Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle 28.4.2007"

Transkriptio

1 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle KEPAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Johdanto Edellisvuoden mahtipontisten konferenssien ja 'velat anteeksi' -konserttien jälkeen vuoden 2006 piti olla tekojen aikaa. Useat maat ottivat käyttöön lentomaksun, sillä perinteinen kehitysrahoitus on auttamattoman riittämätön vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi. Norja mitätöi epäoikeudenmukaisiksi katsomiaan lainojaan. USAn entinen varapresidentti Al Gore puhui ilmastonmuutoksesta ja sen tuhoisista seurauksista. Vuoden lopulla julkaistu raportti samasta aiheesta teki ilmastonmuutoksesta taloudellisesti ja reaalipoliittisesti merkittävän tekijän. Pääministeri Vanhanenkin kehotti suomalaisia suhtautumaan siihen vakavasti. Teot valitettavasti eivät tulleet lihaksi tai ne jäivät hyvin vähäisiksi. Kansainvälisen Social Watch -järjestön mukaan kehitysapua olisi tullut 121 miljardia dollaria enemmän, jos lupauksista olisi pidetty kiinni vuonna Täsmälleen saman verran käytetään rahaa sotaan Irakissa ja Afganistanissa. Rikkaiden teollisuusmaiden (OECD) hokiessa kehitysavun laadun merkitystä korostamalla esimerkiksi kehitysmaiden omistajuutta niiden tulevaisuuden rakentamisessa, on kehitysmaiden ruokaturva uhattuna vientituella tuettujen maataloustuotteiden virratessa Etelään. Kansainvälisen valtapolitiikan muutokset näkyivät myös kehitysyhteistyössä. Kiinan lähentyminen Afrikkaan sekä sen löyhä avustus- ja velanantopolitiikka asetti perinteisille avunantajamaille uusia haasteita. Turvallisuuden ja kehityksen välinen yhteys on edelleen korostunut. Tämä on tuonut kehitystematiikan osaksi reaalipoliittista keskustelua, mutta samalla se on vaarassa tulla länsimaiden turvallisuus- ja ulkopolitiikalle alisteiseksi. Suomi edisti omalla EUn puheenjohtajuuskaudellaan kehityspoliittista johdonmukaisuutta: Muut politiikan alat eivät saa olla ristiriidassa kehityspoliittisten tavoitteiden kanssa. Sen sijaan Suomi ei edennyt johdonmukaisesti hallitusohjelman 0,7 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2010 mennessä. Viime vuonna Suomen kehitysapu oli OECDn julkaisemien tilastojen mukaan ainoastaan 0,39 prosenttia bruttokansantulosta. Hallituspuolueet tunnustivat epävirallisesti, että hallitusohjelman tavoite on jo karannut käsistä. Kuluneen toimintavuoden aikana keskityimme suunnittelu- ja ajattelutyöhön. Katto- ja palvelujärjestön on löydettävä tasapaino tekemisen ja ajattelemisen välillä: Jäsenten tarpeet ja ulkoisen toimintaympäristön haasteet vaikuttavat koko ajan ja niihin on myös reagoitava. Sen vuoksi toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta edellyttävät jatkuvaa strategista ajattelua, ja juuri tällä alueella mielestämme kehityimme viime vuoden aikana. Strategiatyöskentelyn tuloksena syntyivät edunvalvonnan, henkilöstöhallinnon, koulutuksen ja neuvonnan, poliittisen työn, viestinnän ja Etelän vapaaehtoisohjelman (Etvo) alastrategiat. Lisäksi laadittiin ohjelman kehittämistä varten keskipitkän ajanjakson suunnitelma. Viime vuoden tärkeisiin prosesseihin kuuluivat myös Kepan uuden kolmivuotiskauden ohjelman suunnittelu sekä yhteistyö- ja rahoitusneuvottelut 1 (18)

2 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle ulkoasiainministeriön (UM) kanssa. Uuden ohjelman myötä aiemmin itsenäiset hankkeet eli Kumppani-lehti, Maailma Kylässä -festivaali ja Etvo tuotiin osaksi Kepan ohjelmaa. UM-neuvottelut tarjosivat mahdollisuuden selkeyttää Kepan roolia kehityspoliittisena vaikuttajana sekä itsenäisenä toimijana Etelässä. Viime syksynä Kepan puheenjohtaja H. Hautala ja alivaltiosihteeri M. Rasi allekirjoittivat sopimukset, jotka takaavat UMn 15,3 miljoonan tuen Kepan toiminnalle vuosille Kuluneen toimintavuoden aikana Kepa joutui selvittämään alun perin yli kavallusta Sambian kenttätoimistolla. Avoimuus, viestinnän huolellinen suunnittelu ja jäsenjärjestöjen, UMn sekä Kepan hallituksen varaukseton tuki estivät tapausta uhkaamasta Kepan tai kansalaisjärjestöjen uskottavuutta. Johtajuuden vahvistaminen koko organisaation kaikilla eri tasoilla oli yksi prioriteettimme. Kepan hallitukselle järjestettiin perehdytyskurssi Kepan toiminnasta. Samoin keskustelut poliittisstrategisen ja operatiivisen johtamisen tasoista selkiyttivät hallituksen ja johtotiimin välistä työnjakoa. Kuluneen toimintavuoden aikana Kepa antoi neljä lausuntoa sekä kaksi kannanottoa, jotka osoittavat, että Kepan asiantuntemusta arvostetaan ja sen näkemyksiin luotetaan. Luettelo lausunnoista ja kannanotoista on liitteessä 1. Kepan perustoiminnot pidettiin käynnissä huolimatta viime vuoden panostuksesta suunnittelutyöhön. Koulutuskurssien ja niille osallistuvien määrä säilyi vähintään samana kuin edellisvuotena. Koulutustarjonnan uusi innovaatio oli intensiivinen oppimispolku-kokeilu, joka edellyttää järjestöltä sitoutumista ja pitkäjänteistä toimintaotetta. Kepan työ Etelässä jatkui yhteistyössä kumppanijärjestöjen kanssa. Päätös Kepan kenttätoimiston sulkemisesta Sambiassa vapauttaa resursseja toiminnan kasvattamiseen Aasian suunnalla. Kehityspoliittisessa vaikuttamistyössä eduskuntavaalikampanjan suunnittelu oli jo käynnissä täyttä vauhtia jäsenjärjestöjen kanssa heti alkusyksystä lähtien. Kepan uudet jäsenkriteerit sekä korotetut jäsenmaksut hyväksyttiin yli 70 prosentin enemmistöllä yhdistyksen syyskokouksessa viime vuonna. Se oli mielestämme selvä osoitus siitä, että Kepan työtä ja palveluita arvostetaan ja niiden toivotaan edelleen kehittyvän. 2 (18)

3 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle Suomalaiset ja kumppanit Etelässä työskentelevät köyhyyden lopettamiseksi 1.1 Kansalaisyhteiskunnan tietämys 1.2 Oikeus ruokaan Mahdollisuuksien toreja järjestettiin 19 paikkakunnalla Maarianhaminasta Rovaniemelle. Torit keräsivät kävijää ja mukana oli yli 450 kansalaisyhteiskunnan toimijaa. Niin kävijämäärät kuin torilla esittäytyneiden järjestöjen määrät kasvoivat merkittävästi. Samoin torien medianäkyvyys lisääntyi. Kehityskysymykset pääsivät torijulkisuudessa esille aikaisempaa enemmän lehtiartikkeleina Terveisiä jostakin Suomesta -korttitempauksesta sekä torien sambialaisesta vieraasta Saul Bandasta Kepan kumppanijärjestöstä JCTR:stä (Jesuit Centre for Theological Reflection). Mahdollisuuksien tori -järjestäjät organisoituivat virallisestikin verkostoksi, jolla on oma koordinaatioryhmä. Kepa tukee ja kouluttaa järjestäjiä, ja verkosto tarjoaa foorumin keskinäiselle kokemustenvaihdolle ja yhteistyölle. -sivut uusittiin verkostotoimintaan sopiviksi, ja koko tapahtumalle luotiin uusi visuaalinen ilme. EU-rahoitteinen Market of Possibilities Goes Global -hanke käynnistyi vuoden alussa. Kepan koordinoimassa hankkeessa on mukana seitsemän paikkakuntaa Suomessa ja Riika Latviassa. S. Banda esiintyi Hyvinkään tapahtumassa yhdessä ulkoministeri E. Tuomiojan kanssa ja sai runsaasti julkisuutta maakuntien medioissa. Kansainvälisyyskasvatusverkosto vahvisti asemiaan sekä järjestökentällä että suhteessa ulkoministeriöön. Erityisesti kansainvälisyyskasvatuksen ja kehitysyhteistyön suhde selkeytyi esimerkiksi ministeriön vuoden aikana tuottamassa kansalaisjärjestölinjauksessa. Luonnonvarakysymykset ja maatalouspolitiikka Etelässä Ruokaturvaan ja luonnonvarakysymyksiin liittyvää työtä tehtiin vuonna 2006 lähinnä Etelän toimistoissa. Helsingin toimisto osallistui tähän työhön hieman suunniteltua vähemmän muun muassa henkilöstövaihdosten ja vuoden aikana tehtyjen strategisten tarkennusten takia. Mosambikissa ruokaturvaverkosto ROSAn toiminta vakiintui ja vahvistui. Kepa oli vuoden aikana yksi verkoston aktiivisimmista jäsenistä, järjesti sen jäsenille kehityspoliittista koulutusta ja toimi ROSAn alueellisena kontaktijärjestönä Cabo Delgadon provinssissa. Cabo Delgadossa tuettiin edelleen myös pienviljelijäjärjestö UNACin (União Nacional de Camponeses) piirijärjestöjä koulutuksin ja erikseen räätälöidyn neuvonnan avulla. Sambiassa jatkettiin yhteistyötä GLMn (Green Living Movement) kanssa, joka tukee kestäviä viljelymenetelmiä käyttäviä viljelijäklubeja keskiprovinssissa. Lisäksi Kepa koulutti sambialaisia pienviljelijöitä edelleen itse, keskittyen erityisesti kampanja- ja vaikuttamistyöhön sekä kestäviin viljelymenetelmiin. Myös Tansaniassa Kepa koulutti pienviljelijöitä maan maatalouspolitiikasta 3 (18)

4 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle Kampanjatyö Suomessa 1.3 Oikeus osallistua päätöksentekoon yhdessä Mviwata-pienviljelijäjärjestön kanssa. Nicaraguassa jatkettiin yhteistyötä tutkimus- ja lobbausjärjestö Centro Humboldtin sekä autonomisten alueiden yliopiston URACCANin (Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua) kanssa. Kepa tuki kumppaneidensa rinnalla ruohonjuuritason toimijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa paikallisia luonnonvaroja koskevaan päätöksentekoon sekä kansalliseen ja alueelliseen köyhyydenvähentämisstrategiaan Atlantin rannikon autonomisilla alueilla. Aasiassa Kepa tuki thaimaalaista FERiä (Foundation for Ecological Recovery) sekä indonesialaista INSISTiä (Indonesian Society for Social Transformation), jossa työskenteli viimeistä vuotta Kepan Suomesta lähettämä yhteystiedottaja. Aasiassa käytössä olleesta yhden työntekijän toimintamallista tehtiin vuoden aikana ulkopuolinen selvitys, jonka tuloksia hyödynnetään Kepan tulevassa Aasian toiminnassa. Luettelo Kepan kumppanuusjärjestöistä kuluneen toimintavuoden aikana on liitteessä 2 Vuonna 2005 päättyneestä Ruoka-aika-kampanjasta kehittyi vuoden 2006 aikana uusi kampanjatyön väline, Globbariverkosto. Verkosto tarjoaa jäsenjärjestöille ja aktiivisille kansalaisille uusia toimintatapoja, joiden avulla tavalliset kansalaiset voivat kampanjoida ja vaikuttaa kansanedustajiin Suomen kehityspolitiikan muuttamiseksi. Verkostoon tuli mukaan vuoden aikana 650 aktiivia, joiden joukosta löydettiin verkoston vapaaehtoiset kontaktihenkilöt lähes kaikkiin vaalipiireihin. Järjestöjä verkostossa on 30. Vaikka Globbariverkoston lähiaikojen suurin ponnistus osuu vuodelle 2007, verkosto oli aktiivinen jo vuoden 2006 aikana. Syksyllä verkosto lähetti kansanedustajille satoja nettikortteja, joilla patisteltiin eduskunnan WTO-jaoston jäseniä perehtymään EUn ja Afrikan, Karibian ja Tyynen meren maiden välisten EPA (Economic Partnership Agreement) -sopimusten haasteisiin ja osallistumaan Maailmankauppa murroksessa -järjestökuulemiseen. Kansanedustajilta saatu palaute oli pääosin myönteistä. Globbariverkosto lähti hyvin käyntiin ja sitä voidaan pitää merkittävänä uutena välineenä kansalaisvaikuttamiselle. Verkoston ensimmäisen toimintavuoden kokemukset kuitenkin osoittavat, että Kepan kampanjatoimintaan osallistuvien määrän lisääminen vaatii enemmän aikaa sekä mahdollisia työnjakomuutoksia verkostossa. Poliittiseen päätöksentekoon osallistuminen Etelässä Mosambikissa Kepan kaikki kumppanijärjestöt (velkaryhmä GMD eli Grupo Moçambicano da Dívida, naisjärjestö Forum Mulher ja vammaisjärjestö Famod eli Fórum das Associações Moçambicanas dos Deficientes) osallistuivat köyhyydenvähentämisstrategia PARPA II:n valmisteluun ja täytäntöönpanon monitorointiin. Cabo Delgadon provinssissa Kepa tuki kansalaisyhteiskunnan ja 4 (18)

5 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle Kehitysyhteistyön määrä ja laatu erityisesti pienviljelijöiden osallistumista paikallisiin konsultaatioprosesseihin. Myös Sambiassa tuettiin kansalaisyhteiskunnan osallistumista kansallisen köyhyydenvähentämisstrategian laatimiseen yhdessä CSPRn (Civil Society for Poverty Reduction) kanssa. Tansaniassa jatkettiin yhteistyötä sekä kansallisen kattojärjestö TANGOn (Tanzania Association of Non-Governmental Organizations) että Morogoron alueen kattojärjestön UNGOn (Union of NGOs in Morogoro) kanssa. Yhteistyö TANGOn kanssa evaluoitiin ohjelmakauden lopussa, ja tuloksista keskusteltiin kumppanin kanssa tulevan yhteistyön pohjustukseksi. UNGOn jäsenjärjestöille järjestettiin koulutusta kansallisen budjetin seurannasta ja budjettiprosessiin vaikuttamisesta. Nicaraguassa Kepa työskenteli kumppanijärjestöjensä URACCANin ja Centro Humboldtin kanssa erityisesti Atlantin rannikon autonomisilla alueilla. Kepa kumppaneineen on ollut perustamassa alueelle kansalaisyhteiskunnan ja muiden toimijoiden verkostoa, joka on tehnyt autonomisille alueille oman, alueellisen köyhyydenvähentämissuunnitelman. URACCANin kanssa sopimusvuosi oli viimeinen, mutta Kepa ja URACCAN jatkavat edelleen käytännön yhteistyötä muodollisen kumppanuussuhteen päätyttyäkin. Nicaraguassa tehtiin yhteistyötä myös kattojärjestö Coordinadora Civilin ja GISNin kanssa. Kehitysyhteistyön määrää ja laatua koskeva kampanjatyö toteutettiin pääosin suunnitelmien mukaisesti, joskin henkilövaihdokset ja vuoden 2007 eduskuntavaalikampanjan valmistelu vähensivät jonkin verran poliittisen taustaanalyysin määrää suunnitellusta. Keskustelua herätettiin poliitikkojen, virkamiesten ja järjestöjen keskuudessa muun muassa köyhien maiden omistajuudesta, avunantajien välisestä koordinaatiosta, kehitysavun keskittämisestä ja muista avun laatuun vaikuttavista asioista. Kampanjointi kehitysyhteistyömäärärahojen nostamisesta 0,7 bruttokansantulosta huipentui vuoden 2006 osalta hallituksen budjettiraamineuvotteluihin vuosille Kun valtiovarainministeri kieltäytyi vastaanottamasta kansalaisjärjestöjen vetoomusta kehitysyhteistyömäärärahojen kohottamiseksi, vetoomus annettiin ministerin pahvikopiolle. Tempaus sai runsaasti mediahuomiota. Vuoden jälkipuoliskolla vaikuttamis- ja kampanjatyössä keskityttiin pääasiassa vuoden 2007 eduskuntavaalikampanjan valmisteluun. Ehdokkaiden ja eduskuntapuolueiden tapaamisten lisäksi vaaleihin valmistauduttiin tuottamalla verkkopohjainen vaalikone sekä kampanjamateriaalipaketti kaikille kansanedustajaehdokkaille. Myös eduskuntavaalityöhön pyrittiin saamaan mukaan mahdollisimman paljon jäsenjärjestöjä. Kepan kenttätoimistot olivat yhteydessä paikallisiin Suomen lähetystöihin säännöllisesti ja tarvittaessa hyvinkin tiiviisti. Esimerkiksi Mosambikissa järjestettiin myös yhteisiä tilaisuuksia paikallisille kansalaisjärjestöille, ja Suomen ja Nicaraguan välisten maaneuvotteluiden konsultaatioprosessiin osallistuttiin myös Helsingin toimistosta käsin. 5 (18)

6 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle Kauppapolitiikka Maailman kauppajärjestön (WTO) neuvotteluiden jumiuduttua seurattiin Kepassa aiempaa enemmän alueellisia kauppaneuvotteluja varsinkin EPA-sopimusten osalta. Poliitikoille ja virkamiehille välitettiin niin Kepan, kumppanijärjestöjen kuin kansainvälisten kansalaisjärjestöjenkin näkemyksiä ja analyysia EPAsopimuksista. 1.4 Kepan poliittisen työn verkosto 1.5 Katastrofiapua Indonesiassa Vaalivuoden alla ja uuden kehityspoliittisen strategian linjausten mukaisesti kauppapoliittista vaikuttamistyötä kohdistettiin aiempaa enemmän kansanedustajiin, mutta EU-puheenjohtajuuskaudelle suunniteltuja toimintoja jouduttiin samalla perumaan henkilöstövaihdosten takia. Virkamiesten kanssa keskusteltiin muun muassa Suomen 133-komiteassa. Suomalaisen kauppapolitiikan linkit köyhyyteen ja köyhdyttämisen ylläpitämiseen tunnistetaan sekä virkamiesten että päättäjien keskuudessa aiempaa paremmin. Kepa yhdessä jäsenjärjestöjensä ja Kehyksen kanssa vaikuttivat osaltaan siihen, että Suomi järjesti EU-puheenjohtajuutensa aikana EU:n kauppa- ja kehitysministerien tapaamisen. Kokouksessa käsiteltiin kaupankäynnin edellytyksiä vahvistavaa kehitysapua. Kepa onnistui myös osoittamaan EPAsopimuksia koskevan käsittelyn ja keskustelun puutteellisuuden. Ulkoasiainministeriön valmistelevat virkamiehet myönsivät Kepan ehdottamassa parlamentaarisessa kauppaseminaarissa ensimmäistä kertaa, että EPA-sopimuksia koskeva keskustelu niin eduskunnassa kuin laajemmassa kansalaiskeskustelussa on ollut riittämätöntä. Sen sijaan Suomen WTO-kantoihin Kepa ei pystynyt merkittävästi vaikuttamaan. Kepan kauppapoliittinen työ Sambiassa vahvisti Kepan ennestäänkin vahvaa kauppapoliittista profiilia maassa. Vuonna 2006 myös Helsingin-toimisto osallistui sambialaisten kumppanijärjestöjen kouluttamiseen kauppapolitiikassa. Tansaniassa Kepa oli perustamassa Morogoroon kansalaisyhteiskunnan alueellista kauppaverkostoa ja koulutti verkoston jäseniä EPA-sopimuksista. Myös Nicaraguassa annettiin järjestöille kauppapoliittista koulutusta; lisäksi Nicaraguassa valmisteltiin kauppapoliittisen työn alueellisen seurannan aloittamista Väli-Amerikan alueella. Kepan kehityspoliittisen työn verkostossa keskityttiin vuonna 2006 suunnitelmien mukaisesti tulevan toiminnan kehittämiseen: koko vuoden tärkein saavutus oli Kepan vaikuttamistyötä ja Etelän kehityspoliittista työtä ohjaavan teemastrategian valmistaminen Helsingin toimiston ja kentän kehityspoliittisten työntekijöiden yhteisponnistuksena. Strategiassa määriteltiin yhteiset tavoitteet Kepan kaikkien toimipisteiden ja kohdealueiden kehityspoliittiselle työlle. Temaattisesti Kepan vaikuttamistyön työkentäksi määriteltiin kauppapolitiikka ja kehitysrahoitus sekä näiden vaikutukset maaseudun asukkaiden - erityisesti naisten - elämään. Luonnonkatastrofit eivät kunnioita toimintasuunnitelmia. Indonesian maanjäristys aiheutti erikoistilanteen, johon Kepa pystyi reagoimaan. UMn esimerkillisen nopea reagointi ja vuodelta 2004 ylijääneen käyttötarkoituksen muuttaminen tässä tilanteessa mahdollisti sen, että Kepa oli ensimmäinen Insistin kumppaneista, joka pystyi uudelleenkanavoimaan tukensa akuutissa avuntarpeessa oleville 6 (18)

7 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle maanjäristysalueella. Apu kohdennettiin 28 kylään vaikeakulkuisille alueille, joille muut eivät olleet päässeet huonojen yhteyksien takia. Kepa ei ole katastrofiapujärjestö, mutta sen toimiston sijaintia, verkostoja ja paikallisasiantuntemusta oli mahdollista käyttää tässä erityistilanteessa. 2. Suomalaisten järjestöjen ja Etelän kumppaneiden laadukkaampaa yhteistyötä 2.1 Koulutus Kurssien ja niille osallistuvien määrät nousivat edelliseen toimintavuoteen verrattuna. Kursseja järjestettiin yhteensä 72 (57 vuonna 2005) ja niihin osallistui yhteensä henkilöä (noin 1 000). Osallistuneista miehiä oli 559 ja naisia 839. Kentällä pidetyillä kursseilla miehet muodostivat enemmistön kurssilaisista ja Suomessa puolestaan naiset. Luettelo kuluneen toimintavuoden aikana järjestetyistä koulutuskursseista on liitteessä 3. Suomessa Kepa järjesti yhteensä 36 kurssia (28), ja osallistujia oli yhteensä 627 (420). Kepan verkko-oppimisympäristössä järjestettiin hankesuunnittelua tukevaa koulutusta suomeksi ja englanniksi kahden kurssin verran. Verkko-opiskelun avulla koulutusta voitiin tarjota suomalaisten järjestöjen Etelän työntekijöille ja Etelässä toimiville kumppanijärjestöille sekä mahdollistaa Etelän ja pohjoisen kumppanin yhteinen oppiminen. Etelän ääntä verkkokursseille tuli Filippiineiltä ja Perusta. Globaali koneisto -kurssisarja esitteli globaalitason toimijat (EU, IMF, WB, WTO ja OECD) sekä selvitti kansainvälisten toimijoiden vaikutuksia kehitysyhteistyöhön. Näin pyrittiin laajentamaan kehitysyhteistyön toimintaympäristön analyysia köyhyyden perimmäisten syiden selvittämiseen sekä osoittamaan eri tasojen välillä olevia syy- ja seuraussuhteita. Syksyllä Köyhyys kuriin -kurssisarja toteutettiin yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa ja näiden osaamista hyödyntäen. Kursseille osallistui järjestöaktiiveja niin hanketyötä kuin vaikuttamistyötä tekevistä järjestöistä, ja kursseista saatu palaute oli positiivista. Kepa koordinoi kumppanuusjärjestöille tarkoitettua ohjausta vaikuttavuuden arvioinnista. Sen lisäksi Kepa tarjosi markkinointiapua ja tiloja jäsenjärjestöjen toteuttamille koulutuksille. Alkuvuodesta järjestöissä vierailtiin runsaasti, sillä se näyttää olevan tehokkain tapa markkinoida Kepan koulutusta ja hankeneuvontaa. Koulutuksen kehittämiseksi tarvitaan myös enemmän tietoa järjestöissä olevasta osaamisesta sekä sopivista koulutusmuodoista ja tarpeesta. Huolimatta kurssien ja niille osallistuvien määrien noususta edellisvuoteen verrattuna, koulutuksen tehostettua markkinointia tarvitaan etenkin syyskurssien osallistujamäärän kasvattamiseksi. Oppimispolkukokeiluun osallistui yksi aloitteleva järjestö. Työmuoto on aikaa vievä, mutta palkitseva. Sen avulla pystytään tukemaan koko järjestöä ja sen oppimista. Hankeneuvontaa koskevia yhteydenottoja oli vuoden aikana noin 200. Keväällä ennen hanketukihakemusten jättöpäivää järjestettiin hulvattomat hankepäivät, jolloin hankeneuvontaa annettiin tehostetusti lisäresurssien turvin sähköpostitse kuukauden ajan. Kaiken kaikkiaan noin 45 neuvontaa kirjattiin ylös. Edellisvuotena aloitetuista koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnin seurannoista seurantalomakkeen avulla luovuttiin, koska menetelmä ei pysty tuottamaan tarpeeksi luotettavaa tietoa koulutuksen kehittämiseksi tai sen vaikuttavuuden arvioimiseksi. Vaikuttavuuden arvioinnin seurannan kehittämistä kuitenkin 7 (18)

8 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle jatketaan. Kepan Sambian toimisto järjesti 18 koulutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä noin 330 henkeä. Noin 40 prosenttia osallistujista oli naisia. Järjestöjen neuvontasessioita kirjattiin vuoden aikana 530. Ensisijaisina kohderyhminä olivat Kepan jäsenjärjestöt ja niiden sambialaiset kumppanit, Kepan omat kumppanit Sambiassa ja resurssikeskuksen käyttäjät. Hankeneuvonta on kaikkein otollisinta hankkeen suunnitteluvaiheessa. Sambiassa onnistuttiin saattamaan yhteen kolme uutta kumppania ja tukemaan heitä hankkeen alkutaipaleella. Erityisesti osallistujat kiittivät resurssien mobilisoinnin suunnittelukoulutusta ja järjestökohtaista koulutustarvekartoitusta. Mosambikin toimisto järjesti 15 koulutustilaisuutta, joihin osallistujia oli yhteensä 396, osallistujista 46 prosenttia oli naisia. Koulutusten aiheet vaihtelivat köyhyyden vähentämisstrategian ja budjettituen seurannasta, vaikuttamistyön, viestinnän ja organisaation kehittämisen koulutukseen. Pääosa koulutuksista oli suunnattu Kepan omille kumppaneille Mosambikissa. Hankeneuvontaa annettiin seitsemälle suomalaisjärjestölle. Kepan koulutus ja hankeneuvonta Tansaniassa on parantanut suomalaisten ja paikallisten kumppaneiden yhteisen hankesuunnittelun laatua. Hankehallintoon liittyvään koulutukseen on selvästi tarvetta, sillä kursseille tulijoita on enemmän kuin niille voidaan ottaa. Tansanian toimisto Morogorossa järjesti kolme koulutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 41 osallistujaa, joista naisia oli 36 prosenttia. Aiheina olivat Etelän ja pohjoisen välisen kumppanuuden mittarit, tasa-arvo-näkökulman huomioiminen hanketyössä sekä taloushallinnon perusteet. Tämän lisäksi järjestettiin poliittista työtä tukevaa koulutusta ja tapaamisia yhteistyössä UNGOn kanssa. 22 Tansaniassa toimivaan suomalaisjärjestöön oltiin tavalla tai toisella yhteydessä ja niistä kymmeneen hankeneuvontasuhde oli vahvempi. Nicaraguan toimisto järjesti yhdessä kumppaniensa URACCANin ja Centro Humboldtin kanssa koulutuksia kehityspoliittisista kysymyksistä, kuten maa, kauppa ja kehitysrahoitus sekä avun ehdollistaminen. Lisäksi Kepa yhdessä muiden rahoittajien kanssa koulutti URACCANin yliopiston henkilökuntaa jatkamaan vaikuttamiskoulutuksen järjestämistä jatkossa omatoimisesti. Hankeneuvoja tuki kahta maassa toimivaa suomalaisjärjestöä sekä vieraili Suomessa käydessään kymmenessä järjestössä kertomassa Nicaraguan nykyisestä tilanteesta. 2.2 Kansalaisten tietämys kehityskysymyksistä kasvaa Vuoden 2006 merkittävin uudistus Kepan jäsentiedotuksessa oli pitkään palvelleen Kirahviposti-lehden lakkauttaminen elokuussa. Lehti korvattiin vain jäsenille avoimella extranet-sivustolla, joka avattiin jo maaliskuun alussa. Pitkään valmistetulla muutoksella pyrittiin parantamaan ja nopeuttamaan Kepan jäsentiedotusta. Extranet näyttikin lunastaneen paikkansa Kepan ja jäsenten välisessä kommunikoinnissa: vuoden loppuun mennessä jo noin puolet Kepan lähes 300 jäsenjärjestöstä oli hankkinut tunnukset extranet-sivustolle. Kepan virtuaalinen toiminta jatkoi kasvuaan myös vuonna 2006: extranetin lisäksi 8 (18)

9 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle Laatupalveluverkosto avattiin kaksi kokonaan uutta sivustokokonaisuutta: etvo.fi ja globbarit.fi. Kävijämäärät Kepan pääsivustolla jatkoivat huimaa kasvuaan, kun tuhannen uniikin kävijän raja rikkoontui sekä marras- että joulukuussa. Kävijöiden odotuksiin pystyttiin myös vastaamaan, sillä yli 91 prosenttia kävijöistä ilmoitti olevansa sivustoon tyytyväisiä. Tyytyväisyyteen vaikutti epäilemättä Kepan oma uutistarjonta, jonka 366 omaa uutista ylittivät suunnitelmat 83 prosentilla. Kepan ulkomaisille yhteistyötahoille ja Etelän kumppanijärjestöille suunnattu englanninkielinen tiedotuslehti Newsletter ilmestyi marraskuussa ja lehden teemana oli Focus on rural livelihoods. Kirjasto jatkoi yhteistyönsä tiivistämistä Kepan muiden tiimien kanssa. Tavoitteena on, että kirjasto pystyy tulevaisuudessa tarjoamaan entistä tehokkaampia tietopalveluita Kepan henkilökunnalle. Tiimeiltä saadun palautteen mukaan tässä onnistuttiinkin aikaisempaa paremmin. Samoin ulkopuoliset lainaukset kasvoivat 26 prosentilla vuoden aikana, 3009 kappaletta vuonna Laatupalveluverkoston kolmantena toimintavuotena koulutus- ja neuvontatyötä kentällä ja Helsingin toimistossa tekevien keskinäinen jakaminen ja oppiminen syvenivät. Verkosto kokoontui kaksi kertaa ja kokouksissa kehitettiin yhteisiä työkaluja ja käytänteitä tukemaan sisäistä oppimista sekä yhtenäistämään Kepan koulutus- ja neuvontapalveluja. Vanhojen yhteyspalvelusopimusten uudistaminen neljän toimijan (Koulutus- ja neuvontatiimi Helsingissä, kentän hankeneuvoja, suomalainen järjestö ja heidän Etelän kumppaninsa) väliseksi koulutus- ja neuvontasuunnitelmaksi aloitettiin. Lisäksi vuoden aikana työstettiin Kepan ensimmäinen koulutusstrategia. Hallituksen taannoisen työryhmän tuottamille kumppanuuden kriteereille työstettiin indikaattoreita kahdessa kenttätoimistossa. Suomessa indikaattorityöpaja siirrettiin tulevalle vuodelle. Tarkoituksena on verrata ja yhdistää Etelän ja pohjoisen näkemys hyvästä kumppanuudesta astetta konkreettisemmaksi työkaluksi. Verkostoitumista paikallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa aloitettiin määrätietoisesti. Intracin koulutukset vahvistivat Kepan osaamista organisaatioiden tukemisessa sekä tarjosivat hyvät puitteet verkostoitumiselle. Vierailu CDRA:aan (Community Development Research Association) Etelä-Afrikassa verkostokokouksen yhteydessä poiki konkreettista yhteistyötä heti seuraavalle vuodelle. Myös Suomessa verkottumista muiden kouluttajatahojen kanssa aloitettiin. Kepan kumppanuuksien hoito linjattiin hoidettavaksi poliittisen verkoston kautta. Sen vuoksi nykyisiä koulutusverkoston kumppanuussuhteita ei ollut aiheellista globaalitasolla vahvistaa. Kenttätoimistoissa suhteet kumppaneihin olivat kuitenkin kiinteät ja esimerkiksi Mosambikin toimisto antoi asiantuntijatukea Kepan kumppanijärjestöille. 2.4 Edunvalvonta Kepan edunvalvontatyötä selkeytettiin sille laaditulla strategialla, joka ulottuu vuoteen 2010 saakka. Pääpaino on päästrategian linjauksen mukaisesti pienten ja keskisuurten järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisessa. Samalla strategian 9 (18)

10 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle myötä edunvalvonnalle on nyt luotu puitteet sen pitkäjänteiselle toteutukselle siirtämällä suunnittelu- ja toteutusvastuuta henkilöstölle. Valmistelut edunvalvonnan vahvistamiseen resursseja lisäämällä sekä tiimirakennemuutoksia tekemällä olivat käynnissä kuluneen syksyn aikana. Edunvalvonnan keskeisin tavoite viime vuonna oli vaikuttaa UMn ensimmäiseen kansalaisjärjestölinjaukseen. Linjaukseen saatiinkin parannuksia juuri pieniä järjestöjä koskevien kriteereiden osalta, kuten järjestöjen minimikoko hanketukikelpoisuuden ehtona. Kepa koordinoi järjestöjen kokouksia sekä järjesti yhteistapaamisia kansalaisjärjestöyksikön linjausta valmistelleiden virkamiesten kanssa. Lopullinen linjaus oli jossakin määrin pettymys, mutta itse valmisteluprosessi sai järjestöiltä paljon positiivista palautetta sen avoimesta ja osallistavasta otteesta. Prosessin avaaminen ja valmistelussa käytetty yhteistyömalli perustui pitkälti Kepan tekemiin ehdotuksiin UMlle. Suurin osa, yli 58 prosenttia, Kepan jäsenjärjestöistä, on pieniä tai keskikokoisia (alle 500 jäsentä), joidenka toimintaedellytysten turvaamisesta huolehditaan edunvalvonnan lisäksi Kepan tarjoamilla palveluilla kuten koulutus, hankeneuvonta, tiedotus tai keskustelutilaisuudet. Strategiatyöskentelyn aikana tunnistettiin tarve määritellä jäsenpalvelut tarkemmin niin, että toiveet, tarpeet, toimintaympäristön haasteet sekä käytössä olevat resurssit kohtaavat. Tämän työstäminen jäi kuitenkin vuodelle Samaan aikaan Kepan jäsenkriteereitä päivitettiin hyväksytyn päästrategian linjauksen mukaisesti: kasvun ja laajenemisen asemesta Kepa lujittaa nykyistä jäsenjärjestöpohjaansa. Luettelo jäsenjärjestöistä ja graafinen kuvaus eri jäsenluokkien osuudesta on liitteessä (18)

11 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle Itsenäiset hankkeet 3.1. Kumppani Vuosi 2006 oli Kumppanin toinen vuosi maksullisena erikoisaikakauslehtenä. Paperiversio ilmestyi suunnitelman mukaan kuukauden kolmantena arkipäivänä. Tavoitteena oli, että lehti ilmestyisi myös ilmaisena verkkoversiona samaan aikaan kuin paperilehti. Aikataulu pääsääntöisesti pitikin lukuunottamatta joidenkin syksyn numeroiden viivästymisiä verkossa. Saadun p alautteen mukaan lehden sisalto sailyi ku itenkin laadukkaana vuod en loppuun asti. Keväällä tehdyn lukijatutkimuksen mukaan miltei kaikki lukijat olivat joko erittäin tyytyväisiä (50%) tai melko tyytyväisiä (47%) lehteen. Lähes kaikkien vastanneiden mielestä lehti oli toimitettu ammattitaitoisesti ja sen ulkoasu on hyvä ja selkeä. Lukijoita kiinnosti eniten lehdessä ympäristöasiat, ihmisoikeudet ja paikalliskulttuurit. Lehden markkinointi jatkui tilausten kasvattamiseksi. Maksavia tilaajia oli vuodenvaihteessa vajaa tavoitellun sijasta. Tilausmaksujen tuotto toteutui kuitenkin 96-prosenttisesti. Valtaosa lukijatutkimukseen vastanneista piti lehden tilaushintaa sopivana. Ilmoitusmyynti kasvoi yli odotusten, toteutuma oli noin 125 prosenttia, mutta ilmoituskulujen suhteellinen osuus myös nousi. Näin kasvaneita markkinointi- ja muita palvelukuluja ei pystytty kokonaan kattamaan ilmoitusmyynnilla Etvo Etvolle laadittiin vuoden 2006 aikana uusi strategia, jonka tarkoituksena on lisätä sekä lähettävien että vastaanottavien tahojen omistajuutta ohjelmasta. Sen lisäksi Etvon keskeinen tehtävä on vahvistaa suomalaisten järjestöjen kumppanuutta Etelän yhteistyöjärjestöjen kanssa. Ohjelmalle asetettujen strategisten tavoitteiden mukaisesti Suomesta lähetettävä vapaaehtoinen toimii nyt suomalaisjärjestön ikkunana Etelään. Vuoden 2006 lopulla ohjelmassa oli mukana seitsemän järjestöä Suomesta ja Etelästä. Strategian täytäntöönpano aloitettiin valitsemalla 13 uutta lähtijää, jotka samalla muodostavat pilottiryhmän. Kuluneen vuoden aikana Etvoa koordinoineesta työryhmästä luovuttiin: Kepa on tosiasiallisesti vastannut Etvo-ohjelman koordinoinnista, kehittämisestä ja työryhmän johtamisesta. Työryhmän tilalle on tullut löyhä tukiverkosto jonka avulla markkinoidaan Etvoa ja pidetään yhteyksiä järjestöihin Maailma kylässä Maailma kylässä -festivaali järjestettiin ensimmäistä kertaa peräkkäisinä vuosina. Vuonna 2006 keskityttiin erityisesti asia- ja lastenohjelmien kehittämiseen sekä uusien yhteistyökumppaneiden löytämiseen omarahoituksen nostamiseksi. Lisäksi jatkettiin festivaalin ulkoasun ja verkkosivujen kehittämistä. Ohjelma, tiedotus ja sää osuivat vuonna 2006 kohdalleen. Yleisöä oli yhteensä saman verran kuin vuonna 2005, arviolta lauantaina ja kävijää sunnuntaina, yhteensä siis yli kävijää viikonlopun aikana. Ohjelmistossa oli kotimaisia ja kansainvälisiä esiintyjiä viideltä mantereelta, yhteensä yli 140 esitystä. Kaisaniemen puiston lisäksi Rautatientorin ja Kulttuurikeskus Caisan käyttöä jatkettiin. Festivaalilla oli neljä esiintymislavaa, vaikka Kaisaniemen puiston 11 (18)

12 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle toisesta päälavasta luovuttiin resurssien puutteen vuoksi. Teknisten järjestelyjen onnistumisesta kertoo jotain myös se, että Helsingin kaupungin rakennusvirasto nimesi Maailma kylässä -festivaalin kaupungin siisteimmäksi festivaaliksi. Tekninen tuotanto ulkoistettiin osittain tuotantoyhtiö Pågålle. Lisäksi tapahtuman rakentamiseen osallistui ennätykselliset 150 vapaaehtoista. 12 (18)

13 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle Ohjelman tuki 4.1 Johtaminen Johtamisen tärkeimmät haasteet kuluneen toimintavuoden aikana liittyivät henkilöstön strategisen suunnittelun johtamiseen sekä uuden yhteistyö- ja rahoitussopimuksen solmimiseen UMn kanssa. 4.2 Ohjelman kehittäminen Toimialakohtaisten alastrategioiden avulla täsmennettiin päästrategiasta nousevat painopistealueet sekä huolehdittiin niiden täytäntöönpanosta toimintasuunnitelmissa. Kepan uuden kolmivuotisohjelman suunnittelu rakentui tiiviisti laadittujen ja hyväksyttyjen strategioiden varaan. Samoin tiimirakennemuutos, jonka avulla henkilöstöresurssit saadaan tehokkaaseen ohjelman toteuttamiseen vietiin päätökseen kuluneen syksyn aikana. Neuvottelut Kepan ja UMn yhteistyö- ja rahoitussopimuksista saatiin myös päätökseen viime syksyn aikana. Kepa kehityspoliittisena vaikuttajana Suomessa sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistajana Etelässä selkeytyivät entisestään neuvotteluissa sekä varsinaisessa yhteistyösopimuksessa. UM myönsi 15,3 miljoonaa Kepan seuraavalle kolmivuotiskaudelle Kepasta vuonna 2005 tehdyn evaluaation suositusten toimeenpano eteni ripeästi kuluneen toimintavuoden aikana. Johtamista vahvistettiin tukemalla Kepan hallitusta sen poliittisessa ja strategisessa johtamisessa. Nimilista hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä on liitteessä 5. Lisääntynyt keskustelu Kepan poliittisstrategisen ja operatiivisen johtamisen välisestä työnjaosta osoittaa strategisen johtamisen ja ajattelun vahvistumisesta. Päätös Kepan kenttätoimiston sulkemisesta Lusakassa ja toiminnan vahvistamisesta Aasiassa perustui Kepan strategisille tavoitteille. Samoin viime vuoden alusta aloittaneelle uudelle hallitukselle järjestettiin kevään aikana perehdytys Kepan toimintaan. Sen lisäksi osana jatkuvaa kehittämistä ja johtamisen vahvistamista hallitusta tuettiin sen itsearvioinnissa vuoden lopussa. Johtamista vahvistettiin myös perustamalla viestintäjohtajan toimi vuoden lopulla. Evaluaation suosittaman johtosäännön (Management Charter) valmisteleminen viivästyi vuodelle Kepan toimintaedellytysten turvaamisen osalta yhteydet niin omistajiin eli Kepan jäsenjärjestöihin, rahoittajaan eli UMöön kuin keskeisiin sidosryhmiin kuten eduskunta, poliittiset puolueet, järjestö- ja temaattiset verkostot säilyivät hyvinä. Luettelo verkostoista tai järjestöistä, joissa Kepalla on muodollinen edustus on liitteestä 6. Johdon edustajien vierailut jäsenjärjestöihin eivät täysin toteutuneet toivotulla tavalla, mutta järjestöt osallistuivat hyvin esimerkiksi kevät- ja syyskokousten aamupäivän seminaareihin, syksyllä alkaneeseen vaalikampanjan suunnitteluun tai yleisiin keskustelutilaisuuksiin. Sambian kenttätoimistossa tapahtuneen kavalluksen tiedottaminen ehkäisivät negatiivista mediajulkisuutta ja kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön kyseenalaistamista. Vuoden 2006 aikana ohjelman kehittämisestä vastaavan resurssitiimin ja Kepan muiden tiimien välinen yhteistyö lisääntyi ja ohjelman kehittämistyö vakiintui osaksi toimintaa. Kepan sisäinen oppiminen on vahvistunut: toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta arvioidaan järjestelmällisemmin niin tiimeissä kuin verkostoissakin. Suunnittelu- ja raportointijärjestelmät ovat nyt valmiita ja työntekijöiden hiljaista tietoa on tallennettu koulutus- ja kampanjatoiminnasta. 13 (18)

14 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle Ajankohtaisiin aiheisiin perehdyttävät Tiistai-teemat ovat tulleet osaksi sisäistä viestintää. Selvitys Kepan vaikuttamistoiminnan laadusta ja vaikuttavuudesta sekä evaluaatio Kepa-TANGO-yhteistyöstä valmistuivat ja tukivat tulevan toiminnan suunnittelua. Kepan toiminnan jatkuvaa kehittämistä varten suunniteltiin EFQMlaatumalliin (European Foundation for Quality Management) perustuva itsearviointiprosessi, joka otetaan käyttöön vuoden 2007 aikana. Tiedon tuottaminen ja julkaiseminen vahvistui vuoden aikana. Kepan taustaselvitykset -sarja lanseerattiin syyskokouksessa. Sarjan kirjoittamisen yhteydessä käytiin läpi myös Kepan raporttien ominaispiirteet sekä tuotantoprosessi. Köyhdytetyt-kirjasta laadittiin englanninkielinen lyhennelmä ja raportti Kepan Intia-yhteistyöstä julkaistiin. Maailman kylän laitamilla -sarjassa julkaistiin alkuvuodesta kirja Suomi ja köyhdytetyt, joka tarkastelee suomalaista kehitysmaaliikettä vuosituhannen vaihteessa. Tutkijoiden ja aktivistien yhteistyön vahvistaminen jatkui Kepan vetämässä verkostossa, ja sen vuoden 2005 keskusteluista julkaistiin Puntarissa kehitysyhteistyön vaikutukset -raportti. Myös uusi Kepa-dialogit keskustelusarja alkoi; ensimmäinen aihe oli Maailman sosiaalifoorumi Hallinto Vuodelle 2006 ei ollut suunniteltu suuria hallinnon kehityshankkeita. Lähtökohtana oli vakiinnuttaa edellisvuosina tehdyt muutokset, virtaviivaistaa henkilöstöpolitiikkaa ja huomioida evaluaation ja siihen sisältyneen tilintarkastuksen suositukset. Yleishallinto, sihteeripalvelut ja logistiikka Nämä yleistavoitteet saavutettiin, minkä lisäksi toimintavuonna toteutettiin useita pienempiä kehityshankkeita. Kepan toimistot Suomessa ja maailmalla jatkoivat toimintaansa entisissä tiloissaan. Helsingissä alivuokralaisina jatkoivat Aepf-hanke (päättyi syksyllä) sekä Suomen YK-liitto ry, OneWorld -portaaliyhdistys ry ja Kehys ry. Samoin Kepan toimiston muuttoa uusiin tiloihin Managuassa valmisteltiin kuluneen syksyn aikana. Helsingin toimistossa uusittiin alkuvuodesta kopiokoneiden leasing-sopimukset, mikä alensi niiden vuokrakustannuksia noin 30 prosentilla. Työpisteissä tehtiin ergonomiatarkastuksia sekä kunnostettiin ja järjestettiin tiloja tarpeen mukaan. Palvelinhuoneen ilmastointia parannettiin asentamalla sinne toinen ilmastointilaite. Tietohallintojärjestelmän uudistus aloitettiin paperiarkiston kehittämisellä. Syksyllä palkattiin ulkopuolinen arkistointiasiantuntija käymään läpi Kepan arkistot vuosilta ja tehtiin päätös niiden siirtämisestä Kansallisarkistoon. Vuoden 2007 alussa valmistuva arkistonmuodostussuunnitelma (AMS) toimii pohjana sähköisen tietohallinnon kehittämiselle. Kentällä autokantaa uudistettiin Nicaraguassa, Mosambikissa ja Tansaniassa. Logistiikkabudjetti ylittyi noin kuudella prosentilla (4 500 eurolla). Taloushallinto Kirjanpidossa otettiin käyttöön ostoreskontra ostovelkojen ja myyntisaatavien seurantaa varten ja tämä helpotti huomattavasti jokapäiväistä työtä ja täsmäytyksiä. Tämä oli vuonna 2005 tehtyyn evaluaatioon liittyvän ylimääräisen tilintarkastuksen eräs suositus. Tarkoitus oli siirtyä toimintavuoden aikana tositteiden sähköiseen 14 (18)

15 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle käsittelyyn ja arkistointiin, mutta tätä jouduttiin siirtämään Sambian toimistossa tapahtuneen kavalluksen aiheuttaman ylimääräisen työn ja kustannusten vuoksi. Uuden järjestelmän hankintapäätös tehtiin vuoden lopussa, mutta käyttöönotto siirtyi alkuvuodelle Kentän taloushallinnon ohjeistus uudistettiin vuoden aikana. Sisäisen tarkastuksen käytäntöjä parannettiin ja kenttäkirjanpitäjiä koulutettiin taloushallinto-ohjelmien käyttöön kolmella kenttämatkalla. Tansanian kirjanpitäjä kävi opintomatkalla Mosambikissa tutustumassa kirjanpito-ohjelmaan ja taloushallinnon menettelytapoihin. Sambian toimistossa keväällä paljastunut kavallus aiheutti lisätyötä, kun Sambian kirjanpitoa tarkastettiin vuosilta Sambian kirjanpidosta teetettiin myös ulkoinen erityistilintarkastus, jonka suosituksista muun muassa sisäisen tarkastuksen ja koulutuksen tehostaminen käynnistettiin vuoden 2006 aikana. UM piti Kepan tekemiä kavalluksen jälkeisiä toimenpiteitä riittävinä, mutta edellytti, että uusien ohjeiden ja menettelytapojen toteutumista valvotaan jatkossa tarkasti. Kepa myi edelleen taloushallinnon palveluita Kehys ry:lle, jonka toiminnan volyymi ja sen myötä tositemäärä kasvoi EU-puheenjohtajuuskauden takia 35 prosenttia edellisvuodesta. Työmäärä Kepan omassakin taloushallinnossa lisääntyi jonkin verran vuoden aikana (tositteita 8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna). Lisäksi erillisrahoituksella toteutettavat projektit kuten Aepf ja Mahdollisuuksien torit työllistivät sekä talousperehdytyksen että yksilöllisen taloussuunnittelun ja -raportoinnin vuoksi. Kenttätoimistojen kokonaiskustannusten osalta kurssitappiota kertyi Sambian kwacha pysyi vahvana vuoden 2006 kesään asti. Sen johdosta paikalta palkatun henkilöstön euromääräisten palkkojen muuntamisessa kwachoiksi käytettiin alkuvuodesta subventoitua kurssia, mikä aiheutti pienehköjä budjettiylityksiä. Sambian kustannusten osalta kurssitappiot olivat noin Henkilöstöhallinto Kepan työsuhteisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 98 työntekijää (89 vuonna 2005). Helsingin vahvuus oli 55 verrattuna 47:een vuonna Henkilöstö ei kuitenkaan faktisesti kasvanut vuoden aikana, vaan nousu johtuu siitä, että luku sisältää 11 erilaisilla vapailla olevaa työntekijää ja näiden sijaiset: neljä oli perhevapaalla, neljä vuorotteluvapaalla, yksi opintovapaalla ja kaksi työlomalla. Kenttätoimistoissa työskenteli 10 lähetettyä työntekijää (9) ja 33 paikalta palkattua (33). Lisäksi Kepassa oli vuoden aikana yhdeksän harjoittelijaa ja seitsemän työntekijää määräaikaisissa projektiluontoisissa tehtävissä. Siviilipalveluspaikkoja oli Helsingin toimistossa edelleen seitsemän. Luettelo Kepan henkilöstöstä kuluneen toimintavuoden aikana on liitteessä 7. Kesäkuussa hyväksytyn henkilöstöstrategian tavoitteiksi määriteltiin asiantuntijuuden ja pysyvyyden kehittäminen ja johtajuuden vahvistaminen. Strategian toimeenpano aloitettiin palkitsemisjärjestelmän uudistamisesityksellä sekä johtamisen kehittämisellä vuoden lopussa. Muu toteutus jatkuu vuonna Edelleen suuri vaihtuvuus Helsingin toimistossa kuormitti henkilöstö- ja yleishallintoa sekä työntekijöitä, joskin työntekijöiden aloittamiseen ja 15 (18)

16 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle lopettamiseen liittyvät toimistorutiinit pystyttiin hoitamaan kuitenkin sujuvasti. Kaksi vakituista työntekijää irtisanoutui ja kolme aloitti vuoden aikana. Perhe-, vuorottelu- ja opintovapaiden sekä työlomien johdosta palkattiin 13 sijaista, ja kaikki seitsemän siviilipalvelusmiestä vaihtuivat vuoden aikana. Kenttätoimistoissa vaihtuvuus oli jossain määrin vähäisempää. Lähetetyistä vaihtui Mosambikin koordinaattori, Tansanian hankeneuvoja ja Nicaraguan kehityspoliittinen tiedottaja. Lisäksi Nicaraguaan lähetettiin lähes neljän vuoden jälkeen suomalainen koordinaattori. Paikalta palkatuista vaihtuivat Mosambikin kehityspoliittinen työntekijä, kirjanpitäjät Sambiassa ja Nicaraguassa sekä vastaanottovirkailija Sambiassa. Rekrytoinnin tehostamiseksi uusittiin ohjeistus keväällä. Sähköisen rekrytointilomakkeen suunnittelu ja käyttöönotto jäi toteutumatta kiireellisempien kehitystehtävien vuoksi. Vuoden aikana järjestettiin kaksi 1,5 päivän mittaista perehdytyskurssia, joiden lisäksi uusille työntekijöille annettiin yksilöllistä ja tiimikohtaista perehdytystä. Vuoden aikana jatkettiin osaamiskartoitusta Helsingin toimistossa. Kartoitus valmistuikin kaikkien, paitsi kahden tiimin, osalta. Kentän osaamiskartoitusten ohjeistus siirtyi vuoden 2007 alulle. Kehittämissuunnitelmien teko ja toimeenpano jäi kuitenkin tekemättä toimintavuonna. Kepan hallitus käsitteli ja osittain hyväksyi vuoden aikana valmistellun esityksen kokonaisvaltaisesta palkitsemisjärjestelmästä Helsingin toimistolle. Palkitsemisen tärkeimmiksi tavoitteiksi asetettiin henkilöstön sitouttaminen ja työntekijöiden ohjaaminen kohdentamaan ja mitoittamaan työnsä oikein. Järjestelmän kehittäminen jatkuu vuonna Lokakuussa hyväksyttiin paikalta palkattuja työntekijöitä koskeva henkilöstöpolitiikka (National Staff Policy NSP) ja uusi palkkausjärjestelmä (UPJ). Kehittämistyötä tehtiin tiiviissä yhteistyössä pääkonttorin ja kenttätoimistojen kanssa. Nyt kaikkien Kepan työntekijöiden palkat määräytyvät tehtävän vaativuuden mukaan, ja paikalta palkatuilla on samat työsuhteen edut maasta riippumatta. Vuoden alussa valmistui ilmapiirikartoitus, jonka tulokset kertoivat asioiden olevan kohtuullisen hyvin Kepassa: yli 80 % oli tyytyväisiä koko toimiston vapautuneeseen ja mukavaan ilmapiiriin, oman tiimin hyvään ilmapiiriin, luotti saavansa apua ja tukea työkavereilta, piti tiedonkulkua tiimien sisällä hyvänä, katsoi työn antavan kehittymismahdollisuuksia, pystyi vaikuttamaan omaa työtään koskeviin asioihin, priorisointiin ja arvosti työajan joustomahdollisuutta. Parantamisen varaa katsottiin olevan johtamisessa sekä kiireen ja stressin hallinnassa. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin vuonna 2003 tehdyssä ensimmäisessä ilmapiirikartoituksessa ja niitä käytettiin hyväksi henkilöstöstrategian lähtötilanneanalyysissa. Johtotiimi ja työsuojelutoimikunta tahoillaan arvioivat työviihtyvyyden heikkenemisen syitä ja sen parantamiseen tarvittavia toimenpiteitä. Työntekijöiden työhyvinvointia edistettiin tuttuun tapaan kiinnittämällä huomiota työpisteiden ergonomiaan, tukemalla henkilöstön liikuntaharrastuksia, 16 (18)

17 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle virkistystoiminnalla sekä kattavalla työterveyshuollolla. Kiireen ja stressin vähentämisessä ei onnistuttu kaikilta osin kovin hyvin. Toimintavuonna valmistuivat työsuojelun toimintaohjelma ja päihdeohjelma. IT-hallinto Vuoden aikana jatkettiin edelleen toimisto-ohjelmistojen yhtenäistämistä Kepan eri toimipisteissä. Kaikkiin kenttätoimistoihin on nyt asennettu Open office -toimistoohjelmat. Samoin sähköposti- ja palomuuripalvelin uudistettiin. Henkilöstöä koulutettiin Open office -ohjelmistojen käyttöön vuoden aikana sekä Helsingissä että kahdella kenttämatkalla. Alkuvuodesta avattiin jäsenjärjestöjen käyttöön tarkoitettu extranet-sivusto. Myös Maailma kylässä -festivaalia varten tehtiin uudet nettisivut ja itse tapahtumasta välitettiin liikkuvaa kuvaa netin välityksellä. Sisäiseen viestintään käytettävän intranetin uudistus ja Helsingin toimiston toimialueen muutos viivästyivät vuodelle Uusia työasemia vuokrattiin 15 kappaletta ja vanhat leasing-työasemat lunastettiin Kepalle. Nyt noin 25 prosenttia Helsingin toimiston IT-laitteista on vuokrattuja (40 % vuonna 2005). Kepa myi edelleen IT-palveluita Kehys ry:lle ja ulkoministeriölle. Kepan alivuokralaisille ylläpidettiin sähköpostipalveluja ja www-sivustotilaa. 17 (18)

18 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle Opittua vuodelta 2006 Osana vuoden 2005 evaluaation suosituksia Kepa on sitoutunut järjestelmälliseen toimintansa tarkasteluun ja siitä oppimiseen. Sen vuoksi vuoden 2007 alussa järjestettiin oppimispäivä, jonka aikana henkilöstöstä koottu yhdeksän hengen ryhmä kävi läpi kaikkien tiimien raportit ja arvioi niiden sekä yhteisen keskustelun pohjalta kulunutta vuotta. Oppimispäivän tarkoituksena on myös antaa palautetta tiimeille näiden toiminnasta. Toimintaraporteista nousseet aiheet olivat Kepan rooli Etelän kansalaisyhteiskunnissa, asiakasnäkökulma, työn kehittäminen, oppiminen ja raportointi, innovaatiot 2006, strategisen ajattelun kehittyminen, taloudellisen tehokkuuden arviointi ja vaihtuvuus. Strateginen ajattelu ja sen pohjalta tapahtuva suunnittelu sekä toteutus vahvistuivat kuluneen toimintavuoden aikana. Henkilöstön tehtäväksi jäi johtaa päästrategiasta tarkemmat toimialakohtaiset strategiat, joiden avulla toiminnan painopisteitä rajattiin. Sen lisäksi viestintää, henkilöstöä, Etvoa ja edunvalvontaa varten laadittiin ensimmäistä kertaa strateginen suunnitelma. Samoin kuluneena toimintavuonna tunnistettiin asiakasnäkökulman tärkeys. Ulkoiset ja sisäiset asiakkaat on nyt entistä selkeämmin huomioitu Kepan eri tiimien suunnitelmissa. Samoin uusia palveluja jäsenjärjestöille on kehitetty ja jäsenten mahdollisuuksia osallistua Kepan toimintaan on parannettu. Yksityiskohtaisempi muistio oppimispäivän tuloksista on liitteessä (18)

19 Kepan toimintakertomus vuodelle 2006 LIITE 1 Kepan lausunnot ja kannanotot vuonna 2006 Lausunnot Lausunto oikeusministeriölle kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset -mietintöön Lausunto ulkoasiainministeriölle UM:n kansalaisjärjestölinjaukseen Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle ja valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle ystävyysseurojen valtionavustuksen leikkaamisesta Lausunto opetusministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta ja siihen liittyvästä muistiosta Kannanotot Kehitys- ja ympäristöjärjestöjen yhteinen kannanotto ilmastostrategiaan 03/2006 Kannanotto innovatiivisista rahoituslähteistä 08/2006.

20

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Kepan toimintakertomus vuodelle 2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Toimintavuosi 2015 pähkinänkuoressa Suomessa eduskuntavaalit ja uusi hallitus Kehitysapumäärärahojen leikkaus ja järjestötukien

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Kehitysyhteistyönpalvelukeskus KEPA ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Hallituksen esitys vuosikokoukselle 28.4.2006 1. Johdanto Vuosi 2005 oli kehityksen supervuosi. G8-maat sopivat 18 kehitysmaan velkojen

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta VKK Kick off 10.3.2010 Kepan globaalikasvatuspalvelut Koulutus Neuvonta Tiedotuskanavat ja tietopalvelut Verkostoitumisen tukeminen Tapahtumat Julkaisut

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö Hanna Markkula-Kivisilta Pääsihteeri Pelastakaa Lapset ry 2.11.2016 Mistä olemme tähän tulleet? Save the Children Fund perustettu Englannissa v.1919

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle Liite 7A Kepan ohjelma 2007-2009 Esitys vuosikokoukselle 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa

Lisätiedot

SUOMEN KEHITYSPOLITIIKKA JA POST 2015 AGENDA

SUOMEN KEHITYSPOLITIIKKA JA POST 2015 AGENDA SUOMEN KEHITYSPOLITIIKKA JA POST 2015 AGENDA Esityksen rakenne 1 Kehityspolitiikan kv. toimintaympäristö 2 Hallituksen kehityspoliittinen toimenpideohjelma 2012 Ohjaavat periaatteet (mm. ihmisoikeusperustaisuus)

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 1116/2016 01.00.02 101 Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari 9.6.2015 Kehittämisneuvos Harri Martikainen Keskeinen toimintaympäristö SM:n tulevaisuuskatsaus

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA

JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA JOHTAMINEN ULKOASIAINHALLINNOSSA Apulaisosastopäällikkö Klaus Korhonen ulkoasiainministeriö, itäosasto Helsingin yliopisto 2.10.2008 2 Mun kolme pointtia - eli miksi ja miten teemme tätä työtä Suomen etu

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutuksen arviointi. Riina Humalajoki

Kotoutumiskoulutuksen arviointi. Riina Humalajoki Kotoutumiskoulutuksen arviointi Riina Humalajoki Osallisena Suomessa -hanke Laki kotouttamisesta uudistui 2009. Laki sisältää Osallisena Suomessa kokeilulakihankkeen, jonka toimikausi on 22.3.2010-30.6.2013.

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Hyvää työtä vieläkin paremmin-asiantuntijadialogi

Hyvää työtä vieläkin paremmin-asiantuntijadialogi 1 MUISTIO 19.2.2015 Hyvää työtä vieläkin paremmin-asiantuntijadialogi Perjantai-ryhmän järjestämä dialogi monenkeskisen kehitysyhteistyötoimijoiden kanssa Aika: tiistaina 10.2.2015 klo 15-17 Paikka: Eduskuntatalo,

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

6. Partnerikorkeakoulun sitoumuskirje (mikäli esitystä ei ole allekirjoitettu yhdessä)

6. Partnerikorkeakoulun sitoumuskirje (mikäli esitystä ei ole allekirjoitettu yhdessä) Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument - HEI ICI Korkea-asteen oppilaitosten kapasiteetin vahvistamisen tukiohjelma - Korkeakoulu-IKI Uusi kanava yliopistoille ja ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt. Kansalaisjärjestöseminaari

Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt. Kansalaisjärjestöseminaari Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 Kumppanuusjärjestöt Fida International Frikyrklig Samverkan Kansainvälinen solidaarisuussäätiö Kirkon Ulkomaanapu Pelastakaa Lapset Plan

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla

Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Avoin hallinto MMM:ssä ja sen hallinnonalalla Toimintakertomus v. 2013 30.1.2014 Pekka Alhojärvi, MMM/HSO/OTY 1 Toimintakertomus: rakenne Yleistä Avoin toiminta Selkeä kieli Avoin tieto Hallinto mahdollistajana

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

Hallitusohjelman maininnat

Hallitusohjelman maininnat Hallitusohjelman maininnat Esa Halme Mitä hallitusohjelma kertoo? Tulkintani mukaan 3 viestiä. Maailmalle: Suomi laittaa asiansa kuntoon Kotimaisille johtajille: Investoikaa parikymmentä ylimääräistä miljardia

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu Aluehallintouudistus Tilannekatsaus joulukuu 2015 18.12.2015 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi

Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi Vaihtoehtoja uudeksi kestävän kehityksen toimikunnan toimintamalliksi 13.12.2012 Gaia Consulting Oy Sanna Ahvenharju, Mikko Halonen, Erkka Ryynänen, Alina Pathan Sisältö Taustoja mallien kehitykselle -

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Harri Martikainen kehittämisjohtaja Sisäisen turvallisuuden strategian valmistelu, Etelä-Suomen alueellinen työpaja 4.10.2016 Ratkaisujen Suomi - Pääministeri Juha

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Alueellisen laatuverkoston (LAMPPU-hanke) ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä

Alueellisen laatuverkoston (LAMPPU-hanke) ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä 1 MUISTIO 1 Alueellisen laatuverkoston () ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä Aika Maanantai 16.1.2012 klo 10:00 16:00 Paikka Lapin ammattiopisto Porokatu 35, Neuvotteluhuone 121 96400 ROVANIEMI

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihanke Kansallinen paikkatietostrategia "Sijainti yhdistää" päivitettiin vuonna 2013. Tarkistettu strategia julkaistaan keväällä 2014. Tarkistetun strategian luonnos Taustamuistio

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä koskevat toimiala- ja sektori rajat ylittävät sopimukset

Lisätiedot