N:o 33/400/ Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista"

Transkriptio

1 N:o 33/400/2004 Noste-avustusten saajille Opetusministeriön ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista Noste-avustuksin rahoitettavaan toimintaan osallistumisedellytyksiä arvioitaessa 1. Säädöstausta Noste-ohjelmaan kuuluvista lisätoimenpiteistä säädetään aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta annetulla valtioneuvoston asetuksella (35/2004). Asetuksen 3 :n 1 momentin mukaan on kyseisellä avustuksella rahoitettava koulutus, tutkintotilaisuudet ja opiskelun tukitoimet tarkoitettu henkilöille, jotka ovat koulutuksen alkamisvuonna vuotiaita (eräissä tapauksissa vuotiaita) eivätkä ole suorittaneet perusasteen jälkeistä tutkintoa. Mainitut edellytykset eivät koske opintoihin hakeutumista edistäviä toimia. Asetuksen 3 :n 2 momentin mukaan päätöksen edellytysten täyttymisestä tekee avustuksen saaja tai alueellisen hankkeen toimija. Päätöstä varten sen tulee pyytää avustettavaan toimintaan hakeutuvalta henkilöltä selvitys hänen suorittamistaan koulutuksista ja tutkinnoista. Mainitun momentin mukaan opetusministeriö voi antaa täsmentäviä ohjeita siitä, milloin henki lön katsotaan suorittaneen perusasteen jälkeisen tutkinnon. Ohjeet ovat viranomaisen päättämiä yleisiä sääntöjä, jotka eivät ole velvoittavia. Ne eivät ole määräyksiä, joita on velvoittavina noudatettava niissä tarkoitetuissa yksittäistapauksissa. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista Aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 :n 2 momentin nojalla opetusministeriö antaa seuraavan ohjeen perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista Noste-avustuksin rahoitettavaan toimintaan osallistumisedellytyksiä arvioitaessa Perusasteen tutkinnot Perusasteen tutkinnon suorittaneita ovat henkilöt, jotka ovat suorittaneet kansa-, kansalais-, keski- tai peruskoulun tai perusopetuksen oppimäärän tai niihin verrattavissa olevan ulkomaisen koulutuksen.

2 Perusasteen jälkeiset tutkinnot nykyisessä koulutusjärjestelmässä Nykyisessä koulutusjärjestelmässä perusasteen jälkeisiä tutkintoja ovat - lukion oppimäärän suorittaminen (lukion päättötodistus), - ylioppilastutkinnot, - ammatilliset perustutkinnot, - ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot, - ammattikorkeakoulussa suoritetut tutkinnot sekä - yliopistossa suoritetut tutkinnot. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisessa peruskoulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa tai näyttötutkintona. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja ovat myös äskettäin koulutusjärjestelmästä poistuneet opistoasteen tutkinnot ja ammatillisen korkea-asteen tutkinnot Aikaisemmat oppilaitosmuotoiset ammatilliset peruskoulutukset Nykyisin ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot ovat kaikki kolmivuotisia. Kattavaan kolmivuotisuuteen siirryttiin vuosina aloitetusta koulutuksesta lähtien. Aikaisemmista oppilaitosmuotoisista ammatillisista peruskoulutuksista katsotaan Noste-avustuksin rahoitettavaan toimintaan osallistumisedellytyksiä arvioitaessa perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi vähintään kahden lukuvuoden laajuiset koulutuskokonaisuudet Oppisopimuskoulutus Oppisopimuslain (125/1923 tai sen kumonneen lain 422/1967) mukaisesti suoritettu oppisopimuskoulutus katsotaan perusasteen jälkeiseksi tutkinnoksi silloin, kun oppiajan pituus on ollut vähintään kaksi vuotta. Oppisopimuskoulutuksesta annetun lain (1605/1992) ja sen kumonneen ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) mukaisesti oppisopimuskoulutuksena suoritettu ammatillinen perustutkinto on perusasteen jälkeinen tutkinto. Muilta osin oppisopimuskoulutuksen suorittamista ei Noste-avustuksin rahoitettavaan toimintaan osallistumisedellytyksiä arvioitaessa katsota perusasteen jälkeiseksi tutkinnoksi. Tämä koskee myös näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavan oppisopimuskoulutuksen suorittamista. Valmistavaan koulutukseen osallistunut henkilö on suorittanut tutkinnon vasta silloin, kun hän on osallistunut hyväksyttävästi näyttötutkintoon ja saanut siitä tutkintotodistuksen tutkintotoimikunnalta Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Työllisyyttä edistävästä ammattikurssitoiminnasta annetun lain (493/1965), työllisyyskoulutuksesta annetun lain (31/1976), työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (763/1990) ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) nojalla järjestettyä koulutusta ei jäljempänä mainittua poikkeusta lukuunottamatta katsota Noste-avustuksin rahoitettavaan koulutukseen osallistumisedellytyksiä arvioitaessa perusasteen jälkeiseksi tutkinnoksi. Työvoimahallinto on hankkinut ja hankkii työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta. Myöskään tätä koulutusta ei katsota perusasteen jälkeiseksi tutkinnoksi. Valmistavaan koulutukseen osallistunut henkilö on suorittanut tutkinnon vasta silloin, kun hän on osallistunut hyväksyttävästi näyttötutkintoon ja saanut siitä tutkintotodistuksen tutkintotoimikunnalta.

3 3 Poikkeuksen muodostaa 1980-luvun käytäntö, jossa työvoimahallinto rahoitti työllisyyskoulutuksesta annetun lain nojalla yksittäisten henkilöiden opiskelua ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa. Hyväksyttävästi tällaisen koulutuksen suorittaneet katsotaan perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiksi. He ovat saaneet oppilaitokselta todistuksen ammatillisen perustutkinnon suorittamisesta Ammatilliset pätevyystutkinnot Ammatillisista pätevyystutkinnoista annetun lain (lain 424/1967 ja sen kumonneen lain 32/1972) mukaiset ammattitutkinnot ja ylemmät ammattitutkinnot katsotaan perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi Muissa maissa suoritetut koulutukset ja tutkinnot Ulkomailla suoritettuja koulutuksia ja tutkintoja arvioidaan samoin perustein kuin Suomessa suoritettuja koulutuksia. Käytännössä ulkomailla suoritetun koulutuksen vertailu suomalaisiin tutkintoihin voi olla vaikeaa koulutusjärjestelmien eroista johtuen. Erityistapauksissa tulkinnassa voi tarvittaessa käyttää apuna Opetushallituksen asiantuntemusta. Opetushallituksen verkkosivuilla on tietoa tutkintojen tunnustamiseen ja rinnastamiseen liittyvistä palveluista. Opetushallitukselta voi myös kysyä neuvoa sähköpostiosoitteesta 2.8. Kun henkilön suorittaman koulutuksen tai tutkinnon tasoa ei voida selvittää Mikäli henkilön antaman ja muun saatavilla olevan selvityksen perusteella ei voida ratkaista, onko henkilön suorittama koulutus tai tutkinto katsottava perusasteen jälkeiseksi tutkinnoksi, katsotaan, että henkilö ei ole suorittanut perusasteen jälkeistä tutkintoa. 3. Liite Liitteessä on selvitetty tämän ohjeen perusteita. Osaston päällikön sijainen, johtaja Marita Savola Opetusneuvos Jorma Ahola LIITE: TIEDOKSI: Ohjeen perusteita Lääninhallitukset

4 4 LIITE OHJEEN PERUSTEITA Aikaisemmat oppilaitosmuotoiset ammatilliset peruskoulutukset Vanhimmat Noste-ohjelman piiriin vuonna 2004 kuuluvat henkilöt ovat syntyneet vuonna He ovat voineet suorittaa perusasteen jälkeisiä opintoja jo 1960-luvun alussa. Aikaisempien ammatillisten peruskoulutusten tarkastelu on siis aloitettava 1960-luvulta. Ennen keskiasteen koulunuudistusta ammatillista peruskoulutusta ei ollut yhtenäistetty. Eri hallinnonaloille kuuluvissa ammatillisissa oppilaitoksissa annettiin niitä säätelevien erillisten lakien mukaista koulutusta. Ammatilliseksi perusopetukseksi katsottavan kansakoulupohjaisen koulutuksen laajuudet vaihtelivat yhdestä lukukaudesta neljään lukuvuoteen. Lainsäädännöstä ei voida johtaa tulkintaa siitä, mitkä tai minkä laajuiset keskiasteen koulunuudistusta edeltävän ajan koulutuksista olisi katsottava perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi. Myöskään koulutuksen tilastointiperusteista ei tulkintaa voida johtaa. Tilastokeskuksen vuonna 1971 käyttöön ottamassa koulutusluokituksessa luokiteltiin kaikki alle kolmevuotinen ammattikoulutus, jonka opetusaika on vähintään 400 tuntia, alemman keskiasteen koulutukseksi, ja vähintään kolmivuotinen koulutus ylemmän keskiasteen koulutukseksi. Käytännössä valtaosa ammatilliseksi perusopetukseksi katsottavista koulutuksista oli kuitenkin jo luvun alussa vähintään kaksivuotista. Esimerkiksi yleisissä ammattikouluissa koulutuspituus oli 2-3 vuotta, erikoisalojen ammattikouluissa valtaosaltaan 2-4 vuotta, puutarhurikouluissa ja metsäkouluissa kaksi vuotta, hotelli- ja ravintolakoulussa 2-2,5 vuotta, kauppaoppilaitoksissa kaksi vuotta ja sairaanhoitajakoulutuksessa 2,5 vuotta. Lyhyempiä koulutuksia oli erityisesti maataloudessa, kotiteollisuudessa, kotitalousalalla ja eräissä terveyden- ja sairaanhoidon tehtävissä. Keskiasteen koulunuudistuksessa ammatillinen peruskoulutus uudistettiin ja yhtenäistettiin vuosina asteittain siten, että kaiken peruskoulupohjaisen kouluasteen koulutuksen koulutuspituudeksi tuli 2-3 vuotta ja opistoasteen ja ylemmän opistoasteen (myöhemmin ammatillisen korkea-asteen) koulutuksen vähintään neljä vuotta. Nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain (391/1991) mukaisesti oli nuorisoasteen koulutuskokeilussa mahdollista suorittaa yhdistelmäopintoja, joiden laajuus oli vähintään kaksi lukuvuotta. Edellä esitetyn perusteella katsotaan aikaisemmista ammatillisista peruskoulutuksista perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi Noste-avustuksin rahoitettavassa koulutuksessa vähintään kahden lukuvuoden laajuiset koulutuskokonaisuudet. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on oppilaitosmuotoisen koulutuksen kanssa rinnakkainen koulutusmuoto. Oppisopimuslain (125/1923 ja 422/1967) mukaisesti suoritettuun oppisopimuskoulutukseen sovelletaan sen vuoksi samaa kahden vuoden laajuuden sääntöä. Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Myös työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen sovelletaan kahden vuoden laajuuden sääntöä. Työllisyyttä edistävästä ammattikurssitoiminnasta annetun lain (493/1965) ja työllisyyskoulutuksesta annetun lain (31/1976) mukaiset ammattikurssit olivat kaikki laajuudeltaan alle kaksivuotisia, eikä niitä siis katsota Noste-avustuksin rahoitettavassa koulutuksessa perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi.

5 5 Ammatilliset pätevyystutkinnot Ammatillisista pätevyystutkinnoista annettu laki (laki 424/1967 ja sen kumonnut laki 32/1972) oli voimassa vuosina Lain mukaisesti voitiin suorittaa ammattitutkintoja ja ylempiä ammattitutkintoja. Pätevyystutkintolain kumonneen ammattitutkintolain (306/1994) 11 :n mukaan Opetushallitus voi tarvittaessa päättää ammatillisista pätevyystutkinnoista annetun lain mukaisen tutkinnon hyväksymisestä ammattitutkintolain mukaista ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa vastaavaksi tutkinnoksi. Opetushallitus teki päätöksen (25/103/95), joka kattoi kaikki pätevyystutkintolain mukaiset tutkinnot.

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 MILLÄ TODISTUKSELLA HAEN? Jos sinulla on useita tutkintoja, sinun on valittava, millä todistuksella haet. Arvosanat otetaan kyseessä olevasta todistuksesta. Haussa

Lisätiedot

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö) ESISELVITYSRAPORTTI 1 (54) AIKUISKOULUTUKSEN HAKUPALVELU ESISELVITYSRAPORTTI ESISELVITYSRAPORTIN TIEDOT Versio 1.0 Laatija Sari Ellonen ja Anu Suurnäkki Laatimispäivämäärä 5.6.2012 Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1243/2013 Laki. opintotukilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1243/2013 Laki. opintotukilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1243/2013 Laki opintotukilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI AIKUISKOULUTUSTUKI opintovapaalle jäävälle palkansaajalle yrittäjälle AMMATTITUTKINTOSTIPENDI näyttötutkinnon suorittaneelle 2008 2009 SISÄLLYSLUETTELO Aikuiskoulutustuki lyhyesti......... 3 AIKUISKOULUTUSTUKI...........

Lisätiedot

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA

VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA 3.12.2014 VAPAAN SIVISTYSTYÖN OPPILAITOSTEN PALVELURAKENNE OPPILAITOSTEN KOULUTUSTARJONTA 1. JOHDANTO... 2 2. TUTKINTOON JOHTAMATON AIKUISKOULUTUS... 5 2.1 Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus...

Lisätiedot

OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA

OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA OPETTAJAKELPOISUUS SUOMESSA 0 Sisällysluettelo: Johdanto: Opettajakelpoisuus Suomessa... 2 Luokanopettajan kelpoisuus... 2 Aineenopettajan kelpoisuus... 3 EU/ETA:n ulkopuolisen opettajakoulutuksen rinnastaminen...

Lisätiedot

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA Helsingin oppisopimustoimiston yhteystiedot Helsingin kaupunki Opetusvirasto Oppisopimustoimisto PL 3000 00099 Helsingin kaupunki Käyntiosoite Hämeentie 11

Lisätiedot

SELVITYS NUORISOALAN KOULUTUSTOIMIKUNNAN TOIMIALAAN KUULUVASTA KOULUTUKSESTA

SELVITYS NUORISOALAN KOULUTUSTOIMIKUNNAN TOIMIALAAN KUULUVASTA KOULUTUKSESTA SELVITYS NUORISOALAN KOULUTUSTOIMIKUNNAN TOIMIALAAN KUULUVASTA KOULUTUKSESTA PIIA PÄIVÄNSALO NUORISOALAN KOULUTUSTOIMIKUNTA 2002 MONISTE 10/2002 1 Opetushallitus Nuorisoalan koulutustoimikunta, Opetushallitus

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Oppaat ja käsikirjat 2010:3 ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Oppaat ja käsikirjat 2010:3 Oppaat ja käsikirjat 2010:3 ISBN 978-952-13-4474-9

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT Kaisa Kärkkäinen Miksi kulttuurialan koulutusta kannattaa järjestää, vaikka se taloudelliselta kannalta voi vaikuttaa perusteettomalta? Julkaisussa valotetaan tätä ajankohtaista kysymyksenasettelua musiikkialan

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS

OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUS Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2010 Oppaat ja käsikirjat 2010:9 ESIPUHE Vuodesta 2010 alkaen kuntien valtionosuuksia hallinnoidaan pääosin yhtenä

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksessa

Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksessa Nuorten yhteiskuntatakuu Koulutuskeskus Salpauksen oppisopimuskoulutuksessa Alaikäisen opiskelijan oppisopimuksen erityispiirteet Kari, Heidi 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Nuorten yhteiskuntatakuu

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen vieraskieliseen koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 15.5.2014 (8 ) Tutkintosääntö

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUSTUKI LYHYESTI

AIKUISKOULUTUSTUKI LYHYESTI 1 SISÄLLYSLUETTELO AIKUISKOULUTUSTUKI LYHYESTI 3 Yleistä aikuiskoulutustuesta 4 Tuen saamisedellytykset 5 Hakijaa koskevat edellytykset 5 Koulutusta koskevat edellytykset 7 Estävät etuudet 9 Kuinka pitkäksi

Lisätiedot

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Neuvottelu- ja valmisteluryhmä 2009 Suomen Kuntaliitto Hämeenlinnan kaupunki Helsinki

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot