Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka 1660/77.773/2015 YMPLA 21 Asia Luvan hakija Kivenlouhimon, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristölupahakemus Suomussalmen kunnassa, kiinteistöllä Kuusamon Yhteismetsä Rno sijaitsevalle Hangasvaaran kiviainespaikalle. Kuusamon Yhteismetsä Kitkantie Kuusamo Y-tunnus Yhteyshenkilö: Timo Pätsi Kitkantie Kuusamo puh Laitoksen yhteystiedot Hangasvaaran kiviainespaikka Suomussalmi, Kerälän kylä Kuusamon Yhteismetsä Kiinteistön omistaja Kiinteistön omistaa Kuusamon Yhteismetsä Luvan hakemisen peruste Hakija hakee ympäristönsuojelulain 27 :n mukaista lupaa muulle kivenlouhinnalle ja siirrettävän kivenmurskaamon toiminnalle. Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 27 :n liitteen 1, taulukon 2, kohdan 7 c mukaisena toimintana. Toimivaltainen lupaviranomainen Ympäristönsuojelulain 34 :n ja ympäristönsuojeluasetuksen 2 :n 6 a) ja b) kohtien mukaan kyseinen toiminta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäviin lupa-asioihin. Asian vireille tulo Hakemus on jätetty Suomussalmen kunnan ympäristölautakunnalle , jolloin se on tullut vireille.

2 Selvitys toimintaa koskevista luvista ja kaavoitustilanne Lupatilanne Alueella ei ole ollut aiempaa maa-ainesten ottamistoimintaa. Alueen kaavoitustilanne Alueella on voimassa Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava. Voimassa olevat ympäristölupa-, vesilupa- tai muut päätökset ja sopimukset Samanaikaisesti kohteeseen on vireillä maa-aineslupahakemus. Toiminnan sijaintipaikan ympäristön tila, laatu ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutusta Toiminta-alue sijaitsee Suomussalmen kunnan eteläosassa, noin 18 km Suomussalmen keskustasta lounaaseen, 5-tien itäpuolella. Suomussalmen ja Hyrynsalmen kunnan rajalla kulkevan metsäautotieverkoston varrella n. 3,6 km päässä 5-tiestä. Toiminnan laajuus ja muut toimintatiedot Lähin vesistö, Sakarajärvi, sijaitsee noin 1,1 km toiminta-alueesta pohjoiseen. Ottamisalueen välittömässä läheisyydessä, sen eteläpuolella, on metsäojaverkosto, joka yhdistyy Sakarajärveen laskevaan Kannokonpuroon. Kohteen välittömässä läheisyydessä sijaitsee kaavan merkitty muinaismuistolain mukainen tervahauta. Kohteen läheisyydessä ei sijaitse suojeltavia luonnonsuojelukohteita, eikä kohde sijaitse pohjavesialueella. Lähin häiriintyvä vakituisen asutuksen kohde sijaitsee toiminta-alueesta luoteeseen noin 1,4 km päässä (Anttosenaho). Lähimpään vapaa-ajan asutukseen on matkaa noin 1,1 km pohjoiseen (Autiolahti). Ottamisalueen pinta-ala on 1,11 hehtaaria. Samanaikaisesti vireillä olevassa maa-aineslain mukaisessa lupahakemuksessa haetaan lupaa m³:lle. Maa-ainestenotto ja murskaus Hakemuksen mukaan mursketta ja louhetta tuotetaan enintään tonnia vuodessa. Arvioitu keskiarvo on tonnia vuodessa.

3 Kokonaistoiminta-aika 10 vuoden aikana on yhteensä n. 10 kk, tuotantojakson kestäessä n. 1 kuukauden kerrallaan. Murskaamista, rikotusta, räjäytystöitä ja kuormaamista sekä kuljetusta tehdään maanantaista lauantaihin klo Porausta suoritetaan maanantaista lauantaihin klo Tarvittava sähkö tuotetaan aggregaatilla. Varastointi alueella Valmiit jalostekasat varastoidaan ottoalueen eteläpuolella olevalle varastoalueelle, jossa ne estävät pölyn ja melun leviämisen louhoksesta. Polttoaineet ja öljyt säilytetään kaksoisvaippasäiliöissä ja varastokonteissa. Räjähdysaineita ei varastoida alueella. Vedenhankinta Vettä käytetään tarvittaessa pölynsidontaan murskauksen yhteydessä. Kasteluvetenä käytetään pääsääntöisesti lähialueen vesistöjen vettä. Liikenne Liikenteen määrä vaihtelee kiviainestuotannon mukaan. Murskeiden kuljetuksesta aiheutuu keskimäärin käyntiä vuorokaudessa. Työntekijöiden kulku alueelle aiheuttaa jonkin verran henkilöliikennettä, keskimäärin 2-5 käyntiä/vrk. Liikennettä on toiminta-aikana arkisin ma pe Päästöt ja jätteet Melu ja tärinä Melua aiheutuu jaksoittain laitoksen toiminta-aikana. Melulähteitä ovat poraukset, räjäytykset, kiviaineksen rikotuslaitteet, murskaamo, seulat ja pyöräkuormain, kaivuri ja ajoneuvot. Hakemuksen mukaan murskaus ei aiheuta vaikutusta ympäristöön. Pöly Toiminnassa syntyy pölypäästöjä ainesten käsittelyssä (louhinta, murskaus, seulonta), varastoinnissa, kuormauksessa ja liikennöinnissä.

4 Hakemuksen mukaan pölypäästö ei leviä haitallisena lähimpiin häiriintyviin kohteisiin saakka. Jätteet Alueella arvioidaan syntyvän sekajätettä 2 m³/a, wc- ja jätevesiä 1 m³/a ja ongelmajätteitä kg/a. Jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn ja ongelmajätteistä pidetään kirjaa ja kirjanpito pidetään nähtävillä. Jätevedet Toiminnasta ei muodostu merkittävästi jätevesiä. Louhoksesta mahdollisesti ohjautuvat tulva/sadevedet ohjataan selkeentymisaltaaseen. Tiedot maaperän, pohjavesien ja pintavesien suojelemiseksi tehtävistä toimista Poikkeustilanteissa aiheutuva merkittävin ympäristöriski on öljyvahinko työkoneiden öljyvuodon tai tulipalon yhteydessä. Alueella on sammutuskalusto ja riittävästi öljyn imeytysmateriaalia. Suojalaitteiden kunto tarkastetaan käyttöönotto- ja työmaan viikkotarkastuksen yhteydessä. Kaikki alueella työskentelevät hakijan ja sen urakoitsijoiden työntekijät ovat tietoisia maa-aines- ja ympäristölupien ehdoista ja toimintaan liittyvistä riskeistä siltä osin kuin se heidän työtään koskee. Työntekijät ovat velvoitettuja toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Asiattomilta on alueelle pääsy kielletty. Poikkeustilanteissa laitos pysäytetään ja vika/häiriö korjataan. Onnettomuuksista tehdään välittömästi ilmoitus Kainuun pelastuslaitokselle ja Suomussalmen kunnan ja ympäristöviranomaiselle ja ryhdytään torjuntatoimenpiteisiin. Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen (BEP) soveltamisesta. Päästöt ilmaan syntyvät kuljetuskalustosta, työkoneista sekä murskauksesta syntyvästä pölystä. Päästöjä ilmaan vähennetään kaluston riittävillä huoltotoimilla. Urakoitsijoita vaaditaan käyttämään parasta mahdollista tekniikkaa. Melua syntyy kaikissa työvaiheissa, mutta melu ei ohjearvoja ylittävästi ulotu häiriintyviin kohteisiin. Louhoksen sijoittuminen Hangasvaaran etelälaidalle, sekä sitä ympäröivä puusto estävät melun leviämistä asutukseen päin.

5 Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön. Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen Toiminnot järjestetään siten, että pöly, melu ja tärinä asumisalueella jäävät alle ohjearvojen. Toiminnoilla ei ole vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Toiminnoilla ei ole haitallista vaikutusta luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. Lähistöllä ei ole suojelualueita tai pohjavesialueita. Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön Toiminnasta ei aiheudu haitallisia päästöjä vesistöön. Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset Ilmaan johtuvista päästöistä ei ole haitallista vaikutusta ympäristöön. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Polttoaine- ja öljypäästöt torjuen toiminnasta ei aiheudu haitallista vaikutusta maaperään tai pohjaveteen Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä sekä tiedot onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta. Toiminnan käyttötarkkailu Toiminnan riskeinä ovat polttoaine- ja öljypäästöt konerikkojen tai onnettomuuksien seurauksena. Näiden mahdollisten päästöjen varalta alueella pidetään imeytysturvetta, sekä tapaturmien varalta alueelle varataan riittävät ensiaputarvikkeet. Varmistutaan siitä, että alueella työskentelevä henkilöstö on saanut asianmukaisen koulutuksen sekä pätevyyden työhönsä. Toiminnan käyttötarkkailuna suoritetaan silmämääräistä havainnointia polttoaine- tai öljypäästöistä. Häiriötilanteessa tehdään kirjaus työmaapöytäkirjaan. Samalla otetaan mahdolliset maaperäja vesinäytteet, jotka analysoidaan hyväksytyssä laboratoriossa. Tulokset toimitetaan valvovalle viranomaiselle. Päästö- tai vaikutustarkkailua ei suoriteta.

6 Asian käsittely Polttoaine- tai öljypäästöistä raportoidaan valvontaviranomaiselle sekä palo- ja pelastusviranomaiselle. Kuuluttaminen Hakemuksesta on kuulutettu Suomussalmen kunnan virallisella ilmoitustaululla välisenä aikana. Ylä-Kainuu lehdessä on ollut ilmoitus ympäristö- ja maa-ainesluvan vireilläolosta Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusaikana Suomussalmen kunnan teknisten palveluitten aulassa. Muistutukset Hakemuksesta ei saatu muistutuksia. Tarkastukset Toiminta-alueelle on tehty tarkastus syksyllä Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Kainuun ympäristöterveyden huollolta, Suomussalmen kunnan teknisiltä palveluilta, Kainuun Museolta ja Kainuun ELY-keskukselta samaan aikaan vireillä olevasta maa-ainesluvasta. Kainuun ympäristöterveydenhuolto esittää lausuntonaan seuraavaa: Tuotantoalueen ja asutuksen välisen etäisyyden perusteella on arvioitavissa, että toiminnasta ei aiheudu terveydensuojelulain tarkoittamaa haittaa. Melun vaikutukset tulee huomioida ympäristölupakäsittelyssä niin, että melutaso täyttää Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 melutasolle annetut ohjearvot. Tarvittaessa melutaso on selvitettävä mittauksin tai muulla tavalla. Muutoin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa hankkeesta, kun noudatetaan sitä mitä hakemuksessa esitetään. Suomussalmen kunnan tekniset palvelut toteaa lausuntonaan, että yleiskaava sallii luvassa haetun toiminnan. Näin ollen teknisillä palveluilla ei ole huomautettavaa lupahakemuksen mukaiseen toimintaan. Kainuun museo esittää lausuntonaan seuraavaa:

7 Kuusamon yhteismetsä hakee lupaa kallokiviainesten ottoon Hangasvaarassa, Kerälänkylän tilan alueella. Suunnitellun ottoalueen vieressä sijaitsee tervahauta. Tervahautoja pidetään nykyään kiinteinä muinaisjäännöksinä. Kiinteät muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolailla 295/63. Laissa kielletään millään tavoin vahingoittamasta kiinteää muinaisjäännöstä ilman asianmukaista lupaa. Kyseisen tervahaudan nimi Museoviraston ylläpitämässä muinaisjäännösrekisterissä on Hangasvaara ja sen tunnus on Muinaisjäännöksen sijaintitietojen ja Kuusamon yhteismetsän hakemuksessa olevan kartan perusteella tervahaudan ja ottoalueen väliin jää noin metrin levyinen alue. Sitä voi tervahaudan kaltaisen muinaisjäännöksen kohdalla pitää riittävänä etäisyytenä. Suunnitelman toteuttamiselle ei siten ole estettä muinaismuistolain perusteella. On kuitenkin varmistauduttava siitä, että ottoaluetta perustettaessa ja käytettäessä lain suojaamaa muinaisjäännöstä ei vahingoiteta. Esimerkiksi alueen kuorinnassa käytettävien koneiden kuljettajien on tiedettävä suojelukohteesta ja kuorittua maata tai kaivannaisjätteitä ei saa kasata muinaisjäännöksen päälle tai välittömään läheisyyteen. Lisätietoja asiasta antaa ympäristösihteeri Jukka Korhonen, puh , sähköposti Ehdotus Ympäristösihteeri Jukka Korhonen: Ympäristölautakunnan ratkaisu Ympäristölautakunta myöntää ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisen ympäristöluvan kivenlouhinnalle ja siirrettävän kivenmurskaamon toiminnalle edellyttäen, että ne toteutetaan ja ylläpidetään hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä: Lupamääräykset: 1. Toiminta Murskaamista, rikotusta, räjäytystöitä ja kuormaamista sekä kuljetusta saa suorittaa maanantaista lauantaihin klo Porausta saa suorittaa maanantaista lauantaihin klo

8 Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava louhinnan aloittamisesta ja murskausaseman käytön aloittamisesta ja lopettamisesta sekä aseman vastaavan hoitajan nimi yhteystietoineen Suomussalmen kunnan ympäristölautakunnalle hyvissä ajoin ennen kunkin toimintajakson alkamista. Ottoaluetta perustettaessa ja käytettäessä lain suojaamaa muinaisjäännöstä ei saa vahingoittaa. Muinaisjäännös on merkittävä selkeästi ja alueella työskentelevien on tiedettävä suojelukohteesta. Kuorittuja pintamaita tai kaivannaisjätteitä ei saa kasata muinaisjäännöksen päälle tai sen välittömään läheisyyteen. 2. Melu ja tärinä Louhinnasta ja murskauksesta ja toimintaan liittyvästä liikenteestä aiheutuva päivittäinen ekvivalenttinen melutaso ei saa ylittää 55 db(a) lähimpien häiriintyvien kohteiden pihamaalla. Murskausasema on sijoitettava alueella siten, että melun leviäminen ympäristöön on mahdollisimman vähäistä. Maa- ja kiviaineskasat on sijoitettava siten, että ne estävät melun leviämistä lähimpien häiriintyvien kohteiden suuntaan. Tarvittaessa tulee käyttää muita meluesteitä. Toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa mitata/mittauttaa sekä porauksesta että louheen murskauksesta aiheutuvat melutasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Melumittauksista sovitaan tarkemmin toiminnanharjoittajan ja ympäristölautakunnan kesken. Räjäytykset on tehtävä suunnitelmallisesti, pääsääntöisesti ennalta määriteltyinä ajankohtina. 3. Ilma- ja pölypäästöt Käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,10 painoprosenttia. Murskausasemien laitteet on riittävällä huollolla pidettävä kunnossa siten, että pölypäästöt jäävät mahdollisimman pieneksi. Pölyäminen tulee estää tämän lisäksi tarvittaessa kiviainesta kastelemalla. Aseman pölyntorjuntalaitteita on tarkkailtava päivittäin. Toiminta-alue ja kuljetukset on hoidettava siten, että toiminnasta aiheutuva pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Pölyäminen on tarvittaessa estettävä vedellä kastelemalla. Toiminnasta aiheutuvat hiukkaspitoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston ilmanlaatuasetuksessa 38/2011 annettuja raja-arvoja lähimpien häiriintyvien kiinteistöjen kohdalla.

9 4. Kemikaalit Toiminnassa tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit varastoidaan asianmukaisesti merkityissä säiliöissä siten, ettei niistä aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Säiliöiden tulee olla joko kaksivaippaisia tai niiden alla tulee olla suoja-allasta. Suoja-altaisiin kertynyt sadevesi on poistettava säännöllisesti. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä. Tankkauslaitteistot on varustettava lukittavilla sulkuventtiileillä. 5. Jätteet Toiminnassa syntyvät jätteet ja ongelmajätteet toimitetaan säännöllisesti asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Ongelmajätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa astioissa. Ongelmajätteistä on pidettävä kirjaa. Kirjanpito tulee esittää pyydettäessä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Alueella ei saa säilyttää eikä varastoida ylimääräistä kalustoa, romuja tai jätettä. Alue on siistittävä joka toimintajakson jälkeen. Maa-ainesten ottamisessa syntyvä jäte on hyödynnettävä alueella tai kuljetettava alueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi. 6. Päästöt vesiin Alueen vesitalous tulee suunnitella ja hoitaa siten, etteivät toiminta-alueelta tulevien kastelu-, sade- ja sulamisvesien mukana kulkeutuvat kiintoaineet pääse Hangasvaaran eteläpuoliseen ojaverkostoon. 7. Onnettomuudet ja häiriötilanteet Poikkeuksellisista häiriötilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista (kemikaalivahingoista) on viipymättä ilmoitettava Kainuun pelastuslaitokselle ja Suomussalmen ympäristölautakunnalle. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin toimenpiteisiin häiriön poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi. Alueelle varataan turvetta tms. imeytysainetta, jotta mahdollisen öljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin. Räjäytystöissä on noudatettava sitä huolellisuutta ja varovaisuutta, mitä räjäytystöitä koskevassa lainsäädännössä siitä erikseen säädetään. 8. Tiedottaminen

10 Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että lupapäätöksessä annetut määräykset toiminnan järjestämisestä annetaan tiedoksi myös kaikille alueella toimiville urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille. 9. Toiminnan lopettaminen Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä ympäristölautakunnalle toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta, toiminnanharjoittajan tai toiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta sekä tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutusta luvan noudattamisen kannalta. Toiminnan loputtua alue on siivottava ja maa-ainesluvassa mainitut jälkihoitotoimenpiteet suoritettava maa-ainesluvan voimassaoloaikana. 10. Kirjanpito ja raportointi Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen käytöstä, tarkkailusta ja huoltotoimenpiteistä. Suomussalmen ympäristölautakunnalle on toimitettava vuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä vuosiyhteenveto seuraavin tiedoin: - kokonaistoiminta-aika - louhitun kallion määrä ja murskeen tuotantomäärä - muulta tuodun luonnonkiviaineksen määrät - käyttötarkkailu- ja huoltotoimenpiteet - syntyneiden jätteiden määrät ja toimituspaikat Luvan voimassaolo Tämä lupapäätös on voimassa saakka. Lupapäätös on sidonnainen alueen voimassa olevaan maa-aineslupaan, joka päättyy Mikäli alueelle haetaan uutta maa-aineslupaa, tulee toiminnanharjoittajan tehdä hakemus ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemuksessa tulee esittää selvitys mahdollisesti tapahtuneista muutoksista toiminnassa ja ympäristössä. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

11 Päätöksen perustelut Toimittaessa hakemuksen ja tässä luvassa annettujen määräysten mukaisesti ei kivenlouhintaan ja kivenmurskaukseen kuuluva toiminta suunnitellulla sijoituspaikalla aiheuta ympäristönsuojelulain 49 :ssä tarkoitettua terveyshaittaa, merkittävää muuta 5 1momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa, :ssä kiellettyä seurausta, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitetta kohtuutonta rasitusta, joten luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Luvassa on ympäristönsuojelulain 52 :n mukaan annettava tarpeelliset määräykset mm. päästöistä, päästöraja-arvoista, maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä, jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä, toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista sekä muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristönsuojelulain 62 :n mukaan toiminnanharjoittaja voidaan määrätä antamaan valvontaa varten tarpeellisia tietoja (määräys 10). Määräyksillä 1 ja 2 vähennetään lähimmille häiriintyville kohteille toiminnasta aiheutuvaa melu- ja tärinähaittaa. Meluisammat työvaiheet tehdään arkisin kahden kesäkuukauden ulkopuolella. Luvan määräämät meluraja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 asetettuja ohjearvoja. Päiväaika alkaa klo 7 ja päättyy klo 22. Laitos on vähintään 300 metrin etäisyydellä vakituisesta tai loma-asutuksesta. Toiminnanaikaisilla melumittauksilla varmistetaan tarvittaessa, että meluraja-arvot alittuvat. Määräyksellä 1 suojataan toiminta-alueen läheisyydessä sijaitseva muinaismuistolain mukainen suojelukohde. Määräyksellä 3 pyritään ehkäisemään lähiympäristölle toiminnasta aiheutuvia pölypäästöjä ja hajuhaittoja. Kevyen polttoöljyn rikkipitoisuutta koskeva määräys on annettu valtioneuvoston asetuksen 413/2014 noudattamiseksi. Hiukkaspitoisuuksista

12 annetaan määräys sen varmistamiseksi, että pölyhaitat jäävät mahdollisimman pieniksi. Määräyksillä 4, 5 ja 6 varmistetaan, ettei maaperää, vesistöä tai pohjavettä pilata. Määräyksellä 4 ehkäistään ennakkoon kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa tapahtuvia mahdollisia ympäristövahinkoja. Määräyksellä 5 ohjataan jätteitä ja ongelmajätteitä asialliseen käsittelyyn. Määräyksellä 6 estetään toiminnasta aiheutuvien kiintoainesten kulkeutumista sade- ja sulamisvesien mukana ympäristön ojiin ja sitä kautta pintavesiin. Määräys 7 on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Toiminta ei saa vaarantaa toiminnan vaikutusalueella yleiseltä kannalta tien käyttömahdollisuutta. Määräyksellä 8 varmistetaan tiedonkulku toiminnanharjoittajan ja alueella toimivien urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden välillä. Määräykset 9 ja 10 ovat tarpeen ympäristöluvan valvonnan ja luvan mahdollisen muutostarpeen varalta. Lisäksi määräyksellä 9 varmistetaan, että toiminnan loputtua alueelle ei jää jätteitä tai muutakaan tarpeetonta materiaalia ja maa-ainesluvassa mainitut jälkihuoltotoimenpiteet suoritetaan. Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki 527/2014: 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 27, 34, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 52, 53, 58, 62, 66, 71, 84, 85, 87, 123, 190, 191, 198 ja 205 Ympäristönsuojeluasetus 169/2000: 1, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 30, 37, Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920: 17, 18. Jätelaki 646/2011: 13, 15, 28, 29, 72, 118, 119, 120, 122,. Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992

13 Ympäristölupamaksutaksa Valtioneuvoston asetus raskaan ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta 413/2014 Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 38/2011 Tästä ympäristölupapäätöksestä peritään Suomussalmen kunnan ympäristölautakunnan :ssä hyväksymän taksan mukaisesti seuraavaa: - Kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, asfalttiasema tai kalkkikiven jauhatus 650,00 Yht. 650,00 Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa julkipanosta julkipanopäivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Päätöksen antaminen Päätöksen tiedoksi antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on Päätös Tiedoksi Hakijalle Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tieto päätöksestä julkaistaan Suomussalmen kunnan virallisella ilmoitustaululla ja Ylä-Kainuu lehdessä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 770 3239 / 050 566 4195 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 Annetaan julkipanon jälkeen 8.10.2012 dnro 595/55.983/2012 YMP

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot