MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI Yhteistyöllä tarkkuutta ja laatua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2004. Yhteistyöllä tarkkuutta ja laatua"

Transkriptio

1 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI Yhteistyöllä tarkkuutta ja laatua

2 Sisältö PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI Kannen kuva: Lehtikuva Oy Päätoimittaja: Tapio Ehder Toimitus: COCO Viestintä / Irja Nurmi-Rättö Ulkoasu: Up-to-Point Oy Paino: Libris Mittatekniikan keskus PL 239, Helsinki Puh: (09) fax: (09) työskentelee Suomessa tehtyjen mittausten, testausten ja tarkastusten luotettavuuden varmistamiseksi ja kansainvälisen vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi ylläpitää ja kehittää kansallista mittanormaalijärjestelmää toimii kansallisena akkreditointielimenä (FINAS) huolehtii muusta säädösperusteisesta teknisen toiminnan pätevyyden arviointitoiminnasta tarjoaa korkealaatuisia kalibrointeja sekä metrologian asiantuntijapalveluja tiedottaa akkreditoinnista ja kalibroinnista sekä osallistuu niiden kehittämiseen Metrologia on kansainvälistä yhteistyötä Mitä on kemian metrologia MNK:n uuden toimikauden tavoite: Lisää tietoa, lisää hyötyä! MIKESin toimintavuosi Ajankohtaista: Finasiin uusia nimityksiä MIKESin painelaboratorion ylpeys: FPG painevaaka Kohti uutta alhaisten lämpötilojen asteikkoa Pätevyyden toteamistoiminta uusien haasteiden edessä Valtakunnan tarkimmat mittaukset suoritetaan inertiablokkien päällä Yhteistyöllä tarkkuutta ja laatua Metrologian neuvottelukunta (MNK) ja Vaatimusten mukaisuuden arviointiasioita käsittelevä neuvottelukunta (VANK) aloittivat uudet toimikaudet. Yhteistyö MIKESin ja neuvottelukuntien välillä on toivottavasti entistä tiiviimpää. Luotettavien mittausten keskeisiä kulmakiviä ovat mittausten pätevyys ja jäljitettävyys sekä tarkkuuden tunteminen. Luotettavat ja oikein kohdennetut mittaukset parantavat kuluttajien turvallisuutta, oikeusturvaa, säästävät kustannuksia ja estävät kilpailun vääristymistä. Näiden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttavat myös akkreditointi ja metrologia. Metrologisen mittaamisen peruselementtejä ovat jäljitettävyys, mittausepävarmuuden tunteminen, vertailumittaukset, menetelmien validointi ja vertailumateriaalien käyttö. Samat asiat ovat keskeisiä myös akkreditoinnissa, kun esimerkiksi arvioidaan laboratorioiden teknistä pätevyyttä. Akkreditointi ja metrologia ovat vahvimmillaan, kun ne toimivat tiiviissä yhteistyössä. Yhteistyöalueet tunnistettava Metrologian ja akkreditoinnin välisen yhteistyön tiivistämiseen on nyt oiva tilaisuus. Tämän vuoden alkupuolella Metrologian neuvottelukunta ja Vaatimusten mukaisuuden arviointiasioita käsittelevä neuvottelukunta aloittivat uuden kolmen vuoden toimikauden. Neuvottelukunnat ovat tehneet tähänkin saakka erittäin hyvää työtä, mutta kumpikin on keskittynyt pääasiassa omiin tavoitteisiinsa. Neuvottelukuntien yhteistyö erilaisista toimenpiteistä huolimatta on jäänyt varsin vähäiseksi. Ehkä siksi, että ei ole tunnistettu yhteistyöalueita eikä neuvottelukuntien jäsenille ole riittävästi annettu tietoa rinnakkaisen neuvottelukunnan tehtävistä ja tavoitteista. Uudistuneissa neuvottelukunnissa on runsaasti uusia jäseniä, joiden hyvä opastaminen on avainkysymys. Opastusta tarvitaankin, sillä muistan omasta kokemuksestani, että uudelle jäsenelle neuvottelukuntien tehtävät voivat olla epäselviä. Jos selkeää kuvaa tehtävistä ei heti alkuvaiheessa osata kuvata, tavoitteet saattavat jäädäkin epäselviksi. MIKES tulee omalta osaltaan esittelemään neuvottelukuntien jäsenille MIKESin toimintaa ja järjestämään neuvottelukuntien yhteisiä tilaisuuksia. Metrologia ja akkreditointi vahva pari Akkreditoinnin ja metrologian välisen yhteistyön on joissain yhteyksissä arveltu vaarantavan akkreditoinnin riippumattomuutta. Suurempaa huolta tulee kuitenkin kantaa akkreditoinnin pätevyyden säilymisestä, sillä akkreditointikohteet tulevat jatkuvasti teknisesti vaativimmiksi ja monimutkaisemmiksi. Myös akkreditoinnin tasapuolisuutta on silloin tällöin epäilty. Tärkeintä onkin akkreditoinnin kehittäminen niin, että se toimii tasapuolisesti, sen arvostus säilyy ja se tuottaa lisäarvoa kohteelleen. Metrologian tuella akkreditointiin kehittyy vahvuuksia, joita muilla arviointijärjestelmillä ei ole. Erityisiä vahvuuksia ovat alussa mainitsemani jäljitettävyys, mittausepävarmuuden tunteminen, vertailumittaukset, menetelmien validointi ja vertailumateriaalit. Toivotan uusille neuvottelukunnille hyvää toimikautta. MIKESin metrologit ja finaslaiset ovat neuvottelukuntalaisten tukena ja käytettävissä. Timo Hirvi 3

3 METROLOGIA on kansainvälistä yhteistyötä Metrologia on mittauksia käsittelevä tieteen ala, jossa tutkitaan mittayksiköitä ja -laitteita, mittausmenetelmiä sekä mittausten oikeellisuutta. Määritelmä luo kuvan kaukana käytännön elämästä olevasta tutkimustoiminnasta. Kuitenkin ilman kansainvälistä metrologista perustyötä ei jokapäiväiseen elämään vaikuttavilla mittauksilla olisi nykyistä luotettavuutta. Terveyspalvelut, ympäristön valvonta, elintarvikevalvonta, tuotteiden laatu ja turvallisuus sekä tieteellinen tutkimus tarvitsevat kansainvälisesti vertailukelpoisia luotettavia ja tarkkoja mittauksia. Voidaankin sanoa että kansallinen ja kansainvälinen metrologian yhteistyö on yksi jokapäiväisen elämän turvallisuutta ja sujuvuutta edistävä peruspilari. Metrologinen yhteistyö on maailmanlaajuista telemiä tehtäviä hoitaa säännöllisesti kokoontuva Yleinen paino- ja mittakonferenssi CGPM (Conférence Générale des Poids et Mesures, engl. the General Conference on Weights and Measures) sekä kansainvälinen paino- ja mittakomitea CIPM ( Comité International des Poids et Mesures, engl. the International Committee for Weights and Measures). CIPM perustettiin valmistelemaan suosituksia CGPM:lle sekä valvomaan yksikköjärjestelmän maailmanlaajuista yhtäpitävyyttä. CIPM perusti avukseen useita neuvoa-antavia komiteoita (CC) eri suurealueille. Näiden komiteoiden tehtävänä on kerätä tietoa ja laatia suosituksia omilta suurealueiltaan. Ne myös koordinoivat kansainvälistä metrologista tutkimusta. Metrisopimuksen käytännön CGPM/CIPM Mittayksikön määritelmä SI-järjestelmän perusyksiköt m, kg, s, A, K, mol, cd Primaarilaboratoriot kansalliset/ulkomaiset mittanormaalit Akkreditoidut laboratoriot Yritykset Metrologian keskeinen painopistealue on kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän SI:n (Système International d Unités, engl. The International System of Units) mukaisten perus- ja johdannaissuureiden toteuttaminen ja toteuttamismenetelmien kehittäminen. Mittayksiköiden maailmanlaajuisen hyväksynnän ja tarkkojen mittanormaalien käytännön toteutuksen varmistaa ns. metrisopimus (Convention du Mètre). Metrisopimus allekirjoitettiin Pariisissa seitsemäntoista maan kesken. Sopimus on kaikkien kansainvälisten mittayksiköiden perusta; se syntyi keskellä teollista vallankumousta, kun erilaiset pituuden ja massan mittayksiköt aiheuttivat hankaluuksia teollisuuden ja kaupan kansainvälistyessä. Tällä hetkellä metrisopimuksessa on mukana 51 valtiota Suomi mukaan luettuna. Metrisopimus on kansainvälinen diplomaattinen sopimus, jonka määrittoteuttamisesta vastaavat kansainvälinen paino- ja mittatoimisto BIPM (Bureau International des Poids et Mesures, engl. the International Bureau of Weights and Measures) sekä eri maiden kansalliset mittanormaalilaboratoriot. Suomessa tästä toiminnasta vastaa MIKES. Lisää aineistoa metrisopimuksen toteuttamisesta löytyy internetistä osoitteesta Eurooppalaisesta alueellisesta yhteistyöstä vastaa v perustettu EURO- MET, joka on euroopan maiden kansallisten metrologian laitosten yhteistyöelin. Siihen kuuluu 25 jäsentä. Yhteistyön perusajatuksena on toteuttaa projekteja, jotka koskevat tutkimusta, laboratorioiden välisiä vertailumittauksia ja jäljitettävyyttä. Varsinkin vertailumittausten avulla voidaan varmentaa jäsenmaiden mittanormaalilaboratorioiden mittausten yhtäpitävyys. EUROME- Tin toimintaan voi tustustua internetissä osoitteessa Kertaalleen mitattu kaikkialla hyväksytty Kansainvälisessä toiminnassa on tärkeää, että eri maissa suoritetut mittaukset ja testaukset hyväksytään muissa maissa. Varsinkin kansalliset akkreditointielimet ja viranomaiset tarvitsevat monenkeskisiä sopimuksia määrittelemään ne olosuhteet, joissa ne voivat hyväksyä muiden maiden akkreditoitujen laboratorioiden antamat kalibrointitodistukset ja testausselosteet. Sopimusten pätevyys on riippuvainen kansallisten metrolo- Mittausten luotettavuuden perusedellytys on jäljitettävyys ja kalibrointi: Yritysten mittaajat Vertailunormaalit Käyttönormaalit Mittaukset Mittausepävarmuus gialaitosten ylläpitämien kansallisten mittanormaalien tarkkuudesta ja siitä jäljitettävyysketjusta, joka syntyy laitosten antamien kalibrointitodistusten kautta. Tavoitteena on että kertaalleen mitattu on kaikkialla hyväksytty. Tätä varten kansallisten mittanormaalilaboratorioiden johtajat 38 metrisopimuksen piiriin kuuluvasta valtiosta sekä kahden kansainvälisen järjestön edustajat allekirjoittivat ns. CIPM/MRAasiakirjan (Mutual Recognition Arrangement) Pariisissa pidetyssä kokouksessa. MIKES oli yksi allekirjoittajista. MRA-koskee kansallisia mittanormaaleja ja kansallisten mittanormaalilaboratorioiden antamia kalibrointitodis- Suomalaiset CIPM/MRA-asiakirjassa mukana olevat laboratoriot tuksia. Tavoitteena on kansallisten mittanormaalilaboratorioiden antamien kalibrointitodistusten vastavuoroinen tunnustaminen. Tämän saavuttamiseksi sopimukseen kuuluu mittausten kansainväliset ns. avainvertailut sekä kansallisten mittanormaalilaboratorioiden laatujärjestelmien pätevyyden demonstroiminen. MRA-sopimuksen piiriin kuuluvat metrologialaitokset julkaisevat mittanormaalilaboratorioidensa mittauskykytiedot BIPM:n ylläpitämässä tietokannassa, joka on julkisesti nähtävissä BIPM:n kotisivuilla, osoitteessa kcdb.bipm.org/appendixc (BIPM key comparison database). Kaikki Suomen kansalliset mittanormaalilaboratoriot ja MIKESin nimeämät sopimuslaboratoriot julkaisevat mittauskykytietonsa ko. luettelossa. Laatujärjestelmävaatimusten toteuttamista varten on EUROMETin puitteissa käynnistetty ns. QS-forum yhteistyö, jonka puitteissa kansallisten metrologialaitosten ja niiden laboratorioiden laatujärjestelmien vastaavuus standardiin SFS-EN ISO/IEC tulee osoittaa muille jäsenorganisaatioille. MIKES mukana kansainvälisessä toiminnassa MIKES osallistuu SI-järjestelmän kehittämiseen kansainväliseen metrisopimukseen perustuvien organisaatioiden kanssa (CGPM/CIPM/BIPM) ja edustaa Suomea EUROMETin hallintokomiteassa. Kansainvälisten yhteyksien kautta Suo- MIKESin isännöimään N-MERA projektin kokoukseen Helsingissä osallistui metrologeja Norjasta, Ruotsista, Suomesta, Tanskasta ja Virosta. Twenten yliopiston valmistama suurtaajuisen tehon mikromekaaninen mittausanturi testattavana MIKESissä. mi kytkeytyy kansainväliseen mittausjärjestelmään. MIKES osallistuu myös pohjoismaiseen yhteistyöhön ns. N-MERAprojektissa (Nordic Metrology Research Area). Projektin tavoitteena on luoda strategia tulevalle pohjoismaiselle metrologiayhteistyölle. Viimeksi N-MERAprojektin kokous pidettiin Suomessa MIKESin isännöimänä. MIKES osallistuu myös EU:n rahoittamiin metrologisiin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. MIKES on mukana esimerkiksi EU:n tutkimuksen puiteohjelman kautta rahoitetussa EMMA-hankkeessa yhdessä suomalaisten VTT Tietotekniikan (koordinaattori) ja VTI Technologies'in, hollantilaisten Twenten yliopiston ja NMi:n, saksalaisen PTB:n ja brittiläisen Fluken kanssa. Tämän 3-vuotisen hankkeen tavoitteena on mikromekaanisten antureiden kehittäminen sähkömetrologiaan, esimerkiksi tasa- ja vaihtojännitenormaaleiksi ja suurtaajuisen tehon mittausanturiksi. Lisätietoja metrologiatoiminnoista: tutkimusjohtaja Heikki Isotalo, sekä MIKESin internetsivuilta: 4 5

4 Mitä on kemian metrologia? Metrologialla on hyvin pitkälle historiaan ulottuvat perinteet. Kansainvälisen yhteistyön lähtökohtana on vuonna 1875 solmittu ns. metrisopimus. Samaan aikaan perustettiin kansainvälinen paino- ja mittatoimisto Pariisiin, ja yhtenäisen mittajärjestelmän kehittäminen annettiin neljän vuoden välein kokoontuvan yleisen mitta- ja painokonferenssin (CGPM) tehtäväksi. Kansainvälinen SI-mittayksikköjärjestelmä otettiin käyttöön vasta vuonna Tällä hetkellä sopimuksen on allekirjoittanut yhteensä 51 maata. Kemian metrologian lyhyt historia Vasta vuonna 1990 monet kemiallisten mittaustulosten vertailtavuudesta ja jäljitettävyydestä huolta kantaneet järjestöt esittivät kemian metrologian aseman vakiinnuttamista. Kemian metrologia pääsi todelliseen alkuunsa vuonna 1993, kun kansainvälinen paino- ja mittakomitea (CIPM) perusti ainemäärää käsittelevän asiantuntijakomitean (CCQM). Komitea piti ensimmäisen kokouksensa 1995, jolloin se päätti kehittää kemian metrologiaa yhdessä kansallisten metrologialaitosten kanssa. Komitea määritteli tehtävikseen kemian metrologian kehittämisen ja tutkimuksen koordinoinnin, primaarimenetelmien ja primaarivertailuaineiden määrittelyn sekä korkeimman tason kansainvälisten vertailujen järjestämisen. Vajaan kymmenen vuoden aikana ainemäärän komitea on vakiinnuttanut asemansa ja siitä on tullut koko CIPMn suurin asiantuntijakomitea. Komitea järjestää yhdessä kemian mittaamiseen erikoistuneiden järjestöjen kanssa erilaisia kokouksia, seminaareja ja kongresseja. Monelle kemistille CCQMn toiminta saattaa olla vierasta, mutta se kattaa mm. analyyttisen kemian, epäorgaanisen kemian, orgaanisen kemian, laboratoriolääketieteen, bioanalytiikan, kaasujen kemian. CIPMn ainemäärän komitea tekee yhteistyötä useiden kemian metrologiaa kehittävien organisaatioiden kanssa. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Kemian metrologia on kemiallisten mittausten mittatiedettä. Käsitteenä se on vähän tuntematon, mutta kemistit ovat jo pitkään toteuttaneet mittauksissaan metrologisia periaatteita. Kemiallisten mittausten perusyksikkö, mooli, tuli SI-järjestelmän osaksi vuonna EURACHEM, EUROLAB, EUROMET/MET- CHEM ja CITAC. Kaikkien edellä mainittujen järjestöjen päämääränä on edistää kemiallisten mittausten luotettavuutta ja hyvää laadun hallintaa. Aivan viime aikoina CIPMn ainemäärän komitea on käynnistänyt yhteistyötä mm. elintarvikkeiden ja ympäristön turvallisuudesta vastaavien toimijoiden kanssa. Tästä esimerkkeinä ovat CIPMn ja Maailman meteorologiajärjestön (WMO) sekä WHO/FAOn kanssa solmitut yhteistyösopimukset. Pitkä taival fysiikasta kemiaan Meillä Suomessa keskeinen vastuu metrologian kehittämisestä on valtioneuvoston nimittämällä metrologian neuvottelukunnalla. Neuvottelukunnalla on kemian ja mikrobiologian jaosto, jonka tehtävänä on edistää näiden alojen metrologista kehitystä. Jaoston jäsenet edustavat hyvin monipuolisesti kemian ja mikrobiologian asiantuntemusta. Jaosto antaa lausuntoja ja ohjeita sekä osallistuu koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen. Kemian ohella metrologia on voimakkaasti laajentumassa myös mikrobiologisiin mittauksiin. Tästä esimerkkinä on metrologian neuvottelukunnan mikrobiologian työryhmän laatima mikrobiologiaa koskeva mittausepävarmuusohje. Ohje on käännetty myös englanniksi ja se on saanut runsaasti kan- sainvälistä kiinnostusta (MIKESin julkaisu J4/2003, Uncertainty of quantitative determinations derived by cultivation of micro-organisms, Metrologian neuvottelukunta, Seppo I. Niemelä). Metrologia on alkujaan ollut fysiikan osatiede, minkä takia sen kemiaan soveltaminen on edistynyt hitaasti. Metrologia on kuitenkin yleinen mittauksia käsittelevä tieteenala ja se sisältää kaikki mittauksiin liittyvät teoreettiset ja käytännölliset näkökohdat riippumatta tieteen ja tekniikan alasta. Periaatteessa kemian ja fysiikan metrologian perusperiaatteet ovat samoja. Metrologisesta näkökulmasta jäljitettävyys on mittaamisen kulmakivi ja se tuottaa perustan vertailtaville ja luotettaville mittaustuloksille. Epäsuoria jäljitettävyysmenetelmiä Kemian ja fysiikan metrologian käytännön toteutukset eroavat kuitenkin monilta osiltaan toisistaan. Fysiikassa mittauksen jäljitettävyys voidaan tehdä suoraan vertaamalla käyttönormaaleja primaarinormaaliin. Esimerkiksi käyttöpunnuksesta on suora jäljitettävä yhteys Pariisissa olevaan peruskiloon. Kemiassa mittaustulos riippuu hyvin monista tekijöistä, eniten näytteen laadusta ja matriisista, joten kemiassa tarvitaan epäsuoria jäljitettävyysmenetelmiä. Kemiassa jäljitettävyyden keskeisiä elementtejä ovat mm. vertailumateriaalit, standardimenetelmät, vertailumittaukset, menetelmien validointi ja mittausepävarmuuden määrittäminen. Kemian metrologia on edelleenkin hakemassa muotojaan, joten nyt on hyvä tilaisuus vaikuttaa kehityksen suuntaan. Parhaiten kehitystä voidaan EUROMET on Euroopan maiden kansallisten metrologialaitosten yhteistyöelin. Perusajatuksena on toteuttaa projekteja, jotka koskevat tutkimusta, laboratorioiden välisiä vertailumittauksia ja jäljitettävyyttä. METCHEM on yksi EU- ROMETIN yhdestätoista teknisestä komiteasta. EURACHEM on eurooppalaisten analyyttisten laboratorioiden yhdistys. Tavoitteena on edistää kemiallisten mittausten jäljitettävyyttä ja hyvää laadunhallintaa. Kemian analytiikan jäljitettävyyden peruspilarit Vertailumateriaalit TULOSTEN VERTAILUKELPOISUUS Menetelmän validointi tukea erillisillä kansainvälisillä kemian metrologian kehittämisohjelmilla. Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä on jo aloitettu kemian metrologiaan liittyvää yhteistyötä. Keskeisimpänä tavoitteena on saada aikaan mittauksille katkeamaton jäljitettävyys ylimmän tason vertailulaboratorioista rutiinitason kemian laboratorioihin. Kemian metrologian arkeen siirtäminen edellyttää koulutuksen lisäämistä ja yhteisen kemiaan sopivan sanaston kehittämistä. Yhtenäinen metrologinen järjestelmä tukee myös kemian alan akkreditoinnin kehittymistä. MIKES ja asiantuntijalaboratoriot yhteistyöhön Kansalliset metrologialaitokset toimivat metrologiajärjestelmän kehittäjinä, mutta kemian metrologiaa tehdään kemian alan johtavien laboratorioiden välisenä yhteistyönä. Vain muutamissa maissa kansalliset metrologialaitokset ovat perustaneet erillisen kemian mittanormaalilaboratorion. Meillä Suomessa kemian metrologiaa tulee kehittää yhdessä MIKESin ja eri alojen asiantuntijalaboratorioiden välillä. Suomessa on useita oman alansa Kansainvälisiä kemian metrologiaa käsitteleviä järjestöjä: Vertailumittaukset Mittausepävarmuus LUOTTAMUSTA LISÄÄVÄT TOIMENPITEET Suomessa toimii Suomen Kemian Seuran jaostona EURACHEM-Suomi-jaosto. EUROlab on kansallisten testauslaboratorioiden liittoutuma. Sen tarkoitus on edistää testaus- ja kalibrointilaboratorioiden ammatillista osaamista ja yhteydenpitoa sidosryhmiinsä. Pyrkimyksenä on edistää testaustulosten vastavuoroista hyväksymistä. Tavoitteena on luotettavan ja tehokkaan testaustoiminnan edistäminen niin kansallisella kuin kansainvälisellä huippulaboratoriota, jotka voivat toimia mittanormaalilaboratoriona sekä kansallisesti että koko Euroopan tasolla. Metrologian neuvottelukunnan kemian jaosto voi toimia keskeisessä roolissa kansallisen kemian metrologiaohjelman toteuttamisessa. MIKES etsii yhteistyökumppaneita, jotka haluaisivat toimia MIKESin nimeäminä sopimuslaboratorioina kemiallisten mittausten jäljitettävyysmahdollisuuksien parantamiseksi. Edellytyksiä sopimuslaboratorioksi nimeämiselle: laboratorion akkreditointi vertailumittauksiin osallistuminen kotimaisen tai ulkomaisen asiantuntijan lausunto laboratorion metrologisesta tasosta Luotettavuuden parantamiseen kannattaa satsata Teollistuneessa maassa mitattujen tuotteiden arvo on noin puolet bruttokansantuotteesta eli Suomessa useita kymmeniä miljardeja euroja. Kun kemialliset mittaukset ovat puolet kaikista mittauksista, niin luotettavuuden parantamiseen kannattaa satsata. Oleellista on, että mittaamisen jäljitettävyyden ja luotettavuuden ketju saadaan katkeamattomaksi ja toimimaan kaikilla tasoilla. Kansainvälisessä metrologiayhteistyössä on tulevaisuuden painopistealueiksi sovittu ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien mittausten luotettavuuden kehittäminen. Kaikilla näillä aloilla kemialliset ja mikrobiologiset mittaukset muodostavat keskeisen toimialueen. Metrologisen järjestelmän avulla voidaan entisestään parantaa näiden mittausten luotettavuutta ja samalla tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. tasolla. Suomessa toimii EUROlab-Finland-yhdistys. CITACin tavoitteena on edistää olemassaolevia organisaatioiten yhteistyötä parantamaan kansainvälistä kemiallisten mittausten jäljitetävyyttä. Lisätietoja: Johtaja Timo Hirvi 6 7

