kirjanpidon tositetta palkkaa ostolaskua myyntilaskua

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "450.000 kirjanpidon tositetta 150.000 palkkaa 200.000 ostolaskua 240.000 myyntilaskua"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ 1/17 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖISESTÄ TILAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta, ICT-palveluista sekä hankinnoista ja niiden kilpailuttamisesta. Lisäksi yhtiön palveluihin kuuluvat projektinhallintapalvelut. Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö vastaa hankintaprosessien toimivuudesta, päätöksenteosta ja sopimuksista sekä toiminnan kehittämisestä tässä tarjouspyynnössä mainittujen tahojen kanssa. Seutukeskus Oy Häme pyytää tarjoustanne sähköisestä tilausjärjestelmästä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimus alkaa aikaisintaan kuitenkin vasta hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Yhteisöt Seutukeskus Oy Hämeen asiakkuudet on esitetty liitteessä nro 1. Pidätetään oikeus siirtää/laajentaa sopimus myöhemmin myös KuntaPro Oy:n nimiin. Hankinnan kohde ja laajuus Hankinnan kohteena on sähköisen tilausjärjestelmän tietojärjestelmäpalveluiden hankinta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Seutukeskus Oy Hämeen kokonaisvolyymeja kuvaavat tällä hetkellä parhaiten vuotuiset suoritemäärät: kirjanpidon tositetta palkkaa ostolaskua myyntilaskua Tarjouspyynnön liitteessä nro 2 on kuvattu järjestelmään liittyvät vaatimukset. Hankintamenettely Hankintaan käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä tietojärjestelmäpalveluhankinta. Hankinnasta on tallennettu ilmoitus HILMA-palveluun EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla osoitteessa: Hankintamenettelyn tarkoitus on vahvistaa kaikki hankintaan liittyvät ehdot. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

2 TARJOUSPYYNTÖ 2/17 Tarjousten käsittely: 1. Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen (mukaan lukien tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus) 2. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tarvittaessa tarjouksen kuulemistilaisuus tarjoajan kanssa 3. Tarjousvertailu 4. Hankintapäätös Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Sopimuksen laajentaminen Tarjoajan tulee huomioida tarjousta antaessaan ja tarjoushintaa määrittäessään, että hankintavolyymi voi olla tulevaisuudessa suurempi kuin tarjouspyyntöhetkellä. Volyymin mahdollinen kasvaminen perustuu siihen, että sopimusta on mahdollista laajentaa liitteessä nro 1 mainitulla tavalla. Mahdolliset sopimuksen laajentamisesta aiheutuvat volyymilisäykset on huomioitu hankintamenettelyä valittaessa. Sopimusvolyymin kasvaessa hinnoittelulogiikka pysyy tarjouspyynnön mukaisena, ellei toisin kirjallisesti sovita. Asiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen teon jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto asiansa käsittelyyn liittyvistä hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi tai asianosaisjulkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Tarjouksen tai tarjousten valintaperusteet, hinnat ja muu sisältö siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettävää tietoa tulevat julkisiksi. Tältä osin tarjoajia pyydetään kuitenkin huomioimaan, että muiden tarjoajien tarjousasiakirjat tulevat asianosaisjulkisiksi vain siltä osin kuin ne vaikuttavat tarjoajan asian käsittelyyn. Tarjoajaa pyydetään merkitsemään toimittamaansa aineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin. Tämän jälkeen hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Saatujen tarjousasiakirjojen kopioinnista ja lähettämisestä tietoa pyytäneelle veloitetaan keskimääräisinä käsittelykuluina 50 per tarjous. Valitut tarjoukset kopioidaan veloituksetta. Sopimusehdot Hankinnassa noudatetaan ensisijaisesti tarjouspyynnön mukaisia ehtoja. Toissijaisesti noudatetaan JIT 2007 ehtoja. Sopimusneuvotteluissa voidaan lievältä osin sopia poikkeuksista JIT 2007 ehtoihin edellyttäen, että molemmat sopijapuolet hyväksyvät ko. poikkeukset. Lisäksi sovelletaan toimittajan omia ehtoja soveltuvin osin (omia ehtoja ei saa liittää osaksi tarjousta). Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Myyjällä ei ole oikeutta vaatia ostajalta korvausta tarjouksen tekemisestä. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään automaattisesti tässä tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Hankintayksiköillä on oikeuskäytännössä katsottu olevan velvollisuus hylätä tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia tai eivät täytä tarjouspyynnön mukaisia ehtoja sekä tarjoukset, jotka eivät ole saapuneet määräaikaan mennessä.

3 TARJOUSPYYNTÖ 3/17 Asiakirjojen pätevyysjärjestys: 1. Sopimus 2. Sopimuksen liitteet 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. JIT 2007 yleiset ehdot 5. JIT 2007 valmisohjelmistot 6. Tarjous liitteineen ja toimittajan omat lisenssiehdot (tarjouksessa annetut tiedot tulevat osaksi sopimusta) Hankintasopimus laaditaan ostajan (eli tarjouksen pyytäjän) sopimuspohjalle. Sopimusneuvottelut käydään tilaajan osoittamassa paikassa. Sopimus laaditaan Seutukeskus Oy Hämeen ja valitun toimittajan välille. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta ostajan ja myyjän välille. Hankintapäätös tai muu vastaus ei ole oikeustoimilain tarkoittama tarjouksen ehdoton hyväksyminen vaan sopimus syntyy sopimusasiakirjan allekirjoituksella, joka tehdään kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus, joka tulee voimaan sopimuksessa määritettynä ajankohtana, on voimassa sopimuskauden ajan, ellei sitä tilaajan toimesta irtisanota/pureta. Purkamisperusteeksi riittää tilaajan toimesta todennettu sovitun palvelutason toistuva alitus, jos palvelun tarjoaja ei ole huomautuksista huolimatta nostanut palvelutasoaan sopimuksen mukaiselle tasolle. Neljän vuoden määräaikainen sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoitushetkestä. Tuotteen ylläpitomaksut alkavat kuitenkin vasta tuotteen käyttöönotosta. Mikäli ostaja ei pura sopimusta yllä mainituin perustein, on lyhin mahdollinen sopimuskausi 4 vuotta. Mikäli kumpikaan sopijapuoli ei irtisano sopimusta viimeistään 6 kuukautta ennen ensimmäisen neljän vuoden määräaikaisen sopimuskauden päättymistä, jatkuu sopimus automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuskauden siirryttyä toistaiseksi voimassa olevaksi, on ostajalla oikeus irtisanoa sopimus 6:kkn irtisanomisajalla. Toimittajan puolelta irtisanomisaika toistaiseksi voimassa olevalle sopimukselle on 12 kk. Irtisanomista ei tarvitse perustella. Hankintayksikkö pidättää oikeuden jatkaa sopimuskautta aina siihen asti, kunnes tämän tuoteryhmän seuraavan julkisen tarjouskilpailun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimuskauden jatkamisesta ja jatkamisen yksityiskohdista neuvotellaan aina sopimuskumppanin kanssa erikseen. Mikäli myyjä irtisanoo sopimuksen, on ennen irtisanomista ostajalle poikkeuksetta varattava mahdollisuus neuvotteluihin, jotka on saatettava päätökseen 14 päivän kuluessa neuvottelupyynnön esittämisestä. Tarjoajalla ja valitulla toimittajalla ei ole oikeutta siirtää tehtyä hankintasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman ostajan kirjallista suostumusta. Tarjoaja on vahingonkorvausvelvollinen, jos ei kykene järjestämään sopimuksen mukaisia palveluja sopimusaikana. Näissä tapauksissa ostajalla on oikeus keskeyttää laskujen maksaminen. Tässä yhteydessä tarjouksen pyytäjä kuitenkin korostaa, että tarjouskilpailun tavoitteena on pitkäaikainen sopimuskumppanuus, jonka lopulliseen pituuteen valittu toimittaja voi itsekin vaikuttaa pitämällä palvelun laadun sovitulla tasolla ja hinnan oikeassa suhteessa markkinahintoihin. Sopimusvelvoitteiden täyttämisessä todetut puutteet ratkaistaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin, joissa pyritään sopimaan välittömästä virheen

4 TARJOUSPYYNTÖ 4/17 Hinnat ja hinnoittelumekanismi, hinnanmuutokset oikaisemisesta, yhteisesti hyväksytystä sopimuksen tulkinnasta sekä osoitetun vahingon täysimääräisestä korvaamisesta toiselle sopijapuolelle. Edellä mainittuihin vahinkojen korvaamisiin ei ole velvollisuutta, mikäli JIT 2007-ehtojen mukainen vapauttamisperuste (force majeure) on estänyt sopimusvelvoitteiden täyttämisen. Riitatilanteissa oikeuspaikkana on tarjouksen pyytäjän kotipaikkaan lähinnä oleva käräjäoikeus. Mahdollisista sopimusmuutoksista neuvotellaan osapuolten kesken ja niistä sovitaan kirjallisesti. Lisäys tai muutos sopimukseen on sitova vain, jos siitä on sovittu kirjallisesti. Toimitus katsotaan hyväksytyksi vasta kun toimittaja on saattanut palvelun tarjouspyynnössä esitetylle tasolle. Tilaajalla ei ole velvollisuutta maksa täyttä hintaa puutteellisesti toimivasta tuotteesta. Tilaajalla on oikeus pidättäytyä täysimääräisten laskujen maksusta siihen asti kunnes tuote/palvelu on saatettu sopimuksen mukaiselle tasolle. Maksuja ei makseta takautuvasti. Laadittava sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta. Tarjouspyynnössä ilmoitetut volyymit tai asiakasmäärät eivät ole tarjouspyynnön laatijaa sitovia. Tarjous hinnoitellaan hinnoittelulomakkeella (liite nro 3). Muussa muodossa hinnoiteltu tarjous on tarjouspyynnön vastainen. Hinnat on ilmoitettava euroina ( ) ilman arvonlisäveroa. Hinnat eivät saa sisältää valuuttasidonnaisuuksia. Tarjoushintojen on sisällettävä kaikki pyydetyn palvelun tuottamisesta ja tämän tarjouspyynnön ehdoista tarjoajalle aiheutuvat sellaiset kustannukset, jotka tarjoaja haluaa ostajalta sopimusaikana veloittaa. Hintaliitteessä ilmoittamatta jätetyt pyydetyn laajuisen ja sisältöisen palvelun kustannuskomponentit ovat sopimusaikana veloituksettomia. Hinnoitteluliitteessä annetut hinnat sisältävät kaikki palvelusta tarjouspyynnön tekijälle aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien mm sopimusaikainen ylläpito/huolto- /viankorjauspalvelu, versiopäivitykset, käyttöpalvelun palvelinlaitteineen ja muut toimitus- ja käyttöönottokustannukset. Mitään muita maksuja ja veloituksia ei hyväksytä. Lisäpalveluista ja laajennuksista (sisällön) on valitulla toimittajalla luonnollisesti oikeus veloittaa niiden aiheuttamat kustannukset sovittuaan tästä tilaajan kanssa ennen palvelun suorittamista. Hinnoitteluliitteeseen ei voi lisätä tai poistaa ym. kustannuksia tai muita kustannuksia sisältäviä lisärivejä. Hinnat ovat voimassa sitovana kalenterivuoden kerrallaan. Tarjoajan tulee hinnoitteluliitteessä ilmoittaa kalenterivuosittainen hinnankorotus- / alennusprosentti. Esitetty korotusprosentti on maksimitaso hinnankorotukselle. Sopimuskaudella korotus on kuitenkin perusteltava. Korotusta on esitettävä vähintään kolme (3) kuukautta ennen sopimusvuoden umpeutumista. Hinnankorotus hyväksytään perustelluin osin. Esitetty hinnanalennusprosentti on sitova alennus ja se tulee voimaan ilman erillistä ilmoitusta. Vertailuhinta lasketaan neljälle vuodelle. esitettyjen maksimikorotusten perusteella ja mahdollisesti esitettyjen sitovien hinnanalennusten perusteella.

5 TARJOUSPYYNTÖ 5/17 Neljän vuoden jälkeen sopimushinnasta sovitaan erikseen neuvotellen. Hinnat ovat tällöinkin voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Kaikki hinnat esitetään alv 0 %. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Sopimuskauden aikaisissa veloituksissa noudatetaan asp-palvelumaksuja, jotka tarjoaja on hinnoitteluliitteellä tarjonnut. Asp-yksikkökustannukset määritellään sopimusaikaisessa laskutuksessa vuosittaisen kokonaisvolyymin mukaisesti. Muunlaista hinnoittelua ei hyväksytä. Seuraavan vuoden arviolaskutusperusteena käytetään edellisen vuoden toteumaa lisättynä tilaajan arviolla volyymin muutoksista. Tarjoukseen ei saa liittää mitään hinta- ym. varaumia. Liitteessä nro 3 on ohje hintaliitteen täyttämiseksi. Takuu Takuuaika toimivalle järjestelmälle on 18 kuukautta hyväksytystä tuotantokäytön toimituksesta. Sopimusaikana toimittaja korjaa järjestelmässä havaitut virheet omalla kustannuksellaan. Tietoturva Tietoturvarajapinnan tarkempi määrittely tehdään sopimuksen teon yhteydessä. Valittu toimittaja on velvollinen allekirjoittamaan salassapitosopimuksen hankinnan kohteeseen liittyen. Tietojärjestelmään tallennettu tieto on tilaajan omaisuutta ja toimittajan tulee luovuttaa se tilaajalle tilaajan seuraavaan tilausjärjestelmään soveltuvassa muodossa kohtuullisin kustannuksin. Laatu- ja ympäristöjärjestelmä Tarjoajan on toimittava voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Tarjoaja vastaa tältä osin koko tarjouksestaan ja sen mukaisesta toiminnasta, mukaan lukien mahdollisista alihankkijoistaan ja muista yhteistyökumppaneistaan. Alihankinta Toimitusaika Tarjoaja vastaa mahdollisten alihankkijoiden töistä kuin omistaan. Sopimuskumppanina tilaajalle toimii vain yksi tarjouksen jättänyt taho. Toimitusaika jakautuu seuraaviin sitoviin aikatauluihin: 1. tuotantokäyttö alkaen a. myöhästymissanktio kertakorvaus jokaiselta alkavalta viikolta Tietojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön porrastetusti loppuasiakkaiden osalta seuraavasti: Hämeenlinnan kaupunki ja Seutukeskus Oy Häme Muut mahdolliset asiakkaat erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti Sähköisen katalogipalvelun käyttöönotto toteutetaan erillisenä projektina Seutukeskus Oy Hämeen ja Bos Oy:n välisenä projektina em. aikataulu huomioiden.

6 TARJOUSPYYNTÖ 6/17 Maksuehto Käyttöönottomaksut ja muut kertamaksut maksetaan toimituksen hyväksymistarkastuksen hyväksymisen jälkeen. Koulutuspäivät maksetaan koulutuksien tapahduttua jälkikäteen. Asp-palvelumaksut maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Ko. maksut alkavat kuitenkin vasta tuotteen käyttöönotosta. Maksuehto on 14 pv netto hyväksyttävän laskun saapumisesta. Toimittajan on kyettävä verkkolaskutukseen ilman erillistä veloitusta. Laskutus Raportointi Kaikki laskutettavat kustannukset perustuvat tarjouspyyntöön ja annettuun tarjoukseen. Laskutuslisiä tms. kustannuksia ei hyväksytä. Toimittajan on raportoitava järjestelmän käytöstä aiheutuneet suoritteet kuukausittain seuraavasti: Seutukeskuksen kaikki asiakkuudet yhteensä Asiakaskohtainen suorite-erittely tarvittaessa kustannuspaikoittain Raportointi on mahdollista toteuttaa siten, että Seutukeskus ajaa itse valmiin raportin järjestelmästä. Raportin ylläpito on toimittajan vastuulla. Lisäksi vaatimusmäärittelyssä on esitetty millaisia raportteja tilausjärjestelmästä on saatava. Soveltuvuus-, valinta- ja vertailuperusteet Soveltuvuusehdot on esitetty liitteessä nro 5. Valintaperuste ja vertailuperusteet on esitetty liitteessä nro 6. Hankintapäätös ja -sopimus Seutukeskus Oy Häme tekee hankinnasta hankintapäätöksen ja -sopimuksen. Sopimus tehdään vain valitun toimittajan kanssa, eikä siihen lähtökohtaisesti sisällytetä kolmatta osapuolta. Sopimuksen yksityiskohtia voidaan sopimuksen voimassaoloaikana yhteisesti sopien tarkistaa ilman koko sopimuksen purkamista/irtisanomista. Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset Tarjouksessa esitettävät tiedot Tarjouspyyntöön ja sen sisältöön liittyvät kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen klo mennessä. Kysymyksiin laaditaan kirjallinen vastaus niiden käsittelyn jälkeen. Kysymykset ja niihin annetut vastaukset Julkaistaan viimeistään 6 päivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista osoitteessa: Tarjous tehdään liitteen nro 4 mukaisesti tarjouslomakkeella. Tarjoajan ei tule toimittaa mitään muita tietoja kuin tarjouslomake täytettynä, hinnoitteluliite täytettynä sekä ne selvitykset ja asiakirjat, jotka vaaditaan tarjouslomakkeessa toimitettaviksi, koska muilla tiedoilla ei voi kuitenkaan olla mitään vaikutusta tarjousvertailuun. TARJOAJAN TULEE VASTATA VAIN SIIHEN, MITÄ ON KYSYTTY JA NIIN KUIN ON KYSYTTY. Erityistä huolellisuutta tulee kohdistaa siihen, että hinnoitteluliite on ohjeiden mukaisesti täytetty. Tarjoajan ei saa liittää tarjoukseen mukaan omia tai oman alansa yleisiä toimitusehtoja, koska ne ovat todennäköisesti tämän tarjouspyynnön ehtojen vastaisia. Tällä turvataan se, ettei hankintayksikön turhaa tarvitse hylätä annettuja tarjouksia.

7 TARJOUSPYYNTÖ 7/17 Tarjouksen liitteineen tulee olla virallisesti allekirjoituksella/-kirjoituksilla vahvistettu. Tarjoaja on vastuussa siitä, että tarjouksen on allekirjoittanut toimivaltainen henkilö. Vastausaika Vastausosoitteet klo mennessä, josta tarjouksen tulee olla sitovana voimassa vähintään 9 kuukautta. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen antaessaan tämän tarjouspyynnön mukaisiin ehtoihin. Tarjous liitteineen tulee palauttaa allekirjoitettuna kirjallisena kappaleena ja sähköpostitse. Ristiriitatilanteissa kirjallinen versio ratkaisee. Tarjous tulee tehdä suomen kielellä (kaikki tarjoukseen liitetty materiaali on oltava suomenkielistä). Palvelu sopimusaikana on annettava sujuvalla suomen kielellä. sähköposti osoite Seutukeskus Oy Häme Aapo Korte Wetterhoffinkatu HÄMEENLINNA Kuoreen merkintä: Tilausjärjestelmätarjous Yhteystiedot Tarjouspyynnön yhteyshenkilö: Seutukeskus Oy Häme psta Jussi Oksa hankintajohtaja LIITTEET 1. Seutukeskus Oy Hämeen asiakkuudet 2. Vaatimusmäärittely 3. Hinnoitteluliite ja ohje 4. Tarjouslomake 5. Soveltuvuusehdot 6. Valinta- ja vertailuperusteet

8 SEUTUKESKUS OY HÄMEEN ASIAKKUUDET TARJOUSPYYNTÖ 8/17 LIITE 1 Seutukeskus Oy Hämeen asiakkaina ovat alla mainitut organisaatiot. Ko. organisaatiot ovat oikeutettuja Seutukeskus Oy Hämeen asiakkaina käyttämään nyt hankittavaa järjestelmää ilman eri kilpailutusta. Seutukeskus Oy Häme on omistajana KuntaPro Oy:ssä, jonka tavoitteena on laajentaa yhtiön palveluiden tarjontaa Hämeenlinnan seutukuntaa laajemmalle alueelle. Seutukeskus Oy:n ja KuntaPro Oy:n nykyisillä ja uusilla omistajilla on oikeus hyödyntää yhteishankintayksikön kilpailuttamia sopimuksia ilman erillistä kilpailutusta ja siten niillä on oikeus käyttää nyt hankittavaa järjestelmää. Pidätetään oikeus jälkikäteen, ilman erillistä tarjouspyyntökierrosta ja laaditun sopimuksen mukaisin ehdoin, lisätä sopimukseen mukaan edellä mainitut periaatteet täyttävät yhteisöt. Mahdolliset volyymilisäykset on huomioitu hankinnan arvoa ja hankintamenettelyä määritettäessä. Asiakaskunta Seutukeskus Oy Häme KuntaPro Oy omistajineen Seuturekry Oy Hämeenlinnan kaupunki + konserniyhteisöt Janakkalan kunta + konserniyhteisöt Hattulan kunta + konserniyhteisöt Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä (Koulutuskeskus Tavastia) Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä (HAKKY) Hyria Koulutus Oy Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä (Vanajaveden Opisto) Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymä (Hämeen liitto) Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Kantolan Kiinteistöt Oy TyöSyke Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Tekninen palvelukeskus Oy Häme Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Oy Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö Hämeen Päihdehuollon Kuntayhtymä, Mainiemi Hattula-Kiinteistöt Oy Tämän tarjouskilpailun perusteella laadittava sopimus ei sido näitä organisaatioita, mutta ne voivat hyödyntää laadittavaa sopimusta halutessaan ilman erillistä kilpailutusta. Arvio asiakkaiden ostolaskuvolyymeista: Hämeenlinnan kaupunki Janakkalan kunta Hattulan kunta Yo. kuntayhtymät yhteensä Yo. osakeyhtiöt ja säätiöt YHTEENSÄ ostolaskua / vuosi ostolaskua / vuosi ostolaskua / vuosi ostolaskua / vuosi ostolaskua / vuosi ostolaskua / vuosi

9 TARJOUSPYYNTÖ 9/17 VAATIMUSMÄÄRITTELY LIITE 2 Liitteen voi ladata internetsivuilta:

10 10/17 Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö HINNOITTELULIITE JA TÄYTTÖOHJE TARJOUSPYYNTÖ LIITE 3 Liitteen voi ladata internetsivuilta: Tarjouksen hinnoittelumalli Tietojärjestelmän hinnoittelumalliksi tulee tarjota asp-hinnoittelua, jossa käyttöpalvelun ja sovellusten ylläpidon vuosikustannukset on huomioitu. Lisäksi tarjotaan käyttöönottoon liittyvät kertaluonteiset hinnat. Hinnoittelutaulukon täyttöohjeet Hinnoittelutaulukko tulee täyttää täydellisenä. Tarjoaja syöttää hintatiedot taulukkoon / taulukoihin vaaleankeltaisiin soluihin. Taulukkoon ei saa tehdä muutoksia (lisätä rivejä, muuttaa kaavoja). 1. KERTAKUSTANNUKSET - Kertakustannusten alakohdissa 1a-1g ilmoitetaan Hämeenlinnan kaupungin ja Seutukeskus Oy Hämeen käyttöönottoa koskevat kertaluonteiset kustannukset. - Kertakustannusten alakohdissa 1a-1g hinnoitellaan kaikki järjestelmän ja toimintaympäristön perustamiseen sekä koulutukseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset seuraavasti: 1a Palvelun perustaminen / - Ko riville merkitään kaikki ASP-palvelun perustamisesta mahdollisesti aiheutuvat perustamiskustannukset (pois lukien tietoliikennekustannukset). 1b 1c 1d Käyttöönottoprojektin kustannukset - Riveille merkitään käyttöönottoprojektiin käytettävät htpv:t (kpl) sekä htpv:ien yksikköhinta ( ) Annettuun hintaan tulee sisältyä kaikki käyttöönottoprojektiin liittyvät kustannukset sekä käyttöönottoon liittyvät matka-, työ-, päiväraha- ja majoitus- ym. kustannukset sekä käyttöönottopalaverit ja muut kustannukset: Projektin suunnittelu, toteutus, testaus ja hyväksyminen Projektin dokumentointi Projektin johto (toimittajan osuus) - Taulukko laskee automaattisesti käyttöönottoprojektin kustannusten yhteismäärän kertomalla annetun käyttöönottoprojektin yksikkökustannuksen annetulla htpv-määrällä. Koulutuskustannukset - Riveille merkitään tarjojan arvio järjestelmän käyttöönottoon liittyvästä (pääkäyttäjien) koulutustarpeesta sekä koulutukseen tarvittavat htpv:t (kpl) sekä htpv:ien yksikköhinta ( ). Ylemmälle riville arvioidaan, montako htpv koulutusta tarvitaan (n. 10 hengelle) tarjottavan järjestelmän käyttöönottamiseksi (loppukäyttäjäkoulutuksia ei sisällytetä arvioon) Annettuun hintaan tulee sisältyä kaikki koulutuksiin liittyvät pääkäyttäjäkoulutukset sekä siihen liittyvät matka-, työ-, päiväraha- ja majoitus- ym. kustannukset sekä muut kustannukset. - Hintavertailussa käytetään tarjoajan määrittelemää koulutuspäivien lukumäärää. - Taulukko laskee automaattisesti koulutuskustannusten yhteismäärän kertomalla annetun koulutusten yksikkökustannuksen tarjoajan arvioimalla tarvittavien koulutusten htpv-määrällä. Liittymäkustannukset - Kohdassa on lueteltu rakennettavat liittymätyypit karkealla tasolla ja niiden lukumäärä viereisessä sarakkeessa - Liittymät kuvattu tarkemmin Liitteessä 2 (Luku 12 Liittymät). - Erilliseen sarakkeeseen on arvioitu kyseisiä liittymiä tarvitsevien asiakkaiden lukumäärä, 2 kpl. Oletuksena on, että käyttöönoton ensivaiheessa tilausjärjestelmän ottavat käyttöönsä Hämeenlinnan ja Seutukeskus Oy Häme.

11 TARJOUSPYYNTÖ 11/17 Taulukko laskee liittymien kokonaiskustannuksen automaattisesti kertomalla tarjoajan ilmoittamat yksikkökustannukset Yhteensä-sarakkeeseen hinnoitteluliitteeseen merkittyjen liittymien lukumäärällä riippumatta siitä, veloitetaanko liittymät tarjouksessa organisaatiokohtaisesti vai liittymätyypeittäin. Tämä tulee huomioida hinnoittelussa. - Liittymähinnassa ilmoitetaan tarjottavan järjestelmän osuus liittymän rakentamiskuluista. Liittymät tulee hinnoitella lähtökohdasta, ettei vastaanottavaa /lähettävää Seutukeskuksen nykyisten järjestelmien liittymärajapintoja muuteta lainkaan. - Liittymäkustannus ilmoitetaan liittymätyyppien keskihintana - Liittymäkustannuksiin ei sisällytetä tiedonsiirtoja eikä tietoliikennekuluja Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö 1e 1f 1g Muut kertakustannukset - Jos tarjoukseen sisältyy muita kertakustannuksia, ne ilmoitetaan yhteissummana omalla rivillään. - Tarvittaessa tarjoaja voi toimittaa erillisen erittelyn muista kertakustannuksista tarjouksen liitteenä Kertakustannukset yhteensä - Taulukko laskee automaattisesti edellä luetellut kertakustannusten yhteissumman omalle rivilleen. Toimittajan soveltuvuus tilaajan nyky-ympäristöön - Tarjoajan tulee vastata ko kohdassa esitettyyn kysymykseen Onko tarjouksen laatija Seutukeskus Oy Hämeen nykyisten talousohjausjärjestelmien toimittaja Logica? joko Kyllä tai Ei tarjoajasta riippuen. 1h Tilaajan lisätyön tarve, - Tilaaja on määritellyt kohtaan 1h laskennallisen oman lisätyötarpeensa, mikäli toimittaja on joku muu kuin nykyinen muiden taloushallinnon järjestelmien toimittaja. Lähtökohtana tälle on, että muun toimittajan valinnasta aiheutuu tilaajalle tiettyjä lisätöitä käyttöönotossa, mm. liittymien rakentamisen ja testauksen suhteen sekä käyttäjähallinnan perustamisessa. - Mikäli toimittaja vastaa kohtaan 1g Ei, taulukko laskee automaattisesti kohtaan 1h tilaajan lisätyöntarpeen kustannukset. - Mikäli toimittaja vastaa kohtaan 1g Kyllä, taulukko laskee automaattisesti kohdan 1h tilaajan lisätyöntarpeen kustannukset summaksi nolla (0). 1i KÄYTTÖÖNOTTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ - Taulukko laskee automaattisesti tilaajan lisätyötarpeen kustannukset (kohta 1h) yhteen kohdan 1f Kertakustannukset kanssa. 2. SOPIMUSAIKANA VELOITETTAVAT UUDEN YHTEISÖN PERUSTAMISKUSTANNUKSET 2a Uuden yhteisön perustamis- ja käyttöönottoprojektikustannus - Kohdassa 2a ilmoitetaan uusien yhteisöiden perustamiseen liittyvät kertaluonteiset käyttöönottokustannukset (hankintahinta, käyttöönottoprojekti- ym kertakustannukset) lukuun ottamatta liittymäkustannuksia. - Hintavertailussa käytetään oletusta, että uusia asiakkaita tulee sopimuskauden (4v.) aikana: 6 kuntaa/kuntayhtymää 15 osakeyhtiötä, säätiötä tai muuta pientä yhteisöä - Tarjoaja ilmoittaa uuden yhteisön (kaikki) perustamiskustannukset tarjottuun järjestelmään seuraavasti: Yksikköhinta ( /yhteisö) perustamiskustannukset / kunta tai kuntayhtymä Yksikköhinta ( /yhteisö) perustamiskustannukset / osakeyhtiö, säätiö, tai muu pieni yhteisö - Perustamiskustannukset ilmoitetaan ilman liittymä- ja tiedonsiirtokustannuksia - Hintaan sisältyy myös mahdolliset lisenssikustannukset - Sopimusaikana laajennuksissa noudatetaan tarjottua hintaa riippumatta liittyjämääristä

12 12/17 Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSPYYNTÖ 2b Olemassa olevien liittymien perustamiskustannukset uusille yhteisöille - Kohdassa 2a ilmoitetaan uusien yhteisöiden perustamiseen liittyvät kertaluonteiset liittymien perustamiskustannukset liittymätyyppien keskihintana. - Liittymät kuvattu tarkemmin Liitteessä 2 (Luku 11 Liittymät). - Kohdassa on lueteltu rakennettavat liittymätyypit karkealla tasolla ja niiden lukumäärä viereisessä sarakkeessa. - Erilliseen sarakkeeseen on arvioitu kyseisiä liittymiä tarvitsevien asiakkaiden lukumäärä, 21 kpl. Taulukko laskee liittymien kokonaiskustannuksen automaattisesti kertomalla tarjoajan ilmoittamat yksikkökustannukset Yhteensä-sarakkeeseen hinnoitteluliitteeseen merkittyjen liittymien lukumäärällä riippumatta siitä, veloitetaanko liittymät tarjouksessa organisaatiokohtaisesti vai liittymätyypeittäin. - Liittymähinnassa ilmoitetaan tarjottavan järjestelmän osuus liittymän rakentamiskuluista. Liittymät tulee hinnoitella lähtökohdasta, ettei vastaanottavaa /lähettävää Seutukeskuksen nykyisten järjestelmien liittymärajapintoja muuteta lainkaan. Lisäksi tarjouksen laatijan tulee huomioida hinnoittelussaan, että vastaavat liittymät toteutetaan jo varsinaisessa käyttöönotossa v (kohdan 1d mukaisesti). - Liittymäkustannuksiin ei sisällytetä tiedonsiirtoja eikä tietoliikennekuluja 2c Muut sopimusaikaiset uusien yhteisöiden perustamiskustannukset / - Jos tarjoukseen sisältyy muita kertakustannuksia, ne ilmoitetaan yhteissummana omalla rivillään. Nämä kustannukset jaetaan toteutusvaiheessa liittyville organisaatioille seuraavasti: tarjottu summa / Tarvittaessa tarjoaja voi toimittaa erillisen erittelyn muista kertakustannuksista tarjouksen liitteenä 2d SOPIMUSAIKANA VELOITETTAVAT UUDEN YHTEISÖN PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ - Taulukko laskee automaattisesti edellä luetellut kertakustannusten yhteissumman omalle rivilleen. 3. VUOSIKUSTANNUKSET - Vuosikustannusten alakohdissa (3a-3j) ilmoitetaan kaikki tarjottavan järjestelmän vuosikustannukset 3a 3b 3c 3d ASP-palvelun yksikkökustannukset - ASP-kustannus tulee ilmoittaa yksikköhintoina tilaajan määrittämien yksikkövolyymien kohdalle järjestelmään tallennettujen ostotilausten lukumäärä yhden vuoden aikana - ASP-palvelun yksikkökustannuksen tulee sisältää kaikki järjestelmän käyttämiseen liittyvät sovellusja käyttöpalvelukustannukset kuten esim: mahdolliset lisenssit, sovelluksien käyttöoikeus, kaikki versiopäivitykset ja niihin liittyvät työkustannukset kaikki käyttöpalveluun ja sovellusten ylläpitoon liittyvät kustannukset sekä järjestelmän sisäisen tiedonsiirron ja siirtojen valvonnan kustannukset Keskimääräinen yksikköhinta - Taulukko laskee keskimääräisen ASP-yksikkökustannuksen automaattisesti tarjoajan ilmoittamien yksikköhintojen perusteella kohtaan Keskimääräinen yksikköhinta Tilausjärjestelmäpalvelun laskennallinen vuosikustannus - Taulukko laskee automaattisesti ASP-palvelun keskimääräisen vuosikustannuksen kohtaan 3c kertomalla keskimääräisen yksikköhinnan hintavertailussa käytettävällä yksikkömäärällä (ostotilausta). Käyttökustannus / vuosi, 1. vuosi - Taulukko käyttää automaattisesti 1. sopimusvuoden kustannukseksi edellisen kohdan (3c) vuosikustannukset yhteensä 3e Vuosikustannusten enimmäiskorotus tai sitova alennus toisena vuonna, % - Aikaisintaan toisena sopimusvuonna mahdollisesti toteutuva vuosikustannusten enimmäiskorotus tai sitova alennus (%)

13 TARJOUSPYYNTÖ 13/17 - Tarjoaja merkitsee taulukkoon omalle rivilleen mahdollisesti toteutuvan vuosikustannusten enimmäiskorotus- tai sitovan alennusprosentin Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö 3f Käyttökustannus / vuosi, 2. vuosi - Taulukko laskee automaattisesti 2. sopimusvuoden vuosikustannuksen lisäämällä tarjoajan määrittelemän prosentuaalisen korotuksen tai alennuksen edellisen vuoden vuosikustannukseen 3g Vuosikustannusten enimmäiskorotus tai sitova alennus kolmantena vuonna, % - Kolmantena sopimusvuonna mahdollisesti toteutuva vuosikustannusten enimmäiskorotus tai sitova alennus (%) - Tarjoaja merkitsee taulukkoon omalle rivilleen mahdollisesti toteutuvan vuosikustannusten enimmäiskorotus- tai sitovan alennusprosentin 3h Käyttökustannus / vuosi, 3. vuosi - Taulukko laskee automaattisesti 3. sopimusvuoden vuosikustannuksen lisäämällä tarjoajan määrittelemän edellisen vuoden prosentuaalisen korotuksen tai alennuksen edellisen vuoden vuosikustannukseen 3i Vuosikustannusten enimmäiskorotus tai sitova alennus neljäntenä vuonna, % - Neljäntenä sopimusvuonna mahdollisesti toteutuva vuosikustannusten enimmäiskorotus tai sitova alennus (%) - Tarjoaja merkitsee taulukkoon omalle rivilleen mahdollisesti toteutuvan vuosikustannusten enimmäiskorotus- tai sitovan alennusprosentin - 3j Käyttökustannus / vuosi, 4. vuosi - Taulukko laskee automaattisesti 4. sopimusvuoden vuosikustannuksen lisäämällä tarjoajan määrittelemän edellisen vuoden prosentuaalisen korotuksen tai alennuksen edellisen vuoden vuosikustannukseen - 3k Käyttökustannukset 4 vuotta yhteensä - Taulukko laskee automaattisesti edellä lueteltujen vuosikustannusten yhteissumman omalle rivilleen. 4 KOKONAISKUSTANNUKSET - Taulukko laskee automaattisesti edellä lueteltujen kerta- ja vuosikustannusten yhteissumman kohtaan 4. Tietoliikenneyhteyksiä ja tiedonsiirtovälineitä ulkoisiin järjestelmiin ei sisällytetä hintoihin.

14 14/17 Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSLOMAKE JA TARJOUKSEN SISÄLTÖ TARJOUSPYYNTÖ LIITE 4 Liitteen voi ladata internetsivuilta:

15 15/17 Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö SOVELTUVUUSEHDOT 1. Tarjoajan taloudellinen suorituskyky TARJOUSPYYNTÖ LIITE 5 Tarjoajan tulee antaa tarjouslomakkeella selvitys siitä, että sillä on riittävät taloudelliset edellytykset suoriutua hankittavien palveluiden tuottamisesta ja että se on huolehtinut lakisääteisistä velvoitteista kuten maksuunpannuista veroista ja työeläkelakien mukaisten maksujen maksamisesta. Tarjouslomakkeeseen on liitettävä viralliset todistukset: 1. Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 2. Tarjoaja suorittanut lainsäädännön mukaisten verojen ja sotu-maksujen maksamisen 3. Tarjoaja suorittanut työntekijän eläkelakien mukaiset maksut 4. Tarjoajayrityksen kahden edellisen tilinpäätöksin vahvistetun tilikauden osalta molempien on oltava liikevoiton osalta positiivinen (liitteeksi Tilinpäätös ja tasetiedot viimeiseltä tilikaudelta, jossa näkyvät kahden viimeisen tilikauden tulos ja tase) Selvitykset, todistukset ja kuvaukset (tilinpäätös- ja tasetietoja lukuun ottamatta) eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Näiden selvitysten perusteella arvioidaan tarjoajan soveltuvuutta suoriutua hankinnan kohteen toteuttamisesta. 2. Kyky suoriutua tarjouspyynnön asettamista velvoitteista Tarjoajan tulee antaa tarjouslomakkeella selvitys seuraavista asioista 5. Tilausjärjestelmä on ns valmistuoteratkaisu, joka voidaan ottaa käyttöön ilman merkittävää räätälöintiä ja jossa säännölliset päivitykset ovat osana tukisopimusta 6. Tarjoaja sitoutuu jatkokehittämään tarjoamaansa tuotetta vähintää 5 vuoden ajan tuotteen käyttöönotosta lukien 7. Tarjoaja sitoutuu toteuttamaan asiakaspalautteen perusteella versiopäivityksiinsä tuotekehitystä asiakkaiden maksamiin ylläpitomaksuihin sisältyen 8. Palvelu annetaan suomenkielellä ja ohjelmiston käyttöliittymä ja ohje/ohjelmamateriali ovat suomenkielisiä 9. Järjestelmän lähdekoodi on toimittajan omistuksessa/hallinnassa 10. Tarjouksen kokonaishinta on maksimissaan euroa 11. Järjestelmä toteuttaa kertakirjaamisen periaatetta, jossa toteutuu aiemmin Rondo R8:aan luotujen tietojen ja Rondo R8:aan päivitettyjen tietojen automaattinen hyödyntäminen 12. Tuote on tuotantokäytössä alkaen Näiden selvitysten perusteella arvioidaan tarjoajan soveltuvuutta suoriutua hankinnan kohteen toteuttamisesta. 3. Tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset Tarjoajan tulee tarjouslomakkeella antaa selvitys siitä, että se hyväksyy kilpailutusasiakirjoissa esitetyt ehdot. Lisäksi tarjouksen soveltuvuutta arvioidaan ottaen huomioon koko tarjouksen sisältö.

16 16/17 Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö VALINTAPERUSTE JA VERTAILUPERUSTEET Valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus. TARJOUSPYYNTÖ LIITE 6 Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tarjoukseksi katsotaan korkeimman kokonaispistemäärän (laatu- ja hintapisteet) saanut tarjous. Arviointiperusteet ja painoarvot: Hinta 40 pistettä max Laatu 60 pistettä max a) Sujuvan käyttöönoton varmistaminen 10 pistettä max b) Tietojärjestelmän toiminnallinen ja tekninen soveltuvuus Seutukeskus Oy Hämeen asiakaspalveluympäristöön 30 pistettä max c) Tietojärjestelmän ylläpitopalvelun laajuus ja varmuus 20 pistettä max Hinta Hinnoitteluliitteen mukaiselta vertailuhinnaltaan halvin tarjous saa kriteerin osoittaman maksimipistemäärän. muut tarjoukset vertaillaan tähän suhteutettuna kaavalla: halvin_hinta / vertailuhinta * maksimipisteet. Laatu A) Sujuvan käyttöönoton varmistaminen Tarjoajan panostaminen sujuvan käyttöönottoon varmistamiseen arvioidaan vain Liitteen 2 luvun 10 perusteella. Parhaiten tilaajan tarpeisiin soveltuva käyttöönoton kuvaus (tarjous) saa pistemäärän 10 ja muiden tarjousten toiminnallisuuspisteet suhteutetaan tähän arvoon. B) Tietojärjestelmän toiminnallinen ja tekninen soveltuvuus Seutukeskus Oy Hämeen asiakaspalveluympäristöön Järjestelmän laadullisten, toiminnallisten ja teknisten vaatimusten painoarvo on 30 pistettä. Vertailussa huomioidaan liitteen 2 lukujen 3-9 vastauksissa annetut tiedot. Mikäli pakolliseksi merkityn ominaisuuden kohdalle merkitään Ei (ominaisuus ei sisälly tarjottavaan ratkaisuun), tarjous hylätään. Mikäli tarjottavan järjestelmäratkaisun ominaisuus poikkeaa vaatimusmäärittelyssä pakolliseksi määritellystä ominaisuudesta, mutta se on toteutettavissa muulla tavalla, merkitään kyseistä ominaisuutta vastaavaan kohtaan Kyllä ja annetaan selkeä ja kattava poikkeamaselvitys, millä tavalla toimittajan vaihtoehto poikkeaa pyydetystä ominaisuudesta ja vaihtoehtoinen ratkaisu, jotta tarjous voidaan huomioida. Liitteeseen 2 annetut vastaukset pisteytetään tarjoajan laatiman kuvauksen perusteella. Tarjouslomakkeelle (Liite 4) annettuja kuvauksia ei käytetä tietojärjestelmän toiminnallisen ja teknisen soveltuvuuden arvioinnissa. Parhaiten tilaajan asiakasympäristöön toiminnallisesti ja teknisesti soveltuva tietojärjestelmätarjous /-kuvaus saa pistemäärän 30 ja muiden tarjousten toiminnallisuuspisteet suhteutetaan tähän arvoon. C) Tietojärjestelmän ylläpitopalvelun laajuus ja toimitusvarmuus Tarjoajan panostaminen tarjotun järjestelmän ylläpitopalvelun laajuuteen ja palvelutasoon arvioidaan Liitteen 2 luvun 11 perusteella. Parhaiten tilaajan tarpeisiin soveltuva käyttöönoton kuvaus (tarjous) saa pistemäärän 20 ja muiden tarjousten toiminnallisuuspisteet suhteutetaan tähän arvoon.

17 17/17 Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSPYYNTÖ Laatuun liittyvät annetut pisteet ja niitä vastaavat toiminnallisuudet tarkistetaan sekä tarjousten vertailun yhteydessä että mahdollisissa tarjousneuvotteluissa ja väärien tietojen antaminen johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Suurimman yhteispistemäärän saanut tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ KIRJASTOAUTON ALUSTAN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Nivalan kaupunki pyytää tarjoustanne kirjastoauton alustasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan n käyttöön (www.nivala.fi/kirjasto).

Lisätiedot

PANKKIPALVELUT HANKINNAN KOHDE. Hankinnan kohteena on ostajan tarvitsema pankkipalvelukokonaisuus, joka käsittää seuraavat osat:

PANKKIPALVELUT HANKINNAN KOHDE. Hankinnan kohteena on ostajan tarvitsema pankkipalvelukokonaisuus, joka käsittää seuraavat osat: 1 (8) PANKKIPALVELUT Seutukeskus Oy Häme pyytää Hattulan kunnan toimeksiannosta tarjoustanne pankkipalvelukokonaisuudesta tämän tarjouspyynnön liitteineen mukaisesti. Sopimuskausi on 1.4.2013 31.12.2015

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

LOGON SUUNNITTELU HANKINNAN KOHDE

LOGON SUUNNITTELU HANKINNAN KOHDE 1 (7) LOGON SUUNNITTELU Seutukeskus Oy Häme pyytää Hämeenlinnan n toimeksiannosta tarjoustanne logon suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimustoimittajaksi valitaan yksi

Lisätiedot

Kilpailuttamisessa avustaa Seutukeskus Oy Hämeen Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö.

Kilpailuttamisessa avustaa Seutukeskus Oy Hämeen Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö. 1/9 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN PÄÄLLYSTYSURAKKA Hämeenlinnan kaupungin Yhdyskuntarakenteen hoito- ja kunnossapitopalvelut pyytää tarjoustanne päällystysurakasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2012. Luettelo kiinteistöistä on tämän tarjouspyynnön liitteenä numero 3.

TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2012. Luettelo kiinteistöistä on tämän tarjouspyynnön liitteenä numero 3. 1 (8) SIIVOUSPALVELUT Seutukeskus Oy Häme pyytää Hämeenlinnan Asunnot Oy:n (www.hmlasunnot.fi) toimeksiannosta tarjoustanne kiinteistöjen siivouspalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Voidaanko tarjota käyttäjähallinta optiona? - Koska muussa muodossa hinnoiteltu tarjous hylätään

Voidaanko tarjota käyttäjähallinta optiona? - Koska muussa muodossa hinnoiteltu tarjous hylätään 10.11.2010 1 (6) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 10.11.2010 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖISESTÄ TILAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KYSYMYS 1 Mikäli ette saa hyväksyttäviä tarjouksia niin keskeytättekö hankinnan vai jatkatteko

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) RAHOITUSLEASING VUOSILLE 2014-2016 Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne rahoitusleasingista. Tarjousta pyydetään kolmelle (3) vuodelle (sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on 31.8.2014)

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. KEHITTÄMISKESKUS OY HÄME 1 (11) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Integroitu asiakashallinta Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. SEUTUKESKUS OY HÄME KUNTAPRO OY 1 (10) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Palvelunhallintajärjestelmä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

PUUTAVARAN URAKOINNIT

PUUTAVARAN URAKOINNIT 1 (9) PUUTAVARAN URAKOINNIT Seutukeskus Oy Häme pyytää Hämeenlinnan kaupungin Yhdyskuntarakenteen toimeksiannosta tarjoustanne puutavaran urakoinneista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Kooste kohdeluettelosta ja volyymitiedot on esitetty liitteessä nro 2. Ostajaryhmittymän sähkönkulutuskäyrä on esitetty liitteessä nro 2.

Kooste kohdeluettelosta ja volyymitiedot on esitetty liitteessä nro 2. Ostajaryhmittymän sähkönkulutuskäyrä on esitetty liitteessä nro 2. 1(11) SÄHKÖENERGIA Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (10) 16.11.2009

Tarjouspyyntö 1 (10) 16.11.2009 Tarjouspyyntö 1 (10) 16.11.2009 SAIRAALA- JA HOITOKALUSTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Pyydämme tarjoustanne Janakkalan kunnan terveyskeskussairaalan käyttöön tulevista sairaala- ja hoitokalusteista.

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Hankintayksikkönä tässä hankinnassa on Tekme Oy. Tarkempi tehtäväkuvaus ja palvelun vaatimukset löytyvät liitteestä 1 A.

Hankintayksikkönä tässä hankinnassa on Tekme Oy. Tarkempi tehtäväkuvaus ja palvelun vaatimukset löytyvät liitteestä 1 A. TARJOUSPYYNTÖ 1/10 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNANPESUPALVELUISTA Seutukeskus Oy Häme pyytää Tekme Oy:n toimeksiannosta tarjoustanne ikkunanpesupalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle,

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Loimaa.. TARJOUS PYYNTÖ 24.2.2015

Loimaa.. TARJOUS PYYNTÖ 24.2.2015 Loimaa.. TARJOUS PYYNTÖ 24.2.2015 TUTKlMUSKÄSlNEET AJALLE 1.5.2015-30.4.2018 Ilmoitettu hilmassa xx.xx.20 15 Loimaan kaupungin keskusvarasto pyytää tarjoustanne tutkimuskäsineistä. Kyseessä on tavarahankinta,

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA

TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA TARJOUSPYYNTÖ nro 2.3/2010 1/15 TARJOUSPYYNTÖ JÄTESÄKEISTÄ JA ROSKAPUSSEISTA Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. JANAKKALAN KUNTA 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 27.2.2013 Janakkalan markkinointiviestintäkumppanuus Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 22282 Kansallinen hankintailmoitus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Aino-Liisa Jalonen Kuntolantie 4 21900 Yläne Suomi puh. +358 406722900 fax +358 2563504 aino-liisa.jalonen@poytya.fi

Lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista 348/2007.

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista 348/2007. 12.8.2009 TARJOUSPYYNTÖ ETÄOPETUSJÄRJESTELMÄSTÄ Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjousta Raahen seutukunnan lukioverkostolle etäopetusjärjestelmästä tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013

TARJOUSPYYNTÖ 12.06.2013 Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ SANOMA- JA AIKAKAUSLEHTIHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne Kirkes -kirjastojen sanoma- ja aikakauslehtihankinnoista. Tarjouspyyntö

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOTARVIKKEET JANAKKALAN JA HATTULAN PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA- ALUEELLE

SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOTARVIKKEET JANAKKALAN JA HATTULAN PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA- ALUEELLE TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOTARVIKKEET JANAKKALAN JA HATTULAN PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA- ALUEELLE 1. YLEISTÄ Janakkalassa suun terveydenhuolto toimii kahdella terveysasemalla, Turengissa

Lisätiedot

Loviisan kaupungin sivistyskeskus pyytää tarjoustanne esi- ja perusopetuksen oppikirjoista lukuvuodelle 2012 2013.

Loviisan kaupungin sivistyskeskus pyytää tarjoustanne esi- ja perusopetuksen oppikirjoista lukuvuodelle 2012 2013. Tarjouspyyntö oppikirjahankinnoista lukuvuodelle 2012 2013 Loviisan kaupungin sivistyskeskus pyytää tarjoustanne esi- ja perusopetuksen oppikirjoista lukuvuodelle 2012 2013. 1. Hankinnan kuvaus Hankinta

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

PALVELUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ

PALVELUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ TARJOUSPYYNTÖ 1 (22) PALVELUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ 1. Tausta 2. Hankinnan kohde ja tavoitteet Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy pyytävät tarjoustanne palvelunhallintajärjestelmästä ja sen käyttöönotosta

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 1(10) KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Hankinnan kohde ja laajuus Seutukeskus Oy Häme pyytää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimeksiannosta

Lisätiedot

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi.

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi. POTILASPÖYTIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) Salpakankaan vuodeosaston (Terveystie 4, Hollola) potilaspöytien hankinnasta. 1 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (13) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Mainostoimistopalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu

Lisätiedot

EPISERVER-JULKAISUJÄRJESTELMÄ

EPISERVER-JULKAISUJÄRJESTELMÄ 1 (19) EPISERVER-JULKAISUJÄRJESTELMÄ Seutukeskus Oy Häme pyytää Hämeenlinnan kaupungin (www.hameenlinna.fi) toimeksiannosta tarjoustanne EPiServer-julkaisujärjestelmästä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä)

Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Liite 1. Tarjouslomake (tarjoaja palauttaa täytettynä liitteineen tarjouksensa yhteydessä) Tarjoamme Pyhäjoen kunnalle 1.11.2013 päivätyn tarjouspyynnön mukaista lvi ja hydrauliikkatöitä ajalle 2014-2016:

Lisätiedot

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön.

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 9.11.2012 26101 RAUMA Raepesukone Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on hankkimassa tuotantokeittiöön uutta raepesukonetta, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta 28.7.2008 TARJOUSPYYNTÖ TUTKIMUSVALAISIMISTA Hankintamenettely Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta tutkimusvalaisimista terveysasemilla tehtäviä pieniä toimenpiteitä varten

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI.

Kivikon koulun yhteyteen rakennetaan uudisrakennus Kivikon päiväkoti. Päiväkoti sijaitsee osoitteessa Sammonkatu 1, 94600 KEMI. Kemin kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelukeskus/varhaiskasvatus Valtakatu 26 08.04.2015 94100 Kemi KIVIKON PÄIVÄKODIN AV-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Kivikon päiväkodin AV-laitteista. 1. Hankintayksikön

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA Hankintakausi 1.5.2014 31.12.2015. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta ensiapu 1 perus- ja kertauskoulutuksesta kaupungin henkilökunnalle. Hankintayksikkö varaa

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

RUOKAKULJETUKSET LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ

RUOKAKULJETUKSET LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ 1 (8) RUOKAKULJETUKSET LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ Seutukeskus Oy Häme pyytää Linnan Ateria Oy:n toimeksiannosta tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisista kotiateriapalvelun

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUKSET YHTEISÖT

SISÄILMATUTKIMUKSET YHTEISÖT TARJOUSPYYNTÖ nro 2.9/2013 1/10 SISÄILMATUTKIMUKSET YHTEISÖT Yhteishankintayksikkö pyytää asiakkailleen tarjoustanne sisäilmatutkimuksista tämän tarjouspyynnön sekä sen liitteiden mukaisesti. Sopimusaika

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot