Perusturvalautakunta Työllistyyttä edistävät toimenpiteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunta 28 29.04.2015. Työllistyyttä edistävät toimenpiteet"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Työllistyyttä edistävät toimenpiteet PETUR 28 Erilaisten työelämään tähtäävien eri toimintojen pii ris sä on kuukausittain noin 200 henkilöä kaupungin omissa yksiköissä, työ pajal la, 3.sektorin toimijoilla tai yrityksissä. Heistä suurin osa noin 120 on kuntouttavassa työtoiminnassa. Palkkatuella kaupungilla on yhteen sä 40, minkä lisäksi kaupunki maksaa kuntalisää noin 20 palk katuel la palkatusta tai oppisopimuksella työllistetystä jär jes töil le ja yrityksille. Jonkin verran asiakkaita on myös työ ko kei lu jak soil la. Kaupungilla on lisäksi ostopalvelu sopimus Äänekosken Ka tu lä hetyk sen kanssa palvelujen järjestämisestä. Kuntouttava työtoiminta Kuntouttava työtoiminta on kuntien järjestämisvastuulla oleva toimenpide. Äänekoskella sen merkitys on kasvanut huomattavasti parin viime vuoden aikana. Kuntouttavaa työ toi min taa voidaan järjestää kaupungin omissa toiminnoissa, yhdistyksissä, järjestöissä tai seu ra kun nis sa. Äänekoskella toimintaa järjestetään työpajalla ja kaupungin muissa yk si köis sä, pääpaino on ollut kuitenkin 3.sektorin toimijoilla. Ohjaus työtoimintaan tapahtuu jo ko Typ:n (ohjattu noin 30 asiakasta) tai ai kuis so si aa li työn ja kuntouttavan työtoiminnan palveluohjaajan kautta (ohjattu noin 90 asiakasta). Kuntouttava työtoiminta jakautuu yksilö- ja ryhmätoimintaan. Tällä hetkellä ryhmiä on kol me, joista kaksi on kiinteistöhoidon ryhmää ja yksi Auttavat kädet -ryhmä van hus ten huol los sa. Tämän toimintaan on sisällytetty työtoiminnan lisäksi perehdyttämiskoulutusta yh teistyös sä Koskelan kansalaisopiston kanssa. Perehdytykseen on kuulunut SPR:n lai tos ys tä vä -koulutus, ensiapu 1 sekä vanhusten kohtaamiseen ja avustamiseen liittyvää pe reh dy tys tä. Kiinteistöhoidon ryhmiin osallistujat ovat suorittaneet työturvallisuuskortin. Kesälle on et sit ty erilaisia työtehtäviä, esim. raivaus- ja siistimistöitä sekä pien tä kunnossapitotyötä eri kohteissa kaupungin alueella. Kyläyhdistysten kanssa on pidetty pa la ve ri, jossa mietittiin yhteistyömahdollisuuksia ja tehtäviä kyläkunnilla. Kaupunginjohtaja esitteli kaupunginhallituksen kokouksessa työelämään kun tou tu mi sen palvelujen organisaatiota ja työllisyystyöryhmän esitystä kuntouttavan työtoiminnan ryhmien lisäämisestä sekä laskelmaa kuntouttavan työtoiminnan ryhmien ohjaajien palk kauk sen kustannusvaikutuksista. Tavoitteena on lisätä ryhmien määrää ja saada toi min ta jatkuvaksi. Jakson aikana pyritään löytämään osallistujille jatkotoimenpiteitä, niin et tä mahdollisimman

2 harva palaisi takaisin työttömäksi työnhakijaksi työmarkkinatuelle ja kun nan maksulistalle. Arjen tuen kanssa suunnitellaan asiakaspolkuja siten, että kun tout ta van työtoiminnan ryhmistä voisi työllistyä työtoimintajakson jälkeen palkkatuella van hus ten huol lon yksiköihin avustaviin tehtäviin. Tarkoituksena on luoda joustava asiakaspolku kuntouttavan työ toi min nan ryhmistä palkkatuettuun työhön kaupungin eri yksiköihin. Arjen tuen avustaviin tehtäviin on arvioitu sijoitettavan n. 15 työllistämistoimien piirissä olevaa henkilöä. Ryhmätoimintaan palkataan kaupunginjohtajan päätöksellä projektiluonteisesti kaksi ohjaajaa ja heille palkkatuella apu oh jaa jat vuoden 2016 loppuun. Toiminnan vaikuttavuutta seurataan tiiviisti, erityisesti vaikutusta työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuun. Kahden ohjaajan ja kahden palkkatuella palkattavan apu oh jaa jan arvioidut palkkakustannukset vuositasolla ovat noin eu roa. Lisäksi muihin kustannuksiin (matkat, työvaatteet, turvavarusteet, työkalut) on kus tan nuk sik si huomioitu 8000 euroa. Yhteensä kustannusten on arvioitu olevan euroa/vuo si. Kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta vaihtelee riippuen siitä onko kunnan mak su osuus 50 vai 70 prosenttia ja onko henkilö yksinasuva vai sisältyykö työmarkkinatukeen lap si ko ro tus. Laskelmassa kunnan kuukausimaksuosuudeksi yhdeltä henkilöltä on arvioitu 350 euroa. Työmarkkinatuen osalta ryhmätoiminnan vaikutukset on laskettu 35 osal lis tu jan mukaan (neljä ryhmää, joissa 6-12 asiakasta ryhmässään). Laskelmaan on arvioitu ryh mä toi min nan taloudellisia vaikutuksia. Toimintaa pitää pystyä järjestämään vähintään kk vuodessa, jotta toiminnasta aiheutuvat kustannukset tulevat katetuksi työ mark ki na tuen säästöillä. Mikäli ryhmissä on 35 henkilöä koko vuoden, toiminnasta näyttäisi syn ty vän säästöä n euroa. Jatkopolkujen kartoittaminen jakson aikana on tärkeä osa ryhmätoimintaa. Mikäli ryh mä läi nen pystytään työllistämään 6 kk:n jaksolle palkkatuella, täyttyy työssäoloehto ja hän ei siir ry takaisin työmarkkinatuelle eikä myöskään kunnan maksulistalle. Myös Äänekosken Katulähetys on aloittanut kuntouttavan ryhmätoiminnan. Palkkatuella työllistäminen Tällä hetkellä kaupungilla on työllistettynä palkkatuella (keskitetty palkkatuki, työpaja ja yk si köi den omalla rahalla palkatut) yhteensä 40 henkilöä, joista keskitetyllä n. 20, työ pa jal la 17 ja loput yksikköjen omilla kustannuspaikoilla. Palkkatuella palkataan lisää pit kä ai kaistyöt tö miä avustaviin tehtäviin esim. vanhustenhuoltoon, päivähoitoon. Kaupungin oman palkkatuella työllistämisen lisäksi

3 kaupunki tukee yrityksiä ja yhdistyksiä kun ta li säl lä, mikäli nämä palkkaavat äänekoskelaisen pitkäaikaistyöttömän. Yhteistyö välityömarkkinatoimijoiden kanssa Välityömarkkinatoimijat ovat työllistäneet suuren joukon pitkään työttömänä olleita hen ki löi tä, joiden sijoittuminen ns. avoimille työmarkkinoille on vaikeaa. Palkkatuella työl lis tä mi nen on kuitenkin vähentynyt huomattavasti vuoden 2015 alusta voimaan tulleen palkka tu ki uu dis tuk sen ja erityisesti tuen kohdentamisen vuoksi. Yhdistykset ovat pystyneet palkkaamaan vain muutamia henkilöitä palkkatuella alkuvuodesta. Tilanteen vaikutuksia seurataan ja yh teistyös sä toimijoiden kanssa mietitään jatkotoimenpiteitä. Sosiaalityön ja työelämään kun tou tu mi sen palvelujen sitoviin tavoitteisiin on kirjattu vuodelle 2015 vä li työ mark ki na toi mi joi den roolien, palvelutarjonnan ja ostopalvelusopimusten kartoittaminen. Keväällä toi mi joil le lähetetään kysely heidän palvelutarjonnastaan ja toiminnan sisällöstä. Vastausten pe rus teel la tehdään yhteenvetoa siitä, mitkä palvelut vastaavat kaupungin tarpeita ja mitä pal ve lu ja eri toimijoilta on tarkoituksenmukaista hankkia. Kartoitus tehdään sekä Ää ne kos ken alueella toimiville 3. sektorin työllistäville toimijoille että kaupungin työpajalle. Työpajan roolia ja toiminnan vaikuttavuutta on tarkasteltava samoin kuin muidenkin vä li työ mark ki noi den asemaa palvelukokonaisuudessa. Mitä palveluja työpajalla on tar koi tuk senmu kais ta järjestää ja kenelle palvelut kohdennetaan. On mietittävä suunnataanko toimintaa pääosin nuo ril le, jolloin yhteistyön vahvistaminen oppilaitosten ja yritysten kanssa on tärkeää. Ny kyi sin työpaja tarjoaa paikkoja myös vanhemmille pitkäaikaistyöttömille, koska erityisesti kes ki-ikäi sil le miehille on vaikea löytää kuntouttavan työtoiminnan tai palk ka tu ki paik ko ja kaupungin muista yksiköistä. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan järjestämisessä työpajalla on keskeinen rooli. Ryh mä toi min nan kasvaessa on mietittävä työpajan muiden osastojen toiminnan lin kit ty mis tä ryhmien toimintaan ja ohjaukseen. Työpajalla on kaksi toistaiseksi työsuhteessa ole vaa ohjaajaa, vastaavaa ohjaajaa ja ohjaaja, muut ohjaajat ovat määräaikaisilla so pi muk sil la. Heistä kaksi on työpajan valtionavustuksella ja neljä palkkatuella. Suuri ja suh teel li sen nopea ohjaajavaihtuvuus vaikeuttaa käytännön työnsuunnittelua, ohjaajien si tou tu mis ta sekä pitkäjänteistä toiminnan kehittämistä. Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu ja työmarkkinatuen uudistus

4 Äänekoskella Typ toimintaa on ollut yli 10 vuotta. Ääneseudun Typpiin kuuluu Ää ne kos ken lisäksi Konneveden kunta. Äänekosken kaupungin työntekijöitä palvelukeskuksessa on kaksi pal ve lu oh jaajaa. Te-toimiston resurssointi on kaksi asiantuntijaa ja ammatinvalinnan psy ko lo gin palvelut yhtenä päivänä viikossa. Kelalta palvelukeskukselle on nimetty yh dys hen ki lö voimaan tulleen työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelulain myötä Typ- toi mi na ta laajenee kaikkiin kuntiin. Jokaisen TE-toimiston alueelle tulee perustaa vähintään yk si monialainen yhteispalveluverkosto, missä toimijoina ovat alueen kunnat, TE-toimisto ja Kela. Tällä hetkellä Keski-Suomi on jakautumassa eteläiseen ja pohjoiseen ver kos toon. Äänekoski on ilmoittanut aikaisemmin kannattavansa yhden verkoston mallia. Mikä li Keski-Suomeen syntyy kaksi verkostoa, Äänekosken kaupunginhallitus esittää kannanottonsa siihen, kumpaan verkostoon kaupunki haluaa kuulua. TE-toimistossa tehdään kartoitusta monialaisen yhteispalvelun kriteerit täyttävistä asiak kais ta. Kartoitus valmistuu toukokuun loppuun mennessä. Tällä hetkellä Äänekoskella on ar vioi tu olevan 350 kriteerit täyttävää asiakasta, mutta määrä tulee todennäköisesti kas va maan. Kohderyhmään kuuluvat työttömät, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työt tö myy den perusteella vähintään 300 päivää tai olleet yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 6 kk (al le 25-vuotiaat) tai 12 kk (yli 25-vuotiaat). Lisäksi työttömällä tulee olla mo ni alai sen yhteispalvelun tarve. Yhteispalvelun asiakkaat ovat enenevästi työttö miä, joista kunta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta. Monialaisen yhteispalvelun lakiuudistukseen on sisällytetty työmarkkinatuen uudistus, mis sä keskeistä on kuntien ja valtion välisten maksujen jakaantuminen sekä kuntien vastuun kas va mi nen pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa. Kuntien maksuosuuden kasvuun vaikuttaa mak su vel voit teen alkaminen entisen 500 päivän sijasta 300 päivästä. Lisäksi maksuosuus kas vaa 50 prosentin sijaan 70 prosenttiin, kun työttömälle on kertynyt työ mark ki na tu ki päi viä 1000 päivää. Äänekoskella kolmen ensimmäisen kuukauden osalta muutos on lisännyt kus tan nuk sia yli Asiakasmäärissä kasvu on asiakasta. Asiakasmäärien kasvaessa selvittään olemassa olevien resurssien tehokasta hyö dyn tä mis tä, esim. monialaisen yhteispalvelun ja kuntouttavan työtoiminnan palveluohjauksen kes ki näis tä työnjakoa ja asiakkuuksia. Toiminnassa tulee huomioida myös vuoden 2017 alusta tapahtuva pe rus toi meen tu lo tu en siirtyminen Kelalle. Yhteistyö terveydenhuollon kanssa

5 Työttömien terveystarkastusten tehostetaan yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa, jotta asiakkaat ohjautuvat myös terveydentila huomioiden oikeisiin toimenpiteisiin. Terveydenhuollon, aikuissosiaalityön, työl lisyys pal ve lu jen ja Typ:n kanssa on keskusteltu terveystarkastusten käytännön toi min ta ta vois ta ja toiminnan tehostamisesta. Lisäresurssia toimintaan pyritään saamaan myös Uut ta virtaa -hankkeesta, erityisesti hankkeen terveydenhuollon palveluohjaajan työ pa nok sena. On tärkeää kehittää katkeamattomia ja suunnitelmallisia asiakaspolkuja, jotka joh ta vat tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin sekä asiakkaan että kaupungin näkökulmasta. Hankkeet Uutta virtaa -hanke on ESR -TL 3 mukainen työllisyyttä edistävä hanke, jota Laukaa hallinnoi ja Äänekoski ja Konnevesi ovat kumppaneita. Hanke tulee tekemään tii vis tä yhteistyötä POKE:n Taiko -hankkeen kanssa. Serpa -hanke : JAMK:n hallinnoima ESR hanke, joka kohdistuu alle 30 vuotiaisiin nuoriin työnhakijoihin. Valtion avustus työpajoille rahoituksella on palkattu yksilövalmentaja ja nuorten start ti pa ja oh jaa ja Haettavana ESR -hanke TL 5:n (sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) mu kai nen hanke Laukaan ja Konneveden kanssa. Mikäli myönteinen rahoituspäätös saa daan Ely:lta hankkeen aloitus on syksyllä Perusturvajohtajan ehdotus: Nuorten kesätyö Tänä vuonna työllistetään kaikki halukkaat 9 lk:n päättävät nuoret (n. 170) kahden viikon työ suh tee seen sekä 40 vuosina syntynyttä nuorta neljän viikon työsuhteeseen. Yri tyk sil le myönnetään enintään 30 kesätyöseteliä, mikäli ne työllistävät samaan ikä ryh mään kuuluvia äänekoskelaisia nuoria. 4H -yhdistykselle on myös myönnetty tukea nuor ten työllistämiseen. Työpajalla järjestetään yksi tai kaksi kahden viikon mittaista kesäleiriä nuo ril le. (Valmistelu työllisyysasiamies Auli Savolainen, puh ) Merkitään tiedoksi kaupungin työllisyyttä edistävät toimenpiteet. Merkitään tiedoksi työllisyystyöryhmän esityksestä ja kaupunginhallituksen valtuutuksella laadittava kau pun gin joh ta jan päätös kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnan laajentamisesta ja sen joh dos ta palkattavista

6 ohjaajaresursseista. Ohjaajaresurssista aiheutuva li sä kus tan nus katetaan työmarkkinatuen kuntaosuudesta saatavalla vastaavan suu rui sel la säästöllä. Merkitään tiedoksi, että työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset tulevat lakimuutosten joh dos ta ylittymään em. kappaleessa mainituista ryhmätoiminnan laajentamisesta huolimatta n , mikäli työllisyystilanne ei oleellisesti parane tai mikäli muissa työllisyyttä edis tä vis sä toimenpiteissä ei synny säästöjä. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että sosiaalityön johtaja Outi Markkanen osallistui kokoukseen asiantuntijana tämän asian kohdalla

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 23.02.2015 AIKA 23.02.2015 Klo 15:00-16:47 PAIKKA Scandic Hotelli Kajanus, Koskikatu 3, kokoustila 4 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 8 17.02.2014 Valtuustoaloitteita koskeva selvitys 45/00.02/2014 KHALL 10.02.2014 52 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 3 momentin mukaan kaupun gin

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen yritysmyönteisen kunnan imagon vahvistamisesta ja työttömyyden vähentämisestä

Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen yritysmyönteisen kunnan imagon vahvistamisesta ja työttömyyden vähentämisestä Kunnanvaltuusto 76 17.11.2014 Kunnanhallitus 372 01.12.2014 Kunnanhallitus 132 13.04.2015 Vastaus SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen yritysmyönteisen kunnan imagon vahvistamisesta ja työttömyyden

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet Kaupunginhallitus 162 08.06.2015 Valtuusto 33 29.06.2015 Kuntarakenneselvityksen jatkotoimenpiteet 174/00.01.00/2014 KH 08.06.2015 162 Selvityksen taustaa Meneillään oleva kuntajakoselvitys perustuu kuntarakennelain

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51 Kunnanhallitus Aika 11.11.2013 klo 17:00-19:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 256 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.04.2015 klo 15:00-18:30 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot