PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETP4a-t):

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETP4a-t):"

Transkriptio

1 PERUSOPINTOJEN VALINNAISET OPINTOJAKSOT (YUNETP4a-t): Valinnaisisten opintojaksojen opetusohjelmatiedot HUOM: UUTTA OPETUSOHJELMAA PÄIVITETÄÄN KESÄN 2014 AIKANA. Tarkista aina suoritusmahdollisuus kurssin vastuuopettajalta. PSYYKKINEN KEHITYS NUORUUSIÄSSÄ (YunetP4a) Psychological Development in Adolescence Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos Laajuus: 3 op (koodi ) Ajankohta: Kirjallisuuden tenttiminen filosofisen tiedekunnan kasvatustieteellisen ja psykologian alan yleisenä kuulustelupäivänä. Etätentin mahdollisuutta voi kysyä opettajalta. Vastuuhenkilö: Maija Korhonen Osaamistavoitteet: Opiskelija on perehtynyt nuoruusiän keskeisiin psyykkisiin kehitysprosesseihin sekä nuoruusiän kriiseihin eri kehitysteorioiden näkökulmasta. Sisältö: Kurssin oppimateriaali perehdyttää opiskelijan nuoruusiän psyykkisen kehityksen tarkasteluun kehityskontekstuaalisesta näkökulmasta. Opiskelija muodostaa käsityksen nuoruusiän psyykkisistä kehitysprosesseista suhteessa yhteiskunnallisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin tekijöihin. Suoritustapa: Itsenäinen työskentely 79 h ja tentti 4 h Oppimateriaali: Teos Coleman, J.C. & Hendry, L.B The Nature of Adolescence ja yksi seuraavista: Erikson, E.H Identity: Youth and Crisis. Nurmi, J-E. (ed.) Adolescents, Cultures, and Conflicts: Growing up in Contemporary Europe. Muuss, R.E Theories of Adolescence.

2 Arvosteluperusteet: Teostentti 0-5 Lisätietoja: maija.korhonen(at)uef.fi SUOMALAINEN KOULU (YunetP4b) Finnish School Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos Laajuus: 5 op (koodi ) Ajankohta: Kirjallisuus tentitään yhteiskuntatieteiden laitoksen yleisessä tentissä. Etätentin mahdollisuutta voi kysyä opettajalta. (*Huom.) Vastuuhenkilö: Sosiologian yliopistonlehtori Mari Käyhkö Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee suomalaista koulua käsittelevän yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen lähtökohtia ja analyyseja. Sisältö: Opintojakso koostuu kirjallisuuskuulustelusta, jossa suoritetaan kaksi kirjaa kohdasta a) ja yksi kirja kohdasta b). *Huom. Kohdassa b) olevaa Tolosen teosta Suomalainen koulu ja kulttuuri voi tenttiä joulukuun 2013 yleiseen tenttiin saakka. Tammikuusta 2014 lähtien teosta ei voi tenttiä. Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen Kirjallisuus: Tentitään kaksi kirjaa kohdasta a) ja yksi kirja kohdasta b). Kohta a) Käyhkö, M. Siivoojaksi oppimassa, Lehtonen, J. Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa, Souto, A-M. Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista, Tolonen, T. Nuorten kulttuurit koulussa, Kohta b) Hoikkala, T. & Paju, P. Ihan tavallinen peruskoulu? Ysiluokan yhteisöllisyys, 2013

3 Kiilakoski, T, Tomperi, T., Vuorikoski, M. Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus, Ojala, H., Palmu, T., Saarinen, J. (toim). Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa, Paju, P. Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana, Tolonen, T. (toim.) Suomalainen koulu ja kulttuuri, Arvostelu: 0-5 Kampus: Joensuun ja Kuopion kampukset Lisätietoja: mari.kayhko(at)uef.fi TYTÖSTÄ NAISEKSI (YunetP4d) Female Socialization Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos Laajuus: 5 op (koodi ) Ajankohta: Kirjallisuus tentitään yhteiskuntatieteiden laitoksen yleisessä tentissä. Tentitään sosiologian yleisinä tenttipäivinä. Etätentin mahdollisuutta voi kysyä opettajalta. Vastuuhenkilö: Sosiologian yliopistonlehtori Mari Käyhkö Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelijalla on perustietämys tyttötutkimuksesta, sen peruskysymyksistä sekä tytöstä naiseksi kasvamisen tematiikasta. Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan sosiologisesta näkökulmasta tyttöjen naisiksi kasvamista ja kasvattamista, erilaisiin tyttöihin ja tyttöyksiin liittyviä normeja, ihanteita, kontrollia sekä tyttöjen suhdetta näihin. Suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen Kirjallisuus: Tentitään kolme kirjaa seuraavista: Aaltonen S. & Honkatukia P. (toim.) Tulkintoja tytöistä, Aapola, S. Murrosikä ja sukupuoli: julkiset ja yksityiset ikämäärittelyt, Kosonen U. Koulumuistoja naiseksi kasvamisesta, 1998.

4 Laukkanen, M. Sähköinen seksuaalisuus tutkimus tyttöydestä nettikeskusteluissa, Männistö T. Haluathan tulla todelliseksi naiseksi?, Oinas, E. Making sense of the teenage body sociological perspectives on girls, changing bodies and knowledge, Ojanen, K. Tyttöjen toinen koti. Etnografinen tutkimus tyttökulttuurista ratsastustalleilla, Arvostelu: 0 5 Kampus: Joensuun ja Kuopion kampukset Lisätietoja: mari.kayhko(at)uef.fi NUORISOKASVATUS (Yunet P4e) Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus Laajuus: 5 op (koodi NTYOP4) Ajankohta ja suoritustapa: Kirjallisuuden tenttiminen laitoksen yleisenä tenttipäivänä Tampereella tai kirjallinen essee. Kirjallisuusesseen kirjoittamisen ajankohta sovitaan opettajan kanssa. Vastuuhenkilö: Elna Hirvonen Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee nuorisokasvatuksen aseman tieteen kentässä sekä tietää erilaisia teoreettisia näkökulmia nuorten kasvuun, oppimiseen ja kasvattamiseen. Lisäksi opiskelija tunnistaa yhteiskunnan kehityksen ja muutoksen vaikutuksia nuorisokasvatuksen ehtoihin, haasteisiin ja sisältöihin. Sisältö: Perehtyminen osaamistavoitteet-kohdassa mainittuihin sisältöihin alan kirjallisuuden avulla. Kirjallisuus: 1. Nivala, Elina & Saastamoinen, Mikko (toim.) Nuorisokasvatuksen teoria perusteita ja puheenvuoroja. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Julkaisuja Kehily, Mary Jane (ed.) Understanding Youth. Perspectives, Identities & Practices. London: Sage.

5 sekä yksi seuraavista: 3. Helve, Helena & Bynner, John (ed.) Youth and Social Capital. London: Tufnell Press. 4. Walther, Andreas & du Bois-Reymond, Manuela & Biggart, Andy (eds.) Participation in Transition: Motivation of Young Adults in Europe for Learning and Working. Frankfurt am Main: Peter Lang. 5. Archer, Louise & Hollingworth, Sumi & Mendick, Heather Urban Youth and Schooling: The Experiences and Identities of Educationally 'at Risk' Young People. Berkshire, England: Open University Press. Huom! Kirjallisuus tentitään yhtenä kokonaisuutena, eikä yksittäisen teoksen tenttiminen tai uusiminen ole mahdollista. Arvostelu: 1 5 Lisätietoja: elna.hirvonen(at)uta.fi NUORUUS JA NUORET KIRJALLISUUDESSA (Yunet P4f) Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus Laajuus: 5 op (koodi NTYOA43) Ajankohta ja suoritustapa: Essee Vastuuhenkilö: Elna Hirvonen Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy analysoimaan nuorisokirjallisuuden merkitystä nuoren identiteetin rakennustyössä sekä nuoruuden yhteiskunnallisena ja kulttuurisena peilinä. Sisältö: Opintojaksolla analysoidaan nuoruutta ja nuoruuden identiteettityötä nuorisokirjallisuuden avulla. Kirja-analyyseissä paneudutaan myös nuorisokirjallisuuden merkitykseen nuoruuden yhteiskunnallisena ja kulttuurisena peilinä. Kirjallisuus: 1. Honkasalo, Laura Metsästä tuli syöjätär. Helsinki: WSOY. 2. Leino, Katariina Sirkusprinsessa. Helsinki: WSOY.

6 3. Jalonen, Riitta Hula-hula. Helsinki: Tammi. 4. Enoranta, Siiri Gisellen kuolema. Juva: Robustos. 5. Niemi, Mikael Populaarimusiikkia Vittulanjänkältä. Helsinki: Like. 6. Välipakka, Tuija Maailman vahvin tyttö. Helsinki: Gummerus. 7. Parkkinen, Jukka Viekas mies tuli taloon. Juva: WS Bookwell Oy. Valitaan kolme teosta oheisista kirjoista, joista tuotetaan kirja-analyysit erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Arvostelu: 1-5 Lisätietoja: elna.hirvonen(at)uta.fi NUORTEN POLIITTINEN KULTTUURI JA SUKUPOLVIPOLITIIKKA VERKKOKURSSI (YunetP4h) HY/Avoin yliopisto/verkko-opinnot HUOM: OPISKELIJAT MAKSAVAT ITSE AVOIMEN YLIOPISTON PERIMÄN MAKSUN. Laajuus: 5 op Ajankohta: Kevät 2014 (ajalla ). Moodle-oppimisympäristön materiaalit ja sivut avautuvat Vastuuhenkilö: Yliopisto-opettaja, VTL Kari Paakkunainen Sisältö: Muutama vuosi sitten järjestetyn kymmenen tutkijan sukupolviseminaarin taustatekstien ja äänitiedostojen kokonaisuus muodostaa perustan verkkokurssille. Johtavien nuorisotutkijoiden, ynnä mm. Hanna Wassin ja JP Roosin äänitiedostojen lisäksi kurssin materiaalit täydentyvät Ulrich Beckin, nuorisokulttuuristen verkkolähteiden ja Jarmo Rinteen ja Tapio Häyhtiön refleksiivisen ja verkkoosallistumisen muotoja koskevilla esseillä. Verkkokurssin aineistojen tavoitteena on nostaa esiin tutkimuksessa koeteltuja (historiallisia, empiirisiä, vertailtuja) tulkintoja nuorten poliittisesta kulttuurista ja sen fragmentoitumisesta, medioitumisesta ja moniarvoistumisesta sekä pohtia ajan henkeä ja digiosallistumista nuorten poliittisessa kulttuurissa. Kurssin punaisena lankana on kysymys poliittisen sukupolven monimielisestä käsitteestä, sen olemassaolosta ja sukupolvipolitiikan muodoista. Samalla valottuvat myöhäismodernin demokratian, globalisaation, monikulttuurisuuden ja kollektiivisen osallistumisen eroosiotekijät, digi-ilmiöt ja mahdollisuudet.

7 Opetus- ja suoritustavat: Nuorisotutkimuksen (5 op) verkkotentissä (kirjat käytettävissä omalla koneella vastatessa) suoritetaan: Semi Purhonen, Tommi Hoikkala & J. P. Roos (toim.): Kenen sukupolveen kuulut? Suurten ikäluokkien tarina. Gaudeamus TAI Semi Purhonen: Sukupolvien ongelma. Tutkielma sukupolven käsitteestä, sukupolvitietoisudesta ja suurista ikäluokista. Yliopistopaino Löytyy: JA Matti Virtanen: Fennomanian perilliset. Poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka. SKS. Karisto Tehtävien palautuspäivät: 30.3., 22.4., 6.5. Jokaisen tehtävän palauttamisen jälkeen alkaa viikon kestävä, tehtävään liittyvä verkkokeskustelu. Keskustelu ei edellytä onlineläsnäoloa tiettynä kellonaikana. Verkkotentit: ma klo 17-20, ke klo ja Uusintatentti ke klo Kirjat ovat käytettävissä vastaustilanteessa. Opetuskieli: Suomi Arviointi: Opintojakson arvosana muodostuu kirjatentin (50 %) ja tehtävien keskusteluineen (50%) keskiarvona. Tentti ja jokainen tehtävä opettajan kirjallisella palautteella ja kokonaisarviolla arvioidaan asteikolla 0-5. Keskustelujen tulee olla kirjojen tapaan hyväksytysti suoritettuja. Lisätietoja: kari.paakkunainen(at)helsinki.fi (tiedustelut); opintoneuvonta(at)avoin.helsinki.fi; Annica Backström, p. (09) TYTTÖTUTKIMUS-OPINTOJAKSO (YunetP4i) Helsingin yliopisto Laajuus: 5 op Vastuuhenkilö: Karoliina Ojanen Ajankohta: Kirjallisuusesseen kirjoittamisen ajankohta sovitaan opettajan kanssa Sisältö: Tavoitteena on tutustua nais ja nuorisotutkimuksen leikkauspisteeseen sijoittuvan monitieteisen tyttötutkimuksen keskeisiin kysymyksiin humanistisesta ja yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Opintojakso antaa perustiedot tyttötutkimuksesta ja avaa sen nykyisiä kysymyksenasetteluja.

8 Suoritustapa: Kirjallisuusessee Valitaan kolme teosta seuraavista Aapola et al. (2005) Young Femininity. Girlhood, Power and Social Change. Aaltonen, S. & Honkatukia P. (toim.) (2002) Tulkintoja tytöistä. Laukkanen, M. (2007) Sähköinen seksuaalisuus. Tutkimus tyttöydestä nettikeskusteluissa. Hey, V. (1997) The Company She Keeps. An Ethnography of Girls' Friendships. Honkasalo, V. (2011): Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä. Käyhkö, M. (2006) Siivoojaksi oppimassa. Etnografinen tutkimus työläistytöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa. Nayak, A. & Kehily, M. J. (2008) Gender, Youth and Culture. Young Masculinities and Young Femininities. Ojanen et al. (toim.) (2011) Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen. Suorituskieli: suorituksia otetaan vastaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Arviointiasteikko: 1-5 Lisätietoja: karoliina.ojanen(at)helsinki.fi KASVATUSSOSIOLOGIA: YHTEISKUNTA, KASVATUSINSTITUUTIOT JA SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS (YunetP4o) Oulun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto/avoin yliopisto Laajuus: 4 op (koodi ay410070p) Vastuuhenkilö: KT Veli-Matti Ulvinen Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää kasvatussosiologian yhteyksiä sosiologiaan ja kasvatustieteeseen. yhteiskuntatieteiden ja kasvatus- ja koulutussosiologian keskeisiä käsitteitä ja peruskysymyksiä.

9 Sisältö: suomalaista koulutusjärjestelmää ja koulutuspolitiikkaa osana yhteiskuntapolitiikkaa. yhteiskuntatieteiden keskeiset käsitteet kasvatus- ja koulutussosiologian peruskäsitteet ja peruskysymykset kasvatussosiologian yhteydet sosiologiaan ja kasvatustieteeseen sosialisaatio ja koulutuksen tehtävät kasvatussosiologian klassiset suuntaukset: strukturalistinen suuntaus, konfliktiteoreettinen ja kriittisen sosiologian suuntaus ja sosialisaatioteoreettinen ja interaktionistinen suuntaus suomalainen koulutusjärjestelmä: historia, nykyhetki ja tulevaisuusperspektiivit koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa kasvatus- ja koulutussosiologian käytännölliset ja teoreettiset kysymykset: mm. koulun käytännöt (interaktionistinen koululuokkatutkimus), piiloopetussuunnitelma sekä koulutuksen tasa- arvo, identiteetti, normaalius ja poikkeavuus Opetus ja suoritustavat: Luennot (18t), oppimistehtävä, kurssiesseet / luento- ja kirjallisuustentit; itsenäistä työskentelyä 89t. Tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Optimassa (http://optima.oulu.fi/). Opetuksen aika ja paikka: Kurssiaika: Luennot: ma pe klo 17-21, Oulun yliopiston kampus, Sali L5 Luentojen online ACP-yhteys osoitteessa: Verkkotentit Optimassa: to , , klo Kirjallisuus: Aittola, T. (toim.) (2012) Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. [TAI Aittola, T. (toim.) (1999) Kasvatussosiologian teoreetikoita. Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen kriittiseen tarkasteluun.] Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000) Kasvatussosiologia. Arvostelu: hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.) Ilmoittautuminen

10 Pyri ilmoittautumaan ajoissa: vähintään 1-2 viikkoa ennen kurssin alkua, jotta käyttäjätunnukset opiskeluympäristöön ehditään saada ajoissa kuntoon! Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset on tehtävä ennen opetuksen alkamista. Maksettuja kurssimaksuja ei palauteta. Kurssikohtainen hinta: 10e/op. Ilmoittautumisohjeet: Lisätietoja ilmoittautumisesta ja opiskelusta kurssilla: Kasvatustiede 25 op (Oulu, lähiopinnot) FI/Opetustarjonta/StudyUnit.aspx?StyleSuffix=UrlQuery&StudyUnitId=2187cdca-b bbab-49cbc NUORTEN KASVUYMPÄRISTÖT (YunetP4r) Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Avoin yliopisto Laajuus: 5 op (koodi NUOP020) Vastuuhenkilö: Sari Paajanen Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: määritellä murrosiän käsitettä ja kuvailla, miten murrosikää ja nuoruutta tuotetaan sekä rakennetaan sosiaalisesti ja kulttuurisesti, eritellä perheen ja median roolia nuorten kasvuympäristöinä, tunnistaa nuorten erilaisia elämänpolkuja ja aikuistumisen prosesseja, tunnistaa nuorten kuluttamiseen liittyviä ilmiöitä, jäsentää nuorten arvomaailmaan liittyvien kysymysten merkityksen heidän arjessaan ja selittää yhteiskuntaluokkien vaikutusta nuorten tekemiin koulutusvalintoihin ja kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin. Opiskelutavat: 1) Oppimistehtävä 5 op TAI 2) Verkkotentti 5 op TAI

11 3) Oppimistehtävä 2 op + oppimistehtävä 3 op Kirjallisuus (3 teosta) valitaan suoritustavan ja tehtävänannon mukaan seuraavista: Aapola, S Murrosikä ja sukupuoli: julkiset ja yksityiset ikämäärittelyt. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. Aapola, S. & Ketokivi, K. (toim.) Polkuja ja poikkeamia: aikuisuutta etsimässä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 56. Helsinki: Gaudeamus. Autio, M. & Paju, P. (toim.) Kuluttava nuoruus. OPM. Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 32. Helsinki: Gaudeamus. Helve, H Arvot, muutos ja nuoret. Helsinki: Yliopistopaino. Pohjola, K. (toim.) Uusi Koulu oppiminen mediakulttuurin aikakaudella. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tolonen, T. (toim.) Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Tampere: Vastapaino. Opetuskieli: suomi; suorituksia otetaan vastaan suomeksi ja ruotsiksi. Arviointiasteikko: 0-5 Ajankohta: nonstop-ilmoittautuminen lv : (Nuorisotutkimuksen opintojaksot löytyvät kasvatustieteelliset aineet -otsikon alta) HUOM! Tarkista ensin opintojakson tiedot Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen www-sivuilta ja ilmoittautuessasi merkitse lomakkeelle laskutusosoite kohtaan, että olet YUNETin opiskelija. Lisätietoja: sari.paajanen(at)chydenius.fi NUORET JA KOULU (YunetP4s) Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Avoin yliopisto Laajuus: 5 op (koodi NUOP030) Vastuuhenkilö: Sari Paajanen

12 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: selittää modernisoitumisen myötä tapahtuvia muutoksia koulussa sekä koulun tilaa ja kulttuurisia jännitteitä kasvatussosiologisten käsitteiden avulla, tarkastella koulun merkitystä ja asemaa nykynuorten kasvuympäristönä ja nuorten sosiaalisissa suhteissa, eritellä koulun virallisia ja epävirallisia tavoitteita sekä arvioida toimintatapoja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tunnistaa niitä keinoja, joilla nuoret haastavat koulun tavoitteita, selittää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten koulusuhteen rakentumista peruskoulussa sekä elämänkulkua ja yhteiskuntaan kiinnittymistä peruskoulun jälkeen, tunnistaa rasismin ilmenemistä koulun arjessa sekä arvioida koulun rasismia ylläpitävien tai purkavien käytäntöjen tunnistamista ja tunnistaa kriittisen pedagogiikan mahdollisuuksia. Opiskelutavat: 1) Oppimistehtävä 5 op TAI 2) Verkkolukupiiri 5 op Kirjallisuus (3 teosta) valitaan suoritustavan ja tehtävänannon mukaan seuraavista: Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M. (toim.) Kenen kasvatus?: kriittinen pedagogiikka toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino. Kuronen, I Peruskoulusta elämänkouluun: ammatillisesta koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tarinoita peruskoulusuhteesta ja elämänkulusta peruskoulun jälkeen. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksia 26. Laine, K Koulukuvia: koulu nuorten kokemistilana. Jyväskylä: SoPhi. Mietola, R., Lahelma, E., Lappalainen, S. & Palmu, T. (toim.) Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: erontekoja ja yhdessä tekemistä. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 22. Souto, A-M Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten suhteista. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 110. Helsinki. Suoranta, J Radikaali kasvatus: kohti kasvatuksen poliittista sosiologiaa. Helsinki: Gaudeamus. Tolonen, T Nuorten kulttuurit koulussa: ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset. Helsinki: Gaudeamus. Arviointiasteikko: 0-5

13 Ajankohta: nonstop-ilmoittautuminen lv : (Nuorisotutkimuksen opintojaksot löytyvät kasvatustieteelliset aineet -otsikon alta) HUOM! Tarkista ensin opintojakson tiedot Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen www-sivuilta ja ilmoittautuessasi merkitse lomakkeelle laskutusosoite kohtaan, että olet YUNETin opiskelija. Lisätietoja: sari.paajanen(at)chydenius.fi NUORUUDEN HAASTEET MYÖHÄISMODERNISSA YHTEISKUNNASSA (YunetP4t) Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Avoin yliopisto Laajuus: 5 op (koodi NUOP040) Vastuuhenkilö: Sari Paajanen Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: jäsentää monipuolisesti nuorten myöhäismodernissa kohtaamia ongelmia ja haasteita erilaisten selitysmallien ja lähestymistapojen kautta, tunnistaa nuorten hyvinvointia edistäviä ja horjuttavia tekijöitä sekä heidän huolenaiheitaan, selittää ohipuhumista käsitteenä sekä jäsentää sitä mm. sukupolvien, työllisyyden, monikulttuuristen perheiden, kulutuksen ja koulutuksen sekä nuorten ja aikuisten poliittisen osallistumisen teemojen avulla, tunnistaa ja tarkastella nuorten kasvurauhan säilymiseen liittyviä asioita, tarkastella monikulttuurisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa nuorisotyössä ja selittää lastensuojeluprosessien historiallista muutosta sekä eritellä eri tahojen (mm. perhe, koulu, sosiaalityö) suhtautumista lasten rikoksiin. Opiskelutavat: 1) Oppimistehtävä 5 op TAI 2) Verkkolukupiiri 5 op

14 Kirjallisuus (3 teosta) valitaan suoritustavan ja tehtävänannon mukaan seuraavista: Anttila, A.-H., Kuussaari, K. & Puhakka, T. (toim.) Ohipuhuttu nuoruus? Nuorten elinolot -vuosikirja Nuorisotutkimusverkosto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL. Valtion Nuorisoasiain neuvottelukunta. Helsinki: Yliopistopaino. Autio, M., Eräranta, K. & Myllyniemi, S. (toim.) Polarisoituva nuoruus? Nuorten elinolot vuosikirja Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 84. Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 38. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes), julkaisuja 84. Helsinki: Hakapaino. Honkasalo, V Tyttöjen kesken. Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 109. Helsinki. Jahnukainen, M., Kekoni, T. & Pösö, T. (toim.) Nuoruus ja koulukoti. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 43. Helsinki: Hakapaino. Määttä, K. (toim.) Helposti särkyvää: nuoren kasvun turvaaminen. Helsinki: Kirjapaja. Pekkarinen, E Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu - Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä? Nuorisotutkimusseura / Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 102. Helsinki. Puuronen, A. & Välimaa, R. (toim.) Nuori ruumis. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 10. Helsinki: Gaudeamus. Arviointiasteikko: 0-5 Ajankohta: nonstop-ilmoittautuminen lv : (Nuorisotutkimuksen opintojaksot löytyvät kasvatustieteelliset aineet -otsikon alta) HUOM! Tarkista ensin opintojakson tiedot Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen www-sivuilta ja ilmoittautuessasi merkitse lomakkeelle laskutusosoite kohtaan, että olet YUNETin opiskelija. Lisätietoja: sari.paajanen(at)chydenius.fi

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2011... 3 1.1 Tutkimustoiminnan painopistealueet... 3 1.2 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu... 4 1.3 Organisaatiouudistus

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 S i v u 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. ORGANISAATIO... 4 2.1 Hallitus... 4 2.2 Henkilöstö, toimitilat ja työhyvinvointi...

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2012... 4 1.1 Sukupolvisuhteet... 4 1.2 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu... 5 1.3 Työyhteisöllisyyden ja organisaation

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA!

AVOIN YLIOPISTO -OPETUS KAUHAJOELLA! SISÄLLYSLUETTELO KÄYTÄNNÖN TIETOA OPISKELIJALLE Avoin yliopisto opetus Kauhajoella 3 Opiskelu avoimessa yliopistossa 4 Avoimen yliopiston väylä 6 Päätoiminen arvosanaopiskelu 6 PERUSOPINNOT, 25 op Erityispedagogiikka

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA AIKUISKOULUTUS Tutkinto Sosiaali-

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Sisältö HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma Sisältö Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2014-2016 120 op Osaamistavoitteet Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa kriittisesti

Lisätiedot

8. Luokanopettajan koulutus

8. Luokanopettajan koulutus Opinto-opas 2008 2011 83 Luokanopettajan koulutus 8. Luokanopettajan koulutus tarjoaa opiskelijoille monipuoliset ammatilliset valmiudet sekä pätevyyden luokanopettajan työhön. Koulutuksessa on useita

Lisätiedot

Pysäytyskuvia. Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja koulun arjessa. Eija Asikainen (toim.)

Pysäytyskuvia. Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja koulun arjessa. Eija Asikainen (toim.) Pysäytyskuvia. Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja koulun arjessa. Eija Asikainen (toim.) Joensuun yliopisto 2006 Kustantajan yhteystiedot: Joensuun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta PL

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17. vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17. vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014 KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17 vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2014 alkaen. On mahdollista, että

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Toiminnan painopisteet vuonna 2012... 3 2 ORGANISAATIO... 6 2.1 Henkilöstö... 6 2.2 Hallitus... 6 3 TUTKIMUSTOIMINTA... 7 3.1

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2013

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2013... 3 1.1. Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen... 3 1.2. Organisaation kehittäminen... 5 2. ORGANISAATIO...

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Toiminnan painopisteet vuonna 2011 1.2 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu 1.3 Tutkijayhteisöllisyyden ja organisaation kehittäminen 2 ORGANISAATIO...

Lisätiedot

KANSATIETEEN OPISKELUOPAS LUKUVUOSI 2014 2015

KANSATIETEEN OPISKELUOPAS LUKUVUOSI 2014 2015 KANSATIETEEN OPISKELUOPAS LUKUVUOSI 2014 2015 Kansatiede European Ethnology Minerva, Kaivokatu 12, 20014 Turun yliopisto Käyntiosoite: Minerva, toimisto 1. krs, opetushenkilökunta 2. krs. puh. (02) 333

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Julkaisija: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu amok@oamk.fi http://www.oamk.fi/amok Sisällön asiantuntijuus ja kieliasu: Opettajakorkeakoulun

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO KANSATIETEEN OPISKELUOPAS 2011-2012 KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET JA TIETOA OPISKELUSTA

TURUN YLIOPISTO KANSATIETEEN OPISKELUOPAS 2011-2012 KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET JA TIETOA OPISKELUSTA TURUN YLIOPISTO KANSATIETEEN OPISKELUOPAS 2011-2012 KANSATIETEEN TUTKINTOVAATIMUKSET JA TIETOA OPISKELUSTA KANSATIEDE Fennicum, Henrikinkatu 3 20014 TURUN YLIOPISTO puh. 333 5260 (toimisto) sähköposti:

Lisätiedot

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot...

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2013 Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... 7 Nuorisotutkimusseuran

Lisätiedot

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 21, 2011 Riikka Jalonen LAPSEN oikeuksien SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lapsen

Lisätiedot

KANSATIEDE. Turun yliopisto. Kansatieteen opiskeluopas lv. 2013 14

KANSATIEDE. Turun yliopisto. Kansatieteen opiskeluopas lv. 2013 14 KANSATIEDE Turun yliopisto Kansatieteen opiskeluopas lv. 2013 14 Kansatiede Turun yliopisto Kansatiede European Ethnology Minerva, Kaivokatu 12 20014 Turun yliopisto puh. (02) 333 5260 kansatiede@utu.fi

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Annanstiina Junnila, Kari Koivunen, Riitta Ryhtä, Jukka Tamminen. Salon seudun maisemia, oppilastöitä ja opetustilanteita

Annanstiina Junnila, Kari Koivunen, Riitta Ryhtä, Jukka Tamminen. Salon seudun maisemia, oppilastöitä ja opetustilanteita SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Hyvä lukija... 2 Kansalaisopiston merkitys ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitäjänä... 3 Kansalaisopistot kulttuurikuntoa kohottamaan... 4 Ohjeita netti-ilmoittautujille...

Lisätiedot

Mitä on ammatillinen nuorisotyö? Nuorisotyön villiä kenttää kesyttämässä. Katariina Soanjärvi

Mitä on ammatillinen nuorisotyö? Nuorisotyön villiä kenttää kesyttämässä. Katariina Soanjärvi Kasvatus & Aika 8 (3) 2014, 79 84 KATSAUKSET Mitä on ammatillinen nuorisotyö? Nuorisotyön villiä kenttää kesyttämässä Katariina Soanjärvi Lectio praecursoria aikuiskasvatuksen väitöskirjaan Mitä on ammatillinen

Lisätiedot

Tyttötyön kansio Julkaisija ja kustantaja: Suomen Setlementtiliitto ry, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs. 00510 Helsinki Suomen Setlementtiliitto ry.

Tyttötyön kansio Julkaisija ja kustantaja: Suomen Setlementtiliitto ry, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs. 00510 Helsinki Suomen Setlementtiliitto ry. 1 Tyttötyön kansio Julkaisija ja kustantaja: Suomen Setlementtiliitto ry, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs. 00510 Helsinki Suomen Setlementtiliitto ry. Taitto ja kuvitus: Veera Säilä Setlementtijulkaisuja

Lisätiedot

TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op)

TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op) TANSSI- JA TEATTERIPEDAGOGIIKAN LAITOKSEN TUTKINTOVAATIMUKSET 2009-2014 Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmat (120 op) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP) 1. Taidepedagogiikan perusteet

Lisätiedot

Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op)

Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op) Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksen tutkintovaatimukset Tanssinopettajien ja teatteriopettajien maisteriohjelmien tutkintovaatimukset (120 op) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP) 1. Taidepedagogiikan

Lisätiedot

Kotitalousopettajan koulutus

Kotitalousopettajan koulutus KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS Kotitalousopettajan koulutus Kotitalousopettajan koulutuksessa voidaan suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (120 ov) tai kasvatustieteen maisterin tutkinto (160 ov). Tutkinnon

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO (MAVY) http://www.funts.fi Aalto-yliopisto, HANKEN Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto,

Lisätiedot

Nuorten elinolot -vuosikirja. Nuorisotutkimusverkosto. Valtion Nuorisoasiain neuvottelukunta

Nuorten elinolot -vuosikirja. Nuorisotutkimusverkosto. Valtion Nuorisoasiain neuvottelukunta Ohipuhuttu nuoruus? Anu-Hanna Anttila, Kristiina Kuussaari & Tiina Puhakka (toim.) Nuorten elinolot -vuosikirja Nuorisotutkimusverkosto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL Valtion Nuorisoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 nuorisotutkimusseura ry. nuorisotutkimusverkosto Sisällys 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014 3 1.1 Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 3 1.2 Organisaation

Lisätiedot