ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE Päivitys vuodelle 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013"

Transkriptio

1 Ymp.jaosto , 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto 1

2 SISÄLLYSLUETTELO: OSA I ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE JOHDANTO ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKKÖ Toimialue Valvonnan voimavarat ja tehtävät Koulutus Valvontakohderekisteri / Tietojärjestelmä Viestintä Valvonnan maksullisuus Laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Valvonnan painopisteet Laatujärjestelmä VALVONNAN TOIMIALAT Lainsäädäntötausta Riskinarviointi Tarkastuksen sisältö ja tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika Valvontakohteiden / -kohdetyyppien tarkastustiheydet ERITYISTILANTEISIIN VALMISTAUTUMINEN Epidemioiden selvittäminen (selvitystyöryhmä) SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Liite 1. Keskeinen lainsäädäntö OSA II TOIMIALAKOHTAISET VALVONTASUUNNITELMAT ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 1. ELINTARVIKEVALVONTA Elintarvikevalvontasuunnitelma VALVONTAKOHTEET VALVONTAKOHTEIDEN HYVÄKSYMIS- JA ILMOITUSMENETTELY Valvontakohteiden hyväksyminen Valvontakohteesta ilmoittaminen VALVONTAKOHDEREKISTERIT JA NIIHIN MERKITTÄVÄT TIEDOT OMAVALVONNAN VALVONTA TARKASTUSTEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Valvontakohteiden riskiluokitus, tarkastustiheys ja tarkastukseen käytettävä aika RiskSheriff-ohjelma Tarkastus Riskiperusteinen valvonta NÄYTTEENOTTO JA TUTKIMUSSUUNNITELMA

3 8. LABORATORIOT JA ULKOPUOLISET ASIANTUNTIJAT SEURANTAOHJELMAT VALVONTAPROJEKTIT, VALVONNAN PAINOPISTEET JA MUUT ASIAT Valvontaprojektit Valvonnan painopisteet VALVONTAKIRJANPITO HALLINNOLLISET PAKKOKEINOT JA RANGAISTUSSEURAAMUKSET TERVEYSVAARATILANTEET JA TAKAISINVEDOT Ruokamyrkytysepidemioiden selvittäminen VALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA JA TOTEUTUMISEN ARVIOINTI VIESTINTÄ Liite 1. Elintarvikevalvonnan tarkastusten sisältö Liite 2. Elintarvikevalvonnan tarkastukset 2013 Liite 3. Kohdetyyppikohtainen näytteenottosuunnitelma Liite 4. Näytekohtaiset perustutkimuspaketit TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 1. TAUSTAA TERVEYDENSUOJELULAIN VALVONTASUUNINITELMAN SISÄLTÖ Tarkastusten sisällön määrittely Suunnitelmallisen valvonnan kohteet Valvontakohteiden tarkastustiheys Tarkastukseen käytettävä aika Kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen Talousvesi ja uimavesi Muut näytteet Valvonta näytteenoton yhteydessä Hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Terveydensuojelun valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi Muut suunnitelmassa huomioitavat asiat TERVEYDENSUOJELUN PAINOPISTEET Terveysvalvonnan terveydensuojelulain valvontaa tukevat projektit TERVEYDENSUOJELUN VALVONTAAN KÄYTETTÄVÄ TYÖAIKA RAPORTOINTI TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Liite 1. Terveydensuojelulain valvontakohdetyypit, tarkastustiheys ja tarkastukseen käytettävä aika Liite 2. Valvontakohdetyypin tarkastusten yleinen sisältö 3

4 KULUTTAJATURVALLISUUSLAIN VALVONTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ VUOSIEN ERITYISET TEEMA-ALUEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA TARKASTUSTOIMINTA JA TARKASTUKSEEN KÄYTETTÄVÄ AIKA Perustarkastus Jälkivalvontaan liittyvä tarkastus (jälki-, lisä- tai muu osatarkastus) Ennalta ilmoittamaton tarkastus Yhdistetyt tarkastukset ja yhteistarkastukset Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika Tarkastuksen painopisteet Omavalvonnan tarkastaminen kuluttajaturvallisuusvalvonnassa VALVONTAKOHTEIDEN KARTOITTAMINEN, RISKINARVIOINTI, TARKASTUSTIHEYDET Tarkastustiheys VARAUTUMINEN ERITYISTILANTEISIIN VALVONTAPROJEKTIT JA NÄYTTEENOTTO VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI Liite: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan painopisteiden valvonta TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA 1. TAUSTAA TUPAKKALAIN VALVONNAN PAINOPISTEET SUUNNITELMAKAUDELLA VALVONTAKOHDETYYPPIEN RISKINARVIOINTI JA TARKASTUsTIHEYS TARKASTUKSEN SISÄLTÖ JA SIIHEN käytettävä AIKA Tupakan myyntipaikan tarkastus Tupakointikieltojen ja rajoitusten valvonta Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika NÄYTTEENOTTOSUUNNITELMA Näytteenotto Käytettävät laboratoriot VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Liite 1. Tupakkalain mukaisten kohteiden tarkastustiheydet, suunnitellut tarkastukset sekä niihin käytettävä aika 4

5 KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMA 1. JOHDANTO KUNNAN KEMIKAALIVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT VALVONNAN MAKSULLISUUDESTA KEMIKAALIVALVONNAN KOHTEET JA TARKASTUKSET Kemikaalitoimittajan tarkastus Vähittäismyyntikohteen tarkastus Valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Liite 1. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon kemikaalilain valvontasuunnitelma vuodelle 2013 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTOLAIN VALVONTASUUNNITELMA 1. JOHDANTO SUUNNITELMAN SISÄLTÖVAATIMUKSET RESURSSITARPEEN KARTOITUS Eläinlääkäripalvelut Valvontaresurssit Henkilöresurssit ja yhteenveto resurssien SELVITYS ELÄINLÄÄKINTÄPALVELUIDEN JA VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Peruseläinlääkintäpalvelut Valvontatyö Eläintautivalvonta Eläinsuojeluvalvonta Muu valvonta Valmiuseläinlääkärijärjestelmä ELÄINLÄÄKÄREIDEN KOULUTUSSUUNNITELMA

6 OSA I Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman yhteinen osa 6

7 1. JOHDANTO Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä on yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuva terveyden edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö (liite 1) sekä valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on varmistaa kuntalaisille turvallinen elinympäristö, jossa ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä. Lainsäädännössä korostetaan toiminnanharjoittajien omaa vastuuta, mutta viranomaisvalvontaa tarvitaan toiminnan ja tuotteiden määräystenmukaisuuden varmistamiseksi, toimijoiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi, kuluttajansuojan turvaamiseksi sekä toimijoiden tuotantoedellytysten varmistamiseksi. Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon voimavarat vähentyivät voimakkaasti 1990-luvulla. Voimavarojen turvaamiseksi lainsäädäntöä on vuodesta 2004 lähtien uudistettu. Lakien tarkoituksena on varmistaa korkealaatuinen ympäristöterveydenhuollon valvonta, mikä edellyttää, että valvonta on suunnitelmallista, riittävin voimavaroin ja oikein kohdennettua, tehokasta sekä eri toimijoita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kohtelevaa. Valvonnan tulee perustua dokumentoituihin valvontamenettelyihin ja olla myös muulla tavoin hyvää hallintoa koskevien vaatimusten mukaista. Ympäristöterveydenhuollon valvontatyön lisäksi lakisääteisiin tehtäviin kuuluu myös elinympäristön terveellisyyden edistäminen sekä terveyshaittojen ja vaarojen torjuminen ennakolta. Nyt laadittava Itä-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuosipäivitys 2013 noudattaa keskusvirastojen laatimaa ympäristöterveydenhuollon yhteistä valtakunnallista valvontaohjelmaa vuosille Valvontasuunnitelma sisältää ympäristöterveydenhuollon eri valvottavien lakien toimialakohtaiset valvontasuunnitelmat. Valvontasuunnitelma on laadittu Kuntaliiton suunnitelmapohjan mukaisesti. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa kaikki yhteiset asiat on koottu osan I yhteiseen osioon ja toimialakohtaisten suunnitelmien ominaispiirteet on esitetty osassa II toimialakohtaisten suunnitelmien osioissa. Yhteistä valvontasuunnitelmaa päivitetään vuosittain tarpeen mukaan. Seuraava toimintavuotta koskeva suunnitelma on hyväksyttävä monijäsenisessä toimielimessä ja toimitettava aluehallintovirastolle kuluvan vuoden loppuun mennessä. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukainen säännöllinen valvonta on toiminnanharjoittajille maksullista. Kunta perii hyväksymänsä taksan mukaiset valvontamaksut. 7

8 Itä-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille on hyväksytty ympäristöterveydenhuoltojaostossa Valvontasuunnitelman päivitys vuodelle 2013 esitetään ympäristöterveydenhuoltojaostolle hyväksyttäväksi Hyväksytty valvontasuunnitelma toimitetaan aluehallintovirastolle mennessä. 2. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTAYKSIKKÖ 2.1. Toimialue Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (myöhemmin Sosteri) tuottaa seudulliset ympäristöterveydenhuollon palvelut (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) Savonlinnan kaupungin sekä Enonkosken, Juvan, Kerimäen, Punkaharjun, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Vuoden 2013 alussa Kerimäen ja Punkaharjun kunnat lakkaavat ja liittyvät osaksi Savonlinnan kaupunkia. Yhdistyneen kunnan nimi tulee olemaan Savonlinnan kaupunki. Sosterin ympäristöterveydenhuollon yksikkö täyttää yhteistoiminta-aluetta koskevan lain (410/2009) vaatimukset henkilötyövuosien ja organisaatiomallin mukaan. Ympäristöterveydenhuolto kuuluu perusterveydenhuollon tulosalueeseen yhtenä tulosyksikkönä. Sosterin ympäristöterveydenhuollon toimialue on laaja johtuen aluetta rikkovasta vesistöalasta. Suurimpia valvontakohteita ovat alueen vesilaitokset, isoja elintarvikelaitoksia alueella on muutamia ja alkutuotantoa paljon. Savonlinnan seutu on vilkas kesämatkailualue suurine yleisötapahtumineen, jolloin elintarvikevalvonnan valvontatyö lisääntyy kesäaikaan merkittävästi Valvonnan voimavarat ja tehtävät Kunnan valvontaviranomaisen tehtävät hoitaa kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin. Mitä laissa säädetään kunnasta, koskee myös yhteistoiminta-aluetta. Sosterin ympäristöterveydenhuollon alueella monijäseninen toimielin eli kunnan valvontaviranomainen on Itä-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöterveydenhuoltojaosto. Päivittäisen toiminnan kannalta on ollut tarkoituksenmukaista, että toimivaltaa on siirretty edelleen terveysvalvonnan johtajalle, eläinlääkäreille ja terveystarkastajille. Delegoinnit on tehty alun perin (kuntayhtymähallitus 122 ) ja viimeisin päivitys on tehty ympäristöterveydenhuoltojaostossa (35 ). Toimivallan siirto kuntayhtymän monijäsenisen toimielimen alaiselle viranhaltijalle antaa oikeuden ja velvollisuuden mm. tehdä tarkastuksia, ottaa näytteitä, antaa opastusta ja ohjausta sekä tehdä tarvittavat päätökset. Toimivallan siirto ei kuitenkaan anna viranhaltijalle valtuuksia käyttää pakkokeinoista esim. uhkasakkoa tai laajamittaista teettämistä. 8

9 Terveysvalvonnalla on vuoden 2013 alussa terveysvalvonnan johtajan virka ja kahdeksan terveystarkastajan virkaa. Terveysvalvonnan toimipisteet ovat Savonlinnassa, Kerimäellä, Punkaharjulla, Juvalla ja Sulkavalla. Terveysvalvonnan viranhaltijat ovat erikoistuneet niin, että vähintään kaksi viranhaltijaa vastaa työparina kunkin erikoistumisalan mukaisesta valvontatyöstä. Elintarvikevalvonnan tehtäviä on jokaisella terveysvalvonnan viranhaltijalla. Erikoistuminen lähti vaiheittain käyntiin vuoden 2008 aikana ja kokonaisvaltaisesti erikoistuminen otettiin käyttöön vuoden 2009 alusta. Taulukossa 2.2a on esitetty erikoistuminen lainsäädännöittäin. Tarkemmat henkilökohtaiset tehtäväkuvaukset on tarkistettu vuonna Taulukko 2.2a Terveysvalvonnan käytössä oleva henkilöstö ja erikoistuminen Nimi Virkanimike Erikoistuminen / vastuualue Terveysvalvonnan johtaja EtL, laitosvalvonta Juuti Esa Terveystarkastaja EtL, KtL Kervinen Pertti Terveystarkastaja TsL, EtL Linnala Kirsi Terveystarkastaja EtL, KtL Munck Tiina Terveystarkastaja TsL, KeL, KtL Partanen Hanne Terveystarkastaja EtL, KtL Rouvinen Toni Terveystarkastaja TsL, KeL, KtL Sairanen Matti Terveystarkastaja EtL, TsL Silvennoinen Mervi Terveystarkastaja EtL, TsL, KtL Koponen Auli Valvontaeläinlääkäri EtL Muuta sij. Elisa Veteläinen Eläinlääkintähuoltoa varten Itä-Savon sairaanhoitopiirillä on yhdeksän eläinlääkärin virkaa vuodelle Eläinlääkinnän toimipisteet ovat Savonlinnassa, Kerimäellä, Punkaharjulla, Juvalla, Puumalassa, Rantasalmella ja Sulkavalla. Vuoden 2013 aikana Savonlinnaan valmistuu itäinen yhteisvastaanotto, mihin keskittyy neljän eläinlääkärin työpanos Kerimäen, Punkaharjun ja Savonlinnan toimipisteistä. Valvontasuunnitelmia laadittaessa on huomioitu, että vain osa työstä voi olla suunnitelmallista valvontaa. Suunnittelematonta työaikaa tulee varata neuvontaan, asiakaspalvelutyöhön, laatutyöhön, suunnitelmiin, raportointiin, lausuntoihin, hallintoon, koulutukseen, viestintään ja henkilöstön oman pätevyyden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi työaikaa tulee varata epidemioiden ja erityistilanteiden selvittämiseen sekä hakemusten ja ilmoitusten käsittelyyn. Taulukkoon 2.2b on kerätty voimavarojen jakautuminen valvottaville toimialoille. 9

10 Taulukko 2.2b Suunnitelma voimavarojen jakautumisesta eri toimialoille Valvontaan käytettävä aika kokonaisuudessa htpv Suunnitelmalliseen valvontaan käytettävä aika htpv Elintarvikevalvonta 549 (30 %) 389 Terveydensuojelun valvonta 560 (31 %) 212 Tupakkavalvonta 75 (4 %) 63 Kemikaalivalvonta 4 (<1 %) 3 Tuoteturvallisuusvalvonta 80 (4 %) 66 Eläinlääkintähuolto 550 (30 %) 550 Yhteensä % 2.3. Koulutus Henkilöstön kouluttamisella on keskeinen merkitys henkilöstön pätevyyden ylläpitämiseksi. Koulutuksen tavoitteena on keskeisten lainsäädäntöjen tunteminen ja soveltaminen sekä henkilökohtaisen tieto-taidon kehittäminen. Lisäksi viranomaistyössä tarvitaan hyvää suomenkieltä, vuorovaikutustaitoja ja tietotekniikkaosaamista. Henkilöstön koulutuksen painopisteet ja laajuus suunnitellaan henkilöstön erikoistumista mukaillen. Täsmällistä koulutussuunnitelmaa ei voida tehdä, koska iso osa alan koulutustilaisuuksista tulee julki muutamia kuukausia ennen tapahtumaa. Koulutussuunnitelmaa tehtäessä huomioidaan työkokoukset, alueelliset ja valtakunnalliset koulutuspäivät sekä erikoiskoulutukset. Tavoitteena pyritään määrärahojen puitteissa mahdollistamaan suositusten mukainen täydennyskoulutustarve. Koulutukset kirjatuvat viranhaltijoittain Personec-Ess -henkilöstöhallinnon ohjelmaan. Koulutuksessa käynyt henkilö huolehtii tiedon jakamisesta yksikössä sovitun käytännön mukaisesti Valvontakohderekisteri / Tietojärjestelmä Terveysvalvonnan käytössä on Digian Tarkastaja -asianhallintaohjelma, johon kirjataan valvontatyön toimenpiteet. Tarkastaja -ohjelma on KUTI-YHTI yhteensopiva valvontatietojärjestelmä. Valvontakohde- ja valvontatiedot syötetään KUTI -luokitusten mukaisesti vuoden 2012 loppuun mennessä. YHTI - luokitusten valvontatietojen kirjaaminen tehdään valtakunnallisen ohjeistuksen ja aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on, että YHTI -kokonaisuus on toteutettu ja käyttöönotettu vuoden 2013 loppuun mennessä. Viranhaltijapäätökset ja kokousasiat valmistellaan Sosterin ohjeistuksen mukaisesti Dynasty-ohjelmalla. 10

11 2.5. Viestintä Viestinnän tarkoituksena on kertoa etukäteen valvonnan painopisteistä ja tavoitteista, lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä julkaisemalla valvonnan tuloksia ja varmistamalla erityis- ja poikkeustilanteissa aktiivisella tiedottamisella toimijoiden ja kuluttajien turvallisuus. Viestinnän osa-alueita ovat asiakaspalvelu, kohderyhmien opastus ja kouluttaminen sekä tiedottaminen. Viestinnän kohderyhmiä ovat kuntalaiset, elinkeinonharjoittaja, toiset viranomaiset ja muut asiakkaat. Kuntalaisten asiakaspalvelua hoitaa jokainen viranhaltija. Terveysvalvonnassa asiakaspalvelu ohjautuu pääasiallisesti päivystävän terveystarkastajan kautta niin, että asiakaspalvelua hoidetaan terveystarkastajien erikoistumisen mukaisesti. Päivystys keskittää asiakaspuhelut ja varmistaa sen, että asiakaspalvelu on sujuvaa. Lisäksi asiakaspalvelua varten on käytössä tarkastajien yhteissähköposti. Kohderyhmien opastukset ja ohjaukset sekä elinkeinonharjoittajille viestintä tehdään terveysvalvonnan yksikössä terveystarkastajien erikoistumisen mukaisesti. Viestintä toisille viranomaisille tapahtuu myös erikoistumisen mukaisesti. Ympäristöterveydenhuoltojaoston esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa Internetissä. Esityslistat ovat nähtävissä viikkoa ennen kokousta ja pöytäkirjat kokouspäivänä. Esimerkiksi valvontasuunnitelmat liitteineen löytyvät sieltä samoin kuin yksikössä toteutettujen projektien yhteenvedot. Lisäksi esityslistoista tiedotetaan lehdistölle julkaisun jälkeen. Projekteista ja lainsäädännön muutoksista on laadittu lehdistötiedotteita. Vuoden 2011 aikana avautuivat terveysvalvonnan Internet sivut. Internet sivuille päivitetään ajankohtaisia asioita ja sieltä löytyy erilaisia kaavakkeita ja ohjeita. Tällöin kaikki asiakasryhmät saavat ajantasaiset tiedot sieltä. Myös asiakaspalautteen saaminen mahdollistunee paremmin Internet sivuston kautta.yleisessä viestinnässä hyödynnetään Sosterin hyväksyttyä viestintäohjeistusta. Viestintä terveysvaaratilanteissa, erityistilanteissa ja kriiseissä tapahtuu vuosina laadittavan valmiussuunnitelman viestintäosion mukaisesti. Viestinnän vastuu jakaantuu erikoistumisen mukaisesti. Epidemiaselvitystyöryhmien kokoonpanot on päivitetty Valvonnan maksullisuus Valvonnan maksullisuudella pyritään tehostamaan lainsäädännön edellyttämää valvontaa sekä turvaamaan ympäristöterveydenhuollon voimavaroja. Tämän vuoksi on tärkeää, että maksutulot kohdennetaan valvonnasta vastaavalle yksikölle. Kunnan valvontaviranomaisen on perittävä toimijalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, näyt- 11

12 teenotosta ja näytteen tutkimisesta. Maksullisia ovat myös valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonta, silloin kun määräysten antaminen perustuu säännösten noudattamatta jättämiseen. Ympäristöterveydenhuollossa maksuja peritään eri lainsäädäntöjen osalta seuraavasti: Elintarvikelain (23/2006) mukaiset maksut: elintarvikehuoneistojen ja niiden omavalvontasuunnitelmien hyväksymistä; kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista; Euroopan unionin ulkopuolelle eläimistä saatavia elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvontaa siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa; sekä elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvien elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvaa tarkastusta 28 artiklan perusteella kaikesta elintarvikelain mukaisesta lisävalvonnasta, myös kehotuksen perusteella tehdystä Lisäksi taksan soveltamisessa otetaan huomioon, mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 artikloissa 27 ja 28 sekä elintarvikelain 70 :n 2 momentin ja 71 :n 3 momentin nojalla annetussa eräitä elintarvikevalvonnan maksuja koskevassa valtioneuvoston asetuksessa (1040/2007) säädetään. Terveydensuojelulain (763/1994) mukaiset maksut: terveydensuojelulain 13 mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten käsittelystä sekä; terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä; kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista sekä 6 :n pykälän nojalla myöntämistään todistuksista (laivatarkastukset); 6 :ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonnasta silloin, kun määräysten antaminen perustuu lain säännösten noudattamatta jättämiseen; 13 :n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvonnasta; 18 :n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvonnasta sekä 20 :ssä edellytetystä talousveden laadun valvonnasta ja tarkkailusta; 29 :ssä edellytetystä uimaveden säännöllisestä valvonnasta asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritetusta mittauksesta, näytteenotosta, tutkimuksesta ja selvityksestä, joka liittyy 26 :n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen (arvonlisäverollinen); 12

13 kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 :n 4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta (arvonlisäverollinen). Kemikaalilain (744/1989) mukaiset maksut: valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista; kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonnasta silloin, kun määräysten antaminen perustuu lain säännösten noudattamatta jättämiseen. Tupakkalain (693/1976) mukaiset maksut: 10b :ssä tarkoitetun myyntiluvan myöntämistä 10b :ssä tarkoitetun myyntiluvan vuotuista valvontamaksua 14a :ssä tarkoitetun kunnan valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia; 14a :ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaan silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen. Lääkelain (395/1987) mukaiset maksut: 54 a :ssä tarkoitetun nikotiinin korvaustuotteiden myyntiluvan myöntämistä 54 b :ssä tarkoitetun myyntiluvan vuotuista valvontamaksua Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaiset maksut: valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista ja lisätarkastuksista Valvontamaksut perustuvat tuntihintaan, joka on aina sama, riippumatta siitä, kuka viranhaltija tarkastuksen tekee. Tarkastusmaksuun kuuluu tarkastuksen valmistelu, tarkastuksen sisältö sekä tarkastuskertomuksen laatiminen. Kuntaliiton yleiskirjeen ohjeistuksen mukaisesti matkakustannukset on sisällytetty jaettaviin yleiskustannuksiin, jolloin ne tulevat mukaan tuntihintaan, eikä matkalaskua kohdenneta suoraan toiminnanharjoittajalle. Valvontakohdetta laskutetaan taksojen mukaisten valvontamaksujen mukaan. Kaikkien muiden lakien mukaiset valvontamaksut perustuvat tuntihintaan, ainoastaan tupakkatuotteiden vähittäismyynnin ja nikotiinikorvaustuotteiden valvontamaksut ovat vuosimaksuja. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntöön on tullut oikeus periä viivästyskorkoa. Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 :n i momentin tarkoittaman korkokannan mukaan. Viivästyskoron sijasta peritään viiden euron suuruinen viivästysmaksu, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi. Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntöön on myös lisätty keskusvirastoille velvollisuus korvata kunnille sellainen työ, joka liittyy keskusvirastojen pyytä- 13

14 miin tehtäviin, jotka eivät lain mukaan kuulu kunnalle. Tämä koskee keskusvirastoista kuntien toimeenpantavaksi ohjaamia tarkastuksia, näytteenottoa, tutkimuksia ja selvityksiä, jotka laissa säädetään viraston tehtäviksi tai jotka liittyvät viraston ohjeiden valmisteluun. Esimerkiksi: Valtio korvaa kunnille aiheutuneet kustannukset sellaisista Elintarviketurvallisuusviraston kuntien toimeenpantaviksi ohjaamista elintarvikevalvonnan tarkastuksista, näytteenotoista, tutkimuksista ja selvityksistä, jotka elintarvikelaissa säädetään Elintarviketurvallisuusviraston tehtäviksi tai jotka liittyvät säädösten tai Elintarviketurvallisuusviraston ohjeiden valmisteluun. Lain 30 :n 4 kohdan mukaisten valvontatehtävien suorittamisesta valtio korvaa kunnille ainoastaan näytteiden tutkimuskustannukset. ( /130) Taksat on hyväksytty viimeksi ympäristöterveydenhuoltojaostossa ja kuntayhtymähallituksessa Valvontamaksut on määritelty siten, että ne kattavat suunnitelmallisesta valvonnasta aiheutuneet kustannukset. Maksujen periminen on mahdollista sen jälkeen, kun ympäristöterveydenhuoltojaosto on hyväksynyt valvontasuunnitelmat. Saadut tulot on tarkoituksenmukaista kohdentaa terveysvalvonnan kehittämiseen ja toiminnan turvaamiseen: - ajanmukainen näytteenotto- ja mittauskalusto - riittävät laboratorio- ja tutkimusvarat - projektien rahoitus - opiskelijoiden opinnäytetyöt - laatutyö - toiminnan kehittäminen Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin yhteydessä arvioidaan myös valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen terveysvalvonnalle Laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Näytteenottosuunnitelman mukaiset näytteet tutkitaan pääsääntöisesti seuraavissa akkreditoiduissa sopimuslaboratoriossa: Vesinäytteet: Ramboll Analytics Oy, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Viljavuuspalvelu/Savolab Oy Elintarvikenäytteet: Viljavuuspalvelu/Savolab Oy Sisäilman mikrobinäytteet: Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy. Vesinäytteiden osalta näytteitä tutkitaan kolmessa eri sopimuslaboratoriossa kunkin kunnan ja toiminnanharjoittajan osalta voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Laboratoriopalvelut kilpailutettiin niin, että uusi sopimuskausi alkoi vuonna 2010 ja vuodelle 2013 hyödynnetään optiovuotta. Sopimuslaboratorioissa teetetään kaikki viraomaisen tarvittavat analyysit (omavalvonta, käyttötarkkailu ja toiminnanharjoittajan maksamat viranomaisnäytteet). 14

15 Toimialakohtaisissa valvontasuunnitelmissa on näytteenottosuunnitelmat niiden näytteiden ja tutkimusten osalta, jotka voidaan etukäteen suunnitella. Näytteenotosta aiheutuvat kustannukset kohdistuvat pääosin toiminnanharjoittajalle. Näytteiden ottamisesta vastaa pääsääntöisesti ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat. Lisäksi käytetään sertifioitua ulkopuolista hyväksyttyä näytteenottajaa. Lisäksi talousarviossa on varauduttu erityistilanteisiin liittyvään näytteenottoon ja laboratoriotutkimuksiin (esim. ruokamyrkytys ja vesiepidemiat). Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat avustavat keskusviranomaisen valvontaohjelmien mukaisissa näytteidenotoissa Valvonnan painopisteet Tässä yhteisessä valvontasuunnitelmassa kirjataan valvonnan painopisteinä ne, jotka on tarkoitus ottaa huomioon koko ympäristöterveydenhuollon valvonnassa. Yhteiset painopisteet ovat: laatujärjestelmien jatkuva kehittäminen erityistilanteisiin liittyvä viestintä ja varautuminen valvontasuunnitelmien seuranta tietojärjestelmähankkeet. Valvontaprojektit ja hankkeet ovat usein keskusvirastojen, AVIen tai kunnan itsensä valitsemien painopisteiden mukaista toimintaa, jossa selvitetään valvontakohteen nykytilanne tai valvontatarve ja jonka avulla valvontaa voidaan toteuttaa koordinoidusti ja tehokkaasti. Valvontaprojekteilla voidaan selvittää myös esimerkiksi tietyn toimialan asiakokonaisuuksia keskitetysti. Valvontaprojekteihin ja hankkeisiin voi kuulua tarkastuksia, mittauksia, näytteenottoa ja analysointia. Ympäristöterveydenhuollon vuosittaiset painopisteet ja projektit esitellään toimialakohtaisissa valvontasuunnitelmissa tarkemmin. Toimialakohtaisissa valvontasuunnitelmissa on valittu valtakunnallisten projektien lisäksi omia projekteja tukemaan valvontaa ja terveyden edistämistä Laatujärjestelmä Valvonnan kehittäminen ja laatu on valittu painopisteeksi kaikilla ympäristöterveydenhuollon toimialueilla. Vain elintarvikevalvonnassa edellytetään lakisääteisesti valvontaviranomaiselta laatujärjestelmää. Itä-Savon sairaanhoitopiirille myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001 Kings Fund -kriteeristön mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon laaduntunnustus. Sairaanhoitopiirin laajennuttua vuonna 2007 myös kolmen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon yksiköt liittyivät osaksi Sosteria. Toimintatapojen yhdenmukaistamiseksi ja laadukkaan valvontatyön turvaamiseksi vuoden 2008 yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi muodostui ympäristöterveydenhuollon 15

16 laatukäsikirjan sekä siihen keskeisesti kuuluvien menettelytapaohjeiden laatimisen. Työtä koordinoimassa oli terveysvalvonnan laaturyhmä. Laatujärjestelmän tarkoituksena on ohjata ja motivoida ympäristöterveydenhuollon viranomaisia laadun parantamiseen sekä täyttämään asiakkaiden, toiminnanharjoittajien sekä valvontaa johtavien viranomaisten odotukset ja tarpeet. Terveysvalvonnassa tehdyn määrätietoisen laatutyön johdosta yksikölle kyettiin järjestämään sellaiset toimintaedellytykset ja toimintakulttuuri, että terveysvalvonta osana koko Sosteria sai SHQuality Oy:n laaduntunnustusneuvoston sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelmaan (Social and Health Quality Service /SHQS) perustuvan laaduntunnustuksen Vuonna 2011 jatkettiin hyvin alkanutta laatutyötä laatimalla uusia ja päivittämällä entisiä menettelytapaohjeita sekä kuvaamalla terveysvalvonnan keskeisiä prosesseja. Tulevana vuonna on tarkoituksenmukaista keskittyä myös entistä enemmän itsearvioinneissa, ulkoisessa auditoinnissa sekä AVIn tekemässä elintarvikevalvonnan auditoinnissa havaittuihin puutteisiin. Tavoitteena on, että vuoden 2013 aikana laatukäsikirjan rakenne vastaisi Sosterin laatukriteereitä. Ympäristöterveydenhuollon tunnustettu laatupolitiikka luo perustan valvonnan kattavuudelle ja valvontatoimen oikealle kohdentamiselle. Toiminnassa saadaan välittömiä tuloksia poistamalla havaittuja haittoja ja ongelmia mahdollisimman nopeasti. Lisäksi valvonnalla on välillisiä vaikutuksia, jolloin kuntayhtymän alueella määräysten vastaiset toiminnot vähenevät ja kuntalaiset kokevat elinympäristönsä turvalliseksi ja viihtyisäksi. 3. VALVONNAN TOIMIALAT 3.1. Lainsäädäntötausta Ympäristöterveydenhuollon yhteisessä valvontasuunnitelmassa ovat mukana toimialakohtaiset valvontasuunnitelmat, joista säädetään kansanterveyslaissa (66/1972) määritellyissä ympäristöterveydenhuollon laiessa: terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa (23/2006), kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011), kemikaalilaissa (744/1989), tupakkalaissa (693/1976) sekä eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009). Keskeisin valvottava lainsäädäntö on suunnitelman liitteessä 1. Valvontasuunnitelma-asetuksen (665/2006) 3 :n mukaan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman tulee sisältää vähintään: 1) tarkastuksen sisältö; 2) valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys; 3) tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika; 4) kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen; sekä 5) valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. 16

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2008 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Ymp.jaosto 12.12.2012, 38 Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2014 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys 2012

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014. Päivitys 2012 Yth. jaosto 19.12.2011 48. Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys 2012 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1(5) Sastamalan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yleisen terveysvalvonnan maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A)

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä;

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä; 1 LIITE 1 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN MAKSUTAKSA Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Ympäristöterveydenhuolto 1 (6) Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen

Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1(6) Liite 4 Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 11. 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 11. 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 11 KOTKAN JA PYHTÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.3.2013) 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan 1.1 Elintarvikelaissa

Lisätiedot

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 1 2 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 2/8 Ympäristöterveydenhuollon elintarvikevalvontasuunnitelma 2010 SISÄLLYS LUKU 1.

Lisätiedot

Inarin kunta Ympäristöyksikkö

Inarin kunta Ympäristöyksikkö 1 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 16.12.2014

Lisätiedot

Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto Sisällys

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen 1 (6) Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014. päivitys 2014 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011 2014 päivitys 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö...

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

Sisällysluettelo 22 (10)

Sisällysluettelo 22 (10) 22 (10) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue ja tehtävät... 3 2.2 Valvonnan voimavarat ja niiden jakautuminen... 4 2.3 Koulutus... 6 2.4 Valvontatietojärjestelmä...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite II 2(7)

Sisällysluettelo. Liite II 2(7) Liite II Liite II 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisällön määrittely... 3 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä työaika... 4 4. Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen...

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2 Ympäristöterveydenhuollon tupakkalain mukaisen valvonnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄ- RISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVON- TASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄ- RISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVON- TASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 Ymp.jaosto 18.12.214, 35 Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄ- RISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVON- TASUUNNITELMA VUOSILLE 215 219 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 MIKKELI- HIRVENSALMI-MÄNTYHARJUPERTUNMAA-KANGASNIEMI 2 Sisältö 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti.

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti. 1 TERVON KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan

Lisätiedot

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvettä koskeva lainsäädäntö Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesi- ja ympäristöalan 19.5.2008 TALOUSVEDEN VALVONTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA 1. TERVEYDENSUOJELULAKI (763/1994 muutoksineen)

Lisätiedot

PIRKKALAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKÖN (PIRTEVA) TAKSA JA MAKSUT 2015

PIRKKALAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKÖN (PIRTEVA) TAKSA JA MAKSUT 2015 YMPTH 9.10.2014 X 9.10.2014 36 Liite 1 PIRKKALAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAYKSIKÖN (PIRTEVA) TAKSA JA MAKSUT 2015 1 Maksujen perimisen säädösperusteet Tämän taksan mukaiset maksut peritään elintarvikelain

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ympäristöterveydenhuollon taksa PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 1.4.2015 Eura, Huittinen, Kokemäki, Köyliö, Säkylä Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (8) Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen valvonta... 3 2.1. Valvonnan

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VIRANOMAISPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VIRANOMAISPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 181 1(8) Yhtymähallitus 12.12.2014 134 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLIO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VIRANOMAISPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 2015 281 2(8) Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2015 Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys vuodelle 2016

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys vuodelle 2016 Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 1 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Ympäristöterveydenhuollon tavoitteet ja valvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 214/11.02/2014 5 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2014 Terveystarkastaja Kirsi Puola 2.2.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta 1(7)

RAUMAN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta 1(7) 1(7) TERVEYSVALVONNAN TAKSA 1 Maksujen perimisen säädösperusteet Tämän taksan mukaiset maksut peritään elintarvikelain (23/2006) 71 :n, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (jäljempänä

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI

YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO VIRANOMAISPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 2015 Tämä taksa tulee voimaan 1.3.2015, tai sitten kun päätös on saanut lainvoiman, Ympäristöpalvelut Helmen toiminta-alueen kunnissa Haapavedellä,

Lisätiedot

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken 1(5) Kuluttajavirasto / Tuoteturvallisuusvalvonta 8.1.2008 Tuoteturvallisuusvalvonnan tietojenkeruu 2007 Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken Valvontayksikkö: Itä-Savon

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA JA MAKSUT Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa..2012 1 Soveltamisala 2 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta,

Lisätiedot

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille Tarja Hartikainen Kunnan ympäristöterveydenhuollon opas luottamushenkilöille TEKIJÄ Tarja Hartikainen 1. painos ISBN 978-952-293-063-7 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SODANKYLÄN KUNTA Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2 TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö. 2.1 Toimialue ja tehtävät

1. Johdanto. 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö. 2.1 Toimialue ja tehtävät 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue ja tehtävät... 3 2.2 Valvonnan voimavarat ja niiden jakautuminen... 4 2.3 Koulutus... 6 2.4 Valvontatietojärjestelmä...

Lisätiedot

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti.

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti. 1 Ymp.terv.ltk 30.8.2013 44 TERVON KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä

Lisätiedot

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Esittelijä Juha Kieksi Sivu/sivut 1 / 7 Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Säädösperusta Tavoite ja tausta Elintarvikelaki 23/2006 48 Valvonta-asetus

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

Valvira toimii- mitä on tulossa

Valvira toimii- mitä on tulossa Valvira toimii- mitä on tulossa Ajankohtaista laboratoriorintamalla 11.-12.10.2011 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ohjeita valmisteilla... ja asetusmuutoksia Asumisterveysohjeen uudistaminen asetuksen muotoon

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus 29.4.2014 Ylitarkastaja Reetta Honkanen 1 Mikä on VYHA? VTO > VYR > VYHA STM:n omistama rekisteri (Tiken

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2013-2014 Päivitys vuodelle 2014

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2013-2014 Päivitys vuodelle 2014 Liite 1 Ympäristölautakunta xx.12.2013 xx Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2013-2014 Päivitys vuodelle 2014 Sisältö 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta 16.12.2015 216 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015 2019 PÄIVITYS VUODELLE 2016 SISÄLLYSLUETTELO YLEINEN

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 21 2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2.1 Johdanto Elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSAT Taksat ovat voimassa seuraavissa kunnissa: Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä Sodankylän kunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 PL 60 www.sodankyla.fi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011-2014

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011-2014 Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011-2014 18.01.2011 2(48) 1. JOHDANTO...4 2. LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: YLEINEN OSA...

Lisätiedot

Näytteenottomaksu on määritetty kiinteäksi siten, että se kattaa näytteenotosta keskimäärin aiheutuvat kustannukset.

Näytteenottomaksu on määritetty kiinteäksi siten, että se kattaa näytteenotosta keskimäärin aiheutuvat kustannukset. 1(9) YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA 1 Maksujen perimisen säädösperusteet Tämän taksan mukaiset maksut peritään elintarvikelain (23/2006) 71 :n, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto Liite nro: 5 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2007 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 2006 3 ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011

OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 OIVA - pilotti Heinola 8.2.2011 1 Evira Ylitarkastaja 2 Miksi kalvoissa lukee Evira? Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 3 Elintarviketurvallisuusorganisaatio 4 5 Oiva- tarkastukset tekevät tutut teidän

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1 4 VALVONTAVIRANOMAISET...

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2010 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy ISBN: 978-952-225-074-2

Lisätiedot

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&...

http://www.webropolsurveys.com//answer/surveysummary.aspx?sdid=fin593692&... Sivu 1/5 Kuntien VASU-raportointi 2012 Vastausaika 31-01-2013 14:06:22 Kuntien VASU-raportointi 2012 1. Minkä aluehallintoviraston toimialueeseen yksikkö kuuluu? 2. A. Kunnan/valvontayksikön nimi Helsingin

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2011 2014 Päivitys vuodelle 2012 Julkaisun kustantaja: Evira, Tukes ja Valvira, Helsinki 2011 Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1 4 VALVONTAVIRANOMAISET...

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 Ymptervltk 30.3.2016 24 Liite 7 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 PÄIVITYS 2016 2(47) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1 SALLAN KUNTA POSTIPOLKU 3 98900 SALLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 2 Ympäristöterveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä 1. Elintarvikelaki (23/2006 ja muutos 352/2011) 2.

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Kurikan kaupungin terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Tämä taksa kumoaa kaikki Kurikan kaupungin terveydensuojeluvalvontaviranomaisen maksutaksat, lukuun ottamatta Nikotiinivalmisteiden myyntilupaa

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019 VALVONTAOHJELMIA 3:2014 Dnro 7958/06.10.07.00/2014 Päiväys 5.9.2014 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-33-9

Lisätiedot

(Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari)

(Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari) Hyväksytty: Ympäristölautakunta 29.9.2014 78 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari) YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 YLEINEN OSA... 4 1.1. Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen... 4

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Terveydensuojelulain mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma siten, että

Lisätiedot

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Kupiainen Niina 13.5.2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Tavoitteena laadukas ja tasapuolinen ympäristöterveydenhuollon valvonta valtakunnallisesti

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon 2015-2019. Laadittu 2.12.2014

Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon 2015-2019. Laadittu 2.12.2014 Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Laadittu 2.12.2014 1 Sisältö 1 Johdanto... 2 2 Ympäristöterveydenhuollon tavoitteet ja valvontasuunnitelma...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 KOKKOLAN KAUPUNKI Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto KARLEBY STAD Mellersta Österbottens miljöhälsovård KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2013 SISÄLLYS

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2016 ALKAEN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 15.12.2015 159 LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot