Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sastamalan Lämpö Oy:lle 1074/ /2014 KHALL Sastamalan Lämpö niminen osakeyhtiö on Sastamalan kaupungin ty tär yh tiö, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita kau ko läm pö verkos toa ja toimittaa kaukolämpöä Sastamalan kaupungin alueella. Sas ta ma lan kaupunki omistaa Sastamalan Lämpö Oy:stä 80 % (2 000 osaketta) ja Adven Oy 20 % (500 osaketta). Asiassa on käyty neuvotteluja Sastamalan Lämpö Oy:n, Adven Oy:n, Thermisol Oy:n ja Sastamalan kaupungin välillä. Neu vot te luis sa on päädytty ratkaisuun, jossa Sastamalan Lämpö Oy investoisi 1900 m pitkän, omistukseensa tulevan höyryenergiaputken ra ken nut ta mi sen; ja jonka käyttöoikeuden se luovuttaisi eri vastiketta vas taan Adven Oy:lle, joka puolestaan käyttäisi putkea höyryenergian toi mit ta miseen Thermisol Oy:lle ja jatkossa mahdollisesti myös muil le tarvitsijoille. Tarkoituksena on, että Sastamalan Lämpö Oy saisi inves toin nin katettua noin 10 vuo den aikana putken käyt tö oi keus so pimuk ses ta saatavalla kor vauk sel la. Investointihankkeen kus tan nus arvio on enintään 1,2 milj. eu roa ja hankkeeseen ryhtyminen edel lyttää, että Sastamalan Läm pö Oy saa tarvittavalle investointilainalle omis ta jien sa takauksen. Tällä hetkellä Thermisol Oy käyttää noin miljoona litraa raskasta poltto öl jyä vuodessa. Lainsäädäntö tu lee edellyttämään raskaan polttoöljyn käytöstä luopumista jo lä hi vuo si na. Tällöin kevyeen polttoöljyn siirtymisen sijasta on mah dol lis ta harkita huomattavasti edullisempaa bioenergiaa. Sastamalan Lämpö Oy:n investointihanke merkitsee sitä, että Thermisol Oy:n käytössä oleva huomattava määrä raskasta polttoöljyä voi daan korvata kotimaisella bioenergialla (puuhakkeella). Hank keella on merkittävää ympäristöarvoa Lousajan alueen ilman puh dis tu mise na ja samalla se tukee alueen työllisyyttä. Met sä kes kuk sel ta saadun arvion mukaan tarvittavan puuhakkeen toimittamisen työl lisyys vai ku tus on noin 3 hen ki lö työ vuot ta. Investointihanke parantaa Ther misol Oy:n kil pai lu ky kyä, joka tukee työpaikkojen säilymistä paik ka kun nal la. Samalla in ves toin ti han ke mahdollistaa uusien työpaik ko jen syntymistä ja uuden yritystoiminnan si joit tu mis ta höy ryener gia put ken varrelle.

2 Neuvottelujen lopputuloksena Sastamalan kaupunki ja Adven Oy sitou tui si vat omavelkaiseen, jaettuun takausvastuuseen Sastamalan Läm pö Oy:n investointilainasta, jonka määrä on enintään 1,2 milj. eu roa. Sastamalan Lämpö Oy:n osakkaat takaavat lainan seuraavasti: 1. Sastamalan kaupunki ja Adven Oy (Osapuolet) sitoutuvat jaettuun oma vel kai seen takausvastuuseen, jonka perusteella Osapuolet vastaa vat Sastamalan Lämpö Oy:n nostamasta, määrältään enintään 1,2 milj., höyryputken rakennuttamiseen kohdistuvasta in ves toin tilai nas ta siten, että Sastamalan kaupungin takausvastuun osuus on 60 prosenttia, määrältään enintään euroa, ja Adven Oy:n takaus vas tuun osuus on 40 prosenttia, määrältään enintään euroa. Osapuolten takausvastuun euromääräisestä enim mäis määräs tä vähennetään Osapuolten keskinäisen takausvastuun osuuksien mukaisesti Thermisol Oy:n investoinnista maksama liit ty mismak su ja investointiin mahdollisesti myönnettävä investointituki. Osapuol ten euromääräinen takausvastuu alenee investointilainan ly henty mi sen myötä. Sastamalan Lämpö Oy:n omistajina Osapuolten tarkoi tuk se na on, että yhtiö lyhentää lainaa mahdollisimman no peas ti. 2. Jos höyryputken käyttöoikeussopimus päättyy jostain syystä ennen takaussopimuksen päättymistä, vastaavat Osapuolet jäljellä olevas ta investointilainasta keskinäisen ja suhteellisen ta kaus vas tuun sa mukaisesti (Sastamalan kaupunki 60 prosenttia ja Adven Oy 40 prosent tia) siten, että tästä aiheutuvat kustannukset eivät päädy Sas tama lan Lämpö Oy:n vastattaviksi. 3. Mikäli Osapuoli suorittaa investointilainan vakuudeksi aset ta mansa omavelkaisen takauksen perusteella sovitun takausvastuun prosen tu aa lis ta enimmäismäärää ylittävän määrän, on toisella Osa puolel la velvollisuus suorittaa viipymättä suorituksen tehneen Osa puo len vastuuosuuden ylittävä määrä suorituksen tehneelle Osa puo lel le. Mahdolliset kulut jaetaan samassa suhteessa Osapuolten kes ken. 4. Thermisol Oy suorittaa Sastamalan Lämpö Oy:lle euron liit ty mis mak sun ennen investointiin ryhtymistä, josta tehdään eri so pimus. Liittymismaksu vähentää mää räl lään investointiin tarvittavan, tai siihen jo nostetun lainan pää omaa. Jatkossa Thermisol Oy maksaa käyttöoikeus- ja energiantoimitussopimuksissa määritellyllä taval la kiinteätä kuukausittaista maksua siihen asti, kunnes investointi on kokonaisuudessaan maksettu. Sastamalan Lämpö Oy ei ole vielä kilpailuttanut eikä lopullisesti yk silöi nyt höyryputkihankkeeseen tarvittavaa lainaa, koska rahoituksen kil pai lut ta mi seen on tarkoituksenmukaista ryhtyä vasta myönteisen ta kaus pää tök sen jälkeen. Valtuuston on tästä johtuen tar koi tuk sen-

3 mu kais ta valtuuttaa kaupunginhallitus tarkentamaan ta kaus pää töksen kohteena olevien lainojen yksilöinti vastaamaan lopullisia lai no ja. Takauksen voidaan katsoa kuuluvan kunnan toimialaan, koska kyse on kunnan tytäryhtiölle myönnettävästä investointilainan ta kauk sesta. Laina kohdistuu kokonaisuudessaan yhtiön suunnittelemaan inves toin tiin. Höyryenergiaputken rakentaminen parantaa yritysten toimin ta edel ly tyk siä ja tukee työllisyyttä. Hiilidioksidipäästöjen ale nemal la on huomattavia ympäristöä parantavia vaikutuksia. Sas ta malan Lämpö Oy:n osakassopimuksen 9. kohdassa tarkoitetulla ta valla kaupunki takaa kaupunginvaltuuston erikseen tekemin päätöksin yh tiön tarvitseman ulkopuolisen rahoituksen. Sastamalan kau pun ginval tuus ton vahvistamien kaupungin sijoitus- ja rahoi tus toi min nan periaatteiden mukaisesti kaupunki voi myöntää takauk sen mm. tytäryhtiölleen. Oheismateriaalina asiakirjaluonnokset takaussopimuksesta, käyt tö oikeus so pi muk ses ta ja liittymissopimuksesta. Valmisteluvastuu: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, hal lin to la kimies Katja Arve-Salonen, elinkeinojohtaja Mikko Nieminen Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun gin val tuus tolle, et tä valtuusto 1. myöntää omavelkaisen, määrältään enintään euron takauk sen Sastamalan Lämpö Oy:lle tämän selostusosassa yksilöityä höy ry put ki-in ves toin tia varten, ja 2. valtuuttaa muilta osin kaupunginhallituksen yk si löi mään takauspäätöksen kohteena olevan, kilpailutetun lainan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että toimitusjohtaja Veli Ollila esitti kaupunginhallitukselle katsauksen Thermisol Oy:n toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta ennen kaupunginhallituksen kokousta. Lisätietoja: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, puh: , hal lin to la ki mies Katja Arve-Salonen, puh: KVALT

4 Oheismateriaalina asiakirjaluonnokset takaussopimuksesta, käyt tö oikeus so pi muk ses ta ja liittymissopimuksesta. Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että val tuus to 1. myöntää omavelkaisen, määrältään enintään euron takauk sen Sastamalan Lämpö Oy:lle tämän selostusosassa yksilöityä höy ry put ki-in ves toin tia varten, ja 2. valtuuttaa muilta osin kaupunginhallituksen yksilöimään ta kauspää tök sen kohteena olevan, kilpailutetun lainan. Päätös: Keskustelun kuluessa valtuutettu Olli Välimäki ehdotti valtuu tet tu Eveliina Asikaisen kannattamana, että asia jätetään vielä pöy däl le lisäselvityksiä varten. Valtuutetut Jari Andersson ja Kari Oksanen kannattivat asian kä sit telyä tässä kokouksessa. Kun oli tehty asian pöydällepanoa tarkoittava, kannatettu ehdotus ja kaik ki tähän liittyvät puheenvuorot oli käytetty, puheenjohtaja teki äänes tys eh do tuk sen, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi yk si mie li ses ti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginhallituksen asian käsittelyä tässä kokouksessa tarkoittava ehdotus sai vii si kym men täkak si (52) ääntä ja valtuutettu Olli Välimäen ehdotus asian pöy däl lepa nos ta viisi (5) ääntä, poissa kaksi (2). Puheenjohtaja to te si kaupunginvaltuuston päättäneen äänestyksen jälkeen äänin 52-5 käsitellä asian tässä kokouksessa. Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kau pungin hal li tuk sen ehdotuksen. KHALL 126 Sastamalan Lämpö Oy on valtuuston päätöksessä mainittujen pe riaat tei den mukaisesti pyytänyt rahoituslaitoksilta lainatarjouksia höyry put ki-in ves toin tia varten. Yhtiön hallitus on päättänyt ottaa määrältään enintään euron lainan Vammalan Seudun Osuus pan kil ta tarjouksen mukaisesti. Vammalan Seudun Osuuspankin tekemän lainatarjouksen mu kai set lainaehdot ovat: Luottoaika: 10 vuotta Korko: 10 vuoden kiinteä korko 0,91 % + marginaali 1,00 %, yh teensä 1,91 % Korko on indikatiivinen ja tarkentuu lainan nos to het kel lä. Lyhennykset: 12 kk välein

5 Vakuus: Sastamalan kaupunki 60 % ja Adves Oy 40 %, oma vel kaiset takaukset. Luotto on suojattu vaihtuvakorkoisella korkoputkella, jolloin luoton kor ko ei nouse yli sovitun tason korkoputken voimassaoloaikana. Muiden ehtojen osalta selvitys oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: talousjohtaja Elina Alajoki Ehdotus kehj: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä takauksen kohtee na ole van Sastamalan Lämpö Oy:n edellä mainittujen lai na eh tojen mu kai sen 10 vuoden kiinteäkorkoisen lainan Vammalan Seudun Osuus pan kis ta. Sastamalan kaupungin takausvastuun osuus on val tuus ton tekemän päätöksen mukaisesti 60 %, kuitenkin enintään eu roa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että ennen asian käsittelyä kaupunginhallituksen va ra jäsen Helena Santa ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (palvelussuhde jää vi, Nordea Pankki). Helena Santa poistui kokoustilasta eikä hän osal lis tu nut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Lisätietoja: talousjohtaja Elina Alajoki, puh

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Kaupunginhallitus 218 29.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01. Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH 10.10.2011 232 Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio.

Esityslistan liitteenä on kesän 2004 töiden kustannusarvio. Kaupunginhallitus 419 27.10.2014 Lainan takaisinmaksuajan pidentäminen/kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö 50/03/033/2004 KH 419 KH 8.3.2004 65: Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö pyytää

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 kello 18:00-18:53 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 201 Talousarviolainan nostaminen 2015

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot