HORNETIN HYDRAULIIKKAPUTKISTON MATERIAALIVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HORNETIN HYDRAULIIKKAPUTKISTON MATERIAALIVAIHTOEHTOJEN VERTAILU"

Transkriptio

1 Teknillinen kokeakoulu Konetekniikan osasto Lentotekniikka HORNETIN HYDRAULIIKKAPUTKISTON MATERIAALIVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä takastettavaksi diplomi-insinööin tutkintoa vaten. Espoossa Laui Vanamo Työn valvoja: Pofessoi Olli Saaela Työn ohjaaja: Diplomi-insinööi Heny Paajanen

2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Työn nimi: Päivämäää: Osasto: Pofessuui: Työn valvoja: Työn ohjaaja: Laui Vanamo Honetin hydauliikkaputkiston mateiaalivaihtoehtojen vetailu Sivumäää: 118 Konetekniikan osasto Kul-34 Lentotekniikka Pofessoi Olli Saaela Diplomi-insinööi Heny Paajanen Honetissa käytettävissä MMS 105-mateiaalistandadin mukaisissa titaaniputkissa on havaittu vuotoja ja muodonmuutoksia. Työn takoituksena oli selvittää SAE-AMS standadin mukaisen titaanin ja SAE-AMS-6845-standadin mukaisen uostumattoman teäksen soveltuvuutta kovaavaksi putkimateiaaliksi. Työssä tutkittiin mateiaalien ominaisuuksia sekä käyttäytymistä taivutuksessa ja painekäsittelyssä. Lisäksi tutkittiin mateiaalien väsymistä impulssikuomituksen alaisena. Kijallisuusselvityksessä tutkittiin hydauliikan toimintapeiaatteita, lentokoneiden hydaulisten jäjestelmien akennetta ja putkentaivutuksen tekniikkaa. Lisäksi tutustuttiin hydauliikkaputkien asentamiseen liittyviin ohjekijoihin ja katoitettiin putkiston mateiaalivaihdoksiin liittyvää menettelyä. Selvitysten peusteella SAE-AMS-4945 sopii hyvin MMS-105:n kovaajaksi. Myös uostumaton teäs sopii kovaavaksi hydauliikkaputkien mateiaaliksi.

3 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ABSTRACT TO THE MASTER S THESIS Autho: Title of thesis: Date: Depatment: Pofessoship: Supeviso: Instucto: Laui Vanamo Evaluation of Honet Hydaulic Tubing Mateials 3 May 007 Numbe of pages: 118 Depatment of Mechanical Engineeing Kul-34 Aeonautical Engineeing Pofesso Olli Saaela Heny Paajanen M.Sc. (Tech) Leaks and defomations have been obseved in the MMS 105 titanium hydaulic tubes of the Honet aicaft. The aim of the study was to find out if these poblems can be avoided by using titanium tubes accoding to SAE-AMS-4945 o stainless steel tubes accoding to SAE- AMS Mateial chaacteistics and behaviou duing bending and autofettage and unde impulse fatigue loading wee investigated. An intoduction to hydaulics, aicaft hydaulic systems and tube bending is povided. Technical manuals concening tube fabication and pocedues fo using altenative tubing mateials wee also studied. Titanium SAE-AMS-4945 tuned out to be a good altenative fo MMS 105. Stainless steel is also suitable tubing mateial.

4 Alkulause Työ suoitettiin Teknillisen Kokeakoulun Kevytakennetekniikan laboatoiossa Ilmavoimien ahoittamana pojektina. Kiitän pofessoi Olli Saaelaa ja diplomi-insinööi Heny Paajasta saamastani tilaisuudesta tehdä diplomityö kiinnostavasta ja haastavasta aiheesta. Haluan eityisesti kiittää kaikesta avokkaasta avusta ja suuesta käsivällisyydestä. Lausun myös kiitokset Patia Oy:n sekä Finnai Oy:n henkilökunnalle avokkaista tiedoista ja muusta avusta. Kiitos sinulle, Leena! Espoossa Laui Vanamo 4

5 Sisällysluettelo Alkulause...4 Sisällysluettelo...5 Käsitteitä Johdanto...7 Lentokoneiden hydauliikkajäjestelmät Hydomekaniikan peiaatteet Hydauliikan komponentit Jäjestelmä Pumppu Säiliö Venttiilit Paineakku Hydauliset toimielimet Suodatus ja jäähdytys Putket, letkut ja kiinnittimet Tiivisteet ja hydauliikkaneste Mateiaalien lujuusoppia Mateiaalien elastisplastinen käyttäytyminen Väsyminen Hydauliikkaputkien mateiaalit Yleistä Titaani Ominaisuudet Väsyminen Muokkaus ja työstäminen Standadit Ruostumaton teäs Ominaisuudet Väsyminen Muokkaus ja työstäminen Standadit Ohjekijallisuus Putkien taivuttaminen Taivutusmenetelmät Vetotaivutus Ongelmatilanteita Hydauliikkaputkien jännitykset ja muodonmuutokset Putken taivutusjännitykset Autofettage taivuttamattomissa putkissa Painejännitysten laskenta Takka laskentamenetelmä Putkien kestävyys Jännitykset ja jäännösjännitykset Yhdistetyt jännitykset taivutetuissa putkissa Muodonmuutokset Väsymistakastelu Vitaus- ja massatakastelu Tosittaminen ja hyväksyntä Johtopäätökset ja suositukset Yhteenveto Lähteet

6 Käsitteitä d = halkaisija E = kimmomoduli M = taivutusmomentti p = paine = säde R = taivutussäde S t = mutolujuus S y = myötölujuus t = seinämän paksuus u = dimensioton etäisyys putken keskipisteestä (y/ o ) y = etäisyys putken keskipisteestä ε = venymä ε t = mutovenymä λ = suuntakulma = jännitys a = jännitysamplitudi a = ekvivalentti jännitysamplitudi k = keskijännitys φ = taivutuskulma Ala- ja yläindeksit: e = elastinen i = sisäpuolinen, sisäo = ulkopuolinen, ulkop = plastinen = säteen suuntainen z = pituussuuntainen, aksiaalinen θ = kehän suuntainen 6

7 1 Johdanto Hydauliikkajäjestelmien viat kuuluvat yleisimpiin lentokonejäjestelmien häiiöihin ja ne aiheuttavat lentotoiminnassa unsaasti hankalia tilanteita. Ilmavoimien Honet F18-hävittäjän kokeapaineisen hydauliikkaputkiston mateiaalina on titaani Ti-3Al-.5V. Titaaniset vaaosaputket valmistetaan enimmäkseen Patia Aviation Oy:n putkityöpajalla Hallissa. Titaani on kuitenkin vasin vaativa mateiaali taivuttamisen ja muun muovauksen kannalta. Joidenkin putkien valmistaminen on osoittautunut hankalaksi. Muutamiin putkiin on myös ilmaantunut jatkuvia käytönaikaisia ongelmia, kuten vuotoja liitoksissa. Eäs esille noussut vaihtoehto on joidenkin tiettyjen titaanisten vaaosaputkien kovaaminen helposti taivutettavasta uostumattomasta teäksestä (SAE-AMS-T-6845) valmistetuilla putkilla. Useimpien putkien mateiaalina säilyy kuitenkin titaani. Honet-kalustossa tällä hetkellä käytettävät titaaniset hydauliikkaputket ovat Boeingin (McDonnell Douglasin) MMS 105- standadin mukaisia. Sitoutuminen tähän standadiin ajoittaa tajolla olevaa putkivalikoimaa. Mikäli voitaisiin käyttää yleisen SAE-AMS-4945-standadin mukaista titaania tai uostumatonta teästä, voitaisiin todennäköisesti välttää mateiaalin saatavuudesta johtuvia pullonkauloja, jotka voivat johtaa AoG-tilanteeseen (Aicaft on Gound). Hydauliikkaputkiston yleisin liitintyyppi on Pemaswage-liitin, jonka mateiaalina on joko titaani tai teäs. Titaaniliittimien kovaaminen teäsliittimillä saattaisi helpottaa vaaosien vaastointia ja siten vähentää vaaosa- ja vaastointikustannuksia. Tämä työn tavoitteena on luoda selvitys uostumattoman teäksen käytöstä kovaavana putkimateiaalina tietyissä eityistapauksissa, titaanin ei mateiaalistandadien eoista sekä liitinmateiaalin vaihtamisesta. Lisäksi tavoitteena on keätä mahdollisimman paljon tietoa aiheesta ja laatia peusteet mateiaalimuutoksen tosittamiseen. 7

8 Työhön sisältyvät seuaavat vaiheet Kijallisuusselvitys ei mateiaaleista ja mateiaalistandadeista Kijallisuusselvitys putkentaivutuksen ja painekäsittelyn (autofettage) tekniikasta Taivuttamisen ja painekäsittelyn matemaattinen takastelu HN-ohjekijallisuuden läpikäynti putkisto- ja liitinmateiaalien kannalta Hyväksyntämenettelyn selvittäminen ja esimekkitapauksien tosittaminen Työkalukysymysten ja kustannusvaikutusten selvittäminen 8

9 Lentokoneiden hydauliikkajäjestelmät Lentokoneiden suoituskyvyn ja koon kasvu johti 1930-luvulle mennessä tilanteeseen, jossa ohjainpintojen, laskutelineiden, jaujen, konekivääitonien, pommiluukkujen ja muiden laitteiden käsittelyyn vaadittiin mekaanisia jäjestelmiä tehokkaampia keinoja. Rakennemateiaalien, hydauliikkanesteiden ja tiivisteiden kehitys johti 1930-luvulla psi:n ( kpa) käsikäyttöisiin hydauliikkajäjestelmiin. Toisen maailmansodan loppuun mennessä lentokoneiden hydauliikkajäjestelmät olivat laajoja, teknisesti vakiintuneita ja luotettavia kokonaisuuksia, joiden käyttöpaine oli noussut 3000 psi:in (0680 kpa) asti. Nykyaikaisissa suuissa matkustajakoneissa voi olla satoja hydaulisia komponentteja ja jäjestelmän teho voi olla yli 1000 hv. Edellä mainittu 3000 psi:n käyttöpaine on säilynyt yleisenä, mutta myös 4000 psi:n (Concode, B-1B) ja 5000 psi:n (F-, Supe Honet, F-35, V-, A380) jäjestelmiä on suunniteltu ja otettu käyttöön. Painonsäästön vuoksi suunnitellaan jopa 8000 psi:n jäjestelmien käyttöönottoa (V-). [1] 9

10 .1 Hydomekaniikan peiaatteet Sana hydauliikka johdetaan keikan sanoista hydo; vesi, ja aulis; putki, letku. Hydomekaniikka koostuu hydostatiikasta ja hydodynamiikasta. Hydostatiikassa takastellaan tasapainossa olevaa ideaalinestettä. Hydostatiikan peuslaki tunnetaan Pascalin lakina. Sen mukaan suljetussa astiassa olevaan kokoonpuistumattomaan juoksevaan aineeseen kohdistuva ulkoinen paine välittyy sellaisenaan aineen kaikkiin osiin ja astian seinämiin iippumatta astian muodosta. Paine vaikuttaa kohtisuoaan astian seinämiä vastaan. Mekaanisesti tuotetun paineen lisäksi nesteeseen vaikuttaa hydostaattinen paine ja ulkoinen ilmanpaine. Lentokoneen hydaulisissa jäjestelmissä ainoastaan mekaanisesti tuotetulla paineella on todellista mekitystä. Kuva 1 esittää hydaulisen vahvistamisen peiaatetta. s 1 A F 1 na F s p p Kuva 1. Voiman hydaulinen vahvistaminen. Jos mäntään 1 vaikuttaa ulkoinen voima F 1, aiheutuu siitä nesteeseen paine: p F1 A = (-1) 10

11 Pascalin lain peusteella vallitsee sylinteissä sama paine p, joten männän välittämä voima on suuuudeltaan: F pna= = (-) nf 1 Tätä peiaatetta takoitetaan voiman hydaulisella vahvistamisella. Voiman vahvistuminen tapahtuu siitymän kustannuksella. Jos kitkaa ei oteta huomioon ja neste oletetaan puistumattomaksi, saadaan voiman ja siitymän iippuvuus: F1 s1 F1 s1 s1 F 1s1 F s s = = = F nf n = (-3) Hydodynamiikassa takastellaan liikkeessä olevaa nestettä ja otetaan huomioon nesteen massa, kitka ja kokoonpuistuvuus sekä vitaukseen kohdistuvat häviöt. Häviöt aiheutuvat kitkasta sekä nesteen äkillisistä nopeuden- tai suunnanmuutoksista. Häviöteho muuttuu lämmöksi. 1 Kun takastellaan kokoonpuistumattoman nesteen stationaaista vitausta, pysyvät massa- ja tilavuusviat vakioina. Benoullin yhtälön mukaan enegia säilyy vitauksessa. Todellisessa vitauksessa tulee myös ottaa huomioon painehäviöt, joten vitausta kuvaa yhtälö: p 1 ρv1 ρv + ρ gz1+ = p + ρgz + + p (-4) Tässä p on painehäviö, ρ on nesteen tiheys ja v on vitausnopeus. Kokeuseon z vaikutus on lentokoneissa mekityksetön. Painehäviöitä aiheuttavat kitkavastukset ja komponenttien ketavastukset. Muita hydaulisten jäjestelmien toimintaan ja ominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat jousto, paineiskut ja kavitaatio. Jousto aiheutuu komponenttien joustosta ja nesteen kokoonpuistuvuudesta. Niistä aiheutuu väähtelyjä ja toiminnan epätakkuutta. Äkillisiä paineiskuja aiheuttaa laitteiden ja venttiilien toiminta. Ne voivat pahimmillaan aiheuttaa vauioita ja väsymistä. Kavitaatiolla takoitetaan ilmiötä, jossa nesteeseen muodostuu kuplia. Kavitaatio aiheuttaa kulumista ja häviöitä. [] 11

12 . Hydauliikan komponentit Tavallisen hydauliikkajäjestelmän osia ovat pumput, säiliöt, putket, letkut, venttiilit, suodattimet, tiivisteet, akut, toimielimet sekä hydauliikkaneste...1 Jäjestelmä Kuvassa on esitetty yksinketainen hydaulinen jäjestelmä, jossa on toimieliminä kolme toimisylinteiä, yksi sevo sekä yksi hydaulimoottoi. Kuva. Hydaulisen jäjestelmän kaavio. [3] 1

13 Hydauliikkajäjestelmät voidaan jakaa peiaatteeltaan avoimiin ja suljettuihin jäjestelmiin sekä näiden yhdistelmiin. Peiaatteiden pääeo on, että suljetussa systeemissä kietävä neste on jatkuvasti paineistettua, kun taas avoimessa systeemissä neste on paineenalaista vain jos jokin toimilaite on toiminnassa. Kuvan jäjestelmä on tyypiltään suljettu. [4].. Pumppu Hydauliikkapumppu muuntaa mekaanista tehoa hydauliseksi ja liikuttaa nestettä jäjestelmän läpi. Painetta syntyy, kun jäjestelmässä on vastusta. Moottoikäyttöiset pumput saavat yleensä käyttövoimansa suoaan lentokoneen moottoeista. Kevyissä koneissa tai isojen koneiden vaajäjestelmissä voidaan myös käyttää eillistä sähkömoottoia pumpun käyttämiseen. Koneessa voi myös olla käsikäyttöinen pumppu jäjestelmän testaamiseen, maakäyttöön tai vaalaitteena. Pumppaus voi tapahtua esimekiksi hammasattaiden, hammaspyöien, oottoien tai mäntien avulla. Aksiaalisessa mäntäpumpussa (kuva 3) on useita pieniä sylinteeitä ja mäntiä, joita liikutetaan joko vinoon asentoon asennetun käyttöakselin tai eityisen vinolevyn avulla. Mäntäpumpun männät voidaan myös asentaa iviin tai säteittäisesti. Kuva 3. Aksiaalinen mäntäpumppu. [3] Pumput voidaan jakaa vakiotilavuus- ja vakiopainepumppuihin sen mukaan, tuottavatko ne jäjestelmään tasaista tilavuusvitaa vai tasaista painetta. Tilavuusvitaa voidaan säätää vinolevyn kulmaa muuttamalla. Painetta taas voidaan säätää vitausta kuistamalla. [4] 13

14 Taulukossa 1 on vetailtu eityyppisten pumppujen ominaisuuksia. Taulukko 1. Pumppujen ominaisuudet. [4] Toimintapeiaate Toimintatapa Maksimipaine Vitaus Hammaspyöä Vakiotilavuus kpa (1500 psi) Pienehkö Hammasengas Vakiotilavuus kpa (1500 psi) Keskisuui Siipi Vakiotilavuus kpa (1500 psi) Suui tai paine ja yli Mäntä Vakiotilavuus tai paine kpa ( psi) Suui..3 Säiliö Pumppu pumppaa hydauliikkanesteen systeemiin säiliöstä, jonne neste lopuksi palaa. Säiliö toimii nesteen vaastona, kovaa vuotojen aiheuttaman nesteen poistuman ja toimii puskuina, mikäli lämpölaajeneminen, paineakut tai esim. mäntien liike aiheuttavat nesteen ylivuotoa. Säiliössä neste auhoittuu ja ilmakuplat poistuvat. Kuva 4. Paineistettu sylinteimäinen säiliö. [3] Säiliö voi olla paineistamaton tai paineistettu (kuva 4). Paineistamattomaan säiliöön kuuluu huohotusventtiili, joka pitää ilmanpaineen säiliössä ulkoilman tasalla. Paineistus takaa tasaisen nestesyötön myös matalassa ilmanpaineessa. Säiliö voidaan paineistaa syöttämällä imupumpulla paineilmaa nesteen paluukanavaan, syöttämällä moottoien vuodatusilmaa säiliöön tai käyttämällä itse hydauliikkajäjestelmän painetta sopivan sylintein ja männän avulla. [4] 14

15 ..4 Venttiilit Venttiilit voidaan yleisesti jakaa vita-, paine- ja suuntaventtiileihin (kuva 5). Suuntaventtiili ohjaa vitauksen kulkusuuntaa ja siten jäjestelmän toimintaa sekä toimilaitteiden liikesuuntia. Paineventtiileitä käytetään jäjestelmän paineen säätöön, kuten ohivitaukseen, paineenajoitukseen tai alennukseen, sekä toimilaitteiden voimien ja momenttien ohjaukseen. Vitaventtiileitä käytetään toimilaitteiden liikenopeuden ohjaukseen kuistamalla vitausta. Toimintoja voidaan myös yhdistää samaan laitteeseen. a) b) Kuva 5. a) Yksiketainen suuntaventtiili b) Paineenalennusventtiili. [3] Venttiileitä voidaan ohjata manuaalisesti, sähköisesti, mekaanisesti, hydaulisesti, pneumaattisesti tai edellisten yhdistelmällä. Venttiili voi olla yksinketainen passiivinen suuntaventtiili tai monipuolinen ohjauslaite, jolla voidaan säätää vitausta takasti ja potaattomasti. Venttiilin sulku- tai kuistinkappaleen toimintapeiaate vaihtelee suuesti. Kappale voi olla esimekiksi lautas-, kuula-, katio-, luisti- tai läppämallinen. [5] 15

16 ..5 Paineakku Paineakku vaimentaa paineiskuja ja pitää yllä tasaista painetta jäjestelmässä. Lisäksi akkuun on vaastoitu iittävästi paineenalaista hydauliikkanestettä täkeiden jäjestelmien käyttöön hätätilanteessa. Kuva 6. Sylinteimäinen paineakku. [3] Kalvoakun muodostaa säiliö, joka on jaettu joustavalla kalvolla kahteen osaan. Toinen osa täytetään paineistetulla kaasulla ja toinen hydauliikkanesteellä. Rakkoakussa säiliön sisällä on elastinen säkki, joka on täytetty painekaasulla. Kolmannessa mallissa on sylintein sisällä liikkuva mäntä (kuva 6). [4]..6 Hydauliset toimielimet Toimielin muuttaa hydaulisen tehon mekaaniseksi tehoksi ja liikkeeksi. Tavallisimpia toimielimiä ovat hydauliikkasylinteit ja moottoit. Hydauliseksi sevoksi kutsutaan jatkuvatoimista hydaulista laitetta, jossa on takaisinkytkentä ja jonka toimielimen toiminta vastaa potaattomasti ohjaussignaalia. Sevoja käytetään mm. ohjausjäjestelmässä. 16

17 Hydauliikkasylintei (kuva 7) tuottaa pituussuuntaisia voimia ja liikkeitä. Hammastangon ja pyöän avulla pituussuuntainen liike voidaan muuttaa myös pyöiväksi. Yksitoiminen sylintei toimii nestevoimalla yhteen suuntaan, kaksitoiminen molempiin suuntiin. Sylintei on balansoitu, mikäli voimat ovat samanlaiset molempiin suuntiin. Tandemsylinteissä on useita sylinteeitä peäkkäin. Eityisesti laskutelineiden sylinteeissä on usein vaimennusjäjestelmä, joka hidastaa liikettä ääipäissä, sekä lukitus ääiasentoon. [5] Kuva 7. Hydauliikkasylintei. [3] Hydauliikkamoottoi tuottaa momentteja ja pyöiviä liikkeitä. Moottoien toimintapeiaate muistuttaa käänteistä pumppua ja joitakin pumppuja voidaankin käyttää myös moottoeina. Mekanismi voi peustua siipiin, hammaspyöiin tai mäntiin, kuten pumpuissa. Mäntiä käytetään kun tavitaan enemmän vääntöä. Moottoin pyöimisnopeutta voidaan säädellä tilavuusvian avulla ja vääntöä paineen avulla. [4]..7 Suodatus ja jäähdytys Koska hydauliikkajäjestelmän komponenttien toleanssit ja välykset ovat tyypillisesti hyvin pieniä, aiheuttavat hydauliikkanesteessä olevat epäpuhtaudet helposti ongelmia. Nesteessä saattaa olla valmistusvaiheessa syntyneitä metallilastuja tai hiomapölyä sekä muottihiekan jäänteitä. Jäjestelmän komponenttien kulumisen myötä jäjestelmään ketyy metallien ja tiivistemateiaalien hiukkasia. [5] Suodatinelementit on yleensä tehty käsitellystä selluloosapapeista tai kankaasta, sintatusta metallista, metallilangasta tai -vekosta. Näillä pystytään suodattamaan 5-40 µm hiukkaset. Toiset suodattimet ovat ketakäyttöisiä mutta metallisuodattimet voidaan yleensä puhdistaa ja 17

18 käyttää uudestaan. Jäjestelmän painepuolella voidaan käyttää lamellisuodatinta, jossa pinoon ladottujen metallilevyjen väliset aot toimivat suodattimena. Kuva 8. Suodatin. [3] Liian kokea hydauliikkanesteen lämpötila voi aiheuttaa voiteluominaisuuksien heikkenemistä, koostumuksen muuttumista tai sakkautumista. Liian matala lämpötila taas jäykistää nesteen liikettä. Kitkan vuoksi nestettä pitää yleensä jäähdyttää. Jäähdytys tapahtuu tavallisesti polttoaineen avulla. Jäähdytysivoilla vaustettu hydauliikkaputki voidaan vetää polttoainesäiliön kautta tai voidaan käyttää tavallisen jäähdyttäjän tapaista lämmönvaihdinta, jossa polttoaine jäähdyttää putkiston sisällä kietävää hydauliikkanestettä. [4]..8 Putket, letkut ja kiinnittimet Hydauliikkaputkien mateiaali iippuu painetasosta. Alumiinit, kuten 1100-H14, 3003-H-14, 04-T3 tai T4 sekä 505-0, sopivat enimmillään 1500 psi:n jäjestelmiin. Alumiinin laadut 6061-T4 tai T6 sopivat jopa 3000 psi:n jäjestelmiin, mutta yleisimmin lentokoneiden kokeapainejäjestelmissä käytetään uostumattomia teäslaatuja 18-8 tai 1-6-9, sekä titaania Ti-5Al-.5V. Putkisto tulee suunnitella mahdollisimman kompaktiksi, mutta putkilinjoissa täytyy myös olla mutkia, jotta väähtelyt tai lämpölaajeneminen eivät vauioita akenteita. Ideaalinen 18

19 taivutussäde on,5-3 ketaa putken sisähalkaisija. Hydauliikkaputken taivuttaminen vaatii huolellisuutta ja oikeita työvälineitä jotta voidaan välttää poimuttuminen ja vääistyminen jotka heikentävät putkea ja aiheuttavat häviöitä. Myös katkaisu ja putken pään viimeistely vaativat takkuutta ja oikeita työkaluja. Putken halkaisija iippuu vaadittavasta tilavuusviasta ja seinämän paksuus painetasosta. Taulukossa on esitetty eäitä standadoituja mittoja. Muitakin mitoituksia on olemassa. Putket voidaan valmistaa hitsaamalla tai kylmävetämällä, jolloin ne ovat saumattomia. [5] Taulukko. Putkien tuumapohjaisia mittoja tuuman halkaisijaan saakka. [4] OD Seinämä ID Koodi OD Seinämä ID Koodi (in) (in) (in) (in) (in) (in) 1/8 0,08 0, /8 0,035 0, ,03 0, ,04 0, ,035 0, ,049 0, /16 0,03 0, ,058 0, ,035 0, ,065 0, /4 0,035 0, ,07 0, ,04 0, ,083 0, ,049 0, ,095 0, ,058 0, /4 0,049 0, ,065 0, ,058 0, /16 0,035 0, ,065 0, ,04 0, ,07 0, ,049 0, ,083 0, ,058 0, ,095 0, ,065 0, ,109 0, /8 0,035 0, /8 0,049 0, ,04 0, ,058 0, ,049 0, ,065 0, ,058 0, ,07 0, ,065 0, ,083 0, / 0,035 0, ,095 0, ,04 0, ,109 0, ,049 0, ,049 0, ,058 0, ,058 0, ,065 0, ,065 0, ,07 0, ,07 0, ,083 0, ,083 0, ,095 0, ,095 0, OD = Oute Diamete, ulkohalkaisija 0,109 0, ID = Inne Diamete, sisähalkaisija 0,1 0,

20 Putket yhdistetään liittimillä (kuva 9), joiden mateiaali iippuu putkimateiaalista. Laajennetussa liitoksessa putken pää muokataan katiolaajennukseksi, joka painetaan kiistysmuttein avulla liittimen katiopintaa vasten. Laajentamattomassa liitoksessa ei putken päätä tavitse muokata. Pysyvä liitos voidaan tehdä pässäämällä liitinkappale putkeen kiinni hydaulisesti tai mekaanisesti. Tällaisia liitoksia ovat mm. Pemaswage- tai Dynatube-liitos. Liitos voidaan myös tehdä juottamalla tai hitsaamalla. [4] a) b) c) d) Kuva 9. a) Laajennettu liitos b) Laajentamaton liitos c) Pemaswage-liitos d) Dynatube-liitos. [3] Letkuja käytetään matalapaineisissa jäjestelmissä tai kohteissa joissa on liikkuvia osia tai voimakasta väähtelyä. Letkuissa nimellismitta takoittaa sisähalkaisijaa ja putkissa ulkohalkaisijaa. Letkujen peusmateiaali on synteettinen kumi (Buna-N, Neopeeni, Butyyli) tai teflon. Letkussa on lisäksi muita keoksia, kuten puuvillaa tai teäslankapunosta. Matalapaineletkuissa (alle 50 psi) ei ole metallipunosta. Keskipaineletkuissa (1500 psi, pienet letkut jopa 3000 psi) on yksi ja kokeapaineletkuissa (3000 psi) useampia teäspunoksia. Liitokset voivat olla ketakäyttöisiä, avattavia tai pikalukollisia. Asennuksessa tulee ottaa huomioon taivutussäde ja joustovaa sekä välttää kieteisyyttä. [4] 0

21 ..9 Tiivisteet ja hydauliikkaneste Tiivisteitä tavitaan unsaasti hydauliikkajäjestelmän kaikissa liitoksissa ja komponenteissa. Yleisin malli on yksinketainen O-engas, joka toimii molempiin suuntiin. V- ja U-enkaat toimivat pahaiten vain yhteen suuntaan. Luokitus määittelee, minkälaisia tiivisteitä tulee käyttää eilaisten nesteiden kanssa. Hydauliikkanesteen tehtävinä ovat tehon välitys, voitelu, jäähdytys sekä suojaus kooosiota vastaan. Valinta peustuu käyttöolosuhteisiin, lämpötilaan, painetasoon ja kooosioolosuhteisiin. Hyvältä hydauliikkanesteeltä vaaditaan sopivaa viskositeettia, hyvää kemiallista pysyvyyttä sekä matalaa leimahdus- ja syttymispistettä. Käytössä on mineaali- ja kasviöljyjä, emulsioita ja vedettömiä synteettisiä nesteitä kuten Skydol. [4][5] 1

22 3 Mateiaalien lujuusoppia Tässä kappaleessa käsitellään lyhyesti hydauliikkaputkien lujuus- ja väsymislaskentaan liittyviä peiaatteita. 3.1 Mateiaalien elastisplastinen käyttäytyminen Kuvassa 10 on esitetty vetokokeen tuloksena saatava mateiaalin elastisplastinen jännitysvenymäkäyä. Vetokokeen avulla voidaan helposti määittää aineen myötöaja, mutolujuus ja mutovenymä. [6] S t eng Todellinen jännitysvenymäkäyä S y ε eng ε 0. = 0,00 ε t S t = Vetomutolujuus S y = Myötöaja ε 0. = 0, % venymä ε t = Mutovenymä Kuva 10. Jännitysvenymäkäyä. [8]

23 Vetokokeesta saatava venymä ε eng on ns. tekninen venymä (engineeing), joka on vetosauvan mittapituuden muutoksen (L - L 0 ) suhde alkupeäiseen mittapituuteen L 0. Tyypillisesti vetokokeessa käytetään tuuman mittapituutta. Nimellinen jännitys eng taas on vetävän voiman F suhde sauvan alkupeäiseen poikkipinta-alaan A 0. [6] ε eng eng L L = L = F A o o o (3-1) Mikäli takastellaan suuia plastisia muodonmuutoksia, tulee kuitenkin käyttää todellista venymää ja todellista jännitystä, jotka ottavat huomioon vetosauvan kuoutumisen: [7] ε = ln 1 = ( + ε eng) ( 1+ ε ) eng eng (3-) Pienillä venymän avoilla eli elastisella alueella teknisen ja todellisen venymän avot lähestyvät toisiaan. 3

24 Kuvassa 11 on esitetty jännitysvenymäkäyien idealisoituja malleja. Epälineaainen käyä kuvaa yleensä pahaiten metallista mateiaalia, jolla on taipumusta muokkauslujittumiseen. a) b) c) d) ε ε ε ε Kuva 11. Jännitysvenymäkäyiä. a) Täydellisen plastinen b) Ideaalinen elastoplastinen c) Lineaaisesti lujittuva d) Epälineaaisesti lujittuva. [8] Epälineaaisesti lujittuvan mateiaalin plastista jännitysvenymäkäyää voidaan kuvata useilla eilaisilla yhtälöillä: n Hollomon : = Kε Ludwik : = + hε Swift : = K Voce : = A 0 m n ( ε + ε 0) + ( B A) ( 1 exp( nε) ) (3-3) Tässä ketoimet K, n, h, m, ε 0, A ja B ovat ainevakioita. Ketoimet eivät ole samoja ei kaavoissa vaikka niitä mekitään samalla kijaimella. [8] 4

25 3. Väsyminen Putken väsyminen tapahtuu pitkän ajan kuluessa suuuudeltaan vaihtelevien paine- ja jännityspulssien vaikutuksesta. Kuvassa 1 on esitetty yksinketaisen väsyttävän jännityksen aaltomuotoja, kun keskijännitys k on nolla tai nollasta poikkeava. Muuttuja a on jännitysamplitudi. a a k a) b) k c) d) Kuva 1. Väsyttävä jännitys. a) k = 0, b) k > 0, c) a vaihteleva, d) a ja k vaihtelevia. Yleisessä tapauksessa kuomitus on amplitudiltaan ja keskijännitykseltään vaihteleva. 5

26 Väsymismutumisen ajankohdan aviointiin käytetään kumulatiivisen vauioitumisen mallia: Missä: ni = C (3-4) N i i n i = kuomitusjaksojen lukumäää kuomitustasolla i N i = kuomitustasoa i vastaava kestoluku eli mutumaan johtavien kuomitusjaksojen määä C = vakio Palmgen-Minein menetelmän mukaan vakion C avoksi oletetaan 1. Jos sekä keskijännitys että amplitudi vaihtelevat, voidaan kuomitusjaksot eottaa toisistaan esimekiksi ainflowmenetelmällä. Kuomitustasojen ja kestolukujen suhteet selviävät mateiaalikohtaisista S-Nkäyistä eli Wöhle-käyistä (kuva 13). w 1,0E+03 1,0E+04 1,0E+05 1,0E+06 1,0E+07 1,0E+08 N Kuva 13. S-N-käyä. Monilla aineilla käyä muuttuu tasaiseksi kestoluvun tienoilla. Tätä jännitystasoa kutsutaan väsymislujuudeksi tai vaihtolujuudeksi w. S-N-käyien kokeellisessa määityksessä keskijännitys on usein nolla. 6

27 Mikäli keskijännitys poikkeaa nollasta takasteltavassa tilanteessa, voidaan kestävyyttä avioida esimekiksi kovaamalla todellinen jännitysheilahdus a Goodmanin likikaavan mukaisella ekvivalentilla jännitysheilahduksella a : [6] a a = k 1 S t (3-5) Kaavassa S t on mateiaalin staattinen mutolujuus. 7

28 4 Hydauliikkaputkien mateiaalit Aluksi lentokoneiden hydauliikkaputkien mateiaalina käytettiin yleisesti kupaia. Kupain taipumus mutua täinän vaikutuksesta ja jäjestelmien painetason nousu johtivat alumiinin ja sittemmin uostumattoman teäksen (Coosion Resistant Steel, CRES) käyttöön. Titaani on yleistynyt viime vuosikymmeninä painonsäästön vuoksi. [4] 4.1 Yleistä Sotilaskoneissa käytettävät hydauliikkaputket valmistetaan tiukkojen standadien mukaan. Taulukossa 3 on esitetty muutamia standadeja. Hydauliikan lisäksi putkia käytetään paineilma-, polttoaine-, öljy-, happi- ja jäähdytysjäjestelmissä sekä instumenteissa ja huohotinputkissa. Taulukko 3. Mateiaalistandadeja (Monet MIL-standadit on muutettu SAE-AMS-standadeiksi). [9] Standadi Mateiaali Tila SAE-AMS-T-8506 AISI 304 Annealed MIL-T-8504 AISI 304 Annealed MIL-T-8606 AISI 304L, 31, 347 Annealed SAE-AMS-T-6845 AISI 304 1/8 Had SAE-AMS-5897 AISI 347 1/8 Had MIL-T-5695 AISI 304 1/4 Had ½ Had SAE-AMS-5556 AISI 347 Solution heat teated SAE-AMS-5557 AISI 31 Solution heat teated SAE-AMS-T WW-T-700/ , -H1 H14, -H16, -H18 WW-T-700/ , -H3, -H34, -H36, -H38 WW-T-700/ , -T4, -T6 MMS-105CWSR Ti-3Al-.5V Cold Woked, Stess Relieved SAE-AMS-4945B Ti-3Al-.5V Cold Woked, Stess Relieved 8

29 Kokeapainejäjestelmissä (3000 psi ja yli) käytetään yleisimmin 18-8-tyyppistä uostumatonta teästä (esim. AISI 304), mutta titaanin seos Ti-3Al-.5V ja tyyppinen uostumaton teäs ovat myös yleisiä. Joitakin poikkeuksia lukuunottamatta alumiinin käyttö on ajoitettu matalapainejäjestelmiin. [4] Putkien liittimet tehdään yleensä putkien kanssa yhteensopivasta mateiaalista. Joissain tapauksissa mateiaaleja voidaan kuitenkin sekoittaa. CRES-liittimiä voidaan käyttää sekä CRES-putkien että titaaniputkien kanssa, mutta titaanisia Pemaswage-liittimiä ei voida käyttää CRES-putkien kanssa. [9] 4. Titaani Ti-3Al-.5V (ASTM gade 9) on titaanin α/β-seos, jota käytetään melko unsaasti polttoaineja hydauliikkaputkien sekä joidenkin akenneosien mateiaalina. Kevyen, lujan ja muokattavan putkimateiaalin tave oli pitkälti syynä seoksen kehittämiseen. Concode, Lockheed C5A ja Boeing 767 olivat ensimmäiset koneet, joissa sitä käytettiin. Tämän lisäksi seosta käytetään mm. uheiluvälineissä hyvän väännönsietokyvyn ja keveyden vuoksi. [10] 4..1 Ominaisuudet Ti-3Al-.5V sijoittuu lujuusavoiltaan seostamattoman titaanin ja yleisesti käytetyn Ti-6Al- 4V-seoksen väliin. Seos on kuitenkin muovattavuudeltaan selvästi paempi kuin Ti-6Al-4V ja soveltuu siksi paemmin putkien valmistukseen. Sitä käytetään myös nauhamaisten ja valssattujen tuotteiden sekä takokappaleiden valmistukseen. [11] Ti-3Al-.5V:n lujuus on vasin suui ja lujuus/painosuhde eittäin hyvä. Sen tiheys on pienempi kuin uostumattomilla teäksillä. Se soveltuu hitsattavaksi yleisellä TIGmenetelmällä ja vedettäväksi samanlaisilla laitteilla kuin uostumattomat teäsputket. Mateiaali sietää hyvin viumista sekä kooosiota, kuten kuoppa-, ako-, eoosio- ja jännityskooosiota. Sen hinta on suhteellisen edullinen veattuna unsaammin seostettuihin titaaneihin. Lämpölaajenemiskeoin on pieni. 9

30 Seoksen lujuusominaisuuksia voidaan paantaa lämpökäsittelyllä, mutta kakenevuus on vähäistä. Hehkutus voidaan suoittaa asteessa (1-3 h) ja jännityksenpoisto asteessa (1-3 h), minkä jälkeen kappale jäähdytetään ilmassa. [10][11] Ti-3Al-.5V saattaa altistua väsymiselle tai kooosiolle joissain olosuhteissa. Altistavia ympäistötekijöitä ovat esimekiksi klooi, happi, vetykloidihappo ja ikkihappo. Seos saattaa myös käsiä vetyhauaudesta mm. kokean lämpötilan, galvaanisen kytkennän tai ympäistön alhaisen ph:n vaikutuksesta. [11] Titaanin Ti-3Al-.5V yleisiä mateiaaliavoja on koottu taulukkoon 4. Avoja voidaan muokata lämpökäsittelyllä. Taulukko 4. Ti-3Al-.5V:n mateiaaliavoja huoneenlämpötilassa. [11] Annealed Cold woked, stess elieved Mutolujuus [MPa (psi)] 60 (90000) 86 (15000) Myötölujuus [MPa (psi)] 485 (70000) 74 (105000) Mutovenymä [%] Kimmomoduli [GPa (psi)] 103 (14, ) 100 ( ) Tiheys [g/cm 3 ] 4,48 Lämpölaajenemiskeoin [m/m C] 9, (0-100 C) 4.. Väsyminen Titaaniseosta Ti-3Al-.5V on käytetty lentokoneiden kokeapaineisissa hydauliikkajäjestelmissä putkistomateiaalina yli 0 vuoden ajan. Kokemuksien peusteella mateiaalin väsymisominaisuuksia pidetään yleisesti hyvinä tässä käyttöympäistössä. Ti-3Al-.5Vputken väsymislujuus on suunnilleen puolet mateiaalin vetolujuudesta. Väsymiselle altistavia tekijöitä ovat tietty kideakenteen laatu, jäännösjännitykset, joita syntyy putkien oikaisussa ja taivutuksessa, pintaviat ja vauiot, akenneviheet sekä putken muotoviheet. Titaani on huomattavasti uostumatonta teästä hekempää kolhuille ja naamuille. [1] 30

Kryogeniikka ja lämmönsiirto. DEE-54030 Kryogeniikka Risto Mikkonen

Kryogeniikka ja lämmönsiirto. DEE-54030 Kryogeniikka Risto Mikkonen DEE-54030 Kyogeniikka Kyogeniikka ja lämmönsiito 1 DEE-54030 Kyogeniikka Risto Mikkonen 5.5.015 Lämmönsiion mekanismit '' q x ( ) x q '' h( s ) q '' 4 4 ( s su ) DEE-54030 Kyogeniikka Risto Mikkonen 5.5.015

Lisätiedot

Lujuusopin jatkokurssi IV.1 IV. KUORIEN KALVOTEORIAA

Lujuusopin jatkokurssi IV.1 IV. KUORIEN KALVOTEORIAA Lujuusoin jatkokussi IV. IV. KUORIE KALVOTEORIAA Kuoien kalvoteoiaa Lujuusoin jatkokussi IV. JOHDATO Kuoiakenteen keskiinta on jo ennen muoonmuutoksia kaaeva inta. Kaaevasta muoosta seuaa että keskiinnan

Lisätiedot

Tietoa sähkökentästä tarvitaan useissa fysikaalisissa tilanteissa, esimerkiksi jos halutaan

Tietoa sähkökentästä tarvitaan useissa fysikaalisissa tilanteissa, esimerkiksi jos halutaan 3 Sähköstatiikan laskentamenetelmiä Tietoa sähkökentästä tavitaan useissa fysikaalisissa tilanteissa, esimekiksi jos halutaan tietää missäläpilyönti on todennäköisin suujännitelaitteessa tai mikä on kahden

Lisätiedot

Teflonletkut. Poimutettu teflonletku Sileä teflonletku

Teflonletkut. Poimutettu teflonletku Sileä teflonletku Teflonletkut Poimutettu teflonletku Sileä teflonletku Teflonletkut Poimutettu 300-sarja 300-sarjan PTFE-letku on sopii erityisesti elintarvike-, lääke- ja kemianteollisuuden käyttöön. Se kestää erittäin

Lisätiedot

Taivutus ja muotoilu

Taivutus ja muotoilu Taivutus ja muotoilu Laaja valikoima erilaisiin taivutus- ja muotoilutarpeisiin. Luotettavaa laatua. Mallien Putkikoot määrä mm Sivu Putkentaivutuspihdit Putkityöt 7 5 8-4 10-18 8.2 Taivutuspihti 8 16-1

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PE100 turvallinen valinta juoma- ja jätevesien johtamiseen 04 I

Uponor-paineputkijärjestelmä PE100 turvallinen valinta juoma- ja jätevesien johtamiseen 04 I U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - p a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä p e 10 0 Uponor-paineputkijärjestelmä PE100 turvallinen valinta juoma-

Lisätiedot

QUICK BEND MINOR BEND BIG BEND SUPER BEND PUTKENTAIVUTUSPIHDIT PUTKENTAIVUTUSTYÖKALUT VUODESTA 1951

QUICK BEND MINOR BEND BIG BEND SUPER BEND PUTKENTAIVUTUSPIHDIT PUTKENTAIVUTUSTYÖKALUT VUODESTA 1951 QUICK BEND MINOR BEND BIG BEND SUPER BEND PUTKENTAIVUTUSPIHDIT PUTKENTAIVUTUSTYÖKALUT VUODESTA 1951 QUICK BEND suomalaisen putkiasentajan perustyökalu jo useammassa sukupolvessa. Kotimainen Quick bend

Lisätiedot

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)! LUT-Kone Timo Björk BK80A2202 Teräsrakenteet I: 17.12.2015 Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

Luvun 12 laskuesimerkit

Luvun 12 laskuesimerkit Luvun 12 laskuesimerkit Esimerkki 12.1 Mikä on huoneen sisältämän ilman paino, kun sen lattian mitat ovat 4.0m 5.0 m ja korkeus 3.0 m? Minkälaisen voiman ilma kohdistaa lattiaan? Oletetaan, että ilmanpaine

Lisätiedot

Sähkökentät ja niiden laskeminen I

Sähkökentät ja niiden laskeminen I ähkökentät ja niiden laskeminen I IÄLTÖ: 1.1. Gaussin lain integaalimuoto ähkökentän vuo uljetun pinnan sisään jäävän kokonaisvaauksen laskeminen Vinkkejä Gaussin lain käyttöön laskettaessa sähkökenttiä

Lisätiedot

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla.

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Komponentit: pumppu moottori sylinteri Hydrostaattinen tehonsiirto Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla. Pumput Teho: mekaaninen

Lisätiedot

Hitsattavien teräsrakenteiden muotoilu

Hitsattavien teräsrakenteiden muotoilu Hitsattavien teräsrakenteiden muotoilu Kohtisuoraan tasoaan vasten levy ei kanna minkäänlaista kuormaa. Tässä suunnassa se on myös äärettömän joustava verrattuna jäykkyyteen tasonsa suunnassa. Levyn taivutus

Lisätiedot

SÄHKÖMAGNEETTINEN KYTKEYTYMINEN

SÄHKÖMAGNEETTINEN KYTKEYTYMINEN SÄHKÖMAGNEETTINEN KYTKEYTYMINEN H. Honkanen SÄHKÖMAGNEETTISEN KYTKEYTYMISEN TEORIAA Sähkömagneettinen kytkeytyminen on häiiöiden siitymistä sähkömagneettisen aaltoliikkeen välityksellä. Sähkömagneettisen

Lisätiedot

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)! LUT-Kone Timo Björk BK80A2202 Teräsrakenteet I: 31.3.2016 Oheismateriaalin käyttö EI sallittua, mutta laskimen käyttö on sallittua Vastaukset tehtäväpaperiin, joka PALAUTETTAVA (vaikka vastaamattomana)!

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella

Lisätiedot

SÄRMÄYS, RAEX KULUTUS- TERÄKSET, ULTRALUJAT OPTIM QC TERÄKSET

SÄRMÄYS, RAEX KULUTUS- TERÄKSET, ULTRALUJAT OPTIM QC TERÄKSET www.ruukki.fi SÄRMÄYS, RAEX KULUTUS- TERÄKSET, ULTRALUJAT OPTIM QC TERÄKSET KUUMAVALSSATUT TERÄSLEVYT JA -KELAT Johdanto Raex on erinomaisen kova ja luja kulutusteräs, jota toimitamme karkaistuna nauhalevynä

Lisätiedot

DETAN VETOTANKOJÄRJESTELMÄ JULKISIVUT

DETAN VETOTANKOJÄRJESTELMÄ JULKISIVUT JULKISIVUT Johdanto DETAN vetotankoäestelmä Tämän päivän akkitehtuuia kuvaa yhä enemmän takoituksenmukaisuus- a toiminnallisuusvaatimusten lisäksi halu muotoilla uudenlaisia atkaisua. DETAN vetotankoäestelmä

Lisätiedot

4757 4h. MAGNEETTIKENTÄT

4757 4h. MAGNEETTIKENTÄT TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 1/7 FYSIIKAN LABORATORIO V 1.6 5.014 4757 4h. MAGNEETTIKENTÄT TYÖN TAVOITE Työssä tutkitaan vitajohtimen aiheuttamaa magneettikentää. VIRTAJOHTIMEN SYNNYTTÄMÄ MAGNEETTIKENTTÄ

Lisätiedot

KUPARISAUVOJEN KOVUUS-, VETO-, JA VÄSYTYSKOKEET ANU VÄISÄNEN, JARMO MÄKIKANGAS, MARKKU KESKITALO, JARI OJALA

KUPARISAUVOJEN KOVUUS-, VETO-, JA VÄSYTYSKOKEET ANU VÄISÄNEN, JARMO MÄKIKANGAS, MARKKU KESKITALO, JARI OJALA KUPARISAUVOJEN KOVUUS-, VETO-, JA VÄSYTYSKOKEET 18.12.2008 ANU VÄISÄNEN, JARMO MÄKIKANGAS, MARKKU KESKITALO, JARI OJALA 1 Johdanto Muovauksen vaikutuksesta metallien lujuus usein kasvaa ja venymä pienenee.

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

Koneen ominaisuudet METALEX SÄHKÖINEN-DIGITAALINEN PUTKENTAIVUTUSKONE

Koneen ominaisuudet METALEX SÄHKÖINEN-DIGITAALINEN PUTKENTAIVUTUSKONE METALEX SÄHKÖINEN-DIGITAALINEN PUTKENTAIVUTUSKONE Koneen ominaisuudet max 50 ohjelmaa max taivutuskulma per ohjelma on 9 kappaletta on saatavilla lukuisilla varusteilla eri putkimalleille ja paksuuksille

Lisätiedot

81 RYHMÄ MUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT

81 RYHMÄ MUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT 81 RYHMÄ MUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT Alanimikehuomautus 1. Edellä 74 ryhmän 1 huomautusta, jossa määritellään "tangot, profiilit, lanka, levyt, nauhat ja folio", noudatetaan

Lisätiedot

SÄILYTYSKANSI VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA PITKÄ NOKKA JA ROISKEITA KÄYTÖSSÄ YLEISKANSI

SÄILYTYSKANSI VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA PITKÄ NOKKA JA ROISKEITA KÄYTÖSSÄ YLEISKANSI NESTEIDEN KÄSITTELY TURVASÄILIÖT & ÖLJYKANNUT OIL SAFE SÄILYTYSKANSI VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA PITKÄ NOKKA JA ROISKEITA KÄYTÖSSÄ Oil Safe-järjestelmässä on monia etuja öljyn saastumisen

Lisätiedot

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 OFIX Lukitusholkit Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 e-mail: konaflex@konaflex.fi Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 Internet: www.konaflex.fi

Lisätiedot

Ratkaisut 3. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016

Ratkaisut 3. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016 Kotitehtävät palautetaan viimeistään keskiviikkoisin ennen luentojen alkua eli klo 14:00 mennessä. Muistakaa vastaukset eri tehtäviin palautetaan eri lokeroon! Joka kierroksen arvostellut kotitehtäväpaperit

Lisätiedot

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA Asennustapa A Asennustapa B Ø 12-100 Ø 125-300 2 Lasketaan kaavalla FS=2,3 r a=1,356 r Taivutussäde "r", kun asennus kuvan A mukaan Asennus

Lisätiedot

Aluksi. Ympyrästä. Ympyrän osat. MAB2: Ympyrä 4

Aluksi. Ympyrästä. Ympyrän osat. MAB2: Ympyrä 4 MAB: Ympyä 4 Aluksi Tämän luvun aihe on ympyä. Ympyä on yksi geometisista peusmuodoista ja on sinulle ennestään hyvinkin tuttu. Mutta oletko tullut ajatelleeksi, että ympyää voidaan pitää säännöllisen

Lisätiedot

Kartiohattu. Myrskykaulus Läpivientipelti

Kartiohattu. Myrskykaulus Läpivientipelti Suojattuhattu Kartiohattu Sadehattu Tukivanne Piippujakso Myrskykaulus Läpivientipelti Aluskatteen läpivienti Piippujakso Seinätuki Seinäkulmatuki Säädettävä jakso Mittausjakso 22,5 o Käyrät 135 o T-jakso

Lisätiedot

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 11.2.2016 1 Sisältö Syöttöveden kaasunpoisto Kaasunpoistolaitteistot Lauhteenpuhdistuksen edut Mekaaninen lauhteenpuhdistus Kemiallinen

Lisätiedot

Lietevaunujen tarvikkeet

Lietevaunujen tarvikkeet Lietevaunujen tarvikkeet 2010 Anfor Bauer Perrot Valducci TILAA TARVIKEHINNASTO OSOITTESTA Laakson Metalli Oy www.laaksonmetalli.fi lame@laaksonmetalli.fi Alaanentie 93 60800 Ilmajoki puh. 06-4241 800

Lisätiedot

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C

Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004. Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla. Ryhmä C Kone- ja rakentamistekniikan laboratoriotyöt KON-C3004 Koesuunnitelma: Paineen mittaus venymäliuskojen avulla Ryhmä C Aleksi Mäki 350637 Simo Simolin 354691 Mikko Puustinen 354442 1. Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

Luento 10. Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit. BK60A0100 Hydraulitekniikka

Luento 10. Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit. BK60A0100 Hydraulitekniikka Luento 10 Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit BK60A0100 Hydraulitekniikka 1 Yleistä Toimilaitteen liikenopeus määräytyy sen syrjäytystilavuuden ja sille tuotavan

Lisätiedot

FlowUnit tiivisteveden valvontalaite EagleBurgmann FLC200 tiivisteveden valvontalaite

FlowUnit tiivisteveden valvontalaite EagleBurgmann FLC200 tiivisteveden valvontalaite FlowUnit tiivisteveden valvontalaite EagleBurgmann FLC00 tiivisteveden valvontalaite FlowUnit tiivisteveden valvontalaite Yleistä FlowUnit tiivisteveden valvontalaite on kehitetty erityisesti valvomaan

Lisätiedot

kysulkuventtiili vaikeisiin sovelluksiin

kysulkuventtiili vaikeisiin sovelluksiin . kysulkuventtiili vaikeisiin sovelluksiin MH-venttiili Konsepti MH Koltek -venttiili on käsikäyttöinen tai pneumaattinen venttiili, joka on suunniteltu käytettäväksi elintarvike-, kemian-, lääke- ja muussa

Lisätiedot

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit Teräsvalut Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy Teräsvalujen raaka-ainestandardit - esitelmän sisältö Mitä valun ostaja haluaa? Millaisesta valikoimasta valuteräs

Lisätiedot

Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA

Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Päivän teemat Toimilaitteiden - liikesuunnan ohjaus? - liikenopeuden ohjaus? - voiman ohjaus? Mistä riittävästi voimaa ohjaukseen? Onko venttiileistä vain iloa?

Lisätiedot

Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013

Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013 Lappeenranta University of Technology, Finland Mekatroniikan peruskurssi Luento 1 / 15.1.2013 Rafael Åman LUT/Älykkäiden koneiden laboratorio Tehonsiirto voidaan toteuttaa: Mekaanisesti Hydraulisesti Pneumaattisesti

Lisätiedot

Tapa II: Piirretään voiman F vaikutussuora ja lasketaan momentti sen avulla. Kuva 3. d r. voiman F vaikutussuora

Tapa II: Piirretään voiman F vaikutussuora ja lasketaan momentti sen avulla. Kuva 3. d r. voiman F vaikutussuora VOIMAN MOMENTTI Takastellaan jäykkää kappaletta, joka pääsee kietymään akselin O ympäi. VOIMAN MOMENTTI on voiman kietovaikutusta kuvaava suue. Voiman momentti määitellään voiman F ja voiman vaen tulona:

Lisätiedot

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan

Lisätiedot

kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus

kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus . kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus SCPP 1 Kiertomäntäpumppu Käyttökohde Positiivisten syrjäytyspumppujen SCPP-sarja on suunniteltu käytettäväksi monenlaisissa sovelluksissa meijeri-, elintarvike-,

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat Operation hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku- ja

Lisätiedot

KALVOVENTTIILIT OMINAISUUDET: YLEISIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET: Kemianteollisuus, vesilaitokset, elintarviketeollisuus sekä paperiteollisuus

KALVOVENTTIILIT OMINAISUUDET: YLEISIMMÄT KÄYTTÖKOHTEET: Kemianteollisuus, vesilaitokset, elintarviketeollisuus sekä paperiteollisuus KALVOVENTTIILIT Fluorotechin toimitusohjelmassa on kolmen tyyppisiä kalvoventtiileitä: normaalisti teollisuudessa käytettävä VM-sarjan kalvoventtiili, tiiviimmässä muodossa oleva pienempi CM-sarjan kalvoventtiili

Lisätiedot

TARVIKKEET BETONIPUMPPUIHIN

TARVIKKEET BETONIPUMPPUIHIN TARVIKKEET BETONIPUMPPUIHIN RAUTAKATU 10 21110 NAANTALI puh: 02-435 2011 fax: 02-435 2101 naasky@naasky.fi www.naasky.fi BETONILETKUT Meiltä saat laadukkaat pumppausletkut haluamillasi mitoilla. Naasky

Lisätiedot

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI LaserWorkShop 2006 OULUN Lasertyöst stö elektroniikan mekaniikan tuotannossa 03.04.2006 1 KAM 3D-Lasersolu Trumpf Yb:Yag Disk-laser -Hitsausoptiikka -Leikkausoptiikka (-Pinnoitusoptiikka) Motoman robotti

Lisätiedot

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25)

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) Tekninen esite Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa Kuvaus VB 2 ja VB 2 - säätöventtiilit on suunniteltu toimimaan yhdessä sähköisten Danfoss toimilaitteiden

Lisätiedot

METALLIN TYÖSTÖNESTEET. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LEIKKO-PROJEKTI Kuopio 13.10.2010/Petri Paganus

METALLIN TYÖSTÖNESTEET. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LEIKKO-PROJEKTI Kuopio 13.10.2010/Petri Paganus METALLIN TYÖSTÖNESTEET SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LEIKKO-PROJEKTI Kuopio 13.10.2010/Petri Paganus MITÄ TYÖSTÖNESTEET OVAT Eri metallien koneellisessa työstössä käytettäviä nesteitä, joilla helpotetaan

Lisätiedot

Vinkkejä Gaussin lain käyttöön laskettaessa sähkökenttiä

Vinkkejä Gaussin lain käyttöön laskettaessa sähkökenttiä Vinkkejä Gaussin lain käyttöön laskettaessa sähkökenttiä Kun yhdistetään kahdella tavalla esitetty sähkökentän vuo, saadaan Gaussin laki: S d S Q sis Gaussin laki peustuu siihen, että suljetun pinnan läpi

Lisätiedot

Hoikan teräsbetonipilarin mitoittamismenetelmien perusteet. Lauri Uotinen

Hoikan teräsbetonipilarin mitoittamismenetelmien perusteet. Lauri Uotinen Hoikan teäsbetonipilain mitoittamismenetelmien peusteet Laui Uotinen Johdanto Laui Uotinen, 9.3.8 Johdanto Laui Uotinen, 9.3.8 3 Johdanto Laui Uotinen, 9.3.8 4 Johdanto a b 3 M Laui Uotinen, 9.3.8 5 Johdanto

Lisätiedot

Öljysäiliö maan alla

Öljysäiliö maan alla Kaigasniemen koulu Öljysäiliö maan alla Yläkoulun ketaava ja syventävä matematiikan tehtävä Vesa Maanselkä 009 Ostat talon jossa on öljylämmitys. Takapihalle on kaivettu maahan sylintein muotoinen öljysäiliö

Lisätiedot

2 LUJUUSOPIN PERUSKÄSITTEET 25 2.1 Suoran sauvan veto tai puristus 25. 2.2 Jännityksen ja venymän välinen yhteys 34

2 LUJUUSOPIN PERUSKÄSITTEET 25 2.1 Suoran sauvan veto tai puristus 25. 2.2 Jännityksen ja venymän välinen yhteys 34 SISÄLLYSLUETTELO Kirjallisuusluettelo 12 1 JOHDANTO 13 1.1 Lujuusopin sisältö ja tavoitteet 13 1.2 Lujuusopin jako 15 1.3 Mekaniikan mallin muodostaminen 16 1.4 Lujuusopillisen suunnitteluprosessin kulku

Lisätiedot

Harjoitus 10. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016

Harjoitus 10. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016 Kotitehtävät palautetaan viimeistään keskiviikkoisin ennen luentojen alkua eli klo 14:00 mennessä. Muistakaa vastaukset eri tehtäviin palautetaan eri lokeroon! Joka kierroksen arvostellut kotitehtäväpaperit

Lisätiedot

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Unimax on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen muovimuottiteräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys kaikissa suunnissa hyvä kulumiskestävyys hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä

Lisätiedot

Sylinterit. (Visidon arkisto 1986) No 3

Sylinterit. (Visidon arkisto 1986) No 3 Sylinterit (Visidon arkisto 1986) No 3 FLUID Finland 1-2003 Sylinterit Pääsääntöisesti sylintereitä on kahta perustyyppiä: yksitoimisia ja kaksitoimisia sylintereitä. Tavalliselle mattimeikäläiselle sylinteri

Lisätiedot

DuoSolar. Aurinkolämpöjärjestelmiin tarkoitetut,

DuoSolar. Aurinkolämpöjärjestelmiin tarkoitetut, DuoSolar DuoSolar Aurinkolämpöjärjestelmiin tarkoitetut, esieristetyt putkistot säästävät kallista asennusaikaa } HT/Armaflexin tunnettuun laatuun perustuva } Patentoitu, ainutlaatuinen irti/yhteen-liitostekniikka

Lisätiedot

HYDRAULIIKKATUOTTEET

HYDRAULIIKKATUOTTEET HYDRAULIIKKATUOTTEET www.polarputki.fi 2 HYDRAULIIKKATUOTTEET 3 Polarputki on toimittanut teräksiä suomalaiseen sylinterinvalmistukseen vuodesta 1973. Vuosikyenien kokemuksella olee valinneet kumppaneiksee

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

MUUNTAJAT. KAAVAT ideaalimuuntajalle 2 I2 Z. H. Honkanen

MUUNTAJAT. KAAVAT ideaalimuuntajalle 2 I2 Z. H. Honkanen MTAJAT H. Honkann Muuntaja on lait, jossa nsiön vaihtovita saa aikaan muuttuvan magnttikntän muuntajasydämn. Tämä muuttuva magnttiknttä saa aikaan vian toisiokäämiin. Tasasähköllä muuntaja i toimi, tasavita

Lisätiedot

MILTON ROY - ANNOSTUSPUMPUT

MILTON ROY - ANNOSTUSPUMPUT Mekaanisesti toimiva kalvo Sähkömagneettiset LMI ROYTRONIC -sarjan pumput Maksimaalinen muunneltavuus: Uusi annostuspään rakenne - FastPrime & AutoPrime; nopea ja helppo pumpun käyttöönotto Tarkempi kemikaalien

Lisätiedot

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök

http://www.valuatlas.net ValuAtlas Kestomuottivalujen suunnittelu Seija Meskanen, Tuula Höök Täysmuottikaavaus Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Tampereen teknillinen yliopisto Täysmuottikaavaus on menetelmä, jossa paisutetusta polystyreenistä (EPS) valmistettu, yleensä pinnoitettu

Lisätiedot

Kuva 1. Virtauksen nopeus muuttuu poikkileikkauksen muuttuessa

Kuva 1. Virtauksen nopeus muuttuu poikkileikkauksen muuttuessa 8. NESTEEN VIRTAUS 8.1 Bernoullin laki Tässä laboratoriotyössä tutkitaan nesteen virtausta ja virtauksiin liittyviä energiahäviöitä. Yleisessä tapauksessa nesteiden virtauksen käsittely on matemaattisesti

Lisätiedot

Teknosafe TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN

Teknosafe TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN OPTIMAALINEN OLOSUHDE TULIPALOLLE Trukit ovat kovassa päivittäisessä käytössä Jatkuva käyttö - lavalta lavalle Vähän aikaa huollolle Ei aikaa seisokeille 3 TULIPALON

Lisätiedot

Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA

Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Kon-41.3023 HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA Suodattimet Lämmönsiirtimet Säiliö Putkistokomponentit Päivän teemat Onko nesteen puhtaudella väliä eli pitääkö roskat poistaa järjestelmästä? Lämmintä piisaa,

Lisätiedot

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Särmädislokaatio 2 Ruuvidislokaatio 3 Dislokaation jännitystila Dislokaatioiden vuorovaikutus Jännitystila aiheuttaa dislokaatioiden vuorovaikutusta

Lisätiedot

Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Käsitteelliset tehtävät Käsitteelliset tehtävät Ulkopuoliset virtaukset Miten Reynoldsin luku vaikuttaa rajakerrokseen?

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

Pipelife Pragma. PP Maaviemäriputki

Pipelife Pragma. PP Maaviemäriputki Pipelife Pragma PP Maaviemäriputki Pragma Yksi putki moneen käyttöön Viemäriputkistot ja ympäristö Samalla kun yhdyskuntamme muuttuu ja kehittyy entistä nopeammin, on yhä tärkeämpää ottaa huomioon myös

Lisätiedot

Laadukkaat taivutustyökalut. Työkalut

Laadukkaat taivutustyökalut. Työkalut Laadukkaat taivutustyökalut Painematriisi Liukumatriisi Paineputki Kuulatuurna Profiililevy Kiinnityspatruunapakka Patruunapakat Kiinnityspatruunan pakka taivutuksen sisällä taivuttamiseen 25 FE sekä erikoisvarusteet

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN 20 ja DN 25) Useita k VS -arvoja Painantaliitännän

Lisätiedot

Green Light Machining

Green Light Machining Green Light Machining Työstöprosessien optimointiin Vähemmän seisokkiaikoja Enemmän tehokkaita käyttötunteja Korkeampi tuottavuus Tasaisempi laatu Työstöprosessien optimointi Green Light Machining - menetelmillä

Lisätiedot

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi Esite 7338.1/12-57 AKG-A/AKGS-A Luistiventtiili painetiivisteinen kansi laipoin tai hitsauspäin PN 63-160 DN 80/80-300/250 Käyttöalueet Teollisuudessa, voimalaitoksissa, prosessitekniikassa ja laivanrakennuksessa

Lisätiedot

Saat enemmän vähemmällä

Saat enemmän vähemmällä TA-Compact-P Saat enemmän vähemmällä Sulku 2-tie säätöventtiili virtauksen maksimirajoitusventtiili 5 in 1 täydellinen mitattavuus TA-Compact-P Uusi päätelaitteisiin tarkoitettu paineen vakioiva 2-tie

Lisätiedot

Alumiinin ominaisuuksia

Alumiinin ominaisuuksia Alumiini Alumiini Maaperän yleisin metalli Kuuluu kevytmetalleihin Teräksen jälkeen käytetyin metalli Käytetty n. 110 v. Myrkytön Epämagneettinen Kipinöimätön 1 Alumiinin ominaisuuksia Tiheys, ~ teräs/3

Lisätiedot

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1.

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1. Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili on tiivis molempiin virtaussuuntiin.

Lisätiedot

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste Luku 13 Kertausta Hydrostaattinen paine Noste Uutta Jatkuvuusyhtälö Bernoullin laki Virtauksen mallintaminen Esitiedot Voiman ja energian käsitteet Liike-energia ja potentiaalienergia Itseopiskeluun jää

Lisätiedot

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset

12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset 12. Erilaiset liitoskohdat ja risteykset Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Liitoskohdat ja risteykset aiheuttavat valukappaleen rakenteelle monia vaatimuksia mm. tiiveyden ja jännitysten syntymisen estämisessä.

Lisätiedot

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista?

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista? Ideaalikaasut 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista? 2. Auton renkaan paineeksi mitattiin huoltoasemalla 2,2 bar, kun lämpötila oli + 10 ⁰C. Pitkän ajon jälkeen rekkaan

Lisätiedot

JOUSTAVA ERISTYSJÄRJESTELMÄ LUOTETTAVAAN KONDENSAATION HALLINTAAN, LUOTETTAVASTI 40 VUODEN AJAN

JOUSTAVA ERISTYSJÄRJESTELMÄ LUOTETTAVAAN KONDENSAATION HALLINTAAN, LUOTETTAVASTI 40 VUODEN AJAN JOUSTAVA ERISTYSJÄRJESTELMÄ LUOTETTAVAAN KONDENSAATION HALLINTAAN, LUOTETTAVASTI 40 VUODEN AJAN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sisäänrakennettu vesihöyrysuoja vähentää syöpymisriskiä eristeen (CUI) alla

Lisätiedot

FLAMCO T-PLUS. Nopea, yksinkertainen ja tehokas 2/3. Tekniset tiedot 4/5. Malli vaihtoehdot 6/7

FLAMCO T-PLUS. Nopea, yksinkertainen ja tehokas 2/3. Tekniset tiedot 4/5. Malli vaihtoehdot 6/7 FLAMCO T-PLUS SISÄLTÖ SIVU Flamco T-PLUS TERÄS Nopea, yksinkertainen ja tehokas 2/3 Tekniset tiedot 4/5 Malli vaihtoehdot 6/7 Yhteystiedot Markkinointi ja tekninen tuki LPO-Invest Oy Engineering Rikhard

Lisätiedot

3. SUUNNITTELUPERUSTEET

3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3.1 MATERIAALIT Myötölujuuden ja vetomurtolujuuden arvot f R ja f R y eh u m tuotestandardista tai taulukosta 3.1 Sitkeysvaatimukset: - vetomurtolujuuden ja myötörajan f y minimiarvojen

Lisätiedot

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita.

Normaalisti valmistamme vastuksia oheisen taulukon mukaisista laadukkaista raaka-aineista. Erikoistilauksesta on saatavana myös muita raaka-aineita. Putkivastuksien vaippaputken raaka-aineet Vastuksen käyttölämpötila ja ympäristön olosuhteet määräävät minkälaisesta materiaalista vastuksen vaippaputki on valmistettu. Tavallisesti käytettäviä aineita

Lisätiedot

SISÄLTÖ Venymän käsite Liukuman käsite Venymä ja liukuma lujuusopin sovelluksissa

SISÄLTÖ Venymän käsite Liukuman käsite Venymä ja liukuma lujuusopin sovelluksissa SISÄLTÖ Venymän käsite Liukuman käsite Venymä ja liukuma lujuusopin sovelluksissa 1 SISÄLTÖ 1. Siirtymä 2 1 2.1 MUODONMUUTOS Muodonmuutos (deformaatio) Tapahtuu, kun kappaleeseen vaikuttaa voima/voimia

Lisätiedot

kyvirtauksen säätöön Unique RV-ST Säätöventtiili

kyvirtauksen säätöön Unique RV-ST Säätöventtiili . kyvirtauksen säätöön Unique RV-ST Säätöventtiili Konsepti Unique RV-ST on kolmannen sukupolven yksitoiminen Alfa Laval -säätöventtiili, joka on suunniteltu täyttämään prosessin tiukimmat hygieenisyyden

Lisätiedot

kyunique Single Seat Alfa Laval Unique SSV DN125 ja DN150

kyunique Single Seat Alfa Laval Unique SSV DN125 ja DN150 . kyunique Single Seat lfa Laval Unique SSV ja Konsepti Unique Single Seat - ja -venttiilit ovat pneumaattisia pystykaraventtiilejä, joiden hygieeninen ja modulaarinen rakenne sopii useisiin käyttötarkoituksiin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Sampppa Takala 6.10.2014 Samppa Takala 1 Järjestelmän eri asennusvaiheet Aurinkolämpöjärjestelmän asennus on jaettavissa karkeasti 3 eri vaiheeseen Teknisessä tilassa

Lisätiedot

Kivikorit. Asennusohje. Oy ViaCon Ab, Vernissakatu 8, 01300 VANTAA Puh. 0207 415 400 e-mail: viacon@viacon.fi www.viacon.fi

Kivikorit. Asennusohje. Oy ViaCon Ab, Vernissakatu 8, 01300 VANTAA Puh. 0207 415 400 e-mail: viacon@viacon.fi www.viacon.fi Kivikorit Asennusohje Oy ViaCon Ab, Vernissakatu 8, 01300 VANTAA Puh. 0207 415 400 e-mail: viacon@viacon.fi www.viacon.fi Asennusohje Pidätämme oikeuden muutoksiin. Tämä asennusohje on ohjeellinen, eikä

Lisätiedot

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.

Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden

Lisätiedot

MALLINTAMINEN JA SEN KÄYTTÖ PALOTEKNIIKASSA

MALLINTAMINEN JA SEN KÄYTTÖ PALOTEKNIIKASSA MALLINTAMINEN JA SEN KÄYTTÖ PALOTEKNIIKASSA Jukka Hietaniemi VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 183, 44 VTT Tiivistelmä Tietotekniikan käyttö on levinnyt kaikille inhimillisen toiminnan alueille ja

Lisätiedot

KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai :00-12:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet.

KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai :00-12:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai 26.5.2017 8:00-12:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet. Pelkät kaavat ja ratkaisu eivät riitä täysiin pisteisiin.

Lisätiedot

1. Hidaskäyntiset moottorit

1. Hidaskäyntiset moottorit 1. Hidaskäyntiset moottorit 1.1 Radiaalimäntämoottorit 1.1.1 Ulkoisin virtauskanavin varustetut moottorit Ulkoisin virtauskanavin varustettujen moottorien arvoja: (moottorikoon mukaan) - käyttöpainealue

Lisätiedot

Kryogeniikka ja lämmönsiirto. Dee Kryogeniikka Risto Mikkonen

Kryogeniikka ja lämmönsiirto. Dee Kryogeniikka Risto Mikkonen DEE-54030 Kyogeniikka Kyogeniikka ja lämmönsiito Dee-54030 Kyogeniikka Risto Mikkonen Lämmönsiion mekanismit '' q x ( ) x q '' h( s ) q Dee-54030 Kyogeniikka Risto Mikkonen '' 4 4 ( s su ) Lämmön johtuminen

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite D6..W Läppäventtiili kierteettömillä korvakekiinnikkeillä Avoimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Lämmitys- ja jäähdytyskojeiden auki-kiinni -sovelluksiin Yleiskuvaus

Lisätiedot

TEOLLISUUSPINNOITTEET

TEOLLISUUSPINNOITTEET TEOLLISUUSPINNOITTEET VRS-POLYDRIVE 95 65 ShA 10 25 mm, Tummansininen 90 kaikki kuivat vetotelapositiot VRS-POLYDRIVE on kulutusta erittäin hyvin kestävä polyuretaanipinnoite kaikkiin kuiviin vetotelapositioihin.

Lisätiedot

Työkalujen Laserkorjauspinnoitus

Työkalujen Laserkorjauspinnoitus Työkalujen Laserkorjauspinnoitus Laser Workshop 2008, Nivala Markku Keskitalo Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin elektroniikan mekaniikan ja metallin tutkimusryhmä Työkalujen laserpinnoitus Kuluneiden

Lisätiedot

Nostin- ja kuljetinkettingit

Nostin- ja kuljetinkettingit Nostin- ja kuljetinkettingit 212 WWW.ERLATEK.FI RUD Nostinkettingit RUD on EN818-7 mukaisten nostinkettinkien suurin valmistaja maailmassa. Kettingit sopivat niin moottoroituihin nostimiin kuin käsitaljoihinkin.

Lisätiedot

TYPPIKAASUJOUSET TUOTERYHMÄ 8300

TYPPIKAASUJOUSET TUOTERYHMÄ 8300 TYPPIKAASUJOUSET TUOTERYHMÄ 8300 TUOTEVALIKOIMA - Rungon halkaisija: 32-195 mm. - Alkuvoima: 150-12 000 dan. - Standardityöiskun pituus: 5-200 mm. - Erikoiskaasujouset tilauksesta. - Sarjat SC - ISO 11901-1

Lisätiedot

ENSIMMÄINEN JOUSTAVA ERISTE PIENELLÄ SAVUN TUOTOLLA LISÄÄMÄÄN TURVALLISUUTTA

ENSIMMÄINEN JOUSTAVA ERISTE PIENELLÄ SAVUN TUOTOLLA LISÄÄMÄÄN TURVALLISUUTTA ENSIMMÄINEN JOUSTAVA ERISTE PIENELLÄ SAVUN TUOTOLLA LISÄÄMÄÄN TURVALLISUUTTA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Merkittävä turvallisuustason koheneminen ensiluokkaisen palonkestävyyden ja pienemmän savun

Lisätiedot