OHJE. Työvoimatoimistot Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJE. Työvoimatoimistot Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot"

Transkriptio

1 OHJE Päivämäärä Nro O/21/2006 TM Jakelu: Työvoimatoimistot Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot Ohjeen nimi: TYÖVOIMATOIMISTOJEN HARJOITTAMIEN MAKSUTTOMIEN JA MAKSULLISTEN TYÖNANTAJAPALVELUJEN RAJANKÄYNTI Voimassaoloaika: alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Kumoaa työministeriön päivätyn ohjeen O/12/2003 TM Tätä ohjetta voi tilata työministeriön kirjaamosta Tämä ohje on myös saatavissa Käyntiosoite Postiosoite Eteläesplanadi 4 PL 34 Puhelinvaihde Faksi Kotisivu Sähköposti Mikonkatu Valtioneuvosto

2 TYÖVOIMATOIMISTOJEN HARJOITTAMIEN MAKSUTTOMIEN JA MAKSULLISTEN TYÖNANTAJAPALVELUJEN RAJANKÄYNTI Yleistä Julkisella työvoimapalvelulla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta. Julkisen työvoimapalvelun tarkoituksena on auttaa työnhakijaa saamaan haluamaansa hänelle soveltuvaa työtä ja koulutusta sekä työnantajaa hankkimaan tarvitsemaansa työvoimaa (JTPL 1: 1 ja 3 ). Tuloksellinen ja työmarkkinoiden tarpeisiin vastaava työnantajien palvelu edellyttää, että työvoimatoimistolla on käytössään monipuolinen palveluvalikoima, johon kuuluvat sekä työvoimatoimiston tarjoamat maksuttomat peruspalvelut että maksulliset työnantajan tarpeisiin räätälöidyt erityispalvelut. Työvoimatoimistojen neuvotellessa työnantajien kanssa toimeksiantojen hoitamisesta, on tärkeää varmistaa, että työnantajat tietävät, että heillä on mahdollisuus käyttää sekä työvoimatoimiston maksuttomia palveluja että myös maksullisia erityispalveluja. Työnantajalle tulee kertoa, mitkä palvelut ovat maksullisia ja milloin palvelu muuttuu maksulliseksi. On tärkeää, että samanlaiset palvelut ovat samoin perustein joko maksuttomia tai maksullisia kaikissa työvoimatoimistoissa. Hyvä palvelu ei merkitse sitä, että työnantajille tai jollekin työnantajalle annetaan maksuttomasti palveluja, jotka ovat määritelty maksullisiksi. Maksuton työnvälityspalvelu Laki julkisesta työvoimapalvelusta (JTPL 2: 5 ja 4: 3 ) määrittelee ne työvoimapalvelut, joiden tulee olla työnantaja-asiakkaalle maksuttomia. Julkinen työvoimapalvelu on maksutonta, ellei laissa julkisesta työvoimapalvelusta taikka valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetussa työministeriön asetuksessa toisin säädetä. Työvoimatoimiston tarjoamat palvelut ovat henkilöasiakkaalle maksuttomia. Työnantajalle maksuttomia ovat työnvälityspalvelut: 1. Avoimista työpaikoista tiedottaminen 2. Työvoiman saatavuutta ja hankintaa koskeva neuvonta ja tiedonvälitys 3. Työvoiman vähentämistilanteisiin/muutosturvaan liittyvät palvelut kuten työvoiman vähentämistä koskeva tiedonvälitys, neuvonta ja erillismenettelyistä sopiminen 4. Työpaikkoihin sopivien työnhakijoiden etsiminen, esittely ja ehdolleasettelu työnhakijarekisterissä olevien työnhaku-, koulutus-, ja ammatti- ja työkokemustietojen perusteella; sekä 5. Mahdollisuus etsiä työntekijöitä CV-netistä 6. Työnhakukeskuksissa pidettävät työnantajien rekrytointitilaisuudet. 1

3 Maksuton henkilöstön hankinta Työnantajalle tarjottavien maksuttomien työnantajapalvelujen laadukkuus edellyttää sitä, että työnhakijaksi ilmoittautumisvaiheessa työnhakijat haastatellaan perusteellisesti ja työnhaun kannalta tärkeät osaamistiedot tallennetaan URA-tietojärjestelmään. Työnhakijoita kannustetaan välittömästi työnhakuun ja käyttämään apuna muun muassa työhallinnon sähköisiä palveluita ja laittamaan työnhakuilmoituksensa lisäksi myös CV-nettiin. Työnhakijarekisterin osaamistiedot muodostuvat toisaalta työnhakijan ilmoittamien tietojen ja toisaalta hänen esittämiensä asiakirjojen perusteella. Ehdokashakua ja esittelyä sekä työhönosoituksia tehtäessä hyödynnetään mahdollisimman tarkasti nämä tietojärjestelmässä olevat työnhakijan osaamistiedot ottaen huomioon työnhakijan työkokemus ja hänen aiempi ammatillinen ja muu koulutustaustansa sekä lisäksi työnhakijan suunnitelmat, toiveet ja tavoitteet. Työvoimaneuvojan tulee lisäksi ottaa huomioon työtehtävän asettamat vaatimukset ja arvioida, kuinka hakija täyttää työpaikan asettamat vaatimukset. Ehdokashaku ja esittely sekä työhönosoitus tehdään tietojärjestelmässä olevien osaamistietojen pohjalta silloinkin, kun tietojärjestelmässä olevat tiedot ovat puutteelliset ja niitä joudutaan ehdokashaku- ja työhönosoitustilanteissa täydentämään, on kyse maksuttomasta työnvälityspalvelusta. Sen sijaan, mikäli työnantaja haluaa tarkistettavaksi esimerkiksi lisähaastattelulla työnhakijoiden osaamisia oman yrityksensä erityisvaatimuksia varten, kyse on maksullisesta erityispalvelusta. Maksullinen henkilöstön hankinta Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 4: 6 :n 1 momentin perusteella työministeriö tuottaa HenkilöstöRatkaisut- ja Henkilöstövuokrauspalveluja valtion maksuperustelain (150/1992) 7 :n mukaisesti maksullisena erityispalveluna. työministeriön erikseen määräämissä työvoimatoimistoissa. (TM:n päätös HenkilöstöRatkaisujen järjestämisestä 1435/000/2005 TM ja TM:n määräys Henkilöstövuokrauksen järjestämisestä 525/000/2003 TM). Maksullisia erityispalveluja ovat työnantajan kanssa erikseen sovitut maksuttomia palveluita täydentävät lisäpalvelut. Niiden tavoitteena on täydentää ja monipuolistaa työvoimatoimistoista työnantajille tarjottavaa palveluvalikoimaa. Lähtökohtana on, että maksulliset erityispalvelut keskittyvät erityisesti työnvälitystä ja työhallinnon muuta työnantajapalvelua täydentävien palvelutuotteiden tarjoamiseen. Työnantajalle tarjottava palvelukokonaisuus voi HenkilöstöRatkaisut -palveluissa sisältää sekä maksuttomia osuuksia (esim. ehdokashaku tietojärjestelmästä), että maksullisia osuuksia (esim. soveltuvuusarviointi näille ehdokkaille). Henkilöstövuokrauksessa koko palvelukokonaisuus on työnantajalle maksullista palvelua. 2

4 HenkilöstöRatkaisut -palvelujen tuotteet: Henkilöstön hankinta haku- ja haastattelupalvelu soveltuvuusarvio Henkilöstön vähentäminen uudelleensijoittumisvalmennus Työyhteisön kehittäminen resurssikartoitus työyhteisön koulutus ja konsultointi Haku- ja haastattelupalvelu Haku- ja haastattelupalvelu on yhdelle työnantajalle toimeksiannosta tehtävää erityispalvelua. Haku- ja haastattelupalvelun tavoitteena on antaa työnantajalle maksutonta peruspalvelua enemmän asiantuntija-apua rekrytointiprosessissa. Työnhakija ehdokkaita voidaan tällöin hakea myös työhallinnon tietojärjestelmää ( laajemmin ja kohdistaa hakumenettely medioihin, jotka parhaiten tavoittavat potentiaaliset hakijat, esim. alakohtaiset julkaisut. Haku- ja haastattelupalvelua on esimerkiksi lehti-ilmoituksen laadinta, tiedusteluihin vastaaminen, kirjallisten hakemusten vastaanotto, hakemusten esikarsinta, yrityskohtaisten erityisosaamisten tarkistukset. Haku- ja haastattelupalveluun voidaan liittää myös ehdokkaiden haastattelut ja haastattelujen perusteella tehdyt kirjalliset lausunnot. Toimeksiannon sisältö räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan, se voi sisältää kaikki tai osan edellä luetelluista palveluista, joissakin tapauksissa suuren osan yrityksen työhönottotoiminnoista. Haku- ja haastattelupalvelussa työvoimatoimisto ottaa hoitaakseen osan työnantajalle henkilöstön hankinnassa kuuluvia tehtäviä. Soveltuvuusarvio Soveltuvuusarvion tavoitteena on antaa työnantajalle monipuolisiin menetelmiin pohjautuvat perusteelliset arviot ehdokkaiden soveltuvuudesta haettavaan työtehtävään. Soveltuvuusarvio voi liittyä rekrytointiprosessiin myös peruspalvelun täydennyksenä tai osana haku- ja haastattelupalvelua tai erillisenä yksittäisenä palveluna. Soveltuvuutta arvioitaessa selvitetään mm. seuraavia asioita: henkilön motivaatio, ammattitaito, osaaminen, ja ko. tehtävän kannalta oleellinen koulutus, tietotaito, työkokemus, soveltuvuus tehtävään eli henkilökohtaiset ominaisuudet ja työtyyli suhteessa ko. tehtävään ja asetettuihin valintakriteereihin. 3

5 Soveltuvuusarvio voi vaihdella laajuudeltaan ja se voi pohjautua erilaisiin menetelmiin. Tavallisesti käytetään haastattelua, erilaisia ryhmä- ja simulaatiotehtäviä, kyky-, työtyyli- ja persoonallisuustestejä. Näiden menetelmien avulla saadun informaation perusteella laaditaan kirjallinen lausunto, jossa otetaan kantaa seuraaviin seikkoihin: ehdokkaan osaaminen ja ammattitaito, motivaatio, työskentelytyyli, kyvyt, sosiaalinen toimintatapa, ohjaus ja motivointi, vahvuudet ja riskit. Kirjallista lausuntoa täydennetään ja tarkennetaan suullisesti työnantajan kanssa järjestettävässä valintapalaverissa. Lausunnosta annetaan palaute myös arvioidulle henkilölle. Henkilöstövuokraus Työvoimatoimiston harjoittaman Henkilöstövuokrauksen asiakkaita ovat vuokratyön tekemisestä kiinnostuneet työnhakijat, joille palvelu on ilmaista sekä vuokratyön teettämisestä kiinnostuneet työnantajat, joille palvelu on maksullista. Työvoimatoimiston henkilöstövuokraus toimii työnantajan asemassa ja hoitaa työnantajalle kuuluvat velvoitteet. Vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen osuudeksi jää työhön perehdyttäminen, työsuorituksen valvominen/johtaminen sekä työturvallisuudesta huolehtiminen. Henkilöstövuokraustoimeksianto perustuu aina kirjalliseen sopimukseen, Tällöin Henkilöstövuokraus perehtyy käyttäjäyrityksen toimialaan, haettavaan tehtävään, alan erityisvaatimuksiin ja käytettävään työsopimukseen. Henkilöstövuokrausta käyttävän työnantajan kanssa tehdään kirjallinen vuokraussopimus ja vuokrattavan työntekijän kanssa tehdään työsopimus. Hakiessaan työnhakijaehdokkaita Henkilöstövuokraus menettelee samalla tavalla, kuin muutkin työnantaja-asiakkaat. Henkilöstövuokraus voi ilmoittaa avoimen työpaikan työvoimatoimistoon tai hakea ehdokkaita myös muita menetelmiä käyttäen. Henkilöstövuokraus haastattelee ehdokkaat ja arvioi heidän sopivuutensa haettavaan tehtävään sekä neuvottelee työnhakijoiden kanssa palkasta ja muista työsopimuksen tekemiseen liittyvistä asioista. Työvoimatoimiston Henkilöstövuokrauksella on käytössään oma henkilötietojärjestelmä vuokratyöhön halukkaista ja siihen sopiviksi arvioiduista henkilöistä. Tämä auttaa henkilöstövuokrausta löytämään nopeasti työhön sopivia ehdokkaita vuokratyövoimasta kiinnostuneille yrityksille. Rajankäyntitapauksia henkilöstön hankinnassa: Epävarmuutta ja vaihtelevia käytäntöjä maksuttoman ja maksullisen työnantajapalvelun rajankäynnissä on ollut lähinnä haku- ja haastattelupalvelun suhteen. Maksullisuutta arvioitaessa pääsääntönä pidetään sitä, otetaanko hoidettavaksi työnantajalle kuuluvia tehtäviä vai täydennetäänkö tai varmistetaanko tietojärjestelmän työnhakutietoja sellaisilla tiedoilla, joita siellä pitäisi peruspalvelujen laadukkaan hoidon kannalta jo olla. 4

6 Maksullisen ja maksuttoman työnantajapalvelun eroa tarkennetaan seuraavasti: Maksutonta palvelua on ehdokkaiden hakeminen URA-tietojärjestelmästä ja näiden ehdokkaiden esittely työnantajalle. Ennen ehdokkaiden esittelyä saattaa olla tarpeen tarkistaa työnhakijan tilannetta tai työpaikan edellyttämien osaamisvaatimusten täyttymistä. Mikäli tällainen, useimmiten puhelimitse tapahtuva tilanteen ja tietojen tarkistaminen laajenee kyseisen työpaikan valintakriteereiden täyttymistä arvioivaksi henkilökohtaiseksi työpaikkahaastatteluksi, kyseessä on maksullinen palvelu. Hakemukset työvoimatoimistossa avoinna olevaan työpaikkaan voidaan vastaanottaa maksutta, mikäli hakemusten vastaanottamisen yhteydessä työnhakijoita ei erikseen haastatella tai arvioida, eikä hakemuksia vastaanottoa lukuunottamatta muutoin käsitellä. Mikäli hakemusten vastaanottoon liittyy hakemusten lajittelua ja esikarsintaa, hakijoiden haastattelua tai arviointia, ovat nämä osuudet maksullisia. Palvelu on maksutonta myös, kun työnhakijoiden tiedustelut työpaikasta ohjataan asiaa hoitavalle työvoimaneuvojalle, joka saamiensa yhteydenottojen perusteella voi valita sopivat ehdokkaat työpaikkaan. Tällöin on huomattava, että työpaikasta annetaan se informaatio, mitä työnhakijoille URA-tietojärjestelmässä olevien tietojen perusteella yleensäkin annetaan ja mahdollinen työnhakijoiden tietojen tarkistus tehdään siten, että ero työpaikkahaastatteluun säilyy selvänä. Lisäksi pienemmillä paikkakunnilla työvoimaneuvoja saattaa tehdä peruspalvelun yhteydessä tietojärjestelmässä olevien työnhaku- ja osaamistietojen sekä työnhakijan henkilökohtaisen tuntemisen perusteella päätelmiä hakijan sopivuudesta haettavaan tehtävään. Näin tehty sopivuuden arvio on maksutonta palvelua. Maksullinen soveltuvuusarvio on selvästi laajempi, useampaan menetelmään perustuva, ehdolleasettelua systemaattisempi ja perusteellisempi ja se sisältää yleensä henkilöstökonsultin laatiman kirjallisen lausunnon ja/tai psykologin tekemän arvion työnhakijan soveltuvuudesta perusteellisesti analysoituun tehtävään ja työpaikkaan. Työvoimatoimiston palvelut henkilöstön vähentämistilanteessa Työvoimatoimiston tulee ennakoida, suunnittella ja järjestää Irtisanomistilanteiden palvelut, jotta henkilöstön vähentämistilanteessa tarvittavat toimenpiteet voitaisiin toteuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tarkoituksenmukaista olisi pyrkiä palvelumalleihin, joissa toteutetaan räätälöityjä kokonaisuuksia henkilöiden nopeaksi uudelleensijoittamiseksi työelämään. 5

7 Maksuton palvelu henkilöstön vähentämistilanteessa Muutosturva Muutosturvan toimeenpanossa sovelletaan työministeriön antamaa ohjetta (Työllistymisen ja muutosturvan toimintamallin toimeenpano-ohje O/14/2005 TM). Työvoimatoimiston tehtävät muutosturvan toteuttamisessa Muutosturvaan liittyvien työvoimatoimiston tehtävien hoitaminen on maksutonta palvelua sekä työnantajille että myös työnhakijoille. Työvoimatoimiston tehtävät muutosturvan toteuttamisessa: - Kartoittaa yhdessä työnantajan ja henkilöstön edustajien kanssa irtisanomistilanteessa julkisten työvoimapalvelujen tarjoamat mahdollisuudet. - Tiedottaa tarjolla olevista palveluista, toimenpiteistä ja etuuksista sekä avustaa työnantajaa työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman tai vastaavien toimintaperiaatteiden suunnittelussa. - Laatia muutosturvan piiriin kuuluville irtisanotuille työntekijöille työllistymisohjelma ja pyrkiä tarjoamaan siinä sovitut palvelut ja toimenpiteet. Esimerkki maksuttomasta palvelusta: Kun työvoimatoimiston virkailija menee irtisanomis- ja lomautustilanteissa yritykseen esittelemään työnvälitys- ja muita työvoimapalveluja on kysymys maksuttomasta palvelusta. Palvelu on samoin maksutonta peruspavelua, kun työvoimatoimiston virkailija ottaa yrityksen tiloissa sovittuina ajankohtina vastaan irtisanottavia työntekijöitä ja laatii näille työllistymistä edistävän työllistämisohjelman. Maksulliset palvelut henkilöstön vähentämistilanteessa Uudelleensijoittumisvalmennus Mikäli muutosturvan tai muun irtisanomistilanteen hoitamisen yhteyteen liitetään osaksi palvelukokonaisuutta Uudelleensijoittumisvalmennusta, se osuus on aina maksullista palvelua työnantajalle. Uudelleensijoittumisvalmennusta voidaan järjestää ottaen huomioon yhden tai useamman yrityksen erityistarpeet, näiden toimeksiannosta. Tällöin uudelleensijoittumisvalmennus räätälöidään yrityksestä irtisanottavien henkilöiden tarpeisiin ja yleensä yrityksen palveluksessa vielä olevalle henkilöstölle. Samoin, mikäli työnhakukoulutus ryhmäpalveluna muokataan yksittäisen yrityksen tarpeisiin ja ohjelma erikseen räätälöidään tietyn yrityksen nimetylle henkilöstölle, tällöin on kyse maksullisesta palvelusta. 6

8 Uudelleensijoittumisvalmennuksen tuottamisesta tehdään työnantajan kanssa erillinen sopimus, jossa määritellään uudelleensijoittumisvalmennusohjelman sisältö, kesto ja tavoitteet sekä veloitusperusteet. Työvoimatoimisto voi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaisesti edellyttää työnantajaa rahoittamaan uudelleensijoittumisvalmennusta ryhmäpalveluna irtisanomisaikana. Työnantaja voi ostaa palvelun haluamaltaan palvelun tuottajalta. Rajankäyntitapaus: Työvoimatoimiston työnhakijoilleen järjestämät yleiset työnhakuvalmennukset ovat maksuttomia palveluja, koska näitä työnhakuvalmennuksia ei muokata tai järjestetä erikseen sovitun yrityksen tarpeisiin etukäteen määritellylle työntekijäryhmälle. Yhteishankintana toteutettava rekrytointikoulutus Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 6 luvun 2 :n mukaan työvoimakoulutuksen tavoitteena on edistää työttömien pysyväisluoneista työllistymistä ja työssä pysymistä. Näiden tavoitteiden toteutumiseksi työvoimakoulutusta voidaan hankkia myös yhteishankintana, jolloin koulutuksen hankintakustannuksiin ja hankintasopimuksen allekirjoittaa yksi tai useampi työnantaja. Työvoimatoimiston ja työnantajan yhteishankintana toteutettavan rekrytointikoulutuksen suunnittelu, kilpailutus, opiskelijahankinta ja -valinta haastatteluineen ovat maksuttomia työnantajalle. Työnantaja osallistuu koulutuksen hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin, joista on erikseen sovittu koulutuksen hankintasopimuksessa (Ohje työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta O/17/2006 TM). Kun työnantaja rekrytoi työvoimaa yhteishankintana järjestettävän työvoimakoulutuksen kautta, voidaan opiskelijavalintaan liittää maksullisia palveluita, kun työnantaja haluaa tarkempaa ja syvällisempää arviota koulutettavien soveltuvuudesta kyseiseen tehtävään. Opiskelijavalintaan voidaan liittää esimerkiksi maksullinen soveltuvuudenarviointi, jossa perusteellisen arviointihaastattelun ja/tai muiden peruspalveluita täydentävien menetelmien perusteella arvioidaan hakijan soveltuvuutta kyseiseen tehtävään ja työympäristöön työnantajan antamien kriteerien pohjalta. Tällaisesta maksullisesta soveltuvuudenarviosta tai muun peruspalvelua täydentävän menetelmän käyttämisestä ja hankkimisesta tekee päätöksen työnantaja. 7

9 Silloin, kun opiskelijavalintaa joudutaan täydentämään esimerkiksi soveltuvuudenarvioinnilla, tästä aiheutuvia kustannuksia ei sisällytetä koulutuksen hankintakustannuksiin, vaan niistä tehdään erillinen toimeksiantosopimus soveltuvuudenarvioinnin suorittavan tahon ja työnantajan välillä. Soveltuvuudenarvioinnista tehdään aina kirjallinen lausunto. Mikäli työnantaja hankkii soveltuvuudenarvioinnin työvoimatoimiston HenkilöstöRatkaisut -palveluilta, laskuttaa se sopimuksen mukaiset kustannukset erikseen suoraan työnantajalta. Työnantaja voi halutessaan hankkia opiskelijavalintaa täydentävän osuuden myös muulta palvelun tuottajalta, jolloin saatu arvio huomioidaan yhtenä asiakirjana valintaa tehtäessä. Maksulliset palvelut muussa työelämäläheisessä työvoimakoulutuksessa Työnantajan erilaisissa muutos- ja kehittämistilanteissa järjestettävään työvoimakoulutukseen voi liittyä tarpeita laajempaan/perusteellisempaan koulutettavien valintaan tai yrityskohtaiseen koulutustarpeiden arviointiin. Mikäli työnantaja niin haluaa, voidaan ko. työnantajan toimeksiannosta mukaan liittää maksullisia haastatteluun ja/tai muihin menetelmiin pohjautuvia soveltuvuudenarviointeja tai resurssikartoituksia tai yrityskohtaisia koulutustarpeiden arviointeja. Tällaisesta maksullisesta lisäpalvelusta tehdään erillinen toimeksiantosopimus ja ne laskutetaan erikseen työnantajalta. Näitä lisäpalveluja työnantaja voi hankkia joko työvoimatoimiston HenkilöstöRatkaisuilta tai muulta palvelun tuottajalta. Esimerkki maksullisesta rekrytointikoulutukseen valinnasta: Työnantaja perusti paikkakunnalle vakuutusalan puhelinpalveluyksikön, johon siirtyi myös työvoimaa yrityksen muista konttoreista. Pääosa palveluyksikköön tulevista työntekijöistä piti kuitenkin hankkia yrityksen ulkopuolelta ja työnantaja päätyi rekrytoinnissaan käyttämään yhteishankintana järjestettävää työvoimakoulutusta. Alusta saakka kävi selväksi, että työnantaja halusi kiinnittää opiskelijavalintaan erityistä huomiota. Opistotasoisen pohjakoulutuksen ja mielellään vakuutusalan työkokemuksen lisäksi haluttiin varmistua hakijoiden asiakaspalvelutaidoista ja puhelinkäyttäytymisestä. Työnantaja oli halukas hankkimaan perusteellisen valintaprosessin, jonka avulla palveluyksikköön saadaan hankittua puhelinpalvelutehtävään sopivia ja ko. tehtäviin sitoutuvia henkilöitä. Työnantaja pyysi tarjouksia useilta toimijoilta ja päätyi hankkimaan HenkilöstöRatkaisuilta maksullisen opiskelijavalinnan. Siihen liittyi perusteellinen haastattelu, jossa yritys haluasi tarkennettavan hakijoiden motivaatiota yritykseen ja puhelinpalvelutyöskentelyyn, työkokemusta ja valmiutta satsata intensiiviseen ja vaativaan teoreettiseen koulutusjaksoon. Lisäksi yritys halusi perusteellisen haastattelun avulla saada arvion hakijoiden asiakaspalvelutaidoista. Valintaan liitettiin myös pienimuotoinen puhelinkäyttäytymisen tarkkailu (simulaatio) hakijoiden varatessa haastatteluaikaa. Haastattelujen perusteella hakijoista laadittiin kirjalliset lausunnot. Työnantajan edustaja osallistui haastattelutilanteeseen lähinnä tarkkailijan roolissa. 8

10 Työvoimakoulutuksen hankinnasta ja opiskelijavalinnan suorittamisesta tehtiin eri sopimukset ja oppilasvalinnasta laskutettiin erikseen. Ylijohtaja Marja Merimaa Neuvotteleva virkamies Marja Rantakaulio TIEDOKSI Politiikkaosasto Hallintopalveluyksikkö Toimeenpano-osasto Toimeenpano-osaston tehtävätiimit Lainsäädäntö ja ohjeet/työvoimapalvelut/tiimifoorumi 9

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA Uudenmaan muutosturvayksikkö Hillevi Ceder 1 TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUT OVAT: avoimia kaikille valtakunnallisia luottamuksellisia maksuttomia 2 TYÖVOIMATOIMISTO

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla

TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla Julkisen sektorin palvelut yrittäjilletapahtuma Kluuvissa 10.11.2010 KLUUVIN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO Toiminta-ajatus: Tehokkaan työnvälityksen ja osaavan

Lisätiedot

Muutosturva. Hannele Liesegang. hannele.liesegang@tem.fi

Muutosturva. Hannele Liesegang. hannele.liesegang@tem.fi Muutosturva Hannele Liesegang hannele.liesegang@tem.fi Laki yhteistoiminnasta yrityksissä Ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään yt-neuvottelujen alkaessa: neuvotteluesitys (8 luku 48 ) Viipymättä

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Rekry Täsmä Muutos 8.10.2014 1 RekryKoulutus Työnantaja tarvitsee uusia ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä heitä ole tarjolla työnhakijoina tai lähiaikoina

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit. Sari Anetjärvi

Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit. Sari Anetjärvi Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit Sari Anetjärvi Työhaastattelu Virkaan tai työsuhteeseen hakijoiden haastattelun tarkoituksena on selvittää heidän soveltuvuuttaan tehtävään ja syventää tietoa heidän

Lisätiedot

Työnhaku. Muutosturva. www.mol.fi. Työvoimatoimisto

Työnhaku. Muutosturva. www.mol.fi. Työvoimatoimisto Työnhaku www.mol.fi Muutosturva Työvoimatoimisto Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymistä ja muutosturvaa koskevalla toimintamallilla parannetaan työntekijän asemaa tilanteissa, joissa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

YHTEISHANKINTAKOULUTUS

YHTEISHANKINTAKOULUTUS Yhteishankintakoulutus on yritykselle sen eri muutostilanteisiin räätälöityä aikuiskoulutusta, joka suunnitellaan yhdessä Ely-keskuksen, yrityksen ja kouluttajan kesken. Koulutuksen toteuttaa aikuiskoulutukseen

Lisätiedot

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen 1 Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto Osoite: Torikatu 34 40 Toimisto avoinna ma pe klo 9 15.45 puhelin 010 194029 www.oulunseuduntetoimisto.fi

Lisätiedot

1. Ohjelmajohtaja. b. allekirjoittaa kaupungille palkkatuella palkattavien, yrityksiin edelleensijoitettavien, työsopimukset. 2.

1. Ohjelmajohtaja. b. allekirjoittaa kaupungille palkkatuella palkattavien, yrityksiin edelleensijoitettavien, työsopimukset. 2. Toimivallan delegointi työllisyyskokeilun ajalle kokeilulainsäädännön mukaisten tehtävien ja vastuiden hoitamista varten elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen viranhaltijoille / Elinvoima- ja osaamislautakunta

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

HE 21/2008 vp. palveluksessa olevien työntekijöiden mahdollisuuksia osallistua yhteishankintakoulutukseen

HE 21/2008 vp. palveluksessa olevien työntekijöiden mahdollisuuksia osallistua yhteishankintakoulutukseen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoimapalvelusta

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi mikä muuttuu? Aikuisten opiskelumahdollisuudet seminaari

Ammatillisen koulutuksen reformi mikä muuttuu? Aikuisten opiskelumahdollisuudet seminaari Ammatillisen koulutuksen reformi mikä muuttuu? Aikuisten opiskelumahdollisuudet seminaari 10.11.2017 Jatta Herranen Kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 Ajankohtaista Organisaatio ja johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutukset z Yhteishankintakoulutukset RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus Mari Tuomikoski Palvelujohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Yhteishankintakouluksella lisää ammatillista osaamista Työvoimakoulutuksena

Lisätiedot

HRV-palvelut yritysten käyttöön

HRV-palvelut yritysten käyttöön V O I M A A T Y Ö Y H T E I S Ö Ö N T E H O A T O I M I N T A A N HRV-palvelut yritysten käyttöön Edessä rekrytointi? Muutospaineita työyhteisössä? Hukassa hyvä työilmapiiri? Uuteen suuntaan? HRV-palvelut

Lisätiedot

Henkilöstön palkkaaminen on monimutkainen palapeli.

Henkilöstön palkkaaminen on monimutkainen palapeli. Henkilöstön palkkaaminen on monimutkainen palapeli. Kokoa palapeli helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Opas: Milloin rekrytoida, milloin vuokrata henkilöstöä? Tärkein palanen UUSI TYÖNTEKIJÄ Henkilöstö

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa 1 Soveltamisala Tätä prosessikuvausta sovelletaan silloin, kun henkilö palkataan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden pituiseen

Lisätiedot

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva Työnhakijan ja työnantajan muutosturva te-palvelut.fi Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymistä ja muutosturvaa koskeva toimintamalli parantaa työntekijän asemaa tilanteissa, joissa hän

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Muutosturva Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Säännökset - YT-laissa - Työsopimuslaissa - Työttömyysturvalaissa - Laissa

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä

Alkusanat. Helsingissä MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Muutosturvan tavoitteena on parantaa taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanotun työntekijän asemaa ja edistää

Lisätiedot

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC Tämän ohjeistuksen tarkoitus on toimia muistilistana työnantajan edustajille ja luottamusmiehille toimenpiteistä, joita sosiaalialan järjestöjen

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva Työnhakijan ja työnantajan muutosturva te-palvelut.fi Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymistä ja muutosturvaa koskeva toimintamalli parantaa työntekijän asemaa tilanteissa, joissa hän

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5. CASE SILLANRAKENTAJA Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.2017 Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys...

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys... Sivu 1/5 13vastaukset Tiivistelmä Näytä vastaukset kokonaisuudessaan Vastaajan tiedot Heli Mattila, Keuda oppisopimuskeskus, Koulutussuunnittelija Satu Matikainen Keudan oppisopimuskeskuskoulutussihteeri

Lisätiedot

Muutosturva. www.mol.fi

Muutosturva. www.mol.fi Työnhakijalle & työnantajalle Muutosturva www.mol.fi Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymistä ja muutosturvaa koskeva toimintamalli parantaa työntekijän asemaa tilanteissa, joissa hän

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Rekrytointi ja henkilöstöhallinto

Rekrytointi ja henkilöstöhallinto Rekrytointi ja henkilöstöhallinto ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Riitta Kemppainen, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Rekrytointi 2 Henkilöstöhallinto 3 Resurssien haku 4 Usein kysyttyä Sivu 2 Rekrytointi

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ ( ) Käsitteet ja selitteet

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ ( ) Käsitteet ja selitteet HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ (19.12.2017) Asetuksen (673/2017) 9 :n 1 momentin kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

Kasvupalveluuudistuksesta. Nuori2017 tapahtuma , Tampere Erityisasiantuntija Hanna Liski-Wallentowitz

Kasvupalveluuudistuksesta. Nuori2017 tapahtuma , Tampere Erityisasiantuntija Hanna Liski-Wallentowitz Kasvupalveluuudistuksesta Nuori2017 tapahtuma 27.3.2017, Tampere Erityisasiantuntija Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimistojen nykyiset tehtävät ja palvelut Laki elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksista

Lisätiedot

TYÖNHAUN TAVAT. 1. Hakemukset avoimeksi ilmoitettuihin työpaikkoihin Avoimia työpaikkoja voit etsiä mm.

TYÖNHAUN TAVAT. 1. Hakemukset avoimeksi ilmoitettuihin työpaikkoihin Avoimia työpaikkoja voit etsiä mm. TYÖNHAUN TAVAT 1. Hakemukset avoimeksi ilmoitettuihin työpaikkoihin Avoimia työpaikkoja voit etsiä mm. työvoimatoimistosta ja työhallinnon tiedotuskanavista päivälehdistä paikallislehdistä ammattilehdistä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Liite 2 sääntökirjaan Palvelukokonaisuuden nimi TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Säädösperusta Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2013 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ : yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö Jämsässä

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (MYP)

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinto kuntoutujan työllistymisen tukena

Työ- ja elinkeinohallinto kuntoutujan työllistymisen tukena Työ- ja elinkeinohallinto kuntoutujan työllistymisen tukena Pori 4.5.2010 Regina Salkovic Palveluverkoston päällikkö PIRELY TE - toimiston johtaja, Sastamalan TE - toimisto Pirkanmaan ELY-keskus, Regina

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy Hakeutuminen ja

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10. Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Henkilöasiakkaita yht. 559 500 (30.8.2014) 319

Lisätiedot

hallintoviranomaisen ohje X_ maksuviranomaisen ohje

hallintoviranomaisen ohje X_ maksuviranomaisen ohje hallintoviranomaisen ohje X_ maksuviranomaisen ohje c Päivämäärä cohjeen numero cdiaarinumero Euroopan sosiaalirahasto 10.3.2004 24 O/6/2004 TM KOHDERYHMÄT Opetusministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI JA TYÖELÄMÄ- YHTEISTYÖ LVI-koulutus 2018 -seminaari MS Viking Mariella to 28.9.2017 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Työelämäyhteistyön monet muodot Ammatillisten

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Toiminta-alue on Päijät-Häme. Sivu 1 / 6

Toiminta-alue on Päijät-Häme. Sivu 1 / 6 Yhteistyösopimus työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä Päijät-Hämeessä 1 Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä sopimuksella sovitaan niistä edellytyksistä, ehdoista ja toimintatavoista,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

TAUSTAA TYÖSSÄVALMENNUS

TAUSTAA TYÖSSÄVALMENNUS TAUSTAA - Palvelusetelimenettelyllä yritysvalmennusyksikkötoiminta - Työmarkkinatukikustannukset olivat vuonna 2015 keskimäärin 4145 /v (yli 300 pv) - 6020 /v (yli 1000 pv) - Jos henkilö työllistyy puoleksi

Lisätiedot

Oma asiointi palvelu

Oma asiointi palvelu Oma asiointi palvelu 1.1. 2017 1 Oma asiointi palvelu henkilöasiakkaan asioinnissa Päivityksiä tehty 1.1. 2017 ja seuraavat tulossa loppukeväästä 2017 Palvelussa henkilöasiakkaalle mm.: yhteystiedot, työttömyysturvatiedot,

Lisätiedot

Anne Kumpula Projektipäällikkö

Anne Kumpula Projektipäällikkö nne umpula Projektipäällikkö Oma Ovi 1.1.2009-30.6.2011 Manner-uomen R ohjelma Valtakunnallinen osio oimintalinja 3: yömarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatioja palvelujärjestelmien kehittäminen

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua 29.10.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos

Lisätiedot