PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETP4a-t):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETP4a-t):"

Transkriptio

1 PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETP4a-t): Valinnaisisten opintojaksojen opetusohjelmatiedot HUOM: UUTTA OPETUSOHJELMAA PÄIVITETÄÄN KESÄN 2014 AIKANA. Tarkista aina suoritusmahdollisuus kurssin vastuuopettajalta. PSYYKKINEN KEHITYS NUORUUSIÄSSÄ (YunetP4a) Psychological Development in Adolescence Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos Laajuus: 3 op (koodi ) Ajankohta: Kirjallisuuden tenttiminen filosofisen tiedekunnan kasvatustieteellisen ja psykologian alan yleisenä kuulustelupäivänä. Etätentin mahdollisuutta voi kysyä opettajalta. Vastuuhenkilö: Maija Korhonen Osaamistavoitteet: Opiskelija on perehtynyt nuoruusiän keskeisiin psyykkisiin kehitysprosesseihin sekä nuoruusiän kriiseihin eri kehitysteorioiden näkökulmasta. Sisältö: Kurssin oppimateriaali perehdyttää opiskelijan nuoruusiän psyykkisen kehityksen tarkasteluun kehityskontekstuaalisesta näkökulmasta. Opiskelija muodostaa käsityksen nuoruusiän psyykkisistä kehitysprosesseista suhteessa yhteiskunnallisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Suoritustapa: Itsenäinen työskentely 79 h ja tentti 4 h Oppimateriaali: Teos Coleman, J.C. & Hendry, L.B The Nature of Adolescence ja yksi seuraavista: Erikson, E.H Identity: Youth and Crisis. Nurmi, J-E. (ed.) Adolescents, Cultures, and Conflicts: Growing up in Contemporary Europe. Muuss, R.E Theories of Adolescence.

2 Arvosteluperusteet: Teostentti 0-5 Lisätietoja: maija.korhonen(at)uef.fi SUOMALAINEN KOULU (YunetP4b) Finnish School Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos Laajuus: 5 op (koodi ) Ajankohta: Kirjallisuus tentitään yhteiskuntatieteiden laitoksen yleisessä tentissä. Etätentin mahdollisuutta voi kysyä opettajalta. (*Huom.) Vastuuhenkilö: Sosiologian yliopistonlehtori Mari Käyhkö Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee suomalaista koulua käsittelevän yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen lähtökohtia ja analyyseja. Sisältö: Opintojakso koostuu kirjallisuuskuulustelusta, jossa suoritetaan kaksi kirjaa kohdasta a) ja yksi kirja kohdasta b). *Huom. Kohdassa b) olevaa Tolosen teosta Suomalainen koulu ja kulttuuri voi tenttiä joulukuun 2013 yleiseen tenttiin saakka. Tammikuusta 2014 lähtien teosta ei voi tenttiä. Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen Kirjallisuus: Tentitään kaksi kirjaa kohdasta a) ja yksi kirja kohdasta b). Kohta a) Käyhkö, M. Siivoojaksi oppimassa, Lehtonen, J. Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa, Souto, A-M. Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista, Tolonen, T. Nuorten kulttuurit koulussa, Kohta b) Hoikkala, T. & Paju, P. Ihan tavallinen peruskoulu? Ysiluokan yhteisöllisyys, 2013

3 Kiilakoski, T, Tomperi, T., Vuorikoski, M. Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus, Ojala, H., Palmu, T., Saarinen, J. (toim). Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa, Paju, P. Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana, Tolonen, T. (toim.) Suomalainen koulu ja kulttuuri, Arvostelu: 0-5 Kampus: Joensuun ja Kuopion kampukset Lisätietoja: mari.kayhko(at)uef.fi TYTÖSTÄ NAISEKSI (YunetP4d) Female Socialization Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos Laajuus: 5 op (koodi ) Ajankohta: Kirjallisuus tentitään yhteiskuntatieteiden laitoksen yleisessä tentissä. Tentitään sosiologian yleisinä tenttipäivinä. Etätentin mahdollisuutta voi kysyä opettajalta. Vastuuhenkilö: Sosiologian yliopistonlehtori Mari Käyhkö Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelijalla on perustietämys tyttötutkimuksesta, sen peruskysymyksistä sekä tytöstä naiseksi kasvamisen tematiikasta. Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan sosiologisesta näkökulmasta tyttöjen naisiksi kasvamista ja kasvattamista, erilaisiin tyttöihin ja tyttöyksiin liittyviä normeja, ihanteita, kontrollia sekä tyttöjen suhdetta näihin. Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen Kirjallisuus: Tentitään kolme kirjaa seuraavista: Aaltonen S. & Honkatukia P. (toim.) Tulkintoja tytöistä, Aapola, S. Murrosikä ja sukupuoli: julkiset ja yksityiset ikämäärittelyt, Kosonen U. Koulumuistoja naiseksi kasvamisesta, 1998.

4 Laukkanen, M. Sähköinen seksuaalisuus tutkimus tyttöydestä nettikeskusteluissa, Männistö T. Haluathan tulla todelliseksi naiseksi?, Oinas, E. Making sense of the teenage body sociological perspectives on girls, changing bodies and knowledge, Ojanen, K. Tyttöjen toinen koti. Etnografinen tutkimus tyttökulttuurista ratsastustalleilla, Arvostelu: 0 5 Kampus: Joensuun ja Kuopion kampukset Lisätietoja: mari.kayhko(at)uef.fi NUORISOKASVATUS (Yunet P4e) Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus Laajuus: 5 op (koodi NTYOP4) Ajankohta ja suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen laitoksen yleisenä tenttipäivänä Tampereella tai kirjallinen essee. Kirjallisuusesseen kirjoittamisen ajankohta sovitaan opettajan kanssa. Vastuuhenkilö: Elna Hirvonen Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee nuorisokasvatuksen aseman tieteen kentässä sekä tietää erilaisia teoreettisia näkökulmia nuorten kasvuun, oppimiseen ja kasvattamiseen. Lisäksi opiskelija tunnistaa yhteiskunnan kehityksen ja muutoksen vaikutuksia nuorisokasvatuksen ehtoihin, haasteisiin ja sisältöihin. Sisältö: Perehtyminen osaamistavoitteet-kohdassa mainittuihin sisältöihin alan kirjallisuuden avulla. Kirjallisuus: 1. Nivala, Elina & Saastamoinen, Mikko (toim.) Nuorisokasvatuksen teoria perusteita ja puheenvuoroja. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Julkaisuja Kehily, Mary Jane (ed.) Understanding Youth. Perspectives, Identities & Practices. London: Sage.

5 sekä yksi seuraavista: 3. Helve, Helena & Bynner, John (ed.) Youth and Social Capital. London: Tufnell Press. 4. Walther, Andreas & du Bois-Reymond, Manuela & Biggart, Andy (eds.) Participation in Transition: Motivation of Young Adults in Europe for Learning and Working. Frankfurt am Main: Peter Lang. 5. Archer, Louise & Hollingworth, Sumi & Mendick, Heather Urban Youth and Schooling: The Experiences and Identities of Educationally 'at Risk' Young People. Berkshire, England: Open University Press. Huom! Kirjallisuus tentitään yhtenä kokonaisuutena, eikä yksittäisen teoksen tenttiminen tai uusiminen ole mahdollista. Arvostelu: 1 5 Lisätietoja: elna.hirvonen(at)uta.fi NUORUUS JA NUORET KIRJALLISUUDESSA (Yunet P4f) Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus Laajuus: 5 op (koodi NTYOA43) Ajankohta ja suoritustapa: Essee Vastuuhenkilö: Elna Hirvonen Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy analysoimaan nuorisokirjallisuuden merkitystä nuoren identiteetin rakennustyössä sekä nuoruuden yhteiskunnallisena ja kulttuurisena peilinä. Sisältö: Opintojaksolla analysoidaan nuoruutta ja nuoruuden identiteettityötä nuorisokirjallisuuden avulla. Kirja-analyyseissä paneudutaan myös nuorisokirjallisuuden merkitykseen nuoruuden yhteiskunnallisena ja kulttuurisena peilinä. Kirjallisuus: 1. Honkasalo, Laura Metsästä tuli syöjätär. Helsinki: WSOY. 2. Leino, Katariina Sirkusprinsessa. Helsinki: WSOY.

6 3. Jalonen, Riitta Hula-hula. Helsinki: Tammi. 4. Enoranta, Siiri Gisellen kuolema. Juva: Robustos. 5. Niemi, Mikael Populaarimusiikkia Vittulanjänkältä. Helsinki: Like. 6. Välipakka, Tuija Maailman vahvin tyttö. Helsinki: Gummerus. 7. Parkkinen, Jukka Viekas mies tuli taloon. Juva: WS Bookwell Oy. Valitaan kolme teosta oheisista kirjoista, joista tuotetaan kirja-analyysit erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Arvostelu: 1-5 Lisätietoja: elna.hirvonen(at)uta.fi NUORTEN POLIITTINEN KULTTUURI JA SUKUPOLVIPOLITIIKKA VERKKOKURSSI (YunetP4h) HY/Avoin yliopisto/verkko-opinnot HUOM: OPISKELIJAT MAKSAVAT ITSE AVOIMEN YLIOPISTON PERIMÄN MAKSUN. Laajuus: 5 op Ajankohta: Kevät 2014 (ajalla ). Moodle-oppimisympäristön materiaalit ja sivut avautuvat Vastuuhenkilö: Yliopisto-opettaja, VTL Kari Paakkunainen Sisältö: Muutama vuosi sitten järjestetyn kymmenen tutkijan sukupolviseminaarin taustatekstien ja äänitiedostojen kokonaisuus muodostaa perustan verkkokurssille. Johtavien nuorisotutkijoiden, ynnä mm. Hanna Wassin ja JP Roosin äänitiedostojen lisäksi kurssin materiaalit täydentyvät Ulrich Beckin, nuorisokulttuuristen verkkolähteiden ja Jarmo Rinteen ja Tapio Häyhtiön refleksiivisen ja verkkoosallistumisen muotoja koskevilla esseillä. Verkkokurssin aineistojen tavoitteena on nostaa esiin tutkimuksessa koeteltuja (historiallisia, empiirisiä, vertailtuja) tulkintoja nuorten poliittisesta kulttuurista ja sen fragmentoitumisesta, medioitumisesta ja moniarvoistumisesta sekä pohtia ajan henkeä ja digiosallistumista nuorten poliittisessa kulttuurissa. Kurssin punaisena lankana on kysymys poliittisen sukupolven monimielisestä käsitteestä, sen olemassaolosta ja sukupolvipolitiikan muodoista. Samalla valottuvat myöhäismodernin demokratian, globalisaation, monikulttuurisuuden ja kollektiivisen osallistumisen eroosiotekijät, digi-ilmiöt ja mahdollisuudet.

