Henkilöstöselvitys 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöselvitys 2007"

Transkriptio

1 Henkilöstöselvitys 27

2 Henkilöstöselvitys 27 1

3 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1 13 Helsinki puh. (9) ISBN Teknologiateollisuus ry Taitto: Julkaisumonistamo Eteläranta Oy Painopaikka: MP-Keskus Julkaistu huhtikuussa 25 2

4 SISÄLTÖ Sisällys Sivu Tiivistelmä Teknologiateollisuuden lähivuosien henkilöstötarpeet selvitettiin Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä Henkilöstömäärä pysynee nykytasolla Toiminnoissa keskeistä tuotanto ja tutkimus Tutkimus- ja kehitystoiminnot painottuvat Tuotanto- ja työnjohtotehtävissä henkilöstön määrä supistuu Pienet yritykset lisäävät henkilöstöä Henkilöstön koulutustaso nousee Tekniikan alan tutkinnot yleisimpiä Suurimmissa yrityksissä henkilöstön koulutustaso korkein Tutkinnon suorittaneiden määrä kasvaa Korkeakoulututkintojen osuus vahvistuu Eläköityminen nostaa ammatillisen perustutkinnon tarvetta Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset

5 4

6 TIIVISTELMÄ Yritysten toimintatavoissa tapahtuneiden muutosten vuoksi Teknologiateollisuus ry teki kesällä 24 henkilöstötarvetta selvittävän kyselyn jäsenyrityksiinsä. Kyselyä täydennettiin vielä pkt-yrityksiin suunnatulla haastattelukierroksella. Henkilöstöselvitys 27 tavoitteena oli selvittää sekä yritysten toimintojen että osaamisvaatimusten muutoksia keskipitkällä aikavälillä. Selvityksen mukaan teknologiateollisuuden yritykset arvioivat henkilöstön kokonaismäärän pysyvän nykyisellä noin 2 henkilön tasolla vuosien välisenä aikana. Toiminnoittain eniten suhteellista kasvua ennakoidaan tapahtuvan tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, joissa henkilöstön arvioidaan lisääntyvän kuusi prosenttia. Supistumista on odotettavissa erityisesti tuotannossa ja työnjohdossa. Tuotantohenkilöstön arvioidaan vähenevän neljä prosenttia ja työnjohtohenkilöstön seitsemän prosenttia. Suurinta vähennys on kone- ja metallituoteteollisuudessa, jossa myös henkilöstön kokonaismäärän arvioidaan niukasti laskevan lähivuosina. Yritysten koon mukainen vertailu osoitti, että pienet yritykset lisäävät henkilöstöään suhteellisesti eniten. Henkilöstön lisäys painottuu korkea-asteen tutkintoihin ja erityisesti yliopisto- ja tutkijakoulutukseen. Alle 5 henkilön yrityksissä myös ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrät kasvavat. Eläkkeelle siirtyvien suuri määrä muuttaa rekrytointikuvaa merkittävästi. Teknologiateollisuuden nykyisen ikäjakauman perusteella on arvioitu, että alan yrityksistä siirtyy eläkkeelle vuosina kaikkiaan lähes 2 henkilöä. Eläkkeelle siirtyvissä ikäluokissa on eniten vähän koulutusta saaneita, mikä vaikuttaa erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen rekrytointitarpeeseen. Heidän rekrytointitarpeensa nousee erityisesti kone- ja metallituoteteollisuudessa ja metallien jalostuksessa useisiin tuhansiin. Tämän selvityksen viestit osaamisen kehittämiselle ovat selkeät. Osaamistaso nousee kautta linjan ja ilman peruskoulutusta olevaa henkilöstöä ei yrityksiin olla rekrytoimassa. Osaavan henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan toimenpiteitä yhteistyössä sekä opetus- että työvoimaviranomaisten kanssa 5

7 1 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN LÄHIVUOSIEN HENKILÖSTÖTARPEET SELVITETTIIN Teknologiateollisuus ry selvitti jäsenyritystensä Suomen toimintojen henkilöstötarvetta. Jäsenyrityksille lähetettiin kysely, jossa tiedusteltiin yritysten Suomessa toimivan henkilöstön määrää vuonna 23 toiminnoittain ja koulutustaustan mukaan sekä vastaavaa arviota vuodelle 27. (Liite) Kysely lähetettiin Teknologiateollisuus ry:n kaikille vähintään 1 henkilöä työllistäville jäsenyrityksille sekä otokselle alle 1 henkilöä työllistävistä yrityksistä. Kyselyyn vastasi yhteensä 32 yritystä, joissa työskenteli yhteensä runsaat 1 henkilöä. Kyselyn henkilöstökattavuus oli 51 prosenttia. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ VASTANNEISSA YRITYKSISSÄ Yritysten henkilöstön määrä Osuus perusjou- TOIMIALA Yhteensä kosta, % Kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallin jalostus ,5 Elektroniikka- ja sähköteollisuus ,2 Teknologiateollisuus yhteensä ,6 Osuus perusjoukosta, % 6,8 24,5 44,6 65,6 78,3 5,6 Taulukko 1. Vastanneiden yritysten henkilöstö toimialoittain Kone- ja metallituoteteollisuuden ja pienten yritysten vastausaktiivisuus oli keskimääräistä alhaisempi. Vastauksissa painottuu siten suurten yritysten ja elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten osuus. Tästä syystä tuloksia tarkastellaan seuraavassa pääsääntöisesti sellaisenaan yleistämättä niitä koko alalle. Yritysten kokoluokkia tarkastellessa voitiin havaita selvä ero suurimpien, yli 5 henkilöä työllistävien ja alle 5 henkilöä työllistävien yritysten vastauksissa. Tästä syystä kokoluokkatarkastelu supistettiin näihin kahteen luokkaan. 6

8 2 TEKNOLOGIATEOLLISUUS ON MERKITTÄVÄ TYÖLLISTÄJÄ Teknologiateollisuus on Suomen teollisuuden aloista suurin myös henkilöstön määrällä mitattuna. Se työllistää noin 2 henkilöä, miltei puolet koko teollisuuden henkilöstöstä. Teknologiateollisuus muodostuu kolmen toimialan kokonaisuudesta: elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa Vuonna 23 elektroniikka- ja sähköteollisuudessa työskenteli noin 63, kone- ja metallituoteteollisuudessa noin 128 ja metallien jalostuksessa noin 15 henkilöä Elektroniikka- t r ja ja sähköt. Kone- ja metallituotet. Metallien jalostus Ala on viime vuosina lisännyt henkilöstöään ulkomailla varsin voimakkaasti. Vuodesta 1998 ulkomailla toimivan henkilöstön määrä puolitoistakertaistui ja oli vuonna 23 noin 15 eli 75 prosenttia Suomessa toimivan henkilöstön määrästä. Elektroniikka- ja sähköteollisuus lähes kaksinkertaisti ulkomailla toimivan henkilöstönsä määrän kuudessa vuodessa, joten alalla oli henkilöstöä Suomen rajojen ulkopuolella lähes yhtä paljon kuin Suomessa. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö ulkomailla kasvoi samaan aikaan kolmanneksen ja oli määrältään yli 7 vuonna Teknologiateollisuuden henkilöstö henkilöstö Suomessa ja ja ulkomailla Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Henkilöstömäärä pysynee nykytasolla Viime vuosien kehityksestä huolimatta yritykset arvioivat työllistävänsä vuonna 27 Suomessa lähes yhtä paljon henkilöstöä kuin vuonna 23. Henkilöstön arvioidaan supistuvan alalla vain vajaalla prosentilla eli yhteensä noin 15 henkilöllä. Tilanne vaihtelee toimialoittain ja yrityksen koon mukaan: Elektroniikka- ja sähköteollisuuteen tarvitaan henkilöstöä lisää miltei kaksi prosenttia, kone- ja metallituoteteollisuuteen sekä metallien jalostukseen yhteensä puolestaan pari prosenttia vähemmän kuin vuonna 23. Pienet yritykset arvioivat kasvattavansa henkilöstönsä määrää enemmän kuin suuret yritykset. 7

9 3 TOIMINNOISSA KESKEISTÄ TUOTANTO JA TUTKIMUS Teknologiateollisuuden toimintojen painopisteet ovat tuotannossa sekä tutkimus- ja kehitystoiminnoissa. Vastanneissa yrityksissä keskimäärin miltei puolet henkilöstöstä toimi tuotannossa ja viidennes tutkimus- ja kehitystehtävissä vuonna 23. Johto ja taloushallinto, myynti ja markkinointi, huolto ja kunnossapito sekä muut tukitoiminnot työllistivät kukin noin seitsemän prosenttia. Työnjohto- sekä osto- ja logistiikkatehtävissä toimi noin kolme prosenttia kummassakin. Toimintojen rakenne vaihteli voimakkaasti yrityksen toimialan ja koon mukaan. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa T&K-toiminnot ovat vahvassa asemassa. Vastanneissa elektroniikka- ja sähköteollisuuden yrityksissä yli kolmannes henkilöstöstä työskenteli T&K-tehtävissä, saman verran kuin tuotannossa. Alan T&Ktoimintojen suuri osuus on seurausta suurimpien, yli 5 henkilöä työllistävien yritysten painotuksista. Niissä useampi henkilö toimi T&K-tehtävissä kuin tuotantotehtävissä. Alle 5 henkilöä työllistävissä yrityksissä henkilöstöstä vain runsas kymmenesosa toimi T&K-tehtävissä. Kone- ja metallituoteteollisuuden ja metallien jalostuksen yrityksissä painopiste on tuotantotoiminnoissa. Vastanneissa yrityksissä runsas puolet henkilöstöstä työskenteli tuotantotehtävissä vuonna 23. T&K-, huolto- ja kunnossapito- sekä muissa tehtävissä työskenteli kussakin noin kahdeksan prosenttia henkilöstöstä. Toimintojen rakenne ei vaihdellut yritysten koon mukaan samoin kuin elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, vaan muistutti pienten elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten toimintojen rakennetta. Teknologiateollisuusyritysten henkilöstö Teknologiateollisuuden henkilöstö henkilöst toiminnoittain ö toiminnoittain vuonna vuonna toiminnoittain vuonna Muu Ala yhteensä Elektroniikka- ja Muu sähköteollisuus teknologiat.* * Kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus Huolt o Myynt i Työnjohto Tuot ant o Ost o T&K Johto 3.1. Tutkimus- ja kehitystoiminnot painottuvat Yritysten arvion mukaan toimintojen painopisteet ovat muuttumassa vuodesta 23 vuoteen 27. Tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä toimivan henkilöstön määrä kasvaa vuoteen 27 mennessä eniten, keskimäärin kuusi prosenttia. Henkilöstöä lisätään suuriin, yli 5 henkilöä työllistäviin elektroniikka- ja sähköteollisuuden yrityksiin ja toimialasta riippumatta alle 5 henkilöä työllistäviin yrityksiin. Kone- ja metallituoteteollisuuden sekä metallien jalostuksen T&K-henkilöstön määrä kasvaa, vaikka suurimmissa yli 5 henkilöä työllistävissä alan yrityksissä nämä toiminnot supistuvat. Huollossa ja kunnossapidossa toimivan henkilöstön arvioidaan lisääntyvän keskimäärin kolme prosenttia. Kone- ja metallituoteteollisuuden sekä metallien jalostuksen yrityksissä kunnossapitohenkilöstön määrä kasvaa yrityskoosta riippumatta. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sen sijaan näissä tehtävissä toimivan henkilöstön määrä vähenee, koska suurimmat yritykset supistavat näissä tehtävissä toimivan henkilöstönsä määrää. 8

10 Johto- ja taloushallinnon tehtävissä toimivan henkilöstön määrä kasvaa keskimäärin pari prosenttia. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset lisäävät näissä tehtävissä toimivien määrää yrityskoosta riippumatta. Kone- ja metallituoteteollisuuden sekä metallien jalostuksen yrityksissä johto- ja taloushallinnon tehtävissä toimivien määrä pysyy ennallaan, sillä pienemmissä yrityksissä tapahtuva kasvu kompensoi suurissa yrityksissä tapahtuvan vähenemisen. Myynti- ja markkinointitehtäviin tarvitaan henkilöstöä lisää keskimäärin pari prosenttia, lähinnä pienempiin yrityksiin toimialasta riippumatta. Suurimmissa yrityksissä tämän henkilöstön määrä pysyy ennallaan tai laskee lievästi Tuotanto- ja työnjohtotehtävissä henkilöstön määrä supistuu Henkilöstön määrä vähenee erityisesti tuotannossa ja työnjohtotehtävissä sekä osto- ja logistiikkatoiminnoissa, mutta myös muissa toiminnoissa Teknologiateollisuuden Teknologiateollisuuden henkilöstö henkilöstö toiminnoittain toiminnoittain 23 ja ja 27 Johto T&K Osto Tuotanto Työnjohto Myynti Huolto Muu Elektroniikka- ja Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö sähköteollisuuden henkilöstö toiminnoittain 23 ja 27 toiminnoittain 23 ja Tuotantotehtävissä toimivien määrä supistuu keskimäärin neljä prosenttia. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tuotantohenkilöstön määrä supistuu kolme prosenttia ja kone- ja metallituoteteollisuuden sekä metallien jalostusta harjoittavissa yrityksissä viisi prosenttia suurimpien yritysten vähentäessä tuotantotoimintoja. Pienemmissä yrityksissä myös tuotantohenkilöstön määrä lisääntyy. Työnjohtotehtävissä toimivan henkilöstön määrä vähenee seitsemän prosenttia ja osto ja logistiikkatoiminnoissa kolme prosenttia. Supistuminen tapahtuu tuotantotoimintojen tapaan suurimmissa yrityksissä. Pienemmissä yrityksissä myös näissä toiminnoissa toimivan henkilöstön määrä kasvaa Johto T&K Osto T uotanto Työnjohto Myynti Huolto Muu Kone- ja metallituoteteollisuuden Kone- ja metallituoteteollisuuden sekä sekä metallien jalostuksen metallien jalostuksen henkilöstö henkilöstö toiminnoittain 23 ja toiminnoittain 23 ja Muu toiminta työllistää vuonna 27 henkilöstöä pari prosenttia vähemmän kuin vuonna 23. Supistumi- Johto T&K Osto Tuotanto Työnjohto Myynti Huolto Muu 9

11 nen tapahtuu suurimmissa kone- ja metallituoteteollisuuden ja metallien jalostuksen yrityksissä Pienet yritykset lisäävät henkilöstöä Teknologiateollisuuden alle 5 henkilöä työllistävät yritykset lisäävät henkilöstöään keskimäärin kuusi prosenttia. Toimialasta riippumatta henkilöstöä lisätään kaikkiin toimintoihin, myös tuotantoon sekä työnjohto- ja hankintatehtäviin, jotka ovat alalla keskimäärin väheneviä toimintoja. T&K-tehtävissä sekä huolto- ja korjaustehtävissä toimivan henkilöstön määrä kasvaa voimakkaasti. 2, 15, 1, 5,, -5, -1, -15, Teknologiateollisuuden T eknologiateollisuuden henkilöstö toiminnoittain. henkilöstö toiminnoittain. Muutos, %, M23-27 uutos, %, Yli 5 henk. Alle 5 henk Johto T&K Osto Tuotanto Työnjohto Myynti Huolto Muu Yht. Suurimmissa, yli 5-henkilöä työllistävissä teknologiateollisuuden yrityksissä osto, tuotanto, työnjohtotehtävät supistuvat toimialasta riippumatta. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden suurissa yrityksissä vain johto- ja T&K sekä muissa tehtävissä toimivien henkilöiden määrä lisääntyy. Kone- ja metallituoteteollisuuden sekä metallien jalostuksen suuret yritykset lisäävät ainoastaan huoltotehtävissä toimivien määrää. 4, 3, 2, 1,, -1, -2, Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö toiminnoittain. Muutos, %, Yli 5 henk Alle 5 henk Johto T&K Osto Tuotanto Työnjohto Myynti Huolto Muu Yht. -3, 2 Kone- ja metallituoteteollisuuden sekä metallien jalostuksen henkilöstö toiminnoittain. Muutos, %, Yli 5 henk. Alle 5 henk Johto T&K Osto Tuotanto Työnjohto Myynti Huolto Muu Yht

12 4 HENKILÖSTÖN KOULUTUSTASO NOUSEE Ilman ammatillista tutkintoa työskentelevän henkilöstön osuus laski Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä 199-luvulla voimakkaasti. Samanaikaisesti työntekijöiden suhteellinen osuus supistui. Tämä johtui erityisesti elektroniikka- ja sähköteollisuuden kasvusta. T&K-toimintaan panostava ala rekrytoi koulutettua henkilöstöä. Vuonna 23 teknologiateollisuuden toimihenkilöiden kokonaisosuus oli yli 4 prosenttia ja ylempien toimihenkilöiden osuus miltei 3 prosenttia henkilöstöstä. Teknologiateollisuuden henkilöstö on hyvin koulutettua. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 23 lähes 8 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon. Yliopistotutkinnon oli suorittanut vajaa kymmenen prosenttia. Ammattikorkeakoulun (AMK) suorittaneita oli noin viidennes. Teknikoita oli alalla kuusi prosenttia. Toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista oli valmistunut vajaa puolet. Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa työskenteli vain runsas viidennes henkilöstöstä. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö oli suorittanut teknologiateollisuuden keskimäärää useammin korkea-asteen tutkintoja. Miltei viidenneksellä oli yliopistotutkinto ja kolmanneksella AMK- tai opistotason tutkinto. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten henkilöstön koulutustaustan kehitys henkilöstön koulutustaustan kehitys % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % DI ja Ins. Asentajat Hal linolliset Ei ammattitutk. Teknologiateollisuuden Teknologiateollisuuden henkilöstön henkilöstön rakenne rakenne Työntekijät Alemmat toimihenkilöt Ylemmät toimihenkilöt Kone- ja metallituoteteollisuuden ja metallin jalostuksen henkilöstön tutkinnot olivat valtaosaltaan toisen asteen ammatillisia tutkintoja. Korkea-asteen tutkintoja oli suorittanut yhteensä noin neljännes: yliopistotutkinnon oli suorittanut noin viisi prosenttia ja noin viidennes AMK- tai opistotason tutkinnon T Teknologiateollisuuden henkilöstön koulutusrakenne 23 Koko ala Elektroniikka- ja Muu sähköteollisuus teknologiat.* Ei ammattit/ tietoa Ammatill. II-aste Teknikko AMK ja opi stot Yliopi sto * Kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus 11

13 4.1. Tekniikan alan tutkinnot yleisimpiä Tilastokeskuksen mukaan tutkinnon suorittaneesta teknologiateollisuuden henkilöstöstä keskimäärin kolmella neljästä oli vuonna 23 tekniikan alan tutkinto. Kone- ja metallituoteteollisuuden sekä metallin jalostuksen henkilöstön tutkinnoista 8 prosenttia oli tekniikan alalta. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tutkinnoista tekniikan alan tutkintoja oli keskimääräistä vähemmän, runsaat kaksi kolmannesta. Teknologiateollisuuden henkilöstön tekniikan tutkintojen yleisin opintoala vaihtelee koulutusasteen mukaan. Toisen asteen ammattioppilaitoksissa suoritetuissa tutkinnoista yli puolet oli kone- ja metallialan tutkintoja. Insinööritutkinnot jakautuivat tasan toisaalta kone- ja metallialan toisaalta sähkö- tietotekniikka- ja tietoliikennealan kesken ja nämä kattoivat 9 prosenttia insinööritutkinnoista. Yliopistotason diplomi-insinööritutkinnoista sähköja automaatiotekniikan sekä tietotekniikan ja tietoliikenteen alojen osuus oli lähes puolet ja koneja energiatekniikan runsas neljännes Suurimmissa yrityksissä henkilöstön koulutustaso korkein Vastanneissa teknologiateollisuuden yrityksissä oli paljon suuria yrityksiä ja elektroniikka- ja sähköteollisuuden yrityksiä, joiden henkilöstön koulutustaso on teknologiateollisuuden keskimäärää korkeampi. Yliopistotutkinnon oli suorittanut keskimäärin yksi kuudesta ja AMK- tai opistotutkinnon neljännes henkilöstöstä. Toisen asteen ammatillinen tutkinto oli runsaalla kolmanneksella. Ilman ammattitutkintoa työskenteli neljännes henkilöstöstä. Kaikista tutkinnoista tekniikan alan tutkintoja oli kolme neljästä. Henkilöstön koulutustausta vaihteli toimialoittain mutta sitäkin enemmän yritysten kokoluokittain. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tutkimuspainotus näkyi henkilöstön koulutuksessa. Keskimäärin yli neljännes oli suorittanut yliopistotutkinnon ja yhtä moni AMK-tutkinnon. Suurimmissa elektroniikka- ja sähköteollisuuden yrityksissä henkilöstön koulutustaso oli kyselyn korkein. Niissä miltei kolmannes oli suorittanut yliopistotutkinnon ja lähes yhtä moni AMK-tutkinnon. Vain 15 prosenttia työskenteli ilman ammatillista tutkintoa. Pienemmissä, alle 5 henkilön yrityksissä kaikkiaan vain vajaa kolmannes oli suorittanut joko yliopisto- tai AMK-tasoisen tutkinnon ja ilman ammatillista perustutkintoa työskenteli kolmannes. Vastanneiden kone- ja metallituoteteollisuuden ja metallin jalostuksen yritysten toimintojen tuotantopainotteisuus edellyttää henkilöstöltä erilaista koulutustaustaa. Yli kaksi kolmannesta oli suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon ja näistä yli puolet oli toisen asteen ammatillisia tutkintoja. Yliopistoista tai ammattikorkeakouluista oli valmistunut runsas viidennes ja ilman ammatillista koulutusta työskenteli vajaa kolmannes. Valtaosa, yli 8 prosenttia, oli tekniikan alan tutkintoja. Myös kone- ja metallituoteteollisuuden ja metallien jalostuksen suurissa yrityksissä oli suhteessa enemmän korkea-asteen tutkinnon suorittaneita ja vähemmän ilman ammattitutkintoa työskenteleviä kuin pienemmissä yrityksissä. Suurissa yrityksissä kolmannes henkilöstöstä oli suorittanut ylemmän kuin toisen asteen tutkinnon ja neljännes työskenteli ilman ammattitutkintoa. Pienissä yrityksissä tilanne oli päinvastainen: Kolmannes työskenteli ilman ammatillista tutkintoa ja joka neljännellä oli ylempi kuin toisen asteen tutkinto. Toisen asteen ammatillinen tutkinnon suorittaneiden osuus oli runsas 4 prosenttia yrityskoosta riippumatta. 12

14 4.3. Tutkinnon suorittaneiden määrä kasvaa Vaikka yritysten arvion mukaan koko henkilöstö määrällisesti vähenee, kasvaa tutkinnon suorittaneiden määrä keskimäärin seitsemän prosenttia vuoteen 27 mennessä. Tästä lisäystarpeesta miltei 8 prosenttia on tekniikan alan tutkinnon suorittaneita. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset lisäävät henkilöstöään vuoteen 27 mennessä keskimäärin pari prosenttia, tutkinnon suorittaneita kymmenen prosenttia. Lisäyksestä vain kaksi kolmannesta on tekniikan alan tutkintoja. Ammattikorkeakouluissa kaupallisen alan ja yliopistotasolla muidenkin alojen tutkinnon suorittaneen henkilöstön suhteellinen lisäys on suuri. Kone- ja metallituoteteollisuuden ja metallien jalostuksen henkilöstön määrä supistuu pari prosenttia, samanaikaisesti tutkinnon suorittaneiden määrää lisätään viidellä prosentilla. Lisäys kohdistuu pääosin tekniikan alan tutkinnon suorittaneisiin Korkeakoulututkintojen osuus vahvistuu Teknologiateollisuuden henkilöstön T eknologiateollisuuden koulutusaste 23 ja henkilöstön 27 koulutusaste 23 ja Yliopisto AMK Teknikko AOL Ei tietoa Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstön koulutusaste ja 27 ja Yliopisto AMK Teknikko AOL Ei tietoa Teknologiateollisuuden yrityksissä korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden määrä kasvaa suhteellisesti eniten. Yliopistotutkintoja suorittaneen henkilöstön tarve lisääntyy keskimäärin viidenneksen. Lisäys on voimakasta kaikenkokoisissa yrityksissä toimialasta riippumatta, mutta voimakkainta elektroniikka- ja sähköteollisuudessa ja pienemmissä yrityksissä. Lisäystarve kohdistuu kaikissa yrityksissä tekniikan ja kaupan alojen ohella jatkotutkinnon suorittaneisiin. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset lisäävät myös muiden alojen yliopistotutkinnon suorittanutta henkilöstöä Kone- ja metallituoteteollisuuden Kone- ja metallituoteteollisuuden sekä sekä metallin jalostuksen metallin jalostuksen henkilöstön henkilöstön koulutusaste 23 ja koulutusaste 23 ja Yliopisto AMK Teknikko AOL Ei tietoa 13

15 Ammattikorkeakoulututkintoja suorittaneiden määrä kasvaa keskimäärin kymmenen prosenttia. Pienemmissä yrityksissä suhteellinen lisäys on noin viidenneksen. Lisäystarve kohdistuu sekä tekniikan että kaupan alan tutkinnon suorittaneisiin. Muita AMK- tutkintoja suorittaneiden määrä lisääntyy pari prosenttia lähinnä elektroniikkaja sähköteollisuuden suurten yritysten vaikutuksesta. Teknologiateollisuuden henkilöstön koulutusaste. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden Muutos, %, henkilöstön koulutusaste. Muutos, % Yli 5 henk. Alle 5 henk. Yliopisto AMK Teknikko AOL Ei tietoa Yht. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä lisääntyy keskimäärin pari prosenttia. Tekniikan alan tutkinnon suorittaneiden tarve lisääntyy keskimäärin viisi prosenttia. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa tarve kasvaa keskimäärin kolme prosenttia, koska pienemmissä yrityksissä arvioitu voimakas kasvu kompensoi suurissa yrityksissä tapahtuvan supistumisen. Kone- ja metallituoteteollisuudessa ja metallien jalostuksen yrityksissä toisen asteen tekniikan alan ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä lisääntyy kuusi prosenttia. Määrä pysyy suurimmissa yrityksissä ennallaan, mutta kasvaa vajaan viidenneksen pienemmissä yrityksissä. Muiden kuin teknillisten alojen toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrä supistuu keskimäärin kymmenen prosenttia. Vain pienemmät kone- ja metallituoteteollisuuden sekä metallien jalostusta harjoittavat yritykset arvioivat näitä tutkintoja suorittaneen henkilöstön määrän pysyvän ennallaan. Teknikon tutkinnon suorittaneiden määrä supistuu keskimäärin runsaan kymmenen prosenttia ja ilman ammattitutkintoa työskentelevien määrä neljänneksen. Näiden henkilöiden määrä supistuu kaikenkokoisissa yrityksissä toimialasta riippumatta Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstön koulutusaste. Muutos, Muutos, %, % Yli 5 henk. Alle 5 henk. Yliopisto AMK Teknikko AOL Ei tietoa Yht. Kone- ja metallituoteteollisuuden sekä Kone metallien ja metallituoteteollisuuden jalostuksen sekä metallien henkilöstön jalostuksen koulutusaste. henkilöstön koulutusaste. Muutos, Muutos, %, %, Yli 5 henk. Alle 5 henk. Yliopisto AMK Teknikko AOL Ei tietoa Yht

16 5 ELÄKÖITYMINEN NOSTAA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON TARVETTA Eläketurvakeskuksen mukaan yksityiseltä sektorilta jäädään eläkkeelle keskimäärin 59-vuotiaana. Teknologiateollisuuden henkilöstöstä yli kymmenen prosenttia oli täyttänyt 55 vuotta vuonna 23. Tältä pohjalta arvioituna teknologiateollisuuden yrityksistä siirtyy eläkkeelle vuosina lähes 2 henkilöä. Vuoden 27 jälkeen eläkkeelle siirtyy joka vuosi 5 6 henkilöä. Eläköitymisen vaikutus näkyy ensimmäisenä koneja metallituoteteollisuudessa ja metallien jalostuksessa, joiden henkilöstö on iältään vanhempaa. Koulutustaustan mukaan tarkastellen vanhimmissa ikäluokissa on eniten toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneita ja ilman ammattitutkintoa olevaa henkilöstöä. Siten eläköityminen lisää ensivaiheessa erityisesti toisen asteen koneja metallialan ammatillisen koulutuksen saaneiden rekrytointitarvetta. Kun yritysten arvioimat lisäystarpeet korotettiin vastaamaan koko perusjoukkoa ja otettiin huomioon eläkkeelle siirtyvien määrä, saatiin arvio yritysten henkilöstön lisäystarpeiden suuruudesta. Vuoteen 27 mennessä yritysten arvioidaan rekrytoivan määrällisesti eniten toisen asteen tekniikan alan tutkinnon suorittaneita, yhteensä yli 9 henkilöä. Näistä suurin osa, noin 85 tarvitaan kone- ja metallituoteteollisuuteen ja metallien jalostukseen. Insinöörejä palkattaneen lisää runsas 4, joista elektroniikka- ja sähköteollisuuteen vajaat 2 ja kone- ja metallituoteteollisuuteen sekä metallien jalostukseen runsaat 2. Uusia tradenomeja tarvittaneen yhteensä noin 2. Diplomi-insinöörien määrän kasvu on noin 4: noin 25 elektroniikka- ja sähköteollisuuteen ja kaikkiaan noin 15 kone- ja metallituoteteollisuuteen sekä metallien jalostukseen. Myös kauppatieteellisen ja muun yliopistotutkinnon sekä tutkijakoulutettujen lisäystarve on merkittävä Teknologiateollisuudesta eläkkeelle siirtyvät vuotiaat Teknologiateollisuuden henkilöstön lisäystarve koulutusaloittain Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- j a ja metallituoteteollisuus sekä sekä met al lmetallien jalostus jalostus Arvio Arvio teknologiateollisuudesta teknologiateollisuudesta eläkkeelle siirtyvien eläkkeelle määrästä siirtyvien vuosina määrästä vuosina Elektroniikka- ja ja sähköteollisuus i suus Kone- ja metallituoteteollisuus l l isuus sekä metallien jjalostus DI Muu Insi- Muu Tek- AOL, AOL Ei tutyliopistot. nööri AMK nikko tekn. muu DI Insi-nöör i Tek-nikko AOL-muu kintoa DI Muut Muut Insinööri i Muu AMK Muu AMK AOL, tekn. yliopistot. yliopistot. 15

17 6 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA TOIMENPIDESUOSITUKSIA Teknologiateollisuuden henkilöstön osaamistaso nousee voimakkaasti lähivuosien aikana. Tämä johtuu osaamistasovaatimusten noususta sekä ilman ammatillista tutkintoa olevan henkilöstön poistumasta työmarkkinoilta eläköitymisen myötä. Yritysten henkilöstön osaamistason nousua nopeuttaa myös se, että yrityksen panostavat lisääntyvässä määrin tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan. Yritykset eivät myöskään ole rekrytoimassa ilman tutkintoa olevia henkilöitä. Yritysten rekrytointikuvaan vaikuttaa voimakkaimmin eläkkeelle siirtyvien suuri määrä. Valtaosa teknologiateollisuudessa työskentelevistä, lähivuosina eläkkeelle siirtyvistä työskentelee koneja metallituoteteollisuuden tai metallien jalostuksen tuotannollisissa tehtävissä. He ovat hankkineet ammatillisen osaamisensa työelämässä tai heillä on toisen asteen ammatillinen peruskoulutus. Erityisesti kone- ja metallialan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden tarve nouseekin voimakkaasti lähivuosina. Teknologiateollisuuden alan yritykset pitävät tärkeänä, että alan houkuttelevuutta pyritään lisäämään. Sekä alueellisia että valtakunnallisia vetovoimahankkeita tulisi toteuttaa yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa. Yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön tiivistäminen paikallisella tasolla on alan kiinnostavuuden ja opetuksen laadun kehittämisen kannalta erityisen tärkeää Toisen asteen kone- ja metallialan ensisijaishakijat ja aloituspaikat vuosina Ensisijaishakijat Aloituspaikat Oppilaitosmuotoisen ja nuorten koulutuksen ohella myös muita koulutusväyliä tulee aktiivisesti kehittää. Oppisopimuskoulutus voi monelle olla ammattipätevyyden hankkimiseksi varteenotettava ja joustava vaihtoehto. Ammattitutkintojärjestelmää tulisi kehittää siten, että se mahdollistaisi joustavan koulutuksen ja työn vuorottelun. Näiden opiskelumuotojen houkuttelevuutta, tunnettuutta yrityksissä sekä aktiivista käyttöä työvoimapolitiikan välineenä tulee lisätä. Yritysten näkökulmasta rekrytointitarpeiden selkeä määrittäminen on osa henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi tulee hyödyntää erilaisia vaihtoehtoja henkilöstökoulutuksesta oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyöhön sekä aktiiviseen työvoimapolitiikkaan. Myös yritysten akuutteihin rekrytointiongelmiin tarvitaan nopeita toimenpiteitä yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten ja työvoimahallinnon kanssa. Osaavan henkilöstön määrää voidaan lisätä myös työssä olevien osaamistasoa nostamalla: täsmäkoulutusta, jossa hyödynnetään joustavasti ammattitutkintomoduuleja. Myös aktiivisen maahanmuuton edistäminen tulee tarpeelliseksi. 16

18 ISBN

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 213 Minna Jokinen Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 3 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 (31.3.) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys 2013

Henkilöstöselvitys 2013 Henkilöstöselvitys 2013 28 Henkilöstöselvitys 2013 Henkilöstöselvitys 2013 Henkilöstöselvitys 2013 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1. Henkilöstöselvitys 2013 tausta ja toteutus... 4 1.1. Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 21 Minna Jokinen Vastanneiden yritysten henkilöstö toimialoittain ja kokoluokittain Yrityksen koko, henkilöä Toimiala 1-49 5-99 1-249 25-499 5- Yht. Osuus koko alasta, % Elektroniikka-

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat Henkilöstöselvitys 216 Raportin kuvat 1.3.214 Tekstiosaan tulevat kuvat 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 25-212 sekä arvio Suomen henkilöstön määrästä vuodelle 216 34 32 3 28

Lisätiedot

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi ISBN 978-952-5998-58-0. ISBN 978-952-5998-59-7 (pdf) Teknologiateollisuus ry

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi ISBN 978-952-5998-58-0. ISBN 978-952-5998-59-7 (pdf) Teknologiateollisuus ry Henkilöstöselvitys 216 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1 13 Helsinki puh. (9) 19231 www.teknologiateollisuus.fi ISBN 978-952-5998-58- ISBN 978-952-5998-59-7 (pdf) Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

Eteläranta Helsinki. puh. (09) ISBN ISBN (pdf) Teknologiateollisuus ry

Eteläranta Helsinki. puh. (09) ISBN ISBN (pdf) Teknologiateollisuus ry Henkilöstöselvitys 216 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1 13 Helsinki puh. (9) 19231 www.teknologiateollisuus.fi ISBN 978-952-5998-58- ISBN 978-952-5998-59-7 (pdf) Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä Teknologiayritykset työllistävät

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuus: Suomen merkittävin elinkeino 6 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys 2010

Henkilöstöselvitys 2010 Henkilöstöselvitys 21 Henkilöstöselvitys 21 1 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1 13 Helsinki puh. (9) 19231 www.teknologiateollisuus.fi ISBN 978-951-817-974-3 Teknologiateollisuus ry Taitto:

Lisätiedot

Koulutus ja osaava henkilöstö Tilastotietoa Minna Jokinen

Koulutus ja osaava henkilöstö Tilastotietoa Minna Jokinen Koulutus ja osaava henkilöstö Tilastotietoa 15.04.2009 Minna Jokinen Teknologiateollisuuden henkilöstön tutkinnot 1990-2006 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Tutkija- ja ylempi korkeakouluaste (esim. DI,

Lisätiedot

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit 1.1.2005 31.5.2006 Yhteenveto tutkimuksesta ICT-yksiöstä valmistuneet insinöörit työllistyneet erinomaisesti 85% prosenttia valmistuneista insinööreistä työllistynyt

Lisätiedot

Teknologiateollisuudesta Teppo Virta

Teknologiateollisuudesta Teppo Virta Teknologiateollisuudesta 27.3.2014 Teppo Virta Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus tietoliikennelaitteet, instrumentit, sähkökoneet liikevaihto (2013):

Lisätiedot

Johtamiskoulutuksen tarve. Simo Halonen 4.10.2007

Johtamiskoulutuksen tarve. Simo Halonen 4.10.2007 Johtamiskoulutuksen tarve Simo Halonen 4.10.2007 Sisältö Teknologiateollisuus ja Salon Konepaja Oy Johtamisosaamisen tarve Johtamisen erityishaasteita Suomessa Ammattikorkeakoulutuksen haasteita Päätoimialat

Lisätiedot

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Tuotanto & liikevaihto Teknologiateollisuus

Tuotanto & liikevaihto Teknologiateollisuus Tuotanto & liikevaihto 15.5.2017 Teknologiateollisuus 1 Teollisuustuotannon määrä maailmalla 15.5.2017 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuustuotannon volyymi-indeksit vuositasolla, Kiinan osalta

Lisätiedot

Löydänkö yritykseeni ammattiosaajia tulevaisuudessa. Pekka Heikonen Pemamek Oy

Löydänkö yritykseeni ammattiosaajia tulevaisuudessa. Pekka Heikonen Pemamek Oy Löydänkö yritykseeni ammattiosaajia tulevaisuudessa Pekka Heikonen Pemamek Oy PEMAMEK YRITYSESITTELY Pemamek Pemamek perustettiin Loimaalle 1970 Uusi tehdas valmistui 2003, pinta-ala on 7500 m 2 Pemamek

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 1 2 3 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 1 2 3 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 1 2 3 4 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lisätiedot

TeknologiaSuomi nousuun!

TeknologiaSuomi nousuun! eknologiasuomi nousuun! Näyttö ratkaisee Mervi Karikorpi, 2.3.2011 Suomalaisten ja teknologiateollisuuden kohtalonyhteys Liikevaihto Suomessa putosi 28 % vuonna 2009, kasvua 5 % vuonna 2010 52 Mrd. euroa,

Lisätiedot

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf)

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf) saavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1 13 Helsinki puh. (9) 19231 www.teknologiateollisuus.fi saavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 (pdf)

Lisätiedot

Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna Lähde: Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013

Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna Lähde: Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013 Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna 2013 Rekrytointivaikeuksia kokeneet teknologiateollisuuden yritykset toimialoittain vuosina 2010-2013. Vastanneet yritykset,

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Tammikuu 2018 Kiinteät investoinnit vähän alas t&k kääntyy kasvuun Investointi- aste noin 12 % Teollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminnan odotetaan kääntyvän noin neljä prosentin

Lisätiedot

Mikä koulutus työllistää? Kuinka yritykset rekrytoivat? EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tuloksia

Mikä koulutus työllistää? Kuinka yritykset rekrytoivat? EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tuloksia Mikä koulutus työllistää? Kuinka yritykset rekrytoivat? EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tuloksia Jenni Ruokonen 13.3.2014 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 27 jäsenliittoa 16 000 jäsenyritystä, joista

Lisätiedot

Kevään 2017 tiedustelussa kysyttiin yritysten toteutuneita

Kevään 2017 tiedustelussa kysyttiin yritysten toteutuneita EK:n Investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuuden kotimaisten arvo oli viime vuonna reilut 3,8 miljardia euroa eli noin 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Kuluvana vuonna investointien kasvu kiihtyisi

Lisätiedot

1 2 3 4 5 6 7 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 3/2009. Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s. 3

Tilanne ja näkymät 3/2009. Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s. 3 Tilanne ja näkymät ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA 3/ Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 1 2 3 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2013 (pdf)

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2013 (pdf) Osaavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2013 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10 00130 Helsinki puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuonna 2016 yhdellätoista ELY-alueella. Liikevaihto supistui neljällä ELY-alueella. Voimakkainta kasvu oli ssa, 43

Lisätiedot

Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta Liite 2

Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta Liite 2 Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta 217-225 LIITE 2: IKÄJAKAUMAT Kaikkien tässä liitteessä esitettyjen kuvien tietolähde on Vipunen. Tiedot ovat tilastovuodelta 214. Kuvissa on huomioitu

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999

Lisätiedot

Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Taustaa Hallitusohjelma: Sukupuolten välisiä eroja osaamistuloksissa, koulutukseen osallistumisessa ja koulutuksen suorittamisessa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuoden 2016 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kymmenellä ELY-alueella.

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain 5.8.2014 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2013e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa

Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa Mika Tuononen Suomalaisten koulutustaso on korkea vai onko näin sittenkään? Korkeakoulutuksen laajuudesta ja mahdollisesta ylimitoituksesta on keskusteltu

Lisätiedot

Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta Arkkitehtuuri ja rakentaminen Selvitys suunnittelu- ja konsultointialan työvoimasta 2017-2025 Arkkitehtuuri ja rakentaminen 2 Tausta ja rajaus Kooltaan keskimääräistä suuremmat ikäluokat tulevat eläköitymään vuoteen 2025 mennessä Työvoiman

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 1 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006-2011

TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006-2011 TYÖTTÖMYYS ICT-ALALLA KESKI-SUOMESSA 2006- Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 2.8. Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto työttömien lkm % työttömistä ja lomautetuista Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa vain niukasti

Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa vain niukasti Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa vain niukasti 6.6.216 Lähde: Macrobond Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 6.6.216 Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen tavaravienti

Lisätiedot

Henkilöstö- ja osaamistarpeet teknologiateollisuudessa

Henkilöstö- ja osaamistarpeet teknologiateollisuudessa Henkilöstö- ja osaamistarpeet teknologiateollisuudessa Kone ja metallialan perustutkinnon neuvottelupäivä 23.11.27 M-T Tanttinen Teknologiateollisuus Teknologiateollisuus Suomen merkittävin elinkeino 6

Lisätiedot

Rakennusalan DI-koulutuksen tarve - Asiantuntijapalveluiden näkökulma

Rakennusalan DI-koulutuksen tarve - Asiantuntijapalveluiden näkökulma Rakennusalan DI-koulutuksen tarve - Asiantuntijapalveluiden näkökulma Yhdessä rakentaen Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen tulevaisuus 15.9.2017, Oulu Helena Soimakallio, toimitusjohtaja, SKOL

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 1/2010. Maailmantalous nousee kriisistä epäyhtenäisesti s. 2

Tilanne ja näkymät 1/2010. Maailmantalous nousee kriisistä epäyhtenäisesti s. 2 Tilanne ja näkymät ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA 1/21 Maailmantalouden näkymät Maailmantalous nousee kriisistä epäyhtenäisesti

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Teollisuustuotanto Suomessa on painunut jopa vuoden 2009 alapuolelle

Teollisuustuotanto Suomessa on painunut jopa vuoden 2009 alapuolelle Teollisuustuotanto Suomessa on painunut jopa vuoden 29 alapuolelle 1 Lähde: Macrobond Teollisuuden työpaikat Suomessa ovat vähentyneet lähes 1 :lla vuoden 28 jälkeen 2 Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroalueella, nyttemmin myös Suomessa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroalueella, nyttemmin myös Suomessa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroalueella, nyttemmin myös Suomessa 8.8.217 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 1 Suomen talouskasvua on tukenut viimeaikoina myös viennin lisääntyminen 8.8.217

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa

Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Kolmas neljännes oli yrityksille haastava, loppuvuoden liikevaihdon ennakoidaan jäävän viime vuoden tasolle. Teknologiateollisuuden (elektroniikka- ja sähköteollisuus,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain Teknologiateollisuuden kehitys alueittain 24.1.2018 Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden 2017 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan

Lisätiedot

Palkataan koulutettu osaaja. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007

Palkataan koulutettu osaaja. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007 Palkataan koulutettu osaaja EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007 Sisällysluettelo Johdanto... 5 Tiivistelmä... 6 1 Rekrytointitarpeet EK:n jäsenyrityksissä 2007... 8 2 Rekrytointi ammatillisesta

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 2/2010. Kasvunäkymät epäyhtenäiset, investointi hyödykkeiden kysyntä elpyy hitaasti s. 2

Tilanne ja näkymät 2/2010. Kasvunäkymät epäyhtenäiset, investointi hyödykkeiden kysyntä elpyy hitaasti s. 2 Tilanne ja näkymät 2/21 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailmantalouden näkymät Kasvunäkymät epäyhtenäiset, investointi hyödykkeiden

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Korkeasti koulutetut työttömät Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Määritelmä ja lähdetiedot Korkeasti koulutetut = alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste sekä tutkijakoulutusaste

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhtä lukuun ottamatta kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 3.5.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2016 Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista 28.6.2004 N:o 33/400/2004 Noste-avustusten saajille Opetusministeriön ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista Noste-avustuksin rahoitettavaan toimintaan osallistumisedellytyksiä

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys 1 Metalliteollisuuden palkkakehitys Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin sekä Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa

Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa 1 13.8.215 Lähde: Macrobond Tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti 2 3.11.215 Lähde: Macrobond Asuntorakentamisen kasvu

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan. Voimakkainta

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 2012-2013 Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 80 % Suomen koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 300 000

Lisätiedot

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Oulun lääni 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Oulun lääni 187 1 Toimintaympäristö: kaksi erilaista maakuntaa 19 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja

Lisätiedot

Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014

Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014 Yritysselvitys tulevaisuuden osaamistarpeista teknologiateollisuuden alalla 6.11.2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää teknologiateollisuuden toimijoilta alan tulevaisuuden koulutus-

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Poolian palkkatutkimus 2011

Poolian palkkatutkimus 2011 Poolian palkkatutkimus 2011 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 2/2015. Vientimarkkinat kehittyvät epäyhtenäisesti s. 3. Uudet tilaukset vähentyneet uudelleen s. 4

Tilanne ja näkymät 2/2015. Vientimarkkinat kehittyvät epäyhtenäisesti s. 3. Uudet tilaukset vähentyneet uudelleen s. 4 Tilanne ja näkymät 2/215 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Vientimarkkinat

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Koko maa 0 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa +3 % Pirkanmaa +8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi +9 % Pohjois-Savo.

Koko maa 0 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa +3 % Pirkanmaa +8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi +9 % Pohjois-Savo. TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden liikevaihto laskusuunnassa useilla alueilla Teknologiateollisuuden (elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus,

Lisätiedot

Tavaravienti Suomesta alueittain

Tavaravienti Suomesta alueittain Tavaravienti Suomesta alueittain 1 4.5.215 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2 4.5.215 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit. Osuudet liikevaihdosta

Lisätiedot

EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu HENKO Kiinteistöpalvelualan tuloksia/tiia Brax

EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu HENKO Kiinteistöpalvelualan tuloksia/tiia Brax EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu HENKO 2016 Kiinteistöpalvelualan tuloksia/tiia Brax Copyright Kiinteistötyönantajat ry 2017 HENKO 2016 mukana kaikki EK:n edustamat toimialat lähetettiin otannan

Lisätiedot

Teollisuus tutuksi koulutuspäivä pe 28.8.2009. Energiateollisuus - töitä myös tulevaisuudessa!

Teollisuus tutuksi koulutuspäivä pe 28.8.2009. Energiateollisuus - töitä myös tulevaisuudessa! Teollisuus tutuksi koulutuspäivä pe 28.8.2009 Energiateollisuus - töitä myös tulevaisuudessa! Energiateollisuudessa tarvitaan työntekijöitä! Talouden suhdanteista huolimatta tarvitsemme lämpöä ja sähköä!

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2013 Investointitiedustelu Kesäkuu 2013 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2014 Investointitiedustelu Kesäkuu 2014 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan investoinnit

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Martti Mäenpää, toimitusjohtaja

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Martti Mäenpää, toimitusjohtaja Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 7.3.2008 Martti Mäenpää, toimitusjohtaja Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNITTAIN 5/2012 3/2017. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNITTAIN 5/2012 3/2017. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNITTAIN 5/2012 Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 29.6.2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2017 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Bruttokansantuote kasvaa myös Suomessa, mutta takamatkaa muihin euromaihin on 8 prosenttia Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Bruttokansantuote kasvaa myös Suomessa, mutta takamatkaa muihin euromaihin on 8 prosenttia Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Bruttokansantuote kasvaa myös Suomessa, mutta takamatkaa muihin euromaihin on 8 prosenttia 24.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 1 Suomen vienti ponnahti alkuvuonna 2017, mutta takamatkaa muihin

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 5.8. 2008 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 4/2009. Maailmantalouden ongelmat vaikuttavat pitkään s. 2

Tilanne ja näkymät 4/2009. Maailmantalouden ongelmat vaikuttavat pitkään s. 2 Tilanne ja näkymät ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA 4/ Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden ongelmat vaikuttavat pitkään s. 2

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 3/2013. Epävarmuus maailmantaloudessa jatkuu Suomen haasteena teollisuustuotannon voimakas pudotus s. 3

Tilanne ja näkymät 3/2013. Epävarmuus maailmantaloudessa jatkuu Suomen haasteena teollisuustuotannon voimakas pudotus s. 3 Tilanne ja näkymät 3/ ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Epävarmuus

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisen tavoitteet 31.10.2012 Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisen tavoitteet 31.10.2012 Elise Virnes Läpäisyn tehostamisen tavoitteet 31.10.2012 Elise Virnes KOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISIA LINJAUKSIA Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelma 17.6.2011 Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016, KESU Nuorten

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki

Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia. Ennakointiseminaari Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla - ennakointituloksia Ennakointiseminaari 16.2.2016 Ilpo Hanhijoki Esityksen sisältö 1. Työvoima ja koulutustarpeet 2020- luvulla - ennakointituloksia 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Jukka Palokangas, pääekonomisti Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 2,1=1 27 26 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 Muutos: 1-7,28/1-7,27,%

Lisätiedot