OHJE. Työvoimatoimistot Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJE. Työvoimatoimistot Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot"

Transkriptio

1 OHJE Päivämäärä Nro O/21/2006 TM Jakelu: Työvoimatoimistot Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot Ohjeen nimi: TYÖVOIMATOIMISTOJEN HARJOITTAMIEN MAKSUTTOMIEN JA MAKSULLISTEN TYÖNANTAJAPALVELUJEN RAJANKÄYNTI Voimassaoloaika: alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Kumoaa työministeriön päivätyn ohjeen O/12/2003 TM Tätä ohjetta voi tilata työministeriön kirjaamosta Tämä ohje on myös saatavissa Käyntiosoite Postiosoite Eteläesplanadi 4 PL 34 Puhelinvaihde Faksi Kotisivu Sähköposti Mikonkatu Valtioneuvosto

2 TYÖVOIMATOIMISTOJEN HARJOITTAMIEN MAKSUTTOMIEN JA MAKSULLISTEN TYÖNANTAJAPALVELUJEN RAJANKÄYNTI Yleistä Julkisella työvoimapalvelulla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta. Julkisen työvoimapalvelun tarkoituksena on auttaa työnhakijaa saamaan haluamaansa hänelle soveltuvaa työtä ja koulutusta sekä työnantajaa hankkimaan tarvitsemaansa työvoimaa (JTPL 1: 1 ja 3 ). Tuloksellinen ja työmarkkinoiden tarpeisiin vastaava työnantajien palvelu edellyttää, että työvoimatoimistolla on käytössään monipuolinen palveluvalikoima, johon kuuluvat sekä työvoimatoimiston tarjoamat maksuttomat peruspalvelut että maksulliset työnantajan tarpeisiin räätälöidyt erityispalvelut. Työvoimatoimistojen neuvotellessa työnantajien kanssa toimeksiantojen hoitamisesta, on tärkeää varmistaa, että työnantajat tietävät, että heillä on mahdollisuus käyttää sekä työvoimatoimiston maksuttomia palveluja että myös maksullisia erityispalveluja. Työnantajalle tulee kertoa, mitkä palvelut ovat maksullisia ja milloin palvelu muuttuu maksulliseksi. On tärkeää, että samanlaiset palvelut ovat samoin perustein joko maksuttomia tai maksullisia kaikissa työvoimatoimistoissa. Hyvä palvelu ei merkitse sitä, että työnantajille tai jollekin työnantajalle annetaan maksuttomasti palveluja, jotka ovat määritelty maksullisiksi. Maksuton työnvälityspalvelu Laki julkisesta työvoimapalvelusta (JTPL 2: 5 ja 4: 3 ) määrittelee ne työvoimapalvelut, joiden tulee olla työnantaja-asiakkaalle maksuttomia. Julkinen työvoimapalvelu on maksutonta, ellei laissa julkisesta työvoimapalvelusta taikka valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetussa työministeriön asetuksessa toisin säädetä. Työvoimatoimiston tarjoamat palvelut ovat henkilöasiakkaalle maksuttomia. Työnantajalle maksuttomia ovat työnvälityspalvelut: 1. Avoimista työpaikoista tiedottaminen 2. Työvoiman saatavuutta ja hankintaa koskeva neuvonta ja tiedonvälitys 3. Työvoiman vähentämistilanteisiin/muutosturvaan liittyvät palvelut kuten työvoiman vähentämistä koskeva tiedonvälitys, neuvonta ja erillismenettelyistä sopiminen 4. Työpaikkoihin sopivien työnhakijoiden etsiminen, esittely ja ehdolleasettelu työnhakijarekisterissä olevien työnhaku-, koulutus-, ja ammatti- ja työkokemustietojen perusteella; sekä 5. Mahdollisuus etsiä työntekijöitä CV-netistä 6. Työnhakukeskuksissa pidettävät työnantajien rekrytointitilaisuudet. 1

3 Maksuton henkilöstön hankinta Työnantajalle tarjottavien maksuttomien työnantajapalvelujen laadukkuus edellyttää sitä, että työnhakijaksi ilmoittautumisvaiheessa työnhakijat haastatellaan perusteellisesti ja työnhaun kannalta tärkeät osaamistiedot tallennetaan URA-tietojärjestelmään. Työnhakijoita kannustetaan välittömästi työnhakuun ja käyttämään apuna muun muassa työhallinnon sähköisiä palveluita ja laittamaan työnhakuilmoituksensa lisäksi myös CV-nettiin. Työnhakijarekisterin osaamistiedot muodostuvat toisaalta työnhakijan ilmoittamien tietojen ja toisaalta hänen esittämiensä asiakirjojen perusteella. Ehdokashakua ja esittelyä sekä työhönosoituksia tehtäessä hyödynnetään mahdollisimman tarkasti nämä tietojärjestelmässä olevat työnhakijan osaamistiedot ottaen huomioon työnhakijan työkokemus ja hänen aiempi ammatillinen ja muu koulutustaustansa sekä lisäksi työnhakijan suunnitelmat, toiveet ja tavoitteet. Työvoimaneuvojan tulee lisäksi ottaa huomioon työtehtävän asettamat vaatimukset ja arvioida, kuinka hakija täyttää työpaikan asettamat vaatimukset. Ehdokashaku ja esittely sekä työhönosoitus tehdään tietojärjestelmässä olevien osaamistietojen pohjalta silloinkin, kun tietojärjestelmässä olevat tiedot ovat puutteelliset ja niitä joudutaan ehdokashaku- ja työhönosoitustilanteissa täydentämään, on kyse maksuttomasta työnvälityspalvelusta. Sen sijaan, mikäli työnantaja haluaa tarkistettavaksi esimerkiksi lisähaastattelulla työnhakijoiden osaamisia oman yrityksensä erityisvaatimuksia varten, kyse on maksullisesta erityispalvelusta. Maksullinen henkilöstön hankinta Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 4: 6 :n 1 momentin perusteella työministeriö tuottaa HenkilöstöRatkaisut- ja Henkilöstövuokrauspalveluja valtion maksuperustelain (150/1992) 7 :n mukaisesti maksullisena erityispalveluna. työministeriön erikseen määräämissä työvoimatoimistoissa. (TM:n päätös HenkilöstöRatkaisujen järjestämisestä 1435/000/2005 TM ja TM:n määräys Henkilöstövuokrauksen järjestämisestä 525/000/2003 TM). Maksullisia erityispalveluja ovat työnantajan kanssa erikseen sovitut maksuttomia palveluita täydentävät lisäpalvelut. Niiden tavoitteena on täydentää ja monipuolistaa työvoimatoimistoista työnantajille tarjottavaa palveluvalikoimaa. Lähtökohtana on, että maksulliset erityispalvelut keskittyvät erityisesti työnvälitystä ja työhallinnon muuta työnantajapalvelua täydentävien palvelutuotteiden tarjoamiseen. Työnantajalle tarjottava palvelukokonaisuus voi HenkilöstöRatkaisut -palveluissa sisältää sekä maksuttomia osuuksia (esim. ehdokashaku tietojärjestelmästä), että maksullisia osuuksia (esim. soveltuvuusarviointi näille ehdokkaille). Henkilöstövuokrauksessa koko palvelukokonaisuus on työnantajalle maksullista palvelua. 2

4 HenkilöstöRatkaisut -palvelujen tuotteet: Henkilöstön hankinta haku- ja haastattelupalvelu soveltuvuusarvio Henkilöstön vähentäminen uudelleensijoittumisvalmennus Työyhteisön kehittäminen resurssikartoitus työyhteisön koulutus ja konsultointi Haku- ja haastattelupalvelu Haku- ja haastattelupalvelu on yhdelle työnantajalle toimeksiannosta tehtävää erityispalvelua. Haku- ja haastattelupalvelun tavoitteena on antaa työnantajalle maksutonta peruspalvelua enemmän asiantuntija-apua rekrytointiprosessissa. Työnhakija ehdokkaita voidaan tällöin hakea myös työhallinnon tietojärjestelmää (www.mol.fi) laajemmin ja kohdistaa hakumenettely medioihin, jotka parhaiten tavoittavat potentiaaliset hakijat, esim. alakohtaiset julkaisut. Haku- ja haastattelupalvelua on esimerkiksi lehti-ilmoituksen laadinta, tiedusteluihin vastaaminen, kirjallisten hakemusten vastaanotto, hakemusten esikarsinta, yrityskohtaisten erityisosaamisten tarkistukset. Haku- ja haastattelupalveluun voidaan liittää myös ehdokkaiden haastattelut ja haastattelujen perusteella tehdyt kirjalliset lausunnot. Toimeksiannon sisältö räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan, se voi sisältää kaikki tai osan edellä luetelluista palveluista, joissakin tapauksissa suuren osan yrityksen työhönottotoiminnoista. Haku- ja haastattelupalvelussa työvoimatoimisto ottaa hoitaakseen osan työnantajalle henkilöstön hankinnassa kuuluvia tehtäviä. Soveltuvuusarvio Soveltuvuusarvion tavoitteena on antaa työnantajalle monipuolisiin menetelmiin pohjautuvat perusteelliset arviot ehdokkaiden soveltuvuudesta haettavaan työtehtävään. Soveltuvuusarvio voi liittyä rekrytointiprosessiin myös peruspalvelun täydennyksenä tai osana haku- ja haastattelupalvelua tai erillisenä yksittäisenä palveluna. Soveltuvuutta arvioitaessa selvitetään mm. seuraavia asioita: henkilön motivaatio, ammattitaito, osaaminen, ja ko. tehtävän kannalta oleellinen koulutus, tietotaito, työkokemus, soveltuvuus tehtävään eli henkilökohtaiset ominaisuudet ja työtyyli suhteessa ko. tehtävään ja asetettuihin valintakriteereihin. 3

5 Soveltuvuusarvio voi vaihdella laajuudeltaan ja se voi pohjautua erilaisiin menetelmiin. Tavallisesti käytetään haastattelua, erilaisia ryhmä- ja simulaatiotehtäviä, kyky-, työtyyli- ja persoonallisuustestejä. Näiden menetelmien avulla saadun informaation perusteella laaditaan kirjallinen lausunto, jossa otetaan kantaa seuraaviin seikkoihin: ehdokkaan osaaminen ja ammattitaito, motivaatio, työskentelytyyli, kyvyt, sosiaalinen toimintatapa, ohjaus ja motivointi, vahvuudet ja riskit. Kirjallista lausuntoa täydennetään ja tarkennetaan suullisesti työnantajan kanssa järjestettävässä valintapalaverissa. Lausunnosta annetaan palaute myös arvioidulle henkilölle. Henkilöstövuokraus Työvoimatoimiston harjoittaman Henkilöstövuokrauksen asiakkaita ovat vuokratyön tekemisestä kiinnostuneet työnhakijat, joille palvelu on ilmaista sekä vuokratyön teettämisestä kiinnostuneet työnantajat, joille palvelu on maksullista. Työvoimatoimiston henkilöstövuokraus toimii työnantajan asemassa ja hoitaa työnantajalle kuuluvat velvoitteet. Vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen osuudeksi jää työhön perehdyttäminen, työsuorituksen valvominen/johtaminen sekä työturvallisuudesta huolehtiminen. Henkilöstövuokraustoimeksianto perustuu aina kirjalliseen sopimukseen, Tällöin Henkilöstövuokraus perehtyy käyttäjäyrityksen toimialaan, haettavaan tehtävään, alan erityisvaatimuksiin ja käytettävään työsopimukseen. Henkilöstövuokrausta käyttävän työnantajan kanssa tehdään kirjallinen vuokraussopimus ja vuokrattavan työntekijän kanssa tehdään työsopimus. Hakiessaan työnhakijaehdokkaita Henkilöstövuokraus menettelee samalla tavalla, kuin muutkin työnantaja-asiakkaat. Henkilöstövuokraus voi ilmoittaa avoimen työpaikan työvoimatoimistoon tai hakea ehdokkaita myös muita menetelmiä käyttäen. Henkilöstövuokraus haastattelee ehdokkaat ja arvioi heidän sopivuutensa haettavaan tehtävään sekä neuvottelee työnhakijoiden kanssa palkasta ja muista työsopimuksen tekemiseen liittyvistä asioista. Työvoimatoimiston Henkilöstövuokrauksella on käytössään oma henkilötietojärjestelmä vuokratyöhön halukkaista ja siihen sopiviksi arvioiduista henkilöistä. Tämä auttaa henkilöstövuokrausta löytämään nopeasti työhön sopivia ehdokkaita vuokratyövoimasta kiinnostuneille yrityksille. Rajankäyntitapauksia henkilöstön hankinnassa: Epävarmuutta ja vaihtelevia käytäntöjä maksuttoman ja maksullisen työnantajapalvelun rajankäynnissä on ollut lähinnä haku- ja haastattelupalvelun suhteen. Maksullisuutta arvioitaessa pääsääntönä pidetään sitä, otetaanko hoidettavaksi työnantajalle kuuluvia tehtäviä vai täydennetäänkö tai varmistetaanko tietojärjestelmän työnhakutietoja sellaisilla tiedoilla, joita siellä pitäisi peruspalvelujen laadukkaan hoidon kannalta jo olla. 4

6 Maksullisen ja maksuttoman työnantajapalvelun eroa tarkennetaan seuraavasti: Maksutonta palvelua on ehdokkaiden hakeminen URA-tietojärjestelmästä ja näiden ehdokkaiden esittely työnantajalle. Ennen ehdokkaiden esittelyä saattaa olla tarpeen tarkistaa työnhakijan tilannetta tai työpaikan edellyttämien osaamisvaatimusten täyttymistä. Mikäli tällainen, useimmiten puhelimitse tapahtuva tilanteen ja tietojen tarkistaminen laajenee kyseisen työpaikan valintakriteereiden täyttymistä arvioivaksi henkilökohtaiseksi työpaikkahaastatteluksi, kyseessä on maksullinen palvelu. Hakemukset työvoimatoimistossa avoinna olevaan työpaikkaan voidaan vastaanottaa maksutta, mikäli hakemusten vastaanottamisen yhteydessä työnhakijoita ei erikseen haastatella tai arvioida, eikä hakemuksia vastaanottoa lukuunottamatta muutoin käsitellä. Mikäli hakemusten vastaanottoon liittyy hakemusten lajittelua ja esikarsintaa, hakijoiden haastattelua tai arviointia, ovat nämä osuudet maksullisia. Palvelu on maksutonta myös, kun työnhakijoiden tiedustelut työpaikasta ohjataan asiaa hoitavalle työvoimaneuvojalle, joka saamiensa yhteydenottojen perusteella voi valita sopivat ehdokkaat työpaikkaan. Tällöin on huomattava, että työpaikasta annetaan se informaatio, mitä työnhakijoille URA-tietojärjestelmässä olevien tietojen perusteella yleensäkin annetaan ja mahdollinen työnhakijoiden tietojen tarkistus tehdään siten, että ero työpaikkahaastatteluun säilyy selvänä. Lisäksi pienemmillä paikkakunnilla työvoimaneuvoja saattaa tehdä peruspalvelun yhteydessä tietojärjestelmässä olevien työnhaku- ja osaamistietojen sekä työnhakijan henkilökohtaisen tuntemisen perusteella päätelmiä hakijan sopivuudesta haettavaan tehtävään. Näin tehty sopivuuden arvio on maksutonta palvelua. Maksullinen soveltuvuusarvio on selvästi laajempi, useampaan menetelmään perustuva, ehdolleasettelua systemaattisempi ja perusteellisempi ja se sisältää yleensä henkilöstökonsultin laatiman kirjallisen lausunnon ja/tai psykologin tekemän arvion työnhakijan soveltuvuudesta perusteellisesti analysoituun tehtävään ja työpaikkaan. Työvoimatoimiston palvelut henkilöstön vähentämistilanteessa Työvoimatoimiston tulee ennakoida, suunnittella ja järjestää Irtisanomistilanteiden palvelut, jotta henkilöstön vähentämistilanteessa tarvittavat toimenpiteet voitaisiin toteuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tarkoituksenmukaista olisi pyrkiä palvelumalleihin, joissa toteutetaan räätälöityjä kokonaisuuksia henkilöiden nopeaksi uudelleensijoittamiseksi työelämään. 5

7 Maksuton palvelu henkilöstön vähentämistilanteessa Muutosturva Muutosturvan toimeenpanossa sovelletaan työministeriön antamaa ohjetta (Työllistymisen ja muutosturvan toimintamallin toimeenpano-ohje O/14/2005 TM). Työvoimatoimiston tehtävät muutosturvan toteuttamisessa Muutosturvaan liittyvien työvoimatoimiston tehtävien hoitaminen on maksutonta palvelua sekä työnantajille että myös työnhakijoille. Työvoimatoimiston tehtävät muutosturvan toteuttamisessa: - Kartoittaa yhdessä työnantajan ja henkilöstön edustajien kanssa irtisanomistilanteessa julkisten työvoimapalvelujen tarjoamat mahdollisuudet. - Tiedottaa tarjolla olevista palveluista, toimenpiteistä ja etuuksista sekä avustaa työnantajaa työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman tai vastaavien toimintaperiaatteiden suunnittelussa. - Laatia muutosturvan piiriin kuuluville irtisanotuille työntekijöille työllistymisohjelma ja pyrkiä tarjoamaan siinä sovitut palvelut ja toimenpiteet. Esimerkki maksuttomasta palvelusta: Kun työvoimatoimiston virkailija menee irtisanomis- ja lomautustilanteissa yritykseen esittelemään työnvälitys- ja muita työvoimapalveluja on kysymys maksuttomasta palvelusta. Palvelu on samoin maksutonta peruspavelua, kun työvoimatoimiston virkailija ottaa yrityksen tiloissa sovittuina ajankohtina vastaan irtisanottavia työntekijöitä ja laatii näille työllistymistä edistävän työllistämisohjelman. Maksulliset palvelut henkilöstön vähentämistilanteessa Uudelleensijoittumisvalmennus Mikäli muutosturvan tai muun irtisanomistilanteen hoitamisen yhteyteen liitetään osaksi palvelukokonaisuutta Uudelleensijoittumisvalmennusta, se osuus on aina maksullista palvelua työnantajalle. Uudelleensijoittumisvalmennusta voidaan järjestää ottaen huomioon yhden tai useamman yrityksen erityistarpeet, näiden toimeksiannosta. Tällöin uudelleensijoittumisvalmennus räätälöidään yrityksestä irtisanottavien henkilöiden tarpeisiin ja yleensä yrityksen palveluksessa vielä olevalle henkilöstölle. Samoin, mikäli työnhakukoulutus ryhmäpalveluna muokataan yksittäisen yrityksen tarpeisiin ja ohjelma erikseen räätälöidään tietyn yrityksen nimetylle henkilöstölle, tällöin on kyse maksullisesta palvelusta. 6

8 Uudelleensijoittumisvalmennuksen tuottamisesta tehdään työnantajan kanssa erillinen sopimus, jossa määritellään uudelleensijoittumisvalmennusohjelman sisältö, kesto ja tavoitteet sekä veloitusperusteet. Työvoimatoimisto voi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaisesti edellyttää työnantajaa rahoittamaan uudelleensijoittumisvalmennusta ryhmäpalveluna irtisanomisaikana. Työnantaja voi ostaa palvelun haluamaltaan palvelun tuottajalta. Rajankäyntitapaus: Työvoimatoimiston työnhakijoilleen järjestämät yleiset työnhakuvalmennukset ovat maksuttomia palveluja, koska näitä työnhakuvalmennuksia ei muokata tai järjestetä erikseen sovitun yrityksen tarpeisiin etukäteen määritellylle työntekijäryhmälle. Yhteishankintana toteutettava rekrytointikoulutus Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 6 luvun 2 :n mukaan työvoimakoulutuksen tavoitteena on edistää työttömien pysyväisluoneista työllistymistä ja työssä pysymistä. Näiden tavoitteiden toteutumiseksi työvoimakoulutusta voidaan hankkia myös yhteishankintana, jolloin koulutuksen hankintakustannuksiin ja hankintasopimuksen allekirjoittaa yksi tai useampi työnantaja. Työvoimatoimiston ja työnantajan yhteishankintana toteutettavan rekrytointikoulutuksen suunnittelu, kilpailutus, opiskelijahankinta ja -valinta haastatteluineen ovat maksuttomia työnantajalle. Työnantaja osallistuu koulutuksen hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin, joista on erikseen sovittu koulutuksen hankintasopimuksessa (Ohje työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta O/17/2006 TM). Kun työnantaja rekrytoi työvoimaa yhteishankintana järjestettävän työvoimakoulutuksen kautta, voidaan opiskelijavalintaan liittää maksullisia palveluita, kun työnantaja haluaa tarkempaa ja syvällisempää arviota koulutettavien soveltuvuudesta kyseiseen tehtävään. Opiskelijavalintaan voidaan liittää esimerkiksi maksullinen soveltuvuudenarviointi, jossa perusteellisen arviointihaastattelun ja/tai muiden peruspalveluita täydentävien menetelmien perusteella arvioidaan hakijan soveltuvuutta kyseiseen tehtävään ja työympäristöön työnantajan antamien kriteerien pohjalta. Tällaisesta maksullisesta soveltuvuudenarviosta tai muun peruspalvelua täydentävän menetelmän käyttämisestä ja hankkimisesta tekee päätöksen työnantaja. 7

9 Silloin, kun opiskelijavalintaa joudutaan täydentämään esimerkiksi soveltuvuudenarvioinnilla, tästä aiheutuvia kustannuksia ei sisällytetä koulutuksen hankintakustannuksiin, vaan niistä tehdään erillinen toimeksiantosopimus soveltuvuudenarvioinnin suorittavan tahon ja työnantajan välillä. Soveltuvuudenarvioinnista tehdään aina kirjallinen lausunto. Mikäli työnantaja hankkii soveltuvuudenarvioinnin työvoimatoimiston HenkilöstöRatkaisut -palveluilta, laskuttaa se sopimuksen mukaiset kustannukset erikseen suoraan työnantajalta. Työnantaja voi halutessaan hankkia opiskelijavalintaa täydentävän osuuden myös muulta palvelun tuottajalta, jolloin saatu arvio huomioidaan yhtenä asiakirjana valintaa tehtäessä. Maksulliset palvelut muussa työelämäläheisessä työvoimakoulutuksessa Työnantajan erilaisissa muutos- ja kehittämistilanteissa järjestettävään työvoimakoulutukseen voi liittyä tarpeita laajempaan/perusteellisempaan koulutettavien valintaan tai yrityskohtaiseen koulutustarpeiden arviointiin. Mikäli työnantaja niin haluaa, voidaan ko. työnantajan toimeksiannosta mukaan liittää maksullisia haastatteluun ja/tai muihin menetelmiin pohjautuvia soveltuvuudenarviointeja tai resurssikartoituksia tai yrityskohtaisia koulutustarpeiden arviointeja. Tällaisesta maksullisesta lisäpalvelusta tehdään erillinen toimeksiantosopimus ja ne laskutetaan erikseen työnantajalta. Näitä lisäpalveluja työnantaja voi hankkia joko työvoimatoimiston HenkilöstöRatkaisuilta tai muulta palvelun tuottajalta. Esimerkki maksullisesta rekrytointikoulutukseen valinnasta: Työnantaja perusti paikkakunnalle vakuutusalan puhelinpalveluyksikön, johon siirtyi myös työvoimaa yrityksen muista konttoreista. Pääosa palveluyksikköön tulevista työntekijöistä piti kuitenkin hankkia yrityksen ulkopuolelta ja työnantaja päätyi rekrytoinnissaan käyttämään yhteishankintana järjestettävää työvoimakoulutusta. Alusta saakka kävi selväksi, että työnantaja halusi kiinnittää opiskelijavalintaan erityistä huomiota. Opistotasoisen pohjakoulutuksen ja mielellään vakuutusalan työkokemuksen lisäksi haluttiin varmistua hakijoiden asiakaspalvelutaidoista ja puhelinkäyttäytymisestä. Työnantaja oli halukas hankkimaan perusteellisen valintaprosessin, jonka avulla palveluyksikköön saadaan hankittua puhelinpalvelutehtävään sopivia ja ko. tehtäviin sitoutuvia henkilöitä. Työnantaja pyysi tarjouksia useilta toimijoilta ja päätyi hankkimaan HenkilöstöRatkaisuilta maksullisen opiskelijavalinnan. Siihen liittyi perusteellinen haastattelu, jossa yritys haluasi tarkennettavan hakijoiden motivaatiota yritykseen ja puhelinpalvelutyöskentelyyn, työkokemusta ja valmiutta satsata intensiiviseen ja vaativaan teoreettiseen koulutusjaksoon. Lisäksi yritys halusi perusteellisen haastattelun avulla saada arvion hakijoiden asiakaspalvelutaidoista. Valintaan liitettiin myös pienimuotoinen puhelinkäyttäytymisen tarkkailu (simulaatio) hakijoiden varatessa haastatteluaikaa. Haastattelujen perusteella hakijoista laadittiin kirjalliset lausunnot. Työnantajan edustaja osallistui haastattelutilanteeseen lähinnä tarkkailijan roolissa. 8

10 Työvoimakoulutuksen hankinnasta ja opiskelijavalinnan suorittamisesta tehtiin eri sopimukset ja oppilasvalinnasta laskutettiin erikseen. Ylijohtaja Marja Merimaa Neuvotteleva virkamies Marja Rantakaulio TIEDOKSI Politiikkaosasto Hallintopalveluyksikkö Toimeenpano-osasto Toimeenpano-osaston tehtävätiimit Lainsäädäntö ja ohjeet/työvoimapalvelut/tiimifoorumi 9

OHJE OHJE TYÖVOIMAPOLIITTISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA JA SIIHEN HAKEUTUVILLE JA OSALLISTUVILLE MAKSETTAVISTA ETUUKSISTA

OHJE OHJE TYÖVOIMAPOLIITTISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA JA SIIHEN HAKEUTUVILLE JA OSALLISTUVILLE MAKSETTAVISTA ETUUKSISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ 1 (110) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Työ- ja elinkeinotoimistot OHJE 06.06.2011 TEM/1258/07.02.02/2011 OHJE TYÖVOIMAPOLIITTISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA JA SIIHEN

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Työ- ja elinkeinotoimistot Työvoiman palvelukeskukset OHJE 21.12.2010 TEM/3366/00.03.01.02/2010 TYÖNHAKIJAN PALVELUPROSESSI Tämä

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

ELY-keskukset TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus

ELY-keskukset TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus ELY-keskukset OHJE TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN OHJE JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Luonnos 21.6.2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1342. Valtioneuvoston asetus. lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1342. Valtioneuvoston asetus. lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen 4 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1342 1353 SISÄLLYS N:o Sivu 1342 Valtioneuvoston asetus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen

Lisätiedot

Kari Laine Kirsi Äijälä. Valitse. Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin

Kari Laine Kirsi Äijälä. Valitse. Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin Kari Laine Kirsi Äijälä Valitse oikein Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin Oppaan pdf-versiota on tarkoitus päivittää tarpeen mukaan. Päivitykset merkitään alla olevaan taulukkoon.

Lisätiedot

Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu. Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä

Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu. Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Helmikuu, 2014 Taitto: Edita Publishing

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

Yt-neuvotteluohjeisto

Yt-neuvotteluohjeisto 1 Yt-neuvotteluohjeisto Ohjeita työvoiman vähentämisestä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla koskeviin neuvotteluihin 2 Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Yt-kutsun tullessa... 3 Neuvotteluvelvoitteet

Lisätiedot

Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus

Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus RAPORTTEJA 52 2013 Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus Pohjois-Savossa PÄIVI MATTOLA Kaupan alan ammatillinen työvoimakoulutus Pohjois-Savossa PÄIVI MATTOLA RAPORTTEJA 52 2013 KAUPAN ALAN AMMATILLINEN

Lisätiedot

TYÖHALLINNON HANKINTASTRATEGIA (osa I) JA HANKINTAOHJE (osa II)

TYÖHALLINNON HANKINTASTRATEGIA (osa I) JA HANKINTAOHJE (osa II) TYÖHALLINNON HANKINTASTRATEGIA (osa I) JA HANKINTAOHJE (osa II) 2 (36) SISÄLLYSLUETTELO OSA I TYÖHALLINNON HANKINTASTRATEGIA... 4 1. YLEISTÄ JA HANKINTOJEN SÄÄDÖSPOHJA... 4 2. SOVELTAMISALA... 4 3. HANKINTATOIMINNAN

Lisätiedot

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Valtioneuvoston oikeuskansleri Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Lisätiedot

Yleisiä kommentteja UUDELY/1408/00.02.00/2012. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 020 636 0070 www.ely-keskus.

Yleisiä kommentteja UUDELY/1408/00.02.00/2012. UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 020 636 0070 www.ely-keskus. UUDELY/1408/00.02.00/2012 Kooste Uudenmaan ELY-keskuksen ja alueen TE-toimistojen kommenteista luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA VAAO OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1073/2012 Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Valtioneuvoston

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 4 2.1 Arvot... 4 2.2 Missio... 5 2.3 Visio... 5 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT TEHTÄVÄT, TAVOITTEET

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Kansainvälinen rekrytointi 6 3. Kansainvälisen rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1 Rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1.1

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot