Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla"

Transkriptio

1 Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla lonkan primaarin tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset 0 25 vuoden seurannassa Suomen tekonivelrekisteristä Keijo Mäkelä 1, Antti Eskelinen 2, Pekka Pulkkinen 3, Pekka Paavolainen 4 ja Ville Remes 2 1Ortopedian ja traumatologian klinikka, TYKS; 2Ortopedian klinikka, HYKS 3Kansanterveyslaitos 4Sairaala ORTON Between 1980 and 2004, a total of primary total hip arthroplasties performed for primary osteoarthritis in patients aged fifty-five or more were entered in the Finnish Arthroplasty Register and were subjected to analysis. In patients aged fifty-five to seventy-four, risk of revision due to aseptic loosening was lower with cementless than cemented total hip arthroplasty. At fifteen years, rate of cementless total hip arthroplasty was 80 % (95 % CI 72 to 87) and that of cemented total hip arthroplasty 71 % (95 % CI, 69 to 72) in the age group of years. In patients aged 75 years and more, the 10-year of cementless total hip arthroplasty with a straight proximally porous-coated stem and a modular press-fit porous-coated cup was 99 % (95 % CI 97 to 100) and that of cemented total hip arthroplasty 95 % (95 % CI 95 to 96). Excessive polyethylene wear, however, was a significant clinical problem with cementless cups in all age groups. Hyviä pitkäaikaistuloksia on julkaistu sementtikiinnitteisten proteesien käytöstä lonkan tekonivelkirurgiassa iäkkäämmillä potilailla (1 7). Nämä tulokset koskevat kuitenkin yleensä vain yhtä tekonivelmallia yhdessä klinikassa. Aiemmat väestöpohjaiset tutkimukset skandinaavisista tekonivelrekistereistä ovat myös viitanneet hyviin tuloksiin käytettäessä sementtikiinnitteisiä proteeseja iäkkäämmillä potilailla (8 10). Nuoremmilla ja aktiivisemmilla alle 55-vuotiailla potilailla väestöpohjaiset tulokset ovat kuitenkin olleet paremmat sementittömillä yläosaltaan karhennetuilla varsilla kuin sementtivarsilla (11). Perustuen Suomen tekonivelrekisterin tuloksiin yli 25 vuoden ajalta arvioimme väestöpohjaiset tekonivelkonseptikohtaiset tulokset primaarileikkauksissa primaarin nivelrikon hoidossa yli 55-vuotiailla potilailla. Hypoteesimme oli perustuen lupaaviin sementittömien varsien tuloksiin nuoremmilla potilailla (11,12) että modernien sementittömien tekonivelten pysyvyys ei olisi huonompi kuin sementtiproteesien iäkkäämmilläkään potilailla. Aineisto ja menetelmät Suomen tekonivelrekisteri Suomen tekonivelrekisteriin on kerätty tiedot lonkan, polven, nilkan, olka- ja kyynärpään ja käden alueen tekonivelistä vuodesta 1980 alkaen (10,13). Sairaalat ovat velvoitettuja antamaan tiedot tekonivelleikkauksista Lääkelaitokselle. Suomen tekonivelrekisterin kattavuus arvioituna sairaaloiden kotiutumisrekistereistä on nykyään 98 %. Tutkimusväestö Tutkimusajanjaksona ( ) maassamme tehtiin primaaria lonkan tekonivelleikkausta. Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol SOT 329

2 80805 (89 %) leikkauksista tehtiin potilaille, jotka olivat iältään 55 vuotta tai enemmän. Primaari lonkan nivelrikko oli leikkausaihe 81 %:lla (n=65673). Nämä lonkan tekonivelleikkausta otettiin mukaan tutkimukseen. Keskimääräinen seuranta-aika oli 6.9 vuotta (vaihteluväli 0 25 vuotta). Primaarileikkaukset Potilaiden keski-ikä, sukupuolijakauma ja leikkauksen puoli (vasen/oikea) määritettiin, samoin kuin eri implanttien määrä, prosenttiosuus ja kiinnitysmenetelmä. Eri reisi- ja lantiokomponenttien määrä sekä kolme yleisintä reisi- ja lantiokomponenttia määritettiin koko tutkimusajanjaksolta sekä erikseen kahdelta ajanjaksolta: sekä Uusintaleikkaukset Uusintaleikkaukset liitettiin primaarileikkauksiin käyttäen sosiaaliturvatunnusta. Uusintaleikkausten määrä ja leikkausaiheet määritettiin. Konseptianalyysi Tekonivelkonseptien pysyvyys määritettiin (11,14). Tilastovertailua varten reisikomponentit jaettiin viiteen, lantiokomponentit neljään ja tekonivelleikkaukset viiteen ryhmään (Liite). Varret ryhmiteltiin seuraavasti: 1) sementitön, suora yläosastaan karhennettu, 2) sementitön, anatominen yläosastaan karhennettu ja/tai hydroksiapatiitti-pintainen (HA) 3) sementitön, kauttaaltaan karhennettu 4) sementöitävä, jota ei ole suunniteltu kiilautumaan sementtimanttelin sisällä (compositebeam stem) sekä 5) sementöitävä, joka on suunniteltu kiilautumaan sementtimanttelin sisällä (loaded taper stem) (Liite). Sementtivarsien konseptit muodostettiin kiinnittymisperiaatteen mukaisesti (15 17). Kupit ryhmiteltiin seuraavasti: 1) sementitön, modulaarinen karhennettu 2) sementitön, modulaarinen HA-pintainen 3) sementitön, ei-modulaarinen karhennettu (monoblock) sekä 4) polyetyleenistä kokonaan valmistettu sementöitävä. Tekonivelkonseptit ryhmiteltiin seuraavasti: 1) sementitön, suora yläosastaan karhennettu varsi ja sementitön, modulaarinen karhennettu kuppi 2) sementitön, anatominen yläosastaan karhennettu ja/tai HA-pintainen varsi ja sementitön, modulaarinen karhennettu ja/tai HA-pintainen kuppi 3) hybridi-tekonivel (sementöitävä varsi ja sementitön, modulaarinen pinnaltaan karhennettu kuppi) 4) käänteinen hybridi-tekonivel (sementitön varsi ja polyetyleenistä kokonaan valmistettu sementtikiinnitteinen kuppi sekä 5) sementtikiinnitteinen tekonivel (sementtikiinnitteinen varsi, joka joko on tai ei ole suunniteltu kiilautumaan ja polyetyleenistä kokonaan valmistettu sementtikiinnitteinen kuppi). Sementöitävistä implanteista muodostetut konseptit valitsimme viitekonseptiksi, koska sementtiimplantit ovat perinteinen käypä hoito lonkan tekonivelkirurgiassa. Konseptianalyysien sisäänottokriteerit Tutkimukseen hyväksyttiin ainoastaan niiden henkilöiden tekonivelleikkaukset, joiden ikä leikkaushetkellä oli 55 vuotta tai enemmän. Koska näin muodostunut ryhmä sisälsi sekä liikunnallisesti aktiivisia nuorehkoja potilaita että iäkkäämpiä potilaita, joiden liikunnallinen vaatimustaso on alhainen, suoritimme konseptianalyysin myös tutkimusryhmän sisällä ikäryhmittäin: vuotiaat, vuotiaat sekä 75- vuotiaat ja sitä vanhemmat. Ainoastaan niiden henkilöiden tekonivelleikkaukset otettiin huomioon, joiden leikkausaihe oli primaari lonkan nivelrikko. Leikkausaihe ei näin ollen ollut sekoittava tekijä tutkimuksessamme. Ainoastaan yli sadassa leikkauksessa tutkimusjakson aikana käytettyjä komponentteja tarkasteltiin (18 20) (Liite). Tuloksiltaan tutkitusti huonoiksi todettuja komponentteja, kuten sementittömiä kierrekuppeja (21 23), ei hyväksytty analyysiin. Tilastollinen analyysi Päätetapahtumana pysyvyyden arvioinnissa käytettiin jommankumman tai molempien komponenttien uusintaleikkausta. Suoritimme tarkastelun käyttäen päätetapahtumana erikseen uusintaleikkausta sekä aseptisen irtoamisen että minkä tahansa syyn suhteen (sisältäen polyetyleeni-liukupinnan vaihdon). Komponenttien 10-, 15- ja 20-vuotispysyvyys määritettiin käyttäen Kaplan-Meier -menetelmää (24). Ainoastaan niiden komponenttien pysyvyystulokset ilmoitettiin, joita kyseisenä seuranta-ajankohtana oli yli 20 kappaletta jäljellä (at risk) (20). Kaplan-Meier -analyysissä saatuja pysyvyystietoja vertailtiin log-rank-testillä. Ryhmien välisten erojen ja sekoittavien tekijöiden arvioimiseksi käytettiin Coxin monimuuttujamallia (25). Coxin mallilla tarkasteltiin seuraavia tekijöitä: implanttikonseptit, ikä ja sukupuoli. Vakioinnit tehtiin aina myös tekonivelkonseptien suhteen, kun iän ja sukupuolen vaikutusta implantin pysyvyyteen arvioitiin Coxin mallissa (26). Coxin regressioanalyysin 330 SOT Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol. 30

3 perusteella arvioitiin pysyvyyttä ja uusintaleikkauksen vakioitua riskiä. Coxin analyysistä saatujen pysyvyyden arvioiden avulla muodostettiin vakioituja pysyvyyskäyriä käyttäen riskitekijöiden keskiarvoa. Waldin menetelmää käytettiin Coxin monimuuttujamallista saatujen tietojen p-arvojen määrittämiseen. Ryhmien välisiä eroja pidettiin tilastollisesti merkittävinä, kun p-arvo oli alle Tilastoanalyysiin käytettiin SPSS ohjelmaa (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Tulokset Yleiset tulokset (57 %) lonkan tekonivelleikkauksista tehtiin oikean puoleiseen lonkkaan (60 %) leikkauksista tehtiin naisille. Reisi- ja lantiokomponentit Tutkimuksen kohteena olevana aikana oli käytössä yhteensä 155 eri reisikomponenttia. 84 (62 %) niistä käytettiin vähemmässä kuin sadassa leikkauksessa. Sementittömiä varsia käytettiin 29 %:ssa primaarioperaatioista. Tutkimusajanjakson loppuvuosina ( ) neljä useimmiten käytettyä vartta käsittivät 69 % kaikista varsista (taulukko 1). Tutkimuksen kohteena olevana aikana oli käytössä yhteensä 132 eri lantiokomponenttia. 73 (55 %) niistä käytettiin vähemmässä kuin sadassa leikkauksessa. Sementittömiä kuppeja käytettiin 39 %:ssa primaarioperaatioista. Tutkimusajanjakson loppuvuosina ( ) neljä useimmiten käytettyä kuppia käsittivät 48 % kaikista kupeista (taulukko 1). Uusintaleikkaukset Vuosina tehtiin yhteensä 6772 lonkan tekonivelen uusintaleikkausta potilaille, jotka olivat olleet 55-vuotiaita tai vanhempia primaarin nivelrikon takia tehdyn primaarileikkauksen aikaan. Yleisin uusintaleikkauksen syy oli reisi- tai lantiokomponentin aseptinen irtoaminen, 72.7 % kaikista revisioista (n=4923) (taulukko 2). Pysyvyysanalyysit Yleistä lonkan Kaplan-Meier-analyysissä lonkan tekonivelten 10-vuotispysyvyys oli 86.4 % (95 % CI Taulukko 1. Yleisimmät reisi- ja lantiokomponentit Suomessa kolmena eri ajanjaksona. Ajanjakso Komponentti Merkki n(%) Merkki n(%) Merkki n(%) Varsi Lubinus IP 709 (40) Lubinus SP II 1511 (27) Exeter Universal 3033 (33) Christiansen 287 (16) Müller Monolog 788 (14) Biomet Bi-Metric 1380 (15) Brunswik 224 (13) Biomet Bi-Metric 719 (13) Spectron EF 1036 (11) McKee-Arden 217 (12) Biomet Interlok 324 (6) ABG II 876 (10) Yhteensä 1437 (81) Yhteensä 3342 (59) Yhteensä 6325 (69) Sementittömät 9 (0.5) Sementittömät 1757 (31) Sementittömät 2979 (32) Kuppi Lubinus Std 715 (40) Lubinus Std 1476 (26) Contemporary 1931 (21) Christiansen 287 (16) Müller cemented 597 (11) ABG II 919 (10) Brunswik 224 (13) Harris-Galante II 549 (10) Reflection all-poly 910 (10) McKee-Arden 217 (12) Biomet Universal 495 (9) Biomet Vision 670 (7) Yhteensä 1443 (81) Yhteensä 3117 (55) Yhteensä 4430 (48) Sementittömät 9 (0.5) Sementittömät 2420 (43) Sementittömät 4012 (44) Yhteensä tarkoittaa neljän yleisimmin käytetyn mallin kokonaismäärää ja osuutta kaikista malleista kyseisenä ajanjaksona. Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol SOT 331

