Tarmo Kellomäki JATKUVUUDEN JA MUUTOSTEN HALLINTA PUOLUSTUSVOIMIEN KOKONAISARKKITEHTUURISSA. TJTSE25 Enterprise Architecture Assignment 3.5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarmo Kellomäki JATKUVUUDEN JA MUUTOSTEN HALLINTA PUOLUSTUSVOIMIEN KOKONAISARKKITEHTUURISSA. TJTSE25 Enterprise Architecture Assignment 3.5."

Transkriptio

1 Tarmo Kellomäki JATKUVUUDEN JA MUUTOSTEN HALLINTA PUOLUSTUSVOIMIEN KOKONAISARKKITEHTUURISSA TJTSE25 Enterprise Architecture Assignment JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JATKUVUUDEN JA MUUTOSTEN HALLINTA PVKOKA:SSA PVTAK NÄKYMÄT TÄYDENTÄVÄT LINJAUKSET TIETOHALLINNON NORMIT EA -TYÖKALUT YHTEENVETO LÄHTEET...12

3 1 JOHDANTO Jatkuvuuden ja muutosten hallinta on yksi tärkeimmistä tietohallinnon tehtävistä. Tämä on korostunut viimeisen kymmenen vuoden aikana erityisesti siitä syystä, että organisaatiot ovat tulleet täysin riippuvaisiksi tietotekniikasta. Riippuvuus tietotekniikkaan on lisännyt tarvetta parantaa järjestelmien käytettävyyttä ja saatavuutta muun muassa tekemällä laajoja järjestelmäintegraatioita tietojärjestelmäympäristöissä tehokkuuden ja kustannussäästöjen toivossa. Samalla kun tietojärjestelmäympäristöt ovat muuttuneet yhä enenevässä määrin monimutkaisemmiksi, ovat ne muodostaneet haavoittuvuusriskin, joka voi johtaa ongelmiin tietojärjestelmien toiminnassa ja tiedonsiirrossa. Jatkuvuuden ja muutosten hallinta limittyy yleensä organisaation kokonaisarkkitehtuurityön ja tietohallinnon prosessiviidakon sekaan. Jotta jatkuvuuden ja muutosten hallinta toteutuisi tietojärjestelmäsuunnittelussa tarkoituksenmukaisella tavalla, tulee kokonaisarkkitehtuurityön ohjeistuksessa tarkasti huomioitava jatkuvuuden ja muutosten hallinnan asettamat vaatimukset. Jatkuvuuden ja muutosten hallinnan onnistunut toteuttaminen on Puolustusvoimille erittäin tärkeä asia, koska useat Puolustusvoimien järjestelmistä ovat tieto-kriittisiä ja toisaalta tietohallinnon kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi. Puolustusvoimien johtamisjärjestelmän hallitsemiseen Puolustusvoimissa käytetään kokonaisarkkitehtuuria. Puolustusvoimissa kokonaisarkkitehtuurityö aloitettiin vuonna 2003 TIERA (Tietojärjestelmien ratinalisointi) hankkeen kolmannen vaiheen tuloksena, jolloin kokonaisarkkitehtuurin perusteet hyväksyttiin. Arkkitehtuurityön käynnistämisen yhteydessä käyttöönotettiin Puolustusvoimien tietohallinnon arkkitehtuurikehikko 1.0, joka perustui NATO:n arkkitehtuurikehikon (NAF) versioon 2. Tällä hetkellä puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuuri ja sen alatasot suunnitellaan ja kuvataan NAF:n (Nato Architecture Framework) version 3 pohjalta laaditun puolustusvoimien tietohallinnon arkkitehtuurikehikon versio 2 (PVTAK2) mukaisesti. Tässä työssä tutkitaan sitä, miten jatkuvuuden ja muutosten hallinta huomioidaan Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurissa ja PVTAK kuvauskehikossa sekä millä tavoin jatkuvuuden ja muutosten hallintaa ohjeistetaan Puolustusvoimissa. Työssä esitetään jatkuvuuden ja muutosten hallintaan liittyviä asiakokonaisuuksia yleisellä tasolla rajautuen PVTAK:n keskeisiin kuvausosioihin ja tärkeimpiin normeihin sekä ohjeistuksiin. Työssä esitellään keskeisimmät tavat, joilla jatkuvuuden ja muutosten hallintaa toteutetaan Puolustusvoimissa. Lopuksi otetaan kantaa siihen, miten kokonaisarkkitehtuurityökaluja (EA tools) hyödynnetään jatkuvuus- ja muutossuunnittelussa.

4 4 2 JATKUVUUDEN JA MUUTOSTEN HALLINTA PVKOKA:SSA Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurin versio 2 voidaan katsoa koostuvan muun muassa seuraavista osista: Suunnitteluprosessista johdetuista tavoitteista ja strategioista, jotka vaikuttavat keskeisesti johtamisjärjestelmän kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluun Kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilan kuvauksista Puolustusvoimien tietohallinnon arkkitehtuurin (PVTAK2) mukaisissa näkymissä Kokonaisarkkitehtuurin tavoitearkkitehtuurin täydentävistä linjauksista, jotka koskevat muun muassa tietoarkkitehtuuria, tietoturvallisuusarkkitehtuuria, palvelukeskeisen arkkitehtuurin soveltamisperiaatteista, järjestelmän hallintaa ja arkkitehtuurityön työjärjestystä. (PVTAK 2005) Yksittäisten tietojärjestelmien kuin myös tietojärjestelmäympäristöjen jatkuvuuden ja muutosten hallintaan kiinnitetään huomiota Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurissa edellä kuvattujen osien sisällä. Seuraavaksi työssä esitellään keskeisimmät tavat, joilla jatkuvuuden ja muutosten hallinta huomioidaan Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurissa. 2.1 PVTAK NÄKYMÄT Suomen Puolustusvoimissa kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseen käytetään Puolustusvoimien tietohallinnon arkkitehtuurikehikkoa (PVTAK), joka perustuu NATO:n arkkitehtuurikehikkoon (NAF). Tällä hetkellä puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuuri ja sen alatasot suunnitellaan ja kuvataan NAF:n (Nato Architecture Framework) version 3 pohjalta laaditun puolustusvoimien tietohallinnon arkkitehtuurikehikon versio 2 (PVTAK2) mukaisesti. PVTAK kokonaisuus pitää sisällään rakenteen, jolla arkkitehtuuritasot ja arkkitehtuurinäkymät kuvataan, kuvausnäkymät ja kuvausmenetelmät, arkkitehtuurien kuvausohjeen ja kuvausympäristön. Erona NATO:n arkkitehtuurikehikkoon on erityisesti täsmennetyt kuvausnäkymät ja kuvausmenetelmävalinnat, jotka NAF:ssa on määritetty löyhästi. Puolustusvoimien tietohallinnon arkkitehtuurikehikkoa päivitetään samassa syklissä, kuin NATO:n arkkitehtuurikehikkoa. Puolustusvoimat jakaa arkkitehtuurinsa kolmeen eri arkkitehtuuritasoon: kokonais-, referenssi- ja kohdearkkitehtuuritasoon. (Sintonen ja muut 2010) Arkkitehtuureja kuvataan kaikilla arkkitehtuuritasoilla käyttäen seuraavassa lueteltuja kuvausnäkymiä, jotka ovat edelleen jaettu useampiin alakohtiin. Sulkuihin on merkitty NAF:n mukainen nimitys ja siitä johdettu suomalainen ly-

5 5 henne. Yleinen arkkitehtuurinäkymä (All view, PvAV-1 ja 2) määrittelee yleiset puitteet kuvattavalle arkkitehtuurille. (Sintonen ja muut 2010) Suorituskykyarkkitehtuurinäkymä (Capability view, PvCV-1-7) edustaa organisaation suorituskyvykkyyksiä Toiminnallinen arkkitehtuurinäkymä (Operational view, PvOV-1 6) edustaa käyttäjien ja toimintojen näkökulmaa. Palveluarkkitehtuurinäkymä (Service view, PvSV-1-5) edustaa tuotettavia palveluita ja niiden taksonomiaa Järjestelmäarkkitehtuurinäkymä (Systems view, PvSV-1 10) edustaa tietojärjestelmien loogista tasoa. Tekninen arkkitehtuurinäkymä (Technical view, PvTV-1 5) edustaa tuotevalintoja ja standardeja. Jatkuvuuden- ja muutosten hallinta huomioidaan PVTAK:ssa aina suorituskyky tasolta järjestelmä tasolle. Jatkuvuuteen ja muutoksiin otetaan kantaa seuraavissa kuvausnäkymien osissa: PVCV-3 Suorituskykyjen ajoitus Suorituskykynäkymässä kuvataan PV:n suorituskyvyt ja niiden yhteydet toisiinsa, aktiviteetteihin, palveluihin, organisaatioihin ja järjestelmiin. PVCV-3 kuvauksessa kuvataan suorituskykyjen ajoitus tekemällä mm. tekstuaalisia-, graafisia- ja matriisikuvauksia sekä raportteja. Alla on esimerkki yhdestä kuvaustavasta. (Sintonen ja muut 2010) Idea Generation Pre-Planning Planning Implementing Operating Take Down # Capability Valtakunnan sotilaallinen puolustaminen 1 Maapuolustuskyky 1,1 Mekanisoidun jalkaväkipataljoonan hyökkäyksen torjuminen 1,2 NN 1,3 Moottoroidun jalkaväkipataljoonan iskuportaan joukkojen siirtokyky 2 Meripuolustuskyky 2,1 Hyökkäysveneen torjuminen 3 Ilmapuolustuskyky 4 Johtamiskyky 4,1 Nykytilannekuva 4,2 Puolustusvoimien yhteinen tulenkäyttö 4,3 Kyky johtaa valmiusprikaatia liikkeestä puolustus- ja hyökkäystaistelussa 5 Aluevalvontakyky 6 Ennakkovaroituskyky 7 Yhteiskunnan toimintaedellytysten suojaamiskyky 8 Voimavarojen vastaanottokyky ja sitä tukeva yhteistoimintakyky 9 Toiminnan ylläpitokyky 10 Kansainvälinen kriisinhallintakyky 11 Joukkotuotantokyky 12 Hyökkäyksen ennaltaehkäisykyky Kuva 1 Suorituskykyjen ajoitus PVSV-8 Järjestelmien kehittymisennuste Järjestelmänäkymässä kuvataan PV:ssä olevia ja sen toimintaa tukevia tietojärjestelmiä ja tietojärjestelmien välisiä suhteita. PVSV-8 Järjestelmien kehitysennuste -näkymä kuvaa järjestelmän suunniteltua kehitystä sen elinkaaren aikana. Kuvauksessa määritetään yleisellä tasolla lähtötilanne sekä vaiheittain suunni-

6 6 tellut lisätoiminnot järjestelmän versioinnin ja ajan suhteen. Alla on esimerkki graafisesta kuvauksesta. (Sintonen ja muut 2010) Kuva 2 Järjestelmien kehitysennuste PVSOV-1 Palvelujen taksonomia Palvelunäkymässä kuvataan ne palvelut, joita tarvitaan aktiviteettien tukemiseen. PVSOV-1 Palvelujen taksonomia kuvauksessa eri palvelut kategorisoidaan, jonka jälkeen palvelunäkymässä keskitytään identifioimaan ja kuvaamaan palveluita eri elinkaaren vaiheissa mm. alla olevan esimerkkikuvan mukaisesti. (Sintonen ja muut 2010)

7 7 Käytössä Uuden luonti Valmis palvelu Muutos olemassa olevaan 3. In development Palvelua toteutetaan. 4. Existing Palvelu olemassa. 5. Will be deleted Palvelu olemassa, mutta tullaan hylkäämään 6. Will be merged to Palvelutoiminnallisuus olemassa; voidaan paketoida palveluksi muuttamatta toiminnallisuutta merkittävästi. 2. Planned Toteutusaikataulu ja omistajuus ainakin karkeasti selvillä, tarjouspyyntö toteutuksesta mahdollisesti tehty. 7. Will be replaced by Palvelutoiminnallisuus olemassa, mutta joudutaan luultavimmin toteuttamaan kokonaan uudelleen yhteisesti käytettäväksi palveluksi. Ei käytössä 1. Potential Palvelu tunnistettu, mutta ei omistajaa tai selkeää käsitystä toteutusaikataulusta. 8. Deleted Poistettu palvelu. Kuva 3 Palvelujen elinkaari (Nenonen ja muut 2007) PVPV-1 Hankeportfolion yhteydet Hankeportfolion yhteyksillä kuvataan puolustusvoimien kehittämisohjelmarakenne ja hankkeet keskeisine riippuvuuksineen. Hankkeiden ja projektien keskinäinen organisoituminen ja riippuvuudet kuvataan aikajanalla. (Sintonen ja muut 2010) 2.2 TÄYDENTÄVÄT LINJAUKSET Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuuriin lisättiin täydentäviä linjauksia siirryttäessä PVTAK versio 1:stä PVTAK versioon 2. Täydentävillä linjausten tarkoituksena on pyrkiä paremmin saavuttamaan tavoitearkkitehtuurissa asetetut vaatimukset tiettyjen asiakokonaisuuksien osalta. Asiakokonaisuuksia ovat muun muassa tietoturvallisuus ja palveluarkkitehtuuri. Seuraavaksi esitellään tietoturvallisuuteen ja palveluarkkitehtuuriin liittyviä linjauksia, jotka ovat parantaneet jatkuvuuden hallinnan suunnittelua Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurityössä. Tietoturvallisuus Tietoturvallisuuteen liittyvillä linjauksilla pyritään parantamaan tietoturvan suunnittelua ja toteutusta, jolloin tavoitellut toiminnallisuudet ja niissä oleva tieto voidaan turvallisesti käsitellä tiedon koko elinkaaren aikana. Tietoturvallisuuden suunnitteluun tulee kiinnittää huomiota jokaisella arkkitehtuuritasolla sekä niiden välillä. Tietoturvallisuuden linjaukset liittyvät muun muassa palve-

8 8 luympäristöjen tietoturvaluokkiin, tiedon suojaamiseen, käyttäjien ja käyttövaltuuksien hallintaan, tietohyökkäysten havainnointiin ja hallintaan, tietoverkkojen suojaamiseen ja palvelinhotellien liityntöjen suojaamiseen. (Sintonen ja muut 2010) Tietoturvallisuuteen liittyvät linjaukset eivät sisällä valmista suunnittelumallia tietoturvallisuuden ja jatkuvuuden suunnitteluun, vaan antaa pelkästään suuntaviivat (guidelines) suunnittelulle. Seuraavassa alaluvussa kerrotaan tarkemmin suunnittelumalleista, joita ohjataan Puolustusvoimien tietohallinnon normeilla. (Sintonen ja muut 2010) Palveluarkkitehtuuri Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurin palvelut dokumentoidaan johtamisjärjestelmän arkkitehtuurikehikkoon referenssi- ja kohdearkkitehtuureihin. Palveluarkkitehtuuriin liittyvä täydentävä linjaa palveluiden hallintamalli, jonka avulla palvelukeskeisen kehityksen hyödyt (uudelleenkäytettävyys, kustannustehokkuus, prosessiorganisaation tuki) realisoituvat puolustusvoimilla. Palveluarkkitehtuuriin osa-alueeseen liittyviä linjauksia ovat muun muassa palvelukarttojen käyttäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että normaalien kuvausten lisäksi palveluarkkitehtuurista generoidaan palvelukartta automaattisesti, jolla voidaan havainnollistaa esimerkiksi tietojärjestelmäpalveluiden jatkuvuutta eri elinkaaren vaiheissa. Palvelukartasta julkaistaan uusi versio puolivuosittain ja se on PV:n laajuinen palveluarkkitehtuurin kommunikointiväline ja siitä käy ilmi palvelun keskeiset perustiedot sekä liitynnät puolustusvoimien suorituskykyihin sekä suorituskykyjä rakentaviin hankkeisiin aikajanalla. (Sintonen ja muut 2010) Toinen linjaus liittyy palveluiden hallintaan (Service Governance), joka kytketään kokonaisarkkitehtuurityöhön linjauksessa kerrottujen periaatteiden mukaisesti. Linjauksessa huomioidaan muun muassa palvelujen elinkaaren ja jatkuvuuden suunnittelun aikaperspektiivit. Järjestelmähallinta Puolustusvoimien johtamisjärjestelmän järjestelmänhallinnalla tarkoitetaan sekä ITIL -määritysten mukaisia palvelunhallintatehtäviä että varsinaisia tekniikkaan kohdistuvia järjestelmänhallintatehtäviä. Täydentävissä linjauksissa muun muassa käsketään järjestelmänhallinta suunnittelemaan ja toteuttamaan ITIL määritysten mukaisesti. (Sintonen ja muut 2010) ITIL:n käyttö liittyy olennaisesti tietojärjestelmäympäristöjen jatkuvuuden ja muutosten hallintaan. ITIL:n käytöllä pyritään muun muassa varmistamaan, että johtamisjärjestelmätekniikka toimii vaatimusten mukaisilla vasteajoilla ja sallitun häiriötason puitteissa, johtamisjärjestelmätekniikan palvelujen joustava priorisointi toteutuu suunnitellusti ja ennakoimattomissa häiriötilanteissa ja ti-

9 9 lastotiedon tuottaminen ennakoivan ja reaktiivisen järjestelmän hallinnan sekä järjestelmän kehittämisen tueksi. 2.3 TIETOHALLINNON NORMIT Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurityötä ohjataan tietohallinnon normeilla, jotka tarkentavat arkkitehtuurityöhön liittyviä sisältövaatimuksia. Toisaalta Puolustusvoimien käytössä oleva suunnittelukehikko PVTAK ei tarjoa kaikkia suunnitteluun tarvittavia elementtejä, jolloin normeilla pyritään myös täydentämään suunnittelumenetelmiä. Jatkuvuuden ja muutosten hallintaa ohjataan eri normiasiakirjoilla. Tärkein tietohallinnon muutosten hallintaa ohjaava normi on normi tietohallintopäätösmenettelystä, jolla ohjataan tietohallintopalveluiden, -prosessien ja järjestelmien elinkaaren hallintaa. Tietohallintopäätösmenettelyllä pyritään tehostamaan tietohallinnolle osoitettujen voimavarojen käyttöä, priorisoimaan tietohallinnon kehittämisen ja ylläpidon resursseja sekä erityisesti vähentämään päällekkäistä tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvää työtä koko puolustusvoimien tasolla. Tietohallintopäätösmenettelyn yhteydessä tuotetaan tarvittavia arkkitehtuurikuvauksia ja dokumentteja muun muassa tietojärjestelmäympäristöjen tietoturvallisuudesta ja kehitysennusteista. (Tietohallintopäätösmenettely 2009) Varsinaisesti jatkuvuuteen liittyviä normeja ovat PVHSMK PALVELU- YMPÄRISTÖJEN JA PALVELUIDEN TOIMINNAN VARMISTAMINEN ja PVHSMK TIETOHALLINTO 016 PEJOJÄOS TOIMINNAN JATKU- VUUDEN HALLINTA, joilla tarkennetaan jatkuvuuden hallinnan toteuttamista. PALVELUYMPÄRISTÖJEN JA PALVELUIDEN TOIMINNAN VARMISTA- MINEN normi keskittyy kuvaamaan tietojärjestelmäpalveluiden elinkaarisuunnittelua ja siihen liittyviä kriteeristöjä, kuten 1. Valtionhallinnon tietoturva-asetus, 2. Pääesikunnan antamat ajan tasalla ja voimassa olevat normiohjeet, 3. Valtionhallinnon tietoturva-asetuksen pohjalta laaditut VAHTI ohjeet, 4. Tietoturvatasot, 5. ICT varautuminen ja 6. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. (PVHSMK ) TOIMINNAN JATKUVUUDEN HALLINTA puolestaan rajautuu jatkuvuuden hallinnan yhden osa-alueen, toipumissuunnittelun toteutuksen kuvaamiseen. Se muun muassa sisältää listan toipumissuunnitelmaan sisällytettävistä asioista. (PVHSMK )

10 EA -TYÖKALUT Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuuri kuvataan IBM Rational System Architect järjestelmää käyttäen. Arkkitehtuureita kuvataan käyttämällä pääsääntöisesti UML notaatioon perustuvaa kuvaustapaa, mutta tarkkaa kuvausohjetta siitä ei ole annettu. SA:n toiminnallisuuksista käytetään pääsääntöisesti vain kuvaustoiminnallisuutta, eikä järjestelmän mahdollistamia analyysitoiminnallisuuksia ole juurikaan hyödynnetty. Jatkuvuuden ja muutosten hallinnan suunnitteluun SA pystyisi tuomaan lisäarvoa muun muassa HeatMap managerin käytöllä ja toipumissuunnitteluun (disaster recovery plan) liittyvien parametrien analysoinnin avulla. Tällä hetkellä Puolustusvoimien SA työkalu ei mahdollista edellä mainittujen analyysien tekemistä, koska muun muassa HeatMap managerin käyttöön vaadittava BPMN toiminnallisuus on otettu pois käytöstä. Jatkuvuuden ja muutosten hallinnan näkökulmasta SA:n analyysitoiminnallisuudet voisivat tuoda paljonkin lisäarvoa suunnittelutyöhön. Yhtenä esimerkkinä voisi olla tietojärjestelmäympäristöjen lisenssimaksujen parametritiedon lisääminen kuvauksiin, jolloin tavoitekuvaukseen voitaisiin HeatMap managerilla tuottaa visuaalinen HeatMap paramentroidun tiedon perusteella. Tällä hetkellä tietojärjestelmäympäristöjen suunnittelussa kuvauselementteihin lisätään ainoastaan SA:n lifecycle välilehdellä oleva elinkaaren tila 8- portaisella asteikolla (1. Potential 8. Deleted).

11 11 3 YHTEENVETO Tässä työssä tutkittiin sitä, miten Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurityössä huomioidaan jatkuvuuden ja muutosten hallinta. Työssä selvisi, että jatkuvuuden ja muutosten hallintaa tukevia elementtejä löytyy muun muassa Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuurin kuvausmenetelmän PVTAK:n tietyistä kuvausosioista. PVTAK:n mahdollistamat kuvaukset ovat kuitenkin melko rajattuja ja arkkitehdit saavat tuottaa kuvaukset suhteellisen vapaasti. Muun muassa tästä syystä kokonaisarkkitehtuurin versio 2:een tuli täydentäviä linjauksia, joilla PVTAK:n kuvausnäkymien rajallisuutta pyrittiin parantamaan. Jatkuvuuden ja muutosten hallintaa tukevat täydentävät linjaukset liittyvät kokonaisarkkitehtuurin tietoturvallisuutta, palveluarkkitehtuuria ja järjestelmän hallintaa koskeviin asioihin. Linjaukset sisältävät karkean tason ohjeita tietoturvallisuuden suunnittelun sisällöstä, palveluarkkitehtuurin suunnitteluun liittyvistä menetelmistä ja muun muassa linjauksen ITIL:n käytöstä järjestelmä hallinnassa. Kokonaisarkkitehtuurissa olevia ohjeita täydennetään erilaisilla normeilla, joissa kuvataan tarkemmin esimerkiksi tietojärjestelmäpalveluiden elinkaaren ja toipumissuunnittelussa edellytettävistä asioista, kuten VAHTI ohjeistuksen huomioiminen suunnittelussa. Kokonaisarkkitehtuuri kuvataan Puolustusvoimissa IBM Rational System Architect järjestelmää hyväksi käyttäen. Ongelmallista arkkitehtuurien kuvaamisessa on se, että arkkitehdeillä on vapaat kädet tuottaa kuvauksia. Tästä johtuen kuvaustapa vaihtelee ja analyysien tuottaminen kuvauksista on vaikeaa. Jatkuvuuden ja muutosten hallintaa tukevia analyysitoiminnallisuuksia (HeatMaps, Disaster Recovery Plan) ei myöskään käytetä Puolustusvoimissa. Kirjoittaja näkee kuitenkin mahdollisuuksia edellä mainittujen analyysitoiminnallisuuksien käytöllä esimerkiksi tietojärjestelmäympäristöjen kustannusanalyysien tuottaminen.

12 12 4 LÄHTEET Nenonen ja muut Puolustusvoimien operatiivinen palvelukehikko. Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosasto PVHSMK Palveluympäristöjen ja palveluiden toiminnan varmistaminen. Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston normi. PVHSMK Tietohallinto 016 pejojäos Toiminnan jatkuvuuden hallinta. Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston normi. PVTAK Puolustusvoimien tietohallinnon kokonaisarkkitehtuuri (KokA) versio Puolustusvoimien julkinen määritysasiakirja. Pääesikunta johtamisjärjestelmäosasto. Sintonen ja muut Puolustusvoimien kokonaisarkkitehtuuri KokA versio Puolustusvoimien johtamisjärjestelmän arkkitehtuurityö. Koulutus uusille arkkitehdeille Pääesikunta johtamisjärjestelmäosasto. Tietohallintopäätösmenettely Tietohallintopäätösmenettely normi PVHSM Tietohallinto 022. Pääesikunta johtamisjärjestelmäosasto.

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 4 Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio:1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Nykytilan kuvaaminen...

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Arkkitehtuuri muutosagenttina

Arkkitehtuuri muutosagenttina Arkkitehtuuri muutosagenttina Smarter Processes, Development & Integration Hannu Salminen CTO OP-Pohjola 2013 IBM Corporation Taustaa Nykyinen IT-arkkitehtuuri ja liiketoimintatarpeet eivät kohtaa OP-Pohjolan

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin välineet 0.9 Päiväys 15.3.2016 15.3.2016 2 (6) Tiivistelmä Dokumenttiin on listattu keskitetysti hankitut ja koko julkisen hallinnon käyttöön tarkoitetut kokonaisarkkitehtuurin kuvausvälineet.

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy n kehittäminen 10.10.2017 Satu Pajuniemi Miksi kokonaisarkkitehtuuri? JHS 179 n suunnittelu ja kehittäminen (uusin versio 6/2017) Ei korvaa muita toiminnan suunnittelumenetelmiä Tavoitteena julkishallinnon

Lisätiedot

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Toivakan kunnan teknologiaarkkitehtuuri Iikka Virtanen, Teemu Uusitalo & Vesa Kakriainen Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Johdanto Nykytilan kartoitus Tavoitetilan kuvaus 6.7.1 Teknologiapalvelut

Lisätiedot

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?...

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

Sähköi sen pal l tietototurvatason arviointi

Sähköi sen pal l tietototurvatason arviointi Sähköisen palvelun l tietototurvatason arviointi Kirsi Janhunen Arviointia tehdään monesta syystä Itsearviointi Sisäinen arviointi Sisäinen tarkastus Vertaisarviointi Ulkoinen arviointi Lähtökohtana usein

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon aamupäivä - puheenvuoroja digitalisaation johtamisesta kyberturvallisuus & riskienhallinta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon aamupäivä - puheenvuoroja digitalisaation johtamisesta kyberturvallisuus & riskienhallinta Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon aamupäivä - puheenvuoroja digitalisaation johtamisesta kyberturvallisuus & riskienhallinta Kimmo Rousku, VAHTI-pääsihteeri, JulkICT-osasto Esitykseni - viisi

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen Versio: 2.0 Julkaistu: 7.2.2017 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1Johdanto...2

Lisätiedot

MITEN KOKONAISARKKITEHTUURILLA TUETAAN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ

MITEN KOKONAISARKKITEHTUURILLA TUETAAN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ MITEN KOKONAISARKKITEHTUURILLA TUETAAN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ Head of Enterprise Architecture Timo Kaaretsalo, Veikkaus Timo.kaaretsalo@veikkaus.fi, 0405502930 Kehitys Timo Kaaretsalo Julkinen 12.10.2017

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri VITKO 11.2.2011 neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen / KuntaIT neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje Ohje 1 (11) 04.09.2012 Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena Tämä ohje on yleisen tason kuvaus julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista ja sen tarkoituksesta. Aluksi myös kuvataan

Lisätiedot

Luonnos - VAHTI-ohje 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta

Luonnos - VAHTI-ohje 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Luonnos - VAHTI-ohje 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta Johdanto Kommentit ja huomiot - Johdanto Tiivistäisin alkuun jatkuvuuden määritelmän esim. seuraavasti:

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin välineet 0.91 Päiväys 7.5.2017 7.5.2017 2 (7) Tiivistelmä KA-välineissä on kuvattu keskitetysti hankitut ja koko julkisen hallinnon käyttöön tarkoitetut kokonaisarkkitehtuurin kuvausvälineet.

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki

Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki Tietoturvapolitiikka Porvoon Kaupunki 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 Tietoturvallisuuden hallinta... 4 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden hallinta ja varautuminen... 5 3 Tietoturvallisuustavoitteet...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

v. 1.0 13.2.2015 Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan.

v. 1.0 13.2.2015 Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan. Ohje 1 (21) v. 1. 13.2.215 Puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen Tiivistelmä Tämä dokumentti esittää tavan, jolla puolustusministeriön kokonaisarkkitehtuuri kuvataan. Kehittämishankkeissa

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

Valtionhallinnon arkkitehtuurin kehittäminen

Valtionhallinnon arkkitehtuurin kehittäminen arkkitehtuurin kehittäminen Kehittämisohjelman esittely RASKE2-seminaari 16.5.2006 neuvotteleva virkamies Aki Siponen Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö arkkitehtuurin kehittäminen Arkkitehtuurista ja

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä pähkinänkuoressa Valtorin tietoturvaseminaari 2.4.2014 Pekka Ristimäki Johtava asiantuntija, CISM, CISSP, CRISC Valtori / Tietoturvapalvelut Mikä on hallintajärjestelmä?

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Rajaukset ja tarkoitus Määrittely 0.91 Päiväys 7.5.2017 7.5.2017 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 JHKA:n tarkoitus... 3 3 JHKA:n rajaukset... 4 4 Miten

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT kokonaisarkkitehtuuri PATINE 18.8.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit,

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI Kuntaliitto 02.10.2012 Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict Lähtökohdat Laaditaan kokonaisarkkitehtuuri tietylle sektorille, joka menee läpi

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurityö (KA) Kuntamarkkinat 13.9 klo Paikka: B 3.3

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurityö (KA) Kuntamarkkinat 13.9 klo Paikka: B 3.3 Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurityö (KA) Kuntamarkkinat 13.9 klo 13.00-13.45 Paikka: B 3.3 Jo Vuodesta 2012! JHS-179 V2.0 suositus - Kokonaisarkkitehtuurin Rosettan kivi julkishallinnolle o o KA-menetelmä:

Lisätiedot

G4-arkkitehtuuriryhmä. Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Juha Rannanheimo

G4-arkkitehtuuriryhmä. Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Juha Rannanheimo G4-arkkitehtuuriryhmä Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet Juha Rannanheimo Neljän yliopistosairaanhoitopiirin yhteisen kehitystyön tavoitteet VSSHP, PSHP, PSSHP ja

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Julkisen hallinnon hierarkkinen kokonaisarkkitehtuuri ja korkeakoulut. Ilmari Hyvönen

Julkisen hallinnon hierarkkinen kokonaisarkkitehtuuri ja korkeakoulut. Ilmari Hyvönen Julkisen hallinnon hierarkkinen kokonaisarkkitehtuuri ja korkeakoulut Ilmari Hyvönen 10.10.2013 Aiheita Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä julkisessa hallinnossa mistä tämä nyt oikein tuli? Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma /2016

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma /2016 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset- yksikkö 3.12.2014 JHKA-jaosto ja -sihteeristö Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Digital by Default varautumisessa huomioitavaa

Digital by Default varautumisessa huomioitavaa Digital by Default varautumisessa huomioitavaa VAHTI Sähköisen asioinnin tietoturvaseminaari 3.10.2017 osana VAHTI Digitaalisen turvallisuuden teemaviikkoa 1 Agenda Palvelun riskienhallinta ja riippuvuudet

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013 QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue Leena Kononen 6.3.2013 JulkICT-KA-ympäristön päivitys, kevät 2013 OKM/OPH arkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi

Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Esitys Jyväskylän yliopiston arkkitehtuuriperiaatteiksi Versio 1.1 18.6.2012 Kokonaisarkkitehtuurihankkeen ohjausryhmä Laatua ja liikettä 2017 tavoitetila Strategiansa mukaisesti Jyväskylän yliopisto on

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja 25.11.2011 Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen

Lisätiedot

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä

Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Arkkitehtuuriverkosto toimija, kokonaisarkkitehtuurin edistämisessä Kasvatus, esi- ja perusopetus, toinen asete (lukio- ja ammatillinen) sekä aikuiskoulutus Kurttu seminaari 30.9.2013 Leena Kononen 1 Yhteistyön

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä muutoksessa

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä muutoksessa johtamisjärjestelmä muutoksessa PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ PRIKAATIKENRAALI ILKKA KORKIAMÄKI Mihin maailmaan olemme menossa JULK-ICT TORI-palvelukeskus SA - johtaminen PV (PVJJK) TORI

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 2 Arkkitehtuuriperiaatteet Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet... 2 1.1 Sidosarkkitehtuurit,

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri. Museo aloitusseminaari Kansallismuseon auditorio, Helsinki

Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri. Museo aloitusseminaari Kansallismuseon auditorio, Helsinki Museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuuri Museo 2015 -aloitusseminaari 23.11.2011 Kansallismuseon auditorio, Helsinki 23.11.2011 Riitta Autere museo 2015 Esityksen sisältö Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti

Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti Projektipäällikkö Eira Isoniemi eira.isoniemi@ylasavonsote.fi Mitä asianhallinta on? Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

VAHTI-tilannekatsaus sekä VAHTI 2/2015 Ohje salauskäytännöistä -tilaisuus ICT-toimittajille

VAHTI-tilannekatsaus sekä VAHTI 2/2015 Ohje salauskäytännöistä -tilaisuus ICT-toimittajille VAHTI-tilannekatsaus sekä VAHTI 2/2015 Ohje salauskäytännöistä -tilaisuus ICT-toimittajille 15.3.2016 Kimmo Rousku VAHTI Tilaisuuden ohjelma 2 Tervetuloa! Yksikön päällikkö, VAHTIn puheenjohtaja Aku Hilve

Lisätiedot

Laatua ja tehoa toimintaan

Laatua ja tehoa toimintaan Laatua ja tehoa toimintaan Tietoturvallisuus osana laatua Kuntamarkkinat 12.9.2013 Aapo Immonen, Senior Manager, FCG konsultointi Oy 5.9.2013 Page 1 Sisältö Tavoitteet Tietoturvallisuutta ohjaavat tekijät

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen 12.9.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Tietohallinnon vastuualue Aiheita Muistio tietohallinnon kehittämisestä RAKETTI-hankkeen

Lisätiedot

Tietoturvallisuusvaatimukset puolustusvoimien. mukaisessa tietojärjestelmähankkeessa

Tietoturvallisuusvaatimukset puolustusvoimien. mukaisessa tietojärjestelmähankkeessa Tietoturvallisuusvaatimukset puolustusvoimien tietohallintopäätösmenettelyn mukaisessa tietojärjestelmähankkeessa 12. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Tutkielma Laura Liitsalo Puolustusvoimat Tikkakoski

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Lausunnonantajia: 1 Puollatko

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Seuraavaksi: VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, VM: Tietoturvallisuuden ja varautumisen roolit valtionhallinnossa

Seuraavaksi: VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, VM: Tietoturvallisuuden ja varautumisen roolit valtionhallinnossa Seuraavaksi: VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, VM: Tietoturvallisuuden ja varautumisen roolit valtionhallinnossa Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Tietoturvallisuuden ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Kansallisen projektin projektipäällikkö 18.4.2013 sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

TEKSTI: ILKKA KORKIAMÄKI KUVAT: PÄÄESIKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄOSASTO Puolustusvoimien

TEKSTI: ILKKA KORKIAMÄKI KUVAT: PÄÄESIKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄOSASTO Puolustusvoimien Viestimies 1/2007 11 Eversti Ilkka Korkiamäki on Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston apulaisosastopäällikkö. TEKSTI: ILKKA KORKIAMÄKI KUVAT: PÄÄESIKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄOSASTO Puolustusvoimien

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Kokonais-IS-arkkitehtuuri korkeakouluissa Tietohallinnon näkökulma

Kokonais-IS-arkkitehtuuri korkeakouluissa Tietohallinnon näkökulma Kokonais-IS-arkkitehtuuri korkeakouluissa Tietohallinnon näkökulma FT, tietohallintopäällikkö Seinäjoen ammattikorkeakoulu Jaakko.Riihimaa@seamk.fi GSM 040-8304104 Kokonaisarkkitehtuurimalli: yleishavaintoja

Lisätiedot

Luonnos - VAHTI-ohje 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta. 1 Ohjeen soveltamisala, tavoitteet ja rajaukset. 2 Jatkuvuuden hallinnan säädösympäristö

Luonnos - VAHTI-ohje 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta. 1 Ohjeen soveltamisala, tavoitteet ja rajaukset. 2 Jatkuvuuden hallinnan säädösympäristö Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Luonnos - VAHTI-ohje 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta Johdanto Kommentit ja huomiot - Johdanto 3. kappaleessa sanotaan Ohjeella pyritään sekä julkishallinnon

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset

JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 1 4 Termit

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI. Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI. Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAKAJA-PROJEKTI Kohdealueen käsite ja käsittely valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuriohjauksen osana 20.8.2015 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Kohdealueiden määrittely ja tehtävät...

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 1 Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio: luonnos Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Nykytilan kuvaaminen... 2 1.1 Organisaation

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Turun seudun KA- koulu

Turun seudun KA- koulu Turun seudun KA- koulu Kurttu-seminaari 2.10.2012 Jaakko Ståhlberg Kokonaisarkkitehtuurit Turun kaupunki jaakko.stahlberg@turku.fi 1 Agenda Taustaa KA- koulun sisältö Osallistujien kommentit: Tavoitteet

Lisätiedot

Lausunto Ohjausvaikutusten parantamiseksi julkisen hallinnon yhteisten arkkitehtuurilinjausten laatukriteerejä ovat mm:

Lausunto Ohjausvaikutusten parantamiseksi julkisen hallinnon yhteisten arkkitehtuurilinjausten laatukriteerejä ovat mm: Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia Lausunto 30.06.2017 Asia: VM/711/00.01.00.01/2015 Julkisen hallinnon ICTlinjauksia Linjausten tarkoitus JHKA 2.0 hallintamallissa mainitaan seuraavaa: Ohjausvaikutusten

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

Linja 4, Ratkaisu- ja tavoitearkkitehtuuri, kokonaisarkkitehtuurityö

Linja 4, Ratkaisu- ja tavoitearkkitehtuuri, kokonaisarkkitehtuurityö Linja 4, Ratkaisu- ja tavoitearkkitehtuuri, kokonaisarkkitehtuurityö Luken tilastojen kokonaisarkkitehtuurityö Tavoitteena kokonaisarkkitehtuurityön edistäminen Luken tilastotuotannon osalta. Nykytilan

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Raportti VM125:00/2007 07.10.2010 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Taustaa Ohjausryhmän työskentelyn päättäminen Valtioneuvosto teki yleisistunnossaan 15.6.2006 periaatepäätöksen

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot