Tutkintovaatimukset. Kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaine kasvatustiede, sivuaine matematiikka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkintovaatimukset. Kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaine kasvatustiede, sivuaine matematiikka 2007-2008"

Transkriptio

1 Tutkintovaatimukset Kasvatustieteen maisterin tutkinto, pääaine kasvatustiede, sivuaine matematiikka

2 KASVATUSTIETEEN (DIDAKTINEN LINJA) MAISTERIN TUTKINTO Aineenopettajakoulutuksen maisteritutkinnossa pääaineena on kasvatustiede. Aineenopettajan kelpoisuuteen edellytettävät opetettavan aineen opinnot suoritetaan tutkinnon sivuaineopintoina. Kandidaatin tutkinnon pakollisena sivuaineena on matematiikka tai muu opetettava aine. Kelpoisuussäädösten mukaan maisterin tutkinto tuottaa sellaisenaan pätevyyden perusasteen aineenopetukseen. Sopivilla sivuainevalinnoilla tutkinto tuottaa myös luokanopettajan tai lukion opettajan kelpoisuuden. Koulutuksella pyritään vastaamaan yhdentyvän perusasteen opetukseen erikoistuvien opettajien koulutustarpeeseen. Yhtenäinen perusopetuksen kehittyminen synnyttää tarvetta kouluttaa aineenopettajia, joilla on oman aineensa opettamisen ja oppimisen asiantuntemusta koko perusasteen oppimisprosessin osalta sekä vahva kasvatustyön ja koulun kehittämisen tuntemus. KASVATUSTIETEENKANDIDAATIN TUTKINTO Kandidaattitutkinnon tavoite Kandidaatin tutkinnon tavoitteena kasvatustieteessä on opiskelijan perehdyttäminen kasvatustieteen tutkimuskohteeseen ja kasvatusta, koulutusta ja opetusta koskevan teorianmuodostuksen ja tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on riittävän monipuolinen tutkimusmenetelmien peruspiirteiden tuntemus, valmius oman alan tutkimustiedon kriittiseen lukemiseen ja analysoimiseen ja valmius itsenäiseen tiedonhankintaan omalta alalta. Kandidaatin tutkinnon keskeisenä tavoitteena on luoda edellytykset maisteriopintoihin ja työelämässä toimimiseen. Kandidaatin tutkinto luo perustan opettajankelpoisuuden tuottaville maisteriopinnoille. Aineenopettajan kelpoisuuteen edellytettävät opetettavan aineen opinnot suoritetaan tutkinnon sivuaineopintoina. Lukuvuosina tutkintoa suorittamaan valituilla opiskelijoilla pakollisena sivuaineena on matematiikka. KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE: Kandidaatin tutkinnon pääaine on kasvatustiede. Kandidaatin tutkinto koostuu seuraavista opinnoista: Viestintä- ja orientoivat opinnot 20 op Pääaineen opinnot 60 op Sivuaineiden opinnot (60 op + 25 op + 5op) 90 op Vapaasti valittavat opinnot 10 op Kandidaatin tutkinnon kokonaislaajuus 180 op VIESTINTÄ- JA ORIENTOIVAT OPINNOT Y1. Opintojen suunnittelu 4 op Y2. Tieteellinen kirjoittaminen 3 op Y3. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 op Y4. Vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito 6 op Y5. Tieto- ja viestintätekniikka kasvatustieteissä 4 op KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT P1. Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat 5 op P2. Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta 5 op 20 op 25 op

3 P3. Kehitys, kasvatus ja elämänkulku 5 op P4. Opetus, ohjaus ja oppiminen 1 5 op P5. Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op 1 Sisältää jakson Opettajaharjoittelu I ( 2 op). KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 35 op A1. Tutkimusmetodologian opinnot I 5 op A1.1. Kasvatustieteelliset tutkimusmenetelmät 5 op A2. Didaktiset opinnot 20 op A2.1. Ainedidaktinen seminaari I 5 op A2.2. Ainedidaktinen seminaari II 5 op A2.3. Opettajaharjoittelu II 5 op A2.4. Opettajaharjoittelu III 5 op A3. Kandidaatintutkielma 10 op A3.1. Kandidaatintutkielma-seminaari 10 op SIVUAINEIDEN OPINNOT 1. Matematiikka 60op 2. Toinen sivuaine 25 op 3. Erilaisuus kasvatuksessa tai Erityispedagogiikan perusteet 5 op VALINNAISET OPINNOT 90 op 10 op KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Maisterintutkinnon tavoite Maisterin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa kasvatusalan akateemisia asiantuntijoita, joilla on hyvä kasvatustieteen tietoperustan ja metodologian yleistuntemus, erityistietämystä vähintään yhdeltä kasvatustieteen piiriin kuuluvalta erityisalueelta ja kelpoisuus toimia opettajana. Maisteriopintojen tarkoituksena on luoda edellytykset itsenäiseen tutkimustiedon tuottamiseen ja valmiudet tieteelliseen viestintään. Maisterin tutkinto luo valmiudet kasvatusalan akateemisissa asiantuntijatehtävissä toimimiselle ja tieteellisille jatko-opinnoille. Aineenopettajan kelpoisuuteen edellytettävät opetettavan aineen opinnot suoritetaan tutkinnon sivuaineopintoina. Kelpoisuussäädösten mukaan tutkinto tuottaa sellaisenaan pätevyyden perusasteen aineenopetukseen. Sopivilla sivuainevalinnoilla tutkinto tuottaa myös luokanopettajan tai lukionopettajan kelpoisuuden. Koulutuksella pyritään vastaamaan yhdentyvän perusasteen opetukseen erikoistuvien opettajien koulutustarpeeseen. Yhtenäisen perusopetuksen kehittyminen synnyttää tarvetta kouluttaa aineenopettajia, joilla on oman aineensa opettamisen ja oppimisen asiantuntemusta koko perusasteen oppimisprosessin osalta sekä vahva kasvatustyön ja koulun kehittämisen tuntemus.

4 MAISTERIN TUTKINNON OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE: Maisterin tutkinnon pääaine on kasvatustiede. Maisterin tutkinto (syventävät opinnot) koostuu seuraavista opinnoista: Opintojen suunnittelu 2 op Pääaineen opinnot 83 op Sivuaineiden opinnot op Valinnaiset opinnot 0-10 op Maisterin tutkinnon kokonaislaajuus 120 op Opintojen suunnittelu 2 op KASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT S1. Opetuksen ja opetussuunnitelmatyön teoreettiset ja historiallis-yhteiskunnalliset perusteet S1.1 Opetustyön historialliset ja yhteiskunnalliset ehdot 4 op S1.2 Opetussuunnitelmatyön teoreettinen perusta 4 op 83 op 8 op S2. Opettajuuden ja oppimisen tutkiminen 10 op S2.1 Opettajan ammatillinen kehitys 2 op S2.2 Kasvatuspsykologia 4 op S2.3 Yksilöllinen oppiminen ja koulutuksellinen tasa-arvo 4 op S3. Aineenopetuksen kehittäminen 10 op S3.1 Aineenopettamisen ja oppimisen tutkimus 4 op S3.2 Opettajaharjoittelu/Kehittämisprojekti 6 op S4. Tutkimusmetodologian opinnot II 10 op S4.1 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op S4.2 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op S5. Pro gradu-opinnot 40 op S5.1 Pro gradu -seminaari 10 op S5.2 Tutkimusprojekti 30 op S6. Syventävä kirjallisuus 5 op SIVUAINEOPINNOT op VALINNAISET OPINNOT 0 10 op Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) koostuvat kasvatustieteiden perusopinnoista (25 op) ja seuraavista opintojaksoista: Aineopinnot:

5 2.1 Ainedidaktinen seminaari I (5 op) 2.2 Ainedidaktinen seminaari II (5 op) 2.3 Opettajaharjoittelu II (5 op) 2.4 Opettajaharjoittelu III (5 op) Syventävät opinnot: 3.1 Aineenopettamisen ja oppimisen tutkimus (4 op) 3.2 Opettajaharjoittelu/Kehittämisprojekti (6 op) Erilaisuus kasvatuksessa (5 op) tai Erityispedagogiikan perusteet (5 op) Opintojaksojen kuvaukset alkavat tästä: VIESTINTÄ- JA ORIENTOIVAT OPINNOT 20 op Y1. Opintojen suunnittelu 4 p Orientation Course Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan opiskeluympäristöön, koulutusohjelman rakenteeseen ja sisältöön, opiskelun suunnitteluun ja opiskelutaitojen kehittämiseen sekä luodaan oma opintosuunnitelma. Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy koulutusohjelmaansa, opiskeluympäristöön ja opiskelunsa suunnitteluun. Opiskelu- ja työmuodot: Luennot ja pienryhmäopetus 20 t, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen Suoritustavat ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty. Vastuulaitos: Tampereen opettajankoulutuslaitos Y2. Tieteellinen kirjoittaminen 3 p Scientific Writing Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Kurssin sisältöalueita ovat mm. asiatyylisen viestinnän pääperiaatteet, tieteellisen tekstin esitysmuodot (sitaatti, referaatti, oma esitys sekä näiden yhdistelmä), referoivien tekstien ja kirjallisten opinnäytteiden laatiminen, lähdeaineksen ja tutkimuskohteen vaikutus esitystyyliin, tekstin ymmärrettävyys, luettavuus ja ilmaisun täsmällisyys, jäsennys, otsikointi sekä tekstin koheesio, tekstin ulkoasu ja muotoseikat, kielenhuolto sekä tieteellisen kielen rakenteet ja niiden selkeyttäminen. Kurssin lopullinen sisältö päätetään yhdessä ryhmän opiskelijoiden kanssa. Kurssin tavoitteena on perehtyä kirjalliseen asiaviestintään. Kurssilla harjaannutaan laatimaan tieteelliseen kirjallisuuteen perustuvia referoivia tekstejä, popularisointeja, esseetyyppisiä kirjoitelmia sekä tutkielmatyyppisiä tekstejä.

6 Opiskelu- ja työmuodot: 24 t tekstiharjoituksia sekä palautetta. Oppimateriaalina on verkossa oleva opetusmoniste ja muu verkkomateriaali, opiskelijan omat tekstit sekä opetuksen yhteydessä jaettava materiaali. Kurssi kestää yhden lukuvuoden. Suoritustavat ja arviointi: Kirjallinen tentti kurssin lopussa. Kurssin suoritus arvioidaan asteikolla 1-5. Oheiskirjallisuus: Hirsjärvi, S. ym., Tutki ja kirjoita. 10. painos. Tammi Iisa, K. & Piehl, A. & Oittinen, H., Kielenhuollon käsikirja. Viides laajennettu ja muutettu painos. Yrityskirjat Oy Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (toim.). Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino Kauppinen, A. & Laurinen, L., Tekstioppi. Johdatus ajattelun ja kielen yhteistyöhön. Kirjayhtymä Lisätietoja: Kurssin suositeltava suorittamisajankohta on aineopintojen vaihe, jolloin opiskelija valmistelee kandidaatintutkielmansa tekstiä. Vastuulaitos: Tampereen opettajankoulutuslaitos Y3. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito 3 p Oral and Written Skills in Swedish Ks. tiedot kielikeskuksen opetussuunnitelmasta. Vastuulaitos: Kielikeskus Y4. Vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito 6 p Oral and Written Skills in a Foreign Language Ks. Tiedot kielikeskuksen opetussuunnitelmasta. Vastuulaitos: Kielikeskus Y5. Tieto- ja viestintätekniikka kasvatustieteissä 4 p Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojaksolla perehdytään oppimista tukevien medioiden hyödyntämiseen ja erilaisten mediaympäristöjen vaikutuksiin opetus- ja kasvatustyössä. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin, verkkopedagogisiin oppimis- ja opiskeluympäristöihin ja mediakasvatuksen lähtökohtiin. Opintojaksoon sisältyvässä työpajatyöskentelyssä opiskelija oman valinnan mukaisesti syventyy yhteen keskeiseen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sovellusalueeseen. Opiskelu- ja työmuodot: Johdantoluennot ja työpajatyöskentely yhteensä 28 tuntia.

7 Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen johdantoluennoille, oppimistehtäviä käsittävän oppimispäiväkirjan laatiminen ja osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn valinnaisessa työpajassa. Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L., Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY uudistettu painos. Suoranta, J. & Ylä-Kotola, M., Mediakasvatus simulaatiokulttuurissa. Helsinki: WSOY Tella, S., Vahtivuori, S., Passi, A., Wager, P. & Oksanen, U., Verkko opetuksessa - opettaja verkossa. Helsinki: Edita (Teokseen liittyvää aineistoa: Arviointi: hyväksytty/hylätty Vastaava opettaja: yliassistentti ja/tai didaktiikan lehtori KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 25 op P1. Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op (15 ov) (Basic Studies in Education) P1.1 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat 5 op (3 ov) (Historical and Philosophical Foundations of Education) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan eri aikakausien kasvatusajatteluun historiallisesta ja kasvatusfilosofisesta näkökulmasta pyrkien selvittämään, onko kasvatusfilosofian historiasta hahmotettavissa pysyviä peruskysymyksiä, miksi tietyt pedagogiset ideat korostuvat omana aikakautenaan ja millaisia ratkaisuja eri aikakausien kasvatusajattelijat ovat esittäneet oman aikansa keskeisimpinä pidettyihin kasvatuksen peruskysymyksiin. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää filosofian ja kasvatusajattelun yhteydet ja yhteisen alkuperän sekä tuntee oman aikamme kasvatuskäsitysten historialliset juuret. Opiskelu- ja työmuodot: luentoja 14 t Vaadittavat suoritukset: Luentojen ja kirjallisuuden hyväksyttävä suorittaminen. Siljander, P., Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Gaudeamus ja kaksi seuraavista: Hollo, J. A., Kasvatuksen maailma. WSOY (tai uudempi painos) Wilenius, R., Kasvatuksen ehdot: kasvatusfilosofian luonnos. Jyväskylä: Gummerus 1975 tai uudempi painos. Hollo, J.A., Kasvatuksen teoria : johdantoa yleiseen kasvatusoppiin. Porvfoo: WSOY, 1927 tai uudempi painos. Launonen, L., Eettinen kasvatusajattelu suomalaisen koulun pedagogisissa teksteissä 1860-luvulta 1990-luvulle. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2000 sivut: 13 63, ja Skinnari, S.&Toiskallio,J., Miksi kasvatuksen filosofiaa? Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Painosalama Oy 1994.Turku.

8 von Wright, G.H., Ajatus ja julistus teoksesta luku Paideia. Porvoo: WSOY (kaikki painokset) Vastaava opettaja: professori/ lehtori P1.2. Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta (Education, Schooling and Society) 5 op (3 ov) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan kasvatuksen ja koulutuksen peruskysymyksiin ja keskeisiin käsitteisiin selvittämällä niiden yhteyksiä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin muutosprosesseihin. Kirjallisuuden avulla ja yhteisin pohdinnoin selvitetään myös sitä, mitä kasvatuksen hyvän elämän ideaali on merkinnyt ja merkitsee. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, mitä yksilön ja yhteiskunnan suhteen muutokset ovat merkinneet yksilön asemalle sekä kasvatukselle ja koulutusinstituutiolle. Opiskelu- ja työmuodot: 14 tuntia luentoja ja 20 tuntia pienryhmätyöskentelyä. Vaadittavat suoritukset: Luentojen, pienryhmätyöskentelyn ja kirjallisuuden hyväksyttävä suorittaminen. Rinne, R. & Salmi, E., Oppimisen uusi järjestys. Uhkien ja verkostojen maailma koulun ja elämänmittaisen opiskelun haasteena. Vastapaino Suoranta, J., Kasvatus mediakulttuurissa. Vastapaino Arviointi: hyväksytty/hylätty Vastaava opettaja: professori ja didaktiikan lehtorit P1.3. Kehitys, kasvatus ja elämänkulku (Education, Schooling and Lifecourse) 5 op (3 ov) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun prosesseihin ja ilmiöihin kasvatuksen ja koulutuksen yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista sekä kulttuurisista näkökulmista. Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu ihmisen kasvuun, identiteetin kehittymiseen ja elämänkulun keskeisten kasvatuspsykologisten ja sosiologisten teoriasuuntauksien näkökulmista, kehittää taitojaan tunnistaa oppimiskokemusten yhteyksiä eri elämänvaiheisiin ja identiteetin rakentumiseen, tutustuu elämänkulun tutkimukseen, erityisesti elämänkerralliseen lähestymistapaan ja ymmärtää ihmisen kasvun ohjaamiseen ja tutkimiseen kuuluvan eettisen vastuun. Opiskelu- ja työmuodot: Ohjattua opiskelua 14 t. Vaadittavat suoritukset: Oppimispäiväkirjan laatiminen ja kirjallisuuden hyväksyttävä suorittaminen. Lehtinen, E. Kuusinen, J.,(toim.) Kasvatuspsykologia WSOY Lyytinen, P., Korkiakangas, M. & Lyytinen, H., (toim.) Näkökulmia kehityspsykologiaan. WSOY

9 Vastaava opettaja: professori ja yliassistentti P1.4. Opetus, ohjaus ja oppiminen (Teaching, Pedagogical Guidance and Learning) 5 op (3 ov) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin opetus- ja oppimisteoreettisiin suuntauksiin. Tavoitteena on tutustua opetuksen, ohjauksen ja oppimisen kysymyksiin yhteiskunnalliskulttuurisista, kasvatusfilosofisista, kasvatuspsykologisista ja opetussuunnitelmallis-didaktisista näkökulmista. Opiskelija selkiyttää omia oppimis- ja opetuskäsityksiään, perehtyy oppimisen ohjaamiseen erilaisissa oppimisympäristöissä ja oppii omakohtaisten havaintojen kautta analysoimaan pedagogisia käytäntöjä ja pohtimaan opetustyön eettisiä vaatimuksia. Opiskelu- ja työmuodot: 10 tuntia ohjattua opiskelua, 24 tuntia pienryhmätyöskentelyä ja 20 tuntia ohjattua toimintaa harjoittelukouluissa. Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen ohjattuun opetukseen, esseen laatiminen ja kirjallisuuden suorittaminen Uusikylä, K. & Atjonen, P., Didaktiikan perusteet. WSOY tai Suutarinen, S. (toim.) Aktiiviseksi kansalaiseksi. Opetus Kansalaisvaikuttamisen haaste. Ainedidaktista kirjallisuutta sopimuksen mukaan. Arviointi: hyväksytty/hylätty. Vastaava opettaja: didaktiikan lehtorit ja ohjaavat opettajat P1.5. Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena (Introduction to Research on Education) 5 op (3 ov) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu tieteellisen toiminnan perusteisiin, tutkimuksen tekemiseen sekä kasvatustieteiden metodologian ja menetelmien peruskysymyksiin. Jaksolla käsitellään kasvatustieteellisen tutkimuksen lähtökohtia, kysymyksenasetteluja, analyysin keskeisiä menetelmiä sekä tutkimuksen raportointia ja tutkimustulosten kriittistä arviointia. Opiskelu- ja työmuodot: 20 t luentoja Vaadittavat suoritukset: Luentojen ja kirjallisuuden hyväksyttävä suorittaminen. Eskola, J. & Suoranta, J., Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino Metsämuuronen, J., Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. International Methelp Aaltola, J. & Valli, R., (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin I-II. PS-kustannus Vastaava opettaja: professori/lehtori

10 KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 35 op A1. Tutkimusmetodologian opinnot I I5 op A1.1. Kasvatustieteelliset tutkimusmenetelmät 5 op Opintojakson kuvaus ja tavoitteet: Opintojaksolla perehdytään erityisesti oman opetettavan aineen didaktisessa tutkimuksessa käytettäviin kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiin. Työpajassa harjoitellaan tutkimuskysymysten muotoilua, tutkimusasetelman suunnittelua, aineiston analysointia ja tulosten tulkintaa. Opiskelu- ja työmuodot: Johdantoluennot 12 tuntia ja työpajatyöskentelyä 16 tuntia. Vaadittavat suoritukset: Luentojen ja harjoitustyön hyväksyttävä suorittaminen. Metsämuuronen, J., Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. International Methelp Sovittavin osin. Artikkeleita sopimuksen mukaan. Arviointi: hyväksytty/hylätty Vastaava opettaja: Professori tai didaktiikan lehtori A2. DIDAKTISET OPINNOT 20 op A2.1. Ainedidaktinen seminaari I 5 op (Didactic seminar I) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu opetettavan aineen tai oppiaineryhmän opetuksen perusteisiin kasvatustyössä. Lähtökohtana on oppijoiden ja ryhmien erilaisuuden huomioon ottaminen, oppilaiden aktiivisuus ja oma tekeminen sekä yhdessä toimiminen. Kurssilla käsitellään oppimisen ja opettamisen taitoja, toiminnan suunnittelua, kurssien ja erilaisten opiskelukokonaisuuksien suunnittelua sekä oman oppiaineen että opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Kurssilla perehdytään opettamiseen ja opiskeluun erilaisissa oppimisympäristöissä. Opiskelu- ja työmuodot: ohjattua opetusta 50 tuntia. Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen opetukseen, portfolion laadinta ja siitä keskusteleminen ja kirjallisuuden suorittaminen. Perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Muu kirjallisuus sopimuksen mukaan. Vastaava opettaja: didaktiikan lehtori Arviointi: hyväksytty/hylätty Edeltävinä opintoina matematiikan perusopinnot.

11 A2.2. Ainedidaktinen seminaari II 5 op Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan ammattitaidon kehittymistä. Oppiaineiden tavoitteita ja käytänteitä tarkastellaan myös historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa pyrkimyksenä ymmärtää nykyistä ja suuntautua tulevaisuuteen. Aineenopettajan tehtävää opetussuunnitelmien ja oppilaitoksen kehittäjänä käsitellään osana oppilaitoksen opetussuunnitelmatyötä. Osa opintojakson opetuksesta voidaan suunnitella ja toteuttaa opiskelijoiden asiantuntemuksen tai tavoitteiden pohjalta muodostettavana hankkeena myös yli opetettavien aineiden rajojen; opiskelijat voivat suuntautua erityyppisten oppilaitosten toimintaan. Opiskelu- ja työmuodot: ohjattua opetusta 50 tuntia, josta osa eriytyy opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman perusteella. Portfoliotyöskentely jatkuu kevätlukukauden ajan ja painottuu itsenäiseen ja persoonalliseen dokumentointiin. Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen opetukseen, portfolion laadinta ja siitä keskusteleminen ja kirjallisuuden suorittaminen. Arviointi: hyväksytty/hylätty Edeltävinä opintoina Ainedidaktinen seminaari I. A2.3. Opettajaharjoittelu II 5 p Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opettajaharjoittelu II jakautuu kahteen osaan, tutustumisjaksoon ja varsinaiseen harjoittelujaksoon. Tutustumisjakson aikana tavoitteena on perehtyä opettajan työhön oppilaitoksessa havainnoimalla oppilaita, opiskelijoita ja opetusta ja osallistumalla opettajan työhön, opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä arviointiin. Harjoittelujakson tavoitteena on se, että harjoittelija oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan oppijoiden yksilöllisiä oppimis- ja kasvuprosesseja tukevaa opetusta sekä jäsentämään opetus- ja kasvatustoiminnan teoreettisia lähtökohtia ja perusteita. Harjoittelija havainnoi ja opettaa heterogeenisia opetusryhmiä sekä perehtyy erilaisia tukitoimia vaativien oppilaiden ja opiskelijoiden ongelmiin ja monikulttuurisuuden haasteisiin opetuksessa. Harjoittelussa tutustutaan myös aineenopettajan koulunpidollisiin tehtäviin, kodin ja koulun yhteistyömuotoihin ja opetushallinnon perusteisiin. Vaadittavat suoritukset: oppituntien pitäminen ja muu työskentely Arviointi: hyväksytty/hylätty Opiskelu- ja työmuodot: 12 harjoitustuntia ohjauksineen. Harjoitustuntien lisäksi ohjattua tutustumista oppilaitokseen, opetuksen seuraamista, luokkatyöskentelyä sekä muuta ohjattua opiskelua oppiaine-, oppilaitos- ja opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan yhteensä 60 tuntia. Vastaava opettaja: didaktiikan lehtori Edeltävinä opintoina matematiikan perusopinnot. A2.4. Opettajaharjoittelu III 5 op Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Harjoittelija perehtyy yksittäisiä oppitunteja laajempien opetusjaksojen itsenäiseen ja vastuulliseen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Hän monipuolistaa opettajaharjoittelu II:ssä saavuttamiaan valmiuksia. Harjoittelussa pyritään erityisesti kehittämään opiskelijan taitoja ottaa

12 huomioon oppilaiden ja opiskelijoiden erilaisuus ja yksilöllisyys kasvatuksessa ja opetuksessa. Harjoittelija tutustuu oppilaitoksen kehittämis-, tutkimus- ja kokeilutoimintaan. Harjoittelussa perehdytään myös koulutushallinnon perusteisiin. Opiskelu- ja työmuodot: 12 harjoitustuntia ohjauksineen. Harjoitustuntien lisäksi ohjattua tutustumista oppilaitokseen, opetuksen seuraamista, luokkatyöskentelyä sekä muuta ohjattua opiskelua oppiaine-, oppilaitos- ja opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan yhteensä 60 tuntia. Vaadittavat suoritukset: oppituntien pitäminen ja muu työskentely, joka sisältää perehtymisen koulutushallintoon. Arviointi: hyväksytty/hylätty Vastaava opettaja: didaktiikan lehtori Edeltävinä opintoina matematiikan perusopinnot. A3. Kandidaatintutkielma 10 p A3.1. Kandidaatintutkielma-seminaari 10 p Opintojakson sisältö ja tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on että opiskelija perehtyy tieteellisen lähteistön käyttöön, tutkimuksentekoon ja tieteelliseen kirjoittamiseen laatimalla tutkimukseensa perustuvan kandidaatintyön, jonka esittelee seminaari-istunnoissa. Opiskelu- ja työmuodot: Kandidaatintyön (7 op) kirjoittaminen ja esittely. Opponenttina toimiminen. Seminaari-istunnot 25 t. Vastaava opettaja: didaktiikan lehtori KASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 83 op (45 ov) (Advanced Studies in Education, Didactics Option) Opintojen suunnittelu 2 op Opintojakson tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tutustua opiskeluympäristöön, tutkinnon rakenteeseen ja sisältöön, opintojen suunnitteluun sekä luoda oma opintosuunnitelma. Opiskelu- ja työmuodot: Luennot ja pienryhmäopetus 10 tuntia, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen. Suoritustavat ja arviointi: Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen. Arviointi: hyväksytty/hylätty

13 S1. Opetuksen ja opetussuunnitelmatyön teoreettiset ja historiallis-yhteiskunnalliset perusteet 8 op (4 ov) S1.1. Opetustyön historialliset ja yhteiskunnalliset ehdot (Historical and Societal Conditions for Teacher s Work) 4 op (2 ov) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Tavoitteena on kehittää teoreettisia valmiuksia ymmärtää ja analysoida koulutuspolitiikkaa ja koulutuspoliittista päätöksentekoa opettajan työn näkökulmasta. Lisäksi perehdytään opettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa koulutuksen ja opetustyön kehittämiseen sekä vaikutuskeinoihin ja -kanaviin. Koulutuspolitiikkaa tarkastellaan yhteiskunnan osajärjestelmänä sekä kansallisella että globaalilla tasolla. Ohjattua opiskelua: 20 t Stromquist, N.P., Education in a Globalized World. The Connectivity of Economic Power, Technology, and Knowledge. Rowman & Littlefield Publishers Beach, Dennis, Gordon, T. & Lahelma, E., (Toim.) Democratic Education. Ethnographic Challenges. The Tufnell Press Sachs, J., The Activist Teaching Profession. Open Univeristy Press Artikkeleita sopimuksen mukaan. Vastuuopettaja: Professori/lehtori S 1.2 Opetussuunnitelmatyön teoreettinen perusta 4 op (2 ov) (Theories of Curriculum) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojaksolla syvennetään valmiuksia ymmärtää ja analysoida opetussuunnitelmia opettajan työn muovaajina. Opetussuunnitelmien teoreettisia traditioita tarkastellaan koulutuksen eri tasoilla sekä kansallisessa että kansainvälisessä kontekstissa. Ohjattua opiskelua: 20 t Kelly, A.V., The Curriculum: Theory and Practice. Fifth edition. Sage publications Pinar, W.F., Reynolds, W.M., Slattery, P. & Taubman, P.M., (toim.) Understanding Curriculum: An Introduction to the Study of Historical and Contemporary Curriculum Discourses. New York Lang (sovittavin osin) Tyler, R.W., Basic Principles of Curriculum and Instruction. University of Chicago Press Artikkeleita sopimuksen mukaan. Vastuuopettaja: Professori/didaktiikan lehtori

14 S2 Opettajuuden ja oppimisen tutkiminen S 2.1. Opettajan ammatillinen kehitys (Teacher s Professional Growth) 10 op (5 ov) 2 op (1 ov) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojaksolla syvennetään valmiuksia ymmärtää ja analysoida opettajan ammatillista kehitystä koulukohtaisen opetussuunnitelmatyön ja oman opetuksen kehittämisen yhteydessä. Ammatillista kasvua tarkastellaan erilaisten tutkimuksellisten suuntausten kautta pyrkien ymmärtämään kasvatuksellisen muutoksen problematiikkaa koulussa. Ohjattua opiskelua: 10 t Fullan, M. The New Meaning of Educational Change. Teachers College Press Luukkainen, O. Opettajuus ajassa elämistä ja suunnan näyttämistä. Acta Universitatis Tamperensis Vastuuopettaja: Professori S2.2 Kasvatuspsykologia 4 op (2 ov) (Educational Psychology) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojakson tavoitteena on tutustua viimeaikaiseen kasvatuspsykologiseen tutkimukseen ja syventää opiskelijan perehtyneisyyttä valitsemallaan kasvatuspsykologian osa-alueella (esim. oppimisen tutkimus, kehityspsykologia, opetuksen psykologia, opetusmenetelmien ja ohjauksen psykologia, lahjakkuus ja oppilaiden yksilölliset erot). Ohjattua opiskelua: 20 t seminaari Wenger, E. Communities of Practice. Learning, Meaning, and Identity. Cambridge University Press Eteläpelto, A. & Tynjälä, P. Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulma. WSOY Artikkeleita sopimuksen mukaan. Vastuuopettaja: Professori S2.3 Yksilöllinen oppiminen ja koulutuksellinen tasa-arvo 4 op (2 ov) (Individual Learning and Equality in Education) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojaksolla tarkastellaan erityiskasvatuksen kysymyksiä. Tavoitteena on perehtyä yksilöllisen oppimisen ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämisen keinoihin

15 oppijoiden elämänkulun aikana tutustumalla niitä käsitteleviin tutkimuksiin, interventio-ohjelmiin ja opetusjärjestelyihin. Ohjattua opiskelua: 20 t seminaari Lisäksi opintojakso sisältää itsenäisesti suoritettavan opintokäynnin sekä teoriaa ja käytäntöä yhdistävän oppimistehtävän. Mittler, P. Working towards inclusive education: social contexts. London: David Fulton Tai Idol, L. Creating collaborative and inclusive schools. Austin, Texas: Pro-Ed Wehman, P. Life beyond the classroom: transition strategies for young people with disabilities. Baltimore P.H. Brookes Artikkeleita sopimuksen mukaan. Vastuuopettaja: Yliassistentti S3 Aineenopetuksen kehittäminen 10 op (5 ov) S3.1 Aineenopettamisen ja oppimisen tutkimus 4 op (2 ov) (Research on Subject Teaching and Learning) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opiskelija syventää opettamiensa aineiden didaktisen tutkimuksen tuntemustaan perehtymällä alan keskeisimpiin tutkimuskohteisiin ja tämän alan tutkimuksen tyypillisiin tutkimusmetodeihin. Ohjattua opiskelua: 20 t Matematiikkakasvatus: Leder, G.C., Pehkonen, P., Törner, G. (Eds.) Beliefs: A Hidden Variable in Mathematics Education? Kluwer Allen,B. & Johnston-Wilder, S. (Eds.) Mathematics Education. Exploring the Culture of Learning. RoutledgeFalmer Artikkeleita sopimuksen mukaan. Muut opetettavat aineet: Kirjallisuutta ja artikkeleita sopimuksen mukaan. Vastuuopettaja: Professori/didaktiikan lehtori S3.2 Syventävä opettajaharjoittelu 6 op (3 ov) (Teacher Internship)

16 Harjoittelun ajasta ja paikasta sovitaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan harjoittelua ohjaavan opettajan kanssa. Harjoitteluun pääsyn edellytyksenä on, että opetettavan aineen perus- ja aineopinnot on suoritettu. Ohjattua opiskelua: 20 t Arviointi: hyväksytty/ hylätty Vastuuopettaja: lehtori S4 Tutkimusmetodologian opinnot II 10 op (6 ov) S4.1 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op (3 ov) (Quantitative Research Methods) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Tavoitteena on perehtyä käytännön läheisesti monimuuttujaanalyysien mahdollisuuksiin ja käyttöön kasvatustieteellisten tutkimusongelmien ratkaisussa. Ohjattua opiskelua: 40 t Oheiskirjallisuus Kerlinger, F.N., Foundations of Behavioral Research. Holt, Reinhart, and Winston (soveltuvin osin). Nummenmaa, T. & Konttinen, R. & Kuusinen, J. & Leskinen, E., Tutkimusaineiston analyysi. WSOY (Soveltuvin osin). Vastuuopettaja: professori/lehtori S4.2 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op (3 ov) (Qualitative Research Methods) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opintojaksolla laajennetaan ja syvennetään tietämystä kvalitatiivisten tutkimusmetodien metodologisista perusteista sekä kvalitatiivisen tutkimuksen suorittamisesta. Tavoitteena on syventyä kvalitatiivisen tutkimuksen mahdollisuuksiin ja käyttöön tutkimustehtävien ratkaisemisessa. Ohjattua opiskelua: 30 t Oheiskirjallisuus Bron, A. & Schenmann, M. (eds.) Social Research Theories in Adult Education Research. UT Kinnunen, M. & Löytty, O., (toim.) Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino

17 Vastuuopettaja: Yliassistentti S5 Pro gradu-opinnot 40 op (20 ov) S5.1 Pro gradu -seminaari 10 op (5 ov) (Research Seminar) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Opiskelija osallistuu seminaariin kahden lukukauden ajan. Seminaarissa hän laatii ja esittelee tutkimussuunnitelmansa sekä osallistuu esitettyjen tutkimussuunnitelmien arviointiin. Arviointi: hyväksytty/ hylätty Vastuuopettaja: Professori S5.2 Tutkimusprojekti 30 op (15 ov) (Master s Thesis) Opintojakson tavoitteet ja kuvaus: Tutkielma, joka osoittaa opiskelijan perehtyneisyyden tutkimusalaan ja tutkimusmenetelmiin sekä valmiudet tutkimusaiheen tieteelliseen käsittelyyn ja raportointiin. Arviointi: Pro gradu- tutkielma arvostellaan tiedekunnan hyväksymällä yleisellä tutkielman arviointiasteikolla. S6 Syventävä kirjallisuus 5 op (5 ov) (Reading on Advanced Educational Literature) Opiskelija sopii suoritettavan kirjallisuuden tutkielman ohjaajan kanssa. Kirjallisuuden voi valita seuraavista teemakokonaisuuksista: a Opetuksen historiallis-yhteiskunnallinen perusta Apple, M. Ideology and Curriculum. RoutledgeFalmer Doll. W.E. A Post-modern Perspective on Curriculum. Gundem, B.B. & Hopmann, S. (toim.). Didaktik and/or Curriculum: An International Dialogue. Peter Lang. Westbury, I., Hopmann, S., & Riquarts, K. (toim.). Teaching as a Reflective Practice: the German Didaktik Tradition. Lawrence Erlbaum Wain, K. Learning Society in a Postmoden World. Peter Lang b Opettajuuden ja oppimisen tutkiminen Banks, J. & McGee Banks, C. (toim.) Multicultural Education: Issues and Perspectives. Wiley Boshuizen, H., Bromme, R. & Gruber, H. (toim.) Professional Learning: Gaps and Transitions on the Way from Novice to Expert. Kluwer Academic Publishers Boston, 2004.

18 Rauste-von Wright, M-L., von Wright, J. & Soini, T. Oppiminen ja koulutus. WSOY Tanner, J. (toim.) Miten opimme. Aivot, mieli, kokemus ja koulu. WSOY Tomlinson, C. How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms. ASCO c Aineenopetus ja oppiminen c.1. Matematiikkakasvatus: Alrø, H & Skovsmose, O. Dialogue and Learning in Mathematics Education. Intention, Reflection, Critique. Kluwer Johnston-Wilder, S. & Pimm, D. Teaching Secondary Mathematics With Ict. Open University Press-McGraw-Hill Burton, L. Mathematicians as Enquirers. Learning about Learning Mathematics. Kluwer c.2. Historia Diane Ravitch, 2003, The Language Police How Pressure Groups Restrict What Students. New York. ISBN c.3. Filosofia, psykologia ja yhteiskuntatieteelliset aineet Bauman, Zygmund, Postmodernin lumo. Tampere: Vastapaino, (Soveltuvin osin) Koivisto - Mäki - Uusitupa (toim.), Mitä on valistus? Tampere: Vastapaino, (Soveltuvin osin) Said, Edward W., Humanism and Democratic criticism. New York: Columbia University Press, (Soveltuvin osin) Salmela, Mikko, Suomalaisen kulttuurifilosofian vuosisata. Helsingissä: Otava, (Soveltuvin osin) c.4. Kielikasvatus

KASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT, DIDAKTINEN LINJA 83 op (45 ov) (Advanced Studies in Education, Didactics Option)

KASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT, DIDAKTINEN LINJA 83 op (45 ov) (Advanced Studies in Education, Didactics Option) KASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT, DIDAKTINEN LINJA 83 op (45 ov) (Advanced Studies in Education, Didactics Option) S1. Opetuksen ja opetussuunnitelmatyön teoreettiset ja historiallis yhteiskunnalliset

Lisätiedot

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT. Aineenopettajan pedagogiset opinnot

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT. Aineenopettajan pedagogiset opinnot OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT Aineenopettajan pedagogiset opinnot Tervetuloa opettajankoulutukseen. Opettaja on kasvattajana tulevaisuuden tekijä. Kasvattajuus vaatii paljon, mutta tarjoaa myös mielekkään

Lisätiedot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot Aineenopettajan pedagogiset opinnot 163 Aineenopettajan pedagogiset opinnot Tervetuloa opettajankoulutukseen! Opettaja on tärkeä tulevaisuuden tekijä yhteiskunnassamme. Hyvä peruskoulutus ja jatkuva työssä

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Vokke päätösseminaari

Vokke päätösseminaari Vokke päätösseminaari Kasvatustieteen asiantuntijuus Ritva Jakku Sihvonen 7.11.2006 Ritva Jakku Sihvonen 7.11. 2006 1 Maisterin tutkinto 2005 alkaen uuden asetuksen mukaan 1) pääaineen tai siihen rinnastettavan

Lisätiedot

Sisältö. Arviointi. Lisätiedot. Kasvatustieteiden perusopinnot, 25 op Osaamistavoitteet

Sisältö. Arviointi. Lisätiedot. Kasvatustieteiden perusopinnot, 25 op Osaamistavoitteet Kasvatustieteiden perusopinnot, 25 op Kasvatustieteiden perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tieteelliselle tiedonmuodostukselle rakentuva kuva kasvatuksesta, oppimisesta, ja koulutuksesta eri aikoina,

Lisätiedot

Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus Limingan Kansanopisto-Taidekoulu 2015-2016

Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus Limingan Kansanopisto-Taidekoulu 2015-2016 Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus -Taidekoulu 2015-2016 MUUTOKSET MAHDOLLISIA! Opintotyyppi Perusopintoja Koulutusala Kasvatustieteellinen Oppiaine Kasvatustiede Vastaava yliopisto Oulun yliopisto

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE

LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE 2012 2015 LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 25 OP (TUNNISTE 61640) Biämnesstudier i fysisk fostrans didaktik

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatuspsykologia Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9.

Lisätiedot

KASVATUSLAN TUTKINTOJEN TAVOITTEISTA ja OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMISESTA

KASVATUSLAN TUTKINTOJEN TAVOITTEISTA ja OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMISESTA 1 Ritva Jakku-Sihvonen 30.3. 2004, Vokke-projekti KASVATUSLAN TUTKINTOJEN TAVOITTEISTA ja OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMISESTA Kasvatusalalta valmistuu luokanopettajia, lastentarhanopettajia, erityisopettajia,

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2012 2016 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op eo ped A I A II AIII Viestintä- ja orientoivat opinnot 20 Vo 1 Orientoituminen yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017

VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Ainedidaktisten opintojen vertailu Opintojen rakenne (60 op) Yliopisto Kasvatustiede Ainedidaktiikka Harjoittelu 27 13 12 28 25 15 12 (+3?) 26 19 21 19 1 Ainedidaktiset kurssit

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013)

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP) (Opintonsa syksyllä 2012 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2010-2013) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP)

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Opintojen rakenne, opintojaksot ja vaihtoehtoiset suoritustavat 2014-2015 KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - tarkastella

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista Koulutukset ja aloituspaikat v. 2015 Kasvatustieteiden koulutus 25 Luokanopettajan koulutus 100 (sisältää teknologia- sekä taide-

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään 60 p/vokke/suositus. yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot. Kandidaatin tutkinto

Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään 60 p/vokke/suositus. yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot. Kandidaatin tutkinto Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään p/vokke/suositus Kandidaatin tutkinto Maisterin tutkinto yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot Voivat jakaantua kandidaattitutkintoon (-30

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatustiede Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9. 22.10.

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Hyväksytty Vokke-projektin neuvottelukunnassa vuonna 04 (Viimeistelty Vokke-konttorissa 1.3.0) Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään op/vokke-suositus Kandidaatin

Lisätiedot

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4.

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto 1. vuosi JOVP1 Johdatus viestintään ja JOVP2 Vuorovaikutuksen JOVP3 Viestinnän etiikka ja JOVP4 Mediahistoria ja mediaan 5 op perusteet 5 op oikeus 5 op

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOS

KASVATUSTIETEEN LAITOS KASVATUSTIETEEN LAITOS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus www.helsinki.fi/ktl/opiskelu/ Kasvatustieteet tutkivat ihmisen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä näiden prosessien edistämistä

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, hoitotyön ja sosiaalialan koulutusohjelmat Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Opinto ohjauksen jaoksen raportti/ Loppuraportti 3.6.05 Valtakunnallinen opettajakoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämisprojekti

Opinto ohjauksen jaoksen raportti/ Loppuraportti 3.6.05 Valtakunnallinen opettajakoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämisprojekti 1 Opinto ohjauksen jaoksen raportti/ Loppuraportti 3.6.05 Valtakunnallinen opettajakoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämisprojekti Opinto ohjauksen jaokseen ovat kuuluneet: Marjatta Vanhalakka

Lisätiedot

Käsityönopettajakoulutus Degree Programme in Textile Teacher Education Savonlinnan kampus

Käsityönopettajakoulutus Degree Programme in Textile Teacher Education Savonlinnan kampus Käsityönopettajakoulutus Degree Programme in Tetile Teacher Education Savonlinnan kampus Käsityönopettajakoulutus koostuu Kasvatustieteen kandidaatin (180op) ja Kasvatustieteen maisterin tutkinnoista (120op).

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 Käsityönopettajan koulutus Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 1 Infon aiheet þ Käsityötieteen professori Leena K. Kaukisen tervehdys þ Ilmoittautuminen þ Käsityönopettajan

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa. HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos

Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa. HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos Kurssin nimi: Kehitys- ja oppimispsykologia 4 op Kurssi arvostellaan asteikolla

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

KUVATAIDE // SYVENTÄVÄ HARJOITTELU kevät 2011 HELSINGIN NORMAALILYSEO

KUVATAIDE // SYVENTÄVÄ HARJOITTELU kevät 2011 HELSINGIN NORMAALILYSEO RYHMÄNOHJAUKSET ensimmäistä lukuun ottamatta kuvataiteen luokassa B414; á 75min (yht.450min) 1. Ti 15.2. TAIK / Yleistietoa koulusta ja harjoittelusta, harjoitteluohjelma yms. 2. Ma 7.3. klo 10.00-11.15

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op

Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op Kandidaattivaiheen työelämäopinnot ja maisterivaiheen harjoittelu/ pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia, 18 op Harjoittelun koordinaattori: Tiina Kemppainen Opintojakso Kuvaus Toteutus Kandidaatin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 2013

AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 2013 AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 2013 Aineenopettajan koulutuksen opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen kelpoisuuden opettaa yleissivistävissä,

Lisätiedot

Käsityönopettajakoulutus Degree Programme in Textile Teacher Education Savonlinnan kampus

Käsityönopettajakoulutus Degree Programme in Textile Teacher Education Savonlinnan kampus Käsityönopettajakoulutus Degree Programme in Tetile Teacher Education Savonlinnan kampus Käsityönopettajakoulutuksessa opiskelijan pääaine on käsityötiede, tekstiilityö. Käsityötieteen opinnoissa perehdytään

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Osviitaksi opinnäytteeseen Hanna Vilkka

Osviitaksi opinnäytteeseen Hanna Vilkka 1 Osviitaksi opinnäytteeseen Hanna Vilkka 21.11.2017 Kuva: Hanna Vilkka, Kivimuseo, Vapriikki 2 Lue: Ammattikasvatuksen aikauskirja Kasvatus & Aika Kasvatus-lehti Aikuiskasvatus-lehti Journal of Education

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35

Lisätiedot

MITEN SOSIAAALITYÖN PERUSOPINNOT SUORITETAAN VANHOJEN TUTKINTOVAATIMUSTEN MUKAISESTI UUDESSA OPETUSOHJELMASSA?

MITEN SOSIAAALITYÖN PERUSOPINNOT SUORITETAAN VANHOJEN TUTKINTOVAATIMUSTEN MUKAISESTI UUDESSA OPETUSOHJELMASSA? SUORITUSKAAVIOT VANHOILLE OPISKELIJOILLE päivitetty 28.8.13 (ennen vuotta 2012 opintonsa aloittaneet) MITEN SOSIAAALITYÖN PERUSOPINNOT SUORITETAAN VANHOJEN PERUSOPINNOT VANHAT VAATIMUKSET 2010 12 STYPP1A

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Yleistä t suorittavat opettajan pedagogiset opinnot Sibelius-Akatemiassa yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Osa opetuksesta järjestetään taideyliopistojen yhteistyönä.

Lisätiedot

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Alkutehtävä Valitse kortti, joka kuvastaa fiiliksiäsi/mietteitäsi/suhtautumistasi elämään lukion jälkeen

Lisätiedot