ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE Päivitys 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys 2012"

Transkriptio

1 Yth. jaosto Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE Päivitys 2012 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto / Terveysvalvonta 1

2 SISÄLLYSLUETTELO: OSA I ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE , päivitys JOHDANTO ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKKÖ Toimialue Valvonnan voimavarat ja tehtävät Koulutus Valvontakohderekisteri/ Tietojärjestelmä Viestintä Valvonnan maksullisuus Laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Valvonnan painopisteet Laatujärjestelmä VALVONNAN TOIMIALAT Lainsäädäntötausta Riskinarviointi Tarkastuksen sisältö ja tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika Valvontakohteiden / valvontakohdetyyppien tarkastustiheydet ERITYISTILANTEISIIN VALMISTAUTUMINEN Epidemioiden selvittäminen (selvitystyöryhmä) SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Liite 1. Keskeinen lainsäädäntö OSA II TOIMIALAKOHTAISET VALVONTASUUNNITELMAT ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 1. ELINTARVIKEVALVONTA VALVONTAKOHTEET VALVONTAKOHTEIDEN HYVÄKSYMIS- JA ILMOITUSMENETTELY TARKASTUSTEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS NÄYTTEENOTTO JA TUTKIMUSSUUNNITELMA LABORATORIOT JA ULKOPUOLISET ASIANTUNTIJAT SEURANTAOHJELMAT VALVONTAPROJEKTIT, VALVONNAN PAINOPISTEET JA MUUT ASIAT Valvontaprojektit Valvonnan painopisteet VALVONTAKIRJANPITO

3 10. HALLINNOLLISET PAKKOKEINOT JA RANGAISTUSSEURAAMUKSET TERVEYSVAARATILANTEET JA TAKAISINVEDOT Ruokamyrkytysepidemioiden selvittäminen VALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA JA TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VIESTINTÄ Liite 1. Elintarvikevalvonnan tarkastukset 2012 Liite 2. Elintarvikevalvonnan tarkastusten sisältö ja vaaran syntymiseen vaikuttavat tekijät Liite 3. Kohdetyyppikohtainen näytteenottosuunnitelma Liite 4. Näytekohtaiset perustutkimuspaketit TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 1. TAUSTAA (YLEISTÄ) TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNINITELMAN SISÄLTÖ Tarkastusten sisällön määrittely Suunnitelmallisen valvonnan kohteet Valvontakohteiden tarkastustiheys Tarkastukseen käytettävä aika Kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen Talousvesi ja uimavesi Muut näytteet Valvonta näytteenoton yhteydessä Hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Terveydensuojelun valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi Muut suunnitelmassa huomioitavat asiat TERVEYDENSUOJELUN PAINOPISTEET Terveysvalvonnan terveydensuojelulain valvontaa tukevat projektit RAPORTOINTI TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Liite 1. Terveydensuojelulain valvontakohdetyypit, niiden tarkastustiheys ja tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika Liite 2. Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö KULUTTAJATURVALLISUUSLAIN VALVONTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ UUSI KULUTTAJATURVALLISUUSLAKI

4 3. VUOSIEN ERITYISET TEEMA-ALUEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA TARKASTUSTOIMINTA JA TARKASTUKSEEN KÄYTETTÄVÄ AIKA Perustarkastus Jälkivalvontaan liittyvä tarkastus (jälki-, lisä tai muu osatarkastus) Ennalta ilmoittamaton tarkastus Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika Tarkastuksen painopisteet Omavalvonnan tarkastaminen kuluttajaturvallisuusvalvonnassa VALVONTAKOHTEIDEN KARTOITTAMINEN, RISKINARVIOINTI, TARKASTUSTIHEYDET Tarkastustiheys VARAUTUMINEN ERITYISTILANTEISIIN VALVONTAPROJEKTIT JA NÄYTTEENOTTO VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI Liite 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan painopisteiden valvonta TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA 1. TAUSTAA TUPAKKALAIN VALVONNAN PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA VALVONTAKOHDETYYPPIEN RISKINARVIOINTI JA TARKASTUsTIHEYS TARKASTUKSEN SISÄLTÖ JA SIIHEN käytettävä AIKA Tupakan myyntipaikan tarkastus Tupakointikieltojen ja rajoitusten valvonta Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika NÄYTTEENOTTOSUUNNITELMA Näytteenotto Käytettävät laboratoriot VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Liite 1. Tupakkalain mukaisten kohteiden tarkastustiheydet, suunnitellut tarkastukset sekä niihin käytettävä aika KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA 1. JOHDANTO KUNNAN KEMIKAALIVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT KEMIKAALIVALVONNAN KOHTEET JA TARKASTUKSET Kemikaalitoimittaja Kemikaalitoimittajan riskinarviointi ja tarkastustiheys Kemikaalitoimittajan tarkastus Kemikaalitoimittajan tarkastukseen käytetty aika

5 3.2 Vähittäismyymälä Vähittäismyymälän riskinarviointi ja tarkastustiheys Vähittäismyymälän tarkastus Vähittäismyymälän tarkastukseen käytettävä aika VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI RAPORTOINTIOHJE Liite 1. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon kemikaalilain valvontasuunnitelma vuodelle 2012 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN SUUNNITELMA 1. JOHDANTO SUUNNITELMAN SISÄLTÖVAATIMUKSET RESURSSITARPEEN KARTOITUS Eläinlääkäripalvelut Valvontaresurssit Suoritteet Yhteenveto resurssien riittävyydestä ELÄINLÄÄKÄREIDEN KOULUTUSSUUNNITELMA SELVITYS ELÄINLÄÄKINTÄPALVELUIDEN JA VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ VALVONTATYÖ

6 OSA I Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman yhteinen osa 6

7 1. JOHDANTO Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä on yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuva terveyden edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö (liite 1) sekä valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on varmistaa kuntalaisille turvallinen elinympäristö, jossa ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Lainsäädännössä korostetaan toiminnanharjoittajien omaa vastuuta, mutta viranomaisvalvontaa tarvitaan toiminnan ja tuotteiden määräystenmukaisuuden varmistamiseksi, toimijoiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi, kuluttajansuojan turvaamiseksi sekä toimijoiden tuotantoedellytysten varmistamiseksi. Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon voimavarat vähentyivät voimakkaasti 1990-luvulla. Voimavarojen turvaamiseksi lainsäädäntöä on vuodesta 2004 lähtien uudistettu. Lakien tarkoituksena on varmistaa korkealaatuinen ympäristöterveydenhuollon valvonta, mikä edellyttää, että valvonta on suunnitelmallista, riittävin voimavaroin ja oikein kohdennettua, tehokasta sekä eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa. Valvonnan tulee perustua dokumentoituihin valvontamenettelyihin ja olla myös muulla tavoin hyvää hallintoa koskevien vaatimusten mukaista. Ympäristöterveydenhuollon valvontatyön lisäksi lakisääteisiin tehtäviin kuuluu myös elinympäristön terveellisyyden edistäminen sekä terveyshaittojen ja vaarojen torjuminen ennakolta. Nyt laadittava Itä-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuosipäivitys 2012 noudattaa keskusvirastojen laatimaa ympäristöterveydenhuollon yhteistä valtakunnallista valvontaohjelmaa vuosille Valvontasuunnitelmassa sisältää ympäristöterveydenhuollon eri valvottavien lakien toimialakohtaiset valvontasuunnitelmat. Valvontasuunnitelma on laadittu Kuntaliiton suunnitelmapohjan mukaisesti. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa kaikki yhteiset asiat on koottu osan I yhteiseen osioon ja toimialakohtaisten suunnitelmien ominaispiirteet on esitetty osassa II toimialakohtaisten suunnitelmien osioissa. Yhteistä valvontasuunnitelmaa päivitetään vuosittain tarpeen mukaan. Seuraava toimintavuotta koskeva suunnitelma on hyväksyttävä toimielimessä ja toimitettava aluehallintovirastolle kuluvan vuoden loppuun mennessä. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen valvonta on toiminnanharjoittajille maksullista. Kunta perii hyväksymänsä taksan mukaiset valvontamaksut. 7

8 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille on hyväksytty ympäristöterveydenhuoltojaostossa Valvontasuunnitelman päivitys vuodelle 2012 esitetään ympäristöterveydenhuoltojaostolle hyväksyttäväksi Hyväksytty valvontasuunnitelma toimitetaan aluehallintovirastolle mennessä. 2. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEY- DENHUOLLON VALVONTAYKSIKKÖ 2.1. Toimialue Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (myöhemmin Sosteri) tuottaa seudulliset ympäristöterveydenhuollon palvelut (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) Savonlinnan kaupungin sekä Enonkosken, Juvan, Kerimäen, Punkaharjun, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Sosterin ympäristöterveydenhuollon yksikkö täyttää yhteistoiminta-aluetta koskevan lain (410/2009) vaatimukset henkilötyövuosien ja organisaatiomallin mukaan. Itä-Savon sairaanhoitopiirin organisaatio muuttuu vuoden 2011 alusta, mutta muutokset ympäristöterveydenhuollon osalta ovat vähäiset. Ympäristöterveydenhuolto kuuluu perusterveydenhuollon tulosalueeseen yhtenä tulosyksikkönä. Sosterin ympäristöterveydenhuollon toimialue on laaja johtuen aluetta rikkovasta vesistöalasta. Suurimpia valvontakohteita ovat alueen vesilaitokset, isoja elintarvikelaitoksia alueella on muutamia ja alkutuotantoa paljon. Savonlinnan seutu on vilkas kesämatkailualue suurine yleisötapahtumineen, jolloin elintarvikevalvonnan valvontatyö lisääntyy kesäaikaan merkittävästi Valvonnan voimavarat ja tehtävät Terveysvalvonnassa on vuoden 2012 alussa terveysvalvonnan johtajan virka ja kahdeksan terveystarkastajan virkaa. Terveysvalvonnan toimipisteet ovat Savonlinnassa, Kerimäellä, Punkaharjulla, Juvalla ja Sulkavalla. Terveysvalvonnan viranhaltijat ovat erikoistuneet niin, että vähintään kaksi viranhaltijaa vastaa työparina kunkin erikoistumisalan mukaisesta valvontatyöstä. Elintarvikevalvonnan tehtäviä on jokaisella terveysvalvonnan viranhaltijalla. Erikoistuminen lähti vaiheittain käyntiin vuoden 2008 aikana ja kokonaisvaltaisesti erikoistuminen otettiin käyttöön vuoden 2009 alusta. Taulukossa 2.2a on esitetty erikoistuminen lainsäädännöittäin. Tarkemmat henkilökohtaiset tehtäväkuvaukset on hyväksytty vuoden 2009 alusta. 8

9 Taulukko 2.2a Terveysvalvonnan käytössä oleva henkilöstö ja erikoistuminen Erikoistuminen / vastuualue Nimi Virkanimike Sampsa Kinnunen Terveysvalvonnan johtaja Juuti Esa Terveystarkastaja EtL, KtL Kervinen Pertti Terveystarkastaja TsL, EtL Linnala Kirsi Terveystarkastaja EtL, KtL Munck Tiina Terveystarkastaja TsL, KeL, KtL Partanen Hanne Terveystarkastaja EtL, KtL Rouvinen Toni Terveystarkastaja TsL, KeL Sairanen Matti Terveystarkastaja EtL, TsL Silvennoinen Mervi Terveystarkastaja EtL, TsL, KtL Valvontaeläinlääkäri EtL, laitosvalvonta Muuta sij. Anneli Koivunen sij. Elisa Veteläinen Eläinlääkintähuoltoa varten Itä-Savon sairaanhoitopiirillä on yhdeksän eläinlääkärin virkaa sekä valvontaeläinlääkärin virka v Eläinlääkinnän toimipisteet ovat Savonlinnassa, Kerimäellä, Punkaharjulla, Puumalassa, Juvalla ja Sulkavalla, valvontaeläinlääkärin toimipiste on Savonlinnassa. Vuoden 2012 aikana on tavoite vähentää toimipisteitä keskittämällä toimintoja yhteisvastaanottotiloihin. Eläinlääkintähuollossa ei ole toistaiseksi ollut mahdollisuutta erikoistumiseen. Valvontasuunnitelmia laadittaessa on huomioitu, että vain osa työstä voi olla suunnitelmallista valvontaa. Suunnittelematonta työaikaa tulee varata neuvontaan, asiakaspalvelutyöhön, laatutyöhön, suunnitelmiin, raportointiin, hallintoon, koulutukseen, viestintään ja henkilöstön oman pätevyyden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi työaikaa tulee varata epidemioiden ja erityistilanteiden selvittämiseen sekä hakemusten ja ilmoitusten käsittelyyn. Taulukko 2.2b Suunnitelma voimavarojen jakautumisesta valvottaville toimialoille Valvontaan käytettävä aika kokonaisuudessa Suunnitelmalliseen valvontaan käytettävä aika Valvonnan tarve riskinarvioinnin perusteella htpv htpv Elintarvikevalvonta 587 (58,9 %) Terveydensuojelun valvonta 245 (24,6 %) 147 Tupakkavalvonta 50 (5,0 %) 40 Kemikaalivalvonta 5 (0,5 %) 4 Tuoteturvallisuusvalvonta 110 (11,0 %) 94 Eläinlääkintähuolto Yhteensä % 9

10 2.3. Koulutus Henkilöstön kouluttamisella on keskeinen merkitys henkilöstön pätevyyden ylläpitämiseksi. Koulutuksen tavoitteena on keskeisten lainsäädäntöjen tunteminen ja soveltaminen sekä henkilökohtaisen tieto-taidon kehittäminen. Lisäksi viranomaistyössä tarvitaan hyvää suomenkieltä, vuorovaikutustaitoja ja tietotekniikkaosaamista. Henkilöstön koulutuksen painopisteet ja laajuus suunnitellaan henkilöstön erikoistumista mukaillen. Täsmällistä koulutussuunnitelmaa ei voi tehdä, koska iso osa alan koulutustilaisuuksista tulee julki muutamia kuukausia ennen tapahtumaa. Koulutussuunnitelmaa tehtäessä huomioidaan työkokoukset, alueelliset ja valtakunnalliset koulutuspäivät sekä erikoiskoulutukset. Tavoitteena pyritään määrärahojen puitteissa mahdollistamaan suositusten mukainen täydennyskoulutustarve. Koulutukset kirjatuvat viranhaltijoittain Personec-Ess -henkilöstöhallinnon ohjelmaan. Koulutuksessa käynyt henkilö huolehtii tiedon jakamisesta yksikössä sovitun käytännön mukaisesti Valvontakohderekisteri/ Tietojärjestelmä Terveysvalvonta siirtyy vuoden 2012 alusta käyttämään Digian Tarkastajaasianhallintaohjelmaa, johon kirjataan valvontatyön toimenpiteet. Tarkastaja ohjelma on KUTI-YHTI yhteensopiva valvontatietojärjestelmä. Valvontakohdeja valvontatietoja on syötetty toistaiseksi KUTI -luokitusten mukaisesti Tervekuu-ohjelmistoon, mistä tiedot on siirretty uuteen asianhallintaohjelmaan. YH- TI luokitusten valvontatietojen kirjaaminen tehdään valtakunnallisen ohjeistuksen ja aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on, että YHTI kokonaisuus on toteutettu ja käyttöönotettu vuoden 2013 loppuun mennessä. Viranhaltijapäätökset ja kokousasiat valmistellaan Sosterin ohjeistuksen mukaisesti Dynasty-ohjelmalla. Dynasty ohjelma muuttuu vuoden 2011 alusta ja koulutusta järjestetään alkuvuodesta Sosteri siirtyi sähköiseen arkistointiin (e-ams) vuoden 2011 aikana. Tämä muutti myös ympäristöterveydenhuollon käytäntöjä, sillä käytettävien järjestelmien tulee tukea sähköistä arkistointia Viestintä Viestinnän tarkoituksena on kertoa etukäteen valvonnan painopisteistä ja tavoitteista, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä julkaisemalla valvonnan tuloksia ja varmistamalla erityis- ja poikkeustilanteissa aktiivisella tiedottamisella toimijoiden ja kuluttajien turvallisuus. Viestinnän osa-alueita ovat asiakaspalvelu, kohderyhmien opastus ja kouluttaminen sekä tiedottaminen. Viestinnän koh- 10

11 deryhmiä ovat kuntalaiset, elinkeinonharjoittaja, toiset viranomaiset ja muut asiakkaat. Kuntalaisten asiakaspalvelua hoitaa jokainen viranhaltija. Terveysvalvonnassa asiakaspalvelu ohjautuu pääasiallisesti päivystävän terveystarkastajan kautta niin, että asiakaspalvelua hoidetaan terveystarkastajien erikoistumisen mukaisesti. Päivystys keskittää asiakaspuhelut ja varmistaa sen, että asiakaspalvelu on sujuvaa. Lisäksi asiakaspalvelua varten on käytössä tarkastajien yhteissähköposti. Kohderyhmien opastukset ja ohjaukset sekä elinkeinonharjoittajille viestintä tehdään terveysvalvonnan yksikössä terveystarkastajien erikoistumisen mukaisesti. Viestintä toisille viranomaisille tapahtuu myös erikoistumisen mukaisesti. Ympäristöterveydenhuoltojaoston esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa Internetissä. Esityslistat ovat nähtävissä viikkoa ennen kokousta ja pöytäkirjat kokouspäivänä. Esimerkiksi valvontasuunnitelmat liitteineen löytyvät sieltä samoin kuin yksikössä toteutettujen projektien yhteenvedot. Lisäksi esityslistoista tiedotetaan lehdistölle julkaisun jälkeen. Projekteista ja lainsäädännön muutoksista on laadittu lehdistötiedotteita. Vuoden 2011 aikana toteutettiin ympäristöterveydenhuollon Internet sivut. Aineisto oli koottu vuoden 2010 aikana, mutta organisaatiomuutoksesta johtuen sivujen valmistuminen ajoittui alkuvuoteen Internet sivuja päivitetään ajankohtaisilla asioilla ja sieltä löytyy erilaisia kaavakkeita ja ohjeita. Tällöin kaikki asiakasryhmät saavat ajantasaiset tiedot sieltä. Myös asiakaspalautteen antaminen mahdollistuu Internet sivuston kautta. Viestintäsuunnitelma laaditaan yhdessä valmiussuunnitelman kanssa vuonna Yleisessä viestinnässä hyödynnetään Sosterin hyväksyttyä viestintäohjeistusta. Viestintä terveysvaaratilanteissa, erityistilanteissa ja kriiseissä tapahtuu laadittavan viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viestinnän vastuu jakaantuu erikoistumisen mukaisesti. Epidemiaselvitystyöryhmien kokoonpanot ja tehtävävastuut myös viestinnän osalta on päivitetty vuonna Valvonnan maksullisuus Valvonnan maksullisuudella pyritään tehostamaan lainsäädännön edellyttämää valvontaa sekä turvaamaan ympäristöterveydenhuollon voimavaroja. Tämän vuoksi on tärkeää, että maksutulot kohdennetaan valvonnasta vastaavalle yksikölle. Kunnan valvontaviranomaisen on perittävä toimijalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta ja näytteen tutkimisesta. Maksullisia ovat myös valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonta, sil- 11

12 loin kun määräysten antaminen perustuu säännösten noudattamatta jättämiseen. Ympäristöterveydenhuollossa maksuja peritään eri lainsäädäntöjen osalta seuraavasti: Elintarvikelain (23/2006) mukaiset maksut: elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi; elintarvikelain mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten käsittelystä; kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista; Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvontaa siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa; sekä elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvaa tarkastusta 28 artiklan perusteella kaikesta elintarvikelain mukaisesta lisävalvonnasta, myös kehotuksen perusteella tehdystä Lisäksi taksan soveltamisessa otetaan huomioon, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja 28 sekä elintarvikelain 70 :n 2 momentin ja 71 :n 3 momentin nojalla annetussa eräitä elintarvikevalvonnan maksuja koskevassa valtioneuvoston asetuksessa (1040/2007) säädetään. Terveydensuojelulain (763/1994) mukaiset maksut: terveydensuojelulain 13 mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten käsittelystä sekä; terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä; kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista sekä 6 :n pykälän nojalla myöntämistään todistuksista (laivatarkastukset); 6 :ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonnasta silloin, kun määräysten antaminen perustuu lain säännösten noudattamatta jättämiseen; 13 :n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvonnasta; 18 :n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvonnasta sekä 20 :ssä edellytetystä talousveden laadun valvonnasta ja tarkkailusta; 29 :ssä edellytetystä uimaveden säännöllisestä valvonnasta asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liittyy 26 :n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen (arvonlisäverollinen); kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 :n 4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta (arvonlisäverollinen). 12

13 Kemikaalilain (744/1989) mukaiset maksut: valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista; kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonnasta silloin, kun määräysten antaminen perustuu lain säännösten noudattamatta jättämiseen. Tupakkalain (693/1976) mukaiset maksut: 10b :ssä tarkoitetun myyntiluvan myöntämistä 10b :ssä tarkoitetun myyntiluvan vuotuista valvontamaksua 14a :ssä tarkoitetun kunnan valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia; 14a :ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaan silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen. Lääkelain (395/1987) mukaiset maksut: 54 a :ssä tarkoitetun nikotiinin korvaustuotteiden myyntiluvan myöntämistä 54 b :ssä tarkoitetun myyntiluvan vuotuista valvontamaksua Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaiset maksut: kuluttajaturvallisuuslain mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten käsittelystä valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista Valvontamaksut perustuvat tuntihintaan, joka on aina sama, riippumatta siitä, kuka viranhaltija tarkastuksen tekee. Tarkastusmaksuun kuuluu tarkastuksen valmistelu, tarkastuksen sisältö sekä tarkastuskertomuksen laatiminen. Kuntaliiton yleiskirjeen ohjeistuksen mukaisesti matkakustannukset on sisällytetty jaettaviin yleiskustannuksiin, jolloin ne tulevat mukaan tuntihintaan, eikä matkalaskua kohdenneta suoraan toiminnanharjoittajalle. Valvontakohdetta laskutetaan taksojen mukaisten valvontamaksujen mukaan. Kaikkien muiden lakien mukaiset valvontamaksut perustuvat tuntihintaan, ainoastaan tupakkatuotteiden vähittäismyynnin ja nikotiinikorvaustuotteiden valvontamaksut ovat vuosimaksuja. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntöön on tullut oikeus periä viivästyskorkoa. Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 :n i momentin tarkoittaman korkokannan mukaan. Viivästyskoron sijasta peritään viiden euron suuruinen viivästysmaksu, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntöön on myös lisätty keskusvirastoille velvollisuus korvata kunnille sellainen työ, joka liittyy keskusvirastojen pyytämiin tehtäviin, jotka eivät lain mukaan kuulu kunnalle. Tämä koskee keskusvi- 13

14 rastoista kuntien toimeenpantavaksi ohjaamia tarkastuksia, näytteenottoa, tutkimuksia ja selvityksiä, jotka laissa säädetään viraston tehtäviksi tai jotka liittyvät viraston ohjeiden valmisteluun. Esimerkiksi: Valtio korvaa kunnille aiheutuneet kustannukset sellaisista Elintarviketurvallisuusviraston kuntien toimeenpantaviksi ohjaamista elintarvikevalvonnan tarkastuksista, näytteenotoista, tutkimuksista ja selvityksistä, jotka elintarvikelaissa säädetään Elintarviketurvallisuusviraston tehtäviksi tai jotka liittyvät säädösten tai Elintarviketurvallisuusviraston ohjeiden valmisteluun. Lain 30 :n 4 kohdan mukaisten valvontatehtävien suorittamisesta valtio korvaa kunnille ainoastaan näytteiden tutkimuskustannukset. ( /130) Taksat on hyväksytty alun perin ympäristöterveydenhuoltojaostossa ja kuntayhtymähallituksessa Taksoja tullaan päivittämään vuodelle Valvontamaksut määritellään siten, että ne kattavat suunnitelmallisesta valvonnasta aiheutuneet todelliset kustannukset. Maksujen periminen on mahdollista sen jälkeen, kun ympäristöterveydenhuoltojaosto on hyväksynyt valvontasuunnitelmat. Saadut tulot on tarkoituksenmukaista kohdentaa terveysvalvonnan kehittämiseen ja toiminnan turvaamiseen: - ajanmukainen näytteenotto- ja mittauskalusto - riittävät laboratorio- ja tutkimusvarat - projektien rahoitus - opiskelijoiden opinnäytetyöt - laatutyö - toiminnan kehittäminen. Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin yhteydessä arvioidaan myös valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen terveysvalvonnalle Laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Näytteenottosuunnitelman mukaiset näytteet tutkitaan pääsääntöisesti seuraavissa akkreditoiduissa sopimuslaboratoriossa: Vesinäytteet: Ramboll Analytics Oy, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Savolab Oy Elintarvikenäytteet: Savolab Oy Sisäilman mikrobinäytteet: Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy. Vesinäytteiden osalta näytteitä tutkitaan kolmessa eri sopimuslaboratoriossa kunkin kunnan ja toiminnanharjoittajan osalta voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Laboratoriopalvelujen osalta hyödynnettiin sopimusoptiot siten, että uusi sopimuskausi kestää vuoden Sopimuslaboratorioissa teetetään kaikki tarvittavat analyysit (omavalvonta, käyttötarkkailu ja toiminnanharjoittajan maksamat viranomaisnäytteet). 14

15 Toimialakohtaisissa valvontasuunnitelmissa on näytteenottosuunnitelmat niiden näytteiden ja tutkimusten osalta, jotka voidaan etukäteen suunnitella. Näytteenotosta aiheutuvat kustannukset kohdistuvat pääosin toiminnanharjoittajalle. Näytteiden ottamisesta vastaa pääsääntöisesti ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat. Lisäksi käytetään sertifioitua ulkopuolista hyväksyttyä näytteenottajaa. Lisäksi talousarviossa on varauduttu erityistilanteisiin liittyvään näytteenottoon ja laboratoriotutkimuksiin (esim. ruokamyrkytys ja vesiepidemiat). Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat avustavat keskusviranomaisen valvontaohjelmien mukaisissa näytteidenotoissa Valvonnan painopisteet Tässä yhteisessä valvontasuunnitelmassa kirjataan valvonnan painopisteinä ne, jotka on tarkoitus ottaa huomioon koko ympäristöterveydenhuollon valvonnassa. Yhteiset painopisteet ovat: laatujärjestelmien kehittäminen erityistilanteisiin liittyvä viestintä ja varautuminen valvontasuunnitelmien seuranta tietojärjestelmähankkeet. Valvontaprojektit ja hankkeet ovat usein keskusvirastojen, AVIen tai kunnan itsensä valitsemien painopisteiden mukaista toimintaa, jossa selvitetään valvontakohteen nykytilanne tai valvontatarve ja jonka avulla valvontaa voidaan toteuttaa koordinoidusti ja tehokkaasti. Valvontaprojekteilla voidaan selvittää myös esimerkiksi tietyn toimialan asiakokonaisuuksia keskitetysti. Valvontaprojekteihin ja hankkeisiin voi kuulua tarkastuksia, mittauksia, näytteenottoa ja analysointia. Ympäristöterveydenhuollon vuosittaiset painopisteet ja projektit esitellään toimialakohtaisissa valvontasuunnitelmissa tarkemmin. Toimialakohtaisissa valvontasuunnitelmissa on valittu valtakunnallisten projektien lisäksi omia projekteja tukemaan valvontaa ja terveyden edistämistä Laatujärjestelmä Valvonnan kehittäminen ja laatu on valittu painopisteeksi kaikilla ympäristöterveydenhuollon toimialueilla. Vain elintarvikevalvonnassa edellytetään lakisääteisesti valvontaviranomaiselta laatujärjestelmää. Itä-Savon sairaanhoitopiirille myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001 Kings Fund -kriteeristön mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon laaduntunnustus. Sairaanhoitopiirin laajennuttua vuonna 2007 myös kolmen kuntayhtymän 15

16 ympäristöterveydenhuollon yksiköt liittyivät osaksi Sosteria. Toimintatapojen yhdenmukaistamiseksi ja laadukkaan valvontatyön turvaamiseksi vuoden 2008 yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi muodostui ympäristöterveydenhuollon laatukäsikirjan sekä siihen keskeisesti kuuluvien menettelytapaohjeiden laatimisen. Työtä koordinoimassa oli terveysvalvonnan laaturyhmä. Laatujärjestelmän tarkoituksena on ohjata ja motivoida ympäristöterveydenhuollon viranomaisia laadun parantamiseen sekä täyttämään asiakkaiden, toiminnanharjoittajien sekä valvontaa johtavien viranomaisten odotukset ja tarpeet. Terveysvalvonnassa tehdyn määrätietoisen laatutyön johdosta yksikölle kyettiin järjestämään sellaiset toimintaedellytykset ja toimintakulttuuri, että terveysvalvonta osana koko Sosteria sai SHQuality Oy:n laaduntunnustusneuvoston sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelmaan (Social and Health Quality Service /SHQS) perustuvan laaduntunnustuksen Vuonna 2010 jatkettiin hyvin alkanutta laatutyötä laatimalla uusia ja päivittämällä entisiä menettelytapaohjeita sekä kuvaamalla terveysvalvonnan keskeisiä prosesseja. Tulevana vuonna on tarkoituksenmukaista keskittyä myös entistä enemmän itsearvioinneissa havaittuihin puutteisiin ja eri kanavien kautta esille tuotuihin kehityskohteisiin. Tavoitteena on, että vuoden 2012 aikana laatukäsikirjan rakennetta uudistetaan vastaamaan Sosterin laatukriteereitä. Sosterissa yhteisesti hyväksytyt arvot ohjaavat toimintaa. Sosterin yhteisistä arvoista on muokattu ympäristöterveydenhuoltoon soveltuvat toimintaa syventävät arvot vuoden 2011 aikana. Ympäristöterveydenhuollon tunnustettu laatupolitiikka luo perustan valvonnan kattavuudelle ja valvontatoimen oikealle kohdentamiselle. Toiminnassa saadaan välittömiä tuloksia poistamalla havaittuja haittoja ja ongelmia mahdollisimman nopeasti. Lisäksi valvonnalla on välillisiä vaikutuksia, jolloin kuntayhtymän alueella määräysten vastaiset toiminnot vähenevät ja kuntalaiset kokevat elinympäristönsä turvalliseksi ja viihtyisäksi. 3. VALVONNAN TOIMIALAT 3.1. Lainsäädäntötausta Ympäristöterveydenhuollon yhteisessä valvontasuunnitelmassa ovat mukana toimialakohtaiset valvontasuunnitelmat, joista säädetään kansanterveyslaissa (66/1972) määritellyissä ympäristöterveydenhuollon laiessa: terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa (23/2006), laissa kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (920/2011), kemikaalilaissa (744/1989), tupakkalaissa (693/1976) sekä eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009). Keskeisin valvottava lainsäädäntö on suunnitelman liitteessä 1. Valvontasuunnitelma-asetuksen (665/2006) 3 :n mukaan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman tulee sisältää vähintään: 16

17 1) tarkastuksen sisältö; 2) valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys; 3) tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika; 4) kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen; sekä 5) valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. Valvontasuunnitelmaan on tarkoituksenmukaista sisällyttää myös eläinlääkintähuollon tehtäväksi säädetty eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä valvonta, jota koskeva eläinlääkintähuoltolaki tuli voimaan Lain mukaan eläinlääkintähuoltoa koskeva alueellinen valvontasuunnitelma tulee laatia ja kunnan suunnitelma mennessä. Kunnan suunnitelma on tämän valvontasuunnitelman yhtenä osana. Toimialakohtainen valvonta esitellään kunkin toimialan omassa valvontasuunnitelmassa. Tähän suunnitelmaan on koottu valvontayksikön alueella erityisesti suunnitelmakaudella painottuva valvonta, painopisteet ja projektit Riskinarviointi Valvontakohteiden valvonnan tarve määräytyy kohdekohtaisen riskinarvioinnin perusteella. Toimialakohtaisissa suunnitelmissa on valvontakohteiden riskinarviointia käsitelty tarkemmin. Riskinarviointi ja luokitus ovat jokaisella toimialueella erilaisia. Riskinarvioinnin lähtökohtana on valvontakohteiden lukumäärien tieto ja kohteiden tuntemus. Riskinarvioinnissa pyritään järjestelmällisesti tunnistamaan valvontakohteen vaarat ja terveyshaitat sekä arvioimaan niiden merkitys. Riskinarvioinnin lähtökohtana ovat toimialakohtaiset ohjeet valvontakohdetyypeittäin. Valvontakohdekohtaiseen riskinarviointiin vaikuttaa esimerkiksi hyvin toimiva omavalvonta tai muu vastaava laadunvalvonta tai käyttötarkkailu sekä hyvä turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusjohtaminen jotka pienentävät riskiä. Toisaalta toimijan laiminlyönnit, tapahtuneet onnettomuudet tai toistuvat toimintaa koskevat ilmoitukset voivat olla perusteena tarkastustiheyden lisäämiselle. Kaikkien valvontakohteiden osalta riskinarviointia ei ole tehty. Kohdekohtaista riskinarviointia jatketaan. Riskinarvioinnissa käytettiin aiemmin TerveKuu asianhallintaohjelman riskinarviointia sekä toimialakohtaisia ohjeita. Terveysvalvonnan tavoitteena oli, että kohdekohtainen riskinarviointi on tehty kaikille valvontakohteille vuoden 2011 loppuun mennessä. Päivitystä jatketaan vuoden 2012 aikana Tarkastuksen sisältö ja tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika Tarkastustoiminta on oleellinen osa selvitettäessä valvottavan kohteen tai toiminnan vaatimuksenmukaisuutta. Tarkastus voi kohdistua tiloihin, toimintatapoihin, olosuhteisiin, asiakirjoihin ja tuotteisiin. Yksittäinen tarkastus voi pitää sisällään koko kohteen tarkastuksen tai vain jonkin osa-alueen tarkastuksen. 17

18 Tarkastus voi sisältää näytteenottoa ja mittauksia kohteessa harjoitettavan toiminnan tai siellä valmistettavien tuotteiden tai tarjottavien palvelujen terveyshaittojen, turvallisuuden ja määräystenmukaisuuden arvioimiseksi. Pelkkä näytteenottokäynti ei ole tarkastus. Valvontasuunnitelmaan kirjatut tarkastukset ovat ympäristöterveydenhuollon säännöllistä tarkastustoimintaa. Toimialakohtaisiin valvontasuunnitelmiin kirjataan tarkastukset joko valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien mukaan. Tarkastusaikaan kuuluu tarkastuksen valmistelu, tarkastus ja tarkastuskertomuksen laatiminen. Pääsääntöisesti yhteen tarkastukseen käytettävä aika on vähintään kaksi tuntia. Tarkastuksen sisältö määräytyy sen mukaan, millaiseen kohteeseen ja minkä lain perusteella se tehdään. Tarkastuksen lakiperusteet on käytävä ilmi sekä valvontasuunnitelmassa että tarkastuskertomuksessa. Tarkastus voi olla myös useamman lain perusteella tehtävä tarkastus silloin, kun tarkastettaviin asiakokonaisuuksiin pystytään perehtymään riittävästi. Tarkastusten tarkempi määrittely selostetaan kunkin toimialakohtaisen suunnitelman yhteydessä. Lisäksi kukin suunnitelma sisältää yksityiskohtaisesti toimialoittain tarkastuksen sisällön ja tarkastukseen keskimääräisesti käytettävän ajan. Eri valvontakohdetyyppien tarkastusten sisältö määräytyy lainsäädännön vaatimuksiin, keskusvirastojen ohjeisiin ja terveysvalvonnan laatujärjestelmään. Tarkastuksesta laaditaan aina tarkastuskertomus ja tarkastetut asiat kirjataan, vaikka niissä ei tarkastuksen aikana havaittaisikaan epäkohtia. Tarkastuskertomukseen merkitään valvonnan tarkoitus, sovellettu lainsäädäntö, käytetyt menetelmät ja valvonnan tulokset sekä tarvittaessa asianomaiselta toimijalta edellytettävät toimet ja niiden määräajat. Tarkastuskertomus toimitetaan tiedoksi asianosaisille. Suunnitelmallisten tarkastusten lisäksi tehdään paljon ennalta suunnittelemattomia tarkastuksia, joita ovat esimerkiksi ilmoitusten perusteella tehtävät tarkastukset, erityistilanteisiin liittyvät tarkastukset ja uusien kohteiden ennakkotarkastukset. Näiden tarkastusten sisältö ja tarkastukseen käytettävä aika ovat suunnitelmallisten tarkastusten kanssa samanlaisia Valvontakohteiden / valvontakohdetyyppien tarkastustiheydet Tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin perusteella. Riskinarvioinnin lähtökohtana on valvontakohteiden lukumäärien tieto ja kohteiden tuntemus. Näiden perusteella määräytyy valvontatarve. Kaikilla valvontakohteilla ei ole ilmoitus- tai hyväksymismenettelyä, joten näiden kohteiden kartoittamiseen tulee varata aikaa. Koska kaikkien valvontakohteiden kohdekohtaista riskinarviointia ei ole tehty, määräytyy valvontakohdekohtainen tarkastustiheys keskusviranomaisten määrittelemien tarkastustiheyksien mukaisesti. 18

19 Tarkastustiheyteen vaikuttavat myös hyvin toimiva omavalvonta tai muu vastaava laadunvalvonta tai käyttötarkkailu sekä hyvä turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusjohtaminen jotka pienentävät riskiä. Toisaalta toimijan laiminlyönnit, tapahtuneet onnettomuudet tai toistuvat toimintaa koskevat ilmoitukset voivat olla perusteena tarkastustiheyden lisäämiselle. Toimialakohtaiset valvontakohdetyyppien keskimääräiset tarkastustiheydet ja tarkastuksiin käytettävät ajat on esitetty toimialakohtaisissa valvontasuunnitelmissa taulukoituna. Tarkastustiheydet on määritelty kohdetyyppikohtaisen riskiluokituksen perusteella, joita tullaan tarkentamaan kohdekohtaisen riskinarvioinnin myötä. Toimialakohtaisissa valvontasuunnitelmissa käsitellään tarkemmin tarkastustiheyksiä ja tarkastusaikoja. Valvontakohteiden valvontamaksut määräytyvät tarkastusmäärien perusteella. Tarkastukset laskutetaan vasta kun ne on tehty. Uudet valvontakohteet tulevat ilmoituksen tai hakemuksen käsittelyn yhteydessä suunnitelmallisen valvonnan piiriin, joten kohteeseen tehtävät tarkastukset ovat suunnitelmallisia tarkastuksia ja niistä peritään hyväksytyn taksan mukainen tarkastusmaksu. 4. ERITYISTILANTEISIIN VALMISTAUTUMINEN Lainsäädäntö edellyttää ympäristöterveydenhuollolta varautumista erityistilanteisiin. Erityistilanteisiin varautumista parannettiin päivittämällä erityistilannesuunnitelma vuonna Valmiussuunnitelma päivitetään vuoden 2011 ja 2012 aikana. Valmiussuunnitelmaan sisällytetään terveydensuojelulain tarkoittama erityistilannesuunnitelma. Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt ympäristöterveydenhuollon erityistilanneoppaan, jota hyödynnetään erityistilannesuunnitelmaa laadittaessa Epidemioiden selvittäminen (selvitystyöryhmä) Epidemioiden (elintarvike- ja talousvesivälitteiset) selvittäminen kuuluu ympäristöterveydenhuollon tehtäviin. Epidemioiden selvittäminen tehdään lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Näiden selvittämiseen on talousarviossa varattuna määrärahaa (laboratoriotutkimukset). Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 251/2007 (elintarvikkeiden tai talousveden välityksellä leviävien ruokamyrkytystautiepidemioiden selvittämisestä) mukaisesti ympäristöterveydenhuoltojaosto on kokouksessaan nimennyt selvitystyöryhmän jäsenet (12, 13 ja 14 ). Selvitystyöryhmän kokoonpano päivitettiin vuoden 2011 alussa ja päivitetään aina tarvittaessa. 19

20 5. SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Valvontasuunnitelman toteutuminen arvioidaan vuosittain Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. ympäristöterveydenhuoltojaostossa. Arviointia hyödynnetään valvonnan kehittämiseen, valvonnan toimivuuden varmistamiseen ja uusien suunnitelmien laatimiseen. Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnissa tarkastellaan: kuinka kattavasti suunniteltu toiminta ja suunnitellut tarkastukset ovat toteutuneet (tarkastusten kattavuus) tarkastusten ja näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin valvonnan kattavuus toimialoittain. Tarvittaessa kerrotaan syyt tai perustelut mahdollisten toteutumatta jääneiden tavoitteiden osalta tai mahdolliset poikkeamat sekä vaadittavat toimenpiteet, jotta tavoitteet toteutuisivat seuraavalla jaksolla erityyppisiin tarkastuksiin ja kohteisiin käytetty aika verrattuna suunniteltuun ajankäyttöön osallistumisesta valvontaprojekteihin valtakunnallisten ja omien painopistealueiden valvonnan toteutuminen esiin tulleiden epäkohtien määrä ja laatu toimenpiteet epäkohtien korjaamiseksi voimavarojen riittävyys suhteessa tarpeeseen ja suunniteltuun toimintaa paljonko voimavaroja on käytetty ennalta suunniteltuihin valvontatehtäviin suhteessa muihin tehtäviin henkilöstövoimavarojen kohdentuminen eri lakien mukaiseen valvontaan koulutuksen painopisteet ja laajuus maksujen kohdentuminen valvonnan voimavarojen ja toiminnan kehittämiseen. Yhteenveto toimialakohtaisten toteutumien arvioinnista voidaan koota esimerkiksi taulukkoon 5.1a. Taulukko 5.1a Voimavarojen jakautuminen valvottaville toimialoille Suunniteltu (taulukosta 2.2b) Toteutunut Elintarvikevalvonta Terveydensuojelun valvonta Tupakkavalvonta Kemikaalivalvonta Tuoteturvallisuusvalvonta Eläinlääkintähuolto yhteensä tarve riskinarvioinnin perusteella Toimialakohtaisten valvontasuunnitelmien toteutumisen arvioinnissa käytetään keskusvirastojen laatimia lomakkeita, joiden avulla selvitetään toimialakohtaisesti toteutunut valvonta. 20

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015 1 Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2011 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 1 YHTEISEN VALVONTAOHJELMAN JA KUNNAN VALVONTASUUNNITELMAN SISÄL- TÖ 4 1.1 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010

VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010 1 Sisältö VARKAUDEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2010 1. OSA I VALVONTASUUNNITELMA. Johdanto... 2 2. Varkauden kaupungin ympäristöterveydenhuolto... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 YLEINEN OSA... 4 1.1. Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen... 4

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KALAJOEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1. YLEISTÄ 1.1 Valvontaviranomainen, tehtävien hoito sekä valvonnan voimavarat 1.2 Valvontasuunnitelma

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI KÖYLIÖ SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1 SALLAN KUNTA POSTIPOLKU 3 98900 SALLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 2 Ympäristöterveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä 1. Elintarvikelaki (23/2006 ja muutos 352/2011) 2.

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 LUONNOS 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 5 1. VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Julkaisun kustantaja: Evira,

Lisätiedot

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 15-19 1 Esipuhe Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä

Lisätiedot

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 OSA I: YMPÄRISTÖNTERVEYDENHUOLTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONNAN TARKOITUS... 3 1.2 VALVONNAN VOIMAVARAT

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2014 Kotkan ympäristökeskus 28.11.2013 1 Johdanto... 4 2 Yhteinen osa... 4

Lisätiedot