(6) Uuden valikoimanhallintamallin mahdollisia taloudellisia vaikutuksia on arvioitu seuraavilla tasoilla:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.7.2014 1 (6) Uuden valikoimanhallintamallin mahdollisia taloudellisia vaikutuksia on arvioitu seuraavilla tasoilla:"

Transkriptio

1 (6) ALKON UUDEN VALIKOIMANHALLINTAMALLIN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uuden valikoimanhallintamallin mahdollisia taloudellisia vaikutuksia on arvioitu seuraavilla tasoilla: - Alko ja Alkon myymälät - Valtion saamat alkoholijuomien verotulot - Asiakkaat - Tavarantoimittajat - Logistiset kumppanit Tässä tarkastelussa ei huomioida Alkon myyntiin vaikuttavia ulkoisia tekijöitä, kuten esimerkiksi verojen, matkustajatuonnin tai kuluttajakysynnän muutoksia. Nämä tekijät ovat Alkon vaikutusvallan ulkopuolella, mutta niillä on kuitenkin merkittävä vaikutus Alkon myynnin volyymiin tai sen rakenteeseen. Alko ja Alkon myymälät Alkon myyntivolyymi Tällä hetkellä Alkon volyymikehitys on laskeva lähes kaikissa juomaryhmissä. Kokonaisvolyymin kehitykseen vaikuttavat moninaiset tekijät, ja Alkon omien toimenpiteiden vaikutus volyymin kehitykseen on rajallinen. Valikoimanhallinnan uudistuksen vaikutus myyntivolyymiin nähdään neutraalina. Euromääräiseen myyntivolyymiin mallilla saattaa olla positiivinen vaikutus, sillä Alkon asiakkailleen tarjoama valikoima tulee kasvamaan ja useissa myymälöissä monipuolistumaan. Uutta mallia on suunniteltu siten, että tuoteryhmien väliset suhteet valikoimassa ovat hyvin samanlaiset kuin tällä hetkellä perustuen olemassa olevan kysynnän rakenteeseen. Tuoteryhmien volyymit voivat kuitenkin jatkossa kehittyä erilaisiksi kuluttajakysynnän ohjaamana. Uuden valikoimanhallintamallin tavoitteena on kohdentaa tuotevalikoima asiakaslähtöisesti. Näin ollen pidämme myös jatkossa huolen siitä, että valikoima on laadukas ja monipuolinen, vaikka puhdas kaupallinen tarkastelu ehkä kannustaisi keskittymään suurimpiin segmentteihin. Kiinnitämme huomiota enemmän laatu- kuin volyymiajatteluun, ja keskitetyllä valikoimanohjauksella pyrimme tukemaan suhteessa enemmän segmenttejä, joissa laadulliset näkökohdat korostuvat. Alkon katekertymä Alkon myyntikatekertymän ei odoteta merkittävästi muuttuvan ohjausmallin muuttuessa, sillä se elää lähinnä volyymin suhteessa. Malli itsessään ei kannusta tuoteryhmien välisiin siirtymiin tai tuoteryhmän sisällä erihintaisten tuotteiden ALKO OY SALMISAARENAUKIO 1, PL 33, HELSINKI PUH Y-TUNNUS

2 2 (6) välisiin siirtymiin, joilla voisi olla vaikutus Alkon myyntikatekertymään. Kaikkia eri segmenttejä on tarjolla jatkossakin Alkon valikoimista. Alkon valikoimien tuotelukumäärän ennustetaan kasvavan uuden valikoimanhallintamallin myötä niin vakio- kuin tilausvalikoimassakin. Tämä lisää hallinnollista työtä, jonka oletetaan pienentävän jossain määrin Alkon käyttökatetta. Tämän vaikutuksen uskotaan kompensoituvan mahdollisen euromääräisen volyymikasvun myötä. Alkon myymälät Mallin muutos vaikuttaa useimpien myymälöiden valikoimanhallintaan. Nykyisessä mallissa Alkon valikoimista keskimäärin puolet muodostetaan keskitetyn ohjauksen kautta ja vastaavasti puolet paikallisten myymäläkohtaisten päätöksien kautta. Nykyisessä ohjausmallissa tilanne on ollut hyvin erilainen eri myymälöissä. Osaan myymälöitä keskitettyä ohjausta ei ole ollut ollenkaan tai vain hyvin vähän, kun taas osaan ohjaus on ollut hyvin tiukka. Uudessa mallissa ohjausta tasataan niin, että lähes kaikki myymälät tulevat saamaan keskitetysti ohjattua valikoimaa % myymälän koko valikoimasta. Ohjauksen ollessa huomattavasti tasaisempaa varmistumme siitä, että meillä on joka myymälässä jo laajasti asiakastarpeita vastaava perusvalikoima, jota lisäksi täydennetään paikallisesti. Keskitetyn ohjauksen osuus tulee olemaan keskimäärin 75 % ja myymälän itse valitseman valikoiman määrä noin 25 % myymälävalikoimasta. Ohjauksen tason nostaminen 75 %:iin tehostaa myymälöiden toimintaa, sillä vastaisuudessa ketjussa on pienempi tarve tehdä paikallisia valikoimapäätöksiä (yhden päätöksen kertautumisvaikutus on jopa 350 kertaa). Tällöin myymälöissä voidaan keskittyä paremmin asiakaspalveluun. Mallin käynnistyessä ensimmäistä kertaa myymälöissä tehdään todennäköisesti isompi valikoimien täsmäytys uuden mallin mukaiseksi, mutta sen jälkeen tapahtuvat hinnastojaksoittaiset päivitykset ovat pienempiä muutoksia. Pilotoinnin pohjalta voidaan kuitenkin jo todeta, että muutokset pilottimyymälöiden valikoimiin olivat maltilliset ja muutosten aiheuttama työmäärä myymälöissä jäi pieneksi. Alkoholijuomaverokertymä Alkon kautta valtiolle syntyvään alkoholijuomakertymään vaikuttavat Alkon myyntivolyymi ja tuotekokonaisuus, josta volyymi muodostuu. Kuten aiemmin on todettu, näihin mallilla ei nähdä olevan merkittäviä suoria vaikutuksia. Asiakkaat Alkon asiakkaille uusi ohjausmalli takaa laadukkaan ja monipuolisen valikoiman myymälästä riippumatta. Keskitetty ohjaus takaa laadukkaan valikoimarungon, ja lisäksi myymälät voivat edelleen vastata paikalliseen kysyntään täydentämällä keskitettyä ohjausta valinnaisilla tuotteilla. Valikoiman monipuolistumisen ja nimikkeiden määrän lisääntymisen uskotaan kasvattavan asiakastyytyväisyyttä entisestään. Mallin mahdollistaman valikoiman uudistumisen kaikissa segmenteissä uskotaan myös lisäävän tyytyväisyyttä.

3 3 (6) Asiakkaille mallista ei aiheudu varsinaisesti suoria taloudellisia vaikutuksia, koska mallin ei nähdä aiheuttavan muutoksia Alkon hinnoittelurakenteeseen. Kuten nykymallissakin, tavarantoimittajien hinnoittelupäätökset, verot ja muut ulkoiset tekijät voivat aiheuttaa hintamuutoksia tuotteisiin. Tavarantoimittajat Muutoksella ei uskota olevan merkittäviä vaikutuksia kokonaismarkkinoihin. Uuden mallin kautta vastaamme paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja uskomme siksi, että se tuo myös tavarantoimittajille jatkossa uusia ja monipuolisia mahdollisuuksia nykyisten lisäksi. Mallin vaikutuksia tavarantoimittajiin on arvioitu heidän nykyisten tuotteidensa myymäläpeiton kautta ja simuloitu sitä uuden mallin mukaiseen tilanteeseen. Arviointi on tehty tavarantoimittajakohtaisesti summaten yhteen tuotekohtaiset nykymallin mukaiset myymäläpeitot ja vastaavat myymäläpeitot uudessa mallissa. Nykyinen ja uusi malli eivät ole täysin vertailukelpoisia laskennaltaan, mutta simuloinnissa on pyritty mahdollisimman lähelle oikeaa tulosta ohjattavien tuotteiden osalta. Kuva 1. Uuden mallin mukaisen ohjatun myymäläpeiton ja nykyisen toteutuneen myymäläpeiton suhde tavarantoimittajittain* * Tarkastelussa on huomioitu toimittajat (x-akseli), joilla on vähintään viisi tuotetta valikoimassa ja yhteensä vähintään 15 myymälän myymäläpeitto, nykyisestä valikoimasta korit 1-5 (keskitetysti ohjatut) ja vastaavasti uuden mallin kohdennettavat tuotteet. Mallien välinen suhde on kuvattuna y-akselilla. Mukana olevat toimittajat vastaavat yhteensä noin 92 %:sta Alkon liikevaihdosta. Kuvassa keskihajonnan ylittävät alueet ovat vaaleamman punaisella merkittyjä. Aineistona uuden mallin vaikutuksista on käytetty viimeisen jaksotarkastelun tilannetta (tarkastelujakso ) sekä toukokuun 2014 myymäläpeittokeskiarvoa nykyvalikoiman osalta.

4 4 (6) Mallien välisen myymäläpeiton suhteen keskiarvo on noin 72 % (musta viiva). Tämä tarkoittaa, että yhden keskiarvoisen tavarantoimittajan tuoteportfolion tämän hetkinen yhteenlaskettu kokonaispeitto (kaikkien tuotteiden yhteenlaskettu myymäläpeittolukumäärä) tulee jatkossa olemaan keskitetyn kohdennuksen kautta noin neljänneksen pienempi (72 %). Huom! Tämä siis verrattuna nykyiseen toteutuneeseen kokonaispeittoon, joka sisältää myös myymälöiden valinnaisen osuuden tuotteiden myymäläpeitossa. Samoin uuden mallin keskitetyn ohjauksen päälle on laskettava paikallisesti valittu myymäläkohtainen valikoima. Uudessa mallissa keskitettyyn ohjaukseen tulevat lisäksi uutuustuotteet (reilut 5 % koko valikoimasta). Suurin osa tavarantoimittajista jakautuu maltillisesti kuvan keskiarvon molemmin puolin. Aineistossa ne tavarantoimittajat, jotka ovat keskihajonnan sisällä ohjauspeiton muutoksen keskiarvosta (kuvassa tummemman punaisella pohjalla), muodostavat noin 95 % tämän tarkastelujoukon liikevaihdosta. Lukumääräisesti yli puolet tavarantoimittajista asettuu 15 % vaihteluvälin sisään ohjauspeiton muutoksen keskiarvosta. Kuvan ääripäissä on tyypillisesti pienempiä toimijoita, joilla vaihtelut voivat luonnollisesti olla suurempia suuntaan tai toiseen riippuen yksittäisten tuotteiden menestyksestä (kuvassa vaaleamman punaisella merkityt alueet). Keskimäärin vaikutus näyttää olevan maltillinen ja suhteellisen tasapuolisesti jakautunut. Tavarantoimittajat saavat tiedon omista tuotteistaan ja niiden peittotasoista viikoittaisen raportoinnin alkamisen myötä. Yksittäisten tuotteiden tasolla malli varmasti tuo muutoksia vaikuttaen toisiin tuotteisiin niiden asemaa parantavasti ja toisiin heikentävästi. Mallin toimintalogiikka perustuu markkinadynamiikkaan, jossa tuotteen myyntiä verrataan sen kanssa samaan ryhmään kuuluviin tuotteisiin (segmenttitaso). Lopulta siis tuotteen asiakaskysyntä määrittää tuotteen saaman myymäläpeiton. Näin ollen tuotteet, joiden kysyntä on jo nyt suuri ja myynnin kehitys hyvä, voivat saada jopa entistä laajemman keskitetyn ohjauksen peiton. Vastaavasti tuotteet, jotka eivät ole myynniltään yhtä menestyneitä omassa kilpailujoukossaan, tulevat saamaan todennäköisesti nykyistä pienemmän keskitetyn ohjauksen peiton. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että valikoimapaikat tulisivat keskittymään vain vanhoille isoille tuotteille, sillä toisaalta uusi malli antaa myös uusille tuotteille mahdollisuuden haastaa segmentin tämänhetkistä suurimpien tuotteiden joukkoa. Tämäkin on tärkeää, sillä osalle Alkon asiakkaita uutuuksilla ja valikoiman uudistumisella on iso merkitys. Tämä tarkoittaa osaltaan kilpailun kiristymistä ohjatusta myymäläpeitosta, sillä pelkän minimimyyntirajan ylittäminen ei enää riitä, vaan tuotteen pitää pärjätä suhteessa muihin omassa kilpailujoukossaan (segmenttitaso). Koska uusi ohjausmalli on erityyppinen kuin nykyinen, se voi myös tuoda tavarantoimittajille lisämahdollisuuksia valikoimaan haettavien uusien tuotteiden muodossa. Nykyisessä mallissa kaikilla vakiovalikoiman päätuotteilla on taattu keskitetyn ohjauksen kohdennus, kun taas uudessa mallissa segmentin ohjattujen tuotteiden lukumäärä on kiinnitetty riippumatta segmentin kokonaistuotelukumäärästä. Alkolla on näin ollen mahdollisuus hakea uusia tuotteita sellaisiinkin segmentteihin, joihin se ei ennen ole juuri ollut mahdollista. Tämä mahdollisesti uudistaa ja/tai laajentaa valikoimaa näissä segmenteissä. Kaikkia tavarantoimittajia helpottavana elementtinä uudessa mallissa on, että nykyinen minimimyyntiraja tulee alenemaan merkittävästi. Se mahdollistaa aiempaa paremmin tuotteiden pysymisen valikoimassa, mikäli niillä on kysyntää joissain myymälöissä. Keskitetyn ohjauksen ulkopuolelle jäävien tuotteiden

5 5 (6) myynti ei välttämättä aina ole yhtä suurta kuin nykyisten ohjattujen tuotteiden, mutta verrattuna nykymalliin ehdottomuuteen (vaihtoehtona joutua kokonaan ulos valikoimasta) uusi malli tuo joustoa tuotteen elinkaareen. Jatkossa kaikilla vakiovalikoiman kohdentamattomilla tuotteilla on myyntivaatimuksena 1000 myyntiyksikköä tai euroa verotonta liikevaihtoa liukuvaa 12 kuukauden jaksoa kohden. Myös useiden pienempien segmenttien tuotteiden on jatkossa helpompi löytää oma paikkansa valikoimasta. Niille on allokoitu tietty määrä paikkoja, joista segmenttien tuotteet kilpailevat keskenään. Valikoimassa tapahtuvista muutoksista kerrotaan hyvissä ajoin tavarantoimittajille. Kullekin hinnastojaksolle voimassa oleva keskitetty ohjaus on aina tiedossa edeltävän hinnastojakson alussa. Näin ollen reagointiaikaa muutoksiin on noin neljä kuukautta. Lisäksi valinnaiset tuotteet, jotka muodostavat keskimäärin 25 % myymälän valikoimasta, luovat puskurin keskitetyn ohjauksen muutoksille. Keskitetyn ohjauksen kautta muodostuu myymälän perusvalikoima. Lähtökohtaisesti kuitenkin myymälät pitävät hyllyt täynnä tuotteita, ja niillä on tämän jälkeenkin tilaa vielä useille paikallisesti valituille tuotteille. Kussakin myymälässä asiakaskysyntä painottuu vielä hieman eri tavalla eri segmentteihin. Jatkossa tilausvalikoimasta on mahdollista nousta vakiovalikoimaan. Tämä avaa jo kysyntänsä osoittaneille tuotteille uuden reitin saada keskitettyä ohjauspeittoa myymälöissä. Lisäksi tilausvalikoimaan avataan uusi luokka vain paikallisesti saataville tuotteille (T3-luokka). Aiemmin myös pientuottajien tuotteille pääsyvaatimuksena on ollut valtakunnallinen jakelu, joka on osoittautunut vaikeaksi usealle toimijalle. Uusi tilausvalikoimaluokka helpottaa merkittävästi pientuottajien valikoimaan pääsyä. Minimimyyntirajan laskiessa ja tilausvalikoiman tuotteiden saadessa mahdollisuuden nousta vakiovalikoimaan uusi ohjausmalli tuo siis enemmän mahdollisuuksia tuotteille valikoimassamme. Sen seurauksena vakiovalikoiman tuotelukumäärän ennustetaan kasvavan merkittävästikin ajan kuluessa. Tuotelukumäärän kasvu on merkittävältä osin tavarantoimittajien käsissä. Uskomme kuitenkin tuotelukumäärän kasvun olevan epäsuhdassa myynnin volyymikehityksen kanssa. Yksittäisen toimijan mahdollinen tuotelukumäärän kasvu lisännee toimittajan käyttöpääoman sitoutumista ja kiinteitä hallinnointikuluja. Todelliset taloudelliset vaikutukset ovat hyvin tapaus- ja yrityskohtaisia. Kokonaisuudessaan uusi malli tarjoaa tavarantoimittajille mahdollisuuden vastata hyvin asiakastarpeisiin. Se lisää kilpailua tuotteiden välillä, mikä väistämättä tuo muutoksia toimittajakohtaisesti mallin kautta ohjattuihin tuotteiden peittotasoihin verrattuna nykymalliin. Se antaa kuitenkin myös uusia mahdollisuuksia toimittajille. Logistiset kumppanit Logistisiin kumppaneihin uuden ohjausmallin vaikutus on välillinen. Tuotteen peiton muuttuessa toimittajille annetaan muutoskohdissa noin neljä kuukautta aikaa reagoida tuotteen menekissä tapahtuviin muutoksiin. Nämä tuotteen peitossa tapahtuvat muutokset joko hidastavat tai nopeuttavat varastonkiertoa. Malli kuitenkin parantaa tuotteiden kysynnän ennustettavuutta hinnastojaksojen välissä, mikä helpottaa myös logististen kumppaneiden toimintaa.

6 6 (6) Tuotelukumäärän lisääntyminen vaikuttaa luonnollisesti myös logististen kumppaneiden toimintaan. Hallinnoitavien nimikkeiden määrän kasvu lisää kustannuksia ja varastointipaikkojen tarvetta sekä hidastaa tuotteiden kiertonopeutta olettaen, että volyymi ei kasva samassa suhteessa nimikemäärän kanssa. Todelliset taloudelliset vaikutukset ovat hyvin tapaus- ja yrityskohtaisia. Yhteenveto Uuden valikoimanohjausmallin ei uskota sellaisenaan tuovan merkittäviä muutoksia alkoholijuomien kokonaismarkkinan kokoon Suomessa, alkoholiverokertymään valtiolle tai Alkon katteeseen. Malli muuttaa markkinadynamiikkaa kilpailullisempaan suuntaan, mikä on myös ollut alan toiveena. Malli perustuu asiakastarpeisiin ja niiden täyttämiseen sopivalla tuotevalikoimalla. Mallin ohjausparametrien ydin muodostuu yksittäisistä tuotteista ja niiden asiakaslähtöisestä segmentoinnista, myymälöiden kysyntälähtöisestä luokittelusta sekä toteutuneesta myyntihistoriasta. Tiedolla tuotteiden toimittajista, heidän lukumäärästään, koosta tms. ei ole mallin ohjaustekijöissä mitään roolia. Tarkastelun pohjalta voidaan kuitenkin todeta muutoksella olevan vaikutuksia yksittäiseen toimijaan markkinoilla. Nämä vaikutukset riippuvat kunkin tavarantoimittajan tuoteportfolion erilaisesta rakenteesta suhteessa markkinatilanteeseen. Uuden ohjausmallin peilatessa markkinatilannetta se ei siis itsessään ohjaa vaikutusta tavarantoimittajiin, vaan vaikutus on johdannainen markkinatilanteesta. Suurimmilta osin vaikutus tavarantoimittajiin näyttää kuitenkin olevan maltillinen. On lisäksi otettava huomioon, että tarkastelussa verrattiin nykyistä 100 % peittoa (keskitetty ohjaus + myymälöiden paikallinen valikoima) uuteen puhtaasti keskitettyyn kohdennukseen ilman paikallista valikoimaa ja uutuustuotteita. Uuden mallin myötä Alko tarjoaa yksityiskohtaisempaa tietoa tuotteiden menekistä, minkä uskotaan parantavan tavarantoimittajien mahdollisuuksia reagoida kuluttajakysynnän muutoksiin. Malli myös avaa uusia mahdollisuuksia tavarantoimittajien tuotteille päästä markkinoille ja löytää oikeansuuntainen jakelutaso tuotteelle sen kysynnän suhteen.

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Sisällysluettelo Liitteet Alkoholijuomien vähittäiskauppa Suomessa 3 Erityisasema 3 Tasapuolisuus ja syrjimättömyys 3 Vastuullinen hankinta 3

Lisätiedot

KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ SÄKYLÄ. Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi. Loppuraportti -LUONNOS 13.5.

KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ SÄKYLÄ. Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi. Loppuraportti -LUONNOS 13.5. KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ Vastaanottaja Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi Asiakirjatyyppi Loppuraportti -LUONNOS Päivämäärä 13.5.2014 Viite: Säkylä, Liikealueen laajentamisen

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

Tavarantoimittajatilaisuus 12.6.2015. Tavarantoimittajatilaisuus 12.6.2015

Tavarantoimittajatilaisuus 12.6.2015. Tavarantoimittajatilaisuus 12.6.2015 Tavarantoimittajatilaisuus 12.6.2015 Tavarantoimittajatilaisuus 12.6.2015 1 Tavarantoimittajatilaisuus 12.6.2015 - Petri Aalto Agenda Yleistä Valikoimahallinnan uudistus Workshopit (n klo 10.45) - Kumppaniverkkouudistus

Lisätiedot

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten Rauman kaupallisen selvityksen päivitys Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten 7.5.2014 Kanalin Länsirannan asemakaavamuutosta varten 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS Riittävätkö rahat, kuka maksaa? Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva:

Lisätiedot

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Laskentatoimi Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen 11.05.2006 Tekijä: Opponoija: Ohjaaja: Anna Rautiola

Lisätiedot

Asiakassegmenttien hallinta ja palvelun differoinnin mahdollisuudet

Asiakassegmenttien hallinta ja palvelun differoinnin mahdollisuudet Tuotantotalouden osasto Logistiikan laitos 20.4.2007 Kandidaatintyö: Asiakassegmenttien hallinta ja palvelun differoinnin mahdollisuudet 0281336 Sonja Mölsä TU3 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN

Lisätiedot

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5.

LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS. Laihian kunta. Loppuraportti 7.5. KAUPALLINEN SELVITYS Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 7.5.2014 LAIHIAN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO P +358

Lisätiedot

14.10.2014 TAVARANTOIMITTAJATILAISUUS 7.10.2014

14.10.2014 TAVARANTOIMITTAJATILAISUUS 7.10.2014 14.10.2014 TAVARANTOIMITTAJATILAISUUS 7.10.2014 1 STRATEGIA 2014 2016 Hille Korhonen 2 JATKAMME VALITUILLA STRATEGISILLA LINJAUKSILLA 3 REAGOIMME TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIIN. 4 Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA Pro gradu -tutkielma Rahoitus Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Kodinsisustustuotteen monikanavainen ostopäätösprosessi naiskuluttajan silmin

Kodinsisustustuotteen monikanavainen ostopäätösprosessi naiskuluttajan silmin Kodinsisustustuotteen monikanavainen ostopäätösprosessi naiskuluttajan silmin Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Eliisa Nikander 2009 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

LTT:n arvioimat mallit LIITE 1

LTT:n arvioimat mallit LIITE 1 LTT:n arvioimat mallit LIITE 1 Nykyinen malli Liberaalimpi malli Vapaa malli Alalle tulo liikennelupa liikennelupa rekisteröinti tai ilmoitus Hakijaa koskevat vaatimukset ammattitaito = kurssi + käytännön

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen

Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 1 2 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen Kuopio 2013 3 Pohjois-Savon liiton julkaisu A:77 Kuopio 2013 Pohjois-Savon liitto PL 247, 70101 Kuopio puh. (017) 550

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA. Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA. Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 1 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 2 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen Kuopio 2013 3 Pohjois-Savon liiton julkaisu

Lisätiedot

Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset

Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset Tuomas Marttila SHV-harjoitustyö (suppea) 12.4.2013 Sisältö Abstract 1 1 Johdanto 2 2 Työeläkeyhtiön asiakashyvitysten määräytyminen 3 2.1 Asiakashyvitysten määräytyminen

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA

ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Case t:mi Kenkälaurila Emma Ahonen Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Viestintä Tekijä(t) AHONEN, Emma Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 45 Julkaisun kieli suomi

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 1.1 Hankkeen kuvaus 2 1.2 Markkina-alue 4 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana?

Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana? 2 2008 Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana? Otto Mäenniemi kesäkuu 2008 Kesäkuu 2008 Lisätiedot: Eija Hietanen eija.hietanen@sak.fi puh. 020 774 0107 SAK,

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo

Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo K I L P A I L U V I R A S T O N S E L V I T Y K S I Ä 1 2 0 1 2 Tom Björkroth Heli Frosterus Milla Kajova Eija Palo Kilpailuviraston päivittäistavarakauppaa koskeva selvitys Kuinka kaupan ostajavoima vaikuttaa

Lisätiedot

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Muumimaailma Ravintola- ja satama-alue Matkailupalveluvyöhyke SD SF SF SF CSD Market-alue 0 150 metriä Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007 NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Ympäristövirasto

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ratkaisuneuvottelija Markus Leikola 10.5.2012. Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ratkaisuneuvottelija Markus Leikola 10.5.2012. Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ratkaisuneuvottelija Markus Leikola 10.5.2012 Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle 1 Tiivistelmä Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle esitetään

Lisätiedot