Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle 28.4.2007"

Transkriptio

1 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle KEPAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Johdanto Edellisvuoden mahtipontisten konferenssien ja 'velat anteeksi' -konserttien jälkeen vuoden 2006 piti olla tekojen aikaa. Useat maat ottivat käyttöön lentomaksun, sillä perinteinen kehitysrahoitus on auttamattoman riittämätön vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi. Norja mitätöi epäoikeudenmukaisiksi katsomiaan lainojaan. USAn entinen varapresidentti Al Gore puhui ilmastonmuutoksesta ja sen tuhoisista seurauksista. Vuoden lopulla julkaistu raportti samasta aiheesta teki ilmastonmuutoksesta taloudellisesti ja reaalipoliittisesti merkittävän tekijän. Pääministeri Vanhanenkin kehotti suomalaisia suhtautumaan siihen vakavasti. Teot valitettavasti eivät tulleet lihaksi tai ne jäivät hyvin vähäisiksi. Kansainvälisen Social Watch -järjestön mukaan kehitysapua olisi tullut 121 miljardia dollaria enemmän, jos lupauksista olisi pidetty kiinni vuonna Täsmälleen saman verran käytetään rahaa sotaan Irakissa ja Afganistanissa. Rikkaiden teollisuusmaiden (OECD) hokiessa kehitysavun laadun merkitystä korostamalla esimerkiksi kehitysmaiden omistajuutta niiden tulevaisuuden rakentamisessa, on kehitysmaiden ruokaturva uhattuna vientituella tuettujen maataloustuotteiden virratessa Etelään. Kansainvälisen valtapolitiikan muutokset näkyivät myös kehitysyhteistyössä. Kiinan lähentyminen Afrikkaan sekä sen löyhä avustus- ja velanantopolitiikka asetti perinteisille avunantajamaille uusia haasteita. Turvallisuuden ja kehityksen välinen yhteys on edelleen korostunut. Tämä on tuonut kehitystematiikan osaksi reaalipoliittista keskustelua, mutta samalla se on vaarassa tulla länsimaiden turvallisuus- ja ulkopolitiikalle alisteiseksi. Suomi edisti omalla EUn puheenjohtajuuskaudellaan kehityspoliittista johdonmukaisuutta: Muut politiikan alat eivät saa olla ristiriidassa kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa. Sen sijaan Suomi ei edennyt johdonmukaisesti hallitusohjelman 0,7 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2010 mennessä. Viime vuonna Suomen kehitysapu oli OECDn julkaisemien tilastojen mukaan ainoastaan 0,39 prosenttia bruttokansantulosta. Hallituspuolueet tunnustivat epävirallisesti, että hallitusohjelman tavoite on jo karannut käsistä. Kuluneen toimintavuoden aikana keskityimme suunnittelu- ja ajattelutyöhön. Katto- ja palvelujärjestön on löydettävä tasapaino tekemisen ja ajattelemisen välillä: Jäsenten tarpeet ja ulkoisen toimintaympäristön haasteet vaikuttavat koko ajan ja niihin on myös reagoitava. Sen vuoksi toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta edellyttävät jatkuvaa strategista ajattelua, ja juuri tällä alueella mielestämme kehityimme viime vuoden aikana. Strategiatyöskentelyn tuloksena syntyivät edunvalvonnan, henkilöstöhallinnon, koulutuksen ja neuvonnan, poliittisen työn, viestinnän ja Etelän vapaaehtoisohjelman (Etvo) alastrategiat. Lisäksi laadittiin ohjelman kehittämistä varten keskipitkän ajanjakson suunnitelma. Viime vuoden tärkeisiin prosesseihin kuuluivat myös Kepan uuden kolmivuotiskauden ohjelman suunnittelu sekä yhteistyö- ja rahoitusneuvottelut 1 (18)

2 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle ulkoasiainministeriön (UM) kanssa. Uuden ohjelman myötä aiemmin itsenäiset hankkeet eli Kumppani-lehti, Maailma Kylässä -festivaali ja Etvo tuotiin osaksi Kepan ohjelmaa. UM-neuvottelut tarjosivat mahdollisuuden selkeyttää Kepan roolia kehityspoliittisena vaikuttajana sekä itsenäisenä toimijana Etelässä. Viime syksynä Kepan puheenjohtaja H. Hautala ja alivaltiosihteeri M. Rasi allekirjoittivat sopimukset, jotka takaavat UMn 15,3 miljoonan tuen Kepan toiminnalle vuosille Kuluneen toimintavuoden aikana Kepa joutui selvittämään alun perin yli kavallusta Sambian kenttätoimistolla. Avoimuus, viestinnän huolellinen suunnittelu ja jäsenjärjestöjen, UMn sekä Kepan hallituksen varaukseton tuki estivät tapausta uhkaamasta Kepan tai kansalaisjärjestöjen uskottavuutta. Johtajuuden vahvistaminen koko organisaation kaikilla eri tasoilla oli yksi prioriteettimme. Kepan hallitukselle järjestettiin perehdytyskurssi Kepan toiminnasta. Samoin keskustelut poliittisstrategisen ja operatiivisen johtamisen tasoista selkiyttivät hallituksen ja johtotiimin välistä työnjakoa. Kuluneen toimintavuoden aikana Kepa antoi neljä lausuntoa sekä kaksi kannanottoa, jotka osoittavat, että Kepan asiantuntemusta arvostetaan ja sen näkemyksiin luotetaan. Luettelo lausunnoista ja kannanotoista on liitteessä 1. Kepan perustoiminnot pidettiin käynnissä huolimatta viime vuoden panostuksesta suunnittelutyöhön. Koulutuskurssien ja niille osallistuvien määrä säilyi vähintään samana kuin edellisvuotena. Koulutustarjonnan uusi innovaatio oli intensiivinen oppimispolku-kokeilu, joka edellyttää järjestöltä sitoutumista ja pitkäjänteistä toimintaotetta. Kepan työ Etelässä jatkui yhteistyössä kumppanijärjestöjen kanssa. Päätös Kepan kenttätoimiston sulkemisesta Sambiassa vapauttaa resursseja toiminnan kasvattamiseen Aasian suunnalla. Kehityspoliittisessa vaikuttamistyössä eduskuntavaalikampanjan suunnittelu oli jo käynnissä täyttä vauhtia jäsenjärjestöjen kanssa heti alkusyksystä lähtien. Kepan uudet jäsenkriteerit sekä korotetut jäsenmaksut hyväksyttiin yli 70 prosentin enemmistöllä yhdistyksen syyskokouksessa viime vuonna. Se oli mielestämme selvä osoitus siitä, että Kepan työtä ja palveluita arvostetaan ja niiden toivotaan edelleen kehittyvän. 2 (18)

3 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle Suomalaiset ja kumppanit Etelässä työskentelevät köyhyyden lopettamiseksi 1.1 Kansalaisyhteiskunnan tietämys 1.2 Oikeus ruokaan Mahdollisuuksien toreja järjestettiin 19 paikkakunnalla Maarianhaminasta Rovaniemelle. Torit keräsivät kävijää ja mukana oli yli 450 kansalaisyhteiskunnan toimijaa. Niin kävijämäärät kuin torilla esittäytyneiden järjestöjen määrät kasvoivat merkittävästi. Samoin torien medianäkyvyys lisääntyi. Kehityskysymykset pääsivät torijulkisuudessa esille aikaisempaa enemmän lehtiartikkeleina Terveisiä jostakin Suomesta -korttitempauksesta sekä torien sambialaisesta vieraasta Saul Bandasta Kepan kumppanijärjestöstä JCTR:stä (Jesuit Centre for Theological Reflection). Mahdollisuuksien tori -järjestäjät organisoituivat virallisestikin verkostoksi, jolla on oma koordinaatioryhmä. Kepa tukee ja kouluttaa järjestäjiä, ja verkosto tarjoaa foorumin keskinäiselle kokemustenvaihdolle ja yhteistyölle. -sivut uusittiin verkostotoimintaan sopiviksi, ja koko tapahtumalle luotiin uusi visuaalinen ilme. EU-rahoitteinen Market of Possibilities Goes Global -hanke käynnistyi vuoden alussa. Kepan koordinoimassa hankkeessa on mukana seitsemän paikkakuntaa Suomessa ja Riika Latviassa. S. Banda esiintyi Hyvinkään tapahtumassa yhdessä ulkoministeri E. Tuomiojan kanssa ja sai runsaasti julkisuutta maakuntien medioissa. Kansainvälisyyskasvatusverkosto vahvisti asemiaan sekä järjestökentällä että suhteessa ulkoministeriöön. Erityisesti kansainvälisyyskasvatuksen ja kehitysyhteistyön suhde selkeytyi esimerkiksi ministeriön vuoden aikana tuottamassa kansalaisjärjestölinjauksessa. Luonnonvarakysymykset ja maatalouspolitiikka Etelässä Ruokaturvaan ja luonnonvarakysymyksiin liittyvää työtä tehtiin vuonna 2006 lähinnä Etelän toimistoissa. Helsingin toimisto osallistui tähän työhön hieman suunniteltua vähemmän muun muassa henkilöstövaihdosten ja vuoden aikana tehtyjen strategisten tarkennusten takia. Mosambikissa ruokaturvaverkosto ROSAn toiminta vakiintui ja vahvistui. Kepa oli vuoden aikana yksi verkoston aktiivisimmista jäsenistä, järjesti sen jäsenille kehityspoliittista koulutusta ja toimi ROSAn alueellisena kontaktijärjestönä Cabo Delgadon provinssissa. Cabo Delgadossa tuettiin edelleen myös pienviljelijäjärjestö UNACin (União Nacional de Camponeses) piirijärjestöjä koulutuksin ja erikseen räätälöidyn neuvonnan avulla. Sambiassa jatkettiin yhteistyötä GLMn (Green Living Movement) kanssa, joka tukee kestäviä viljelymenetelmiä käyttäviä viljelijäklubeja keskiprovinssissa. Lisäksi Kepa koulutti sambialaisia pienviljelijöitä edelleen itse, keskittyen erityisesti kampanja- ja vaikuttamistyöhön sekä kestäviin viljelymenetelmiin. Myös Tansaniassa Kepa koulutti pienviljelijöitä maan maatalouspolitiikasta 3 (18)

4 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle Kampanjatyö Suomessa 1.3 Oikeus osallistua päätöksentekoon yhdessä Mviwata-pienviljelijäjärjestön kanssa. Nicaraguassa jatkettiin yhteistyötä tutkimus- ja lobbausjärjestö Centro Humboldtin sekä autonomisten alueiden yliopiston URACCANin (Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua) kanssa. Kepa tuki kumppaneidensa rinnalla ruohonjuuritason toimijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa paikallisia luonnonvaroja koskevaan päätöksentekoon sekä kansalliseen ja alueelliseen köyhyydenvähentämisstrategiaan Atlantin rannikon autonomisilla alueilla. Aasiassa Kepa tuki thaimaalaista FERiä (Foundation for Ecological Recovery) sekä indonesialaista INSISTiä (Indonesian Society for Social Transformation), jossa työskenteli viimeistä vuotta Kepan Suomesta lähettämä yhteystiedottaja. Aasiassa käytössä olleesta yhden työntekijän toimintamallista tehtiin vuoden aikana ulkopuolinen selvitys, jonka tuloksia hyödynnetään Kepan tulevassa Aasian toiminnassa. Luettelo Kepan kumppanuusjärjestöistä kuluneen toimintavuoden aikana on liitteessä 2 Vuonna 2005 päättyneestä Ruoka-aika-kampanjasta kehittyi vuoden 2006 aikana uusi kampanjatyön väline, Globbariverkosto. Verkosto tarjoaa jäsenjärjestöille ja aktiivisille kansalaisille uusia toimintatapoja, joiden avulla tavalliset kansalaiset voivat kampanjoida ja vaikuttaa kansanedustajiin Suomen kehityspolitiikan muuttamiseksi. Verkostoon tuli mukaan vuoden aikana 650 aktiivia, joiden joukosta löydettiin verkoston vapaaehtoiset kontaktihenkilöt lähes kaikkiin vaalipiireihin. Järjestöjä verkostossa on 30. Vaikka Globbariverkoston lähiaikojen suurin ponnistus osuu vuodelle 2007, verkosto oli aktiivinen jo vuoden 2006 aikana. Syksyllä verkosto lähetti kansanedustajille satoja nettikortteja, joilla patisteltiin eduskunnan WTO-jaoston jäseniä perehtymään EUn ja Afrikan, Karibian ja Tyynen meren maiden välisten EPA (Economic Partnership Agreement) -sopimusten haasteisiin ja osallistumaan Maailmankauppa murroksessa -järjestökuulemiseen. Kansanedustajilta saatu palaute oli pääosin myönteistä. Globbariverkosto lähti hyvin käyntiin ja sitä voidaan pitää merkittävänä uutena välineenä kansalaisvaikuttamiselle. Verkoston ensimmäisen toimintavuoden kokemukset kuitenkin osoittavat, että Kepan kampanjatoimintaan osallistuvien määrän lisääminen vaatii enemmän aikaa sekä mahdollisia työnjakomuutoksia verkostossa. Poliittiseen päätöksentekoon osallistuminen Etelässä Mosambikissa Kepan kaikki kumppanijärjestöt (velkaryhmä GMD eli Grupo Moçambicano da Dívida, naisjärjestö Forum Mulher ja vammaisjärjestö Famod eli Fórum das Associações Moçambicanas dos Deficientes) osallistuivat köyhyydenvähentämisstrategia PARPA II:n valmisteluun ja täytäntöönpanon monitorointiin. Cabo Delgadon provinssissa Kepa tuki kansalaisyhteiskunnan ja 4 (18)

5 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle Kehitysyhteistyön määrä ja laatu erityisesti pienviljelijöiden osallistumista paikallisiin konsultaatioprosesseihin. Myös Sambiassa tuettiin kansalaisyhteiskunnan osallistumista kansallisen köyhyydenvähentämisstrategian laatimiseen yhdessä CSPRn (Civil Society for Poverty Reduction) kanssa. Tansaniassa jatkettiin yhteistyötä sekä kansallisen kattojärjestö TANGOn (Tanzania Association of Non-Governmental Organizations) että Morogoron alueen kattojärjestön UNGOn (Union of NGOs in Morogoro) kanssa. Yhteistyö TANGOn kanssa evaluoitiin ohjelmakauden lopussa, ja tuloksista keskusteltiin kumppanin kanssa tulevan yhteistyön pohjustukseksi. UNGOn jäsenjärjestöille järjestettiin koulutusta kansallisen budjetin seurannasta ja budjettiprosessiin vaikuttamisesta. Nicaraguassa Kepa työskenteli kumppanijärjestöjensä URACCANin ja Centro Humboldtin kanssa erityisesti Atlantin rannikon autonomisilla alueilla. Kepa kumppaneineen on ollut perustamassa alueelle kansalaisyhteiskunnan ja muiden toimijoiden verkostoa, joka on tehnyt autonomisille alueille oman, alueellisen köyhyydenvähentämissuunnitelman. URACCANin kanssa sopimusvuosi oli viimeinen, mutta Kepa ja URACCAN jatkavat edelleen käytännön yhteistyötä muodollisen kumppanuussuhteen päätyttyäkin. Nicaraguassa tehtiin yhteistyötä myös kattojärjestö Coordinadora Civilin ja GISNin kanssa. Kehitysyhteistyön määrää ja laatua koskeva kampanjatyö toteutettiin pääosin suunnitelmien mukaisesti, joskin henkilövaihdokset ja vuoden 2007 eduskuntavaalikampanjan valmistelu vähensivät jonkin verran poliittisen taustaanalyysin määrää suunnitellusta. Keskustelua herätettiin poliitikkojen, virkamiesten ja järjestöjen keskuudessa muun muassa köyhien maiden omistajuudesta, avunantajien välisestä koordinaatiosta, kehitysavun keskittämisestä ja muista avun laatuun vaikuttavista asioista. Kampanjointi kehitysyhteistyömäärärahojen nostamisesta 0,7 bruttokansantulosta huipentui vuoden 2006 osalta hallituksen budjettiraamineuvotteluihin vuosille Kun valtiovarainministeri kieltäytyi vastaanottamasta kansalaisjärjestöjen vetoomusta kehitysyhteistyömäärärahojen kohottamiseksi, vetoomus annettiin ministerin pahvikopiolle. Tempaus sai runsaasti mediahuomiota. Vuoden jälkipuoliskolla vaikuttamis- ja kampanjatyössä keskityttiin pääasiassa vuoden 2007 eduskuntavaalikampanjan valmisteluun. Ehdokkaiden ja eduskuntapuolueiden tapaamisten lisäksi vaaleihin valmistauduttiin tuottamalla verkkopohjainen vaalikone sekä kampanjamateriaalipaketti kaikille kansanedustajaehdokkaille. Myös eduskuntavaalityöhön pyrittiin saamaan mukaan mahdollisimman paljon jäsenjärjestöjä. Kepan kenttätoimistot olivat yhteydessä paikallisiin Suomen lähetystöihin säännöllisesti ja tarvittaessa hyvinkin tiiviisti. Esimerkiksi Mosambikissa järjestettiin myös yhteisiä tilaisuuksia paikallisille kansalaisjärjestöille, ja Suomen ja Nicaraguan välisten maaneuvotteluiden konsultaatioprosessiin osallistuttiin myös Helsingin toimistosta käsin. 5 (18)

6 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle Kauppapolitiikka Maailman kauppajärjestön (WTO) neuvotteluiden jumiuduttua seurattiin Kepassa aiempaa enemmän alueellisia kauppaneuvotteluja varsinkin EPA-sopimusten osalta. Poliitikoille ja virkamiehille välitettiin niin Kepan, kumppanijärjestöjen kuin kansainvälisten kansalaisjärjestöjenkin näkemyksiä ja analyysia EPAsopimuksista. 1.4 Kepan poliittisen työn verkosto 1.5 Katastrofiapua Indonesiassa Vaalivuoden alla ja uuden kehityspoliittisen strategian linjausten mukaisesti kauppapoliittista vaikuttamistyötä kohdistettiin aiempaa enemmän kansanedustajiin, mutta EU-puheenjohtajuuskaudelle suunniteltuja toimintoja jouduttiin samalla perumaan henkilöstövaihdosten takia. Virkamiesten kanssa keskusteltiin muun muassa Suomen 133-komiteassa. Suomalaisen kauppapolitiikan linkit köyhyyteen ja köyhdyttämisen ylläpitämiseen tunnistetaan sekä virkamiesten että päättäjien keskuudessa aiempaa paremmin. Kepa yhdessä jäsenjärjestöjensä ja Kehyksen kanssa vaikuttivat osaltaan siihen, että Suomi järjesti EU-puheenjohtajuutensa aikana EU:n kauppa- ja kehitysministerien tapaamisen. Kokouksessa käsiteltiin kaupankäynnin edellytyksiä vahvistavaa kehitysapua. Kepa onnistui myös osoittamaan EPAsopimuksia koskevan käsittelyn ja keskustelun puutteellisuuden. Ulkoasiainministeriön valmistelevat virkamiehet myönsivät Kepan ehdottamassa parlamentaarisessa kauppaseminaarissa ensimmäistä kertaa, että EPA-sopimuksia koskeva keskustelu niin eduskunnassa kuin laajemmassa kansalaiskeskustelussa on ollut riittämätöntä. Sen sijaan Suomen WTO-kantoihin Kepa ei pystynyt merkittävästi vaikuttamaan. Kepan kauppapoliittinen työ Sambiassa vahvisti Kepan ennestäänkin vahvaa kauppapoliittista profiilia maassa. Vuonna 2006 myös Helsingin-toimisto osallistui sambialaisten kumppanijärjestöjen kouluttamiseen kauppapolitiikassa. Tansaniassa Kepa oli perustamassa Morogoroon kansalaisyhteiskunnan alueellista kauppaverkostoa ja koulutti verkoston jäseniä EPA-sopimuksista. Myös Nicaraguassa annettiin järjestöille kauppapoliittista koulutusta; lisäksi Nicaraguassa valmisteltiin kauppapoliittisen työn alueellisen seurannan aloittamista Väli-Amerikan alueella. Kepan kehityspoliittisen työn verkostossa keskityttiin vuonna 2006 suunnitelmien mukaisesti tulevan toiminnan kehittämiseen: koko vuoden tärkein saavutus oli Kepan vaikuttamistyötä ja Etelän kehityspoliittista työtä ohjaavan teemastrategian valmistaminen Helsingin toimiston ja kentän kehityspoliittisten työntekijöiden yhteisponnistuksena. Strategiassa määriteltiin yhteiset tavoitteet Kepan kaikkien toimipisteiden ja kohdealueiden kehityspoliittiselle työlle. Temaattisesti Kepan vaikuttamistyön työkentäksi määriteltiin kauppapolitiikka ja kehitysrahoitus sekä näiden vaikutukset maaseudun asukkaiden - erityisesti naisten - elämään. Luonnonkatastrofit eivät kunnioita toimintasuunnitelmia. Indonesian maanjäristys aiheutti erikoistilanteen, johon Kepa pystyi reagoimaan. UMn esimerkillisen nopea reagointi ja vuodelta 2004 ylijääneen käyttötarkoituksen muuttaminen tässä tilanteessa mahdollisti sen, että Kepa oli ensimmäinen Insistin kumppaneista, joka pystyi uudelleenkanavoimaan tukensa akuutissa avuntarpeessa oleville 6 (18)

7 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle maanjäristysalueella. Apu kohdennettiin 28 kylään vaikeakulkuisille alueille, joille muut eivät olleet päässeet huonojen yhteyksien takia. Kepa ei ole katastrofiapujärjestö, mutta sen toimiston sijaintia, verkostoja ja paikallisasiantuntemusta oli mahdollista käyttää tässä erityistilanteessa. 2. Suomalaisten järjestöjen ja Etelän kumppaneiden laadukkaampaa yhteistyötä 2.1 Koulutus Kurssien ja niille osallistuvien määrät nousivat edelliseen toimintavuoteen verrattuna. Kursseja järjestettiin yhteensä 72 (57 vuonna 2005) ja niihin osallistui yhteensä henkilöä (noin 1 000). Osallistuneista miehiä oli 559 ja naisia 839. Kentällä pidetyillä kursseilla miehet muodostivat enemmistön kurssilaisista ja Suomessa puolestaan naiset. Luettelo kuluneen toimintavuoden aikana järjestetyistä koulutuskursseista on liitteessä 3. Suomessa Kepa järjesti yhteensä 36 kurssia (28), ja osallistujia oli yhteensä 627 (420). Kepan verkko-oppimisympäristössä järjestettiin hankesuunnittelua tukevaa koulutusta suomeksi ja englanniksi kahden kurssin verran. Verkko-opiskelun avulla koulutusta voitiin tarjota suomalaisten järjestöjen Etelän työntekijöille ja Etelässä toimiville kumppanijärjestöille sekä mahdollistaa Etelän ja pohjoisen kumppanin yhteinen oppiminen. Etelän ääntä verkkokursseille tuli Filippiineiltä ja Perusta. Globaali koneisto -kurssisarja esitteli globaalitason toimijat (EU, IMF, WB, WTO ja OECD) sekä selvitti kansainvälisten toimijoiden vaikutuksia kehitysyhteistyöhön. Näin pyrittiin laajentamaan kehitysyhteistyön toimintaympäristön analyysia köyhyyden perimmäisten syiden selvittämiseen sekä osoittamaan eri tasojen välillä olevia syy- ja seuraussuhteita. Syksyllä Köyhyys kuriin -kurssisarja toteutettiin yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa ja näiden osaamista hyödyntäen. Kursseille osallistui järjestöaktiiveja niin hanketyötä kuin vaikuttamistyötä tekevistä järjestöistä, ja kursseista saatu palaute oli positiivista. Kepa koordinoi kumppanuusjärjestöille tarkoitettua ohjausta vaikuttavuuden arvioinnista. Sen lisäksi Kepa tarjosi markkinointiapua ja tiloja jäsenjärjestöjen toteuttamille koulutuksille. Alkuvuodesta järjestöissä vierailtiin runsaasti, sillä se näyttää olevan tehokkain tapa markkinoida Kepan koulutusta ja hankeneuvontaa. Koulutuksen kehittämiseksi tarvitaan myös enemmän tietoa järjestöissä olevasta osaamisesta sekä sopivista koulutusmuodoista ja tarpeesta. Huolimatta kurssien ja niille osallistuvien määrien noususta edellisvuoteen verrattuna, koulutuksen tehostettua markkinointia tarvitaan etenkin syyskurssien osallistujamäärän kasvattamiseksi. Oppimispolkukokeiluun osallistui yksi aloitteleva järjestö. Työmuoto on aikaa vievä, mutta palkitseva. Sen avulla pystytään tukemaan koko järjestöä ja sen oppimista. Hankeneuvontaa koskevia yhteydenottoja oli vuoden aikana noin 200. Keväällä ennen hanketukihakemusten jättöpäivää järjestettiin hulvattomat hankepäivät, jolloin hankeneuvontaa annettiin tehostetusti lisäresurssien turvin sähköpostitse kuukauden ajan. Kaiken kaikkiaan noin 45 neuvontaa kirjattiin ylös. Edellisvuotena aloitetuista koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnin seurannoista seurantalomakkeen avulla luovuttiin, koska menetelmä ei pysty tuottamaan tarpeeksi luotettavaa tietoa koulutuksen kehittämiseksi tai sen vaikuttavuuden arvioimiseksi. Vaikuttavuuden arvioinnin seurannan kehittämistä kuitenkin 7 (18)

8 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle jatketaan. Kepan Sambian toimisto järjesti 18 koulutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä noin 330 henkeä. Noin 40 prosenttia osallistujista oli naisia. Järjestöjen neuvontasessioita kirjattiin vuoden aikana 530. Ensisijaisina kohderyhminä olivat Kepan jäsenjärjestöt ja niiden sambialaiset kumppanit, Kepan omat kumppanit Sambiassa ja resurssikeskuksen käyttäjät. Hankeneuvonta on kaikkein otollisinta hankkeen suunnitteluvaiheessa. Sambiassa onnistuttiin saattamaan yhteen kolme uutta kumppania ja tukemaan heitä hankkeen alkutaipaleella. Erityisesti osallistujat kiittivät resurssien mobilisoinnin suunnittelukoulutusta ja järjestökohtaista koulutustarvekartoitusta. Mosambikin toimisto järjesti 15 koulutustilaisuutta, joihin osallistujia oli yhteensä 396, osallistujista 46 prosenttia oli naisia. Koulutusten aiheet vaihtelivat köyhyyden vähentämisstrategian ja budjettituen seurannasta, vaikuttamistyön, viestinnän ja organisaation kehittämisen koulutukseen. Pääosa koulutuksista oli suunnattu Kepan omille kumppaneille Mosambikissa. Hankeneuvontaa annettiin seitsemälle suomalaisjärjestölle. Kepan koulutus ja hankeneuvonta Tansaniassa on parantanut suomalaisten ja paikallisten kumppaneiden yhteisen hankesuunnittelun laatua. Hankehallintoon liittyvään koulutukseen on selvästi tarvetta, sillä kursseille tulijoita on enemmän kuin niille voidaan ottaa. Tansanian toimisto Morogorossa järjesti kolme koulutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 41 osallistujaa, joista naisia oli 36 prosenttia. Aiheina olivat Etelän ja pohjoisen välisen kumppanuuden mittarit, tasa-arvo-näkökulman huomioiminen hanketyössä sekä taloushallinnon perusteet. Tämän lisäksi järjestettiin poliittista työtä tukevaa koulutusta ja tapaamisia yhteistyössä UNGOn kanssa. 22 Tansaniassa toimivaan suomalaisjärjestöön oltiin tavalla tai toisella yhteydessä ja niistä kymmeneen hankeneuvontasuhde oli vahvempi. Nicaraguan toimisto järjesti yhdessä kumppaniensa URACCANin ja Centro Humboldtin kanssa koulutuksia kehityspoliittisista kysymyksistä, kuten maa, kauppa ja kehitysrahoitus sekä avun ehdollistaminen. Lisäksi Kepa yhdessä muiden rahoittajien kanssa koulutti URACCANin yliopiston henkilökuntaa jatkamaan vaikuttamiskoulutuksen järjestämistä jatkossa omatoimisesti. Hankeneuvoja tuki kahta maassa toimivaa suomalaisjärjestöä sekä vieraili Suomessa käydessään kymmenessä järjestössä kertomassa Nicaraguan nykyisestä tilanteesta. 2.2 Kansalaisten tietämys kehityskysymyksistä kasvaa Vuoden 2006 merkittävin uudistus Kepan jäsentiedotuksessa oli pitkään palvelleen Kirahviposti-lehden lakkauttaminen elokuussa. Lehti korvattiin vain jäsenille avoimella extranet-sivustolla, joka avattiin jo maaliskuun alussa. Pitkään valmistetulla muutoksella pyrittiin parantamaan ja nopeuttamaan Kepan jäsentiedotusta. Extranet näyttikin lunastaneen paikkansa Kepan ja jäsenten välisessä kommunikoinnissa: vuoden loppuun mennessä jo noin puolet Kepan lähes 300 jäsenjärjestöstä oli hankkinut tunnukset extranet-sivustolle. Kepan virtuaalinen toiminta jatkoi kasvuaan myös vuonna 2006: extranetin lisäksi 8 (18)

9 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle Laatupalveluverkosto avattiin kaksi kokonaan uutta sivustokokonaisuutta: etvo.fi ja globbarit.fi. Kävijämäärät Kepan pääsivustolla jatkoivat huimaa kasvuaan, kun tuhannen uniikin kävijän raja rikkoontui sekä marras- että joulukuussa. Kävijöiden odotuksiin pystyttiin myös vastaamaan, sillä yli 91 prosenttia kävijöistä ilmoitti olevansa sivustoon tyytyväisiä. Tyytyväisyyteen vaikutti epäilemättä Kepan oma uutistarjonta, jonka 366 omaa uutista ylittivät suunnitelmat 83 prosentilla. Kepan ulkomaisille yhteistyötahoille ja Etelän kumppanijärjestöille suunnattu englanninkielinen tiedotuslehti Newsletter ilmestyi marraskuussa ja lehden teemana oli Focus on rural livelihoods. Kirjasto jatkoi yhteistyönsä tiivistämistä Kepan muiden tiimien kanssa. Tavoitteena on, että kirjasto pystyy tulevaisuudessa tarjoamaan entistä tehokkaampia tietopalveluita Kepan henkilökunnalle. Tiimeiltä saadun palautteen mukaan tässä onnistuttiinkin aikaisempaa paremmin. Samoin ulkopuoliset lainaukset kasvoivat 26 prosentilla vuoden aikana, 3009 kappaletta vuonna Laatupalveluverkoston kolmantena toimintavuotena koulutus- ja neuvontatyötä kentällä ja Helsingin toimistossa tekevien keskinäinen jakaminen ja oppiminen syvenivät. Verkosto kokoontui kaksi kertaa ja kokouksissa kehitettiin yhteisiä työkaluja ja käytänteitä tukemaan sisäistä oppimista sekä yhtenäistämään Kepan koulutus- ja neuvontapalveluja. Vanhojen yhteyspalvelusopimusten uudistaminen neljän toimijan (Koulutus- ja neuvontatiimi Helsingissä, kentän hankeneuvoja, suomalainen järjestö ja heidän Etelän kumppaninsa) väliseksi koulutus- ja neuvontasuunnitelmaksi aloitettiin. Lisäksi vuoden aikana työstettiin Kepan ensimmäinen koulutusstrategia. Hallituksen taannoisen työryhmän tuottamille kumppanuuden kriteereille työstettiin indikaattoreita kahdessa kenttätoimistossa. Suomessa indikaattorityöpaja siirrettiin tulevalle vuodelle. Tarkoituksena on verrata ja yhdistää Etelän ja pohjoisen näkemys hyvästä kumppanuudesta astetta konkreettisemmaksi työkaluksi. Verkostoitumista paikallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa aloitettiin määrätietoisesti. Intracin koulutukset vahvistivat Kepan osaamista organisaatioiden tukemisessa sekä tarjosivat hyvät puitteet verkostoitumiselle. Vierailu CDRA:aan (Community Development Research Association) Etelä-Afrikassa verkostokokouksen yhteydessä poiki konkreettista yhteistyötä heti seuraavalle vuodelle. Myös Suomessa verkottumista muiden kouluttajatahojen kanssa aloitettiin. Kepan kumppanuuksien hoito linjattiin hoidettavaksi poliittisen verkoston kautta. Sen vuoksi nykyisiä koulutusverkoston kumppanuussuhteita ei ollut aiheellista globaalitasolla vahvistaa. Kenttätoimistoissa suhteet kumppaneihin olivat kuitenkin kiinteät ja esimerkiksi Mosambikin toimisto antoi asiantuntijatukea Kepan kumppanijärjestöille. 2.4 Edunvalvonta Kepan edunvalvontatyötä selkeytettiin sille laaditulla strategialla, joka ulottuu vuoteen 2010 saakka. Pääpaino on päästrategian linjauksen mukaisesti pienten ja keskisuurten järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisessa. Samalla strategian 9 (18)

10 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle myötä edunvalvonnalle on nyt luotu puitteet sen pitkäjänteiselle toteutukselle siirtämällä suunnittelu- ja toteutusvastuuta henkilöstölle. Valmistelut edunvalvonnan vahvistamiseen resursseja lisäämällä sekä tiimirakennemuutoksia tekemällä olivat käynnissä kuluneen syksyn aikana. Edunvalvonnan keskeisin tavoite viime vuonna oli vaikuttaa UMn ensimmäiseen kansalaisjärjestölinjaukseen. Linjaukseen saatiinkin parannuksia juuri pieniä järjestöjä koskevien kriteereiden osalta, kuten järjestöjen minimikoko hanketukikelpoisuuden ehtona. Kepa koordinoi järjestöjen kokouksia sekä järjesti yhteistapaamisia kansalaisjärjestöyksikön linjausta valmistelleiden virkamiesten kanssa. Lopullinen linjaus oli jossakin määrin pettymys, mutta itse valmisteluprosessi sai järjestöiltä paljon positiivista palautetta sen avoimesta ja osallistavasta otteesta. Prosessin avaaminen ja valmistelussa käytetty yhteistyömalli perustui pitkälti Kepan tekemiin ehdotuksiin UMlle. Suurin osa, yli 58 prosenttia, Kepan jäsenjärjestöistä, on pieniä tai keskikokoisia (alle 500 jäsentä), joidenka toimintaedellytysten turvaamisesta huolehditaan edunvalvonnan lisäksi Kepan tarjoamilla palveluilla kuten koulutus, hankeneuvonta, tiedotus tai keskustelutilaisuudet. Strategiatyöskentelyn aikana tunnistettiin tarve määritellä jäsenpalvelut tarkemmin niin, että toiveet, tarpeet, toimintaympäristön haasteet sekä käytössä olevat resurssit kohtaavat. Tämän työstäminen jäi kuitenkin vuodelle Samaan aikaan Kepan jäsenkriteereitä päivitettiin hyväksytyn päästrategian linjauksen mukaisesti: kasvun ja laajenemisen asemesta Kepa lujittaa nykyistä jäsenjärjestöpohjaansa. Luettelo jäsenjärjestöistä ja graafinen kuvaus eri jäsenluokkien osuudesta on liitteessä (18)

11 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle Itsenäiset hankkeet 3.1. Kumppani Vuosi 2006 oli Kumppanin toinen vuosi maksullisena erikoisaikakauslehtenä. Paperiversio ilmestyi suunnitelman mukaan kuukauden kolmantena arkipäivänä. Tavoitteena oli, että lehti ilmestyisi myös ilmaisena verkkoversiona samaan aikaan kuin paperilehti. Aikataulu pääsääntöisesti pitikin lukuunottamatta joidenkin syksyn numeroiden viivästymisiä verkossa. Saadun p alautteen mukaan lehden sisalto sailyi ku itenkin laadukkaana vuod en loppuun asti. Keväällä tehdyn lukijatutkimuksen mukaan miltei kaikki lukijat olivat joko erittäin tyytyväisiä (50%) tai melko tyytyväisiä (47%) lehteen. Lähes kaikkien vastanneiden mielestä lehti oli toimitettu ammattitaitoisesti ja sen ulkoasu on hyvä ja selkeä. Lukijoita kiinnosti eniten lehdessä ympäristöasiat, ihmisoikeudet ja paikalliskulttuurit. Lehden markkinointi jatkui tilausten kasvattamiseksi. Maksavia tilaajia oli vuodenvaihteessa vajaa tavoitellun sijasta. Tilausmaksujen tuotto toteutui kuitenkin 96-prosenttisesti. Valtaosa lukijatutkimukseen vastanneista piti lehden tilaushintaa sopivana. Ilmoitusmyynti kasvoi yli odotusten, toteutuma oli noin 125 prosenttia, mutta ilmoituskulujen suhteellinen osuus myös nousi. Näin kasvaneita markkinointi- ja muita palvelukuluja ei pystytty kokonaan kattamaan ilmoitusmyynnilla Etvo Etvolle laadittiin vuoden 2006 aikana uusi strategia, jonka tarkoituksena on lisätä sekä lähettävien että vastaanottavien tahojen omistajuutta ohjelmasta. Sen lisäksi Etvon keskeinen tehtävä on vahvistaa suomalaisten järjestöjen kumppanuutta Etelän yhteistyöjärjestöjen kanssa. Ohjelmalle asetettujen strategisten tavoitteiden mukaisesti Suomesta lähetettävä vapaaehtoinen toimii nyt suomalaisjärjestön ikkunana Etelään. Vuoden 2006 lopulla ohjelmassa oli mukana seitsemän järjestöä Suomesta ja Etelästä. Strategian täytäntöönpano aloitettiin valitsemalla 13 uutta lähtijää, jotka samalla muodostavat pilottiryhmän. Kuluneen vuoden aikana Etvoa koordinoineesta työryhmästä luovuttiin: Kepa on tosiasiallisesti vastannut Etvo-ohjelman koordinoinnista, kehittämisestä ja työryhmän johtamisesta. Työryhmän tilalle on tullut löyhä tukiverkosto jonka avulla markkinoidaan Etvoa ja pidetään yhteyksiä järjestöihin Maailma kylässä Maailma kylässä -festivaali järjestettiin ensimmäistä kertaa peräkkäisinä vuosina. Vuonna 2006 keskityttiin erityisesti asia- ja lastenohjelmien kehittämiseen sekä uusien yhteistyökumppaneiden löytämiseen omarahoituksen nostamiseksi. Lisäksi jatkettiin festivaalin ulkoasun ja verkkosivujen kehittämistä. Ohjelma, tiedotus ja sää osuivat vuonna 2006 kohdalleen. Yleisöä oli yhteensä saman verran kuin vuonna 2005, arviolta lauantaina ja kävijää sunnuntaina, yhteensä siis yli kävijää viikonlopun aikana. Ohjelmistossa oli kotimaisia ja kansainvälisiä esiintyjiä viideltä mantereelta, yhteensä yli 140 esitystä. Kaisaniemen puiston lisäksi Rautatientorin ja Kulttuurikeskus Caisan käyttöä jatkettiin. Festivaalilla oli neljä esiintymislavaa, vaikka Kaisaniemen puiston 11 (18)

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Kehitysyhteistyönpalvelukeskus KEPA ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.4.2006 1. Johdanto Vuosi 2005 oli kehityksen supervuosi. G8-maat sopivat 18 kehitysmaan velkojen anteeksiannosta.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Johdanto Toimintavuosi 2007 oli uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen. Toimintaympäristöä leimasivat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 1 (49) Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toimintakertomus 2010 2 (49)

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2002

Toimintakertomus vuodelta 2002 Kevätkokous 29.4.2003 Toimintakertomus vuodelta 2002 Hallituksen esitys kevätkokoukselle KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 Sisällys Esipuhe: Esipuhe 2 1. Kepa verkostoissa ja vuoropuhelussa 5 2. Kepa poliittisena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.11.2009 Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (17) Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen

Lisätiedot

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa järjestöjen

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Liite 7A Kepa ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 29.11.2013 Sisällysluettelo Johdanto...1 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon...3 1.1. Vaikuttaminen poliittiseen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 - Vahvistettu hallituksessa 26.3.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 - Vahvistettu hallituksessa 26.3.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 - Vahvistettu hallituksessa 26.3.2014 Abilis-säätiö Tukea kehitysmaiden vammaisille Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 1. JOHDANTO... 4 2. RAHOITUSKAUDEN TOIMINTA... 4 A. HANKERAHOITUS...

Lisätiedot

sirpa rovaniemi (toim.) jäsenjärjestöjen kokemuksia ja näkemyksiä kepasta

sirpa rovaniemi (toim.) jäsenjärjestöjen kokemuksia ja näkemyksiä kepasta sirpa rovaniemi (toim.) jäsenjärjestöjen kokemuksia ja näkemyksiä kepasta analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista vuodelta 2004 kehitysyhteistyön palvelukeskuksen raporttisarja, numero 80.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

VAMMAISKUMPPANUUSOHJELMA

VAMMAISKUMPPANUUSOHJELMA VAMMAISKUMPPANUUSOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012 JA RAHOITUSKAUDEN 2010 12 LOPPURAPORTTI VAMMAISJÄRJESTÖJEN KEHITYSYHTEISTYÖYHDISTYS FIDIDA RY 2 Sisällysluettelo 1. Vammaiskumppanuusohjelman tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ry:n toimintakertomus 2011. Demokratian tukemista ja molemminpuolista oppimista

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ry:n toimintakertomus 2011. Demokratian tukemista ja molemminpuolista oppimista Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ry:n toimintakertomus 2011 Demokratian tukemista ja molemminpuolista oppimista Demo on aatteellisesti, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

Lisätiedot

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 9/2003 lokakuu henrik kastenskov Kirjastoyhteistyölle kiitosta > Uunituoreessa evaluaatiossa tarkastellaan Kepan panosta

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema ja tehtävät 2.2 Toiminnan päämäärä ja tavoitteet 2.3 Tutkimustoiminta ja

Lisätiedot

kirahviposti tasa-arvoisempaa maailmaa kohti 5/2003 toukokuu Päivitä itsesi: www.kepa.fi > lisää tasa-arvoasioista sivuilla 6-9

kirahviposti tasa-arvoisempaa maailmaa kohti 5/2003 toukokuu Päivitä itsesi: www.kepa.fi > lisää tasa-arvoasioista sivuilla 6-9 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskus ry:n uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 5/2003 toukokuu AVAA AISTISI JA ASTU KYLÄÄN! janne sivonen FESTIVAALI KAISANIEMESSÄ 17. -18.5. 2003 LAUANTAINA 12.00-20.OO

Lisätiedot

kirahviposti yhteistyö: enemmän kuin lisätyö 4/2006 Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti

kirahviposti yhteistyö: enemmän kuin lisätyö 4/2006 Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 4/2006 huhtikuu Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt juha metso > yhteistyö kuulostaa jo sanana niin hyvältä, että sille

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 JA VUOSIKATSAUS 2008 Liittokokouksen 25.5.2009 päätös SISÄLLYS TAUSTAA: TOIMINTALINJAUS 2008 2012... 3 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 Visio

Lisätiedot

Uhusiano-tiedote 2/2010

Uhusiano-tiedote 2/2010 Uhusiano-tiedote 2/2010 Pääkirjoitus: Neljä kovaa koota (s.2), Uhusiano täytti 20 vuotta (s. 3), Uhusiano-seminaarin satoa (s. 7 13), Kepan strategia (s. 13), Suomi-firman hyväksi (s.15), Monitaitaja taittajana

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2011

EK:n toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 EK:n toimintakertomus 2011 Sisältö 3 Vuoden 2011 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä 10 Talouspolitiikka

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

Abilis-säätiö Vuosikertomus 2010

Abilis-säätiö Vuosikertomus 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2 VUOSIKERTOMUS 2010... 4 Yhteenveto... 4 1. Säätiön toiminta-ajatus... 5 2. Säätiön hallinto... 5 2.1. Säätiön hallitus... 5 2.2. Säätiön toimisto ja toimihenkilöt... 6 2.3. Säätiön

Lisätiedot

kirahviposti 11/2003 joulukuu Hyvää joulua! Hankehakemukset nyt ministeriön pohdittavina > sivu 5 > sivut 9-13 toivottavat kepalaiset

kirahviposti 11/2003 joulukuu Hyvää joulua! Hankehakemukset nyt ministeriön pohdittavina > sivu 5 > sivut 9-13 toivottavat kepalaiset kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 11/2003 joulukuu Hankehakemukset nyt ministeriön pohdittavina > Järjestöjen hankehakemusten esikäsittely Kepassa on

Lisätiedot

kenen ehdoilla kehitysyhteistyötä? 9/2005 Tule linjaamaan maataloutta ja kauppaa lapset ja köyhyys 19.10. klo 15 19

kenen ehdoilla kehitysyhteistyötä? 9/2005 Tule linjaamaan maataloutta ja kauppaa lapset ja köyhyys 19.10. klo 15 19 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti Ilaimuna Sanugo Kanicon kylästä Malista on mukana naisten ryhmässä, jossa hän opettelee tekemään parempilaatuista pyykkisaippuaa

Lisätiedot

TEEMANA KOULUTUS SISÄLTÖ: ALOITTELIJAT KENTÄLLE, JÄRJESTÖVETERAANIT KURSSILLE. sivu 9. sivut 5-9

TEEMANA KOULUTUS SISÄLTÖ: ALOITTELIJAT KENTÄLLE, JÄRJESTÖVETERAANIT KURSSILLE. sivu 9. sivut 5-9 1 KEHITYSYHTEISTYÖN PALVELUKESKUS RY HELMIKUU 2003 2/03 ALOITTELIJAT KENTÄLLE, JÄRJESTÖVETERAANIT KURSSILLE Kepan yhteystoimitsijat toivovat, että myös kehitysyhteistyön konkarit päivittäisivät tietojaan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot