TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE"

Transkriptio

1 K A A K K O I S - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PL 1023, Kauppamiehenkatu KOUVOLA Puhelin (05) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(44) Nro A 1118 Dnro 0401Y Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. Päätös anomuksesta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Karjalantie LAPPEENRANTA LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI LUVAN HAKEMISEN PERUSTE LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA ASIAN VIREILLETULO Joutsenon kunnan Kukkuroinmäen alueella sijaitseva aluejätekeskus, jonka toimintaan kuuluu kuivajätteen laitosmainen käsittely, biojätteen laitosmainen kompostointi, rakennus- ja muiden hyötyjätteiden varastointi ja käsittely, kotitalouksissa syntyvien ongelmajätteiden välivarastointi, pilaantuneiden maiden käsittely sekä pysyvän jätteen, tavanomaisen jätteen ja ongelmajätteiksi luokiteltavien pilaantuneiden maiden kaatopaikkakäsittely. Joutsenon kunnan seuraavien kylien tilat tai osa tilasta Hyvättilän kylä 35:4, 35:8 Parjalan kylä tila 1:63, Karhulan kylä tilat 1:13, 1:15, 1:19, 1:20, 1:21, 1:23, 1:31, 1:32, 2:18, 2:19, 2:27, 2:31, 2:34, 2:36, 2:39, 3:12, 3:23, 3:6 Kähärilän kylä tilat 1:26, 1:24, 1:35, 1:36 Aluejätekeskuksen sijainti ja toimintojen sijoittuminen alueelle on esitetty karttaliitteessä 1. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1. momentin kohta 4 ja 2. momentti, ympäristönsuojeluasetuksen 43 :n kohta 20. Ympäristönsuojeluasetuksen 6 :n 1. momentin kohta 12a, 12d. Ympäristölupahakemus on saapunut Kaakkois-Suomen ympäristökeskukseen TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt Kukkuroinmäen aluejätekeskukselle ympäristöluvan , Dnro 0498Y polttokelpoisen jätteen

2 2 laitosmaiselle käsittelylle, orgaanisen jätteen laitosmaiselle kompostoinnille, pilaantuneiden maiden käsittelylle, rakennus- ja muiden hyötyjätteiden varastoinnille ja käsittelylle, kotitalouksien ongelmajätteiden vastaanotolle ja varastoinnille sekä tavanomaisen jätteen loppusijoitukselle. Ympäristöluvasta tehdystä muutoshakemuksesta Korkein hallinto-oikeus on tehnyt päätöksensä (taltio 89 Dnro 4229, 4265, ja 4264/99). Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt alunperin VAM Vapo Ltd Oy:n Kuisaareen sijoittuvalle jätekeskukselle ympäristöluvan ja luvan muutokselle , Dnro 0497Y lietteiden ja biolietteiden kompostoinnille ja kuivajätteenkäsittelylle. Ympäristöluvasta tehdystä muutoshakemuksesta Korkein hallinto-oikeus on tehnyt päätöksensä (taltio 90 Dnro 3993 ja 3994/3/99). Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on tehnyt Lappeenrannan kaupungin kanssa sopimuksen jätekeskuksen jätevesien johtamisesta vesihuoltolaitokseen Aluejätekeskuksen alue on Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n hallinnassa. Alue on saatu yhtiön hallintaan pääosin vapaaehtoisin kaupoin. Ympäristöministeriö on myöntänyt Joutsenon kunnalle rakennuslain 53 :n 3 momentin perusteella ennakko haltuunottoluvan niistä suunnitellun aluejätekeskuksen käyttöön tulevista maa-alueista, joista Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy ei päässyt maanomistajien kanssa sopimukseen vapaaehtoisista kaupoista. Joutsenon kunta on puolestaan antanut alueet Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n käyttöön. Lunastustoimitus on vielä osittain kesken. Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Karjalan neljännen seutukaavan. Seutukaavassa Partalan-Konnunsuon alueelle on merkitty ohjeellinen varaus alueelliselle jätteenkäsittelylaitokselle. Joutsenon kunnanvaltuuston hyväksymässä yleissuunnitelmassa alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi. Yleissuunnitelmaa ei ole vahvistettu. Kukkuroinmäen alueelle ei ole laadittu asemakaavaa. Kompostointilaitoksen rakennuslupa on myönnetty rakennuslain nojalla Ennen toimistorakennuksen ja vastaanottoaseman rakennuslupia Joutsenon kunta on tehnyt asiasta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen suunnittelutarveratkaisun Konnunsuo - Joutsenon kirkonkylä alue on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisema-alueeksi ympäristöministeriön mietinnössä 66/1992. Valtioneuvosto on puolestaan antanut periaatepäätöksessä Valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista, tähän periaatepäätökseen ei sisälly maisema-aluerajausta. Maisemaalueen kokonaispinta-ala on ha. Kukkuroinmäen alue sijaitsee kyseisen maisema-aluerajauksen reunamilla sen länsiosassa. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on toimittanut aiemman lupakäsittelyn yhteydessä Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle Maa- ja Vesi Oy:llä teettämänsä maisemavaikutusten selvityksen, jonka mukaan aluejätekeskuksen maisemavaikutukset jäävät vähäisiksi. Ympäristöministeriö on puolestaan ottanut kantaa maisema-alueeseen seutukaava ratkaisun yhteydessä LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

3 3 Alueen yleiskuvaus Kukkuroinmäki sijaitsee Joutsenon kunnassa noin 12 km Lappeenrannan keskustasta itään. Maastollisesti alue muodostuu kahdesta kalliomäestä (Kukkuroinmäki ja Saunaharju) sekä Kuisaaren alueesta. Alueen ympäristö on osittain metsätalouskäytössä, idässä ja etelässä aluejätekeskusalue rajoittuu laajaan Vapo Oy:n Konnunsuon turvetuotantoalueeseen. Aluejätekeskuksen kokonaispinta-ala on yhteensä noin 135 ha. Lähin asuinrakennus sijaitsee 1,0 km etäisyydellä laitoksesta pohjoiseen. Noin 100 metrin etäisyydellä Kukkuroinmäeltä luoteeseen sijaitsee viljelykäytössä oleva pelto ja 400 metrin etäisyydellä luoteeseen sijaitsee kalanviljelylaitos ja 1000 metrin etäisyydellä pohjoiseen ravunkasvatusallas. Aluejätekeskukselta ei ole näköyhteyttä asutukseen. Aluejätekeskukselle ohjattava liikenne alueelle ohjataan valtatie 6:lta Partala-Ravantila maantielle ja siitä edelleen Tuomojan paikallistielle ja siltä Konnunsuon kohdalla aluejätekeskukselle erkanevalle Hulkonmäen yksityiselle tielle. Alueelle suuntautuva liikenne arvioidaan vuorokaudessa keskimäärin 200 ajoneuvoksi (meno-paluu), josta noin puolet on raskaita ajoneuvoja. Liikenneyhteydet valtatie 6:lta aluejätekeskukselle on monessa yhteydessä todettu puutteelliseksi. Alueen pintavedet ja niiden laatu Maaperän tila Pintavedet virtaavat alueelta kahta reittiä. Länsiosassa pintavedet virtaavat ojia pitkin Ihantjokeen, joka laskee Soskuanjokeen. Konnunsuon ja Kuisaaren pintavedet virtaavat myös Soskuanjokeen. Kukkuroinmäen itäosan vedet virtaavat suo-ojia pitkin itään noin 1 km, jonka jälkeen ne yhtyvät Pienojaan. Pienojasta vedet virtaavat Konnunsuon ympärysojaan. Konnunsuon ojitusjärjestelyistä riippuen ympärysojan vedet virtaavat Soskuanjokeen tai Hyvättilänsuon kautta Leppäsjokeen. Leppäsjoki yhtyy Suokumajokeen, joka laskee Suokumajärveen. Etelä-Karjalan aluejätekeskuksen ympäristössä on vuoden 2001 aikana tehty pinta- ja pohjavesien perusselvitys, jonka mukaan alueen kaivovedet ovat yleensä ottaen laadultaan hyviä. Todennäköisesti kaivorakenteiden huonosta kunnosta ja kaivojen sijainnista johtuen niissä esiintyi kuitenkin bakteereja. Alueen maaperästä ja kallioperästä liukenee rautaa ja mangaania kaivovesiin. Pintavesien laatua seurattiin kolme kertaa vuoden aikana ojista ja lammikoista. Vesi oli paikoin hyvin ravinteikasta ja humuspitoista. Suoalueen vesien ph oli erittäin matala vaihdellen 3,5-3,7 välillä. Vesissä näkyi metallien liukeneminen erityisesti alumiinin, raudan ja mangaanin kohonneina pitoisuuksina. Pohjavettä seurattiin viidestä pohjavesiputkesta, jotka sijaitsevat jätekeskuksen alueella. Pohjavesi oli laadultaan hyvää. Joissakin putkissa havaittiin liuottimia ja mineraali öljyjä, jotka todennäköisimmin ovat peräisin putkien asennuksista.

4 4 Pohjaveden tila Jätekeskuksen sijoittuu alueelle, joka on lähinnä moreeni- ja kallioaluetta. Maapeitteen kerrospaksuus vaihtelee 0 ja 16 m:n välillä. Kukkuroinmäen ja Saunaharjun väliin jäävässä painanteessa maakerros on noin 2-4 m paksu ja maalaji on kohtalaisen hyvin läpäisevää soraista hiekkamoreenia. Mäkien etelä- ja pohjoispuolella maaperä on pintaosaltaan hiekkaa ja silttiä vaihtuen syvemmällä silttiseksi hiekkamoreeniksi. Alueen länsiosassa esiintyy pienellä alueella savea. Kukkuroinmäki ja Saunaharju ovat paikoitellen jyrkkäpiirteisiä kalliomäkiä. Kukkuroinmäen lakikorkeus on noin 80 metriä merenpinnan yläpuolella (mpy). Sitä ympäröivän alueen maaston pinta on noin 55 mpy. Kallio esiintyy avokalliona tai ohuen moreenikerroksen peittämänä. Kivilaji alueella on tasarakeista rapakivigraniittia, jossa on jonkin verran rakoilua. Kukkuroinmäki ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Alueelta ei ole havaittu olevan hydraulista yhteyttä lähimmälle pohjavesialueelle, joka sijaitsee noin 3 km jätteenkäsittelyalueesta pohjoiseen. YVA-selostuksen mukaan alueen tiiviin maaperän vuoksi muodostuvan pohjaveden määrä on pieni ja pohjaveden virtaus maaperässä hidas. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Kuisaaren alue VAM Vapo Wastech Ltd Oy:n Kuisaareen suunnitellusta kompostointi- ja kuivajätteenkäsittelylaitoksista on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen arviointimenettely, joka käynnistyi hankkeesta vastaavan toimitettua yhteysviranomaisena toimineelle Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Arviointiselostus hankkeen ympäristövaikutuksista saapui yhteysviranomaiselle Yhteysviranomainen on antanut YVAselostuksesta lausuntonsa Kukkuroinmäen alue Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n Kukkuroinmäen aluejätekeskuksesta on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettely, joka käynnistyi Arviointiselostus hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista saapui yhteysviranomaiselle Yhteysviranomainen on antanut YVA-selostuksesta lausuntonsa Muut tehdyt selvitykset ALUEJÄTEKESKUKSEN TOIMINTA Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on toimittanut ympäristökeskukseen aiemman lupakäsittelyn yhteydessä Maa- ja Vesi Oy:n laatimaan Kukkuroinmäen aluejätekeskus, maisemavaikutusten selvitys. Yleiskuvaus toiminnasta

5 5 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on perustettu vuonna 1996 hoitamaan osakaskuntiensa jätteenkäsittelytehtäviä. Yhtiön osakkaana ovat 12 kpl Etelä-Karjalan kuntaa lukuun ottamatta Suomenniemen ja Uukuniemen kuntia. Jätteenkäsittelylaitoksen rakentaminen on aloitettu vuoden 2001 alusta kun aiemmin toiminnalle myönnetyt ympäristöluvat saivat Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen nojalla lainvoiman. Vuoden 2001 loppuun mennessä aluejätekeskuksen toiminnoista ovat valmistuneet jätteen vastaanottotoiminnot, kompostointilaitos jälkikypsytyskenttineen, rakennusjätteen ja puutarhajätteen vastaanotto- ja käsittelykenttä, tavanomaisen jätteen kaatopaikka ja pilaantuneiden maiden käsittelykenttä ja kaatopaikka. Kuivajätteen käsittelylaitoksen rakentaminen ja pienjäteasema ongelmajätteen vastaanottotiloineen toteutetaan hakijan mukaan myöhemmin. Käsiteltävät ja hyödynnettävät jätteet Hakemuksen mukaan Kukkuroinmäen aluejätekeskus vastaanottaa, käsittelee, hyödyntää sekä toimittaa muualle käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi taulukossa 1 esitettyjä pääosin osakaskuntiensa alueella syntyviä jätteitä. Taulukko 1. Kukkuroinmäen aluejätekeskuksella vastaanotettavat jätejakeet. Jätelaji Määrä (t /a) Käsittelytapa kuiva yhdyskuntajäte lajittelu-murskaus-poltto erilliskerätty biojäte lajittelu-kompostointi yhdyskuntaliete kompostointi teollisuuden bioliete (kuten hartsijäte, suolilanta tai elintarviketeollisuuden jätteet ) kompostointi öljyiset maat 800 m 3 /a kompostointi, kiinteytys, loppusijoitus muulla tavoin pilaantuneet maat kompostointi, kiinteytys, loppusijoitus öljyvesiseokset 20m 3 /tuontikerta öljyosa Ekokem Oy rakennusjäte poltto, maanrakennus, loppusijoitus kotitalouksien ongelmajätteet (öljyt, akut, kemikaalit, kylmäkoneet, TV:t ymv) 500 välivarastointi, ao. käsittelyluvan saaneelle laitokselle metalliromu metalliromua hyödyntävälle laitokselle loppusijoitettava tavanomainen jäte loppusijoitettavaa pysyvää jätettä erilliskerättävät hyötyjätteet (50 000)* loppusijoitus loppusijoitus ao. jätettä hyödyntäville laitoksille

6 6 Vastaanotto Hyötyjätteet *Jätetäyttöön sijoitettavaksi esitetty jätemäärä toiminnan alkuvaiheessa, mikäli murskaus- ja lajittelulaitos ei ole vielä käytössä. Jätteet vastaanotetaan sisääntulotien varressa olevalla vastaanottokentällä, jossa jäte punnitaan vaa alla ja kirjataan. Tarvittavien asiakirjojen tarkastamisen ja maksusuoritusten jälkeen jätteet ohjataan jatkokäsittelyyn. Aluejätekeskukselle valmistuu vuoden 2002 aikana erikseen vastaanotettavia hyötyjätteitä ovat biojätteet, paperi, pahvi, metalli, lasi, elektroniikka romu, valkoinen romu, risut, puut ja ylijäämä maat. Hyötyjätteiden vastaanottoa, lajittelua ja välivarastointia varten rakennetaan murskepintainen ja osittain kestopäällystetty alue pienerien vastaanotto. Alueelle otetaan vastaan ja varastoidaan materiaalihyötykäyttöön ohjattavia jätejakeita. Rakennus- ja puutarhajätteen varastointi ja käsittely Rakennus- ja puutarhajätteiden vastaanottoa, lajittelua ja välivarastointia varten rakennetaan murskepintaisia kenttiä. Lajittelun jälkeen rakennusjätteet toimitetaan hyötykäyttöön tai ohjataan jätelaitoksen omiin prosesseihin tai välivarastoidaan. Kertynyt rakennusjäte murskataan tai haketetaan. Murske ja hake myydään hyötykäyttöön ulkopuolisille tai hyödynnetään aluejätelaitoksen omissa rakenteissa tai jätteenkäsittelyprosessissa. Ongelmajätteiden vastaanotto Pienerät Aluejätekeskuksella vastaanotetaan ja välivarastoidaan kotitalouksien ja niihin rinnastettavien yritysten ja yhteisöjen ongelmajätteitä edelleen toimitettavaksi ongelmajätteenkäsittelylaitokselle. Ongelmajätevarasto sijaitsee pienerien vastaanottopaikan yhteydessä ja sinne varataan tilaa hapoille, akuille, öljyille, liuottimille, loisteputkille, lääkkeille, kylmälaitteille, TV:lle sekä muille vastaaville ongelmajätteille. Pienerien vastaanottopaikka on tarkoitettu ominaisuuksiensa tai kokonsa puolesta normaaliin jätteenkuljetukseen soveltumattomien ja pk- yritysten jätteiden vastaanottoon. Kuivajätteen käsittelylaitos Alueelle rakennetaan yhdyskuntajätteen käsittelyyn murskaus- ja lajittelulaitos, jossa erilliskerätty yhdyskuntajäte käsitellään siten, että se tuotteistetaan hyödynnettäväksi polttokelpoiseksi jakeeksi, materiaalina kierrätettäväksi jakeeksi, tai kompostointilaitoksella käsiteltäväksi tai kaatopaikalle sijoitettavaksi rejektiksi. Laitoksen tarkempi kuvaus esitetään laitostyypin ja rakentamisaikataulun tarkennuttua. Kierrätyspolttoaine valmistetaan erilliskerätystä kuivajätteestä. Kuivajäte vastaanotetaan siiloon, josta materiaali nostetaan kahmarilla noin 2-3 m 3 kerralla syöttökuljettimel-

7 7 le, josta pylväsnosturilla poistetaan karkeat, väärin lajitellut jakeet ennen käsittelyä. Poistetut jätteet kuljetetaan loppusijoitusalueelle tai jatkokäsittelyyn. Kuljettimesta materiaali lastataan tasahihnalle, joka syöttää materiaalin repivään rumpuseulaan. Repivä rumpuseula on nopeasti pyörivä (noin 15 rpm) seula, joka on varustettu piikeillä, jotka repivät muovipussit auki ja vapauttavat materiaalin seulottavaksi. Seulassa on vaihdettavat reikälevyt (arvio mm reikäkoko), joilla pienaines erotellaan prosessista. Erottelulla poistetaan suurin osa biojakeesta, kivistä, lasista ja muusta ei toivotusta materiaalista. Rejekti poistetaan kuljettimelle ja rejektikonttiin. Seulan ylite putoaa seulasta hihnalle ja alittaa hihnamagneetin, jossa magneettiset metallit erotellaan hihnalle, jolla ne kuljetetaan erilliseen konttiin. Magneettierotuksen jälkeen materiaali syötetään esimurskaimeen, johon on hitaasti pyörivä telarepijä. Esimurskaimessa materiaalikoko pienennetään noin mm kokoon, jonka jälkeen se kuljetetaan kuljettimilla pneumaattiseen erottelulaitteistoon. Pneumaattisessa erottelulaitteistossa erottelu tapahtuu ilmavirran avulla, jolloin raskaat osat putoavat rejektihihnalle ja kuljetaan erilliseen konttiin. Erottelulaitteiston läpäissyt aines kuljetetaan putkessa erotussykloniin, josta kiinteät osat syötetään sulkusyöttimellä jälkimurskaimeen. Murskattu materiaali kuljetetaan puristuslaitteistoon, josta polttoaine puristetaan konttiin. Laitoksen aspiraattoripuhallin poistaa ilmaa mm. kuljettimien lastauspaikoista, seulasta ja murskaimesta. Ilma puhdistetaan pölystä suodattimessa. Kompostointilaitos Aluejätekeskus on rakennuttanut aiempaan ympäristölupaan perustuen alueelleen kompostointilaitoksen vuoden 2001 aikana. Laitoksen kapasiteetti on t/a. Laitos on otettu käyttöön marraskuussa Laitoksella käsitellään kotitalouksien biojätteitä, jätevedenpuhdistamolietteitä, teurastamoiden suolilantaa, eristevillojen hartsijätettä sekä elintarviketeollisuudessa syntyviä biojätteitä. Kompostointilaitos on toteutettu tunnelikompostointitekniikkaan perustuen. Laitoksessa on yhteensä 13 kompostointitunnelia, joista 7 kpl on tarkoitettu biojätteen ja 6 kpl lietteen kompostointiin. Laitosrakennukseen kuuluvat seuraavat tilat: kompostoitavan jätteen vastaanottotilat, tukiaineen varastotila, tunneleitten etutila, kiinteä sekoitusyksikkö, kompostointitunnelit, kiinteä seulontayksikkö, konehuone- ja sähkötila, sosiaalitilat, valvomo, kolme prosessi kaasujen happopesuria sekä kaksi 300 m 2 biosuodatinta. Esikäsittelyvaiheessa kompostoitava jäte kuten liete tai biojäte sekoitetaan tukiaineeseen kiinteällä sekoittimella. Esikäsittelyssä lietteeseen sekoitetaan tukiainetta, esim. haketta/kuorta (kuiva-ainepitoisuus %) 1,0-1,5 m 3 /t lietettä tai biojätettä niin, että seoksen kuiva-ainepitoisuus on % ja seos on ilmava. Esikäsittelyn jälkeen seos siirretään pyöräkuormaajalla kompostointitunneliin.

8 8 Jälkikompostointi Lihanjalostuksen suolilanta kompostoidaan yhdessä asutuksen biojätteen kanssa. Lihanjalostuksen puhdistamoliete esikäsitellään ja kompostoidaan yhdessä jätevedenpuhdistamoiden lietteiden kanssa. Kuivajätelaitoksen seulonta-alite ja eristevillat esikäsitellään ja kompostoidaan sekä jatkokäsitellään erillään. Kuivajätealitteen ja eristevillan kompostointiin käytetään puhdistamolietettä kompostoinnin tehostamiseksi. Jätteet kompostoidaan suljetussa tunnelissa panosperiaatteella. Kompostointilaitos on mitoitettu siten, että kunkin kompostoitavan lietepanoksen viipymä tunnelissa on 14 päivää ja biojätepanoksen viipymä on vastaavasti 21 päivää. Tunnelikompostointi tapahtuu suljetussa betonisessa tunnelissa, joka ilmastetaan prosessin kulloisenkin vaiheen vaatimalla ilmamäärällä erityisen ilmastuslattian kautta. Tunnelit täytetään siten, että tunneleiden pohjalle levitetään tukiainekerros ( mm). Tämän päälle tuodaan esikäsittelystä kompostiseos pyöräkuormaajalla. Tunneli suljetaan ja prosessiohjaus kytketään päälle. Täyttövaiheen aikana täytettävän tunnelin ohjaus toimii siten, että puhallus on kytketty pois päältä ja poisto on päällä, jotta käyttöhenkilökunnan työturvallisuus on varmistettu. Kompostointitunneleiden prosessia ohjaus ja seuranta tapahtuu automaattisesti laitoksen valvomosta käsin. Tunnelin täytön jälkeen alkaa kompostointiprosessissa lämpenemisvaihe. Tällöin tunneleihin puhalletaan hapentarpeen kannalta välttämätön ja riittävä ilmavirta. Lämpenemisvaihe kestää 1-4 vrk kompostoituvan jätteen laadusta (mm. kosteus/lämpötila) riippuen. Kun komposti on lämmennyt vaadittuun lämpötilaan (esim. 55 C) siirrytään hygienisointivaiheeseen, jolloin ilmastuksen määrää säätämällä pidetään kompostin lämpötila vaaditussa arvossa vaaditun ajan (esim. 1-2 vrk 55 C). Hygienisoitumisvaiheen jälkeen kompostoituminen jatkuu ja ilmamäärää ohjataan edelleen lämpötilojen perusteella. Poistokaasut johdetaan happopesuriin, jossa niistä poistetaan ammoniakki biosuodattimen vaatimalle tasolle. Pesurin veden ph:tä säädetään lisäaineen kuten rikkihapon syötöllä ammoniakin poiston vaatimalle tasolle. Happopesuriin on kytketty lämmöntalteenottopiiri, josta levylämmönsiirtimen avulla siirretään lämpöenergia tuloilman ja rakennuksen lämmittämiseen. Kesäaikaa varten laitoksessa on myös lauhduttimet, joiden avulla ylilämpö voidaan johtaa ulkoilmaan. Happopesurin poistoilma johdetaan biosuodattimeen, joka poistaa siitä hajut ja lopun ammoniakin. Biosuodattimen toiminta perustuu hajukaasujen biologiseen hajottamiseen biomassan mikrobien avulla. Biosuodattimena käytetään tukiaineellista kompostia. Tunnelikompostoinnin jälkeen komposti seulotaan ja siirretään jälkikypsytyskentälle aumaan ja sieltä hyötykäyttöön. Kompostin käyttöä energiantuotannossa polttamalla se suoraan tunnelikompostoinnin jälkeen tutkitaan.

9 9 Kompostituotteen jälkikypsytystä varten tarvitaan jälkikypsytyskenttä, jota varten on rakennettu kompostointilaitoksen läheisyyteen tiiviillä asfaltilla päällystetty, salaojitettu ja viemäröity kenttäalue, jonka pinta-ala on 1,5-2,0 ha. Jälkikypsytysaika on lietteille 2-4 kuukautta ja biojätteelle 4-6 kuukautta vuodenajasta riippuen. Jälkikypsytetyn tuotteen seulonta suoritetaan siirrettävällä seulalaitteella esim. neljä kertaa vuodessa. Jälkikompostointikenttä Jälkikompostointikenttä on rakennettu seuraavasti ylhäältä alaspäin lukien: Materiaali Paksuus (mm) Ab 16/120+KBVA 12/ Kantava kerros Ms 200 Jakava kerros Sr 300 Suodatinkerros Hk 600 Pilaantuneet maat Aiemman lupapäätöksen mukaisesti aluejätekeskus voi vastaanottaa ja käsitellä kiinteyttämällä, stabiloimalla, eristämällä, kompostoimalla tai loppusijoittamalla sellaisia öljyllä, kloorifenolilla, dioksiinilla, furaaneilla tai raskasmetalleilla saastuneita maita, jotka eivät sisällä merkittävässä määrin muita epäpuhtauksia. Laitoksella voidaan myös välivarastoida Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen erillisellä luvalla sellaisia saastuneita maita, jotka toimitetaan muualle käsiteltäväksi. Laitos vastaanottaa vuosittain pilaantuneita maita yhteensä tonnia vuodessa, mistä määrästä ongelmajätteeksi luokiteltavia pilaantuneita maita saa olla enintään tonnia. Pilaantuneiden maiden kompostointi Pilaantuneita maat, jotka sisältävät orgaanisia haitta-aineita yli ympäristöministeriön määrittelemien raja-arvojen kompostoidaan erillisellä kompostikentällä. Alueelle vastaanotetaan erillisten lupapäätösten mukaisesti kunnostettujen kohteiden maamassoja, joiden käsittely on mahdollista aluejätekeskuksella. Tarvittaessa kompostoitava materiaali seulotaan karkeimman materiaalin poistamiseksi. Seulaylite läjitetään kaatopaikalle. Pilaantuneiden maiden kompostiaumat perustetaan levittämällä auman pohjalle cm tukiainetta, joka voi olla puumursketta tai kuoriketta. Ilman ja veden kulkeutumisen tehostamiseksi kompostiin sekoitetaan puunkuorta tai vastaavaa ainesta. Tukiaineen ja pilaantuneen maan ohjeellisena sekoitussuhteena voidaan käyttää 1:2. Kompostointi tehdään avokompostointina tai katetuissa aumoissa. Tarvittaessa aumat voidaan varustaa kastelu- ja ilmastointilaitteilla. Kompostoinnissa syntyvät suotovedet kerätään tasausaltaisiin viemäröimällä kompostikenttä. Kompostiaumoja käännetään alkuvaiheessa noin kahden viikon välein ja myöhemmin noin kerran kuukaudessa. Haihtuvia öljy-yhdisteitä kompostoitaessa kannattaa alkuvaiheen käännöt tehdä harvemmin, jolloin haihtuvat yhdisteet voivat rauhassa hajota auman sisällä.

10 10 Kompostoinnin edistymistä seurataan lämpötilamittauksin. Näytteenotolla tarkistetut haitta-aineita alle raja-arvot sisältävät massat voidaan hyödyntää peittomaana tai käsitellä jätteenä tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueella. Jos haitta-ainepitoisuudet ylittävät raja-arvot, ne sijoitetaan ongelmajätteiden loppusijoitusalueelle. Pilaantuneiden maiden kompostointikentän pohjarakenne Pilaantuneiden maiden kompostointialueen pohjarakenteet on kesän 2001 aikana rakennettu seuraavasti ylhäältä alaspäin lukien: Kerros Materiaali Päällyste AB 22/120 Kantava kerros, 200 mm Ms # 0-32 mm Keinotekoinen eriste Lemdense ABT mm, tyhjätila < 3% Lemdense ABT mm, tyhjätila < 3% Mineraalinen tiivistyskerros > 0,41 m Savi, k < 6,7 x m/s Sementillä stabiloitu pohjamaa 150 mm Öljyjätteiden käsittely Laitoksella käsitellään öljyisiä maita luvan mukaisilla menetelmillä. Laitokselle on suunniteltu tuotavan öljyllä pilaantuneita maita 800m 3 /a ja öljyvesiseokset 20 m 3 /tuontikerta. Suuremmat erät öljyvesiseoksia vastaanotetaan myöhemmin rakennettaviin esikäsittelyaltaisiin. Öljyvesiseosta lämmitetään varastosäiliössä ja pumpataan sieltä öljynerottimeen. Erottunut öljy varastoidaan varastosäiliöön. Öljyvesiseoksesta erottunut vesi johdetaan kaatopaikkavesien tasausaltaaseen. Tulevalle jäteöljylle ja ongelmajätevarastosta tuleville pienerille on omat varastosäiliönsä. Öljyllä pilaantuneiden maiden käsittelyyn käytetään samoja menetelmiä kuin pilaantuneiden maiden käsittelyyn. Pilaantuneiden maiden stabilointi ja kiinteytys Pilaantuneet maat, jotka sisältävät epäorgaanisia haitta-aineita yli ympäristöministeriön määrittelemien raja-arvojen stabiloidaan tai kiinteytetään erillisellä kentällä. Käsiteltävä materiaali seulotaan tarvittaessa. Massojen stabilointia varten on varattu Kukkuroimäkeen loppusijoitusalue, joka voidaan jatkossa liittää pilaantuneiden maiden vastanottoja kompostointikentän osaksi. Stabilointi ja kiinteytys suoritetaan erillisten reseptien mukaisesti. Käsitellyt massat voidaan hakijan mukaan hyötykäyttää kaatopaikalla riittävän eristyksen omaavissa rakenteissa tai loppusijoittaa tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle. Ennen käsiteltyjen maiden sijoittamista, niistä on tehtävä seuraavat laboratorioanalyysit: kiinteytetyistä massoista haitta-aineiden liukoisuus, puristuslujuus ja vedenläpäisevyys sekä stabiloiduista massoista liukoisuus. Analyysitulosten on tällöin täytettävä kaatopaikkasijoi-

11 11 tukselle annetut suositukset. Jos suositukset eivät täyty, käsitellyt maat sijoitetaan ongelmajätteiden loppusijoitusalueelle. Alueelle tuodut ja käsittelyn jälkeen tietylle tasolle puhdistetut maamassat pyritään käyttämään hyödyksi aluejätekeskuksella tai sen ulkopuolella. Mikäli käsiteltyä maaainesta ei voida hyötykäyttää se sijoitetaan tavanomaisen jätteen tai pilaantuneiden maiden loppusijoitusalueelle. Pilaantuneiden maiden käsittelyyn tarvittavat kentät rakennetaan asfalttipintaisena ja viemäröidään. Kenttä eristetään alapuolisesta maaperästä asentamalla kulutuskerroksen ja perusmaan väliin vettä heikosti läpäisevä tiivistekerros. Tiiveysvaatimukseksi on esitetty, että eristekerros vastaa yhden metrin paksuista savikerrosta. Tiivistyskerroksen vedenläpäisevyys on k<1*10-9 m/s. KAATOPAIKAT Kukkuroinmäen aluejätekeskukselle rakennetaan kaatopaikka tavanomaiselle jätteelle, ongelmajätteiksi luokiteltaville pilaantuneille maille ja tarvittaessa pysyvälle jätteelle. Tavanomaisen jätteen kaatopaikka Tavanomaisen jätteen loppusijoitusta varten on ensimmäisessä rakennusvaiheessa vuoden 2001 aikana rakennettu noin 2,0 ha:n alue. Ensimmäisen vaiheen yhteydessä on rakennettu toisen vaiheen rakennuspohja 1,6 ha:n alueelle, joka otetaan käyttöön ensimmäisen alueen täytyttyä. Täyttötilavuutta 1. vaiheen täytölle on noin m 3 ja 2. vaiheen täytölle m 3. Toisen täyttövaiheen jälkeen käyttöön otettavat uudet täyttöalueet sijaitsevat nykyisestä alueesta pohjoiseen päin, tässä vaiheessa suunnitelmiin on otettu varaus noin 21,7 ha:n lisäalueelle ja yli 1,5 milj. m 3 jätemäärää varten. Jätteet läjitetään vaakatäyttönä tai kiilapengertäyttönä. Käytettävä kerrospaksuus on 1,5 m. Tiivistetty jätetäyttö esipeitetään noin 20 cm paksuisella maakerroksella. Jätetäytön luiskat tehdään kaltevuuteen 1:3 ja laen muotoilu kaltevuuteen 1:10...1:20. Jätetäytön korkeus ilman pintarakenteita on lopullisen täytön valmistuttua +90 m. Täyttöalueen saavuttaessa lakikorkeutensa se viimeistellään ja maisemoidaan niiltä osin, kun se ei liity uuteen käyttöönotettavaan täyttöalueeseen. Täyttöalueen reuna-alueet muotoillaan ja viherrakennetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Loppusijoitusalueiden käyttöönotto edellyttää kallion louhintaa, jota hyödynnetään aluejätekeskuksen rakentamishakkeessa. Tavanomaisen jätteen kaatopaikan pohja- ja pintarakenteet Tavanomaisen jätteen kaatopaikan pohjarakenne ylhäältä alaspäin on vuonna 2001 toteutettu seuraavasti:

12 12 Kerros Materiaali Suodatinkerros Suodatinkangas, KL III Kuivatuskerros, 0,5 m Murske mm, k>10-3 Suojarakenne Suojageotekstiili, 1000 g/m 2 Keinotekoinen eriste HDPE-kalvo, 2mm Mineraalinen tiivistyskerros> 0, 5 m Savi, k< 6,7 x m/s Savirakenteen ylimpään 100 mm paksuiseen kerrokseen on lisätty bentoniittiä 3 % asetetun tiiveysvaatimuksen täyttämiseksi. Tavanomaisen jätteen kaatopaikan pintarakenne on aiemman ympäristöluvan kertoelmaosassa esitetty tehtäväksi ylhäältä alaspäin seuraavasti: Kasvukerros (Hm) 300 mm Pintakerros 700 mm Suodatin kangas Kuivatuskerros (Hk, Sr, HkMr, SrMr) 500 mm, johon asennetaan salaojat Tiivistyskerros 500 mm (Sa, Si, SiMr) tai tuhka- tai pastaseos tai bentoniitti- tai muovieriste k < 1 * 10-8 m/s Esipeitetty ja muotoiltu täytön yläosa 200 mm Jätetäyttö Kuivatuskerroksen päälle rakennetaan vähintään metrin paksuinen pintakerros. Kasvien juurtumisen ja maisemoinnin edistämiseksi pintakerroksen yläosa (0,3 m) tehdään humuksesta, kompostointimullasta, kuorihakkeesta tai vastaavasta. Viimeistelyn jälkeen pinta nurmetetaan. Kaatopaikkakaasut Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoitettava jäte sisältää vain vähän orgaanista, kaasua tuottavaa jätettä. Tämän vuoksi alueelle ei rakenneta käyttöönottovaiheessa kaasunkeräyskaivoja, vaan jätetäyttöä täytetään noin 7 metrin paksuinen kerros, jonka jälkeen tehdään erillisselvitys kaasuntuotannosta jätetäytössä. Selvityksen perusteella päätetään kaasunkeräyksen tarpeesta ja mahdollisuuksista. Mikäli kaasua muodostuu riittävästi se tullaan hyödyntämään aluejätekeskuksen omissa toiminnoissa, kuten kompostoinnissa. Pilaantuneiden maiden ja tiettyjen ongelmajätteiden kaatopaikka Pilaantuneiden maiden ja ongelmajätteiksi luokiteltujen jätteiden (esim. raskasöljytuhka ja asbestijätteet) loppusijoitusta varten on Kukkuroinmäkeen rakennettu vuoden 2001 aikana ensimmäisessä vaiheessa 0,5 ha:n kaatopaikka. Toiseen rakennusvaiheeseen ongelmajätteille on varattu 0,4 ha:n loppusijoitusalue. Aluetta on mahdollisuus laajentaa länteen. Täyttötilavuutta 1. vaiheen loppusijoitusalueella on m 3. Maksimitäyttötilavuus on käytössä vain, jos alueelle läjitetään ominaisuuksiltaan ja laadultaan yhteisläjitykseen soveltuvia maita.

13 13 Pilaantuneet maat loppusijoitetaan vastaavasti kuin tavanomainen jäte. Poikkeuksen muodostaa esipeitto: alueelle sijoitettu maa peitetään välittömästi puhtaalla maakerroksella tai muulla ympäristöviranomaisten hyväksymällä tavalla suotovesihuuhtoutumien välttämiseksi. Pilaantuneen maan ominaisuuksista riippuen loppusijoitetut maat voidaan eristetään ympäristöstään myös keinotekoisella eristeellä (esim. HDPE-kalvo tai bentoniittimatto). Ongelmajätteiksi luokiteltujen pilaantuneille maiden kaatopaikan pinta- ja pohjarakenteet Ongelmajätteiksi luokiteltujen pilaantuneiden maiden ja tiettyjen ongelmajätteiden kuten asbestin kaatopaikan pohjarakenne on kesällä 2001 toteutettu ylhäältä alaspäin seuraavasti: Kerros Materiaali Suodatinkerros Suodatinkangas, KL III Kuivatuskerros, 0,5 m Murske mm, k>10-3 Suojarakenne Suojageotekstiili, 1000 g/m 2 Keinotekoinen eriste HDPE-kalvo, 2mm Mineraalinen tiivistyskerros > 1, 0 m Savi, k< 6,0 x m/s Savirakenteen ylimpään 150 mm paksuiseen kerrokseen on lisätty bentoniittiä 3 % asetetun tiiveysvaatimuksen täyttämiseksi. Ongelmajätteeksi luokiteltujen pilaantuneiden maiden kaatopaikan pintarakenne on aiemman ympäristöluvan kertoelmaosassa esitetty tehtäväksi ylhäältä alaspäin seuraavasti: Kasvukerros (Hm) 300 mm Pintakerros 700 mm Suodatinkangas Kuivatuskerros (Hk, Sr, HkMr, SrMr) 500 mm, johon asennetaan salaojat Suojakerros (tuhka 100 mm, suojatekstiili tms.) Keinotekoinen eriste (PEHD- kalvo 2,0 mm, vedenpitävä asfaltti tms.) Tiivistyskerros 500 mm (Sa, Si, SiMr) tai tuhka- tai pastaseos tai bentoniitti- tai muovieriste k < 1 * 10-8 m/s Esipeitetty ja muotoiltu täytön yläosa 200 mm Jätetäyttö Alue maisemoidaan istutuksin vastaavasti kuin tavanomaisen jätteen loppusijoitusalue. Kaasuntuotanto Ongelmajätteiden kaatopaikka-alueelle ei ole suunniteltu rakennetavaksi kaasunkeräyskaivoja täytön yhteydessä, koska maa sisältää vain vähän orgaanista, kaasua tuottavaa jätettä. Ennen pintarakenteiden rakentamista mitataan alueen kaasuntuotto ja tarvittaessa järjestetään kaasun keräys erillisen suunnitelman mukaisesti.

14 14 Pysyvän jätteen kaatopaikka Pysyvän jätteen kaatopaikkaa ei ole aluejätekeskukselle vielä toteutettu. Pohja- ja pintarakenteet on aiemman ympäristöluvan kertoelmaosalla esitetty periaatteessa toteutettavaksi seuraavasti: Pohjarakenne Jätetäyttö, pysyvä jäte Kulutuskerros, tarvittaessa 300 mm (Sr) Suodatinkangas (kl-ii) Salaojakerros 300 mm (Hk) Salaoja Tiivistyskerros 500 mm, jolla päästään savikerrosta vastaavaan tiiveyteen, k < 10-7 m/s Perusmaa Pintarakenne Pysyvän jätteen täytön saavutettua loppukorkeutensa se muotoillaan maisemaan soveltuvaksi. Päälle levitetään humusta ja maisemointi tehdään vastaavasti kuin tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueella. Muut aluejätekeskuksen jätteenkäsittelyalueiden pohjarakenteet Liikennealueet, pihat ja varastokentät Kuisaaressa liikennealueille, pihoille ja varastokentille rakennettut pohjarakenteet ylhäältä alaspäin lukien on toteutettu seuraavasti: Materiaali Paksuus (mm) Ab 22/ Kantava kerros Ms 200 Jakava kerros Sr 300 Suodatinkerros Hk 600 Näillä alueille on esitetty sijoitettavaksi mm. kompostointilaitos, kuivajätteen käsittelylaitos ja ongelmajätteiden vastaanotto. Rakennus- ja puutarhajätteen varastointi- ja käsittelykentälle rakennetaan vastaava pohjarakenne lukuun ottamatta asfalttikerrosta. Rikastushiekan käyttö rakennemateriaalina Kuisaaren tulevan ja alueelle rakennettavan tierakenteen suodatinkerrokseen on käytetty Partek Nordkalk Oy:n Lappeenrannnan kaivoksen rikastushiekkaa. Käytetyn rikastushiekan määrä on noin m 3. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SUUNNITELLUT YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMET Pohjavedet

15 15 Kukkuroinmäki ei sijaitse pohjavesialueeksi luokitellulla alueella, eikä sieltä ole havaittu olevan hydraulista yhteyttä lähimmälle pohjavesialueelle, joka sijaitsee noin 3 km jätteenkäsittelyalueesta pohjoiseen. YVA-selostuksen mukaan alueen tiiviin maaperän vuoksi muodostuvan pohjaveden määrä on pieni ja pohjaveden virtaus maaperässä hidas. Aluejätelaitoksen kaatopaikkojen pohjarakenteet toteutetaan valtioneuvoston tiiviysvaatimukset täyttäviksi. Tiiviiden pohjarakenteiden vuoksi pohjavesikuormitusta ei normaalitilanteessa juurikaan tapahdu. Pohjavesien korkeuksia ja haitta-ainepitoisuuksia tarkkaillaan tarkkailuohjelman mukaisesti. Lupahakemuksessa on esitetty, että aluejätekeskuksen piha-alueet viemäröidään ja peitetään asfaltilla. Laitoksiin asennetaan viemäröinnit ja betonilattiat. Pohjavesikuormitusta ei normaalitilanteessa pitäisi tapahtua. Suoto-, valuma- ja prosessivesien käsittely ja hallinta Jätteiden käsittelyalueella syntyy käsittelyä vaativia valuma- ja suotovesiä tavanomaisen jätteen kaatopaikalta, pilaantuneiden maiden käsittelykentältä ja kaatopaikalta, kompostointilaitoksesta, biojätteen ja lietteen jälkikypsytyskentiltä, jätteen murskausja käsittelykentiltä, sosiaalitiloissa sekä liikennealueilta. Pysyvän jätteen loppusijoitusalueella, sekä puutarha- ja rakennusjätteen käsittelykentällä muodostuvat suotovedet eivät hakijan mukaan vaadi käsittelyä ja ne on hakija esittänyt johdettavaksi Konnunsuon kuivatusojiin. Kaatopaikkavesien määrää pyritään vähentämään estämällä ulkopuolisten vesien pääsy jätelaitoksen alueella niskaojien avulla sekä tarvittaessa kierrättämällä kaatopaikkavettä takaisin jätetäyttöön. Alueelle on esitetty rakennettavaksi myös valutuskenttiä, jonka avulla tehostetaan haihduntaa. Kaatopaikkojen ja pilaantuneen maan kompostointialueen pohjalta ja ympärysojista muodostuvat käsittelyä vaativat vedet kerätään salaojaputkilla kahteen Kukkuroinmäen eteläpuolella sijaitsevaan suotoveden ylivuoto-/tasausaltaaseen. Toinen allas on varattu tavanomaisen jätteen kaatopaikan käyttöön ja toinen pilaantuneiden maiden ja ongelmajätteen kaatopaikan suotovesien tasaamiseen. Altaat voidaan tarvittaessa sulkea siten, että vesien johtaminen Kuisaareen esim. haitta-ainepitoisuuksien vuoksi voidaan estää. Pilaantuneiden maiden suotovesien tasausaltaan vedet käsitellään öljynerottimella ennen niiden johtamista eteenpäin. Tasausaltaista vedet johdetaan Kuisaaressa sijaitsevaan suurempaan noin 6200 m 3 ylivuoto-/tasausaltaaseen, jolla voidaan säädellä käsittelyyn johdettavia vesimääriä sekä tasata käsittelyyn johdettavan veden laatua. Kompostointilaitoksen prosessissa muodostuvat jätevedet sekä ilmanpuhdistimelta ja jälkikompostointialueella muodostuvat tulevat jätevedet johdetaan laitoksen vieressä olevaan kaivoon ja siitä ylivuoto-/tasausaltaan kautta jätevedenpuhdistamolle. Prosessivedet voidaan kierrättää myös takaisin kompostointiprosessiin. Kuisaaren tasausaltaaseen kerätään vedet myös jälkikompostointikentältä, pihalaitosten piha-alueilta sekä tarvittaessa rakennus- ja puutarhajätteen varastointi- ja käsittelykentältä.

16 16 Käsittelyä tarvitsevia vesiä arvioidaan alkuvaiheessa aluejätekeskuksella syntyvän noin m 3 /a. Laskentaperusteena on käytetty vuosisadantaa 630 mm, josta keskimäärin 40 % on arvioitu johdettavan ylivaluntana viemäriin. Käsittelykenttien valumavesien tasaukseen käytetään tarvittaessa tasausallasta, jonka hyötytilavuus on m 3. Valtaosa kaatopaikkavesivalunnasta ajoittuu kevääseen lumensulamisen aikaan. Hydrologisten tilastojen mukaan tällöin tapahtuu puolet vuosivalunnasta Kuisaaren tasausaltaasta kaatopaikkavedet johdetaan paineviemärin avulla Soskuan sululle Saimaan kanavan länsipuolelle, jossa paineviemäri liitetään Lappeenrannan kaupungin viemäriverkostoon. Kaatopaikkavedet käsitellään Toikansuon jätevedenpuhdistamolla. Aluejätekeskuksen tasausaltaiden rakenteet Aluejätekeskusalueelle on rakennettu vuoden 2001 aikana kolme tasausallasta jätevedenpuhdistamolle johdettaville vesille. Ilmanlaatu Kukkuroinmäelle rakennetut kaksi tasausallasta on rakennettu ylhäältä alaspäin lukien seuraavasti: Materiaali Paksuus (mm) Kumibitumiasfaltti KBVA 11 k < m/s 40 ABT 16 k< m/s 60 Tasauskerros murskeella 300 Suodatinkangas, KL3 (tarvittaessa) Tasattu ja tiivistetty kantava pohjamaa Kuisaaren alueelle rakennettu tasausallas on rakennettu ylhäältä alaspäin seuraavasti: Materiaali Paksuus (mm) Kumibitumiasfaltti AB 16/120 + KBVA 12/90, k < m/s 100 Kantavakerros Ms 200 Jakavakerros 300 Suodatinkerros 600 Tasattu ja tiivistetty kantava pohjamaa Kuisaaren tasausaltaan pohjarakenteeseen tehdään kantavia kerroksia, koska allas rakennetaan savikkoalueelle. Aluejätekeskuksen vaikutukset ilmanlaatuun koostuvat lähinnä murskauksessa ja kaatopaikkatoiminnassa muodostuvasta pölystä sekä kompostoinnissa ja kaatopaikkatoiminnassa muodostuvasta hajusta. Murskauslaitoksessa pölyä tuottavat jätteen murskaimet. Murskaimet on suunnitellaan laitoksen sisätiloihin, jolloin se ei leviä laitoksen ulkopuolelle.

17 17 Hajua muodostuu aluejätekeskuksella pääasiassa orgaanisen jätteen hajoamisprosessissa. Pääosa orgaanisen jätteen kompostoinnista tapahtuu suljetussa kompostoinnissa ja jonkin verran jälkikompostoinnista. Kompostointilaitoksen poistokaasut käsitellään ennen ulkoilmaan johtamista. Käsiteltäessä poistokaasut esim. kaksivaiheisesti happopesurissa ja biosuotimessa. Hajuhaittojen tarkkailu otetaan mukaan laitoksen tarkkailuohjelmaan. Alle 500 metrin etäisyydellä aluejätekeskuksesta ei sijaitse hajuille herkkiä kiinteistöjä. Melu Roskaantuminen Melua jätteenkäsittelylaitoksella syntyy rakennusvaiheessa kallion louhinnasta ja kiven murskauksesta sekä työkoneiden käytöstä. Varsinaisen toiminnan aikana melua syntyy työkoneista sekä jätteiden lajittelu- ja murskauslaitteiden käytöstä rakennusjätteen murskauksesta sekä kompostointilaitteiden puhaltimista. Jätteiden lajittelu- ja murskauslaitteisto sijoitetaan halleihin, joiden seinärakenteissa on eristeet, tarvittaessa melua torjutaan koteloimalla laitteet. Jätteet kuljetetaan aluejätekeskukselle pääosin pakkaavilla kuorma-autoilla. Aluejätekeskukselle suuntautuva liikenne lisää paikallisteiden liikennettä arviolta noin 200 ajoneuvolla vuorokaudessa. Näistä puolet on raskaita ajoneuvoja. Liikenteen aiheuttamaa melua voidaan vähentää alhaisella ajonopeudella, oikeaoppisella ajotavalla ja pitämällä liikenneväylät mahdollisimman hyvässä kunnossa. Huhtikuussa 2001 rakennustöiden alettua alueelta tehtiin meluselvitys, jonka mukaan melutasot lähimmän asuintalon pihalla olivat alle valtioneuvoston päätöksessä meluohjearvoista annetun päiväajan melunohjearvon 55 db ekvivalenttitasona. Kuormista putoavat ja jätehuoltoalueella tuulen mukana ympäristöön leviävät jätteet roskaavat ympäristöä. Kaatopaikkaliikenteen aiheuttamaa roskaantumista voidaan välttää peittämällä jätekuormat tai kuljettamalla jätteet umpinaisessa astioissa ja konteissa. Jätehuoltoalueella roskaantumista voidaan ehkäistä mm. suojapuuvyöhykkeellä, rakennusten sijoittelulla, tuuliaidoin sekä pitämällä loppusijoitusalueen jätetäytöstä auki kerrallaan mahdollisimman pieni ala. Laitoksen käyttö- ja päästötarkkailu LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on toimittanut ympäristökeskukseen Aluejätekeskuksen kaatopaikkojen täyttö- ja toimintojen hoitosuunnitelman Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on toimittanut ympäristökeskukseen aluejätekeskuksen ympäristön perustilaselvityssuunnitelman ja Kuisaaren kompostointilaitosta koskevan tarkkailuohjelman sekä aluejätekeskuksen tarkkailuohjelmaluonnoksen, joka sisältää hajujen ja vesien tarkkailusuunnitelman Perustilaselvitys on tekeillä ja valmistuu vuodenvaihteessa Tarkkailuohjelma on jätetty ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi

18 18 Lupahakemuksen täydennykset Ympäristölupahakemuksen käsittelyn aikana Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n aluejätekeskuksen toimintoja on rakennettu ja otettu käyttöön aiempien voimassa olleiden ympäristölupien mukaisesti. Toimintojen rakentamisen yhteydessä hakija on toimittanut ympäristökeskukseen seuraavat asiakirjat, joista saatuja tietoja on käytetty myös tämän ympäristöluvan käsittelyn yhteydessä. Hakija on esittänyt ympäristökeskukselle toimittamassaan pohjarakenneurakan tarjousasiakirjassa kaatopaikkojen ja käsittelykenttien pohjarakenteet, ja suoto- ja valumavesien keräily- ja johtamisjärjestelyt. Pohjarakenne asiakirjoja on täydennetty , ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on hyväksynyt pohjarakenteet aiemman ympäristöluvan mukaisesti Pohjarakenteet urakoinut Lemminkäinen Oyj on toimittanut ennen pohjarakenteiden rakentamista raportit ennakkokokeista ja koetiivistyskentästä sekä työselityksen laadunvarmennussuunnitelman Hakija on toimittanut urakoitsijan laatiman laadunvalvontaraportin ja sen täydennyksen Riippumattoman laadunvalvojan yhteenveto rakennustöistä on toimitettu ympäristökeskukseen Selvitys jätevedenpuhdistamolle johdettavista vesimääristä ja Arvio roudan aiheuttamasta vaurioriskistä kaatopaikan pohjarakenteen tiivistyskerrokselle Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tunnelikompostointilaitoksen käyttöönotto- ja märkäkoesuunnitelma Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy: Täyttö- ja hoitosuunnitelma Kompostointilaitoksen tarkkailuohjelma , Aluejätekeskuksen tarkkailuohjelma Täyttö- ja hoitosuunnitelman ja tarkkailuohjelman osalta ympäristökeskus tekee erilliset päätöksensä myöhemmin. Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Joutsenon kunnan ilmoitustaululla sekä ilmoitettu Joutsenon paikallislehdessä ja Etelä-Saimaa -nimisessä lehdessä Lisäksi ympäristölupahakemuksen vireille tulosta on kirjallisesti ilmoitettu maanomistajille ja lähikiinteistöjen haltijoille. Tarkastukset ja neuvottelut Lausunnot Aluejätekeskukselle on tehty ympäristöluvan vireille tulon jälkeen seuraavat tarkastukset ja neuvottelukäynnit: , , , ja Joutsenon kunnanhallitus on antanut lausuntonaan Joutsenon kunnan kaavoitus- ja ympäristölautakunnan antaman lausunnon ja todennut seuraavan

19 19 Lautakunta näkee hyvänä, että toimintoja pyritään sijoittamaan siten, että syntyy mahdollisimman vähän haittavaikutuksia ympäristöön. Esim. turha yksityinen liikenne alueella samoin jätejakeiden siirtoon paikasta toiseen liittyvä turha liikenne, koska osa hyödynnettävistä jätejakeista voidaan ottaa käyttöön kompostointilaitoksella ja siksi vastaanotto sekä varastointi on järkevämpää sijoittaa Kuisaareen, mahdollisimman lähelle käyttöpistettä. Tasausaltaiden rakennemateriaalin osalta lautakunta katsoo, että sen tulee täyttää kuitenkin tiiveysvaatimukset, jotka kaatopaikan vesien keräilyaltaille kaatopaikkapäätöksessä asetetaan. Rikastushiekan käyttö on hyväksytty erillisen ilmoituksen perusteella käytettäväksi Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tierakenteissa. Ilmoituksen tarkastamisen yhteydessä annettuja ohjeita tulee noudattaa. Lappeenrannan kaupunginhallitus on antanut lausuntonaan Lappeenrannan kaupungin teknisen toimialan antaman ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan antaman lausunnon ja todennut seuraavan: Teknisen toimiala totesi antamassaan lausunnossaan seuraavan Jätteenkäsittelylaitos sijaitsee Joutsenon kunnan puolella ja sen tarvitsema alue on varattu seutukaavaan, joten yleiskaavan aluevarauksia ei tarvitse muuttaa tai laajentaa. Soskuantie Nuijamaantieltä Soskuan kautta kanavan itäpuolelle tulee rakentaa mahdollisimman pian ja ohjata jätehuoltolaitoksen liikenne käyttämään tätä yhteyttä, jotta liikenneturvallisuus Partalan kylässä ei huomattavasti vaarantaisi. Lähtökohtana on, että liikenne valtatieverkolta Etelä-Karjalan jäteasemalle hoidetaan Saimaan kanavan itäpuolella olevien Partala - Ravattila maantien 3931 ja Tuomojan paikallistien kautta, niin kauan kunnes uusi Soskuantie valmistuu. Kun uusi Soskuantie saadaan liikenteelle jäteaseman liikenne ohjataan valtatieltä sen kautta ja kaatopaikkaliikenne kielletään vastaavasti Tuomojan paikallistieltä. Lappeenrantaan toimitettavat aluejätelaitoksen kaatopaikka ja muut jätevedet eivät saa heikentää Lappeenrannan Toikansuon jätevedenpuhdistamon toimintaa tai lietteen laatua. Jätevedet on pumpattava tasaisesti virtaaman ja kuormituksen osalta ympäri vuorokauden. Lupaehdoissa tulisi olla vaatimus, että aluejätelaitoksen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin, mikäli jätevesistä aiheutuu hajuhaittoja pumppaamoilla ja verkostossa. Samoin mikäli biologiselle jätevedenpuhdistusprosessille tulee haittavaikutuksia. Aluejätekeskuksen lupaehtoihin tulisi määrätä vaatimus noudattaa jätevesien osalta esim. ympäristöministeriön työryhmän mietinnön (71/1992) taulukoiden 1 ja 2 mukaisia ohjearvoja (liitteet 1 ja 2)." Ympäristö- ja rakennuslautakunta totesi lausunnossaan , että jätekeskuksen tarkkailusuunnitelmasta tulee pyytää lausuntoa Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

20 20 Muistutukset ja mielipiteet Lupahakemuksesta ei jätetty kuulutusaikana muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakijalle on annettu ja mahdollisuus antaa vastine em. lausunnoista.

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohta 4. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d ja f.

Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohta 4. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 d ja f. Etelä-Suomi Päätös Nro 164/2014/1 Dnro ESAVI/336/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2014 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n Kukkuroinmäen aluejätekeskuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 4010/11.01.00/2011 4 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toimintojen ympäristölupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto

Lisätiedot

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Kooninkeitaan jäteasema Ruusilantie 79 38700 Kankaanpää KOONINKEITAAN JÄTEASEMA JÄTTEENKÄSITTELYN SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 15.12.2014 Kooninkeidas 1/5

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 76 11.11.2014

Ympäristölautakunta 76 11.11.2014 Ympäristölautakunta 76 11.11.2014 Lausunto Metsä Fibre Oy:n hakemuksesta Äänekosken tehdasintegraatin käytössä olevan jätteenkäsittelyalueen ympäristöluvan tarkistamisesta, toiminnan olennaisesta muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskus

Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskus Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskus Taustaa Tamperelainen jätteenkäsittelytoimintaan sekä purku urakointiin erikoistunut Toivonen Yhtiöt Oy suunnittelee jätteenkäsittelykeskusta Ruoveden Vinsanvuoreen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Virastotie 3, RUOKOLAHTI. Ympäristönsuojelulaki 28 :n 3 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1

Virastotie 3, RUOKOLAHTI. Ympäristönsuojelulaki 28 :n 3 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 PÄÄTÖS 1(6) Dnro 0496Y0273-121 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2004 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Ruokolahden kunnan Vaittilan kaatopaikan

Lisätiedot

KOMPOSTOINTIPROSESSIT LIITE 1 MAJASAAREN JÄTEKESKUS YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEN TÄYDENNYS

KOMPOSTOINTIPROSESSIT LIITE 1 MAJASAAREN JÄTEKESKUS YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEN TÄYDENNYS LIITE 1 MAJASAAREN JÄTEKESKUS YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEN TÄYDENNYS Biojätteen ja lietteen tunnelikompostointi Kompostointiprosessin kulku on esitetty kuvassa x. Kuva 1-1 Kompostoinnin prosessikaavio. Käsittelyprosessi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R

1 ASIA 2 HANKKEESTA VASTAAVA 3 HANKKEEN KUVAUS 4 AIEMMAT SELVITYKSET. PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R PÄÄTÖS Dnro PSA 2007 R 5 531 31.5.2007 1 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamisesta Jätekukko Oy:n kyllästetyn puun vastaanotto ja käsittelyhankkeesta 2 HANKKEESTA VASTAAVA Jätekukko Oy

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Lähde: Ympäristöministeriön muistio 3.7.2015 14.11.2016 Maa-ainesten jäteluonteen arvioinnin yleiset periaatteet Kaivetun maa-aineksen jäteluonnetta arvioitaessa

Lisätiedot

Pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja käsittely. Satu Jaakkonen Suomen ympäristökeskus

Pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja käsittely. Satu Jaakkonen Suomen ympäristökeskus Pilaantuneiden maa-ainesten määrä ja käsittely Lamminpäivät 2.10.2008 Satu Jaakkonen Suomen ympäristökeskus Taustaa 1/2 Suomessa kunnostetaan vuosittain kolmisensataa pilaantunutta maa-aluetta Yhteensä

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 06.10.2016 Sivu 1 / 1 1137/2013 11.01.00 88 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristölupahakemus koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61 U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 18.5.2004 Dnro 0199Y0187-114 No YS 535 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1217/ /2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1217/ /2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 14 Asianro 1217/11.01.00/2012 Lausunto ympäristölupahakemuksesta / Ekokem-Palvelut Oy, teollisuusjätteen käsittelykeskus, Sorsasalo Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H HAKIJA As. Oy Kyläsepänkatu 9 Kyläsepänkatu 9 33270 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-207-1124-12-H VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA 10.5.2010

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Tullin antamat ennakkoratkaisut jäteverosta v. 2002-2015 (helmikuu)

Tullin antamat ennakkoratkaisut jäteverosta v. 2002-2015 (helmikuu) Tullin antamat ennakkoratkaisut jäteverosta v. 2002-2015 (helmikuu) Ennakkoratkaisut 2015 Välivarastointiin käytettävän alueen erottaminen kaatopaikasta Jätettä välivarastoidaan alueella, joka sijaitsee

Lisätiedot

Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus

Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus LIITTEET LIITE 1 1/6 Ekokem-Palvelu Oy Peräkorven teollisuusjätteen käsittelykeskus Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus Seuraavassa jätteenkäsittelykeskuksen toiminnot on kuvattu niiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Esityslista 31/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Esityslista 31/2013 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 27.08.2013 264 HEL 2013-009264 T 11 01 00 00 ESAVI/323/04.08/2012 Päätös Lupatilanne Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

' % ( #)* ) + #)* ),#** * * * ( " % (!, ) ( % ) ( % ( ' -!,

' % ( #)* ) + #)* ),#** * * * (  % (!, ) ( % ) ( % ( ' -!, !"!"#"#$# ! % & ' % (#)* +#)* +#)*,#*** #***( ( " % (!,) )( % )( ( %( ( ' -!, ' %, % %. / 0 1 2,, / !&3, 2 %,, '( ( 4 ''' % 5$****6 % #* % '( #****** 7#,$8 )****.'(( )( * ( %.''9#* '9#)) /, ( ' & ( &(+,

Lisätiedot

ASIA. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie KAJAANI. PÄÄTÖS Nro 44/11/1 Dnro PSAVI/53/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.

ASIA. Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Viestitie KAJAANI. PÄÄTÖS Nro 44/11/1 Dnro PSAVI/53/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.6. 1 PÄÄTÖS Nro 44/11/1 Dnro PSAVI/53/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2011 ASIA HAKIJA Majasaarenkankaan jätekeskuksen jätetäytön sulkemissuunnitelman muutos, Kajaani Kainuun jätehuollon kuntayhtymä

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 237 19.05.2014 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle UPM Kymmene Oyj:n hakemukseen Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro 66/10/2 asetetun määräajan pidentämiseksi 507/11.01.01.01/2014

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

LAITOS JA SEN SIJAINTI

LAITOS JA SEN SIJAINTI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 12/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/116/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Storkohmon

Lisätiedot

Laadittu: 22.12.2014. Mömossenin jäteaseman seuranta- ja tarkkailusuunnitelma

Laadittu: 22.12.2014. Mömossenin jäteaseman seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Laadittu: 22.12.2014 Mömossenin jäteaseman seuranta- ja tarkkailusuunnitelma Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Käsiteltäviksi hyväksyttävät jätteet... 2 3 Vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastaminen...

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen

KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen 1/5 KUKKUROINMÄEN JÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2014 alkaen Aukioloajat ma pe klo 7 20 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Asiakaspalvelu puh. 010 841 1818 Fax vastaanotto 05 413

Lisätiedot

Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan. MUTKU Jukka Tengvall

Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan. MUTKU Jukka Tengvall Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan hyötykäyttö MUTKU 12.3.2009 Jukka Tengvall MELUMÄKI MELUMÄEN SIJAINTI 2 Vuosaaren sataman melumäki J. Tengvall 12.3.2009 3 Taustaa Vuosaaren satama-alueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 52/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/161/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 52/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/161/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 52/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/161/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.4.2013 ASIA Ab Ekorosk Oy:n Storkohmon jäteaseman ympäristöluvan jätevesiviemäriin liittymiselle asetetun

Lisätiedot

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen

KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO. Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen 1/6 KUKKUROINMÄEN ALUEJÄTEKESKUS JÄTTEENKÄSITTELYHINNASTO Hinnasto on voimassa 1.1.2011 alkaen Aukioloajat ma pe 7.00 20.00 Vastaanotto puh. 010 841 1813 Laskutus puh. 010 841 1804 Jäteneuvonta puh. 010

Lisätiedot

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen 1 Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen Moskovan Duuman edustajien vierailu 21.4.2008 Pöyry-talo Vantaa 2 Suomen jätehuoltovaatimukset perustuvat EU:n jätelainsäädäntöön Suomen lainsäädäntöä

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS Helsinki 7.2.2006 Dnro UUS 2005 Y 739 114 Annettu julkipanon jälkeen No YS 202 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Ovako Dalwire Oy Ab:n hakemus Hertsbölen erityisjätteen suljetun kaatopaikan pintarakenteen tiivistyskerroksen materiaalin muuttamiseksi

Ovako Dalwire Oy Ab:n hakemus Hertsbölen erityisjätteen suljetun kaatopaikan pintarakenteen tiivistyskerroksen materiaalin muuttamiseksi 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 77 YLO LOS-2009-Y-1091-111 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Ovako Dalwire Oy Ab:n hakemus Hertsbölen erityisjätteen suljetun kaatopaikan pintarakenteen

Lisätiedot

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA Koonti tarjouspyynnön mukaisista osatarjouksista Taulukko 1. Vaakamaksu Vaakamaksu Yksikköhinta ( /kuorma)

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA- ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI

TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA- ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI STORA ENSO OYJ TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA- ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20937 i STORA ENSO OYJ TEHDASKAATOPAIKAN JA TANKOKARIN TUHKA-ALTAAN VAKUUDEN ARVIOINTI 18.8.2016

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot

Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot Turun Seudun Jätehuolto Oy - Vastaanotettavat jätejakeet ja hyödyntäjätahot 19.8.2014 Patrik Jalonen 1 TSJ Kuntien omistama osakeyhtiö - hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon suunnittelu- ja

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Uuma-rakentaminen Oulun seudulla Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Alansa edelläkävijä, joka tarjoaa monipuolista täyden palvelun jätteenkäsittelyä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi

Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Pilaantumattoman maa-aineksen hyödyntäminen peltoviljelyn kasvuolosuhteiden parantamiseksi Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 23.9.2015 29.9.2015 1 Hankkeen sijainti ja laajuus Hanke koskee n. 15 ha:n

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 32/10/1 Dnro ISAVI/154/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.4.2010 HAKIJA ASIA Metsäsairila Oy Porrassalmenkatu 1A 50100 Mikkeli Ympäristönsuojelulain 61

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n mukainen hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n mukainen hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 11.10.2016 Dnro D/1208/11.01.00.02/2016 Lupanro 2016-4 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 :n

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626 PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 26.4.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 133 11 No YS 626 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Asianro 36/ / Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04.

Asianro 36/ / Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 36/11.01.00/2012 30 Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04.08/2011) Terveystarkastaja Kirsi

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

VANHOJEN KAATOPAIKKOJEN SELVITYSTYÖ

VANHOJEN KAATOPAIKKOJEN SELVITYSTYÖ FCG Planeko Oy Naantalin kaupunki VANHOJEN KAATOPAIKKOJEN SELVITYSTYÖ Raportti 141-D3325 24.9.2009 FCG Planeko Oy Raportti I SISÄLLYSLUETTELO 24.9.2009 1 Yleistä... 1 2 Kohteet... 1 2.1 Yhdyskuntajätteen

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

14, 11, 2014 5.11.2014. Jaakko Heinolainen Etelä -Suomen aluehallintovirasto Ympäristövastuualue PL 110 00521 Helsinki

14, 11, 2014 5.11.2014. Jaakko Heinolainen Etelä -Suomen aluehallintovirasto Ympäristövastuualue PL 110 00521 Helsinki 5.11.2014 Etelä-Suomen NH 14, 11, 2014 Jaakko Heinolainen Etelä -Suomen aluehallintovirasto Ympäristövastuualue PL 110 00521 Helsinki DNRO ESAVII Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuontie 127 30420 Forssa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 3 momentti (toiminnan oleellinen muuttaminen).

Ympäristönsuojelulain 28 3 momentti (toiminnan oleellinen muuttaminen). Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 45/10/1 Dnro ISAVI/109/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta Outokummun kaupungin lupahakemuksesta,

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Lausunto / ympäristölupamääräysten muuttaminen / Storkohmon jätealue, Ab Ekorosk Oy / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (1092/60/380/08)

Lausunto / ympäristölupamääräysten muuttaminen / Storkohmon jätealue, Ab Ekorosk Oy / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (1092/60/380/08) Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 13.02.2013 Lausunto / ympäristölupamääräysten muuttaminen / Storkohmon jätealue, Ab Ekorosk Oy / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (1092/60/380/08) RYL 25 Asiakirjat

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, Tampere, 7.10.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 7.10.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä

Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla. Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Jätteen kaatopaikkakelpoisuus ja kuormien tarkastus Munkkaalla Jäteklubi 27.5.2008 Saara Sipilä Kaatopaikkakelpoisuus Jätelainsäädäntö VNa 202/2006: mm. prosessinkulku, raja-arvot suolojen liukoisuuksille..

Lisätiedot