KULTIN JÄSENKYSELY VUONNA 2000

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULTIN JÄSENKYSELY VUONNA 2000"

Transkriptio

1 KULTIN JÄSENKYSELY VUONNA 2000 Kultin jäsenkyselyyn vuonna 2000 vastasi kaikkiaan 61 lehteä. Kyselyn tarkoitus oli selvittää mm. jäsenlehtien ja niiden taustayhteisöjen taloudellisia ja inhimillisiä resursseja, lehtien laajuutta, jakelua, työllisyysvaikutusta ja ulkopuolisia ostopalveluita. Kyselyn toteutti Heikki Suominen. JÄSENKYSELYN YHTEENVETO Taustayhteisö Lehtien pääasiallisin kotipaikka on Helsinki ja muutkin lehdet ovat lähes yksinomaan Etelä-Suomesta. Neljäsosa lehdistä on ilmestynyt ensi kerran 1980-luvulla ja viidesosa 1990-luvulla ja niin ikään viidesosa 1970-luvulla. Jäseninä on myös lehtiä, jotka ovat alkaneet ilmestyä 1900-luvun ensi vuosina. Kymmenkunta kyselyyn vastanneesta lehdestä on alkanut ilmestyä välisenä aikana. 60 prosentilla lehden kustantajan tai taustayhteisön vuosibudjetti sijoittuu ja markan väliin. Kahdeksalla prosentilla vuosibudjetti ylittää puoli miljoonaa markkaa ja 28 prosentilla se on alle markkaa. Ilmestyminen, rakenne ja jakelu Lehdistä valtaosa ilmestyy neljästä kahdeksaan kertaa vuodessa. Yhdestä kolmeen kertaa ilmestyy neljä lehteä. Yksi lehti ilmestyy kuitenkin 50 kertaa vuodessa. Lehtien vuosittainen sivumäärä vaihtelee muutamasta kymmenestä tuhanteen. Kahdella kolmesta se on sivua. Lehtien painosmäärä ilmestymiskertaa kohti vaihtelee suuresti, muutamasta sadasta noin :een. Noin kolmasosalla lehdistä painosmäärä numeroa kohti on ja hieman tätä useammalla se on yli kappaletta. Kymmenesosalla painosmäärä on 500 kappaletta tai vähemmän. Lehtien vuosittainen sivumäärä vaihtelee muutamasta kymmenestä lähes tuhanteen. Suurimmalla osalla se on Lehtien tilaaja/jäsenmäärä vaihtelee hieman alle sadasta 8.000:aan. Puolilla vastaajista tilaajamäärä on välillä. Tavanomainen vuositilaus/jäsenmaksuhinta on 50 ja 150 markan välillä. Yksi lehti oli perustettu vain ilmaisjakelua varten. Markkinoinnin ja tiedonjakamisen tarkoituksessa suoritetun ilmaisen oheisjakelun merkitys on varsin suuri. Lähes 40 prosenttia lehdistä jakaa yli viidesosan lehdistään ilmaiseksi. Kirjastojen, tutkimuslaitosten ja oppilaitosten ymv. osuus tilaajista on varsin suuri. Lähes puolet lehdistä ilmoitti, että näiden osuus tilaajista on yli viidesosa. Lähes kaikilla lehdillä oli jo käytössä tai vähintään tulossa omat www-sivut. Yli puolet kaikista lehdistä on osittain tai kokonaan luettavissa ilmaiseksi internetissä. Tekijät Lehden tekemiseen on sitoutunut suuri määrä ihmisiä. Hieman yli puolet lehdistä ilmoitti, että niillä on yksi tai kaksi toimittajaa. Tämä tarkoittaa kuitenkin lähinnä vain toimittajia, joille maksetaan jonkinlainen säännöllinen tai epäsäännöllinen rahallinen

2 korvaus. Lehdistä lähes puolella on yli 16 avustajaa. Merkittävää on, että Kultti ry:n jäsenlehtien sisällön tuottamiseen osallistuu eri tavoin useita satoja henkilöitä. Valtaosa tekee lehteä palkatta talkoohengessä. Lehdet näyttävät kuitenkin polarisoituvan sen suhteen tehdäänkö lehteä palkallisena vaiko ilmaisena (talkoo)työnä. Polarisoituminen näkyy myös henkilöstökulujen osalta. Kolmasosa lehdistä käyttää palkkoihin ja palkkioihin alle markkaa vuodessa. Toisaalta yli reilusti yli kolmasosa käyttää niihin yli ja näistä muutama yli puoli miljoonaa markkaa. Taloushallinnon, kirjanpidon ja tilintarkastuksen kulut on lähes neljällä viidestä alle viisi prosenttia kaikista menoista eli useimmiten joitakin tuhansia markkoja. Useimmissa lehdissä maksetaan jonkinlainen summa yhdelle tai kahdelle henkilölle, mutta vielä viidesosassa lehtiä maksetaan usealle kymmenelle hengelle. Jos ne jaetaan avustajien määrillä kyse keskimäärin vain muutamista satasista vuodessa avustajaa kohden. Maksetut palkkasummat avustajille ovat pääosin varsin vaatimattomia. Myöskään (pää)toimittajille ei useimmissa lehdissä näyttäisi kovin paljon jäävän palkanmaksuun. Yli puolet lehdistä käyttää enintään markkaa vuodessa avustajien palkkioiden maksamiseen ja vain yhden käden sormilla lueteltava määrä yli markkaa. Lehdissä oli työskennellyt työllistettyjä oli kyselyn aikaan 12 henkilöä ja yksi oli ollut oppisopimuskoulutuksessa. Niillä lehdillä, joilla on työllistettyjä palveluksessaan, on heitä keskimäärin kaksi vuodessa. Talous Noin 40 prosentilla lehdistä vuosibudjetti on markkaa tai vähemmän. Viidesosalla se on markkaa. Kahdellatoista se on kuitenkin yli puoli miljoonaa markkaa. Noin kolmasosalla lehdistä henkilöstökulut ovat alle neljännes vuoden kaikista menoista. Kun tarkastellaan budjetin jakaantumista eri tulolajeittain voidaan nähdä seuraavaa. Avustusten (erityisesti opetusministeriö) osuus lehtien tuloista vaihtelee suuresti. Kolmasosa lehdistä saa 10 prosenttia tai vähemmän tuloistaan avustuksina. Toisaalta noin viidesosa saa yli puolet tuloistaan avustuksina. Osa lehdistä saa näin ollen vähän tai ei lainkaan avustuksia, kun taas osa rahoittaa toiminnastaan suurimman osan avustuksilla. Tämä ei riipu juurikaan lehtien budjettikoosta, siitä onko kyse taloudellisesti pienestä vai suuresta lehdestä, vaan muista syistä. Irtonumeromyynti lehden tuloista on useimmiten alle kymmenen prosenttia eikä se yhdelläkään lehdellä muodosta parhaimmillaankaan enempää kuin neljäsosaa tuloista. Irtonumeroiden myynnillä ei ole suurta merkitystä lehtien taloudelle. Jäsenmaksut muodostaa neljällä viidesosalla vain kymmenen prosenttia tuloista. Merkittävin tulonlähde on tilausmaksut, tosin jäsen- ja tilausmaksu on usein sama asia. Painokulut ovat lehtien suurin yksittäinen menoerä. Valtaosalla lehdistä painokulut ovat markan välillä. Neljäsosalla se on enintään markkaa. Yli puoli miljoonaa markkaa käytti painatukseen yksi kyselyyn vastanneesta.

3 Alihankinta Yli kaksi kolmasosa lehdistä ostaa ulkopuolisia palveluita lehden painatuksen ja postituksen lisäksi. Keskeisimmät ulkopuolisista hankinnoista olivat kirjanpito, taitto ja toimituksellinen aineisto. Palveluita ostettiin yleisesti myös taloudenhoitamiseen, tilaaja/jäsenrekisterin ja laskutuksen hoitamiseen, mainosmyyntiin, tietokone- ja toimistolaitteisiin sekä ohjelmiin, www-sivujen perustamiseen tai ylläpitämiseen sekä lehden jakelua (muun kuin postilaitoksen kautta), toimisto- ja varastotiloja varten. Lisäksi hankittiin (joskin edellisiä selvästi vähemmän) kielentarkastusta, graafista suunnittelua ja markkinointia. Toisesta näkökulmasta katsottuna vastaukset osoittavat kuitenkin myös sen, että merkittävä osa kaikesta lehden vaatimasta muusta kuin toimituksellisesta työstä tehdään lopulta omassa piirissä. Kultilta toivottiin varsinkin niihin toimintoihin, joita ostetaan ulkopuolelta. Näitä olivat erityisesti lehtien tilauspalvelu, mainosmyyntiin liittyvä yhteispalvelua sekä tili-, kirjanpito- ja taittopalvelut. Lehtitukien muutokset Opetusministeriön myöntämää aikakauslehtitukea maksettiin ,00 markkaa vuonna Verrattuna vuoteen 2000 tukisummaa kasvattivat seuraavat lehdet: Ad Lucem, Bohemia, Diakonia, Eväspaperi, Friiti, Lastenmaa, Lehtiset, Music & Mission, Kaltio, Kotimaa, Kulttuurivihkot, Kääntäjä-Översättaren, Pro Estonia, Romano Boodos, Rondo, Rumba, Sulasol, Taide, Tekniikan Waiheita-Teknik i tiden, Uusi Toivo/Sininen Aalto lehdet, Vegaia ja Voima. Lisäksi tukea edellisvuoteen verrattuna kasvattivat Kiiltomato ja www-unikankare (www-sisältötuotantoon), Kultti (jakelukanavien kehittämiseen) ja kirjastojen ostotuki. Uusia hakijoita oli kaikkiaan 62, joista 19 sai tukea. Uusia tukea saavia lehtiä olivat Aakusti, Asuminen ja yhteiskunta, Deutsch Evangelisch in Finnland, Elämä ja Valo, Esperantolehti, Hiljaisuuden Ystävät, Ihmisoikeusraportti, Impose, Inkeriläisten viesti, Lumooja, Luontokuva, Lähde, Missionstandaret, Repliikki ja Sändebrevet, U.C (Universal Colours). Www-sisältötuotantoon saivat tukea ensi kertaa Kiiltomato, Teatteri-lehti (myös näytelmäjulkaisusarjaan) ja se. Uusista ja vanhoista hakijoista ilman tukea jäi 62 lehteä. Lehtitukea vähennettiin seuraavilta: Muoto, niin & näin, Kulttuurintutkimus, Peili, Peilikuva-Spegelbild, Ruumiinkulttuuri, Synkooppi, Teatteri, Uusi Nainen sekä Kultti ry:n toimipisteen toiminta. Aiemmin tuetuista lehdistä tukea eivät enää vuonna 2001 saaneet An-Nur Valo, Askel, Astra Nova, Finsk Tidskrift, Ortodoksinen kulttuuri, Horisont, Image, Kylväjä ja Kyrkans Ungdom Människovännen. Johtopäätöksiä Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto ry:n jäsenlehtien sisältötyöhön osallistuu useita satoja henkilöitä. Lehtien tekijät ovat usein moniosaajia toimien yli ammatillisten rajojen. Lehdet voisivat periaatteessa toimia monin tavoin osaamis- ja oppimispaikkoina ja työllistäjinä mikäli lehdillä olisi siihen taloudellinen mahdollisuus, esimerkiksi oppisopimus- ja työllistämistukijärjestelmien kautta. Suuri osa lehdistä toimii talkoopohjalta. Silloinkin kun lehdet maksavat säännöllisiä palkkoja tai satunnaisia palkkioita, summat ovat varsin pieniä ja talkootyöllä on tällöinkin suuri

4 merkitys. Muutamat lehdet toimivat ammatillisesti siinä mielessä, että ne kykenevät maksamaan kohtuullista tai ainakin minimikuukausipalkkaa yhdelle tai kahdelle toimittajalle sekä palkkioita avustajille. Painatus- ja postituskulut ovat merkittävä menoerä lehdille. LIITETAULUKOT Perustietoa Taulukko 1. Kustantajan vuosibudjetti sisältäen lehden budjetin (N = 47). Mk Lehtiä % Alle yli Taulukko 2. Lehden ensimmäinen ilmestymisajankohta (N = 53). Vuosikymmen Lehtiä % 1990-luku luku luku luku luku luku luku luku luku luku 4 Taulukko 3. Lehden painosmäärä numeroa kohti (N = 50). Painosmäärä Lehtiä % 500 tai alle

5 Lehtien jakelu Taulukko 4. Lehtien normaali tilaushinta (N = 58). Tilaushinta mk Lehtiä % Alle Yli YHTEENSÄ 99 % Taulukko 5. Onko lehdellä omat www-sivut (N = 58). Ei 14 % On 69 % Suunnitteilla 17 % Lehtien tekijät Taulukko 6. Lehden toimittajien lukumäärä (vain suuntaa-antava, vrt. esim. "toimittajuuden" eri tulkinnat), (N = 56). Toimittajia Lehtiä % Yli 7 9 Taulukko 7. Muiden kuin vakinaisen henkilöstön palkat ja palkkiot mk / vuosi (N = 48). Mk Lehtiä % Ei makseta mitään 35 Enintään Yli

6 Taulukko 8. Arvio talkootyön osuudesta prosentteina kaikesta lehden toimittamiseen ja hallinnoimiseen liittyvästä työstä (N = 44). Talkootyö % Lehtiä % Taulukko 9. Palvelut joita lehti ostaa ulkopuolisilta alihankkijoilta painatuksen ja postituksen lisäksi. Lehdet jotka vastasivat 41 Näistä "ei mitään" vastauksia 3 Tyhjiä 20 Palveluita, joita nämä (38) lehteä ostavat: Lehtiä Toimituksellinen aineisto 18 Taitto 19 Kirjanpito 25 Taloudenhoito 6 Tilaajarekisterin/laskutuksen hoito 8 Markkinointi 1 Mainosmyynti 10 Tietokone- ja oheislaitteiden 12 sopimukset Tietokoneohjelmien sopimukset 1 www-sivujen perustaminen/ylläpito 10 Lehden jakelu (muu kuin Postilaitos) 7 Toimistotilat 13 Varastotilat 7 Lehtien talous Taulukko 10. Lehden vuosibudjetti (N = 55). Markkaa Lehtiä % alle

7 Taulukko 11. Lehden avustukset (esim. OPM) % lehden tuloista (N = 52). % tuloista Lehtiä % Taulukko 12. Lehden tulot (100 %) jakaantuminen budjetissa eri tulolajeittain (N = 49). % tuloista Avustukset Tilauks Irtonrot Ilmoitukset Jäsenmaksut Muut et YHTEENSÄ 99 % 100 % 100 % 99 % 100 % 100 % Taulukko 13. Lehden henkilöstökulut (palkat, palkkiot) vuodessa, mk (N = 51). Palkkiot mk Lehtiä % Yli Taulukko 14. Mitä palveluita haluaisitte saada Kultin kautta (N = 59). Palvelu Mainintojen lkm Tilauspalvelua 37 Mainosmyyntiin liittyvää 26 yhteispalvelua Tili- ja kirjanpitopalvelua 10 Oman alan palvelua (taitto, 12 mainosmyynti ymv. MAININTOJA YHTEENSÄ 85

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus

Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus Viestinnän ammattilaiset 2011 -tutkimus PROCOM - VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY VIESTINNÄN ASIANTUNTIJOIDEN AMMATTIJÄRJESTÖ VIESTI RY JULKISEN ALAN TIEDOTTAJAT RY KIRKON TIEDOTUSKESKUS SUOMEN IR-YHDISTYS

Lisätiedot

Yksinyrittäjätuen vaikuttavuuden ja toimivuuden arviointi

Yksinyrittäjätuen vaikuttavuuden ja toimivuuden arviointi Yksinyrittäjätuen vaikuttavuuden ja toimivuuden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 18/2011 satu aaltonen jarna heinonen katri luomala Yksinyrittäjätuen vaikuttavuuden ja

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Kalastusalueiden kyselyn tulokset Tuire Mäki Jyväskylän yliopisto Taloustieteen tiedekunta 7.10.2008 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1

Lisätiedot

Yt-lakikysely YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA

Yt-lakikysely YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Yt-lakikysely YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA 1 ESIPUHE Yhteistoimintalain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.7.2007. Yt-lain soveltamisala laajeni vuoden 2008 alusta lähtien koskemaan myös 20 29 henkilöä työllistäviä

Lisätiedot

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Julkaisija Vantaan kaupunki 2013

Lisätiedot

VOIMA.FI YHTEISKUNNALLISTEN KULTTUURISIVUSTOJEN JOUKOSSA

VOIMA.FI YHTEISKUNNALLISTEN KULTTUURISIVUSTOJEN JOUKOSSA VOIMA.FI YHTEISKUNNALLISTEN KULTTUURISIVUSTOJEN JOUKOSSA Hannele Huhtala Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Medianomi (AMK) Viestinnän koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Huhtala,

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2010

Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2010 Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2010 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220101283 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 10, 02100 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008. Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Marika Koramo TAITEEN PERUSOPETUS 2008 Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007 2008 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 978-952-13-3976-9

Lisätiedot

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Maarit Manninen Säätiöt Suomessa Cuporen julkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

M I K K O G R Ö N L U N D

M I K K O G R Ö N L U N D KIRJAILIJOIDEN TALOUDELLINEN ASEMA SUOMESSA 25 M I K K O G R Ö N L U N D T O U K O K U U 2 6 Sisällys Tiivistelmä 3 1 Tutkimuksen tarkoitus ja taustat... 6 2 Vastausaste sekä vastaajajoukon taustatiedot

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 18/2011. Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat 2010 velkajärjestely tuomioistuimessa vai muu apu?

OPTL. Verkkokatsauksia 18/2011. Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat 2010 velkajärjestely tuomioistuimessa vai muu apu? OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Elisa Valkama Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat 2010 velkajärjestely tuomioistuimessa vai muu apu? Verkkokatsauksia 18/2011 Sisällys Tiivistelmä 1 1 Johdanto 2 2

Lisätiedot

Tieteelliset seurat. 1. Minkälainen merkitys omalla julkaisutoiminnalla on seurallenne?

Tieteelliset seurat. 1. Minkälainen merkitys omalla julkaisutoiminnalla on seurallenne? 1 KYSELYTUTKIMUS Syyskuussa 2003 lähetettiin kyselykaavakkeet kaikille noin 70:lle vaihtokeskuksen vaihtotoimintaan osallistuvalle kotimaiselle seuralle ja julkaisijayhteisölle sekä 30:lle ulkomailta saapuvia

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2012

Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2012 Freelancereiden työmarkkinatutkimus 2012 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220103580 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 10, 02100 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön.

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

SJL:n työmarkkinatutkimus 2014

SJL:n työmarkkinatutkimus 2014 SJL:n työmarkkinatutkimus 2014 Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Työnro: 220104650 TNS Gallup Oy, Miestentie 9 C, 02100 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Kaksi kolmasosaa suomalaisista on verkkokaupan asiakkaita Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti. Internetin käyttäjien osuus

Lisätiedot

TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 20. PEKKA OESCH Yritysten tuki taiteille 1996

TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 20. PEKKA OESCH Yritysten tuki taiteille 1996 Yritysten tuki taiteille 1996 Selvityksessä tarkastellaan suomalaisten yritysten taiteen rahoitusta 199-luvun keskivaiheen taloudellisen nousukauden aikana. Selvitys on sarjassaan viides kolmen vuoden

Lisätiedot

cupore Vapaan kentän jäljillä Tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä

cupore Vapaan kentän jäljillä Tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä cupore Vapaan kentän jäljillä Tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä Anu Oinaala ja Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

Opintolainojen takaisinmaksuongelmat

Opintolainojen takaisinmaksuongelmat Tuula Toikka Opintolainojen takaisinmaksuongelmat Rekisteriselvitys vuosien 2001 2003 aikana valtion takausvastuunsa perusteella maksamista lainoista Kela Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 36/2004

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS 1 7.4.2015 KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS Sisällysluettelo 1. Yleistä s. 2 2. Valtionosuus s. 2 3. Palvelujen järjestämistapa Lohjalla ja 16 muussa kaupungissa

Lisätiedot

cupore Valtionosuusorkestereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusorkestereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusorkestereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 15 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 HELSINGFORS Tel: (09) 686 6120 KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Kuntaliitto Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUT

TALOUSHALLINNON PALVELUT TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI JOULUKUU 2002 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 0. SAATTEEKSI 3 1. TIIVISTELMÄ 4 2. TOIMIALAN MÄÄRITTELY JA SISÄLTÖ 6 2.1. Toimialan kuvaus ja rajaus 6 2.2.

Lisätiedot