Lonkkaproteesien aiheuttamat pseudotuumorit

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lonkkaproteesien aiheuttamat pseudotuumorit"

Transkriptio

1 KATSAUS Teemu Helkamaa, Martina Lohman ja Anne Alberty Lonkkaproteesien aiheuttamat pseudotuumorit 848 Ikääntyneiden osuus Suomen väestöstä lisääntyy ja samalla myös tekonivelkirurgian tarve. Maassamme on asennettu jo yli lonkkaproteesia. Nivelrikon vuoksi tehdyissä lonkan tekonivelleikkauksissa sekä lonkkamaljan että reisiluun pään rustoiset nivelpinnat korvataan keinotekoisilla nivelpinnoilla. Asennetut keinotekoiset nivelpinnat koostuvat joko metallista, muovista tai keraamista. Näistä materiaaleista voidaan muodostaa erilaisia yhdistelmiä eli liukupintapareja. Viime vuosina maailmanlaajuista huomiota ovat herättäneet erityisesti metalli-metalli(mom)- liukupintapareihin liittyvät pseudotuumorit. Ne ovat paikallisia proteesin ympärille kehittyviä pehmytkudosmuutoksia, joiden optimaalisista seuranta- ja hoitolinjoista käydään edelleen keskustelua. Pseudotuumorit eivät aina aiheuta oireita mutta saattavat johtaa tekonivelen uusintaleikkaukseen (revisio). Näiden potilaiden seuranta on Suomessa keskitetty tekonivelkirurgiaan erikoistuneisiin yksiköihin. Pseudotuumori on kehon reaktio lonkkanivelessä olevaan vieraaseen materiaaliin. Se voi olla nesteinen, kiinteä tai sekamuotoinen. Pseudotuumori kehittyy niveltä ympäröiviin pehmytkudoksiin ja saattaa myös syövyttää ympäröivää luuta ilman, että kyseessä on infektio tai syöpä. Pseudotuumorimuutoksia on määritelty kirjallisuudessa eri tavoin (1, 2). Pseudotuumoreista on jossain yhteyksissä käytetty suomennettua termiä valekasvain. Kyseinen termi on vieras sekä potilaille että tekonivelpotilaita hoitaville lääkäreille mutta kuvaa löydöstä itse asiassa varsin hyvin. MoM-tekoniveliin liittyviä ärsytyskudosmuutoksia kuvataan kirjallisuudessa kattokäsitteillä haitalliset paikalliset kudosreaktiot (ALTR, adverse local tissue reactions) ja haitalliset metallihierrereaktiot (ARMD, adverse reactions to metal debris) (3). Määritelmän mukaisesti jälkimmäisissä todetaan kipuoireen lisäksi laajaa steriiliä effuusiota tai nekroottista kudosta sekä metalloosia eli tekonivelestä kulumisen tai korroosion seurauksena irronnutta metallihierrettä (4). Sekä metallihierre- että paikalliset kudosreaktiot käsittävät pseudotuumoreiden lisäksi muitakin kehon reaktioita tekonivelille (5). Näihin lukeutuvat muun muassa erilaiset allergiset tai herkistymisreaktiot, esimerkiksi aseptiset lymfosyyttivaltaiset vaskuliitteihin liittyvät vauriot (ALVAL, aseptic lymphocyte-dominated vasculitis-associated lesions), nivelkapselin tulehtuminen (synoviitti), kudosten värjäytyminen metallihierteestä (metalloosi), nestekertymät (effuusiot) sekä kudoskuoliot (nekroosit) (KUVA 1). Taustaa Ensimmäiset lonkan tekoniveliin liitetyt pseudotuumorimuutokset kuvattiin kirjallisuudessa jo 40 vuotta sitten (6). Vuosituhannen vaihteen jälkeen MoM-liukupintaparien käyttö lisääntyi merkittävästi uusien kestävämpien metalliseosten (kromi-koboltti-molybdeeni) kehittymisen myötä. Yhdysvalloissa jopa 30 % kaikista asennetuista tekonivelistä oli 2000-luvun alkupuolella MoM-tekoniveliä. Uusien toisen polven metalliseosten paremmat tribologiset ominaisuudet sekä mahdollisuus suurempiin nuppikokoihin ja siten vähäisempään sijoiltaanmenotaipumukseen tukivat käytön lisääntymistä. Pitkäaikaisseurannassa todettiin kuitenkin MoM-proteeseihin liittyviä ongelmia. Australiassa valvontaviranomaiset kiinnittivät vuoden 2007 tekonivelrekisteriaineiston analyyseissä huomiota tiettyjen MoM-tekonivelmallien korkeampiin revisiomääriin ja kielsivät joulukuussa 2009 kyseisten mallien käytön Duodecim 2015;131:848 53

2 Australiassa (7). Näitä tekonivelmalleja valmistava yhtiö veti vuonna 2010 vapaaehtoisesti mallit myynnistä kaikkialta maailmasta. Ongelman ajateltiin aluksi liittyvän vain näihin tiettyihin tekonivelmalleihin, mutta nopeasti kävi selväksi, että kyseessä oli laajempi MoMliukupintoihin ja etenkin suuriin nuppikokoihin liittyvä ongelma. Syntymekanismi, riskitekijät ja esiintyvyys Pseudotuumorit Ärsytyskudos (ALDR, ARMD) Nestekertymät ALVAL Nekroottinen kudos Allergiset reaktiot Metallihierre ja metalloosi KUVA 1. Metalli-metalli (MoM)-tekonivelten aiheuttamia kudosreaktioita. MoM-tekonivelistä irtoavien metalli-ionien aiheuttamien kudosmuutosten kattokäsiteet ovat kirjallisuudessa haitalliset paikalliset kudosreaktiot (ALTR) ja haitalliset metallihierrereaktiot (ARMD). Käsitteet tarkoittavat käytännössä samaa asiaa, ärsytyskudosmuutoksia, joiden yksi alaryhmä pseudotuumorit ovat. Valtaosassa MoM-kudosmuutoksista on havaittavissa metallihierrettä eli metalloosia. Termillä ALVAL (aseptiset lymfosyyttivaltaiset vaskuliitteihin liittyvät vauriot) tarkoitetaan viivästyneitä yliherkkyysreaktioita, jotka kuuluvat allergisten reaktioiden kategoriaan. ALVAL-muutoksille tyypillinen kliininen löydös uusintaleikkauksessa on vaahtokarkkimainen pseudotuumorikudos. Pseudotuumoreita voi esiintyä liukupintapareista riippumatta, mutta niiden on todettu liittyvän erityisesti MoM-tekoniveliin (8). MoM-liukupinnoilta sekä tekonivelen metalliliitoksista (nuppi ja kaula) vapautuvien kromi- ja koboltti-ionien on havaittu ärsyttävän ympäröiviä kudoksia ja aiheuttavan ympäröivissä kudoksissa poikkeavia kudosreaktioita, muun muassa pseudotuumoreita. Pseudotuumoreiden muodostumisessa olennaisilta vaikuttaisivatkin nimenomaan metalli-ionien vapautumista lisäävät tekijät, jotka voivat olla tekonivelmallikohtaisia, leikkausteknisiä (esimerkiksi komponenttien asemointi) tai potilaskohtaisia (9). Pseudotuumoreiden tarkka syntymekanismi on edelleen epäselvä. Tekonivelmallit. Proteesimallien välillä on rekisteritutkimuksissa todettu merkittäviä eroja pseudotuumoreiden ilmaantuvuudessa ja uusintaleikkausriskissä. Markkinoilta poistettujen ASR-tekonivelmallien uusintaleikkausmäärät kuuden vuoden kuluttua ensileikkauksesta olivat pinnoitetekonivelillä 25 % ja varrellisilla tekonivelillä jopa 49 % (10). Nämä olivat merkittävästi suurempia kuin millään muulla proteesimallilla. Löydös korostaa proteesien pienten muotoilu- ja rakenne-erojen merkitystä metalli-ionien vapautumisessa (11). Leikkaustekniikka. Ei-optimaalinen proteesin asento korreloi metalli-ionien vapautumisen kanssa (12). Oikein asemoituna kupin tulisi avautua noin 40 astetta auki sivulle ja noin 20 astetta eteenpäin (13). Tutkimuksissa on osoitettu erityisesti MoM-proteesien olevan herkkiä kupin pienillekin virheasennoille. Virheasennot aiheuttavat pistekuormaa sekä lisäävät kulumista ja metalli-ionien vapautumista. Jo 50 asteen sivulle aukeamista pidetään riskirajana MoM-liukupintoja käytettäessä (14). Yksittäisellä potilaalla optimaalinen proteesin asento voi poiketa näistä arvoista. Potilaskohtaiset tekijät. Osa tekonivelpotilaista herkistyy proteesista vapautuville metalli-ioneille. Näissä tapauksissa histologiset löydökset muistuttavat usein viivästyneitä allergisia reaktioita (15). Naissukupuoli lisää 849 Lonkkaproteesien aiheuttamat pseudotuumorit

3 KATSAUS A B C D KUVA 2. Oikean lonkan metalli-metallikokotekonivel (MoM). Isoa sarvennoista ympäröi pseudotuumori, joka on osin nesteinen, osin kiinteä ja paksuseinäinen. Pseudotuumori on kuvissa A C merkitty keltaisella värillä. Kuvassa D nähdään saman potilaan leikkauksenaikainen tilanne. A) T2/PD-painotteinen koronaalileike. Nuoli osoittaa diffuusia paikallista metalloosikertymää. B) T2/PD-painotteinen koronaalileike. Lonkkahermon kulkureitti on merkitty nuolin. Posteriorisesti pseudotuumori ulottuu lonkkahermon läheisyyteen. Keskimmäinen pakaralihas (m. gluteus medius) on merkitty tähdellä. C) T1-painotteinen aksiaalileike. Pseudotuumori ympäröi niveltä hevosenkengän muotoisena. D) Kuvissa nähdään pseudotuumorin sijoittuminen suhteessa reisiluuhun ja lantioon leikkauksen aikana (kuvat käännetty 90 astetta). Pseudotuumori näkyy vaaleana rakenteena ison sarvennoisen päällä. 850 pseudotuumoreiden muodostumisen riskiä MoM-tekonivelten yhteydessä, mahdollisesti siksi että naisilla metalli-ioneita näyttäisi vapautuvan verenkiertoon enemmän (12). Esiintyvyys. Kansainvälisissä aineistoissa pseudotuumoreiden esiintyvyys suurinuppisilla MoM-liukupintapareilla oli seuranta-ajan, kuvantamismodaliteetin ja tekonivelmallin mukaan %, ja epäselvästä syystä kivuliaissa MoM-lonkissa esiintyvyys on jopa 70 % (1, 16 18). Kolmessa suomalaisessa tutkimuksessa pseudotuumoreiden esiintyvyys MoM-tekonivelissä oli % (19 21). Kliiniset löydökset ja oireet Pseudotuumorit ovat yleisiä sekä oireisilla että oireettomilla MoM-potilailla (2). Jopa 80 % löydetyistä pseudotuumoreista on oireettomia, ja toisaalta pseudotuumoreita todetaan noin joka toisella oireettomalla MoM-potilaalla (2, 22, 23). Kasvaessaan pseudotuumorit muuttuvat paikallisesti aggressiivisiksi ja syrjäyttävät ympäröivää normaalia kudosta tieltään. Pseudotuumoreiden koon ja oireiden voimakkuuden välillä on havaittu positiivinen korrelaatio (2, 22). Tyypillisiä pseudotuumoreiden aiheuttamia oireita ovat rasituskipu, paineentunne, erilaiset tekonivelen äänet, muljahtelutuntemukset, puutuminen ja hammasratasmainen liike nivelessä. Oireet ovat seurausta metalli-ionien vapautumisesta ja pseudotuumorin kasvusta johtuvasta lihasten ja jänteiden surkastumisesta, luun resorboitumisesta sekä lähirakenteiden kuten hermojen sijoiltaanmenosta. Suu- T. Helkamaa ym.

4 rista kromi- tai kobolttipitoisuuksista johtuvat systeemiset oireet ovat harvinaisia (24). Seuranta Mahdollisia riskipotilaita on runsaasti, ja Suomen Artroplastiayhdistys on siksi vuonna 2012 luonut seurantakaavion MoM-potilaille ( Seuranta koostuu potilaan haastattelusta tai strukturoiduista kyselykaavakkeista, laboratoriotutkimuksista, kuvantamisesta sekä kliinisestä tutkimuksesta. Esimerkiksi Peijaksen sairaalassa on seurannassa noin MoMpotilasta. Pseudotuumoreita varten seulontatapamme on seuraava: Kliininen tutkimus ja haastattelu. Selvitetään lonkan toimintaa ja mahdollisia oireita. Kliinisen seulontatutkimuksen suorittaa tehtävään koulutettu fysioterapeutti. Haastattelukaavakkeina käytetään Harris Hip Score ja Oxford-kyselykaavaketta. Laboratoriotutkimukset. Laboratoriotutkimuksilla selvitetään veren kromi- ja kobolttiionien pitoisuudet (yli 5 µg/l arvoja pidetään poikkeavina) ja oireisilta suljetaan pois tulehdukset. Kuvantamistutkimukset. Kaikille potilaille tehdään lantion (edestä ja takaa) ja tutkittavan lonkan (sivusta) röntgenkuvaus. Mikäli näissä seulontatutkimuksissa havaitaan poikkeavia löydöksiä, ohjelmoidaan lan tion magneettikuvaus (MK), ja potilas ohjautuu proteesiortopedin vastaanotolle. Toissijainen tutkimus on kaikukuvaus, ellei MK:ta voida tehdä. Pseudotuumoreiden kuvantamisdiagnostiikka Röntgenkuvissa saatetaan vaikeiden pseudotuumoreiden yhteydessä nähdä proteesikomponenttien ympärillä harventuma-alueita osoituksena luun resorptiosta ja komponenttien irtoamisesta. Yleensä röntgenlöydös on täysin normaali. Kaikukuvauksessa pseudotuumoreiden laajuuden ja anatomisen ulottuvuuden arviointi on haastavaa, sillä pseudotuumoreiden YDINASIAT 88 Suomessa on asennettu noin lonkkaproteesia metalli-metalliliukupinnoilla (MoM). 88 Pseudotuumoreiden kehittymisen riski on MoMproteesipotilailla suurentunut. 88 Metalliliukupinnoilta irtoava metallihierre altistaa pseudotuumorien muodostumiselle, ja osa potilaista tarvitsee uusintaleikkauksen. 8 8 Suomen uuden tekonivelrekisterin asianmukainen ylläpito ja resursointi tulee varmistaa, jotta pseudotuumorien tyyppisiin odottamattomiin ongelmiin voidaan jatkossa puuttua välittömästi. ulokkeet voivat kudosten välissä työntyä kauas lonkkanivelestä. Osaavissa käsissä kaikukuvausdiagnostiikka on luotettavaa (25). Tietokonetomografiassa pehmytkudosresoluutio on heikompi kuin MK:ssa, ja pehmytkudosprosessit erottuvat siksi vähemmän selvästi. Mahdollinen osteolyysi näkyy paremmin kuin MK:ssa. MK metalliartefakti-reduktiosekvenssillä (MARS) tehtynä on tarkin jatkotutkimus pseudotuumoria epäiltäessä (26, 27). Mahdollisissa seurantakuvauksissa pseudotuumorin vertailu on helpompaa kuin kaikukuvauksella, ja löydösten esittäminen leikkaaville lääkäreille on selkeämpää. Kuvien tulkintaa etenkin proteesin välittömässä läheisyydessä haittaavat metallikomponenteista aiheutuvat kuvien vääristymät, artefaktit. MARS-kuvantaminen voidaan suorittaa tavanomaisella MK:lla, kunhan sekvenssit on optimoitu. Kaupallisia erikoissekvenssejä on myös kehitetty uudempiin laitteisiin. Kuvauksessa ei yleensä käytetä varjoainetehostusta. Radiologinen luokitus Pseudotuumoreiden MK:ssa on käytetty erilaisia luokituksia. Näistä Suomessa lienee yleisimmin käytössä Matthies Hartin-luokitus, 851 Lonkkaproteesien aiheuttamat pseudotuumorit

5 KATSAUS 852 joka perustuu pseudotuumorin rakenteeseen ja jossa huomioidaan pseudotuumorin muoto, seinämän paksuus ja sisältö. Luokituksen heikkoutena on, ettei Seurannassa pseudotuumorit voivat kasvaa, pysyä ennallaan tai jopa pienentyä se huomioi lähikudosten kuntoa (esimerkiksi lihasatrofiaa) eikä pseudotuumorin kokoa, joka on tärkeä ennustetekijä. Andersonluokitus huomioi pseudotuumorin koon ja vaikutukset lähikudoksiin, mutta vähemmässä määrin pseudotuumorin koostumuksen (28). Eri luokituksista Andersonin luokitus on toistettavin, mutta senkin toistettavuus (reliabiliteetti) on melko huonoa (29). Hoito Hoidon suunnittelu on haasteellista, eivätkä diagnostiikan kulmakivien kliinisten, laboratorio- ja kuvantamistutkimusten löydökset ole välttämättä keskenään johdonmukaisia (30). Seurannassa pseudotuumorit voivat kasvaa, pysyä ennallaan tai jopa pienentyä (31). Veren kromi- ja kobolttipitoisuudet eivät ole yksiselitteisesti yhteydessä pseudotuumoreihin. Tämä vaikeuttaa hoitolinjan valintaa. Pseudotuumoreiden radiologinen luokittelu ohjaa hoitoa siten, että vaikeita pseudotuumorimuutoksia seurataan ja hoidetaan aggressiivisemmin. Toisinaan tämä tarkoittaa leikkaushoitoa. Se, kuinka suuri osa MoM-potilaista tarvitsee uusintaleikkauksen, ei ole vielä tiedossa, mutta esimerkiksi Peijaksen sairaalassa noin 4 % MoM-seurannassa olevista potilaista on jo leikattu uudelleen. Tuoreessa Tekonivelsairaala Coxan julkaisussa 22 % (232/1 036) siellä leikatuista ASR-tekonivelistä on leikattu uudelleen (20). Näistä potilaista 91 %:lla uusintaleikkaus tehtiin haitallisen metallihierrereaktion vuoksi. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa puolestaan 4 % (3/74) suurinuppisen ReCap-M2a-proteesin saaneista potilaista on leikattu uudelleen metallihierrereaktion vuoksi (21). ReCap-M2a-MoM-tekonivelelle on kirjallisuudessa kuvattu noin 12 %:n uusintaleikkausriski. Tuoreessa kansainvälisessä meta-analyysissä yhdistetty revisioriski MoM-lonkille oli 3,9 % (95 %:n luottamusväli 2,9 5,3), kun seuranta-ajan vaihteluväli oli 1,7 12,3 vuotta (32). Uusintaleikkauksen jälkeen lonkan toimintakyky on yleensä huonompi kuin sitä ennen (33). Pseudotuumori ja sen poisto aiheuttavat usein pehmytkudos- ja lihaspuutoksia, jotka lisäävät tekonivelen sijoiltaanmenotaipumusta. Uusintaleikkauksissa on aina suurentunut infektioriski, ja normaalien anatomisten rakenteiden hämärtyminen lisää hermo- ja verisuonivaurioiden riskiä. Lisäksi luuaineksen resorptio, etenkin ison sarvennoisen alueella, lisää murtumariskiä (33). Lopuksi MoM-lonkkaproteesien aiheuttamat pseudotuumorit ovat varoittava esimerkki laajamittaisesta lääketieteellisten innovaatioiden ja uusien teknologioiden käyttöönotosta ennen kunnollisia pitkäaikaistuloksia. Noin 4 % MoMseurantapotilaistamme on tähän mennessä leikattu uudelleen pseudotuumorin takia, emmekä vielä tiedä, kuinka suuri osa seurantapotilaista tarvitsee jatkossa uusintaleik kauksen. Valtakunnalliset ja kansainväliset luvut viittaavat kuitenkin siihen, että potilaiden pitkäaikaisseuranta ja mahdolliset uusintaleikkaukset työllistävät erikoissairaanhoitoa myös seuraavien vuosikymmenien aikana merkittävästi, mikä lisää samalla kustannuksia. Kiitos Australian proteesirekisterin nopean toiminnan pseudotuumorit huomioitiin myös Suomessa. MoM-tekoniveliin liittyvät pseudotuumorit korostavatkin asianmukaisesti ylläpidettyjen tekonivelrekistereiden merkitystä ja resursoinnin tärkeyttä. TEEMU HELKAMAA, LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri ANNE ALBERTY, LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri HYKS tekonivelkirurgian yksikkö, Peijaksen sairaala MARTINA LOHMAN, dosentti, radiologian erikoislääkäri HUS kuvantaminen SIDONNAISUUDET Teemu Helkamaa: Kirjoituspalkkio (Duodecim) Anne Alberty: Ei sidonnaisuuksia Martina Lohman: Luentopalkkio (DePuy Synthes Institute) T. Helkamaa ym.

6 KIRJALLISUUTTA 1. Matthies AK, Skinner JA, Osmani H, Henckel J, Hart AJ. Pseudotumors are common in well-positioned low-wearing metal-on-metal hips. Clin Orthop Relat Res 2012;470: Hart AJ, Satchithananda K, Liddle AD, ym. Pseudotumors in association with well-functioning metal-on-metal hip prostheses: a case-control study using three-dimensional computed tomography and magnetic resonance imaging. J Bone Joint Surg Am 2012;94: Fehring TK, Odum S, Sproul R, Weathersbee J. High frequency of adverse local tissue reactions in asymptomatic patients with metal-on-metal THA. Clin Orthop Relat Res 2014;472: Langton DJ, Jameson SS, Joyce TJ, Hallab NJ, Natu S, Nargol AV. Early failure of metal-on-metal bearings in hip resurfacing and large-diameter total hip replacement: a consequence of excess wear. J Bone Joint Surg Br 2010;92: Watters TS, Cardona DM, Menon KS, Vinson EN, Bolognesi MP, Dodd LG. Aseptic lymphocyte-dominated vasculitisassociated lesion: a clinicopathologic review of an underrecognized cause of prosthetic failure. Am J Clin Pathol 2010; 134: Harris WH, Schiller AL, Scholler JM, Freiberg RA, Scott R. Extensive localized bone resorption in the femur following total hip replacement. J Bone Joint Surg Am 1976;58: Australian tekonivelrekisteri. Linkki: recall.htm 8. Carli A, Reuven A, Zukor DJ, Antoniou J. Adverse soft-tissue reactions around non-metal-on-metal total hip arthroplasty - a systematic review of the literature. Bull NYU Hosp Jt Dis 2011;69(Suppl 1):S Daniel J, Holland J, Quigley L, Sprague S, Bhandari M. Pseudotumors associated with total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 2012;94: Langton DJ, Jameson SS, Joyce TJ, ym. Accelerating failure rate of the ASR total hip replacement. J Bone Joint Surg Br 2011;93: Underwood R, Matthies A, Cann P, Skinner JA, Hart AJ. A comparison of explanted Articular Surface Replacement and Birmingham Hip Resurfacing components. J Bone Joint Surg Br 2011; 93: Hart AJ, Skinner JA, Henckel J, Sampson B, Gordon F. Insufficient acetabular version increases blood metal ion levels after metal-on-metal hip resurfacing. Clin Orthop Relat Res 2011;469: Remes V, Eskelinen A, Huopio J, Kettunen J, Virolainen P, toim. Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa. Joensuu: Suomen Artroplastiayhdistys Hart AJ, Buddhdev P, Winship P, Faria N, Powell JJ, Skinner JA. Cup inclination angle of greater than 50 degrees increases whole blood concentrations of cobalt and chromium ions after metal-on-metal hip resurfacing. Hip Int 2008;18: Willert HG, Buchhorn GH, Fayyazi A, ym. Metal-on-metal bearings and hypersensitivity in patients with artificial hip joints. A clinical and histomorphological study. J Bone Joint Surg Am 2005;87: Bosker BH, Ettema HB, Boomsma MF, Kollen BJ, Maas M, Verheyen CC. High incidence of pseudotumour formation after large-diameter metal-on-metal total hip replacement: a prospective cohort study. J Bone Joint Surg Br 2012;94: Bisschop R, Boomsma MF, Van Raay JJ, Tiebosch AT, Maas M, Gerritsma CL. High prevalence of pseudotumors in patients with a Birmingham Hip Resurfacing prosthesis: a prospective cohort study of one hundred and twenty-nine patients. J Bone Joint Surg Am 2013;95: Sabah SA, Mitchell AW, Henckel J, Sandison A, Skinner JA, Hart AJ. Magnetic resonance imaging findings in painful metal-on-metal hips: a prospective study. J Arthroplasty 2011;26: Reito A, Elo P, Puolakka T, Pajamäki J, Nieminen J, Eskelinen A. Repeated magnetic resonance imaging in 154 hips with large-diameter metal-on-metal hip replacement. Acta Orthop 2014;85: Lainiala O, Elo P, Reito A, Pajamäki J, Puolakka T, Eskelinen A. Comparison of extracapsular pseudotumors seen in magnetic resonance imaging and in revision surgery of 167 failed metal-onmetal hip replacements. Acta Orthop 2014;85: Mokka J, Junnila M, Seppänen M, ym. Adverse reaction to metal debris after ReCap-M2A-Magnum largediameter-head metal-on-metal total hip arthroplasty. Acta Orthop 2013;84: van der Weegen W, Sijbesma T, Hoekstra HJ, Brakel K, Pilot P, Nelissen RG. Treatment of pseudotumors after metal-on-metal hip resurfacing based on magnetic resonance imaging, metal ion levels and symptoms. J Arthroplasty 2014;29: Williams DH, Greidanus NV, Masri BA, Duncan CP, Garbuz DS. Prevalence of pseudotumor in asymptomatic patients after metal-on-metal hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 2011;93: Bradberry SM, Wilkinson JM, Ferner RE. Systemic toxicity related to metal hip prostheses. Clin Toxicol (Phila) 2014; 52: Nishii T, Sakai T, Takao M, Yoshikawa H, Sugano N. Is ultrasound screening reliable for adverse local tissue reaction after hip arthroplasty? J Arthroplasty 2014;29: Hayter CL, Potter HG, Su EP. Imaging of metal-on-metal hip resurfacing. Orthop Clin North Am 2011;42: Siddiqui IA, Sabah SA, Satchithananda K, ym. A comparison of the diagnostic accuracy of MARS MRI and ultrasound of the painful metal-on-metal hip arthroplasty. Acta Orthop 2014;85: Anderson H, Toms AP, Cahir JG, Goodwin RW, Wimhurst J, Nolan JF. Grading the severity of soft tissue changes associated with metal-on-metal hip replacements: reliability of an MR grading system. Skeletal Radiol 2011;40: van der Weegen W, Brakel K, Horn RJ, ym. Comparison of different pseudotumor grading systems in a single cohort of metal-on-metal hip arthroplasty patients. Skeletal Radiol 2014;43: Liddle AD, Satchithananda K, Henckel J, ym. Revision of metal-on-metal hip arthroplasty in a tertiary center: a prospective study of 39 hips with between 1 and 4 years of follow-up. Acta Orthop 2013;84: Hasegawa M, Miyamoto N, Miyazaki S, Wakabayashi H, Sudo A. Longitudinal magnetic resonance imaging of pseudotumors following metal-on-metal total hip artroplasty. J Arthroplasty 2014;29: Wiley KF, Ding K, Stoner JA, Teague DC, Yousuf KM. Incidence of pseudotumor and acute lymphocytic vasculitis associated lesion (ALVAL) reactions in metal-on-metal hip articulations: a metaanalysis. J Arthroplasty 2013;28: Grammatopolous G, Pandit H, Kwon YM, ym. Hip resurfacings revised for inflammatory pseudotumour have a poor outcome. J Bone Joint Surg Br 2009;91: Summary Pseudotumors caused by hip prostheses More than hip replacements have been performed in Finland. In the hip replacement operations performed due to osteoarthritis, the artificial joint surfaces are made of metal, plastic or ceramics. Pseudotumors associated with metal-on-metal (MoM) sliding surfaces have received worldwide attention. Soft issue lesions, not always symptomatic, may develop around the joint replacements. These may even require joint revision surgery. 853 Lonkkaproteesien aiheuttamat pseudotuumorit

Jaakko Niinimäki, OYS

Jaakko Niinimäki, OYS Jaakko Niinimäki, OYS ASR recall toteaa: MRI, jos MARS-protokolla UÄ vaihtoehto CT ei suositella Natiivikuvat? Inklinaatio 40 ± 10 Anteversio 15 ± 10 Pinnoiteproteesi Anteversio 15-25 Valgus ~5-10 Abduktio/inklinaatio

Lisätiedot

Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset

Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset Henri Miettinen, Simo Miettinen, Hannu Miettinen, Jukka Kettunen Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka,

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkauksen varhaisvaiheen komplikaatiot käytettäessä metalli-metalli -liukupintoja

Lonkan tekonivelleikkauksen varhaisvaiheen komplikaatiot käytettäessä metalli-metalli -liukupintoja Lonkan tekonivelleikkauksen varhaisvaiheen komplikaatiot käytettäessä metalli-metalli -liukupintoja Tatu Mäkinen, Ville Remes Ortopedian ja traumatologian klinikka, Töölön sairaala ja Peijaksen sairaala

Lisätiedot

LÖYDÖKSET METALLIREAKTIOEPÄILYN VUOKSI UUSINTALEIKATUISSA LONKAN METALLI-METALLI- TEKONIVELISSÄ

LÖYDÖKSET METALLIREAKTIOEPÄILYN VUOKSI UUSINTALEIKATUISSA LONKAN METALLI-METALLI- TEKONIVELISSÄ LÖYDÖKSET METALLIREAKTIOEPÄILYN VUOKSI UUSINTALEIKATUISSA LONKAN METALLI-METALLI- TEKONIVELISSÄ Olli Lainiala Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Syyskuu 2012

Lisätiedot

PINNACLE METALLI-METALLI LONKKATEKONIVELEN SAANEIDEN POTILAIDEN SEURANTATULOKSET MODERNEILLA SEURANTAMENETELMILLÄ ARVIOITUNA

PINNACLE METALLI-METALLI LONKKATEKONIVELEN SAANEIDEN POTILAIDEN SEURANTATULOKSET MODERNEILLA SEURANTAMENETELMILLÄ ARVIOITUNA PINNACLE METALLI-METALLI LONKKATEKONIVELEN SAANEIDEN POTILAIDEN SEURANTATULOKSET MODERNEILLA SEURANTAMENETELMILLÄ ARVIOITUNA Jyri Korhonen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen Yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

TEKONIVELTÄ YMPÄRÖIVÄN KUDOKSEN KROMIPITOISUUS ON YHTEYDESSÄ METALLIREAKTION TYYPPIIN

TEKONIVELTÄ YMPÄRÖIVÄN KUDOKSEN KROMIPITOISUUS ON YHTEYDESSÄ METALLIREAKTION TYYPPIIN TEKONIVELTÄ YMPÄRÖIVÄN KUDOKSEN KROMIPITOISUUS ON YHTEYDESSÄ METALLIREAKTION TYYPPIIN Lari Lehtovirta Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Tekonivelsairaala Coxa

Lisätiedot

LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013

LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013 LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013 Jake von Hintze Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Joulukuu 2015 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

LONKAN METALLI-METALLITEKONIVELTEN KLIININEN TULOS OXFORD HIP SCORE PISTEYTYKSELLÄ MITATTUNA

LONKAN METALLI-METALLITEKONIVELTEN KLIININEN TULOS OXFORD HIP SCORE PISTEYTYKSELLÄ MITATTUNA LONKAN METALLI-METALLITEKONIVELTEN KLIININEN TULOS OXFORD HIP SCORE PISTEYTYKSELLÄ MITATTUNA Miitta Hyppönen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Antti Eskelisen

Lisätiedot

Septinen infektio lonkan pseudotuumorissa metalli-metalli-liukupintapariin liittyen

Septinen infektio lonkan pseudotuumorissa metalli-metalli-liukupintapariin liittyen Septinen infektio lonkan pseudotuumorissa metalli-metalli-liukupintapariin liittyen Sanna Ristolainen, Rami Madanat, Tatu Mäkinen, Lauri Handolin, Ville Remes HUS Töölön sairaala, HUS Peijaksen sairaala

Lisätiedot

Veren ja nivelnesteen tulehdusmerkkiaineet infektion ja metallireaktion erotusdiagnostiikassa ja metallireaktion vaikeusasteen arvioinnissa

Veren ja nivelnesteen tulehdusmerkkiaineet infektion ja metallireaktion erotusdiagnostiikassa ja metallireaktion vaikeusasteen arvioinnissa Veren ja nivelnesteen tulehdusmerkkiaineet infektion ja metallireaktion erotusdiagnostiikassa ja metallireaktion vaikeusasteen arvioinnissa Jaakko Lassila, Olli Lainiala, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala

Lisätiedot

Kuppirevisiot. Tyks/FAR Mikko Karvonen, Tyks VTK 2019

Kuppirevisiot. Tyks/FAR Mikko Karvonen, Tyks VTK 2019 Kuppirevisiot Tyks/FAR 2018 Mikko Karvonen, Tyks VTK 2019 Kuppirevisiot Tyks 2018, acetabulum-komponentti peräisen syyn mukaan jaoteltuna Uusintaleikkauksen syy Lukumäärä Aseptinen irtoaminen, acetabulum

Lisätiedot

Durom-pinnoiteartroplastian kliinis-radiologiset tulokset keskipitkässä seurannassa

Durom-pinnoiteartroplastian kliinis-radiologiset tulokset keskipitkässä seurannassa Durompinnoiteartroplastian kliinisradiologiset tulokset keskipitkässä seurannassa Ilkka Rauma, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Aleksi Reito ja Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa We evaluated the clinical

Lisätiedot

BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku EL, LT Outi Väyrynen OYS

BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku EL, LT Outi Väyrynen OYS BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku 24.4.2019 EL, LT Outi Väyrynen OYS Painoindeksi eli BMI (WHO:n luokittelu) BMI (body mass index) = paino (kg)/ pituus²

Lisätiedot

Pinnacle metalli-metalli -lonkkatekonivelen saaneiden potilaiden seurantatulokset moderneilla seurantamenetelmillä arvioituna

Pinnacle metalli-metalli -lonkkatekonivelen saaneiden potilaiden seurantatulokset moderneilla seurantamenetelmillä arvioituna Pinnacle metalli-metalli -lonkkatekonivelen saaneiden potilaiden seurantatulokset moderneilla seurantamenetelmillä arvioituna Jyri Korhonen, Olli Lainiala, Teemu Moilanen, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala

Lisätiedot

Tekonivelpotilaiden määräaikaisseuranta. ft Tuula Pohjonen Yhdyshenkilöpalaveri

Tekonivelpotilaiden määräaikaisseuranta. ft Tuula Pohjonen Yhdyshenkilöpalaveri Tekonivelpotilaiden määräaikaisseuranta ft Tuula Pohjonen Yhdyshenkilöpalaveri 3.6.2014 1 Tekonivelpotilaiden määräaikaisseuranta Historiassa seurannat Pikonlinnassa ja Taysissa Coxa aloitti toimintansa

Lisätiedot

Metallireaktion seulonta BHR-tekonivelen saaneilla potilailla

Metallireaktion seulonta BHR-tekonivelen saaneilla potilailla Metallireaktion seulonta BHR-tekonivelen saaneilla potilailla Aleksi Reito,Timo Puolakka, Petra Elo, Jorma Pajamäki, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa, Tampere Kokometallista pinnoitetekoniveltä aloitettiin

Lisätiedot

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT Jukka Kemppainen Proteesikirurgiasta n. 8% proteesien laitoista on revisioita Näistä 70% tehdään irtoamisen takia Toiseksi tärkein revisioiden syy on tulehdus 1/3

Lisätiedot

Summit-Pinnacle MOM-tekonivelten tulokset keskipitkässä seurannassa perinteisillä tekonivelseurannan menetelmillä arvioituina

Summit-Pinnacle MOM-tekonivelten tulokset keskipitkässä seurannassa perinteisillä tekonivelseurannan menetelmillä arvioituina Summit-Pinnacle MOM-tekonivelten tulokset keskipitkässä seurannassa perinteisillä tekonivelseurannan menetelmillä arvioituina Juho Salivaara, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Teemu Moilanen, Antti Eskelinen

Lisätiedot

VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP

VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP WHO:n lihavuuden luoki1elu BMI (body mass index) = paino (kg)/ pituus² (m²) Alipaino < 18.50 Normaali 18.50-24.99

Lisätiedot

Lonkan ja polven. tekonivelseuranta. Antti Eskelinen Dosentti, apulaisylilääkäri

Lonkan ja polven. tekonivelseuranta. Antti Eskelinen Dosentti, apulaisylilääkäri Lonkan ja polven tekonivelseuranta Antti Eskelinen Dosentti, apulaisylilääkäri Sidonnaisuudet (36 kk) Tutkimusrahoitusta (Coxalle) DePuy Luentopalkkioita DePuy, Duodecim-seura Taustaa Esityksen sisältö

Lisätiedot

Metallireaktio on yleinen ASR XL totaalitekonivelen saaneilla potilailla

Metallireaktio on yleinen ASR XL totaalitekonivelen saaneilla potilailla Metallireaktio on yleinen ASR XL totaalitekonivelen saaneilla potilailla Aleksi Reito, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Petra Elo, Olli Lainiala, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa Kokometallista liukuparia

Lisätiedot

Kupin asennon mittaaminen metalli-metallipinnoitekonivelten röntgenkuvista

Kupin asennon mittaaminen metalli-metallipinnoitekonivelten röntgenkuvista Kupin asennon mittaaminen metalli-metallipinnoitekonivelten röntgenkuvista Aleksi Reito, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki Tekonivelsairaala Coxa Oy, Tampere Several methods have been presented regarding the

Lisätiedot

SYVENTÄVIEN OPINNÄYTETYÖ

SYVENTÄVIEN OPINNÄYTETYÖ SYVENTÄVIEN OPINNÄYTETYÖ Veren ja nivelnesteen tulehdusmarkkerit infektion ja metallireaktion erotusdiagnostiikassa ja metallireaktion vaikeusasteen arvioinnissa Tutkimusryhmä: LK Jaakko Lassila LK Olli

Lisätiedot

Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa

Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.- 21.4.2017 Tampere Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa Kirjallisuudessa

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset

Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset Pia Salo, Pirjo Honkanen, Aleksi Reito, Jorma Pajamäki, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala

Lisätiedot

Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa

Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa 124 Bi-Metric-Stanmore proteesin 5 vuoden seurantatutkimus. Niilo Kivirinta, Ville Remes, Timo Juutilainen, Pekka Paavolainen, Mikko Manninen HYKS,

Lisätiedot

Löydökset metallireaktioepäilyn vuoksi uusintaleikatuissa lonkan metalli-metalli-tekonivelissä

Löydökset metallireaktioepäilyn vuoksi uusintaleikatuissa lonkan metalli-metalli-tekonivelissä Löydökset metallireaktioepäilyn vuoksi uusintaleikatuissa lonkan metalli-metalli-tekonivelissä Olli Lainiala, Petra Elo, Aleksi Reito, Jorma Pajamäki, Timo Puolakka ja Antti Eskelinen Tekonivelsairaala

Lisätiedot

Kivuliaan tekonivellonkan kuvantaminen Tampere Petra Elo

Kivuliaan tekonivellonkan kuvantaminen Tampere Petra Elo Kivuliaan tekonivellonkan kuvantaminen 19.4.2017 Tampere Petra Elo Mietittäviä asioita Oliko vaiva jo ennen tekoniveloperaatiota? Milloin ilmaantunut? Missä tilanteessa vaiva ilmenee? Missä pahin vaiva

Lisätiedot

Synergy- BHR MOM-tekonivelen keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset

Synergy- BHR MOM-tekonivelen keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset Synergy- BHR MOM-tekonivelen keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset Pyry Jämsä, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Aleksi Reito ja Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa We analysed the mid-term

Lisätiedot

SUMMIT-PINNACLE MOM-TEKONIVELTEN TULOKSET KESKIPITKÄSSÄ SEURANNASSA PERINTEISILLÄ TEKONIVELSEURANNAN MENETELMILLÄ ARVIOITUINA

SUMMIT-PINNACLE MOM-TEKONIVELTEN TULOKSET KESKIPITKÄSSÄ SEURANNASSA PERINTEISILLÄ TEKONIVELSEURANNAN MENETELMILLÄ ARVIOITUINA SUMMIT-PINNACLE MOM-TEKONIVELTEN TULOKSET KESKIPITKÄSSÄ SEURANNASSA PERINTEISILLÄ TEKONIVELSEURANNAN MENETELMILLÄ ARVIOITUINA Juho Salivaara Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Tekonivelleikkausten PROM tulokset. Antti Eskelinen

Tekonivelleikkausten PROM tulokset. Antti Eskelinen Tekonivelleikkausten PROM tulokset Antti Eskelinen 26.4.2019 Sidonnaisuudet Työantaja: Tekonivelsairaala Coxa Oy Luottamustehtävät: Asiantuntijatyöryhmän jäsen, Tekonivelrekisteri, THL Steering Committee

Lisätiedot

Lonkan tekonivelen liukupinnat,

Lonkan tekonivelen liukupinnat, Lonkan tekonivelen liukupinnat, dual mobility lukkokupit ja lukkokupit Lonkan tekonivelen liukupinnat, dual-mobility ja Jukka Kettunen Jukka Kettunen KYS KYS Terve lonkkanivel Kaikkiin lonkan tekonivelen

Lisätiedot

VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, Tampere

VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, Tampere VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.- 21.4.2017 Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, 33100 Tampere Ilmoittautuminen ja kahvi klo 8.00 9.00 Keskiviikko 19.4.2017 9.00 9.05 Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Finnish Journal of Orthopaedics and Traumatology

Finnish Journal of Orthopaedics and Traumatology Finnish Journal of Orthopaedics and Traumatology Julkaisija Suomen Ortopediyhdistys Ortopedföreningen i Finland ry. Publisher Finnish Orthopaedic Association Toimituksen osoite: SOT-lehti / Heikki Österman

Lisätiedot

Polven periproteettiset murtumat

Polven periproteettiset murtumat Polven periproteettiset murtumat VTK 2017 Mika Junnila TYKS Esiintyvyys Polven periproteettisten murtumien esiintyvyys on n 2,5% Patellamurtumat harvinaisia Mayo Clinic Joint Registry 0,68% Tibiamurtumat

Lisätiedot

Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon

Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon vaikuttavuus. Satunnaistettu vertailututkimus nopeasti leikattujen ja ei-leikattujen (jonossa olevien) potilaiden välillä Blom M 1, Tuominen U 2,7, Seitsalo S 3,

Lisätiedot

Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset

Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset Daisuke Ogino 1, Hiroyuki Kawaji 2, Liisa Konttinen 3, Matti Lehto 4, Pekka Rantanen 5, Antti Malmivaara 6, Yrjö T. Konttinen 1, 3, 4, Jari

Lisätiedot

Polven puolitekonivelet ja PF-proteesi

Polven puolitekonivelet ja PF-proteesi Polven puolitekonivelet ja PF-proteesi VTK 2019, Turku Mikko Rantasalo, HUS Tekonivelkirurgian yksikkö, Peijaksen sairaala Käsitellään UKA ja PF-indikaatiot Kontraindikaatiot Rekisteridataa Australia ja

Lisätiedot

VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN

VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN JARI SYRJÄNEN, ORTOPEDI ORTON OY, TEKONIVELOSASTO VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN Sidonnaisuudet Smith & Nephew Zimmer Stryker Biomet DePuy Historiaa Perinteenä ollut rajoiuaa

Lisätiedot

Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä

Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä !! Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä Dosentti Timo Puolakka Apulaisylilääkäri Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Tekonivelsairaala Coxa Sidonnaisuudet Tutkimusrahoitusta:

Lisätiedot

Tutkimustoiminta Coxassa

Tutkimustoiminta Coxassa Tutkimustoiminta Coxassa Antti Eskelinen Dosentti, apulaisylilääkäri, tutkimusjohtaja Yhteistyöverkostoseminaari 8.11.2016 Sisältö 1. Coxan strategia 2. Miksi ja miten? 3. Coxan tutkimusorganisaatio 4.

Lisätiedot

SEP vai TEP reisiluun kaulan murtumaan. Valtakunnalliset tekonivelpäivät el Elina Ekman

SEP vai TEP reisiluun kaulan murtumaan. Valtakunnalliset tekonivelpäivät el Elina Ekman SEP vai TEP reisiluun kaulan murtumaan Valtakunnalliset tekonivelpäivät el Elina Ekman Sisältö Johdanto Reisiluun kaulan murtuma potilas Mitä RCT:t kertoo Rekisteri tilastoja Yhteenveto Johdanto Yleinen

Lisätiedot

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN Kokemukseen pohjautuvaa tietoa tarkoitettu fysioterapeuteille, jotka suorittavat t määräaikaistarkastuksia ä i k t k i tekonivelpotilaille

Lisätiedot

Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi

Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi Jarkko Pajarinen HUS/HYKS, Ortopedian ja traumatologian klinikka Charles Neer raportoi ensimmäisenä olkanivelen puoliproteesin käytöstä olkaluun

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Hip-Spine syndrooma ja EOS

Hip-Spine syndrooma ja EOS Hip-Spine syndrooma ja EOS eli selkä-lantio-linjauksen kuvantaminen Tekonivelpäivät 25.4.2019, Turku LT Katri Pernaa, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Vastuualuejohtaja, TYKS ORTO Selkäkeskus

Lisätiedot

Suomen Artroplastiayhdistys r.y. Artroplastikföreningen i Finland r.f.

Suomen Artroplastiayhdistys r.y. Artroplastikföreningen i Finland r.f. Suomen Artroplastiayhdistys r.y. Artroplastikföreningen i Finland r.f. Tekonivelkirurgian asiantuntijalääkärin koulutusohjelma Tekonivelkirurgia on nivelten kivuliaiden ja asentovirheitä aiheuttavien degeneratiivisten

Lisätiedot

VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio

VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio Keskiviikko 3.4.2013 8.00 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 9.00 9.05 Avauspuheenvuoro Polven tekonivel Moderaattori: Petri

Lisätiedot

RANTEEN TEKONIVEL. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi el Miika Stenholm TYKS

RANTEEN TEKONIVEL. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi el Miika Stenholm TYKS RANTEEN TEKONIVEL IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 25.4.2019 el Miika Stenholm TYKS Historiaa 1890 Themistocles Gluck suoritti ensimmäisen ranteen tekonivelleikkauksen 1967 Swanson käytti

Lisätiedot

Ortopedian ja traumatologian klinikka, Peijaksen sairaala, HYKS

Ortopedian ja traumatologian klinikka, Peijaksen sairaala, HYKS Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla nivelreumapotilailla 4 019 lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset Suomen tekonivelrekisteristä Keijo T. Mäkelä 1, Antti Eskelinen

Lisätiedot

Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille

Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille - kahdeksan yleisintä sementitöntä tekoniveltä 0 25 vuoden seurannassa Suomen tekonivelrekisteristä Keijo T.

Lisätiedot

Tekonivelpotilaan leikkausindikaatiot, lonkan tekonivelleikkaukset. Matti Seppänen Ortopedi Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS

Tekonivelpotilaan leikkausindikaatiot, lonkan tekonivelleikkaukset. Matti Seppänen Ortopedi Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS Tekonivelpotilaan leikkausindikaatiot, lonkan tekonivelleikkaukset Matti Seppänen Ortopedi Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS Polvi- ja lonkkanivelrikko Polvi- ja lonkkanivelrikko Suomalaisen

Lisätiedot

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS DUAL MOBILITY - TEKONIVELTÄ KÄYTTÄEN LYHYEN SEURANTA-AJAN KLIINISET TULOKSET

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS DUAL MOBILITY - TEKONIVELTÄ KÄYTTÄEN LYHYEN SEURANTA-AJAN KLIINISET TULOKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS DUAL MOBILITY - TEKONIVELTÄ KÄYTTÄEN LYHYEN SEURANTA-AJAN KLIINISET TULOKSET Markus Tujunen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Tammikuu

Lisätiedot

Varsirevisiot. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgiankurssi Turku Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa

Varsirevisiot. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgiankurssi Turku Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa Varsirevisiot IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgiankurssi 24. 26.4.2019 Turku Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa SIDONNAISUUDET TEKONIVELSAIRAALA COXA VASTAANOTTO LÄÄKÄRIKESKUS MEHILÄINEN KOULUTUSMATKOJA

Lisätiedot

Lonkan ja lonkan tekonivelen kuvantaminen

Lonkan ja lonkan tekonivelen kuvantaminen Lonkan ja lonkan tekonivelen kuvantaminen Milja Holstila, MSK-radiologi, TYKS VTK-päivät 24.4.2019, Logomo 26.6.2019 Mitä kuvataan? Artroosi, FAI, dysplasia? Preoperatiivinen kuvaus: diagnoosi? Postoperatiivinen

Lisätiedot

Polven osatekonivelleikkaus

Polven osatekonivelleikkaus Polven osatekonivelleikkaus Suomen Artroplastiayhdistys VIII ValtakunnallinenTekonivelkirurgian kurssi 19.-21.4.2017 Tampere Tuukka Niinimäki Oulun yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Luento- ja koulutuspalkkiot

Lisätiedot

Tyytymätön potilas lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen

Tyytymätön potilas lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen Tieteessä katsaus Petri Virolainen dosentti, sairaalajohtaja TYKS petri.virolainen@tyks.fi Jari Mokka LL (väit.), osastonlääkäri Matti Seppänen LL, osastonlääkäri Mika Junnila LL, osastonlääkäri Keijo

Lisätiedot

Yleisimmät tekonivelleikkaukseen johtavat tekijät

Yleisimmät tekonivelleikkaukseen johtavat tekijät 2.10.2018 Yleisimmät tekonivelleikkaukseen johtavat tekijät Teemu Moilanen Johtava ylilääkäri Tekonivelleikkaus Indikaationa oman nivelen pitkälle edennyt niveltuho Korvaa vaurioituneet nivelpinnat keinomateriaaleilla

Lisätiedot

Polven tekonivelleikkauksen tulokset

Polven tekonivelleikkauksen tulokset Valtakunnalliset tekonivelpäivät 2017 Polven tekonivelleikkauksen tulokset Mika Niemeläinen Miksi tuloksia tulee arvioida? Lisääntyneet insidenssit 40 Lisäävät tarvetta saada tietoa tuloksista 35 30 25

Lisätiedot

YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA. Ville Remes

YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA. Ville Remes YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA Ville Remes TEKONIVELLEIKKAUS ON YLEISIN KORVATTAVA POTILASVAHINKO 2008-2016 POTILASVAHINKOLAIN KORVAUSPERIAATTEET Vältettävyys Hoitovahinko Lääkkeen toimittamisvahinko

Lisätiedot

V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi pidetään Helsingissä 27.-29.4.2011 hotelli Crowne Plazassa.

V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi pidetään Helsingissä 27.-29.4.2011 hotelli Crowne Plazassa. V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Kokouspaikka: Crowne Plaza, 27 29.4. 2011, Helsinki. V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi pidetään Helsingissä 27.-29.4.2011 hotelli Crowne Plazassa.

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkauksen aiheena on muulle hoidolle. Lonkan pinnoitetekonivel vaihtoehto perinteiselle tekonivelelle. lääketiede.

Lonkan tekonivelleikkauksen aiheena on muulle hoidolle. Lonkan pinnoitetekonivel vaihtoehto perinteiselle tekonivelelle. lääketiede. Katsausartikkeli Ioannis Stogiannidis, Timo Puolakka, Pekka Halonen, Jorma Pajamäki, Hannu Syrjä, Yrjö T. Konttinen, Sannakaisa Virtanen, Matti U.K. Lehto Lonkan pinnoitetekonivel vaihtoehto perinteiselle

Lisätiedot

Olkapään tekoniveltyypit: eri proteesityyppien esittely

Olkapään tekoniveltyypit: eri proteesityyppien esittely Olkapään tekoniveltyypit: eri proteesityyppien esittely Jari Mokka TYKS Total shoulder arthroplasty is a viable treatment for painful shoulder. Total shoulder arthroplasty devices have developed significantly

Lisätiedot

LYHYT TROMBIPROFYLAKSIA - PITÄISIKÖ HARKITA? ANNETTE MOISANDER VS OYL KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA

LYHYT TROMBIPROFYLAKSIA - PITÄISIKÖ HARKITA? ANNETTE MOISANDER VS OYL KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA LYHYT TROMBIPROFYLAKSIA - PITÄISIKÖ HARKITA? ANNETTE MOISANDER VS OYL KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA EI AIHEESEEN LIITTYVIÄ SIDONNAISUUKSIA SIDONNAISUUDET Selvitettiin VTE esiintyvyyttä ja kuolleisuutta väestössä

Lisätiedot

Lonkan pinnoiteartroplastian varhaistulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Lonkan pinnoiteartroplastian varhaistulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Lonkan pinnoiteartroplastian varhaistulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Elina Videman, Jukka Kettunen, Hannu Miettinen, Heikki Kröger Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka Kuopion

Lisätiedot

Implanttien kiinnitys primaarissa lonkan tekonivelleikkauksessa

Implanttien kiinnitys primaarissa lonkan tekonivelleikkauksessa Implanttien kiinnitys primaarissa lonkan tekonivelleikkauksessa Suomen Artroplastiayhdistys VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.-21.4.2017 Tampere Tuukka Niinimäki Oulun yliopistollinen

Lisätiedot

Birmingham Hip Resurfacing pinnoiteproteesin 5-8 vuoden tulokset: 144 ensimmäistä proteesia, retrospektiivinen katsaus

Birmingham Hip Resurfacing pinnoiteproteesin 5-8 vuoden tulokset: 144 ensimmäistä proteesia, retrospektiivinen katsaus Birmingham Hip Resurfacing pinnoiteproteesin 5-8 vuoden tulokset: 144 ensimmäistä proteesia, retrospektiivinen katsaus Aleksi Reito, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki Tekonivelsairaala Coxa Oy, Tampere Hip

Lisätiedot

TEKONIVELIIN LIITTYVÄT POTILASVAHINGOT PVK:SSA

TEKONIVELIIN LIITTYVÄT POTILASVAHINGOT PVK:SSA Dos., yl, Ville Remes TEKONIVELIIN LIITTYVÄT POTILASVAHINGOT PVK:SSA 25.4.2019 Turku VTK IX 2 3 4 UUSI POTILASVAHINKOLAKI VOIMAAN 1.1.2021 Korvattavia vahinkoja koskeva sääntely laajenee Uutena korvausperusteena

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset nuorella nivelrikkopotilaalla Suomen endoproteesirekisterin materiaalista

Lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset nuorella nivelrikkopotilaalla Suomen endoproteesirekisterin materiaalista Lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset 4 032 nuorella nivelrikkopotilaalla Suomen endoproteesirekisterin materiaalista Keijo T. Mäkelä 1, Antti Eskelinen 2, Pekka Pulkkinen 3, Pekka Paavolainen

Lisätiedot

Pinnoitetekonivelen tulokset 40-vuotiailla ja sitä nuoremmilla potilailla

Pinnoitetekonivelen tulokset 40-vuotiailla ja sitä nuoremmilla potilailla Pinnoitetekonivelen tulokset 40-vuotiailla ja sitä nuoremmilla potilailla Aleksi Reito, Antti Eskelinen, Jorma Pajamäki, Timo Puolakka Tekonivelsairaala Coxa We analysed the results of metal-on-metal hip

Lisätiedot

Keskiviikko 20.11.2013 Europae Suomen ortopediyhdistys

Keskiviikko 20.11.2013 Europae Suomen ortopediyhdistys Keskiviikko 20.11.2013 Europae Suomen ortopediyhdistys 10.00-13.00 Vapaat esitelmät Puheenjohtajina Jarmo Kangas Coxa & Ilkka Sinisaari Orton 10.00-10.05 Päivien avaus Suomen Ortopediyhdistyksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Markku Vuorinen, Kaisa Huotari, Ville Remes Lääketieteellinen tiedekunta,

Lisätiedot

Proksimaalisen reiden periproteettinen murtuma; koska levytys ja koska revisioproteesi?

Proksimaalisen reiden periproteettinen murtuma; koska levytys ja koska revisioproteesi? Proksimaalisen reiden periproteettinen murtuma; koska levytys ja koska revisioproteesi? Jari Mokka Ortopedian ja traumatologian klinikka, TYKS Total hip replacement is among the most cost effective orthopaedic

Lisätiedot

Fabryn taudin neurologiset oireet ja löydökset. Aki Hietaharju Neurologipäivät Helsinki

Fabryn taudin neurologiset oireet ja löydökset. Aki Hietaharju Neurologipäivät Helsinki Fabryn taudin neurologiset oireet ja löydökset Aki Hietaharju Neurologipäivät Helsinki 31.10.2018 Fabryn tauti Lysosomaalinen kertymäsairaus Glykosfingolipidisubstraattien kertyminen plasmaan, virtsaan

Lisätiedot

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Puhdistusleikkaukset Osteotomiat Niveljäykistykset Tekonivelleikkaukset tutkimustieto ei tue vaikutuksen

Lisätiedot

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI TERVETULOA Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN Tämän oppaan tarkoituksena on tukea lonkan/lonkkien tekonivelleikkaukseen

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkaus dual mobility -tekoniveltä käyttäen lyhyen seuranta-ajan kliiniset tulokset

Lonkan tekonivelleikkaus dual mobility -tekoniveltä käyttäen lyhyen seuranta-ajan kliiniset tulokset Lonkan tekonivelleikkaus dual mobility -tekoniveltä käyttäen lyhyen seuranta-ajan kliiniset tulokset Markus Tujunen, Eerik Skyttä, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa Tekonivelen sijoiltaanmeno eli

Lisätiedot

Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla

Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla 65673 lonkan primaarin tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset 0 25 vuoden seurannassa Suomen tekonivelrekisteristä Keijo Mäkelä

Lisätiedot

Liite II. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muuttamiselle

Liite II. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muuttamiselle Liite II Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja perusteet valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muuttamiselle 217 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista,

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistyksen ohjelma Operatiivisilla päivillä 2011 Helsingin Messukeskus 23. 25.11.2011

Suomen Ortopediyhdistyksen ohjelma Operatiivisilla päivillä 2011 Helsingin Messukeskus 23. 25.11.2011 Suomen Ortopediyhdistyksen ohjelma Operatiivisilla päivillä 2011 Helsingin Messukeskus 23. 25.11.2011 KESKIVIIKKO 23.11.2011 15.00 18.00 SOY/Vapaat esitelmät I / Kokoussali 5A Puheenjohtajat Minna Laitinen

Lisätiedot

Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa. Eila Lantto HUS-Kuvantaminen

Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa. Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Kuvantaminen akuutissa ja kroonisessa pankreatiitissa Eila Lantto HUS-Kuvantaminen Roche Oy (koulutusmatka, luentopalkkio) Kuvantamisen rooli diagnostiikassa ja seurannassa (EUS, ERCP ei käsitellä) Kuvantamismenetelmän

Lisätiedot

COXA - Tekonivelkirurgian koti Hotelli Haaga

COXA - Tekonivelkirurgian koti Hotelli Haaga Suomen Golfseniorit ry 13.11.2018 COXA - Tekonivelkirurgian koti Hotelli Haaga Roope Tähkä Markkinointipäällikkö TEKONIVELSAIRAALA COXA Vuonna 2002 perustettu Coxa on julkisomisteinen osakeyhtio. Pohjoismaiden

Lisätiedot

Nivelrikon esiintyvyys ja kustannukset

Nivelrikon esiintyvyys ja kustannukset Markku Heliövaara, Pär Slätis ja Pekka Paavolainen NIVELRIKKO Nivelrikon esiintyvyys ja kustannukset Nivelrikko on yleisin nivelsairaus. Etenkin polven ja lonkan nivelrikko ovat kustannuksiltaan kalliita

Lisätiedot

Luuntiheysmittaus. Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry. S-posti: harri.sievanen@uta.

Luuntiheysmittaus. Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry. S-posti: harri.sievanen@uta. Osteoporoosifoorumi, Helsinki 22.05.2014 Luuntiheysmittaus Harri Sievänen, TkT, dos Tutkimusjohtaja, UKK-instituutti Puheenjohtaja, Luustoliitto ry S-posti: harri.sievanen@uta.fi 1 Johdannoksi Evidence-based

Lisätiedot

Tantaalimetallin käyttö acetabulum-revisioissa varhaisvaiheen kokemuksia Kuopion yliopistollisesta sairaalasta

Tantaalimetallin käyttö acetabulum-revisioissa varhaisvaiheen kokemuksia Kuopion yliopistollisesta sairaalasta Tantaalimetallin käyttö acetabulum-revisioissa varhaisvaiheen kokemuksia Kuopion yliopistollisesta sairaalasta Jukka Kettunen 1, Hannu Miettinen 1, Simo Miettinen 2, Marko Hämäläinen 3, Heikki Kröger 1

Lisätiedot

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry 24.10.2017 Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Perustettu v. 2010 Perustehtävä: edistää potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden tutkimusta Suomessa Toimintaa

Lisätiedot

Reisiluun calcar-alueen murtumien riskitekijät sementittömässä lonkan tekonivelleikkauksessa. Tapaus-verrokkitutkimus.

Reisiluun calcar-alueen murtumien riskitekijät sementittömässä lonkan tekonivelleikkauksessa. Tapaus-verrokkitutkimus. Reisiluun calcar-alueen murtumien riskitekijät sementittömässä lonkan tekonivelleikkauksessa. Tapaus-verrokkitutkimus. Simo Miettinen¹, Tatu Mäkinen2, Inari Kostensalo3, Keijo Mäkelä3, Jukka Kettunen¹,

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkausten hajautetun seurannan toteutuminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella

Lonkan tekonivelleikkausten hajautetun seurannan toteutuminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella Lonkan tekonivelleikkausten hajautetun seurannan toteutuminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella Saara Väänänen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Helmikuu

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen

Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen 20.5.2002 2845/4/00 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen LEIKKAUKSEN ODOTUSAJAN PITUUS, VOIMAVAROJEN VARAAMINEN PÄIVYSTYS- LEIKKAUKSIA

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008

Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008 Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008 Traumakurssi 6.4.-8.4.2008 Su 6.4.08 13-18 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18-19 Avajaiset

Lisätiedot

Spondylartropatioiden moderni kuvantaminen

Spondylartropatioiden moderni kuvantaminen Spondylartropatioiden moderni kuvantaminen Antti Lamminen osastonylilääkäri HUS Kuvantaminen, HYKS Meilahden sairaala Kuvantamislöydökset ovat aina olleet oleellisessa roolissa selkärankareuman ja muiden

Lisätiedot

Yli 80-vuotiaan polvinivelrikko leikatako vai eikö leikata?

Yli 80-vuotiaan polvinivelrikko leikatako vai eikö leikata? Yli 80-vuotiaan polvinivelrikko leikatako vai eikö leikata? Esa Jämsen 1, Matti UK Lehto 2, Yrjö T Konttinen 2,3 1 Lääketieteen laitos, Tampereen yliopisto; 2 Tekonivelsairaala Coxa; 3 Sisätautien klinikka,

Lisätiedot

Annoslaskennan tarkkuus ja metalliset implantit

Annoslaskennan tarkkuus ja metalliset implantit Annoslaskennan tarkkuus ja metalliset implantit Vertailu mittauksiin ja Monte Carlo laskentaan XX Onkologiapäivät, 29. 30.8.2014, Oulu Jarkko Ojala, TkT Sairaalafyysikko & Laatupäällikkö Tampereen yliopistollinen

Lisätiedot

Postoperatiivisen i peroneushermovaurion hoitokäytännöistä Suomen endoproteesihoitajat ry. Tietoja ja ajatuksia tekonivelpotilaan hoidosta 19.- 21.4.2007 Katri Patteri fysioterapeutti Tekonivelsairaala

Lisätiedot

LEIKKAUS. Leikkauksissa kajotaan melkoisesti potilaan. ja sen kulku. Saat asiakkaaksesi henkilön, joka on läpikäynyt lonkka- tai

LEIKKAUS. Leikkauksissa kajotaan melkoisesti potilaan. ja sen kulku. Saat asiakkaaksesi henkilön, joka on läpikäynyt lonkka- tai Teksti: Johanna Takkunen Business Unit Manager Smith & Nephew Oy Advanced Wound Management Saat asiakkaaksesi henkilön, joka on läpikäynyt lonkka- tai polviproteesileikkauksen. Päällepäin näkyy vain suurehko

Lisätiedot

Juha Korhonen, DI Erikoistuva fyysikko, HYKS Syöpäkeskus Väitöskirja-projekti: MRI-based radiotherapy

Juha Korhonen, DI Erikoistuva fyysikko, HYKS Syöpäkeskus Väitöskirja-projekti: MRI-based radiotherapy Sädehoitopäivät, 16-17.4.2015, Turku MRI-pohjainen sädehoito Juha Korhonen, DI Erikoistuva fyysikko, HYKS Syöpäkeskus Väitöskirja-projekti: MRI-based radiotherapy Sädehoidon työvaiheet ja kuvien käyttö

Lisätiedot

Sementillinen vai sementitön puolitekonivel reisiluun kaulan murtuman hoidoksi?

Sementillinen vai sementitön puolitekonivel reisiluun kaulan murtuman hoidoksi? Sementillinen vai sementitön reisiluun kaulan murtuman hoidoksi? Tero Yli-Kyyny, Johanna Ojanperä, Petri Venesmaa, Jukka Kettunen ja Hannu Miettinen Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka

Lisätiedot