HORNETIN HYDRAULIIKKAPUTKISTON MATERIAALIVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HORNETIN HYDRAULIIKKAPUTKISTON MATERIAALIVAIHTOEHTOJEN VERTAILU"

Transkriptio

1 Teknillinen kokeakoulu Konetekniikan osasto Lentotekniikka HORNETIN HYDRAULIIKKAPUTKISTON MATERIAALIVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä takastettavaksi diplomi-insinööin tutkintoa vaten. Espoossa Laui Vanamo Työn valvoja: Pofessoi Olli Saaela Työn ohjaaja: Diplomi-insinööi Heny Paajanen

2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Työn nimi: Päivämäää: Osasto: Pofessuui: Työn valvoja: Työn ohjaaja: Laui Vanamo Honetin hydauliikkaputkiston mateiaalivaihtoehtojen vetailu Sivumäää: 118 Konetekniikan osasto Kul-34 Lentotekniikka Pofessoi Olli Saaela Diplomi-insinööi Heny Paajanen Honetissa käytettävissä MMS 105-mateiaalistandadin mukaisissa titaaniputkissa on havaittu vuotoja ja muodonmuutoksia. Työn takoituksena oli selvittää SAE-AMS standadin mukaisen titaanin ja SAE-AMS-6845-standadin mukaisen uostumattoman teäksen soveltuvuutta kovaavaksi putkimateiaaliksi. Työssä tutkittiin mateiaalien ominaisuuksia sekä käyttäytymistä taivutuksessa ja painekäsittelyssä. Lisäksi tutkittiin mateiaalien väsymistä impulssikuomituksen alaisena. Kijallisuusselvityksessä tutkittiin hydauliikan toimintapeiaatteita, lentokoneiden hydaulisten jäjestelmien akennetta ja putkentaivutuksen tekniikkaa. Lisäksi tutustuttiin hydauliikkaputkien asentamiseen liittyviin ohjekijoihin ja katoitettiin putkiston mateiaalivaihdoksiin liittyvää menettelyä. Selvitysten peusteella SAE-AMS-4945 sopii hyvin MMS-105:n kovaajaksi. Myös uostumaton teäs sopii kovaavaksi hydauliikkaputkien mateiaaliksi.

3 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ABSTRACT TO THE MASTER S THESIS Autho: Title of thesis: Date: Depatment: Pofessoship: Supeviso: Instucto: Laui Vanamo Evaluation of Honet Hydaulic Tubing Mateials 3 May 007 Numbe of pages: 118 Depatment of Mechanical Engineeing Kul-34 Aeonautical Engineeing Pofesso Olli Saaela Heny Paajanen M.Sc. (Tech) Leaks and defomations have been obseved in the MMS 105 titanium hydaulic tubes of the Honet aicaft. The aim of the study was to find out if these poblems can be avoided by using titanium tubes accoding to SAE-AMS-4945 o stainless steel tubes accoding to SAE- AMS Mateial chaacteistics and behaviou duing bending and autofettage and unde impulse fatigue loading wee investigated. An intoduction to hydaulics, aicaft hydaulic systems and tube bending is povided. Technical manuals concening tube fabication and pocedues fo using altenative tubing mateials wee also studied. Titanium SAE-AMS-4945 tuned out to be a good altenative fo MMS 105. Stainless steel is also suitable tubing mateial.

4 Alkulause Työ suoitettiin Teknillisen Kokeakoulun Kevytakennetekniikan laboatoiossa Ilmavoimien ahoittamana pojektina. Kiitän pofessoi Olli Saaelaa ja diplomi-insinööi Heny Paajasta saamastani tilaisuudesta tehdä diplomityö kiinnostavasta ja haastavasta aiheesta. Haluan eityisesti kiittää kaikesta avokkaasta avusta ja suuesta käsivällisyydestä. Lausun myös kiitokset Patia Oy:n sekä Finnai Oy:n henkilökunnalle avokkaista tiedoista ja muusta avusta. Kiitos sinulle, Leena! Espoossa Laui Vanamo 4

5 Sisällysluettelo Alkulause...4 Sisällysluettelo...5 Käsitteitä Johdanto...7 Lentokoneiden hydauliikkajäjestelmät Hydomekaniikan peiaatteet Hydauliikan komponentit Jäjestelmä Pumppu Säiliö Venttiilit Paineakku Hydauliset toimielimet Suodatus ja jäähdytys Putket, letkut ja kiinnittimet Tiivisteet ja hydauliikkaneste Mateiaalien lujuusoppia Mateiaalien elastisplastinen käyttäytyminen Väsyminen Hydauliikkaputkien mateiaalit Yleistä Titaani Ominaisuudet Väsyminen Muokkaus ja työstäminen Standadit Ruostumaton teäs Ominaisuudet Väsyminen Muokkaus ja työstäminen Standadit Ohjekijallisuus Putkien taivuttaminen Taivutusmenetelmät Vetotaivutus Ongelmatilanteita Hydauliikkaputkien jännitykset ja muodonmuutokset Putken taivutusjännitykset Autofettage taivuttamattomissa putkissa Painejännitysten laskenta Takka laskentamenetelmä Putkien kestävyys Jännitykset ja jäännösjännitykset Yhdistetyt jännitykset taivutetuissa putkissa Muodonmuutokset Väsymistakastelu Vitaus- ja massatakastelu Tosittaminen ja hyväksyntä Johtopäätökset ja suositukset Yhteenveto Lähteet

6 Käsitteitä d = halkaisija E = kimmomoduli M = taivutusmomentti p = paine = säde R = taivutussäde S t = mutolujuus S y = myötölujuus t = seinämän paksuus u = dimensioton etäisyys putken keskipisteestä (y/ o ) y = etäisyys putken keskipisteestä ε = venymä ε t = mutovenymä λ = suuntakulma = jännitys a = jännitysamplitudi a = ekvivalentti jännitysamplitudi k = keskijännitys φ = taivutuskulma Ala- ja yläindeksit: e = elastinen i = sisäpuolinen, sisäo = ulkopuolinen, ulkop = plastinen = säteen suuntainen z = pituussuuntainen, aksiaalinen θ = kehän suuntainen 6

7 1 Johdanto Hydauliikkajäjestelmien viat kuuluvat yleisimpiin lentokonejäjestelmien häiiöihin ja ne aiheuttavat lentotoiminnassa unsaasti hankalia tilanteita. Ilmavoimien Honet F18-hävittäjän kokeapaineisen hydauliikkaputkiston mateiaalina on titaani Ti-3Al-.5V. Titaaniset vaaosaputket valmistetaan enimmäkseen Patia Aviation Oy:n putkityöpajalla Hallissa. Titaani on kuitenkin vasin vaativa mateiaali taivuttamisen ja muun muovauksen kannalta. Joidenkin putkien valmistaminen on osoittautunut hankalaksi. Muutamiin putkiin on myös ilmaantunut jatkuvia käytönaikaisia ongelmia, kuten vuotoja liitoksissa. Eäs esille noussut vaihtoehto on joidenkin tiettyjen titaanisten vaaosaputkien kovaaminen helposti taivutettavasta uostumattomasta teäksestä (SAE-AMS-T-6845) valmistetuilla putkilla. Useimpien putkien mateiaalina säilyy kuitenkin titaani. Honet-kalustossa tällä hetkellä käytettävät titaaniset hydauliikkaputket ovat Boeingin (McDonnell Douglasin) MMS 105- standadin mukaisia. Sitoutuminen tähän standadiin ajoittaa tajolla olevaa putkivalikoimaa. Mikäli voitaisiin käyttää yleisen SAE-AMS-4945-standadin mukaista titaania tai uostumatonta teästä, voitaisiin todennäköisesti välttää mateiaalin saatavuudesta johtuvia pullonkauloja, jotka voivat johtaa AoG-tilanteeseen (Aicaft on Gound). Hydauliikkaputkiston yleisin liitintyyppi on Pemaswage-liitin, jonka mateiaalina on joko titaani tai teäs. Titaaniliittimien kovaaminen teäsliittimillä saattaisi helpottaa vaaosien vaastointia ja siten vähentää vaaosa- ja vaastointikustannuksia. Tämä työn tavoitteena on luoda selvitys uostumattoman teäksen käytöstä kovaavana putkimateiaalina tietyissä eityistapauksissa, titaanin ei mateiaalistandadien eoista sekä liitinmateiaalin vaihtamisesta. Lisäksi tavoitteena on keätä mahdollisimman paljon tietoa aiheesta ja laatia peusteet mateiaalimuutoksen tosittamiseen. 7

8 Työhön sisältyvät seuaavat vaiheet Kijallisuusselvitys ei mateiaaleista ja mateiaalistandadeista Kijallisuusselvitys putkentaivutuksen ja painekäsittelyn (autofettage) tekniikasta Taivuttamisen ja painekäsittelyn matemaattinen takastelu HN-ohjekijallisuuden läpikäynti putkisto- ja liitinmateiaalien kannalta Hyväksyntämenettelyn selvittäminen ja esimekkitapauksien tosittaminen Työkalukysymysten ja kustannusvaikutusten selvittäminen 8

9 Lentokoneiden hydauliikkajäjestelmät Lentokoneiden suoituskyvyn ja koon kasvu johti 1930-luvulle mennessä tilanteeseen, jossa ohjainpintojen, laskutelineiden, jaujen, konekivääitonien, pommiluukkujen ja muiden laitteiden käsittelyyn vaadittiin mekaanisia jäjestelmiä tehokkaampia keinoja. Rakennemateiaalien, hydauliikkanesteiden ja tiivisteiden kehitys johti 1930-luvulla psi:n ( kpa) käsikäyttöisiin hydauliikkajäjestelmiin. Toisen maailmansodan loppuun mennessä lentokoneiden hydauliikkajäjestelmät olivat laajoja, teknisesti vakiintuneita ja luotettavia kokonaisuuksia, joiden käyttöpaine oli noussut 3000 psi:in (0680 kpa) asti. Nykyaikaisissa suuissa matkustajakoneissa voi olla satoja hydaulisia komponentteja ja jäjestelmän teho voi olla yli 1000 hv. Edellä mainittu 3000 psi:n käyttöpaine on säilynyt yleisenä, mutta myös 4000 psi:n (Concode, B-1B) ja 5000 psi:n (F-, Supe Honet, F-35, V-, A380) jäjestelmiä on suunniteltu ja otettu käyttöön. Painonsäästön vuoksi suunnitellaan jopa 8000 psi:n jäjestelmien käyttöönottoa (V-). [1] 9

10 .1 Hydomekaniikan peiaatteet Sana hydauliikka johdetaan keikan sanoista hydo; vesi, ja aulis; putki, letku. Hydomekaniikka koostuu hydostatiikasta ja hydodynamiikasta. Hydostatiikassa takastellaan tasapainossa olevaa ideaalinestettä. Hydostatiikan peuslaki tunnetaan Pascalin lakina. Sen mukaan suljetussa astiassa olevaan kokoonpuistumattomaan juoksevaan aineeseen kohdistuva ulkoinen paine välittyy sellaisenaan aineen kaikkiin osiin ja astian seinämiin iippumatta astian muodosta. Paine vaikuttaa kohtisuoaan astian seinämiä vastaan. Mekaanisesti tuotetun paineen lisäksi nesteeseen vaikuttaa hydostaattinen paine ja ulkoinen ilmanpaine. Lentokoneen hydaulisissa jäjestelmissä ainoastaan mekaanisesti tuotetulla paineella on todellista mekitystä. Kuva 1 esittää hydaulisen vahvistamisen peiaatetta. s 1 A F 1 na F s p p Kuva 1. Voiman hydaulinen vahvistaminen. Jos mäntään 1 vaikuttaa ulkoinen voima F 1, aiheutuu siitä nesteeseen paine: p F1 A = (-1) 10

11 Pascalin lain peusteella vallitsee sylinteissä sama paine p, joten männän välittämä voima on suuuudeltaan: F pna= = (-) nf 1 Tätä peiaatetta takoitetaan voiman hydaulisella vahvistamisella. Voiman vahvistuminen tapahtuu siitymän kustannuksella. Jos kitkaa ei oteta huomioon ja neste oletetaan puistumattomaksi, saadaan voiman ja siitymän iippuvuus: F1 s1 F1 s1 s1 F 1s1 F s s = = = F nf n = (-3) Hydodynamiikassa takastellaan liikkeessä olevaa nestettä ja otetaan huomioon nesteen massa, kitka ja kokoonpuistuvuus sekä vitaukseen kohdistuvat häviöt. Häviöt aiheutuvat kitkasta sekä nesteen äkillisistä nopeuden- tai suunnanmuutoksista. Häviöteho muuttuu lämmöksi. 1 Kun takastellaan kokoonpuistumattoman nesteen stationaaista vitausta, pysyvät massa- ja tilavuusviat vakioina. Benoullin yhtälön mukaan enegia säilyy vitauksessa. Todellisessa vitauksessa tulee myös ottaa huomioon painehäviöt, joten vitausta kuvaa yhtälö: p 1 ρv1 ρv + ρ gz1+ = p + ρgz + + p (-4) Tässä p on painehäviö, ρ on nesteen tiheys ja v on vitausnopeus. Kokeuseon z vaikutus on lentokoneissa mekityksetön. Painehäviöitä aiheuttavat kitkavastukset ja komponenttien ketavastukset. Muita hydaulisten jäjestelmien toimintaan ja ominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat jousto, paineiskut ja kavitaatio. Jousto aiheutuu komponenttien joustosta ja nesteen kokoonpuistuvuudesta. Niistä aiheutuu väähtelyjä ja toiminnan epätakkuutta. Äkillisiä paineiskuja aiheuttaa laitteiden ja venttiilien toiminta. Ne voivat pahimmillaan aiheuttaa vauioita ja väsymistä. Kavitaatiolla takoitetaan ilmiötä, jossa nesteeseen muodostuu kuplia. Kavitaatio aiheuttaa kulumista ja häviöitä. [] 11

12 . Hydauliikan komponentit Tavallisen hydauliikkajäjestelmän osia ovat pumput, säiliöt, putket, letkut, venttiilit, suodattimet, tiivisteet, akut, toimielimet sekä hydauliikkaneste...1 Jäjestelmä Kuvassa on esitetty yksinketainen hydaulinen jäjestelmä, jossa on toimieliminä kolme toimisylinteiä, yksi sevo sekä yksi hydaulimoottoi. Kuva. Hydaulisen jäjestelmän kaavio. [3] 1

13 Hydauliikkajäjestelmät voidaan jakaa peiaatteeltaan avoimiin ja suljettuihin jäjestelmiin sekä näiden yhdistelmiin. Peiaatteiden pääeo on, että suljetussa systeemissä kietävä neste on jatkuvasti paineistettua, kun taas avoimessa systeemissä neste on paineenalaista vain jos jokin toimilaite on toiminnassa. Kuvan jäjestelmä on tyypiltään suljettu. [4].. Pumppu Hydauliikkapumppu muuntaa mekaanista tehoa hydauliseksi ja liikuttaa nestettä jäjestelmän läpi. Painetta syntyy, kun jäjestelmässä on vastusta. Moottoikäyttöiset pumput saavat yleensä käyttövoimansa suoaan lentokoneen moottoeista. Kevyissä koneissa tai isojen koneiden vaajäjestelmissä voidaan myös käyttää eillistä sähkömoottoia pumpun käyttämiseen. Koneessa voi myös olla käsikäyttöinen pumppu jäjestelmän testaamiseen, maakäyttöön tai vaalaitteena. Pumppaus voi tapahtua esimekiksi hammasattaiden, hammaspyöien, oottoien tai mäntien avulla. Aksiaalisessa mäntäpumpussa (kuva 3) on useita pieniä sylinteeitä ja mäntiä, joita liikutetaan joko vinoon asentoon asennetun käyttöakselin tai eityisen vinolevyn avulla. Mäntäpumpun männät voidaan myös asentaa iviin tai säteittäisesti. Kuva 3. Aksiaalinen mäntäpumppu. [3] Pumput voidaan jakaa vakiotilavuus- ja vakiopainepumppuihin sen mukaan, tuottavatko ne jäjestelmään tasaista tilavuusvitaa vai tasaista painetta. Tilavuusvitaa voidaan säätää vinolevyn kulmaa muuttamalla. Painetta taas voidaan säätää vitausta kuistamalla. [4] 13

14 Taulukossa 1 on vetailtu eityyppisten pumppujen ominaisuuksia. Taulukko 1. Pumppujen ominaisuudet. [4] Toimintapeiaate Toimintatapa Maksimipaine Vitaus Hammaspyöä Vakiotilavuus kpa (1500 psi) Pienehkö Hammasengas Vakiotilavuus kpa (1500 psi) Keskisuui Siipi Vakiotilavuus kpa (1500 psi) Suui tai paine ja yli Mäntä Vakiotilavuus tai paine kpa ( psi) Suui..3 Säiliö Pumppu pumppaa hydauliikkanesteen systeemiin säiliöstä, jonne neste lopuksi palaa. Säiliö toimii nesteen vaastona, kovaa vuotojen aiheuttaman nesteen poistuman ja toimii puskuina, mikäli lämpölaajeneminen, paineakut tai esim. mäntien liike aiheuttavat nesteen ylivuotoa. Säiliössä neste auhoittuu ja ilmakuplat poistuvat. Kuva 4. Paineistettu sylinteimäinen säiliö. [3] Säiliö voi olla paineistamaton tai paineistettu (kuva 4). Paineistamattomaan säiliöön kuuluu huohotusventtiili, joka pitää ilmanpaineen säiliössä ulkoilman tasalla. Paineistus takaa tasaisen nestesyötön myös matalassa ilmanpaineessa. Säiliö voidaan paineistaa syöttämällä imupumpulla paineilmaa nesteen paluukanavaan, syöttämällä moottoien vuodatusilmaa säiliöön tai käyttämällä itse hydauliikkajäjestelmän painetta sopivan sylintein ja männän avulla. [4] 14

15 ..4 Venttiilit Venttiilit voidaan yleisesti jakaa vita-, paine- ja suuntaventtiileihin (kuva 5). Suuntaventtiili ohjaa vitauksen kulkusuuntaa ja siten jäjestelmän toimintaa sekä toimilaitteiden liikesuuntia. Paineventtiileitä käytetään jäjestelmän paineen säätöön, kuten ohivitaukseen, paineenajoitukseen tai alennukseen, sekä toimilaitteiden voimien ja momenttien ohjaukseen. Vitaventtiileitä käytetään toimilaitteiden liikenopeuden ohjaukseen kuistamalla vitausta. Toimintoja voidaan myös yhdistää samaan laitteeseen. a) b) Kuva 5. a) Yksiketainen suuntaventtiili b) Paineenalennusventtiili. [3] Venttiileitä voidaan ohjata manuaalisesti, sähköisesti, mekaanisesti, hydaulisesti, pneumaattisesti tai edellisten yhdistelmällä. Venttiili voi olla yksinketainen passiivinen suuntaventtiili tai monipuolinen ohjauslaite, jolla voidaan säätää vitausta takasti ja potaattomasti. Venttiilin sulku- tai kuistinkappaleen toimintapeiaate vaihtelee suuesti. Kappale voi olla esimekiksi lautas-, kuula-, katio-, luisti- tai läppämallinen. [5] 15

16 ..5 Paineakku Paineakku vaimentaa paineiskuja ja pitää yllä tasaista painetta jäjestelmässä. Lisäksi akkuun on vaastoitu iittävästi paineenalaista hydauliikkanestettä täkeiden jäjestelmien käyttöön hätätilanteessa. Kuva 6. Sylinteimäinen paineakku. [3] Kalvoakun muodostaa säiliö, joka on jaettu joustavalla kalvolla kahteen osaan. Toinen osa täytetään paineistetulla kaasulla ja toinen hydauliikkanesteellä. Rakkoakussa säiliön sisällä on elastinen säkki, joka on täytetty painekaasulla. Kolmannessa mallissa on sylintein sisällä liikkuva mäntä (kuva 6). [4]..6 Hydauliset toimielimet Toimielin muuttaa hydaulisen tehon mekaaniseksi tehoksi ja liikkeeksi. Tavallisimpia toimielimiä ovat hydauliikkasylinteit ja moottoit. Hydauliseksi sevoksi kutsutaan jatkuvatoimista hydaulista laitetta, jossa on takaisinkytkentä ja jonka toimielimen toiminta vastaa potaattomasti ohjaussignaalia. Sevoja käytetään mm. ohjausjäjestelmässä. 16

17 Hydauliikkasylintei (kuva 7) tuottaa pituussuuntaisia voimia ja liikkeitä. Hammastangon ja pyöän avulla pituussuuntainen liike voidaan muuttaa myös pyöiväksi. Yksitoiminen sylintei toimii nestevoimalla yhteen suuntaan, kaksitoiminen molempiin suuntiin. Sylintei on balansoitu, mikäli voimat ovat samanlaiset molempiin suuntiin. Tandemsylinteissä on useita sylinteeitä peäkkäin. Eityisesti laskutelineiden sylinteeissä on usein vaimennusjäjestelmä, joka hidastaa liikettä ääipäissä, sekä lukitus ääiasentoon. [5] Kuva 7. Hydauliikkasylintei. [3] Hydauliikkamoottoi tuottaa momentteja ja pyöiviä liikkeitä. Moottoien toimintapeiaate muistuttaa käänteistä pumppua ja joitakin pumppuja voidaankin käyttää myös moottoeina. Mekanismi voi peustua siipiin, hammaspyöiin tai mäntiin, kuten pumpuissa. Mäntiä käytetään kun tavitaan enemmän vääntöä. Moottoin pyöimisnopeutta voidaan säädellä tilavuusvian avulla ja vääntöä paineen avulla. [4]..7 Suodatus ja jäähdytys Koska hydauliikkajäjestelmän komponenttien toleanssit ja välykset ovat tyypillisesti hyvin pieniä, aiheuttavat hydauliikkanesteessä olevat epäpuhtaudet helposti ongelmia. Nesteessä saattaa olla valmistusvaiheessa syntyneitä metallilastuja tai hiomapölyä sekä muottihiekan jäänteitä. Jäjestelmän komponenttien kulumisen myötä jäjestelmään ketyy metallien ja tiivistemateiaalien hiukkasia. [5] Suodatinelementit on yleensä tehty käsitellystä selluloosapapeista tai kankaasta, sintatusta metallista, metallilangasta tai -vekosta. Näillä pystytään suodattamaan 5-40 µm hiukkaset. Toiset suodattimet ovat ketakäyttöisiä mutta metallisuodattimet voidaan yleensä puhdistaa ja 17

18 käyttää uudestaan. Jäjestelmän painepuolella voidaan käyttää lamellisuodatinta, jossa pinoon ladottujen metallilevyjen väliset aot toimivat suodattimena. Kuva 8. Suodatin. [3] Liian kokea hydauliikkanesteen lämpötila voi aiheuttaa voiteluominaisuuksien heikkenemistä, koostumuksen muuttumista tai sakkautumista. Liian matala lämpötila taas jäykistää nesteen liikettä. Kitkan vuoksi nestettä pitää yleensä jäähdyttää. Jäähdytys tapahtuu tavallisesti polttoaineen avulla. Jäähdytysivoilla vaustettu hydauliikkaputki voidaan vetää polttoainesäiliön kautta tai voidaan käyttää tavallisen jäähdyttäjän tapaista lämmönvaihdinta, jossa polttoaine jäähdyttää putkiston sisällä kietävää hydauliikkanestettä. [4]..8 Putket, letkut ja kiinnittimet Hydauliikkaputkien mateiaali iippuu painetasosta. Alumiinit, kuten 1100-H14, 3003-H-14, 04-T3 tai T4 sekä 505-0, sopivat enimmillään 1500 psi:n jäjestelmiin. Alumiinin laadut 6061-T4 tai T6 sopivat jopa 3000 psi:n jäjestelmiin, mutta yleisimmin lentokoneiden kokeapainejäjestelmissä käytetään uostumattomia teäslaatuja 18-8 tai 1-6-9, sekä titaania Ti-5Al-.5V. Putkisto tulee suunnitella mahdollisimman kompaktiksi, mutta putkilinjoissa täytyy myös olla mutkia, jotta väähtelyt tai lämpölaajeneminen eivät vauioita akenteita. Ideaalinen 18

19 taivutussäde on,5-3 ketaa putken sisähalkaisija. Hydauliikkaputken taivuttaminen vaatii huolellisuutta ja oikeita työvälineitä jotta voidaan välttää poimuttuminen ja vääistyminen jotka heikentävät putkea ja aiheuttavat häviöitä. Myös katkaisu ja putken pään viimeistely vaativat takkuutta ja oikeita työkaluja. Putken halkaisija iippuu vaadittavasta tilavuusviasta ja seinämän paksuus painetasosta. Taulukossa on esitetty eäitä standadoituja mittoja. Muitakin mitoituksia on olemassa. Putket voidaan valmistaa hitsaamalla tai kylmävetämällä, jolloin ne ovat saumattomia. [5] Taulukko. Putkien tuumapohjaisia mittoja tuuman halkaisijaan saakka. [4] OD Seinämä ID Koodi OD Seinämä ID Koodi (in) (in) (in) (in) (in) (in) 1/8 0,08 0, /8 0,035 0, ,03 0, ,04 0, ,035 0, ,049 0, /16 0,03 0, ,058 0, ,035 0, ,065 0, /4 0,035 0, ,07 0, ,04 0, ,083 0, ,049 0, ,095 0, ,058 0, /4 0,049 0, ,065 0, ,058 0, /16 0,035 0, ,065 0, ,04 0, ,07 0, ,049 0, ,083 0, ,058 0, ,095 0, ,065 0, ,109 0, /8 0,035 0, /8 0,049 0, ,04 0, ,058 0, ,049 0, ,065 0, ,058 0, ,07 0, ,065 0, ,083 0, / 0,035 0, ,095 0, ,04 0, ,109 0, ,049 0, ,049 0, ,058 0, ,058 0, ,065 0, ,065 0, ,07 0, ,07 0, ,083 0, ,083 0, ,095 0, ,095 0, OD = Oute Diamete, ulkohalkaisija 0,109 0, ID = Inne Diamete, sisähalkaisija 0,1 0,

20 Putket yhdistetään liittimillä (kuva 9), joiden mateiaali iippuu putkimateiaalista. Laajennetussa liitoksessa putken pää muokataan katiolaajennukseksi, joka painetaan kiistysmuttein avulla liittimen katiopintaa vasten. Laajentamattomassa liitoksessa ei putken päätä tavitse muokata. Pysyvä liitos voidaan tehdä pässäämällä liitinkappale putkeen kiinni hydaulisesti tai mekaanisesti. Tällaisia liitoksia ovat mm. Pemaswage- tai Dynatube-liitos. Liitos voidaan myös tehdä juottamalla tai hitsaamalla. [4] a) b) c) d) Kuva 9. a) Laajennettu liitos b) Laajentamaton liitos c) Pemaswage-liitos d) Dynatube-liitos. [3] Letkuja käytetään matalapaineisissa jäjestelmissä tai kohteissa joissa on liikkuvia osia tai voimakasta väähtelyä. Letkuissa nimellismitta takoittaa sisähalkaisijaa ja putkissa ulkohalkaisijaa. Letkujen peusmateiaali on synteettinen kumi (Buna-N, Neopeeni, Butyyli) tai teflon. Letkussa on lisäksi muita keoksia, kuten puuvillaa tai teäslankapunosta. Matalapaineletkuissa (alle 50 psi) ei ole metallipunosta. Keskipaineletkuissa (1500 psi, pienet letkut jopa 3000 psi) on yksi ja kokeapaineletkuissa (3000 psi) useampia teäspunoksia. Liitokset voivat olla ketakäyttöisiä, avattavia tai pikalukollisia. Asennuksessa tulee ottaa huomioon taivutussäde ja joustovaa sekä välttää kieteisyyttä. [4] 0

21 ..9 Tiivisteet ja hydauliikkaneste Tiivisteitä tavitaan unsaasti hydauliikkajäjestelmän kaikissa liitoksissa ja komponenteissa. Yleisin malli on yksinketainen O-engas, joka toimii molempiin suuntiin. V- ja U-enkaat toimivat pahaiten vain yhteen suuntaan. Luokitus määittelee, minkälaisia tiivisteitä tulee käyttää eilaisten nesteiden kanssa. Hydauliikkanesteen tehtävinä ovat tehon välitys, voitelu, jäähdytys sekä suojaus kooosiota vastaan. Valinta peustuu käyttöolosuhteisiin, lämpötilaan, painetasoon ja kooosioolosuhteisiin. Hyvältä hydauliikkanesteeltä vaaditaan sopivaa viskositeettia, hyvää kemiallista pysyvyyttä sekä matalaa leimahdus- ja syttymispistettä. Käytössä on mineaali- ja kasviöljyjä, emulsioita ja vedettömiä synteettisiä nesteitä kuten Skydol. [4][5] 1

22 3 Mateiaalien lujuusoppia Tässä kappaleessa käsitellään lyhyesti hydauliikkaputkien lujuus- ja väsymislaskentaan liittyviä peiaatteita. 3.1 Mateiaalien elastisplastinen käyttäytyminen Kuvassa 10 on esitetty vetokokeen tuloksena saatava mateiaalin elastisplastinen jännitysvenymäkäyä. Vetokokeen avulla voidaan helposti määittää aineen myötöaja, mutolujuus ja mutovenymä. [6] S t eng Todellinen jännitysvenymäkäyä S y ε eng ε 0. = 0,00 ε t S t = Vetomutolujuus S y = Myötöaja ε 0. = 0, % venymä ε t = Mutovenymä Kuva 10. Jännitysvenymäkäyä. [8]

23 Vetokokeesta saatava venymä ε eng on ns. tekninen venymä (engineeing), joka on vetosauvan mittapituuden muutoksen (L - L 0 ) suhde alkupeäiseen mittapituuteen L 0. Tyypillisesti vetokokeessa käytetään tuuman mittapituutta. Nimellinen jännitys eng taas on vetävän voiman F suhde sauvan alkupeäiseen poikkipinta-alaan A 0. [6] ε eng eng L L = L = F A o o o (3-1) Mikäli takastellaan suuia plastisia muodonmuutoksia, tulee kuitenkin käyttää todellista venymää ja todellista jännitystä, jotka ottavat huomioon vetosauvan kuoutumisen: [7] ε = ln 1 = ( + ε eng) ( 1+ ε ) eng eng (3-) Pienillä venymän avoilla eli elastisella alueella teknisen ja todellisen venymän avot lähestyvät toisiaan. 3

24 Kuvassa 11 on esitetty jännitysvenymäkäyien idealisoituja malleja. Epälineaainen käyä kuvaa yleensä pahaiten metallista mateiaalia, jolla on taipumusta muokkauslujittumiseen. a) b) c) d) ε ε ε ε Kuva 11. Jännitysvenymäkäyiä. a) Täydellisen plastinen b) Ideaalinen elastoplastinen c) Lineaaisesti lujittuva d) Epälineaaisesti lujittuva. [8] Epälineaaisesti lujittuvan mateiaalin plastista jännitysvenymäkäyää voidaan kuvata useilla eilaisilla yhtälöillä: n Hollomon : = Kε Ludwik : = + hε Swift : = K Voce : = A 0 m n ( ε + ε 0) + ( B A) ( 1 exp( nε) ) (3-3) Tässä ketoimet K, n, h, m, ε 0, A ja B ovat ainevakioita. Ketoimet eivät ole samoja ei kaavoissa vaikka niitä mekitään samalla kijaimella. [8] 4

25 3. Väsyminen Putken väsyminen tapahtuu pitkän ajan kuluessa suuuudeltaan vaihtelevien paine- ja jännityspulssien vaikutuksesta. Kuvassa 1 on esitetty yksinketaisen väsyttävän jännityksen aaltomuotoja, kun keskijännitys k on nolla tai nollasta poikkeava. Muuttuja a on jännitysamplitudi. a a k a) b) k c) d) Kuva 1. Väsyttävä jännitys. a) k = 0, b) k > 0, c) a vaihteleva, d) a ja k vaihtelevia. Yleisessä tapauksessa kuomitus on amplitudiltaan ja keskijännitykseltään vaihteleva. 5

26 Väsymismutumisen ajankohdan aviointiin käytetään kumulatiivisen vauioitumisen mallia: Missä: ni = C (3-4) N i i n i = kuomitusjaksojen lukumäää kuomitustasolla i N i = kuomitustasoa i vastaava kestoluku eli mutumaan johtavien kuomitusjaksojen määä C = vakio Palmgen-Minein menetelmän mukaan vakion C avoksi oletetaan 1. Jos sekä keskijännitys että amplitudi vaihtelevat, voidaan kuomitusjaksot eottaa toisistaan esimekiksi ainflowmenetelmällä. Kuomitustasojen ja kestolukujen suhteet selviävät mateiaalikohtaisista S-Nkäyistä eli Wöhle-käyistä (kuva 13). w 1,0E+03 1,0E+04 1,0E+05 1,0E+06 1,0E+07 1,0E+08 N Kuva 13. S-N-käyä. Monilla aineilla käyä muuttuu tasaiseksi kestoluvun tienoilla. Tätä jännitystasoa kutsutaan väsymislujuudeksi tai vaihtolujuudeksi w. S-N-käyien kokeellisessa määityksessä keskijännitys on usein nolla. 6

27 Mikäli keskijännitys poikkeaa nollasta takasteltavassa tilanteessa, voidaan kestävyyttä avioida esimekiksi kovaamalla todellinen jännitysheilahdus a Goodmanin likikaavan mukaisella ekvivalentilla jännitysheilahduksella a : [6] a a = k 1 S t (3-5) Kaavassa S t on mateiaalin staattinen mutolujuus. 7

28 4 Hydauliikkaputkien mateiaalit Aluksi lentokoneiden hydauliikkaputkien mateiaalina käytettiin yleisesti kupaia. Kupain taipumus mutua täinän vaikutuksesta ja jäjestelmien painetason nousu johtivat alumiinin ja sittemmin uostumattoman teäksen (Coosion Resistant Steel, CRES) käyttöön. Titaani on yleistynyt viime vuosikymmeninä painonsäästön vuoksi. [4] 4.1 Yleistä Sotilaskoneissa käytettävät hydauliikkaputket valmistetaan tiukkojen standadien mukaan. Taulukossa 3 on esitetty muutamia standadeja. Hydauliikan lisäksi putkia käytetään paineilma-, polttoaine-, öljy-, happi- ja jäähdytysjäjestelmissä sekä instumenteissa ja huohotinputkissa. Taulukko 3. Mateiaalistandadeja (Monet MIL-standadit on muutettu SAE-AMS-standadeiksi). [9] Standadi Mateiaali Tila SAE-AMS-T-8506 AISI 304 Annealed MIL-T-8504 AISI 304 Annealed MIL-T-8606 AISI 304L, 31, 347 Annealed SAE-AMS-T-6845 AISI 304 1/8 Had SAE-AMS-5897 AISI 347 1/8 Had MIL-T-5695 AISI 304 1/4 Had ½ Had SAE-AMS-5556 AISI 347 Solution heat teated SAE-AMS-5557 AISI 31 Solution heat teated SAE-AMS-T WW-T-700/ , -H1 H14, -H16, -H18 WW-T-700/ , -H3, -H34, -H36, -H38 WW-T-700/ , -T4, -T6 MMS-105CWSR Ti-3Al-.5V Cold Woked, Stess Relieved SAE-AMS-4945B Ti-3Al-.5V Cold Woked, Stess Relieved 8

29 Kokeapainejäjestelmissä (3000 psi ja yli) käytetään yleisimmin 18-8-tyyppistä uostumatonta teästä (esim. AISI 304), mutta titaanin seos Ti-3Al-.5V ja tyyppinen uostumaton teäs ovat myös yleisiä. Joitakin poikkeuksia lukuunottamatta alumiinin käyttö on ajoitettu matalapainejäjestelmiin. [4] Putkien liittimet tehdään yleensä putkien kanssa yhteensopivasta mateiaalista. Joissain tapauksissa mateiaaleja voidaan kuitenkin sekoittaa. CRES-liittimiä voidaan käyttää sekä CRES-putkien että titaaniputkien kanssa, mutta titaanisia Pemaswage-liittimiä ei voida käyttää CRES-putkien kanssa. [9] 4. Titaani Ti-3Al-.5V (ASTM gade 9) on titaanin α/β-seos, jota käytetään melko unsaasti polttoaineja hydauliikkaputkien sekä joidenkin akenneosien mateiaalina. Kevyen, lujan ja muokattavan putkimateiaalin tave oli pitkälti syynä seoksen kehittämiseen. Concode, Lockheed C5A ja Boeing 767 olivat ensimmäiset koneet, joissa sitä käytettiin. Tämän lisäksi seosta käytetään mm. uheiluvälineissä hyvän väännönsietokyvyn ja keveyden vuoksi. [10] 4..1 Ominaisuudet Ti-3Al-.5V sijoittuu lujuusavoiltaan seostamattoman titaanin ja yleisesti käytetyn Ti-6Al- 4V-seoksen väliin. Seos on kuitenkin muovattavuudeltaan selvästi paempi kuin Ti-6Al-4V ja soveltuu siksi paemmin putkien valmistukseen. Sitä käytetään myös nauhamaisten ja valssattujen tuotteiden sekä takokappaleiden valmistukseen. [11] Ti-3Al-.5V:n lujuus on vasin suui ja lujuus/painosuhde eittäin hyvä. Sen tiheys on pienempi kuin uostumattomilla teäksillä. Se soveltuu hitsattavaksi yleisellä TIGmenetelmällä ja vedettäväksi samanlaisilla laitteilla kuin uostumattomat teäsputket. Mateiaali sietää hyvin viumista sekä kooosiota, kuten kuoppa-, ako-, eoosio- ja jännityskooosiota. Sen hinta on suhteellisen edullinen veattuna unsaammin seostettuihin titaaneihin. Lämpölaajenemiskeoin on pieni. 9

30 Seoksen lujuusominaisuuksia voidaan paantaa lämpökäsittelyllä, mutta kakenevuus on vähäistä. Hehkutus voidaan suoittaa asteessa (1-3 h) ja jännityksenpoisto asteessa (1-3 h), minkä jälkeen kappale jäähdytetään ilmassa. [10][11] Ti-3Al-.5V saattaa altistua väsymiselle tai kooosiolle joissain olosuhteissa. Altistavia ympäistötekijöitä ovat esimekiksi klooi, happi, vetykloidihappo ja ikkihappo. Seos saattaa myös käsiä vetyhauaudesta mm. kokean lämpötilan, galvaanisen kytkennän tai ympäistön alhaisen ph:n vaikutuksesta. [11] Titaanin Ti-3Al-.5V yleisiä mateiaaliavoja on koottu taulukkoon 4. Avoja voidaan muokata lämpökäsittelyllä. Taulukko 4. Ti-3Al-.5V:n mateiaaliavoja huoneenlämpötilassa. [11] Annealed Cold woked, stess elieved Mutolujuus [MPa (psi)] 60 (90000) 86 (15000) Myötölujuus [MPa (psi)] 485 (70000) 74 (105000) Mutovenymä [%] Kimmomoduli [GPa (psi)] 103 (14, ) 100 ( ) Tiheys [g/cm 3 ] 4,48 Lämpölaajenemiskeoin [m/m C] 9, (0-100 C) 4.. Väsyminen Titaaniseosta Ti-3Al-.5V on käytetty lentokoneiden kokeapaineisissa hydauliikkajäjestelmissä putkistomateiaalina yli 0 vuoden ajan. Kokemuksien peusteella mateiaalin väsymisominaisuuksia pidetään yleisesti hyvinä tässä käyttöympäistössä. Ti-3Al-.5Vputken väsymislujuus on suunnilleen puolet mateiaalin vetolujuudesta. Väsymiselle altistavia tekijöitä ovat tietty kideakenteen laatu, jäännösjännitykset, joita syntyy putkien oikaisussa ja taivutuksessa, pintaviat ja vauiot, akenneviheet sekä putken muotoviheet. Titaani on huomattavasti uostumatonta teästä hekempää kolhuille ja naamuille. [1] 30

Lujuusopin jatkokurssi IV.1 IV. KUORIEN KALVOTEORIAA

Lujuusopin jatkokurssi IV.1 IV. KUORIEN KALVOTEORIAA Lujuusoin jatkokussi IV. IV. KUORIE KALVOTEORIAA Kuoien kalvoteoiaa Lujuusoin jatkokussi IV. JOHDATO Kuoiakenteen keskiinta on jo ennen muoonmuutoksia kaaeva inta. Kaaevasta muoosta seuaa että keskiinnan

Lisätiedot

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla.

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Komponentit: pumppu moottori sylinteri Hydrostaattinen tehonsiirto Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Pumput Teho: mekaaninen

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

4757 4h. MAGNEETTIKENTÄT

4757 4h. MAGNEETTIKENTÄT TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 1/7 FYSIIKAN LABORATORIO V 1.6 5.014 4757 4h. MAGNEETTIKENTÄT TYÖN TAVOITE Työssä tutkitaan vitajohtimen aiheuttamaa magneettikentää. VIRTAJOHTIMEN SYNNYTTÄMÄ MAGNEETTIKENTTÄ

Lisätiedot

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 11.2.2016 1 Sisältö Syöttöveden kaasunpoisto Kaasunpoistolaitteistot Lauhteenpuhdistuksen edut Mekaaninen lauhteenpuhdistus Kemiallinen

Lisätiedot

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA Asennustapa A Asennustapa B Ø 12-100 Ø 125-300 2 Lasketaan kaavalla FS=2,3 r a=1,356 r Taivutussäde "r", kun asennus kuvan A mukaan Asennus

Lisätiedot

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004 Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla Ryhmä C Aleksi Mäki 350637 Simo Simolin 354691 Mikko Puustinen 354442 1. Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN 20 ja DN 25) Useita k VS -arvoja Painantaliitännän

Lisätiedot

Teknosafe TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN

Teknosafe TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN OPTIMAALINEN OLOSUHDE TULIPALOLLE Trukit ovat kovassa päivittäisessä käytössä Jatkuva käyttö - lavalta lavalle Vähän aikaa huollolle Ei aikaa seisokeille 3 TULIPALON

Lisätiedot

Harjoitus 10. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016

Harjoitus 10. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016 Kotitehtävät palautetaan viimeistään keskiviikkoisin ennen luentojen alkua eli klo 14:00 mennessä. Muistakaa vastaukset eri tehtäviin palautetaan eri lokeroon! Joka kierroksen arvostellut kotitehtäväpaperit

Lisätiedot

Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Käsitteelliset tehtävät Käsitteelliset tehtävät Ulkopuoliset virtaukset Miten Reynoldsin luku vaikuttaa rajakerrokseen?

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Laadukkaat taivutustyökalut. Työkalut

Laadukkaat taivutustyökalut. Työkalut Laadukkaat taivutustyökalut Painematriisi Liukumatriisi Paineputki Kuulatuurna Profiililevy Kiinnityspatruunapakka Patruunapakat Kiinnityspatruunan pakka taivutuksen sisällä taivuttamiseen 25 FE sekä erikoisvarusteet

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3.1 MATERIAALIT Myötölujuuden ja vetomurtolujuuden arvot f R ja f R y eh u m tuotestandardista tai taulukosta 3.1 Sitkeysvaatimukset: - vetomurtolujuuden ja myötörajan f y minimiarvojen

Lisätiedot

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista?

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista? Ideaalikaasut 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista? 2. Auton renkaan paineeksi mitattiin huoltoasemalla 2,2 bar, kun lämpötila oli + 10 ⁰C. Pitkän ajon jälkeen rekkaan

Lisätiedot

LEVEÄ NOKKA YLEISKANSI

LEVEÄ NOKKA YLEISKANSI SÄILYTYSKANSI PITKÄ NOKKA LEVEÄ NOKKA OIL SAFE INNOVATIIVISET VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA SEKÄ ROISKEITA Oil Safe-järjestelmässä on monia etuja öljyn saastumisen estämiseksi: Kaatonokat

Lisätiedot

kyunique Single Seat Alfa Laval Unique SSV DN125 ja DN150

kyunique Single Seat Alfa Laval Unique SSV DN125 ja DN150 . kyunique Single Seat lfa Laval Unique SSV ja Konsepti Unique Single Seat - ja -venttiilit ovat pneumaattisia pystykaraventtiilejä, joiden hygieeninen ja modulaarinen rakenne sopii useisiin käyttötarkoituksiin,

Lisätiedot

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen FYSIIKKA Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille - Laskutehtävien ratkaiseminen - Nopeus ja keskinopeus - Kiihtyvyys ja painovoimakiihtyvyys - Voima - Kitka ja kitkavoima - Työ - Teho - Paine LASKUTEHTÄVIEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Vinkkejä Gaussin lain käyttöön laskettaessa sähkökenttiä

Vinkkejä Gaussin lain käyttöön laskettaessa sähkökenttiä Vinkkejä Gaussin lain käyttöön laskettaessa sähkökenttiä Kun yhdistetään kahdella tavalla esitetty sähkökentän vuo, saadaan Gaussin laki: S d S Q sis Gaussin laki peustuu siihen, että suljetun pinnan läpi

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2015

Radioamatöörikurssi 2015 Radioamatöörikurssi 2015 Polyteknikkojen Radiokerho Radiotekniikka 5.11.2015 Tatu Peltola, OH2EAT 1 / 25 Vahvistimet Vahvistin ottaa signaalin sisään ja antaa sen ulos suurempitehoisena Tehovahvistus,

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Kuva 2. Lankasahauksen periaate. Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,

Lisätiedot

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa

Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen

Lisätiedot

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Pehmokäynnistimet Tyyppi PSR Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Uusi ABB-pehmokäynnistimet Yleistä Vasemmalla: yhdistelmä, jossa on PSR ja moottorinsuojakytkin MS116 Yllä: PSR16, PSR30 ja PSR 45 *) Moottorin

Lisätiedot

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm

Korjaamopuristimet. Alapalkki MITAT. H (Sylinteri palautettuna) mm. J mm -runko 25 tonnia Voidaan asentaa työpöydälle tai lisävarusteena saatavalle jalustalle. Työpöytä asennusta varten tarvitaan 1.4 m 2 vapaata tilaa, jalustan kanssa tarvitaan 4 m 2 lattiatilaa. voin -runko

Lisätiedot

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Vuodesta 1946 Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Lutz - ammattilaisen turvallinen valinta Lutz pumput ovat ammattilaisen turvallinen valinta pumpattaessa tynnyreistä, konteista tai

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

FILTERMAX. Moduulisuodatin kohdepoistojärjestelmiin. No. 4215.71/00

FILTERMAX. Moduulisuodatin kohdepoistojärjestelmiin. No. 4215.71/00 R Moduulisuodatin kohdepoistojärjestelmiin No. 425.7/ 2 FilterMax puhtaampi ympäristö työskennellä ja elää! En halua vapaa-aikana hengittää niitä käryjä ja hiukkasia jotka puhallamme yhteiseen ympäristöömme!

Lisätiedot

TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille

TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille Yksinkertainen ja kestävä rakenne varmistaa luotettavan toimivuuden 1 Sovitetut liukurengastiivisteet TB1, TB1F ja TB2 on suunniteltu

Lisätiedot

Kuva: Copyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012

Kuva: Copyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012 Kuva: opyright Ensinger GmbH. ERIKOISMUOVIT 8/2012 ERIKOISMUOVIT 8/2012 Sisällysluettelo Sivu Kuinka luet taulukoita 3 PSU, polysulfoni 4 PPSU, polyfenoolisulfoni 5 PEEK, polyeetteriketoni 6 PEI, polyeetteri-imidi

Lisätiedot

PE100-putkiyhdevalikoima sähkö- ja puskuhitsaukseen

PE100-putkiyhdevalikoima sähkö- ja puskuhitsaukseen U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - p a i n e p u t k i - y h t e e t p e 10 0 PE100-putkiyhdevalikoima sähkö- ja puskuhitsaukseen 04 I 2009 51019 229

Lisätiedot

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!

RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia

Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uusi Liitinjärjestelmä Ring Tension Memory Teknologia Uponorin valikoimiin kuuluvat talotekniset ratkaisut tarjoavat ensiluokkaista käyttömukavuutta, energiatehokkuutta ja erinomaisia mahdollisuuksia hyödyntää

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Corthal, Thaloy ja Stellite

Corthal, Thaloy ja Stellite Corthal, Thaloy ja Stellite KOVAHITSAUSTÄYTELANGAT KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SOMOTEC Oy Tototie 2 70420 KUOPIO puh. 0207 969 240 fax. 0207 969 249 email: somotec@somotec.fi internet: www.somotec.fi

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila.

Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys Janne Mattila Teemu Koitto Lari Pelanne Sisällysluettelo 1. Tutkimusongelma ja tutkimuksen

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki

Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simulointiesimerkki Ruiskuvalumuotin jäähdytys, simuloiesimerkki School of Technology and Management, Polytechnic Institute of Leiria Käännös: Tuula Höök - Tampereen Teknillinen Yliopisto Mallinnustyökalut Jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

Kryogeniikka ja lämmönsiirto. Dee Kryogeniikka Risto Mikkonen

Kryogeniikka ja lämmönsiirto. Dee Kryogeniikka Risto Mikkonen DEE-54030 Kyogeniikka Kyogeniikka ja lämmönsiito Dee-54030 Kyogeniikka Risto Mikkonen Lämmönsiion mekanismit '' q x ( ) x q '' h( s ) q Dee-54030 Kyogeniikka Risto Mikkonen '' 4 4 ( s su ) Lämmön johtuminen

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Mikrofonien toimintaperiaatteet. Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist

Mikrofonien toimintaperiaatteet. Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist Mikrofonien toimintaperiaatteet Tampereen musiikkiakatemia Studioäänittäminen Klas Granqvist Mikrofonien luokittelu Sähköinen toimintaperiaate Akustinen toimintaperiaate Suuntakuvio Herkkyys Taajuusvaste

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Piirrä kirjaan vaikuttavat voimat oikeissa suhteissa toisiinsa nähden. Kaikki kappaleet ovat paikallaan

Piirrä kirjaan vaikuttavat voimat oikeissa suhteissa toisiinsa nähden. Kaikki kappaleet ovat paikallaan Voimakuvioita kirja Piirrä kirjaan vaikuttavat voimat oikeissa suhteissa toisiinsa nähden. Kaikki kappaleet ovat paikallaan Kirja lattialla Kirja, jota painetaan kepillä Kirja, jota painetaan seinään Kirja,

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Lujatekoinen ja varmatoiminen Tehokkuutta ja helppoutta vasikanjuottoon hapanjuottovaunulla VAPAARUOKKIJA RehuPiika Laitteella voidaan tehdä jopa kolmen

Lisätiedot

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä Yleista Sorptioroottorin jäähdytyskoneiston jäähdytystehontarvetta alentava vaikutus on erittän merkittävää

Lisätiedot

LINJASÄÄTÖVENTTIILI haponkestävä teräs hitsatut päät / laipat 467 ja 468

LINJASÄÄTÖVENTTIILI haponkestävä teräs hitsatut päät / laipat 467 ja 468 Operation hitsatut päät / laipat 467 ja 468 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 2-2-21 Linjasäätöventtiilit 467 ja 468 on suunniteltu sulku- ja säätökäyttöön. Ne soveltuvat nestevirtausten säätöön lämmitys-

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT TOIMINTAPERIAATTEET JA LÄPÄISYKUVAAJAT

TEKNISET TIEDOT TOIMINTAPERIAATTEET JA LÄPÄISYKUVAAJAT M5 - G 1 vasta- ja vastusvastaventtiilit Vastusvastaventtiilejä käytetään pääasiassa, kun halutaan säätää sylinterin iskunnopeutta. Venttiilejä käytetään myös ilmanvirtauksen säätöön. Vastaventtiili säätää

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT I.TBPA8. Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS

JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS JÄYKKIEN MATERIAALIEN PURSOTUS Jäykkien, paksujen tai korkeaviskositeettisten materiaalien (pinnoitteet, tiivisteet, liimat) käyttö vaatii oikeat laitteet, luotettavuuden ja voimakkaat pumput Päästäksemme

Lisätiedot

FLEXBURN-uunit Kerasil Oy

FLEXBURN-uunit Kerasil Oy FLEXBURN-uunit Kerasil Oy FLEXBURN-uunit Lasin yhteensulatus Lasin taivutus ja muottiin pudotus (slumppaus) Koristelupoltot väreillä, kullalla ja siirtokuvilla 5-6 kertaa nopepampi Energiansäästö yli 50%

Lisätiedot

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Akselipainolaskelmat. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Yleistä tietoa akselipainolaskelmista Kun kuorma-autoa halutaan käyttää mihin tahansa kuljetustyöhön, tehtaalta toimitettua alustaa täytyy täydentää jonkinlaisella päällirakenteella. Yleistä tietoa akselipainolaskelmista

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho Luento 10: Työ, energia ja teho Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho 1 / 23 Luennon sisältö Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho 2 / 23 Johdanto Energia suure, joka voidaan muuttaa muodosta toiseen,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F EVM - 1F -syöttövedensäädin on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden teho on alle 10 t / h ja paine max 60 bar. Säädin huolehtii höyrykattiloiden syöttöveden jatkuvasta säädöstä ja pitää vedenpinnan korkeuden

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

TRB - Kartiokattohajotin. Halton TRB. Kartiokattohajotin

TRB - Kartiokattohajotin. Halton TRB. Kartiokattohajotin Halton TRB Kartiokattohajotin Vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, soveltuu sekä jäähdytys- että lämmityslaitteisiin. Tuloilmasuihkun nopeus pienenee tehokkaasti suuren sekoitustehokkuuden ansiosta.

Lisätiedot

PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT

PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT sivu 1/6 PULLEAT JA VALTAVAT VAAHTOKARKIT LUOKKA-ASTE/KURSSI Soveltuu ala-asteelle, mutta myös yläkouluun syvemmällä teoriataustalla. ARVIOTU AIKA n. 1 tunti TAUSTA Ilma on kaasua. Se on yksi kolmesta

Lisätiedot

Puhelin (09) , Fax (09) Vasatherm OHJAUS TOIMILAITTEEN AVULLA 57

Puhelin (09) , Fax (09) Vasatherm  OHJAUS TOIMILAITTEEN AVULLA 57 OHJAUS TOIMILAITTEEN AVULLA 57 58 Kaikki venttiilit on valmistettu punametallista. Osa niklattu. Venttiilien valmistaja on Heimeier, ja niillä on CEN-hyväksyntä. Venttiilejä voidaan käyttää vesi/glykoli-seokselle.

Lisätiedot

KLINGERsil. Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200

KLINGERsil. Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200 KLINGERsil Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200 KLINGERramikro leikkaamopalvelu Leikkaamopalvelumme laaja ohjelma kattaa standarditiivisteiden ohella myös vaativat muototiivisteet asiakkaan

Lisätiedot

PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE

PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Asfalttimassat ja päällysteet PANK- 4306 PANK ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 7.12.2011 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

Suljettu paisuntajärjestelmä

Suljettu paisuntajärjestelmä Suljettu paisuntajärjestelmä CIREX on teknisesti ja taloudellisesti säröilemätön kokonaisuus Paineenpitopumpulla toimivista paisuntajärjestelmistä on Suomessa pitkäaikainen kokemus. Tällaiset laitokset

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Toisen luennon aihepiirit VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT TUULET

SMG-4500 Tuulivoima. Toisen luennon aihepiirit VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT TUULET SMG-4500 Tuulivoima Toisen luennon aihepiirit Tuuli luonnonilmiönä: Ilmavirtoihin vaikuttavien voimien yhteisvaikutuksista syntyvät tuulet Globaalit ilmavirtaukset 1 VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN alculus Lukion M Geometia Paavo Jäppinen lpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKTESTIN J KERTUSKOKEIEN TEHTÄVÄT RTKISUINEEN Geometia (M) Pikatesti ja ketauskokeet Tehtävien atkaisut 1 Pikatesti (M) 1 Määitä

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille Öljyvapaa paineilma 100% öljyvapaata paineilmaa Puhdas ja ehdottoman öljytön paineilma on elintärkeä käyttöhyödyke sairaaloiden ja terveyskeskusten

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40 Operation WAFER tyyppi hiiliterästä 311 (310-312) sarjat PN40 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku-

Lisätiedot

NORI 500. Korkeapaineistukkaventtiili PN 250-500 DN 10-65. Vaihtoehdot. Materiaalit. Lisätietoja. Rakenne. Tilaustiedot

NORI 500. Korkeapaineistukkaventtiili PN 250-500 DN 10-65. Vaihtoehdot. Materiaalit. Lisätietoja. Rakenne. Tilaustiedot Esite 7641.1/3-57 NORI 500 Korkeapaineistukkaventtiili karantiivisteellä ja säätökeilalla hitsauspäin tai -muhvein PN 250-500 DN 10-65 Käyttöalueet Teollisuudessa, voimalaitoksissa, prosessitekniikassa

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Koska posahtaa? Osaatko ennakoida komponentin jäljellä olevan eliniän oikein?

Koska posahtaa? Osaatko ennakoida komponentin jäljellä olevan eliniän oikein? Koska posahtaa? Osaatko ennakoida komponentin jäljellä olevan eliniän oikein? Johanna Tuiremo, Johtava asiantuntija, Materiaalitekniikka, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 1 2 150 vuotta sitten Höyrykattilan

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan nojalla. Näin ollen tavara luokitellaan CN-koodiin 8108 90 90 muuksi titaanista valmistetuksi tavaraksi.

90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan nojalla. Näin ollen tavara luokitellaan CN-koodiin 8108 90 90 muuksi titaanista valmistetuksi tavaraksi. 14.11.2014 L 329/5 (CN-koodi) Kiinteä, lieriön muotoinen, kierteitetty tuote, joka on valmistettu erittäin kovasta värikäsitellystä titaaniseoksesta ja jonka pituus on noin 12 mm. Tuotteessa on varsi,

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

kyatex-liite Unique SSV -venttiilille

kyatex-liite Unique SSV -venttiilille . kytex-liite Unique SSV -venttiilille Unique SSV TEX Standard Konsepti Unique Single Seat TEX-venttiilin hygieenisyys ja turvallisuus vastaavat kaikkia prosessin asettamia vaatimuksia. Hyväksi käytännössä

Lisätiedot

TUTKITUSTI PARAS* parasta palvelua ja nopeat toimitukset

TUTKITUSTI PARAS* parasta palvelua ja nopeat toimitukset TUTKITUSTI PARAS* parasta palvelua ja nopeat toimitukset EMME TARJOA KEPPIÄ VAAN PELKKIÄ PORKKANOITA SALHYDRO:n ammattitaitoinen ja kokenut tiimi palvelee ja lähettää tuotteet nopeasti. Varaston toimituskyky

Lisätiedot

Harjoitus 5 / viikko 7

Harjoitus 5 / viikko 7 DEE-000 Piiianalyysi Hajoitus 5 / viikko 7 5. Laske solmupistemenetelmällä oheisen kuvan esittämän piiin jännite ja vita i. 0k ma k k k i ma Solmupistemenetelmää käytettäessä takasteltavan kytkennän jännitelähteet

Lisätiedot

Jos olet käynyt kurssin aikaisemmin, merkitse vuosi jolloin kävit kurssin nimen alle.

Jos olet käynyt kurssin aikaisemmin, merkitse vuosi jolloin kävit kurssin nimen alle. 1(4) Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Energy Systems LUT Energia Nimi, op.nro: BH20A0450 LÄMMÖNSIIRTO Tentti 13.9.2016 Osa 1 (4 tehtävää, maksimi 40 pistettä) Vastaa seuraaviin kysymyksiin

Lisätiedot

Kon Hydraulijärjestelmät

Kon Hydraulijärjestelmät Kon-41.4040 Hydraulijärjestelmät Hydraulijärjestelmän häviöiden laskenta Oheisten kuvien (2 5) esittämissä järjestelmissä voiman F kuormittamalla sylinterillä tehdään edestakaisia liikkeitä, joiden välillä

Lisätiedot

Lumen teknisiä ominaisuuksia

Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumi syntyy ilmakehässä kun vesihöyrystä tiivistyneessä lämpötila laskee alle 0 C:n ja pilven sisällä on alijäähtynyttä vettä. Kun lämpötila on noin -5 C, vesihöyrystä, jäähiukkasista

Lisätiedot

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT

MAAKAUHAT LUMIKAUHAT FIN 2012 MAAKAUHAT Maakauha 400 400 1400 155 365 Maakauha 600 600 1700 215 455B Maakauha 850 850 1800 335 655C Maakauha 1000 1000 2100 365 655C Maakauha 1300 1300 2300 450 855C - Erilaisten maalajien kuormaukseen

Lisätiedot

Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista

Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista Umpikoria pidetään yleensä vääntöjäykkänä. Avattavilla sivuseinillä varustettua umpikoria on kuitenkin pidettävä vääntöherkkänä päällirakenteena. 317 025 Scania voi valmistella ajoneuvon päällirakennetta

Lisätiedot

PALLOVENTTIILI MAAKAASULLE hiiliterästä hitsatut päät / kierrepäät / laipat 35000, 35200, 35300, 35500

PALLOVENTTIILI MAAKAASULLE hiiliterästä hitsatut päät / kierrepäät / laipat 35000, 35200, 35300, 35500 hitsatut päät / kierrepäät / laipat 35000, 35200, 35300, 35500 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 29-06-2016 35000 35500-sarjan venttiilit ovat tiiviitä sulkuventtiileitä, joita käytetään maakaasulle.

Lisätiedot

HSL-3 Raskas kiila-ankkuri

HSL-3 Raskas kiila-ankkuri HSL-3 Ankkurin tyyppi HSL-3 Kuusiokanta Mutterikanta HSL-3-B Momenttihattu HSL-3-SH Kuusiokolokanta (ei Suomessa) HSL-3-SK Uppokanta (ei Suomessa) Hyödyt - soveltuu halkeilemattomaan ja halkeilleeseen

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot