PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETP4a-t):

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETP4a-t):"

Transkriptio

1 PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETP4a-t): Valinnaisisten opintojaksojen opetusohjelmatiedot HUOM: UUTTA OPETUSOHJELMAA PÄIVITETÄÄN KESÄN 2014 AIKANA. Tarkista aina suoritusmahdollisuus kurssin vastuuopettajalta. PSYYKKINEN KEHITYS NUORUUSIÄSSÄ (YunetP4a) Psychological Development in Adolescence Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos Laajuus: 3 op (koodi ) Ajankohta: Kirjallisuuden tenttiminen filosofisen tiedekunnan kasvatustieteellisen ja psykologian alan yleisenä kuulustelupäivänä. Etätentin mahdollisuutta voi kysyä opettajalta. Vastuuhenkilö: Maija Korhonen Osaamistavoitteet: Opiskelija on perehtynyt nuoruusiän keskeisiin psyykkisiin kehitysprosesseihin sekä nuoruusiän kriiseihin eri kehitysteorioiden näkökulmasta. Sisältö: Kurssin oppimateriaali perehdyttää opiskelijan nuoruusiän psyykkisen kehityksen tarkasteluun kehityskontekstuaalisesta näkökulmasta. Opiskelija muodostaa käsityksen nuoruusiän psyykkisistä kehitysprosesseista suhteessa yhteiskunnallisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Suoritustapa: Itsenäinen työskentely 79 h ja tentti 4 h Oppimateriaali: Teos Coleman, J.C. & Hendry, L.B The Nature of Adolescence ja yksi seuraavista: Erikson, E.H Identity: Youth and Crisis. Nurmi, J-E. (ed.) Adolescents, Cultures, and Conflicts: Growing up in Contemporary Europe. Muuss, R.E Theories of Adolescence.

2 Arvosteluperusteet: Teostentti 0-5 Lisätietoja: maija.korhonen(at)uef.fi SUOMALAINEN KOULU (YunetP4b) Finnish School Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos Laajuus: 5 op (koodi ) Ajankohta: Kirjallisuus tentitään yhteiskuntatieteiden laitoksen yleisessä tentissä. Etätentin mahdollisuutta voi kysyä opettajalta. (*Huom.) Vastuuhenkilö: Sosiologian yliopistonlehtori Mari Käyhkö Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee suomalaista koulua käsittelevän yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen lähtökohtia ja analyyseja. Sisältö: Opintojakso koostuu kirjallisuuskuulustelusta, jossa suoritetaan kaksi kirjaa kohdasta a) ja yksi kirja kohdasta b). *Huom. Kohdassa b) olevaa Tolosen teosta Suomalainen koulu ja kulttuuri voi tenttiä joulukuun 2013 yleiseen tenttiin saakka. Tammikuusta 2014 lähtien teosta ei voi tenttiä. Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen Kirjallisuus: Tentitään kaksi kirjaa kohdasta a) ja yksi kirja kohdasta b). Kohta a) Käyhkö, M. Siivoojaksi oppimassa, Lehtonen, J. Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa, Souto, A-M. Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista, Tolonen, T. Nuorten kulttuurit koulussa, Kohta b) Hoikkala, T. & Paju, P. Ihan tavallinen peruskoulu? Ysiluokan yhteisöllisyys, 2013

3 Kiilakoski, T, Tomperi, T., Vuorikoski, M. Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus, Ojala, H., Palmu, T., Saarinen, J. (toim). Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa, Paju, P. Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana, Tolonen, T. (toim.) Suomalainen koulu ja kulttuuri, Arvostelu: 0-5 Kampus: Joensuun ja Kuopion kampukset Lisätietoja: mari.kayhko(at)uef.fi TYTÖSTÄ NAISEKSI (YunetP4d) Female Socialization Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos Laajuus: 5 op (koodi ) Ajankohta: Kirjallisuus tentitään yhteiskuntatieteiden laitoksen yleisessä tentissä. Tentitään sosiologian yleisinä tenttipäivinä. Etätentin mahdollisuutta voi kysyä opettajalta. Vastuuhenkilö: Sosiologian yliopistonlehtori Mari Käyhkö Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelijalla on perustietämys tyttötutkimuksesta, sen peruskysymyksistä sekä tytöstä naiseksi kasvamisen tematiikasta. Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan sosiologisesta näkökulmasta tyttöjen naisiksi kasvamista ja kasvattamista, erilaisiin tyttöihin ja tyttöyksiin liittyviä normeja, ihanteita, kontrollia sekä tyttöjen suhdetta näihin. Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen Kirjallisuus: Tentitään kolme kirjaa seuraavista: Aaltonen S. & Honkatukia P. (toim.) Tulkintoja tytöistä, Aapola, S. Murrosikä ja sukupuoli: julkiset ja yksityiset ikämäärittelyt, Kosonen U. Koulumuistoja naiseksi kasvamisesta, 1998.

4 Laukkanen, M. Sähköinen seksuaalisuus tutkimus tyttöydestä nettikeskusteluissa, Männistö T. Haluathan tulla todelliseksi naiseksi?, Oinas, E. Making sense of the teenage body sociological perspectives on girls, changing bodies and knowledge, Ojanen, K. Tyttöjen toinen koti. Etnografinen tutkimus tyttökulttuurista ratsastustalleilla, Arvostelu: 0 5 Kampus: Joensuun ja Kuopion kampukset Lisätietoja: mari.kayhko(at)uef.fi NUORISOKASVATUS (Yunet P4e) Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus Laajuus: 5 op (koodi NTYOP4) Ajankohta ja suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen laitoksen yleisenä tenttipäivänä Tampereella tai kirjallinen essee. Kirjallisuusesseen kirjoittamisen ajankohta sovitaan opettajan kanssa. Vastuuhenkilö: Elna Hirvonen Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee nuorisokasvatuksen aseman tieteen kentässä sekä tietää erilaisia teoreettisia näkökulmia nuorten kasvuun, oppimiseen ja kasvattamiseen. Lisäksi opiskelija tunnistaa yhteiskunnan kehityksen ja muutoksen vaikutuksia nuorisokasvatuksen ehtoihin, haasteisiin ja sisältöihin. Sisältö: Perehtyminen osaamistavoitteet-kohdassa mainittuihin sisältöihin alan kirjallisuuden avulla. Kirjallisuus: 1. Nivala, Elina & Saastamoinen, Mikko (toim.) Nuorisokasvatuksen teoria perusteita ja puheenvuoroja. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Julkaisuja Kehily, Mary Jane (ed.) Understanding Youth. Perspectives, Identities & Practices. London: Sage.

5 sekä yksi seuraavista: 3. Helve, Helena & Bynner, John (ed.) Youth and Social Capital. London: Tufnell Press. 4. Walther, Andreas & du Bois-Reymond, Manuela & Biggart, Andy (eds.) Participation in Transition: Motivation of Young Adults in Europe for Learning and Working. Frankfurt am Main: Peter Lang. 5. Archer, Louise & Hollingworth, Sumi & Mendick, Heather Urban Youth and Schooling: The Experiences and Identities of Educationally 'at Risk' Young People. Berkshire, England: Open University Press. Huom! Kirjallisuus tentitään yhtenä kokonaisuutena, eikä yksittäisen teoksen tenttiminen tai uusiminen ole mahdollista. Arvostelu: 1 5 Lisätietoja: elna.hirvonen(at)uta.fi NUORUUS JA NUORET KIRJALLISUUDESSA (Yunet P4f) Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus Laajuus: 5 op (koodi NTYOA43) Ajankohta ja suoritustapa: Essee Vastuuhenkilö: Elna Hirvonen Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy analysoimaan nuorisokirjallisuuden merkitystä nuoren identiteetin rakennustyössä sekä nuoruuden yhteiskunnallisena ja kulttuurisena peilinä. Sisältö: Opintojaksolla analysoidaan nuoruutta ja nuoruuden identiteettityötä nuorisokirjallisuuden avulla. Kirja-analyyseissä paneudutaan myös nuorisokirjallisuuden merkitykseen nuoruuden yhteiskunnallisena ja kulttuurisena peilinä. Kirjallisuus: 1. Honkasalo, Laura Metsästä tuli syöjätär. Helsinki: WSOY. 2. Leino, Katariina Sirkusprinsessa. Helsinki: WSOY.

6 3. Jalonen, Riitta Hula-hula. Helsinki: Tammi. 4. Enoranta, Siiri Gisellen kuolema. Juva: Robustos. 5. Niemi, Mikael Populaarimusiikkia Vittulanjänkältä. Helsinki: Like. 6. Välipakka, Tuija Maailman vahvin tyttö. Helsinki: Gummerus. 7. Parkkinen, Jukka Viekas mies tuli taloon. Juva: WS Bookwell Oy. Valitaan kolme teosta oheisista kirjoista, joista tuotetaan kirja-analyysit erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Arvostelu: 1-5 Lisätietoja: elna.hirvonen(at)uta.fi NUORTEN POLIITTINEN KULTTUURI JA SUKUPOLVIPOLITIIKKA VERKKOKURSSI (YunetP4h) HY/Avoin yliopisto/verkko-opinnot HUOM: OPISKELIJAT MAKSAVAT ITSE AVOIMEN YLIOPISTON PERIMÄN MAKSUN. Laajuus: 5 op Ajankohta: Kevät 2014 (ajalla ). Moodle-oppimisympäristön materiaalit ja sivut avautuvat Vastuuhenkilö: Yliopisto-opettaja, VTL Kari Paakkunainen Sisältö: Muutama vuosi sitten järjestetyn kymmenen tutkijan sukupolviseminaarin taustatekstien ja äänitiedostojen kokonaisuus muodostaa perustan verkkokurssille. Johtavien nuorisotutkijoiden, ynnä mm. Hanna Wassin ja JP Roosin äänitiedostojen lisäksi kurssin materiaalit täydentyvät Ulrich Beckin, nuorisokulttuuristen verkkolähteiden ja Jarmo Rinteen ja Tapio Häyhtiön refleksiivisen ja verkkoosallistumisen muotoja koskevilla esseillä. Verkkokurssin aineistojen tavoitteena on nostaa esiin tutkimuksessa koeteltuja (historiallisia, empiirisiä, vertailtuja) tulkintoja nuorten poliittisesta kulttuurista ja sen fragmentoitumisesta, medioitumisesta ja moniarvoistumisesta sekä pohtia ajan henkeä ja digiosallistumista nuorten poliittisessa kulttuurissa. Kurssin punaisena lankana on kysymys poliittisen sukupolven monimielisestä käsitteestä, sen olemassaolosta ja sukupolvipolitiikan muodoista. Samalla valottuvat myöhäismodernin demokratian, globalisaation, monikulttuurisuuden ja kollektiivisen osallistumisen eroosiotekijät, digi-ilmiöt ja mahdollisuudet.

7 Opetus- ja suoritustavat: Nuorisotutkimuksen (5 op) verkkotentissä (kirjat käytettävissä omalla koneella vastatessa) suoritetaan: Semi Purhonen, Tommi Hoikkala & J. P. Roos (toim.): Kenen sukupolveen kuulut? Suurten ikäluokkien tarina. Gaudeamus TAI Semi Purhonen: Sukupolvien ongelma. Tutkielma sukupolven käsitteestä, sukupolvitietoisudesta ja suurista ikäluokista. Yliopistopaino Löytyy: JA Matti Virtanen: Fennomanian perilliset. Poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka. SKS. Karisto Tehtävien palautuspäivät: 30.3., 22.4., 6.5. Jokaisen tehtävän palauttamisen jälkeen alkaa viikon kestävä, tehtävään liittyvä verkkokeskustelu. Keskustelu ei edellytä onlineläsnäoloa tiettynä kellonaikana. Verkkotentit: ma klo 17-20, ke klo ja Uusintatentti ke klo Kirjat ovat käytettävissä vastaustilanteessa. Opetuskieli: Suomi Arviointi: Opintojakson arvosana muodostuu kirjatentin (50 %) ja tehtävien keskusteluineen (50%) keskiarvona. Tentti ja jokainen tehtävä opettajan kirjallisella palautteella ja kokonaisarviolla arvioidaan asteikolla 0-5. Keskustelujen tulee olla kirjojen tapaan hyväksytysti suoritettuja. Lisätietoja: kari.paakkunainen(at)helsinki.fi (tiedustelut); opintoneuvonta(at)avoin.helsinki.fi; Annica Backström, p. (09) TYTTÖTUTKIMUS-OPINTOJAKSO (YunetP4i) Helsingin yliopisto Laajuus: 5 op Vastuuhenkilö: Karoliina Ojanen Ajankohta: Kirjallisuusesseen kirjoittamisen ajankohta sovitaan opettajan kanssa Sisältö: Tavoitteena on tutustua nais ja nuorisotutkimuksen leikkauspisteeseen sijoittuvan monitieteisen tyttötutkimuksen keskeisiin kysymyksiin humanistisesta ja yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Opintojakso antaa perustiedot tyttötutkimuksesta ja avaa sen nykyisiä kysymyksenasetteluja.

8 Suoritustapa: Kirjallisuusessee Valitaan kolme teosta seuraavista Aapola et al. (2005) Young Femininity. Girlhood, Power and Social Change. Aaltonen, S. & Honkatukia P. (toim.) (2002) Tulkintoja tytöistä. Laukkanen, M. (2007) Sähköinen seksuaalisuus. Tutkimus tyttöydestä nettikeskusteluissa. Hey, V. (1997) The Company She Keeps. An Ethnography of Girls' Friendships. Honkasalo, V. (2011): Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä. Käyhkö, M. (2006) Siivoojaksi oppimassa. Etnografinen tutkimus työläistytöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa. Nayak, A. & Kehily, M. J. (2008) Gender, Youth and Culture. Young Masculinities and Young Femininities. Ojanen et al. (toim.) (2011) Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen. Suorituskieli: suorituksia otetaan vastaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Arviointiasteikko: 1-5 Lisätietoja: karoliina.ojanen(at)helsinki.fi KASVATUSSOSIOLOGIA: YHTEISKUNTA, KASVATUSINSTITUUTIOT JA SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS (YunetP4o) Oulun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto/avoin yliopisto Laajuus: 4 op (koodi ay410070p) Vastuuhenkilö: KT Veli-Matti Ulvinen Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää kasvatussosiologian yhteyksiä sosiologiaan ja kasvatustieteeseen. yhteiskuntatieteiden ja kasvatus- ja koulutussosiologian keskeisiä käsitteitä ja peruskysymyksiä.

9 Sisältö: suomalaista koulutusjärjestelmää ja koulutuspolitiikkaa osana yhteiskuntapolitiikkaa. yhteiskuntatieteiden keskeiset käsitteet kasvatus- ja koulutussosiologian peruskäsitteet ja peruskysymykset kasvatussosiologian yhteydet sosiologiaan ja kasvatustieteeseen sosialisaatio ja koulutuksen tehtävät kasvatussosiologian klassiset suuntaukset: strukturalistinen suuntaus, konfliktiteoreettinen ja kriittisen sosiologian suuntaus ja sosialisaatioteoreettinen ja interaktionistinen suuntaus suomalainen koulutusjärjestelmä: historia, nykyhetki ja tulevaisuusperspektiivit koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa kasvatus- ja koulutussosiologian käytännölliset ja teoreettiset kysymykset: mm. koulun käytännöt (interaktionistinen koululuokkatutkimus), piiloopetussuunnitelma sekä koulutuksen tasa- arvo, identiteetti, normaalius ja poikkeavuus Opetus ja suoritustavat: Luennot (18t), oppimistehtävä, kurssiesseet / luento- ja kirjallisuustentit; itsenäistä työskentelyä 89t. Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Optimassa (http://optima.oulu.fi/). Opetuksen aika ja paikka: Kurssiaika: Luennot: ma pe klo 17-21, Oulun yliopiston kampus, Sali L5 Luentojen online ACP-yhteys osoitteessa: Verkkotentit Optimassa: to , , klo Kirjallisuus: Aittola, T. (toim.) (2012) Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. [TAI Aittola, T. (toim.) (1999) Kasvatussosiologian teoreetikoita. Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen kriittiseen tarkasteluun.] Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000) Kasvatussosiologia. Arvostelu: hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.) Ilmoittautuminen

10 Pyri ilmoittautumaan ajoissa: vähintään 1-2 viikkoa ennen kurssin alkua, jotta käyttäjätunnukset opiskeluympäristöön ehditään saada ajoissa kuntoon! Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset on tehtävä ennen opetuksen alkamista. Maksettuja kurssimaksuja ei palauteta. Kurssikohtainen hinta: 10e/op. Ilmoittautumisohjeet: Lisätietoja ilmoittautumisesta ja opiskelusta kurssilla: Kasvatustiede 25 op (Oulu, lähiopinnot) FI/Opetustarjonta/StudyUnit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=2187cdca-b bbab-49cbc NUORTEN KASVUYMPÄRISTÖT (YunetP4r) Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Avoin yliopisto Laajuus: 5 op (koodi NUOP020) Vastuuhenkilö: Sari Paajanen Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: määritellä murrosiän käsitettä ja kuvailla, miten murrosikää ja nuoruutta tuotetaan sekä rakennetaan sosiaalisesti ja kulttuurisesti, eritellä perheen ja median roolia nuorten kasvuympäristöinä, tunnistaa nuorten erilaisia elämänpolkuja ja aikuistumisen prosesseja, tunnistaa nuorten kuluttamiseen liittyviä ilmiöitä, jäsentää nuorten arvomaailmaan liittyvien kysymysten merkityksen heidän arjessaan ja selittää yhteiskuntaluokkien vaikutusta nuorten tekemiin koulutusvalintoihin ja kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin. Opiskelutavat: 1) Oppimistehtävä 5 op TAI 2) Verkkotentti 5 op TAI

11 3) Oppimistehtävä 2 op + oppimistehtävä 3 op Kirjallisuus (3 teosta) valitaan suoritustavan ja tehtävänannon mukaan seuraavista: Aapola, S Murrosikä ja sukupuoli: julkiset ja yksityiset ikämäärittelyt. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. Aapola, S. & Ketokivi, K. (toim.) Polkuja ja poikkeamia: aikuisuutta etsimässä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 56. Helsinki: Gaudeamus. Autio, M. & Paju, P. (toim.) Kuluttava nuoruus. OPM. Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 32. Helsinki: Gaudeamus. Helve, H Arvot, muutos ja nuoret. Helsinki: Yliopistopaino. Pohjola, K. (toim.) Uusi Koulu oppiminen mediakulttuurin aikakaudella. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tolonen, T. (toim.) Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Tampere: Vastapaino. Opetuskieli: suomi; suorituksia otetaan vastaan suomeksi ja ruotsiksi. Arviointiasteikko: 0-5 Ajankohta: nonstop-ilmoittautuminen lv : (Nuorisotutkimuksen opintojaksot löytyvät kasvatustieteelliset aineet -otsikon alta) HUOM! Tarkista ensin opintojakson tiedot Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen www-sivuilta ja ilmoittautuessasi merkitse lomakkeelle laskutusosoite kohtaan, että olet YUNETin opiskelija. Lisätietoja: sari.paajanen(at)chydenius.fi NUORET JA KOULU (YunetP4s) Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Avoin yliopisto Laajuus: 5 op (koodi NUOP030) Vastuuhenkilö: Sari Paajanen

12 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: selittää modernisoitumisen myötä tapahtuvia muutoksia koulussa sekä koulun tilaa ja kulttuurisia jännitteitä kasvatussosiologisten käsitteiden avulla, tarkastella koulun merkitystä ja asemaa nykynuorten kasvuympäristönä ja nuorten sosiaalisissa suhteissa, eritellä koulun virallisia ja epävirallisia tavoitteita sekä arvioida toimintatapoja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tunnistaa niitä keinoja, joilla nuoret haastavat koulun tavoitteita, selittää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten koulusuhteen rakentumista peruskoulussa sekä elämänkulkua ja yhteiskuntaan kiinnittymistä peruskoulun jälkeen, tunnistaa rasismin ilmenemistä koulun arjessa sekä arvioida koulun rasismia ylläpitävien tai purkavien käytäntöjen tunnistamista ja tunnistaa kriittisen pedagogiikan mahdollisuuksia. Opiskelutavat: 1) Oppimistehtävä 5 op TAI 2) Verkkolukupiiri 5 op Kirjallisuus (3 teosta) valitaan suoritustavan ja tehtävänannon mukaan seuraavista: Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M. (toim.) Kenen kasvatus?: kriittinen pedagogiikka toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino. Kuronen, I Peruskoulusta elämänkouluun: ammatillisesta koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tarinoita peruskoulusuhteesta ja elämänkulusta peruskoulun jälkeen. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksia 26. Laine, K Koulukuvia: koulu nuorten kokemistilana. Jyväskylä: SoPhi. Mietola, R., Lahelma, E., Lappalainen, S. & Palmu, T. (toim.) Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: erontekoja ja yhdessä tekemistä. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 22. Souto, A-M Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten suhteista. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 110. Helsinki. Suoranta, J Radikaali kasvatus: kohti kasvatuksen poliittista sosiologiaa. Helsinki: Gaudeamus. Tolonen, T Nuorten kulttuurit koulussa: ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset. Helsinki: Gaudeamus. Arviointiasteikko: 0-5

13 Ajankohta: nonstop-ilmoittautuminen lv : (Nuorisotutkimuksen opintojaksot löytyvät kasvatustieteelliset aineet -otsikon alta) HUOM! Tarkista ensin opintojakson tiedot Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen www-sivuilta ja ilmoittautuessasi merkitse lomakkeelle laskutusosoite kohtaan, että olet YUNETin opiskelija. Lisätietoja: sari.paajanen(at)chydenius.fi NUORUUDEN HAASTEET MYÖHÄISMODERNISSA YHTEISKUNNASSA (YunetP4t) Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Avoin yliopisto Laajuus: 5 op (koodi NUOP040) Vastuuhenkilö: Sari Paajanen Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: jäsentää monipuolisesti nuorten myöhäismodernissa kohtaamia ongelmia ja haasteita erilaisten selitysmallien ja lähestymistapojen kautta, tunnistaa nuorten hyvinvointia edistäviä ja horjuttavia tekijöitä sekä heidän huolenaiheitaan, selittää ohipuhumista käsitteenä sekä jäsentää sitä mm. sukupolvien, työllisyyden, monikulttuuristen perheiden, kulutuksen ja koulutuksen sekä nuorten ja aikuisten poliittisen osallistumisen teemojen avulla, tunnistaa ja tarkastella nuorten kasvurauhan säilymiseen liittyviä asioita, tarkastella monikulttuurisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa nuorisotyössä ja selittää lastensuojeluprosessien historiallista muutosta sekä eritellä eri tahojen (mm. perhe, koulu, sosiaalityö) suhtautumista lasten rikoksiin. Opiskelutavat: 1) Oppimistehtävä 5 op TAI 2) Verkkolukupiiri 5 op

14 Kirjallisuus (3 teosta) valitaan suoritustavan ja tehtävänannon mukaan seuraavista: Anttila, A.-H., Kuussaari, K. & Puhakka, T. (toim.) Ohipuhuttu nuoruus? Nuorten elinolot -vuosikirja Nuorisotutkimusverkosto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL. Valtion Nuorisoasiain neuvottelukunta. Helsinki: Yliopistopaino. Autio, M., Eräranta, K. & Myllyniemi, S. (toim.) Polarisoituva nuoruus? Nuorten elinolot vuosikirja Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 84. Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 38. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes), julkaisuja 84. Helsinki: Hakapaino. Honkasalo, V Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 109. Helsinki. Jahnukainen, M., Kekoni, T. & Pösö, T. (toim.) Nuoruus ja koulukoti. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 43. Helsinki: Hakapaino. Määttä, K. (toim.) Helposti särkyvää: nuoren kasvun turvaaminen. Helsinki: Kirjapaja. Pekkarinen, E Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu - Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä? Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 102. Helsinki. Puuronen, A. & Välimaa, R. (toim.) Nuori ruumis. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 10. Helsinki: Gaudeamus. Arviointiasteikko: 0-5 Ajankohta: nonstop-ilmoittautuminen lv : (Nuorisotutkimuksen opintojaksot löytyvät kasvatustieteelliset aineet -otsikon alta) HUOM! Tarkista ensin opintojakson tiedot Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen www-sivuilta ja ilmoittautuessasi merkitse lomakkeelle laskutusosoite kohtaan, että olet YUNETin opiskelija. Lisätietoja: sari.paajanen(at)chydenius.fi

PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETP4a- t):

PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETP4a- t): PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETP4a- t): Valinnaisten opintojen tarjonta lukuvuonna 2014-15: PSYYKKINEN KEHITYS NUORUUSIÄSSÄ (YunetP4a) Psychological Development in Adolescence Itä- Suomen

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen sivuaineopinnot

Nuorisotutkimuksen sivuaineopinnot Nuorisotutkimuksen sivuaineopinnot 2014-2016 Nuorisotutkimuksen perusopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija tunnistaa erilaisia nuoruuden tulkintaperspektiivejä ja tietää nuoruuden olevan

Lisätiedot

Opinto-opas: Aineopinnot,

Opinto-opas: Aineopinnot, Opinto-opas: Aineopinnot, 2013-2015 YUNET NUORISOTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (35 op) Valtakunnallisena yliopistoverkostona YUNET järjestää opetusta ja kokoaa yhteen jäsenyliopistojen opetustarjontaa. Aineopintojen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Perusopintojen osaamistavoitteet

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Perusopintojen osaamistavoitteet KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Perusopintojen osaamistavoitteet Perusopinnot suoritettuaan opiskelija: - hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista

Lisätiedot

Opinto-opas: Perusopinnot,

Opinto-opas: Perusopinnot, Opinto-opas: Perusopinnot, 2013-15 YUNET NUORISOTUTKIMUKSEN PERUSOPINNOT (25 op) Valtakunnallisena yliopistoverkostona YUNET järjestää opetusta ja kokoaa yhteen jäsenyliopistojen opetustarjontaa. Perusopintojen

Lisätiedot

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Anna-Leena Huttunen SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Kasvatustieteiden yhteiset perusopinnot 2010 Yleistä perusopinnoista sivuaineopinto-oikeus vapaa opinnot suoritetaan kasvatustieteiden laitoksen kursseilla

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna 2013-2014 SEMINAARIEN AIKATAULU syksyllä käynnistyvät seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 27.2.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kieli- ja viestintäopinnot KKRUKK Ruotsin

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2013-2014 GRADUINFO 23.4.2013 SEMINAARIEN AIKATAULU seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38 (16.9.

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op)

410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op) 410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op) KT Veli-Matti Ulvinen - Osa III - Kasvatussosiologia osana kasvatustieteitä Kasvatustiede tieteiden välistä

Lisätiedot

Sosiologia sivuaineena lv

Sosiologia sivuaineena lv Sosiologia sivuaineena lv. 2013-2014 Sosiologian sivuainekokonaisuuksien rakenne 5514199 Sosiologian perusopinnot (sivuaine) 25 op JOENSUUN KAMPUKSELLA OPISKELEVAT Kaikille yhteiset opintojaksot 15 op:

Lisätiedot

Sosiologia sivuaineena lv

Sosiologia sivuaineena lv Sosiologia sivuaineena lv. 2012-2013 Sosiologiaa voi vapaasti opiskella sivuaineena. Alla esitellään sivuaineopiskelijoiden perusopintojen sekä aineopintojen rakenne. Jos sosiologiaa sivuaineena opiskeleva

Lisätiedot

Nuoruuden tutkimuksen menetelmät ja nuorisokuvat

Nuoruuden tutkimuksen menetelmät ja nuorisokuvat Nuoruuden tutkimuksen menetelmät ja nuorisokuvat Nuoriso- ja lapsuustutkimuksen tutkijaseminaari VTT Sanna Aaltonen Nuorisotutkimusverkosto Nuorisokuvat kuva, kuvaus, esitys, representaatio representation

Lisätiedot

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 10.3.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 SYVENTÄVÄT OPINNOT Tutkimusmenetelmäopinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2015-2016 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus Kutsu Professuuriesitelmä 9.9.2014 Savonlinnan kampus Kutsu kuulemaan julkista esitelmää, jonka Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti kasvatuspsykologian professori Liisa Karlsson pitää syyskuun

Lisätiedot

ENE-C3001 Energiasysteemit

ENE-C3001 Energiasysteemit ENE-C3001 Energiasysteemit Tervetuloa kurssille! Kari Alanne Kurssin henkilökunta Vanhempi yliopistonlehtori Dosentti, TkT Kari Alanne Aalto-yliopisto, Energiatekniikan laitos kari.alanne@aalto.fi Puhelin

Lisätiedot

vanhenemisen tutkimukseen. johdantokurssi Antti Karisto syksy Johdantokurssin osaamistavoite:

vanhenemisen tutkimukseen. johdantokurssi Antti Karisto syksy Johdantokurssin osaamistavoite: Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi Antti Karisto syksy 2015 antti karisto Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi, syksy 2015 luennot tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 16 18 tiistain luennot:

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

AINEOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETA4a- n):

AINEOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETA4a- n): AINEOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETA4a- n): Valinnaisten opintojen tarjonta lukuvuonna 2014-15: LAPSUUDEN JA NUORUUDEN HISTORIA (YunetA4c) Turun yliopisto, kasvatustieteiden laitos Laajuus: 5

Lisätiedot

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi

Saamelainen kulttuuri KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi ja IV periodi Saamelainen kulttuuri 9.2.10 KEVÄÄN 2010 OHJELMA III periodi 11. 1. 5.3. ja IV periodi 15. 3. 21.5.2010 PERUSOPINNOT 683394P Saamelaisten maailmankuvat ja taide 5op Luennot (20 t) ja luentopäiväkirja 2

Lisätiedot

Sosiologia sivuaineena, lukuvuodet 2014-2016

Sosiologia sivuaineena, lukuvuodet 2014-2016 Sosiologia sivuaineena, lukuvuodet 2014-2016 Sosiologiaa voi vapaasti opiskella sivuaineena. Yhteiskuntatieteet, Joensuu hakukohteessa tai Yhteiskuntatieteet, Kuopio / Sosiaalitieteet, Kuopio -hakukohteessa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2016-2017 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo 31.10.2008 Ääntä etsimässä Mikä ääni? Käytetty usein poliittisessa mielessä, nuorten ääni politiikassa, kirkossa, kulttuurien välisessä vuoropuhelussa.

Lisätiedot

AINEOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETA4a-n):

AINEOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETA4a-n): AINEOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETA4a-n): Valinnaisisten opintojaksojen opetusohjelmatiedot 2013-14. HUOM: OPETUSOHJELMAA PÄIVITETÄÄN KESÄN 2014 AIKANA. Tarkista aina suoritusmahdollisuus kurssin

Lisätiedot

Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa. HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos

Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa. HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos Kurssin nimi: Kehitys- ja oppimispsykologia 4 op Kurssi arvostellaan asteikolla

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO / KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 35 op Ohjeet opintojaan jatkaville lv. 2016 2017 (voimassa 31.7.2017 saakka)

AVOIN YLIOPISTO / KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 35 op Ohjeet opintojaan jatkaville lv. 2016 2017 (voimassa 31.7.2017 saakka) AVOIN YLIOPISTO / KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 35 op Ohjeet opintojaan jatkaville lv. 2016 2017 (voimassa 31.7.2017 saakka) Opinnot aloitetaan ja niitä jatketaan aina voimassa olevan opetussuunnitelman

Lisätiedot

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009

Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Sulautuva yliopisto opetus, syksy 2009 Opettaja: verkkopedagogiikan asiantuntija Taina Joutsenvirta Aika: keskiviikkoina klo 16 18 4.11., 18.11., 2.12., 16.12.2009 Paikka: Metsätalo U40, sali 27 Kurssin

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Haastava, haastavampi, arviointi Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Arviointi on osa oppimista, joten sitä ei pidä pitää irrallisena osana opettamisesta, oppimisesta, kehittämisestä ja

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 3.6.2014 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

563351 Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat Kurssin tiedot ja ennakkotehtävän ohjeistus (2014)

563351 Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat Kurssin tiedot ja ennakkotehtävän ohjeistus (2014) 563351 Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat Kurssin tiedot ja ennakkotehtävän ohjeistus (2014) 1 KURSSIN TIEDOT Kurssin nimi: 563351, Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat (5 op) Kohderyhmä: Maantieteen pääaineopiskelijat,

Lisätiedot

Ilmoittautuminen alkaa Korpissa ma klo

Ilmoittautuminen alkaa Korpissa ma klo ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT LUKUJÄRJESTYS 2016-2017 Opintojaksojen tarkat aika- ja paikkatiedot löydät Korpista, jonne myös mahdolliset muutokset päivitetään. Opintojaksoille

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op)

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Harto Pönkä, Essi Vuopala Tavoitteet ja toteutus Osaamistavoitteet Kurssin jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa digitaalisen portfolion blogi ympäristöön,

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2016

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2016 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2016 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2016 vk 35-37 ma 29.8. ti 13.9. vk

Lisätiedot

SE OLIS SIT JONKUN TOISEN ELÄMÄÄ NUORTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ

SE OLIS SIT JONKUN TOISEN ELÄMÄÄ NUORTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ SE OLIS SIT JONKUN TOISEN ELÄMÄÄ NUORTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ VTT Tarja Juvonen Yliopistonlehtori (ma.) Sosiaalityö Lapin Yliopisto Sposti: tarja.juvonen@ulapland.fi Miten nuorten

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

Luennot, katselut ja keskustelut keskiviikkoisin klo ja torstaisin klo Kurssi alkaa torstaina 17.3.

Luennot, katselut ja keskustelut keskiviikkoisin klo ja torstaisin klo Kurssi alkaa torstaina 17.3. ELOKUVATUTKIMUS KEVÄÄN 2016 OPETUSOHJELMA 687515P Elokuvan historia / perus- tai aineopinnot (5 op) Opettaja: Kimmo Laine Sisältö ja työskentelymuodot: Kurssilla käsitellään modernia elokuvaa (1960-luvulta

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

YYHT1103 Tiedon hallinta informaatioteknologisessa yhteiskunnassa, 5 op

YYHT1103 Tiedon hallinta informaatioteknologisessa yhteiskunnassa, 5 op YYHT1103 Tiedon hallinta informaatioteknologisessa yhteiskunnassa, 5 op Arto Kauppi, Arja Kilpeläinen, Jukka Sankala, Antti Syväjärvi Tavoitteet Tiedon rakenteellisen yhteiskunnallisen merkityksen, tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOKONAISTULOS: / 45 pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOKONAISTULOS: / 45 pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 4.6.2015 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo

SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä. Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo SOSNET: Muutosjohtaminen sosiaalityössä Sanna Lähteinen Arja Kilpeläinen Tea Teppo Muutosjohtamisen ensimmäinen kurssi (2010) Tekijänä ja opettajana professori Marjaana Seppänen Lapin yliopistosta Osa

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä

KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä enorssi: Ohjaussymposium Tampere 23.4.2009 Prof. Päivi Atjonen Joensuun yliopisto Lähtökohdiksi 1 Ohjaajan työn n muutokset Lisääntyneet

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian laitos TieVie-koulutuksen seminaari 16.1.2003 Jyväskylä Lähtökohtia Johdatus historiatieteeseen - historian perusopintojen

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä

Kulttuurienvälinen viestintä Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin. Suomi kansainvälistyy paitsi EU:n

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007 Reflektiivinen ammattikäytäntö Arjen työn vaatimukset Työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät vastaavat arjen työssään työelämän asettamiin vaatimuksiin. Tästä nousee tarkasteltavaksi: yhteisöjen ja yksilöiden

Lisätiedot

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA

Lohjan Yhteislyseon lukio TERVETULOA Lohjan Yhteislyseon lukio 16-ryhmien vanhempainilta 24.1.2017 TERVETULOA OHJELMA klo 17.30 klo 18.00 kahvitarjoilu ruokasalissa JUHLASALISSA ajankohtaista lukiosta, rehtori Panu Ruoste rasismi ja vihapuheet

Lisätiedot

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op)

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) ALUE1007 Aluetieteen perusteet 5 op HALL1010 Julkinen johtaminen 5 op JOIK1012 Oikeus yhteiskunnassa 5 op SOTE1006 Hyvinvointipalvelujen hallinto 5 op FIHA1001 Julkisen

Lisätiedot

Jaana Saarinen RAPORTTI Muistion liite 1 Jyväskylän yliopisto

Jaana Saarinen RAPORTTI Muistion liite 1 Jyväskylän yliopisto Jaana Saarinen RAPORTTI Muistion liite 1 Jyväskylän yliopisto 30.11.2005 Vuosina 1994 2004 julkaistujen kasvatustieteellisen alan väitöskirjojen analyysia Kasvatustieteellisen alan tutkimuksesta voidaan

Lisätiedot

Student Life. Jyväskylän yliopiston

Student Life. Jyväskylän yliopiston Jyväskylän yliopiston Student Life tavoitteena on luoda optimaaliset edellytykset akateemiselle opiskelulle ja siinä tapahtuvalle oppimiselle sekä tukea myös muilla tavoin opiskelijoiden kehittymistä ja

Lisätiedot

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena

Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Itä-Suomen yliopisto opiskelijan yliopisto Opinto- ja opetuspalvelut (OPI) opintojen tukena Johdatus akateemisiin opintoihin 3.9.2012 Kuopion kampus Opinto- ja opetusjohtaja Tuula Heide Opiskelijapalvelun

Lisätiedot

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin

Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Luennon teemat Oppiminen verkossa - teoriasta toimiviin käytäntöihin Hanna Salovaara, tutkija Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Oulun Yliopisto Pedagogiset mallit ja skriptaus

Lisätiedot

KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ LANGATTOMALLA KAMPUKSELLA VERKKO-OPETUKSESSA JA -OPISKELUSSA

KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ LANGATTOMALLA KAMPUKSELLA VERKKO-OPETUKSESSA JA -OPISKELUSSA KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ LANGATTOMALLA KAMPUKSELLA VERKKO-OPETUKSESSA JA -OPISKELUSSA MobIT-tutkijaryhmä Miika Lehtonen, Hanna Mattila Heli Ruokamo, Hannakaisa Isomäki 14.10.2004 Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin Lapsuudentutkimuksen päivät 02.06.2008 Turku Terhi-Anna Wilska Miksi lasten ja lapsuuden tutkimus tärkeää juuri nyt? Havaitut ongelmat lasten fyysisessä

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

VALTIO-OPPI 2015-2017

VALTIO-OPPI 2015-2017 VALTIO-OPPI 2015-2017 1 HUOM! Tutkintovaatimukset 2015-2017 otetaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Kesätentissä 8.8.2015 ovat vielä voimassa 2012-2015 vaatimukset. Vanhojen vaatimusten mukaisia esseitä voi

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin kokous 25.2.2015 Kari Nyyssölä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumi (KTF) on Opetushallituksen

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2. Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto

Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2. Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2 Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto Lähtökohta esitykselle: Opetusjakson tutkimusperustaisuus on selkeä ja

Lisätiedot

Stressaantunut aikuisopiskelija vai tyytyväinen tavoitteiden saavuttaja? Itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa

Stressaantunut aikuisopiskelija vai tyytyväinen tavoitteiden saavuttaja? Itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa Stressaantunut aikuisopiskelija vai tyytyväinen tavoitteiden saavuttaja? Itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 14.11.2012 Pedagoginen yliopistonlehtori Saara Repo Helsingin

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

Yleisopinnot (28 op) Johdatus liiketoimintaosaamiseen Introduction to Business

Yleisopinnot (28 op) Johdatus liiketoimintaosaamiseen Introduction to Business Yleisopinnot (28 op) Yleisopinnot 28 op: Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Tietokone työvälineenä 3 op Tilastotieteen johdantokurssi 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Harjoittelu 5 op Johdatus liiketoimintaosaamiseen

Lisätiedot

Moniammatillisuus koulutuksessa onko dialogisuus ja moniammatillisuuden oppiminen projektien arjessa mahdollista?

Moniammatillisuus koulutuksessa onko dialogisuus ja moniammatillisuuden oppiminen projektien arjessa mahdollista? Moniammatillisuus koulutuksessa onko dialogisuus ja moniammatillisuuden oppiminen projektien arjessa mahdollista? Minna Haapasalo 27.9.2012 Voimaa taiteesta -seminaari Havainto Moniammatillista työskentelyä

Lisätiedot

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot. Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteet, välivuosi ja avoimen yliopiston opinnot Anita Soppi Anna Slunga Jyväskylän yliopisto Alkutehtävä Valitse kortti, joka kuvastaa fiiliksiäsi/mietteitäsi/suhtautumistasi elämään lukion jälkeen

Lisätiedot

, Sukupuoli yhteiskunta- ja politiikan teorioissa, 5 op Tunniste Opetuskielet suomi Nimi

, Sukupuoli yhteiskunta- ja politiikan teorioissa, 5 op Tunniste Opetuskielet suomi Nimi 7999005, Sukupuoli yhteiskunta- ja politiikan teorioissa, 5 op Tunniste 7999005 Opetuskielet suomi Nimi Sukupuoli yhteiskunta- ja politiikan teorioissa Lyhenne Sukupuoli yhtei Laajuus Vastuuyksikkö Valtiotieteellinen

Lisätiedot

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti)

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti) Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko 1.8.2014 (14..2014) 2011-2014 (voimassa op 2014-2017 (voimassa op Huom. 31.7.2014 asti) 1.8.2014 alkaen) Perusopinnot (73018) 2 Perusopinnot 2 Mikäli kokonaisuuden

Lisätiedot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot

Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot Lyhenteet P = pakollinen (obligatorisk) VV = vapaasti valittava (fritt valbar) Kieli-, viestintä- ja metodiopinnot pääaineittain Kandidaattiopinnot Pääaine englanti,

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

I OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016

I OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 22.1.2016 Luokanopettajat Muutos 22.2.2016 Muutos 10.3.2016 Muutos 1.4.2016 Muutos 11.5.2016 I OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 YLEISET OPISKELUVALMIUDET

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

VESIELÄIMISTÖN TUNTEMUS JA EKOLOGIA (751307A)

VESIELÄIMISTÖN TUNTEMUS JA EKOLOGIA (751307A) VESIELÄIMISTÖN TUNTEMUS JA EKOLOGIA (751307A) 4.5.2016, klo 11.15-12, Sali SÄ124: INFO 31.5.2016, klo 8.15-12, Sali SÄ124 : LUENNOT 9.-15.6.2016, Oulangan tutkimusasema: KURSSI 755321A Vesieläimistön tuntemus

Lisätiedot