5 MNK:n uuden toimikauden tavoite: Lisää tietoa, lisää hyötyä! Teksti: Irja Nurmi-Rättö Kuvat: Susa Junnola Valtioneuvosto asetti metrologian neuvottelukunnan (MNK) seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Jaostojen puheenjohtajien yhteisenä tavoitteena on mittaustekniikan osaamisen lisääminen ja sen entistä parempi hyödyntäminen. Mittauspalvelujaoston, vakausjaoston sekä kemian ja mikrobiologian jaoston puheenjohtajat valottivat uuden toimikauden haasteita ja metrologian neuvottelukunnan tärkeimpiä tavoitteita oman jaostonsa näkökulmasta. Mittaustekniikan koulutuksen kehittäminen omaksi oppiaineeksi yliopistoihin ja korkeakouluihin on eräs puheenjohtajia yhdistävä tavoite. Myös metrologian ja neuvottelukunnan toiminnan tunnettuuden kasvattaminen kuului toivelistalle. Metrologian neuvottelukunnan ja mittauspalvelujaoston puheenjohtaja Aimo Pusa: Kansallinen uskottavuus tärkeää Raute Precision Oy:n, sopimuslaboratorion päällikkö Aimo Pusa aloitti kolmannen kautensa mittauspalvelujaoston ja myös koko MNK:n puheenjohtajana. Hän istuu neuvottelukunnassa TT:n mandaatilla ja on ollut mukana jo vuodesta -78 lähtien. Kokenutta puheenjohtajaa tarvitaan edelleen hänen omista väistymishaluistaan huolimatta. Kolmannen kauden puheenjohtajuuden aloittamisen motiiviksi Aimo Pusa ilmoittaa MIKESin uuden toimitalon valmistumisen. Metrologian neuvottelukunta on tuonut aiemmilla toimikausilla selkeästi esiin uuden toimitalon tarpeen, nyt MIKESin talohanke on vihdoin valmistumassa. Asianmukainen metrologian infrastruktuuri oli kansallisten tarpeidemme lisäksi myös EU:iin liittymisen edellytys. Meillä asia alkaa olla kunnossa, mutta monilla uusilla jäsenmailla infrastruktuurin rakentamisessa on vielä tehtävää, hän sanoo. Aimo Pusan mielestä EU:n vaikutus metrologian kehittymiseen on ollut suotuisa. Eri maiden yhteistyö on lisääntynyt ja mikä tärkeintä, EU:n painoarvo kansainvälisessä päätöksenteossa on huomattavasti suurempi kuin yhdenkään yksittäisen jäsenmaan. Oma osaaminen esiin Metrologian neuvottelukunnan tehtävälista asetuksen mukaan on pitkä ja haasteellinen. Yksi sieltä kuitenkin puuttuu, kansallisen uskottavuuden ylläpito, jota Aimo Pusa pitää lähes tärkeimpänä. Luotettavan metrologian infrastruktuurin olemassaolo ja toimintamme uskottavuus kansainvälisesti parantaa ratkaisevasti teollisuuden kilpailukykyä. Kaupankäynti helpottuu yhteisesti hyväksyttyjen järjestelmien ansiosta, esimerkkinä vaikka vuonna 1875 laajalti käyttöön otettu metrijärjestelmä, joka on pohjana nykyiselle SI-järjestelmälle. Kansainvälisin vertailumittauksin osoitettu toiminnan luotettavuus on yhteiskunnallinen panoksemme teollisuuden kilpailukyvyn turvaamisessa, Aimo Pusa tähdentää. Uuden puheenjohtajakautensa tärkeimmiksi tavoitteiksi hän listaa MIKE- Sin uuden toimitalon valmistumisen ja siitä tiedottamisen kansainvälisille yhteistyötahoille sekä tutkimusyhteistyön lisäämisen. Tutkimusosaaminen pitää tuoda esiin eikä jättää tuloksia pöytälaatikkoon. Yhteistyössä vielä kehittämistä Meillä on metrologian huippuosaamista, vaikka metrologian koulutus ei vielä sisälly yhdenkään oppilaitoksen opetussuunnitelmiin omana oppiaineena. Kurssimuotoista koulutusta järjestetään sekä MIKES:in että muiden tahojen toimesta, mutta sillä ei pystytä luonnollisesti kattamaan peruskoulutustarvetta. Mittaustekniikan opetuksen tulisi alkaa peruskoulussa ja jatkua suunnitelmallisena prosessina lukiosta korkeakouluihin ja yliopistoihin saakka. Pyrimme vaikuttamaan tilanteeseen, mutta ministeriöiden välisen yhteistyön puuttuminen hankaloittaa tilannetta. Oppilaitokset ovat opetusministeriön alaisia, ja MNK ja MIKES taas KTM:n alaisia, Aimo Pusa kuvaa ongelmakenttää. Alkaneella toimikaudella asiantilaa pyritään parantamaan lisäämällä MNK:n verkostoitumista ja keräämällä asiantuntijoita työryhmiin varmistamaan tiedonkulkua molempiin suuntiin. Vakausjaoston puheenjohtaja Harri Piltz: Mittaustekniikan opetukseen on panostettava. MNK on merkittävä tiedonvälittäjä MNK:n, MIKESin, TUKESin ja KTM:n yhteistyö toimii hyvin resurssit huomioon ottaen. Sen sijaan useat hallinnon alat toimivat metrologian eri sektoreilla ja monesti hyvin itsevaltaisesti. Valtion hallinnolta vaaditaankin päättäväisyyttä MIKESin asiantuntijaroolin hyödyntämiseksi yhtenäisesti kaikilla hallinnon alueilla. Harrico PTE Oy:n toimitusjohtaja nissä. Selvitämme asiaa ja annamme rittaminen. Toukokuussa aiheesta järjestetään Harri Piltz aloittaa vakausjaoston puheenjohtajana toisen perättäisen kauden. Jo 1980-luvun lopulta kalibrointilaitteiden kanssa työskennellyt konkari on pitkään toiminut myös vakausjaoston sähkötyöryhmän jäsenenä. MNK on neuvoa antava elin, jonka kautta päivänpolttavat ongelmat suosituksen, mitä nykyiselle laille pitäisi tehdä siirtymäaikana, Harri Piltz kertoo. Hän korostaa vakausjaoston tiedonvälitystehtävää eri osapuolten välillä. MNK:n rooli on kerätä tietoa ja antaa selvitys sekä suosituksensa päättäjille ongelmien ratkaisemiseksi. asiantuntijaseminaari, johon aloite saatiin alun perin kuluttajilta. Työryhmissä on usein kuluttajaliiton jäsen mukana. Metrologian neuvottelukunnan tehtävien täyttäminen vaatii toimimista viranomaisten ja mittausten käyttäjien välillä. Toimintaamme ei kuitenkaan tunnetta riittävästi, jotta kaikki toivottavasti saadaan kentältä päättäjien tietoisuuteen. Tällä hetkellä ajan- mahdolliset ongelmat tulisivat kentäl- Terve epäilys tervetullutta kohtainen asia vakausjaostossa on tulossa oleva mittauslaitedirektiivi (MID). Siirtymäkauden suunnittelu on käyn- Toinen ajankohtainen aihe on paljon julkistakin keskustelua aiheuttanut rakennusten kosteusmittausten suotä työryhmien käsittelyyn, Harri Piltz pahoittelee. Hän uskoo tilanteen kuitenkin pienin askelin paranevan. 8 9

6 Toimintamme robiologian jaosto toimii pitkälti yksinään. Kaikilla jaostoilla on kuitenkin tunnettuutta tulee lisätä. taan johtaa herkemmin asiantuntijaavun etsimiseen, kääntymiseen esimer- yhteistyötä MIKESin kanssa, jonka asiantuntija-apu on monesti tarpeen. MIKESin ja MNK:n yhteistyö toimii hyvin. MIKESillä on itsellään erinomaisia asiantuntijoita ja jos ei ole, he tietävät, mistä apua voi etsiä. Vakausjaos- METROLOGIAN neuvottelukunnan tehtävät kiksi MIKESin tai muun asiantuntijata- tolla ei itsellään ole juurikaan yhteis- Metrologian neuvottelukunta toimii hon puoleen, Harri Piltz sanoo. työtä kansainvälisten tahojen kanssa, KTM:n, MIKESin ja TUKESin apuna mit- Aimo Pusan tavoin hän korostaa joten MIKESin hyvä kansainvälisten tayksiköistä ja mittanormaalijärjestel- metrologian opetuksen tärkeyttä. Mit- asioiden tuntemus on käytettävissäm- mästä annetun lain (1159/93) ja vakaus- taustuloksiin vaikuttavien tekijöiden me, Harri Piltz kuvaa kumppanuutta. lain (219/65) mukaisten metrologisten tuntemus olisi hyvä olla osa opetus- Uusi toimitalo lisää hänenkin mie- asioiden käsittelyssä. suunnitelmaa jo peruskoulun ala-as- lestään metrologian toimintaedellytyk- Neuvottelukunta jakautuu neljään teella, koska mittaaminen on oleelli- siä ja myös toiminnan uskottavuutta jaostoon, jotka käsittelevät neuvotte- nen osa arkipäiväämme. sekä kotimaassa että kansainvälisissä lukunnan puolesta alaansa koskevat Tietoisuuden lisääminen mittausprosessista kokonaisuudessaan lisää MIKESin asiantuntemusta tarvitaan yhteyksissä. Mittaaminen on niin tärkeä asia, että mittausympäristön tulee olla kunnossa. Miten mittauslaitteiden asiat. Jaostot ovat mittauspalvelujaosto, vakausjaosto, kemian ja mikrobiologian jaosto sekä työjaosto. Jaostoihin perus- myös terveen epäilyksen kasvua mit- Vakausjaostolla ja mittauspalvelujaos- voidaan muuten olettaa toimivan tetaan edelleen työryhmiä käsiteltävien taustuloksia kohtaan. Epäilys puoles- tolla on paljon yhteistä, kemian ja mik- moitteettomasti, hän kysyy. asioihin vaatimusten mukaisesti. Kemian ja mikrobiologian jaoston puheenjohtaja Katri Matveinen: Kemian metrologialla vielä lyhyt historia Keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa laatupäällikkönä toimiva Katri Matveinen on uusi tulokas MNK:n puheenjohtajistossa. Hän aloittaa ensimmäisen kolmivuotiskautensa tietoisena tehtävän haasteellisuudesta. Kemia ja mikrobiologia ovat suhteellisen uusia tieteenaloja, joissa metrologista mittausjärjestelmää on sovel- Mittausten luotettavuus ja jäljitettävyys painopistealueita. ton sekä sen työryhmien sihteerinä toimii MIKESin erikoissuunnittelija Tapio Ehder. vuuteen, jäljitettävyyteen ja mittausepävarmuuteen liittyvät tekijät. Koulutuksen ja tiedotuksen lisääminen edellä mainituista asioista on ensisijaisen tärkeää, Katri Matveinen toteaa. Hän mainitsee puheenjohtajakautensa tärkeäksi tavoitteeksi yhdessä MIKESin kanssa löytää kemian alalta sopimuslaboratorioita, joilla olisi halukkuutta metrologisen toiminnan kehit- Kemian ja mikrobiologian mittausten kansainvälinen järjestelmä noudattaa samoja periaatteita ja rakenteita kuin muukin metrologia. MIKES on vastuussa kansainvälisestä yhteistyöstä mittauspalvelujen ja metrologian alalla. Yksi toimintamme painopistealueista on kansainvälinen yhteistyö, jota teemme yhdessä MIKESin kanssa, Katri Matveinen sanoo. Metrologian neuvottelukunnan tehtävät on annettu asetuksessa 450/1994 ja ne ovat: 1) määritellä metrologiaa koskevia yleisiä suuntaviivoja 2) edistää mittausten varmentamista ja eri viranomaisten välistä yhteistyötä 3) seurata ja edistää metrologiaa koskevaa kansainvälistä yhteistyötä 4) seurata metrologista kehitystä ja tutkimusta 5) tehdä esityksiä ja aloitteita metrologisen tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoiminnan kehittämiseksi 6) valmistella ehdotuksia metrologiaa lettu. Siksi puheenjohtajan tehtävä on vaativa ja haasteellinen. Toivon, että puheenjohtajakaudellani jaoston toiminta on aktiivista, osallistuvaa ja kehittyvää, ja jaostomme omalta osaltaan edistää metrologian tunnettuutta, Katri Matveinen sanoo. Yhteistyö MIKESin kanssa on tiivistä ja uudella puheenjohtajalla onkin taustajoukkoina kokeneita asiantuntijoita. Kemian ja mikrobiologian jaos- Sopimuslaboratorioiden etsintä käynnissä Katri Matveinen korostaa kemiallisten ja mikrobiologisten mittausten tärkeää roolia yhteiskunnassamme. Niiden avulla saadaan tietoa mm. ihmisen terveydestä, hyvinvoinnista ja ympäristöstä, ja niihin liittyy aina myös merkittäviä taloudellisia näkökohtia. Kemian ja mikrobiologian metro- tämiseen ja ylläpitoon. Kemian metrologian opetuksen kehittäminen yliopistoissa ja korkeakouluissa on olennaista metrologisen tiedon edistämiseksi. EU:lla tärkeä rooli Vasta aloittaneella puheenjohtajalla on kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä Euroopan rikoslaboratorioiden yhteistyöelimessä ENFSIssä, jonka toiminnassa keskeisiä ovat myös mittauksiin Kemian ja mikrobiologian jaoston toiminnassa tulevat olemaan esillä sekä EU:n kemikaaliasetusehdotus että kemiallisia mittauksia koskevat EU-direktiivit. Jaosto pyrkii tuomaan mm. metrologista näkemystä kemikaalilainsäädännön soveltamiseen Suomessa. Jaostonsa suurimmaksi haasteeksi Katri Matveinen nimeää toiminnan tuloksellisuudelle asetettujen tavoitteiden täyttämisen. Suurin ilonaihe on koskeviksi säännöksiksi 7) antaa lausuntoja ja toimia asiantuntijana metrologiaa koskevissa asioissa 8) tehdä muita metrologiaa koskevia aloitteita 9) hoitaa muut kauppa- ja teollisuusministeriön sekä mittatekniikan keskuksen ja turvatekniikan keskuksen antamat valmistelutehtävät ton jäsenenä on MIKESin metrologian- logian kehittämisessä tärkeinä paino- ja niiden luotettavuuteen liittyvät kysy- hänen mielestään työskentely aktiivi- yksikön johtaja Heikki Isotalo ja jaos- pistealueina ovat mittausten luotetta- mykset. sessa asiantuntijaryhmässä

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005 MIKES siirtyy uuteen aikaan 1 2005 Sisältö 3 4 8 Pääkirjoitus......................................... 3 4 MIKES oleellinen osa Otaniemen tiedeyhteisöä............

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011. MIKESin toimintavuosi 2010. Kemia osa hyvää elämää. Akkreditoinnit ylläpitävät laatua

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011. MIKESin toimintavuosi 2010. Kemia osa hyvää elämää. Akkreditoinnit ylläpitävät laatua Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011 MIKESin toimintavuosi 2010 Kemia osa hyvää elämää Akkreditoinnit ylläpitävät laatua 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011 SISÄLTÖ 1/2011 8 12

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014 MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa 1 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 l 2014 SISÄLTÖ 1/2014

Lisätiedot

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot

J7/2006. Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011. Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus

J7/2006. Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011. Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus J7/2006 Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011 Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus Espoo 2006 Julkaisu J7/2006 Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen

Lisätiedot

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2011 Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Loistavia tuloksia EMRP-hankkeissa Akkreditoinnin merkitys kasvaa 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 SISÄLTÖ

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 1 Toimintakertomus 2006 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. JOHDON KATSAUS VUODEN 2006 TOIMINTAAN... 2 1.2. VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1

Lisätiedot

Uusi päästökauppakausi - uudet vaatimukset Läpimurto sähkön siirron mittauksissa Tarkka aika - mitä se on?

Uusi päästökauppakausi - uudet vaatimukset Läpimurto sähkön siirron mittauksissa Tarkka aika - mitä se on? Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2013 Uusi päästökauppakausi - uudet vaatimukset Läpimurto sähkön siirron mittauksissa Tarkka aika - mitä se on? 1 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 2 l 2013

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

PAKETTI BOLOGNESE II Sisällys: 3 Lukijalle: Ammattikorkeakoulut kansainvälistyvät - ja sinä voit olla vaikuttajana prosessissa! 4 Bolognan tavoitteet 5 Opiskelijoiden osallistuminen on tärkeää 6 Opintopisteet

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös Johtokunta hyväksynyt 8.3.2013 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 2 1.2.1

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ

Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ 2 SISÄLTÖ 3 Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Lisätiedot

1.1. JOHDON KATSAUS...1

1.1. JOHDON KATSAUS...1 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös vuodelta 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2012 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1. JOHDON KATSAUS...1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS...2

Lisätiedot

Standardien hyödyntäminen teollisuuden mittauksissa

Standardien hyödyntäminen teollisuuden mittauksissa J2/2010 Standardien hyödyntäminen teollisuuden mittauksissa Loppuraportti Sari Saxholm, Björn Hemming, Veli-Pekka Esala, Ilkka Palosuo Mittatekniikan keskus Espoo 2010 Julkaisu J2/2010 Standardien hyödyntäminen

Lisätiedot

Standardien hyödyntäminen teollisuuden mittauksissa

Standardien hyödyntäminen teollisuuden mittauksissa J2/2010 Standardien hyödyntäminen teollisuuden mittauksissa Loppuraportti Sari Saxholm, Björn Hemming, Veli-Pekka Esala, Ilkka Palosuo Mittatekniikan keskus Espoo 2010 Julkaisu J2/2010 Standardien hyödyntäminen

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report

Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report 2001 Sisällysluettelo Innehåll Contents Vuosikertomus 3 30 Lyhyesti 4 Ylijohtajan katsaus 6 Henkilöstö 8 Toimintaympäristö 10 Muuttuvat viestintämarkkinat 10 Viestinnän

Lisätiedot

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Sirpa Janhonen, Anneli Sarja MONTA Mare Rantaniemi & Kyösti Kurtakko (toim.) TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Yhteistyömuotoja yläkoululaisen elämänhallinnan

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto 16.10.2012 VPSolutio

Lisätiedot

Kaupasta kumppanuuteen

Kaupasta kumppanuuteen SITRAN RAPORTTEJA Suomella ei ole varaa olla sijoittamatta Venäjään, toteaa strategiatyöryhmä. Venäjän positiivinen talouskasvu ja hyödyntämätön potentiaali tarjoavat Suomen taloudelle erinomaisia uusia

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Reviisori1/2008. värikästä. ja ihmisläheistä. Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on. Syntyyko t&krahoituksella. tulosta?

Reviisori1/2008. värikästä. ja ihmisläheistä. Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on. Syntyyko t&krahoituksella. tulosta? Reviisori1/2008 Marjatta Kimmonen: Tilintarkastus on värikästä ja ihmisläheistä Syntyyko t&krahoituksella tulosta? Tavoitteena yhteentoimiva valtionhallinto Poskisuudelmia ja kansainvälisiä konflikteja

Lisätiedot

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 1 Sisällysluettelo 2. Sääntelytehtävät... 4 2.1. Vakuutukset... 4 2.2. Ammatilliset lisäeläkkeet... 5

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2007

Projektitoiminta 2/2007 Projektitoiminta 2/2007 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIT JOHTAMISESSA 8 Projektiviidakossa hyvin suunniteltu reitti ja oikeat työvälineet ovat elinehtoja 12 TEKES valmistelee

Lisätiedot