OHJE. Työvoimatoimistot Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJE. Työvoimatoimistot Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot"

Transkriptio

1 OHJE Päivämäärä Nro O/21/2006 TM Jakelu: Työvoimatoimistot Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot Ohjeen nimi: TYÖVOIMATOIMISTOJEN HARJOITTAMIEN MAKSUTTOMIEN JA MAKSULLISTEN TYÖNANTAJAPALVELUJEN RAJANKÄYNTI Voimassaoloaika: alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Kumoaa työministeriön päivätyn ohjeen O/12/2003 TM Tätä ohjetta voi tilata työministeriön kirjaamosta Tämä ohje on myös saatavissa Käyntiosoite Postiosoite Eteläesplanadi 4 PL 34 Puhelinvaihde Faksi Kotisivu Sähköposti Mikonkatu Valtioneuvosto

2 TYÖVOIMATOIMISTOJEN HARJOITTAMIEN MAKSUTTOMIEN JA MAKSULLISTEN TYÖNANTAJAPALVELUJEN RAJANKÄYNTI Yleistä Julkisella työvoimapalvelulla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta. Julkisen työvoimapalvelun tarkoituksena on auttaa työnhakijaa saamaan haluamaansa hänelle soveltuvaa työtä ja koulutusta sekä työnantajaa hankkimaan tarvitsemaansa työvoimaa (JTPL 1: 1 ja 3 ). Tuloksellinen ja työmarkkinoiden tarpeisiin vastaava työnantajien palvelu edellyttää, että työvoimatoimistolla on käytössään monipuolinen palveluvalikoima, johon kuuluvat sekä työvoimatoimiston tarjoamat maksuttomat peruspalvelut että maksulliset työnantajan tarpeisiin räätälöidyt erityispalvelut. Työvoimatoimistojen neuvotellessa työnantajien kanssa toimeksiantojen hoitamisesta, on tärkeää varmistaa, että työnantajat tietävät, että heillä on mahdollisuus käyttää sekä työvoimatoimiston maksuttomia palveluja että myös maksullisia erityispalveluja. Työnantajalle tulee kertoa, mitkä palvelut ovat maksullisia ja milloin palvelu muuttuu maksulliseksi. On tärkeää, että samanlaiset palvelut ovat samoin perustein joko maksuttomia tai maksullisia kaikissa työvoimatoimistoissa. Hyvä palvelu ei merkitse sitä, että työnantajille tai jollekin työnantajalle annetaan maksuttomasti palveluja, jotka ovat määritelty maksullisiksi. Maksuton työnvälityspalvelu Laki julkisesta työvoimapalvelusta (JTPL 2: 5 ja 4: 3 ) määrittelee ne työvoimapalvelut, joiden tulee olla työnantaja-asiakkaalle maksuttomia. Julkinen työvoimapalvelu on maksutonta, ellei laissa julkisesta työvoimapalvelusta taikka valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetussa työministeriön asetuksessa toisin säädetä. Työvoimatoimiston tarjoamat palvelut ovat henkilöasiakkaalle maksuttomia. Työnantajalle maksuttomia ovat työnvälityspalvelut: 1. Avoimista työpaikoista tiedottaminen 2. Työvoiman saatavuutta ja hankintaa koskeva neuvonta ja tiedonvälitys 3. Työvoiman vähentämistilanteisiin/muutosturvaan liittyvät palvelut kuten työvoiman vähentämistä koskeva tiedonvälitys, neuvonta ja erillismenettelyistä sopiminen 4. Työpaikkoihin sopivien työnhakijoiden etsiminen, esittely ja ehdolleasettelu työnhakijarekisterissä olevien työnhaku-, koulutus-, ja ammatti- ja työkokemustietojen perusteella; sekä 5. Mahdollisuus etsiä työntekijöitä CV-netistä 6. Työnhakukeskuksissa pidettävät työnantajien rekrytointitilaisuudet. 1

3 Maksuton henkilöstön hankinta Työnantajalle tarjottavien maksuttomien työnantajapalvelujen laadukkuus edellyttää sitä, että työnhakijaksi ilmoittautumisvaiheessa työnhakijat haastatellaan perusteellisesti ja työnhaun kannalta tärkeät osaamistiedot tallennetaan URA-tietojärjestelmään. Työnhakijoita kannustetaan välittömästi työnhakuun ja käyttämään apuna muun muassa työhallinnon sähköisiä palveluita ja laittamaan työnhakuilmoituksensa lisäksi myös CV-nettiin. Työnhakijarekisterin osaamistiedot muodostuvat toisaalta työnhakijan ilmoittamien tietojen ja toisaalta hänen esittämiensä asiakirjojen perusteella. Ehdokashakua ja esittelyä sekä työhönosoituksia tehtäessä hyödynnetään mahdollisimman tarkasti nämä tietojärjestelmässä olevat työnhakijan osaamistiedot ottaen huomioon työnhakijan työkokemus ja hänen aiempi ammatillinen ja muu koulutustaustansa sekä lisäksi työnhakijan suunnitelmat, toiveet ja tavoitteet. Työvoimaneuvojan tulee lisäksi ottaa huomioon työtehtävän asettamat vaatimukset ja arvioida, kuinka hakija täyttää työpaikan asettamat vaatimukset. Ehdokashaku ja esittely sekä työhönosoitus tehdään tietojärjestelmässä olevien osaamistietojen pohjalta silloinkin, kun tietojärjestelmässä olevat tiedot ovat puutteelliset ja niitä joudutaan ehdokashaku- ja työhönosoitustilanteissa täydentämään, on kyse maksuttomasta työnvälityspalvelusta. Sen sijaan, mikäli työnantaja haluaa tarkistettavaksi esimerkiksi lisähaastattelulla työnhakijoiden osaamisia oman yrityksensä erityisvaatimuksia varten, kyse on maksullisesta erityispalvelusta. Maksullinen henkilöstön hankinta Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 4: 6 :n 1 momentin perusteella työministeriö tuottaa HenkilöstöRatkaisut- ja Henkilöstövuokrauspalveluja valtion maksuperustelain (150/1992) 7 :n mukaisesti maksullisena erityispalveluna. työministeriön erikseen määräämissä työvoimatoimistoissa. (TM:n päätös HenkilöstöRatkaisujen järjestämisestä 1435/000/2005 TM ja TM:n määräys Henkilöstövuokrauksen järjestämisestä 525/000/2003 TM). Maksullisia erityispalveluja ovat työnantajan kanssa erikseen sovitut maksuttomia palveluita täydentävät lisäpalvelut. Niiden tavoitteena on täydentää ja monipuolistaa työvoimatoimistoista työnantajille tarjottavaa palveluvalikoimaa. Lähtökohtana on, että maksulliset erityispalvelut keskittyvät erityisesti työnvälitystä ja työhallinnon muuta työnantajapalvelua täydentävien palvelutuotteiden tarjoamiseen. Työnantajalle tarjottava palvelukokonaisuus voi HenkilöstöRatkaisut -palveluissa sisältää sekä maksuttomia osuuksia (esim. ehdokashaku tietojärjestelmästä), että maksullisia osuuksia (esim. soveltuvuusarviointi näille ehdokkaille). Henkilöstövuokrauksessa koko palvelukokonaisuus on työnantajalle maksullista palvelua. 2

4 HenkilöstöRatkaisut -palvelujen tuotteet: Henkilöstön hankinta haku- ja haastattelupalvelu soveltuvuusarvio Henkilöstön vähentäminen uudelleensijoittumisvalmennus Työyhteisön kehittäminen resurssikartoitus työyhteisön koulutus ja konsultointi Haku- ja haastattelupalvelu Haku- ja haastattelupalvelu on yhdelle työnantajalle toimeksiannosta tehtävää erityispalvelua. Haku- ja haastattelupalvelun tavoitteena on antaa työnantajalle maksutonta peruspalvelua enemmän asiantuntija-apua rekrytointiprosessissa. Työnhakija ehdokkaita voidaan tällöin hakea myös työhallinnon tietojärjestelmää (www.mol.fi) laajemmin ja kohdistaa hakumenettely medioihin, jotka parhaiten tavoittavat potentiaaliset hakijat, esim. alakohtaiset julkaisut. Haku- ja haastattelupalvelua on esimerkiksi lehti-ilmoituksen laadinta, tiedusteluihin vastaaminen, kirjallisten hakemusten vastaanotto, hakemusten esikarsinta, yrityskohtaisten erityisosaamisten tarkistukset. Haku- ja haastattelupalveluun voidaan liittää myös ehdokkaiden haastattelut ja haastattelujen perusteella tehdyt kirjalliset lausunnot. Toimeksiannon sisältö räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan, se voi sisältää kaikki tai osan edellä luetelluista palveluista, joissakin tapauksissa suuren osan yrityksen työhönottotoiminnoista. Haku- ja haastattelupalvelussa työvoimatoimisto ottaa hoitaakseen osan työnantajalle henkilöstön hankinnassa kuuluvia tehtäviä. Soveltuvuusarvio Soveltuvuusarvion tavoitteena on antaa työnantajalle monipuolisiin menetelmiin pohjautuvat perusteelliset arviot ehdokkaiden soveltuvuudesta haettavaan työtehtävään. Soveltuvuusarvio voi liittyä rekrytointiprosessiin myös peruspalvelun täydennyksenä tai osana haku- ja haastattelupalvelua tai erillisenä yksittäisenä palveluna. Soveltuvuutta arvioitaessa selvitetään mm. seuraavia asioita: henkilön motivaatio, ammattitaito, osaaminen, ja ko. tehtävän kannalta oleellinen koulutus, tietotaito, työkokemus, soveltuvuus tehtävään eli henkilökohtaiset ominaisuudet ja työtyyli suhteessa ko. tehtävään ja asetettuihin valintakriteereihin. 3

5 Soveltuvuusarvio voi vaihdella laajuudeltaan ja se voi pohjautua erilaisiin menetelmiin. Tavallisesti käytetään haastattelua, erilaisia ryhmä- ja simulaatiotehtäviä, kyky-, työtyyli- ja persoonallisuustestejä. Näiden menetelmien avulla saadun informaation perusteella laaditaan kirjallinen lausunto, jossa otetaan kantaa seuraaviin seikkoihin: ehdokkaan osaaminen ja ammattitaito, motivaatio, työskentelytyyli, kyvyt, sosiaalinen toimintatapa, ohjaus ja motivointi, vahvuudet ja riskit. Kirjallista lausuntoa täydennetään ja tarkennetaan suullisesti työnantajan kanssa järjestettävässä valintapalaverissa. Lausunnosta annetaan palaute myös arvioidulle henkilölle. Henkilöstövuokraus Työvoimatoimiston harjoittaman Henkilöstövuokrauksen asiakkaita ovat vuokratyön tekemisestä kiinnostuneet työnhakijat, joille palvelu on ilmaista sekä vuokratyön teettämisestä kiinnostuneet työnantajat, joille palvelu on maksullista. Työvoimatoimiston henkilöstövuokraus toimii työnantajan asemassa ja hoitaa työnantajalle kuuluvat velvoitteet. Vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen osuudeksi jää työhön perehdyttäminen, työsuorituksen valvominen/johtaminen sekä työturvallisuudesta huolehtiminen. Henkilöstövuokraustoimeksianto perustuu aina kirjalliseen sopimukseen, Tällöin Henkilöstövuokraus perehtyy käyttäjäyrityksen toimialaan, haettavaan tehtävään, alan erityisvaatimuksiin ja käytettävään työsopimukseen. Henkilöstövuokrausta käyttävän työnantajan kanssa tehdään kirjallinen vuokraussopimus ja vuokrattavan työntekijän kanssa tehdään työsopimus. Hakiessaan työnhakijaehdokkaita Henkilöstövuokraus menettelee samalla tavalla, kuin muutkin työnantaja-asiakkaat. Henkilöstövuokraus voi ilmoittaa avoimen työpaikan työvoimatoimistoon tai hakea ehdokkaita myös muita menetelmiä käyttäen. Henkilöstövuokraus haastattelee ehdokkaat ja arvioi heidän sopivuutensa haettavaan tehtävään sekä neuvottelee työnhakijoiden kanssa palkasta ja muista työsopimuksen tekemiseen liittyvistä asioista. Työvoimatoimiston Henkilöstövuokrauksella on käytössään oma henkilötietojärjestelmä vuokratyöhön halukkaista ja siihen sopiviksi arvioiduista henkilöistä. Tämä auttaa henkilöstövuokrausta löytämään nopeasti työhön sopivia ehdokkaita vuokratyövoimasta kiinnostuneille yrityksille. Rajankäyntitapauksia henkilöstön hankinnassa: Epävarmuutta ja vaihtelevia käytäntöjä maksuttoman ja maksullisen työnantajapalvelun rajankäynnissä on ollut lähinnä haku- ja haastattelupalvelun suhteen. Maksullisuutta arvioitaessa pääsääntönä pidetään sitä, otetaanko hoidettavaksi työnantajalle kuuluvia tehtäviä vai täydennetäänkö tai varmistetaanko tietojärjestelmän työnhakutietoja sellaisilla tiedoilla, joita siellä pitäisi peruspalvelujen laadukkaan hoidon kannalta jo olla. 4

6 Maksullisen ja maksuttoman työnantajapalvelun eroa tarkennetaan seuraavasti: Maksutonta palvelua on ehdokkaiden hakeminen URA-tietojärjestelmästä ja näiden ehdokkaiden esittely työnantajalle. Ennen ehdokkaiden esittelyä saattaa olla tarpeen tarkistaa työnhakijan tilannetta tai työpaikan edellyttämien osaamisvaatimusten täyttymistä. Mikäli tällainen, useimmiten puhelimitse tapahtuva tilanteen ja tietojen tarkistaminen laajenee kyseisen työpaikan valintakriteereiden täyttymistä arvioivaksi henkilökohtaiseksi työpaikkahaastatteluksi, kyseessä on maksullinen palvelu. Hakemukset työvoimatoimistossa avoinna olevaan työpaikkaan voidaan vastaanottaa maksutta, mikäli hakemusten vastaanottamisen yhteydessä työnhakijoita ei erikseen haastatella tai arvioida, eikä hakemuksia vastaanottoa lukuunottamatta muutoin käsitellä. Mikäli hakemusten vastaanottoon liittyy hakemusten lajittelua ja esikarsintaa, hakijoiden haastattelua tai arviointia, ovat nämä osuudet maksullisia. Palvelu on maksutonta myös, kun työnhakijoiden tiedustelut työpaikasta ohjataan asiaa hoitavalle työvoimaneuvojalle, joka saamiensa yhteydenottojen perusteella voi valita sopivat ehdokkaat työpaikkaan. Tällöin on huomattava, että työpaikasta annetaan se informaatio, mitä työnhakijoille URA-tietojärjestelmässä olevien tietojen perusteella yleensäkin annetaan ja mahdollinen työnhakijoiden tietojen tarkistus tehdään siten, että ero työpaikkahaastatteluun säilyy selvänä. Lisäksi pienemmillä paikkakunnilla työvoimaneuvoja saattaa tehdä peruspalvelun yhteydessä tietojärjestelmässä olevien työnhaku- ja osaamistietojen sekä työnhakijan henkilökohtaisen tuntemisen perusteella päätelmiä hakijan sopivuudesta haettavaan tehtävään. Näin tehty sopivuuden arvio on maksutonta palvelua. Maksullinen soveltuvuusarvio on selvästi laajempi, useampaan menetelmään perustuva, ehdolleasettelua systemaattisempi ja perusteellisempi ja se sisältää yleensä henkilöstökonsultin laatiman kirjallisen lausunnon ja/tai psykologin tekemän arvion työnhakijan soveltuvuudesta perusteellisesti analysoituun tehtävään ja työpaikkaan. Työvoimatoimiston palvelut henkilöstön vähentämistilanteessa Työvoimatoimiston tulee ennakoida, suunnittella ja järjestää Irtisanomistilanteiden palvelut, jotta henkilöstön vähentämistilanteessa tarvittavat toimenpiteet voitaisiin toteuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tarkoituksenmukaista olisi pyrkiä palvelumalleihin, joissa toteutetaan räätälöityjä kokonaisuuksia henkilöiden nopeaksi uudelleensijoittamiseksi työelämään. 5

7 Maksuton palvelu henkilöstön vähentämistilanteessa Muutosturva Muutosturvan toimeenpanossa sovelletaan työministeriön antamaa ohjetta (Työllistymisen ja muutosturvan toimintamallin toimeenpano-ohje O/14/2005 TM). Työvoimatoimiston tehtävät muutosturvan toteuttamisessa Muutosturvaan liittyvien työvoimatoimiston tehtävien hoitaminen on maksutonta palvelua sekä työnantajille että myös työnhakijoille. Työvoimatoimiston tehtävät muutosturvan toteuttamisessa: - Kartoittaa yhdessä työnantajan ja henkilöstön edustajien kanssa irtisanomistilanteessa julkisten työvoimapalvelujen tarjoamat mahdollisuudet. - Tiedottaa tarjolla olevista palveluista, toimenpiteistä ja etuuksista sekä avustaa työnantajaa työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman tai vastaavien toimintaperiaatteiden suunnittelussa. - Laatia muutosturvan piiriin kuuluville irtisanotuille työntekijöille työllistymisohjelma ja pyrkiä tarjoamaan siinä sovitut palvelut ja toimenpiteet. Esimerkki maksuttomasta palvelusta: Kun työvoimatoimiston virkailija menee irtisanomis- ja lomautustilanteissa yritykseen esittelemään työnvälitys- ja muita työvoimapalveluja on kysymys maksuttomasta palvelusta. Palvelu on samoin maksutonta peruspavelua, kun työvoimatoimiston virkailija ottaa yrityksen tiloissa sovittuina ajankohtina vastaan irtisanottavia työntekijöitä ja laatii näille työllistymistä edistävän työllistämisohjelman. Maksulliset palvelut henkilöstön vähentämistilanteessa Uudelleensijoittumisvalmennus Mikäli muutosturvan tai muun irtisanomistilanteen hoitamisen yhteyteen liitetään osaksi palvelukokonaisuutta Uudelleensijoittumisvalmennusta, se osuus on aina maksullista palvelua työnantajalle. Uudelleensijoittumisvalmennusta voidaan järjestää ottaen huomioon yhden tai useamman yrityksen erityistarpeet, näiden toimeksiannosta. Tällöin uudelleensijoittumisvalmennus räätälöidään yrityksestä irtisanottavien henkilöiden tarpeisiin ja yleensä yrityksen palveluksessa vielä olevalle henkilöstölle. Samoin, mikäli työnhakukoulutus ryhmäpalveluna muokataan yksittäisen yrityksen tarpeisiin ja ohjelma erikseen räätälöidään tietyn yrityksen nimetylle henkilöstölle, tällöin on kyse maksullisesta palvelusta. 6

8 Uudelleensijoittumisvalmennuksen tuottamisesta tehdään työnantajan kanssa erillinen sopimus, jossa määritellään uudelleensijoittumisvalmennusohjelman sisältö, kesto ja tavoitteet sekä veloitusperusteet. Työvoimatoimisto voi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaisesti edellyttää työnantajaa rahoittamaan uudelleensijoittumisvalmennusta ryhmäpalveluna irtisanomisaikana. Työnantaja voi ostaa palvelun haluamaltaan palvelun tuottajalta. Rajankäyntitapaus: Työvoimatoimiston työnhakijoilleen järjestämät yleiset työnhakuvalmennukset ovat maksuttomia palveluja, koska näitä työnhakuvalmennuksia ei muokata tai järjestetä erikseen sovitun yrityksen tarpeisiin etukäteen määritellylle työntekijäryhmälle. Yhteishankintana toteutettava rekrytointikoulutus Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 6 luvun 2 :n mukaan työvoimakoulutuksen tavoitteena on edistää työttömien pysyväisluoneista työllistymistä ja työssä pysymistä. Näiden tavoitteiden toteutumiseksi työvoimakoulutusta voidaan hankkia myös yhteishankintana, jolloin koulutuksen hankintakustannuksiin ja hankintasopimuksen allekirjoittaa yksi tai useampi työnantaja. Työvoimatoimiston ja työnantajan yhteishankintana toteutettavan rekrytointikoulutuksen suunnittelu, kilpailutus, opiskelijahankinta ja -valinta haastatteluineen ovat maksuttomia työnantajalle. Työnantaja osallistuu koulutuksen hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin, joista on erikseen sovittu koulutuksen hankintasopimuksessa (Ohje työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta O/17/2006 TM). Kun työnantaja rekrytoi työvoimaa yhteishankintana järjestettävän työvoimakoulutuksen kautta, voidaan opiskelijavalintaan liittää maksullisia palveluita, kun työnantaja haluaa tarkempaa ja syvällisempää arviota koulutettavien soveltuvuudesta kyseiseen tehtävään. Opiskelijavalintaan voidaan liittää esimerkiksi maksullinen soveltuvuudenarviointi, jossa perusteellisen arviointihaastattelun ja/tai muiden peruspalveluita täydentävien menetelmien perusteella arvioidaan hakijan soveltuvuutta kyseiseen tehtävään ja työympäristöön työnantajan antamien kriteerien pohjalta. Tällaisesta maksullisesta soveltuvuudenarviosta tai muun peruspalvelua täydentävän menetelmän käyttämisestä ja hankkimisesta tekee päätöksen työnantaja. 7

9 Silloin, kun opiskelijavalintaa joudutaan täydentämään esimerkiksi soveltuvuudenarvioinnilla, tästä aiheutuvia kustannuksia ei sisällytetä koulutuksen hankintakustannuksiin, vaan niistä tehdään erillinen toimeksiantosopimus soveltuvuudenarvioinnin suorittavan tahon ja työnantajan välillä. Soveltuvuudenarvioinnista tehdään aina kirjallinen lausunto. Mikäli työnantaja hankkii soveltuvuudenarvioinnin työvoimatoimiston HenkilöstöRatkaisut -palveluilta, laskuttaa se sopimuksen mukaiset kustannukset erikseen suoraan työnantajalta. Työnantaja voi halutessaan hankkia opiskelijavalintaa täydentävän osuuden myös muulta palvelun tuottajalta, jolloin saatu arvio huomioidaan yhtenä asiakirjana valintaa tehtäessä. Maksulliset palvelut muussa työelämäläheisessä työvoimakoulutuksessa Työnantajan erilaisissa muutos- ja kehittämistilanteissa järjestettävään työvoimakoulutukseen voi liittyä tarpeita laajempaan/perusteellisempaan koulutettavien valintaan tai yrityskohtaiseen koulutustarpeiden arviointiin. Mikäli työnantaja niin haluaa, voidaan ko. työnantajan toimeksiannosta mukaan liittää maksullisia haastatteluun ja/tai muihin menetelmiin pohjautuvia soveltuvuudenarviointeja tai resurssikartoituksia tai yrityskohtaisia koulutustarpeiden arviointeja. Tällaisesta maksullisesta lisäpalvelusta tehdään erillinen toimeksiantosopimus ja ne laskutetaan erikseen työnantajalta. Näitä lisäpalveluja työnantaja voi hankkia joko työvoimatoimiston HenkilöstöRatkaisuilta tai muulta palvelun tuottajalta. Esimerkki maksullisesta rekrytointikoulutukseen valinnasta: Työnantaja perusti paikkakunnalle vakuutusalan puhelinpalveluyksikön, johon siirtyi myös työvoimaa yrityksen muista konttoreista. Pääosa palveluyksikköön tulevista työntekijöistä piti kuitenkin hankkia yrityksen ulkopuolelta ja työnantaja päätyi rekrytoinnissaan käyttämään yhteishankintana järjestettävää työvoimakoulutusta. Alusta saakka kävi selväksi, että työnantaja halusi kiinnittää opiskelijavalintaan erityistä huomiota. Opistotasoisen pohjakoulutuksen ja mielellään vakuutusalan työkokemuksen lisäksi haluttiin varmistua hakijoiden asiakaspalvelutaidoista ja puhelinkäyttäytymisestä. Työnantaja oli halukas hankkimaan perusteellisen valintaprosessin, jonka avulla palveluyksikköön saadaan hankittua puhelinpalvelutehtävään sopivia ja ko. tehtäviin sitoutuvia henkilöitä. Työnantaja pyysi tarjouksia useilta toimijoilta ja päätyi hankkimaan HenkilöstöRatkaisuilta maksullisen opiskelijavalinnan. Siihen liittyi perusteellinen haastattelu, jossa yritys haluasi tarkennettavan hakijoiden motivaatiota yritykseen ja puhelinpalvelutyöskentelyyn, työkokemusta ja valmiutta satsata intensiiviseen ja vaativaan teoreettiseen koulutusjaksoon. Lisäksi yritys halusi perusteellisen haastattelun avulla saada arvion hakijoiden asiakaspalvelutaidoista. Valintaan liitettiin myös pienimuotoinen puhelinkäyttäytymisen tarkkailu (simulaatio) hakijoiden varatessa haastatteluaikaa. Haastattelujen perusteella hakijoista laadittiin kirjalliset lausunnot. Työnantajan edustaja osallistui haastattelutilanteeseen lähinnä tarkkailijan roolissa. 8

10 Työvoimakoulutuksen hankinnasta ja opiskelijavalinnan suorittamisesta tehtiin eri sopimukset ja oppilasvalinnasta laskutettiin erikseen. Ylijohtaja Marja Merimaa Neuvotteleva virkamies Marja Rantakaulio TIEDOKSI Politiikkaosasto Hallintopalveluyksikkö Toimeenpano-osasto Toimeenpano-osaston tehtävätiimit Lainsäädäntö ja ohjeet/työvoimapalvelut/tiimifoorumi 9

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Muutosturva. Hannele Liesegang. hannele.liesegang@tem.fi

Muutosturva. Hannele Liesegang. hannele.liesegang@tem.fi Muutosturva Hannele Liesegang hannele.liesegang@tem.fi Laki yhteistoiminnasta yrityksissä Ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään yt-neuvottelujen alkaessa: neuvotteluesitys (8 luku 48 ) Viipymättä

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutukset z Yhteishankintakoulutukset RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus Mari Tuomikoski Palvelujohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Yhteishankintakouluksella lisää ammatillista osaamista Työvoimakoulutuksena

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva Työnhakijan ja työnantajan muutosturva te-palvelut.fi Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymistä ja muutosturvaa koskeva toimintamalli parantaa työntekijän asemaa tilanteissa, joissa hän

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua 29.10.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Palkkatuki 25.11.2010 3

Palkkatuki 25.11.2010 3 Palkkatuki Tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille Palkkatukea koskevat

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta Kaupunginhallitus 48 13.02.2012 Kaupunginhallitus 82 11.02.2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta 63/000400/2012 KH 48 Keski-Suomen

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään.

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään. 1/4 OHJEET DOSENTIN ARVOA HAKEVILLE 1. Kelpoisuusvaatimukset Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan,

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 EKA Opin Ovi -projektissa toimii neljä kehittämisryhmää, jotka on muodostettu aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Oma asiointi palvelu

Oma asiointi palvelu Oma asiointi palvelu 1.1. 2017 1 Oma asiointi palvelu henkilöasiakkaan asioinnissa Päivityksiä tehty 1.1. 2017 ja seuraavat tulossa loppukeväästä 2017 Palvelussa henkilöasiakkaalle mm.: yhteystiedot, työttömyysturvatiedot,

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

Työnhakijan TE-palvelut verkossa

Työnhakijan TE-palvelut verkossa 1.2017 Työnhakijan TE-palvelut verkossa Juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii OMA ASIOINTI te-palvelut.fi Oma asiointi -palvelu Asioi TE-toimiston kanssa verkossa henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa.

Lisätiedot

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista Nykytila Kokoaika- ja osa-aikatyöstä voi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä, jos työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat November 16, 2011 Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma 25 op Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu 1 2 Tavoitteena laadukkaat

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Rekrytointiapu. HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast

Rekrytointiapu. HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast Rekrytointiapu Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Rekrytointiprosessin alku...2

Lisätiedot

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä Heureka Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä 15.11.2016 Heureka Nuorten ohjautuminen nuorten työpajatoimintaan ja muuta ajankohtaista työja elinkeinoministeriöstä Ari-Pekka Leminen, TEM Sisältöä

Lisätiedot

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena?

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena? Tarjouspyyntö UUDELY/5434/2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TARJOUSPYYNTÖ UUSIMAA KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli

Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Osaamisen kehittämisen palvelulinjan palvelumalli Aamutunti 26.3.2013 1 Asiakkuus osaamisen kehittämisen palveluissa Henkilöasiakkaat, jotka tarvitsevat ammattitaidon parantamista tai tukea tavoitteiden

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 4 Sanna Penttinen ja Sanna Laiho

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset TIEDOTUSTILAISUUS Ryhmä 4 Sanna Penttinen ja Sanna Laiho Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014 TIEDOTUSTILAISUUS 25.2.2014 Ryhmä 4 Sanna Penttinen ja Sanna Laiho Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006

HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 43/011/2006 HENKILÖKOHTAISTAMIS- MÄÄRÄYS 2006 MÄÄRÄYS 43/011/2006 ISBN 13: 978 952 13 3094 0 (nid.) ISBN 10: 958 13 3094 5 (nid.) ISBN 13: 978 952 13 3095 7 (pdf) ISBN 10: 952 13 3095 3 (pdf) OPETUSHALLITUS 1 Dno

Lisätiedot

Liite NAYTTO

Liite NAYTTO Liite NAYTTO 29.9.2016 Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön numero Hyväksymispäivä Hyväksytty

Lisätiedot

Kummiyritystoiminta Liedossa

Kummiyritystoiminta Liedossa Kummiyritystoiminta Liedossa Ajatus syntyi vuonna 2009 Nuorten vastavalmistuneiden kasvava työttömyys Tiukka taloustilanne on vaikeuttanut työpaikan saantia Vastavalmistuneita on runsaasti valmiina työhön

Lisätiedot

Kolmivaiheinen, henkilökohtaistettu näyttötutkintoprosessi

Kolmivaiheinen, henkilökohtaistettu näyttötutkintoprosessi Sivu1 Kolmivaiheinen, henkilökohtaistettu näyttötutkintoprosessi 22.9.2011 Prosessin kansilehti Näyttö järjestämisoikeuksien hakeminen Voimassa olevat näyttötutkintojen järjestämissopimukset Kontakti asiakkaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2014 29.5.2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Rekrytoija 2010 9.-10.11.2010 Oulu henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen PPSHP Kunnan henkilöstö Kuntalaki 44 Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

HE 138/2006 vp. lisäksi voidaan myöntää työmarkkinatukeen. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 138/2006 vp. lisäksi voidaan myöntää työmarkkinatukeen. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun :n ja 10 luvun :n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003).

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). 1 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lainsäädäntö Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskeva lainsäädäntö (lait 1136/2003, 1137/2003). Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa säädetyn

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 TIEDOTUSTILAISUUS

Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 TIEDOTUSTILAISUUS Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionavustukset 2013 TIEDOTUSTILAISUUS 7.2.2013 Opetushallituksen valtionavustustoiminta Ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan

Lisätiedot

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE 1 Hakemus on saapunut käsiteltäväksi (pvm) MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE Tällä lomakkeella tutkintoa suorittavat opiskelijat hakevat korvaavuuksia Vaasan

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016 MÄÄRÄYS Pvm. 8.2.2016 Dnro 44/03.00.00/2016 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 2/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto

Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Uudenmaan Työ- ja elinkeinotoimisto Riku Hautamäki Yritysasiakkuuskoordinaattori 1 TE-lyhenteestä TE-toimisto = Työ- ja elinkeinotoimisto (ent. työvoimatoimisto), työkkäri. Koko Suomessa 15 alueellisesti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Lapin innovaatioassistentti

Lapin innovaatioassistentti Lapin innovaatioassistentti 1.1.2015-31.12.2017 Projektipäällikkö Marjo Jussila marjo.jussila@lapinamk.fi 050 461 1355 Lapin innovaatioassistentti 1.1.2015 31.12.2017 ESR, Toimintalinja 3. Työllisyys ja

Lisätiedot

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana

Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto alkaen. Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa ohjaava normisto 1.1.2011 alkaen Tarja Orellana Joustavan perusopetuksen toimintaa määrittävät normiasiakirjat Perusopetuslaki 642/2010 (voimaan 1.1.2011, velvoittaen

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus 12.8.2013

Tiedotustilaisuus 12.8.2013 Hae CAD-osaaja- tai Energiaasiantuntija koulutukseen Tiedotustilaisuus 12.8.2013 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Pirkanmaan ELY-keskus Valvoja: Pirkanmaan TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja saavan ja vajaakuntoisen henkilöasiakkaan tukitoimenpiteet

Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja saavan ja vajaakuntoisen henkilöasiakkaan tukitoimenpiteet Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja saavan ja vajaakuntoisen henkilöasiakkaan tukitoimenpiteet Ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja saavan ja vajaakuntoisen henkilöasiakkaan tukitoimenpiteet

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 ja 2 a luvun 6 a, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 9 laissa 1001/2012 ja 2 a luvun

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

HE 47/ / /2016 vp

HE 47/ / /2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 6 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia siten, että nimikirjan pitäminen tulisi työnantajalle

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA MMA-risteily 3.10.2015 Martti Kuusanmäki COO & FOUNDER martti@duunitori.fi 050 413 7667 kuusanmaki MARTTI KUUSANMÄKI COO & FOUNDER +358 50 413 7667 martti@duunitori.fi @kuusanmaki

Lisätiedot