7 Opetus- ja suoritustavat: Nuorisotutkimuksen (5 op) verkkotentissä (kirjat käytettävissä omalla koneella vastatessa) suoritetaan: Semi Purhonen, Tommi Hoikkala & J. P. Roos (toim.): Kenen sukupolveen kuulut? Suurten ikäluokkien tarina. Gaudeamus TAI Semi Purhonen: Sukupolvien ongelma. Tutkielma sukupolven käsitteestä, sukupolvitietoisudesta ja suurista ikäluokista. Yliopistopaino Löytyy: JA Matti Virtanen: Fennomanian perilliset. Poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka. SKS. Karisto Tehtävien palautuspäivät: 30.3., 22.4., 6.5. Jokaisen tehtävän palauttamisen jälkeen alkaa viikon kestävä, tehtävään liittyvä verkkokeskustelu. Keskustelu ei edellytä onlineläsnäoloa tiettynä kellonaikana. Verkkotentit: ma klo 17-20, ke klo ja Uusintatentti ke klo Kirjat ovat käytettävissä vastaustilanteessa. Opetuskieli: Suomi Arviointi: Opintojakson arvosana muodostuu kirjatentin (50 %) ja tehtävien keskusteluineen (50%) keskiarvona. Tentti ja jokainen tehtävä opettajan kirjallisella palautteella ja kokonaisarviolla arvioidaan asteikolla 0-5. Keskustelujen tulee olla kirjojen tapaan hyväksytysti suoritettuja. Lisätietoja: kari.paakkunainen(at)helsinki.fi (tiedustelut); opintoneuvonta(at)avoin.helsinki.fi; Annica Backström, p. (09) TYTTÖTUTKIMUS-OPINTOJAKSO (YunetP4i) Helsingin yliopisto Laajuus: 5 op Vastuuhenkilö: Karoliina Ojanen Ajankohta: Kirjallisuusesseen kirjoittamisen ajankohta sovitaan opettajan kanssa Sisältö: Tavoitteena on tutustua nais ja nuorisotutkimuksen leikkauspisteeseen sijoittuvan monitieteisen tyttötutkimuksen keskeisiin kysymyksiin humanistisesta ja yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Opintojakso antaa perustiedot tyttötutkimuksesta ja avaa sen nykyisiä kysymyksenasetteluja.

8 Suoritustapa: Kirjallisuusessee Valitaan kolme teosta seuraavista Aapola et al. (2005) Young Femininity. Girlhood, Power and Social Change. Aaltonen, S. & Honkatukia P. (toim.) (2002) Tulkintoja tytöistä. Laukkanen, M. (2007) Sähköinen seksuaalisuus. Tutkimus tyttöydestä nettikeskusteluissa. Hey, V. (1997) The Company She Keeps. An Ethnography of Girls' Friendships. Honkasalo, V. (2011): Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä. Käyhkö, M. (2006) Siivoojaksi oppimassa. Etnografinen tutkimus työläistytöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa. Nayak, A. & Kehily, M. J. (2008) Gender, Youth and Culture. Young Masculinities and Young Femininities. Ojanen et al. (toim.) (2011) Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen. Suorituskieli: suorituksia otetaan vastaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Arviointiasteikko: 1-5 Lisätietoja: karoliina.ojanen(at)helsinki.fi KASVATUSSOSIOLOGIA: YHTEISKUNTA, KASVATUSINSTITUUTIOT JA SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS (YunetP4o) Oulun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto/avoin yliopisto Laajuus: 4 op (koodi ay410070p) Vastuuhenkilö: KT Veli-Matti Ulvinen Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää kasvatussosiologian yhteyksiä sosiologiaan ja kasvatustieteeseen. yhteiskuntatieteiden ja kasvatus- ja koulutussosiologian keskeisiä käsitteitä ja peruskysymyksiä.

9 Sisältö: suomalaista koulutusjärjestelmää ja koulutuspolitiikkaa osana yhteiskuntapolitiikkaa. yhteiskuntatieteiden keskeiset käsitteet kasvatus- ja koulutussosiologian peruskäsitteet ja peruskysymykset kasvatussosiologian yhteydet sosiologiaan ja kasvatustieteeseen sosialisaatio ja koulutuksen tehtävät kasvatussosiologian klassiset suuntaukset: strukturalistinen suuntaus, konfliktiteoreettinen ja kriittisen sosiologian suuntaus ja sosialisaatioteoreettinen ja interaktionistinen suuntaus suomalainen koulutusjärjestelmä: historia, nykyhetki ja tulevaisuusperspektiivit koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa kasvatus- ja koulutussosiologian käytännölliset ja teoreettiset kysymykset: mm. koulun käytännöt (interaktionistinen koululuokkatutkimus), piiloopetussuunnitelma sekä koulutuksen tasa- arvo, identiteetti, normaalius ja poikkeavuus Opetus ja suoritustavat: Luennot (18t), oppimistehtävä, kurssiesseet / luento- ja kirjallisuustentit; itsenäistä työskentelyä 89t. Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Optimassa (http://optima.oulu.fi/). Opetuksen aika ja paikka: Kurssiaika: Luennot: ma pe klo 17-21, Oulun yliopiston kampus, Sali L5 Luentojen online ACP-yhteys osoitteessa: Verkkotentit Optimassa: to , , klo Kirjallisuus: Aittola, T. (toim.) (2012) Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. [TAI Aittola, T. (toim.) (1999) Kasvatussosiologian teoreetikoita. Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen kriittiseen tarkasteluun.] Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000) Kasvatussosiologia. Arvostelu: hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.) Ilmoittautuminen

10 Pyri ilmoittautumaan ajoissa: vähintään 1-2 viikkoa ennen kurssin alkua, jotta käyttäjätunnukset opiskeluympäristöön ehditään saada ajoissa kuntoon! Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset on tehtävä ennen opetuksen alkamista. Maksettuja kurssimaksuja ei palauteta. Kurssikohtainen hinta: 10e/op. Ilmoittautumisohjeet: Lisätietoja ilmoittautumisesta ja opiskelusta kurssilla: Kasvatustiede 25 op (Oulu, lähiopinnot) FI/Opetustarjonta/StudyUnit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=2187cdca-b bbab-49cbc NUORTEN KASVUYMPÄRISTÖT (YunetP4r) Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Avoin yliopisto Laajuus: 5 op (koodi NUOP020) Vastuuhenkilö: Sari Paajanen Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: määritellä murrosiän käsitettä ja kuvailla, miten murrosikää ja nuoruutta tuotetaan sekä rakennetaan sosiaalisesti ja kulttuurisesti, eritellä perheen ja median roolia nuorten kasvuympäristöinä, tunnistaa nuorten erilaisia elämänpolkuja ja aikuistumisen prosesseja, tunnistaa nuorten kuluttamiseen liittyviä ilmiöitä, jäsentää nuorten arvomaailmaan liittyvien kysymysten merkityksen heidän arjessaan ja selittää yhteiskuntaluokkien vaikutusta nuorten tekemiin koulutusvalintoihin ja kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin. Opiskelutavat: 1) Oppimistehtävä 5 op TAI 2) Verkkotentti 5 op TAI

11 3) Oppimistehtävä 2 op + oppimistehtävä 3 op Kirjallisuus (3 teosta) valitaan suoritustavan ja tehtävänannon mukaan seuraavista: Aapola, S Murrosikä ja sukupuoli: julkiset ja yksityiset ikämäärittelyt. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. Aapola, S. & Ketokivi, K. (toim.) Polkuja ja poikkeamia: aikuisuutta etsimässä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 56. Helsinki: Gaudeamus. Autio, M. & Paju, P. (toim.) Kuluttava nuoruus. OPM. Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 32. Helsinki: Gaudeamus. Helve, H Arvot, muutos ja nuoret. Helsinki: Yliopistopaino. Pohjola, K. (toim.) Uusi Koulu oppiminen mediakulttuurin aikakaudella. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tolonen, T. (toim.) Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Tampere: Vastapaino. Opetuskieli: suomi; suorituksia otetaan vastaan suomeksi ja ruotsiksi. Arviointiasteikko: 0-5 Ajankohta: nonstop-ilmoittautuminen lv : (Nuorisotutkimuksen opintojaksot löytyvät kasvatustieteelliset aineet -otsikon alta) HUOM! Tarkista ensin opintojakson tiedot Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen www-sivuilta ja ilmoittautuessasi merkitse lomakkeelle laskutusosoite kohtaan, että olet YUNETin opiskelija. Lisätietoja: sari.paajanen(at)chydenius.fi NUORET JA KOULU (YunetP4s) Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Avoin yliopisto Laajuus: 5 op (koodi NUOP030) Vastuuhenkilö: Sari Paajanen

12 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: selittää modernisoitumisen myötä tapahtuvia muutoksia koulussa sekä koulun tilaa ja kulttuurisia jännitteitä kasvatussosiologisten käsitteiden avulla, tarkastella koulun merkitystä ja asemaa nykynuorten kasvuympäristönä ja nuorten sosiaalisissa suhteissa, eritellä koulun virallisia ja epävirallisia tavoitteita sekä arvioida toimintatapoja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tunnistaa niitä keinoja, joilla nuoret haastavat koulun tavoitteita, selittää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten koulusuhteen rakentumista peruskoulussa sekä elämänkulkua ja yhteiskuntaan kiinnittymistä peruskoulun jälkeen, tunnistaa rasismin ilmenemistä koulun arjessa sekä arvioida koulun rasismia ylläpitävien tai purkavien käytäntöjen tunnistamista ja tunnistaa kriittisen pedagogiikan mahdollisuuksia. Opiskelutavat: 1) Oppimistehtävä 5 op TAI 2) Verkkolukupiiri 5 op Kirjallisuus (3 teosta) valitaan suoritustavan ja tehtävänannon mukaan seuraavista: Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M. (toim.) Kenen kasvatus?: kriittinen pedagogiikka toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino. Kuronen, I Peruskoulusta elämänkouluun: ammatillisesta koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tarinoita peruskoulusuhteesta ja elämänkulusta peruskoulun jälkeen. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksia 26. Laine, K Koulukuvia: koulu nuorten kokemistilana. Jyväskylä: SoPhi. Mietola, R., Lahelma, E., Lappalainen, S. & Palmu, T. (toim.) Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: erontekoja ja yhdessä tekemistä. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 22. Souto, A-M Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten suhteista. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 110. Helsinki. Suoranta, J Radikaali kasvatus: kohti kasvatuksen poliittista sosiologiaa. Helsinki: Gaudeamus. Tolonen, T Nuorten kulttuurit koulussa: ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset. Helsinki: Gaudeamus. Arviointiasteikko: 0-5

13 Ajankohta: nonstop-ilmoittautuminen lv : (Nuorisotutkimuksen opintojaksot löytyvät kasvatustieteelliset aineet -otsikon alta) HUOM! Tarkista ensin opintojakson tiedot Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen www-sivuilta ja ilmoittautuessasi merkitse lomakkeelle laskutusosoite kohtaan, että olet YUNETin opiskelija. Lisätietoja: sari.paajanen(at)chydenius.fi NUORUUDEN HAASTEET MYÖHÄISMODERNISSA YHTEISKUNNASSA (YunetP4t) Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Avoin yliopisto Laajuus: 5 op (koodi NUOP040) Vastuuhenkilö: Sari Paajanen Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: jäsentää monipuolisesti nuorten myöhäismodernissa kohtaamia ongelmia ja haasteita erilaisten selitysmallien ja lähestymistapojen kautta, tunnistaa nuorten hyvinvointia edistäviä ja horjuttavia tekijöitä sekä heidän huolenaiheitaan, selittää ohipuhumista käsitteenä sekä jäsentää sitä mm. sukupolvien, työllisyyden, monikulttuuristen perheiden, kulutuksen ja koulutuksen sekä nuorten ja aikuisten poliittisen osallistumisen teemojen avulla, tunnistaa ja tarkastella nuorten kasvurauhan säilymiseen liittyviä asioita, tarkastella monikulttuurisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa nuorisotyössä ja selittää lastensuojeluprosessien historiallista muutosta sekä eritellä eri tahojen (mm. perhe, koulu, sosiaalityö) suhtautumista lasten rikoksiin. Opiskelutavat: 1) Oppimistehtävä 5 op TAI 2) Verkkolukupiiri 5 op

14 Kirjallisuus (3 teosta) valitaan suoritustavan ja tehtävänannon mukaan seuraavista: Anttila, A.-H., Kuussaari, K. & Puhakka, T. (toim.) Ohipuhuttu nuoruus? Nuorten elinolot -vuosikirja Nuorisotutkimusverkosto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL. Valtion Nuorisoasiain neuvottelukunta. Helsinki: Yliopistopaino. Autio, M., Eräranta, K. & Myllyniemi, S. (toim.) Polarisoituva nuoruus? Nuorten elinolot vuosikirja Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 84. Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 38. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes), julkaisuja 84. Helsinki: Hakapaino. Honkasalo, V Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 109. Helsinki. Jahnukainen, M., Kekoni, T. & Pösö, T. (toim.) Nuoruus ja koulukoti. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 43. Helsinki: Hakapaino. Määttä, K. (toim.) Helposti särkyvää: nuoren kasvun turvaaminen. Helsinki: Kirjapaja. Pekkarinen, E Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu - Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä? Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 102. Helsinki. Puuronen, A. & Välimaa, R. (toim.) Nuori ruumis. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 10. Helsinki: Gaudeamus. Arviointiasteikko: 0-5 Ajankohta: nonstop-ilmoittautuminen lv : (Nuorisotutkimuksen opintojaksot löytyvät kasvatustieteelliset aineet -otsikon alta) HUOM! Tarkista ensin opintojakson tiedot Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen www-sivuilta ja ilmoittautuessasi merkitse lomakkeelle laskutusosoite kohtaan, että olet YUNETin opiskelija. Lisätietoja: sari.paajanen(at)chydenius.fi

PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETP4a- t):

PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETP4a- t): PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETP4a- t): Valinnaisten opintojen tarjonta lukuvuonna 2014-15: PSYYKKINEN KEHITYS NUORUUSIÄSSÄ (YunetP4a) Psychological Development in Adolescence Itä- Suomen

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen sivuaineopinnot

Nuorisotutkimuksen sivuaineopinnot Nuorisotutkimuksen sivuaineopinnot 2014-2016 Nuorisotutkimuksen perusopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija tunnistaa erilaisia nuoruuden tulkintaperspektiivejä ja tietää nuoruuden olevan

Lisätiedot

Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus Limingan Kansanopisto-Taidekoulu 2015-2016

Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus Limingan Kansanopisto-Taidekoulu 2015-2016 Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus -Taidekoulu 2015-2016 MUUTOKSET MAHDOLLISIA! Opintotyyppi Perusopintoja Koulutusala Kasvatustieteellinen Oppiaine Kasvatustiede Vastaava yliopisto Oulun yliopisto

Lisätiedot

Opinto-opas: Aineopinnot,

Opinto-opas: Aineopinnot, Opinto-opas: Aineopinnot, 2013-2015 YUNET NUORISOTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (35 op) Valtakunnallisena yliopistoverkostona YUNET järjestää opetusta ja kokoaa yhteen jäsenyliopistojen opetustarjontaa. Aineopintojen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2017-2018 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP)

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Opintojen rakenne, opintojaksot ja vaihtoehtoiset suoritustavat 2014-2015 KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - tarkastella

Lisätiedot

Sisältö. Arviointi. Lisätiedot. Kasvatustieteiden perusopinnot, 25 op Osaamistavoitteet

Sisältö. Arviointi. Lisätiedot. Kasvatustieteiden perusopinnot, 25 op Osaamistavoitteet Kasvatustieteiden perusopinnot, 25 op Kasvatustieteiden perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tieteelliselle tiedonmuodostukselle rakentuva kuva kasvatuksesta, oppimisesta, ja koulutuksesta eri aikoina,

Lisätiedot

Opinto-opas: Perusopinnot,

Opinto-opas: Perusopinnot, Opinto-opas: Perusopinnot, 2013-15 YUNET NUORISOTUTKIMUKSEN PERUSOPINNOT (25 op) Valtakunnallisena yliopistoverkostona YUNET järjestää opetusta ja kokoaa yhteen jäsenyliopistojen opetustarjontaa. Perusopintojen

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Perusopintojen osaamistavoitteet

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Perusopintojen osaamistavoitteet KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Perusopintojen osaamistavoitteet Perusopinnot suoritettuaan opiskelija: - hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista

Lisätiedot

Politiikka ja viestintä, perusopinnot 25 op (PVK-100)

Politiikka ja viestintä, perusopinnot 25 op (PVK-100) Politiikka ja viestintä, perusopinnot 25 op (PVK-100) Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet Politiikan ja viestinnän perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää niin politiikan, organisaatioiden,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016 Helsingin yliopisto Avoin yliopisto Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016 Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede)

Lisätiedot

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Anna-Leena Huttunen SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Kasvatustieteiden yhteiset perusopinnot 2010 Yleistä perusopinnoista sivuaineopinto-oikeus vapaa opinnot suoritetaan kasvatustieteiden laitoksen kursseilla

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op)

410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op) 410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op) LUENTO- JA KIRJALLISUUS-OSIEN (A ja B) SUORITTAMINEN ESSEETEHTÄVINÄ Huomaa esseetehtävää tehdessäsi, että:

Lisätiedot

2. Sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteitä... 15

2. Sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteitä... 15 Sisällys Esipuhe... 10 1. Johdanto... 11 2. Sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteitä... 15 2.1 Sosiaaliset rakenteet... 15 2.2 Yhteisö... 17 2.3 Yhteiskunta... 22 2.4 Ryhmä... 24 2.5 Organisaatio...

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Sosiologia sivuaineena lv

Sosiologia sivuaineena lv Sosiologia sivuaineena lv. 2012-2013 Sosiologiaa voi vapaasti opiskella sivuaineena. Alla esitellään sivuaineopiskelijoiden perusopintojen sekä aineopintojen rakenne. Jos sosiologiaa sivuaineena opiskeleva

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Sosiologia sivuaineena lv

Sosiologia sivuaineena lv Sosiologia sivuaineena lv. 2013-2014 Sosiologian sivuainekokonaisuuksien rakenne 5514199 Sosiologian perusopinnot (sivuaine) 25 op JOENSUUN KAMPUKSELLA OPISKELEVAT Kaikille yhteiset opintojaksot 15 op:

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

Sisältö: Kurssi koostuu johdantoluennoista, analysoitavien elokuvien katselusta, harjoitustöiden tekemisestä sekä verkkokeskusteluista.

Sisältö: Kurssi koostuu johdantoluennoista, analysoitavien elokuvien katselusta, harjoitustöiden tekemisestä sekä verkkokeskusteluista. ELOKUVATUTKIMUS KEVÄÄN 2016 ALUSTAVA OPETUSOHJELMA 687516P Elokuva-analyysi (luennot + www-seminaari), 5 op Opettaja: Kimmo Laine Kurssilla tutustutaan elokuvan kerronnallisiin ja tyylillisiin peruspiirteisiin

Lisätiedot

Nuoruuden tutkimuksen menetelmät ja nuorisokuvat

Nuoruuden tutkimuksen menetelmät ja nuorisokuvat Nuoruuden tutkimuksen menetelmät ja nuorisokuvat Nuoriso- ja lapsuustutkimuksen tutkijaseminaari VTT Sanna Aaltonen Nuorisotutkimusverkosto Nuorisokuvat kuva, kuvaus, esitys, representaatio representation

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna 2013-2014 SEMINAARIEN AIKATAULU syksyllä käynnistyvät seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38

Lisätiedot

AINEOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETA4a-n):

AINEOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETA4a-n): AINEOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETA4a-n): Valinnaisisten opintojaksojen opetusohjelmatiedot 2013-14. HUOM: OPETUSOHJELMAA PÄIVITETÄÄN KESÄN 2014 AIKANA. Tarkista aina suoritusmahdollisuus kurssin

Lisätiedot

Sosiologia sivuaineena

Sosiologia sivuaineena Sosiologia sivuaineena 2011-2012 Sosiologian sivuainekokonaisuuksien rakenne 5514199 SOSIOLOGIAN PERUSOPINNOT (sivuaine) 25 OP Joko 5514101 Sosiologian peruskurssi 5 op (Joensuun kampuksella) Tai 5524101

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 27.2.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kieli- ja viestintäopinnot KKRUKK Ruotsin

Lisätiedot

AINEOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETA4a- n):

AINEOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETA4a- n): AINEOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETA4a- n): Valinnaisten opintojen tarjonta lukuvuonna 2014-15: LAPSUUDEN JA NUORUUDEN HISTORIA (YunetA4c) Turun yliopisto, kasvatustieteiden laitos Laajuus: 5

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2013-2014 GRADUINFO 23.4.2013 SEMINAARIEN AIKATAULU seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38 (16.9.

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Sosiologia sivuaineena, lukuvuodet 2014-2016

Sosiologia sivuaineena, lukuvuodet 2014-2016 Sosiologia sivuaineena, lukuvuodet 2014-2016 Sosiologiaa voi vapaasti opiskella sivuaineena. Yhteiskuntatieteet, Joensuu hakukohteessa tai Yhteiskuntatieteet, Kuopio / Sosiaalitieteet, Kuopio -hakukohteessa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA Tiedekunnan tentit maanantaisin klo

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA Tiedekunnan tentit maanantaisin klo KASVATUSTIEDE KTL_8618 Ka1 Johdatus kasvatustieteisiin KTL_3320 Ka4 Kasvatus- ja koulutussosiologia Sivuaineopiskelijat KTL_0014 Ka5 Perusopintojen lopputentti KTL_4022 Kc1 Kasvatuksen historia KTL_0005

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2015-2016 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa. HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos

Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa. HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos Kurssin nimi: Kehitys- ja oppimispsykologia 4 op Kurssi arvostellaan asteikolla

Lisätiedot

410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op)

410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op) 410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op) KT Veli-Matti Ulvinen - Osa III - Kasvatussosiologia osana kasvatustieteitä Kasvatustiede tieteiden välistä

Lisätiedot

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen AIKATAULUJA SYKSYLLÄ mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa vielä juuri

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA KASVATUSTIEDE KTL_8618 Ka1 Johdatus kasvatustieteisiin KTL_3320 Ka4 Kasvatus- ja koulutussosiologia Sivuaineopiskelijat KTL_0014 Ka5 Perusopintojen lopputentti KTL_4022 Kc1 Kasvatuksen historia KTL_0005

Lisätiedot

vanhenemisen tutkimukseen. johdantokurssi Antti Karisto syksy Johdantokurssin osaamistavoite:

vanhenemisen tutkimukseen. johdantokurssi Antti Karisto syksy Johdantokurssin osaamistavoite: Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi Antti Karisto syksy 2015 antti karisto Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi, syksy 2015 luennot tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 16 18 tiistain luennot:

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2016-2017 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VERKKOKURSSI (5 op)

SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VERKKOKURSSI (5 op) SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VERKKOKURSSI (5 op) Kurssilla tarkastellaan suomalaista yhteiskuntaa sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta ja perehdytään erityisesti koulutuksen ja työelämän tasaarvohaasteisiin.

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 26.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 18.9.2015 Luokanopettajat Muutos 28.9.2015 Muutos 17.11.2015 I OPINTOVUOSI (LO 2015) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 YLEISIÄ VALMIUKSIA

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 10.3.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 SYVENTÄVÄT OPINNOT Tutkimusmenetelmäopinnot

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2014-2015 GRADUINFO 16.4.2014

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2014-2015 GRADUINFO 16.4.2014 TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2014-2015 GRADUINFO 16.4.2014 MILLOIN GRADUSEMINAARIIN? Graduseminaari: tarkoitettu gradun työstämistä varten

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO / KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 35 op Ohjeet opintojaan jatkaville lv. 2016 2017 (voimassa 31.7.2017 saakka)

AVOIN YLIOPISTO / KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 35 op Ohjeet opintojaan jatkaville lv. 2016 2017 (voimassa 31.7.2017 saakka) AVOIN YLIOPISTO / KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 35 op Ohjeet opintojaan jatkaville lv. 2016 2017 (voimassa 31.7.2017 saakka) Opinnot aloitetaan ja niitä jatketaan aina voimassa olevan opetussuunnitelman

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun Kauppatieteiden opinnoista Suurin osa opinnoista mahdollista suorittaa joustavina verkkoopintoina, opintoihin jatkuva ilmoittautuminen Suoritustapoina esim. oppimispäiväkirja,

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus Kutsu Professuuriesitelmä 9.9.2014 Savonlinnan kampus Kutsu kuulemaan julkista esitelmää, jonka Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti kasvatuspsykologian professori Liisa Karlsson pitää syyskuun

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille 2.9.2014 1 Yliopiston lukuvuosi ja opetusperiodit 2014-2015 Yliopiston lukuvuosi 1.8. 31.7. Syyslukukausi I periodi: 1.9.-17.10. lukuvuoden avajaiset

Lisätiedot

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi Saamelainen kulttuuri 9.2.10 KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi 11. 1. 5.3. ja IV periodi 15. 3. 21.5.2010 PERUSOPINNOT 683394P Saamelaisten maailmankuvat ja taide 5op Luennot (20 t) ja luentopäiväkirja 2

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Se tarkastelee kasvun

Lisätiedot

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Opettaja: verkkopedagogiikan asiantuntija Taina Joutsenvirta Aika: keskiviikkoina klo 16 18 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2009 Paikka: Metsätalo U40, sali 27 Kurssin

Lisätiedot

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo 31.10.2008 Ääntä etsimässä Mikä ääni? Käytetty usein poliittisessa mielessä, nuorten ääni politiikassa, kirkossa, kulttuurien välisessä vuoropuhelussa.

Lisätiedot

Opetusyhteistyön tiivistäminen ja yhteinen verkko-opetus

Opetusyhteistyön tiivistäminen ja yhteinen verkko-opetus Opetusyhteistyön tiivistäminen ja yhteinen verkko-opetus Mari Suonio ja kumppanit 19.5.2017 Taustaa Toimiva, vakiintunut malli valtakunnallisille verkkokursseille olemassa Noin 3000 op ja 13-10 verkkokurssia

Lisätiedot

563351 Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat Kurssin tiedot ja ennakkotehtävän ohjeistus (2014)

563351 Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat Kurssin tiedot ja ennakkotehtävän ohjeistus (2014) 563351 Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat Kurssin tiedot ja ennakkotehtävän ohjeistus (2014) 1 KURSSIN TIEDOT Kurssin nimi: 563351, Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat (5 op) Kohderyhmä: Maantieteen pääaineopiskelijat,

Lisätiedot

ENE-C3001 Energiasysteemit

ENE-C3001 Energiasysteemit ENE-C3001 Energiasysteemit Tervetuloa kurssille! Kari Alanne Kurssin henkilökunta Vanhempi yliopistonlehtori Dosentti, TkT Kari Alanne Aalto-yliopisto, Energiatekniikan laitos kari.alanne@aalto.fi Puhelin

Lisätiedot

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman Saamelainen kulttuuri 1.3.2011 KEVÄÄN 2011 OHJELMA III periodi 10. 1. 4.3. ja IV periodi 14. 3. 20.5.2011 Viikolla 10 eli 7. 11.3.2011 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683377P Johdatus saamentutkimukseen

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIOLOGIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA OPS 217-22 OPS 214-217 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 3.6.2014 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

SE OLIS SIT JONKUN TOISEN ELÄMÄÄ NUORTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ

SE OLIS SIT JONKUN TOISEN ELÄMÄÄ NUORTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ SE OLIS SIT JONKUN TOISEN ELÄMÄÄ NUORTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ VTT Tarja Juvonen Yliopistonlehtori (ma.) Sosiaalityö Lapin Yliopisto Sposti: tarja.juvonen@ulapland.fi Miten nuorten

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15 17.45

Lisätiedot

Nuorten kulutus- ja työelämäntaidot: verkostoitumista ja sukupuolenmukaista valintaa?

Nuorten kulutus- ja työelämäntaidot: verkostoitumista ja sukupuolenmukaista valintaa? Nuorten kulutus- ja työelämäntaidot: verkostoitumista ja sukupuolenmukaista valintaa? SEGREGAATION LIEVENTÄMINEN KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA 21.1.2010 klo 9-11 Opetushallitus, luentosali 1067, Hakaniemenranta

Lisätiedot

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2015 2 lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 180615 (HOIT3107) TUTKIMUSSEMINAARI 1 4 op (opintojakso jatkuu keväällä 2016, 2 op)

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

UTOPIA MAAILMAA MUUTTAVISTA NUORISTA

UTOPIA MAAILMAA MUUTTAVISTA NUORISTA UTOPIA MAAILMAA MUUTTAVISTA NUORISTA SOSIOKULTTUURISEN INNOSTAMISEN MAHDOLLISUUDET GLOBALISOITUVASSA MAAILMASSA Nuorten Palvelu ry:n 40-vuotisjuhlaseminaari 7.11.2009 Kuopiossa Elina Nivala, YTT UTOPIA

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta Syyslukukauden 2012 opintotarjonta ELOKUVA JA TELEVISIO Elokuvan ja median historia 5 op MUOTOILU Taiteen ja kulttuurin historia 3 op MUSIIKKI Musiikin historia 5 op VIESTINTÄ Taidehistoria 5 op Viestintä

Lisätiedot

A YHTEISET OPINNOT. Sisältö OPETUSOHJELMA MAANTIETEET JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

A YHTEISET OPINNOT. Sisältö OPETUSOHJELMA MAANTIETEET JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 1 OPETUSOHJELMA MAANTIETEET JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 2014-2015 Sisältö A YHTEISET OPINNOT... 1 ALOITUSOPINNOT... 1 METODIOPINNOT... 1 MAANTIETEIDEN JA YMPÄRISTÖPOLITIIKAN PERUSOPINNOT (5116090)... 2 MAANTIETEEN

Lisätiedot

Opetusohjelma on julkaistu ennakkotietona. Tiedot voivat vielä muuttua!

Opetusohjelma on julkaistu ennakkotietona. Tiedot voivat vielä muuttua! INNOMARE, koulutuspalvelut Terveysala, Kotka HOITOTIEDE (aineopinnot /cl 30 op) KY Yhteiskuntatieteet -hoitotiede Opetusohjelma on julkaistu ennakkotietona. Tiedot voivat vielä muuttua! Toteuttaja: Kymenlaakson

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2016

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2016 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2016 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2016 vk 35-37 ma 29.8. ti 13.9. vk

Lisätiedot

Luennot, katselut ja keskustelut keskiviikkoisin klo ja torstaisin klo Kurssi alkaa torstaina 17.3.

Luennot, katselut ja keskustelut keskiviikkoisin klo ja torstaisin klo Kurssi alkaa torstaina 17.3. ELOKUVATUTKIMUS KEVÄÄN 2016 OPETUSOHJELMA 687515P Elokuvan historia / perus- tai aineopinnot (5 op) Opettaja: Kimmo Laine Sisältö ja työskentelymuodot: Kurssilla käsitellään modernia elokuvaa (1960-luvulta

Lisätiedot

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op)

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Harto Pönkä, Essi Vuopala Tavoitteet ja toteutus Osaamistavoitteet Kurssin jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa digitaalisen portfolion blogi ympäristöön,

Lisätiedot

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Haastava, haastavampi, arviointi Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Arviointi on osa oppimista, joten sitä ei pidä pitää irrallisena osana opettamisesta, oppimisesta, kehittämisestä ja

Lisätiedot

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon?

Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Mitä opittiin, kun suurten opiskelijamäärien opetus ja ohjaus sulautettiin verkkoon? Case Sosiaali/Terveyshallintotieteen aineopinnot 35 op Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate; suunnittelija TtM Ulla

Lisätiedot

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi

Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi 2017 OPINTOJAKSO Luokanopettajakoulutuksen erillisvalinta. Pedagogiset haasteet tutkimuksessa: kirjapakettikurssi (408014S) 4 op Kasvatustieteiden

Lisätiedot

MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen

MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen Välittämisen koodi RoadShow 10.3.2015 Seinäjoki Elina Stenvall, tutkija Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG)

Lisätiedot

Erityisopetus, osallisuus ja opiskelijan asema peruskoulun jälkeen

Erityisopetus, osallisuus ja opiskelijan asema peruskoulun jälkeen Erityisopetus, osallisuus ja opiskelijan asema peruskoulun jälkeen Anna-Maija Niemi, tutkijatohtori Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta Opetushallituksen koulutustilaisuus 7.4.2017 www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Kurssin tarkoituksesta ja tavoitteista Kurssilla avataan ja pohditaan keskeisimpiä oppimiseen liittyviä käsitteitä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

Miksi nuorisotyöntekijän ammattiosaamista tarvitaan koululla?

Miksi nuorisotyöntekijän ammattiosaamista tarvitaan koululla? Miksi nuorisotyöntekijän ammattiosaamista tarvitaan koululla? Maija Lanas 3.10.2017 Oulun yliopisto University of Oulu Nuorisotyöllä on paljon annettavaa kouluun. Mitä? Uusille toimijoille ei kuitenkaan

Lisätiedot

Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis

Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis Kuopion yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitoksen verkko-opetuksen kehitysprosessin kuvaus Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis Tampere 9.5.2007 Tiina Rissanen ja

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1

Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1 Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1 Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS 2012-2013 Opetusperiodit lukuvuonna 2012-13 ovat: Periodi 1 27.8.-24.10.2012 Periodi 2 29.10.-18.12.2012 Periodi 3 7.1.-1.3.2013 Periodi 4 11.3.-24.5.2013 Tasatunnein (8-10,

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot