Tutkintovaatimukset. Kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaine kasvatustiede, sivuaine matematiikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkintovaatimukset. Kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaine kasvatustiede, sivuaine matematiikka 2007-2008"

Transkriptio

1 Tutkintovaatimukset Kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaine kasvatustiede, sivuaine matematiikka

2 KASVATUSTIETEEN (DIDAKTINEN LINJA) MAISTERIN TUTKINTO Aineenopettajakoulutuksen maisteritutkinnossa pääaineena on kasvatustiede. Aineenopettajan kelpoisuuteen edellytettävät opetettavan aineen opinnot suoritetaan tutkinnon sivuaineopintoina. Kandidaatin tutkinnon pakollisena sivuaineena on matematiikka tai muu opetettava aine. Kelpoisuussäädösten mukaan maisterin tutkinto tuottaa sellaisenaan pätevyyden perusasteen aineenopetukseen. Sopivilla sivuainevalinnoilla tutkinto tuottaa myös luokanopettajan tai lukion opettajan kelpoisuuden. Koulutuksella pyritään vastaamaan yhdentyvän perusasteen opetukseen erikoistuvien opettajien koulutustarpeeseen. Yhtenäinen perusopetuksen kehittyminen synnyttää tarvetta kouluttaa aineenopettajia, joilla on oman aineensa opettamisen ja oppimisen asiantuntemusta koko perusasteen oppimisprosessin osalta sekä vahva kasvatustyön ja koulun kehittämisen tuntemus. KASVATUSTIETEENKANDIDAATIN TUTKINTO Kandidaattitutkinnon tavoite Kandidaatin tutkinnon tavoitteena kasvatustieteessä on opiskelijan perehdyttäminen kasvatustieteen tutkimuskohteeseen ja kasvatusta, koulutusta ja opetusta koskevan teorianmuodostuksen ja tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on riittävän monipuolinen tutkimusmenetelmien peruspiirteiden tuntemus, valmius oman alan tutkimustiedon kriittiseen lukemiseen ja analysoimiseen ja valmius itsenäiseen tiedonhankintaan omalta alalta. Kandidaatin tutkinnon keskeisenä tavoitteena on luoda edellytykset maisteriopintoihin ja työelämässä toimimiseen. Kandidaatin tutkinto luo perustan opettajankelpoisuuden tuottaville maisteriopinnoille. Aineenopettajan kelpoisuuteen edellytettävät opetettavan aineen opinnot suoritetaan tutkinnon sivuaineopintoina. Lukuvuosina tutkintoa suorittamaan valituilla opiskelijoilla pakollisena sivuaineena on matematiikka. KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE: Kandidaatin tutkinnon pääaine on kasvatustiede. Kandidaatin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista: Viestintä- ja orientoivat opinnot 20 op Pääaineen opinnot 60 op Sivuaineiden opinnot (60 op + 25 op + 5op) 90 op Vapaasti valittavat opinnot 10 op Kandidaatin tutkinnon kokonaislaajuus 180 op VIESTINTÄ- JA ORIENTOIVAT OPINNOT Y1. Opintojen suunnittelu 4 op Y2. Tieteellinen kirjoittaminen 3 op Y3. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op Y4. Vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito 6 op Y5. Tieto- ja viestintätekniikka kasvatustieteissä 4 op KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT P1. Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat 5 op P2. Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta 5 op 20 op 25 op

3 P3. Kehitys, kasvatus ja elämänkulku 5 op P4. Opetus, ohjaus ja oppiminen 1 5 op P5. Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op 1 Sisältää jakson Opettajaharjoittelu I ( 2 op). KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 35 op A1. Tutkimusmetodologian opinnot I 5 op A1.1. Kasvatustieteelliset tutkimusmenetelmät 5 op A2. Didaktiset opinnot 20 op A2.1. Ainedidaktinen seminaari I 5 op A2.2. Ainedidaktinen seminaari II 5 op A2.3. Opettajaharjoittelu II 5 op A2.4. Opettajaharjoittelu III 5 op A3. Kandidaatintutkielma 10 op A3.1. Kandidaatintutkielma-seminaari 10 op SIVUAINEIDEN OPINNOT 1. Matematiikka 60op 2. Toinen sivuaine 25 op 3. Erilaisuus kasvatuksessa tai Erityispedagogiikan perusteet 5 op VALINNAISET OPINNOT 90 op 10 op KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Maisterintutkinnon tavoite Maisterin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa kasvatusalan akateemisia asiantuntijoita, joilla on hyvä kasvatustieteen tietoperustan ja metodologian yleistuntemus, erityistietämystä vähintään yhdeltä kasvatustieteen piiriin kuuluvalta erityisalueelta ja kelpoisuus toimia opettajana. Maisteriopintojen tarkoituksena on luoda edellytykset itsenäiseen tutkimustiedon tuottamiseen ja valmiudet tieteelliseen viestintään. Maisterin tutkinto luo valmiudet kasvatusalan akateemisissa asiantuntijatehtävissä toimimiselle ja tieteellisille jatko-opinnoille. Aineenopettajan kelpoisuuteen edellytettävät opetettavan aineen opinnot suoritetaan tutkinnon sivuaineopintoina. Kelpoisuussäädösten mukaan tutkinto tuottaa sellaisenaan pätevyyden perusasteen aineenopetukseen. Sopivilla sivuainevalinnoilla tutkinto tuottaa myös luokanopettajan tai lukionopettajan kelpoisuuden. Koulutuksella pyritään vastaamaan yhdentyvän perusasteen opetukseen erikoistuvien opettajien koulutustarpeeseen. Yhtenäisen perusopetuksen kehittyminen synnyttää tarvetta kouluttaa aineenopettajia, joilla on oman aineensa opettamisen ja oppimisen asiantuntemusta koko perusasteen oppimisprosessin osalta sekä vahva kasvatustyön ja koulun kehittämisen tuntemus.

4 MAISTERIN TUTKINNON OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE: Maisterin tutkinnon pääaine on kasvatustiede. Maisterin tutkinto (syventävät opinnot) koostuu seuraavista opinnoista: Opintojen suunnittelu 2 op Pääaineen opinnot 83 op Sivuaineiden opinnot op Valinnaiset opinnot 0-10 op Maisterin tutkinnon kokonaislaajuus 120 op Opintojen suunnittelu 2 op KASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT S1. Opetuksen ja opetussuunnitelmatyön teoreettiset ja historiallis-yhteiskunnalliset perusteet S1.1 Opetustyön historialliset ja yhteiskunnalliset ehdot 4 op S1.2 Opetussuunnitelmatyön teoreettinen perusta 4 op 83 op 8 op S2. Opettajuuden ja oppimisen tutkiminen 10 op S2.1 Opettajan ammatillinen kehitys 2 op S2.2 Kasvatuspsykologia 4 op S2.3 Yksilöllinen oppiminen ja koulutuksellinen tasa-arvo 4 op S3. Aineenopetuksen kehittäminen 10 op S3.1 Aineenopettamisen ja oppimisen tutkimus 4 op S3.2 Opettajaharjoittelu/Kehittämisprojekti 6 op S4. Tutkimusmetodologian opinnot II 10 op S4.1 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op S4.2 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op S5. Pro gradu-opinnot 40 op S5.1 Pro gradu -seminaari 10 op S5.2 Tutkimusprojekti 30 op S6. Syventävä kirjallisuus 5 op SIVUAINEOPINNOT op VALINNAISET OPINNOT 0 10 op Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) koostuvat kasvatustieteiden perusopinnoista (25 op) ja seuraavista opintojaksoista: Aineopinnot:

5 2.1 Ainedidaktinen seminaari I (5 op) 2.2 Ainedidaktinen seminaari II (5 op) 2.3 Opettajaharjoittelu II (5 op) 2.4 Opettajaharjoittelu III (5 op) Syventävät opinnot: 3.1 Aineenopettamisen ja oppimisen tutkimus (4 op) 3.2 Opettajaharjoittelu/Kehittämisprojekti (6 op) Erilaisuus kasvatuksessa (5 op) tai Erityispedagogiikan perusteet (5 op) Opintojaksojen kuvaukset alkavat tästä: VIESTINTÄ- JA ORIENTOIVAT OPINNOT 20 op Y1. Opintojen suunnittelu 4 p Orientation Course Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan opiskeluympäristöön, koulutusohjelman rakenteeseen ja sisältöön, opiskelun suunnitteluun ja opiskelutaitojen kehittämiseen sekä luodaan oma opintosuunnitelma. Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy koulutusohjelmaansa, opiskeluympäristöön ja opiskelunsa suunnitteluun. Opiskelu- ja työmuodot: Luennot ja pienryhmäopetus 20 t, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen Suoritustavat ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty. Vastuulaitos: Tampereen opettajankoulutuslaitos Y2. Tieteellinen kirjoittaminen 3 p Scientific Writing Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Kurssin sisältöalueita ovat mm. asiatyylisen viestinnän pääperiaatteet, tieteellisen tekstin esitysmuodot (sitaatti, referaatti, oma esitys sekä näiden yhdistelmä), referoivien tekstien ja kirjallisten opinnäytteiden laatiminen, lähdeaineksen ja tutkimuskohteen vaikutus esitystyyliin, tekstin ymmärrettävyys, luettavuus ja ilmaisun täsmällisyys, jäsennys, otsikointi sekä tekstin koheesio, tekstin ulkoasu ja muotoseikat, kielenhuolto sekä tieteellisen kielen rakenteet ja niiden selkeyttäminen. Kurssin lopullinen sisältö päätetään yhdessä ryhmän opiskelijoiden kanssa. Kurssin tavoitteena on perehtyä kirjalliseen asiaviestintään. Kurssilla harjaannutaan laatimaan tieteelliseen kirjallisuuteen perustuvia referoivia tekstejä, popularisointeja, esseetyyppisiä kirjoitelmia sekä tutkielmatyyppisiä tekstejä.

6 Opiskelu- ja työmuodot: 24 t tekstiharjoituksia sekä palautetta. Oppimateriaalina on verkossa oleva opetusmoniste ja muu verkkomateriaali, opiskelijan omat tekstit sekä opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Kurssi kestää yhden lukuvuoden. Suoritustavat ja arviointi: Kirjallinen tentti kurssin lopussa. Kurssin suoritus arvioidaan asteikolla 1-5. Oheiskirjallisuus: Hirsjärvi, S. ym., Tutki ja kirjoita. 10. painos. Tammi Iisa, K. & Piehl, A. & Oittinen, H., Kielenhuollon käsikirja. Viides laajennettu ja muutettu painos. Yrityskirjat Oy Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (toim.). Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino Kauppinen, A. & Laurinen, L., Tekstioppi. Johdatus ajattelun ja kielen yhteistyöhön. Kirjayhtymä Lisätietoja: Kurssin suositeltava suorittamisajankohta on aineopintojen vaihe, jolloin opiskelija valmistelee kandidaatintutkielmansa tekstiä. Vastuulaitos: Tampereen opettajankoulutuslaitos Y3. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 p Oral and Written Skills in Swedish Ks. tiedot kielikeskuksen opetussuunnitelmasta. Vastuulaitos: Kielikeskus Y4. Vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito 6 p Oral and Written Skills in a Foreign Language Ks. Tiedot kielikeskuksen opetussuunnitelmasta. Vastuulaitos: Kielikeskus Y5. Tieto- ja viestintätekniikka kasvatustieteissä 4 p Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojaksolla perehdytään oppimista tukevien medioiden hyödyntämiseen ja erilaisten mediaympäristöjen vaikutuksiin opetus- ja kasvatustyössä. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin, verkkopedagogisiin oppimis- ja opiskeluympäristöihin ja mediakasvatuksen lähtökohtiin. Opintojaksoon sisältyvässä työpajatyöskentelyssä opiskelija oman valinnan mukaisesti syventyy yhteen keskeiseen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sovellusalueeseen. Opiskelu- ja työmuodot: Johdantoluennot ja työpajatyöskentely yhteensä 28 tuntia.

7 Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen johdantoluennoille, oppimistehtäviä käsittävän oppimispäiväkirjan laatiminen ja osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn valinnaisessa työpajassa. Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L., Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY uudistettu painos. Suoranta, J. & Ylä-Kotola, M., Mediakasvatus simulaatiokulttuurissa. Helsinki: WSOY Tella, S., Vahtivuori, S., Passi, A., Wager, P. & Oksanen, U., Verkko opetuksessa - opettaja verkossa. Helsinki: Edita (Teokseen liittyvää aineistoa: Arviointi: hyväksytty/hylätty Vastaava opettaja: yliassistentti ja/tai didaktiikan lehtori KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 25 op P1. Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op (15 ov) (Basic Studies in Education) P1.1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat 5 op (3 ov) (Historical and Philosophical Foundations of Education) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan eri aikakausien kasvatusajatteluun historiallisesta ja kasvatusfilosofisesta näkökulmasta pyrkien selvittämään, onko kasvatusfilosofian historiasta hahmotettavissa pysyviä peruskysymyksiä, miksi tietyt pedagogiset ideat korostuvat omana aikakautenaan ja millaisia ratkaisuja eri aikakausien kasvatusajattelijat ovat esittäneet oman aikansa keskeisimpinä pidettyihin kasvatuksen peruskysymyksiin. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää filosofian ja kasvatusajattelun yhteydet ja yhteisen alkuperän sekä tuntee oman aikamme kasvatuskäsitysten historialliset juuret. Opiskelu- ja työmuodot: luentoja 14 t Vaadittavat suoritukset: Luentojen ja kirjallisuuden hyväksyttävä suorittaminen. Siljander, P., Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Gaudeamus ja kaksi seuraavista: Hollo, J. A., Kasvatuksen maailma. WSOY (tai uudempi painos) Wilenius, R., Kasvatuksen ehdot: kasvatusfilosofian luonnos. Jyväskylä: Gummerus 1975 tai uudempi painos. Hollo, J.A., Kasvatuksen teoria : johdantoa yleiseen kasvatusoppiin. Porvfoo: WSOY, 1927 tai uudempi painos. Launonen, L., Eettinen kasvatusajattelu suomalaisen koulun pedagogisissa teksteissä 1860-luvulta 1990-luvulle. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2000 sivut: 13 63, ja Skinnari, S.&Toiskallio,J., Miksi kasvatuksen filosofiaa? Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Painosalama Oy 1994.Turku.

8 von Wright, G.H., Ajatus ja julistus teoksesta luku Paideia. Porvoo: WSOY (kaikki painokset) Vastaava opettaja: professori/ lehtori P1.2. Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta (Education, Schooling and Society) 5 op (3 ov) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan kasvatuksen ja koulutuksen peruskysymyksiin ja keskeisiin käsitteisiin selvittämällä niiden yhteyksiä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin muutosprosesseihin. Kirjallisuuden avulla ja yhteisin pohdinnoin selvitetään myös sitä, mitä kasvatuksen hyvän elämän ideaali on merkinnyt ja merkitsee. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, mitä yksilön ja yhteiskunnan suhteen muutokset ovat merkinneet yksilön asemalle sekä kasvatukselle ja koulutusinstituutiolle. Opiskelu- ja työmuodot: 14 tuntia luentoja ja 20 tuntia pienryhmätyöskentelyä. Vaadittavat suoritukset: Luentojen, pienryhmätyöskentelyn ja kirjallisuuden hyväksyttävä suorittaminen. Rinne, R. & Salmi, E., Oppimisen uusi järjestys. Uhkien ja verkostojen maailma koulun ja elämänmittaisen opiskelun haasteena. Vastapaino Suoranta, J., Kasvatus mediakulttuurissa. Vastapaino Arviointi: hyväksytty/hylätty Vastaava opettaja: professori ja didaktiikan lehtorit P1.3. Kehitys, kasvatus ja elämänkulku (Education, Schooling and Lifecourse) 5 op (3 ov) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun prosesseihin ja ilmiöihin kasvatuksen ja koulutuksen yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista sekä kulttuurisista näkökulmista. Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu ihmisen kasvuun, identiteetin kehittymiseen ja elämänkulun keskeisten kasvatuspsykologisten ja sosiologisten teoriasuuntauksien näkökulmista, kehittää taitojaan tunnistaa oppimiskokemusten yhteyksiä eri elämänvaiheisiin ja identiteetin rakentumiseen, tutustuu elämänkulun tutkimukseen, erityisesti elämänkerralliseen lähestymistapaan ja ymmärtää ihmisen kasvun ohjaamiseen ja tutkimiseen kuuluvan eettisen vastuun. Opiskelu- ja työmuodot: Ohjattua opiskelua 14 t. Vaadittavat suoritukset: Oppimispäiväkirjan laatiminen ja kirjallisuuden hyväksyttävä suorittaminen. Lehtinen, E. Kuusinen, J.,(toim.) Kasvatuspsykologia WSOY Lyytinen, P., Korkiakangas, M. & Lyytinen, H., (toim.) Näkökulmia kehityspsykologiaan. WSOY

9 Vastaava opettaja: professori ja yliassistentti P1.4. Opetus, ohjaus ja oppiminen (Teaching, Pedagogical Guidance and Learning) 5 op (3 ov) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin opetus- ja oppimisteoreettisiin suuntauksiin. Tavoitteena on tutustua opetuksen, ohjauksen ja oppimisen kysymyksiin yhteiskunnalliskulttuurisista, kasvatusfilosofisista, kasvatuspsykologisista ja opetussuunnitelmallis-didaktisista näkökulmista. Opiskelija selkiyttää omia oppimis- ja opetuskäsityksiään, perehtyy oppimisen ohjaamiseen erilaisissa oppimisympäristöissä ja oppii omakohtaisten havaintojen kautta analysoimaan pedagogisia käytäntöjä ja pohtimaan opetustyön eettisiä vaatimuksia. Opiskelu- ja työmuodot: 10 tuntia ohjattua opiskelua, 24 tuntia pienryhmätyöskentelyä ja 20 tuntia ohjattua toimintaa harjoittelukouluissa. Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen ohjattuun opetukseen, esseen laatiminen ja kirjallisuuden suorittaminen Uusikylä, K. & Atjonen, P., Didaktiikan perusteet. WSOY tai Suutarinen, S. (toim.) Aktiiviseksi kansalaiseksi. Opetus Kansalaisvaikuttamisen haaste. Ainedidaktista kirjallisuutta sopimuksen mukaan. Arviointi: hyväksytty/hylätty. Vastaava opettaja: didaktiikan lehtorit ja ohjaavat opettajat P1.5. Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena (Introduction to Research on Education) 5 op (3 ov) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu tieteellisen toiminnan perusteisiin, tutkimuksen tekemiseen sekä kasvatustieteiden metodologian ja menetelmien peruskysymyksiin. Jaksolla käsitellään kasvatustieteellisen tutkimuksen lähtökohtia, kysymyksenasetteluja, analyysin keskeisiä menetelmiä sekä tutkimuksen raportointia ja tutkimustulosten kriittistä arviointia. Opiskelu- ja työmuodot: 20 t luentoja Vaadittavat suoritukset: Luentojen ja kirjallisuuden hyväksyttävä suorittaminen. Eskola, J. & Suoranta, J., Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino Metsämuuronen, J., Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. International Methelp Aaltola, J. & Valli, R., (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin I-II. PS-kustannus Vastaava opettaja: professori/lehtori

10 KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 35 op A1. Tutkimusmetodologian opinnot I I5 op A1.1. Kasvatustieteelliset tutkimusmenetelmät 5 op Opintojakson kuvaus ja tavoitteet: Opintojaksolla perehdytään erityisesti oman opetettavan aineen didaktisessa tutkimuksessa käytettäviin kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiin. Työpajassa harjoitellaan tutkimuskysymysten muotoilua, tutkimusasetelman suunnittelua, aineiston analysointia ja tulosten tulkintaa. Opiskelu- ja työmuodot: Johdantoluennot 12 tuntia ja työpajatyöskentelyä 16 tuntia. Vaadittavat suoritukset: Luentojen ja harjoitustyön hyväksyttävä suorittaminen. Metsämuuronen, J., Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. International Methelp Sovittavin osin. Artikkeleita sopimuksen mukaan. Arviointi: hyväksytty/hylätty Vastaava opettaja: Professori tai didaktiikan lehtori A2. DIDAKTISET OPINNOT 20 op A2.1. Ainedidaktinen seminaari I 5 op (Didactic seminar I) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu opetettavan aineen tai oppiaineryhmän opetuksen perusteisiin kasvatustyössä. Lähtökohtana on oppijoiden ja ryhmien erilaisuuden huomioon ottaminen, oppilaiden aktiivisuus ja oma tekeminen sekä yhdessä toimiminen. Kurssilla käsitellään oppimisen ja opettamisen taitoja, toiminnan suunnittelua, kurssien ja erilaisten opiskelukokonaisuuksien suunnittelua sekä oman oppiaineen että opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Kurssilla perehdytään opettamiseen ja opiskeluun erilaisissa oppimisympäristöissä. Opiskelu- ja työmuodot: ohjattua opetusta 50 tuntia. Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen opetukseen, portfolion laadinta ja siitä keskusteleminen ja kirjallisuuden suorittaminen. Perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Muu kirjallisuus sopimuksen mukaan. Vastaava opettaja: didaktiikan lehtori Arviointi: hyväksytty/hylätty Edeltävinä opintoina matematiikan perusopinnot.

11 A2.2. Ainedidaktinen seminaari II 5 op Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan ammattitaidon kehittymistä. Oppiaineiden tavoitteita ja käytänteitä tarkastellaan myös historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa pyrkimyksenä ymmärtää nykyistä ja suuntautua tulevaisuuteen. Aineenopettajan tehtävää opetussuunnitelmien ja oppilaitoksen kehittäjänä käsitellään osana oppilaitoksen opetussuunnitelmatyötä. Osa opintojakson opetuksesta voidaan suunnitella ja toteuttaa opiskelijoiden asiantuntemuksen tai tavoitteiden pohjalta muodostettavana hankkeena myös yli opetettavien aineiden rajojen; opiskelijat voivat suuntautua erityyppisten oppilaitosten toimintaan. Opiskelu- ja työmuodot: ohjattua opetusta 50 tuntia, josta osa eriytyy opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman perusteella. Portfoliotyöskentely jatkuu kevätlukukauden ajan ja painottuu itsenäiseen ja persoonalliseen dokumentointiin. Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen opetukseen, portfolion laadinta ja siitä keskusteleminen ja kirjallisuuden suorittaminen. Arviointi: hyväksytty/hylätty Edeltävinä opintoina Ainedidaktinen seminaari I. A2.3. Opettajaharjoittelu II 5 p Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opettajaharjoittelu II jakautuu kahteen osaan, tutustumisjaksoon ja varsinaiseen harjoittelujaksoon. Tutustumisjakson aikana tavoitteena on perehtyä opettajan työhön oppilaitoksessa havainnoimalla oppilaita, opiskelijoita ja opetusta ja osallistumalla opettajan työhön, opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä arviointiin. Harjoittelujakson tavoitteena on se, että harjoittelija oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan oppijoiden yksilöllisiä oppimis- ja kasvuprosesseja tukevaa opetusta sekä jäsentämään opetus- ja kasvatustoiminnan teoreettisia lähtökohtia ja perusteita. Harjoittelija havainnoi ja opettaa heterogeenisia opetusryhmiä sekä perehtyy erilaisia tukitoimia vaativien oppilaiden ja opiskelijoiden ongelmiin ja monikulttuurisuuden haasteisiin opetuksessa. Harjoittelussa tutustutaan myös aineenopettajan koulunpidollisiin tehtäviin, kodin ja koulun yhteistyömuotoihin ja opetushallinnon perusteisiin. Vaadittavat suoritukset: oppituntien pitäminen ja muu työskentely Arviointi: hyväksytty/hylätty Opiskelu- ja työmuodot: 12 harjoitustuntia ohjauksineen. Harjoitustuntien lisäksi ohjattua tutustumista oppilaitokseen, opetuksen seuraamista, luokkatyöskentelyä sekä muuta ohjattua opiskelua oppiaine-, oppilaitos- ja opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan yhteensä 60 tuntia. Vastaava opettaja: didaktiikan lehtori Edeltävinä opintoina matematiikan perusopinnot. A2.4. Opettajaharjoittelu III 5 op Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Harjoittelija perehtyy yksittäisiä oppitunteja laajempien opetusjaksojen itsenäiseen ja vastuulliseen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Hän monipuolistaa opettajaharjoittelu II:ssä saavuttamiaan valmiuksia. Harjoittelussa pyritään erityisesti kehittämään opiskelijan taitoja ottaa

12 huomioon oppilaiden ja opiskelijoiden erilaisuus ja yksilöllisyys kasvatuksessa ja opetuksessa. Harjoittelija tutustuu oppilaitoksen kehittämis-, tutkimus- ja kokeilutoimintaan. Harjoittelussa perehdytään myös koulutushallinnon perusteisiin. Opiskelu- ja työmuodot: 12 harjoitustuntia ohjauksineen. Harjoitustuntien lisäksi ohjattua tutustumista oppilaitokseen, opetuksen seuraamista, luokkatyöskentelyä sekä muuta ohjattua opiskelua oppiaine-, oppilaitos- ja opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan yhteensä 60 tuntia. Vaadittavat suoritukset: oppituntien pitäminen ja muu työskentely, joka sisältää perehtymisen koulutushallintoon. Arviointi: hyväksytty/hylätty Vastaava opettaja: didaktiikan lehtori Edeltävinä opintoina matematiikan perusopinnot. A3. Kandidaatintutkielma 10 p A3.1. Kandidaatintutkielma-seminaari 10 p Opintojakson sisältö ja tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on että opiskelija perehtyy tieteellisen lähteistön käyttöön, tutkimuksentekoon ja tieteelliseen kirjoittamiseen laatimalla tutkimukseensa perustuvan kandidaatintyön, jonka esittelee seminaari-istunnoissa. Opiskelu- ja työmuodot: Kandidaatintyön (7 op) kirjoittaminen ja esittely. Opponenttina toimiminen. Seminaari-istunnot 25 t. Vastaava opettaja: didaktiikan lehtori KASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 83 op (45 ov) (Advanced Studies in Education, Didactics Option) Opintojen suunnittelu 2 op Opintojakson tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tutustua opiskeluympäristöön, tutkinnon rakenteeseen ja sisältöön, opintojen suunnitteluun sekä luoda oma opintosuunnitelma. Opiskelu- ja työmuodot: Luennot ja pienryhmäopetus 10 tuntia, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen. Suoritustavat ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen. Arviointi: hyväksytty/hylätty

13 S1. Opetuksen ja opetussuunnitelmatyön teoreettiset ja historiallis-yhteiskunnalliset perusteet 8 op (4 ov) S1.1. Opetustyön historialliset ja yhteiskunnalliset ehdot (Historical and Societal Conditions for Teacher s Work) 4 op (2 ov) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Tavoitteena on kehittää teoreettisia valmiuksia ymmärtää ja analysoida koulutuspolitiikkaa ja koulutuspoliittista päätöksentekoa opettajan työn näkökulmasta. Lisäksi perehdytään opettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa koulutuksen ja opetustyön kehittämiseen sekä vaikutuskeinoihin ja -kanaviin. Koulutuspolitiikkaa tarkastellaan yhteiskunnan osajärjestelmänä sekä kansallisella että globaalilla tasolla. Ohjattua opiskelua: 20 t Stromquist, N.P., Education in a Globalized World. The Connectivity of Economic Power, Technology, and Knowledge. Rowman & Littlefield Publishers Beach, Dennis, Gordon, T. & Lahelma, E., (Toim.) Democratic Education. Ethnographic Challenges. The Tufnell Press Sachs, J., The Activist Teaching Profession. Open Univeristy Press Artikkeleita sopimuksen mukaan. Vastuuopettaja: Professori/lehtori S 1.2 Opetussuunnitelmatyön teoreettinen perusta 4 op (2 ov) (Theories of Curriculum) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojaksolla syvennetään valmiuksia ymmärtää ja analysoida opetussuunnitelmia opettajan työn muovaajina. Opetussuunnitelmien teoreettisia traditioita tarkastellaan koulutuksen eri tasoilla sekä kansallisessa että kansainvälisessä kontekstissa. Ohjattua opiskelua: 20 t Kelly, A.V., The Curriculum: Theory and Practice. Fifth edition. Sage publications Pinar, W.F., Reynolds, W.M., Slattery, P. & Taubman, P.M., (toim.) Understanding Curriculum: An Introduction to the Study of Historical and Contemporary Curriculum Discourses. New York Lang (sovittavin osin) Tyler, R.W., Basic Principles of Curriculum and Instruction. University of Chicago Press Artikkeleita sopimuksen mukaan. Vastuuopettaja: Professori/didaktiikan lehtori

14 S2 Opettajuuden ja oppimisen tutkiminen S 2.1. Opettajan ammatillinen kehitys (Teacher s Professional Growth) 10 op (5 ov) 2 op (1 ov) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojaksolla syvennetään valmiuksia ymmärtää ja analysoida opettajan ammatillista kehitystä koulukohtaisen opetussuunnitelmatyön ja oman opetuksen kehittämisen yhteydessä. Ammatillista kasvua tarkastellaan erilaisten tutkimuksellisten suuntausten kautta pyrkien ymmärtämään kasvatuksellisen muutoksen problematiikkaa koulussa. Ohjattua opiskelua: 10 t Fullan, M. The New Meaning of Educational Change. Teachers College Press Luukkainen, O. Opettajuus ajassa elämistä ja suunnan näyttämistä. Acta Universitatis Tamperensis Vastuuopettaja: Professori S2.2 Kasvatuspsykologia 4 op (2 ov) (Educational Psychology) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojakson tavoitteena on tutustua viimeaikaiseen kasvatuspsykologiseen tutkimukseen ja syventää opiskelijan perehtyneisyyttä valitsemallaan kasvatuspsykologian osa-alueella (esim. oppimisen tutkimus, kehityspsykologia, opetuksen psykologia, opetusmenetelmien ja ohjauksen psykologia, lahjakkuus ja oppilaiden yksilölliset erot). Ohjattua opiskelua: 20 t seminaari Wenger, E. Communities of Practice. Learning, Meaning, and Identity. Cambridge University Press Eteläpelto, A. & Tynjälä, P. Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulma. WSOY Artikkeleita sopimuksen mukaan. Vastuuopettaja: Professori S2.3 Yksilöllinen oppiminen ja koulutuksellinen tasa-arvo 4 op (2 ov) (Individual Learning and Equality in Education) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojaksolla tarkastellaan erityiskasvatuksen kysymyksiä. Tavoitteena on perehtyä yksilöllisen oppimisen ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämisen keinoihin

15 oppijoiden elämänkulun aikana tutustumalla niitä käsitteleviin tutkimuksiin, interventio-ohjelmiin ja opetusjärjestelyihin. Ohjattua opiskelua: 20 t seminaari Lisäksi opintojakso sisältää itsenäisesti suoritettavan opintokäynnin sekä teoriaa ja käytäntöä yhdistävän oppimistehtävän. Mittler, P. Working towards inclusive education: social contexts. London: David Fulton Tai Idol, L. Creating collaborative and inclusive schools. Austin, Texas: Pro-Ed Wehman, P. Life beyond the classroom: transition strategies for young people with disabilities. Baltimore P.H. Brookes Artikkeleita sopimuksen mukaan. Vastuuopettaja: Yliassistentti S3 Aineenopetuksen kehittäminen 10 op (5 ov) S3.1 Aineenopettamisen ja oppimisen tutkimus 4 op (2 ov) (Research on Subject Teaching and Learning) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opiskelija syventää opettamiensa aineiden didaktisen tutkimuksen tuntemustaan perehtymällä alan keskeisimpiin tutkimuskohteisiin ja tämän alan tutkimuksen tyypillisiin tutkimusmetodeihin. Ohjattua opiskelua: 20 t Matematiikkakasvatus: Leder, G.C., Pehkonen, P., Törner, G. (Eds.) Beliefs: A Hidden Variable in Mathematics Education? Kluwer Allen,B. & Johnston-Wilder, S. (Eds.) Mathematics Education. Exploring the Culture of Learning. RoutledgeFalmer Artikkeleita sopimuksen mukaan. Muut opetettavat aineet: Kirjallisuutta ja artikkeleita sopimuksen mukaan. Vastuuopettaja: Professori/didaktiikan lehtori S3.2 Syventävä opettajaharjoittelu 6 op (3 ov) (Teacher Internship)

16 Harjoittelun ajasta ja paikasta sovitaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan harjoittelua ohjaavan opettajan kanssa. Harjoitteluun pääsyn edellytyksenä on, että opetettavan aineen perus- ja aineopinnot on suoritettu. Ohjattua opiskelua: 20 t Arviointi: hyväksytty/ hylätty Vastuuopettaja: lehtori S4 Tutkimusmetodologian opinnot II 10 op (6 ov) S4.1 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op (3 ov) (Quantitative Research Methods) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Tavoitteena on perehtyä käytännön läheisesti monimuuttujaanalyysien mahdollisuuksiin ja käyttöön kasvatustieteellisten tutkimusongelmien ratkaisussa. Ohjattua opiskelua: 40 t Oheiskirjallisuus Kerlinger, F.N., Foundations of Behavioral Research. Holt, Reinhart, and Winston (soveltuvin osin). Nummenmaa, T. & Konttinen, R. & Kuusinen, J. & Leskinen, E., Tutkimusaineiston analyysi. WSOY (Soveltuvin osin). Vastuuopettaja: professori/lehtori S4.2 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op (3 ov) (Qualitative Research Methods) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojaksolla laajennetaan ja syvennetään tietämystä kvalitatiivisten tutkimusmetodien metodologisista perusteista sekä kvalitatiivisen tutkimuksen suorittamisesta. Tavoitteena on syventyä kvalitatiivisen tutkimuksen mahdollisuuksiin ja käyttöön tutkimustehtävien ratkaisemisessa. Ohjattua opiskelua: 30 t Oheiskirjallisuus Bron, A. & Schenmann, M. (eds.) Social Research Theories in Adult Education Research. UT Kinnunen, M. & Löytty, O., (toim.) Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino

17 Vastuuopettaja: Yliassistentti S5 Pro gradu-opinnot 40 op (20 ov) S5.1 Pro gradu -seminaari 10 op (5 ov) (Research Seminar) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opiskelija osallistuu seminaariin kahden lukukauden ajan. Seminaarissa hän laatii ja esittelee tutkimussuunnitelmansa sekä osallistuu esitettyjen tutkimussuunnitelmien arviointiin. Arviointi: hyväksytty/ hylätty Vastuuopettaja: Professori S5.2 Tutkimusprojekti 30 op (15 ov) (Master s Thesis) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Tutkielma, joka osoittaa opiskelijan perehtyneisyyden tutkimusalaan ja tutkimusmenetelmiin sekä valmiudet tutkimusaiheen tieteelliseen käsittelyyn ja raportointiin. Arviointi: Pro gradu- tutkielma arvostellaan tiedekunnan hyväksymällä yleisellä tutkielman arviointiasteikolla. S6 Syventävä kirjallisuus 5 op (5 ov) (Reading on Advanced Educational Literature) Opiskelija sopii suoritettavan kirjallisuuden tutkielman ohjaajan kanssa. Kirjallisuuden voi valita seuraavista teemakokonaisuuksista: a Opetuksen historiallis-yhteiskunnallinen perusta Apple, M. Ideology and Curriculum. RoutledgeFalmer Doll. W.E. A Post-modern Perspective on Curriculum. Gundem, B.B. & Hopmann, S. (toim.). Didaktik and/or Curriculum: An International Dialogue. Peter Lang. Westbury, I., Hopmann, S., & Riquarts, K. (toim.). Teaching as a Reflective Practice: the German Didaktik Tradition. Lawrence Erlbaum Wain, K. Learning Society in a Postmoden World. Peter Lang b Opettajuuden ja oppimisen tutkiminen Banks, J. & McGee Banks, C. (toim.) Multicultural Education: Issues and Perspectives. Wiley Boshuizen, H., Bromme, R. & Gruber, H. (toim.) Professional Learning: Gaps and Transitions on the Way from Novice to Expert. Kluwer Academic Publishers Boston, 2004.

18 Rauste-von Wright, M-L., von Wright, J. & Soini, T. Oppiminen ja koulutus. WSOY Tanner, J. (toim.) Miten opimme. Aivot, mieli, kokemus ja koulu. WSOY Tomlinson, C. How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms. ASCO c Aineenopetus ja oppiminen c.1. Matematiikkakasvatus: Alrø, H & Skovsmose, O. Dialogue and Learning in Mathematics Education. Intention, Reflection, Critique. Kluwer Johnston-Wilder, S. & Pimm, D. Teaching Secondary Mathematics With Ict. Open University Press-McGraw-Hill Burton, L. Mathematicians as Enquirers. Learning about Learning Mathematics. Kluwer c.2. Historia Diane Ravitch, 2003, The Language Police How Pressure Groups Restrict What Students. New York. ISBN c.3. Filosofia, psykologia ja yhteiskuntatieteelliset aineet Bauman, Zygmund, Postmodernin lumo. Tampere: Vastapaino, (Soveltuvin osin) Koivisto - Mäki - Uusitupa (toim.), Mitä on valistus? Tampere: Vastapaino, (Soveltuvin osin) Said, Edward W., Humanism and Democratic criticism. New York: Columbia University Press, (Soveltuvin osin) Salmela, Mikko, Suomalaisen kulttuurifilosofian vuosisata. Helsingissä: Otava, (Soveltuvin osin) c.4. Kielikasvatus

8. Luokanopettajan koulutus

8. Luokanopettajan koulutus Opinto-opas 2008 2011 83 Luokanopettajan koulutus 8. Luokanopettajan koulutus tarjoaa opiskelijoille monipuoliset ammatilliset valmiudet sekä pätevyyden luokanopettajan työhön. Koulutuksessa on useita

Lisätiedot

Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op)

Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op) Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksen tutkintovaatimukset Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP) 1. Taidepedagogiikan

Lisätiedot

TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op)

TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op) TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP) 1. Taidepedagogiikan perusteet

Lisätiedot

Kotitalousopettajan koulutus

Kotitalousopettajan koulutus KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS Kotitalousopettajan koulutus Kotitalousopettajan koulutuksessa voidaan suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (120 ov) tai kasvatustieteen maisterin tutkinto (160 ov). Tutkinnon

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17. vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17. vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014 KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17 vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2014 alkaen. On mahdollista, että

Lisätiedot

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, 160 Taiteen laitos 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Humanistinen ammattikorkeakoulu Annankatu 12 A 17, 00120 Helsinki p. 020 762 1390, f. 020 762 1391 www.humak.fi,

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Julkaisija: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu amok@oamk.fi http://www.oamk.fi/amok Sisällön asiantuntijuus ja kieliasu: Opettajakorkeakoulun

Lisätiedot

Viestintätieteiden opinnot

Viestintätieteiden opinnot 167 Viestintätieteiden opinnot Viestintätieteiden opinnot antavat teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia viestintä- ja mediaalan tehtäviin. Opinnot rakentuvat soveltavan kielitieteen, mediatutkimuksen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Vastaava toimittaja Opintoasiainpäällikkö Päivi Saari Taitto: Mervi

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa kriittisesti

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA!

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA! SISÄLLYSLUETTELO KÄYTÄNNÖN TIETOA OPISKELIJALLE Avoin yliopisto opetus Kauhajoella 3 Opiskelu avoimessa yliopistossa 4 Avoimen yliopiston väylä 6 Päätoiminen arvosanaopiskelu 6 PERUSOPINNOT, 25 op Erityispedagogiikka

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007 Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007 Jyväskylä 2005 Toimitettu kasvatustieteiden tiedekunnassa Vastaava toimittaja opintoasiainpäällikkö Riitta Kesonen ISSN 0357-4806

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA AIKUISKOULUTUS Tutkinto Sosiaali-

Lisätiedot

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11 Sisällys 1. Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op 2 Johdanto 2 2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4 Ammatillisen erityisopettajan osaaminen 6 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 35 op Opetussuunnitelma lv. 2013 sl. 2014

ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 35 op Opetussuunnitelma lv. 2013 sl. 2014 ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT 35 op Opetussuunnitelma lv. 2013 sl. 2014 Sisältö Erityispedagogiikan aineopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot: Erityiskasvatuksen historia 3 op Erityiskasvatus osana

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Liikunnan laitos Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

MARKKINOINTI Marketing

MARKKINOINTI Marketing Markkinointi 173 MARKKINOINTI Marketing Markkinointi on avainasemassa yritysten ja julkisyhteisöjen toiminnassa sekä liiketaloustieteen opetuksessa. Markkinointi käsittelee asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012 ILMOITTAUDUN Etelä-Pohjanmaan Opistossa lukuvuonna 2011 2012 järjestettävään avoimen yliopiston opetukseen seuraavissa aineissa: Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot sekä yksittäiskurssit (aakkosjärjestys)

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2011 2012

OPINTO-OPAS 2011 2012 OPINTO-OPAS 2011 2012 Lahden ammattikorkeakoulu Musiikki- ja draamainstituutti Musiikin koulutusohjelma 270 op Musiikinopettajan suuntautumisvaihtoehto KOULUTUSOHJELMA: Musiikin koulutusohjelma 2 (2) Instrumenttiopetus

Lisätiedot