PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETP4a-t):

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETP4a-t):"

Transkriptio

1 PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETP4a-t): Valinnaisisten opintojaksojen opetusohjelmatiedot HUOM: UUTTA OPETUSOHJELMAA PÄIVITETÄÄN KESÄN 2014 AIKANA. Tarkista aina suoritusmahdollisuus kurssin vastuuopettajalta. PSYYKKINEN KEHITYS NUORUUSIÄSSÄ (YunetP4a) Psychological Development in Adolescence Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos Laajuus: 3 op (koodi ) Ajankohta: Kirjallisuuden tenttiminen filosofisen tiedekunnan kasvatustieteellisen ja psykologian alan yleisenä kuulustelupäivänä. Etätentin mahdollisuutta voi kysyä opettajalta. Vastuuhenkilö: Maija Korhonen Osaamistavoitteet: Opiskelija on perehtynyt nuoruusiän keskeisiin psyykkisiin kehitysprosesseihin sekä nuoruusiän kriiseihin eri kehitysteorioiden näkökulmasta. Sisältö: Kurssin oppimateriaali perehdyttää opiskelijan nuoruusiän psyykkisen kehityksen tarkasteluun kehityskontekstuaalisesta näkökulmasta. Opiskelija muodostaa käsityksen nuoruusiän psyykkisistä kehitysprosesseista suhteessa yhteiskunnallisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Suoritustapa: Itsenäinen työskentely 79 h ja tentti 4 h Oppimateriaali: Teos Coleman, J.C. & Hendry, L.B The Nature of Adolescence ja yksi seuraavista: Erikson, E.H Identity: Youth and Crisis. Nurmi, J-E. (ed.) Adolescents, Cultures, and Conflicts: Growing up in Contemporary Europe. Muuss, R.E Theories of Adolescence.

2 Arvosteluperusteet: Teostentti 0-5 Lisätietoja: maija.korhonen(at)uef.fi SUOMALAINEN KOULU (YunetP4b) Finnish School Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos Laajuus: 5 op (koodi ) Ajankohta: Kirjallisuus tentitään yhteiskuntatieteiden laitoksen yleisessä tentissä. Etätentin mahdollisuutta voi kysyä opettajalta. (*Huom.) Vastuuhenkilö: Sosiologian yliopistonlehtori Mari Käyhkö Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee suomalaista koulua käsittelevän yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen lähtökohtia ja analyyseja. Sisältö: Opintojakso koostuu kirjallisuuskuulustelusta, jossa suoritetaan kaksi kirjaa kohdasta a) ja yksi kirja kohdasta b). *Huom. Kohdassa b) olevaa Tolosen teosta Suomalainen koulu ja kulttuuri voi tenttiä joulukuun 2013 yleiseen tenttiin saakka. Tammikuusta 2014 lähtien teosta ei voi tenttiä. Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen Kirjallisuus: Tentitään kaksi kirjaa kohdasta a) ja yksi kirja kohdasta b). Kohta a) Käyhkö, M. Siivoojaksi oppimassa, Lehtonen, J. Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa, Souto, A-M. Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista, Tolonen, T. Nuorten kulttuurit koulussa, Kohta b) Hoikkala, T. & Paju, P. Ihan tavallinen peruskoulu? Ysiluokan yhteisöllisyys, 2013

3 Kiilakoski, T, Tomperi, T., Vuorikoski, M. Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus, Ojala, H., Palmu, T., Saarinen, J. (toim). Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa, Paju, P. Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana, Tolonen, T. (toim.) Suomalainen koulu ja kulttuuri, Arvostelu: 0-5 Kampus: Joensuun ja Kuopion kampukset Lisätietoja: mari.kayhko(at)uef.fi TYTÖSTÄ NAISEKSI (YunetP4d) Female Socialization Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos Laajuus: 5 op (koodi ) Ajankohta: Kirjallisuus tentitään yhteiskuntatieteiden laitoksen yleisessä tentissä. Tentitään sosiologian yleisinä tenttipäivinä. Etätentin mahdollisuutta voi kysyä opettajalta. Vastuuhenkilö: Sosiologian yliopistonlehtori Mari Käyhkö Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelijalla on perustietämys tyttötutkimuksesta, sen peruskysymyksistä sekä tytöstä naiseksi kasvamisen tematiikasta. Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan sosiologisesta näkökulmasta tyttöjen naisiksi kasvamista ja kasvattamista, erilaisiin tyttöihin ja tyttöyksiin liittyviä normeja, ihanteita, kontrollia sekä tyttöjen suhdetta näihin. Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen Kirjallisuus: Tentitään kolme kirjaa seuraavista: Aaltonen S. & Honkatukia P. (toim.) Tulkintoja tytöistä, Aapola, S. Murrosikä ja sukupuoli: julkiset ja yksityiset ikämäärittelyt, Kosonen U. Koulumuistoja naiseksi kasvamisesta, 1998.

4 Laukkanen, M. Sähköinen seksuaalisuus tutkimus tyttöydestä nettikeskusteluissa, Männistö T. Haluathan tulla todelliseksi naiseksi?, Oinas, E. Making sense of the teenage body sociological perspectives on girls, changing bodies and knowledge, Ojanen, K. Tyttöjen toinen koti. Etnografinen tutkimus tyttökulttuurista ratsastustalleilla, Arvostelu: 0 5 Kampus: Joensuun ja Kuopion kampukset Lisätietoja: mari.kayhko(at)uef.fi NUORISOKASVATUS (Yunet P4e) Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus Laajuus: 5 op (koodi NTYOP4) Ajankohta ja suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen laitoksen yleisenä tenttipäivänä Tampereella tai kirjallinen essee. Kirjallisuusesseen kirjoittamisen ajankohta sovitaan opettajan kanssa. Vastuuhenkilö: Elna Hirvonen Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee nuorisokasvatuksen aseman tieteen kentässä sekä tietää erilaisia teoreettisia näkökulmia nuorten kasvuun, oppimiseen ja kasvattamiseen. Lisäksi opiskelija tunnistaa yhteiskunnan kehityksen ja muutoksen vaikutuksia nuorisokasvatuksen ehtoihin, haasteisiin ja sisältöihin. Sisältö: Perehtyminen osaamistavoitteet-kohdassa mainittuihin sisältöihin alan kirjallisuuden avulla. Kirjallisuus: 1. Nivala, Elina & Saastamoinen, Mikko (toim.) Nuorisokasvatuksen teoria perusteita ja puheenvuoroja. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Julkaisuja Kehily, Mary Jane (ed.) Understanding Youth. Perspectives, Identities & Practices. London: Sage.

5 sekä yksi seuraavista: 3. Helve, Helena & Bynner, John (ed.) Youth and Social Capital. London: Tufnell Press. 4. Walther, Andreas & du Bois-Reymond, Manuela & Biggart, Andy (eds.) Participation in Transition: Motivation of Young Adults in Europe for Learning and Working. Frankfurt am Main: Peter Lang. 5. Archer, Louise & Hollingworth, Sumi & Mendick, Heather Urban Youth and Schooling: The Experiences and Identities of Educationally 'at Risk' Young People. Berkshire, England: Open University Press. Huom! Kirjallisuus tentitään yhtenä kokonaisuutena, eikä yksittäisen teoksen tenttiminen tai uusiminen ole mahdollista. Arvostelu: 1 5 Lisätietoja: elna.hirvonen(at)uta.fi NUORUUS JA NUORET KIRJALLISUUDESSA (Yunet P4f) Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus Laajuus: 5 op (koodi NTYOA43) Ajankohta ja suoritustapa: Essee Vastuuhenkilö: Elna Hirvonen Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy analysoimaan nuorisokirjallisuuden merkitystä nuoren identiteetin rakennustyössä sekä nuoruuden yhteiskunnallisena ja kulttuurisena peilinä. Sisältö: Opintojaksolla analysoidaan nuoruutta ja nuoruuden identiteettityötä nuorisokirjallisuuden avulla. Kirja-analyyseissä paneudutaan myös nuorisokirjallisuuden merkitykseen nuoruuden yhteiskunnallisena ja kulttuurisena peilinä. Kirjallisuus: 1. Honkasalo, Laura Metsästä tuli syöjätär. Helsinki: WSOY. 2. Leino, Katariina Sirkusprinsessa. Helsinki: WSOY.

6 3. Jalonen, Riitta Hula-hula. Helsinki: Tammi. 4. Enoranta, Siiri Gisellen kuolema. Juva: Robustos. 5. Niemi, Mikael Populaarimusiikkia Vittulanjänkältä. Helsinki: Like. 6. Välipakka, Tuija Maailman vahvin tyttö. Helsinki: Gummerus. 7. Parkkinen, Jukka Viekas mies tuli taloon. Juva: WS Bookwell Oy. Valitaan kolme teosta oheisista kirjoista, joista tuotetaan kirja-analyysit erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Arvostelu: 1-5 Lisätietoja: elna.hirvonen(at)uta.fi NUORTEN POLIITTINEN KULTTUURI JA SUKUPOLVIPOLITIIKKA VERKKOKURSSI (YunetP4h) HY/Avoin yliopisto/verkko-opinnot HUOM: OPISKELIJAT MAKSAVAT ITSE AVOIMEN YLIOPISTON PERIMÄN MAKSUN. Laajuus: 5 op Ajankohta: Kevät 2014 (ajalla ). Moodle-oppimisympäristön materiaalit ja sivut avautuvat Vastuuhenkilö: Yliopisto-opettaja, VTL Kari Paakkunainen Sisältö: Muutama vuosi sitten järjestetyn kymmenen tutkijan sukupolviseminaarin taustatekstien ja äänitiedostojen kokonaisuus muodostaa perustan verkkokurssille. Johtavien nuorisotutkijoiden, ynnä mm. Hanna Wassin ja JP Roosin äänitiedostojen lisäksi kurssin materiaalit täydentyvät Ulrich Beckin, nuorisokulttuuristen verkkolähteiden ja Jarmo Rinteen ja Tapio Häyhtiön refleksiivisen ja verkkoosallistumisen muotoja koskevilla esseillä. Verkkokurssin aineistojen tavoitteena on nostaa esiin tutkimuksessa koeteltuja (historiallisia, empiirisiä, vertailtuja) tulkintoja nuorten poliittisesta kulttuurista ja sen fragmentoitumisesta, medioitumisesta ja moniarvoistumisesta sekä pohtia ajan henkeä ja digiosallistumista nuorten poliittisessa kulttuurissa. Kurssin punaisena lankana on kysymys poliittisen sukupolven monimielisestä käsitteestä, sen olemassaolosta ja sukupolvipolitiikan muodoista. Samalla valottuvat myöhäismodernin demokratian, globalisaation, monikulttuurisuuden ja kollektiivisen osallistumisen eroosiotekijät, digi-ilmiöt ja mahdollisuudet.

7 Opetus- ja suoritustavat: Nuorisotutkimuksen (5 op) verkkotentissä (kirjat käytettävissä omalla koneella vastatessa) suoritetaan: Semi Purhonen, Tommi Hoikkala & J. P. Roos (toim.): Kenen sukupolveen kuulut? Suurten ikäluokkien tarina. Gaudeamus TAI Semi Purhonen: Sukupolvien ongelma. Tutkielma sukupolven käsitteestä, sukupolvitietoisudesta ja suurista ikäluokista. Yliopistopaino Löytyy: JA Matti Virtanen: Fennomanian perilliset. Poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka. SKS. Karisto Tehtävien palautuspäivät: 30.3., 22.4., 6.5. Jokaisen tehtävän palauttamisen jälkeen alkaa viikon kestävä, tehtävään liittyvä verkkokeskustelu. Keskustelu ei edellytä onlineläsnäoloa tiettynä kellonaikana. Verkkotentit: ma klo 17-20, ke klo ja Uusintatentti ke klo Kirjat ovat käytettävissä vastaustilanteessa. Opetuskieli: Suomi Arviointi: Opintojakson arvosana muodostuu kirjatentin (50 %) ja tehtävien keskusteluineen (50%) keskiarvona. Tentti ja jokainen tehtävä opettajan kirjallisella palautteella ja kokonaisarviolla arvioidaan asteikolla 0-5. Keskustelujen tulee olla kirjojen tapaan hyväksytysti suoritettuja. Lisätietoja: kari.paakkunainen(at)helsinki.fi (tiedustelut); opintoneuvonta(at)avoin.helsinki.fi; Annica Backström, p. (09) TYTTÖTUTKIMUS-OPINTOJAKSO (YunetP4i) Helsingin yliopisto Laajuus: 5 op Vastuuhenkilö: Karoliina Ojanen Ajankohta: Kirjallisuusesseen kirjoittamisen ajankohta sovitaan opettajan kanssa Sisältö: Tavoitteena on tutustua nais ja nuorisotutkimuksen leikkauspisteeseen sijoittuvan monitieteisen tyttötutkimuksen keskeisiin kysymyksiin humanistisesta ja yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Opintojakso antaa perustiedot tyttötutkimuksesta ja avaa sen nykyisiä kysymyksenasetteluja.

8 Suoritustapa: Kirjallisuusessee Valitaan kolme teosta seuraavista Aapola et al. (2005) Young Femininity. Girlhood, Power and Social Change. Aaltonen, S. & Honkatukia P. (toim.) (2002) Tulkintoja tytöistä. Laukkanen, M. (2007) Sähköinen seksuaalisuus. Tutkimus tyttöydestä nettikeskusteluissa. Hey, V. (1997) The Company She Keeps. An Ethnography of Girls' Friendships. Honkasalo, V. (2011): Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä. Käyhkö, M. (2006) Siivoojaksi oppimassa. Etnografinen tutkimus työläistytöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa. Nayak, A. & Kehily, M. J. (2008) Gender, Youth and Culture. Young Masculinities and Young Femininities. Ojanen et al. (toim.) (2011) Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen. Suorituskieli: suorituksia otetaan vastaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Arviointiasteikko: 1-5 Lisätietoja: karoliina.ojanen(at)helsinki.fi KASVATUSSOSIOLOGIA: YHTEISKUNTA, KASVATUSINSTITUUTIOT JA SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS (YunetP4o) Oulun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto/avoin yliopisto Laajuus: 4 op (koodi ay410070p) Vastuuhenkilö: KT Veli-Matti Ulvinen Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää kasvatussosiologian yhteyksiä sosiologiaan ja kasvatustieteeseen. yhteiskuntatieteiden ja kasvatus- ja koulutussosiologian keskeisiä käsitteitä ja peruskysymyksiä.

9 Sisältö: suomalaista koulutusjärjestelmää ja koulutuspolitiikkaa osana yhteiskuntapolitiikkaa. yhteiskuntatieteiden keskeiset käsitteet kasvatus- ja koulutussosiologian peruskäsitteet ja peruskysymykset kasvatussosiologian yhteydet sosiologiaan ja kasvatustieteeseen sosialisaatio ja koulutuksen tehtävät kasvatussosiologian klassiset suuntaukset: strukturalistinen suuntaus, konfliktiteoreettinen ja kriittisen sosiologian suuntaus ja sosialisaatioteoreettinen ja interaktionistinen suuntaus suomalainen koulutusjärjestelmä: historia, nykyhetki ja tulevaisuusperspektiivit koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa kasvatus- ja koulutussosiologian käytännölliset ja teoreettiset kysymykset: mm. koulun käytännöt (interaktionistinen koululuokkatutkimus), piiloopetussuunnitelma sekä koulutuksen tasa- arvo, identiteetti, normaalius ja poikkeavuus Opetus ja suoritustavat: Luennot (18t), oppimistehtävä, kurssiesseet / luento- ja kirjallisuustentit; itsenäistä työskentelyä 89t. Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Optimassa (http://optima.oulu.fi/). Opetuksen aika ja paikka: Kurssiaika: Luennot: ma pe klo 17-21, Oulun yliopiston kampus, Sali L5 Luentojen online ACP-yhteys osoitteessa: Verkkotentit Optimassa: to , , klo Kirjallisuus: Aittola, T. (toim.) (2012) Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. [TAI Aittola, T. (toim.) (1999) Kasvatussosiologian teoreetikoita. Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen kriittiseen tarkasteluun.] Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000) Kasvatussosiologia. Arvostelu: hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.) Ilmoittautuminen

10 Pyri ilmoittautumaan ajoissa: vähintään 1-2 viikkoa ennen kurssin alkua, jotta käyttäjätunnukset opiskeluympäristöön ehditään saada ajoissa kuntoon! Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset on tehtävä ennen opetuksen alkamista. Maksettuja kurssimaksuja ei palauteta. Kurssikohtainen hinta: 10e/op. Ilmoittautumisohjeet: Lisätietoja ilmoittautumisesta ja opiskelusta kurssilla: Kasvatustiede 25 op (Oulu, lähiopinnot) FI/Opetustarjonta/StudyUnit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=2187cdca-b bbab-49cbc NUORTEN KASVUYMPÄRISTÖT (YunetP4r) Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Avoin yliopisto Laajuus: 5 op (koodi NUOP020) Vastuuhenkilö: Sari Paajanen Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: määritellä murrosiän käsitettä ja kuvailla, miten murrosikää ja nuoruutta tuotetaan sekä rakennetaan sosiaalisesti ja kulttuurisesti, eritellä perheen ja median roolia nuorten kasvuympäristöinä, tunnistaa nuorten erilaisia elämänpolkuja ja aikuistumisen prosesseja, tunnistaa nuorten kuluttamiseen liittyviä ilmiöitä, jäsentää nuorten arvomaailmaan liittyvien kysymysten merkityksen heidän arjessaan ja selittää yhteiskuntaluokkien vaikutusta nuorten tekemiin koulutusvalintoihin ja kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin. Opiskelutavat: 1) Oppimistehtävä 5 op TAI 2) Verkkotentti 5 op TAI

11 3) Oppimistehtävä 2 op + oppimistehtävä 3 op Kirjallisuus (3 teosta) valitaan suoritustavan ja tehtävänannon mukaan seuraavista: Aapola, S Murrosikä ja sukupuoli: julkiset ja yksityiset ikämäärittelyt. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. Aapola, S. & Ketokivi, K. (toim.) Polkuja ja poikkeamia: aikuisuutta etsimässä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 56. Helsinki: Gaudeamus. Autio, M. & Paju, P. (toim.) Kuluttava nuoruus. OPM. Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 32. Helsinki: Gaudeamus. Helve, H Arvot, muutos ja nuoret. Helsinki: Yliopistopaino. Pohjola, K. (toim.) Uusi Koulu oppiminen mediakulttuurin aikakaudella. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tolonen, T. (toim.) Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Tampere: Vastapaino. Opetuskieli: suomi; suorituksia otetaan vastaan suomeksi ja ruotsiksi. Arviointiasteikko: 0-5 Ajankohta: nonstop-ilmoittautuminen lv : (Nuorisotutkimuksen opintojaksot löytyvät kasvatustieteelliset aineet -otsikon alta) HUOM! Tarkista ensin opintojakson tiedot Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen www-sivuilta ja ilmoittautuessasi merkitse lomakkeelle laskutusosoite kohtaan, että olet YUNETin opiskelija. Lisätietoja: sari.paajanen(at)chydenius.fi NUORET JA KOULU (YunetP4s) Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Avoin yliopisto Laajuus: 5 op (koodi NUOP030) Vastuuhenkilö: Sari Paajanen

12 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: selittää modernisoitumisen myötä tapahtuvia muutoksia koulussa sekä koulun tilaa ja kulttuurisia jännitteitä kasvatussosiologisten käsitteiden avulla, tarkastella koulun merkitystä ja asemaa nykynuorten kasvuympäristönä ja nuorten sosiaalisissa suhteissa, eritellä koulun virallisia ja epävirallisia tavoitteita sekä arvioida toimintatapoja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tunnistaa niitä keinoja, joilla nuoret haastavat koulun tavoitteita, selittää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten koulusuhteen rakentumista peruskoulussa sekä elämänkulkua ja yhteiskuntaan kiinnittymistä peruskoulun jälkeen, tunnistaa rasismin ilmenemistä koulun arjessa sekä arvioida koulun rasismia ylläpitävien tai purkavien käytäntöjen tunnistamista ja tunnistaa kriittisen pedagogiikan mahdollisuuksia. Opiskelutavat: 1) Oppimistehtävä 5 op TAI 2) Verkkolukupiiri 5 op Kirjallisuus (3 teosta) valitaan suoritustavan ja tehtävänannon mukaan seuraavista: Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M. (toim.) Kenen kasvatus?: kriittinen pedagogiikka toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino. Kuronen, I Peruskoulusta elämänkouluun: ammatillisesta koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tarinoita peruskoulusuhteesta ja elämänkulusta peruskoulun jälkeen. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksia 26. Laine, K Koulukuvia: koulu nuorten kokemistilana. Jyväskylä: SoPhi. Mietola, R., Lahelma, E., Lappalainen, S. & Palmu, T. (toim.) Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: erontekoja ja yhdessä tekemistä. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 22. Souto, A-M Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten suhteista. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 110. Helsinki. Suoranta, J Radikaali kasvatus: kohti kasvatuksen poliittista sosiologiaa. Helsinki: Gaudeamus. Tolonen, T Nuorten kulttuurit koulussa: ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset. Helsinki: Gaudeamus. Arviointiasteikko: 0-5

13 Ajankohta: nonstop-ilmoittautuminen lv : (Nuorisotutkimuksen opintojaksot löytyvät kasvatustieteelliset aineet -otsikon alta) HUOM! Tarkista ensin opintojakson tiedot Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen www-sivuilta ja ilmoittautuessasi merkitse lomakkeelle laskutusosoite kohtaan, että olet YUNETin opiskelija. Lisätietoja: sari.paajanen(at)chydenius.fi NUORUUDEN HAASTEET MYÖHÄISMODERNISSA YHTEISKUNNASSA (YunetP4t) Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Avoin yliopisto Laajuus: 5 op (koodi NUOP040) Vastuuhenkilö: Sari Paajanen Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: jäsentää monipuolisesti nuorten myöhäismodernissa kohtaamia ongelmia ja haasteita erilaisten selitysmallien ja lähestymistapojen kautta, tunnistaa nuorten hyvinvointia edistäviä ja horjuttavia tekijöitä sekä heidän huolenaiheitaan, selittää ohipuhumista käsitteenä sekä jäsentää sitä mm. sukupolvien, työllisyyden, monikulttuuristen perheiden, kulutuksen ja koulutuksen sekä nuorten ja aikuisten poliittisen osallistumisen teemojen avulla, tunnistaa ja tarkastella nuorten kasvurauhan säilymiseen liittyviä asioita, tarkastella monikulttuurisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa nuorisotyössä ja selittää lastensuojeluprosessien historiallista muutosta sekä eritellä eri tahojen (mm. perhe, koulu, sosiaalityö) suhtautumista lasten rikoksiin. Opiskelutavat: 1) Oppimistehtävä 5 op TAI 2) Verkkolukupiiri 5 op

14 Kirjallisuus (3 teosta) valitaan suoritustavan ja tehtävänannon mukaan seuraavista: Anttila, A.-H., Kuussaari, K. & Puhakka, T. (toim.) Ohipuhuttu nuoruus? Nuorten elinolot -vuosikirja Nuorisotutkimusverkosto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL. Valtion Nuorisoasiain neuvottelukunta. Helsinki: Yliopistopaino. Autio, M., Eräranta, K. & Myllyniemi, S. (toim.) Polarisoituva nuoruus? Nuorten elinolot vuosikirja Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 84. Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 38. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes), julkaisuja 84. Helsinki: Hakapaino. Honkasalo, V Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 109. Helsinki. Jahnukainen, M., Kekoni, T. & Pösö, T. (toim.) Nuoruus ja koulukoti. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 43. Helsinki: Hakapaino. Määttä, K. (toim.) Helposti särkyvää: nuoren kasvun turvaaminen. Helsinki: Kirjapaja. Pekkarinen, E Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu - Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä? Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 102. Helsinki. Puuronen, A. & Välimaa, R. (toim.) Nuori ruumis. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 10. Helsinki: Gaudeamus. Arviointiasteikko: 0-5 Ajankohta: nonstop-ilmoittautuminen lv : (Nuorisotutkimuksen opintojaksot löytyvät kasvatustieteelliset aineet -otsikon alta) HUOM! Tarkista ensin opintojakson tiedot Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen www-sivuilta ja ilmoittautuessasi merkitse lomakkeelle laskutusosoite kohtaan, että olet YUNETin opiskelija. Lisätietoja: sari.paajanen(at)chydenius.fi

PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETP4a- t):

PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETP4a- t): PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETP4a- t): Valinnaisten opintojen tarjonta lukuvuonna 2014-15: PSYYKKINEN KEHITYS NUORUUSIÄSSÄ (YunetP4a) Psychological Development in Adolescence Itä- Suomen

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen sivuaineopinnot

Nuorisotutkimuksen sivuaineopinnot Nuorisotutkimuksen sivuaineopinnot 2014-2016 Nuorisotutkimuksen perusopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija tunnistaa erilaisia nuoruuden tulkintaperspektiivejä ja tietää nuoruuden olevan

Lisätiedot

Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus Limingan Kansanopisto-Taidekoulu 2015-2016

Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus Limingan Kansanopisto-Taidekoulu 2015-2016 Kasvatustiede 25 op (aya250504), lähiopetus -Taidekoulu 2015-2016 MUUTOKSET MAHDOLLISIA! Opintotyyppi Perusopintoja Koulutusala Kasvatustieteellinen Oppiaine Kasvatustiede Vastaava yliopisto Oulun yliopisto

Lisätiedot

Opinto-opas: Aineopinnot,

Opinto-opas: Aineopinnot, Opinto-opas: Aineopinnot, 2013-2015 YUNET NUORISOTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (35 op) Valtakunnallisena yliopistoverkostona YUNET järjestää opetusta ja kokoaa yhteen jäsenyliopistojen opetustarjontaa. Aineopintojen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP)

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Opintojen rakenne, opintojaksot ja vaihtoehtoiset suoritustavat 2014-2015 KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - tarkastella

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Perusopintojen osaamistavoitteet

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Perusopintojen osaamistavoitteet KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Perusopintojen osaamistavoitteet Perusopinnot suoritettuaan opiskelija: - hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016 Helsingin yliopisto Avoin yliopisto Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op ja käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yleisopinnot lukuvuonna 2015-2016 Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede)

Lisätiedot

2. Sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteitä... 15

2. Sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteitä... 15 Sisällys Esipuhe... 10 1. Johdanto... 11 2. Sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteitä... 15 2.1 Sosiaaliset rakenteet... 15 2.2 Yhteisö... 17 2.3 Yhteiskunta... 22 2.4 Ryhmä... 24 2.5 Organisaatio...

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op)

410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op) 410070P Kasvatussosiologia: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op) LUENTO- JA KIRJALLISUUS-OSIEN (A ja B) SUORITTAMINEN ESSEETEHTÄVINÄ Huomaa esseetehtävää tehdessäsi, että:

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

Sosiologia sivuaineena lv

Sosiologia sivuaineena lv Sosiologia sivuaineena lv. 2013-2014 Sosiologian sivuainekokonaisuuksien rakenne 5514199 Sosiologian perusopinnot (sivuaine) 25 op JOENSUUN KAMPUKSELLA OPISKELEVAT Kaikille yhteiset opintojaksot 15 op:

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

AINEOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETA4a-n):

AINEOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETA4a-n): AINEOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETA4a-n): Valinnaisisten opintojaksojen opetusohjelmatiedot 2013-14. HUOM: OPETUSOHJELMAA PÄIVITETÄÄN KESÄN 2014 AIKANA. Tarkista aina suoritusmahdollisuus kurssin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

Sosiologia sivuaineena lv

Sosiologia sivuaineena lv Sosiologia sivuaineena lv. 2012-2013 Sosiologiaa voi vapaasti opiskella sivuaineena. Alla esitellään sivuaineopiskelijoiden perusopintojen sekä aineopintojen rakenne. Jos sosiologiaa sivuaineena opiskeleva

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 27.2.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kieli- ja viestintäopinnot KKRUKK Ruotsin

Lisätiedot

Sosiologia sivuaineena, lukuvuodet 2014-2016

Sosiologia sivuaineena, lukuvuodet 2014-2016 Sosiologia sivuaineena, lukuvuodet 2014-2016 Sosiologiaa voi vapaasti opiskella sivuaineena. Yhteiskuntatieteet, Joensuu hakukohteessa tai Yhteiskuntatieteet, Kuopio / Sosiaalitieteet, Kuopio -hakukohteessa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2016-2017 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2015-2016 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VERKKOKURSSI (5 op)

SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VERKKOKURSSI (5 op) SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VERKKOKURSSI (5 op) Kurssilla tarkastellaan suomalaista yhteiskuntaa sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta ja perehdytään erityisesti koulutuksen ja työelämän tasaarvohaasteisiin.

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa. HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos

Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa. HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos Kasvatustieteelliset opinnot aineenopettajan koulutuksessa HELSINGIN YLIOPISTO Laitos: Soveltavan kasvatustieteen laitos Kurssin nimi: Kehitys- ja oppimispsykologia 4 op Kurssi arvostellaan asteikolla

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 10.3.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 SYVENTÄVÄT OPINNOT Tutkimusmenetelmäopinnot

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2014-2015 GRADUINFO 16.4.2014

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2014-2015 GRADUINFO 16.4.2014 TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2014-2015 GRADUINFO 16.4.2014 MILLOIN GRADUSEMINAARIIN? Graduseminaari: tarkoitettu gradun työstämistä varten

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille 2.9.2014 1 Yliopiston lukuvuosi ja opetusperiodit 2014-2015 Yliopiston lukuvuosi 1.8. 31.7. Syyslukukausi I periodi: 1.9.-17.10. lukuvuoden avajaiset

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus Kutsu Professuuriesitelmä 9.9.2014 Savonlinnan kampus Kutsu kuulemaan julkista esitelmää, jonka Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti kasvatuspsykologian professori Liisa Karlsson pitää syyskuun

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO / KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 35 op Ohjeet opintojaan jatkaville lv. 2016 2017 (voimassa 31.7.2017 saakka)

AVOIN YLIOPISTO / KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 35 op Ohjeet opintojaan jatkaville lv. 2016 2017 (voimassa 31.7.2017 saakka) AVOIN YLIOPISTO / KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 35 op Ohjeet opintojaan jatkaville lv. 2016 2017 (voimassa 31.7.2017 saakka) Opinnot aloitetaan ja niitä jatketaan aina voimassa olevan opetussuunnitelman

Lisätiedot

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo 31.10.2008 Ääntä etsimässä Mikä ääni? Käytetty usein poliittisessa mielessä, nuorten ääni politiikassa, kirkossa, kulttuurien välisessä vuoropuhelussa.

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 3.6.2014 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta Syyslukukauden 2012 opintotarjonta ELOKUVA JA TELEVISIO Elokuvan ja median historia 5 op MUOTOILU Taiteen ja kulttuurin historia 3 op MUSIIKKI Musiikin historia 5 op VIESTINTÄ Taidehistoria 5 op Viestintä

Lisätiedot

563351 Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat Kurssin tiedot ja ennakkotehtävän ohjeistus (2014)

563351 Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat Kurssin tiedot ja ennakkotehtävän ohjeistus (2014) 563351 Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat Kurssin tiedot ja ennakkotehtävän ohjeistus (2014) 1 KURSSIN TIEDOT Kurssin nimi: 563351, Kaupunkikulttuuri ja uudet toimijat (5 op) Kohderyhmä: Maantieteen pääaineopiskelijat,

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Se tarkastelee kasvun

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

SE OLIS SIT JONKUN TOISEN ELÄMÄÄ NUORTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ

SE OLIS SIT JONKUN TOISEN ELÄMÄÄ NUORTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ SE OLIS SIT JONKUN TOISEN ELÄMÄÄ NUORTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ VTT Tarja Juvonen Yliopistonlehtori (ma.) Sosiaalityö Lapin Yliopisto Sposti: tarja.juvonen@ulapland.fi Miten nuorten

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

UTOPIA MAAILMAA MUUTTAVISTA NUORISTA

UTOPIA MAAILMAA MUUTTAVISTA NUORISTA UTOPIA MAAILMAA MUUTTAVISTA NUORISTA SOSIOKULTTUURISEN INNOSTAMISEN MAHDOLLISUUDET GLOBALISOITUVASSA MAAILMASSA Nuorten Palvelu ry:n 40-vuotisjuhlaseminaari 7.11.2009 Kuopiossa Elina Nivala, YTT UTOPIA

Lisätiedot

Nuorten kulutus- ja työelämäntaidot: verkostoitumista ja sukupuolenmukaista valintaa?

Nuorten kulutus- ja työelämäntaidot: verkostoitumista ja sukupuolenmukaista valintaa? Nuorten kulutus- ja työelämäntaidot: verkostoitumista ja sukupuolenmukaista valintaa? SEGREGAATION LIEVENTÄMINEN KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA 21.1.2010 klo 9-11 Opetushallitus, luentosali 1067, Hakaniemenranta

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2016

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2016 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2016 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2016 vk 35-37 ma 29.8. ti 13.9. vk

Lisätiedot

Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis

Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis Kuopion yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitoksen verkko-opetuksen kehitysprosessin kuvaus Verkkojen virittämisellä Pietarin kalansaalis Tampere 9.5.2007 Tiina Rissanen ja

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

Opetusohjelma on julkaistu ennakkotietona. Tiedot voivat vielä muuttua!

Opetusohjelma on julkaistu ennakkotietona. Tiedot voivat vielä muuttua! INNOMARE, koulutuspalvelut Terveysala, Kotka HOITOTIEDE (aineopinnot /cl 30 op) KY Yhteiskuntatieteet -hoitotiede Opetusohjelma on julkaistu ennakkotietona. Tiedot voivat vielä muuttua! Toteuttaja: Kymenlaakson

Lisätiedot

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op)

Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Digitaalinen portfolio oppimisen tukena (4op) Harto Pönkä, Essi Vuopala Tavoitteet ja toteutus Osaamistavoitteet Kurssin jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa digitaalisen portfolion blogi ympäristöön,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Haastava, haastavampi, arviointi Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Arviointi on osa oppimista, joten sitä ei pidä pitää irrallisena osana opettamisesta, oppimisesta, kehittämisestä ja

Lisätiedot

YYHT1103 Tiedon hallinta informaatioteknologisessa yhteiskunnassa, 5 op

YYHT1103 Tiedon hallinta informaatioteknologisessa yhteiskunnassa, 5 op YYHT1103 Tiedon hallinta informaatioteknologisessa yhteiskunnassa, 5 op Arto Kauppi, Arja Kilpeläinen, Jukka Sankala, Antti Syväjärvi Tavoitteet Tiedon rakenteellisen yhteiskunnallisen merkityksen, tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Kurssin tarkoituksesta ja tavoitteista Kurssilla avataan ja pohditaan keskeisimpiä oppimiseen liittyviä käsitteitä

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1

Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1 Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1 Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto)

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus, perusopinnot 25 op (opinto-oikeus 1.8.2011 31.12.2012) Finanssioikeuden perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opintojaksoista:

Lisätiedot

Ilmoittautuminen alkaa Korpissa ma klo

Ilmoittautuminen alkaa Korpissa ma klo ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT LUKUJÄRJESTYS 2016-2017 Opintojaksojen tarkat aika- ja paikkatiedot löydät Korpista, jonne myös mahdolliset muutokset päivitetään. Opintojaksoille

Lisätiedot

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op)

Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) Hallintotieteiden perusopinnot (25 op) ALUE1007 Aluetieteen perusteet 5 op HALL1010 Julkinen johtaminen 5 op JOIK1012 Oikeus yhteiskunnassa 5 op SOTE1006 Hyvinvointipalvelujen hallinto 5 op FIHA1001 Julkisen

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan laitos / Pia Saarinen www.helsinki.fi/yliopisto 4.9.2013 1 Fysiikan perusopinnot, 25 op - kokonaisuutena tai yksittäisinä kursseina 530281 Vuorovaikutukset

Lisätiedot

KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä

KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä enorssi: Ohjaussymposium Tampere 23.4.2009 Prof. Päivi Atjonen Joensuun yliopisto Lähtökohdiksi 1 Ohjaajan työn n muutokset Lisääntyneet

Lisätiedot

Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos

Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos YHTEISKUNNALLINEN TEHTÄVÄ KOULUTUS TUTKIMUS "Yhteiskuntatieteiden laitoksen toiminta-ajatus kiinnittyy tiedeyliopistoperinteeseen, jossa

Lisätiedot

Luennot, katselut ja keskustelut keskiviikkoisin klo ja torstaisin klo Kurssi alkaa torstaina 17.3.

Luennot, katselut ja keskustelut keskiviikkoisin klo ja torstaisin klo Kurssi alkaa torstaina 17.3. ELOKUVATUTKIMUS KEVÄÄN 2016 OPETUSOHJELMA 687515P Elokuvan historia / perus- tai aineopinnot (5 op) Opettaja: Kimmo Laine Sisältö ja työskentelymuodot: Kurssilla käsitellään modernia elokuvaa (1960-luvulta

Lisätiedot

MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen

MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen Välittämisen koodi RoadShow 10.3.2015 Seinäjoki Elina Stenvall, tutkija Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG)

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Käsityötieteen aineopinnot

Käsityötieteen aineopinnot Käsityötieteen aineopinnot KSc 1.4 Tekstiilitalous 2 ov (63302) 2. opintovuosi kl (Marja Anttila). Ks. 2. opintovuoden työjärjestys. Suurryhmä viikko 2 ti 7.1.2003 klo 14.30-16.00, S 10/527 suurryhmä viikko

Lisätiedot

SUKUPUOLITIETOISUUTTA PÄIVÄKODIN JA KOULUN ARKEEN - MITÄ 30 VUODEN KOKEMUKSISTA ON OPITTU?

SUKUPUOLITIETOISUUTTA PÄIVÄKODIN JA KOULUN ARKEEN - MITÄ 30 VUODEN KOKEMUKSISTA ON OPITTU? SUKUPUOLITIETOISUUTTA PÄIVÄKODIN JA KOULUN ARKEEN - MITÄ 30 VUODEN KOKEMUKSISTA ON OPITTU? Professori Elina Lahelma Helsingin yliopisto 16.5.2013 Toistuvat kysymykset Miksi sukupuolitietoisuutta? Miksi

Lisätiedot

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin Lapsuudentutkimuksen päivät 02.06.2008 Turku Terhi-Anna Wilska Miksi lasten ja lapsuuden tutkimus tärkeää juuri nyt? Havaitut ongelmat lasten fyysisessä

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä

Kulttuurienvälinen viestintä Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin. Suomi kansainvälistyy paitsi EU:n

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5, 3. krs. AIKA ma 18.4.2011 klo 13 16 Anna Lyra-Katz, Yoyo -hanke, projektipäällikkö

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

MITEN OPETTAJANKOULUTUSLAITOS (TURUN YKSIKKÖ) VASTAA KESTÄVÄN KEHITYKSEN HAASTEISIIN?

MITEN OPETTAJANKOULUTUSLAITOS (TURUN YKSIKKÖ) VASTAA KESTÄVÄN KEHITYKSEN HAASTEISIIN? MITEN OPETTAJANKOULUTUSLAITOS (TURUN YKSIKKÖ) VASTAA KESTÄVÄN KEHITYKSEN HAASTEISIIN? Anu Warinowski & Eija Yli-Panula yliopisto-opettaja, KT & yliopistotutkija, FT kasvatustiede & biologian ja maantieteen

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2. Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto

Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2. Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto Tutkimusperustaisuus käytännön opetuksessa? Tapaus Sosiaalityön käytäntö 2 Taru Kekoni Ma. Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopisto Lähtökohta esitykselle: Opetusjakson tutkimusperustaisuus on selkeä ja

Lisätiedot

TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos

TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos Psykoterapiakeskustelujen tutkimus Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella 1 Laitoksen

Lisätiedot

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Skidi Kids -seminaari Tampere 22.5.2013 Tutkimuksen tausta Kansainvälisissä

Lisätiedot

AINEOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETA4a-n):

AINEOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETA4a-n): AINEOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETA4a-n): Valinnaisten opintojen tarjonta lukuvuonna 2015-2016: LAPSUUDEN JA NUORUUDEN HISTORIA (YunetA4c) Turun yliopisto, kasvatustieteiden laitos Laajuus:

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1 Jyväskylän yliopisto 29.08.2011 O P I N T O S U O R I T U S O T E Sukunimi : Rekola Etunimet : Pauli Mikael Syntymäaika : 01.03.1985 Opinto-oikeus : Valmistunut Koulutusohjelma : Erikoiskoulutus : Pääaine

Lisätiedot

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin kokous 25.2.2015 Kari Nyyssölä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumi (KTF) on Opetushallituksen

Lisätiedot

Jaana Saarinen RAPORTTI Muistion liite 1 Jyväskylän yliopisto

Jaana Saarinen RAPORTTI Muistion liite 1 Jyväskylän yliopisto Jaana Saarinen RAPORTTI Muistion liite 1 Jyväskylän yliopisto 30.11.2005 Vuosina 1994 2004 julkaistujen kasvatustieteellisen alan väitöskirjojen analyysia Kasvatustieteellisen alan tutkimuksesta voidaan

Lisätiedot

Sosiaaligerontologian luennot professori Jyrki Jyrkämä Kirjallisuuden tentaattorina Minna Ylilahti

Sosiaaligerontologian luennot professori Jyrki Jyrkämä Kirjallisuuden tentaattorina Minna Ylilahti GERONTOLOGIAN KANSANTERVEYDEN PERUSOPINNOT (=GERONTOLOGIAN MONITIETEINEN 25 0P:N PERUSOPINTOKOKONAISUUS) Lukuvuosi 2008-2009 TGEP001 TAVOITE SISÄLTÖ OPETUS- TYÖMUODOT KIRLLISUUS SUORITUSTAPA LAAJUUS AJOITUS

Lisätiedot

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MUUTTUU UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MYÖTÄ? Seminaari perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista Opetushallitus 13.3.2015 FT tutkija Kati Mikkola, (HY, SKS) kati.m.mikkola@helsinki.fi

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 2013

AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 2013 AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 2013 Aineenopettajan koulutuksen opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen kelpoisuuden opettaa yleissivistävissä,

Lisätiedot

PEDA8699 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT 25 op Opetussuunnitelma lv. 2016 2018 / Avoin yliopisto

PEDA8699 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT 25 op Opetussuunnitelma lv. 2016 2018 / Avoin yliopisto PEDA8699 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT 25 op Opetussuunnitelma lv. 2016 2018 / Avoin yliopisto Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikkaan tieteenalana ja ymmärtää keskeiset käsitteet ja lähtökohdat.

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007 Reflektiivinen ammattikäytäntö Arjen työn vaatimukset Työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät vastaavat arjen työssään työelämän asettamiin vaatimuksiin. Tästä nousee tarkasteltavaksi: yhteisöjen ja yksilöiden

Lisätiedot

Laadukas oppiminen ja opetus Avoimessa yliopistossa. Saara Repo Pedagoginen yliopistonlehtori Avoin yliopisto Helsingin yliopisto 4.9.

Laadukas oppiminen ja opetus Avoimessa yliopistossa. Saara Repo Pedagoginen yliopistonlehtori Avoin yliopisto Helsingin yliopisto 4.9. Laadukas oppiminen ja opetus Avoimessa yliopistossa Saara Repo Pedagoginen yliopistonlehtori Avoin yliopisto Helsingin yliopisto 4.9.2012 Opetus Avoimessa yliopistossa Aina Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten

Lisätiedot