Keski-Suomen Maanpuolustaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen Maanpuolustaja"

Transkriptio

1 K-Suon Mnpuolutj Käuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Jää utuu npuolutujuhln ! Lton rro , vu 8. Kuv rro Krontdt. Huolt huttvt upt, vu 10. Ono tää upn? Aodn rtt Tdu Järvlnn, vu 9. Kuv puhdtönä vltunt lpun- j ynttlänjloj.

2 2 K-Suon Mnpuolutj 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Rrvlärj Puolutuvon rrvläll lähttää rj on hrättänyt ovt huoot j huttnut onnl rtot. Krjn d on ynrtnn, yärrttävä j nntttv. Vo yyä tätä ol thty n, lähttty v vdn vuodn väln. Ajtu on ptää yhtyttä rrvlän j pävttää tdot. Vlto uhtutuun rjn llt, hä ryhtyy jttln tä t vo thdä nän yvän ruhntln n. Mutt y poru närätyy tä ttä vt nyt ottn yhtyttää j närätyy lää un huo tt oln jotut ä ol tullut t tulo rtuutu. Epärlu! Mtn nn pärlu? Kvrtorrvlän o olvn olvn nn hjull rrvlätonnt j vphtot npuolutuoulutut. Sltä on tv räätälötyä opp, jo hä lähntää rtuutun. J nn rryttää rtuvuorou. Jo vn rull tvuutt rttä. Tonn poru närätyy ttä täll ylpäänä lähtllään j ryhtyy rutn roppr rrvtä j jult oupln rtnoutuvn npuolutut. Krtuhrjotut vo ltäytyä, utt npuolutu on n vlvolluu olp rrvä, vr t päro. V tä nää rojt uvttlvt löytävänä lln ottouudn, tt hdollnn r htä lpp? Sllt ututtn nnn vnhn äpyrt j tä tunntut hyvää urnnut. Tähän tn puuttuu yö Annr Splä Hlngn Snon olunn Ono jon vh tullut olt hyväyttävä lott, ttä vt puolut Suo odn n, hän yyy. Prutul on täynnä nltn ou, no prutuln tonn vlvolluut on puolut o t, hän huoutt. Vputt j yyä lähtä uull ol hdollt ln änt j ädnltä. Mnpuolututhto j yyä trvtn nyt j tulvuud, Splä päättl. Tonnn tärä rto tul nlt. Erj Yläjärv poht Hlngn Snon olunn Suo lähdtään tä, ttä ll puolt vätötä - nt - vuuttn puolututrtg. Ntn puolututhto j ot yrttä hyödyntää tnään vphto plvlut luuun otttt, Yläjärv tot. Nyyjn r tphdu vn rjll dn n, ohdtuu tvroon, utuutn trtgn ohtn, ulntn j vtntään. Ndn uoj luul olvn tään välä ono ot hllä vn nll. Eö tää ol puolutuyvyn tuhlut, Yläjärv yyy. KOLUMNI Ktä n on n npuolutunt Täällä pllt npuolutull hrrhnlö yl, hn npuolutun trvtn. Olo äänä lvää r v uutno läpn ol näln vtun. Slväähän on, ttä yhtn turvlln lnypärtön hyvä llä ll nn nll un hllän rttää thtävää. Ntn tp vn on un hn rlnn on ttn y vphton npuolutun lttyvtä ot t jotn uut tonnt. Eä vrn ol trotun pyrä ton uot järjtöjn n jou vo oll jop pyrynä löytää rl lähtytpoj ohn. Stä ru läää onn. Tonn on lä t Mnpuolutuntn tont-jtun on npuolututhdon, -tdon j -tdon ä hnn j fyyn unnon vhvtnn. Lä n nnuttn vlntutun r- j pouolojn thtävn ä ton yhttyöä udn npuolutu- j rnhllntn olltuvn järjtöjn n. Mnpuolutuntn tonnll on ptät prntt, v o järjtö onn htnyt vt rlun yn vuodn ään. Uprn j luprn nt ovt tont järjtöään un nnn v tphtunutt yhdtytä. Tätä yhdtytä uodotu Mnpuolutuntn vltunnllnn orgnto, n vhtu, utt t nt jtovt p tontn. Vhvoj yhdä ton Mnpuolutuntn tont prutuu hnlön jänyytn pll yhdtyä. Jäntön profl on onvvhtnn, ol tään tttyä ttunt t oulututut, jon vo no yhdtävän jäntöä, puhuttn hrrtut. Tont-jtun on opvn lj, jotn tonn on vn tv tton j luvtu rjn. Yhdtytn tont uodotuun vhvt lun uuhun trjontn j yhttyöhön uutun, unn yhdtyn jäntn näö. Lähtöoht on ovn rlnn vrrttun npuolutujärjtöhn, jo vlto jäntä on otloulutun nt hnlötä. Nt hluvt opp uutt j ouluttutu Khdn vuoynn jn nll on ollut hdolluu uortt vruplvlu. Tätä hdolluutt on äyttänyt jo 6500 nt j htä yl puolt uortt johtjoulutun. Ennvää äärn vruplvlun uorttnt nt vuttvt yö vphton npuolutun järjtönttään j n tontn. Mnpuolutunt tovottvt loll trvtull yhttä ttt vln. Mnpuolutuntn lton vltunnllll jotoll tttn ntn ylttoutt j nlttoj. Tään vuotnn Vrp-Joto Oulu rä rä 29 prtot r puollt Suo ln rlll thtävärtll j ylttoutn lttyvä yyyä. Nll rjn turvlluutn tähtäävää oulutut j vrutut järjtää v tontn lottnut Ntn Vlultto, jon tont lullt totutt unnllt Alunuvottluunnt. Ntn Vlultto ry:n jänjärjtöjä on n 10, K-Suo npuolutuntn lä tontn olltuvt Mrtt, M- j ottlount ä otlotrt. Knnotu Ntn Vlulton rt vuod järjtää Nt-hrjotu ohtn on uur. Syyuu Jyväylän vruunn järjtttävän Syylnto 2015 Nt-hrjotun 400 urp täytty htä. Koulututrjont täydntää yhttyöuppn Mnpuolutuoulutu (MPK) ry, jon trjon vphton oulututontn vo olltu urln, to ouluttjn ä urn johtjn. Yhtllä ll oonturvlluu on n. Sn tn j ln un llä on vlvolluun thdä työtä. Mnpuolutunt on jouo nrgä j tv, vtuuntunto j rppt n, jot tonnlln hluvt oll turv ll ll hyvää j turvllt lnypärtöä j änt. Jonn vo löytää on tpn to npuolutun. Entäpä npuolututhto Unohtutto htä on luu; urnoll Pnrprtn ntällä orv huuv lu hävttäjäon to ohtuorn tvnnn orun hop pt. T un hrää vrhn lun un luhnn vtn, hvull vuortut lupotrot ufor tunt. T tä jtu hrättää tututu Slplnjn rnnln, jot ovnhp ovt rntnt vrutun phpn. Kn ouluttutun, yhdä tn j lottlun lo oo jn tutll vhvn tuntn nöyrä unnotu htä ohtn, jolt ol nt vpn änn. Ln Htl Jyväylän Mnpuolutunt Hnnu Krjlnn Puhnjohtj K-Suon rrvprn tdotutount Mnpuolutun Slpvllun tuoll vuonn KESKI-SUOMEN MAANPUOLUSTAJA Lhdn urv nuro ltyy voll 38 yyuu Lhtn trotttu nto uorn päätottjll nnä. Lht on K-Suon rrvprn tdotulht, jo uuto pääääntöt prn lun npuolututphtu. Lhtä vo tlt, vn ältyy jänn uorttn jänuun. Ootuutot on totttv uorn on lton jänhtrll. RUL: puh RES: puh Fx olll: Juljt: K-Suon Rrvuprpr ry K-Suon Rrvläpr ry Päätottj: Tpo Pppnn, Vtuj 3, KEURUU Puh Ilotuyynt j rnont: Vjo Mononn, puh Lhdn vtut vutjt: Pntt Ruohot, Tpr, Hnnu Krjlnn, Jää, Mrtt Porvl, Jyväylä, Ju-P Suutrnn, Jyväylä, Kr Löfgrn, Jyväylä, Kr Häälänn, Vtr, Svunvltu j ttto: Tpo Pppnn Ky, Vtuj 3, KEURUU Knnn uv: Jään upun Pnop: Prnn Lhtpno Oy, Tpr Rrvuprpr j rrvläpr: Tonnnjohtj Tpo Pppnn Prtoto: Guruntu 7, JYVÄSKYLÄ Prn vrovut: Vrotottj Kr Löfgrn Prn puhnjohtjt: RUP: Sntr Hnonn, Jyväylä puh RES: Jouo Hyppönn, Konnv, puh Prn tloudnhotj: Hrr Jol, Ääno, puh

3 1/2015 K-Suon Mnpuolutj 3 Vuodn 2014 notunt plttn vätoou K-Suon rrvprn vuodn 2014 Työyyrä Kr Löfgrn Jyväylän Rrvuprt ry K-Suon rrvuprprn j rrvläprn vä ooontu ääntöäärän vätooun Toll Koout ättlvät vuodn 2014 tont hyväyn tontrtout j tlnpäätöt. Kvätoou n prntt pltn tonn notunt. Enn vrn oou K-Suon Alutoton uu päällö vrtluutnntt Ju Kntl rto oouväll jnoht ot puolutuvot Kr Löfgrn - Työyyrä 2014 Prn yhtnn Vuodn Työyyrä plnto ojnnttn nyt olnnn rrn j n vtnott ptn Kr Löfgrn Jyväylän Rrvuprt ry:tä. Kr jättäyty v vuonn rrvuprprn tonnnjohtjuudt po oltun tää rool n vuodn 2006 loppupuollt lähtn. Työyyränä Kr on opttu tuntn j nädn prton thtävn lä hän on tttävällä tvll ptänyt vuon ulu puunton yllä j lpllut hrt. Hyvä tljotu on tullut j nnpä rrvuprpr plt hänt yö vuodn pujn. Tot vuodn upryhdty K-Suon rrvupr plt vuodn yhdtynä Ton Rrvuprt ry:n. Vuodn uprn plttn ylluutnntt M Pnn Jyväylän Rrvuprt ry:tä. Vuodn urhljn plnto n ptn Mtt Jotloll. Vuodn nuorn uprn tunnutun vtnott vänr Al Iouru Jyväylän Rrvuprt ry:tä. Phtpud vuodn rrvläyhdty K-Suon rrvläpr rvot Phtputn Rrvnluprt ry:n tonnn vuodn yhdty tunnutun rvo. Vuodn rrvlä nttn Eo Jnhonn Srjärvn Rrvlät ry:tä. Vuodn urhlj pr vlt To Rnn Jyväylän Sudun Rrvlät ry:tä j t yhdtytä löyty yö vuodn puj Kr Ltnn. Tt j uvt: Tpo Pppnn Kvätooudutjt uuntlvt lutoton päällön tut vlvolluujärjtlään. Sul Knn Ton Rrvuprt ry:n pj (v.), M Pnn vuodn upr j Al Iouru vuodn nuor upr plnnot vtnotttun. Hrr Bc Phtputn rrvluprt ry:n pj (v.) j vuodn rrvlänn Eo Jnhonn tyytyvänä huoonootut. Mnpuolutujuhl Jäää Tään vuodn lullnn npuolutujuhl vttään Jäää luntn louun 8. pävänä. Ilotoulun hnäuun purä vnnoo juhln yhtydä otlvln. Vln lujn to Jään upungnvltuuton puhnjohtj Mrj Lhtnn. Vltluudn yötä juhln on odotttv vrutn lähä non 1500 hnlöä. Juhln upn on Punun oulu j n lähyydä olv urhlunttä. Vln vnnont j lntooth nttyt uorttvt ohrn, jon n jo ää ll, uorttn yllnto. Pääjuhl järjttään Punun oulull. Ilotoulu j vphtot npuolutujärjtöt ttlvät tontn pävän n urhluntän lähyydä. Rrvlät! Nyt on näytön p! On yhdtytn j vtrnjärjtöjn lput vtvt vähntään 100 lpunntj. Ilottudu hyvä jon MPK:n tuurll. Vn tä utt vrtt urn n huollon. Trvtulo Jäään! OHJELMA: 9.00 Spplnlu Jään ron hutull 9.45 ln Kutuvrdn vtnotto j hv Punun oulull Sotlvuutu Punun oulull Sotlvltluu Urhluntällä Ohr Jään ut Vlloun j utuvrloun Punun oulull Putoonrtt Punun oulun äphll Klutonäyttly Urhluntän vrä Ilotoulu, MPK, K-Suon rrvprt, Mnpuolutunt, Ntn Vlultto Päväjuhl Punun oulull Ilvon ottounnn onrtt Punun oulull Ann tään MTLB-pnrvunun lttä j htyvyyttä nähdään Lun Tupwlln prnnvonlopu. Vnhpn vhdn prt on yö odotttv. Pnr vtn Ztort t ttn jotn uut... Prnnvonloppu Lun Tupwll tuo lull tuhn ävjötä. Hll on trjoll tänä vuonn nän rrn yö npuolutullt värä. pnrvunun hdytyjon rä. K-Suon lun vphtot npuolutujärjtöt ttlvät tontojn vonvhtn n. Lä ohjlt löytyy tullu j ullnhuuhdonnn lplu. Tphtun uojljn on K-Suon Alutoton päällö vrtluutnntt Ju Kntl. K-Suon rrvuprpr tuott vonlopun j Mnpuolutun rtrdn (x 7 rt). Lähto on thtävärtj j rtllä tnjä joutuu totuttn nputtoj, täyydn rvont, uuntn äärttätä y. Rtj on prjntn vähän, utt luntn j unnuntn tän, jot y on npuolutuntn vtuull. Lun Mluljt tulvt vonlopun n ntyään j uoro ttää otjn luluj. Prjnt lo 9-13 lull on vrn oulul, opplryhät ovt ooltn opplt - päävät näään trvnpoltto, puonn tont, pärdn höyläätä. - npuolutun rtrt - r yhdtytn tont on llä ttlytlto - EKO-unt Lunt tultn SM-t - npuolutun rtrt - EKO-unt - pnrvunujn hdytyjo - Svon Ztortt to hdytyn järjtlyonton - jonuvoprt, jon vtnott lutoton päällö vl Ju Kntl. Sunnunt pävän tphtu ovt tulnäytö j ullnhuuhdonnn SM- - pnrvunut lvt, npuolutun rtrt j EKO-unt utn luntn. Mun olvt vphton npuolututorn yhdtyt: - K-Suon rrvuprpr ry - K-Suon rrvläpr ry - Mnpuolutuntn K-Suon pr ry - Ntn Vlulton K-Suon Alunuvottluunt - Mnpuolutuoulutu ry:n K-Suon oulutu- j tuyö - K-Suon Mnpuolutj-lht Tt: Tpo Pppnn Kuvt: Ar Hlä, Tupwll Oy

4 4 K-Suon Mnpuolutj 1/2015 Kää oht vuhdll - urvuorou jo 1000 Läh vyntä ur t tphtu on jo totutttu l ln puolt tään vuodn urt on tu päätön. Källä on ht hngähtää j rätä vo yyn htn. Totutunt urt uu ol Puolutuvon tl vphto hrjotu, otlll vlu plvlv urj totutttn 15 ppltt. Nädn urn ouu ol yl puolt tphtut. Kn urll on olltunut tououun loppuun nnä yl 600 urlt j urvuorou on rtynyt hn yl 1000 vuoroutt. MPK:n tvottn on yö vtt ntn olltujäärää r urll. N olltu dllä nttun jnohtn läh 170, urvuoroun oll läh 300 vuoroutt. Kn urpluttttn rvo ol 4,2 tvottn oll 4,0. Kurt totutttn jälln rrn vphtotn urnjohtjn johtn. Kurpluttdn un urlt ovt ollt hyvn tyytyvää n oulutun. Kurnjohtjn urn uunnttluun j totutun nt pno on rttävä, urlt vät tdä un uurn työn, t urnjohtjt ttt uunntllnn, totuttnn ä päättäänn johtnn urn. K-Suon Alutoto ä Ilotoulu ovt tunt rttävät tont, tänn nttnn tut vphtoll npuolututyöll. Vuodn 2016 uruunnttlut Lhdn ltyä vuo 2016 on tu lopullt vl j lutoto on jo ntnut lutv uuntu vuodll Puolutuvouudtu on vttnut rttävät Ilotoulun purn vruäärää ä pltun hnlöunnn urltn luuäärää. Ilvon j K-Suon lutoton hrjotulntr on rttävää o KSKOTU:n uruunnttlu. Suurtn hrjotutn n john Ilotoulu olltuu, MPK:n urll ol hdollt luovutt urn trvt luto. Myö nnont ä yhttyö udn nt totutttvn urn urjohtjn n orotuvt. Kurj tulln totuttn ut n vonloppun. Kurj ttäällä vnntään Ilotoulun vrtojn työäärää. Mrttävä ongl tulvuud on Ilotoulun purdt, tällä htllä n hdolltvt notn pruuntojn totuttn. Apurttlnn orjntunn vuodn 2016 loppuun nnä, jollon Toll on hdollt totutt untoj ll 50:n trn täyydltä. Spurn pruoulutuudll väärpurt tul oln t- hluun j hnä- louun ILMASK:n äytöä yö vonloppun. Kurll lottutunn Kurll on lottuduttv MPK:n järjtlää nnoon, noudtt yö lottututuluj llä uon j trltlut thdään vo nnn urn lu. Yllättän pll puv urlt vod ott un urll! Ertyn tärää on, ttä otlll vlu plvlvll urll lottudutn rjutunn MPK:n ttojnhllntjärjtlään. Hnlö jo lottutuu urll ILMOTTAUDU IL- MAN KIRJAUTUMISTA tonnoll äyätään urt orvv rtuhrjotuvuorou, llä hänn tdot hävävät järjtlätä un ur päättään. Huoo yö, ttä urll lottutun vo pruutt 21 vuoroutt nnn urn lu MPK-ortn utt t lottll prut oulutu- j tuyöön. Tään jäln urll olltut vo pruutt ln pätvää yytä j uru on ttv. Pätvä yy prun totn r lääärntodtull todttu ru. Koulutun pläännöt on rrottu vull, oo oulutun olltun pläännöt. Prhtyää plääntöhn! Mnpuolutullt Sutuunnllt npuolutullt totutttn tououun j äuun lun n K-Suo, tluun järjtäjänä ol K-Suon Alutoto j n totutttn pääääntöt upungntlojn tlo. Myö KSKOTU j pllt rrvläjärjtöt MPK:n tuur lppulnnn Knnonoll ttäytyvät tluu. K- Suon Alutoton päällön vrtluutnntt Ju Kntln jnohttun jäln MPjärjtöt ttlvät tontn r ttlyptllä, utlu ol vlt j ttoutt vphtot npuolututyötä tn jlutttu untn. Tluun olltunttn äärä ol nn null pnhö pttyy, oln odottnut uurp olltujäärää tä tluu nyt äv. K-Suon npuolutujuhl Jäää K-Suon Mnpuolutujuhl järjttään Jäää. Enänn vltluoou ol luu ä tontdutlu lull totutttn hutuun lopull. Tluu tul uln prntllä vll, pplnlu jon jäln on vlprt ä ohr. MPK totutt juhl unnvrtot, Suon lpun lppuvrton, vtrnn ä npuolutujärjtöjn lppulnnn. Tuurll on lottutunut läh 30 olltuj, lpunntj trvtn vlä lää. Kurll järjttään yhtuljtu Jyväylätä. Kur pruttn ä jottn Hotll Jäään prjntn 7.8. Tphtun jäln otuttnn tphtuu yö prutpll jot yhtuljtu tn Jyväylään. Ilottudu tphtun MPK:n ttojärjtlää. Tul olltun K- Suon Mnpuolutujuhln! Syylnto 2015 K-Suon Koulutu- j tuyö tonpn yhttyöä Ntn Vlulton n Syylnto 2015 hrjotun Toll. Hrjotu ootuu yntä r urt j hlut 300 urpll on jo 650 lottutunutt! Ntn Vlulton K-Suon lunuvottluunt vt hrjotun äytännön totutut Toll. Itnäyypävän vltunnllnn prt Jyväylää Äänoll onn hyvä hrjotll läpöä olouht lppulnnn tont, unnuntn 6. pävä Jouluuut on hrvnnn tluu olltu Jyväylää järjtttävän Itnäyypävän vltunnlln prtn lppulnnn. Kur pruttn Jyväylän Norloulull, Yloptondull. Kurll vo jo lottutu MPK:n järjtlän utt, rt jnoht lntr j olltu vltunnlln prtn lppulnnn! Onnttlut! Läpät onnttlun ll lppujuhlpävänä ylnntyll j pltull. K-Suon Alutoton järjtäää ylnny- j plttluud Phtputll nän un tutun von noutvn ylnnyrjn vrtluutnntt Ju Kntllt. Tovon, ttä nn tunnutu nnut yö ut rrvlää lttyään un npuolututontn. Onnttlun vlä rrn tll ll. Tututu MPK:n yyn 2015 urvlon j lottutu urll MPK:n ttojärjtlää. Tovotn lujoll turvllt ää! KSKOTU-yön päällö Ru Tnhunn K-Suon Mnpuolutuäätön vltuuunt oout Säätön unn P Slínll K-Suon npuolutuäätön vltuuunt pt vuoooun Jyväylän Agor Kooun olltu yö vltuuunnn jän, puolutuvon ontj nrl Jro Lndbrg. Puhtt joht vltuuunnn puhnjohtj pääonul To Frdron. Koou hyväyttn vuodn 2014 tontrtou j tlnpäätö, uudt hnlövlnnt j tontuunntl Koou vhvt yö hlltun päätöt uron tonttun yöntätä olll K-Suon rrvprll. Kunn P Slínll Säätön ptän j dnnn Er Ltn nä ntv unntunnutuplnto luovutttn tlätluudn lu. M luovutttn nyt olnnn rrn j n äätön tonn j hlltu n prutt un ollut, nyynn äätön hlltun puhnjohtj ono P Slín. Prutlun ovt Slínn ptänn j rttän no työ äätön trotuprn totutt oo äätön ololon jn. Ylnn vlvolluu o vhtohto Knrl Jro Lndbrg pt ooun jäln äätön j Jyväylän ylopton yhdä järjtään Stud gnrl-tlätluudn. Etlän h ol Puolutuvot oulutt j vtt. Vltttvt odotttu opljjouo, joll tlä ol rtyt ohdnnttu, vvutu pll ngn hrvluun. Kontj trtl httn lät j prutlln huoodn ohdryhän.kontj vuutt uoln yln vlvolluudn olvn Suo nyytlnt o vhtohto j prut. Suolt nnttvt 72 %:t yltä vlvolluutt. Non 2/3 vlvollt uortt plvlun loppuun. Mnpuolututhto on or, ht ovt vtuuntunto, oulututo on or j ttotn otn. Puolutuvon ontj nrl Jro Lndbrg lunno Stud gnrl-tlätluud Jyväylän Agor. Huol fyytä j hntä unnot Ertytä huolt ontj nto nuoron hntyntä fyytä unnot, nuortn lntrvyonglt j yhtunnn rrvotun tuot htt. Koonuutn ontj hu uol nuor j rto nällä olvn rtyä vlu nyyn otlton nttä nän uuluvll ttotnn loll. Puolutuvo lottn lähon ybrturvlluuoulutu j hn löytyy ontjn un hyvää oulutttv nto nyytä nttuupolvt. Plvlun yttää nyyään non 11 %, ä on pnntynyt pr pronttyöä vuodt 2008 lun. Nouujohtnn oulutu Kontj rto onpuolt nyytä nouujohtt oulutujärjtlätä onpuoln vlnthdolluunn j johtjoulutujärjtlätä. Plutylyä vrutn ntt oulutun ylrvont olvt nout lät vrrtt vuodn 2001 tutut vuodn 2014 tutun. Kouluttjvolyyän on ton notttu v on. N ontj rto hutuvn vuottn vphton plvlun hnlöä, jot plvlun vltn vuottn Vuodt 1995 lun n on oulutttu rrvn non Sotlll t plvl jo yl 300 nt. Lopu ontj lvtt puolutuvon j yln vlvolluudn rtytä j hyötyä yhtunnll. Ylön yyyä prättn vruuntn lutt j n unn tuo hdollt npuolututhdon lu-uh. Nähn ontj nto lät vtut prutlln totutttuj päätöä vltovlln ääräällä uptvlvottll j pnntynllä, jo yntynllä tulvll äluoll. Tt: Kr Klplänn Kuvt: Tpo Pppnn Säätö täyttää 25 vuott yyllä K-Suon npuolutuäätö juhl 25-vuottvltn ttn louun 20. pävänä lo ln Jyväylän Agor. Tluu on ll von npuolutullnn ylötluu, hn lujt oltt trvtullt. Thääpä rntä llohnn.

5 1/2015 K-Suon Mnpuolutj 5 Ptr Åbrg (.) lt ltorjuntonväärä. Lohtjn ltl putt Er puollt Suo 65 rrvlätä hrjottl cl 12.7 Iltorjuntonväärll unt tououun pävnä Lohtjn pu- j hrjotulull. Hrjotu ol trotttu Ilotoulun tuotnto-, uunnttluj/t prutvtuull olvll jouoll, joll on otvrutn ltorjuntonväär. Kurn tvottn ol, ttä urn jäln rrvlät: - ttävät ltorjuntonväärunnn pääprttt - tuntvt n uortuyvyn - hlltvt tuln tähytän j orjn - ovt turvlln n ättlyn j putonnn. Bltc Qun -lvn Strlght Plc -rvntol pääjuhln n. 60-vuotn Rrvlälton juhlvonloppu rllä Kuuyntä vuott täyttänyt Rrvlältto l Suonlhdll Bltc Qun lvll Juhlrtly vt rrvlää un 1400 urlnn j jä htorn lhdll tot uurpn Suo on järjttytä vphton npuolutun juhlt. K- Suon rrvprn lult rtlyll olltu hn vj 90 hnlöä. Lunt-lln bltytä lvll vt bänd nltä Jn S. S vt rvntoln äärään yötn täytn. Eduunnn puh puhu Pääjuhl järjtttn lvn Strlght Plc rvntol, jo juhlpuhn pt duunnn puh Ero Hnäluo. Hän ättl puhn turvlluupoltn pruot orotn j ttän rrvlätn tärää ouutt n oonturvlluud. Hän yö huutt uuljotn Io lpr nnot Hrjotun nnotvuudt rtoo, ttä v hrjotu ol llä vo j VEH-prutn, ol un nonn pljon rrvlää. Mon rton ottnn tötä pltont vpt hrjotut vrtn. Aunt, vrnn norl oll lprll nnot rrvlätä. Kä on ruhllt MPK:n ouluturntll. Ilpuolutuprn n lun no tphtu on hnäuun pävnä olv Suon Lntopltuurn oulututrtu Toll. Ju Särnn Koulutupäällö ntll lton puhnjohtjn, nndutj Mo Svoln olvn vr jtoudtn duunn un on ultutunut n rän duuntvlpnjn n hdn pävän rtlyll Hlngtä Tllnnn j tn. Puhn lopu Ero Hnäluo lott lttyvänä lton jän. Ilotu n ntut plodt juhlylöltä. Vll Myllyrnn juon Juhln ut vt Drgvn prnnottount j juhln juontj vhdttlj Vll Myllyrnn vtä prtävän on hown juhln päätt. Tällt vypää no vo vn hyvn ott nyypävn npuolutujuhln un vvpohjn prunon länä. Sllon juhlt jää hyvä u uuhun. Tt j uv: Tpo Pppnn Onnttlut lppujuhlpävänä pltull! Rrvlät ylnnttn j plttn Phtputll Evl Ju Kntl j v P Hl ohottvt ljn otlrvo ylnnll j unnrllä pltull. Rrvn ptn Kr Hääläll luovutttn RUL:n ultnn notl oljn r. Kllä rrvuprprn pj Sntr Hnonn j vl Ju Kntl onnttl pltt. Korplht : Spplnljt Juh j Mtt Hyvärnn, unnvrto A Ippol j Kr Pjunn, lppuj ntovt Arto Lhonn, Prttu Htnn j Jo Ltnn. Kuv: Mrt Nurnn Knlln vtrnpävän j tundn utopävän pplnluj Knlln Vtrnpävän pplnlun Korplhdn nrptll järjtvät Korplhdn Rrvuprrho j Korplhdn Rrvlät. Rrvlälton 60 vuott tvlt juhltttn ypär Suo nn, ttä r puntn rrvlät olltuvt unnvrtohn j ppldn lutluun. Korplhdn tluud rrvlätn lä ol un Korplhdn Sotvtrnn puhnjohtj Pntt Tttnn ä vtrnn lä. Tt: Mtt Hyvärnn Jout : Ktundn utopävän pplnlu olvt un Suon lpun ntjn Mru Pronn, ppln l Tpo Käpp, vtrnlppuj ntovt Il Nnn j Prtt Mttl. Tvlln Prdntt yln Innöörjur Runo Ju H, Jää Kptn Jurnn Jnn Mro Tpn Jyväylä, Kuv To Jyväylä, Lutä Mrtt Olv Jyväylä, Slván Tro Mo Jää Ylluutnnt Hpr Vll Ju Sl Jyväylä, Krl H Ero Antro Jyväylä, Lhtnn Ptr Krlo Jää, Lppänn Frn Ero Knnono, Ltnn Jo Vl Antro Jyväylä, Pnnn Ar Sr Lu, Pu Tnl Dnl Jyväylä, Ppnn Ju Tpn Krtul, Rjl Vo Johnn Kuruu, Ro To Ju Srjärv, Sltnn Jro Joun Olv Jyväylä, Väänn Juh L Tpn Jyväylä Luutnnt Elo Antt Olv Kuruu, Hnnonn Tro Ptr Jyväylä, Hlä Al Mt Jyväylä, Hrvonn Antt Pntt Olv Jyväylä, Huo Jrno Vo Sul Jyväylä, Konn Joon Jr Al Jyväylä, Kutto Sp Johnn Jyväylä, Kovnn Ero Pntt Vlttr Tov, Kunnr Al On Jää, Myöhänn Kr P Jyväylä, Mäyrä Jnn Ero Olv Jyväylä, Puutnn Ju Pttr Vtr, Rtnn Nu Sul Jyväylä, Rönä Jr Hnr Jyväylä, Svolnn Vll- Mtt Jyväylä, Uutlo Vll Mo Kullrvo Ääno, Vrtnn Mro Tpn Jyväylä, Vjol Tu Tpn Jyväylä, Vänä Rtt K Jyväylä, Väätänn Aht Mtt Joopp Jyväylä Kunnrllä plttn RUL:n ultnn notl oljn r Kptn Kr Häälänn Vtr RUL:n ultnn notl Kptn Kr Löfgrn Plo, Ylluutnntt Jr Kvn Ääno, Luutnntt H Häälänn Phtpud K-Suon Alutoton päällö yln Ylvääpl Pnoä Tu Klv Jyväylä, Särnn Ju Klrvo Jyväylä Vääpl Männ E Mo Jyväylä, Pnn Rjo Tpn Jyväylä, Pynnönn Jro Ml Jyväylä, Rpo Ju P Jyväylä Ylrnt Jäntt Jro Olv Muur, Luljnn M Klv Jää, Lpol Mo Tpn Jää, Mjl Mo Ilr Ääno, Mrt Antt Tpn Lu, Myänn Kll El Ääno, Nnyrjä Juuo Al Jyväylä, Nyyönn Mo Juhn Uurnn, Ponn Tro Johnn Ääno, Thvonn Juh Olv Jyväylä Krnt Ann Ru Mtt Johnn Jää, Edwrd Dnl Alxndr Jyväylä, Hnonn M Pttr Vtr, H Etu Or Jyväylä, Hntul Antt Juhn Jyväylä, Hpol Ptr Juhn Jyväylä, Hänn Oll-P Kut Srjärv, Krhu Joon Rhrd Ulot, Kränn Jnn Tpn Srjärv, K Jro Klv Jyväylä,Kvlä Rjo Juhn Uurnn, Kovunn Jnn Sr Jyväylä, Kolul Mro Er Jyväylä, Kull Mru Joun Juhn Jyväylä, Kuo Mro Juhn Jout, Lhtnn Rjo Juhn Jyväylä, Lnn A P Juhn Ääno, Luhno Mro Krtn Ilr Jyväylä, Myllyä Johnn Ru Jyväylä, Männ Oll Tpn Jyväylä, Nor Kpr Ar Johnn Jyväylä, Pnnn Mtt Hrn Jyväylä, Pnn Ju P Muur, Pltonn El Eo Roobrt Tov, Potl Joun Tpo Jyväylä, Ru Mur Antro Ääno, Sllnpää Mo Juhn Jyväylä, Sonn M Pttr Jyväylä, Sur Juh-Rno Mru Jyväylä, Säyrylä Mo Olv Jää, Tnn Ju Pttr Lu, Tnnn Mro Juhn Jyväylä, Turunn Joon Or Jyväylä, Uol Mo Olv Jyväylä, Vpälänn Ton-Hnr Vtr, Vnnn Jro Hnry Tpo Uurnn, Vtnn Antt Alntr Jyväylä, Krjlnn Vl-Mtt Juhn Jyväylä, Lhtonn Vll Antt Juhn Jyväylä Alrnt Ioho P Antro Jyväylä, Mrtnn No-Pttr Jyväylä, Vuornn Tuoo Antro Jyväylä Korprl Arpnn Jro Juhn Ääno, Hrnn E Mtt Knnul, Hlr S Antro Krtul, Hägg Antt Ilr Jyväylä, Kr Ar Ml Muur, Korhonn Prtt Klv Ääno, Ko Hrr Juhn Jyväylä,Kull To Juhn Srjärv, Käpp Tro Vhtor Jyväylä, Ltnn Jnn Eno Jyväylä, Ptänn Etu Arttur Jyväylä, Pulnn Ju-P Jyväylä, Rntä Sppo Juhn Jyväylä, Vtnn Tpo Juhn Lu RUL:n nortn ylluutnnt ylnnll Jro Sltll luovutt vl Ju Kntl. RUL:n hopnn notl Ylluutnntt Mrtt Närh, Vtr RUL:n pronnn notl Mjur E N, Jyväylä Luutnntt Kr Hulo, Jyväylä, Luutnntt Jn Nunn, Jyväylä

6 6 K-Suon Mnpuolutj 1/2015 Mnpuolutu yhä lähä n Sutuunnllll npuolutulloll jlottn jto Pul Prntnn (v.) uuntl Jäää Jro Nurn nfo untjouot. Kuudll K-Suon punnll, Jout, Jäää, Kuruull, Vtrll, Äänoll j Jyväylää pdtyt npuolutullt ovt uu vu thdä npuolutut tunntu nlll. Alutoton päällön vrtluutnntt Ju Kntln dot llt vtvät nällä yrttäällä uuljo lähnnä ll, joll hpr on jo tuttu, utt to uun voj pu pll j utlu ynty. Joll nnään l, tä nän pnä ryhä ln ulopuolll. Inttutoj j tuntu hn to pll ollut otlotuto. Ihltä on tu rttän hyvää pluttt, yllä nätä jttn, Kntl tot hyvllään rron jäln. Kn ävjötä rjttn runt 260. Kävjääärää täräpää on, ttä jonn nt d uull npuolutut. Suo puolutuvot on lähllä n j npuolutu oo nn, Kntl pnott. Rrvlärj nnott dn npuolutullot Pontn npuolutulloll ol vääll ounn rrvlärjn lähttänn. Ah tul lähll jot rrvlätä. Krj on hrättänyt nnotut j utluutt, utt hä vlä on jonnlnn ynny oott nnotut npuolutut ohtn, Kntl poht. Mnpuolutu ptää thdä tutu, onhn jon vlvolluu, hän noo. Tulv npuolutultoj Kntl vo oo pävän tphtu, jo tvottn jo ylätät oulult, onhn nuoro n tärn vovr. Mnpuolutullo Kntl rto uolt vlvolluudt, jo on ln pr ynnyjärjtlä l not ynnytä ryhtyä vhln ton t ohtn. Illn tyt ttovt tun oonturvlluutn, puolutuvon täänhtn tln j Alutoton thtävn. Lä ttäytyvät Muntjouot, puolutujärjtöt j vphtonn npuolutuoulutu. Muntjouojn ttlypt n jotn nnotunt nnotun un tontn, utn Pul Prntn Jäätä. -Knnot, un puolutuvot on nyt tvotunut. Täällä vrtyvät vnht utot, hän luonnht. Prntnn äv vruplvlun ynn vuott ttn. Krtuhrjotuutu ol n jäln uulunut. Rrvlärjn on nut rrvlätä, jot n on Kn on 1,4 ljoon otloulutun nutt. Puolutuvon odn jn rrv, tä j nt, on jouo, jo vodn vrut ortot. Mnpuolutun pohjn on thto, n jäln tulvt tto j välnt, Kntl orot. Tt: Hnnu Krjlnn Kuvt: Hnnu Krjlnn Tpo Pppnn Hrr Mrtn Mru Arpnn Jout npuolutult järjtttn Snt 2015 hrjotun n huhtuu ryhäuvn htvät Ant Korhonn (v.), Mrju Htl, Trj Muonn, Ll Sonn, Prjo Kunnr, Sj Aunt, Hln Hr j Tn Nnn. Syylnto hrjotu Toll Tul un prntn rjnturvlluuttoj! Hrjotu l prjntn lo j päättyy unnuntn lo Ilotoulull Jyväylän vruunn (nt. Luontjärvn vruunt) pdttävän hrjotun äytännön järjtlytä vt Ntn Vlulton K-Suon lunuvottluunt. Hrjotu uunntlln j totuttn vphtotn ntn tot yhttyöä Mnpuolutuoulutuyhdtyn (MPK) K-Suon oulutu- j tuyhdtyn j puolutuvon n. Hrjotun tvottt: - Vhvt olltujn rjn turvlluuttoj j tontyyä pouolojn tlnt - Hrjotutt n ton johto-, orgnont-, huolto- j ouluttjthtävä SYYSLENTO hrjotu on ynn ur, jot ovt: Etntä j tonpu, Ilpuolutu tutu, Jonn lvytyp, Ktuturvlluu, Krn ohtnn, Kybrturvlluu, Mtotdot, Muontun rour, Slvytynn ähöttä, Tolään npu j hrjotun johdon ur JohdNt. Turvlluu nnot - Ylnn nnotu turvlluuohn on lvät lääntynyt v on, tot hrjotun johtj Kj Koponn. Vottn lu tä rot ylöön ohdtunt uht j jop ruut. On läään ovllttvt turvlluuttojn hrjottt j ylnn nnotu turvlluu- j vrutuohn vtävät ut toj n vltunnllll NASTA-hrjotun urll. Jolln urlll tt oll jop läy päätä puolutuvon tojn äpuolll rn j on rlnn vonloppu uun oppn äärllä. Syylnto hrjotun on ollut vltv nnotu. Jo prn nän pävän n lottutu yl 500 uolt nt. - Tällä htllä lottutunt on l 650, lot Kj Koponn. Plätään Ilpuolutu tutu- j Jonn lvytyp -urll on tulo jo 200 nt. - Kän n trt lottutundn urltn tlntn j louu o nnod vrn tn uurn Syylnto hrjotu totutuu, rtoo hrjotun vrjohtj Ant Korhonn. Trvtulo Syylnnoll! Nähdään portll! Kj Koponn Hrjotun johtj Kuruull ulttuuru Krn pu nlnyntä uulj Mnpuolutultrtu päätty Jyväylä Agorn. Tluud vl Ju Kntl äytt lutupuhnvuoron. M Pnn (o.) rto Jyväylän Rrvuprt ry:tä untjouojn vrutu yllään.

7 1/2015 K-Suon Mnpuolutj 7 Jääärponroppnn prutt 100 vuott Ponrtötä Lbu Pfdfndr-urn ponroulutu Jääärn ouluttj j tunnää j Mxlln Byr yärvät, ttä Suon lähtttäväll otjouoll on nnttv jlväoulutun lä uutn oulutut. Suo vlltvt olouhtt olvt llt, ttä ponrttohn on nntttävä rtytä huoot ht lut ln. Mnllään olv lnot ol yö opttnut, ttä ttluntän hlltv väärlbrnn on onväär. Pfdfndrn ponroulutu ol pääon hdnlt: nttälnnottt (Erdrbtn) j hävtytyöoulutut. Jääärtä jtltn äytttävän Suo thtävä (Prtgägrrg). Knttälnnottnn j vtöjn ylno uodotvt Pfdfndrurn n ponroulutun pääon, utt hävtytötäään unohdttu. Kurn n ponroulutut nnttn ll urlll. Ponroulutun rvotnn äv l. nä, ttä lt ouluttjt ponrouluttj ol läh yhtä pljon un jlväouluttjn. Mull ljll ouluttj dutj ollutn. Slnn oulutu ol prutllt j hyvn äytännönlähtä. Pfdfndrt joutuvt yllätyn vn Lohühln ln toon ttluhutoj, rntn pätä, oruj, plnttä j urro. Lopu nnnot hävtttn hudt j orut luotn upn, jott urvll ollut tään tu dlln jouon tötä. Kun ut, ttä Pfdfndrt olvt pääon vlä nuor opljot j ovn ruulln työhön tottutto, olvt hrjotun näännyttävä. Nopt vot, tävyy j työtto j yö pnnn tto httyvät. Koulutu otttn vvt, llä lt vt otttu uoln nnprrn Schw prt Blut - h äätää vrt!. Lpotyöhön tovt vhtlu huhtuu lottut räjäytyhrjotut j vtöoulutu. Torttn ponrln oulutu ltty läht äytännölln: ptnt Jut j Hldt lunnovt tttn j ltojn rntt, nttälnnotu- j räjäytytötä. Luntojn jäln opttu hrjotltn rjllt j äytännöä, jon jäln hrjotu rvotn j vt ttää rtä. Vlä 1915 vtoulutun ätttn o ponroulutut. Pfdfndrdn pävruudn j rtu ponroppnn prutnn Pdfndr-ur ol jtttu ut rtoj j jto ol pävr. Ertyt Frtz Wttrhoff työntl Brlnä tät j ntyllt n puolt, ttä Sn vlto jt uoltn ouluttt j ott oulutttvn vlä uurn jouon. Stä huoltt r Loctdtr Lgr, jääärn oulutup Slvgä, lähllä Hpur. rjott otntrn tytä t tä huoltt uoln vphtojouon hjottäyn Wttrhoff ntnut pr j vn lt uudn uton jouon ljntt j n äyttätä. Wttrhoff hn uunntllln puoltpuhuj. Mlnodn ptttynn j ltn vudt nn tä- un länrntlln puhuvt Wttrhoffn lnnodn j ylopttnn uunntln puolt. J nn rn pää äänty. Enänn pntä tovo ntv ol, un uolt vt jättää vuun prtopopuun j hll jttn hnäuun lopull 1915 otlpuvut. Alo runn uuudn ttnn utööru. J louun 28. pävänä r Wlhl II llrjotulln vhvt otntrön äyn Aubldungrupp Loctdtn (Loctdtn oulutujouo) prutt vrlll nnttv otloulutut vrtn. Käyä lytä nttu, ttä jouo ol trotttu uoltn vphtotn oulutt. Jouon pt oll vhvnntun ptljoonn lln unn j hn tul uulu nljä vääroppn, onvääroppn j ponroppn. Erot ol nnon tuo ponroppn, jo ol Sn rj no jääärponroppn. Sotntrön päätön ut jouoon votn äärätä vrl opv johtj, Zugfürrtä (jouunjohtj), Gruppnfürrtä (ryhänjohtj j Hlfgruppnfürrtä (ryhänvrjohtj) j näll pln. Aublggrupp Loctdtn orgntot nnttn äy j llon otntrön äy trntu, un j Byr äärä jouon orgntot j äärä jouon yön johtjt. Jäääroppnot prutttn tää vh vt. Ponroppnn päällö äärättn pt Wltr Jut, vääpl vääp Vupl (yö vääp Krull), Zugfürr Rnr Mndln, Gruppnfürr Otto Bondorff, A Jtnn, Lur Mlbrg, Yrjö Rhnbäc, Svonu j Knut Soln j Holfgruppnfürr A Arlndr, Edwrd Hnll, Juho Hnn, Uno Srln, Lur Str j Björn Wglu. Ponrljnn prä jääärponroppnn prutpävänä on pdtty joo 28.8 t Ponroppnn oulutut Jääärponrt vt n vn täydlln Sn rjn jlväoulutun j n lä on ljn rooulutun. Kpt Jutn rrotn nonn: Kun jlvää hrjottn 10 tunt pävää, tul ponrn ytä uorttn 20 tunt työpävä, llä hllä on jlvährjotutn lä opttvnn luut tnt työt j tot. Avn nän yoot t vät ollt, utt lvää ol, ttä ponroppnll tttn rttän ort vtut. Ponroulutun uulu nttälnnottnn, tn- j llnrnnu, räjäytytn ä oulutut nhttn (rntnhttn), täyyttrdn j vlonhttn äyttää. Jouluuu 1915 oppn yö puolt dvoonn ponttonlutot. Slvytytä nän onpuolt oulutut utto, ttä oppnn yrtttn vlt hä, joll ol vltä tu tnn oulutut j out. Koppnn ydn ol 30 Pfdfndrä, jot dplo-nöönrjä olvt Lur Mlbrg, Knut Soln j Lur Str, Vänö Pnn nnöör j tnn opljot Otto Bondorff, Edwrd Hnll, Arno Jtnn, Brtl Pulg j Uno Srln. Jääärvärväyn yötä ponr vlotu rhä j on, joll tt ol opttnut onpuolt ätvyyttä j totuttnut rn töhn. E ol h, ttä ponroppnn työtht, tto j vutut hrättvät jo oulutuutn l uornt tyrtytytä. Tolt plvlun ohtuuton nruu hrätt jn ttn yllätytä j tyytyättöyyttä. Kvättlvll j väällä 1916 nty huottvn pljon rttlötä, jodn yntyyn nr plvlu ol otjä. Koppnn yöhät vht Jääärponroppn rty väällä 1916 uun ptljoonn un Sn tärntll. Edllä uvttu oulutu nto oppnll n vludt, joll lvyty rnot. Schrdnn ttlut Jääärponrn pääo pl Suon Jääärponrt uodotvt Jyväylän uojluuntprn vlvollt ootun XII jääärponrptljoonn rungon. Nällä vlvollll ol johtjnn hä, jodn oulutut j vutu oln dllä hn yrttänyt vlott. Kun ptljoon hyöä 2. Jääärryntn ärjä Klvnnll, nn johtjn puolt puuttllt ouluttut vlvollt olvt vrll thtäväään hyvä ää. Tt: Mrtt Porvl Kuvt: JP 27 Prnnyhdty Jout nntttn Tnlhvä hutvn Tnlhvä-rn nnun hotvt tloll Il Nnn (v.), Prtt Mttl j H Prtnn. Joutn vtrn-, otnvldj rrvläjärjtöjn yhttyönä on Joutn hutull hudttujn vtrnn hutvn nnttu Tnlhvä-rjä. Tnlhvä-r on tunnu tä, ttä vnj on ollut vuon otn n rntplvluthtävä. Prntt vtrn- j otnvldyhdtyt ovt otn nn hlut ntnt dnndn jäntnä hutvn ot järjtörnä. Joutn hutull on utnn vuon vrrll hudttu pljon ll rnttunnun nt vtrnj, joll yytä t tot ol järjtöjn rjä nnttty. Nyt totutttu rhn ynty joutln Prtt Mttln lottt. Kn rjä nntttn 37 ppltt. Kn nnun hnttn vnjn otn lup. Mrn hnnt utnnttn rrvnuprn pllyhdtyn tull j nnun hotvt tloll Il Nnn, H Prtnn j Prtt Mttl. Tt j uvt: Mru Pronn Tnlhvä-r on tunnu tä, ttä vnj on ollut vuon otn n rntplvluthtävä. Arvo tunnutuplnto Konnvdn Rrvlät ry:ll Jouo Hyppönn j Rtv Vr rävät vroj ot vtrnll. On pnon räyn nto Tyyn Jlnn. Sotvhnoäätö on yöntänyt Konnvdn Rrvlät ry:ll uron tunnutuplnnon ot vtrnn hyvä thdytä työtä. Vtrntyö on y Konnvdn rrvlätn tärpä tontuotoj j n tärn yttänn uoto vuottnn vltunnllnn Sot vtrnt -räy. Kuutn vuotn K-Suo on uroäärllä tttun ollut vltunnn yörääjä j Konnv jo nljä rt prään K-Suon yönn. Puhnjohtj Jouo Hyppön un rrvlällä on yö o räytpu j tphtu, jodn tuottoj on lhjotttu vtrnll. Sotnvldn j -vtrnn, hdän puolodn, lnä ä lottn utttyö on tärä o. Pyydttää ol vlt uttn htä rjn r, r polttopudn to, hän noo. Tällnn tu- j utttyö on unnnn nnlt tärää olt työtä, llä dtää vtrnn oton ut j hntä hyvnvont. Vtrnräy on tärn vtrnyhdtytn vrnhnntuoto. Konnvdn Sotvtrnn j Sotnvldn nänn yhttyö uju yö lotvt, Hyppönn ttl. Lä rrvlät hotvt j unnotvt unnn nrhutut hrvoll, tuttll u j puhdtll hutvä. Yhdty olltuu yö vtrntphtun järjtlyhn j Konnvdn rrvläuoro ntyy vtrnn tluu j nlln juhlpävnä. Entyllä rrä ot vtrnn hntä prntöä nuorll uupolvll j ylläpdä npuolutuhnä, Hyppönn tot. Hyppön un räy- j vutuotvto löytyy jäntön thdot unnvl vtrnll. Tt: Hnnu Krjlnn Kuv: Konnvdn rrvlät Sotvhnoäätötä Kun vtn otvhnoorvut ol lvttty j ttu, otvhnoyhdtyt lopttvt tontn. Sotvhnoyhdty prut vuonn 1954 Sotvhnoyhdtyn äätön, jo uutt vuonn 2003 nnä Sotvhnoäätö. Säätön prupääo tulvt Sotvhnoyhdtyn lhjotun orvutonnn päätyttyä yhdtyn jäljll jäänt vrt. Lhjotuvrt ovt 60 tontvuodn n yl ynrttunt jotutonnn not nyyrh 2,1 ljoont urot läh 23 ljoonn uroon, v n n on jttu purhoj j vutu ä tunnutuplntoj yl 10 ljoonn uron rvot. Jovrot on uuntutunut yl puolt tutu-, optu- j julupurhohn, yl 30 prontt vtrnvutun j vjt 20 prontt npuolututtlln tontn. Vtrnvututn dlln uptu rtyt npuolututtlln j vphton npuolututyön ouu v.

8 8 K-Suon Mnpuolutj 1/2015 Lton ypär nljää pävää Rrvprn othtorllnn t Trjo Au Trjoll lo 8.6. urno äää. Mtjouo t rtojlun Trjon lutrlll roll. Trjot tul o urunt 1904 j ro vltu Nuvotolton n rornnut on äyttty vljnn unn nädn dn puruduttu rnnu pl roäyttöön. Jääärptljoon 1 to Trjoll puolutuvon ouluttvn jouo-oton. Sn uprrhornnu ol tjouon urv tlun p. Hno rnnu rho on nn ollut j yöhä vh nä on tttävät ooontunut Otto Wll Kuun Trjon hlltu. Knttöä on jo uutn vuodn jn jou tho yrttänyt vollt pruorjt j tää täydllltä rppotult. Tuo Jn ron runodn tuntu. Kro ol o. Shn htu nn 3000 htä. Kro tuhoutu tulplo vuonn Vrhn uyötä 7.6. K- Suon rrvprn lull hrättn lähtöön Alntr Hudln joht Krjln tvlt oht tvottn rtää Lto vtpävään. Mtn johtjn to prn vtrn- j prnntounnn puhnjohtj Prtt Rhnn Jäätä j othtorn oppn vl vp Hnnu Konn Lhdt. Rtn n luttn pää Krjln tvlln lull j on nlölotrn uurunn lu, jo uu htä. Alut 55 % on tää j 23 % vttä. Vn 1,1 % t on nvljlyäytöä. Alull on järvä j jo. Puunjlotu- j onpjtolluutt löytyy ä ähövon tuotnto. Myö rut j tn rttää luonnonvron n vntn, jot Suon vdään non 20 %. Suon ln opljot on j nähdään llä täränä on Suon n äytävän upn nnlt. Krtän ohtn ollut Lto on ooltn nlöloträ j n väärä 903 uutoloträ. Kyvyy on 52 trä. Lton uuruutt vodn uvt prhtn Suon järvä j jouo olvll väärällä, jo htu hn olnrtn. Rjlt oht Käl Enän pävän othtorn tphtut lotttn ättlällä Krjln Arjn hyöäytä vuonn 1941, jo äynnty Pnoptuunn hyöä nrljur Pvo Tlvln ont VI Arjunt n ärjä tn vrt Eno Kohn ontn 5. Dvoonn jouot, jot vltvt Korplän Nuvotojouot olvt lottnt vtäytyn lult dllnä pävänä. Tlvl ol tyytyätön hyöäyvuhtn j rott vrt Kohn j äärä vrt Lgun hänn tllln. Tätä Tlvl joutu Mnnrhn oulutt yöhn nn, ttä ylpäällö yön nän Mnnrh-rtn vrt Lgull. Tlvl ttn rtn nuro 2. Korplän vltun jäln VI AK:n jouot tnvät Tuulonjoll, johon ylpäällö pyäytt hyöäyn lottn Krjln nnn vltun tähtäävän hyöäyn. Arjn huoltorurt vät ol rttänt yhtä hdll nnll äytävn otton. Sortvln vltu Sortvln uunnll to nrljur Hägglundn ont VII Arjunt. Shn uulu vrt Hnnuln 19. D j vrt Antro Svnonn ont 7. D. Sortvln upungnvltu oottutu uunntltu hnl j Hnnuln jouot hyöävät pljon ln päuorn tuln tu, jollon tppot ynty pljon. Evrt Svnonn jouot vltvt Sortvln Sn jäln upungn tläpuolll Rutlhdn lull yrtttn thdä ott, utt punrjn 168. D lvht po uoltn ätä j vdty Rutlhdn lult luton j htönä Ltoll. Mott yöhn lpnän vpräott t p ott. Mut ohtt j jottunn Käln Mt jtu Huuhnän vruunnn lull. Vruunt vltu Jn 1933 j n vuodn yyllä llä lott tontn Vpurn Ryntt. Jääärvrt Kl ol nänn ontj. Ryntä ol ouluttjn. Arn Juutlnn, jon otlur ol yöhn vrn värä ältän. rottn Kdttoulut, hutun Muullgoonn j tlvod oppnn päällönä ton Kolln rntn ttlu. Kurjoll pyähdyttn. S ol tlouptäjä j nn pruttn Moulu vuonn Ptäjä ol hdlälltä j vljv utu, o ol nttä Lton pohj. At tvlln prdnttä Lur Krtn Rlndr on yntynyt Kurjoll. Vnäjän tlu on n yllätyä täynnä. Etuättdon un t Lhdnpohjt oht Käl rrottn olvn päällytttyä. Olhn. Hll j ljoonll nhn hroll ortltun. Snä tä nnä ryytttn lotrtolull välllä lnnrn lt, ttä ttyölutt on 350. S trott äytännöä loträ j uton vuht puto ll 20 /h. Tätä huoltt tjouo ol Käln Korl-hotll on n jottu. Vnäjän llo on än un Suo j tää tunt, jo n jouduttn rtäään tnpän, to nyt tn dtyä tltn du. Näyä oht Rutlht. Pnntdn uoj punrjn 168. D pyty vtäytyään Ltoll uoltn jouojn hyöäyn lt po. Käln lnnn torn. Krontdt 1500-luvull Krontdt ol Trjoll uvn lr, jonn lpt uljtttn än j lduntn. Lnnr tä tul un 1700-luvun lu Ptr Suur prut Lnngrdn. Sn uoj ryhdyttn rntn lnntt. Ptr Suur nto ääräyn, ttä jon jo äy rll, on tuotv hn pään oonn v unn nn. Kvä trvttn pät rn ypärtöön uunntltujn lnndn rnt. Hrhot täytttn vllä. Lnnt rnnttn 17 pl luvull vltu Totlbn-nnn lnn. Sn tull pytyttn pun Trjoll j n Vluuhun. Krjln Rntn hyöäyn pyäyttänn 1944 Rtn loppuvh tyttn ttluhn Aunun nnll. Syvärn vnälätn puolnn to on 10 orll un uoltn t. Tää trjo hyvät hdolluudt tholl tähytyll. Lotnnpllon lun jouot (. Knojo) trjovt pun-rjn ylnolutoll uojn rtyväylän Syvärll. Tätä uolt vät välttäättä nt tään hvnto totutttu tulvltlu t 2,5 tunt, rntt yty uoltn nn j lntoont tvät 500 lntouortut uoltn oht. Pun-rjn läpurtolun oo ol 13 lvä j 6 yvä. Suolt jouot vtäytyvät Syvärltä Ptärnnn tll olvn U-n. Vtäytynn äl rttä vht vnälätn uortttu Vtln lull hnnouun. Suolt jouot olvt vr jäädä rron. Stun ällä Tovo Iloä tuho 16 pnrvunu. Hänt ntttn Mnnrh-rtn rtr n:o 155. Lopullnn ntt pun-rjn tnll hutttn ln ttlu Ntjärvllä, jollon uoljouot pyäyttvät Krjln Rntn tnn. KTR 19: plvllut vtrn H Iännänn Srnän ttlun utorllä Srnä ällä 1944 Srnää 8.6. rrottn nrljur Ar Mrtoln ontn 2. Dvoonn ttlun prttt j Ttluoto Ehrnroothn totuttt ttlut äuun pävän n Mrtol ol ounut prttn, jo ½ jouot on ttlu j ½ rrvä. Tällä jtull tn ut puolutu ptäään uulln un Srnää. Pnrnyrt olvt jo tououu 1944 Suo Suoltn jouojn ttluun ällä 1944 vutt olllt, ttä St hn tullut uu pnrntorjunnn tn pnrnyrt j pnruhut vät ollt päätynt joon ntä pät pvll jouoll, o n hluttn ptää l tt vn vhollnn ntä tään hvnto. Evl Ehrnrooth ol äyää äuun lu Mrtoln ontopll j nä nää uudt t j ott ttn uton yytn nn ont pnrnyrä un hn htu. Pnruhuj yytn htunut. Nopt orgnotn 3 x 30 uprll pnrnyr j uhuoulutu j t jttn tulnjn ttljoll. Srnän ttlun n ot Ero Sppänn tuho pnruhull 6 pun-rjn JSUtyypptä rt pnrvunu. Nän onn vunun potunn vholln vhvuudt olt oltn n hyöäyhlut vähnään. Srnän ttljt vuttvt torjuntvoton j vt yö jnvoton, jon turvn 2. Dvoonn jouot tn rrttyä VKT-n Vuolll. Vuotn 1944 tytön putrvt vt tytölj. Ol thty utnn uuto nn, ttä tää putrvvtuu rrttn ttlujouojn huoltopäällöll. Tään jäln onn to, tul nnut luuyhdtlä j tytö pytynytään pun nn pljon un ll järjtlyllä ol pytynyt. Mn nnn un uu järjtly lo ton. Rrvprn ppl lttn vtrnj unnottn Etytn päätt tjouo l ppln Srnän ttlun utorll. Spplnljn to 97-vuot jäälänn otvtrn H Iännänn. Hän ttl jtood KTR 19:n rvä tulnjohtun vthnä. Hän ol nut rdooulutun, utt odn n hän ol puhlnhn rool. Vtrn Iännänn rto olln ällä 1944 pää Vlrn uunnll. Ennn uurhyöäyn lt hdän thtävänä ol ytätä npurn touhuj Suon j Nuvotolton jouojn lnjojn välllä lull näöuoj ntv pjupu. Knlt lttä j touhu ol ollut hvttv vholln puolll nä n un hän nä pjupu ol tähytäää. Sotn jäln H Iännänn on tonut Jäää utoouluyrttäjänä 40 vuott. Tt j uvt: Tpo Pppnn Mtn vrrll hn Ptrn upungt pohjon jt tn ll Dor-uo, jo ttljodn än on uvttu Lnngrdn rron urtut luvuodt 1943.

9 1/2015 K-Suon Mnpuolutj 9 Kontupohj 1944 työttty tntnu. Puhdtyönäyttlyn hl. Tuoht thty luto. Kunnrtdtt lunt. Aodn rtt llä Tdu Järvlnn odn tn puhdtödn näyttly Ttt: Järvlnnn Tdu Tpo Pppnn Kuvt: Tpo Pppnn Mä on puhdtyö? Krhunpääpuuo tupn. Enää lnod uroopplt otlt vltvt ptnä odn vuon rntuto ynävtä, vlouvhyä j ut puntä. S ol utnn vähätä j täyn orgnotutont tont. Suo jtoodn otvh, vuodn 1941 tlvt vuodn 1944 luään otlt tvät rntpuhdtötä huottvt uur ttv. Sodnjohto lu tonut puhdtyönnotut uopll lällä, llä tn ol n ltä ptänyt phuppn ovrtn jn thdä juouhutoj, oruj j uut hyödylltä. Myöhn johto ryhty tun tont nähdään puhdtyöt non hlpott otrntn työvälnpul. Puhdtyöt oottutuvt yö jouojn lln nnlt tär. Vtrnt rtovt pu näprtlyn ptänn plon lotoll. Sllon tto lää htä j ttyä vn ällä olvn työhön. Alu nn välnt un työntlätn olvt ynrt. Thtn nopt vltuv, vähän työvälntä vtv tötä puut, rudt j tuoht. Myöhn äytttn. järvpun hlätä, pnrn ttrtulun plä, lun, vuoluvä, nh, ppr, nä, tlttngt j pljon uut! Sodn ptttyä työntlät httyvät j töllä äytn yö upp. Puuorll t vrtovuoroj tällä tn porun ttvt prtäjät t vrtjt ortln on tötä. Suolnn rouu Jtoodn puhdtyöulttuur ol to lnod uolnn lö. Suo ol vlä 1940-luvull tlouyhtunt. Suolt otlt jtovt prnttn, tlonpotn ätödn to rntlln. Muut otäyvät t olvt upungtunt. Ky ln yö uolt luontnldut. Täällän odnjohto lu vtut, utt lopult - järyhn prutun - hyväy. Kovn urn prutuv rjo, utn S j Nuvotolto, llt lnn llttu. Pou olvt Suo ollt nuvotolttolt otvngt. Tutll on yö otvhn nutltuuu. Er Sn tärntll jouot olvt läh oo jn lä. Puhdtyöt tolln lönä Vuonn 1942 Vlton Tdotulto järjt puhdtyölplun j ndn yyntnäyttlyn. Ilvot puoltn t on lplun vull tjötä lntoondn pnollll, jodn vull lvlvonthnlötä optttn tunntn ot j vholln ontyypt. Rhplntojn lä lplut ol hdolluu vott lo j tup. Klplull hä pyrttn ohjn lltn trln äyttöön, jot vät vrnt ottrvtuotnto j vltn tuottt, jot ol pult ärväll nll hyötyä. Knut Pppngn otloolognn tutun ohtn olln yön (2.KKK/JR 12) työt oottvt utnn, ttä ht vät juurn ptnnt ohjt. H tvät tupäää ort-ntä. Prutttn yyntvroto Puhdtödn ldun prnt j jlun thot prutttn Puolutuvon Puhdtyöndn Myyntu (PPM), jo vtnott tlu j prutu yyntn hluttvt ntä. N vältttn dvoon- t rjuntton puhdtyöun, jot väällä 1944 ol 40. PPM:llä ol n ttv yyntvroto j yyntnäyttly Hlngn uojluunttlo. Myyntvotot olnn n Lott Svärdll, olnn Sotnvldn Vljltoll j olnn rnttn vhdytytontn. Myytävät nt rttn ololl lll, jo ol tt Rnttyö j yön tunnu, jo työ ol vltttu. Puhdtötä thtn vntnn. Erä dvoon tott PPM:n utt rvnvrtt Sn. Sdull rholl dvoon hn louvonn. Mlln onpuolt j odn työtpojn ou jultn puhdtyöopt. Vuonn1943 nn Puhdtyöllj j yöhn n vuonn Yrjö Lnn lt ljp Sotln Puhdtyöop. Krjn utn Propgnd-vljt. Muotvrtu Puhdtöä llt j tyylt vhtlvt utn un uot-löä. Pppngn tutun ht vltvt yyllä 1941 tupäää tuohtötä, unn urvn väänä j ällä nnotuvt tlltöhn. Syyllä 1942 nto tlltöhn ln j puutyöt nouvt hlltv. Mllt vhtlvt rntlohottn. Nhn vutt ä trln j työlujn tvuu ttä porun otudun ätyöprntt j ädntdot. Työlut Puhdtötä thtn vrnn odn lu hyvn ynrtll j vähällä työlull. Lnrplll vrtll ortltn luntyön phä pnt j uunntull väärnhylyllä tuohtyö. Kuull rudll poltttn tuphol onto j ortltn puurn pnt. Träypärän runt ltut plt tn trävä hottun ov l, joll. ltyludn pnt ol hyvä ho t. Myöhn lln onuttu vtut vovt j pu httn. huoltojouojn tthltä. Oll Klol näyttlyn tn VTM Oll Kloln puhdtyöooln lun olvt hänn oänä Onn Alton ( ) lhjottt hr j upp. Hän n olln 11-vuot. Hr on thty Itä-Krjl vuonn 1943 yhdtä puut ovrtll. Alunupn Onn t Stlnn nvn rnnll uto volln Alll. Kupp on thty uutr jäänn vnälän rntn uort nuoto ulttll. Kupn to lotttn ttll otn hn pytyyn onttoudn vrtv ovupöly. Sn jäln hn thtn upn äärvvojn unn uott, johon ul lun dttn. Kupn jäähdyttyä ovupöly rrotttn j ulopntn vrrttn ortt lnrplll j puuon ärjllä. Tällä htllä Oll Kloln ool ältää 700 puhdtyönttä. Jtoodn odn n yntyndn ndn tjät ovt uurlt on potunt uudt. Mynä todtjn nt rtovt vltvt tunnltut j tjödn ädntdot, yvytä hyödyntää rl trlj ä hlut tu ot-jn puuttt ärvää otrnt. Puhdtyöt vät odnäynnn ohlönä ol nnotnt othtorotjot. H ovt ttynt tutn ottoyhtyn ltä ä ttlujn ulu. Puhdtötä onn jultu Suo notn y rj, L j T Stffn to Muto Syvärltä ot-jn puhdtyöt. Oll Klol on rännyt puhdtötä tto j tjödn ou yl ynn vuott. Anutltunn lö nt tull dountodu jälpolvll. Tvottn on jult ht rj. Mäl Snull on puhdtötä, jot hlut luopu, t trnot ntä ot yhtyttä! Pnätn nt j tdonjyvät nnotvt VTM Oll Klol. Tvott hänt nurot t ähöpotll oottt: Ktot Oll Klol oott uolll otvtrnll, jot älyttvät unudntjun rntn uhujn llän j jättvät jälpolvll tnän änn lä tään nutltun prnnön. Lä hän ttää läpät Kuo Sorjon äätötä, jon tull tää Järvlnnn tdun ll ltttu näyttly on yntynyt. Tdtt j rjlluutt, htor j höyrypur Tdu Järvlnnn tulvn än ohooht ovt tdnäyttlyt, höyrylvrgtt j t htorn ä uontjoou. At 1700-luvull l prjntn 25.7., un Svon j Uudnn ryntt ooontuvt Lppävdn rnnll otlrn. Survn pävänä lrä lvt jlvän j tytön äru puhrjotunn. Tdu Järvlnnn oot on: Järvlnnnt 213, Vhtvuor. Vrovuoot on:

10 10 K-Suon Mnpuolutj 1/2015 Suolt rnt. Srjärvn nrhutult. Ko upn - n ol ollut! EU- j EFTA-dn ulopuoltn hnlödn j yhtöjn nttönhnnt Suoln hyvnvontyhtunnn rvohn uuluvt turvlluu, vtuu, vouu j luotttvuu. Nää ovt vrntunt yhtunnll vrdn rvojn tunutu äytäntöh uloll uvn j uloltn yhtöjn nttöhnntojn vlvonnt nntun ln uon jäln Ertyt yhtöuotot otjt ovt ntnt nttöhnnnotn hrhuttv ttoj. Knttöupo luu pälyttävän luprän ov rh j Suoll vrt tontprttt. Kou Vdntot vuodn outn prutll vodn todt, ttä lnvltlu ollut rttävä rvot udn EU-dn rjotut ä yöään rvot yntyvtä htot. Juluud vllonut utlu vnälätn nttönhnnnot vhvt tätä ätytä. Päättäjät ovt rtttä uont uurlln uunntln j lupun nvtonnt j työlltätä. Lopputulon on ollut nrää j totututto hnt, tto tv, onnrjv ongl yrttäjn, npurn j luonnon n. Ut otujärjtlyt j hnlöyhtydt lttyvät Vnäjän orpn johtoon. Pllhllnnon rurt otjthojn tutojn j trotuprn lvttä vät ol rttävät. Nyynn lnäädäntöään nn länoj tää tlnt. Kunnt ovt ongl nnvältn ltn j hdän uoltn ntuntjodn n. Nän tnn tlnt, jollon nntut luput j thdyt oput vät totudun. Kuntn päättäjllä utnn v ädä on rtv ouu nttöupo tuoto-ounn j votuonopolnn. Turvlluu j huoltovruu Vlton turvlluutn jo ruhn n uuluu ott lnäädännöään huooon pouolojn vtut. Täll ovt r rjturvlluutn, nrgn, vtvrohn j vrnotn tontyyyn lttyvät t. Sodnäyntn on n uulunut tdutlu, hrhuttt j vltluj tärdn ohtdn hltuun ott. Vuttnn hllnnon r toll, lptn uou, lntärdn yrtytn otnn, nrgrppuvuudn nnn j nttönhnnnt ovt otltuj noj. Plä nttönhnnt uodot Suoll turvlluuuh, utt uunntlllnn pyry trtgtn pojn, utn lntonttn, tn, lvväyln, vrodn, ntähöj -vtvrojn ä lntn oluptdn lähll lln uodot. Tätä lää äärättonn otjthojn häärtänn onuttn yhtöjärjtlyjn vull. Tään ltt tot uuluvt Tää uv ln oyhtöuotot upt. S on ongl, o nyytä tlnntt tdä yään vrnonn. Vnäjän otldotrnn novlon polttn, tloudlln j nfortontlnä von äytön lä. Suon nnlt on tärää vod tää llt uloltn tät yrtyupt, jot vovt vrnt tärän nlln dun. Tätä vrtn on äädtty l uloltn yrtyotojn urnnt. Vlto turv vtntävrojn tovuudn Suo otll tloj ähön vtnnän tärä oluohd. Knttönhnnnt, yö oyhtöuoton, jäävät ln ulopuolll. Vtvuorouu Vtvuorouu totudu. Vnäjä t vuonn 2011 päätöä, jot tävät ulollt nttön oton lult john uolt tuntvt lnnto. Vnäjä lott vuonn 2012 luntvn Krjl olvt prt uoltn otu olv nttöä. Vuodn 2013 lopull tul tto tä, ttä uloltn nttöupt j yö vuoroput ovt tulo luvnvr oo Vnäjän lull vuodn 2015 lut. Vnäjä rj-lulln Suonn ohdll yy tn ulolll turvlluuytä. Rj-lut ovt ynä lotrjä, jop yl t loträ lvtä vyöhytä. Vrnotont Knn uur ongl nyytlnt on vtuuvrnon puuttunn. Mään vrnonn tlnntt ur ä nyytä tlnntt tdä. Kun vrnonn ttyy yntynn ongln jälätn lvttän. Luu tonpttä lnäädännön httä duunn on vuodt 2008 ln thty, utt n vät ol johtnt äytännön ton. Vt vn v on, lt Urnn tlntn j Vnäjän ton johdot, tvlln prdntt, puolutuntr, äntr, duunnn Dr Spgl-lhdn jul uv vnälätn otn nttöjn jnnt Suo. Kuv on jultu n yö Iltlhdä. puolutuvlounnn puhnjohtj j ut ont nndutjt ovt tuont jul ätynä lnäädännön httän trpt. Lnäytön unnotun j orln lttyvät uht Vnälätn yhtödn lvhto j -tulot Suo on tutttu. EVA:n tutu (2008) todtn vnäläjohtotn yrtytn työllyyvutun olvn vtton. St uurnt yrtytä työlltää non hnä. St uurnt yrtytä rporto nnttvuutn olvn hyvn lhnn. Votto rportodn jon uull un Suo. Nän nodn Suon ttvt vrot. Kolnynn uurn yrtyn lvhto ol vuonn 2006 non v ljrd uro. Vrotttv tulo rportotn 114 ljoon uro. Tulovro rty 28 ljoon uro. Ton lvtyn un Suo lähnnä tlulll vuon tondn 83 yhtön yhtnlttu lvhto ol 337 ljoon uro j yhtnlttu tppo 73 ljoon uro. Etlä-Krjl thdyä lvtyä (2015) äv l, ttä yrtyn vtuu olv hnlö ol vnälänn unnn 700 yrtyä. Vn 10 prontt yrtytä tn vtn lvtyn. Vnäjä ol tot dort, ä llä vllt EU:n ltnn oujärjty. Vnälät tovt n ulopuolll yhtuntläänä ln ut. Tää hutt vtnttluj j ongl. Morln uurunn uo Suon on yntynyt puuttlln lnäädännön yötä orln uurunn uo. Suon on tuotu n yhtunnll vrt tontprttt, jot lttyvät otun häärtän j rhnpuun. Ongl on yö rhnpul, jo tää rolltn t pän rhn tvronnn Suo. Johtopäätlät Suo trvt ln EU- j EF- TA-dn ulopuoltn hnlödn j yhtöjn nttönhnnnot. Tää vutt lj unnottvn ulotn yrtytn tont Suo. Ltont on hdollt hrjott vuorll hn trvttvt lut j tlt. Lll ol yöntä vutu oupoltn j än turvlluutn vhvtll nllt turvlluutt, dtäällä vrnotn yhttont ll hllnnon loll j torjull rolluutt. Elnnopolt vähntä rhnpun j hrn tloudn hdolluu ä vtt vrotuloj. EUpolt yhtnätä ä httä ätä tontyyä. Ypärtöpolt vähntä ll vrdn tontprttdn lääntytä votun j rntn. Näöultrtlu Tlounäöult upp on upp, thtn llä vhdnnn välnllä thn. Suo trvt nvtontj on un uoltn tul vod nvtod rjojn ulopuolll. Oudnuuudn j tpuoluudn näöult nttönhnntoj tul vod thdä on prttn rjn ulln puolll. EU:n ulopuoln tul vod ovlt EU:n ll nttlytpoj, john uuluvt yö rjotut. Ln unnotun näöult pätrvdn lödn tulon Suon hrn tloudn j uun rolluudn tpojn yötä o nyytä nää lääntyvän Suo. Htorn näöult nnyydtä on lup opp. Jonn jo yärtää utrudn (dntn) vvuudn ylöll, yärtää tä on yhtöll. Sodt läh on äyty Vnäjän n. V ot ntyt olvt ttvt: tunutt, hvottunutt j vo 3,5 ljoont nt otn r vh. Hyöääjäll poluovutttn 12 prontt pnt-lt, ttn n. otorvut j tuottn n. otyyllt. Turvlluudn näöult turvlluu on n n. Iän oll yytävänä. Artln rjottj on prtnrl vp Hnnu Luotol. Vlouvt:Tpo Pppnn, Hnnu Luotol, Mtt Rvol

11 1/2015 K-Suon Mnpuolutj 11 Päätottjn ontt Edllä olv prtnrl vp Hnnu Luotoln rtl on jultu n Suon Sotl 2/2015 -lhdä tään vään n. En on notttu tärä uoln lnäädäntöön yntyntä uot. Artln rjottn jäln on tullut ttoon, ttä ountrö on ryhtynyt lvttääään uu noj puuttu turvlluuuh ottuhn uloltn uppohn. Uudlt hlltult tovotn hdolln pn polttt lnjut luutoll. Turvlluuot on ttänyt vltoll tuoto-outt yhtunnn turvlluudn nnlt tärn ohtn. Strtgt tärdn ludn uojnn on nouut vhvt n vään n. Tvlln prdntt Sul Nntö on utllut t hlltun n. Vltonuvoto j ntrötä vutv turvlluuot hlu vltoll lää noj tää turvlluudn nnlt rtyn tärdn ludn päätynn väärn än. On hyvä, ttä tällnn työ nojn t on äynnttty. Hlppo tul oln, utt täyn vllnä j ontrollotton tlnn uodotuu täättöä. Tun un vlvutunut nlnn hlu llt tlnntt Suo pyyvä olotl. Erttän tärää on, ttä työn n ynty vhv thtotl tä, ttä nädn odn vlvont votn ttää yhdll vrnoll, joll on yö rurt työnä tn. Sllon yö vtuu ol yä ää Iltlht uuto lyhyt, ttä hlltu ott vnälätn upt trpn yynn. Konluutn ä Suon oonturvlluudn nnlt rttävn - j nttöuppohn lttyvä lnäädäntö trntuu lähtulvuud. A on rjttu hlltuohjln. Hyvä nän. Tpo Pppnn Vpuot otlläänn prnnyhdtyn vätrtn tn Koout, juhlt, ohjlplvlut, ptoplvlu Rännt 5, Kuu, Lu puh K-Suon Sotlläänn Prnnyhdty järjt vpuothn vätrtn Mun ol yö K-Suon Hnn Mnpuolutun Lton jänä. Mtl ol n 33. Jyväylän j Kuruun välllä K-Suon ottllä uultn lu Mrtt Porvln lnntonn ttou tn vrrn otn lttyvtä tphtut hvotn otrlt uoprtotn Kuohun Pl-ptyrtyn. Kolho pyähdyttn Suon lvon nän tuohdn utorllä. Lnton rnnutyöt lotttn vpuodn n hluu 1918 j lntotont äynnty hdll onll jo luu. Vpuodn ttlupoll j utorllä äytn Vlppul, Länpohj j Kuho. Antuntvt lotut ttlujn ulut j rtytä ntovt hyvän oonuvn vpuodt K-Suon näöult. Tt: Mtt Hyvärnn Kuvt: Juh Hyvärnn Vt väylällä Atu JYVÄSKYLÄ (014) Tuln hn j ttotnn välä Prnnyhdtyn jänt Länpohj. Mrtt Porvl rtoo Länpohjn ttlut vpuodn jyvällä utorllä. Ho Ltv vuodn 2014 rrvlänn Jout Kuv: M Sr K-Suon rrvprll! Vrovut ovt jänyhdtyä vrtn! Vuodn 2014 rrvlä vlttn pdtyä vätoou rrvn ptn Ho Ltv (v.). Hän on rrvupryhdtyn lupräjän, jo on tonut ptään j onpuolt yhdtynä hyvä. Kllä r.uprn pj Tpo Käpp j rrvlätn pj Mru Arpnn (o.) Puhnjohtj! Ot vut täy hyöty yhdtyll! Mllog Oy:n huutoupp Klttoll Kuvt: Tpo Pppnn PIRKANMAAN LEHTIPAINO OY Ylöä ol tungon t lr H Välän ypärllä j nttätttä oltn hyvn nnotunt. Mnull tää ht! Huutoupn junor-äluo tututu Krzuor-utoon. Nätä utoj löytyy louu Tupwllt.

12 12 K-Suon Mnpuolutj 1/2015 Mnpuolutuntn K-Suon prn jänyhdtytn ttlyä Jyväylän Mnpuolutunt Ttt Ln Htl j El Knonn Kuvt: npuolutunt, Mtt Hyvärnn j Tpo Pppnn Pnopt tonn Yhdtyn v tontuunntln ältöön thtn oonvltnn uudtu. Hlu uutt tont tn, ttä pnopt on o tonn j udn järjtän tphtun olltu hrtun. Plä tontuunntln rjottnn luonnolltn rt uuton t n, vn uunntlt tulvt tod äytännön tonnll. Ljn httävtuut ljll jouoll j hlltu n pnä työryhä don j totuttn tont. Nän otttu ljn jouon tovt huooon. Sll tont rntuu juur ll un jäntö tä hlu. Slt unohd tärää yhttyötä udn npuolutujärjtöjn n. Tonnn httän rungo lnjttn ol olutt; ttllnn tont, oulutu j rtt ä vtntä. Lähuv Jyväylän yhdtyn hlltu Ln Htl puhnjohtj Kll o-lull on dtty totuttn: Attllnn tont Mnpuolutuntn Lton tontuunntl on ttllnn tont notttu vhvt ll. Mn ol roht lähtnt un udn vtrnjärjtöjn n rtottn ytäväplvlu j uun vun trvtjot. Tonn rttävä tonpd ol Su Nnn tphtun järjtänn luu nnvälnä ntnpävänä. Ant Korhonn vpj Koulutu j rttont Koulutu nnut jänä un url / ouluttj MPK:n urll, Ntn Vlulton Nt-hrjotun j Mnpuolutuntn vuottn joto -tphtun. Käudn lu järjt ton rrn jäntphtun, jo ältää lppo urutlu, prton uortttv thtävärtj j yyyä r lolt. Koulutuoo tyttn tällä rt npuun. Koulutu- j rttphtut on hluttu thdä hlppoj j nopt järjtttävä tphtu. Rtryhä on donut n. nopttn lähtöjn tphtut. Nällä pyrtään rntn tontll, jo jäntä u thn vo nnotu jotn jnohtn tphtun olltut j oo porull vtttään j p ä ooonnutn, nn nnään j ll vrutt on oltv un. Nän ovlt äytäntöön ntä oppj, jot r urll on tu. Enänn rt uuntutu Lun Htonhutn. Rtllä n hyvn. Jälnpän rvo rtn totutut j tä prnnttv vltutu on j tn nntt jto vrutu rtll. Krtävä "rtn vtäjän" rppu nputrvnn on yytä thdä tulvll tortll n El Kotnn hlltun jän vrlt. Surv lähtöjä jo odottn. Tdo onn. 5. louut nllpuujn tuultupävä -pntphtu Jyväylän ut. Vtntä Vtnnää on yön dtty o l. Jyväylän npuolutuntn fcboo vut otttn vuodn lu äyttöön. Un hngn jouoll huolhd uudnlt näyvyydtä. Hnlöoht onttj, jänrjtä, ttvtjä j rpr.f vuton tphtulntr thdään ntn tpn. Vtntä j hnlöohtnn näynn orotuvt tänä pävänä. Hlu to nn, ttä npuolutuntn tont on nnotv j trjo jotn llt, ä nt nnotun j tuln un onpuoln tont! L Sro hlltun jän Jäntphtut j rtt - Sj, Anu j L Mnpuolutuntn jototphtut Vrp-jotoll Oulu Ln, Arj j Tn Vtrntyö hopt nort Elll, Lll j Elll Vrnhnnt tphtujärjtlyt Kouluttutunn Nt-hrjotut uontuurt Kouluttjn tonn Intt tutu nll -urt Yhttyö udn npuolutujärjtöjn n npuolutujuhlt Su Nnn Väyytä j lo Lunnllnn luonno vhtyjä, jon ydän n on npuolututtn vlnn j yhdtyn tonnn httänn. Knnvälnä ntnpävänä 8.3. Kuoln Krtno järjttty Su Nnn -tphtu oo ln täytn uuljot. Tluudn ohjl ootu FT Kr-Mr Hytön tlätä Väyytä j lo ä päällö Rj Suon ht ntn uur pnotu Kyyhylän nvldodn hyvä. Mutlurrontn pohjutuv tutu Kr- Mr Hytönn on prhtynyt r uodn ntoon, jo tlv- j jtoodn n pltyöä ollt nt ovt utllt työtään. Väyytä juurn ol puhuttu. On vn lvydytty pävätä ton. Ntn ä tuntu lvn ou j vuttvn utln. Nuorll tlnn tto tuntu jop lult. N ohjtttn rjottn rntll potv j rohv rjtä, vltttu. Sot rt yö uutot, El Knonn tdottj uu työpoj ynty. Sodn loppunn j tn plnn työpoll, ollut plätään potvnn. Mht tulvt täyttäään työpoj j nt plvt ottödn prn. Tonn o Kr-Mr Hytön lunnot o hänn ovnhpn rjnvhto odn n. Kuudndn rjn nto on ttv. Ioät Eln joutu ponntln äärlln lvytyän t tln thtävtä. Ntnpävään opn Hytönn uv oätnä tuntoj nll lnyndroo, jo trott nll tyyplltä rttäättöyydn tunntt j on tnä vähättltä, tä nt hyvn un är tänän pävänä. Kuoln Krtnon puttt j tunnl ruunvt tluudn, jo päätty lo puhnorn hyvn lvohvn äärllä. Tluu onntu hyvn j plut nnot totuttn vtv tphtu totn. Prjo Kpnn htr Tr rhtonhotj, vhvuutn yhttyö MPK:n j Ntn Vlulton K-Suon Alunuvotluunnn n, ot tphtun järjtää, tällä htllä Syylnto Jyväylän npuolutunt Jänrtrn hotj. Tonut ltto-, pr j yhdtytoll ultn norn vrot. Huolht tonnn jtuvuudt j t tv hnötä un yhdtytontn. Koordno vtrn- j prnntyötä, trvydnhuoltoln ttlnn oulutt rl tphtu, hot nntutu thtävät jäptt j uurll ydällä. Atvnn npuolutunnn, jo to. yhdtyn j Mnpuolutuntn K-Suon prn tdottjn j tään lhdn tdotutounnn jännä. Uutn yhdtyn jänä on nnotunut rln tphtun j tlon olltut. Motton "yhdä tällä pljon n". Mnpuolutuntn tontlntr vull!

13 1/2015 K-Suon Mnpuolutj 13 HÄMEEN MAANPUOLUSTUSPIIRIN KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKKÖ (KSKOTUYKS) Ilottudu urll oot Kotuyön päällö Ru Tnhunn, puh ; Koulutupäällö Ju Särnn, puh ; KESKI-SUOMEN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKÖN KURSSITARJONTA MAALIS - KESÄKUU 2015 All on o K-Suon oulutu- j tuyön (KStuy) urtrjottt. Prhtn päät tututun urhn oott -Tututu urhn j lottudu - Vlt lu ohdt K-Suo - H. Nyt nät näyää KSotuyön urt, jot plll päät o urn tuvull, ältöön j lättohn. Svuj pävttään jtuvt. Kurn jnohdt ll ovt ottn vonn j uunntlll jotn trt tr jnoht vult yn urn ohdlt. Huoo puolutuvon tlt oulutut! Puolutuvon MPK:lt tl oulutu on n otlllt oulutut. K-Suon lutoto (KSALTSTO) utuu rrvlät vphton hrjotun (VEH) puolututuvon tlll urll lähttäällä vh-utun j MPK:n urtdottn. Rrvlänn, jo t ol nut vh-utu o urll, utt tunnt lnnto ur ohtn j tunnt uuluv ohdjouoon, vot lott urhluuut lottutull urll MPK:n ttojnhllntjärjtlää (THJ). Tään jäln MPK ttää nu urn tlnnll puolutuvon yöll ututtv urll. Kynn puolutuvon yö t päätön vlnnt. Mäl nut hyväytään urll, t tä KSALTSTO:n lähttään vh-utun j urtdottn, t uut lotut. HUOM 1: Mäl lott KSALTSTO:ll tulv urll (=lott tulo vh-utun B-oll), uut vhvtut t lotut t. HUOM 2: Korvvt h-vuoroudt t ot.vl.plv. urlt vn llon un olt t rjutunut urll MPK:n ttojnhllntjärjtlää n. pyyvänä äyttäjänä. 1. Puolutuvon tl oulutu (vh) KURSSIN AJANKOHTA KURSSI PAIKKA B-jolupur To VOnn: t p l Sortjnt 1 A jyväylä p yytävänä puolutuvon äytötä pot j hylääää trl: Vhtuv vlo. vttt, nhppt, vrnä, ln trl, j pljon uut! Hrvlnt hänlnn p Alnt 3 7 B OUlU p MY V vr 2. Sotlll vlu plvlv oulutu SRTL 48. Suvn Suuroudut Sulv Rrvläunnt Kvjärv K-Suon Mnpuoluujuhln tuur Jää K-Suon MP-juhln näytöhyppyur Jää Scurt Oy Vrtu 1 Jyväylä p curt.f SRTL KRIHA plvluoun puru To Ttljn ttunt Kvjärv Mlntrvydn npu 2 -oulutu, MTEA2 To 3. Vrutu- j turvlluuoulutu (VARTU) Järjtynvlvojn rtuur To SYYSLENTO - JohdNt o II To Opljn ryhäytyur Nor To Opljn turvur Jää SYYSLENTO - JohdNt o III To SYYSLENTO - ybrturvlluu To SYYSLENTO - Etntä j tonpu To SYYSLENTO - Mtotdot To SYYSLENTO - Krn ohtnn To SYYSLENTO - Ktuturvlluu To SYYSLENTO - Muontun rour To SYYSLENTO - Slvytyn ähöttä To SYYSLENTO - Tolään npu To 4. Muu oulutu j tphtut Wl-rnt Vtr Konnv-pävät Konnv SRTL Fllng Plt -unt Vrnjärv Ilvon vnjn pävä To

14 14 K-Suon Mnpuolutj 1/2015 K u o l t n ll P l t uud t.k ttäj äl l p r h t d ut! T rv tu l o l l!r h n rv o tp l l t o t j n d u t ä ttä d u tn ä tv r o v u l t.p o o! w w w. o p. fi/ uo Ahjotu 12, Jyväylä Puh M p 9 17 (yyälä, huolto) L (yyälä) Mll vot ott o thn Aplvlu hnlöll uo on vonn u 24 h/vr. Nord Pn Suo Oyj Vtnnän onoj Jyväylä Dgn j prntn totuttj. grno.f Jyväylä Suolht Pää Vru Vtr Rnnutolluu RT Tlonrnnu Tuottolluu Infr Pnt Tnnn uront

15 1/2015 K-Suon Mnpuolutj 15 Snun j ouut turv Vltunnllnn plvluu vttu Touruun 2turvplvlut.fi yhttyöä: O.K. AUTO OY Protcon Group Luotttv plvlut Pro plnnng pro qulty KAKKONEN-YHTIÖT

16 16 K-Suon Mnpuolutj 1/2015 Pylönällä pljtttn pt-ty Kvyt ltorjuntpttr 109 prutttn Jyväylän lunnn Plonnll Mnoln tlouopplton lull. Pttrn I j II jon tun ol ulln 40 lltrtä Bofor ltorjunttyä ä ltorjuntonväärt. Pttrn htö ol pääoltn K-Suon lult. Bofor pään Yön päätun ol todnnäöt Jyväylän tythtll vltttu, ruotltn Kuv: Kuolnn/Mrj Lu-Kl Kunnvrto olvt Eo Jnhonn (v.) j Jpr Krtnon Srjärvn Rrvlät ry:tä. Puolutuvon lppujuhlpävänä Pylönän Vhnnnjoll Sln tlon phprä vtttn htorlln juhlv htä. Oltn ooonnuttu tlv- jtood ttlldn Hln vljtn utoll j ll pljtttn utor unnottn hdän ottvlt Mutor oltn tu hrvnnn 37 lltrn pnrntorjuntty. S o oll jlutlln jyvänä onunttn Srjärvn rrvlää dutndn Jpr Krtnonn j Eo Jnhon to unnvrto. Juhl nty Pylönän uoro ttän Vtrnn lthuudon j Fnlnd-hynn. Mutorn pljtupuhn pt prtnrl vp Hnnu Luotol. Hän rto pnrntorjuntty 37 K/36:n olln nn y Euroopn thot t luvull ty vlttn Suon rj pnrntorjunnn pää. Tlvodn l jouojn äytöä nätä tyjä ol 98 pl. Kolo ntä tuhoutu. Jood tää tyll ol jo uttttot vnhntunut, o pnrvunut olvt httynt hu vuht j tällä tyllä tu nää läpäyä vnälän T-34 ( Sot ) t Kl Vorolov tyypptn vunujn vhvntunn pnrontn. Mutorn un Srjärvn rohrr Jro Ahonn j hän uvl tyn olvn yö ruhnjn utor ll un ttnn vtttää ot-jn nrt jot. Tyn hnnt utor Kol vuott ttn uujuhl äydytä utlut jlotu jtu tyn hnnnt. To Lohpuro, jo on räljä j Ruovdn rrvlätn ä Hän htorlln urn jän, tdon yytävätä tytä Mln udult. Muut puhlnottoj j tyn rto onntu oln pttuton von. 37 lltrn pnrntorjuntty rrttn Ruovdll, jo ol vuodn vrrn. Tyll uunntltn jlut j jotup tul Sln tlon ph. Tyllä unnottn Hln vljtn ottvlt , rto tlon nyynn äntä j utorhnn ä Sppo Hlnn, joll vljt olvt hänn tänä. El Hlnn, jo l 91-vuot, on unut Sln tlo yl 50 vuott. Ol luonnollt, ttä un El Hln työlun od ol pnrntorjuntty, nn utorn jotup tul hänn tl, tot Sppo Hlnn. Hln vljtn ottt lyhyt K-Suon ltorjunttn otrt Plot Tplnjoll o Kvyn t-pttrn nänn jo pu hnäuun 17. pävänä 1941 l nuvotohävttäjän Sulvn Krjvl. Kon uppo yväll vn. S vttn n j tunn lntäjän luvrjo jttn jon tn n. Vo Rntln pplt thtn to, jo täänn jutun rjottjt on tttu. Yhtnä nä on tttu 19 Rntln lt, ltnlt j ltnltnlt. httää Bofor-t-ty, jollnn on nähtävä Jyväylän hrjull Vlnnn vrä. Sn on lhjottnut Iltorjuntyhdtyn K-Suon oto. It-pttr 109:n pttrn päällö ol luutnntt Vo Rntlnn j 1. jon johtj vänr Oo Mlä. Ton jon johtjn to ltn. A E Häälänn j yöhn vänr P Krtno. Enän yön pttr vtt Gygnuputo, jot urvn pävänä rty Hpäll yhtoulun vrll uojn ruttdn rty. Surv vo ulun tyhrjotutn j juhnnun vton rä. El Hlnn Hän uortt vruplvlun Vuon Jääärptljoon onvääroppn Krjln nnll Kvnä. Tlvot äynnty vrtluutnntt Ar Kpn ontn JR 30:n I ptljoonn 1.oppn (1./JR30). Kpn ryntt uulu K-Suon otlläänn prutn vrt Vljo Kuppln ontn 10.Dvoonn. S tttn Tplnjoll. El Hlnn hvottu nn, ttä hänn tlvotn päätty hotojoon 14. Sotrln Rhn. Jtood El Hlnn plvl lu tyhnä j yöhn tyn johtjn 30. Tyoppn oppn ol lu ltttun JR 8:ll j yläjohtoportn ol vrt Krlo Hn ont 11. Dvoon. Hnäuu Hlnn hvottu jln j dä ol rlhotojo Kuhjoll (12. SotS). Hlnn ylnnttn lrnt. Torjuntttlujn vuonn 1944 El Hlnn plvl dlln 30. Tyoppn j pun-rjn uurhyöäyn äynntyn jäln loppuuut oppn ltttn JR 50:ll. Kvt ttluj äytn Portnhon - Ihntln to Hlnn hvottu jo olnnn rrn j voj hodttn tällä rt Jyväylää (30.SotS). Syyuun lu Hlnn pl rntll Lpn otn, jo hänn oppnn olt päätty otutuäyn tultu j yön oll Sonjärvn orudll. Alrntt El Hlnn otutttn 34-vuotn Arjn lvä ulu yl 5 vuott; vuo vruhnä, 7 tlvod, non 3,5 vuott jto- j Lpn od. Vuonn 1968 Hlnn ylnnttn rrvn rnt. Tlvot j Ruhtnnä A onväärprto (v.) j pnrntorjuntty 37. Aloohn jällnrnnuvo Pttrn otpävärjn un u-uut uultn Htlrn odnjultu Nuvotoltoll. Pttrn päällö luutnntt Rntlnn huoutt, ttä onohn jällnrnnuvon nänn pävä. (Trottn vpurlyntyn uprn jtu pääyä tn Krjln j vnhn otn). Päällö pt pttrll puhuttlun odnjultun johdot. Sno otttn nnotunt vtn j hrätt uur tovt llll ol juhnnujuhl j ohjlllnn llnvtto, jo länä Hpän lott j uojluuntl. lvlvontun päällö luutnntt Kll Rtong. Suo jälln otn Pun-rjn yhtnä 500 lntoontt pott Hlnä, Turu, Porvoot j tun uut punt. Pääntr Ju Rngll tot rdopuhn Suon olvn jälln od Nuvotolton n Itpttr 109 pl uyön n Jyväylään, jo ooonnuttn Rntputoon. Sllä lottn trjon upln jäln lo pttrn oottorr oht tää. Rtt ul Lvtuorn j Pään utt Sulvll, jonn hdttn lullt j tyt jttn uorn vl tdutltuhn n. Thtävä tul Pjln ponttonlln uojnn. Onn outtu on Sulvll Vhollonn tnn ht urvn un tuntu, un ol oottort ontt pott Sulvn Sh. Ptätä täyydtä johtun ntä uttu. Survn yönä lo 1.30 pttrn I jo v tuln Sulvn yl lntävä ont oht, jot ntovtn ht oontunnun. Onn nhn outtu. Hnäuun 1. pävänä 1941 ttn uttnn ot vholl. Kuu poontt lähty Mtt Hlnn Hän lott vruplvlun Suon Vlo Krt. Trvytrtu hvttn llt, ä joht hänn rtoon notovän. Tlvodn n uorttu uunttrtu hänt vputttn oonn vlvolluudn uorttt. Vuonn 1943 pdttn ll yntynll j n plvlut vputunll uunttrtu, jollon Mtt Hln plvlulpouuluo todttn B II: ( lp puplvlun tuvyöhyllä j otudull ). Plvluntuääräyä hänll utnn odn n lähttty. Eno Hlnn Hän uortt vruplvlun Vpur Krjln Krtn Ryntä j pväärpujn oulutun. Tlvot äynnty 1./JR 30: yhtä hänn ovljnä Eln n. Tpln rjut torjuntttlut rhuvt joulunn j Suvnnon lull äydyä ttlu Eno Hlnn luodn päähänä j tu pävää n hän ol täyttänyt 28 vuott. Tovo Hlnn Hän uortt vruplvlun Erllä Pnrdroon Lppnrnn. Tlvotn uodotttn Erllnn oottorotu jouu, joll ol lutonn ruotlvltnn pnruto Lndvr j 2 uoruto. Hlnn to lääntäluprn thtävää. Jtoot äynnty äuu Hänlnn Pnrptljoonn 3. Pnroppn. Kluton ol 16 vyttä Vcr-vunu. Jtoodn hyöäyvh lo Lton pohjopuollt. Vrnn tultn ptljoon Tuulojon yl uorttu hyöäyä Hyöäy on uoln othtorn ntytrn. Snä tytö äytt huollln tulvltluun läh rntt. Tuulojon yltyn jäln hyöäy tn vuhdll oht Syvärä. Syyuu ptljoonn luto äytttn ljull dätä. K nljä Bofor v tuln, jollon ont pudottvt pon j ääntyvät päjärjtyä tn. Pttr vpy Sulvn lähtöllä von jn. Pttrn nänn jo rty Sulvn Krjvln tläpuolll Knnrnn yltt ol Iljuhn-153 hävttäjää jon t pudn ltvoj hpon. Tonn ty ht vt tuln. Lähltä n, utt ounut. Survn pävänä uu hävttäjää lntu pll. Jo pu, utt ou hvttu. Klo lähty ynänn Iljuhn-16 hävttäjä pohjon uunnlt. Jo v tuln j onn todttn pht vppuvn j lopu yöyvän hn Särlll ruttn j ntn väln. Kovn vhn uppo ut trjä. Vnälälntäjän luvrjot Rntln uvun to Vnälähävttäjän lntäjä vttn n j hudttn nun unnnootun. Hänn läään ollut lnn luvrjo lttn pnn on j jttn onn lpunll t-tyjoll. Pttrn päällön, luutnntt Rntln t tlt oltn to, jo nänä tttn hänn vnhn pon Olv yyllä 1943 j n jäln hänn hänn lpn j lpnlpn vpänä lpnlpnlp Mru Rntlnn Epoo tllä udn jonuvojn uttn. Sttn ott tn oht Ptroot. Mrruu oltn vlt Krhuää j Povnt. Aodn n thtn orgntouudtu. Muodotttn Pnrdvoon j Hln oppnt tul R Pnroppn. Hlnn htnyt toton tään oppnn n, o tououu 31. pävänä 1944 Hlnn rron ptljoonn untn (E/I/PPr), jo jto lääntäluprn thtävää. Mjur Moln ont I/ PPr olltu äuu torjuntttluhn. Portnhon rtylull, jon ptljoon vlt ltn nnä dn otln 7 pl T-34 pnrvunu, jot ol ol jounto. Krnt ylnnn 27-vuotn Tovo Hln otur päätty Arjn plvlut rty yl 5 vuott; 14 vruhnä, 8 tlvod, 3 v 5 jtood. Vuonn 1968 hänt ylnnttn rrvn ylrnt. Nlo Männ Hän ol Sppo Hln ädn nänn puolo. Männ uortt vruplvlun Suon Vlo Krt, jo hän oulutun onvääroppnn ptruunnntj. Tlvotn Männ olltu Tplnjoll. Joulun n 1939 Männ ol ov uu j joutu rlhotoon. Tuu 1940 hän pl tn rntll. Trnttlän lun v ttlu 34-vuot ot Nlo Männ ol donnut. Hänn ruun ol hututunut ov tytul. Hänt unttn ntäll jäännä. Kun uolt vltvt ällä 1941 Tpln tn, Män ruu löydttn j rrttn Krtuln nrhutn. Tt: Tpo Pppnn It-ht uttlvt vltä hnätöä Survn pävn n vholln ltont ol jottn vlt j pun jouduttn ut rtoj jo täydnnyhä. Kol lupr j 8 tytä. H olvt lrntt H Rtolnn, P Rnn, K Nurl, ä orprl E Sllnpää ä tyht V Vnonpää, R Vnonpää, E Korplht, M Luttnn, I Lnn, M Jouh j K Huovnn. Vholln ltont hljn j pttrnpäällö nto loppuhnäuut von j tä uttn pllt vlvätöä hnätöä. Sottyöt jtuvt Hnätödn jäln jtttn ottötä. Oun tn j ont potu vutn j oottort puun, utt vrll pudotu todttu jouo I-153 hävttäjä hyöä uoln Blnh -poonn ppuun, jo näytt utnn pltuvn j päävän poon vnälätä I-153 hävttäjää lähty jot n. 500 trn orud. Pttrn nänn luu lävt ärjä lntänn onn oruvjn j rpldn nähtn pljll lällän rpnn oj rä onn runoon. Kon puto lnjojn lähll. O hävttäjä äv tot tphtunn. Elouun 14. pävänä jätttn Knnrnn t j lähdttn oht Sortvl. Vältvott, J, tvttn pttrn II jo j ltä jtttn Ruln roll, jo yövyttn. Krjottjt: Vo Rntln pojt Olv Rntlnn Muurt j Ju Rntlnn Jyväylätä. Artl jtuu K-Suon Mnpuolutjn nuro 3/2015.

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Suon Mnpuolutj www.rprt.f Syyuu 2015 K-Suon rrvprn tdotulht 34. vuort Lun Tupwll 29.8.2015 pnrvunujn hdyty un Ar Hlän MTLB-pnrvunu Konnvdltä. K-Suon Rrvuprpr ry SYYSKOKOUS von 7.10.2015 lo 18.30 Luontjärvn

Lisätiedot

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8 I P A L K u 2 0 2 j n m 0.. y 3 Sy Vom ä vero Eegrd r P ä www.eegrd.f l yn y Kto jouet etttr OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lää vull 8 Tuotenro. 278 (25 + 229 + 00 l 03) Sätytelne +

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja K-Sun Mnpuutj www.rprt.f Syyuu 2014 K-Sun rrvprn tdtuht 33. vurt Itnäyydn p pjtttn Kuruu 17.6.2014. Svu 10. K-Sun Rrvuprpr ry SYYSKOKOUS vn 8.10.2014 18.30 Luntjärvn vruuntrh T. Ku ätään ääntöäärät t.

Lisätiedot

Markkinoinnin laitos Rehtorinpellonkatu 3 20500 Turku KYSELYLOMAKE

Markkinoinnin laitos Rehtorinpellonkatu 3 20500 Turku KYSELYLOMAKE Turun upporoulu LUOTTAMUKSELLINEN Mrnonnn ltos Rtornpllontu 000 Turu KYSELYLOMAKE. Kun mont rt tloussnn ttn vm voll lntrv- mut pävttästvrostos? Mtn ostost utuvt survn ostospon sn mä ol smääränn rtostostn

Lisätiedot

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN

PUD ASJ. amjuhannuksen AUKIOLOAJAT TO 24.6. 8-20, PE 25.6. 8-12, LA 26.6. 11-18, SU 27.6. 11-18. HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE! BIOLAN r, ä. houdlj- A v ln u. On lun ln ul äään yö Ahuun Ann juu PrYKKÖSOSOIEEON KAIKKIIN VEÄISIIN AOUKSIIN YRIYKSIIN MlvyP Slvu Iln S. ä hy Ij VEN ASIOISA KEROVA, PUOUEISA RIIPPUMAON, PAIKKAKUNNANYKKÖSOSOIEEON

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä

Luonnos 1 (13) 17.6.2011 Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) Yleistä L 1 (13) - j rv pvrg (j) Yä Pvrg - j rv rg ä r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. ä - j rvpv järjää 3. äärää pv p j j - j rvh v EU- ääöä j äääöä hj. Thj rää fr-hj p rhj. Nää vv r p h j r r. K -hää äääö

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen Mttutkk prutt / luto 8 Koh Koh mttm Koh lttyvää trmolog Kohtyypt Mttuvhvt Kohll trkott lktro järjtlmää pot fluktutot, jok hutuu jok ltt, kompot t mtrl fykt Ku mtt pä glj, mttuk lrj (pmmä mtttv gl) määrää

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

+84.5. +82.4 sis.k. +81.5. hulevedet. vesikasvit (kasteluvesi) 16 ak +85.0. jäte 84.89 2:282 +86.0 +92.0 +89.0 +86.0. yht.tila +83.0 +83.0.

+84.5. +82.4 sis.k. +81.5. hulevedet. vesikasvit (kasteluvesi) 16 ak +85.0. jäte 84.89 2:282 +86.0 +92.0 +89.0 +86.0. yht.tila +83.0 +83.0. Sillt dotu putuu oo lun läpi mnvään puin lituiin, jo muodot uidn ytin ollulun Pilt on äynti iiin untoiin, unnnun j ntn lu joittuu myö uidn ytiäyttöin monitoimitiln untojn ollupiojn yityiyy on totutttu

Lisätiedot

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että 1 Junkohlli Oy ESITYS KEI AREENA Titoktu 6 94600 Kmi ri.vinionp@junkohlli.fi 03.06.2013 p. 040 757 7124 Kmin Kupunginhllitu Kupunginjohtj Tro Niinn ESITYS KEI AREENA Junkohlli Oy:llä on hlu j vlmiu rknt

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta.

E Merkinnät. 10 rh o 9 F 1 G VHT. Päävedenjakaja. Kunnan raja. Sivuvedenjakaja Järvi Pienvaluma-alue Valumareitit Workshopin alueet Virta. r Ko l o j hd 5 jo 0 rh o oj Tyll rd dbc 5 o c b g Mr Mllobc Rodbc djj K rj Kålbc djj Jr lm-l Vlmr Worho l Vr bc K o-oj dmr lm-l r b c c b å R åb c r lö KOKKOLN KUUNKI lohjlm lm, Vlm-lly LUONNO xxxxx Vlm-lr

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

keskimääräinen euroa

keskimääräinen euroa Turun upporoulu LUOTTAMUKSELLINEN Mrnonnn ltos Rhtornpllontu 3 20500 Turu KYSELYLOMAKE 1. Kun mont rt tloussnn thtn vm voll pävttästvrostos (lntrvt tlouss usn trvttvt tuottt)? Mtn ostost utuvt survn ostospon

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

f a r f a l l e " RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle

f a r f a l l e  RAKEISUUSKAAVIO / KAUPUNKIRAKENNE 1:5000 ALUEJULKISIVUKATKELMA RADALLE PÄIN (TORIN KOHDALTA) 1:500 farfalle ff jtvd vrr, tvtt vt. L J YÄKÖ HGL J LÄMÄÄ K vt tdt, Ltt ydytt j Kvdt. tdt Kvd. K vyt rtt,. t t vy j. t j tr tt rtt t vv. K tt t, j yt vv. t j v j t. K j t j t j rtt j td tt t. jt tt t rtt, jt v tttt j

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

ESIMERKKI 2 Harri Laine

ESIMERKKI 2 Harri Laine ESIMERKKI 2 H L Lähöoh v Kmpmo Käää o hlmää ll vplvl. A öyvä jäjlmää mmä v yhydä. Röyll ll. A ll jäjlmää poj, m, oo j phlmo. Lä ll l h lyvä oj h, p, vä, ym. Tjoll olv plvl o olm ho. Ho o plvl ol ph j po.

Lisätiedot

Automaattinen puheentunnistus. Teemu Hirsimäki Informaatiotekniikan laboratorio 30.1.2007

Automaattinen puheentunnistus. Teemu Hirsimäki <teemu.hirsimaki@hut.fi> Informaatiotekniikan laboratorio 30.1.2007 Automttinn puntunnitu Tmu Hirimki Informtiotkniikn lbortorio 30.1.2007 1 Mit puntunnitu on? Puntunnitin on jrjtlm, jok pyrkii tulkitmn putt jollin tvll. Kyttökotit: kyttöliittymn oju,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä

seudut maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjinä MAL-VERKOSTO udu maanäyön, aumn ja lnn häjnä 15.3.2011 MAL-vr: Khää raga udulla uunnlua ja vahvaa r mjdn yhyöä yl unarajjn navalauu, ävä avu ja uujn lpaluyy, ujuva ar, lmanmuun hllnä. Tarjaa uujn väln

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015

Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan toimiala Pöyry Finland Oy / Veikko Urmas 13.5.2015 rkkoumm kut dyskuttkk tom öyry Fd y / kko rms M - D M yrkv j oktty strbyt, strbykr, oktyt, oktytörmä, oktyoku jk-t, ysäkötut tuuokk strbyt o v mt, jok muuttuu kduks o yrkv j okty kv-u ääktu j v myös joukkokttä

Lisätiedot

LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY JÄSENLEHTI 1/2015 7.3.201. Photo By: Asko Saarinen. 6 EK:ta. hyvillä kovapohjaisilla teillä. Maansiirto Morri Oy

LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY JÄSENLEHTI 1/2015 7.3.201. Photo By: Asko Saarinen. 6 EK:ta. hyvillä kovapohjaisilla teillä. Maansiirto Morri Oy LAHDEN URHEILUAUTOILIJAT RY JÄSENLEHTI 1/2015 I L L A R I P P M Y K A R F IN 5 1 0 2. 3. 7 ynt l y n tt t llp lätdot rll r p p y ä ä Infr ntptt n j rtto yy Rtt 5 lo 7. Kto 7.3.201 o c. u n d h nu l d.

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

YO-8 ½ ### Keskuskoulu. nyk. korkea lauta-aita. uusi svk +14,70 +14,65. 3 m matkalla kallistus 1:20 +15,16 +14,90. sv sv. purettava C-siipi +14,97

YO-8 ½ ### Keskuskoulu. nyk. korkea lauta-aita. uusi svk +14,70 +14,65. 3 m matkalla kallistus 1:20 +15,16 +14,90. sv sv. purettava C-siipi +14,97 PLSTUST PLSTUST n Z Z entän rto ~ UR-LUN R verlue oot l oot l oot l oot l oot l UR-LUN R UR-LUN R ny uut UR-LUN R rt utn tll : ent tll : NVPYSÄÖNT ent - tll : - tll : UR-LUN R ortt SMVMRNNÄT -MÄÄRÄYST:

Lisätiedot

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013

Kalevankatu 31 00100 Helsinki puh 09-6866 780 fax 09-685 7588. Seinäjoen Keskustorin korttelit Luonnossuunnitelmat 3.5.2013 Klv Hl ph 9-6866 78 fx 9-68 788 Säj Kr rl Llm.. Tjä - Cpyrgh @ Arhd NRT Oy Säj Kr Tr ympärö rld hylm Tv Tää vh ly Säj Kr j ympärö rld hämmhdll ä rlr rmllj. Slh v ll & hyää rl pvll l & lää rmh pl & j mv

Lisätiedot

Working. KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jenny Lilius, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO

Working. KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jenny Lilius, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Worg C Hro www.muor.f / www.mo.f KUVAT: JUHA METSO MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT Jy Lu, Mrv Srjoj j Kro Srp, VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO EDUNVALVONTAA ASENTEELLA Mo uoroomu TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a.

2 vs 1 OT. Kuljetus, pallonhallinta, syöttö, laukaus, pusku, ponnauttelu. Pelipaikka-koht aiset tehtävät. Kertausta. Ke hitt ymi sen seu rant a. Tito Tktiet Fyyiet PEP 05 KAUSISUUNNITELMA 2015 kk Mrrkuu Joulukuu Tmmikuu Helmikuu Mlikuu Huhtikuu Toukokuu äkuu Heinäkuu Elokuu Syykuu Lokkuu Mrrkuu Joulukuu Pllonhllint (pehmeä koketu j pomputtelu)

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä

TALVINEN SYÖTE. Syötteelle! Tervetuloa lumiselle. syote.fi. Hulinaa, Vauhtia ja Karnevaalia. hiihdon ytimessä jo yli 30 vuotta. innostui Syötteestä TALVINEN SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN LEHTI 2014 2013 2 14 6 12 9 Trvtuo u Syött! Syöttä tphtuu: Hun, Vuht j Krnv Hhtou : hhdon ytä jo y 30 vuott Rdo Novn vä nnotu Syötttä

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619

LS 07.10 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.10 251092 3815618 LS 07.01 3 kw/ac-3 16A/AC-1 LS 07.01 251183 3815619 :n kontaktorit l 0 1mp 0 2releineen ovat saatavissa kaikilla yleisesti k 0 1ytettyill 0 1 j 0 1nnitetasoilla 4kW:st 0 1 aina 658kW:iin asti. Moottorik 0 1yt 0 2ss 0 1 l 0 1mp 0 2relesuojaus toteutetaan

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää A E l JUMALAN OLEMASSAOLOA V jl l l j Igl j l l l M j l l j M l l? K ö ljl p j pö l j pl j lpp Ol g l j lppj lp M j l j lblg Rc Dw j l H l pjl l l p l j DNA: j l l l S pl J l p l l l l M ö j lppj lp pl

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg)

F_l/ mlmz SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA. Fon. (vetovoima) mr ja lxz välinen gravitaatiovoima. kappaleiden massat ovat mr ja mz (kg) SOVE LLU STE HTÄV Ä G RAVITAATI O LA I STA ltl ka ppa leiden (vetovoima) m ja lxz välinen gavitaatiovoima Fon F_l/ mlmz 2 kappaleiden massat ovat m ja mz (kg) on kappaleiden keskipisteiden välinen etäisyys

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

MITTAKAAVA 1: C-1 AK VL C-1 C-1 VL-1 PY C-1 C-1. AK saa C-3 C-2. T/kem Autopaikkaoik. tilalle 8:68 polkutieoik. tilalle 8:68 lev 2m

MITTAKAAVA 1: C-1 AK VL C-1 C-1 VL-1 PY C-1 C-1. AK saa C-3 C-2. T/kem Autopaikkaoik. tilalle 8:68 polkutieoik. tilalle 8:68 lev 2m 6 Ti tiloill :19, 8:62, 8:68, 8:130 8: ja o J oo 3 a ri ä n ti 6820000 - K 3 ti r ati 6820000 i tilall 8:13 0-9 - Tio Autopaia tilall 8:68 poluti tilall 8:68 2 l v to h 8-3 1-2 6 joh o a v-09 1-3 2-6 T/

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2012

suomeksi eduskunta 2012 d 2012 Ed vd y 6. h 2012. Ph jh h, dj K T, d v hh j vh. Ed hh v d dj E H (d.) j vhh dj P Rv (.). T vhh j A Jh (.). Vv vj v 7. h, j v d Tj H v v vv. Tv d v S Nö yhy d 1. 2012 jh v. P E h d v. K d S E v

Lisätiedot

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus

L. Maan ia Auringon vetovoiman yhtäsuuruus GRAVTAATOKENTT EN TASAPA NOKOHTA: Tehtävä RATKASU L. Maan a Aurngon vetovoman yhtäsuuruus Kunka kauas Maasta avaruusluotan on vetävä, otta Aurngon jaa Maan vetovomat tasapanottasvat tosensa el avaruusalukseen

Lisätiedot

TEHOKASTA KYTKENTÄTEKNIIKKAA VAIN BALSILTA

TEHOKASTA KYTKENTÄTEKNIIKKAA VAIN BALSILTA 201 TEHOKASTA KYTKENTÄTEKNIIKKAA Mrnont no@-sotuu. www.-sotuu. pu. 0207 81 260 VAIN BALSILTA Bls Fnln /o KK-Säötuu Oy 1V 4 4 4 230V 6 9 9 400V 9 6 6 00V 7 7 7 0-300Hz > 0V 301-00Hz > 0V 2 2 2 Sslnen Bls

Lisätiedot

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable ? BA F S R ] ] UbM R H ] ] ] d ] ] M S R H 678 G ED B A> UKV ST NOKPQ K IJKLM H \ US ST NOKPQ K IJKLM h US bje bokpq T UKV ST NOKPQ K IJKLM d i mn op k v qr kst { i 0 i i i probem ompttion probem non

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Kuka maksaa sukupuuttovelan Suomen luonnossa? Otso Ovaskainen, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto Kuk mk ukupuuov Suom uoo? Oo Ovk, kmukj, Hg yopo Mm boog ukmuryhmä Hg yopo, Bo- j ympäröd o, Ekoog j vouuoboog pää Ryhmäjohj: Oo Ovk Vä ukj: Ph Hrro (By -pc mod) Juho P (m movm) E Gurr (mr mmm movm) Dmry

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Viime kerralta: Puheentuotto (vokaalit)

Viime kerralta: Puheentuotto (vokaalit) Vme elt: Puheetuotto volt Solle glottheäte Äätöväylä Suodtue tuloe ytyvä ää Vme elt: Kelly-Lochbum yhtälöt Mllet äätöväylää tuje ute vull: 3 Vme elt: Rtooetee ll ole -uod Kelly-Lochbum yhtälöde mue toetee

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoimi kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr lm h pr (Kmbl & v Hc) Mvmll lm mp fgr vrm m Sm rj-l v. Amz h vlm HP: mr 1 V Mvplvl CAV DVB Kä pää PSN, ISDN, xdsl Gwy? Rr GSM, GPRS, UMS Mblpää M h- l (m,, ID, lm, WLAN, LON) Rr Rr Prl Rr

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA USUNTO X.. HYNÄÄN UUN UNTTEN o Hgo h y Coygh öyy Fd Oy X X SSÄYS YESTÄ... OHJ J OHJESOOSUHTEET... To j... To j... To, j... To j... To j... To j U... UEEN RENNETTUUS UONNOSEEN ERUSTUEN.... Yä.... R....

Lisätiedot

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014

Korjausrakentaminen Maiju Kianta Metropolia 2014 p y ö r ä k e k u Korjurkenmnen Mju Kn Meropo 2014 M m n v n h e m r k e n n u Rkenneu v. 1934 Arkkeh Thure Heröm TAVOITTEET - äyää rkennu rvoen kunno ueve ukupove - muuoke oeuev oem oev rkennu kunnoen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011)

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelustrategia (linjaukset) (25.10.2011) 1 (14) - j rv pvrg (j) (25.10.201 Y Er r: 4-26.10.2011 Pvrg - j rv rg r pvrg. Pvrg j: 1. j v (= rppv pvj) 2. - j rvpv jrj 3. r pv p j j - j rvh v EU- ö j ö hj. Thj r fr-hj p rhj. N vv r p h j r r. K -h

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA

Tekes: Korjausrakentamisen kehittäminen -teema TEEMAN TILANNEKUVA eke: Krurkee kehäe ee EEMN ILNNEKUV J Sre, kvr, V llce Prer Oy 20.11.2013 J Sre Älykä rkeeu elypärö: V Lkee Rkeuke Su edelläkävä älykkää re plvelu eklg, k udv u ue, yö vp kkuuk. eke edää käyäe, yrye ekä

Lisätiedot

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003

4rrr. PYSwvYoesrÄ. 0809-cPR-1115. Tarvasjoen Teräsovi Oy Junnaronkatu 16 24100 Salo SE RTI FI KAATTI TUOTTEE N SUORITUSTASON EN 12101-2:2003 4rrr VTT XPRT SRVCS Y llmeu ls r 0809 VTT XPRT SRVCS Y P 1001.02044\TT S RT KAATT TUTT SURTUSTAS PYSwvYesrÄ 0809PR1115 urpn prlmenn j neuvsn seuksen : 305/201 1 (rkennusueseus el CPR), jk n nneu mlskuun

Lisätiedot

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa

Valtiovarainministeri Antti Rinne SAK-päivillä Naantalissa 27.-28.9.2014. itseämme hengiltä. Jos olisin ollut sitä mieltä, että talouspolitiikkaa Tt 27.t 2014 15 It Tää ä: TES t t. 16-17 Eät ptä tt jä. 18 S-S JHL 087 tätt 70 tt. 20 S Pjäjtö Ttt 2014.pjjt.f Ktt tj, j j tjö SAK S Pjäjtö St: Sj Päää: 31 500 p S tj! Tt ttt: J R E H Vtt Att R SAK-pää

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

1,95 8,99. 5,95 6-pack

1,95 8,99. 5,95 6-pack YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN -lttnä Tämän lhdn nmro jtn myö Tvlkokll PUDASJÄRVI-lht nro 22 2014 PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN

Lisätiedot

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki

Yhdessä parempaan koulupäivään! Vuorovaikutus, yhteistyö, oppimisen tuki Yd rm l! Vr, yyö, m l j d K l ld j rll m j l l l r ll r Pr r m l j j j l d T ll. j l j j j jll d l K ö. lö, lll j. O j m l m j yö y. P l l. l j l j l m j, l ö y O y PPl, l MM, yydy l j r- yll l j ll j

Lisätiedot

Korkojärjestelmä N2000 Asemakaava ( ), P Leikki. kt kt Päiväkoti

Korkojärjestelmä N2000 Asemakaava ( ), P Leikki. kt kt Päiväkoti K n s n - s än y ä K ä vä dn s h n d ä v ä Ksn / Svn ähvss K Tnn n-: m Rnnss n m x, = m Nyynn j ävä: n m Ss - s: m - b: bm - vs: m vms: /, yönjä Työnjä yhnsä: (ävä: yönjää, : yönjää) v: n Snsnn v Ksnn

Lisätiedot

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote.

KESÄSYÖTE 2014 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014. Tervetuloa nauttimaan. tunturin kesästä! syote. KESÄSYÖTE 2014 1 KESÄ SYÖTE PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN MATKAILUALUEEN KESÄLEHTI 2014 Trvtl tt ttr ätä! yt.f 2 KESÄSYÖTE 2014 Trvtl Kä Syöttll! Nt r lää t t pyörä ll j. Syött lt trj phjtt v t

Lisätiedot

PALVELUSETELITOIMINTAAN HYVÄKSYTYT YKSITYISET HAMMASLÄÄKÄRIT Päivitetty 11.10.2011

PALVELUSETELITOIMINTAAN HYVÄKSYTYT YKSITYISET HAMMASLÄÄKÄRIT Päivitetty 11.10.2011 Hmmlääkäri Vtnotto Potinumero j potitoimipikk Fredent, Erikoi hmmlääkäri Mrtol Mrtt klinikk Poulen Hnn Hokri Juh Kurniemi Juh Korpinen-Torkko Snn Munck nne Mrie Nymn Crol Vrl Mrkku Kukkol Riku Sur Olli

Lisätiedot

Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja Msäin ikkuskirj Sisällys 2009 415 Msäin ikkuskirj 4/2009 1/2009 100-vuois Suon Msäillinn Sur 3 Tukiusrikkli Ln A. Lskinn, Hnn Nurinn, Mikko Kuril & Pkk Lskinn: Msin suojlun sosilissi ksävä ouinn Mrsä Msäksi

Lisätiedot

Puolijohdekomponenttien perusteet A Ratkaisut 1, Kevät Tarvittava akseptoridouppaus p-tyypin kerrokseen saadaan kaavalla

Puolijohdekomponenttien perusteet A Ratkaisut 1, Kevät Tarvittava akseptoridouppaus p-tyypin kerrokseen saadaan kaavalla OY/PJKOMP R1 17 Puolijohkoonnttin rustt 5171A Rtkisut 1, Kvät 17 1. ( Trvittv kstoriouus tyyin krroksn sn kvll kbt ln Ł ni ni Ł kbt 1 ( 1 c,85 V 17» 1,8 1 c. 17 1 c Ł,59V Mtrilivkiot on otttu luntoonistn

Lisätiedot

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO

TPE AIRRPORT VAIHE 2 MISSIO MISSIO ARRpor onepn voeen on edää j luod lplueu elnenoelämälle oo eeläeä j eeeä Suome Hyvä meju j omv nnväle yheyde Eurooppn edeuv eä yryä eä nl edämään enää vuorovuu Yheyde j hyvä meju edeuv myö mlun

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaist Matti Estola Lunto 5 rmiinihinnan määräytyminn 1. rmiinin ylinn hinnoittlukaava Mrkitään trmiinisopimuksn kohd-tuudn spot hintaa sopimuksn tkopäivänä S :lla, kohd-tuudn trmiinihintaa

Lisätiedot

S , FYSIIKKA III (ES), Syksy 2002, LH 4, Loppuviikko 39. Partitiofunktiota käyttäen keskiarvo voidaan kirjoittaa muotoon

S , FYSIIKKA III (ES), Syksy 2002, LH 4, Loppuviikko 39. Partitiofunktiota käyttäen keskiarvo voidaan kirjoittaa muotoon S-11435, FYSIIKKA III (ES), Syksy 00, LH 4, Loppuvkko 39 LH4-1* Käyttän Maxwll-Boltzmann-jakauman parttofunktota määrtä a) nrgan nlön kskarvo (E ) skä b) nrgan nlöllnn kskpokkama kskarvosta l nrgan varanss,

Lisätiedot

Alennusmyynnit VARAA ILMOITUSTILASI NYT! KauppaSuomen Alennusmyynnit -teema ilmestyy 29.12.2014 (viikko 1) Ota yhteyttä ilmoitusmyyntiimme:

Alennusmyynnit VARAA ILMOITUSTILASI NYT! KauppaSuomen Alennusmyynnit -teema ilmestyy 29.12.2014 (viikko 1) Ota yhteyttä ilmoitusmyyntiimme: Viikkotm 1 Alusmyyit KuppSuom Alusmyyit -tm ilmstyy 29.12.2014 (viikko 1) Myytitiimimm löytää juuri till sopiv ilmoituspkti, joll tvoitt hlumsi sikskotktit! Ot yhtyttä! Ilmoituksll KuppSuomss tvoitt kohdryhmäsi

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala

SAVONLINNAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Tekninen toimiala ONLINNN UUNI OITUTU T T g OITUTU Jd LITU OLET T IEILLÄ OLET T ä y - ä, ä d UUDET HNEET, EI OITUÄÄTÖTÄ NÄYTTÖOIUET UNTOITU OLLITUINEN LIITTEET:,, y, - Eä- yä yö yyd: T / O: O, ONLINN d:, Fx: - äö: ()f :wwwf

Lisätiedot

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT

1. SEURAN JÄSEN-, TOIMIHENKILÖ- JA HARRASTUSTIEDOT Hjärv L P/rhr Vvh 1 SEURAN NIMI: ANOJAN NIMI JA PUHELIN TYÖAIKANA: SEURAN TILINUMERO: KAIKKI PISTEET YHTEENSÄ: TARKISTETUT: LIITTEET Kv Tääö j -rr (d. v) (r): M-v Tr (d v) T-v T j rv (v v.) Jä L vrh (v

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38

Käyttövedenlämmitin. KÄYTTÖVEDENLÄMMITIN HAATO HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA LVI-numero PIKA OD38 Käyttövedenlämmitin HK-15 1/3KW SEINÄ/VAAKA 5253010 OD38 HK-35 2KW SEINÄ/VAAKA 5253015 RS52 HK-55 2KW SEINÄ/VAAKA 5253020 DE35 HK-100 2KW SEINÄ/VAAKA 5253022 VL77 HM-150 2/3KW SAUNA 5253045 UH93 HM-230

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

80% kuntoilijoista lenkkeilee. Saman ajan voisi käyttää harjoitteluun.

80% kuntoilijoista lenkkeilee. Saman ajan voisi käyttää harjoitteluun. ! u u l e r u ey äjää PÄ V, V HLU HH M MR PR? udull U ue ääu ljlle rj vu u, lecr lu, ju v uu v u j Päälje u, yöräly wwwelecr /lecr /elecr j u u e rju v lj le e j ureljl äyeää Vl u u -urel rj j uu e,, rju

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

suomeksi eduskunta 2013

suomeksi eduskunta 2013 d 213 Ed vd y 4. 213. Ed v d E H (d.) j v P Rv (.). T v j A J (.). Vd 213 vv vj v 5., j v 212 v v d S Nö v vv. Vv v y 12. 213 j. K Jy K (.) jj T S (.) j J S (.) db. Ojj vv v - - j vyv-d,, d d d. K j db,

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 09: Yhden vapausasteen vaimeneva ominaisvärähtely

VÄRÄHTELYMEKANIIKKA SESSIO 09: Yhden vapausasteen vaimeneva ominaisvärähtely 9/ VÄRÄHTELYMEKNKK SESSO 9: Yhn vpun vinv oinivärähly LKEYHTÄLÖ Viooi vinnu vinnuvoin oln olvn uorn vrrnnollinn värählvän n nopun li F v () jo on vinnuvio. Kuv on viooii vinnun värählijän prulli, jo vinnu

Lisätiedot

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s

Ura- / kouluttautumisprosessi Avoin ammattiopistotarjonta: Henkilökohtainen ohjaus ja tukiprosessi. T y ö e l ä m ä l ä h t ö i s y y s Avn aap Ojaa (5 pv): Jauunna uuun auua, pua, pnjn ppuunaaaa, pppuuuun aaa Hnann jau ja up Ua- / uuauup Avn aapajna: unnn a Anauua unnn a YO-ana Kuuua unn n a Ojaa (vnn 10 pv): Onunn aaan, aan ja uuuaduun

Lisätiedot