OHJE. Työvoimatoimistot Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJE. Työvoimatoimistot Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot"

Transkriptio

1 OHJE Päivämäärä Nro O/21/2006 TM Jakelu: Työvoimatoimistot Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot Ohjeen nimi: TYÖVOIMATOIMISTOJEN HARJOITTAMIEN MAKSUTTOMIEN JA MAKSULLISTEN TYÖNANTAJAPALVELUJEN RAJANKÄYNTI Voimassaoloaika: alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Kumoaa työministeriön päivätyn ohjeen O/12/2003 TM Tätä ohjetta voi tilata työministeriön kirjaamosta Tämä ohje on myös saatavissa Käyntiosoite Postiosoite Eteläesplanadi 4 PL 34 Puhelinvaihde Faksi Kotisivu Sähköposti Mikonkatu Valtioneuvosto

2 TYÖVOIMATOIMISTOJEN HARJOITTAMIEN MAKSUTTOMIEN JA MAKSULLISTEN TYÖNANTAJAPALVELUJEN RAJANKÄYNTI Yleistä Julkisella työvoimapalvelulla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta. Julkisen työvoimapalvelun tarkoituksena on auttaa työnhakijaa saamaan haluamaansa hänelle soveltuvaa työtä ja koulutusta sekä työnantajaa hankkimaan tarvitsemaansa työvoimaa (JTPL 1: 1 ja 3 ). Tuloksellinen ja työmarkkinoiden tarpeisiin vastaava työnantajien palvelu edellyttää, että työvoimatoimistolla on käytössään monipuolinen palveluvalikoima, johon kuuluvat sekä työvoimatoimiston tarjoamat maksuttomat peruspalvelut että maksulliset työnantajan tarpeisiin räätälöidyt erityispalvelut. Työvoimatoimistojen neuvotellessa työnantajien kanssa toimeksiantojen hoitamisesta, on tärkeää varmistaa, että työnantajat tietävät, että heillä on mahdollisuus käyttää sekä työvoimatoimiston maksuttomia palveluja että myös maksullisia erityispalveluja. Työnantajalle tulee kertoa, mitkä palvelut ovat maksullisia ja milloin palvelu muuttuu maksulliseksi. On tärkeää, että samanlaiset palvelut ovat samoin perustein joko maksuttomia tai maksullisia kaikissa työvoimatoimistoissa. Hyvä palvelu ei merkitse sitä, että työnantajille tai jollekin työnantajalle annetaan maksuttomasti palveluja, jotka ovat määritelty maksullisiksi. Maksuton työnvälityspalvelu Laki julkisesta työvoimapalvelusta (JTPL 2: 5 ja 4: 3 ) määrittelee ne työvoimapalvelut, joiden tulee olla työnantaja-asiakkaalle maksuttomia. Julkinen työvoimapalvelu on maksutonta, ellei laissa julkisesta työvoimapalvelusta taikka valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetussa työministeriön asetuksessa toisin säädetä. Työvoimatoimiston tarjoamat palvelut ovat henkilöasiakkaalle maksuttomia. Työnantajalle maksuttomia ovat työnvälityspalvelut: 1. Avoimista työpaikoista tiedottaminen 2. Työvoiman saatavuutta ja hankintaa koskeva neuvonta ja tiedonvälitys 3. Työvoiman vähentämistilanteisiin/muutosturvaan liittyvät palvelut kuten työvoiman vähentämistä koskeva tiedonvälitys, neuvonta ja erillismenettelyistä sopiminen 4. Työpaikkoihin sopivien työnhakijoiden etsiminen, esittely ja ehdolleasettelu työnhakijarekisterissä olevien työnhaku-, koulutus-, ja ammatti- ja työkokemustietojen perusteella; sekä 5. Mahdollisuus etsiä työntekijöitä CV-netistä 6. Työnhakukeskuksissa pidettävät työnantajien rekrytointitilaisuudet. 1

3 Maksuton henkilöstön hankinta Työnantajalle tarjottavien maksuttomien työnantajapalvelujen laadukkuus edellyttää sitä, että työnhakijaksi ilmoittautumisvaiheessa työnhakijat haastatellaan perusteellisesti ja työnhaun kannalta tärkeät osaamistiedot tallennetaan URA-tietojärjestelmään. Työnhakijoita kannustetaan välittömästi työnhakuun ja käyttämään apuna muun muassa työhallinnon sähköisiä palveluita ja laittamaan työnhakuilmoituksensa lisäksi myös CV-nettiin. Työnhakijarekisterin osaamistiedot muodostuvat toisaalta työnhakijan ilmoittamien tietojen ja toisaalta hänen esittämiensä asiakirjojen perusteella. Ehdokashakua ja esittelyä sekä työhönosoituksia tehtäessä hyödynnetään mahdollisimman tarkasti nämä tietojärjestelmässä olevat työnhakijan osaamistiedot ottaen huomioon työnhakijan työkokemus ja hänen aiempi ammatillinen ja muu koulutustaustansa sekä lisäksi työnhakijan suunnitelmat, toiveet ja tavoitteet. Työvoimaneuvojan tulee lisäksi ottaa huomioon työtehtävän asettamat vaatimukset ja arvioida, kuinka hakija täyttää työpaikan asettamat vaatimukset. Ehdokashaku ja esittely sekä työhönosoitus tehdään tietojärjestelmässä olevien osaamistietojen pohjalta silloinkin, kun tietojärjestelmässä olevat tiedot ovat puutteelliset ja niitä joudutaan ehdokashaku- ja työhönosoitustilanteissa täydentämään, on kyse maksuttomasta työnvälityspalvelusta. Sen sijaan, mikäli työnantaja haluaa tarkistettavaksi esimerkiksi lisähaastattelulla työnhakijoiden osaamisia oman yrityksensä erityisvaatimuksia varten, kyse on maksullisesta erityispalvelusta. Maksullinen henkilöstön hankinta Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 4: 6 :n 1 momentin perusteella työministeriö tuottaa HenkilöstöRatkaisut- ja Henkilöstövuokrauspalveluja valtion maksuperustelain (150/1992) 7 :n mukaisesti maksullisena erityispalveluna. työministeriön erikseen määräämissä työvoimatoimistoissa. (TM:n päätös HenkilöstöRatkaisujen järjestämisestä 1435/000/2005 TM ja TM:n määräys Henkilöstövuokrauksen järjestämisestä 525/000/2003 TM). Maksullisia erityispalveluja ovat työnantajan kanssa erikseen sovitut maksuttomia palveluita täydentävät lisäpalvelut. Niiden tavoitteena on täydentää ja monipuolistaa työvoimatoimistoista työnantajille tarjottavaa palveluvalikoimaa. Lähtökohtana on, että maksulliset erityispalvelut keskittyvät erityisesti työnvälitystä ja työhallinnon muuta työnantajapalvelua täydentävien palvelutuotteiden tarjoamiseen. Työnantajalle tarjottava palvelukokonaisuus voi HenkilöstöRatkaisut -palveluissa sisältää sekä maksuttomia osuuksia (esim. ehdokashaku tietojärjestelmästä), että maksullisia osuuksia (esim. soveltuvuusarviointi näille ehdokkaille). Henkilöstövuokrauksessa koko palvelukokonaisuus on työnantajalle maksullista palvelua. 2

4 HenkilöstöRatkaisut -palvelujen tuotteet: Henkilöstön hankinta haku- ja haastattelupalvelu soveltuvuusarvio Henkilöstön vähentäminen uudelleensijoittumisvalmennus Työyhteisön kehittäminen resurssikartoitus työyhteisön koulutus ja konsultointi Haku- ja haastattelupalvelu Haku- ja haastattelupalvelu on yhdelle työnantajalle toimeksiannosta tehtävää erityispalvelua. Haku- ja haastattelupalvelun tavoitteena on antaa työnantajalle maksutonta peruspalvelua enemmän asiantuntija-apua rekrytointiprosessissa. Työnhakija ehdokkaita voidaan tällöin hakea myös työhallinnon tietojärjestelmää (www.mol.fi) laajemmin ja kohdistaa hakumenettely medioihin, jotka parhaiten tavoittavat potentiaaliset hakijat, esim. alakohtaiset julkaisut. Haku- ja haastattelupalvelua on esimerkiksi lehti-ilmoituksen laadinta, tiedusteluihin vastaaminen, kirjallisten hakemusten vastaanotto, hakemusten esikarsinta, yrityskohtaisten erityisosaamisten tarkistukset. Haku- ja haastattelupalveluun voidaan liittää myös ehdokkaiden haastattelut ja haastattelujen perusteella tehdyt kirjalliset lausunnot. Toimeksiannon sisältö räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan, se voi sisältää kaikki tai osan edellä luetelluista palveluista, joissakin tapauksissa suuren osan yrityksen työhönottotoiminnoista. Haku- ja haastattelupalvelussa työvoimatoimisto ottaa hoitaakseen osan työnantajalle henkilöstön hankinnassa kuuluvia tehtäviä. Soveltuvuusarvio Soveltuvuusarvion tavoitteena on antaa työnantajalle monipuolisiin menetelmiin pohjautuvat perusteelliset arviot ehdokkaiden soveltuvuudesta haettavaan työtehtävään. Soveltuvuusarvio voi liittyä rekrytointiprosessiin myös peruspalvelun täydennyksenä tai osana haku- ja haastattelupalvelua tai erillisenä yksittäisenä palveluna. Soveltuvuutta arvioitaessa selvitetään mm. seuraavia asioita: henkilön motivaatio, ammattitaito, osaaminen, ja ko. tehtävän kannalta oleellinen koulutus, tietotaito, työkokemus, soveltuvuus tehtävään eli henkilökohtaiset ominaisuudet ja työtyyli suhteessa ko. tehtävään ja asetettuihin valintakriteereihin. 3

5 Soveltuvuusarvio voi vaihdella laajuudeltaan ja se voi pohjautua erilaisiin menetelmiin. Tavallisesti käytetään haastattelua, erilaisia ryhmä- ja simulaatiotehtäviä, kyky-, työtyyli- ja persoonallisuustestejä. Näiden menetelmien avulla saadun informaation perusteella laaditaan kirjallinen lausunto, jossa otetaan kantaa seuraaviin seikkoihin: ehdokkaan osaaminen ja ammattitaito, motivaatio, työskentelytyyli, kyvyt, sosiaalinen toimintatapa, ohjaus ja motivointi, vahvuudet ja riskit. Kirjallista lausuntoa täydennetään ja tarkennetaan suullisesti työnantajan kanssa järjestettävässä valintapalaverissa. Lausunnosta annetaan palaute myös arvioidulle henkilölle. Henkilöstövuokraus Työvoimatoimiston harjoittaman Henkilöstövuokrauksen asiakkaita ovat vuokratyön tekemisestä kiinnostuneet työnhakijat, joille palvelu on ilmaista sekä vuokratyön teettämisestä kiinnostuneet työnantajat, joille palvelu on maksullista. Työvoimatoimiston henkilöstövuokraus toimii työnantajan asemassa ja hoitaa työnantajalle kuuluvat velvoitteet. Vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen osuudeksi jää työhön perehdyttäminen, työsuorituksen valvominen/johtaminen sekä työturvallisuudesta huolehtiminen. Henkilöstövuokraustoimeksianto perustuu aina kirjalliseen sopimukseen, Tällöin Henkilöstövuokraus perehtyy käyttäjäyrityksen toimialaan, haettavaan tehtävään, alan erityisvaatimuksiin ja käytettävään työsopimukseen. Henkilöstövuokrausta käyttävän työnantajan kanssa tehdään kirjallinen vuokraussopimus ja vuokrattavan työntekijän kanssa tehdään työsopimus. Hakiessaan työnhakijaehdokkaita Henkilöstövuokraus menettelee samalla tavalla, kuin muutkin työnantaja-asiakkaat. Henkilöstövuokraus voi ilmoittaa avoimen työpaikan työvoimatoimistoon tai hakea ehdokkaita myös muita menetelmiä käyttäen. Henkilöstövuokraus haastattelee ehdokkaat ja arvioi heidän sopivuutensa haettavaan tehtävään sekä neuvottelee työnhakijoiden kanssa palkasta ja muista työsopimuksen tekemiseen liittyvistä asioista. Työvoimatoimiston Henkilöstövuokrauksella on käytössään oma henkilötietojärjestelmä vuokratyöhön halukkaista ja siihen sopiviksi arvioiduista henkilöistä. Tämä auttaa henkilöstövuokrausta löytämään nopeasti työhön sopivia ehdokkaita vuokratyövoimasta kiinnostuneille yrityksille. Rajankäyntitapauksia henkilöstön hankinnassa: Epävarmuutta ja vaihtelevia käytäntöjä maksuttoman ja maksullisen työnantajapalvelun rajankäynnissä on ollut lähinnä haku- ja haastattelupalvelun suhteen. Maksullisuutta arvioitaessa pääsääntönä pidetään sitä, otetaanko hoidettavaksi työnantajalle kuuluvia tehtäviä vai täydennetäänkö tai varmistetaanko tietojärjestelmän työnhakutietoja sellaisilla tiedoilla, joita siellä pitäisi peruspalvelujen laadukkaan hoidon kannalta jo olla. 4

6 Maksullisen ja maksuttoman työnantajapalvelun eroa tarkennetaan seuraavasti: Maksutonta palvelua on ehdokkaiden hakeminen URA-tietojärjestelmästä ja näiden ehdokkaiden esittely työnantajalle. Ennen ehdokkaiden esittelyä saattaa olla tarpeen tarkistaa työnhakijan tilannetta tai työpaikan edellyttämien osaamisvaatimusten täyttymistä. Mikäli tällainen, useimmiten puhelimitse tapahtuva tilanteen ja tietojen tarkistaminen laajenee kyseisen työpaikan valintakriteereiden täyttymistä arvioivaksi henkilökohtaiseksi työpaikkahaastatteluksi, kyseessä on maksullinen palvelu. Hakemukset työvoimatoimistossa avoinna olevaan työpaikkaan voidaan vastaanottaa maksutta, mikäli hakemusten vastaanottamisen yhteydessä työnhakijoita ei erikseen haastatella tai arvioida, eikä hakemuksia vastaanottoa lukuunottamatta muutoin käsitellä. Mikäli hakemusten vastaanottoon liittyy hakemusten lajittelua ja esikarsintaa, hakijoiden haastattelua tai arviointia, ovat nämä osuudet maksullisia. Palvelu on maksutonta myös, kun työnhakijoiden tiedustelut työpaikasta ohjataan asiaa hoitavalle työvoimaneuvojalle, joka saamiensa yhteydenottojen perusteella voi valita sopivat ehdokkaat työpaikkaan. Tällöin on huomattava, että työpaikasta annetaan se informaatio, mitä työnhakijoille URA-tietojärjestelmässä olevien tietojen perusteella yleensäkin annetaan ja mahdollinen työnhakijoiden tietojen tarkistus tehdään siten, että ero työpaikkahaastatteluun säilyy selvänä. Lisäksi pienemmillä paikkakunnilla työvoimaneuvoja saattaa tehdä peruspalvelun yhteydessä tietojärjestelmässä olevien työnhaku- ja osaamistietojen sekä työnhakijan henkilökohtaisen tuntemisen perusteella päätelmiä hakijan sopivuudesta haettavaan tehtävään. Näin tehty sopivuuden arvio on maksutonta palvelua. Maksullinen soveltuvuusarvio on selvästi laajempi, useampaan menetelmään perustuva, ehdolleasettelua systemaattisempi ja perusteellisempi ja se sisältää yleensä henkilöstökonsultin laatiman kirjallisen lausunnon ja/tai psykologin tekemän arvion työnhakijan soveltuvuudesta perusteellisesti analysoituun tehtävään ja työpaikkaan. Työvoimatoimiston palvelut henkilöstön vähentämistilanteessa Työvoimatoimiston tulee ennakoida, suunnittella ja järjestää Irtisanomistilanteiden palvelut, jotta henkilöstön vähentämistilanteessa tarvittavat toimenpiteet voitaisiin toteuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tarkoituksenmukaista olisi pyrkiä palvelumalleihin, joissa toteutetaan räätälöityjä kokonaisuuksia henkilöiden nopeaksi uudelleensijoittamiseksi työelämään. 5

7 Maksuton palvelu henkilöstön vähentämistilanteessa Muutosturva Muutosturvan toimeenpanossa sovelletaan työministeriön antamaa ohjetta (Työllistymisen ja muutosturvan toimintamallin toimeenpano-ohje O/14/2005 TM). Työvoimatoimiston tehtävät muutosturvan toteuttamisessa Muutosturvaan liittyvien työvoimatoimiston tehtävien hoitaminen on maksutonta palvelua sekä työnantajille että myös työnhakijoille. Työvoimatoimiston tehtävät muutosturvan toteuttamisessa: - Kartoittaa yhdessä työnantajan ja henkilöstön edustajien kanssa irtisanomistilanteessa julkisten työvoimapalvelujen tarjoamat mahdollisuudet. - Tiedottaa tarjolla olevista palveluista, toimenpiteistä ja etuuksista sekä avustaa työnantajaa työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman tai vastaavien toimintaperiaatteiden suunnittelussa. - Laatia muutosturvan piiriin kuuluville irtisanotuille työntekijöille työllistymisohjelma ja pyrkiä tarjoamaan siinä sovitut palvelut ja toimenpiteet. Esimerkki maksuttomasta palvelusta: Kun työvoimatoimiston virkailija menee irtisanomis- ja lomautustilanteissa yritykseen esittelemään työnvälitys- ja muita työvoimapalveluja on kysymys maksuttomasta palvelusta. Palvelu on samoin maksutonta peruspavelua, kun työvoimatoimiston virkailija ottaa yrityksen tiloissa sovittuina ajankohtina vastaan irtisanottavia työntekijöitä ja laatii näille työllistymistä edistävän työllistämisohjelman. Maksulliset palvelut henkilöstön vähentämistilanteessa Uudelleensijoittumisvalmennus Mikäli muutosturvan tai muun irtisanomistilanteen hoitamisen yhteyteen liitetään osaksi palvelukokonaisuutta Uudelleensijoittumisvalmennusta, se osuus on aina maksullista palvelua työnantajalle. Uudelleensijoittumisvalmennusta voidaan järjestää ottaen huomioon yhden tai useamman yrityksen erityistarpeet, näiden toimeksiannosta. Tällöin uudelleensijoittumisvalmennus räätälöidään yrityksestä irtisanottavien henkilöiden tarpeisiin ja yleensä yrityksen palveluksessa vielä olevalle henkilöstölle. Samoin, mikäli työnhakukoulutus ryhmäpalveluna muokataan yksittäisen yrityksen tarpeisiin ja ohjelma erikseen räätälöidään tietyn yrityksen nimetylle henkilöstölle, tällöin on kyse maksullisesta palvelusta. 6

8 Uudelleensijoittumisvalmennuksen tuottamisesta tehdään työnantajan kanssa erillinen sopimus, jossa määritellään uudelleensijoittumisvalmennusohjelman sisältö, kesto ja tavoitteet sekä veloitusperusteet. Työvoimatoimisto voi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaisesti edellyttää työnantajaa rahoittamaan uudelleensijoittumisvalmennusta ryhmäpalveluna irtisanomisaikana. Työnantaja voi ostaa palvelun haluamaltaan palvelun tuottajalta. Rajankäyntitapaus: Työvoimatoimiston työnhakijoilleen järjestämät yleiset työnhakuvalmennukset ovat maksuttomia palveluja, koska näitä työnhakuvalmennuksia ei muokata tai järjestetä erikseen sovitun yrityksen tarpeisiin etukäteen määritellylle työntekijäryhmälle. Yhteishankintana toteutettava rekrytointikoulutus Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 6 luvun 2 :n mukaan työvoimakoulutuksen tavoitteena on edistää työttömien pysyväisluoneista työllistymistä ja työssä pysymistä. Näiden tavoitteiden toteutumiseksi työvoimakoulutusta voidaan hankkia myös yhteishankintana, jolloin koulutuksen hankintakustannuksiin ja hankintasopimuksen allekirjoittaa yksi tai useampi työnantaja. Työvoimatoimiston ja työnantajan yhteishankintana toteutettavan rekrytointikoulutuksen suunnittelu, kilpailutus, opiskelijahankinta ja -valinta haastatteluineen ovat maksuttomia työnantajalle. Työnantaja osallistuu koulutuksen hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin, joista on erikseen sovittu koulutuksen hankintasopimuksessa (Ohje työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta O/17/2006 TM). Kun työnantaja rekrytoi työvoimaa yhteishankintana järjestettävän työvoimakoulutuksen kautta, voidaan opiskelijavalintaan liittää maksullisia palveluita, kun työnantaja haluaa tarkempaa ja syvällisempää arviota koulutettavien soveltuvuudesta kyseiseen tehtävään. Opiskelijavalintaan voidaan liittää esimerkiksi maksullinen soveltuvuudenarviointi, jossa perusteellisen arviointihaastattelun ja/tai muiden peruspalveluita täydentävien menetelmien perusteella arvioidaan hakijan soveltuvuutta kyseiseen tehtävään ja työympäristöön työnantajan antamien kriteerien pohjalta. Tällaisesta maksullisesta soveltuvuudenarviosta tai muun peruspalvelua täydentävän menetelmän käyttämisestä ja hankkimisesta tekee päätöksen työnantaja. 7

9 Silloin, kun opiskelijavalintaa joudutaan täydentämään esimerkiksi soveltuvuudenarvioinnilla, tästä aiheutuvia kustannuksia ei sisällytetä koulutuksen hankintakustannuksiin, vaan niistä tehdään erillinen toimeksiantosopimus soveltuvuudenarvioinnin suorittavan tahon ja työnantajan välillä. Soveltuvuudenarvioinnista tehdään aina kirjallinen lausunto. Mikäli työnantaja hankkii soveltuvuudenarvioinnin työvoimatoimiston HenkilöstöRatkaisut -palveluilta, laskuttaa se sopimuksen mukaiset kustannukset erikseen suoraan työnantajalta. Työnantaja voi halutessaan hankkia opiskelijavalintaa täydentävän osuuden myös muulta palvelun tuottajalta, jolloin saatu arvio huomioidaan yhtenä asiakirjana valintaa tehtäessä. Maksulliset palvelut muussa työelämäläheisessä työvoimakoulutuksessa Työnantajan erilaisissa muutos- ja kehittämistilanteissa järjestettävään työvoimakoulutukseen voi liittyä tarpeita laajempaan/perusteellisempaan koulutettavien valintaan tai yrityskohtaiseen koulutustarpeiden arviointiin. Mikäli työnantaja niin haluaa, voidaan ko. työnantajan toimeksiannosta mukaan liittää maksullisia haastatteluun ja/tai muihin menetelmiin pohjautuvia soveltuvuudenarviointeja tai resurssikartoituksia tai yrityskohtaisia koulutustarpeiden arviointeja. Tällaisesta maksullisesta lisäpalvelusta tehdään erillinen toimeksiantosopimus ja ne laskutetaan erikseen työnantajalta. Näitä lisäpalveluja työnantaja voi hankkia joko työvoimatoimiston HenkilöstöRatkaisuilta tai muulta palvelun tuottajalta. Esimerkki maksullisesta rekrytointikoulutukseen valinnasta: Työnantaja perusti paikkakunnalle vakuutusalan puhelinpalveluyksikön, johon siirtyi myös työvoimaa yrityksen muista konttoreista. Pääosa palveluyksikköön tulevista työntekijöistä piti kuitenkin hankkia yrityksen ulkopuolelta ja työnantaja päätyi rekrytoinnissaan käyttämään yhteishankintana järjestettävää työvoimakoulutusta. Alusta saakka kävi selväksi, että työnantaja halusi kiinnittää opiskelijavalintaan erityistä huomiota. Opistotasoisen pohjakoulutuksen ja mielellään vakuutusalan työkokemuksen lisäksi haluttiin varmistua hakijoiden asiakaspalvelutaidoista ja puhelinkäyttäytymisestä. Työnantaja oli halukas hankkimaan perusteellisen valintaprosessin, jonka avulla palveluyksikköön saadaan hankittua puhelinpalvelutehtävään sopivia ja ko. tehtäviin sitoutuvia henkilöitä. Työnantaja pyysi tarjouksia useilta toimijoilta ja päätyi hankkimaan HenkilöstöRatkaisuilta maksullisen opiskelijavalinnan. Siihen liittyi perusteellinen haastattelu, jossa yritys haluasi tarkennettavan hakijoiden motivaatiota yritykseen ja puhelinpalvelutyöskentelyyn, työkokemusta ja valmiutta satsata intensiiviseen ja vaativaan teoreettiseen koulutusjaksoon. Lisäksi yritys halusi perusteellisen haastattelun avulla saada arvion hakijoiden asiakaspalvelutaidoista. Valintaan liitettiin myös pienimuotoinen puhelinkäyttäytymisen tarkkailu (simulaatio) hakijoiden varatessa haastatteluaikaa. Haastattelujen perusteella hakijoista laadittiin kirjalliset lausunnot. Työnantajan edustaja osallistui haastattelutilanteeseen lähinnä tarkkailijan roolissa. 8

10 Työvoimakoulutuksen hankinnasta ja opiskelijavalinnan suorittamisesta tehtiin eri sopimukset ja oppilasvalinnasta laskutettiin erikseen. Ylijohtaja Marja Merimaa Neuvotteleva virkamies Marja Rantakaulio TIEDOKSI Politiikkaosasto Hallintopalveluyksikkö Toimeenpano-osasto Toimeenpano-osaston tehtävätiimit Lainsäädäntö ja ohjeet/työvoimapalvelut/tiimifoorumi 9

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA

TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA TIETOA MUUTOSTURVASTA JA TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUISTA Uudenmaan muutosturvayksikkö Hillevi Ceder 1 TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUT OVAT: avoimia kaikille valtakunnallisia luottamuksellisia maksuttomia 2 TYÖVOIMATOIMISTO

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla

TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla TE toimiston Yrityspalvelut yrityksen ehdoilla Julkisen sektorin palvelut yrittäjilletapahtuma Kluuvissa 10.11.2010 KLUUVIN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO Toiminta-ajatus: Tehokkaan työnvälityksen ja osaavan

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Muutosturva. Hannele Liesegang. hannele.liesegang@tem.fi

Muutosturva. Hannele Liesegang. hannele.liesegang@tem.fi Muutosturva Hannele Liesegang hannele.liesegang@tem.fi Laki yhteistoiminnasta yrityksissä Ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään yt-neuvottelujen alkaessa: neuvotteluesitys (8 luku 48 ) Viipymättä

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Rekry Täsmä Muutos 8.10.2014 1 RekryKoulutus Työnantaja tarvitsee uusia ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä heitä ole tarjolla työnhakijoina tai lähiaikoina

Lisätiedot

Työnhaku. Muutosturva. www.mol.fi. Työvoimatoimisto

Työnhaku. Muutosturva. www.mol.fi. Työvoimatoimisto Työnhaku www.mol.fi Muutosturva Työvoimatoimisto Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymistä ja muutosturvaa koskevalla toimintamallilla parannetaan työntekijän asemaa tilanteissa, joissa

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen

Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen Tervetuloa työ- ja elinkeinotoimiston infotilaisuuteen 1 Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto Osoite: Torikatu 34 40 Toimisto avoinna ma pe klo 9 15.45 puhelin 010 194029 www.oulunseuduntetoimisto.fi

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

YHTEISHANKINTAKOULUTUS

YHTEISHANKINTAKOULUTUS Yhteishankintakoulutus on yritykselle sen eri muutostilanteisiin räätälöityä aikuiskoulutusta, joka suunnitellaan yhdessä Ely-keskuksen, yrityksen ja kouluttajan kesken. Koulutuksen toteuttaa aikuiskoulutukseen

Lisätiedot

Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit. Sari Anetjärvi

Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit. Sari Anetjärvi Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit Sari Anetjärvi Työhaastattelu Virkaan tai työsuhteeseen hakijoiden haastattelun tarkoituksena on selvittää heidän soveltuvuuttaan tehtävään ja syventää tietoa heidän

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

HRV-palvelut yritysten käyttöön

HRV-palvelut yritysten käyttöön V O I M A A T Y Ö Y H T E I S Ö Ö N T E H O A T O I M I N T A A N HRV-palvelut yritysten käyttöön Edessä rekrytointi? Muutospaineita työyhteisössä? Hukassa hyvä työilmapiiri? Uuteen suuntaan? HRV-palvelut

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutukset z Yhteishankintakoulutukset RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus Mari Tuomikoski Palvelujohtaja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Yhteishankintakouluksella lisää ammatillista osaamista Työvoimakoulutuksena

Lisätiedot

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva Työnhakijan ja työnantajan muutosturva te-palvelut.fi Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymistä ja muutosturvaa koskeva toimintamalli parantaa työntekijän asemaa tilanteissa, joissa hän

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva

Työnhakijan ja työnantajan muutosturva Työnhakijan ja työnantajan muutosturva te-palvelut.fi Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymistä ja muutosturvaa koskeva toimintamalli parantaa työntekijän asemaa tilanteissa, joissa hän

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Muutosturva Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Säännökset - YT-laissa - Työsopimuslaissa - Työttömyysturvalaissa - Laissa

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Muutosturva. www.mol.fi

Muutosturva. www.mol.fi Työnhakijalle & työnantajalle Muutosturva www.mol.fi Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli Työllistymistä ja muutosturvaa koskeva toimintamalli parantaa työntekijän asemaa tilanteissa, joissa hän

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Nuorten palvelut 1 Uudenmaan TE-toimiston toimipaikat Helsinki (Pasila, Keskusta ja Itäkeskus) Espoo (Leppävaara) Vantaa (Tikkurila) Hyvinkää Järvenpää Lohja Porvoo Raasepori (Tammisaari)

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.

Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10. Työvoiman osaamisen kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 2.10.2014 Ylijohtaja Tuija Oivo Henkilöasiakkaita yht. 559 500 (30.8.2014) 319

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Rekrytointi ja henkilöstöhallinto

Rekrytointi ja henkilöstöhallinto Rekrytointi ja henkilöstöhallinto ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Riitta Kemppainen, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Rekrytointi 2 Henkilöstöhallinto 3 Resurssien haku 4 Usein kysyttyä Sivu 2 Rekrytointi

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajavirkojen täyttäminen peruskouluissa ja lukioissa Opettajavirkojen ja tuntiopettajan tehtävien täyttäminen vakinaisesti 1.8.2013 alkaen Koulut antoivat

Lisätiedot

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa 1 Soveltamisala Tätä prosessikuvausta sovelletaan silloin, kun henkilö palkataan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden pituiseen

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut työllistymisen tukena Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11.2013 TE-palvelut Vuoden 2013 alusta TE-toimiston palvelut ovat nimeltään työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) TE-palvelut määritellään

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2013 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ : yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö Jämsässä

Lisätiedot

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC

SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN ABC Tämän ohjeistuksen tarkoitus on toimia muistilistana työnantajan edustajille ja luottamusmiehille toimenpiteistä, joita sosiaalialan järjestöjen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Kiinni työelämään: TE-toimisto työnhakijan palveluksessa. www.mol.fi

Kiinni työelämään: TE-toimisto työnhakijan palveluksessa. www.mol.fi Työnhakijalle Kiinni työelämään: TE-toimisto työnhakijan palveluksessa www.mol.fi Etsitkö työpaikkaa? Haluatko vaihtaa nykyisen työpaikkasi mieluisampaan? Mietitkö, mitä lisäkoulutusta tarvitset, jotta

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO

TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Liite 2 sääntökirjaan Palvelukokonaisuuden nimi TYÖ- JA TOIMINTAKYKYÄ SEKÄ TYÖLLISTYMISEN EDELLYTYKSIÄ KARTOITTAVA PALVELU / INTENSIIVINEN KARTOITUSJAKSO Säädösperusta Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

TYÖNHAUN TAVAT. 1. Hakemukset avoimeksi ilmoitettuihin työpaikkoihin Avoimia työpaikkoja voit etsiä mm.

TYÖNHAUN TAVAT. 1. Hakemukset avoimeksi ilmoitettuihin työpaikkoihin Avoimia työpaikkoja voit etsiä mm. TYÖNHAUN TAVAT 1. Hakemukset avoimeksi ilmoitettuihin työpaikkoihin Avoimia työpaikkoja voit etsiä mm. työvoimatoimistosta ja työhallinnon tiedotuskanavista päivälehdistä paikallislehdistä ammattilehdistä

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta Kaupunginhallitus 48 13.02.2012 Kaupunginhallitus 82 11.02.2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta 63/000400/2012 KH 48 Keski-Suomen

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Huhtikuun uutisia Atria lopettaa lihanleikkuun ja teurastuksen Kannuksessa Atria vähentää väkeä Atria supistaa toimintaansa muun muassa Kannuksessa

Huhtikuun uutisia Atria lopettaa lihanleikkuun ja teurastuksen Kannuksessa Atria vähentää väkeä Atria supistaa toimintaansa muun muassa Kannuksessa Historiaa Pouttu Oy, perustettu Kannukseen 1938 Kannuslainen Poutun suku omistanut v. 2007 omistus siirtyi pääomasijoittaja Sponsor Capital Oy:lle 2007 syksyllä Sponsor Capital myi Lihapouttu Oy:n Atrialle

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) luonnos 1.12.2015 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (jäljempänä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinto kuntoutujan työllistymisen tukena

Työ- ja elinkeinohallinto kuntoutujan työllistymisen tukena Työ- ja elinkeinohallinto kuntoutujan työllistymisen tukena Pori 4.5.2010 Regina Salkovic Palveluverkoston päällikkö PIRELY TE - toimiston johtaja, Sastamalan TE - toimisto Pirkanmaan ELY-keskus, Regina

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto Keskustelutilaisuus 9.4.2013, EK

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto Keskustelutilaisuus 9.4.2013, EK Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto Keskustelutilaisuus 9.4.2013, EK Osallistujien kysymyksiä (1) Millaista osaamista ja pätevyyttä odotetaan tutkinnon järjestäjiltä, ja miksi? Millä käytännön toimilla

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012

Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit. EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 Aikuiskoulutuksen rahoitusmuodot ja hakeutumisvaiheiden prosessit EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 30.6.2012 EKA Opin Ovi -projektissa toimii neljä kehittämisryhmää, jotka on muodostettu aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Mitä jokaisen työnantajan ja työntekijän. kun työvoiman tarve muuttuu. AA Katriina Vierula

Mitä jokaisen työnantajan ja työntekijän. kun työvoiman tarve muuttuu. AA Katriina Vierula YT-asiat käytännössä Mitä jokaisen työnantajan ja työntekijän tulee tietää, tää kun työvoiman tarve muuttuu AA Katriina Vierula Ai Asianajotoimisto i i Pl Peltonen LMR Oy 24.11.2015 YTL soveltamisala 1

Lisätiedot

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 TE-palvelujen uudistus - TE-palvelu-uudistuksen lähtökohdat, tavoitteet ja mahdollisuudet Kehittämispäällikkö Seija Sädemaa, Satakunnan ELY-keskus, TYO 1 Esityksen rakenne

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia

Autismisäätiö. - osallisuutta ja onnistumisia Autismisäätiö - osallisuutta ja onnistumisia Räätälöiden töihin 20.5.2015 Kaikille sopiva työ- seminaari Autismisäätiö Autismisäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tuottaa asiantuntevia palveluja

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Toiminta-alue on Päijät-Häme. Sivu 1 / 6

Toiminta-alue on Päijät-Häme. Sivu 1 / 6 Yhteistyösopimus työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä Päijät-Hämeessä 1 Sopimuksen tarkoitus ja sisältö Tällä sopimuksella sovitaan niistä edellytyksistä, ehdoista ja toimintatavoista,

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (MYP)

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012

Alkusanat. Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. Helsingissä 5.4.2012 MUUTOSTURVA 2 Alkusanat Tämä teknologiateollisuutta koskeva muutosturva-aineisto on laadittu Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisenä yhteistyönä. Julkaisun tarkoitus on antaa opastusta

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

Turvallisuusalan perustutkinto. Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen. toteuttamis- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen näytöt 1 (8) Turvallisuusalan perustutkinto Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Työhakemuksen tekeminen

Työhakemuksen tekeminen Työhakemuksen tekeminen Annamari Rovamo Työelämäpalvelut kevätlukukausi 2015 annamari.rovamo@jyu.fi CV-työpaja 20.2. Lähetä CV osoitteeseen annamari.rovamo@jyu.fi Deadline ke 18.2. Työskentely pienryhmissä

Lisätiedot

OHJE. Päivämäärä 19.2.2007 O/3/2007 TM

OHJE. Päivämäärä 19.2.2007 O/3/2007 TM OHJE Päivämäärä Nro 19.2.2007 O/3/2007 TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot, työministeriön osastot, hallintopalveluyksikkö, tiimit ja muut toimintayksiköt Ohjeen

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot