotalo Auranen Oy Forssa - ISO ISSN Valmiussuunnittelulle uusia haasteita Päivi Ahonen 4 Kriiseihin varautuminen on jokapäiväistä työtä Erja Saarinen 6 Riskianalyysi sosiaalihuollossa Jaakko Cornér 10 Hätäkeskuskokeilu on jäsentänyt sosiaalitoimen päivystystä Erja Saarinen 11 Hätäkeskuksille selkeät hälytysohjeet 12 Apua tarpeeseen Jämsän seudulla 13 Päivystysja kriisipalvelut voidaan järjestää lukuisin tavoin Erja Saarinen 14 Kriisiapua tarvitaan ympäri vuorokauden Erja Saarinen Neljällä alueella on vuodesta 1996 lähtien kokeiltu pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteisiä hätäkeskuksia. Keski-Suomessa kuntien sosiaalitoimen päivystys on kehittynyt pikku hiljaa kokeilun vanavedessä, kertoo hälytysmestari Jari Wilén. Keski-Suomen hätäkeskusta esitellään sivuilla Vantaa panosti kunnalliseen kriisikeskukseen Erja Saarinen 16 Mobile ottaa ihmisen hädän vastaan Erja Saarinen 18 Kriisiapua ensi- ja turvakodista Erja Saarinen 2 3/3/06, 8:31 AM

3 3. huhtikuuta Keskustelua Palvelujärjestelmät ontuvat Aimo Strömberg 21 Vanhemmuus hukassa Eila Kihlman 22 Julkisuus ja tietosuoja sosiaalihuollossa osa 3 Asiakirjojen tulo julkiseksi Taisto Ahvenainen 25 Kirjallisuutta Poikia kasvatetaan edelleen poikakoodilla Eeva Mehto 26 Uusiin tehtäviin Kannen kuva: Jouni Rantanen Seuraava Sosiaaliturva 7/2000 postitetaan lukijoille 18. huhtikuuta. Lehteen tulevien työpaikka- ja koulutusilmoitusten pitää olla toimituksessa viimeistään 11. huhtikuuta. Valmiussuunnittelulle uusia haasteita Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän laatimassa Sosiaalitoimen valmiusohjeessa on laajennettu valmiussuunnittelun näkökulmaa poikkeusoloihin varautumisesta normaaliaikaisten riskien hallintaan. Suunnittelun lähtökohtana on, kuinka sosiaalitoimi pystyy vastaamaan palvelutarpeeseen erilaisissa normaaliaikaisissa häiriötilanteissa ja muuttamaan ja laajentamaan toimintaansa siten, että se pystyy vastaamaan myös poikkeusolojen vaatimuksiin. Ensisijaisesti sosiaalitoimen oma organisaatio vastaa palvelutarpeeseen kaikissa tilanteissa. Syyskuun alussa 1999 voimaantullut pelastustoimilaki määritteli ensimmäistä kertaa sosiaaliviranomaiset yhteistoimintavastuullisiksi kunnan pelastusviranomaisen kanssa. Pelastustoimilain 6. :ssä ja -asetuksen 8. :ssä on määritelty sosiaaliviranomaisten yhteistoimintavastuut. Asetuksen 8. :n mukaan sosiaaliviranomaiset vastaavat onnettomuuden uhrien ja evakuoidun väestön majoituksesta, muonituksesta, vaatetuksesta sekä muusta perushuollosta ja antavat tarvittaessa virka-apua pelastushenkilöstön huoltamiseksi. Asetuksen kohdan mukaan sosiaaliviranomaiset ja terveydenhuoltoviranomaiset huolehtivat yhteistoimin muiden asiantuntijatahojen kanssa psykososiaalisen tuen ja palvelujen järjestämisestä. Uusi säännös tuo kuntien sosiaaliviranomaisille toiminnallisen ja taloudellisen vastuun ja siten myös suunnitteluvastuun varautua yhteiskunnan erilaisiin häiriötilanteisiin. Sosiaalitoimen valmiussuunnittelun ja varautumisen on pohjauduttava koko kunnan riskianalyysiin. Sen lisäksi sosiaalitoimen tulee tarkentaa omien toimintojensa riskikartoitusta ja varautumistaan riskeihin. Turvallisuussuunnitelman laadintavelvoite koskee pelastustoimiasetuksen 11. :ssä määritellyin perustein monia sosiaalitoimen palveluyksiköitä. Sosiaalitoimen toiminta-alue ja -vastuut huomioon ottaen kunnissa lienee tarkoituksenmu- kaista laatia turvallisuussuunnitelma myös pienempiin kuin 30 henkilön (asiakkaat ja henkilöstö) palveluyksiköihin. Pelastustoimen yhteistoimintavastuun vuoksi sosiaalitoimen päivystysvalmiutta on tarkasteltava uudelleen kaikissa kunnissa. Sosiaalitoimen ja hätäkeskuksen yhteistyön pitää olla saumatonta ja toimivaa. Se edellyttää, että kuntaan on luotu joko kunnan omana toimintana tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa hälytysjärjestelmä, jolla lain henki toteutuu kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina. Sosiaalitoimen valmiusohje ja pelastustoimilain henki korostavat yhteistyötä. Pelastustoimilain 9. velvoittaa pelastusviranomaiset ja lain 6. :ssä tarkoitetut viranomaiset ja yhteisöt yhteistyössä laatimaan pelastustoimen suunnitelmat. Yhteiskunnan riskiherkkyys on lisääntynyt. Kaikki toimialat joutuvat osaltaan vastaamaan yhä vaativampiin ja nopeasti muuttuviin haasteisiin ja tilanteisiin. Yhteistä näkemystä ja todellista yhteistyötä tarvitaan paitsi toiminnassa myös jo toimintojen suunnittelussa. Yhteistyö järjestöjen kanssa voi perustua vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa tehtäviin ostopalvelusopimuksiin. Kuitenkin on syytä miettiä tarkasti ja määritellä kirjallisilla sopimuksilla tilanteet, joissa vapaaehtoinen pelastuspalvelu voi ottaa kunnan sosiaalitoimen vastuulle kuuluvia tehtäviä. Suunnittelun ja varautumisen tulisi ensisijaisesti nojautua kunnan omaan palveluorganisaatioon, jossa väestönsuojelutehtävät ja niihin varautuminen kuuluvat viran- tai toimenhaltijan virkavelvollisuuksiin ja työsopimussuhteessa olevan henkilön tehtäviin (pelastustoimilain 53. ). Varautumistehtävät ovat osa sosiaalitoimen normaaleja työtehtäviä. Päivi Ahonen Kirjoittaja on Taipalsaaren sosiaalijohtaja ja Huoltaja-säätiön isännistön jäsen. 3 3/3/06, 8:31 AM

4 Kriiseihin varautuminen on jokapäiväistä työtä Entiset paperinmakuiset valmiusohjeet ovat historiaa. Enää ei varauduta vain poikkeusoloihin vaan sosiaalitoimella pitää arkisessa työssään olla jatkuva valmius hoitaa erilaisia kriisejä. Viranomaisilla on kaikkina vuorokaudenaikoina ja kaikissa oloissa velvollisuus hoitaa tehtävänsä. Missään ei sanota, että ne pitäisi hoitaa vain kahdeksan ja neljän välillä. Meillä ei ole vastuuta vain asiakkaistamme vaan koko väestön sosiaalisesta hyvinvoinnista, Kuntaliiton erityisasiantuntija Sirkka Rousu selventää sosiaalitoimen valmiustyön perustan. Rousu on toiminut sosiaalitoimen valmiusohjeen laatineen työryhmän sihteerinä sekä jäsenenä asiantuntijatyöryhmässä, joka antoi suosituksen traumaattisten tilanteiden psykososiaalisesta tuesta ja palveluista. Molemmat työryhmät olivat sosiaali-ja terveysministeriön asettamia. Tämä perusajatus on aina ollut sosiaalihuollon laeissa, kuten lastensuojelu- ja päihdehuoltolaeissa. Myös uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon tavoiteohjelmassa, TATO:ssa kehotetaan kuntia kehittämään sosiaalitoimen päivystys- ja kriisipalveluja. Lisäksi valmiuslaki velvoittaa viranomaiset hoitamaan tietyt erityistehtävät hätätilanteissa ja poikkeusoloissa. Sosiaalitoimen vastuulla ovat väestön ja pelastus- ja huoltotehtäviin osallistuvien majoitus, ruokahuolto ja vaatetus sekä kriisitiedottaminen ja pykososiaalinen apu yhteistyötehtävänä terveysviranomaisten kanssa (pelastustoimiasetus 8 ). Ajatus, että varautuminen on 4 SOSIAALITURVA 6/2000 jokapäiväistä arkista tehtäväämme ja että kansalaiset tarvitsevat päivystyspalveluja, on viime vuosina sisäistynyt hyvin. Kaikki ovat voineet havaita, että elinympäristömme on tätä nykyä entistä riskialttiimpi ja haavoittuvampi. Väestöstä myös entistä suurempi osa on riippuvainen erilaisten auttajien toimin- tavalmiuksis- ta. Ihmisiä on sekä laitoshoidossa että kotona huonokuntoisenakin palveluiden varassa, Sirkka Rousu jatkaa. Tutkimusten mukaan turvallisuus on kansalaisille hyvin tärkeä arvo. Ihmisille on tärkeää tietää, että viranomaiset ovat varautuneet siihen, että toimintakykymme on riittävä erilaisissa kriiseissä kaikkina vuorokaudenaikoina. Tämä luo ihmisille turvallisuutta, auttaa sietämään epävarmuutta ja ehkä lisää kansalaisten omaa toimintakykyä ja halua osallistua vapaaehtoisena kriisityöhön. Turvallisuuspalvelut aina kunnossa Niin sanotut sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuspalvelut pitää hoitaa sekä valmiustoiminnoissa että arkisessa työssä Avun pitää olla helposti saatavilla, mieluiten yhdestä numerosta. eri vuorokauden aikoina. Kun toisaalta valmiussuunnitelmissa on esitettävä, miten viranomaiset ovat varautuneet hoitamaan kriisi- ja päivystystehtävät hätätilanteissa ja poikkeusoloissa, on järkevää hyödyntää tämä valmius kuntalaisten turvana kaikissa tilanteissa. Tilanteiden vakavoituessa valmiutta voidaan asteittain kohottaa portaattomasti, Sirkka Rousu tähdentää. Sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuspalveluiden tehtävänä on arvioida tilanteiden vaarallisuus ja tulkita, miten ne vaikuttavat väestön terveyteen ja toimintakykyyn. Niillä on ehkäistävä väestöä uhkaavat sosiaaliset ja terveysvaarat ja lievitettävä kriiseistä aiheutuvia haittoja. Väestölle on taattava kaikissa tilanteissa mahdollisimman hyvä sosiaalinen ja terveydellinen turvallisuus ja toimeentulo. Valmiussuunnitelmat ajan tasalle Lääninhallitukset ovat sopineet kuntien kanssa, mihin mennessä kuntien pitää toimittaa lääninhallitukseen ajantasaistetut valmiussuunnitelmat. Enimmäkseen on sovittu, että suunnitelmien pitää olla valmiina vuoden loppuun mennessä. Suunnitelmia ei pidä tehdä entisaikojen tyyliin rastimalla valmiista lomakkeista, kuka vastaa mistäkin missäkin tilanteessa vaan ne olisi hyvä laatia oppimisprosessina yhdessä eri hallintokuntien, järjestöjen ja kirkon kanssa. Näin luodaan ja ylläpidetään myös tositilanteessa toimivat valmiudet, Rousu painottaa. Arjen hätätilanteisiin luodut päivystys- ja kriisipalvelut ja valmiussuunnitelmia varten luodut muut toiminnalliset valmiudet pitää niveltää jo suunnitteluvaiheessa entistä paremmin yhteen. On tärkeää, että eri osapuolet tietävät toisistaan ja tunnistavat oman paikkansa ja tehtävänsä hätä- ja päivystyspalveluiden kokonaisuudessa. Valmiussuunnitelmaa varten on mietittävä, kuka mitäkin kriisitilanteessa tekee ja miten hoidetaan valmiustehtävissä olevien tavanomaiset työt. On myös suunniteltava, millaista apua on hälytettävissä varsinaisten hätätilanteessa toimijoiden lisäksi. Esimerkiksi jos paljon lapsia loukkaantuu linjaauto-onnettomuudessa, voidaan apuun kutsua vaikkapa kriisityöhön erikoistunutta henkilöstöä koulusta tai päiväkodista. Tällaiset asiat pitää suunnitella ennalta, sillä tosipaikan tullessa suunnitteluun ei ole aikaa, Rousu sanoo. Suunnitelmaa luotaessa kan- 4 3/3/06, 8:31 AM

5 ERJA SAARINEN Sirkka Rousu korostaa, etteivät hyvätkään suunnitelmat auta hätätilanteissa, jos toimintoja ei harjoitella ja testata. Kriisitilanteita on harjoiteltava esimerkiksi päiväkotilasten ja vanhainkodin vanhusten kanssa. nattaa mennä arjen työssä asiakas- ja kansalaistasolle. Esimerkiksi kotipalvelun asiakkaan palvelusuunnitelmaan on hyvä kirjata, mitä tehdään, jos vanhus joutuu useamman vuorokauden olemaan säteilyn vuoksi asunnossaan. Kuka huolehtii siitä, että hän selviytyy? Jos omalle kodinhoitajalle on varattu muonitustehtäviä muualla, kuka vastaa hänen asiakkaistaan? Valmiussuunitelman pohjaksi tehdään uhkakartoitus kunkin maantieteellisen alueen uhista: Ei kartoiteta vain sellaisia uhkia, jotka poliisi ja pelastustoimi tuntevat vaan myös sosiaaliset hätätilanteet, jotka koskevat yksilöitä ja perheitä. Tämä kannattaa tehdä yhdessä esimerkiksi seurakuntien ja järjestöjen kanssa, ettei kukin tekisi samaa työtä useaan kertaan ja irrallaan yhteistyön kokonaisuudesta, Rousu painottaa. Riskianalyysillä arvioidaan riskit eli kuinka usein uhat muuttuvat todeksi. Palveluita pitäisi tarjota juuri niihin aikoihin ja tilanteisiin, jolloin riskit ovat suurimpia, ja viranomaisten toiminnallisten valmiuksien tulee sopia juuri näihin tilanteisiin. Sirkka Rousu korostaa, etteivät hyvätkään suunnitelmat auta hätätilanteissa, jos toimintoja ei harjoitella ja testata. Kriisitilanteita on harjoiteltava esimerkiksi päiväkotilasten ja vanhainkodin vanhusten kanssa. Aika ajoin on esimerkiksi kokeiltava, toimiiko yhteyskaavio, jonka mukaan hälytyksen pitäisi mennä eteenpäin. Toiminnalliset valmiudet suunnitellaan ennalta Viranomaisten toiminnallisia valmiuksia ovat päivystysvalmius ja liikkeellelähtövalmius. Lisäksi pitää olla konsultointivalmius esimerkiksi ylimpään johtoon tai muille asiantuntijoille, kuten psykiatrille sekä valmius hankkia lisäresursseja. Näitä voivat olla vaikkapa vapaaehtoiset kriisitukihenkilöt, jotka pystyvät jäämään viranomaisia pitempään ihmisten tueksi. Toiminnalliset valmiudet tarkoittavat, että kriisityöntekijällä on oikeasti mahdollisuus antaa tarvittava aineellinen ja henkinen apu. Sirkka Rousun mielestä sosiaalitoimen päivystävien pisteiden hyviä toiminnallisia valmiuksia ovat muun muassa se, että hätään joutuneelle on tarjolla ruokaa ja hänelle voidaan järjestää yöpaikka tai antaa rahaa tai maksusitoumus matkalippuun esimerkiksi kotimatkaa varten. Toimintavalmiudet on oltava myös esimerkiksi tulipalossa evakuoitujen ihmisten auttamiseksi. Kriisissä apu pitää tuoda tykö Ihminen ei hätätilanteessa tunnista, mihin palveluihin hänen ongelmansa kuuluisi vaan apu pitää olla helposti saatavilla, mieluiten yhdestä numerosta. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on toista sataa eri aikoihin avoinna olevaa auttavaa puhelinta ihmisen ei pidä joutua hädässään etsimään niistä sopivaa. Vuonna 1996 alkaneen pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteisen hätäkeskuskokeilun tavoitteena on, että 112-hätänumerossa päivystäjillä olisi tieto kaikista hätätilanteissa käytettävissä olevista päivystyspalveluista. Näin kansalaisia voitaisiin myös ohjata hätänumeroon soitettuaan mahdollisimman oikeanlaisiin palveluihin. Tämä edellyttää, että myös sosiaalitoimen päivystyspalvelut saadaan esimerkiksi yhteistyöhakuisella organisoitumisella kuntoon. Helmikuussa hyväksytty hätäkeskuslaki tulee voimaan Se laajentaa pelastus-, poliisi- ja sosiaali- ja terveystoimen yhteiset hätäkeskukset koko maahan Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Kirkkonummen, Siuntion ja Vantaan kuntia lukuunottamatta. Viranomaisille yhteinen radioverkko Laajojen päivystys- ja valmiusketjujen tueksi rakennetaan turvallisuusviranomaisten yhteistyönä koko maan kattavaa VIR- VE-viranomaisradioverkkoa. Sosiaalitoimessa se tullee valmiustehtävissä olevien käyttöön sekä päivystävien henkilöiden, kuten sosiaalipäivystäjien ja esimerkiksi kotipalvelun päivystyspartioiden käyttöön. Viranomaisten yhteisestä verkosta on myös hyötyä muun muassa erilaisissa viranomaisten yhteisesti hoitamissa etsintätilanteissa ja suuronnettomuuksissa. Yhteisellä verkolla pidetään yhteyttä kaikkien toimijoiden kesken. Yleistilanne on koko ajan kaikkien tiedossa ja viestit menevät yhtä aikaa kaikille perille. Verkossa on myös datayhteys eli potilaiden tietoa pystytään siirtämään esimerkiksi ambulanssista sairaalaan. Verkon käyttäjiksi tulevat niin sanotut turvallisuusviranomaiset. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että verkon jokaisella viranomaisella salassapidettävien tietojen puhe- ja datayhteydet säilyvät vain kyseisen viranomaisen omassa käytössä. Oikea-aikainen apu ehkäisee ongelmia Sosiaalihuollon tehtävät jatkuvat usein siitä, mihin pelastustai poliisiviranomaiset työnsä päättävät. Tulipalon sammuttua on järjestettävä ihmisille ruokaa, majoitusta ja psykososiaalista apua sekä varmistettava, että ihmiset saavat tarvitsemansa jatkopalvelut. Sirkka Rousu painottaa, että oikea-aikaisella avulla ehkäistään, ettei ihmisille tule kriisistä myöhemmin vakavaa haittaa. Tämä säästää paitsi inhimillisiä kärsimyksiä myös kustannuksia muissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Erja Saarinen SOSIAALITURVA 6/ /3/06, 8:31 AM

6 Jaakko Cornér Valmiussuunnittelu ja viranomaiset Riskianalyysi sosiaalihuollossa Valmiuslaki (1080/1991) velvoittaa valtion ja kuntien viranomaisia huolehtimaan tehtäviensä mahdollisimman häiriöttömästä hoitamisesta niin normaaliolojen häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissa. Kunkin viranomaisen on laadittava oma valmiussuunnitelmansa. Häiriöihin varautuminen on osa jokapäiväistä työtä, joten sen kustannukset sisällytetään normaaleihin toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Kunnan valmiussuunnitelman perustana on normaali- ja poikkeusolojen riskianalyysi. Suunnitelmassa esitetään yhteensovitetusti, kuinka kunnan eri toimialat turvaavat toimintansa jatkuvuuden häiriötilanteissa. Lisäksi suunnitelmassa luetellaan toimialoittain väestönsuojelun ja pelastuspalveluun osallistumisen erityistehtävät. Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa hallinnonalansa valmiussuunnittelua. Lääninhallitukset avustavat kuntia valmiussuunnitelmien kehittämisessä ja yhteensovittavat kuntien ja sairaanhoitopiirien suunnitelmat alueellisesti. Koska onnettomuudet eivät noudata kuntarajoja, kuntia kehotetaan alueelliseen yhteistyöhön valmiussuunnitelmien laadinnassa ja toiminnallisten valmiuksien luomisessa. Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan valmiussuunnitelman osana kunnan normaalia suunnittelujärjestelmää. Sosiaalitoimen varautumistehtävät Kunnan sosiaalitoimen erityistehtäviä väestönsuojelussa ja pelastuspalveluun osallistumisessa ovat väestön ja pelastus- ja huoltotehtävissä toimivien ruokahuollosta, majoittumisesta, vaatetuksesta ja psykososiaalisista palveluista sekä kriisitiedottamisesta huolehtiminen. Toisaalta sosiaalitoimen on kaikissa oloissa ilman eri määräystä turvattava toimintojensa jatkuvuus sekä huolehdittava lisääntyvistä tehtävistä asiakasmäärien kasvaessa. Sosiaalitoimen valmiussuunnitelmassa määritetään normaaliolojen tehtävien tärkeysjärjestys sekä erityisjärjestelyjen tarve ja määrä. Suunnitelmassa selvitetään, miten sosiaalitoimi muun muassa yhdessä terveystoimen kanssa huolehtii väestövastuulleen kuuluvista tehtävistä erilaisten uhkakuvien toteutuessa. Jokapäiväisen onnettomuusuhan lisäksi sosiaalitoimen on varauduttava suuronnettomuuden, kiristyneen kansallisen tai kansainvälisen tilanteen, taloudellisen kriisin, sodan ja aseellisen hyökkäyksen uhkaan. Lisäksi suunnitelmassa kerrotaan, miten uhkan väistyttyä palataan normaaliin toimintaan. LÄHTEET Sosiaalitoimen valmiusohje, Sosiaali- ja terveysministeriö, Monisteita 1998:22. Traumaattisten tilanteiden psykososiaaliset palvelut ja tuki asiantuntijaryhmän suositus, Sosiaali-ja terveysministeriö, Monisteita 1998:1 Lainsäädäntö Valmiuslaki 1080/1991. Pelastustoimilaki 561/1999. Pelastustoimiasetus 857/1999. Hätäkeskuslaki 157/2000. Riskien analysointi on keskeinen osa sosiaalihuollon valmiussuunnitelmaa. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antoi marraskuussa 1998 ohjeen sosiaalihuollon valmiussuunnitelman laatimiseksi (STM, Monisteita 1998:22). Valmiussuunnitelmaan kuuluu keskeisenä osana sosiaalihuollon riskien kartoitus ja niiden analysointi. Se on tehtäväalue, joka aiemmin kuului vain pelastusviranomaisille, mutta koskee nyt myös muita kunnan viranomaisia, kun uusi pelastustoimilaki (561/1999) tuli voimaan 1. syyskuuta Ennen kuin riskien kartoitus on mahdollinen, on selvitettävä mitä riskillä, riskienhallinnalla ja riskianalyysillä tarkoitetaan. Riskienhallinta on suunnitelmallista ja jatkuvaa toimintaa riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi sekä riskien aiheuttamien taloudellisten ja muiden haittojen poistamiseksi, pienentämiseksi, siirtämiseksi tai tietoisesti itsellä pitämiseksi. Riskianalyysi on riskienhallinnan osa, jolla tunnistetaan riskit ja arvioidaan vahinkotapahtuman todennäköisyys sekä odotettavissa olevat vahingot. Riskianalyysillä selvitetään siten riskin kohteet, luonteet, todennäköisyydet ja seuraukset. Se on menetelmä, jolla tutkitaan mitä, missä, milloin ja mille tapahtuu sekä tapahtuman merkitys tutkittavan kohteen taloudelle. Riskillä tarkoitetaan tappion ja epäonnistumisen uhkaa tai jonkin tapahtuman epäsuotuisten seurausten mahdollisuutta. Sanan merkitys vaihtelee tilanteen mukaan. Esimerkiksi Naimisiinmenossa on omat riskinsä, kuten heikoilla jäillä kulkiessa (Allinniemi 1994). Edellä olevat määritelmät, jotka on tarkoitettu lähinnä pelas- tustointa varten, eivät kaikilta osin ja sellaisenaan sovellu sosiaalihuoltoon. Sen riskien kartoituksessa ei ole päällimmäisenä taloudellisten ja aineellisten vaikutusten ja arvojen turvaaminen, vaan ennen kaikkea halutaan turvata vaara-, hätä- ja onnettomuustilanteisiin joutuneiden ihmisten sosiaalinen, henkinen ja taloudellinen selviytyminen itse tapahtumasta ja sen jälkeen hyvin pitkälläkin aikajaksolla. Sosiaalihuollon uhat ja vaarat Sosiaalihuollossa kartoitettavia uhkia ja vaaroja ovat: suurtulipalo, suuret liikenneonnettomuudet, ydinlaitosonnettomuus ja ydinlaskeutuma, ilma-aluksen aiheuttama onnettomuus, suuret liikenneonnettomuudet, yhdyskuntaonnettomuus kuten isot metsäpalot, pohjavesien saastuminen, öljyvahingot vaarallisten aineiden päästöt, asiakkaiden uhkaava ja väkivaltainen käyttäytyminen henkilöstöä kohtaan, huumerikollisuuden kasvu ja siitä johtuva väkivaltainen käyttäytyminen, henkilöiden katoamiset muun muassa päiväkodeista, palvelutaloista ja huoltolaitoksista, kansainvälisen rikollisuuden kasvu, kontrolloimaton ja hallitsematon laiton maahanmuutto, suurten väkijoukkojen hallitsemattomat siirtymiset maan sisällä, ääriliikkeiden harjoittama terrori ja pommiuhka sekä henkilön tai henkilöryhmien sieppaus tai panttivangiksi ottaminen. Normaaliajan hätä- ja häiriötilanteiden lisäksi poikkeusoloissa ovat mahdollisia seuraavat uhka- ja vaaratilanteet: hyökkäys ja ryöstö palvelutaloihin, van- 6 SOSIAALITURVA 6/ /3/06, 8:31 AM

7 hainkoteihin ja poikkeusolojen majoituskohteisiin sekä paniikkitilanteet tilapäisissä majoituskohteissa ja kokoontumiskeskuksissa. Äärimmäisissä tilanteissa kemiallisin asein tapahtuva isku voi olla mahdollinen, samoin biotaistelu- ja ydinaseen käyttö. Uhkatilanteiden piirteitä Nyky-yhteiskunnassa tulee entistä korostetummin esille uusia uhkia ja vaaroja, jotka on tiedostettava ja joihin on varauduttava entistä paremmin. Kansainvälinen rikollisuus on lisääntynyt, kun liikenneyhteydet ovat nopeutuneet, tietotekniikka on kehittynyt ja passi- ja viisumipakkoja on poistettu valtioiden väliltä. Kansainvälisen rikollisuuden kasvuun liittyvät terroriteot, pommiuhkat, kidnappaukset ja panttivangiksi ottamiset. Yleinen yhteiskunnallinen turvattomuus on lisääntynyt ja näitä uhkia ehkäiseviä toimintamahdollisuuksia on vähän. Sosiaalihuollon laitokset ovat oivallisia valtauksen kohteita rikollisten päämäärien saavuttamiseksi. Yksi uusi uhka on kasvanut huumerikollisuus. Suomi on melko laajasti kansainvälisten huumekuljetusten kauttakulkumaa, ja lähinnä sen vuoksi huumeita on helposti saatavilla ja niiden myynti on lisääntynyt. Joissakin Suomea lähellä olevissa maissa on epävakaa poliittinen tilanne, mikä saattaa johtaa luvattomaan ja hallitsemattomaan maahantuloon. Sen varalta on huollon lisäksi kyettävä paneutumaan eri kulttuuritapoihin ja -virtauksiin. Hallitsemattomia suurten joukkojen liikehdintöjä maan sisällä saattaa esiintyä lähinnä poikkeusoloissa. Uhatuilla alueilla asuvat lähtevät hakemaan turvatumpia asuinsijoja. Tällöin on turvattava tilapäismajoitus. Yksi uhka on, että valtaväestön ja täällä asuvien etnisten vähemmistöjen välillä puhkeaisi kulttuuri- ja muiden erojen vuoksi väkivaltaisia yhteenottoja ja mellakoita. Riskin määritys STM:n ohjeessa riski (R) on määritelty matemaattiseksi suureeksi, jonka suuruus saadaan, kun tapahtuman todennäköisyys (T) kerrotaan sen seurausten vaarallisuudella (L) ja seurausten vakavuudella (U). Riski on aina sitä suurempi, mitä korkeampi on asteikon pisteytys. Riski on: R = T x (L + U). Pisteytys ja luokitus 1. Seuraukset vähäisessä määrin vaarallisia 2. Seuraukset kohtalaisen vaarallisia Henkilövahinkojen suuruus Yksittäinen vahinko, henkilölle pysyvä vamma. Yksittäinen vaikea vahinko, vaikea haitta. 3. Seuraukset vaarallisia Yksittäinen kuolemantapaus, 1-3 henkilölle vaikea vamma. 4. Seuraukset erittäin vaarallisia Kuolleita 2-4 henkilöä, 4-9 henkilölle vaikea vamma. 5. Seurausvaikutukset katastrofaaliset A. Normaalioloissa Esiintymistodennäköisyydet (T) Ensiksi on arvioitava eri vaarojen ja uhkien todennäköisyys erilaisille kohteille. Toiseksi arvioi- B. Poikkeusoloissa daan uhkasta ja hätä- ja vaaratilanteesta aiheutuva seurausten vaarallisuus ja vakavuus, jotta riskejä pystytään vertailemaan keskenään. Sen takia tarvitaan pisteytykseen perustuvia mittareita. Todennäköisyysarvioinnin Kuvio 2. Tapausten seurausten vaarallisuuden arviointi A. Normaalioloissa Kuvio 1. Esimerkki todennäköisyysarvioinnin luokituksesta Pisteytys Luokka Esiintymistodennäköisyys 1. erittäin epätodennäköinen 1 tapahtuma/20> vuotta 2. epätodennäköinen 1 tapahtuma/15-19 vuotta 3. todennäköinen 1 tapahtuma/10-14 vuotta 4. melko todennäköinen 1 tapahtuma/6-9 vuotta 5. erittäin todennäköinen 1 tapahtuma/1-5 vuotta 6. enemmän kuin todennäköinen 1 tapahtuma/< vuosi Pisteytys ja luokitus Esiintymistodennäköisyys 1. erittäin epätodennäköinen <1 tapahtuma/poikkeusolon kesto 2. epätodennäköinen 1-2 tapahtumaa/poikkeusolon kesto 1. erittäin epätodennäköinen 3-5 tapahtumaa/poikkeusolon kesto 4. melko todennäköinen 6-10 tapahtumaa/poikkeusolon kesto 5. erittäin todennäköinen tapahtumaa/poikkeusolon kesto 6. enemmän kuin todennäköinen 1 tapahtuma/jopa päivittäin Kuolleita 5>, vähintään 10 vaikeasti vammoja saanutta ja loukkaantunutta. Kuvio 3. Tapahtumien seurausten vakavuus ja pitkävaikutteisuus A. Normaalioloissa Luokitus 0. Ei lainkaan jälkivaikutuksia. 1. Jälkivaikutukset vähäiset. 2. Jälkivaikutukset melko vakavat. 3. Jälkivaikutukset kohtalaisen vakavat. 4. Jälkivaikutukset vakavat. 5. Jälkivaikutukset erittäin vakavat. Tuhon suuruus kohteelle/ toiminnolle, toiminnan jatkamisedellytykset Toimintaa voidaan jatkaa normaalisti. Toimintaa voidaan jatkaa keskeytymättä vähäisin korjauksin ja toiminnan muutoksin Toimintaa voidaan jatkaa katkoksen jälkeen toiminnan siirtyessä väliaikaisesti toiseen paikkaan. Toimintaan tulee pitkäaikainen keskeytys vaurioiden peruskorjaamiseksi, ja toiminta on siirrettävä toiseen paikkaan. Toimintaa ei voida enää jatkaa. Edellyttää uutta perusrakentamista tai toiminnan täydellistä muuttamista. Jälkiseurausten suuruus ja vaikeus aikajaksolla Ei lainkaan, tai enintään yhdellä henkilöllä pieni hoidon, huollon ja tuen tarve, kesto enintään 1 kk. 1-4 henkilöllä vähäisempi hoidon, huollon ja tuen tarve, 1-3 kk. 1-3 henkilöllä hoidon, huollon ja tuen tarve, kesto enintään 6 kk. 2-5 henkilöllä laajempi hoidon, huollon ja tuen tarve, 6-12 kk. Yli 5 henkilöllä vaikea hoidon, huollon ja tuen tarve >12 kk. Yli 5 henkilöllä erittäin vaikea ja laaja hoidon, huollon ja tuen tarve, kesto hyvin pitkäaikainen/pysyvä. SOSIAALITURVA 6/ /3/06, 8:31 AM

8 Sosiaalihuollon riskianalyysi tehdään aina yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. luokitus voidaan pisteytykseltään määritellä esimerkiksi kuvion 1 osoittamalla tavalla. Seurausten vaarallisuus (L) Tapahtumien seurausten vaarallisuus määrittyy muun muassa Kuvio 4. Riskikartoitus: Päiväkotiyksiköt Normaaliolot R = T x (L + U), R = riski, T = tapahtuman todennäköisyys, L = seurausten vaarallisuus, U = seurausten vakavuus sen mukaan, joutuvatko ihmishenget vaaraan, kuinka suuri kohde on, miten helposti toiminta ja kohde ovat korvattavissa muilla ratkaisuilla, kuinka välttämätön kohde ja toiminta on ja millaisia taloudellisia me- Vaara/uhka R T L U Vaaran/uhkan ennakoiminen ja siihen varautuminen. Seurausvaikutusten vakavuuden vähentäminen ja tuhojen korjaaminen. Suurtulipalo Toimintasuunnitelma, koulutus, harjoitukset. Toimipisteiden paloturvallisuudesta huolehtiminen, ensiapuvalmius. Ydinlaitosonnettomuus ja ydinlaskeuma Ilma-aluksen aiheuttama onnettomuus Suuri liikenneonnettomuus, osallisuus siinä Valmiussuunnitelmat ja varusteet tilapäissuojiin, joditabletit, tiedotusjärjestelmä. Evakuointivalmius, toiminnan siirto toiseen paikkaan. Ympärivuorokautisen hoidon lisääminen, hoidon määrällinen lisääminen. Evakuointi Toiminnan muuttaminen, laajentaminen Toiminnan muuttaminen. Vaarallisten aineiden päästöt Suojavalmius, suunnitelmat ja varusteet, tiedotusjärjestelmä. Evakuointi, puhdistus, toiminnan siirto tai laajentaminen paikasta riippuen. Asiakkaiden uhkaava ja väkivaltainen käyttäytyminen henkilöstöä kohtaan Huumeista aiheutuva väkivaltainen ja arvaamaton käytös ja vaikutukset päiväkoteihin Henkilöiden katoamiset (lasten katoamiset) Kansainvälisen rikollisuuden kasvu Tiedostaminen, toimintasuunnitelma. Koulutus kohtaamiseen, oikea toiminta. Yhteistyö virkavallan kanssa, hälytysjärjestelmä, lähestymiskiellot Tehokas ympäristön valvonta ja tarkastus huumeruiskujen poistamiseksi Tehokas valvonta. Valmiit toimintaohjeet Fyysinen ja psyykkinen jälkihoito: Väkivallan uhri, tekijä ja perhe mukaan. Ympäristön puhdistus. Ympäristön puhdistus huumeruiskuista yms. Etsintäpartio. Kontrolloimaton ja hallitsematon laiton maahanmuutto Suurten väkijoukkojen hallitsemattomat siirtymiset maan sisällä Ääriliikeiden harjoittama terrori ja pommiuhka Henkilön tai henkilöryhmien sieppaus/panttivangiksi ottaminen Päivähoidon lisääminen, Toiminnan muuttaminen ymp.vrk. lastenkotimuotoiseksi hoidoksi. Lasten aseman turvaaminen. Majoitustiloiksi muuttaminen Ks. yllä SOSIAALITURVA 6/ /3/06, 8:31 AM

9 netyksiä on odotettavissa. Seurausten vaarallisuuden arvioinnissa voidaan käyttää sivulla 7 kuviossa 2. esitettyä menettelyä. Tapahtumien seurausten vaarallisuusvaikutukset ovat periaatteessa yhtäläiset normaaliaikana ja poikkeusoloissa, joskin seurausten vaarallisuus joudutaan poikkeusoloissa arvioimaan lievemmin kriteerein. Seurausten vakavuus ja pitkävaikutteisuus (U) Tapausten seurausten vakavuus voidaan määritellä siten, missä määrin sosiaalihuollon jollekin kohteelle tai toiminnolle koituu tietystä uhkasta, vaarasta ja hätätilanteesta aiheutuvaa pitkävaikutteista jälkihuoltoa. Hoidon tarve voi olla lääkinnällistä ja psyykkistä. Hoito saattaa sisältää kuntoutusta. Huollon tarve voi olla sosiaalista (huoltosuunnitelmat yms.) ja taloudellisen tuen saamista. Tapahtumien seurausten vakavuutta ja pitkävaikutteisuutta voidaan arvioida esimerkiksi sivulla 7 kuviossa 3. esitetyllä tavalla. Poikkeusoloissa seurausten vakavuuden pisteytys noudattaa samaa asteikkoa kuin normaalioloissa mutta seurausten vakavuutta joudutaan miettimään lievemmällä pisteytyksellä. Edellä esitetyt pisteytykset ja luokitukset ovat täysin valinnaisia. Kukin yhteisö valitsee käyttöönsä ja noudattaa sille paikallisiin oloihin parhaiten soveltuvia arvoja. Tärkeää on, että sosiaalihuollon riskianalyysi tehdään aina yhteistyössä kunnan pelastusviranomaisten kanssa. Riskien ja uhkien laatu, niiden esiintymistodennäköisyys, haitat ja monet muut seikat vaihtelevat huomattavasti sosiaalihuollon eri kohteissa ja toiminnoissa. Itse asiassa uhkat ja riskit saattavat olla erilaisia jopa samanlaisissa kohteissa ja toiminnoissa. Tähän vaikuttavat muun muassa alueen sosiaalinen ympäristö, väestörakenne ja maantieteellinen sijainti. Riskianalyysilla saavutetaan se tieto, mitkä uhkat ja hätätilanteet ovat kullekin kohteelle todennäköisiä. Edellisellä sivulla kuviossa 4. kuvataan, millainen voi olla päiväkodin riskikartoitus. Sosiaalihuollon valmiussuunnitelmaan voidaan laatia varsinaiseen tekstiosaan tai liitetaulukoiksi uhkakartoitusta vaativat kohteet ja toiminnot. Jokaisesta kohteesta ja toiminnosta luetellaan ne uhkat, vaarat ja hätätilanteet, jotka ovat mahdollisia ja joihin tulee varautua sekä normaali- että poikkeusoloissa. Kohde- tai toimintoluettelo voidaan laatia esimerkiksi kuviossa 5 esitettyä jaottelua noudattaen. Pisteviivoitukset liiteluettelossa tarkoittavat sitä, ettei toimintaa todennäköisesti ole normaali- tai poikkeusoloissa. Riskiarvot suuruusjärjestykseen Kun riskikartoitus on saatu tehtyä, riskit asetetaan suuruusjärjestykseen suurimmasta pienimpään. Suurin pistemäärä tässä käytetyssä esimerkkianalyysissä voi olla 60 ja pienin 1. Luettelo laaditaan erikseen normaalioloista ja poikkeusoloista kuviossa 6 olevan mallin mukaisesti. Erikseen sovitaan siitä, kuinka monta eniten uhkaa, vaaraa ja hätätilannetta aiheuttavaa tekijää otetaan mukaan luetteloon. Tilanteiden ennakoiminen Sosiaalitoimelle voidaan esittää yleismalli tilanteiden ennakoimiseksi ja niihin varautumiseksi. Malliin kuuluu ennakoivia toimenpiteitä sekä suunnitelmia, miten vaaran toteutuessa seurauksista selvitään. Ennakoivia toimenpiteitä on pitää erilaiset toimintasuunnitelmat ajan tasalla ja kaikkien työntekijöiden sisäistäminä. Tällaisia suunnitelmia ovat väestönsuojelu- ja valmiussuunnitelma, pelastussuunnitelma ja väkivaltaan varautuminen. Henkilöstön koulutuksen tulee olla kunnossa. Henkilökunnalla pitää olla riittävä ensiapuvalmius ja palo- ja pelastuspuolen koulutusta. Lisäksi heidän tulee käydä kursseja vaikeiden asiakkaiden kohtaamiseksi. Toimintaorganisaation pitää olla valmis ja aina ajan ta- Kuvio 5. Uhkakartoitusta vaativat kohteet tai toiminnot Kohde/toiminto Vanhainkodit Lastensuojelulaitokset Kehitysvammaisten asuntolat Vanhusten palvelutalot Muiden kohderyhmien palvelutalot Päiväkotiyksiköt Perhepäivähoito Työkeskukset Päivä- ja toimintakeskukset Kotihoidon asiakkaina olevat Alueelliset sosiaali- ja terveyskeskukset Sosiaali- ja terveysvirasto Majoitus- ja kokoontumiskohteet poikkeusoloissa - - Kuvio 6. Riskien suuruusjärjestys Malli Sija Riskiarvo Kohde/toiminto Uhkan/vaaran aiheuttaja jne salla katastrofitilanteita varten. Kaikissa kohteissa pitää järjestää oikein ja säännöllisesti harjoituksia. Varmuusvarastojen tulee olla kunnossa. Niissä täytyy olla ruokatarvikkeita ja tarvikkeita suojausta varten, kuten muoveja, teippejä ja taskulamppuja. Evakuointisuunnitelmien pitää olla valmiina ja hälytysjärjestelmien kunnossa. Tiedottamisjärjestelmän pitää toimia. Muita ennakoivia toimia ovat tehokas valvonta, mahdolliset lähestymiskiellot ja tapauskohtaiset yhteistyösuunnitelmat virkavallan kanssa. Normaaliolot Poikkeusolot Liitetaulukon Liitetaulukon sarja A nro sarja B nro Jälkihoitoa ja toiminnan muutoksia Kun vaara toteutuu, saatetaan tarvita laajuudeltaan ja kestoltaan tarpeenmukaista fyysistä ja psyykkistä jälkihoitoa. Kohteen toimintaa saatetaan joutua muuttamaan ja lisäämään ympärivuorokautista toimintaa. Lastenkoti- ja muuta laitoshoitotyyppistä toimintaa voidaan joutua lisäämään ja tiloja muuttamaan majoitustiloiksi. Esimerkiksi päivähoidossa, asumispalveluissa ja laitoshoidossa saatetaan joutua lisäämään paikkoja runsaasti. Henkilökunnan täytyy ehkä siirtyä muunlaiseen työhön sosiaalihuollon asiakkaina olevien henkilöiden aseman turvaamiseksi. Myös raivaus- ja jälleenrakennustyöt voivat muuttaa yksiköiden toimintaa. On oltava valmius luoda väliaikaisia toimintapisteitä. LÄHDE Allinniemi, Jouko: Uhat ja mahdollisuudet. Tapa tutkia onnettomuuksia ja niiden vaikutuksia, Sisäasiainministeriö, Yliopistopaino Kirjoittaja on Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveysviraston eläkkeellä oleva suunnittelija, joka on suunnitellut yhdessä pelastustoimen kanssa mallia sosiaalihuollon riskianalyysiksi osana valmiussuunnitelmaa. SOSIAALITURVA 6/ /3/06, 8:31 AM

10 Vuonna 1996 alkaneella Hätäkeskuskokeilulla on tavoiteltu sitä, että kansalaiset saisivat kaikkiin kiireellistä apua edellyttäviin tilanteisiin hätäkeskuspalvelut yhdestä yleiseurooppalaisesta hätänumerosta 112. Sosiaalitoimenkin on ollut tarkasteltava palveluitaan kansalaisten hätätilanteiden näkökulmasta ja järjestettävä päivystyspalveluita. Kymmenen keskusta yhteen Aiemmin Keski-Suomessa oli neljä aluehälytyskeskusta, jotka välittivät palokuntien ja sairaankuljetuksen hälytyksiä. Poliisin päivystyksiä hoiti kuusi päivystyspistettä. Näiden päivystysten henkilöstö on kerätty Keski-Suomen hätäkeskukseen. Keski-Suomen hätäkeskus kattaa entisen Keski-Suomen läänin eli 30 kuntaa ja asukasta. Vuosittain keskukseen tulee hätäpuhelua. Niistä seuraa noin tehtävää. Kokeiluhätäkeskusten kaltaiset keskukset leviävät koko maahan muutamia Uudenmaan kuntia lukuunottamatta, kun uusi hätäkeskuslaki astuu voimaan ensi vuoden tammikuun alusta. Maahan tulee poliisin, pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistä hätäkeskusta, jotka ovat valtion rahoittamia. Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi, Siuntio ja Vantaa voivat järjestää hätäkeskuksensa toisin. Mobile päänavaajana Eniten Keski-Suomen hätäkeskukselle aiheuttavat hälytyksiä sairaankuljetukset ja poliisin tehtävät. Hätäkeskukseen tulee myös paljon puheluita, joissa kaivataan psykososiaalista apua. Sosiaalitoimen osaamista tarvitaan yleisimmin perheväkivallasta ja mielenterveysongelmista kärsiville soittajille. Apua tarvitaan myös tulipalojen ja muiden onnettomuuksien uhreille, hälytysmestari Jari Wilén kertoo. Ennen hätäkeskuskokeilua hälytyskeskuksissa ei Keski-Suomessa ollut tarkkoja tietoja sosiaalitoimen päivystysjärjestelyistä. Yleensä tavoiteltiin sosiaalijohtajaa tai muuta työntekijää kotoaan. Sosiaalitoimen osaamista vaativat tehtävät hoiti poliisin HÄTÄKESKUSKOKEILU on jäsentänyt sosiaalitoimen päivystystä KUVAT: ERJA SAARINEN Neljällä alueella on kokeiltu pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteisiä hätäkeskuksia. Keski-Suomessa kuntien sosiaalitoimen päivystys on kehittynyt pikku hiljaa kokeilun vanavedessä. hätäkeskuksessa poliisi. Pelastustoimen aluehälytyskeskuksissa, esimerkiksi tulipalon viedessä perheeltä kodin, apuun hälytettiin Punaisen Ristin vapaaehtoinen pelastuspalvelu, joka on järjestänyt tilapäistä majoitusta ja muuta apua, Jari Wilén kertoo. Jyväskylässä vuodesta 1995 toiminut kriisikeskus Mobile oli sosiaalitoimen päivystyksen päänavaaja. Nyt Jyväskylän seudulla psykososiaalista osaamista vaativat puhelut käännetään Mobileen. Mobileen kuulumattomat kunnat taas ovat toimittaneet hätäkeskukseen omat päivystysnumeronsa. Mobilen kanssa hätäkeskuksella on oikein hyvät välit. Toimintaa on suunniteltu alusta pitäen yhdessä ja hyvä yhteistyö jatkuu, Jari Wilén sanoo. Mobileen kuuluvat kunnat ymmärtävät, että päivystys on oltava, mutta kaikissa kunnissa sitä ei oikein ymmärretä. Mobileen on turvallista siirtää puheluita, kun tietää, että sieltä on työntekijä valmis lähtemään paikan päälle katsomaan, mikä on hätänä. Hätäkeskuksessa on aina vähintään neljä päivystäjää. Päivystäjien määrä vaihtelee viikonpäivien ja vuorokauden ajan mukaan. Päivystäjillä ei yleensä ole aikaa keskustella esimerkiksi itsemurhaa hautovan soittajan kanssa vaan puhelu pitää saada ohjattua eteenpäin. Meidän vastuumme loppuu siihen, kun saamme asian eteenpäin sellaiselle taholle, joka varmasti ottaa sen hoitaakseen. Välillä mietin, onko apu taattua, kun jotkut kunnat ovat antaneet päivystysnumeroksi esimerkiksi sosiaalijohtajan numeron. Onko ajateltu ihan loppuun asti, että jos perjantain ja lauantain välisenä yönä tarvitaan kiireesti apua, niin sosiaalijohtaja auttaa vuoden jokaisena päivänä, Jari Wilén ihmettelee. Sosiaalitoimi vähiten tunnettu yhteistyökumppani Hätäkeskuksen yhteistyökumppaneista sosiaalitoimi on edelleen vähiten tunnettu. Jari Wilén arvelee syyksi sen, että sosiaalitoimi on tullut yhteistyöhön viimeisenä mukaan eivätkä päivystäjät ole saaneet sosiaalitoimen asioihin koulutusta samaan tapaan kuin pelastustoimen päivystäjiä on koulutettu poliisin tehtäviin ja poliiseja pelastustoimen tehtäviin. Olemme joutuneet itse kehittelemään yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa ja kaivamaan siitä tietoa. Meillä on ollut kunkin toimialan sisäiset yhteistyöryhmät: pelastustoimen, poliisin, sairaankuljetuksen ja sosiaali- ja terveystoimen. Näihin kunnat ovat valinneet kultakin toimialalta jäsenet. Yhteistyöryhmien kautta olemme vieneet toiveitamme eteenpäin. Näin saimme muun muassa käyttöömme sosiaalitoimen yhteysnumerot, joihin voimme välittää keikkoja. Mobilen lisäksi on myönteistä, että Jämsän seudulle on syntynyt uusi päivystysrengas Apu tarpeeseen, Wilén toteaa. Vaste-ehdotuksia sosiaalitoimen tehtäviin Vaikka sosiaalialan päivystysnumerot on saatu selville, psykososiaalista apua vaativissa häly- 10 SOSIAALITURVA 6/ /3/06, 8:31 AM

11 Jari Wilén toivoo, että psykososiaalista apua vaativat hälytystehtävät luokitellaan ja jäsennetään entistä tarkemmin, jotta apua saataisiin perille mahdollisimman nopeasti. tyksissä on edelleen kehitettävää. Hätäkeskuksen päivystäjien käytössä ovat niin sanotut vasteehdotukset erilaisiin hätätilanteisiin. Tilanteet tai tehtävät on koodattu tarkasti; esimerkiksi kuinka monta uhria liikenneonnettomuudessa on, millä alueella se on tapahtunut ja niin edelleen. Kunnat ovat antaneet kuhunkin tehtävään esityksen, mitä yksikköjä tehtävää varten hälytetään. Päivystäjä saa hälytyksen tullessa tehtäväkoodin perusteella heti päätteelle eteensä ehdotuksen hälytettävistä yksiköistä. Sosiaalitoimen tehtävistä ei ole ohjeistusta eikä vaste-ehdotuksia. Päivystäjä joutuu hakemaan sosiaalitoimen yhteystiedot erillisestä kansiosta, jossa ne ovat hälytystilanteen ja vuorokauden ajan mukaan ryhmiteltyinä. Jari Wilén kaipaa myös sosiaalitoimen tehtäviin tarkempaa jäsentelyä ja vaste-ehdotuksia tietojärjestelmään. Turvapuhelimen puhelut hätäkeskukseen? Hätäkeskuskokeilua suunniteltaessa keskusteltiin siitä, ohjataanko turvapuhelimista puhelut hätäkeskukseen. Se edellyttäisi, että kaikissa kunnissa olisi samanlaiset laitteet. Tämä ei kunnille sopinut, vaikka laitteet olisi saatu yhdessä hankittuina halvemmalla. Jyväskylä ja Jyväskylän maalaiskunta harkitsevat edelleen turvapuhelinpuheluiden ohjaamista hätäkeskukseen, Jari Wilén kertoo. Toisaalta hätäkeskuksen päivystäjillä ei välttämättä olisi kovin paljon aikaa keskustella sellaisten vanhusten kanssa, jotka soittavat turvapuhelimesta saadakseen apua vaikkapa öiseen yksinäisyyteen. Emme voi luvata, että päivystäjä ehtii jäädä juttelemaan. Yhteistyöhön oppia pelastustoimesta? Jari Wilén on pelastustoimen ammattilaisena usein ihmetellyt sitä, että sosiaalitoimi on niin tiukasti sidottu yhteen kuntaan ja toimii vain kunnan sisällä. Naapurikunnan kanssa ei välttämättä ole mitään yhteistä, vaikka ainakaan pienillä kunnilla ei ole edellytyksiä itse hoitaa kaikkia asioita, varsinkaan päivystystä. Pelastustoimella on paljon enemmän kuntien välistä yhteistyötä kuin sosiaalitoimella. Kun apua tarvitaan, autetaan joustavasti myös naapurikunnan alueella tapahtuneissa onnettomuuksissa eikä keskitytä kiistelemään siitä, mille kunnalle kustannukset tulevat maksettaviksi. Yhteinen radioverkko helpottaa työtä Jari Wilénin mielestä uusi hätäkeskus on toiminut hienosti ottaen huomioon, että siellä työskentelevillä ihmisillä on aivan erilainen koulutustausta ja työkokemus. Ennen hätäkeskuksen aloittamista poliisit olivat pelastusopistolla koulutuksessa ja pelastushenkilöstö taas poliisikoululla. Sisäistä koulutusta on jatkuvasti, jotta päästään siihen, että osaamme hoitaa ristiin toistemme tehtävät. Rutiinityöt hoidetaan jo ristiin ei ole väliä, tuleeko puhelu poliisin hätänume- Hätäkeskuksille selkeät hälytysohjeet Hälyttäminen ei onnistu ilman sosiaalitoimen hätäkeskuksille antamia hälytysohjeita. Kansalaisten pitää hätätilanteessa saada nopeasti apua yleisestä hätänumerosta. Hätänumerossa päivystäjällä pitää olla varma tieto hätätilanteissa käytettävissä olevista palveluista. Sosiaalitoimen hälytysohje ei voi olla palveluittain ryhmitelty kymmenien sivujen lista. Se ei auta hätätilanteen pohjalta nopeasti toimivaa hätäkeskusta. Hätäkeskukselle on tärkeää, keitä saa mihinkin vuorokauden aikaan varmasti kiinni, Kuntaliiton eristyisasiantuntija Sirkka Rousu painottaa. Hälytysohjeesta on käytävä ilmi, kuka ja mistä yksiköstä hälytetään ensimmäiseksi. Päivystäjästä on oltava varmat yhteystiedot ja varanumerot. Hälytysohjeesta käyvät ilmi myös konsultoivien sosiaalialan asiantuntijoiden yhteystiedot. Hälytettävä yksikkö tai henkilö voi olla esimerkiksi päivystysja valmiusvastuuseen määrätty ympärivuorokautinen sosiaalilaitos tai sosiaalipäivystäjä, Mobile-yksikkö, kriisiryhmä, turvakoti, kotipalvelun tai kotisairaanhoidon ilta- ja yöpartio tai vaikkapa sosiaalijohtaja. Hälytysohje pitää laatia siten, että hätäkeskus voi hälyttää lähimmät tarkoituksenmukaiset yksiköt ja henkilöt riippumatta siitä, minkä kunnan yksiköitä ne ovat. Tämän vuoksi hälytysohjeet on laadittava yhdessä lähikuntien ja hätätilanteisiin osallistuvien viranomaisten kanssa. Hätätilanteiden mukaan voi vaihdella, kuka hälytetään ensimmäiseksi, siksi tiedot ryhmitellään hätätilanteittain. Yhteystiedot voivat vaihdella myös vuorokaudenaikojen mukaan. On tärkeää, että päivystäjä sopii mahdollisimman hyvin auttajaksi kyseisessä tilanteessa. Virka-aikaan on tarjolla laaja kirjo auttajia, mutta iltaisin ja viikonloppuisin kirjo kapenee. Tavoitettavissa olevan työntekijän on otettava asiasta ammatillinen vastuu sitä hätäkeskuksen päivystäjät eivät voi tehdä, Rousu korostaa. Tiedot hätäkeskuksen tietojärjestelmään Tätä nykyä sosiaalitoimen yhteystietoja ei aina ole hätäkeskuksen tietojärjestelmissä vaan ne voivat olla erillisessä kansiossa. Tämä hidastaa hätäpuhelun välittämistä eteenpäin. Sirkka Rousu korostaa, että hätäkeskus voi esimerkiksi yhteistyössä lääninhallituksen kanssa laatia yhteneväisen lomakkeen, jolla pyydetään tiedot kunnista. Yhteneväiset tiedot voidaan viedä hätäkeskuksen päivystysresurssitiedostoon, josta ne löytyvät nopeasti hätätilannetyyppien ja muun muassa vuorokaudenajan mukaan. Tulevaisuudessa kukin päivystysvuoroon tuleva henkilö voi ilmoittautua suoraan omalta työasemaltaan tai kannettavasta mikrostaan hälytyskeskuksen tietojärjestelmän resurssitietoihin. Tällöin päivystystiedot ovat ajan tasalla. Tietojärjestelmään voidaan syöttää myös tiedot siitä, kuka mihinkin aikaan päivystää. Tätä yhteyttä rakennetaan, kun viranomaisradioverkkoa ja hätäkeskusten tietojärjestelmiä uusitaan. Erja Saarinen SOSIAALITURVA 6/ /3/06, 8:31 AM

12 Apua tarpeeseen Jämsän seudulla J ämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymän alueelle on luotu psykososiaalinen kriisipäivystys, jossa hyödynnetään osaamista perus- ja erikoissosiaalipalveluista sekä perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Kuntayhtymään kuuluvat Jämsä, Jämsänkoski ja Kuhmoinen. Alueen väestöpohja on asukasta. Päivystyksen hoitavat Jämsän ja Jämsänkosken sosiaalitoimet, Jämsän A-klinikka ja perheneuvola, terveyskeskus ja Jokilaakson mielenterveyskeskus, terveyskeskuksen debriefing-ryhmä ja Jämsän terveydenhuolto-oppilaitos. Päivystystä on kehitetty yhdessä Keski-Suomen hätäkeskuksen kanssa. Apua tarpeeseen -hanke yhdistää erilliset olemassaolevat päivystykset ja lisää ja varmistaa niiden toimintavalmiutta puuttua esimerkiksi perheväkivaltaan. Projektia valmisteltiin alueellisen kriisityön täydennyskoulutuksella, johon osallistui yli 70 työntekijää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioista. Koulutuksella luotiin motivoitunutta moniammatillista työilmapiiriä ja kehitettiin yhteisiä toimintamalleja. Koulutustilaisuuksien lopuksi ykköspäivystäjiksi ilmoittautui 25 henkilöä; 14 sosiaalihuollosta, 8 terveydenhuollosta, 2 terveydenhuolto-oppilaitoksesta ja yksi yksityisestä terveydenhuollosta. Koulutusta jatketaan edelleen ja kriisipäivystäjille järjestetään työnohjausta. Päivystys on vapaamuotoista varallaoloa arkisin kello 16-8 ja viikonloppuisin perjantaista 16:sta maanantaihin 8:aan. Päivystäjällä on matkapuhelin, joten hätäkeskuksella on käytössään kiinteä päivystysnumero. Päivystys on terveyskeskuspäivystyksen takapäivystystä. Terveyskeskuksen lisäksi vain poliisi ja hätäkeskus voivat ottaa päivystysnumeroon yhteyttä. Päivystysvuoro kestää viikon kerrallaan. Päivystäjillä ovat tukena Apu tarpeeseen -kansiot, joista löytyvät muun muassa toimintamallit yleisimpiin kriisitilanteisiin. Hälytyksen saatuaan päivystäjä kartoittaa tilanteen ja hankkii tarvittaessa lisätyövoimaa, joko asiakkaan kotikunnan tai vaadittavan erityisosaamisen perusteella kakkospäivystysringistä. Päivystäjä voi lähteä kotikäynnille. Pariksi tulee joko poliisi tai toinen kriisityöntekijä. Kakkospäivystysringin, päivystyksen taustaryhmän, muodostavat viisi työntekijäryhmää. He ovat listoilla eli tulevat avuksi, jos tilanne vaatii ja heidät saadaan kiinni. Ensimmäisellä listalla ovat kuntien sosiaalityöntekijät, jotka voivat toimia yli kuntarajan. Toisena ovat mielenterveyskeskuksen työntekijät, kolmantena debriefing-toimintaan osallistuvat, neljäntenä nimetyt vapaaehtoisjärjestöjen henkilöt ja viidentenä nimetyt johtajat, jotka ovat kriisipäivystyksen koordinaattoreita. Yksittäiselle päivystäjälle on turvallista, että päivystykseen osallistuu paljon työntekijöitä. Terveydenhuollon kuntayhtymä maksaa ykköspäivystäjille varallaolosta 30 prosenttia kriisityötekijän kiinteästä palkasta. Aktiivityöstä maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen korvaus ja matkakustannukset. Kakkospäivystyksen listoilla oleville heidän oma organisaationsa korvaa aktiivityön vähintään vastaavalla vapaa-ajalla. Apu tarpeeseen -hanke kestää tämän vuoden loppuun. Käytännön päivystystä koordinoi mielenterveyskeskuksen osastonhoitaja, kriisi- ja perheterapeutti Maija-Liisa Lehtinen. Monien yhteistyökumppaneiden päivystysrinki syntyi kolmen vuoden työllä. Hyvin valmistellun toiminnan tulevaisuus näyttää valoisalta päivystyksen uskotaan hankkeen jälkeen muuttuvan normaaliksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluksi. Poliisin ja pelastustoimen päivystäjät hoitavat sujuvasti toistensa töitä Keski-Suomen kokeiluhätäkeskuksessa. Sosiaalitointa yhteistyökumppanina tunnetaan kuitenkin vähemmän. Kuvassa edessä vanhempi konstaapeli Kauko Lahtinen. roon vai yleiseen hätänumeroon. Päivystyssalissa on edelleen poliisin ja entisten aluehälytyskeskusten työntekijöiden työpöytiä osittain siksi, että käytössä on vanhanaikaisia viestiverkkoja. Asia korjaantuu, kun viranomaisten erilliset verkot korvaava yhteinen radioverkko VIR- VE saadaan käyttöön. Keski-Suomessa se tuli helmikuussa koekäyttöön. Tärkeää on, että uusi verkko on yhteinen. Saamme toisemme samassa verkossa kuuluville ja Keski-Suomen hätäkeskus on toiminut kokeiluna vuodesta 1996 lähtien. Kokeilu on osoittautunut onnistuneeksi ja hätäkeskus vakinaistetaan ensi vuoden alusta. Kuvassa hälytyspäivystäjä Raili Hirvonen. useampi puhuja voi olla linjoilla samaan aikaan. Uusi viranomaisradioverkko on digitaalinen, joten sitä on vaikeampi salakuunnella kuin vanhoja analogisia verkkoja, Jari Wilén selvittää uuden verkon etuja. Verkkoa käyttävät muun mu- assa palo- ja pelastustoimi, poliisi, rajavartiolaitos, sosiaali- ja terveystoimi, tulli, tielaitos, merenkulkulaitos, puolustusvoimat ja ilmailulaitos. Verkon on tarkoitus kattaa koko Suomi vuoteen 2003 mennessä. Erja Saarinen 12 SOSIAALITURVA 6/ /3/06, 8:31 AM

8/2000 SOSIAALITURVA. Sosiaalipalvelut mielenterveyskuntoutujan tukena arjessa. Mielenterveystyö Hämeenkyrössä ja Kuopiossa

8/2000 SOSIAALITURVA. Sosiaalipalvelut mielenterveyskuntoutujan tukena arjessa. Mielenterveystyö Hämeenkyrössä ja Kuopiossa Toukokuu 8/2000 SOSIAALITURVA Sosiaalipalvelut mielenterveyskuntoutujan tukena arjessa Mielenterveystyö Hämeenkyrössä ja Kuopiossa 1 3/6/06, 4:10 PM SOSIAALITURVA 8/2000 88. vsk Tässä numerossa Ilmestyy

Lisätiedot

VARAUTUMINEN KUNNASSA. Markku Ström

VARAUTUMINEN KUNNASSA. Markku Ström VARAUTUMINEN KUNNASSA Markku Ström Pelastusopiston julkaisu A-sarja: Oppimateriaalit 3/2007 ISBN 978-952-5515-29-9 (nid.) ISBN 978-952-5515-30-5 (PDF) ISSN 1795-9152 PELASTUSOPISTO Markku Ström Varautuminen

Lisätiedot

SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista

SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista Elokuu 12/01 SOSIAALITURVA Tietosuoja on ihmisen yksityisyyden suojaamista Sosiaaliasiamies on sovittelija Keskustelu asiakkaan ja palvelujärjestelmän suhteesta jatkuu Ruotsin sosiaalilainsäädäntö uudistuu

Lisätiedot

3/2000 SOSIAALITURVA. Helmikuu. Voimaharjoittelulla lisää toimintakykyisiä elinvuosia SOSIAALITURVA 3/2000 1

3/2000 SOSIAALITURVA. Helmikuu. Voimaharjoittelulla lisää toimintakykyisiä elinvuosia SOSIAALITURVA 3/2000 1 Helmikuu 3/2000 SOSIAALITURVA Voimaharjoittelulla lisää toimintakykyisiä elinvuosia SOSIAALITURVA 3/2000 1 1 3/2/06, 12:25 PM SOSIAALITURVA 3/2000 88. vsk Tässä numerossa Ilmestyy 19 kertaa vuonna 2000

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03 SOSIAALITURVA Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä 4/03 Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu Pääkirjoitus 5. maaliskuuta 2003 Yhdellä pallilla istuva sosiaaliasiamies on kaikkien

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. VEP antoi välineitä kuntien yhteistyöhön. Varhaiskasvatus verkostoituu Lapissa 2/04

SOSIAALITURVA. VEP antoi välineitä kuntien yhteistyöhön. Varhaiskasvatus verkostoituu Lapissa 2/04 SOSIAALITURVA 2/04 VEP antoi välineitä kuntien yhteistyöhön Varhaiskasvatus verkostoituu Lapissa Pääkirjoitus 2. helmikuuta 2004 Vepin perintöä ei saa hukata Vuoden vaihteessa päättyi kuusi vuotta kestänyt

Lisätiedot

Huolet rohkeasti puheeksi! Olen hyvä, olen ainutlaatuinen

Huolet rohkeasti puheeksi! Olen hyvä, olen ainutlaatuinen Elokuu 12/00 SOSIAALITURVA Huolet rohkeasti puheeksi! Hämeenkyrössä saa apua oppimisvaikeuksiin Lapsen ääni kuuluviin Olen hyvä, olen ainutlaatuinen SOSIAALITURVA 12/2000 1 1 3/9/06, 2:05 PM SOSIAALITURVA

Lisätiedot

SOSIAALITURVA Lapissa etsitään uusia ratkaisuja hyvinvoinnin turvaamiseksi

SOSIAALITURVA Lapissa etsitään uusia ratkaisuja hyvinvoinnin turvaamiseksi Marraskuu 17/00 SOSIAALITURVA Lapissa etsitään uusia ratkaisuja hyvinvoinnin turvaamiseksi Onko valtio muuttamassa kuntapolitiikkaansa? SOSIAALITURVA 17/2000 1 1 3/10/06, 9:49 AM SOSIAALITURVA 17/2000

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun

SOSIAALITURVA. Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun Maaliskuu 5/2001 SOSIAALITURVA Laatusuositus: Avoimuutta vanhustenhuollon suunnitteluun Hämeenlinna antaa vanhustenhuollosta palvelusitoumuksen Helsingin vanhuspalveluissa rakenne muutettu, haasteena laatu

Lisätiedot

kykyä tunnistaa, kykyä puuttua Lähisuhde- ja perheväkivalta sosiaalialan riippumaton ammattilehti Juuret kulttuurikameleonteille

kykyä tunnistaa, kykyä puuttua Lähisuhde- ja perheväkivalta sosiaalialan riippumaton ammattilehti Juuret kulttuurikameleonteille sosiaalialan riippumaton ammattilehti 5 2008 Juuret kulttuurikameleonteille Työvoimapula uhkaa hyvinvointiamme Luottamus vanhuspalveluihin vaihtelee Sosiaalipalveluiden yksilöllinen budjetointi Britanniassa

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä. Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... 3/2001.

SOSIAALITURVA. Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä. Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... 3/2001. Helmikuu 3/2001 SOSIAALITURVA Nuorten huumehoitoa Haminassa, Kuopiossa, Rovaniemellä... Huumehoitoketjussa tarvitaan monta lenkkiä SOSIAALITURVA 3/2001 1 1 3/17/06, 11:09 AM SOSIAALITURVA 3/2001 89. vsk

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Talousarvio painottaa aktivointia Hoivayrittäjyys monimuotoistuu ja yrittäjien määrä kasvaa SOSIAALITURVA 15/2000 1

SOSIAALITURVA. Talousarvio painottaa aktivointia Hoivayrittäjyys monimuotoistuu ja yrittäjien määrä kasvaa SOSIAALITURVA 15/2000 1 Lokakuu15/00 SOSIAALITURVA Talousarvio painottaa aktivointia Hoivayrittäjyys monimuotoistuu ja yrittäjien määrä kasvaa SOSIAALITURVA 15/2000 1 1 3/10/06, 8:13 AM SOSIAALITURVA 15/2000 88. vsk Tässä numerossa

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Tietotekniikka saatava tukemaan asiakaslähtöistä työtä 17/02. vuotta

SOSIAALITURVA. Tietotekniikka saatava tukemaan asiakaslähtöistä työtä 17/02. vuotta SOSIAALITURVA 90 vuotta 17/02 Tietotekniikka saatava tukemaan asiakaslähtöistä työtä Pääkirjoitus 6. marraskuuta 2002 Tietotekniikka antaa uusia mahdollisuuksia asiakaslähtöiseen työhön Kunnissa uusitaan

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Mihin lapset unohtuivat? 2/02. vuotta. Helmikuu

SOSIAALITURVA. Mihin lapset unohtuivat? 2/02. vuotta. Helmikuu SOSIAALITURVA 90 vuotta Helmikuu 2/02 Mihin lapset unohtuivat? Pääkirjoitus 1. helmikuuta 2002 Lasten hyvinvointi on tahdon asia Tulevaisuus on lasten ja lapsissa on tulevaisuus! Minkälainen tämä tulevaisuus

Lisätiedot

1/03 Iäkkäät maahanmuuttajat tarvitsevat tukea kotoutumiseen

1/03 Iäkkäät maahanmuuttajat tarvitsevat tukea kotoutumiseen SOSIAALITURVA 1/03 Iäkkäät maahanmuuttajat tarvitsevat tukea kotoutumiseen Pääkirjoitus 16. tammikuuta 2003 Maahanmuuttajavanhuksia ei saa unohtaa kotouttamistyössä Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Missä viipyvät lastensuojelulain uudistukset? Lastensuojelulla heikot toimintaedellytykset Pohjois-Suomen kunnissa

SOSIAALITURVA. Missä viipyvät lastensuojelulain uudistukset? Lastensuojelulla heikot toimintaedellytykset Pohjois-Suomen kunnissa Syyskuu 14/01 SOSIAALITURVA Onko sukulaissijoitus hyvä vaihtoehto lapselle? Missä viipyvät lastensuojelulain uudistukset? Lastensuojelulla heikot toimintaedellytykset Pohjois-Suomen kunnissa SOSIAALITURVA

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista. Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon 15/03

SOSIAALITURVA. Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista. Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon 15/03 SOSIAALITURVA 15/03 Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista Pääkirjoitus 2. lokakuuta 2003 Lapsilla on oikeus päihteettömään ympäristöön Kun ensi vuonna alkoholin

Lisätiedot

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2007 Hyvinvointi 2015 -ohjelmaan palautetta: Osallisuuden näkökulma toisi tarvittavaa uutta otetta Pitkä sairaalahoito lisää velkaantumisriskiä Ammattilaisen on

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Alkoholi on ykköspäihde huumehoito vie rahat Vertaistukea verkossa Sosiaalipalvelut Firenzessä ja Helsingissä 12/02.

SOSIAALITURVA. Alkoholi on ykköspäihde huumehoito vie rahat Vertaistukea verkossa Sosiaalipalvelut Firenzessä ja Helsingissä 12/02. SOSIAALITURVA 90 vuotta 12/02 Alkoholi on ykköspäihde huumehoito vie rahat Vertaistukea verkossa Sosiaalipalvelut Firenzessä ja Helsingissä Pääkirjoitus 20. elokuuta 2002 ENNÄTYKSIÄ JA VIRTUAALISTA VERTAISTUKEA

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 8/04. Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan

SOSIAALITURVA 8/04. Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan SOSIAALITURVA 8/04 Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan Pääkirjoitus 10. toukokuuta 2004 Lasten psykososiaalinen tuki on kuntien vastuulla Asiantuntijat varoittivat

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta

SOSIAALITURVA. Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta Lokakuu 15/01 SOSIAALITURVA Kimppakyytejä vanhuksille ja vammaisille Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta Sosiaaliset

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Lasten pahoinpitelyt selvitetään. sosiaalityöntekijän, lääkärin ja poliisin yhteistyöllä 3/04

SOSIAALITURVA. Lasten pahoinpitelyt selvitetään. sosiaalityöntekijän, lääkärin ja poliisin yhteistyöllä 3/04 SOSIAALITURVA Lasten pahoinpitelyt selvitetään sosiaalityöntekijän, lääkärin ja poliisin yhteistyöllä 3/04 Pääkirjoitus 17. helmikuuta 2004 Lasten pahoinpitelyt julki Stakes julkaisi viime vuonna ohjeet

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 10/02. vuotta

SOSIAALITURVA 10/02. vuotta SOSIAALITURVA 90 vuotta 10/02 Hoivayrittäjät verkostoituvat Ruotsissa kuntalainen voi valita palvelunsa Kotkassa kilpailutettiin kotihoito ylikansallinen yritys voitti Pääkirjoitus 14. kesäkuuta 2002 Suomessa

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti SOSIAALITURVA 5/06 Tietojärjestelmän käyttöönotto on vaativa kehittämisprojekti Itä-Lapissa kuntalaiset saavat sosiaalineuvontaa verkosta Tilaaja-tuottajamalli Tukholmassa Sosiaalityöntekijät käyttävät

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN YHDISTÄMISELLÄ VAMMAISET KESKENÄÄN

VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN YHDISTÄMISELLÄ VAMMAISET KESKENÄÄN SOSIAALITURVA 8/05 Laki velvoittaa taas täydennyskoulutukseen Teknisiin apuvälineisiin perehtymiseen tarvitaan aikaa ja apua Vammaisten lastensuojelu jää helposti vamman varjoon VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Luokituksella selkeyttä sosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijät ikääntyvät. Miten markkinoida sosiaalialaa? 3/02. vuotta.

SOSIAALITURVA. Luokituksella selkeyttä sosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijät ikääntyvät. Miten markkinoida sosiaalialaa? 3/02. vuotta. SOSIAALITURVA 90 vuotta Luokituksella selkeyttä sosiaalityöhön Sosiaalityöntekijät ikääntyvät Miten markkinoida sosiaalialaa? Helmikuu 3/02 Pääkirjoitus 15. helmikuuta 2002 Sosiaalityötä rimaa hipoen Valtioneuvoston

Lisätiedot

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja

kotihoitoon Kuntouttavaa työotetta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 8 2007 Vaasa havittelee Parasta pohjoismaiseen malliin Etsivää huumetyötä New Yorkissa Koulutusta ja vetovoimaa sosiaalialalle Milloin pankilta voi pyytää asiakkaan

Lisätiedot