Mitä akkreditointi edellyttää kalibrointien jäljitettävyydeltä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä akkreditointi edellyttää kalibrointien jäljitettävyydeltä?"

Transkriptio

1 Mitä akkreditointi edellyttää kalibrointien jäljitettävyydeltä? FINAS-päivä Risto Suominen

2 Kalibroinneista akkreditointivaatimuksina käytettävissä standardeissa SFS-EN ISO/IEC 17025: Mittausten jäljitettävyys Yleistä Kaikki testauksissa ja/tai kalibroinneissa käytettävät laitteistot mukaan lukien sellaiset oheismittauksiin (esim. ympäristöolot) käytettävät laitteistot, joilla on merkittävä vaikutus testaus-, kalibrointi- tai näytteenoton tulosten tarkkuuteen tai kelpoisuuteen, tulee kalibroida ennen käyttöönottoa. Laboratoriolla tulee olla ohjelma ja menettelytapa sen laitteistojen kalibroimiseksi. HUOM. Kyseisen ohjelman tulisi käsittää järjestelyt mittanormaalien, mittanormaaleina käytettävien referenssimateriaalien kuten myös testauksessa ja kalibroinneissa käytettävien mittauslaitteiden valitsemista, käyttöä, kalibrointia, tarkistamista ja toimintakunnon seurantaa ja ylläpitoa varten.

3 Kalibroinneista akkreditointivaatimuksina käytettävissä standardeissa SFS-EN ISO/IEC 17025: Kalibrointi Kun käytetään laboratorion ulkopuolisia kalibrointipalveluja, mittausten jäljitettävyys tulee varmistaa käyttämällä sellaisten laboratorioiden kalibrointipalveluja, jotka pystyvät osoittamaan pätevyytensä, mittauskykynsä ja jäljitettävyyden. SFS-EN ISO/IEC 17020: Mittauslaitteet, joilla on merkittävä vaikutus tarkastuksen tuloksiin, on kalibroitava tarvittavin osin ennen käyttöönottoa sekä laaditun ohjelman mukaisesti käyttöönoton jälkeen

4 SFS-EN ISO/IEC (kliiniset laboratoriot) Laitteiden kalibrointi ja metrologinen jäljitettävyys Metrologinen jäljitettävyys on varmistettava ylemmällä metrologisella tasolla olevaan vertailumateriaaliin tai vertailumenettelyyn (referenssimenetelmä). SFS-EN ISO/IEC (vertailumittausten järjestäjät) Assigned values Proficiency testing schemes in the area of calibration shall have assigned values with metrological traceability, including measurement uncertainty For proficiency testing schemes in areas other than calibration, the relevance, needs and feasibility for metrological traceability and associated measurement uncertainty of the assigned value shall be determined by taking into account specified requirements of participants or other interested parties, or by the design of the proficiency testing scheme.

5 MITTAUSTULOKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Kohde Kalibrointi & Jäljitettävyys Menetelmä Laitteisto Ympäristöolot Mittaaja

6 JÄLJITETTÄVYYS (Traceability) Mittaustuloksen tai mittanormaalin yhteys ilmoitettuihin referensseihin, yleensä kansallisiin tai kansainvälisiin mittanormaaleihin, sellaisen aukottoman vertailuketjun välityksellä, jossa on ilmoitettu kaikkien vertailujen epävarmuudet SFS-OPAS 99 (SFS 3700)

7 LAITTEIDEN JÄLJITETTÄVÄLLE KALIBROINNILLE OMINAISTA Yhteys SI-mittayksiköihin katkeamaton vertailuketjun avulla Kalibrointitodistus (kansallisen/akkreditoidun laboratorion) Kalibroinnin suorituksen pätevyys Dokumentoidut kalibrointimenetelmät (ohjeet) Tunnettu mittausepävarmuus Suunnitelmalliset uudelleenkalibroinnit (kalibrointiohjelma) Dokumentointi (tulokset, kalibrointitodistus) Arvioitu ja osoitettu pätevyys

8 MITÄ HYÖTYÄ JÄLJITETTÄVYYDESTÄ? Mittaustulokset ovat vertailukelpoisia Eri paikoissa Eri laitteilla Koko maailmassa Edellytyksenä mittaustulosten vastavuoroiselle hyväksynnälle

9 KALIBROINTI (Calibration) Toimenpiteet, joiden avulla spesifioiduissa olosuhteissa saadaan mittauslaitteen tai mittausjärjestelmän näyttämien tai kiintomitan tai vertailuaineen edustamien suureen arvojen ja vastaavien mittanormaaleilla toteutettujen arvojen välinen yhteys SFS-OPAS 99 (SFS 3700)

10 MITÄ HYÖTYÄ KALIBROINNISTA? Laitteiden toimintakunto varmistetaan Tiedetään kuinka paljon mittaukseen käytetty laite näyttää väärin Kalibrointi on osa tulosten oikeellisuuden varmistamista

11 KALIBROINTITODISTUKSEN SISÄLLÖN HYÖDYNNETTÄVYYS Kuvaus menetelmästä Tieto käytetyistä mittauslaitteista Jäljitettävyys, osoitettu pätevällä todistuksella Ympäristöolot Mittaustulos Mittausepävarmuus

12 Spesifikaationmukaisuustodistus ILAC P14:01/2013 ILAC Policy for Uncertainty in Calibration Jos annetaan sellainen spesifikaationmukaisuustodistus, jossa ei ole ilmoitettu tuloksia (on joissain tilanteissa tarkoituksenmukaista): 6. ILAC Policy on Statement of Uncertainty of Measurement on Calibration Certificates By exception, and where it has been established during contract review that only a statement of compliance with a specification is required, then the measured quantity value and the measurement uncertainty may be omitted on the calibration certificate (edellyttää varmistusta sopimuskatselmuksessa, että tuloksia ei tarvitse ilmoittaa). The following shall however apply: The calibration certificate is not intended to be used in support of the further dissemination of metrological traceability (i.e. to calibrate another device) (ei voida käyttää kalibroinnissa jäljitettävyyden varmistamiseen)

13 Mistä jäljitettäviä kalibrointeja saa? ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results (ILAC P10:01/2013) Ensisijaiset vaihtoehdot: Kansalliset mittanormaalilaboratoriot Kuuluminen CIPM MRA-sopimukseen Akkreditoidut kalibrointilaboratoriot Akkreditointi tehty MRA- tai MLA-sopimukseen kuuluvan akkreditointielimen toimesta Mikäli edellä mainittuja vaihtoehtoja ei ole saatavilla, niin: Akkreditointielimen on arvioitava, miten laboratorio on todennut ulkopuolisen kalibrointien tarjoajan kalibrointien jäljitettävyyden kelpoisuuden

14 KALIBROINNIN HIERARKIA (Jäljitettävyysketju) KMLlaboratorio Akkreditoitu kalibrointilaboratorio (referenssinormaali) Kalibrointikeskus (Yrityksen referenssinormaali) Sisäinen kalibrointipaikka Käyttönormaali (työnormaali) YRITYKSEN MITTAUSLAITTEET Kansallinen metrologinen järjestelmä TUOTTEET In-house -kalibroinnit

15 MITTAUSEPÄVARMUUS JA JÄLJITETTÄVYYS Kansallinen mittanormaali Referenssinormaali Käyttönormaali (referenssinormaali) Mittauslaitteet Kansallinen mittanormaalilaboratorio Akkreditoitu kalibrointilaboratorio Akkreditoitu kalibrointilaboratorio/ (Yrityksen referenssilaboratorio) Yrityksen eri toimihaarat mittausepävarmuus

16 Olisi hyvä tunnistaa ja määritellä Mikä on kalibroinnin merkitys toiminnassa? Miten kalibroinnin merkitys sisäistetään? Mitkä laitteet kuuluvat kalibroinnin piiriin? Miten kalibroinnit toteutetaan? systemaattisuus, vastuut, kalibrointiväli, kalibroijan pätevyys, tallenteet Miten kalibrointien jäljitettävyys varmistetaan? Mitä mittausepävarmuudessa on otettu huomioon?

17 Jäljitettävä kalibrointi Mittalaite Sisäinen kalibrointi ja/tai toimintakunnon tarkistus

18 Toimielimen omien laitteiden kalibrointi omilla resursseilla ( In-house -kalibroinnit) ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results (ILAC P10:01/2013) In-house kalibroinnit sisällytetään arviointiin Periaatteessa samat vaatimukset kuin toimielimen ulkopuolelta hankittavissa kalibroinneissa (ISO/IEC 17025: ) Yhteys SI-mittayksiköihin ja katkeamaton vertailuketju Dokumentointi (kalibroinnin ohjeistus ja kalibrointitulosten kirjaaminen) Kalibroinnin suorituksen pätevyys Mittausepävarmuus (EA-4/02:n mukaisuus) Suunnitelmalliset uudelleenkalibroinnit (kalibrointiohjelma) Kalibrointien laadunvarmistus (stabiiliusseuranta) Osana toimielimen laatujärjestelmää ja sisäistä auditointia

19 In-house -kalibrointien osalta olisi hyvä tunnistaa ja määritellä Onko kyseessä todellinen kalibrointi vai onko kyseessä tarkistus tms.? Miten kalibrointiin käytetyt mittalaitteet on kalibroitu (jäljitettävyys)? Miten kalibroijat on perehdytetty/pätevöitetty? Ovatko kalibroijat oikeasti toimielimen omia resursseja? Miten kalibrointien tekeminen on ohjeistettu? Miten kalibroinnin ympäristöolosuhteet on otettu huomioon? Miten mittausepävarmuuslaskelmat on laadittu ja mikä on laskelmien realistisuus? Miten kalibrointitulokset raportoidaan (mittausepävarmuuden ilmoittaminen jne.)?

20 Toimielimen omien laitteiden kalibrointi omilla resursseilla ( In-house -kalibroinnit) Akkreditointivaatimukset In-house kalibroinneille ovat periaatteessa samat kuin toimielimen ulkopuolelta hankittavissa kalibroinneissa. Kalibroinnin pätevyysvaatimuksena ei kuitenkaan ole akkreditointi. Yhteys SI-mittayksiköihin Katkeamaton vertailuketju Mittausepävarmuus (EA-4/02:n mukaisuus) Dokumentointi (kalibroinnin ohjeistus ja kalibrointitulosten kirjaaminen) Kalibroinnin pätevyys Suunnitelmalliset uudelleenkalibroinnit

21 VARMENNETTU VERTAILUAINE (Certified reference material) SFS-OPAS 99 (SFS 3700) Vertailuaine, jota seuraa todistus ja jonka yksi tai useampi ominaisarvo on varmennettu menettelyllä, jossa syntyy jäljitettävyys sen mittayksikön tarkkaan toteutukseen, jonka suhteen ominaisarvo on ilmaistu ja jossa kullekin varmennetulle arvolle annetaan tiettyä luottamustasoa vastaava epävarmuus. Vertailuaineesta on osoitettava - homogeenisuus - stabiilius - luotettava valmistus.

22 Referenssimateriaalien jäljitettävyys Kansalliset mittanormaalilaboratoriot Sertifioitu referenssimateriaali, joka on mainittu BIPM KCDB Akkreditoidut (ISO Guide 34) referenssimateriaalien valmistajat ILAC-tasolla ei ole vielä MRA-sopimusta. Alueellisella tasolla vain APLAC:ssa on MLA-sopimus Sertifioitu referenssimateriaali, joka on mainittu JCTLM:n tietokannassa Muut vaihtoehdot ovat kriittisiä tarvikkeita, joiden kelpoisuuden laboratorion tulee osoittaa

23 Lyhenteet: ILAC: International Laboratory Accreditation Cooperation APLAC: Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation MRA / MLA: Mutual Recognition Arrangement / Multilateral Agreement BIPM: Bureau International des Poids et Mesures CIPM: Comité International des Poids et Mesures KCDB: Key comparison database JCTLM: Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at

Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at TLT-info 1/2004 Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Terveydenhuollossa käytettävät muut kuin itsetoimivat vaa at vaatimukset

Lisätiedot

J7/2006. Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011. Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus

J7/2006. Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011. Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus J7/2006 Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011 Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus Espoo 2006 Julkaisu J7/2006 Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen

Lisätiedot

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2011 Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Loistavia tuloksia EMRP-hankkeissa Akkreditoinnin merkitys kasvaa 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 SISÄLTÖ

Lisätiedot

2.1 Kannettavien mittarien laatuvaatimukset 5 2.2 Mittarin vastuuhenkilö 5

2.1 Kannettavien mittarien laatuvaatimukset 5 2.2 Mittarin vastuuhenkilö 5 OHJE VAL 4 / 14.10.2008 Kannettavien säteilymittarien laatu- ja tarkastusvaatimukset 1 Jo h d a n t o 5 2 Kannettavat mittarit säteilyvalvonnassa 5 2.1 Kannettavien mittarien laatuvaatimukset 5 2.2 Mittarin

Lisätiedot

Chain of custody of forest-based products Guidance for use Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta Ohjeita käytölle

Chain of custody of forest-based products Guidance for use Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta Ohjeita käytölle PEFC GUIDE PEFC GD 2001:2011 Issue 1 versio 1 22.6.2011 Chain of custody of forest-based products Guidance for use Metsäperäisten tuotteiden alkuperän hallinta Ohjeita käytölle Tämä asiakirja (30.11.2011)

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta ICH E 6 OHJE HYVÄN KLIINISEN TUTKIMUSTAVAN NOUDATTAMISESTA Step 4, konsolidoitu ohje 1.5.96 Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta (CPMP/ICH/135/95) Siirto CPMP:lle heinäkuussa 1996 CPMP:n

Lisätiedot

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS Diplomityö Tarkastaja: Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 OSA IV Menetelmät ja laadunvarmistus SISÄLLYS 13 Menetelmien ja tulosten luotettavuuteen vaikuttavat tekijät...81 14 Näytteenotto...83 14.1 Pintavesinäytteenotto

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1158/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuustodistusten saamista

Lisätiedot

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta MIKES TKK Mittaustekniikka Laurén Janne Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi Diplomityö, joka

Lisätiedot

Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu

Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu Jenni Laitinen Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu Aducate Reports and Books 21/2011 Aducate Centre for Training and Development JENNI LAITINEN Betonirakenteisten

Lisätiedot

Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet. Outi Kauppinen Kustannusasioiden NCP 20.5.2015

Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet. Outi Kauppinen Kustannusasioiden NCP 20.5.2015 Aina mun pitää budjetoida: H2020-talousasioiden perusteet Outi Kauppinen Kustannusasioiden NCP 20.5.2015 Ohjelma 13:00-14:15 Perusteet: mm. hyväksyttävät kustannukset, komission rahoitus, maksut, budjettimuutokset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys Merkittävä uudistus standardiin ISO 9001 tekeillä Markku Ahlberg A-Quality Oy Standardia ISO 9001 ollaan uudistamassa neljättä kertaa. Vuonna 2015 ilmestyvä uusi versio standardista ei ole vain päivitys

Lisätiedot

Mittaustarkkuus = Mitatun arvon ja todellisen (oikeana pidettävän) arvon yhtäpitävyys.

Mittaustarkkuus = Mitatun arvon ja todellisen (oikeana pidettävän) arvon yhtäpitävyys. 7.5.2015 HAKKUUKONEEN MITTAUSTARKKUUDEN YLLÄPITO -OHJE 1. TARKOITUS Ohjeen tarkoituksena on määritellä periaatteet ja toimenpiteet, joilla varmistetaan mittaustarkkuus hakkuukonemittauksessa. Ohjeessa

Lisätiedot

Yhteis-/kaksoistutkintojen suunnittelu ja toteuttaminen

Yhteis-/kaksoistutkintojen suunnittelu ja toteuttaminen heinäkuu 2010 Yhteis-/kaksoistutkintojen suunnittelu ja toteuttaminen Yhteistutkintojen ja kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavien koulutusohjelmien kehittäminen on tärkeä osa korkeakoulujen kansainvälistä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma Lauri Juurijoki VIRANOMAISNÄKEMYKSET TURVALLISUUSJOHTAMISESTA Merikapteenin työ 2010 2 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on osa Kymenlaaksossa toteutettua

Lisätiedot

LIITE A5 II. Merityösertifikaatti

LIITE A5 II. Merityösertifikaatti 140 52/2013 LIITE A5 II Merityösertifikaatti (Huomio: tähän todistukseen on liitettävä merityöehtojen noudattamista koskeva ilmoitus) Perustuu merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen,, (jäljempänä

Lisätiedot

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot