TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE"

Transkriptio

1 K A A K K O I S - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PL 1023, Kauppamiehenkatu KOUVOLA Puhelin (05) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(44) Nro A 1118 Dnro 0401Y Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. Päätös anomuksesta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Karjalantie LAPPEENRANTA LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA ASIAN VIREILLETULO Joutsenon kunnan Kukkuroinmäen alueella sijaitseva aluejätekeskus, jonka toimintaan kuuluu kuivajätteen laitosmainen käsittely, biojätteen laitosmainen kompostointi, rakennus- ja muiden hyötyjätteiden varastointi ja käsittely, kotitalouksissa syntyvien ongelmajätteiden välivarastointi, pilaantuneiden maiden käsittely sekä pysyvän jätteen, tavanomaisen jätteen ja ongelmajätteiksi luokiteltavien pilaantuneiden maiden kaatopaikkakäsittely. Joutsenon kunnan seuraavien kylien tilat tai osa tilasta Hyvättilän kylä 35:4, 35:8 Parjalan kylä tila 1:63, Karhulan kylä tilat 1:13, 1:15, 1:19, 1:20, 1:21, 1:23, 1:31, 1:32, 2:18, 2:19, 2:27, 2:31, 2:34, 2:36, 2:39, 3:12, 3:23, 3:6 Kähärilän kylä tilat 1:26, 1:24, 1:35, 1:36 Aluejätekeskuksen sijainti ja toimintojen sijoittuminen alueelle on esitetty karttaliitteessä 1. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1. momentin kohta 4 ja 2. momentti, ympäristönsuojeluasetuksen 43 :n kohta 20. Ympäristönsuojeluasetuksen 6 :n 1. momentin kohta 12a, 12d. Ympäristölupahakemus on saapunut Kaakkois-Suomen ympäristökeskukseen TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt Kukkuroinmäen aluejätekeskukselle ympäristöluvan , Dnro 0498Y polttokelpoisen jätteen

2 2 laitosmaiselle käsittelylle, orgaanisen jätteen laitosmaiselle kompostoinnille, pilaantuneiden maiden käsittelylle, rakennus- ja muiden hyötyjätteiden varastoinnille ja käsittelylle, kotitalouksien ongelmajätteiden vastaanotolle ja varastoinnille sekä tavanomaisen jätteen loppusijoitukselle. Ympäristöluvasta tehdystä muutoshakemuksesta Korkein hallinto-oikeus on tehnyt päätöksensä (taltio 89 Dnro 4229, 4265, ja 4264/99). Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt alunperin VAM Vapo Ltd Oy:n Kuisaareen sijoittuvalle jätekeskukselle ympäristöluvan ja luvan muutokselle , Dnro 0497Y lietteiden ja biolietteiden kompostoinnille ja kuivajätteenkäsittelylle. Ympäristöluvasta tehdystä muutoshakemuksesta Korkein hallinto-oikeus on tehnyt päätöksensä (taltio 90 Dnro 3993 ja 3994/3/99). Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on tehnyt Lappeenrannan kaupungin kanssa sopimuksen jätekeskuksen jätevesien johtamisesta vesihuoltolaitokseen Aluejätekeskuksen alue on Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n hallinnassa. Alue on saatu yhtiön hallintaan pääosin vapaaehtoisin kaupoin. Ympäristöministeriö on myöntänyt Joutsenon kunnalle rakennuslain 53 :n 3 momentin perusteella ennakko haltuunottoluvan niistä suunnitellun aluejätekeskuksen käyttöön tulevista maa-alueista, joista Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy ei päässyt maanomistajien kanssa sopimukseen vapaaehtoisista kaupoista. Joutsenon kunta on puolestaan antanut alueet Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n käyttöön. Lunastustoimitus on vielä osittain kesken. Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Karjalan neljännen seutukaavan. Seutukaavassa Partalan-Konnunsuon alueelle on merkitty ohjeellinen varaus alueelliselle jätteenkäsittelylaitokselle. Joutsenon kunnanvaltuuston hyväksymässä yleissuunnitelmassa alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi. Yleissuunnitelmaa ei ole vahvistettu. Kukkuroinmäen alueelle ei ole laadittu asemakaavaa. Kompostointilaitoksen rakennuslupa on myönnetty rakennuslain nojalla Ennen toimistorakennuksen ja vastaanottoaseman rakennuslupia Joutsenon kunta on tehnyt asiasta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen suunnittelutarveratkaisun Konnunsuo - Joutsenon kirkonkylä alue on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisema-alueeksi ympäristöministeriön mietinnössä 66/1992. Valtioneuvosto on puolestaan antanut periaatepäätöksessä Valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista, tähän periaatepäätökseen ei sisälly maisema-aluerajausta. Maisemaalueen kokonaispinta-ala on ha. Kukkuroinmäen alue sijaitsee kyseisen maisema-aluerajauksen reunamilla sen länsiosassa. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on toimittanut aiemman lupakäsittelyn yhteydessä Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle Maa- ja Vesi Oy:llä teettämänsä maisemavaikutusten selvityksen, jonka mukaan aluejätekeskuksen maisemavaikutukset jäävät vähäisiksi. Ympäristöministeriö on puolestaan ottanut kantaa maisema-alueeseen seutukaava ratkaisun yhteydessä LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

3 3 Alueen yleiskuvaus Kukkuroinmäki sijaitsee Joutsenon kunnassa noin 12 km Lappeenrannan keskustasta itään. Maastollisesti alue muodostuu kahdesta kalliomäestä (Kukkuroinmäki ja Saunaharju) sekä Kuisaaren alueesta. Alueen ympäristö on osittain metsätalouskäytössä, idässä ja etelässä aluejätekeskusalue rajoittuu laajaan Vapo Oy:n Konnunsuon turvetuotantoalueeseen. Aluejätekeskuksen kokonaispinta-ala on yhteensä noin 135 ha. Lähin asuinrakennus sijaitsee 1,0 km etäisyydellä laitoksesta pohjoiseen. Noin 100 metrin etäisyydellä Kukkuroinmäeltä luoteeseen sijaitsee viljelykäytössä oleva pelto ja 400 metrin etäisyydellä luoteeseen sijaitsee kalanviljelylaitos ja 1000 metrin etäisyydellä pohjoiseen ravunkasvatusallas. Aluejätekeskukselta ei ole näköyhteyttä asutukseen. Aluejätekeskukselle ohjattava liikenne alueelle ohjataan valtatie 6:lta Partala-Ravantila maantielle ja siitä edelleen Tuomojan paikallistielle ja siltä Konnunsuon kohdalla aluejätekeskukselle erkanevalle Hulkonmäen yksityiselle tielle. Alueelle suuntautuva liikenne arvioidaan vuorokaudessa keskimäärin 200 ajoneuvoksi (meno-paluu), josta noin puolet on raskaita ajoneuvoja. Liikenneyhteydet valtatie 6:lta aluejätekeskukselle on monessa yhteydessä todettu puutteelliseksi. Alueen pintavedet ja niiden laatu Maaperän tila Pintavedet virtaavat alueelta kahta reittiä. Länsiosassa pintavedet virtaavat ojia pitkin Ihantjokeen, joka laskee Soskuanjokeen. Konnunsuon ja Kuisaaren pintavedet virtaavat myös Soskuanjokeen. Kukkuroinmäen itäosan vedet virtaavat suo-ojia pitkin itään noin 1 km, jonka jälkeen ne yhtyvät Pienojaan. Pienojasta vedet virtaavat Konnunsuon ympärysojaan. Konnunsuon ojitusjärjestelyistä riippuen ympärysojan vedet virtaavat Soskuanjokeen tai Hyvättilänsuon kautta Leppäsjokeen. Leppäsjoki yhtyy Suokumajokeen, joka laskee Suokumajärveen. Etelä-Karjalan aluejätekeskuksen ympäristössä on vuoden 2001 aikana tehty pinta- ja pohjavesien perusselvitys, jonka mukaan alueen kaivovedet ovat yleensä ottaen laadultaan hyviä. Todennäköisesti kaivorakenteiden huonosta kunnosta ja kaivojen sijainnista johtuen niissä esiintyi kuitenkin bakteereja. Alueen maaperästä ja kallioperästä liukenee rautaa ja mangaania kaivovesiin. Pintavesien laatua seurattiin kolme kertaa vuoden aikana ojista ja lammikoista. Vesi oli paikoin hyvin ravinteikasta ja humuspitoista. Suoalueen vesien ph oli erittäin matala vaihdellen 3,5-3,7 välillä. Vesissä näkyi metallien liukeneminen erityisesti alumiinin, raudan ja mangaanin kohonneina pitoisuuksina. Pohjavettä seurattiin viidestä pohjavesiputkesta, jotka sijaitsevat jätekeskuksen alueella. Pohjavesi oli laadultaan hyvää. Joissakin putkissa havaittiin liuottimia ja mineraali öljyjä, jotka todennäköisimmin ovat peräisin putkien asennuksista.

4 4 Pohjaveden tila Jätekeskuksen sijoittuu alueelle, joka on lähinnä moreeni- ja kallioaluetta. Maapeitteen kerrospaksuus vaihtelee 0 ja 16 m:n välillä. Kukkuroinmäen ja Saunaharjun väliin jäävässä painanteessa maakerros on noin 2-4 m paksu ja maalaji on kohtalaisen hyvin läpäisevää soraista hiekkamoreenia. Mäkien etelä- ja pohjoispuolella maaperä on pintaosaltaan hiekkaa ja silttiä vaihtuen syvemmällä silttiseksi hiekkamoreeniksi. Alueen länsiosassa esiintyy pienellä alueella savea. Kukkuroinmäki ja Saunaharju ovat paikoitellen jyrkkäpiirteisiä kalliomäkiä. Kukkuroinmäen lakikorkeus on noin 80 metriä merenpinnan yläpuolella (mpy). Sitä ympäröivän alueen maaston pinta on noin 55 mpy. Kallio esiintyy avokalliona tai ohuen moreenikerroksen peittämänä. Kivilaji alueella on tasarakeista rapakivigraniittia, jossa on jonkin verran rakoilua. Kukkuroinmäki ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Alueelta ei ole havaittu olevan hydraulista yhteyttä lähimmälle pohjavesialueelle, joka sijaitsee noin 3 km jätteenkäsittelyalueesta pohjoiseen. YVA-selostuksen mukaan alueen tiiviin maaperän vuoksi muodostuvan pohjaveden määrä on pieni ja pohjaveden virtaus maaperässä hidas. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Kuisaaren alue VAM Vapo Wastech Ltd Oy:n Kuisaareen suunnitellusta kompostointi- ja kuivajätteenkäsittelylaitoksista on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen arviointimenettely, joka käynnistyi hankkeesta vastaavan toimitettua yhteysviranomaisena toimineelle Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Arviointiselostus hankkeen ympäristövaikutuksista saapui yhteysviranomaiselle Yhteysviranomainen on antanut YVAselostuksesta lausuntonsa Kukkuroinmäen alue Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n Kukkuroinmäen aluejätekeskuksesta on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettely, joka käynnistyi Arviointiselostus hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista saapui yhteysviranomaiselle Yhteysviranomainen on antanut YVA-selostuksesta lausuntonsa Muut tehdyt selvitykset ALUEJÄTEKESKUKSEN TOIMINTA Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on toimittanut ympäristökeskukseen aiemman lupakäsittelyn yhteydessä Maa- ja Vesi Oy:n laatimaan Kukkuroinmäen aluejätekeskus, maisemavaikutusten selvitys. Yleiskuvaus toiminnasta

5 5 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on perustettu vuonna 1996 hoitamaan osakaskuntiensa jätteenkäsittelytehtäviä. Yhtiön osakkaana ovat 12 kpl Etelä-Karjalan kuntaa lukuun ottamatta Suomenniemen ja Uukuniemen kuntia. Jätteenkäsittelylaitoksen rakentaminen on aloitettu vuoden 2001 alusta kun aiemmin toiminnalle myönnetyt ympäristöluvat saivat Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen nojalla lainvoiman. Vuoden 2001 loppuun mennessä aluejätekeskuksen toiminnoista ovat valmistuneet jätteen vastaanottotoiminnot, kompostointilaitos jälkikypsytyskenttineen, rakennusjätteen ja puutarhajätteen vastaanotto- ja käsittelykenttä, tavanomaisen jätteen kaatopaikka ja pilaantuneiden maiden käsittelykenttä ja kaatopaikka. Kuivajätteen käsittelylaitoksen rakentaminen ja pienjäteasema ongelmajätteen vastaanottotiloineen toteutetaan hakijan mukaan myöhemmin. Käsiteltävät ja hyödynnettävät jätteet Hakemuksen mukaan Kukkuroinmäen aluejätekeskus vastaanottaa, käsittelee, hyödyntää sekä toimittaa muualle käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi taulukossa 1 esitettyjä pääosin osakaskuntiensa alueella syntyviä jätteitä. Taulukko 1. Kukkuroinmäen aluejätekeskuksella vastaanotettavat jätejakeet. Jätelaji Määrä (t /a) Käsittelytapa kuiva yhdyskuntajäte lajittelu-murskaus-poltto erilliskerätty biojäte lajittelu-kompostointi yhdyskuntaliete kompostointi teollisuuden bioliete (kuten hartsijäte, suolilanta tai elintarviketeollisuuden jätteet ) kompostointi öljyiset maat 800 m 3 /a kompostointi, kiinteytys, loppusijoitus muulla tavoin pilaantuneet maat kompostointi, kiinteytys, loppusijoitus öljyvesiseokset 20m 3 /tuontikerta öljyosa Ekokem Oy rakennusjäte poltto, maanrakennus, loppusijoitus kotitalouksien ongelmajätteet (öljyt, akut, kemikaalit, kylmäkoneet, TV:t ymv) 500 välivarastointi, ao. käsittelyluvan saaneelle laitokselle metalliromu metalliromua hyödyntävälle laitokselle loppusijoitettava tavanomainen jäte loppusijoitettavaa pysyvää jätettä erilliskerättävät hyötyjätteet (50 000)* loppusijoitus loppusijoitus ao. jätettä hyödyntäville laitoksille

6 6 Vastaanotto Hyötyjätteet *Jätetäyttöön sijoitettavaksi esitetty jätemäärä toiminnan alkuvaiheessa, mikäli murskaus- ja lajittelulaitos ei ole vielä käytössä. Jätteet vastaanotetaan sisääntulotien varressa olevalla vastaanottokentällä, jossa jäte punnitaan vaa alla ja kirjataan. Tarvittavien asiakirjojen tarkastamisen ja maksusuoritusten jälkeen jätteet ohjataan jatkokäsittelyyn. Aluejätekeskukselle valmistuu vuoden 2002 aikana erikseen vastaanotettavia hyötyjätteitä ovat biojätteet, paperi, pahvi, metalli, lasi, elektroniikka romu, valkoinen romu, risut, puut ja ylijäämä maat. Hyötyjätteiden vastaanottoa, lajittelua ja välivarastointia varten rakennetaan murskepintainen ja osittain kestopäällystetty alue pienerien vastaanotto. Alueelle otetaan vastaan ja varastoidaan materiaalihyötykäyttöön ohjattavia jätejakeita. Rakennus- ja puutarhajätteen varastointi ja käsittely Rakennus- ja puutarhajätteiden vastaanottoa, lajittelua ja välivarastointia varten rakennetaan murskepintaisia kenttiä. Lajittelun jälkeen rakennusjätteet toimitetaan hyötykäyttöön tai ohjataan jätelaitoksen omiin prosesseihin tai välivarastoidaan. Kertynyt rakennusjäte murskataan tai haketetaan. Murske ja hake myydään hyötykäyttöön ulkopuolisille tai hyödynnetään aluejätelaitoksen omissa rakenteissa tai jätteenkäsittelyprosessissa. Ongelmajätteiden vastaanotto Pienerät Aluejätekeskuksella vastaanotetaan ja välivarastoidaan kotitalouksien ja niihin rinnastettavien yritysten ja yhteisöjen ongelmajätteitä edelleen toimitettavaksi ongelmajätteenkäsittelylaitokselle. Ongelmajätevarasto sijaitsee pienerien vastaanottopaikan yhteydessä ja sinne varataan tilaa hapoille, akuille, öljyille, liuottimille, loisteputkille, lääkkeille, kylmälaitteille, TV:lle sekä muille vastaaville ongelmajätteille. Pienerien vastaanottopaikka on tarkoitettu ominaisuuksiensa tai kokonsa puolesta normaaliin jätteenkuljetukseen soveltumattomien ja pk- yritysten jätteiden vastaanottoon. Kuivajätteen käsittelylaitos Alueelle rakennetaan yhdyskuntajätteen käsittelyyn murskaus- ja lajittelulaitos, jossa erilliskerätty yhdyskuntajäte käsitellään siten, että se tuotteistetaan hyödynnettäväksi polttokelpoiseksi jakeeksi, materiaalina kierrätettäväksi jakeeksi, tai kompostointilaitoksella käsiteltäväksi tai kaatopaikalle sijoitettavaksi rejektiksi. Laitoksen tarkempi kuvaus esitetään laitostyypin ja rakentamisaikataulun tarkennuttua. Kierrätyspolttoaine valmistetaan erilliskerätystä kuivajätteestä. Kuivajäte vastaanotetaan siiloon, josta materiaali nostetaan kahmarilla noin 2-3 m 3 kerralla syöttökuljettimel-

7 7 le, josta pylväsnosturilla poistetaan karkeat, väärin lajitellut jakeet ennen käsittelyä. Poistetut jätteet kuljetetaan loppusijoitusalueelle tai jatkokäsittelyyn. Kuljettimesta materiaali lastataan tasahihnalle, joka syöttää materiaalin repivään rumpuseulaan. Repivä rumpuseula on nopeasti pyörivä (noin 15 rpm) seula, joka on varustettu piikeillä, jotka repivät muovipussit auki ja vapauttavat materiaalin seulottavaksi. Seulassa on vaihdettavat reikälevyt (arvio mm reikäkoko), joilla pienaines erotellaan prosessista. Erottelulla poistetaan suurin osa biojakeesta, kivistä, lasista ja muusta ei toivotusta materiaalista. Rejekti poistetaan kuljettimelle ja rejektikonttiin. Seulan ylite putoaa seulasta hihnalle ja alittaa hihnamagneetin, jossa magneettiset metallit erotellaan hihnalle, jolla ne kuljetetaan erilliseen konttiin. Magneettierotuksen jälkeen materiaali syötetään esimurskaimeen, johon on hitaasti pyörivä telarepijä. Esimurskaimessa materiaalikoko pienennetään noin mm kokoon, jonka jälkeen se kuljetetaan kuljettimilla pneumaattiseen erottelulaitteistoon. Pneumaattisessa erottelulaitteistossa erottelu tapahtuu ilmavirran avulla, jolloin raskaat osat putoavat rejektihihnalle ja kuljetaan erilliseen konttiin. Erottelulaitteiston läpäissyt aines kuljetetaan putkessa erotussykloniin, josta kiinteät osat syötetään sulkusyöttimellä jälkimurskaimeen. Murskattu materiaali kuljetetaan puristuslaitteistoon, josta polttoaine puristetaan konttiin. Laitoksen aspiraattoripuhallin poistaa ilmaa mm. kuljettimien lastauspaikoista, seulasta ja murskaimesta. Ilma puhdistetaan pölystä suodattimessa. Kompostointilaitos Aluejätekeskus on rakennuttanut aiempaan ympäristölupaan perustuen alueelleen kompostointilaitoksen vuoden 2001 aikana. Laitoksen kapasiteetti on t/a. Laitos on otettu käyttöön marraskuussa Laitoksella käsitellään kotitalouksien biojätteitä, jätevedenpuhdistamolietteitä, teurastamoiden suolilantaa, eristevillojen hartsijätettä sekä elintarviketeollisuudessa syntyviä biojätteitä. Kompostointilaitos on toteutettu tunnelikompostointitekniikkaan perustuen. Laitoksessa on yhteensä 13 kompostointitunnelia, joista 7 kpl on tarkoitettu biojätteen ja 6 kpl lietteen kompostointiin. Laitosrakennukseen kuuluvat seuraavat tilat: kompostoitavan jätteen vastaanottotilat, tukiaineen varastotila, tunneleitten etutila, kiinteä sekoitusyksikkö, kompostointitunnelit, kiinteä seulontayksikkö, konehuone- ja sähkötila, sosiaalitilat, valvomo, kolme prosessi kaasujen happopesuria sekä kaksi 300 m 2 biosuodatinta. Esikäsittelyvaiheessa kompostoitava jäte kuten liete tai biojäte sekoitetaan tukiaineeseen kiinteällä sekoittimella. Esikäsittelyssä lietteeseen sekoitetaan tukiainetta, esim. haketta/kuorta (kuiva-ainepitoisuus %) 1,0-1,5 m 3 /t lietettä tai biojätettä niin, että seoksen kuiva-ainepitoisuus on % ja seos on ilmava. Esikäsittelyn jälkeen seos siirretään pyöräkuormaajalla kompostointitunneliin.

8 8 Jälkikompostointi Lihanjalostuksen suolilanta kompostoidaan yhdessä asutuksen biojätteen kanssa. Lihanjalostuksen puhdistamoliete esikäsitellään ja kompostoidaan yhdessä jätevedenpuhdistamoiden lietteiden kanssa. Kuivajätelaitoksen seulonta-alite ja eristevillat esikäsitellään ja kompostoidaan sekä jatkokäsitellään erillään. Kuivajätealitteen ja eristevillan kompostointiin käytetään puhdistamolietettä kompostoinnin tehostamiseksi. Jätteet kompostoidaan suljetussa tunnelissa panosperiaatteella. Kompostointilaitos on mitoitettu siten, että kunkin kompostoitavan lietepanoksen viipymä tunnelissa on 14 päivää ja biojätepanoksen viipymä on vastaavasti 21 päivää. Tunnelikompostointi tapahtuu suljetussa betonisessa tunnelissa, joka ilmastetaan prosessin kulloisenkin vaiheen vaatimalla ilmamäärällä erityisen ilmastuslattian kautta. Tunnelit täytetään siten, että tunneleiden pohjalle levitetään tukiainekerros ( mm). Tämän päälle tuodaan esikäsittelystä kompostiseos pyöräkuormaajalla. Tunneli suljetaan ja prosessiohjaus kytketään päälle. Täyttövaiheen aikana täytettävän tunnelin ohjaus toimii siten, että puhallus on kytketty pois päältä ja poisto on päällä, jotta käyttöhenkilökunnan työturvallisuus on varmistettu. Kompostointitunneleiden prosessia ohjaus ja seuranta tapahtuu automaattisesti laitoksen valvomosta käsin. Tunnelin täytön jälkeen alkaa kompostointiprosessissa lämpenemisvaihe. Tällöin tunneleihin puhalletaan hapentarpeen kannalta välttämätön ja riittävä ilmavirta. Lämpenemisvaihe kestää 1-4 vrk kompostoituvan jätteen laadusta (mm. kosteus/lämpötila) riippuen. Kun komposti on lämmennyt vaadittuun lämpötilaan (esim. 55 C) siirrytään hygienisointivaiheeseen, jolloin ilmastuksen määrää säätämällä pidetään kompostin lämpötila vaaditussa arvossa vaaditun ajan (esim. 1-2 vrk 55 C). Hygienisoitumisvaiheen jälkeen kompostoituminen jatkuu ja ilmamäärää ohjataan edelleen lämpötilojen perusteella. Poistokaasut johdetaan happopesuriin, jossa niistä poistetaan ammoniakki biosuodattimen vaatimalle tasolle. Pesurin veden ph:tä säädetään lisäaineen kuten rikkihapon syötöllä ammoniakin poiston vaatimalle tasolle. Happopesuriin on kytketty lämmöntalteenottopiiri, josta levylämmönsiirtimen avulla siirretään lämpöenergia tuloilman ja rakennuksen lämmittämiseen. Kesäaikaa varten laitoksessa on myös lauhduttimet, joiden avulla ylilämpö voidaan johtaa ulkoilmaan. Happopesurin poistoilma johdetaan biosuodattimeen, joka poistaa siitä hajut ja lopun ammoniakin. Biosuodattimen toiminta perustuu hajukaasujen biologiseen hajottamiseen biomassan mikrobien avulla. Biosuodattimena käytetään tukiaineellista kompostia. Tunnelikompostoinnin jälkeen komposti seulotaan ja siirretään jälkikypsytyskentälle aumaan ja sieltä hyötykäyttöön. Kompostin käyttöä energiantuotannossa polttamalla se suoraan tunnelikompostoinnin jälkeen tutkitaan.

9 9 Kompostituotteen jälkikypsytystä varten tarvitaan jälkikypsytyskenttä, jota varten on rakennettu kompostointilaitoksen läheisyyteen tiiviillä asfaltilla päällystetty, salaojitettu ja viemäröity kenttäalue, jonka pinta-ala on 1,5-2,0 ha. Jälkikypsytysaika on lietteille 2-4 kuukautta ja biojätteelle 4-6 kuukautta vuodenajasta riippuen. Jälkikypsytetyn tuotteen seulonta suoritetaan siirrettävällä seulalaitteella esim. neljä kertaa vuodessa. Jälkikompostointikenttä Jälkikompostointikenttä on rakennettu seuraavasti ylhäältä alaspäin lukien: Materiaali Paksuus (mm) Ab 16/120+KBVA 12/ Kantava kerros Ms 200 Jakava kerros Sr 300 Suodatinkerros Hk 600 Pilaantuneet maat Aiemman lupapäätöksen mukaisesti aluejätekeskus voi vastaanottaa ja käsitellä kiinteyttämällä, stabiloimalla, eristämällä, kompostoimalla tai loppusijoittamalla sellaisia öljyllä, kloorifenolilla, dioksiinilla, furaaneilla tai raskasmetalleilla saastuneita maita, jotka eivät sisällä merkittävässä määrin muita epäpuhtauksia. Laitoksella voidaan myös välivarastoida Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen erillisellä luvalla sellaisia saastuneita maita, jotka toimitetaan muualle käsiteltäväksi. Laitos vastaanottaa vuosittain pilaantuneita maita yhteensä tonnia vuodessa, mistä määrästä ongelmajätteeksi luokiteltavia pilaantuneita maita saa olla enintään tonnia. Pilaantuneiden maiden kompostointi Pilaantuneita maat, jotka sisältävät orgaanisia haitta-aineita yli ympäristöministeriön määrittelemien raja-arvojen kompostoidaan erillisellä kompostikentällä. Alueelle vastaanotetaan erillisten lupapäätösten mukaisesti kunnostettujen kohteiden maamassoja, joiden käsittely on mahdollista aluejätekeskuksella. Tarvittaessa kompostoitava materiaali seulotaan karkeimman materiaalin poistamiseksi. Seulaylite läjitetään kaatopaikalle. Pilaantuneiden maiden kompostiaumat perustetaan levittämällä auman pohjalle cm tukiainetta, joka voi olla puumursketta tai kuoriketta. Ilman ja veden kulkeutumisen tehostamiseksi kompostiin sekoitetaan puunkuorta tai vastaavaa ainesta. Tukiaineen ja pilaantuneen maan ohjeellisena sekoitussuhteena voidaan käyttää 1:2. Kompostointi tehdään avokompostointina tai katetuissa aumoissa. Tarvittaessa aumat voidaan varustaa kastelu- ja ilmastointilaitteilla. Kompostoinnissa syntyvät suotovedet kerätään tasausaltaisiin viemäröimällä kompostikenttä. Kompostiaumoja käännetään alkuvaiheessa noin kahden viikon välein ja myöhemmin noin kerran kuukaudessa. Haihtuvia öljy-yhdisteitä kompostoitaessa kannattaa alkuvaiheen käännöt tehdä harvemmin, jolloin haihtuvat yhdisteet voivat rauhassa hajota auman sisällä.

10 10 Kompostoinnin edistymistä seurataan lämpötilamittauksin. Näytteenotolla tarkistetut haitta-aineita alle raja-arvot sisältävät massat voidaan hyödyntää peittomaana tai käsitellä jätteenä tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueella. Jos haitta-ainepitoisuudet ylittävät raja-arvot, ne sijoitetaan ongelmajätteiden loppusijoitusalueelle. Pilaantuneiden maiden kompostointikentän pohjarakenne Pilaantuneiden maiden kompostointialueen pohjarakenteet on kesän 2001 aikana rakennettu seuraavasti ylhäältä alaspäin lukien: Kerros Materiaali Päällyste AB 22/120 Kantava kerros, 200 mm Ms # 0-32 mm Keinotekoinen eriste Lemdense ABT mm, tyhjätila < 3% Lemdense ABT mm, tyhjätila < 3% Mineraalinen tiivistyskerros > 0,41 m Savi, k < 6,7 x m/s Sementillä stabiloitu pohjamaa 150 mm Öljyjätteiden käsittely Laitoksella käsitellään öljyisiä maita luvan mukaisilla menetelmillä. Laitokselle on suunniteltu tuotavan öljyllä pilaantuneita maita 800m 3 /a ja öljyvesiseokset 20 m 3 /tuontikerta. Suuremmat erät öljyvesiseoksia vastaanotetaan myöhemmin rakennettaviin esikäsittelyaltaisiin. Öljyvesiseosta lämmitetään varastosäiliössä ja pumpataan sieltä öljynerottimeen. Erottunut öljy varastoidaan varastosäiliöön. Öljyvesiseoksesta erottunut vesi johdetaan kaatopaikkavesien tasausaltaaseen. Tulevalle jäteöljylle ja ongelmajätevarastosta tuleville pienerille on omat varastosäiliönsä. Öljyllä pilaantuneiden maiden käsittelyyn käytetään samoja menetelmiä kuin pilaantuneiden maiden käsittelyyn. Pilaantuneiden maiden stabilointi ja kiinteytys Pilaantuneet maat, jotka sisältävät epäorgaanisia haitta-aineita yli ympäristöministeriön määrittelemien raja-arvojen stabiloidaan tai kiinteytetään erillisellä kentällä. Käsiteltävä materiaali seulotaan tarvittaessa. Massojen stabilointia varten on varattu Kukkuroimäkeen loppusijoitusalue, joka voidaan jatkossa liittää pilaantuneiden maiden vastanottoja kompostointikentän osaksi. Stabilointi ja kiinteytys suoritetaan erillisten reseptien mukaisesti. Käsitellyt massat voidaan hakijan mukaan hyötykäyttää kaatopaikalla riittävän eristyksen omaavissa rakenteissa tai loppusijoittaa tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle. Ennen käsiteltyjen maiden sijoittamista, niistä on tehtävä seuraavat laboratorioanalyysit: kiinteytetyistä massoista haitta-aineiden liukoisuus, puristuslujuus ja vedenläpäisevyys sekä stabiloiduista massoista liukoisuus. Analyysitulosten on tällöin täytettävä kaatopaikkasijoi-

11 11 tukselle annetut suositukset. Jos suositukset eivät täyty, käsitellyt maat sijoitetaan ongelmajätteiden loppusijoitusalueelle. Alueelle tuodut ja käsittelyn jälkeen tietylle tasolle puhdistetut maamassat pyritään käyttämään hyödyksi aluejätekeskuksella tai sen ulkopuolella. Mikäli käsiteltyä maaainesta ei voida hyötykäyttää se sijoitetaan tavanomaisen jätteen tai pilaantuneiden maiden loppusijoitusalueelle. Pilaantuneiden maiden käsittelyyn tarvittavat kentät rakennetaan asfalttipintaisena ja viemäröidään. Kenttä eristetään alapuolisesta maaperästä asentamalla kulutuskerroksen ja perusmaan väliin vettä heikosti läpäisevä tiivistekerros. Tiiveysvaatimukseksi on esitetty, että eristekerros vastaa yhden metrin paksuista savikerrosta. Tiivistyskerroksen vedenläpäisevyys on k<1*10-9 m/s. KAATOPAIKAT Kukkuroinmäen aluejätekeskukselle rakennetaan kaatopaikka tavanomaiselle jätteelle, ongelmajätteiksi luokiteltaville pilaantuneille maille ja tarvittaessa pysyvälle jätteelle. Tavanomaisen jätteen kaatopaikka Tavanomaisen jätteen loppusijoitusta varten on ensimmäisessä rakennusvaiheessa vuoden 2001 aikana rakennettu noin 2,0 ha:n alue. Ensimmäisen vaiheen yhteydessä on rakennettu toisen vaiheen rakennuspohja 1,6 ha:n alueelle, joka otetaan käyttöön ensimmäisen alueen täytyttyä. Täyttötilavuutta 1. vaiheen täytölle on noin m 3 ja 2. vaiheen täytölle m 3. Toisen täyttövaiheen jälkeen käyttöön otettavat uudet täyttöalueet sijaitsevat nykyisestä alueesta pohjoiseen päin, tässä vaiheessa suunnitelmiin on otettu varaus noin 21,7 ha:n lisäalueelle ja yli 1,5 milj. m 3 jätemäärää varten. Jätteet läjitetään vaakatäyttönä tai kiilapengertäyttönä. Käytettävä kerrospaksuus on 1,5 m. Tiivistetty jätetäyttö esipeitetään noin 20 cm paksuisella maakerroksella. Jätetäytön luiskat tehdään kaltevuuteen 1:3 ja laen muotoilu kaltevuuteen 1:10...1:20. Jätetäytön korkeus ilman pintarakenteita on lopullisen täytön valmistuttua +90 m. Täyttöalueen saavuttaessa lakikorkeutensa se viimeistellään ja maisemoidaan niiltä osin, kun se ei liity uuteen käyttöönotettavaan täyttöalueeseen. Täyttöalueen reuna-alueet muotoillaan ja viherrakennetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Loppusijoitusalueiden käyttöönotto edellyttää kallion louhintaa, jota hyödynnetään aluejätekeskuksen rakentamishakkeessa. Tavanomaisen jätteen kaatopaikan pohja- ja pintarakenteet Tavanomaisen jätteen kaatopaikan pohjarakenne ylhäältä alaspäin on vuonna 2001 toteutettu seuraavasti:

12 12 Kerros Materiaali Suodatinkerros Suodatinkangas, KL III Kuivatuskerros, 0,5 m Murske mm, k>10-3 Suojarakenne Suojageotekstiili, 1000 g/m 2 Keinotekoinen eriste HDPE-kalvo, 2mm Mineraalinen tiivistyskerros> 0, 5 m Savi, k< 6,7 x m/s Savirakenteen ylimpään 100 mm paksuiseen kerrokseen on lisätty bentoniittiä 3 % asetetun tiiveysvaatimuksen täyttämiseksi. Tavanomaisen jätteen kaatopaikan pintarakenne on aiemman ympäristöluvan kertoelmaosassa esitetty tehtäväksi ylhäältä alaspäin seuraavasti: Kasvukerros (Hm) 300 mm Pintakerros 700 mm Suodatin kangas Kuivatuskerros (Hk, Sr, HkMr, SrMr) 500 mm, johon asennetaan salaojat Tiivistyskerros 500 mm (Sa, Si, SiMr) tai tuhka- tai pastaseos tai bentoniitti- tai muovieriste k < 1 * 10-8 m/s Esipeitetty ja muotoiltu täytön yläosa 200 mm Jätetäyttö Kuivatuskerroksen päälle rakennetaan vähintään metrin paksuinen pintakerros. Kasvien juurtumisen ja maisemoinnin edistämiseksi pintakerroksen yläosa (0,3 m) tehdään humuksesta, kompostointimullasta, kuorihakkeesta tai vastaavasta. Viimeistelyn jälkeen pinta nurmetetaan. Kaatopaikkakaasut Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoitettava jäte sisältää vain vähän orgaanista, kaasua tuottavaa jätettä. Tämän vuoksi alueelle ei rakenneta käyttöönottovaiheessa kaasunkeräyskaivoja, vaan jätetäyttöä täytetään noin 7 metrin paksuinen kerros, jonka jälkeen tehdään erillisselvitys kaasuntuotannosta jätetäytössä. Selvityksen perusteella päätetään kaasunkeräyksen tarpeesta ja mahdollisuuksista. Mikäli kaasua muodostuu riittävästi se tullaan hyödyntämään aluejätekeskuksen omissa toiminnoissa, kuten kompostoinnissa. Pilaantuneiden maiden ja tiettyjen ongelmajätteiden kaatopaikka Pilaantuneiden maiden ja ongelmajätteiksi luokiteltujen jätteiden (esim. raskasöljytuhka ja asbestijätteet) loppusijoitusta varten on Kukkuroinmäkeen rakennettu vuoden 2001 aikana ensimmäisessä vaiheessa 0,5 ha:n kaatopaikka. Toiseen rakennusvaiheeseen ongelmajätteille on varattu 0,4 ha:n loppusijoitusalue. Aluetta on mahdollisuus laajentaa länteen. Täyttötilavuutta 1. vaiheen loppusijoitusalueella on m 3. Maksimitäyttötilavuus on käytössä vain, jos alueelle läjitetään ominaisuuksiltaan ja laadultaan yhteisläjitykseen soveltuvia maita.

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio.

Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2005-Y-243-121 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2006 Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta. ASIA HAKIJA Ympäristölupa,

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 3.9.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 3.9.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2009 Dnro PPO 2008 Y 306 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee nestemäisten jätteiden käsittelylaitosta, biojätteen

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2003 Dnro 1195Y0126-121 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnan

Lisätiedot

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Ympäristövaikutusten arviointiselostus 14.1.2005 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 9 2 Hankkeen tausta... 9 2.1 Hankkeesta vastaava... 9 2.1.1 Niska & Nyyssönen

Lisätiedot

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan muuttaminen, Jyväskylä

Lisätiedot

HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN

HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Raportti 67040159.BK 16.2.2005 HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 JÄTEKUKKO OY HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUS YVA-MENETTELY Hanke: Sijainti: Hankkeesta

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN KESKI-SUOMEN LIITTO JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy Mustankorkea Oy EMAS Ympäristöselonteko 2003 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy SISÄLLYS ESIPUHE...3 1 MUSTANKORKEA OY...4 2 JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTA...6 Loppusijoitus...6 Kompostointi...6

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS w w w f i. i r u m. h i n k u f o o - Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lassila & Tikanoja Oyj UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIN- KÄSITTELYKESKUS

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 15.5.2012 Diaarinro Karp 671/2012 Lupanumero 2012-1 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj Uudenkaupungin f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

w w w . h i n k u Lassila & Tikanoja Oyj Uudenkaupungin f o o r u m f i Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Lassila & Tikanoja Oyj Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus w w w f i. i r u m. h i n k u f o o - Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Lassila & Tikanoja Oyj Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010

Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 ASIA Ekoport Turku Oy:n pilssivesien ja -öljyjen käsittelyä sekä kierrätysöljyn ja dieselpolttoaineen valmistusta

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS Ympäristövaikutusten arviointiselostus Julkaisuluvan numero on 1930/MML/15 teksti Kiinteistörajat (c) Maanmittauslaitos 1930/MML/15 TIIVISTELMÄ Ekokem suunnittelee

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot