ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE Päivitys vuodelle 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013"

Transkriptio

1 Ymp.jaosto , 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto 1

2 SISÄLLYSLUETTELO: OSA I ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE JOHDANTO ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKKÖ Toimialue Valvonnan voimavarat ja tehtävät Koulutus Valvontakohderekisteri / Tietojärjestelmä Viestintä Valvonnan maksullisuus Laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Valvonnan painopisteet Laatujärjestelmä VALVONNAN TOIMIALAT Lainsäädäntötausta Riskinarviointi Tarkastuksen sisältö ja tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika Valvontakohteiden / -kohdetyyppien tarkastustiheydet ERITYISTILANTEISIIN VALMISTAUTUMINEN Epidemioiden selvittäminen (selvitystyöryhmä) SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Liite 1. Keskeinen lainsäädäntö OSA II TOIMIALAKOHTAISET VALVONTASUUNNITELMAT ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 1. ELINTARVIKEVALVONTA Elintarvikevalvontasuunnitelma VALVONTAKOHTEET VALVONTAKOHTEIDEN HYVÄKSYMIS- JA ILMOITUSMENETTELY Valvontakohteiden hyväksyminen Valvontakohteesta ilmoittaminen VALVONTAKOHDEREKISTERIT JA NIIHIN MERKITTÄVÄT TIEDOT OMAVALVONNAN VALVONTA TARKASTUSTEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Valvontakohteiden riskiluokitus, tarkastustiheys ja tarkastukseen käytettävä aika RiskSheriff-ohjelma Tarkastus Riskiperusteinen valvonta NÄYTTEENOTTO JA TUTKIMUSSUUNNITELMA

3 8. LABORATORIOT JA ULKOPUOLISET ASIANTUNTIJAT SEURANTAOHJELMAT VALVONTAPROJEKTIT, VALVONNAN PAINOPISTEET JA MUUT ASIAT Valvontaprojektit Valvonnan painopisteet VALVONTAKIRJANPITO HALLINNOLLISET PAKKOKEINOT JA RANGAISTUSSEURAAMUKSET TERVEYSVAARATILANTEET JA TAKAISINVEDOT Ruokamyrkytysepidemioiden selvittäminen VALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA JA TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VIESTINTÄ Liite 1. Elintarvikevalvonnan tarkastusten sisältö Liite 2. Elintarvikevalvonnan tarkastukset 2013 Liite 3. Kohdetyyppikohtainen näytteenottosuunnitelma Liite 4. Näytekohtaiset perustutkimuspaketit TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 1. TAUSTAA TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNINITELMAN SISÄLTÖ Tarkastusten sisällön määrittely Suunnitelmallisen valvonnan kohteet Valvontakohteiden tarkastustiheys Tarkastukseen käytettävä aika Kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen Talousvesi ja uimavesi Muut näytteet Valvonta näytteenoton yhteydessä Hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Terveydensuojelun valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi Muut suunnitelmassa huomioitavat asiat TERVEYDENSUOJELUN PAINOPISTEET Terveysvalvonnan terveydensuojelulain valvontaa tukevat projektit TERVEYDENSUOJELUN VALVONTAAN KÄYTETTÄVÄ TYÖAIKA RAPORTOINTI TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Liite 1. Terveydensuojelulain valvontakohdetyypit, tarkastustiheys ja tarkastukseen käytettävä aika Liite 2. Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö 3

4 KULUTTAJATURVALLISUUSLAIN VALVONTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ VUOSIEN ERITYISET TEEMA-ALUEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA TARKASTUSTOIMINTA JA TARKASTUKSEEN KÄYTETTÄVÄ AIKA Perustarkastus Jälkivalvontaan liittyvä tarkastus (jälki-, lisä- tai muu osatarkastus) Ennalta ilmoittamaton tarkastus Yhdistetyt tarkastukset ja yhteistarkastukset Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika Tarkastuksen painopisteet Omavalvonnan tarkastaminen kuluttajaturvallisuusvalvonnassa VALVONTAKOHTEIDEN KARTOITTAMINEN, RISKINARVIOINTI, TARKASTUSTIHEYDET Tarkastustiheys VARAUTUMINEN ERITYISTILANTEISIIN VALVONTAPROJEKTIT JA NÄYTTEENOTTO VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI Liite: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan painopisteiden valvonta TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA 1. TAUSTAA TUPAKKALAIN VALVONNAN PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA VALVONTAKOHDETYYPPIEN RISKINARVIOINTI JA TARKASTUsTIHEYS TARKASTUKSEN SISÄLTÖ JA SIIHEN käytettävä AIKA Tupakan myyntipaikan tarkastus Tupakointikieltojen ja rajoitusten valvonta Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika NÄYTTEENOTTOSUUNNITELMA Näytteenotto Käytettävät laboratoriot VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Liite 1. Tupakkalain mukaisten kohteiden tarkastustiheydet, suunnitellut tarkastukset sekä niihin käytettävä aika 4

5 KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA 1. JOHDANTO KUNNAN KEMIKAALIVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT VALVONNAN MAKSULLISUUDESTA KEMIKAALIVALVONNAN KOHTEET JA TARKASTUKSET Kemikaalitoimittajan tarkastus Vähittäismyyntikohteen tarkastus Valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Liite 1. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon kemikaalilain valvontasuunnitelma vuodelle 2013 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VALVONTASUUNNITELMA 1. JOHDANTO SUUNNITELMAN SISÄLTÖVAATIMUKSET RESURSSITARPEEN KARTOITUS Eläinlääkäripalvelut Valvontaresurssit Henkilöresurssit ja yhteenveto resurssien SELVITYS ELÄINLÄÄKINTÄPALVELUIDEN JA VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Peruseläinlääkintäpalvelut Valvontatyö Eläintautivalvonta Eläinsuojeluvalvonta Muu valvonta Valmiuseläinlääkärijärjestelmä ELÄINLÄÄKÄREIDEN KOULUTUSSUUNNITELMA

6 OSA I Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman yhteinen osa 6

7 1. JOHDANTO Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä on yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuva terveyden edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö (liite 1) sekä valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on varmistaa kuntalaisille turvallinen elinympäristö, jossa ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Lainsäädännössä korostetaan toiminnanharjoittajien omaa vastuuta, mutta viranomaisvalvontaa tarvitaan toiminnan ja tuotteiden määräystenmukaisuuden varmistamiseksi, toimijoiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi, kuluttajansuojan turvaamiseksi sekä toimijoiden tuotantoedellytysten varmistamiseksi. Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon voimavarat vähentyivät voimakkaasti 1990-luvulla. Voimavarojen turvaamiseksi lainsäädäntöä on vuodesta 2004 lähtien uudistettu. Lakien tarkoituksena on varmistaa korkealaatuinen ympäristöterveydenhuollon valvonta, mikä edellyttää, että valvonta on suunnitelmallista, riittävin voimavaroin ja oikein kohdennettua, tehokasta sekä eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa. Valvonnan tulee perustua dokumentoituihin valvontamenettelyihin ja olla myös muulla tavoin hyvää hallintoa koskevien vaatimusten mukaista. Ympäristöterveydenhuollon valvontatyön lisäksi lakisääteisiin tehtäviin kuuluu myös elinympäristön terveellisyyden edistäminen sekä terveyshaittojen ja vaarojen torjuminen ennakolta. Nyt laadittava Itä-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuosipäivitys 2013 noudattaa keskusvirastojen laatimaa ympäristöterveydenhuollon yhteistä valtakunnallista valvontaohjelmaa vuosille Valvontasuunnitelma sisältää ympäristöterveydenhuollon eri valvottavien lakien toimialakohtaiset valvontasuunnitelmat. Valvontasuunnitelma on laadittu Kuntaliiton suunnitelmapohjan mukaisesti. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa kaikki yhteiset asiat on koottu osan I yhteiseen osioon ja toimialakohtaisten suunnitelmien ominaispiirteet on esitetty osassa II toimialakohtaisten suunnitelmien osioissa. Yhteistä valvontasuunnitelmaa päivitetään vuosittain tarpeen mukaan. Seuraava toimintavuotta koskeva suunnitelma on hyväksyttävä monijäsenisessä toimielimessä ja toimitettava aluehallintovirastolle kuluvan vuoden loppuun mennessä. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen valvonta on toiminnanharjoittajille maksullista. Kunta perii hyväksymänsä taksan mukaiset valvontamaksut. 7

8 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille on hyväksytty ympäristöterveydenhuoltojaostossa Valvontasuunnitelman päivitys vuodelle 2013 esitetään ympäristöterveydenhuoltojaostolle hyväksyttäväksi Hyväksytty valvontasuunnitelma toimitetaan aluehallintovirastolle mennessä. 2. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTAYKSIKKÖ 2.1. Toimialue Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (myöhemmin Sosteri) tuottaa seudulliset ympäristöterveydenhuollon palvelut (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) Savonlinnan kaupungin sekä Enonkosken, Juvan, Kerimäen, Punkaharjun, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Vuoden 2013 alussa Kerimäen ja Punkaharjun kunnat lakkaavat ja liittyvät osaksi Savonlinnan kaupunkia. Yhdistyneen kunnan nimi tulee olemaan Savonlinnan kaupunki. Sosterin ympäristöterveydenhuollon yksikkö täyttää yhteistoiminta-aluetta koskevan lain (410/2009) vaatimukset henkilötyövuosien ja organisaatiomallin mukaan. Ympäristöterveydenhuolto kuuluu perusterveydenhuollon tulosalueeseen yhtenä tulosyksikkönä. Sosterin ympäristöterveydenhuollon toimialue on laaja johtuen aluetta rikkovasta vesistöalasta. Suurimpia valvontakohteita ovat alueen vesilaitokset, isoja elintarvikelaitoksia alueella on muutamia ja alkutuotantoa paljon. Savonlinnan seutu on vilkas kesämatkailualue suurine yleisötapahtumineen, jolloin elintarvikevalvonnan valvontatyö lisääntyy kesäaikaan merkittävästi Valvonnan voimavarat ja tehtävät Kunnan valvontaviranomaisen tehtävät hoitaa kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin. Mitä laissa säädetään kunnasta, koskee myös yhteistoiminta-aluetta. Sosterin ympäristöterveydenhuollon alueella monijäseninen toimielin eli kunnan valvontaviranomainen on Itä-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöterveydenhuoltojaosto. Päivittäisen toiminnan kannalta on ollut tarkoituksenmukaista, että toimivaltaa on siirretty edelleen terveysvalvonnan johtajalle, eläinlääkäreille ja terveystarkastajille. Delegoinnit on tehty alun perin (kuntayhtymähallitus 122 ) ja viimeisin päivitys on tehty ympäristöterveydenhuoltojaostossa (35 ). Toimivallan siirto kuntayhtymän monijäsenisen toimielimen alaiselle viranhaltijalle antaa oikeuden ja velvollisuuden mm. tehdä tarkastuksia, ottaa näytteitä, antaa opastusta ja ohjausta sekä tehdä tarvittavat päätökset. Toimivallan siirto ei kuitenkaan anna viranhaltijalle valtuuksia käyttää pakkokeinoista esim. uhkasakkoa tai laajamittaista teettämistä. 8

9 Terveysvalvonnalla on vuoden 2013 alussa terveysvalvonnan johtajan virka ja kahdeksan terveystarkastajan virkaa. Terveysvalvonnan toimipisteet ovat Savonlinnassa, Kerimäellä, Punkaharjulla, Juvalla ja Sulkavalla. Terveysvalvonnan viranhaltijat ovat erikoistuneet niin, että vähintään kaksi viranhaltijaa vastaa työparina kunkin erikoistumisalan mukaisesta valvontatyöstä. Elintarvikevalvonnan tehtäviä on jokaisella terveysvalvonnan viranhaltijalla. Erikoistuminen lähti vaiheittain käyntiin vuoden 2008 aikana ja kokonaisvaltaisesti erikoistuminen otettiin käyttöön vuoden 2009 alusta. Taulukossa 2.2a on esitetty erikoistuminen lainsäädännöittäin. Tarkemmat henkilökohtaiset tehtäväkuvaukset on tarkistettu vuonna Taulukko 2.2a Terveysvalvonnan käytössä oleva henkilöstö ja erikoistuminen Nimi Virkanimike Erikoistuminen / vastuualue Terveysvalvonnan johtaja EtL, laitosvalvonta Juuti Esa Terveystarkastaja EtL, KtL Kervinen Pertti Terveystarkastaja TsL, EtL Linnala Kirsi Terveystarkastaja EtL, KtL Munck Tiina Terveystarkastaja TsL, KeL, KtL Partanen Hanne Terveystarkastaja EtL, KtL Rouvinen Toni Terveystarkastaja TsL, KeL, KtL Sairanen Matti Terveystarkastaja EtL, TsL Silvennoinen Mervi Terveystarkastaja EtL, TsL, KtL Koponen Auli Valvontaeläinlääkäri EtL Muuta sij. Elisa Veteläinen Eläinlääkintähuoltoa varten Itä-Savon sairaanhoitopiirillä on yhdeksän eläinlääkärin virkaa vuodelle Eläinlääkinnän toimipisteet ovat Savonlinnassa, Kerimäellä, Punkaharjulla, Juvalla, Puumalassa, Rantasalmella ja Sulkavalla. Vuoden 2013 aikana Savonlinnaan valmistuu itäinen yhteisvastaanotto, mihin keskittyy neljän eläinlääkärin työpanos Kerimäen, Punkaharjun ja Savonlinnan toimipisteistä. Valvontasuunnitelmia laadittaessa on huomioitu, että vain osa työstä voi olla suunnitelmallista valvontaa. Suunnittelematonta työaikaa tulee varata neuvontaan, asiakaspalvelutyöhön, laatutyöhön, suunnitelmiin, raportointiin, lausuntoihin, hallintoon, koulutukseen, viestintään ja henkilöstön oman pätevyyden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi työaikaa tulee varata epidemioiden ja erityistilanteiden selvittämiseen sekä hakemusten ja ilmoitusten käsittelyyn. Taulukkoon 2.2b on kerätty voimavarojen jakautuminen valvottaville toimialoille. 9

10 Taulukko 2.2b Suunnitelma voimavarojen jakautumisesta eri toimialoille Valvontaan käytettävä aika kokonaisuudessa htpv Suunnitelmalliseen valvontaan käytettävä aika htpv Elintarvikevalvonta 549 (30 %) 389 Terveydensuojelun valvonta 560 (31 %) 212 Tupakkavalvonta 75 (4 %) 63 Kemikaalivalvonta 4 (<1 %) 3 Tuoteturvallisuusvalvonta 80 (4 %) 66 Eläinlääkintähuolto 550 (30 %) 550 Yhteensä % 2.3. Koulutus Henkilöstön kouluttamisella on keskeinen merkitys henkilöstön pätevyyden ylläpitämiseksi. Koulutuksen tavoitteena on keskeisten lainsäädäntöjen tunteminen ja soveltaminen sekä henkilökohtaisen tieto-taidon kehittäminen. Lisäksi viranomaistyössä tarvitaan hyvää suomenkieltä, vuorovaikutustaitoja ja tietotekniikkaosaamista. Henkilöstön koulutuksen painopisteet ja laajuus suunnitellaan henkilöstön erikoistumista mukaillen. Täsmällistä koulutussuunnitelmaa ei voida tehdä, koska iso osa alan koulutustilaisuuksista tulee julki muutamia kuukausia ennen tapahtumaa. Koulutussuunnitelmaa tehtäessä huomioidaan työkokoukset, alueelliset ja valtakunnalliset koulutuspäivät sekä erikoiskoulutukset. Tavoitteena pyritään määrärahojen puitteissa mahdollistamaan suositusten mukainen täydennyskoulutustarve. Koulutukset kirjatuvat viranhaltijoittain Personec-Ess -henkilöstöhallinnon ohjelmaan. Koulutuksessa käynyt henkilö huolehtii tiedon jakamisesta yksikössä sovitun käytännön mukaisesti Valvontakohderekisteri / Tietojärjestelmä Terveysvalvonnan käytössä on Digian Tarkastaja -asianhallintaohjelma, johon kirjataan valvontatyön toimenpiteet. Tarkastaja -ohjelma on KUTI-YHTI yhteensopiva valvontatietojärjestelmä. Valvontakohde- ja valvontatiedot syötetään KUTI -luokitusten mukaisesti vuoden 2012 loppuun mennessä. YHTI - luokitusten valvontatietojen kirjaaminen tehdään valtakunnallisen ohjeistuksen ja aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on, että YHTI -kokonaisuus on toteutettu ja käyttöönotettu vuoden 2013 loppuun mennessä. Viranhaltijapäätökset ja kokousasiat valmistellaan Sosterin ohjeistuksen mukaisesti Dynasty-ohjelmalla. 10

11 2.5. Viestintä Viestinnän tarkoituksena on kertoa etukäteen valvonnan painopisteistä ja tavoitteista, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä julkaisemalla valvonnan tuloksia ja varmistamalla erityis- ja poikkeustilanteissa aktiivisella tiedottamisella toimijoiden ja kuluttajien turvallisuus. Viestinnän osa-alueita ovat asiakaspalvelu, kohderyhmien opastus ja kouluttaminen sekä tiedottaminen. Viestinnän kohderyhmiä ovat kuntalaiset, elinkeinonharjoittaja, toiset viranomaiset ja muut asiakkaat. Kuntalaisten asiakaspalvelua hoitaa jokainen viranhaltija. Terveysvalvonnassa asiakaspalvelu ohjautuu pääasiallisesti päivystävän terveystarkastajan kautta niin, että asiakaspalvelua hoidetaan terveystarkastajien erikoistumisen mukaisesti. Päivystys keskittää asiakaspuhelut ja varmistaa sen, että asiakaspalvelu on sujuvaa. Lisäksi asiakaspalvelua varten on käytössä tarkastajien yhteissähköposti. Kohderyhmien opastukset ja ohjaukset sekä elinkeinonharjoittajille viestintä tehdään terveysvalvonnan yksikössä terveystarkastajien erikoistumisen mukaisesti. Viestintä toisille viranomaisille tapahtuu myös erikoistumisen mukaisesti. Ympäristöterveydenhuoltojaoston esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa Internetissä. Esityslistat ovat nähtävissä viikkoa ennen kokousta ja pöytäkirjat kokouspäivänä. Esimerkiksi valvontasuunnitelmat liitteineen löytyvät sieltä samoin kuin yksikössä toteutettujen projektien yhteenvedot. Lisäksi esityslistoista tiedotetaan lehdistölle julkaisun jälkeen. Projekteista ja lainsäädännön muutoksista on laadittu lehdistötiedotteita. Vuoden 2011 aikana avautuivat terveysvalvonnan Internet sivut. Internet sivuille päivitetään ajankohtaisia asioita ja sieltä löytyy erilaisia kaavakkeita ja ohjeita. Tällöin kaikki asiakasryhmät saavat ajantasaiset tiedot sieltä. Myös asiakaspalautteen saaminen mahdollistunee paremmin Internet sivuston kautta.yleisessä viestinnässä hyödynnetään Sosterin hyväksyttyä viestintäohjeistusta. Viestintä terveysvaaratilanteissa, erityistilanteissa ja kriiseissä tapahtuu vuosina laadittavan valmiussuunnitelman viestintäosion mukaisesti. Viestinnän vastuu jakaantuu erikoistumisen mukaisesti. Epidemiaselvitystyöryhmien kokoonpanot on päivitetty Valvonnan maksullisuus Valvonnan maksullisuudella pyritään tehostamaan lainsäädännön edellyttämää valvontaa sekä turvaamaan ympäristöterveydenhuollon voimavaroja. Tämän vuoksi on tärkeää, että maksutulot kohdennetaan valvonnasta vastaavalle yksikölle. Kunnan valvontaviranomaisen on perittävä toimijalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, näyt- 11

12 teenotosta ja näytteen tutkimisesta. Maksullisia ovat myös valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonta, silloin kun määräysten antaminen perustuu säännösten noudattamatta jättämiseen. Ympäristöterveydenhuollossa maksuja peritään eri lainsäädäntöjen osalta seuraavasti: Elintarvikelain (23/2006) mukaiset maksut: elintarvikehuoneistojen ja niiden omavalvontasuunnitelmien hyväksymistä; kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista; Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvontaa siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa; sekä elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvaa tarkastusta 28 artiklan perusteella kaikesta elintarvikelain mukaisesta lisävalvonnasta, myös kehotuksen perusteella tehdystä Lisäksi taksan soveltamisessa otetaan huomioon, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja 28 sekä elintarvikelain 70 :n 2 momentin ja 71 :n 3 momentin nojalla annetussa eräitä elintarvikevalvonnan maksuja koskevassa valtioneuvoston asetuksessa (1040/2007) säädetään. Terveydensuojelulain (763/1994) mukaiset maksut: terveydensuojelulain 13 mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten käsittelystä sekä; terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä; kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista sekä 6 :n pykälän nojalla myöntämistään todistuksista (laivatarkastukset); 6 :ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonnasta silloin, kun määräysten antaminen perustuu lain säännösten noudattamatta jättämiseen; 13 :n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvonnasta; 18 :n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvonnasta sekä 20 :ssä edellytetystä talousveden laadun valvonnasta ja tarkkailusta; 29 :ssä edellytetystä uimaveden säännöllisestä valvonnasta asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liittyy 26 :n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen (arvonlisäverollinen); 12

13 kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 :n 4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta (arvonlisäverollinen). Kemikaalilain (744/1989) mukaiset maksut: valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista; kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonnasta silloin, kun määräysten antaminen perustuu lain säännösten noudattamatta jättämiseen. Tupakkalain (693/1976) mukaiset maksut: 10b :ssä tarkoitetun myyntiluvan myöntämistä 10b :ssä tarkoitetun myyntiluvan vuotuista valvontamaksua 14a :ssä tarkoitetun kunnan valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia; 14a :ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaan silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen. Lääkelain (395/1987) mukaiset maksut: 54 a :ssä tarkoitetun nikotiinin korvaustuotteiden myyntiluvan myöntämistä 54 b :ssä tarkoitetun myyntiluvan vuotuista valvontamaksua Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaiset maksut: valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista ja lisätarkastuksista Valvontamaksut perustuvat tuntihintaan, joka on aina sama, riippumatta siitä, kuka viranhaltija tarkastuksen tekee. Tarkastusmaksuun kuuluu tarkastuksen valmistelu, tarkastuksen sisältö sekä tarkastuskertomuksen laatiminen. Kuntaliiton yleiskirjeen ohjeistuksen mukaisesti matkakustannukset on sisällytetty jaettaviin yleiskustannuksiin, jolloin ne tulevat mukaan tuntihintaan, eikä matkalaskua kohdenneta suoraan toiminnanharjoittajalle. Valvontakohdetta laskutetaan taksojen mukaisten valvontamaksujen mukaan. Kaikkien muiden lakien mukaiset valvontamaksut perustuvat tuntihintaan, ainoastaan tupakkatuotteiden vähittäismyynnin ja nikotiinikorvaustuotteiden valvontamaksut ovat vuosimaksuja. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntöön on tullut oikeus periä viivästyskorkoa. Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 :n i momentin tarkoittaman korkokannan mukaan. Viivästyskoron sijasta peritään viiden euron suuruinen viivästysmaksu, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntöön on myös lisätty keskusvirastoille velvollisuus korvata kunnille sellainen työ, joka liittyy keskusvirastojen pyytä- 13

14 miin tehtäviin, jotka eivät lain mukaan kuulu kunnalle. Tämä koskee keskusvirastoista kuntien toimeenpantavaksi ohjaamia tarkastuksia, näytteenottoa, tutkimuksia ja selvityksiä, jotka laissa säädetään viraston tehtäviksi tai jotka liittyvät viraston ohjeiden valmisteluun. Esimerkiksi: Valtio korvaa kunnille aiheutuneet kustannukset sellaisista Elintarviketurvallisuusviraston kuntien toimeenpantaviksi ohjaamista elintarvikevalvonnan tarkastuksista, näytteenotoista, tutkimuksista ja selvityksistä, jotka elintarvikelaissa säädetään Elintarviketurvallisuusviraston tehtäviksi tai jotka liittyvät säädösten tai Elintarviketurvallisuusviraston ohjeiden valmisteluun. Lain 30 :n 4 kohdan mukaisten valvontatehtävien suorittamisesta valtio korvaa kunnille ainoastaan näytteiden tutkimuskustannukset. ( /130) Taksat on hyväksytty viimeksi ympäristöterveydenhuoltojaostossa ja kuntayhtymähallituksessa Valvontamaksut on määritelty siten, että ne kattavat suunnitelmallisesta valvonnasta aiheutuneet kustannukset. Maksujen periminen on mahdollista sen jälkeen, kun ympäristöterveydenhuoltojaosto on hyväksynyt valvontasuunnitelmat. Saadut tulot on tarkoituksenmukaista kohdentaa terveysvalvonnan kehittämiseen ja toiminnan turvaamiseen: - ajanmukainen näytteenotto- ja mittauskalusto - riittävät laboratorio- ja tutkimusvarat - projektien rahoitus - opiskelijoiden opinnäytetyöt - laatutyö - toiminnan kehittäminen Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin yhteydessä arvioidaan myös valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen terveysvalvonnalle Laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Näytteenottosuunnitelman mukaiset näytteet tutkitaan pääsääntöisesti seuraavissa akkreditoiduissa sopimuslaboratoriossa: Vesinäytteet: Ramboll Analytics Oy, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Viljavuuspalvelu/Savolab Oy Elintarvikenäytteet: Viljavuuspalvelu/Savolab Oy Sisäilman mikrobinäytteet: Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy. Vesinäytteiden osalta näytteitä tutkitaan kolmessa eri sopimuslaboratoriossa kunkin kunnan ja toiminnanharjoittajan osalta voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Laboratoriopalvelut kilpailutettiin niin, että uusi sopimuskausi alkoi vuonna 2010 ja vuodelle 2013 hyödynnetään optiovuotta. Sopimuslaboratorioissa teetetään kaikki viraomaisen tarvittavat analyysit (omavalvonta, käyttötarkkailu ja toiminnanharjoittajan maksamat viranomaisnäytteet). 14

15 Toimialakohtaisissa valvontasuunnitelmissa on näytteenottosuunnitelmat niiden näytteiden ja tutkimusten osalta, jotka voidaan etukäteen suunnitella. Näytteenotosta aiheutuvat kustannukset kohdistuvat pääosin toiminnanharjoittajalle. Näytteiden ottamisesta vastaa pääsääntöisesti ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat. Lisäksi käytetään sertifioitua ulkopuolista hyväksyttyä näytteenottajaa. Lisäksi talousarviossa on varauduttu erityistilanteisiin liittyvään näytteenottoon ja laboratoriotutkimuksiin (esim. ruokamyrkytys ja vesiepidemiat). Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat avustavat keskusviranomaisen valvontaohjelmien mukaisissa näytteidenotoissa Valvonnan painopisteet Tässä yhteisessä valvontasuunnitelmassa kirjataan valvonnan painopisteinä ne, jotka on tarkoitus ottaa huomioon koko ympäristöterveydenhuollon valvonnassa. Yhteiset painopisteet ovat: laatujärjestelmien jatkuva kehittäminen erityistilanteisiin liittyvä viestintä ja varautuminen valvontasuunnitelmien seuranta tietojärjestelmähankkeet. Valvontaprojektit ja hankkeet ovat usein keskusvirastojen, AVIen tai kunnan itsensä valitsemien painopisteiden mukaista toimintaa, jossa selvitetään valvontakohteen nykytilanne tai valvontatarve ja jonka avulla valvontaa voidaan toteuttaa koordinoidusti ja tehokkaasti. Valvontaprojekteilla voidaan selvittää myös esimerkiksi tietyn toimialan asiakokonaisuuksia keskitetysti. Valvontaprojekteihin ja hankkeisiin voi kuulua tarkastuksia, mittauksia, näytteenottoa ja analysointia. Ympäristöterveydenhuollon vuosittaiset painopisteet ja projektit esitellään toimialakohtaisissa valvontasuunnitelmissa tarkemmin. Toimialakohtaisissa valvontasuunnitelmissa on valittu valtakunnallisten projektien lisäksi omia projekteja tukemaan valvontaa ja terveyden edistämistä Laatujärjestelmä Valvonnan kehittäminen ja laatu on valittu painopisteeksi kaikilla ympäristöterveydenhuollon toimialueilla. Vain elintarvikevalvonnassa edellytetään lakisääteisesti valvontaviranomaiselta laatujärjestelmää. Itä-Savon sairaanhoitopiirille myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001 Kings Fund -kriteeristön mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon laaduntunnustus. Sairaanhoitopiirin laajennuttua vuonna 2007 myös kolmen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon yksiköt liittyivät osaksi Sosteria. Toimintatapojen yhdenmukaistamiseksi ja laadukkaan valvontatyön turvaamiseksi vuoden 2008 yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi muodostui ympäristöterveydenhuollon 15

16 laatukäsikirjan sekä siihen keskeisesti kuuluvien menettelytapaohjeiden laatimisen. Työtä koordinoimassa oli terveysvalvonnan laaturyhmä. Laatujärjestelmän tarkoituksena on ohjata ja motivoida ympäristöterveydenhuollon viranomaisia laadun parantamiseen sekä täyttämään asiakkaiden, toiminnanharjoittajien sekä valvontaa johtavien viranomaisten odotukset ja tarpeet. Terveysvalvonnassa tehdyn määrätietoisen laatutyön johdosta yksikölle kyettiin järjestämään sellaiset toimintaedellytykset ja toimintakulttuuri, että terveysvalvonta osana koko Sosteria sai SHQuality Oy:n laaduntunnustusneuvoston sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelmaan (Social and Health Quality Service /SHQS) perustuvan laaduntunnustuksen Vuonna 2011 jatkettiin hyvin alkanutta laatutyötä laatimalla uusia ja päivittämällä entisiä menettelytapaohjeita sekä kuvaamalla terveysvalvonnan keskeisiä prosesseja. Tulevana vuonna on tarkoituksenmukaista keskittyä myös entistä enemmän itsearvioinneissa, ulkoisessa auditoinnissa sekä AVIn tekemässä elintarvikevalvonnan auditoinnissa havaittuihin puutteisiin. Tavoitteena on, että vuoden 2013 aikana laatukäsikirjan rakenne vastaisi Sosterin laatukriteereitä. Ympäristöterveydenhuollon tunnustettu laatupolitiikka luo perustan valvonnan kattavuudelle ja valvontatoimen oikealle kohdentamiselle. Toiminnassa saadaan välittömiä tuloksia poistamalla havaittuja haittoja ja ongelmia mahdollisimman nopeasti. Lisäksi valvonnalla on välillisiä vaikutuksia, jolloin kuntayhtymän alueella määräysten vastaiset toiminnot vähenevät ja kuntalaiset kokevat elinympäristönsä turvalliseksi ja viihtyisäksi. 3. VALVONNAN TOIMIALAT 3.1. Lainsäädäntötausta Ympäristöterveydenhuollon yhteisessä valvontasuunnitelmassa ovat mukana toimialakohtaiset valvontasuunnitelmat, joista säädetään kansanterveyslaissa (66/1972) määritellyissä ympäristöterveydenhuollon laiessa: terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa (23/2006), kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011), kemikaalilaissa (744/1989), tupakkalaissa (693/1976) sekä eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009). Keskeisin valvottava lainsäädäntö on suunnitelman liitteessä 1. Valvontasuunnitelma-asetuksen (665/2006) 3 :n mukaan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman tulee sisältää vähintään: 1) tarkastuksen sisältö; 2) valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys; 3) tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika; 4) kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen; sekä 5) valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. 16

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille

Eviran ohje 1028/1. Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje 1028/1 Toiminta elintarvikkeisiin liittyvissä terveysvaaratilanteissa Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 36 Ohje elintarvikevalvontaviranomaisille Eviran ohje

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon

Ympäristöterveydenhuollon Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2001:10 Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset Loppuraportti Helsinki 2001 Tiivistelmä Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset. Loppuraportti.

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019

Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Ympäristöpalvelut Helmen suunnitelma eläinlääkäripalveluiden järjestämisestä ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 2015-2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten lääkitsemisestä, laiksi lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja laiksi rikoslain 44 luvun 5 :n 2 momentin muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:6 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja päätti 13.9.2005 esittää perustettavan Maaseutuviraston

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Tuulia Innala ja Juha Menonen HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Hankeraportti Suomen ympäristöopisto Sykli Esipuhe 2 Haveri -hanke toteutettiin elokuun 2009 ja

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot