Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/2012 17"

Transkriptio

1 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/ Ympäristölautakunta/valvontajaosto Aika klo 14:00-14:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 1 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 9 Työjärjestyksen hyväksyminen Valvontajaoston kokousajat vuonna Valvontajaoston pöytäkirjojen tarkistaminen ja nähtävänä 23 pitäminen vuonna Valvontajaoston kokouskutsutavan hyväksyminen vuonna Kolehmainen Tuomas, eläinsuojan ympäristölupa Föhr Mika, eläinsuojan ympäristölupa Ympäristöluvan tarkistaminen, Savon Kuljetus Oy, Jokelan 43 maa-ainesalue 16 Muut asiat 48

2 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kettunen Matti Puheenjohtaja Tepponen Seppo Varapuheenjohtaja Rantonen Anne Jäsen Poissa Markkanen Matti Esittelijä, rakennustarkastaja Muu Nevalainen Pirkko Esittelijä,ympäristötarkastaja Taskinen Paula Pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 7-16 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Rakennusvalvontatoimisto klo

3 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/ Ympäristölautakunta/valvontajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ympvalv 7 Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan ympäristölautakunnan valvontajaosto on päätösvaltainen, kun jäsenistä on läsnä enemmän kuin puolet jäsenmäärästä. Ehdotus: Ympäristölautakunnan valvontajaosto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Hyväksyttiin.

4 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/ Ympäristölautakunta/valvontajaosto Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ympvalv 8 Hallintosäännön 29 :n mukaan pöytäkirja on tarkastettava toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Pöytäkirjan tarkistavat läsnäolevat jäsenet. Päätös: Hyväksyttiin.

5 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/ Ympäristölautakunta/valvontajaosto Työjärjestyksen hyväksyminen Ympvalv 9 Ehdotus: Valvontajaosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin.

6 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/ Ympäristölautakunta/valvontajaosto Valvontajaoston kokousajat vuonna / /2012 Ympvalv 10 Hallintosäännön 17 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana. Ehdotus: Valvontajaosto päättää jaoston kokousten ajankohdasta. Päätös: Valvontajaoston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden 3. tiistaina klo sekä tarvittaessa muuna aikana.

7 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/ Ympäristölautakunta/valvontajaosto Valvontajaoston pöytäkirjojen tarkistaminen ja nähtävänä pitäminen vuonna / /2012 Ympvalv 11 Hallintosäännön 29 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimi elimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimieli men päättämän aikana ja paikassa, siten, kuin vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Ehdotus: Valvontajaosto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta ja nähtävänäpitämisestä. Päätös: Valvontajaosto päättää, että kokousten pöytäkirjat tarkastaa kokouksessa läsnäolevat jäse net ja että pöytäkirjat pidetään nähtävinä kokouspäivää seuraavana per jantaina klo rakennusvalvontatoimistossa tai mikäli ko. päivä on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä.

8 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/ Ympäristölautakunta/valvontajaosto Valvontajaoston kokouskutsutavan hyväksyminen vuonna / /2012 Ympvalv 12 Hallintosäännön 18 :n mukaan kutsu kokoukseen lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus osallistua kokoukseen. Hallintosäännön 24 :n mukaan toimielimen kokouksessa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla sekä 25 :n mukaan kaupunginhallituksen edustajalla. Ehdotus: Valvontajaosto päättää kokouskutsun ja esityslistan lähettämistavasta. Päätös: Valvontajaoston kokouskutsu postitetaan kokousta edeltävän viikon maanantaina.

9 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/ Ympäristölautakunta/valvontajaosto Kolehmainen Tuomas, eläinsuojan ympäristölupa 28/ /2012 Ympvalv ASIA Ympäristösuojelulain 28 mukainen ympäristölupa Nilsiän kaupungin Siikajärvellä ti lal la Koivuniemi 8:108 sijaitsevan navetan saneeraukselle. 2. HAKIJA Tuomas Kolehmainen Karintie Siikajärvi, Nilsiä 3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Tilalla kasvatetaan lypsy- ja lihakarjaa. Tilalla oleva navetta saneerataan ja siihen rakennetaan tilat lihakarjalle. Lypsykarjan navettatilat saneera taan. 4. LUVAN HAKEMISEN PERUSTEET Ympäristösuojelulaki 28 :n 1 momentti. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 11 a mukaan vähintään 30 lehmän eläinsuojalla on oltava ympäristölupa. Toiminnalle on myönnetty ympäristölupa Toimintaa ei kui tenkaan ole ollut ympäristöluvan sallimassa laajuudessa. Nyt vi reil lä ole valla luval la päivitetään tilanne toiminnan mukaiseksi. 5. TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee hakemuksen mukaisen lannantuotannoltaan vähintään 30 lypsylehmän eläinsuojaa vastaavan toimin nan ym päristölu van. Nilsiän kaupungissa ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunnan valvontajaosto. (Ympäristönsuojelulaki 31 : n 4 momentti ja ympäristönsuojeluasetus 7 : n 1 momentti kohta 11 a) 6. ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on toimitettu Nilsiän kaupungin ympäristötarkastajalle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILAN NE SEKÄ MUUT MAANKÄYTTÖRAJOITUKSET Eläinsuojan laajentamiselle on vireillä rakennuslupa. Aluetta ei ole kaavoitettu, mutta se rajoittuu Puntinjoen kaavaan. Lähistöllä ei ole luon nonsuoje lulain mu kai sia suoje lu kohtei ta.

10 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/ Ympäristölautakunta/valvontajaosto SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ Eläinsuoja sijaitsee maatalousvaltaisella haja-asutusalueella. Eläinsuojan lähialue on suurimmaksi osaksi peltoa. Lähimpään vesistöön on eläinsuojasta matkaa 200 metriä ja lähimpään naapuriin noin 400 metriä. Tilan talouskeskus ja lantalat eivät sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Alueelta ei ole laadittu ympäristön tilaa ja laatua koskevia selvityksiä. 9.TOIMINNAN KUVAUS, ELÄINSUOJAN TOIMINTA Eläinsuojassa on eläinpaikkoja seuraavasti: lypsylehmille 32 paikkaa,hiehoille 11 paikkaa, nuorille eläimille 15 paikkaa, vasikoille 12 paikkaa ja sonneille 20 paikkaa. Laa jen nettu toi min ta on tar koi tus aloit taa ke sällä Tilalle rakennetaan uusi osa sonneille ja saneerataan vanha navetta. Sonneille rakennetaan uusi kuivalantala ja lietetilavuutta hankitaan lisää vuokraamalla lietesäiliö lähitilalta. Lantalat ovat be toni ra ken tei sia. Lan nan kä sitte ly tila vuutta on lietteelle yhteensä 1475 m³ ja kuivalannalle 200 m³. Hakija on esittänyt käyttävänsä lannan peltoviljelyssä lannoitteena. Lanta le vi tetään keväällä. Tilalla on lannanlevitykseen käytettävissä peltoa 46 heh taaria, josta omaa 21 hehtaaria ja loput 25 vuokralla. Lehmiä ja hiehoja laidunnetaan 3 kuukauden ajan. Polttoaine varastoidaan 350 litran säiliössä. Säiliössä on laponesto ja katos. Tilalla käytetään vesiosuuskunnan vettä. 10. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Eläinsuojan toiminnassa syntyy seuraavia jätteitä: lanta 1400 m³, levitys pelloille lannoitteeksi pilaantunut rehu 3 t/v, levitys pelloille kuolleet eläimet 0,5 tn/v, raatokeräily muovit 1 tn/v, Jätekukko Oy metalli 0,2 t/v, toimitetaan keräykseen yhdyskuntajäte, Jätekukko Oy ongelmajätteet 0,2 t/v, toimitetaan ongelmajätekeräykseen Toiminnassa syntyviä jätteitä ovat kiinteistöjäte, kuolleet eläimet, muovit, metalli sekä ongelmajätteet kuten akut ja jäteöljy. Kiinteistöjätteen osalta tila kuuluu järjestetyn jätehuollon piiriin. Kuolleet eläimet hoitaa raatokeräily. Maatuva rehujäte kompostoidaan ja levitetään pellolle. Muovit toimitetaan järjestet tyyn jätehuoltoon. Ongelmajätteet toimitetaan ongelmajätteiden vastaanot topisteeseen. Lannanlevityksessä noudatetaan nitraattidirektiiviä.

11 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/ Ympäristölautakunta/valvontajaosto Tilan sisäinen liikenne on normaalia maa- ja karjatalouteen liittyvää liikennettä. Liikennettä yleisellä tiellä tulee vain lannan levityksen aikaan. Arvio ympäristövaikutuksista Hakija mainitsee, että tehtävä laajennus ei muuta vaikutusta ympäristöön. Poikkeustilanteisiin varautuminen Vahinkotapauksissa turvaudutaan viranomaisten ja asiantuntijoiden apuun. Tilalla on tulipalon varalta alkusammutuskalustoa. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltaminen Tila on liittynyt ympäristötukijärjestelmään. 11. ASIAN KÄSITTELY Asian vireilläolosta tiedottaminen Lupahakemuksesta on tiedotettu ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti kuuluttamalla Nilsiän kaupungin ilmoitustaululla. Kuulu tus ha ke muk ses ta on julkaistu Pitäjäläinen - lehdessä. Hakemusasiakirjat ovat ol leet näh tä villä Nilsiän kaupungintalon neuvonnassa. Hakemuksen vireil lä olosta on tiedotettu kirjeellä lähimpien naapurikiinteistöjen haltijoita Tarkastukset ja neuvottelut Hakija on esitellyt hankkeen valmistelijalle Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty ympäristöterveydenhuollon lausunto Muistutukset ja mielipiteet sekä esitetyt lausunnot - Ympäristöterveydenhuolto on antanut asiasta lausunnon Hakijoiden vastine Hakijalle on annettu tieto lausunnosta. Ehdotus: 12. ASIAN RATKAISU 12.1.Ratkaisu Nilsiän kaupungin ympäristölautakunnan valvontajaosto myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mu kai sen ym pä ris tö lu van Nil siän kau pun gin Siikajärven kylässä tilalla Koivuniemi RN:o 8:103 si jait se van eläin suo jan laa jen netulle toi min nalle ha ke muksen mu kai sesti. Li säk si on nou datet tava päätöksessä olevia lupa määräyksiä.

12 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/ Ympäristölautakunta/valvontajaosto Vastaukset yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Lausunnossa esitetty on otettu huomioon lupamääräyksissä Lupamääräykset 1. Eläinsuojaan saa sijoittaa enintään 32 lypsylehmää, 11 hiehoa, 20 lihanautaa, 15 nuorta eläintä ja 12 vasikkaa tai lannantuotannoltaan ja kuormitukseltaan vas taa van mää rän eläi miä. Perustelut: Lupa on myönnetty eläinsuojan enimmäiseläinpaikkaluvun mukaisesti. Eläinten ikäjakaumakohtaiset määrät saattavat vaihdella kulloisenkin tuotantotilanteen mukaisesti sekä eläinaineksen uusimisen yhteydessä. Toimintaa tulee kuitenkin harjoittaa lupapäätöksen perusteena olevien eläinten yhteenlasketun eläinyksikkömäärän puitteissa siten, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia. 2. Eläinsuojan ja lantavarastojen rakenteiden tulee olla vesitiivii tä. Lantava rastojen rakenteiden ja laitteiden tulee olla sellaisia, ettei lan taa varastoitaessa ja varastoa tyhjennettäessä leviä ympäristöön. Raken teet on pidettävä kunnossa niin, että lantaa ei pääse leviämään ympäristöön. (YSL 7-8, 43 1 momentin 1 kohta, JäteL 6 4 ja 5 kohdat, VNA maataloudesta peräisin olevien nit raattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 4 ) Perustelut: Tiiviit rakenteet ja varastojen tyhjennys asianmukaisin laittein estävät lannan, virtsan ja ravinteiden pääsyn maaperään ja pohjaveteen. Eläinsuojan ja lantavarastojen rakentamisesta on maa- ja metsätalousministeriön antamat rakentamis-määräykset ja -ohjeet: Kotieläinrakennusten ympäristönhuolto, MMM-RMO-C4. 3. Lantavarastot on tyhjennettävä ja niiden kunto tarkastettava vuosittain. Lantalaa tyhjennettäessä ja lantaa kuljetettaessa on toimittava niin, ettei lantaa pääse hallitsemattomasti ympäristöön. Jos vuotoja aiheu tuu esimerkiksi lantaa kuormaamisessa, on varastojen ympäristö ja siirto tiet siistittävä. (YSL 7-8, 43, JäteA 7, VNA maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn ehkäisemiseksi 4 ) Perustelu: Lantavarastojen vuosittaisella perusteellisella tyhjentämisellä varmistetaan varastojen hyötytilavuuden säilyminen suunnitelmien mukaisena. Säiliön pohjalle kertyneet mahdolliset saostumat poistetaan. Samalla rakenteet voidaan tarkastaa mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön asukkaille tai muille asianosaisille kohtuutonta viihtyvyyteen tai terveyteen kohdistuvaa rasitusta. 4. Rehut, polttonesteet ja kemikaalit on varastoitava ja käsiteltä vä tilalla niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantu mista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän, pinta- ja pohjavesien pilaan tumis vaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Polttoainesäiliöt tulee si joittaa tiiviille betonipohjaiselle alustalle ja säiliöt on varustettava laponestolla, ylitäytönestolla ja lukituksella. (YSL 7, 8, 43, 45 ) Perustelut: Polttoainesäiliöiden ja -varastojen tulee soveltua käyttötarkoitukseensa ja niiden kunto tulee tarkastaa riittävän usein. Kemikaalien, kuten torjunta- sekä pesuaineiden, varastoinnissa ja käytössä tulee ottaa

13 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/ Ympäristölautakunta/valvontajaosto huomioon kunkin valmisteen käyttöturvallisuusohjeissa annetut määräykset. Haittaeläimiä, kuten rottia ja hiiriä, tulee tarvittaessa torjua rehuhygieniaan, yleiseen viihtyisyyteen sekä eläinsuojan rakenteisiin aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. 5. Kuolleille eläimille tulee olla suojattu säilytyspaikka. (YSL 4-5, 43 1 momentin 2 kohta, 45, JäteL 6 ) Kuolleet eläimet tulee toimit taa käsiteltäväksi eläinjätteen käsittelylaitokseen tai muuhun käsittelypaik kaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Eläinlääkäri antaa tar kempia ohjeita eläinjätteen käsittelystä. Perustelut: Raadoille tulee olla suojattu säilytyspaikka, ettei niistä pääse leviämään ympäristöön taudinaiheuttajia tai aiheudu epäsiisteyttä. Tilalla kuolleiden eläinten asianmukaisella hävittämisellä voidaan rajoittaa mahdollisten eläintautien leviäminen tilan ulkopuolelle ja tästä aiheutuvaa ihmisten tai eläinten terveyteen kohdistuvaa vaaraa. 6. Ongelmajätteet, kuten jäteöljyt ja akut, tulee toimittaa ongel majätteiden vastaanottopisteeseen vähintään kerran vuodessa. Hyöty käyttöön soveltuvat jätteet tulee toimittaa niille tarkoitettuihin keräyspaik koihin, mikäli tällaisia on alueelle järjestetty. Jätteiden poltto ja avopoltto on kielletty. Perustelut: Ongelmajätteiden toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn vähentää niiden aiheuttamia terveyteen sekä ympäristöön kohdistuvia riskejä. Maatalousmuovit ovat hyötykäyttökelpoista jätettä, joka on toimitettava en sisijaisesti hyötykäyttöön. Jätteiden poltto ja avopoltto on kielletty, koska hallitsemattomassa poltossa syntyy haitallisia savukaasuja. 7. Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tilan oloihin so veltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon. ( YSL 4, 5, 43, YSA 19 ) Perustelut: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja siinä mielessä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. 8. Toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista tulee tehdä ilmoitus hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä Nilsiän kau pungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tuotannon lisäämisestä, muutta misesta tai lopettamisesta on ilmoitettava Nilsiän kaupungin ympäristön suojeluviranomaiselle. Perustelut: Ilmoituksella varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle toiminnassa tapahtuvista muutoksista kuten laajentamisesta tai tuotantosuunnan muuttamisesta. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava myös muista valvonnan kannalta olennaisista muutoksista, kuten suunnitelmista muuttaa lannan varastointitapaa. Ilmoituksen perusteella viranomainen tarkastelee muutoksen vaikutuksia nykyisessä luvassa annettuihin määräyksiin ja arvioi, onko lupaa tarpeen muuttaa. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää luvan tarkistamista. Toiminnan lopettaminen tilalla edellyttää mm. sitä että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet on poistettu. Lupamääräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaiselle myös mainituissa tilanteissa. 9. Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa ympäristöhaittaa, on ilmoitet-

14 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/ Ympäristölautakunta/valvontajaosto ta va välittömästi Nilsiän kaupungin ympäristönsuojeluviran omaiselle. (YSL 4-5, 43 1 momentti kohta 3, JäteL 4 ja 6 ) Perustelut: Toiminnassa on meneteltävä toiminnan edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Toiminnassa tulee ottaa huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen. Haitalliset ympäristövaikutukset tu lee ehkäistä ennakolta. Milloin niitä ei voida ehkäistä kokonaan ennakolta, ne on rajoitettava mahdollisimman vähäisiksi. Häiriöistä on ilmoitettava ympä ristöviranomaisille enempien vahinkojen ehkäisemiseksi. 10. Luvanhaltijan on tarkkailtava eläinsuojan ja lantavarastojen kuntoa säännöllisesti. Mikäli rakenteissa tai säiliöiden toimintaan liittyvissä laitteissa ha vaitaan vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syntymiseen, on puutteet korjattava välittömästi. Luvanhaltijan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Kirjanpidon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: tiedot eläinmääristä tiedot lannan vuokra- ja vastaanottosopimuksista ja levitys aloista tiedot toteutuneista lantamääristä mahdollisuuksien mukaan lannan levityssuunnitelma tiedot kuolleiden eläinten määristä ja muista jätteistä, niiden toimituspaikoista ja käsittelytavoista tiedot toiminnassa havaituista häiriötilanteista tai muista poik keuksellisista tilanteista. Kirjanpitotiedot on esitettävä pyydettäessä Nilsiän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 4, 5, 43, 46, YSA 30, JäteL 51, 52 ) Perustelut: Tarkkailuvelvoite sekä mahdollisesti havaittujen vaurioiden välitön korjausvelvoite on annettu sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu suoria valu mia maaperään tai vesistöön. Toiminnanharjoittajalle annettu kirjanpito- ja raportointi-velvoite laitoksen toiminnan osalta on annettu viranomaisen tie donsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämisek si. Toiminnasta saa miensa tietojen perusteella viranomainen voi seurata laitoksen toimin nan lainmukaisuutta ja luvassa annettujen määräysten noudattamista. Mahdol listen lannan vastaanottosopimuksen kirjaamisella ja raportoimisel la var mistetaan, että myös lannan vastaanottosopimuksen tehneet käsittelevät ja levittävät lantaa voimassa olevien säännösten mukaisesti. 11. Luvanhakijan on otettava toiminnassaan huomioon ympäristöterveydenhuollon lau sun nos saan antamat ohjeet. 13. RATKAISUN PERUSTELUT Luvan tarve Hakijan karjankasvatustoiminta on hakemuksessa esitetyssä laajuudessaan ympäristö-luvanvaraista toimintaa, koska toiminnassa syntyvästä lannasta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Eläinsuojan kokonais-

15 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/ Ympäristölautakunta/valvontajaosto eläinmäärä tu lee olemaan 317 eläinyksikköä. (YSL 28 1 moment ti, YSA 1 1 mo mentti 11 a-kohta) Luvan myöntämisen edellytykset Ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset (YSL 41 ). Luvan myöntämisen edellytykset ovat (YSL 42, JäteL 6 ): 1. Toiminnasta ei aiheudu asetettavat lupamääräykset ja toimin nan si joitus paikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäris tön pi laantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaan tumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhan kinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaiku tusalueella, naapurille tai kiinteistön asukkaille tai omistajalle kohtuuton ta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajus ta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muus ta vastaavasta vaikutuksesta. 2. Toimintaa ei ole sijoitettu asemakaavan vastaisesti. 3. Jätehuollossa käytetään parasta taloudellisesti käyttökel poista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetel mää. Jätteet hyödynnetään, jos se on teknisesti mahdol lista eikä aiheuta kohtuutto mia lisäkustannuksia Luvan myöntämisen yleiset perustelut Eläinsuoja sijoittuu maatalousvaltaiselle haja-asutusalueelle, jolla karjatalouden harjoittaminen voidaan katsoa tavanomaiseksi toiminnaksi. Hakemuksen mukaisesta toiminnasta, ottaen huomioon annetut lupamääräykset, ei voida katsoa etäisyyksien tai alueen aikaisemman käytön perusteella aiheutuvan merkittävää ympäristön pilaantumista eikä naapurustolle kohtuutonta rasi tusta tai haittaa. (YSL 6, 42, NaapL 17 ) Lannan hyödyntämisellä lannoitteena pelloilla tarkoitetaan lannan käyttöä siten, että ei tapahdu ylilannoitusta eikä aiheudu siitä tai virheelliseen ajankohtaan suoritetusta levityksestä johtuvaa ravinteiden huuhtoutumisriskiä. Peltoalavaatimus perustuu karjanlannan keskimääräiseen fosforisisältöön sekä peltoviljelykasvien keskimääräiseen hehtaarikohtaiseen fosforilannoitustarpeeseen ympäristöministeriön ohjeen kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 1/2010 mukaisesti. Käytettävissä oleva peltoala on riittävä eläinsuo jas sa syntyvän lantamäärän hyödyntämiseen. (YSL 43, 45, YSA 4 ) Rannoilla tai ojien varsilla olevilta pelloilta ei huuhtoudu ravinteita vesistöön, kun leivityksessä noudatetaan nitraattiasetuksen määräyksiä. Lannanlevityspel tojen läheisyydessä mahdollisesti olevien talousvesikaivojen ympärille jä tettävät nitraattiasetuksen mukaiset suojavyöhykkeet ehkäisevät talousve den pilaantumista. Lannan varastointitilavuuksien tulee vastata 12 kuukauden laskennallista varastotilavuutta. Lannan varastointitilavuudet riittävät 12 kuukauden lannan ja nesteiden varastointiin.

16 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/ Ympäristölautakunta/valvontajaosto Kuolleet eläimet tulee toimittaa hyödynnettäväksi tai käsiteltäviksi eläinjätteen käsittelylaitokseen tai muuhun käsittelypaikkaa, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätet tä. Eläinsuojan rakenteet ja lantavarasto rakennetaan tiiviiksi. Rakenteiden kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti. Poikkeuksellisista tilanteista, esimerkik si polttones tevuodot tai lietesäiliön vaurioitumisesta ilmoitetaan ympäristöviranomai selle. Pohjaveden pilaantuminen estetään. Eläinsuojasta ja sen toiminnasta ei aiheudu vaaraa eikä haittaa terveydelle, ympäristölle ja asutukselle, kun toiminta järjestetään esitetyn hakemuksen ja tämän päätöksen määräysten mukaisesti. Toiminta täyttää luvan myöntämisen edellytykset. Lupa voidaan myöntää. 14. ASETUKSEN JA MUIDEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ). Lannan varastoinnista, käsittelystä ja levityksestä tulee noudattaa valtioneuvoston asetuksessa maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoit tamisesta (931/2000) annettuja määräyksiä ja ohjeita. Lantavarastojen rakentamistekniikassa tulee noudattaa maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräyksissä ja - ohjeissa: Kotieläinrakennusten ympäristön huolto, (MMM-RMO-C4) annettuja ohjeita. 15. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan oleellisesta muuttamisesta tai lopettamisesta on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta lupaa. Hakemus lupamää räysten tarkistamiseksi on tehtävä kymmenen vuoden kuluttua luvan voi maantulosta. Hakijan on esitettävä tuolloin toimintaa muuttaneet tekijät. (YSL 55, 57 ) 16. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Eläinsuojan laajennetun toiminnan saa aloittaa, kun tämä lupapäätös on lainvoimainen (YSL 100 ). Tämä päätös kumoaa ympäristölautakun nan valvontajaoston myöntämän luvan. 17. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 31,34-38, 41-43, 45, 46, 51-56, 81, 83, 96, 97, 100, 103,105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 4, 6, 16-19, 23, 30 Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 12, 15, 19, 51, 52 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Nilsiän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden ja ongel majätteiden luettelosta (1129/2001) Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nit raattien vesiin

17 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/ Ympäristölautakunta/valvontajaosto pääsyn rajoittamisesta (931/2000) Lisäksi on otettu huomioon ympäristöministeriön ohje Koti eläintalouden ympäristönsuojelusta 1/ KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Luvan käsittelystä peritään 500 euroa + kuulutusmaksut. Maksu peritään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan maksutaulukossa mainitun eläinsuojan mukaisena, 5 kohta Lupapäätöksestä tiedottaminen Päätös (virallinen pöytäkirjanote): Hakija Pohjois-Savon Ely-keskus Ilmoitus päätöksestä: Asianosaiset, joita asia erityisesti koskee (naa purimaanomistajat ja muut osalliset, joille hakemuksen vireilläolosta on kirjallisesti ilmoitettu). Ilmoittaminen ilmoitustaululla: Tästä päätöksestä ilmoitetaan Nil siän kaupungin ilmoitustaululla valitusajan. Ilmoittaminen lehdessä: Tieto päätöksestä julkaistaan Pitä jäläisessä 20. PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on Viimeinen muu tok sen hakupäivä on Päätös: Hyväksyttiin. Lisätiedot: Ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Liitteet Liite 8 Ympäristöterveydenhuollon lausunto, Tuomas Kolehmainen, ympäristölupa

18 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/ Ympäristölautakunta/valvontajaosto Föhr Mika, eläinsuojan ympäristölupa 27/ /2012 Ympvalv ASIA Ympäristösuojelulain 28 mukainen ympäristölupa Nilsiän kaupungin Palonurmessa tilalla Sirppiaho 7:11 sijaitsevan navetan saneeraukselle. 2. HAKIJA Föhr Mika Angervikontie Palonurmi 3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Tilalla kasvatetaan lypsykarjaa. Tilalla oleva navetta saneerataan 4. LUVAN HAKEMISEN PERUSTEET Ympäristösuojelulaki 28 :n 1 momentti. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 11 a mukaan vähintään 30 lehmän eläinsuojalla on oltava ympäristölupa. Toiminnalle on myönnetty ympäristölupa ja päätöstä on muutettu TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee hakemuksen mukaisen lannantuotannoltaan vähintään 30 lypsylehmän eläinsuojaa vastaavan toimin nan ym päristölu van. Nilsiän kaupungissa ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunnan valvontajaosto. (Ympäristönsuojelulaki 31 : n 4 momentti ja ympäristönsuojeluasetus 7 : n 1 momentti kohta 11 a) 6. ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on toimitettu Nilsiän kaupungin ympäristötarkastajalle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILAN NE SEKÄ MUUT MAANKÄYTTÖRAJOITUKSET Eläinsuojan laajentamiselle on vireillä rakennuslupa. Lähistöllä ei ole luonnonsuojelulain mukaisia suojelukohtei ta. 8. SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ

19 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/ Ympäristölautakunta/valvontajaosto Eläinsuoja sijaitsee maatalousvaltaisella haja-asutusalueella. Eläinsuojan lähialue on suurimmaksi osaksi peltoa. Lähimpään vesistöön on eläinsuojasta matkaa 1000 metriä ja lähimpään naapuriin noin 400 metriä. Tilan talouskeskus ja lantalat eivät sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Alueelta ei ole laadittu ympäristön tilaa ja laatua koskevia selvityksiä. 9. TOIMINNAN KUVAUS, ELÄINSUOJAN TOIMINTA Eläinsuojassa on eläinpaikkoja seuraavasti: lypsylehmille 62 paikkaa,hiehoille 17 paikkaa, ja pienille vasikoille 36. Laa jen nettu toi min ta on tar koitus aloit taa ke sällä Vanha navetta saneerataan. Lantalat ovat be toni ra ken tei sia. Lan nan kä sitte ly tila vuutta on liet teel le yh teensä 3623 m³ ja kompostoitavalle jäterehul le noin 30 m 2 laatta. Hakija on esittänyt käyttävänsä lannan peltoviljelyssä lannoitteena. Lanta le vi tetään keväällä. Tilalla on lannanlevitykseen käytettävissä peltoa 92 heh taaria, josta omaa 50 hehtaaria ja loput 42 vuokralla. Hiehoja ja vasikoita laidunnetaan 4 kuukauden ajan. Polttoaine varastoidaan 3600 l ja 2000 l säiliössä. Säiliössä on laponesto ja ne on sijoitettu yhtenäiselle laatalle. Tilalla käytetään vesiosuuskunnan vettä. 10. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Eläinsuojan toiminnassa syntyy seuraavia jätteitä: pilaantunut rehu 5 t/v, varastointi laatalla,levitys pelloille kuolleet eläimet 5 kpl/v, raatokeräily muovit 1,5 tn/v, Jätekukko Oy metalli 0,2 t/v, toimitetaan keräykseen yhdyskuntajäte, Jätekukko Oy ongelmajätteet 200 l/v, toimitetaan ongelmajätekeräykseen Toiminnassa syntyviä jätteitä ovat kiinteistöjäte, kuolleet eläimet, muovit, metalli sekä ongelmajätteet kuten akut ja jäteöljy. Kiinteistöjätteen osalta tila kuuluu järjestetyn jätehuollon piiriin. Kuolleet eläimet hoitaa raatokeräily. Maatuva rehujäte kompostoidaan ja levitetään pellolle. Muovit toimitetaan järjestet tyyn jätehuoltoon. Ongelmajätteet toimitetaan ongelmajätteiden vastaanot topisteeseen. Lannanlevityksessä noudatetaan nitraattidirektiiviä. Tilan sisäinen liikenne on normaalia maa- ja karjatalouteen liittyvää liikennettä. Liikennettä yleisellä tiellä tulee vain lannan levityksen aikaan. Arvio ympäristövaikutuksista Tehtävä laajennus ei muuta vaikutusta ympäristöön.

20 Nilsiän kaupunki Pöytäkirja 2/ Ympäristölautakunta/valvontajaosto Poikkeustilanteisiin varautuminen Vahinkotapauksissa turvaudutaan viranomaisten ja asiantuntijoiden apuun. Tilalla on tulipalon varalta alkusammutuskalustoa. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltaminen Tila on liittynyt ympäristötukijärjestelmään. 11. ASIAN KÄSITTELY Asian vireilläolosta tiedottaminen Lupahakemuksesta on tiedotettu ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti kuuluttamalla Nilsiän kaupungin ilmoitustaululla. Kuulu tus ha ke muk ses ta on julkaistu Pitäjäläinen - lehdessä. Hakemusasiakirjat ovat ol leet näh tä villä Nilsiän kaupungintalon neuvonnassa. Hakemuksen vireil lä olosta on tiedotettu kirjeellä lähimpien naapurikiinteistöjen haltijoita Tarkastukset ja neuvottelut Hakija on esitellyt hankkeen valmistelijalle Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty terveydensuojeluviranomaisen lausunto Muistutukset ja mielipiteet sekä esitetyt lausunnot Ympäristöterveydenhuolto on antanut asiasta lausunnon Hakijoiden vastine Lausunto on annettu tiedoksi hakijalle. Ehdotus: 12. ASIAN RATKAISU 12.1.Ratkaisu Nilsiän kaupungin ympäristölautakunnan valvontajaosto myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mu kai sen ym pä ris tö lu van Nil siän kau pun gin Palonurmessa tilalla Sirppiaho 7:11 si jait se van eläin suo jan laa jen ne tulle toi minnalle ha ke muk sen mu kai sesti. Li säk si on nou datet tava pää töksessä olevia lupa mää räyksiä Vastaukset yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Lausunnossa esitetty on otettu huomioon lupamääräyksissä Lupamääräykset

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ympäristölautakunta Aika 26.03.2015 klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No3/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 24 KOKOUSAIKA 21.3.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 390 Dno KYK:130 /2013 71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ KU-YK 71/11.6.2013 Ympäristölupapäätös

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21 12.02.2015. 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 21 Asianro 7127/11.01.00/2014 Päätös ympäristölupahakemuksesta eläinsuojalle, Simo Räty, Kiekkalantie 56, 70870 Hiltulanlahti, Kiekkalanniemi 9:22 Ympäristöjohtaja

Lisätiedot

Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus,

Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 45/2010/3 Dnro ESAVI/511/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2010 ASIA HAKIJA HAKEMUS Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Hämeenlinna

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa.

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/3 Dnro ESAVI/346/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2011 ASIA Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan

Lisätiedot

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa. Etelä-Suomi Päätös Nro 128/2013/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2013 ASIA Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen hakemus, joka koskee HAMK Mustialan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2012/1 Dnro LSSAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Turpeinen Tiina ja Jukka Lehontie

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 100/2012/1 Dnro LSSAVI/190/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Isoaho Arja ja Leino Isoahontie

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Siikajoki Jaakkolan maatalousyhtymä Tuomiojantie 281

Lisätiedot

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä

Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä Ympäristölautakunta/valvontajaosto 24 16.06.2011 Ympäristölupa, Nilsiän Sora Oy, Soraloukku 17:92 ja Sorasampo 17:114, Nilsiä 138/10.03.00/2011 Ympvalv 24 1.ASIA Ympäristölupa asfaltti- ja murskausasemalle,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot