Tarmo Kellomäki JATKUVUUDEN JA MUUTOSTEN HALLINTA PUOLUSTUSVOIMIEN KOKONAISARKKITEHTUURISSA. TJTSE25 Enterprise Architecture Assignment 3.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarmo Kellomäki JATKUVUUDEN JA MUUTOSTEN HALLINTA PUOLUSTUSVOIMIEN KOKONAISARKKITEHTUURISSA. TJTSE25 Enterprise Architecture Assignment 3.5."

Transkriptio

1 Tarmo Kellomäki JATKUVUUDEN JA MUUTOSTEN HALLINTA PUOLUSTUSVOIMIEN KOKONAISARKKITEHTUURISSA TJTSE25 Enterprise Architecture Assignment JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JATKUVUUDEN JA MUUTOSTEN HALLINTA PVKOKA:SSA PVTAK NÄKYMÄT TÄYDENTÄVÄT LINJAUKSET TIETOHALLINNON NORMIT EA -TYÖKALUT YHTEENVETO LÄHTEET...12

3 1 JOHDANTO Jatkuvuuden ja muutosten hallinta on yksi tärkeimmistä tietohallinnon tehtävistä. Tämä on korostunut viimeisen kymmenen vuoden aikana erityisesti siitä syystä, että organisaatiot ovat tulleet täysin riippuvaisiksi tietotekniikasta. Riippuvuus tietotekniikkaan on lisännyt tarvetta parantaa järjestelmien käytettävyyttä ja saatavuutta muun muassa tekemällä laajoja järjestelmäintegraatioita tietojärjestelmäympäristöissä tehokkuuden ja kustannussäästöjen toivossa. Samalla kun tietojärjestelmäympäristöt ovat muuttuneet yhä enenevässä määrin monimutkaisemmiksi, ovat ne muodostaneet haavoittuvuusriskin, joka voi johtaa ongelmiin tietojärjestelmien toiminnassa ja tiedonsiirrossa. Jatkuvuuden ja muutosten hallinta limittyy yleensä organisaation kokonaisarkkitehtuurityön ja tietohallinnon prosessiviidakon sekaan. Jotta jatkuvuuden ja muutosten hallinta toteutuisi tietojärjestelmäsuunnittelussa tarkoituksenmukaisella tavalla, tulee kokonaisarkkitehtuurityön ohjeistuksessa tarkasti huomioitava jatkuvuuden ja muutosten hallinnan asettamat vaatimukset. Jatkuvuuden ja muutosten hallinnan onnistunut toteuttaminen on Puolustusvoimille erittäin tärkeä asia, koska useat Puolustusvoimien järjestelmistä ovat tieto-kriittisiä ja toisaalta tietohallinnon kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi. Puolustusvoimien johtamisjärjestelmän hallitsemiseen Puolustusvoimissa käytetään kokonaisarkkitehtuuria. Puolustusvoimissa kokonaisarkkitehtuurityö aloitettiin vuonna 2003 TIERA (Tietojärjestelmien ratinalisointi) hankkeen kolmannen vaiheen tuloksena, jolloin kokonaisarkkitehtuurin perusteet hyväksyttiin. Arkkitehtuurityön käynnistämisen yhteydessä käyttöönotettiin Puolustusvoimien tietohallinnon arkkitehtuurikehikko 1.0, joka perustui NATO:n arkkitehtuurikehikon (NAF) versioon 2. Tällä hetkellä puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuuri ja sen alatasot suunnitellaan ja kuvataan NAF:n (Nato Architecture Framework) version 3 pohjalta laaditun puolustusvoimien tietohallinnon arkkitehtuurikehikon versio 2 (PVTAK2) mukaisesti. Tässä työssä tutkitaan sitä, miten jatkuvuuden ja muutosten hallinta huomioidaan Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurissa ja PVTAK kuvauskehikossa sekä millä tavoin jatkuvuuden ja muutosten hallintaa ohjeistetaan Puolustusvoimissa. Työssä esitetään jatkuvuuden ja muutosten hallintaan liittyviä asiakokonaisuuksia yleisellä tasolla rajautuen PVTAK:n keskeisiin kuvausosioihin ja tärkeimpiin normeihin sekä ohjeistuksiin. Työssä esitellään keskeisimmät tavat, joilla jatkuvuuden ja muutosten hallintaa toteutetaan Puolustusvoimissa. Lopuksi otetaan kantaa siihen, miten kokonaisarkkitehtuurityökaluja (EA tools) hyödynnetään jatkuvuus- ja muutossuunnittelussa.

4 4 2 JATKUVUUDEN JA MUUTOSTEN HALLINTA PVKOKA:SSA Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurin versio 2 voidaan katsoa koostuvan muun muassa seuraavista osista: Suunnitteluprosessista johdetuista tavoitteista ja strategioista, jotka vaikuttavat keskeisesti johtamisjärjestelmän kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluun Kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilan kuvauksista Puolustusvoimien tietohallinnon arkkitehtuurin (PVTAK2) mukaisissa näkymissä Kokonaisarkkitehtuurin tavoitearkkitehtuurin täydentävistä linjauksista, jotka koskevat muun muassa tietoarkkitehtuuria, tietoturvallisuusarkkitehtuuria, palvelukeskeisen arkkitehtuurin soveltamisperiaatteista, järjestelmän hallintaa ja arkkitehtuurityön työjärjestystä. (PVTAK 2005) Yksittäisten tietojärjestelmien kuin myös tietojärjestelmäympäristöjen jatkuvuuden ja muutosten hallintaan kiinnitetään huomiota Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurissa edellä kuvattujen osien sisällä. Seuraavaksi työssä esitellään keskeisimmät tavat, joilla jatkuvuuden ja muutosten hallinta huomioidaan Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurissa. 2.1 PVTAK NÄKYMÄT Suomen Puolustusvoimissa kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseen käytetään Puolustusvoimien tietohallinnon arkkitehtuurikehikkoa (PVTAK), joka perustuu NATO:n arkkitehtuurikehikkoon (NAF). Tällä hetkellä puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuuri ja sen alatasot suunnitellaan ja kuvataan NAF:n (Nato Architecture Framework) version 3 pohjalta laaditun puolustusvoimien tietohallinnon arkkitehtuurikehikon versio 2 (PVTAK2) mukaisesti. PVTAK kokonaisuus pitää sisällään rakenteen, jolla arkkitehtuuritasot ja arkkitehtuurinäkymät kuvataan, kuvausnäkymät ja kuvausmenetelmät, arkkitehtuurien kuvausohjeen ja kuvausympäristön. Erona NATO:n arkkitehtuurikehikkoon on erityisesti täsmennetyt kuvausnäkymät ja kuvausmenetelmävalinnat, jotka NAF:ssa on määritetty löyhästi. Puolustusvoimien tietohallinnon arkkitehtuurikehikkoa päivitetään samassa syklissä, kuin NATO:n arkkitehtuurikehikkoa. Puolustusvoimat jakaa arkkitehtuurinsa kolmeen eri arkkitehtuuritasoon: kokonais-, referenssi- ja kohdearkkitehtuuritasoon. (Sintonen ja muut 2010) Arkkitehtuureja kuvataan kaikilla arkkitehtuuritasoilla käyttäen seuraavassa lueteltuja kuvausnäkymiä, jotka ovat edelleen jaettu useampiin alakohtiin. Sulkuihin on merkitty NAF:n mukainen nimitys ja siitä johdettu suomalainen ly-

5 5 henne. Yleinen arkkitehtuurinäkymä (All view, PvAV-1 ja 2) määrittelee yleiset puitteet kuvattavalle arkkitehtuurille. (Sintonen ja muut 2010) Suorituskykyarkkitehtuurinäkymä (Capability view, PvCV-1-7) edustaa organisaation suorituskyvykkyyksiä Toiminnallinen arkkitehtuurinäkymä (Operational view, PvOV-1 6) edustaa käyttäjien ja toimintojen näkökulmaa. Palveluarkkitehtuurinäkymä (Service view, PvSV-1-5) edustaa tuotettavia palveluita ja niiden taksonomiaa Järjestelmäarkkitehtuurinäkymä (Systems view, PvSV-1 10) edustaa tietojärjestelmien loogista tasoa. Tekninen arkkitehtuurinäkymä (Technical view, PvTV-1 5) edustaa tuotevalintoja ja standardeja. Jatkuvuuden- ja muutosten hallinta huomioidaan PVTAK:ssa aina suorituskyky tasolta järjestelmä tasolle. Jatkuvuuteen ja muutoksiin otetaan kantaa seuraavissa kuvausnäkymien osissa: PVCV-3 Suorituskykyjen ajoitus Suorituskykynäkymässä kuvataan PV:n suorituskyvyt ja niiden yhteydet toisiinsa, aktiviteetteihin, palveluihin, organisaatioihin ja järjestelmiin. PVCV-3 kuvauksessa kuvataan suorituskykyjen ajoitus tekemällä mm. tekstuaalisia-, graafisia- ja matriisikuvauksia sekä raportteja. Alla on esimerkki yhdestä kuvaustavasta. (Sintonen ja muut 2010) Idea Generation Pre-Planning Planning Implementing Operating Take Down # Capability Valtakunnan sotilaallinen puolustaminen 1 Maapuolustuskyky 1,1 Mekanisoidun jalkaväkipataljoonan hyökkäyksen torjuminen 1,2 NN 1,3 Moottoroidun jalkaväkipataljoonan iskuportaan joukkojen siirtokyky 2 Meripuolustuskyky 2,1 Hyökkäysveneen torjuminen 3 Ilmapuolustuskyky 4 Johtamiskyky 4,1 Nykytilannekuva 4,2 Puolustusvoimien yhteinen tulenkäyttö 4,3 Kyky johtaa valmiusprikaatia liikkeestä puolustus- ja hyökkäystaistelussa 5 Aluevalvontakyky 6 Ennakkovaroituskyky 7 Yhteiskunnan toimintaedellytysten suojaamiskyky 8 Voimavarojen vastaanottokyky ja sitä tukeva yhteistoimintakyky 9 Toiminnan ylläpitokyky 10 Kansainvälinen kriisinhallintakyky 11 Joukkotuotantokyky 12 Hyökkäyksen ennaltaehkäisykyky Kuva 1 Suorituskykyjen ajoitus PVSV-8 Järjestelmien kehittymisennuste Järjestelmänäkymässä kuvataan PV:ssä olevia ja sen toimintaa tukevia tietojärjestelmiä ja tietojärjestelmien välisiä suhteita. PVSV-8 Järjestelmien kehitysennuste -näkymä kuvaa järjestelmän suunniteltua kehitystä sen elinkaaren aikana. Kuvauksessa määritetään yleisellä tasolla lähtötilanne sekä vaiheittain suunni-

6 6 tellut lisätoiminnot järjestelmän versioinnin ja ajan suhteen. Alla on esimerkki graafisesta kuvauksesta. (Sintonen ja muut 2010) Kuva 2 Järjestelmien kehitysennuste PVSOV-1 Palvelujen taksonomia Palvelunäkymässä kuvataan ne palvelut, joita tarvitaan aktiviteettien tukemiseen. PVSOV-1 Palvelujen taksonomia kuvauksessa eri palvelut kategorisoidaan, jonka jälkeen palvelunäkymässä keskitytään identifioimaan ja kuvaamaan palveluita eri elinkaaren vaiheissa mm. alla olevan esimerkkikuvan mukaisesti. (Sintonen ja muut 2010)

7 7 Käytössä Uuden luonti Valmis palvelu Muutos olemassa olevaan 3. In development Palvelua toteutetaan. 4. Existing Palvelu olemassa. 5. Will be deleted Palvelu olemassa, mutta tullaan hylkäämään 6. Will be merged to Palvelutoiminnallisuus olemassa; voidaan paketoida palveluksi muuttamatta toiminnallisuutta merkittävästi. 2. Planned Toteutusaikataulu ja omistajuus ainakin karkeasti selvillä, tarjouspyyntö toteutuksesta mahdollisesti tehty. 7. Will be replaced by Palvelutoiminnallisuus olemassa, mutta joudutaan luultavimmin toteuttamaan kokonaan uudelleen yhteisesti käytettäväksi palveluksi. Ei käytössä 1. Potential Palvelu tunnistettu, mutta ei omistajaa tai selkeää käsitystä toteutusaikataulusta. 8. Deleted Poistettu palvelu. Kuva 3 Palvelujen elinkaari (Nenonen ja muut 2007) PVPV-1 Hankeportfolion yhteydet Hankeportfolion yhteyksillä kuvataan puolustusvoimien kehittämisohjelmarakenne ja hankkeet keskeisine riippuvuuksineen. Hankkeiden ja projektien keskinäinen organisoituminen ja riippuvuudet kuvataan aikajanalla. (Sintonen ja muut 2010) 2.2 TÄYDENTÄVÄT LINJAUKSET Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuuriin lisättiin täydentäviä linjauksia siirryttäessä PVTAK versio 1:stä PVTAK versioon 2. Täydentävillä linjausten tarkoituksena on pyrkiä paremmin saavuttamaan tavoitearkkitehtuurissa asetetut vaatimukset tiettyjen asiakokonaisuuksien osalta. Asiakokonaisuuksia ovat muun muassa tietoturvallisuus ja palveluarkkitehtuuri. Seuraavaksi esitellään tietoturvallisuuteen ja palveluarkkitehtuuriin liittyviä linjauksia, jotka ovat parantaneet jatkuvuuden hallinnan suunnittelua Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurityössä. Tietoturvallisuus Tietoturvallisuuteen liittyvillä linjauksilla pyritään parantamaan tietoturvan suunnittelua ja toteutusta, jolloin tavoitellut toiminnallisuudet ja niissä oleva tieto voidaan turvallisesti käsitellä tiedon koko elinkaaren aikana. Tietoturvallisuuden suunnitteluun tulee kiinnittää huomiota jokaisella arkkitehtuuritasolla sekä niiden välillä. Tietoturvallisuuden linjaukset liittyvät muun muassa palve-

8 8 luympäristöjen tietoturvaluokkiin, tiedon suojaamiseen, käyttäjien ja käyttövaltuuksien hallintaan, tietohyökkäysten havainnointiin ja hallintaan, tietoverkkojen suojaamiseen ja palvelinhotellien liityntöjen suojaamiseen. (Sintonen ja muut 2010) Tietoturvallisuuteen liittyvät linjaukset eivät sisällä valmista suunnittelumallia tietoturvallisuuden ja jatkuvuuden suunnitteluun, vaan antaa pelkästään suuntaviivat (guidelines) suunnittelulle. Seuraavassa alaluvussa kerrotaan tarkemmin suunnittelumalleista, joita ohjataan Puolustusvoimien tietohallinnon normeilla. (Sintonen ja muut 2010) Palveluarkkitehtuuri Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurin palvelut dokumentoidaan johtamisjärjestelmän arkkitehtuurikehikkoon referenssi- ja kohdearkkitehtuureihin. Palveluarkkitehtuuriin liittyvä täydentävä linjaa palveluiden hallintamalli, jonka avulla palvelukeskeisen kehityksen hyödyt (uudelleenkäytettävyys, kustannustehokkuus, prosessiorganisaation tuki) realisoituvat puolustusvoimilla. Palveluarkkitehtuuriin osa-alueeseen liittyviä linjauksia ovat muun muassa palvelukarttojen käyttäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että normaalien kuvausten lisäksi palveluarkkitehtuurista generoidaan palvelukartta automaattisesti, jolla voidaan havainnollistaa esimerkiksi tietojärjestelmäpalveluiden jatkuvuutta eri elinkaaren vaiheissa. Palvelukartasta julkaistaan uusi versio puolivuosittain ja se on PV:n laajuinen palveluarkkitehtuurin kommunikointiväline ja siitä käy ilmi palvelun keskeiset perustiedot sekä liitynnät puolustusvoimien suorituskykyihin sekä suorituskykyjä rakentaviin hankkeisiin aikajanalla. (Sintonen ja muut 2010) Toinen linjaus liittyy palveluiden hallintaan (Service Governance), joka kytketään kokonaisarkkitehtuurityöhön linjauksessa kerrottujen periaatteiden mukaisesti. Linjauksessa huomioidaan muun muassa palvelujen elinkaaren ja jatkuvuuden suunnittelun aikaperspektiivit. Järjestelmähallinta Puolustusvoimien johtamisjärjestelmän järjestelmänhallinnalla tarkoitetaan sekä ITIL -määritysten mukaisia palvelunhallintatehtäviä että varsinaisia tekniikkaan kohdistuvia järjestelmänhallintatehtäviä. Täydentävissä linjauksissa muun muassa käsketään järjestelmänhallinta suunnittelemaan ja toteuttamaan ITIL määritysten mukaisesti. (Sintonen ja muut 2010) ITIL:n käyttö liittyy olennaisesti tietojärjestelmäympäristöjen jatkuvuuden ja muutosten hallintaan. ITIL:n käytöllä pyritään muun muassa varmistamaan, että johtamisjärjestelmätekniikka toimii vaatimusten mukaisilla vasteajoilla ja sallitun häiriötason puitteissa, johtamisjärjestelmätekniikan palvelujen joustava priorisointi toteutuu suunnitellusti ja ennakoimattomissa häiriötilanteissa ja ti-

9 9 lastotiedon tuottaminen ennakoivan ja reaktiivisen järjestelmän hallinnan sekä järjestelmän kehittämisen tueksi. 2.3 TIETOHALLINNON NORMIT Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurityötä ohjataan tietohallinnon normeilla, jotka tarkentavat arkkitehtuurityöhön liittyviä sisältövaatimuksia. Toisaalta Puolustusvoimien käytössä oleva suunnittelukehikko PVTAK ei tarjoa kaikkia suunnitteluun tarvittavia elementtejä, jolloin normeilla pyritään myös täydentämään suunnittelumenetelmiä. Jatkuvuuden ja muutosten hallintaa ohjataan eri normiasiakirjoilla. Tärkein tietohallinnon muutosten hallintaa ohjaava normi on normi tietohallintopäätösmenettelystä, jolla ohjataan tietohallintopalveluiden, -prosessien ja järjestelmien elinkaaren hallintaa. Tietohallintopäätösmenettelyllä pyritään tehostamaan tietohallinnolle osoitettujen voimavarojen käyttöä, priorisoimaan tietohallinnon kehittämisen ja ylläpidon resursseja sekä erityisesti vähentämään päällekkäistä tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvää työtä koko puolustusvoimien tasolla. Tietohallintopäätösmenettelyn yhteydessä tuotetaan tarvittavia arkkitehtuurikuvauksia ja dokumentteja muun muassa tietojärjestelmäympäristöjen tietoturvallisuudesta ja kehitysennusteista. (Tietohallintopäätösmenettely 2009) Varsinaisesti jatkuvuuteen liittyviä normeja ovat PVHSMK PALVELU- YMPÄRISTÖJEN JA PALVELUIDEN TOIMINNAN VARMISTAMINEN ja PVHSMK TIETOHALLINTO 016 PEJOJÄOS TOIMINNAN JATKU- VUUDEN HALLINTA, joilla tarkennetaan jatkuvuuden hallinnan toteuttamista. PALVELUYMPÄRISTÖJEN JA PALVELUIDEN TOIMINNAN VARMISTA- MINEN normi keskittyy kuvaamaan tietojärjestelmäpalveluiden elinkaarisuunnittelua ja siihen liittyviä kriteeristöjä, kuten 1. Valtionhallinnon tietoturva-asetus, 2. Pääesikunnan antamat ajan tasalla ja voimassa olevat normiohjeet, 3. Valtionhallinnon tietoturva-asetuksen pohjalta laaditut VAHTI ohjeet, 4. Tietoturvatasot, 5. ICT varautuminen ja 6. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. (PVHSMK ) TOIMINNAN JATKUVUUDEN HALLINTA puolestaan rajautuu jatkuvuuden hallinnan yhden osa-alueen, toipumissuunnittelun toteutuksen kuvaamiseen. Se muun muassa sisältää listan toipumissuunnitelmaan sisällytettävistä asioista. (PVHSMK )

10 EA -TYÖKALUT Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuuri kuvataan IBM Rational System Architect järjestelmää käyttäen. Arkkitehtuureita kuvataan käyttämällä pääsääntöisesti UML notaatioon perustuvaa kuvaustapaa, mutta tarkkaa kuvausohjetta siitä ei ole annettu. SA:n toiminnallisuuksista käytetään pääsääntöisesti vain kuvaustoiminnallisuutta, eikä järjestelmän mahdollistamia analyysitoiminnallisuuksia ole juurikaan hyödynnetty. Jatkuvuuden ja muutosten hallinnan suunnitteluun SA pystyisi tuomaan lisäarvoa muun muassa HeatMap managerin käytöllä ja toipumissuunnitteluun (disaster recovery plan) liittyvien parametrien analysoinnin avulla. Tällä hetkellä Puolustusvoimien SA työkalu ei mahdollista edellä mainittujen analyysien tekemistä, koska muun muassa HeatMap managerin käyttöön vaadittava BPMN toiminnallisuus on otettu pois käytöstä. Jatkuvuuden ja muutosten hallinnan näkökulmasta SA:n analyysitoiminnallisuudet voisivat tuoda paljonkin lisäarvoa suunnittelutyöhön. Yhtenä esimerkkinä voisi olla tietojärjestelmäympäristöjen lisenssimaksujen parametritiedon lisääminen kuvauksiin, jolloin tavoitekuvaukseen voitaisiin HeatMap managerilla tuottaa visuaalinen HeatMap paramentroidun tiedon perusteella. Tällä hetkellä tietojärjestelmäympäristöjen suunnittelussa kuvauselementteihin lisätään ainoastaan SA:n lifecycle välilehdellä oleva elinkaaren tila 8- portaisella asteikolla (1. Potential 8. Deleted).

11 11 3 YHTEENVETO Tässä työssä tutkittiin sitä, miten Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurityössä huomioidaan jatkuvuuden ja muutosten hallinta. Työssä selvisi, että jatkuvuuden ja muutosten hallintaa tukevia elementtejä löytyy muun muassa Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurin kuvausmenetelmän PVTAK:n tietyistä kuvausosioista. PVTAK:n mahdollistamat kuvaukset ovat kuitenkin melko rajattuja ja arkkitehdit saavat tuottaa kuvaukset suhteellisen vapaasti. Muun muassa tästä syystä kokonaisarkkitehtuurin versio 2:een tuli täydentäviä linjauksia, joilla PVTAK:n kuvausnäkymien rajallisuutta pyrittiin parantamaan. Jatkuvuuden ja muutosten hallintaa tukevat täydentävät linjaukset liittyvät kokonaisarkkitehtuurin tietoturvallisuutta, palveluarkkitehtuuria ja järjestelmän hallintaa koskeviin asioihin. Linjaukset sisältävät karkean tason ohjeita tietoturvallisuuden suunnittelun sisällöstä, palveluarkkitehtuurin suunnitteluun liittyvistä menetelmistä ja muun muassa linjauksen ITIL:n käytöstä järjestelmä hallinnassa. Kokonaisarkkitehtuurissa olevia ohjeita täydennetään erilaisilla normeilla, joissa kuvataan tarkemmin esimerkiksi tietojärjestelmäpalveluiden elinkaaren ja toipumissuunnittelussa edellytettävistä asioista, kuten VAHTI ohjeistuksen huomioiminen suunnittelussa. Kokonaisarkkitehtuuri kuvataan Puolustusvoimissa IBM Rational System Architect järjestelmää hyväksi käyttäen. Ongelmallista arkkitehtuurien kuvaamisessa on se, että arkkitehdeillä on vapaat kädet tuottaa kuvauksia. Tästä johtuen kuvaustapa vaihtelee ja analyysien tuottaminen kuvauksista on vaikeaa. Jatkuvuuden ja muutosten hallintaa tukevia analyysitoiminnallisuuksia (HeatMaps, Disaster Recovery Plan) ei myöskään käytetä Puolustusvoimissa. Kirjoittaja näkee kuitenkin mahdollisuuksia edellä mainittujen analyysitoiminnallisuuksien käytöllä esimerkiksi tietojärjestelmäympäristöjen kustannusanalyysien tuottaminen.

12 12 4 LÄHTEET Nenonen ja muut Puolustusvoimien operatiivinen palvelukehikko. Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosasto PVHSMK Palveluympäristöjen ja palveluiden toiminnan varmistaminen. Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston normi. PVHSMK Tietohallinto 016 pejojäos Toiminnan jatkuvuuden hallinta. Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston normi. PVTAK Puolustusvoimien tietohallinnon kokonaisarkkitehtuuri (KokA) versio Puolustusvoimien julkinen määritysasiakirja. Pääesikunta johtamisjärjestelmäosasto. Sintonen ja muut Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuuri KokA versio Puolustusvoimien johtamisjärjestelmän arkkitehtuurityö. Koulutus uusille arkkitehdeille Pääesikunta johtamisjärjestelmäosasto. Tietohallintopäätösmenettely Tietohallintopäätösmenettely normi PVHSM Tietohallinto 022. Pääesikunta johtamisjärjestelmäosasto.

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Arkkitehtuuri muutosagenttina

Arkkitehtuuri muutosagenttina Arkkitehtuuri muutosagenttina Smarter Processes, Development & Integration Hannu Salminen CTO OP-Pohjola 2013 IBM Corporation Taustaa Nykyinen IT-arkkitehtuuri ja liiketoimintatarpeet eivät kohtaa OP-Pohjolan

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?...

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Sähköi sen pal l tietototurvatason arviointi

Sähköi sen pal l tietototurvatason arviointi Sähköisen palvelun l tietototurvatason arviointi Kirsi Janhunen Arviointia tehdään monesta syystä Itsearviointi Sisäinen arviointi Sisäinen tarkastus Vertaisarviointi Ulkoinen arviointi Lähtökohtana usein

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 Tietoturvallisuuden hallinta... 4 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden hallinta ja varautuminen... 5 3 Tietoturvallisuustavoitteet...

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri VITKO 11.2.2011 neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen / KuntaIT neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

v. 1.0 13.2.2015 Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan.

v. 1.0 13.2.2015 Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan. Ohje 1 (21) v. 1. 13.2.215 Puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen Tiivistelmä Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan. Kehittämishankkeissa

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013 QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue Leena Kononen 6.3.2013 JulkICT-KA-ympäristön päivitys, kevät 2013 OKM/OPH arkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Versio 1.1 18.6.2012 Kokonaisarkkitehtuurihankkeen ohjausryhmä Laatua ja liikettä 2017 tavoitetila Strategiansa mukaisesti Jyväskylän yliopisto on

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Kasvatus, esi- ja perusopetus, toinen asete (lukio- ja ammatillinen) sekä aikuiskoulutus Kurttu seminaari 30.9.2013 Leena Kononen 1 Yhteistyön

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä muutoksessa

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä muutoksessa johtamisjärjestelmä muutoksessa PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ PRIKAATIKENRAALI ILKKA KORKIAMÄKI Mihin maailmaan olemme menossa JULK-ICT TORI-palvelukeskus SA - johtaminen PV (PVJJK) TORI

Lisätiedot

Seuraavaksi: VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, VM: Tietoturvallisuuden ja varautumisen roolit valtionhallinnossa

Seuraavaksi: VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, VM: Tietoturvallisuuden ja varautumisen roolit valtionhallinnossa Seuraavaksi: VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, VM: Tietoturvallisuuden ja varautumisen roolit valtionhallinnossa Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Tietoturvallisuuden ja

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

VAHTI-tilannekatsaus sekä VAHTI 2/2015 Ohje salauskäytännöistä -tilaisuus ICT-toimittajille

VAHTI-tilannekatsaus sekä VAHTI 2/2015 Ohje salauskäytännöistä -tilaisuus ICT-toimittajille VAHTI-tilannekatsaus sekä VAHTI 2/2015 Ohje salauskäytännöistä -tilaisuus ICT-toimittajille 15.3.2016 Kimmo Rousku VAHTI Tilaisuuden ohjelma 2 Tervetuloa! Yksikön päällikkö, VAHTIn puheenjohtaja Aku Hilve

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Tietoturvallisuusvaatimukset puolustusvoimien. mukaisessa tietojärjestelmähankkeessa

Tietoturvallisuusvaatimukset puolustusvoimien. mukaisessa tietojärjestelmähankkeessa Tietoturvallisuusvaatimukset puolustusvoimien tietohallintopäätösmenettelyn mukaisessa tietojärjestelmähankkeessa 12. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Tutkielma Laura Liitsalo Puolustusvoimat Tikkakoski

Lisätiedot

Laatua ja tehoa toimintaan

Laatua ja tehoa toimintaan Laatua ja tehoa toimintaan Tietoturvallisuus osana laatua Kuntamarkkinat 12.9.2013 Aapo Immonen, Senior Manager, FCG konsultointi Oy 5.9.2013 Page 1 Sisältö Tavoitteet Tietoturvallisuutta ohjaavat tekijät

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Turun seudun KA- koulu

Turun seudun KA- koulu Turun seudun KA- koulu Kurttu-seminaari 2.10.2012 Jaakko Ståhlberg Kokonaisarkkitehtuurit Turun kaupunki jaakko.stahlberg@turku.fi 1 Agenda Taustaa KA- koulun sisältö Osallistujien kommentit: Tavoitteet

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sisältö Taustaa Tavoite Lähtökohta Tuotokset Prosessien kuvaaminen esimerkkinä lasten päivähoito

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj

Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj Mitä kokonaisarkkitehtuurityöllä haetaan? Miika Nurminen Johtaja, Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut QPR Software Oyj http://www.britannica.com/ blogs/2009/10/the-classictree-swing-example-ofproduction-and-customerservice-gone-awry/

Lisätiedot

Kokonais-IS-arkkitehtuuri korkeakouluissa Tietohallinnon näkökulma

Kokonais-IS-arkkitehtuuri korkeakouluissa Tietohallinnon näkökulma Kokonais-IS-arkkitehtuuri korkeakouluissa Tietohallinnon näkökulma FT, tietohallintopäällikkö Seinäjoen ammattikorkeakoulu Jaakko.Riihimaa@seamk.fi GSM 040-8304104 Kokonaisarkkitehtuurimalli: yleishavaintoja

Lisätiedot

TEKSTI: ILKKA KORKIAMÄKI KUVAT: PÄÄESIKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄOSASTO Puolustusvoimien

TEKSTI: ILKKA KORKIAMÄKI KUVAT: PÄÄESIKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄOSASTO Puolustusvoimien Viestimies 1/2007 11 Eversti Ilkka Korkiamäki on Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston apulaisosastopäällikkö. TEKSTI: ILKKA KORKIAMÄKI KUVAT: PÄÄESIKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄOSASTO Puolustusvoimien

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

Ulkoistamisen hallittu prosessi. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö

Ulkoistamisen hallittu prosessi. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Ulkoistamisen hallittu prosessi Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Muutos ja tietoturvallisuus -ohje Korvaa Vahti-ohjeen 2/1999 ja laajentaa sen tarkastelunäkökulmaa Työryhmänä jaosto, konsulttina WM-data

Lisätiedot

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena itsmf risteily 10.2.2011, Eija Hallikainen DataCenter Finland Oy:n palvelutarjooma Korkean käytettävyyden energiatehokkaat konesalipalvelut Laadukkaat etä- ja lähitukipalvelut,

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

Standardit tietoturvan arviointimenetelmät

Standardit tietoturvan arviointimenetelmät Standardit tietoturvan arviointimenetelmät Tietoturvaa teollisuusautomaatioon (TITAN) VTT Auditorio, Vuorimiehentie 5, Espoo, 9.11.2010 Jarkko Holappa Tietoturvallisuuden arviointi osana tietoturvan hallintaa

Lisätiedot

EA ja ITIL yhteiselo arkkitehtuurin näkökulmasta. KAOS 10.3.2014 Anna Aaltonen Senior Consultant Coala Oy www.coala.fi, anna.aaltonen@coala.

EA ja ITIL yhteiselo arkkitehtuurin näkökulmasta. KAOS 10.3.2014 Anna Aaltonen Senior Consultant Coala Oy www.coala.fi, anna.aaltonen@coala. EA ja ITIL yhteiselo arkkitehtuurin näkökulmasta KAOS 10.3.2014 Anna Aaltonen Senior Consultant Coala Oy www.coala.fi, anna.aaltonen@coala.fi Coala Oy Myymme konsultointia IT-arkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010

Julkisen hallinnon ICT. Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Julkisen hallinnon ICT Hallinnon kehittämisosasto 1.11.2010 Sisällysluettelo Julkishallinnon ICT:n tunnuslukuja Valtion IT hallintotapa Valtion tietohallinto IT-strategia 2006-2011 Julkisen hallinnon ICT-menestystarinoita

Lisätiedot

KDK kokonaisarkkitehtuuriuudistus ja kirjastot + Kansallinen palveluväylä + Helsingin kaupunginkirjaston tavoitearkkitehtuuri

KDK kokonaisarkkitehtuuriuudistus ja kirjastot + Kansallinen palveluväylä + Helsingin kaupunginkirjaston tavoitearkkitehtuuri KDK kokonaisarkkitehtuuriuudistus ja kirjastot + Kansallinen palveluväylä + Helsingin kaupunginkirjaston tavoitearkkitehtuuri 26.5.2015 Matti Sarmela Keskeisiä muutostekijöitä KDK-kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA

TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA TTL 60 vuotta Roadshow, Tampere 5.11.2013 TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA Antti Pirinen, Tietoturva ry Antti Pirinen Tietoturva ry Hallituksessa 2009 -> Sihteeri 2013 Työkokemus: 2012 -> KPMG:n

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA

TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA Ari Andreasson Juha Koivisto TIETOTURVAA TOTEUTTAMASSA TIETOSANOMA Tekijät ja Tietosanoma Oy ISBN 978-951-885-334-6 KL 61.7 Tietosanoma Oy Bulevardi 19 C 00120 Helsinki 09 694

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston toimintakertomus 2013-2/2016

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston toimintakertomus 2013-2/2016 Toimintakertomus VM006:03/2013 366/00.01.00.01/2013 JulkICT-osasto 15.1.2016 JHKA-sihteeristö Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston toimintakertomus 2013-2/2016 Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet

SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet SFS-ISO/IEC 27002:2014 Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet Yleisesittely Julkaisutilaisuus 12.6.2014 Teknologiajohtaja Aki Siponen, Microsoft Oy SFS-ISO/IEC 27002:2013 tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka

Espoon kaupunki Tietoturvapolitiikka Tietoturvapolitiikan käsittely: Tarkastettu Tietoturvaryhmä 07.01.2016 27.01.2016 Hyväksytty Kaupunginhallitus pp.kk.2016 Tietoturvapolitiikan muutokset: Päiväys / Tekijä Kohta Muutoksen kuvaus 28.01.2016

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen

Asemakaavat ja arkkitehtuurit. 1.4.2011 Kyösti Könönen Asemakaavat ja arkkitehtuurit 1.4.2011 Kyösti Könönen Sisältö Mitä tarkoitetaan kokonaisarkkitehtuurilla? Miksi kokonaisarkkitehtuureja kehitetään? Mitä ministeriö tekee ja mitä virastot tekevät? Mitä

Lisätiedot

Kuntien KA-mallit ilo silmälle?

Kuntien KA-mallit ilo silmälle? Osa esitetyistä malleista on poistettu julkaistavasta materiaalista Kuntien KA-mallit ilo silmälle? Käytännön kokemuksia kuntien KA-malleista, mallintamisesta ja mallien käyttämisestä Jari Hintsala Kuntien

Lisätiedot

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Ajanvarauspalvelu T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Idea Ajanvarauspalvelumme ideana on yhdistää kaikki kunnan palvelut yhteen sivustoon, jolloin palvelujen

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO RY

SUOMEN KUNTALIITTO RY Karttaliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Lyhenteet...

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari 10.10.2013 Jussi Koskivaara HY tietotekniikkakeskus, tietohallinto Tietohallinto/ / Jussi Koskivaara www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN 3 Sisällysluettelo ESIPUHE 7 OSA I PROJEKTIN HALLINTA PROJEKTITASOLLA 1 JOHDANTO 11 1.1 Projektiohjelmien

Lisätiedot

Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit

Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit Viitekehys Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) työryhmän tulokset valmiit syksyllä 2011 Määrittelee teknisen arkkitehtuuriratkaisun tietovarantojen

Lisätiedot

LUC Tietohallinto & Kokonaisarkkitehtuuri. IT2010 Joensuu 12-13 Lokakuuta 2010 Kauko Karppinen

LUC Tietohallinto & Kokonaisarkkitehtuuri. IT2010 Joensuu 12-13 Lokakuuta 2010 Kauko Karppinen LUC Tietohallinto & Kokonaisarkkitehtuuri IT2010 Joensuu 12-13 Lokakuuta 2010 Kauko Karppinen ASIALISTA Lapin Korkeakoulukonserni (LUC) Konsernin tietohallinnon kehitys Kokonaisarkkitehtuuri - pilotti

Lisätiedot

Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille.

Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri. TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille. Liikennetelematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TYÖPAJA ARKKITEHTUURIN KÄYTÖSTÄ FITS-ohjelman hankkeille Ohjeet ja ohjelma Luonnos 16.5.2002 Sisällys 1 LÄHTÖKOHDAT...4 2 ETUKÄTEISVALMISTELU...5

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe... 10. 1 Johdanto... 15. 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa... 17

Sisällysluettelo. Esipuhe... 10. 1 Johdanto... 15. 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa... 17 Esipuhe...................................................... 10 1 Johdanto............................................... 15 2 Tietoturvallisuuden rooli yritystoiminnassa.............. 17 2.1 Mitä on

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä FINAS-päivä 22.1.2013 Helsingin Messukeskus Laura Kiviharju Viestintävirasto Viestintäviraston

Lisätiedot

Toteuttajien vastuualuueet

Toteuttajien vastuualuueet Toteuttajien vastuualuueet TIPTOP-kokonaisuus on jaettu osa-alueisiin, palveluihin. Jokaisella palelulla on päävastuullinen toteuttaja ja mahdollisia osallistujatoteuttajia. Vastuutoteuttajan vastuulla

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma 12.11.2007 Janne J. Korhonen 12.11.2007 Agenda 1. Prosessit ja palvelut, BPM ja SOA 2. BPM-projekteista yleensä 3. Prosessin elinkaarimalli 4. Kokemuksia

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Tietohallinnon selkeät rakenteet ja vastuut. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 20.5.2014

Tietohallinnon selkeät rakenteet ja vastuut. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 20.5.2014 Tietohallinnon selkeät rakenteet ja vastuut Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 20.5.2014 Sisältö Tietohallinnon selkeät rakenteet ja tietohallinnon vastuut: Kuka vastaa kokonaisuudesta? Miten ohjausta ja

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? Kansallinen palveluarkkitehtuuri Mistä laissa on tarkoitus säätää? 17.2.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Tiedon hallinnan ja tietohallinnon yleislainsäädäntö Hallinnon yhteisten ICT-palvelujen

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Liite 3 Arkkitehtuurin suunnittelun hyödyt

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Liite 3 Arkkitehtuurin suunnittelun hyödyt JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Liite 3 Arkkitehtuurin suunnittelun hyödyt Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Suorituskykyjen kehittäminen 2015+

Suorituskykyjen kehittäminen 2015+ PE Suorituskykyjen kehittäminen 2015+ Puolustusvoimien hankepäivä 25.9.2012 1 Suorituskykyperusteisuus Suomen sotilaallisen puolustamisen toteuttaminen edellyttää turvallisuus-ympäristön sotilaalliseen

Lisätiedot

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT muutostuki Muutostuen sisältö ja toimintamalli 6.10.2013 Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö 1 Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 29.5.2007 Riitta Alkula 2 Esityksen sisältö Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila Arkkitehtuurimäärittelyt Määrittelyjen

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

Visual Case 2. Miika Kasnio (C9767) 23.4.2008

Visual Case 2. Miika Kasnio (C9767) 23.4.2008 Visual Case 2 Miika Kasnio (C9767) 23.4.2008 Työn tarkasti: Jouni Huotari 24.4.2008 1 SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 2. PERUSTIEDOT... 2 3. ASENTAMINEN... 2 4. OMINAISUUDET... 3 4.1. UML-kaaviot... 4

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

G4 Yliopistosairaaloiden ja keskuskaupunkien yhteistyö. Yrjö Koivusalo tietohallintojohtaja VSSHP

G4 Yliopistosairaaloiden ja keskuskaupunkien yhteistyö. Yrjö Koivusalo tietohallintojohtaja VSSHP G4 Yliopistosairaaloiden ja keskuskaupunkien yhteistyö Yrjö Koivusalo tietohallintojohtaja VSSHP Mikä ihmeen G4? Yliopistosairaanhoitopiirit paitsi HUS: Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois- Pohjanmaa,

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT

Toimintaohjeistus. Tietoturvallisuusohjeistus TIETOTURVASUUNNITELMAT TIETOTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN Opettaja: Tuija Kyrölä 040-5455465 tuija.kyrola@kolumbus.fi Toimintaohjeistus Tietoturvallisuusohjeistus I-TASO II-TASO III-TASO Ylin johto hyväksyy Konsernihallinto valmistelee

Lisätiedot

IT2012 tietoisku: Kokonaisarkkitehtuurivalmennukset

IT2012 tietoisku: Kokonaisarkkitehtuurivalmennukset IT2012 tietoisku: Kokonaisarkkitehtuurivalmennukset 30.10.2012 / Pasi Lehtiniemi Vartti tunnista Sovelton johtoajatuksia Sovelto haluaa olla vahvasti mukana Suomi 2.0:n kehittämisessä etsien radikaaleja

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1

Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1 Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1 Teppo Sulonen, CV 1970 > 70 luku : Opiskelu Tampereen yliopisto Postipankki 80 luku : Ammattilainen Kaikki IT alasta Nokia Data 90 luku : Yrittäjä Avasta Transactions

Lisätiedot