Asia: Kalliokiven louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asia: Kalliokiven louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupa"

Transkriptio

1 Asia: Kalliokiven louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupa Hakija: Metsähallitus, Vernissakatu 4, Vantaa. Yhteyshenkilö: Tienrakennusesimies Ilmo Heikkinen, Urheilukatu 3, Lieksa. Maanomistaja: Suomen valtio/metsähallitus, PL 94, Vantaa. Luvan hakemisen peruste ja toimivaltainen lupaviranomainen Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaviin, ympäristönsuojeluasetuksessa (169/2000) tarkemmin määriteltyihin toimintoihin on oltava ympäristölupa. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 7c mukaan kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää, on ympäristölupavelvollinen. Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 7 :n 1 momentin kohdan 7a asiassa (mainittu kivilouhimo ym.) kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen. Asian vireilletulo Ympäristölupahakemus on jätetty Ilomantsin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset Samaa toimintoa koskeva maa-aineslupa on vireillä. Alueella on ollut vuonna 2012 päättynyt maa-aineslupa, jonka uusiminen on vireillä samaan aikaan ympäristöluvituksen kanssa. Tukes on kaivosviranomaisena hyväksynyt Endomines Oy:n varausilmoituksen (VA2014:0060), jonka voimassaolo raukeaa Kyseinen varausalue kattaa myös tässä käsiteltävän ympäristöluvan kohteen alueen. Kaivoslain mukaiset varaustoimenpiteet eivät vaikuta ympäristönsuojelulain nojalla maa-ainesten ottoalueelle myönnettävään ympäristölupaan (mm. KHO 2594/1/13, T 2371). Kaavoitus Hoskonkankaan kallioalueella ei ole voimassaolevaa asema- tai yleiskaavaa. Pohjois- Karjalan maakuntakaavassa alueella ei ole kaavamerkintöjä (vaihe 1: valtioneuvosto vahvistanut , vaihe 2: ympäristöministeriö vahvistanut ; vaihe 3: ympäristöministeriö vahvistanut ). Alueen sijainti Ilomantsissa, Valtion metsämailla ( ) sijaitseva Hoskonkankaan kallioalue sijoittuu Ilomantsin kunnan koillisosaan, noin 10 km etäisyydelle Lieksan kunnanrajasta ja noin 3 km etäisyydelle Venäjän rajasta. Hoskonkankaan kallioalue

2 sijoittuu Pihlajavaaran kylästä noin 5,5 km etäisyydelle pohjoiskoilliseen seututien 522 (Hatuntie) itäpuolelle. Etäisyys Hatuntiehen lyhimmillään on noin 2,8 km. Ympäristö Hoskonkankaan kallioalue sijoittuu havupuuvaltaiseen sekametsään. Hoskonkankaan kallioalueen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Lähimmät luonnonsuojelualueet sijaitsevat noin 8,5 km etäisyydellä Hoskonkankaasta (Taunolan (YSA990908) ja Kölkän kolkan (YSA205759) yksityiset luonnonsuojelualueet). Hoskonkankaan kallioalueesta noin 9 km kaakkoon sijaitsee Kaitajoen (FI ) Natura2000-alue. Pohjavesi Hoskonkankaan kallioalue ei sijoitu ympäristöhallinnon luokittelemalle pohjavesialueelle. Lähimmät luokitellut pohjavesialueet ovat noin 9 kilometrin etäisyydelle koilliseen sijoittuvat Iso Kivijärven ( ) ja Hiekkaniemen ( ) vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet. Toiminta Haetaan ympäristölupaa kalliokiven louhintaan ja louheen murskaukseen. Suunnitellulla ottoalueella on arvioitu olevan hyödyntämiskelpoista kalliokiveä noin m 3 ktr. Ympäristölupaa haetaan 15 vuodeksi. Louhinta Kallion louhinnan vaiheita ovat kallionporaus, kiviaineksen irrottaminen räjäyttämällä ja tarvittaessa räjäytetyn louheen pienentäminen (rikottaminen). Louhittavalta alueelta poistetaan pintamaat, jotka varastoidaan maisemointia varten niille varatuille alueille. Tämän suunnitelman mukaisen ottoalueen pintamaat voidaan hyödyntää aiemmin otetun alueen pohjois-itäpuolen kalliorintauksen maisemointiin. Louhintaa tehdään noin 2-4 vuoden välein. Yksi louhintajakso kestää noin 1-2 viikkoa kerrallaan. Louhintajaksolla louhitaan noin t kiinteää kalliota, mahdollisesti useammalla räjäytyksellä. Louhintatyöhön valittu urakoitsija laatii alueelle louhintasuunnitelman. Räjäytyksissä käytetään yleisesti käytössä olevia NG- ja emulsioräjähdysaineita (esim. Kemixputkipanokset, Kemiitti). Räjäytysainetta käytetään noin g/m 3 kiveä ( g/t), jolloin räjähdysaineiden kulutus yhtä louhintakertaa kohti on noin 1,5 5,5 t. Räjähdysaineiden menekki riippuu mm. kallion laadusta sekä käytettävästä räjähdysaineesta. Mikäli alueella käytetään Kemix- tai Kemiitti räjähdysaineita, räjähdyksissä vapautuu ainoastaan pieniä määriä typen oksideja ja hiilimonoksidia eli häkää. Räjäytysten päästöillä ei ole terveydellisiä haittavaikutuksia, sillä räjäytyskaasut sekoittuvat nopeasti suureen ilmamäärään.

3 Kemix- ja Kemiitti-räjähdysaineet sisältävät ammoniumnitraattia (happea tuottava aine) sekä öljyä (palava aine). Mikäli maastoon jää räjähtämätöntä räjähdysainetta, se liukenee vähitellen veteen. Epäonnistuneiden räjäytysten seurauksena syntyvät nitraatti- ja öljypäästöt luontoon ovat kuitenkin erittäin harvinaisia, sillä räjäytystyössä käytetään asiantuntevia urakoitsijoita, jotka tekevät panostustyön huolellisesti sekä ohjeita noudattaen. Räjähdysaineita ei varastoida alueella, vaan ne tuodaan alueelle vasta panostuksen alkaessa (esim. Kemiitti emulsioräjähteet pumpataan suoraan autosta panostusreikiin). Louhinnassa käytettävien työkoneiden; poravaunun ja kaivinkoneen kevyt polttoöljy varastoidaan louhinnan suorittavan urakoitsijan polttoainesäiliöissä, jotka on varustettu lapon- ja ylitäytönestimillä. Taulukossa 1 on esitetty louhinnassa käytettävät raaka-aineet. Räjähdysaineiden, polttoaineen ja voiteluöljyn määrät ovat arvioita. Taulukko 1: Louhinnassa käytettävät raaka-aineet Raaka-aine Varastointipaikka Minimikulutus (t/louhinta) Maksimikulutus (t/louhinta) Kalliokiviaines Räjähdysaineet (esim. ei varastoida alueella 1,5 5,5 Kemix, Kemiitti) Louhinnan ja rikotuksen kaksoisvaippasäiliöt työkoneiden polttoöljy (2 kpl, á 3000 l) Louhinnan ja rikotuksen työkoneiden voiteluöljy lukittava kontti tai tila 0,1 0,25 Murskaus Kalliosta louhittu ja rikotettu kiviaines murskataan eri kalliokivilajitteiksi. Hoskonkankaan kallioalueella käytetään aliurakoitsijoiden murskainlaitteistoja. Murskauksessa voidaan käyttää esimerkiksi 2 3-vaiheista liikkuvaa, Lokotracktyyppisestä tela-alustaisesta esimurskaimesta ja aggregaattikäyttöisestä jälkimurskaimesta koostuvaa murskauslaitosta. Esimurskaimena käytettävä telamurskain mahdollistaa murskaimen liikkumisen ottorintauksen mukana, murskattavien massojen liikuttelun sijaan. Esimurskaimelle syöttö voidaan tehdä kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla. Esimurskainta seuraavat yksi tai useampi jälkimurskain sekä seulavaunu. Mikäli tela-alustaisia murskauslaitteistoja ei ole saatavissa, käytetään perinteisiä siirrettäviä murskaimia. Alueelle ei sijoiteta pysyvää murskauslaitosta. Hakijan näkemyksen mukaan sähköllä murskaus ei tuo merkittävää ympäristönsuojelullista etua, sillä kallioalue ei sijoitu ympäristöhallinnon luokittelemalle pohjavesialueelle. Hoskonkankaan kallioalueen kalliokiven murskaukselle on tarvetta louhinnan tavoin noin 2-4 vuoden välein, noin t kerralla. Tyypillisesti murskausjakso kestää noin 1 3 viikkoa ja murskain tuottaa erilaisia murskeita t vuorokaudessa. Koska etäisyys lähimpiin melulle alttiisiin kohteisiin on yli 500 metriä, ei Valtioneuvoston asetus (800/2010) kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta aseta toiminta-ajoille aikarajoitteita.

4 Kallion porausta ja räjäytystä sekä louheen rikotusta, murskausta, kuormausta ja kuljetusta tehdään arkipäivisin klo Kallioalueen poikkeuksellisen syrjäisen sijainnin vuoksi murskausta, kuormaus ja kuljetusta voidaan tehdä myös lauantaisin klo Murskauslaitoksen murskaimissa käytetään kevyttä moottoripolttoöljyä. Lokotracktyyppinen tela-alustainen esimurskain on tyypillisesti varustettu omalla moottorilla ja jälkimurskaimet ovat aggregaattikäyttöisiä. Murskauksessa käytettävien työkoneiden kevyt polttoöljy varastoidaan esimerkiksi työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä ja lukittavissa kaksoisvaippasäiliöissä (yhden säiliön tilavuus noin l, tyypillisesti Finncont DTD-2990), jotka on varustettu lapon- ja ylitäytönestimillä. Kevyttä polttoöljyä varastoidaan enimmillään noin litraa (kolme säiliötä). Näiden lisäksi myös työkoneissa ja murskaimissa on omat polttoainesäiliöt (työkoneiden säiliöt tyypillisesti l ja murskainten säiliöt l). Voiteluaineet varastoidaan erillisessä lukittavassa kontissa tai tilassa, esim. aggregaattivaunun varastotilassa. Alueella on myös imeytysturvetta. Taulukko 2: Murskauksessa käytettävät raaka-aineet Raaka-aine Varastointipaikka Minimikulutus (t/murskaus) Maksimikulutus (t/murskaus) Kalliokivilouhe Murskaimen ja kaksoisvaippasäiliöt 4 22 työkoneiden polttoöljy Työkoneiden voiteluöljyt lukittava kontti tai vastaava tila 0,2 1 Ympäristövaikutukset Melu, tärinä ja ilmanlaatuvaikutukset Hoskonkankaan kallioalueella pölyä syntyy kalliokiven louhinnassa, murskauksessa ja seulonnassa sekä valmiiden tuotteiden lastauksessa. Myös kallioalueen sisäinen työmaaliikenne ja ulkopuolinen kuljetusliikenne voivat aiheuttaa tietyissä sääolosuhteissa pölypäästöjä. Suurin osa kiviainestuotannon pölypäästöistä on halkaisijaltaan yli 10 µm kokoluokkaa, jotka laskeutuvat lähelle päästökohdetta. Murskauslaitos sekä kaikki työkoneet tuottavat myös kaasumaisia päästöjä. Melu- ja tärinävaikutusten ei oleteta olevan merkityksellisiä alueen syrjäisen sijainnin vuoksi. Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin Alueella voi muodostua pintavesiä, jotka koostuvat sade- ja sulamisvesistä. Suurin osa pintavalunnasta kuitenkin suotautuu kallionruhjeisiin eikä pintavaluntaa normaalitilanteessa juuri havaita. Mikäli pintavaluntaa alueella tapahtuu esimerkiksi runsaiden sateiden vuoksi, alueen pintavedet kulkeutuvat ympäröivään maastoon.

5 Tarvittaessa alueelle voidaan rakentaa selkeytysallas, jonka pohjalle kiintoaines laskeutuu. Louhintaa suoritetaan ympäröivän alueen pohjavedenpinnan yläpuolella, joten louhinnalla ei siten ole vaikutusta alueen pohjaveteen. Pohja- ja pintaveden sekä maaperän pilaantuminen on mahdollista ainoastaan sellaisten onnettomuuksien yhteydessä, joissa poltto- tai voiteluaineita pääsee vuotamaan maahan. Poltto- ja voiteluainesäiliöt sekä työkoneiden tankkauspisteet suojataan siten, ettei niistä aiheudu maaperän pilaantumisen vaaraa. Polttoainesäiliöt ovat lukittavia, kaksoisvaipallisia ja lapon- ja ylitäytönestimillä varustettuja. Voiteluaineita varastoidaan alueella lukittavassa tilassa, esimerkiksi aggregaattivaunun varastotilassa. Hakija katsoo, että riski poltto- ja voiteluaineiden pääsystä maaperään varastoinnin aikana on erittäin pieni, sillä säiliöt suojataan ja niiden kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti. Poltto- ja voiteluaineita voi päästä maaperään ainoastaan työkoneiden onnettomuuksien yhteydessä, jolloin vuodon sattuessa ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin, joilla vuoto torjutaan sekä maaperä puhdistetaan. Alueelle varataan riittävä määrä imeytysturvetta, muuta imeytysainetta tai -mattoa mahdollisen öljyvahingon torjumiseksi. Jätehuolto Hoskonkankaan kallioalueella muodostuu jätteitä kallioalueelle toimintajaksojen ajaksi tuotavissa tilapäisissä toimisto- ja sosiaalitiloissa sekä mahdollisissa koneiden ja laitteiden pienissä huolloissa. Alueella ei tehdä koneiden suunnitelmallisia, suurempia huoltoja tai pesuja. Kaikki alueella mahdollisesti syntyvä sekalainen yhdyskuntajäte kerätään umpinaiseen jäteastiaan ja toimitetaan urakoitsijan toimesta paikallisen jätehuollon toimijalle. Jäteöljyt varastoidaan lukittavassa kontissa tai tilassa. Mahdollisesti pienissä ja yllättävissä huoltotöissä syntyvät voiteluaineet, akut, öljysuodattimet ja likaantuneet trasselit säilytetään lukittavassa tilassa. Kaikki vaaralliset jätteet toimitetaan urakoitsijan toimesta asianmukaiseen vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. Mahdollisesti toiminnan aikana vahinkotilanteissa likaantunut imeytysturve toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäväksi. Toimintaan liittyvät riskit ja niiden ehkäiseminen Mahdollisen poikkeustilanteen ja onnettomuusriskin aiheuttavat louhintatyöt, erilaisten poltto- ja voiteluaineiden louhinnan ja murskauksen aikainen varastointi, työkoneiden vuotamisriski sekä murskainten mahdolliset tulipalot. Poltto- ja voiteluaineiden louhinnan ja murskauksen aikaisen varastoinnin sekä työkoneiden mahdollisia vuotoja pyritään ehkäisemään edellä kuvatuin rakenteellisin ratkaisuin; polttoainesäiliöt ja tankkauspistoolit on varustettu lukituksella sekä ylitäytönestimellä. Polttoaineita varastoidaan alueella vain louhinnan ja murskauksen aikana. Räjähteitä alueella ei varastoida lainkaan. Murskainten toimintahäiriöitä ja muita onnettomuuksia pyritään estämään säännöllisellä huollolla sekä tarkkailuilla.

6 Poikkeustilanteissa työkoneet tai murskaimet pysäytetään vian määrittämistä ja korjaamista varten. Mikäli kyseessä on jonkin nestemäisen aineen vuoto, aloitetaan torjuntatoimet välittömästi. Lisävuoto estetään ja vuotanut aine imeytetään imeytysaineeseen tai -mattoon. Mahdollisesti pilaantunut maa-aines poistetaan ja toimitetaan likaantuneen imeytysaineen kanssa pilaantuneiden maiden vahinkokentälle käsiteltäväksi. Kaikista onnettomuuksista ilmoitetaan Pohjois- Karjalan pelastuslaitokselle, Ilomantsin kunnan ympäristölupaviranomaiselle sekä Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Koska alue on vartioimaton, alueella on ilkivallan tai väärinkäytön riski. Tarvittaessa alueen tulotielle voidaan asentaa lukittava portti tai puomi. Tahaton pääsy alueelle sekä mahdollinen ihmisten tai eläinten tipahtaminen ottorintauksesta estetään ottorintauksen kiertävällä aidalla ja huomiokylteillä. Hakemuksen käsittely Lupahakemuksesta on tiedotettu 30 vrk:n ajan Ilomantsin kunnanviraston ilmoitustaululla sekä kunnan www-sivuilla. Hakemuksen vireilletulosta on lisäksi ilmoitettu paikallislehti Pogostan Sanomissa. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kunnanvirastolla sekä kunnan www-sivuilla ajalla Määräaikaan ei jätetty muistutuksia tahi mielipiteitä. Naapurit kuultiin lupaviranomaisen toimesta. Naapureilla ei ollut huomautettavaa ympäristölupahakemuksen johdosta. Lausunnot Lausunto pyydettiin Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta. Lausunnossa ELY-keskuksen käsityksen mukaan ympäristöluvan myöntämiselle hakemuksen mukaiseen toimintaan ei ole estettä. Lupamääräyksissä on ELY-keskuksen mukaan huomioitava seuraavat seikat: Ottamisalueen pohja on muotoiltava siten, että sade- ja valumavedet eivät jää ottamisalueen pohjalle. Tarvittaessa vedet on johdettava selkeytysaltaan kautta kiintoaineen erottamiseksi ennen veden johtamista maastoon. Luvanhakijan on urakoitsijaa valitessaan edellytettävä tämän käyttävän toimintaan soveltuvaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa (Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa, SY 25/2010). Lausunto on otettu huomioon lupamääräyksissä ilmenevällä tavalla. Asian on valmistellut ympäristösihteeri.

7 Päätösesitys: Tekninen ja ympäristölautakunta myöntää Metsähallitukselle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Ilomantsin kunnan Valtion metsämaille kiinteistölle Ilomantsin Valtionmaa ( ) Hoskonkankaan kallioalueelle hakemuksen mukaisesti seuraavin lupamääräyksin: 1. Lupa-aikana hyödynnettävä kiviainesmäärä on m 3. Vuosittaisten tuotantomäärien tilastoinnista määrätään kohteen maa-ainesluvassa. 2. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää arvoja, joista säädetään Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992). Valvontaviranomainen voi tarvittaessa, perustellusta syystä, määrätä mitattavaksi toiminnan aiheuttamaa melua lähimmissä mainitun päätöksen mukaisissa häiriintyvissä kohteissa. 3. Pölyn kohtuuton leviäminen ympäristöön tulee estää. Mikäli perustellusti epäillään pölyn leviämisen ylittävän raja-arvoja, joita säädetään Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (38/2011), voi valvontaviranomainen määrätä tarvittavista mittauksista. 4. Mikäli louhokseen tahi välittömälle toimintoalueelle kertyy ylijäämävesiä, tulee alueelle rakentaa selkeytysallas, johon ylijäämävedet johdetaan ennen niiden joutumista ympäröivään maastoon/avo-ojiin. 5. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä otettavaksi ja tutkittavaksi näytteitä alueelta poistuvasta vedestä, jos alapuolisen luonnonveden kiintoainespitoisuuden tahi muun vedenlaatutekijän perustellusti epäillään kohonneen tahi muuttuneen toiminnan seurauksena. 6. Työkoneiden tankkaus- ja huoltoalueet tulee sijoittaa varsinaisen louhintaalueen ulkopuolelle ja suojata siten, ettei maaperään, pohjaveteen tahi vesistöön pääse polttoaine-, öljy- tai muita haitallisia päästöjä (86/2000 4,7-8 ). Koneiden ja laitteiden laajamittaisia huoltotöitä tai pesuja ei toimintoalueella eikä sen läheisyydessä saa suorittaa. 7. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippaisia tai kiinteään, katettuun valuma-altaaseen sijoitettuja. Säiliöiden tulee olla lukittuja ja ne on varustettava lapon- ja ylitäytön estimillä. 8. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta on alueella oltava riittävästi kemikaalien imeytykseen tarkoitettua torjuntamateriaalia. 9. Luvanhaltijan on viivytyksettä ilmoitettava myös luvan valvontaviranomaiselle kaikista poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista tahi päästöistä. 10. Jätehuolto toiminnassa on järjestettävä ympäristö- ja maa-aineslupien hakemuksessa esitetysti siten, ettei aiheuteta ympäristön roskaantumista, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tahi muuta haittaa ympäristölle tai terveydelle. 11. Luvanhaltijan vastuulla on varmistaa, että alueella urakoivat toiminnanharjoittajat ovat tietoisia luvasta ja lupamääräyksistä sekä noudattavat toiminnoissaan valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010).

8 Alueella työskentelevien urakoitsijoiden on kiinnitettävä erityistä huomiota koneiden ja laitteiden kuntoon öljy- ja muiden vahinkojen välttämiseksi. 12. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä alansa parhaan mahdollisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaiden menetelmien kehittymisestä ja varauduttava uusien menetelmien käyttöönottoon myös melu-, pöly- ja muiden ympäristöä mahdollisesti rasittavien päästöjen torjunnan osalta (86/ ). 13. Mikäli toiminnassa tapahtuu, tahi siihen suunnitellaan olennaisia muutoksia, tuotantoon tai ympäristön pilaantumisriskiin liittyvissä kohdin, tai toimintaa oleellisesti laajennetaan, tulee luvanhaltijan ilmoittaa tapahtuvista tai suunnitelluista muutoksista valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen voi muutosten johdosta edellyttää lupamääräysten tarkistamista tai uuden ympäristöluvan hakemista (86/ ; 169/ ). 14. Luvansaaja on vastuussa mahdollisista vahingoista, joita tässä lupapäätöksessä ei ole ennakoitu aiheutuvan. Vahingonkärsijä on oikeutettu hakemaan korvauksia siten kuin ympäristönsuojelulain (86/2000) 72 :ssä säädetään. 15. Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (86/ ,56 ). Ratkaisun ja lupamääräysten perustelut Toiminnan laatu ja laajuus sekä sijainti huomioon ottaen, ei ole perusteltua vastoin lupahakemuksessakin kuvattua olettaa, että toiminnalla saattaisi olla sellaista merkittävää ympäristön pilaantumisen vaaraa tahi uhkaa terveydelle, mikä ympäristönsuojelulain (86/2000) :n mukaan estäisi luvan myöntämisen. Toiminnan sijainnin perusteella sen ei voida katsoa aiheuttavan naapuruussuhdelain (26/1920) 17 :n mukaisia haittoja. Lupamääräykset Lupamääräykset 2 ja 3 annetaan toimintojen mahdollisten pöly- ja melupäästöjen haitallisten vaikutusten varalta. Mikäli toiminnot hakemuksen ja tämän päätöksen ennakoinnista poiketen aiheuttavat häiritsevää melua tai havaittavia negatiivisia ilmanlaadullisia vaikutuksia, voidaan lupamääräyksien mukaan edellyttää kulloinkin tarvittavia toimia. Määräykset 4 ja 5 annetaan vesiensuojelullisin perustein. Toimintoalueen länsipuoliset metsäojat laskevat alueen luoteisenpuolisiin lampiin. Merkittäviä riskejä negatiivisille vesistövaikutuksille ei oleteta syntyvän. Määräyksillä voidaan kuitenkin varmistaa riittävän laadullinen vesiensuojelu kaikissa tilanteissa. Määräykset 6-10 annetaan maaperän suojelemiseksi öljy- ym. päästöjen varalta. Maaperän suojelemiseksi annetut määräykset ovat tarpeen, koska toiminta on suurelta osin konevoimaista, jolloin polttoaineet, öljy- ja muut maaperälle haitalliset

9 kemikaalit ovat alati toiminnoissa läsnä. Myös varmistetaan poikkeavien tapahtumien ja onnettomuuksien yhteydessä tarpeellisen tiedon kulku valvontaviranomaiselle. Määräykset 11 ja 12 annetaan korostamaan luvanhaltijan ja toiminnanharjoittajan vastuita. Määräykset 1,9 ja 13 edesauttavat valvontaviranomaisen toimintaa. Luvan voimassaolo ja tarkistaminen Lupa on voimassa samaa toimintoa koskevan maa-ainesluvan voimassaolon ja määräysten mukaisen ajan. Mikäli samaa toimintoa koskevaa maa-aineslupaa haetaan uusittavaksi, tulee hakemus ympäristöluvan uusimiseksi jättää käsiteltäväksi samassa yhteydessä. Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta Hakija hakee lupaa toiminnan aloittamiselle ennen kuin tarvittavat luvat (maa-ainesja ympäristölupa) ovat saaneet lainvoiman. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 : n mukainen lupa toiminnan aloittamiseen myönnetään. Päätöksen täytäntöönpanon ei voida katsoa tekevän muutoksenhakua hyödyttömäksi, koska kyseessä on jo olemassa oleva vuosia toiminut ottoalue. Ei ole perusteltua olettaa, että toiminnan aloittaminen/jatkaminen saattaisi aiheuttaa sellaista pysyvää vahinkoa tahi haittaa, mikä tekisi muutoksenhaun hyödyttömäksi. Valitusviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki 86/2000 Ympäristönsuojeluasetus 169/2000 Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920 Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 38/2011 Jätelaki 646/2011 Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 Ilomantsin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ( ) Käsittelymaksu Tästä päätöksestä perittävä maksu määräytyy Ilomantsin kunnan tekninen ja ympäristölautakunnan hyväksymän ( ) ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. Tämä ympäristölupapäätös liittyy

10 maa-ainesten ottoalueeseen, johon on samanaikaisesti ratkaistavana maa-ainesluvan uudistaminen. Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 5 :n mukaisesti ympäristölupapäätöksestä peritään 80 % taulukkomaksun kokonaismäärästä. Maksun määrä Päätöksen julkipano Tämä ympäristölupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat yleisesti nähtävänä valitusajan loppuun Ilomantsin kunnan virastotalon palvelupisteellä Päätöksestä kuulutetaan Ilomantsin kunnan virallisella ilmoitustaululla, Ilomantsin kunnan www-sivuilla ja paikallislehti Pogostan Sanomissa. Muutoksenhaku Muutoksenhakuohjeet päätöspöytäkirjan erillisenä liitteenä.

Ilomantsin kunta Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015. Asia: Kalliokiven louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupa

Ilomantsin kunta Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015. Asia: Kalliokiven louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupa Ilomantsin kunta Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Liite Asia: Kalliokiven louhinnan ja louheen murskauksen ympäristölupa Hakija: Metsähallitus, Vernissakatu 4, 01300 Vantaa. Yhteyshenkilö: Tienrakennusesimies

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle

Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Liite Ilomantsin kunta Maa-aineslupapäätös 2015-02 Tekninen ja ympäristölautakunta 23.6.2015 Metsähallituksen maa-ainesten ottolupahakemus Ilomantsin Honkavaaralle Luvanhakija: Metsähallitus, Y: 0116726-7

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12 Tekninen lautakunta 6 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Kuljetuspolar Oy:lle Teknltk 6 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija Kuljetuspolar

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 25 09.10.2014 Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen Ympäristö- ja terveyslautakunta 25 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 398/11.01.00.00/2017 28 Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristösihteeri Katja Holttinen 12.4.2017:

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ympäristölautakunta 26 26.08.2014 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ymp 26 Valmistelija vs.rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040 848 8243 HAKEMUS Koneurakointi ja Kuljetus

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Ympäristölupaa haetaan 10 vuodeksi. Kyseessä on uusi maa-ainestenottoalue.

Ympäristölupaa haetaan 10 vuodeksi. Kyseessä on uusi maa-ainestenottoalue. Leppävirran kunta PÄÄTÖS 1(26) Keski-Savon ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 24.9.2015 ( 69) PL 4 Päätös annettu julkipanon jälkeen 79101 Leppävirta 29.9.2015 YMPÄRISTÖLUPA Ympäristönsuojelulain (86/2000)

Lisätiedot

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristölautakunta 36 27.11.2014 Kauhavanseudun Autoilijat / ympäristölupa Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaista ympäristölupaa haetaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

TG Granit Oy:n ympäristölupahakemus Ilomantsin kunnan Hattuvaaraan, kylään Valtion metsämaat, tilalle Ilomantsin valtionmaa

TG Granit Oy:n ympäristölupahakemus Ilomantsin kunnan Hattuvaaraan, kylään Valtion metsämaat, tilalle Ilomantsin valtionmaa TG Granit Oy:n ympäristölupahakemus Ilomantsin kunnan Hattuvaaraan, kylään Valtion metsämaat, tilalle Ilomantsin valtionmaa 146-893-1-9 138/12.122/2015 Tekninen ja ympäristölautakunta 34 17.5.2016 Luvanhakija:

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 38 22.05.2014 Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy OULYMP 38 ASIA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukainen muutos kalliokiven louhintaa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym

Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym Tekninen lautakunta 90 18.05.2011 Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym TEKNLK 90 Valmistelija: ympäristösihteeri Jussi Muilu, p. 0400 519 572, jussi.muilu@haukipudas.fi

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

sessa lupa-asiassa. 58901 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2014 Ympäristölupa kalliokivilouhinnalle ja murskaamiselle/juva.

sessa lupa-asiassa. 58901 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2014 Ympäristölupa kalliokivilouhinnalle ja murskaamiselle/juva. RANTASALMEN KUNTA PÄÄTÖS Y X/2014/Juva Ympäristölautakunta ympäristösuojelulain mukai- PL 5 sessa lupa-asiassa. 58901 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2014 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kalliokivilouhinnalle

Lisätiedot

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon. ympäristölupahakemus, Tausvaaran kallioalue, Metsähallitus Metsätalous Oy

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon. ympäristölupahakemus, Tausvaaran kallioalue, Metsähallitus Metsätalous Oy Ympäristölautakunta 45 25.08.2016 Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Tausvaaran kallioalue, Metsähallitus Metsätalous Oy 1805/77.772/2016 YMPLA 45 Asia Ympäristölupa

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 146, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2017 Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 26.01.2017 4 Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Kemppi 16.1.2017: ASIA Jarkko

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi. PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 22.9.2009 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 610 110 Dnro 0901y0656/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa.

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa. 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Rakennuslautakunta / Ympäristönsuojelu Rak.ltk 26.11.2014 73 LIITE 3 Vapaudenkatu 8 B 98100 KEMIJÄRVI Puh. 0400-217931 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa koskeva ympäristölupapäätös.

Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa koskeva ympäristölupapäätös. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 2 / 2015 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2015 ASIA HAKIJA Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen

Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT Rakennus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 21.6.2016 104 Nro 2/2016 Rak.- ja ymp. ltk. 14.6.2016 64 LIITE 2 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka Ympäristölautakunta 21 29.04.2015 Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka 1660/77.773/2015 YMPLA 21 Asia Luvan

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 3/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 Antopäivä 4.10.2005 41801 KORPILAHTI ASIA Kari Ilmosen ympäristölupahakemus (YSL 35 ) 500

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki.

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2014/1 Dnro ESAVI/72/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely. INFRA ry Tiina Olin Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan tarve Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi

Lisätiedot

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle.

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle. Ympäristölautakunta 73 30.10.2014 Ympäristölupa, Suomussalmen KTK Oy, kivenmurskaus YMP 73 Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle,

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA KFS Finland Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 29.04.2014 27 Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti D/1603/11.01.00.01/2012

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri

VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri Teknisen lautakunnan valvontajaosto 48 23.11.2011 MORENIA OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS HUOTARINVAARA 137/8/86/2011 VALVJAOS 48 Ympäristönsuojelusihteeri 16.11.201 Ympäristölupa soran murskaukseen ja varastointiin,

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140)

(Valmistelija Mikko Luostarinen puh. 0400-358 140) Ympäristölautakunta 17 13.03.2014 Ympäristölautakunta 24 08.05.2014 Kunnanhallitus 114 02.06.2014 Kunnanhallitus 221 08.12.2014 MAA-AINESLUPA, KANTONEN ULLA, SAVELA 5:29 403/10.09/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Tuusula

Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Tuusula Etelä-Suomi Päätös Nro 116/2011/1 Dnro ESAVI/654/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2011 ASIA Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Repovaara KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Maanrakennus Vääräniemi Oy. Taivalkoski. (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä

Repovaara KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Maanrakennus Vääräniemi Oy. Taivalkoski. (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Repovaara Maanrakennus Vääräniemi Oy Taivalkoski 1 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI PELLO 1/2017 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN Annettu julkipanon jälkeen Hallituskatu ROVANIEMI Puh.

ROVANIEMEN KAUPUNKI PELLO 1/2017 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN Annettu julkipanon jälkeen Hallituskatu ROVANIEMI Puh. ROVANIEMEN KAUPUNKI PELLO 1/2017 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN Annettu julkipanon jälkeen 5.5.2017 Hallituskatu 7 96100 ROVANIEMI Puh. (016) 3221 ASIA Päätös kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 9. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 9. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 9 KOKOUSAIKA 26.4.2012 klo 19.00 20.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Helsinki No YS 388

Helsinki No YS 388 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 19.3.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 591 111 No YS 388 ASIA Päätös Lemminkäinen Oyj:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot