Tilannekatsaus Nasdaq Helsingin listautumismarkkinan kehittämishankkeeseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilannekatsaus Nasdaq Helsingin listautumismarkkinan kehittämishankkeeseen 21.1.2015"

Transkriptio

1 Tilannekatsaus Nasdaq Helsingin listautumismarkkinan kehittämishankkeeseen Nasdaq Helsinki järjesti tammikuussa 2014 tilaisuuden, jossa markkinaosapuolten edustajat sekä viranomais- ja asiantuntijatahot keskustelivat ja valmistelivat toimenpiteitä Suomen listautumis- ja pääomamarkkinoiden kehittämiseksi. Tilaisuudessa käytyjen keskusteluiden pohjalta Nasdaq Helsinki julkisti toukokuussa 2014 loppuraportin Listautumisilla kasvu-uralle Toimiva listautumismarkkina on avain Suomen kasvulle ja pääomamarkkinoiden kilpailukyvylle. Raportti on luettavissa osoitteessa Loppuraportissa esittelimme 25 toimenpide-ehdotusta listautumismarkkinan kehittämiseksi kolmella eri osa-alueella: pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen, listautumisen kannusteet ja esteet sekä listayhtiöiden hallinnollisen taakan keventäminen. Toimenpide-ehdotukset on jaoteltu sen mukaan ovatko ne toteutettavissa EU-tasolla, kansallisella tasolla Suomessa vai pörssin toimenpitein. Kesän ja syksyn 2014 aikana pörssi on ollut monin tavoin yhteydessä niihin tahoihin, joiden toimialaan ehdotusten toteuttaminen kuuluu. Osa toimenpiteistä on saatu toteutettua, ja osalle toimenpiteistä on vahvistettu toteutusaikataulu. Eräät toimenpiteet vaativat vielä muutoksia lainsäädäntöön tai sääntelyyn ja niille on asetettu tavoiteaikataulu. Tietyt toimenpiteet on otettu osaksi pörssin jatkuvaa työtä. Seuraavassa toimenpide-ehdotusten toteutustilanne tammikuussa 2015.

2 EU-taso Kansallinen taso Taho Aikataulu PÄÄOMAMARKKINOIDEN JA OMISTAJUUDEN KEHITTÄMINEN Toimenpide-ehdotus Toteutus/ tilanne 1. Eläkeyhtiöiden mahdollisuutta osakesijoittamiseen tulee lisätä käynnissä olevassa vakavaraisuussääntelyn uudistuksessa. STM Työeläkelaitosten vakavaraisuusuudistus on käsittelyssä eduskunnassa. 2. Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen toimintaedellytykset tulee varmistaa meneillään olevassa sääntelyuudistuksessa, sillä riittävällä määrällä erikokoisia eläkelaitoksia voidaan edistää pääomamarkkinoidemme monimuotoisuutta ja likviditeettiä. STM Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain uudistus on valmistelussa ministeriössä. Eläkeuudistusta koskevassa sopimuksessa on sovittu tuottovaatimuksen osaketuottosidonnaisen osan nostamisesta nykyisestä 10 prosentista 20 prosenttiin alkaen. Tämän odotetaan lisäävän eläkelaitosten osakesijoitusten määrää tulevaisuudessa huomattavasti. 3. Sijoitustutkimuspalvelut ulotetaan kattamaan kaikki listayhtiöt. alkaa tarjota sijoitustutkimusta (fact sheet) kaikista Nasdaqin pohjoismaisista yhtiöistä vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 4. Listaamattomien ja listattujen yhtiöiden ja niiden omistajien verokohtelu tulee muuttaa neutraaliksi. Kiireellisenä toimenpiteenä First North -yhtiöiden osinkoverotus tulee muuttaa yhdenmukaiseksi listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen kanssa. 5. Yksityissijoittajien kiinnostusta osakesijoittamiseen tulee tukea veroneutraliteetilla ja kohdennetuin kannustein. 6. Pääomaverotus on uudistettava kokonaisuudessaan niin, että se on säästämiseen ja sijoittamiseen kannustavaa. on käynyt keskusteluita ja esitellyt ehdotukset keskeisille poliittisille tahoille kuten eduskunnan talous- ja valtiovarainvaliokunnille sekä useille eduskuntaryhmille. Ehdotukset on otettava uuden hallituksen ohjelmaan. on myös ehdottanut, että eurooppalaisessa IPO Task Force -raportissa (European Issuers/EVCA/FESE IPO Task Force, julkistus helmikuu 2015) kiinnitettäisiin myös huomiota verotusjärjestelmän kilpailukykyyn ja johdonmukaisuuteen sekä yksityissijoittajille suunnattuihin verokannusteisiin suorien osakesijoitusten lisäämiseksi. Seuraava hallitus?

3 EU-taso Kansallinen taso Taho Aikataulu 7. Valtion omistajapolitiikassa on otettava tavoitteeksi valtioomisteisten yhtiöiden listaaminen. VNK omistajaohjaus on käynyt keskusteluita ja esitellyt ehdotukset sekä valtioneuvoston kanslian omistajaohjaukselle että Solidiumille. Nämä näkevät valtio-omisteisten yhtiöiden listaamisen hyvänä vaihtoehtona sopivan ajankohdan tullen. 8. Moniportainen säilytys on sallittava myös suomalaisten omistamille kotimaisille osakkeille. on puoltanut siirtymistä moniportaiseen säilytykseen valtiovarainministeriölle 13. elokuuta (työryhmämuistio 033:00/2014) ja 28. marraskuuta (HE 033:00/2014) 2014 antamissaan lausunnoissa. Tämän ohella asiaa on pyritty edistämään pörssin ja useiden muiden markkinatoimijoiden kannanotoilla. Seuraava hallitus? LISTAUTUMISEN KANNUSTEET JA LISTAUTUMISEN ESTEIDEN POISTAMINEN Toimenpide-ehdotus Toteutus/tilanne 9. Kevyemmän IFRS:n kehittämistä pienille pörssiyhtiöille on edistettävä kansainvälisellä tasolla. 10. IFRS-standardeihin tulee tehdä muutoksia vain todellisen tarpeen perusteella ja määritellyn aikataulun mukaisesti. TEM TEM Ehdotukset huomioidaan työ- ja elinkeinoministeriössä, kunnes ne nousevat esille EU:ssa. Komissio on järjestänyt vuoden 2014 loppupuolella IFRS:ää koskevan kyselyn, jossa on käsitelty muun ohella myös ehdotuksissa olevia asioita. Kyselyn tuloksia ei ole vielä julkaistu. Consultation on the impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) in the EU; dex_en.htm on ehdottanut asian huomioimista myös eurooppalaisessa IPO Task Force -raportissa.

4 11. Ulkomailla listattujen yhtiöiden rinnakkaislistauksia Suomeen tulee edistää. tekee aktiivisesti töitä rinnakkaislistausten edistämiseksi alkaen rinnakkaislistautujat, joiden pääasiallinen listaus on jossakin maailman kymmenestä merkittävimmästä pörssistä, saavat 50 % alennuksen pörssin rekisteröintimaksusta. Jatkuva 12. Ulkomaisten yhtiöiden on voitava rekisteröidä osakkeensa suoraan Suomen arvo-osuusjärjestelmään. Euroclear ja Euroclear Finland selvittävät mahdollisuuksia luoda suoria yhteyksiä ulkomaisiin arvopaperikeskuksiin ulkomaisten lajien saamiseksi Suomen markkinalle. Lisäksi pyritään selvittämään tarkemmin Suomen ja näiden maiden yrityslainsäädännön ja yhtiötapahtumien eroja. 2017? 13. Listautujan käsikirja on laadittava pörssilistalle hakeutuville yhtiöille. säätiö + neuvonantajat säätiö on lupautunut tekemään listautujan käsikirjan myös pörssilistan yhtiöille. (Uudistettu First North -käsikirja julkistettiin ) Q3/ Listauskomitean käsittelymenettelyä tulee kehittää. Listauskomitean käsittelymenettelyä koskevaa ohjeistusta on uudistettu ja listauskomitea on hyväksynyt uuden materiaalin. Yhtiöesittelyyn liittyen tehtiin muun ohella seuraavia muutoksia: Selvennetty ja poistettu sisältövaatimuksia Viimeksi päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase (emo ja konserni) vertailutietoineen riittää (vrt. 3 vuoden tiedot) Rahavirtalaskelma ei sisältövaatimuksissa Kuvaus olennaisimmista riskeistä riittää Yhtiöesittely mahdollista pitää lähempänä listautumista Yhtiöesittelyn pituutta on rajoitettu, enintään 30 esitysdiaa 15. Vaatimus pääjärjestäjän lausunnosta on poistettava, jos yhtiö käyttää listautumisessa pääjärjestäjää. n sääntöjä on muutettu heinäkuussa n sääntöjen tulkinta osakkeenomistajien vähimmäismäärästä tulee muuttaa joustavammaksi. n sääntöjä on muutettu heinäkuussa Tietoa listautumisen merkityksestä yritysten kasvulle ja työpaikkojen luomiselle tulee lisätä. + muut on käynyt keskusteluita ja esitellyt ehdotukset muille olennaisille arvopaperimarkkinoilla toimiville tahoille. Tietoisuuden lisääminen on osa pörssin jatkuvaa työtä. Jatkuva

5 EU-taso Kansallinen taso Taho Aikataulu LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOLLISEN TAAKAN KEVENTÄMINEN Toimenpide-ehdotus Toteutus/tilanne 18. yhtiöiden Corporate Governance -raporteista tulee laatia minimivaatimukset sisältävät mallit. AMY Arvopaperimarkkinayhdistys pitää toimenpide-ehdotuksia hyvinä. Yhdistys ryhtyy toimenpiteisiin ehdotuksen toteuttamiseksi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin uudistamisen yhteydessä. Q3/ Nimitetään asiantuntijatyöryhmä, jonka tulee yksilöidä tärkeimmät sääntelyn tulkintatilanteet, ja arvioida, voidaanko listayhtiöiden hallinnollista taakkaa vähentää uudella ohjeistuksella. Tarvittaessa ryhmä laatii ehdotukset uusista ohjeista. Työryhmä on saanut työnsä päätökseen Kaarina Ståhlbergin johdolla. Työryhmän jäsenet: Ville Kajala, Finanssivalvonta, Jutta Karlsson, Pöyry Oyj, Jarno Suominen, Restamax Oyj, Anne Teitto, Sampo Oyj, Susanna Tolppanen, Nasdaq Helsinki, Marianna Uotinen, Hallinnollisen taakan vähentämiseksi työryhmä ehdottaa pääkohtina seuraavaa: Laaditaan tiedottamista varten ajatusmalleja ja päätöspuita listayhtiöille Kehitetään edelleen sääntelyä kokoavaa olemassa olevaa www-sivustoa (Fiva) Pyritään yhdenmukaistamaan tiedonantovelvollisuutta koskevien pörssin ja Fivan ohjeistusten sanamuotoja Selvennetään pörssin sääntöjä/selostustekstejä H1/ Selvitetään, voidaanko pörssitiedotteiden teknisiä vaatimuksia muutamalla yksinkertaistaa tiedotteiden julkistamismenettelyä. uudistaa tiedotevälitysjärjestelmän vuonna Samalla pyritään muuttamaan teknisiä vaatimuksia. 21. Ei-taloudelliset raportoitavat tiedot tulee jättää Suomessa toimintakertomuksen ulkopuolelle, jolloin niihin ei tarvitse kohdistaa tilintarkastusta. TEM Toimenpide-ehdotusta tarkastellaan ei-taloudellisten tietojen raportointia koskevan direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/95/EU) implementoinnin yhteydessä.

6 22. Selvitetään, voidaanko eurooppalaisen käytännön mukaisesti toimintakertomuksen tilintarkastuksesta luopua. TEM Uuden EU-sääntelyn implementointityö on alkanut työ- ja elinkeinoministeriössä. Toimenpide-ehdotus pyritään saamaan tätä valmistelevan työryhmän käsiteltäväksi. 23. Palkkioasioiden ja lähipiirikauppojen yhtiökokouskäsittelyä koskevan EU-direktiiviehdotuksen hallinnollista taakkaa lisääviä vaikutuksia on pyrittävä ehkäisemään sekä EU-tasolla että tarvittaessa kansallisen implementoinnin yhteydessä. Direktiivineuvottelut jatkuvat keväällä Suomen neuvottelutavoitteet vastaavat raportin toimenpide-ehdotusta. on ehdottanut asian huomioimista myös eurooppalaisessa IPO Task Force -raportissa Avoimuusdirektiivin mukainen säännöllinen tiedonantovelvollisuus on saatettava Suomessa voimaan ilman, että kansallisia lisävaatimuksia otetaan käyttöön. Tällöin laista poistuu velvoite laatia neljännesvuosittaiset osavuosikatsaukset. Direktiivin täytäntöönpano toteutetaan vuoden 2015 aikana ja kansallisissa säännöksissä huomioidaan raportin toiveet Suomen on ajettava EU-tasolla nykyistä laajempia poikkeusmahdollisuuksia listayhtiöiden esitteiden laatimisvelvoitteisiin. + Fiva Ehdotukset huomioidaan valtiovarainministeriön ja Finanssivalvonnan EU-vaikuttamisessa. on ehdottanut asian huomioimista myös eurooppalaisessa IPO Task Force -raportissa.

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA 1(14) Marja Hanski, TEM Taustamuistio Jyrki Jauhiainen, OM Eeva Raevaara, STM Marianna Uotinen, VM Jarmo Väisänen, VNK 9.1.2015 LIITE 3 HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009

KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009 KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009 Julkaisija: Keskuskauppakamari World Trade Center Helsinki Aleksanterinkatu 17, PL 1000 00101 Helsinki puh: (09) 4242 6200 fax: (09) 650 303 www.chamber.fi

Lisätiedot

Listautujan käsikirja. Monenkeskinen markkinapaikka Suomessa

Listautujan käsikirja. Monenkeskinen markkinapaikka Suomessa Monenkeskinen markkinapaikka Suomessa Listautujan käsikirja monenkeskiselle markkinapaikalle 2014 projektiin osallistuivat: Castrén & Snellman / Janne Lauha, Anna-Maarit Laurila, Erno Kaskinen, Thomas

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa Pörssisäätiön Pääomamarkkinatyöryhmä 2010 2011 Jukka Ruuska, pj Philip Aminoff Piia-Noora Kauppi

Lisätiedot

HE 11/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 11/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi arvopaperimarkkinalakia,

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö Lausunto 1 (14) 20.8.2014 Valtiovarainministeriö Arvopaperien säilytysmallien laajentumisen ja yhdentyvien markkinarakenteiden toteutumisen arviointi sekä arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpanon valmistelu

Lisätiedot

HE 94/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen hoitajista. Lailla pantaisiin

HE 94/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen hoitajista. Lailla pantaisiin Hallituksen esitys vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen hoitajista. Lailla pantaisiin

Lisätiedot

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 ASIANAJOTOIMISTO MERILAMPI OY 1 Uusi arvopaperimarkkinalaki 1.1.2013 (40128) 1. ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2013 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS 1 (17) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus 4219/031/2008, 17.12.2008 Arviomuistio Suomalaisen tilintarkastajajärjestelmän

Lisätiedot

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka Pääomamarkkinat Kasvun paikka Raportti pähkinänkuoressa Suomen pääomamarkkinoiden puutteet ja ongelmat ovat korostuneet finanssikriisin myötä Yritykset ja sijoittajat tarvitsevat toimivia kotimaisia pääomamarkkinoita

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi

Luonnos hallituksen esitykseksi vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi Luonnos 25.6.2013 1(335) Luonnos hallituksen esitykseksi vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen

Lisätiedot

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Helppo Hallinto Sujuva Suomi -hanke 2013 2014 Sisällysluettelo JOHDANTO... 8 Viisi vaarallista hanketta... 8 Hallinnollisen taakan vähentämisen

Lisätiedot

Hallituksen esitys vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi Luonnos, 21.12.2012 1(99) Hallituksen esitys vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ... 2 YLEISPERUSTELUT... 2 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA...

Lisätiedot

Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ

Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY RAPORTTI TOIMINTAKAUDELTA 1.12.2004 31.12.2007 PAREMPAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ 2 SISÄLTÖ 3 Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Lisätiedot

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Sisällys YHTEENVETO... 5 SAATE... 9 A. JOHDANTO... 12 B. HANKKEEN NÄKÖKULMA & RAJAUKSET...

Lisätiedot

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien HE 109/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi osakeyhtiölaki. Lisäksi useisiin lakeihin tehtäisiin uudesta laista johtuvia muutoksia.

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä www.ruukki.fi 2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä RAUTARUUKKI OYJ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2013 Hallinto 1. Sääntely-ympäristö 2. Hallinto-, johto- ja valvontaelimet 3. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hallinnointikoodin uudistaminen. Arvopaperimarkkinayhdistys ry 8.6.2015

Hallinnointikoodin uudistaminen. Arvopaperimarkkinayhdistys ry 8.6.2015 Hallinnointikoodin uudistaminen Arvopaperimarkkinayhdistys ry 8.6.2015 OHJELMA Hallinnointikoodin uudistamisen tausta ja valmistelu Antti Turunen, AMY sihteeristö Hallinnointikoodia koskevan ehdotuksen

Lisätiedot

Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle. eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2/2010

Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle. eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2/2010 Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2/2010 Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle Jari Kankaanpää, Lasse Oulasvirta,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat valtion omistajaohjauksen vuosikertomus 20 13 SISÄLLYSLUETTELO Ministerin tervehdys............................................................ 2 Ylijohtajan katsaus..............................................................

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

Finnairin tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta.

Finnairin tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta. Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka Julkinen 27.04.2012 Tarkastaja, pvm Finnair Oyj:n johtoryhmä, 24.4.2012 Hyväksyjä, pvm Finnair Oyj:n hallitus, 26.04.2012 Taustaa Tässä Finnairin hallituksen hyväksymässä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM2015-00178

Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM2015-00178 Työ- ja elinkeinoministeriö MINVA TEM2015-00178 TMO Lahtinen Päivi(TEM) 18.05.2015 JULKINEN Viite Asia Kilpailukykyneuvosto 28.-29.5.2015 Bryssel Kilpailukykyneuvoston kokouksessa käsitellään sisämarkkina-,

Lisätiedot