4 Taulukko 2. Tekonivelkonseptien uusintaleikkausten syyt. N = primaarileikkausten määrä. Muu syy sisältää esimerkiksi kulumisen takia tehdyt lantiokomponentin liukupinnan (liner) vaihdot. Tekonivelkonsepti Sementitön, suora varsi ja sementitön modulaarinen kuppi Sementitön, anatominen varsi ja sementitön modulaarinen kuppi N Aseptinen Aseptinen irtoaminen irtoaminen (kuppi + varsi) (kuppi) Aseptinen irtoaminen (varsi) Infektio Dislokaatio (9.4%) 100 (17.1%) 34 (5.8%) 20 (3.4%) 129 (22.1%) (9.7%) 151 (28.8%) 68 (13.0%) 15 (2.9%) 39 (7.4%) Käänteis-hybridi- tekonivel (16.0%) 12 (24.0%) 11 (22.0%) 1 (2.0%) 7 (14.0%) Hybriditekonivel (11.5%) 18 (7.1%) 76 (30.2%) 28 (11.1%) 47 (18.7%) Sementöity tekonivel (34.6%) 482 (15.9%) 859 (28.3%) 155 (5.1%) 237 (7.8%) ), kun päätetapahtumana oli uusintaleikkaus minkä tahansa syyn takia. Vastaavat luvut 15 ja 20 vuoden kohdalla olivat 75.4 % (95 % CI ) ja 67.1 % (95 % CI ). Varsikonseptien pysyvyys Kaikkien varsikonseptien 10-vuotis-pysyvyys oli 90 % tai enemmän, kun päätetapahtumana oli aseptinen irtoaminen (taulukko 3). 15 vuoden kohdalla kuitenkin enää suorien, yläosastaan karhennettujen ja anatomisten, yläosastaan karhennettujen ja/tai HA-pintaisten varsien pysyvyys oli yli 90 %. Kaikkien kolmen sementittömän varsikonseptin pysyvyys oli parempi kuin sementtikiinnitteisen viitekonseptin (loaded-taper stems, p<0.001 kaikissa vertailuissa). Coxin regressioanalyysin ikä- ja sukupuolivakioidut tulokset olivat samankaltaiset (taulukko 3, kuva 1-A). Ikäryhmissä ja vuotta sekä suorien, yläosastaan karhennettujen että anatomisten, yläosastaan karhennettujen ja/tai HA-pintaisten varsien uusintaleikkauksen riski aseptisen irtoamisen takia oli pienempi kuin sementtikiinnitteisen viitekonseptin (taulukko 3). Yli 75-vuotiailla potilailla ainoa tilastollisesti merkittävä ero konseptien välillä oli suurentunut uusintaleikkauksen riski, kun sementtikiinnitteistä vartta ei ollut suunniteltu kiilautumaan, verrattuna sementtikiinnitteisiin varsiin, jotka oli suunniteltu kiilautumaan (taulukko 3). Varsikonsepteihin liittyvä kohortti-efekti Coxin regressioanalyysissä kiilautumaan suunnitelluilla sementtikiinnitteisillä varsilla, jotka oli leikattu vuosina , oli tilastollisesti merkittävästi pienentynyt uusintaleikkausriski aseptisen irtoamisen suhteen verrattuna saman konseptin varsiin, jotka oli Kuva 1-A. Cox-vakioidut pysyvyyskäyrät varresta yli 55-vuotiailla potilailla konsepteittain. Päätetapahtumana oli varren uusintaleikkaus aseptisen irtoamisen takia. Vakioinnit tehty iän ja sukupuolen suhteen. Kuva 1-B. Cox-vakioidut pysyvyyskäyrät kupille kuppikonsepteittain. Päätetapahtumana oli kupin uusintaleikkaus aseptisen irtoamisen takia. Vakioinnit tehty iän ja sukupuolen suhteen. 332 SOT Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol. 30

5 Malpositio Proteesin murtuma Periproteettinen murtuma Muu syy Yhteensä 26 (4.5%) 21 (3.6%) 38 (6.5%) 161 (27.6%) 584 (100%) 30 (5.7%) 16 (3.1%) 36 (6.9%) 118 (22.5%) 524 (100%) 2 (4.0%) 1 (2.0%) 5 (10.0%) 3 (6.0%) 50 (100%) 18 (7.1%) 4 (1.6%) 20 (7.9%) 12 (4.8%) 252 (100%) 62 (2.0%) 23 (0.8%) 108 (3.6%) 60 (2.0%) 1049 (100%) leikattu (vakioitu riski 0.5, 95 % CI ). Toisaalta leikatuilla sementtikiinnitteisillä varsilla, joita ei ollut suunniteltu kiilautumaan, oli tilastollisesti merkittävästi suurentunut uusintaleikkausriski aseptisen irtoamisen suhteen verrattuna saman konseptin varsiin, jotka oli leikattu (vakioitu riski 1.2, 95 % CI ). Kolmen sementittömän konseptin ollessa kyseessä ei ollut tilastollisesti merkittäviä eroja uusintaleikkausriskin suhteen kohorttien ja välillä. Kuppikonseptien pysyvyys Kaikkien kuppikonseptien 10-vuotispysyvyys oli yli 95 %, kun päätetapahtumana oli uusintaleikkaus lantiokomponentin aseptisen irtoamisen takia (taulukko 4). 15 vuoden kohdalla kaikkien kuppikonseptien pysyvyys oli kuitenkin laskenut alle 90 %. Coxin regressioanalyysissä kaikkien sementittömien kuppikonseptien uusintaleikkausriski oli tilastollisesti merkittävästi pienempi kuin sementtikiinnitteisten kuppien (taulukko 4, kuva 1-B). Ikäryhmissä vuotta ja vuotta, molempien sementittömien modulaaristen kuppikonseptien pysyvyys oli tilastollisesti merkittävästi parempi kuin sementtikiinnitteisten kuppien (taulukko 4). Myös yli 75-vuotiailla potilailla sama ilmiö oli havaittavissa sementittömien HA-pintaisten kuppien ollessa kyseessä (taulukko 4). 0.5). Muiden konseptien ollessa kyseessä ei ollut tilastollisesti merkittäviä eroja uusintaleikkausriskin suhteen kohorttien ja välillä. Tekonivelkonseptien pysyvyys Kaikkien tekonivelkonseptien paitsi käänteishybridikonseptin 10-vuotispysyvyys oli yli 90 %, kun päätetapahtuma oli aseptinen irtoaminen (taulukko 5 ). 15 vuoden kohdalla sekä sementittömien että sementtikiinnitteisten konseptien pysyvyys oli kuitenkin laskenut alle 85 %. Coxin mallissa sementittömillä konsepteilla ja hybridikonseptilla uusintaleikkauksen tilastollinen riski oli tilastollisesti pienempi kuin sementtikonseptilla (taulukko 5, kuva 2-A). Ikäryhmissä ja vuotta, molemmilla sementittömillä konsepteilla oli tilastollisesti merkittävästi parempi pysyvyys kuin sementtikonseptilla (taulukko 5 ). Myös vanhimmassa ikäryhmässä sementittömällä konseptilla (yläosastaan karhennettu varsi ja karhennettu, modulaarinen kuppi) uusintaleikkauksen riski oli pienempi kuin sementtikonseptilla, mutta tilastollisesti tämä ei ollut yksiselitteistä (p=0.05). Kaikkien tekonivelkonseptien 10-vuotispysyvyys oli alle 90 %, kun päätetapahtumana oli irtoaminen minkä tahansa syyn takia (taulukko 6). Coxin ikä- ja sukupuolivakioidussa regressioanalyysissä sementittömällä konseptilla (anatominen, karhennettu varsi ja modulaarinen, karhennettu kuppi) oli tilastollisesti merkittävästi alentunut uusintaleikkauksen riski verrattuna sementtikonseptiin (taulukko 6, kuva 2-B). Myös toisen sementittömän konseptin (suora, yläosastaan karhennettu varsi ja modulaarinen, karhennettu kuppi) uusintaleikkauksen riski oli pienempi kuin sementtikonseptin, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkittävä (p=0.06). Alaryhmäanalyyseissä ei kuitenkaan tullut esiin tilastollisesti merkittäviä eroja konseptien välillä uusintaleikkausriskin suhteen (taulukko 6). Kuppikonsepteihin liittyvä kohortti-efekti Coxin regressioanalyysissä vuosina leikatuilla sementittömillä, pinnaltaan karhennetuilla kupeilla oli tilastollisesti merkittävästi pienentynyt uusintaleikkausriski aseptisen irtoamisen suhteen verrattuna saman konseptin kuppeihin, jotka oli leikattu vuosina (vakioitu riski 0.4, 95 % CI 0.3 Ikä ja sukupuoli riskitekijöinä Coxin regressiomallissa miehillä oli lisääntynyt riski lonkan tekonivelen uusintaleikkauksen suhteen verrattuna naisiin, oli uusintaleikkauksen syy aseptinen irtoaminen (vakioitu riski 1.3, 95 % CI ) tai mikä tahansa (vakioitu riski 1.2, 95 % CI ). Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol SOT 333

6 Taulukko 3. Varsikonseptien pysyvyys. Päätetapahtumana oli uusintaleikkaus varren aseptisen irtoamisen takia. Age group Stem concept N* Kuva 2-A. Cox-vakioidut pysyvyyskäyrät tekonivelelle tekonivelkonsepteittain. Päätetapahtumana oli varren ja/tai kupin uusintaleikkaus aseptisen irtoamisen takia. Vakioinnit tehty iän ja sukupuolen suhteen years Cementless straight 5463 Cementless fit and fill 3037 Cementless extendedly porous-coated 597 Composite-beam cemented 4173 Loaded-taper cemented years Cementless straight 3242 Cementless fit and fill 2412 Cementless extendedly porous-coated 438 Composite-beam cemented Kuva 2-B. Cox-vakioidut pysyvyyskäyrät tekonivelelle tekonivelkonsepteittain. Päätetapahtumana oli uusintaleikkaus mistä tahansa syystä. Vakioinnit tehty iän ja sukupuolen suhteen. Loaded-taper cemented years and more Cementless straight 584 Cementless fit and fill 682 Composite-beam cemented 9182 Loaded-taper cemented 5042 Coxin regressiomallissa nuori ikä oli riskitekijä lonkan tekonivelen uusintaleikkauksen suhteen, oli uusintaleikkauksen syy aseptinen irtoaminen tai mikä tahansa. Jokainen lisävuosi laski uusintaleikkauksen riskiä aseptisen irtoamisen suhteen 6.8 % (95 % CI ), ja minkä tahansa syyn suhteen 4.7 % (95 % CI ). Pohdinta Modernien sementittömien varsi- ja kuppikomponenttien uusintaleikkausriski nivelrikkopotilailla aseptisen irtoamisen takia oli tutkimuksessamme pienempi kuin sementtikomponenteilla ikäryhmässä vuotta. Yli 74-vuotiailla potilailla pysyvyystuloksissa ei ollut muita tilastollisesti merkittäviä eroja kuin HApintaisten sementittömien kuppien parempi pysyvyys All ( 55 years) Cementless straight 9289 Cementless fit and fill 6131 Cementless extendedly porous-coated 1128 Composite-beam cemented Loaded-taper cemented verrattuna sementtikiinnitteisiin kuppeihin. Polyetyleeniliukupinnan kuluminen ja osteolyysi aiheuttavat kuitenkin edelleen huomattavan paljon sementittömien lantiokomponenttien uusintaleikkauksia. Sementittömän lonkan tekonivelleikkauksen uusintaleikkausriski ei eronnutkaan sementtiproteesien uusintaleikkausriskistä missään ikäryhmässä kun päätetapahtumana oli uusintaleikkaus mistä tahansa syystä. 334 SOT Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol. 30

7 10-, 15-, ja 20-vuotispysyvyydet saatu Kaplan-Meier -analyysistä. N = primaarioperaatioiden lukumäärä. MF = mean follow-up (years) eli keskimääräinen seuranta-aika. = at risk eli seurantapisteessä jäljellä olevien varsien määrä. RR = risk ratio, uusintaleikkausriski Coxin regressioanalyysistä (muita varsikonsepteja verrattiin sementtikiinnitteisiin varsiin, joita ei ole suunniteltu kiilautumaan, loaded taper stems ; vakioinnit tehty iän ja sukupuolen suhteen). NS = non-significant, ei tilastollisesti merkitsevä MF yr 10 yr % 10-year 15 yr % 15-year 20 yr % 20-year Adjusted RR for revision p (97-98) (88-94) ( ) < (95-97) (85-93) ( ) < (90-94) (85-91) ( ) < (86-88) (74-78) (67-72) 1.15 ( ) NS (0.11) (88-92) (72-80) (60-71) (97-99) (95-98) ( ) < (96-98) (87-98) ( ) < (91-96) (84-92) ( ) NS (0.80) (91-92) (86-88) (82-86) 1.39 ( ) < (92-95) (87-91) (79-88) (97-100) ( ) NS (0.67) (97-100) ( ) NS (0.28) (96-97) (94-96) ( ) (96-98) (92-98) (98 98) (91 95) ( ) < (96 97) (88 93) ( ) < (91 94) (86 91) (84 90) 0.7 ( ) (92 93) (85-87) (80 83) 1.3 ( ) < (93 94) (84 88) (74 81) Aineiston validiteetti Rekisteripohjaisilla tutkimuksilla on lukuisia tunnettuja heikkouksia. Subjektiivista potilastyytyväisyyttä ei ole mahdollista määrittää esimerkiksi Harrris Hip Scoren tai elämänlaatumittareiden avulla. Radiologisia tutkimuksia ei ole saatavissa esimerkiksi vähäoireisen osteolyysin arvioimiseksi. Toisaalta tietojen kirjaaminen rekisteriin on aina enemmän tai vähemmän puutteellista. Joidenkin potilaan kohdalla nivelrikon taustalla olevaa, vaikka vain lievääkin lonkkamaljakon vajaakehittyneisyyttä ei ole huomioitu ja kirjausdiagnoosi on virheellisesti ollut lonkan primaari nivelrikko (27). Tekonivelen pysyvyysennuste on huonompi, jos taustalla on lonkan vajaakehittyneisyys kuin jos kyseessä on primaari nivelrikko (26). Analyysiin päätyvien komponenttien lukumäärä voi myös olla hyvin Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol SOT 335

8 Taulukko 4. Kuppikonseptien pysyvyys. Päätetapahtumana oli uusintaleikkaus kupin aseptisen irtoamisen takia. 10-, 15-, ja 20-vuotispysyvyydet saatu Kaplan-Meier -analyysistä. N = primaarioperaatioiden lukumäärä. MF = mean follow-up (years) eli keskimääräinen seuranta-aika. = at risk eli seurantapisteessä jäljellä olevien varsien määrä. RR = risk ratio, uusintaleikkausriski Coxin regressioanalyysistä (muita kuppimalleja verrattiin kokonaan polyetyleenistä valmistettuihin sementtikiinnitteisiin kuppeihin; vakioinnit tehty iän ja sukupuolen suhteen). NS = non-significant, ei tilastollisesti merkitsevä. Age group Cup concept N* years MF yr 10 yr % 10-year 15 yr % 15-year Cementless modular press-fit porous-coated (94-95) (77-85) Cementless modular press-fit HA-coated (91-96) 2 - Cementless monoblock pressfit porous-coated (95-100) years 75 years and more All ( 55 years) Cemented all-polyethylene (89-91) (77-80) Cementless modular press-fit porous-coated (95-97) (88-95) Cementless modular press-fit HA-coated (96-99) 1 - Cementless monoblock pressfit porous-coated (96-100) 15 - Cemented all-polyethylene (95-95) (89-91) Cementless modular press-fit porous-coated (96-99) 4 - Cementless modular press-fit HA-coated Cementless monoblock pressfit porous-coated (93-100) 4 - Cemented all-polyethylene (97-98)% (95-97)% Press-fit porous-coated uncem (95 96) (82 88) Press-fit HA-coated uncem (94 97) 2 - Press-fit monoblock (96 100) (81 97) Cemented all-polyethylene (94-95) (87 89) alhainen huolimatta siitä, että vähiten, alle sata kappaletta käytetyt implantit on jo lähtökohtaisesti jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa on käytössä NICE:n (National Institute for Clinical Excellence) laatustandardi, jonka mukaan kymmenen vuoden seurannassa uusintaleikkausten määrän tulee olla alle 10 % perustuen ainakin 500 useammasta eri keskuksesta peräisin olevan potilaan tietoihin. Kymmenen vuoden kohdalla on myös oltava kertynyt riittävän suuri potilaskohortti, jotta Kaplan-Meieranalyysin tekeminen on mahdollista (28). Vaikka aineistossamme joidenkin yksittäisten komponenttien lukumäärä on pieni, implanttien kokonaismäärä on huomattavan suuri. Vertailut onkin tehty konseptien, ei yksittäisten tekonivelmallien välillä, mikä vähentää yhden yksittäisen komponentin pienestä määrästä 336 SOT Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol. 30

9 20 yr % 20-year Adjusted RR for revision p lonkan tekonivelkirurgian onnistumisen arvioinnissa jatkossakin. 60 % tutkimusaineistossamme potilaista oli naisia. Naispotilaiden on aiemminkin todettu muodostavan enemmistön lonkkaproteesipotilaista. (8 10,13,29). Nuorimmassa ikäryhmässä (55 64-vuotiaat) miespotilaita oli suhteessa enemmän kuin kahdessa vanhimmassa ikäryhmässä. Tämä on saattanut vaikuttaa nuorimman kohortin tuloksiin suhteessa kahteen vanhimpaan kohorttiin ( ) < ( ) < ( ) (68-73) ( ) < ( ) ( ) NS (0.43) (86-88) ( ) NS (0.19) ( ) ( ) NS (0.48) (95-97)% ( ) < ( ) < ( ) (82 84) johtuvaa harhaa. Kun lonkan tekonivelleikkauksen ortopedisessa kirjallisuudessa julkaistuja tuloksia arvioidaan, on huomioitava sekä kansallisiin rekistereihin perustuvat että yksittäisistä klinikoista julkaistut, yhtä implanttia käsittelevät tulokset. Eri menetelmillä saadut tulokset eivät ole toisiaan poissulkevia vaan täydentäviä ja molempia tutkimustekniikoita tullaan tarvitsemaan Implanttien lukumäärä Suomalaisten ortopedien vuodesta 1980 käyttämien varsien ja kuppien lukumäärä primaarin lonkan nivelrikon hoidossa on huomattavan suuri. Samankaltaisia tuloksia on kuitenkin julkaistu esimerkiksi Norjasta (9). Talouselämällä ja proteesiteollisuudella vaikuttaa olevan huomattava vaikutus ortopedeihin. Tutkimusajanjakson loppuvuosina ( ) kolme yleisintä ja parhaiten dokumentoitua vartta muodostivat kuitenkin jo kaksi kolmasosaa kaikista varsista. Kuppien kohdalla kolme yleisintä mallia käsittivät silti alle 50 % kaikista kupeista. Tämä on todennäköisesti seurausta polyetyleeniliukupintojen ja osteolyysin aiheuttamasta epävarmuudesta. Sementtikiinnitteinen vastaan sementitön Asennettujen sementtikiinnitteisten ja sementittömien implanttien lukumäärien suhteesta on julkaistu kansallisia tuloksia lähinnä Pohjoismaista ja Isosta- Britanniasta. Sementittömien implanttien käyttö on yleisintä Suomessa. Norjassa sekä vuonna 1988 että % kupeista ja 13 % varsista oli sementittömiä (9). Tanskassa 64 % lonkan tekonivelistä vuosina oli sementtikiinnitteisiä (30). Ruotsissa sementtikiinnitteisten lonkkaproteesien osuus oli 93 % (31). Nämä pohjoismaiset tulokset sisältävät kaikki potilaat, myös nuoret. Englannin ja Walesin kansallisen rekisterin mukaan 38.6 % perinteisistä tekonivelistä (poislukien pinnoiteproteesit) oli joko sementittömiä tai hybridejä (32 33). Sementitön tekniikka tarjoaa periaatteessa huomattavia etuja; leikkausaika lyhenee, tekonivelen kiinnittyminen luuhun tapahtuu biologisesti; modulaarisuuden myötä liukupintavaihtoehtoja on enemmän. Vaikka sementittömiä tekoniveliä on koko tutkimusjakson ajan käytetty Suomessa enemmän kuin sementtikiinnitteisiä proteeseja, on maassamme tässä suhteessa ollut myös vaihtelua. Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol SOT 337

10 Taulukko 5. Lonkan tekonivelkonseptien pysyvyys. Päätetapahtumana oli uusintaleikkaus kupin ja/tai varren aseptisen irtoamisen takia.10-, 15-, ja 20-vuotispysyvyydet saatu Kaplan-Meier -analyysistä. N = primaarioperaatioiden lukumäärä. MF = mean follow-up (years) eli keskimääräinen seuranta-aika. = at risk eli seurantapisteessä jäljellä olevien tekonivelten määrä. RR = risk ratio, uusintaleikkausriski Coxin regressioanalyysistä (muita tekonivelkonsepteja verrattiin sementtikiinnitteiseen tekonivelkonseptiin; vakioinnit tehty iän ja sukupuolen suhteen). NS = non-significant, ei tilastollisesti merkitsevä. THR = total hip replacement. Cementless modular #1 = sementitön suora, yläosastaan karhennettu varsi ja sementitön, modulaarinen karhennettu kuppi. Cementless modular #2 = sementitön, anatominen ( fit and fill ) yläosastaan karhennettu ja/tai HA-pintainen varsi ja sementitön, modulaarinen HA-pintainen kuppi. Age group THR concept N* MF yr 10 yr % 10-year 15 yr % 15-year years Cementless modular # (93-96) (72-87) Cementless modular # (90-93) (73-83) Reverse hybrid THR (71-92) 5 - Hybrid THR (85-94) 0 - Cemented THR (84-86) (69-72) years Cementless modular # (96-98) (92-97) Cementless modular # (92-96) (78-91) Reverse hybrid THR (82-97) 4 - Hybrid THR (91-95) 9 - Cemented THR (90-92) (84-85) 75 years and more Cementless modular # (97-100) 1 - Cementless modular # (95-100) 1 - Reverse hybrid THR Hybrid THR (92-99) 0 - Cemented THR (95-96) (92-94) All ( 55 years) Cementless modular # (95 96) (79-89) Cementless modular # (92 93) (76-84) Reverse hybrid THRa (80 92) 9 - Hybrid THR (91 94) 9 - Cemented THR (91 91) (82-84) 338 SOT Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol. 30

11 Esimerkiksi vuosina % kupeista ja 39 % varsista sisältäen kaikki diagnoosiryhmät ja myös nuoret potilaat oli Suomessa yhä sementtikiinnitteisiä (29). Sementittömät varret 20 yr % 20-year Adjusted RR for revision p ( ) p< ( ) p< ( ) NS (0.91) ( ) (59-64) ( ) < ( ) < ( ) NS (0.14) ( ) NS (0.09) (79-82) ( ) NS (0.05) ( ) NS (0.13) ( ) NS (0.60) ( ) NS (0.12) ( ) < ( ) < ( ) ( ) (75 78) Sekä suorien, yläosastaan karhennettujen että anatomisten, yläosastaan karhennettujen ja/tai HA-pintaisten varsien pitkäaikaispysyvyys oli tutkimuksessamme erinomainen. Hyviä pitkäaikaistuloksia on julkaistu myös aiemmin jompaankumpaan konseptiin kuuluvista varsista sekä yksittäisistä keskuksista (34 40) että tekonivelrekistereistä (8,11 12). Oma tutkimuksemme on tietääksemme kuitenkin ensimmäinen, joka osoittaa että modernin, sementittömän varren pysyvyys on sementtikiinnitteistä vartta parempi myös iäkkäillä potilailla aina 74 ikävuoteen asti. Jopa yli 74-vuotiailla potilailla sementittömän varren uusintaleikkauksen riski on pienempi kuin sementtikiinnitteisillä varsilla. Sementittömät varret näyttävät näin ollen olevan erinomainen vaihtoehto kaikenikäisillä potilailla. On toki mahdollista, että yli 80-vuotiailla potilailla on kustannustehokkaampaa käyttää sementtikiinnitteisiä kuin sementittömiä varsia, koska ne ovat ainakin toistaiseksi olleet halvempia ja erot pysyvyystuloksissa eivät ole suuria. Sementittömien, kauttaaltaan karhennettujen varsien 20-vuotispysyvyys oli tutkimuksessamme erinomainen, 87 %. Uusintaleikkauksen riski aseptisen irtoamisen takia oli tilastollisesti merkitsevästi pienempi kuin sementtikiinnitteisillä varsilla. Vastaavanlaisia hyviä tuloksia on julkaistu yksittäisistä klinikoista molemmista maassamme käytössä olleista varsimalleista; Lord Madréporigue (41 42) ja AML (43). Alaryhmäanalyyseissä sementittömien, kauttaaltaan karhennettujen varsien pysyvyys oli sementtikiinnitteisten varsien viitekonseptin pysyvyyttä parempi 64 ikävuoteen asti, mutta tämän jälkeen tilastollisesti merkittäviä eroja pysyvyydessä ei enää ollut. Sementtikiinnitteiset varret Sementtikiinnitteisten tekonivelten pysyvyys primaaria lonkan nivelrikkoa hoidettaessa on ollut erinomainen väestötason rekisteritutkimuksissa. Vuonna 2000 kuusi hyvin dokumentoitua tekoniveltä muodostivat 70 % käytetyistä tekonivelmalleista Ruotsissa. Kyseisten tekonivelmallien 10-vuotispysyvyys oli % Ruotsin tekonivelrekisterissä (8). Havelin ja työtove- Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol SOT 339

12 Taulukko 6. Lonkan tekonivelkonseptien pysyvyys. Päätetapahtumana oli varren ja/tai kupin uusintaleikkaus minkä tahansa syyn takia.10-, 15-, ja 20-vuotispysyvyydet saatu Kaplan-Meier -analyysistä. N = primaarioperaatioiden lukumäärä. MF = mean follow-up (years) eli keskimääräinen seuranta-aika. = at risk eli seurantapisteessä jäljellä olevien tekonivelten määrä. RR = risk ratio, uusintaleikkausriski Coxin regressioanalyysistä (muita tekonivelkonsepteja verrattiin sementtikiinnitteiseen tekonivelkonseptiin; vakioinnit tehty iän ja sukupuolen suhteen). NS = non-significant, ei tilastollisesti merkitsevä. THR = total hip replacement, lonkan tekonivelleikkaus. Cementless modular #1 = sementitön suora, yläosastaan karhennettu varsi ja sementitön, modulaarinen karhennettu kuppi. Cementless modular #2 = sementitön, anatominen ( fit and fill ) yläosastaan karhennettu ja/tai HA-pintainen varsi ja sementitön, modulaarinen HA-pintainen kuppi. Age group THR concept N* MF yr 10 yr % 10-year 15 yr % 15-year years Cementless modular # (83-86) (48-64) Cementless modular # (84-87) (62-72) Reverse hybrid THR (64-87) 5 - Hybrid THR (77-88) 0 - Cemented THR (82-85) (66-70) years Cementless modular # (86-91) (75-86) Cementless modular # (87-91) (70-83) Reverse hybrid THR (75-94) 4 - Hybrid THR (85-90) 9 - Cemented THR (88-89) (81-83) 75 years and more Cementless modular # (94-98) 1 - Cementless modular # (92-97) 1 - Reverse hybrid THR Hybrid THR (88-95) 0 - Cemented THR (93-94) (89-92) All ( 55 years) Cementless modular # (85 88) (57 69) Cementless modular # (86 88) (66 74) Reverse hybrid THRa (75 88) 9 - Hybrid THR (85 89) 9 - Cemented THR (89 89) (79 81) 340 SOT Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol. 30

13 20 yr % 20-year Adjusted RR for revision p ( ) NS (0.53) ( ) NS (0.10) ( ) NS (0.15) ( ) NS (0.63) (55-60) ( ) NS (0.65) ( ) NS (0.43) ( ) NS (0.08) ( ) NS (0.11) (76-79) ( ) NS (0.67) ( ) NS (0.91) ( ) NS (0.16) ( ) NS (0.41) (88-92) ( ) ( ) ( ) ( ) (71 74) rit julkaisivat hyvät keskipitkän aikavälin tulokset sementtikiinnitteisille varsille Norjan tekonivelrekisteristä; vuoden seurannassa pysyvyys oli yli 95 %. Hyviä pitkäaikaistuloksia on sementtikiinnitteisistä proteeseista julkaistu myös lukuisista yksittäisistä klinikoista (1,3,5). Tutkimuksessamme sementtimanttelin sisällä kiilautumaan suunniteltujen varsien pysyvyys oli huonompi kuin sementittömien varsien kaikilla alle 75-vuotiailla potilailla. Niiden varsien pysyvyys, joita ei ollut suunniteltu kiilautumaan sementtimanttelin sisällä, ei ollut parempi kuin niiden, jotka oli suunniteltu kiilautumaan sementtimanttelin sisällä. Vanhimmassa potilasryhmässä kiilautumaan suunnittelemattomien varsien pysyvyys oli itse asiassa huonompi kuin varsien, jotka oli suunniteltu kiilautumaan. Sementittömät kupit Sekä karhennetuilla että HA-pintaisilla sementittömillä kupeilla oli tilastollisesti merkitsevästi pienentynyt uusintaleikkauksen riski aseptisen irtoamisen suhteen verrattuna sementtikiinnitteisiin polyetyleenikuppeihin. Jopa yli 74-vuotiaiden alaryhmässä HA-pintaisten kuppien uusintaleikkausriski aseptisen irtoamisen suhteen oli pienempi kuin sementtikiinnitteisten kuppien. Ero oli kuitenkin merkittävyydestään huolimatta varsin pieni. HA-pintaisten kuppien osalta oli lisäksi mahdollista julkaista vain 10-vuotispysyvyys, kun taas sementtikiinnitteisten kuppien 20-vuotispysyvyys oli 96 %. Sementittömät, karhennetut kupit olivat kuitenkin ainoa konsepti, jolla oli havaittavissa positiivinen kohortti-efekti. Vuosina leikattujen kuppien pysyvyys oli siis sementittömien, karhennettujen kuppien osalta parempi, kuin vuosina leikattujen. Tähän on todennäköisesti vaikuttanut Biometin polyetyleeniliukupinnan muuttuminen Hexlock-tyyppisestä Ringlock-tyyppiseksi useimmissa klinikoissa vuoden 1995 loppuun mennessä. Suomen tekonivelrekisteristä on aiemmin julkaistu 98 % 10- vuotispysyvyys vuosina leikatuille sementittömille, karhennetuille kupeille alle 55-vuotiailla potilailla (11). Sementittömien, HA-pintaisten kuppien seuranta-aika oli suhteellisen lyhyt. Oosterbos (40) julkaisi 100 polyetyleeniliukupintaisen ABG I -kupin 10-vuotispysyvyydeksi 97 %. 91 tutkimukseen kuuluneen potilaan keski-ikä oli 72 vuotta (vaihteluväli 55 84). Giannikas (44) julkaisi 2 7 vuoden seurantatulokset 71 ABG I -proteesista 66 potilaalla keski-iältään 54 Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol SOT 341

14 vuotta (vaihteluväli 26 65). Kupin aseptisia irtoamisia ei havaittu, mutta 60 %:lla potilaista todettiin polyetyleeniliukupinnan kuluminen. Hälyttävää ABG I -kupin liukupinnan kulumista ja osteolyysiä on julkaistu myös muualta (45). Norjan tekonivelrekisterin keskipitkän aikavälin seurannassa todettiin sementittömien, HA-pintaisten Tropic- ja Atoll-kuppien (DePuy, Chaumont, Ranska) suurentunut uusintaleikkausriski aseptisen irtoamisen suhteen verrattuna sementtikiinnitteiseen Charnley-kuppiin (DePuy, Leeds, UK). Kyseisillä HA-pintaisilla kupeilla oli myös ongelmana polyetyleeniliukupinnan kuluminen (46). Näitä kuppimalleja ei ole ollut käytössä Suomessa. HA-pinnoitteen paksuus oli Tropic- ja Atoll-kupeissa 155µm verratuna 60µm:iin ABG-kupeissa. HA-kerroksen liiallinen paksuus johti todennäköisesti sen ennenaikaiseen lohkeiluun ja irtoamiseen, ja luun ja hiekkapuhallettun metallipinnan välille HA-kerroksen alla ei muodostunut luotettavaa biologista liitosta (46). Morscher (47) arvioi, että sementitöntä ei-modulaarista (monoblock) kuppia käytettäessä vältyttäisiin polyetyleeniliukupinnan takaosan kulumiselta. Tutkimuksessamme kyseinen konsepti menestyi paremmin kuin sementtikiinnitteinen konsepti vuotiailla potilailla, mutta iäkkäämmillä potilailla tilastollisesti merkittäviä eroja ei enää havaittu. Monoblock-kuppien kokonaismäärä oli tutkimuksessamme pieni ja päätelmien teko on näin ollen hankalaa. Sementitön/sementtikiinnitteinen lonkan tekonivel Sementittömien lonkan tekonivelten pitkäaikaispysyvyys oli tutkimuksessa parempi kuin sementtikiinnitteisten tekonivelten, kun päätetapahtumana oli aseptisen irtoamisen takia tehty uusintaleikkaus. Kun päätetapahtumana oli uusintaleikkaus mistä tahansa syystä, ei konseptien välillä kuitenkaan enää ollut eroja. Polyetyleeniliukupintojen kuluminen ja osteolyysi näyttävät siis huonontavan sementittömien, modulaaristen kuppien ja samalla sementitömän tekonivelkonseptin pysyvyystuloksia myös vanhemmilla ihmisillä. Ei ole tiedossa, parantavatko kovat liukupintaratkaisut, polyetyleenin ominaisuuksien parantaminen (highly cross-linked polyethylene) tai monoblock-kupit sementittömien kuppien pysyvyystuloksia. Laboratorio-olosuhteissa uusien liukupintavaihtoehtojen kuluminen on ollut huomattavasti vähäisempää kuin perinteisen polyetyleenin, mutta pitkäaikaistuloksia näistä ei vielä ole käytettävissä. Sementittömien monoblock-kuppien määrä oli tutkimuksessamme pieni, joten tämän sementittömän konseptin tuloksista johtopäätösten tekeminen ei ole ongelmatonta. On kuitenkin selvää, että kahdesta osasta muodostuva lantiokomponentti tulee muodostamaan kliinisiä ongelmia jatkossakin useiden implanttien kohdalla (48 52). Kyseinen ongelma on korostunut tutkimuksessamme johtuen Hexlock-liukupintaisten Biometin kuppien suuresta määrästä. Hexlock-liukupintaisten kuppien vakavat ongelmat on aiemmin julkaistu myös Suomen tekonivelrekisteristä (53). Sementointitekniikka Ns. kolmannen sukupolven sementointitekniikan on aiemmissa tutkimuksissa todettu parantavan sementtikiinnitteisten tekonivelten pitkäaikaispysyvyyttä (8,31). Tätä ei kuitenkaan aina ole pystytty vahvistamaan (11). Sementtikiinnitteisten implanttien pitkäaikaispysyvyys ei omassa tutkimuksessamme ollut parempi, oli leikkaus tehty sitten tai 1990-luvulla. Samaan aikaan sementittömien, karhennettujen varsien pysyvyystulokset paranivat huomattavasti. Käsittääksemme ei ole yksiselitteistä syytä, miksi kohorttiefektiä ei tule esille sementtikiinnitteisten implanttien kohdalla. On tietenkin mahdollista, että suomalaiset ortopedit eivät 1990-luvulla laajassa mittakaavassa omaksuneet kolmannen sukupolven sementointitekniikkaa, vaikkakin se oli jo otettu systemaattiseksi osaksi ortopedikoulutusta. Tietoja sementointitekniikasta on sisällytetty Suomen tekonivelrekisteriin vasta vuodesta 1996 alkaen. Ruotsin tekonivelrekisterissä sementtikiinnitteisten varsien pysyvyystulokset ovat olleet paremmat kuin sementittömien (8). Norjan tekonivelrekisterin tulosten mukaan modernien, sementittömien varsien pysyvyys on kuitenkin parempi kuin sementtikiinnitteisten varsien nuorten potilaiden kohdalla (9). Kansallisten rekisterien tulosten eroavaisuudet ovat mielenkiintoisia. Suomessa sementittömien tekonivelten suuri määrä ja pitkäaikainen käyttökokemus ovat todennäköisesti parantaneet niiden tuloksia. Sementittömien tekonivelten käyttö Ruotsissa ei ole ollut yleistä (31). Ruotsin tekonivelrekisteristä ei tietääksemme ole julkaistu tuloksia moderneista, sementittömistä konsepteista. Sikäläisissä tutkimuksissa sementittömiä ja sementtikiinnitteisiä implantteja on vertailtu keskenään ilman konseptien alaryhmäanalyysejä. Joidenkin konseptien pitkäaikaistuloksethan ovat, kuten tunnet- 342 SOT Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol. 30

15 tua, erinomaiset (11,12,34 43) ja joidenkin katastrofaalisen huonot (21 23). Johtopäätöksenä toteamme, että modernien, sementittömien lonkkaimplanttien irtoamisriski on pienempi kuin sementtikiinnitteisten implanttien myös iäkkäämmillä potilailla. Koska sementittömien varsien tulosten on jo aiemmin osoitettu olevan erinomaisia nuorilla potilailla (11), voidaan niitä nyt suositella kaikenikäisille potilaille. On kuitenkin huomioitava, että yli 75-vuotiailla potilailla sementittömien varsien pitkäaikaispysyvyys ei ollut merkittävästi parempi kuin sementtikiinnitteisten, jotka lisäksi ovat yleensä hinnaltaan halvempia, joten on mahdollista että 80- vuotiailla potilailla sementtivarsien käyttö on kustannustaloudellista. Lantiokomponentin suhteen polyetyleenin kuluminen, liukupinnan kiinnittäminen kuppiin ja osteolyysi ovat edelleen merkittäviä ongelmia myös iäkkäämmillä potilailla. Tarvitaankin lisää tutkimustyötä, jotta saataisiin selville, vähentävätkö uudet liukupintavaihtoehdot (metalli/metalli, keraami/keraami, kestävämpi polyetyleeni) kulumista ja osteolyysiä ja parantavatko ne sementittömien kuppien pitkäaikaistuloksia. Biologinen lonkkaimplantin kiinnittyminen sinällään on sementtikiinnitystä luotettavampi menetelmä kaikissa ikäryhmissä jo nyt. Kirjallisuus 1. Callaghan JJ, Templeton JE, Liu SS, Pedersen DR, Goetz DD, Sullivan PM, ym: Results of Charnley total hip arthroplasty at a minimum of thirty years: a concise follow-up of a previous report. J Bone Joint Am. 2004;86-A: Buckwalter AE, Callaghan JJ, Liu SS, Pedersen DR, Goetz DD, Sullivan PM, ym: Results of Charnley total hip arthroplasty with use of improved femoral cementing techniques. a concise follow-up, at a minimum of twenty-five years, of a previous report. J Bone Joint Surg Am. 2006;88-A: Issack PS, Botero HG, Hiebert RN, Bong MR, Stuchin SA, Zuckerman JD, ym: Sixteen-year follow-up of the cemented Spectron femoral stem for hip arthroplasty. J Arthroplasty. 2003;18: Sanchez-Sotelo J, Berry DJ, Harmsen S: Long-term results of use of a collared matte-finished femoral component fixed with second-generation cementing techniques. A fifteenyear-median follow-up study. J Bone Joint Surg Am. 2002;84- A: Williams HD, Browne G, Gie GA, Ling RS, Timperley AJ, Wendover NA: The Exeter universal cemented femoral component at 8 to 12 years. A study of the first 325 hips. J Bone Joint Surg Br. 2002;84-B: Raber DA, Czaja S, Morscher EW: Fifteen-year results of the Muller CoCrNiMo straight stem. Arch Orthop Trauma Surg. 2001;121: Della Valle CJ, Kaplan K, Jazrawi A, Ahmed S, Jaffe WL: Primary total hip arthroplasty with a flanged, cemented all-polyethylene acetabular component: evaluation at a minimum of 20 years. J Arthroplasty. 2004;19: Malchau H, Herberts P, Eisler T, Garellick G, Soderman P: The Swedish Total Hip Replacement Register. J Bone Joint Surg Am. 2002;84-A Suppl 2: Havelin LI, Engesaeter LB, Espehaug B, Furnes O, Lie SA, Vollset SE: The Norwegian Arthroplasty Register: 11 years and 73,000 arthroplasties. Acta Orthop Scand. 2000;71: Puolakka TJ, Pajamaki KJ, Halonen PJ, Pulkkinen PO, Paavolainen P, Nevalainen JK: The Finnish Arthroplasty Register: report of the hip register. Acta Orthop Scand. 2001;72: Eskelinen A, Remes V, Helenius I, Pulkkinen P, Nevalainen J, Paavolainen P: Total hip arthroplasty for primary osteoarthrosis in younger patients in the Finnish arthroplasty register. 4,661 primary replacements followed for 0-22 years. Acta Orthop. 2005;76: Eskelinen A, Remes V, Helenius I, Pulkkinen P, Nevalainen J, Paavolainen P: Cementless total hip arthroplasty for primary osteoarthritis in young patients: a mid-to long-term follow-up study from the Finnish Arthroplasty Register. Acta Orthop. 2006;77: Paavolainen P, Hamalainen M, Mustonen H, Slatis P: Registration of arthroplasties in Finland. A nationwide prospective project. Acta Orthop Scand. 1991;Suppl: Eskelinen A, Paavolainen P, Helenius I, Pulkkinen P, Remes V: Total hip arthroplasty for rheumatoid arthritis in younger patients replacements in the Finnish Arthroplasty Register followed for 0-24 years. Acta Orthop. 2006;77: Scheerlinck T, Casteleyn PP: The design features of cemented femoral hip implants. J Bone Joint Surg Br. 2006;88- B: Shen G: Femoral stem fixation. An engineering interpretation of the long-term outcome of Charnley and Exeter stems. J Bone Joint Surg Br. 1998;80-B: Ong A, Wong KL, Lai M, Garino JP, Steinberg ME: Early failure of precoated femoral components in primary total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2002;84-A: Havelin LI, Espehaug B, Vollset SE, Engesaeter LB: Early aseptic loosening of cementless femoral components in primary total hip replacement. A review based on the Norwegian Arthroplasty Register. J Bone Joint Surg Br. 1995;77-B: Havelin LI, Vollset SE, Engesaeter LB: Revision for aseptic loosening of cementless cups in 4,352 primary total hip prostheses. A report from the Norwegian Arthroplasty Register. Acta Orthop Scand. 1995;66: Dorey FJ: Survivorship analysis of surgical treatment of the hip in young patients. Clin Orthop Relat Res. 2004;418: Engh CA, Griffin WL, Marx CL: Cementless acetabular components. J Bone Joint Surg Br. 1990;72-B: Tallroth K, Slätis P, Ylinen P, Paavolainen P, Paavilainen T: Loosening of threaded acetabular components. Radiographic manifestations. J Arthroplasty. 1993;8: Simank HG, Brocai DR, Reiser D,Thomsen M, Sabo D, Lukoschek M: Middle-term results of threaded acetabular cups. High failure rates five years after surgery. J Bone Joint Surg Br. 1997;79-B: Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol SOT 343

16 24. Kaplan EL, Meier P: Nonparametric estimation from incomplete observations. J Am Stat Assoc. 1958;53: Cox DR: Regression models and life tables. J Roy Stat Soc. 1972;34: Furnes O, Lie SA, Espehaug B, Vollset SE, Engesaeter LB, Havelin LI: Hip disease and the prognosis of total hip replacements. A review of 53,698 primary total hip replacements reported to the Norwegian Arthroplasty Register J Bone Joint Surg Br. 2001;83-B: Harris WH: Etiology of osteoarthritis of the hip. Clin Orthop Relat Res. 1986;213: National Institute for Clinical Excellance (NICE). Guidance on the Selection of prostheses for primary total hip replacement. London Nevalainen J, Hirvonen A, Pulkkinen P: The Implant Yearbook on Orthopaedic Endoprostheses. National Agency for Medicines. Vantaa Lucht U: The Danish Hip Arthroplasty Register. Acta Orthop Scand. 2000;71: Herberts P, Malchau H: Long-term registration has improved the quality of hip replacement: a review of the Swedish THR Register comparing 160,000 cases. Acta Orthop Scand. 2000;71: National Joint Registry for England & Wales. Second Annual Report, Sept reports/njr_2 full report.pdf (date last accessed 26th October 2006). 33. Langdown AJ, Pickard RJ, Hobbs CM, Clarke HJ, Dalton DJN, Grover ML: Incomplete seating of the liner with the Trident acetabular system. A cause for concern? J Bone Joint Surg Br. 2007;89-B: Meding JB, Keating EM, Ritter MA, Faris PM, Berend ME: Minimum ten-year follow-up of a straight-stemmed, plasmasprayed, titanium-alloy, cementless femoral component in primary total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2004;86- A: , Jacobsen S, Jensen FK, Poulsen K, Sturup J, Retpen JB: Good performance of a titanium femoral component in cementless hip arthroplasty in younger patients: 97 arthroplasties followed for 5-11 years. Acta Orthop Scand. 2003;74: Marshall AD, Mokris JG, Reitman RD, Dandar A, Mauerhan DR: Cementless titanium tapered-wedge femoral stem: 10- to 15-year follow-up. J Arthroplasty 2004;19: Parvizi J, Keisu KS, Hozack WJ, Sharkey PF, Rothman RH: Primary total hip arthroplasty with an uncemented femoral component: a long-term study of the Taperloc stem. J Arthroplasty 2004;19: Archibeck MJ, Berger RA, Jacobs JJ, Quigley LR, Gitelis S, Rosenberg AG, ym: Second-generation cementless total hip arthroplasty. Eight to eleven-year results. J Bone Joint Surg Am. 2001;83-A: Bojescul JA, Xenos JS, Callaghan JJ, Savory CG: Results of porous-coated anatomic total hip arthroplasty without cement at fifteen years; a concise follow-up of a previous report. J Bone Joint Surg Am. 2003;85-A: Oosterbos CJ, Rahmy AI, Tonino AJ, Witpeerd W: High rate of hydroxyapatite-coated hip prostheses: 100 consecutive hips followed for 10 years. Acta Orthop Scand. 2004;75: Keisu KS, Mathiesen EB, Lindgren JU: The cementless fully textured Lord hip prosthesis: a 10- to 15-year followup study. Clin Orthop Relat Res. 2001;382: Grant P, Nordsletten L: Total hip arthroplasty with the Lord prosthesis. A long-term follow-up study. J Bone Joint Surg Am. 2004;86-A: Engh CA Jr, Culpepper WJ 2nd, Engh CA: Long-term results of use of the anatomic medullary locking prosthesis in total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 1997;79-A: Giannikas KA, Din R, Sadiq S, Dunningham TH: Mediumterm results of the ABG total hip arthroplasty in young patients. J Arthroplasty. 2002;17: Duffy P, Sher JL, Partington PF: Premature wear and osteolysis in an HA-coated, cementless total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Br. 2004;86-B: Havelin LI, Espehaug B, Engesaeter LB: The performance of two hydroxyapatite-coated acetabular cups compared with Charnley cups. From the Norwegian Arthroplasty Register. J Bone Joint Surg Br. 2002;84-B: Morscher EW: Current status of acetabular fixation in primary total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 1992;274: Barrack RL, Folgueras A, Munn B, Tvetden D, Sharkey P: Pelvic lysis and polyethylene wear at 5-8 years in an cementless total hip. Clin Orthop Relat Res. 1997;335: Malchau H, Wang YX, Karrholm J, Herberts P: Scandinavian multicenter porous coated anatomic total hip arthroplasty study. Clinical and radiographic results with 7- to 10-year follow-up evaluation. J Arthroplasty. 1997;12: Puolakka TJ, Laine HJ, Moilanen TP, Koivisto AM, Pajamaki KJ: Alarming wear of the first-generation polyethylene liner of the cementless porous-coated Biomet Universal cup: 107 hips followed for mean 6 years. Acta Orthop Scand. 2001;72: Young AM, Sychterz CJ, Hopper RH Jr, Engh CA: Effect of acetabular modularity on polyethylene wear and osteolysis in total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2002;84-A: von Schewelov T, Sanzen L, Onsten I, Carlsson A: Catastrophic failure of an cementless acetabular component due to high wear and osteolysis: an analysis of 154 omnifit prostheses with mean 6-year follow-up. Acta Orthop Scand. 2004;75: Puolakka TJ, Pajamaki KJ, Pulkkinen PO, Nevalainen JK: Poor of cementless Biomet total hip: a report on 1,047 hips from the Finnish Arthroplasty Register. Acta Orthop Scand. 1999;70: SOT Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol. 30

Lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset nuorella nivelrikkopotilaalla Suomen endoproteesirekisterin materiaalista

Lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset nuorella nivelrikkopotilaalla Suomen endoproteesirekisterin materiaalista Lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset 4 032 nuorella nivelrikkopotilaalla Suomen endoproteesirekisterin materiaalista Keijo T. Mäkelä 1, Antti Eskelinen 2, Pekka Pulkkinen 3, Pekka Paavolainen

Lisätiedot

Ortopedian ja traumatologian klinikka, Peijaksen sairaala, HYKS

Ortopedian ja traumatologian klinikka, Peijaksen sairaala, HYKS Lonkan tekonivelten pysyvyys 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla nivelreumapotilailla 4 019 lonkan tekonivelleikkauksen pitkäaikaistulokset Suomen tekonivelrekisteristä Keijo T. Mäkelä 1, Antti Eskelinen

Lisätiedot

Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille

Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille Sementitön lonkan tekonivel primaarin lonkan nivelrikon hoitona yli 54-vuotiaille potilaille - kahdeksan yleisintä sementitöntä tekoniveltä 0 25 vuoden seurannassa Suomen tekonivelrekisteristä Keijo T.

Lisätiedot

Keijo Mäkelä 1, Antti Eskelinen 2, Pekka Pulkkinen 3, Pekka Paavolainen 4, Ville Remes 2. Aineisto ja menetelmät

Keijo Mäkelä 1, Antti Eskelinen 2, Pekka Pulkkinen 3, Pekka Paavolainen 4, Ville Remes 2. Aineisto ja menetelmät Sementtikiinnitteisen lonkkatekonivelen pysyvyys 55 vuotiailla ja sitä vanhemmilla potilailla 12 yleisimmin käytetyn sementtikiinnitteisen tekonivelmallin pitkäaikaistulokset Suomen endoproteesirekisterin

Lisätiedot

Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset

Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset Yli 80-vuotiaiden seniorikansalaisten ensitekonivelleikkaukset Daisuke Ogino 1, Hiroyuki Kawaji 2, Liisa Konttinen 3, Matti Lehto 4, Pekka Rantanen 5, Antti Malmivaara 6, Yrjö T. Konttinen 1, 3, 4, Jari

Lisätiedot

Kuppirevisiot. Tyks/FAR Mikko Karvonen, Tyks VTK 2019

Kuppirevisiot. Tyks/FAR Mikko Karvonen, Tyks VTK 2019 Kuppirevisiot Tyks/FAR 2018 Mikko Karvonen, Tyks VTK 2019 Kuppirevisiot Tyks 2018, acetabulum-komponentti peräisen syyn mukaan jaoteltuna Uusintaleikkauksen syy Lukumäärä Aseptinen irtoaminen, acetabulum

Lisätiedot

VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN

VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN JARI SYRJÄNEN, ORTOPEDI ORTON OY, TEKONIVELOSASTO VARAUS JA LIIKERAJOITUKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEEN Sidonnaisuudet Smith & Nephew Zimmer Stryker Biomet DePuy Historiaa Perinteenä ollut rajoiuaa

Lisätiedot

Tekonivelpotilaiden määräaikaisseuranta. ft Tuula Pohjonen Yhdyshenkilöpalaveri

Tekonivelpotilaiden määräaikaisseuranta. ft Tuula Pohjonen Yhdyshenkilöpalaveri Tekonivelpotilaiden määräaikaisseuranta ft Tuula Pohjonen Yhdyshenkilöpalaveri 3.6.2014 1 Tekonivelpotilaiden määräaikaisseuranta Historiassa seurannat Pikonlinnassa ja Taysissa Coxa aloitti toimintansa

Lisätiedot

Tantaalimetallin käyttö acetabulum-revisioissa varhaisvaiheen kokemuksia Kuopion yliopistollisesta sairaalasta

Tantaalimetallin käyttö acetabulum-revisioissa varhaisvaiheen kokemuksia Kuopion yliopistollisesta sairaalasta Tantaalimetallin käyttö acetabulum-revisioissa varhaisvaiheen kokemuksia Kuopion yliopistollisesta sairaalasta Jukka Kettunen 1, Hannu Miettinen 1, Simo Miettinen 2, Marko Hämäläinen 3, Heikki Kröger 1

Lisätiedot

Implanttien kiinnitys primaarissa lonkan tekonivelleikkauksessa

Implanttien kiinnitys primaarissa lonkan tekonivelleikkauksessa Implanttien kiinnitys primaarissa lonkan tekonivelleikkauksessa Suomen Artroplastiayhdistys VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.-21.4.2017 Tampere Tuukka Niinimäki Oulun yliopistollinen

Lisätiedot

Varsirevisiot. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgiankurssi Turku Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa

Varsirevisiot. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgiankurssi Turku Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa Varsirevisiot IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgiankurssi 24. 26.4.2019 Turku Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa SIDONNAISUUDET TEKONIVELSAIRAALA COXA VASTAANOTTO LÄÄKÄRIKESKUS MEHILÄINEN KOULUTUSMATKOJA

Lisätiedot

Polven osatekonivel primaarissa osteoartriitissa prospektiivinen 1819 potilaan seurantatutkimus Suomen endoproteesirekisterin materiaalista

Polven osatekonivel primaarissa osteoartriitissa prospektiivinen 1819 potilaan seurantatutkimus Suomen endoproteesirekisterin materiaalista Polven osatekonivel primaarissa osteoartriitissa prospektiivinen 1819 potilaan seurantatutkimus Suomen endoproteesirekisterin materiaalista Esa Koskinen 1, Pekka Paavolainen 1, Antti Eskelinen 1,2, Pekka

Lisätiedot

VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP

VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP VII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Oulu 8.4.2015 EL, LT Outi Väyrynen PPSHP WHO:n lihavuuden luoki1elu BMI (body mass index) = paino (kg)/ pituus² (m²) Alipaino < 18.50 Normaali 18.50-24.99

Lisätiedot

Sementitön lonkan tekonivelleikkaus Schanzin osteotomialla aiemmin hoidetuilla lonkan dysplasiapotilailla

Sementitön lonkan tekonivelleikkaus Schanzin osteotomialla aiemmin hoidetuilla lonkan dysplasiapotilailla Sementitön lonkan tekonivelleikkaus Schanzin osteotomialla aiemmin hoidetuilla lonkan dysplasiapotilailla 68 leikkauksen pitkäaikaistulokset Antti Eskelinen 1,2, Ville Remes 2, Ilkka Helenius 3, Pekka

Lisätiedot

Summit-Pinnacle MOM-tekonivelten tulokset keskipitkässä seurannassa perinteisillä tekonivelseurannan menetelmillä arvioituina

Summit-Pinnacle MOM-tekonivelten tulokset keskipitkässä seurannassa perinteisillä tekonivelseurannan menetelmillä arvioituina Summit-Pinnacle MOM-tekonivelten tulokset keskipitkässä seurannassa perinteisillä tekonivelseurannan menetelmillä arvioituina Juho Salivaara, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Teemu Moilanen, Antti Eskelinen

Lisätiedot

SEP vai TEP reisiluun kaulan murtumaan. Valtakunnalliset tekonivelpäivät el Elina Ekman

SEP vai TEP reisiluun kaulan murtumaan. Valtakunnalliset tekonivelpäivät el Elina Ekman SEP vai TEP reisiluun kaulan murtumaan Valtakunnalliset tekonivelpäivät el Elina Ekman Sisältö Johdanto Reisiluun kaulan murtuma potilas Mitä RCT:t kertoo Rekisteri tilastoja Yhteenveto Johdanto Yleinen

Lisätiedot

Lonkan fiksaatiometodin valinta

Lonkan fiksaatiometodin valinta Lonkan fiksaatiometodin valinta IX Valtakunnallinen tekonivelkurssi Turku Logomo24.4.2019 Mikko Manninen, Orton Lonkan tekonivelen kiinnitysmenetelmät Molemmissa komponenteissa voidaan käyttää joko kiinnityssementtiä

Lisätiedot

BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku EL, LT Outi Väyrynen OYS

BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku EL, LT Outi Väyrynen OYS BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku 24.4.2019 EL, LT Outi Väyrynen OYS Painoindeksi eli BMI (WHO:n luokittelu) BMI (body mass index) = paino (kg)/ pituus²

Lisätiedot

Yleisimmät tekonivelleikkaukseen johtavat tekijät

Yleisimmät tekonivelleikkaukseen johtavat tekijät 2.10.2018 Yleisimmät tekonivelleikkaukseen johtavat tekijät Teemu Moilanen Johtava ylilääkäri Tekonivelleikkaus Indikaationa oman nivelen pitkälle edennyt niveltuho Korvaa vaurioituneet nivelpinnat keinomateriaaleilla

Lisätiedot

Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset

Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset Henri Miettinen, Simo Miettinen, Hannu Miettinen, Jukka Kettunen Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka,

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset

Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset Lonkan tekonivelleikkaus modernia keraami-keraami liukuparia käyttäen. Lyhyen seuranta-ajan kliinisradiologiset tulokset Pia Salo, Pirjo Honkanen, Aleksi Reito, Jorma Pajamäki, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala

Lisätiedot

Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa

Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa Metalli-metalli liukupinta lonkan tekonivelleikkauksissa 124 Bi-Metric-Stanmore proteesin 5 vuoden seurantatutkimus. Niilo Kivirinta, Ville Remes, Timo Juutilainen, Pekka Paavolainen, Mikko Manninen HYKS,

Lisätiedot

Lonkan tekonivelen valinta. LT Inari Laaksonen, TYKS ORTO Valtakunnalliset tekonivelpäivät Turku,

Lonkan tekonivelen valinta. LT Inari Laaksonen, TYKS ORTO Valtakunnalliset tekonivelpäivät Turku, Lnkan teknivelen valinta LT Inari Laaksnen, TYKS ORTO Valtakunnalliset teknivelpäivät Turku, 25.4.2019 Sisältö 1. Teknivelmallien arviinti 2. Liukupinnat 3. Fiksaatimetdin valinta Lnkan teknivel Sumessa

Lisätiedot

Proksimaalisen reiden periproteettinen murtuma; koska levytys ja koska revisioproteesi?

Proksimaalisen reiden periproteettinen murtuma; koska levytys ja koska revisioproteesi? Proksimaalisen reiden periproteettinen murtuma; koska levytys ja koska revisioproteesi? Jari Mokka Ortopedian ja traumatologian klinikka, TYKS Total hip replacement is among the most cost effective orthopaedic

Lisätiedot

Lonkan tekonivelen liukupinnat,

Lonkan tekonivelen liukupinnat, Lonkan tekonivelen liukupinnat, dual mobility lukkokupit ja lukkokupit Lonkan tekonivelen liukupinnat, dual-mobility ja Jukka Kettunen Jukka Kettunen KYS KYS Terve lonkkanivel Kaikkiin lonkan tekonivelen

Lisätiedot

Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi

Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi Jarkko Pajarinen HUS/HYKS, Ortopedian ja traumatologian klinikka Charles Neer raportoi ensimmäisenä olkanivelen puoliproteesin käytöstä olkaluun

Lisätiedot

SUMMIT-PINNACLE MOM-TEKONIVELTEN TULOKSET KESKIPITKÄSSÄ SEURANNASSA PERINTEISILLÄ TEKONIVELSEURANNAN MENETELMILLÄ ARVIOITUINA

SUMMIT-PINNACLE MOM-TEKONIVELTEN TULOKSET KESKIPITKÄSSÄ SEURANNASSA PERINTEISILLÄ TEKONIVELSEURANNAN MENETELMILLÄ ARVIOITUINA SUMMIT-PINNACLE MOM-TEKONIVELTEN TULOKSET KESKIPITKÄSSÄ SEURANNASSA PERINTEISILLÄ TEKONIVELSEURANNAN MENETELMILLÄ ARVIOITUINA Juho Salivaara Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

RANTEEN TEKONIVEL. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi el Miika Stenholm TYKS

RANTEEN TEKONIVEL. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi el Miika Stenholm TYKS RANTEEN TEKONIVEL IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 25.4.2019 el Miika Stenholm TYKS Historiaa 1890 Themistocles Gluck suoritti ensimmäisen ranteen tekonivelleikkauksen 1967 Swanson käytti

Lisätiedot

Terveyteen liittyvä elämänlaatu lonkan ja polven tekonivelleikkaukseen jonottavilla potilailla. Vertailu vastaavanikäiseen normaaliväestöön

Terveyteen liittyvä elämänlaatu lonkan ja polven tekonivelleikkaukseen jonottavilla potilailla. Vertailu vastaavanikäiseen normaaliväestöön 310 SOT 4/2004 VOL 27 Terveyteen liittyvä elämänlaatu lonkan ja polven tekonivelleikkaukseen jonottavilla potilailla. Vertailu vastaavanikäiseen normaaliväestöön Johanna Hirvonen, Marja Blom, Ulla Tuominen,

Lisätiedot

Tekonivelpotilas anestesialääkärin kannalta. LT Antti Aho Tekonivelsairaala Coxa

Tekonivelpotilas anestesialääkärin kannalta. LT Antti Aho Tekonivelsairaala Coxa Tekonivelpotilas anestesialääkärin kannalta LT Antti Aho Tekonivelsairaala Coxa 19.4.2017 Esikäynti Leikkaus Heräämö/vuodeosasto Kuntoutuminen Potilaan hyvinvointi/homeostaasi/potilas säilyy hengissä Hyvä

Lisätiedot

Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa

Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.- 21.4.2017 Tampere Jarmo Kangas MD Tekonivelsairaala Coxa Implanttivalinta lonkan tekonivelrevisioissa Kirjallisuudessa

Lisätiedot

Synergy- BHR MOM-tekonivelen keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset

Synergy- BHR MOM-tekonivelen keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset Synergy- BHR MOM-tekonivelen keskipitkän aikavälin kliinisradiologiset tulokset Pyry Jämsä, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Aleksi Reito ja Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa We analysed the mid-term

Lisätiedot

Sementillinen vai sementitön puolitekonivel reisiluun kaulan murtuman hoidoksi?

Sementillinen vai sementitön puolitekonivel reisiluun kaulan murtuman hoidoksi? Sementillinen vai sementitön reisiluun kaulan murtuman hoidoksi? Tero Yli-Kyyny, Johanna Ojanperä, Petri Venesmaa, Jukka Kettunen ja Hannu Miettinen Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkauksen varhaisvaiheen komplikaatiot käytettäessä metalli-metalli -liukupintoja

Lonkan tekonivelleikkauksen varhaisvaiheen komplikaatiot käytettäessä metalli-metalli -liukupintoja Lonkan tekonivelleikkauksen varhaisvaiheen komplikaatiot käytettäessä metalli-metalli -liukupintoja Tatu Mäkinen, Ville Remes Ortopedian ja traumatologian klinikka, Töölön sairaala ja Peijaksen sairaala

Lisätiedot

Sementtikiinnitteisten lonkkaproteesien polymeeriliukupinnan kuluma ja sen mittaaminen tietokoneavusteisesti

Sementtikiinnitteisten lonkkaproteesien polymeeriliukupinnan kuluma ja sen mittaaminen tietokoneavusteisesti Sementtikiinnitteisten lonkkaproteesien polymeeriliukupinnan kuluma ja sen mittaaminen tietokoneavusteisesti Sami Sainio, Mikko Kähkönen, Pekka Ylinen Aalto-yliopiston Elektroniikan laitos, Sairaala ORTON,

Lisätiedot

Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon

Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon Lonkan ja polven tekonivelleikkaushoidon vaikuttavuus. Satunnaistettu vertailututkimus nopeasti leikattujen ja ei-leikattujen (jonossa olevien) potilaiden välillä Blom M 1, Tuominen U 2,7, Seitsalo S 3,

Lisätiedot

LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013

LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013 LONKKA- JA POLVITEKONIVELREVISIOIDEN SYYT TEKONIVELSAIRAALA COXASSA 2013 Jake von Hintze Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Joulukuu 2015 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkausten alueelliset erot Suomessa vuosina 1998 2003

Lonkan tekonivelleikkausten alueelliset erot Suomessa vuosina 1998 2003 Lonkan tekonivelleikkausten alueelliset erot Suomessa vuosina 1998 2003 Keijo Mäkelä 1, Ville Remes 2, Miika Linna 3, Mikko Peltola 3, Unto Häkkinen 3 1 TYKS; 2 HUS; 3 STAKES Hospital discharge register

Lisätiedot

Lonkan ja polven endoproteesikirurgia varaosien avulla liikkujaksi

Lonkan ja polven endoproteesikirurgia varaosien avulla liikkujaksi Näyttöön perustuva ortopedia MATTI U.K. LEHTO, ESA JÄMSEN JA PEKKA RISSANEN Lonkan ja polven endoproteesikirurgia varaosien avulla liikkujaksi Endoproteesikirurgia on kustannusvaikuttavaa, ja sillä parannetaan

Lisätiedot

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS DUAL MOBILITY - TEKONIVELTÄ KÄYTTÄEN LYHYEN SEURANTA-AJAN KLIINISET TULOKSET

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS DUAL MOBILITY - TEKONIVELTÄ KÄYTTÄEN LYHYEN SEURANTA-AJAN KLIINISET TULOKSET LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS DUAL MOBILITY - TEKONIVELTÄ KÄYTTÄEN LYHYEN SEURANTA-AJAN KLIINISET TULOKSET Markus Tujunen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Tammikuu

Lisätiedot

Pinnacle metalli-metalli -lonkkatekonivelen saaneiden potilaiden seurantatulokset moderneilla seurantamenetelmillä arvioituna

Pinnacle metalli-metalli -lonkkatekonivelen saaneiden potilaiden seurantatulokset moderneilla seurantamenetelmillä arvioituna Pinnacle metalli-metalli -lonkkatekonivelen saaneiden potilaiden seurantatulokset moderneilla seurantamenetelmillä arvioituna Jyri Korhonen, Olli Lainiala, Teemu Moilanen, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala

Lisätiedot

Polven periproteettiset murtumat

Polven periproteettiset murtumat Polven periproteettiset murtumat VTK 2017 Mika Junnila TYKS Esiintyvyys Polven periproteettisten murtumien esiintyvyys on n 2,5% Patellamurtumat harvinaisia Mayo Clinic Joint Registry 0,68% Tibiamurtumat

Lisätiedot

CAD-malliin perustuva RSA soveltuu Accolade II varren kliiniseen tutkimukseen

CAD-malliin perustuva RSA soveltuu Accolade II varren kliiniseen tutkimukseen CAD-malliin perustuva RSA soveltuu Accolade II varren kliiniseen tutkimukseen Hannu T Aro, Sanaz Nazari-Farsani, Sami Finnilä, Niko Moritz, Kimmo Mattila, Jessica J Alm TYKS, TULES toimialue ja Turun yliopisto,

Lisätiedot

Jaakko Niinimäki, OYS

Jaakko Niinimäki, OYS Jaakko Niinimäki, OYS ASR recall toteaa: MRI, jos MARS-protokolla UÄ vaihtoehto CT ei suositella Natiivikuvat? Inklinaatio 40 ± 10 Anteversio 15 ± 10 Pinnoiteproteesi Anteversio 15-25 Valgus ~5-10 Abduktio/inklinaatio

Lisätiedot

Yli 80-vuotiaan polvinivelrikko leikatako vai eikö leikata?

Yli 80-vuotiaan polvinivelrikko leikatako vai eikö leikata? Yli 80-vuotiaan polvinivelrikko leikatako vai eikö leikata? Esa Jämsen 1, Matti UK Lehto 2, Yrjö T Konttinen 2,3 1 Lääketieteen laitos, Tampereen yliopisto; 2 Tekonivelsairaala Coxa; 3 Sisätautien klinikka,

Lisätiedot

Tekonivelleikkausten PROM tulokset. Antti Eskelinen

Tekonivelleikkausten PROM tulokset. Antti Eskelinen Tekonivelleikkausten PROM tulokset Antti Eskelinen 26.4.2019 Sidonnaisuudet Työantaja: Tekonivelsairaala Coxa Oy Luottamustehtävät: Asiantuntijatyöryhmän jäsen, Tekonivelrekisteri, THL Steering Committee

Lisätiedot

Kivuliaan tekonivellonkan kuvantaminen Tampere Petra Elo

Kivuliaan tekonivellonkan kuvantaminen Tampere Petra Elo Kivuliaan tekonivellonkan kuvantaminen 19.4.2017 Tampere Petra Elo Mietittäviä asioita Oliko vaiva jo ennen tekoniveloperaatiota? Milloin ilmaantunut? Missä tilanteessa vaiva ilmenee? Missä pahin vaiva

Lisätiedot

Polven puolitekonivelet ja PF-proteesi

Polven puolitekonivelet ja PF-proteesi Polven puolitekonivelet ja PF-proteesi VTK 2019, Turku Mikko Rantasalo, HUS Tekonivelkirurgian yksikkö, Peijaksen sairaala Käsitellään UKA ja PF-indikaatiot Kontraindikaatiot Rekisteridataa Australia ja

Lisätiedot

V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi pidetään Helsingissä 27.-29.4.2011 hotelli Crowne Plazassa.

V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi pidetään Helsingissä 27.-29.4.2011 hotelli Crowne Plazassa. V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Kokouspaikka: Crowne Plaza, 27 29.4. 2011, Helsinki. V valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi pidetään Helsingissä 27.-29.4.2011 hotelli Crowne Plazassa.

Lisätiedot

Lonkka- ja polviproteesit Suomessa 2010

Lonkka- ja polviproteesit Suomessa 2010 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lonkka- ja polviproteesit Suomessa 2010 Höft- och knäproteser i Finland 2010 Anu Perälä +358 20 610 7362 anu.perala@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Olkapään tekoniveltyypit: eri proteesityyppien esittely

Olkapään tekoniveltyypit: eri proteesityyppien esittely Olkapään tekoniveltyypit: eri proteesityyppien esittely Jari Mokka TYKS Total shoulder arthroplasty is a viable treatment for painful shoulder. Total shoulder arthroplasty devices have developed significantly

Lisätiedot

Nivelrikon esiintyvyys ja kustannukset

Nivelrikon esiintyvyys ja kustannukset Markku Heliövaara, Pär Slätis ja Pekka Paavolainen NIVELRIKKO Nivelrikon esiintyvyys ja kustannukset Nivelrikko on yleisin nivelsairaus. Etenkin polven ja lonkan nivelrikko ovat kustannuksiltaan kalliita

Lisätiedot

Polven sisäsyrjän osatekonivelleikkaus Miller-Galante II -tekonivelellä

Polven sisäsyrjän osatekonivelleikkaus Miller-Galante II -tekonivelellä Polven sisäsyrjän osatekonivelleikkaus Miller-Galante II -tekonivelellä keskipitkän aikavälin kliiniset ja radiologiset tulokset Esa Koskinen 1, Pekka Paavolainen 1, Antti Eskelinen 2, Arsi Harilainen

Lisätiedot

Reumaolkapää. Hannu Tiusanen, TYKS, Paimion sairaala

Reumaolkapää. Hannu Tiusanen, TYKS, Paimion sairaala Reumaolkapää Hannu Tiusanen, TYKS, Paimion sairaala The natural course of the rheumatoid shoulder disease is presented with different treatment options during the course of the disease. Nivelreuman insidenssi

Lisätiedot

Reisiluun calcar-alueen murtumien riskitekijät sementittömässä lonkan tekonivelleikkauksessa. Tapaus-verrokkitutkimus.

Reisiluun calcar-alueen murtumien riskitekijät sementittömässä lonkan tekonivelleikkauksessa. Tapaus-verrokkitutkimus. Reisiluun calcar-alueen murtumien riskitekijät sementittömässä lonkan tekonivelleikkauksessa. Tapaus-verrokkitutkimus. Simo Miettinen¹, Tatu Mäkinen2, Inari Kostensalo3, Keijo Mäkelä3, Jukka Kettunen¹,

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkauksen aiheena on muulle hoidolle. Lonkan pinnoitetekonivel vaihtoehto perinteiselle tekonivelelle. lääketiede.

Lonkan tekonivelleikkauksen aiheena on muulle hoidolle. Lonkan pinnoitetekonivel vaihtoehto perinteiselle tekonivelelle. lääketiede. Katsausartikkeli Ioannis Stogiannidis, Timo Puolakka, Pekka Halonen, Jorma Pajamäki, Hannu Syrjä, Yrjö T. Konttinen, Sannakaisa Virtanen, Matti U.K. Lehto Lonkan pinnoitetekonivel vaihtoehto perinteiselle

Lisätiedot

Polven osatekonivelleikkaus

Polven osatekonivelleikkaus Polven osatekonivelleikkaus Suomen Artroplastiayhdistys VIII ValtakunnallinenTekonivelkirurgian kurssi 19.-21.4.2017 Tampere Tuukka Niinimäki Oulun yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Luento- ja koulutuspalkkiot

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkausten hajautetun seurannan toteutuminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella

Lonkan tekonivelleikkausten hajautetun seurannan toteutuminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella Lonkan tekonivelleikkausten hajautetun seurannan toteutuminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella Saara Väänänen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Helmikuu

Lisätiedot

Mistä tekonivelkirurgian kustannusvaikuttavuus riippuu?

Mistä tekonivelkirurgian kustannusvaikuttavuus riippuu? Matti Lehto, Antti Eskelinen, Antti Malmivaara ja Esa Jämsen Mistä tekonivelkirurgian kustannusvaikuttavuus riippuu? riippuu leikkausaiheista, potilasvalinnasta, leikkaavan ortopedin kokemuksesta ja sairaalan

Lisätiedot

Lonkka- ja polviproteesit 2011

Lonkka- ja polviproteesit 2011 Terveys 2013 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lonkka- ja polviproteesit 2011 Höft- och knäproteser 2011 Hanna Rautiainen +358 29 524 8694 hanna.rautiainen@thl.fi Anu Perälä

Lisätiedot

Miten valitsen tekonivelen?

Miten valitsen tekonivelen? Miten valitsen tekonivelen? Lonkka Polvi 1 Zimmer Biomet Your Progress. Our Promise. Kumppanisi potilaan hyväksi Your Progress. Our Promise. on sitoumuksemme toimia potilaan parhaaksi yhteistyössä terveydenhuollon

Lisätiedot

Implanttivalinta polven reartroplastiassa. Pekka Ylinen Sairaala ORTON Invalidisäätiö

Implanttivalinta polven reartroplastiassa. Pekka Ylinen Sairaala ORTON Invalidisäätiö Implanttivalinta polven reartroplastiassa Pekka Ylinen Sairaala ORTON Invalidisäätiö polven revisioartroplastian päämääränä on korvata luupuutokset oikean kokoinen femurkomponentti oikean kokoinen tibiakomponentti

Lisätiedot

COXAN TEKONIVELREKISTERIN VALIDOINTI POLVEN ENSITEKONIVELLEIKKAUKSET

COXAN TEKONIVELREKISTERIN VALIDOINTI POLVEN ENSITEKONIVELLEIKKAUKSET COXAN TEKONIVELREKISTERIN VALIDOINTI POLVEN ENSITEKONIVELLEIKKAUKSET Sanna Multanen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Joulukuu 2012 Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät. Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS

Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät. Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS Sisältö / Kohdunpoiston Komplikaatiot Insidenssi ja kehitys Suomessa Vaikuttavat tekijät: Gynekologisen

Lisätiedot

Elämä lonkan tekonivelen kanssa mitä tekonivelen kanssa pystyy ja/tai saa tehdä?

Elämä lonkan tekonivelen kanssa mitä tekonivelen kanssa pystyy ja/tai saa tehdä? Elämä lonkan tekonivelen kanssa mitä tekonivelen kanssa pystyy ja/tai saa tehdä? Matti Seppänen Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS 24.4.2019 IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku

Lisätiedot

VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio

VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio VI valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 3.- 5.4.2013 Hotelli Scandic, Kuopio Keskiviikko 3.4.2013 8.00 9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 9.00 9.05 Avauspuheenvuoro Polven tekonivel Moderaattori: Petri

Lisätiedot

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Antti Malmivaara, MD, PhD, Chief Physician Centre for Health and Social Economics National Institute for

Lisätiedot

Abduktiokulman vaikutus lonkkatekonivelen sementoidun UHMWPE-kupin toimivuuteen

Abduktiokulman vaikutus lonkkatekonivelen sementoidun UHMWPE-kupin toimivuuteen 168 SOT 2/2005 VOL 28 Abduktiokulman vaikutus lonkkatekonivelen sementoidun UHMWPE-kupin toimivuuteen (The effect of abduction angle on the performance of cemented UHMWPE acetabular cup of total hip replacement)

Lisätiedot

VTK päivät Logomo

VTK päivät Logomo Jari Mokka VTK päivät Logomo 25.4.2019 Turku Olkatekonivelen uusintaleikkaus Jari Mokka Ortopedi, LT Tekonivelsairaala Coxa Sidonaisuudet Luento- ja konsulttipalkkiota ZimmerBiomet Depuy Stryker Kongressimatkoja

Lisätiedot

Polven tekonivelleikkauksen tulokset

Polven tekonivelleikkauksen tulokset Valtakunnalliset tekonivelpäivät 2017 Polven tekonivelleikkauksen tulokset Mika Niemeläinen Miksi tuloksia tulee arvioida? Lisääntyneet insidenssit 40 Lisäävät tarvetta saada tietoa tuloksista 35 30 25

Lisätiedot

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Markku Vuorinen, Kaisa Huotari, Ville Remes Lääketieteellinen tiedekunta,

Lisätiedot

Suomen Artroplastiayhdistys r.y. Artroplastikföreningen i Finland r.f.

Suomen Artroplastiayhdistys r.y. Artroplastikföreningen i Finland r.f. Suomen Artroplastiayhdistys r.y. Artroplastikföreningen i Finland r.f. Tekonivelkirurgian asiantuntijalääkärin koulutusohjelma Tekonivelkirurgia on nivelten kivuliaiden ja asentovirheitä aiheuttavien degeneratiivisten

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT Jukka Kemppainen Proteesikirurgiasta n. 8% proteesien laitoista on revisioita Näistä 70% tehdään irtoamisen takia Toiseksi tärkein revisioiden syy on tulehdus 1/3

Lisätiedot

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa

Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella. Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Polven ja lonkan nivelrikon hoito tekonivelleikkauksella Teemu Moilanen Tekonivelsairaala Coxa Puhdistusleikkaukset Osteotomiat Niveljäykistykset Tekonivelleikkaukset tutkimustieto ei tue vaikutuksen

Lisätiedot

Lonkkarevisiot. Maija Pesola oyl,, Keski-Suomen keskussairaala

Lonkkarevisiot. Maija Pesola oyl,, Keski-Suomen keskussairaala Lonkkarevisiot Maija Pesola oyl,, Keski-Suomen keskussairaala Yleistä lonkkarevisioiden määm äärä riippuu aiemmin alueella käyteityistä proteesimalleista ja niiden käyttk yttäytymisestä varsirevisiot harvinaistuneet

Lisätiedot

Annoslaskennan tarkkuus ja metalliset implantit

Annoslaskennan tarkkuus ja metalliset implantit Annoslaskennan tarkkuus ja metalliset implantit Vertailu mittauksiin ja Monte Carlo laskentaan XX Onkologiapäivät, 29. 30.8.2014, Oulu Jarkko Ojala, TkT Sairaalafyysikko & Laatupäällikkö Tampereen yliopistollinen

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

Durom-pinnoiteartroplastian kliinis-radiologiset tulokset keskipitkässä seurannassa

Durom-pinnoiteartroplastian kliinis-radiologiset tulokset keskipitkässä seurannassa Durompinnoiteartroplastian kliinisradiologiset tulokset keskipitkässä seurannassa Ilkka Rauma, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki, Aleksi Reito ja Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa We evaluated the clinical

Lisätiedot

YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA. Ville Remes

YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA. Ville Remes YLEISIMMÄT POTILASVAHINGOT TEKONIVELKIRURGIASSA Ville Remes TEKONIVELLEIKKAUS ON YLEISIN KORVATTAVA POTILASVAHINKO 2008-2016 POTILASVAHINKOLAIN KORVAUSPERIAATTEET Vältettävyys Hoitovahinko Lääkkeen toimittamisvahinko

Lisätiedot

VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, Tampere

VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, Tampere VIII Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 19.- 21.4.2017 Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, 33100 Tampere Ilmoittautuminen ja kahvi klo 8.00 9.00 Keskiviikko 19.4.2017 9.00 9.05 Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN)

KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) KANSALLINEN REUMAREKISTERI (ROB-FIN) Prospektiivinen kohorttitutkimus tulehduksellisia reumasairauksia sairastavista potilaista Suomen reumatologisen yhdistyksen (SRY) vuonna 1999 perustama Tiedonkeruu

Lisätiedot

LONKAN METALLI-METALLITEKONIVELTEN KLIININEN TULOS OXFORD HIP SCORE PISTEYTYKSELLÄ MITATTUNA

LONKAN METALLI-METALLITEKONIVELTEN KLIININEN TULOS OXFORD HIP SCORE PISTEYTYKSELLÄ MITATTUNA LONKAN METALLI-METALLITEKONIVELTEN KLIININEN TULOS OXFORD HIP SCORE PISTEYTYKSELLÄ MITATTUNA Miitta Hyppönen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Antti Eskelisen

Lisätiedot

Polven Oxford-osatekonivelpotilaiden hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Polven Oxford-osatekonivelpotilaiden hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Polven Oxford-osatekonivelpotilaiden hoitotulokset Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Jami Jonninen, Jukka Kettunen, Juha Lumiaho, Heikki Kröger Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka,

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkaus dual mobility -tekoniveltä käyttäen lyhyen seuranta-ajan kliiniset tulokset

Lonkan tekonivelleikkaus dual mobility -tekoniveltä käyttäen lyhyen seuranta-ajan kliiniset tulokset Lonkan tekonivelleikkaus dual mobility -tekoniveltä käyttäen lyhyen seuranta-ajan kliiniset tulokset Markus Tujunen, Eerik Skyttä, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa Tekonivelen sijoiltaanmeno eli

Lisätiedot

Nykyaikaisen sementointitekniikan erityisosaamista

Nykyaikaisen sementointitekniikan erityisosaamista Nykyaikaisen sementointitekniikan erityisosaamista PALACOS THE GOLD STANDARD LAATU. ASIANTUNTEMUS. INNOVAATIO. Nykyaikainen sementointitekniikka artroplastiikkaan. PALACOS -luusementti on yli 50 vuoden

Lisätiedot

LYHYT TROMBIPROFYLAKSIA - PITÄISIKÖ HARKITA? ANNETTE MOISANDER VS OYL KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA

LYHYT TROMBIPROFYLAKSIA - PITÄISIKÖ HARKITA? ANNETTE MOISANDER VS OYL KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA LYHYT TROMBIPROFYLAKSIA - PITÄISIKÖ HARKITA? ANNETTE MOISANDER VS OYL KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALA EI AIHEESEEN LIITTYVIÄ SIDONNAISUUKSIA SIDONNAISUUDET Selvitettiin VTE esiintyvyyttä ja kuolleisuutta väestössä

Lisätiedot

Lubinuksen puoliproteesin komplikaatiot akuutin reisiluun kaulan murtuman hoidossa Keski-Suomen keskussairaalassa

Lubinuksen puoliproteesin komplikaatiot akuutin reisiluun kaulan murtuman hoidossa Keski-Suomen keskussairaalassa Lubinuksen puoliproteesin komplikaatiot akuutin reisiluun kaulan n hoidossa Keski-Suomen keskussairaalassa Elina Ekman, Heikki Nurmi, Juha Paloneva Keski-Suomen keskussairaala, kirurgian klinikka A total

Lisätiedot

Coxan tekonivelrekisterin validointi polven ensitekonivelleikkaukset

Coxan tekonivelrekisterin validointi polven ensitekonivelleikkaukset Coxan tekonivelrekisterin validointi polven ensitekonivelleikkaukset Sanna Multanen, Ville Mattila, Antti Eskelinen Tekonivelsairaala Coxa Vuonna 2009 Suomessa tehtiin polven ensitekonivelleikkauksia yhteensä

Lisätiedot

REUMAPOTILAIDEN TEKONIVELKIRURGIA SUOMESSA 1980 1998

REUMAPOTILAIDEN TEKONIVELKIRURGIA SUOMESSA 1980 1998 LÄÄKELAITOKSEN JULKAISUSARJA 4/2000 REUMAPOTILAIDEN TEKONIVELKIRURGIA SUOMESSA 1980 1998 Prof. Yrjö T. Konttinen Prof. Seppo Santavirta LL Ville Waris TULES-tutkimusseura 1 REUMAPOTILAIDEN TEKONIVELKIRURGIA

Lisätiedot

Kupin asennon mittaaminen metalli-metallipinnoitekonivelten röntgenkuvista

Kupin asennon mittaaminen metalli-metallipinnoitekonivelten röntgenkuvista Kupin asennon mittaaminen metalli-metallipinnoitekonivelten röntgenkuvista Aleksi Reito, Timo Puolakka, Jorma Pajamäki Tekonivelsairaala Coxa Oy, Tampere Several methods have been presented regarding the

Lisätiedot

PINNACLE METALLI-METALLI LONKKATEKONIVELEN SAANEIDEN POTILAIDEN SEURANTATULOKSET MODERNEILLA SEURANTAMENETELMILLÄ ARVIOITUNA

PINNACLE METALLI-METALLI LONKKATEKONIVELEN SAANEIDEN POTILAIDEN SEURANTATULOKSET MODERNEILLA SEURANTAMENETELMILLÄ ARVIOITUNA PINNACLE METALLI-METALLI LONKKATEKONIVELEN SAANEIDEN POTILAIDEN SEURANTATULOKSET MODERNEILLA SEURANTAMENETELMILLÄ ARVIOITUNA Jyri Korhonen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen Yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

PERIPROTEETTISET. 19.4.2007 Maija Pesola

PERIPROTEETTISET. 19.4.2007 Maija Pesola PERIPROTEETTISET MURTUMAT 19.4.2007 Maija Pesola oyl, K-SKS Määritelmästä Klassisesti: vähäisen trauman aiheuttama tekoniveleen liittyvä murtuma (oma M- alkuinen dg-numero) Käytännössä: Mistä tahansa syystä

Lisätiedot

Tyytymätön potilas lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen

Tyytymätön potilas lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen Tieteessä katsaus Petri Virolainen dosentti, sairaalajohtaja TYKS petri.virolainen@tyks.fi Jari Mokka LL (väit.), osastonlääkäri Matti Seppänen LL, osastonlääkäri Mika Junnila LL, osastonlääkäri Keijo

Lisätiedot

Lonkan ja polven. tekonivelseuranta. Antti Eskelinen Dosentti, apulaisylilääkäri

Lonkan ja polven. tekonivelseuranta. Antti Eskelinen Dosentti, apulaisylilääkäri Lonkan ja polven tekonivelseuranta Antti Eskelinen Dosentti, apulaisylilääkäri Sidonnaisuudet (36 kk) Tutkimusrahoitusta (Coxalle) DePuy Luentopalkkioita DePuy, Duodecim-seura Taustaa Esityksen sisältö

Lisätiedot

Värttinäluun pään sementittömän press-fit tekonivelten seurantatulokset OYS:ssä

Värttinäluun pään sementittömän press-fit tekonivelten seurantatulokset OYS:ssä Värttinäluun pään sementittömän press-fit tekonivelten seurantatulokset OYS:ssä Tapio Flinkkilä, Tuomas Kaisto Kirurgian klinikka, OYS, Oulu The aim of this study was to assess short- to mid-term survival

Lisätiedot

Ortopedian ja traumatologian professori. TULE parlamentti, Helsinki

Ortopedian ja traumatologian professori. TULE parlamentti, Helsinki TULE-tutkimus tki HannuTAro Ortopedian ja traumatologian professori Turun yliopisto ja TYKS TULE parlamentti, Helsinki 28.11.2007 Esityksen sisältö Kansallinen TULES- ja biomateriaalitutkijakoulu Esimerkkejä

Lisätiedot

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa

Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa Laatu- ja terveyshyötytiedon käyttö Pohjoismaissa 12.03.2015 Pia Maria Jonsson LT Yksikön päällikkö Reformit TERVEYDENHUOLLON LAATU Moniulotteinen käsite Tekninen laatu (prestanda) Lääketieteellinen vaikuttavuus

Lisätiedot

LEIKKAUS. Leikkauksissa kajotaan melkoisesti potilaan. ja sen kulku. Saat asiakkaaksesi henkilön, joka on läpikäynyt lonkka- tai

LEIKKAUS. Leikkauksissa kajotaan melkoisesti potilaan. ja sen kulku. Saat asiakkaaksesi henkilön, joka on läpikäynyt lonkka- tai Teksti: Johanna Takkunen Business Unit Manager Smith & Nephew Oy Advanced Wound Management Saat asiakkaaksesi henkilön, joka on läpikäynyt lonkka- tai polviproteesileikkauksen. Päällepäin näkyy vain suurehko

Lisätiedot

Milloin apuun. tarvitaan. tekoniveliä?

Milloin apuun. tarvitaan. tekoniveliä? Milloin apuun tarvitaan tekoniveliä? Tekonivelleikkaus Tekonivelkirurgia on kallista Vuotuiset kustannukset on noin 1miljardin luokkaa Tekoniveliä asennetaan polviin, lonkkiin, olkapäihin, nilkkoihin,

Lisätiedot