Kuljetuspalvelujen laajuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuljetuspalvelujen laajuus"

Transkriptio

1 85 Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen siirto sosiaalipalveluihin ja myöntämisperusteiden tarkistaminen Perusturvalatk 167 / (otsikolla Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen järjestäminen ja myöntämisperusteet) Vanhustyön johtaja Inga Mukku puh Sodankylän kunnan Ikääntymispoliittisen strategian tärkein painopistealue on ikäihmisten kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään asuinpaikasta riippumatta. Sodankylässä ikäihmisten palvelujen saavutettavuutta vaikeuttavat pitkät etäisyydet ja harva asutus. Kuljetuspalveluja järjestetään vaikeavammaisille vammaispalvelulain perusteella, mutta ikääntymisestä johtuvia toimintakyvyn esteitä ja ongelmia tämän lain nojalla ei juurikaan huomioida. Sodankylässä ikäihmisillä on oikeus käyttää kunnassa järjestettyä asiointi- ja palveluliikennettä, mutta kaikki ikäihmiset eivät pysty näitä palveluja hyödyntämään asuinpaikan sijainnin ja aikatauluongelmien vuoksi. Useissa kunnissa (mm. Inari, Keminmaa, Kittilä, Posio, Ranua) on käytössä em. kuljetuspalvelujen lisäksi sosiaalihuoltolain mukaiset kotihoidon palvelukokonaisuuteen kuuluvat kuljetuspalvelut. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tarkoituksena on tukea ikääntyneiden itsenäisen elämisen mahdollisuuksia omassa kodissa sekä sosiaalisten verkostojen säilymistä. Matkat on tarkoitettu auttamaan asiakkaan omatoimista päivittäistä asioiden hoitamista. Kuljetustuki mahdollistaa ikäihmisille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ja tavoittaa palvelut Sodankylän kunnassa asuinpaikasta riippumatta. Kuljetuspalvelujen laajuus Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu kuuluu kunnan järjestämiin kotihoidon tukipalveluihin (SHL 21, ShA 9 2 mom). Em. palvelu on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa ja sitä myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Kuljetuspalvelua myönnetään 4 6 yhdensuuntaista taksimatkaa kuukaudessa. Matkojen tulee tapahtua Sodankylän kunnan rajojen sisäpuolella. Mikäli matkat ulottuvat Sodankylän kunnan rajojen ulkopuolelle, asiakas maksaa itse loppumatkan kustannukset niin menokuin paluumatkallakin. Myöntämisperusteet Kuljetustukea myönnetään määrärahojen perusteella pääsääntöisesti yli 65 vuotiaille. Hakijalla tulee olla kotikuntalain mukainen kotipaikka Sodankylän kunnassa. Kuljetuspalveluja voidaan myöntää hakemuksesta sellaiselle henkilölle, joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten perusteella (esim. vammaispalvelulaki, Kela) ja jolla on suuria vaikeuksia liikkumisessa tai on muistisairauden perusteella erityisen ohjattava. Henkilö ei pysty asuinpaikan sijainnin, aikatauluongelmien, toimintakykynsä vuoksi käyttä-

2 mään kunnassa järjestettyä asiointi- ja palveluliikennettä. Kuljetustukea myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin. Kuljetuspalvelua myönnetään taloudellista tarveharkintaa käyttäen siten, että kuljetuspalvelua voi saada henkilö, jonka bruttokuukausitulot ovat enintään yhden hengen taloudessa euroa ja kahden hengen taloudessa euroa. Palvelun myöntäminen perustuu asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei voi käyttää sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka tai kuntoutusmatkoihin, joiden korvaus tulee muun lainsäädännön (esim. Kela, vakuutusyhtiö) perusteella. Hakijan tulee antaa kirjallinen selvitys perheen/oman auton käyttömahdollisuuksista kuljetuspalveluhakemuksen yhteydessä. Palvelun hakeminen Kuljetuspalvelua haetaan kirjallisesti kuljetuspalvelujen hakemuslomakkeella. Hakemukset osoitetaan vanhustyön johtajalle. Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa lääkärin lausunto tai muu luotettava selvitys hakijan vamman tai sairauden vaikutuksesta toimintakykyyn sekä tuloselvitys hakijan ja puolison tuloista sekä varallisuudesta (pankin todistus tai verotodistus). Kuljetuspalvelua voidaan myöntää joko määräaikaisesti tai toistaiseksi. Palvelutarpeen arviointi Kuljetustarpeen arviointi perustuu asiakkaan kokonaisvaltaiseen elämäntilanteen, elinympäristön sekä toimintakyvyn arviointiin. Lisäksi selvitetään myös hakijan kyky ja mahdollisuudet käyttää joukkoliikennevälineitä ja niitä täydentäviä palveluja. Hakemukset arvioidaan kuukausittain kokoontuvassa moniammatillisessa SAS työryhmässä, arvion perusteella vanhustyön johtaja tekee viranhaltijapäätöksen asiassa. Päätös tarkistetaan aina hoito- ja palvelusuunnitelman tarkistuksen yhteydessä tai kun asiakkaan olosuhteet muuttuvat. Kuljetustuki myönnetään hakemuskuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien. Yhdensuuntainen matka ja asiakkaan omavastuuosuus Asiakkaalle myönnettävät matkaoikeudet ovat yhdensuuntaisia matkoja. Asiointi- ja odotusaika eivät sisälly meno- ja paluumatkaan. Yhdensuuntaisesta matkasta asiakas maksaa omavastuuosuuden kuljetuksen yhteydessä ajoneuvossa. Omavastuuosuudet ovat kulloinkin voimassa olevan linja-autotaksan mukaisia.

3 VANHUSTYÖN JOHTAJAN EHDOTUS: Perusturvalautakunta päättää, että 1. sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu otetaan käyttöön Sodankylän kunnassa osana kotihoidon tukipalveluja alkaen edellä mainituin kriteerein, 2. sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuspalveluihin varataan vuosittain oma määräraha kotihoidon tukipalveluihin. Vuoden 2012 aikana myönnetyt sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut maksetaan kotihoidon tukipalveluista asiakaspalveluiden ostot muilta kohdasta siihen varatun määrärahan puitteissa. PERUSTURVAJOHTAJAN ESITYS: Perusturvalautakunta hyväksyy vanhustyönjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Keskustelun kuluessa Milja Mettiäinen Salme Tarkiaisen kannattamana esitti, että palvelu toteutetaan kokeiluna ajalla Puheenjohtaja tiedusteli vastustaako joku Mettiäisen tekemää esitystä, kukaan ei vastustanut. PÄÄTÖS: Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti perusturvajohtajan esityksen siten, että Mettiäisen tekemän esityksen mukaan palvelu toteutetaan kokeiluna ajalla Lisäksi perusturvalautakunta yksimielisesti päätti, että kohdasta Palvelujen laajuus poistetaan viimeinen lause: Mikäli matkat ulottuvat Sodankylän kunnan rajojen ulkopuolelle, asiakas maksaa itse loppumatkan kustannukset niin meno- kuin paluumatkallakin. Tiedoksi: vanhustyö, sosiaalityö, taloussihteeri Perusturvaltk 85 / Sosiaalityön johtaja Kati Aikio, puh Vs. vanhustyön johtaja Anitta Kaisanlahti, puh Vuoden 2012 aikana sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea haki yhteensä 5 henkilöä. Heidän kohdallaan myöntämiskriteerit eivät täyttyneet. Neljällä oli palveluliikenne käytettävissään ja yhden kohdalla tulorajat ylittyivät. Useita hakemuksia on jäänyt tekemättä, kun asiakkaat ovat havainneet tulorajojen ylittyvän. Naapurikunnissa Kittilä, Kemijärvi ja Inari on määritelty bruttotulorajoiksi yhden hengen taloudessa /kk ja kahden hengen taloudessa /kk. Eteläsuomen kaupungeissa tulorajat oli määritelty vieläkin korkeammiksi.

4 Moniammatillinen SAS-työryhmä käsitteli sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämisperusteita kokouksessaan ja esittää tulorajojen korottamista siten, että yhden hengen talouden bruttotulorajaksi asetettaisiin /kk ja kahden hengen taloudessa /kk. SAS-työryhmä katsoo, että kuljetustuki on eräissä tilanteissa välttämätön kotona asumisen mahdollistamiseksi. Vammaispalvelussa useimmat muutoksenhakuvaatimukset koskevat kuljetuspalveluita. Naapurikuntiin verrattuna kuljetuspalveluiden kustannukset eivät ole kuitenkaan Sodankylässä pienet, vuonna 2012 noin Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntäminen perustuu vammaispalvelulain ja asetuksen soveltamiseen. Vammaispalvelulain perusteella myönnetty kuljetuspalvelu on viimesijainen suhteessa muiden lakien perusteella myönnettäviin kuljetuspalveluihin. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä selvittää yksilökohtaisesti, onko kuljetuspalvelun hakija vaikeavammainen kuljetuspalveluihin nähden ja siten oikeutettu vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun. Useat hakemukset on jouduttu hylkäämään sillä perusteella, että hakija ei ole ollut vaikeavammainen vaan liikkumisvaikeudet ovat johtuneet normaalin ikääntymisen mukanaan tuomista toiminnallisista ja liikunnallisista rajoitteista. Kriteerit vammaispalvelulaissa ovat korkealla, jonka takia kuntalaiset todennäköisesti hyötyisivät siitä, että samalla sosiaalityöntekijällä olisi mahdollisuus myöntää kuljetuspalveluita sosiaalihuoltolain perusteella. Useissa kunnissa on huomattu toimivien sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen vähentävän vammaispalvelun kuljetuskustannuksia. Vammaispalvelulain perusteella vaikeavammaiselle myönnetään 18 edestakaista matkaa /kuukausi. Päätökset on tarkoitus tehdä tiiviissä yhteistyössä vanhustyön ja vammaispalvelun kesken (SAS-työryhmä). Lautakunnan ei ole tarpeen rajata myönnettävien matkojen määrää, koska kyse on tarveharkintaisesta etuudesta. Monet kotona asuvat vanhukset hakevat yhtä asiointimatkaa viikossa. Hakemukset toimitetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijälle. Sosiaalityön johtajan ja vs. vanhustyön johtajan ehdotus: Perusturvalautakunta päättää 1. sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen siirtämisestä sosiaalipalveluihin vammaispalvelun yhteyteen alkaen aiemmin päätetyin kriteerein, 2. sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen myöntämisperusteiden bruttotulorajaksi yhden hengen taloudessa /kk ja kahden hengen taloudessa /kk, 3. jättää vammaispalvelun sosiaalityöntekijän päätettäväksi myönnettävien matkojen määrän (aiemmassa päätöksessä 4-6 yhdensuuntaista taksimatkaa kuukaudessa), 4. siirtää vammaispalvelun kuljetuskustannuksista uuteen kustannuspaikkaan sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita varten ajalle Vuodesta 2014 alkaen varataan sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuspalveluihin /vuosi. Perusturvajohtajan esitys: Perusturvalautakunta hyväksyy sosiaalityön johtajan ja vs. vanhustyön johtajan ehdotuksen.

5 Päätös: Keskusteltuaan asiasta perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti perusturvajohtajan esityksen.

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko

Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Yhtymähallitus 25.3.2014, liite 31 Vaikeavammaisten kuljetuspalveluohje hakemusten käsittely ja päätöksenteko Perusturvakuntayhtymä Karviainen Työikäisten palvelulinja Sosiaalipalvelukeskus Vammaispalvelut

Lisätiedot

1.VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUS PAL VELU

1.VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUS PAL VELU Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet 1.1.2013 alkaen Sotelk 102 Kuljetuspalvelut on osa vanhus- ja vammaispalvelua. Palvelun myöntäminen perustuu kullekin hakijalle tehtävään palvelun tar peen arviointiin.

Lisätiedot

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille.

ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville espoolaisille. VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2009 ALKAEN Kumoaa vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta 13.12.2007 annetun toimintaohjeen Espoossa. 1. TAVOITE Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Liite 3 Keuruun perusturvalautakunta 17.12.2013 151 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon

Lisätiedot

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien Äänekosken kaupunki perusturvalautakunta 15.12.2010 liite nro 4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAKI JA ASETUS Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 FSHKY Vammaispalveluohje Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ VAMMAISPALVELUISTA... 3 1.1. PALVELUIDEN HAKEMINEN... 4 1.2. PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Sisältö Esipuhe... 1 1 Järjestämisvelvollisuus... 1 2 Toissijaisuus... 1 3 Kotikunta... 1 4 Hakeminen ja päätöksenteko...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN

VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN 1 JOENSUUN KAUPUNKI Joensuu Kontiolahti Outokumpu sote-yhteistoiminta-alue VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELUA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 ALKAEN Vammaisuuden perusteella järjestettävistä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveystoimi VAMMAISPALVELUJEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.12.2006 Voimassa 1.1.2007 alkaen 1 YLEISTÄ 2 1.1 Vammaispalvelulain tavoitteet

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN 1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELUOHJEET 1.1.2015 ALKAEN 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys 1 Vammaispalvelun tarkoitus ja tavoite... 3 2 Vammaispalvelun hakeminen yleisesti ja

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3

Sisällysluettelo. 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.06.2015 Sisällysluettelo Sivu 31 Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelujen Maisemaraportti vuodelta 2014 3 32 Erikoislääkärikonsultaatioiden

Lisätiedot

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry HYVÄ OMAISHOITAJA! Tämä palvelukansio on suunnattu omaishoitajille sekä omaishoitajien parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT

JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT Vastaanottaja Liikenne- ja viestintäministeriö Asiakirjatyyppi RAPORTTI Päivämäärä Maaliskuu 2012 PAREMPAA VÄHEMMÄLLÄ JULKISIN VAROIN HANKITTAVIEN HENKILÖLIIKENNEPALVELUIDEN UUDET KONSEPTIT Lainsäädäntö

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Sisältö: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010. Suuplari 2/2010 SUUPLARI. Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2

Sisältö: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010. Suuplari 2/2010 SUUPLARI. Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2 SUUPLARI Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010 Sisältö: Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2 Yhteistuumin ESBL-bakteerin ehkäisyyn, sivu 2 Perheneuvolatyötä Suupohjassa

Lisätiedot

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1 2 Sisällys 1 OMAISHOITO 3 1.1 Omaishoidon tuki 3 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1.4.Omaishoidon tuen hakeminen 6 1.5. Omaishoitosopimus 6 1.6. Hoidon

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot