Salon kaupunki. Kouluverkkoselvitys. Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Salon kaupunki. Kouluverkkoselvitys. Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue"

Transkriptio

1 Salon kaupunki Kouluverkkoselvitys Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue

2 Sisällysluettelo Työryhmän ehdotus 1. Toimeksianto 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle 3. Lähtökohdat 3.1. Aikaisemmat selvitykset ja päätökset 3.2. Nykyinen kouluverkko Oppilaaksiottoalueet Oppilasmäärät mukaan Koulukuljetukset (=kuljetusoppilaat ja kuljetussuunnat) Koulujen liikuntatilojen ilta- ja viikonloppukäyttö Muu koulutilojen käyttö Varhaiskasvatuksen järjestämistapa Nykyiset päiväkodit ja esiopetus sekä niissä olevat lapsimäärät Koululaisten iltapäivätoiminta Salon alueella kouluittain ja ennuste tulevista ryhmistä Käytettävät kiinteistöt ja arvio niiden nykyisestä kunnosta Kuntoarvio Päiväkodit Koulut Päivähoidon ja perusopetuksen rakennusten ylläpito- ja pääomakustannukset; toteuma v ja kustannusarvio v Väestö- ja oppilasennusteet 5. Väestön kehitys ja kaavoitus 6. Ehdotus uusiksi oppilaaksiottoalueiksi 6.1. Perusteet ehdotukselle 6.2. Vaihtoehtoja uusiksi toiminta-alueiksi (Vaihtoehdot 1, 2a, 2b, 3a, 3b) Muita toiminnan tehostamiseksi esitettäviä vaihtoehtoja Muutoksen pedagogiset vaikutukset Koulu alueen palvelukeskuksena visio Lisäinvestoinnit 8. Muutosten toteuttamisaikataulu Valmistelusta vastannut työryhmä LIITTEET: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Oppilasmäärien ennusten nykyisten oppilaaksiottoalueiden ja koulujen mukaan (pohjana elokuun 2013 tilanne) Koulujen ja päiväkotien kuntokartoitusten yhteenveto Koulujen kulut vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan Bruttokustannukset vuonna 2012 päiväkodeittain Ennakkoarviointilomakkeet 1

3 Työryhmän ehdotuksen yhteenveto Kouluverkkoselvitys on laadittu tilanteessa, jossa Salon kaupungin on kyettävä kattamaan muodostuneita alijäämiä, pienentämään kustannuksia ja tekemään pysyviä rakenteellisia muutoksia. Samalla kouluverkon tarkastelussa on pyrittävä kestävyyteen. Kouluverkkoratkaisuissa ja muissa toimenpide-ehdotuksissa pyritään säästöihin henkilötyövuosissa. Nykyisellä lähikouluverkolla henkilötyövuosiin puuttuminen on haasteellista. Vaikka verkosta vähenee oppilaita, on koulua pidettävä siellä missä se on. Tiivistetyssä kouluverkossa henkilöstötyövuosiin voidaan puuttua nykyistä tehokkaammin. On usein esitetty, että oppilasryhmän koko suurenee, kun kouluja lakkautetaan. Kyläkoulussa luokkakoko on usein niin pieni, että lapset voidaan sijoittaa olemassa oleviin ryhmiin. Pienessä koulussa vallitsevaan tilanteeseen verrattuna luokkakoko kasvaa. Tavoitteena on kuitenkin pitää luokkakoko maltillisena. Tällä hetkellä tilavuokrat ovat perusopetuksessa toiseksi suurin menoerä henkilöstön palkkojen jälkeen. Selvityksessä esitetään myös muita toimenpide-esityksiä, jotka tukevat kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa. Työryhmä on yksimielinen seuraavista kouluverkkoraportissa esitetyistä toimenpiteistä, jotka kohdistuvat opetustoimintojen kehittämiseen ja tehostamiseen: -Perniön lukion siirtäminen Yhteiskoulun tiloihin sekä Lukion ja Yhteiskoulun rehtorin tehtävien yhdistäminen alkaen -Marian ja Armfeltin koulujen muuttaminen yhtenäiskouluksi (1-9 lk) alkaen -Meritalon ja Salon ruotsinkielisen opetuksen (Salo Svenska Skola) rehtorin tehtävien yhdistäminen alkaen -Perniön Kirkonkylän koulunjohtajan tehtävien muuttaminen virkarehtoriksi alkaen -Meritalon koulun hajauttaminen alkaen -Oppilasryhmien keskikoon suurentaminen, alakoulut > 20 ja yläkoulut >21 oppilasta alkaen Koulujen lakkauttamista koskevista esityksistä työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen. 2

4 1.Toimeksianto Salon kaupungin talouden sopeutumissuunnitelmaan liittyen päätettiin kesällä 2013 perustaa työryhmä selvittämään kouluverkon tilannetta ja siihen sisältyviä säästömahdollisuuksia. Selvitystyö edellyttää, että päiväkodeista ja kouluista tehdään palveluverkkoselvitykset, jotka nivoutuvat hyvinvointipalvelujen palveluverkon kokonaissuunnitelmaan, jonka tulee olla valmiina toukokuussa Kouluverkkotyöryhmän toimeksiantoon kuuluu Koulu alueen palvelukeskuksena koulukylä strateginen tarkastelu. Tämä tarkoittaa kyläkeskusten palvelutason määrittelyä siitä lähtökohdasta käsin, että mitkä ovat tulevaisuudessa alueen tarjoamat lähipalvelut siten että huomioidaan kaavoituksen kehitysnäkymät, mahdolliset kuntaliitokset sekä alueelliset erityispiirteet ja elinkeinoelämä. Alueellisia palveluja tulee tarkastella kyläkeskuksittain siten, että toimintoja voidaan tulevaisuudessa koota yhteen ja tilat saada mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön ja rakentaa yhteisiä toimintamalleja kylillä. Tässä raportissa tarkastellaan erityisesti kouluyksikköjen ja varhaiskasvatusyksikköjen toiminnallista kumppanuutta sekä huomioidaan kuljetusasiat osana palveluverkon kokonaisuutta. Kouluverkkoselvityksen tulee olla valmiina 2014 tammikuun loppuun mennessä, varhaiskasvatuksen palveluverkkotyö käynnistetään varsinaisesti helmikuussa 2014 ja sen tulee olla valmiina huhtikuun 2014 loppuun mennessä Työ on varsin laaja ja edellyttää selvitysten välitöntä käynnistämistä ja hyvää saumatonta yhteistyötä eri hallintokuntien kanssa. Tässä raportissa selvitetty kouluverkko kuvaa opetuspalvelujen järjestämistä kokonaisuutena tarkasteltuna 2020 luvulle asti ja strategisia näkymiä 2030-luvulle saakka. Lähtökohtana on tarkastella kouluverkkoa: a) Kouluverkko tuotannon näkökulmasta -osaavan henkilöstön saatavuus -henkilöstö- ja toimitilakustannukset -muut palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset b) Kouluverkko asioinnin näkökulmasta -fyysinen kouluverkon kattavuus -palvelun laatu, laajuus ja saavutettavuus c) Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset -kaupungin eri alueilla ja niiden välillä tapahtuvat muutokset Toimeksiantoon ei kuulunut esittää ratkaisua tyhjiksijääville rakennuksille. 3

5 2.Työryhmän tavoitteet työskentelylle Työryhmän tavoitteena on ollut kouluverkon strateginen tarkastelu näkökulmasta Koulu alueen palvelukeskuksena koulukylä. Kouluverkkotyöryhmän raportin tarkastelu ulottuu 2020-luvulle ja näkymä myös 2030 luvulle. Työryhmän loppuraportti tarjoaa pohjan myös hyvinvointipalvelujen palveluverkkotarkastelulle sekä kouluverkkoraportin tietoja hyödynnetään soveltuvin osin tulevassa varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmassa. Työryhmä on tavoitteissaan huomioinut valtuustokaudelle hyväksytyn periaatepäätöksen, jonka mukaan kaikkiin vanhoihin nk. reuna-alueiden kuntakeskuksiin tulisi jäädä edelleen vähintään alakoulu, päiväkoti, liikunta- ja nuorisotilat sekä neuvolapalvelut (pl. Särkisalo, jossa neuvolapalveluja ei ole nykyiselläänkään. Työryhmän tavoitteet kouluverkonselvityksen toteutukselle: -pedagogisesti toimivat, turvalliset, asianmukaiset ja toimivat kasvu- ja oppimisympäristöt -koulukylän määrittely, kuvaus ja tunnuspiirteet. Alueen tarjoamat toimialan lähipalvelut, kaavoituksen kehitysnäkymät sekä alueellisten erityispiirteiden ja elinkeinoelämän huomioiminen. -kuljetusasioiden huominen osana kokonaisuutta -oppilaaksiottoalueiden uudelleen tarkastelu tarvelähtöisesti tavoitteena vähentää koulurakennuksia -kaupungin talouden paraneminen -pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöjen, opetuksen järjestämisen sekä oppimisen laadun suhteen -tilojen oikea mitoitus, monikäyttöisyys ja muunneltavuus 3. Lähtökohdat 3.1. Aikaisemmat selvitykset ja päätökset Salon kaupungissa tehtiin vuonna 2010 selvitys kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista. Selvityksen laati Oy Audiapro Ab. Selvityksessä keskityttiin erityisesti kysymykseen Millä palveluverkolla Salon kaupungissa palveluita tuotetaan tulevaisuudessa ja mitä linjauksia palveluverkon kehittämiseksi olisi tehtävä. Edellä mainitun selvityksen perusteella on toteutettu Anjalan koulun lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen Ollikkalan ja Moision kouluihin. Mussaaren ja Nurkkilan koulut lakkautettiin elokuussa Montessoriopetus lakkaa elokuusta Lukiokoulutuksen osalta Perniön lukio on muutettu Salon lukion filiaaliksi v Laurin koulu lakkaa toimimasta lukuvuoden päätyttyä ja oppilaat sijoitetaan Laurin, Hermannin, Armfeltin ja Perniön Yhteiskouluun. Karjaskylän koulun toiminta lakkaa ja oppilaat sijoitetaan pääsääntöisesti Alhaisten kouluun. 4

6 Perusopetuksen tuntijaon pienentäminen 8:lla tunnilla elokuusta 2014 alkaen. Uusi tuntijakopäätös 225 h (valtakunnan minimi 222 h). Varhaiskasvatuksessa tilojen käyttö on tehostettu siirtämällä esiopetus alakoulujen yhteyteen aina kun se on ollut mahdollista sekä lisätty avoimia päivähoitopalveluita ja leikkikoulutoimintaa. Edellä mainituilla toimenpiteillä on saatu lisättyä kokopäivähoitopaikkoja niitä tarvitseville lapsille. Varhaiskasvatuksessa on myös kehitetty sähköisiä palveluita, joka on vapauttanut henkilöstön työaikaa itse perustehtävään. Kotihoidon kuntalisän maksaminen on lakkautettu keväällä Myös ryhmäperhepäiväkoteja on lakkautettu ja lapsia siirretty olemassa oleviin päivähoitopaikkoihin Nykyinen palveluverkko Oppilaaksiottoalueet Salon kaupungissa toimii tällä hetkellä 35 perusopetuksen koulua. Koulut ovat joko vuosiluokkien 1-6 kouluja tai vuosiluokkien 7-9 kouluja. Yhtään yleisopetuksen yhtenäiskoulua (1-9 lk) ei ole. Lisäksi kaupungissa toimii kaksi (2) erityisopetuksen koulua (Meritalon koulu 1-9 lk ja Hakastaron koulu). Kaupungin kouluverkko on kohtuullisen laaja suhteessa oppilasmääriin.salon maantieteellinen laajuus aiheuttaa haasteen kouluverkolle ja koulukyyditysten järjestämiselle. Salossa on kahdeksan (8) alakoulua, joiden oppilasmäärä on alle 50. Näistä kouluista Karjaskylän toiminta lakkaa kuluvan lukuvuoden päätyttyä oppilaan kouluja on kuusi (6) oppilaan alakouluja on seitsemän (7), oppilaan kouluja on kolme (3) ja yli 300 oppilaan kouluja on kolme (3). 5

7 Nykyiset päiväkodit ja alakoulut sekä oppilaaksiottoalueiden rajat vuonna 2014: Huomioitavaa nykyisissä oppilaaksiottoalueissa ja peruskoulujen sijainnissa: Lyhyellä aikavälillä voidaan tarkastella oppilasmääriä 6 vuotta eteenpäin Keskipitkällä aikavälillä viitteitä antaa nykyinen väestöpohja ja sen ikärakenne 6

8 Hiiden alueen väestöpohja pieni, mutta ikärakenne lyhyellä tähtäimellä hyvä Rekijoen väestöpohja melko pieni ja ikärakenne huono Komisuon väestöpohja kohtuullinen kolmeopettajaiselle, mutta ikärakenne huono Hajalan väestöpohja pieni ja ikärakenne melko huono Teijon alueen väestöpohja kohtuullinen, mutta ikärakenne huono Särkisalon väestöpohja kohtuullinen, mutta ikärakenne melko huono, etäisyystekijöiden ja saaristoluonteen vuoksi pyrittävä säilyttämään Suomusjärven koulun väestöpohjaa on tarve vahvistaa, hyväkuntoinen ja pystyy vastaanottamaan oppilaita, samoin Inkereen koulu Hiiden, Meri-Halikon ja Kaivolan kouluihin ei voida lyhyellä tähtäimellä merkittävissä määrin sijoittaa lisää oppilaita. Ei myöskään Tupurin, Marian eikä Vaskion kouluihin Sen sijaan Ollikkalan, Keskustan,Alhaisten ja Märynummen kouluihin mahtuu hyvin lisää Ollikkalan sijainti hyvä kauempaakin tuleville kuljetusoppilaille 7

9 Oppilasmäärät tilanteen mukaisesti: 8 Oppilaita yhteensä Yleisopetuksessa Luokkamuotoinen erityisopetus Kuljetusoppilaita Koulu JOPO Alakoulut: Alhaisten koulu Hajalan koulu Hakastaron koulu Hiiden koulu Hähkänän koulu Inkereen koulu Kaivolan koulu Karjaskylän koulu Keskustan koulu Kirkonkylän koulu Komisuon koulu Kuusjoen koulu Marian koulu Meri-Halikon koulu Meritalon koulu Mustamäen koulu Muurlan koulu Märynummen koulu Ollikkalan koulu Pajulan koulu Rekijoen koulu Salo Svenska Skola Saurun koulu Sirkkulan koulu Suomusjärven koulu Särkisalon koulu Teijon koulu Toijan koulu Tupurin koulu Vaskion koulu Alakoulut yhteensä: Yläkoulut: Armfeltin koulu Hermannin koulu Laurin koulu Moision koulu Perniön yhteiskoulu Yläkoulut yhteensä:

10 Koulut yhteensä Huomioitavaa taulukon tulkinnassa: -erityisen tuen oppilaat ovat mukana yleisopetuksen luvuissa niiltä osin kuin ovat integraatiossa tai osaaikaisen tuella -JOPO-oppilaita Armfeltin lisäksi myös Moisiossa ja Perniön Yhteiskoulussa. Armfeltissa on vain ryhmämuotoista, muualla sisäänrakennettuna rakenteena. Tämä ei näy taulukossa. Koulukuljetukset Koululaiskuljetusten järjestäminen on Salon kaupungissa haastava kokonaisuus kunnan laajan pinta-alan ja koulukuljetusoppilaiden suuresta määrästä johtuen. Kuntaliitoksen jälkeen kuljetuksia on optimoitu mm. koulujen kuljetuksia yhteen sovittamalla sekä yhdenmukaistamalla koulukuljetusperiaatteiden soveltamista eri puolilla kaupunkia. Koululaiskuljetuksissa käytetään ensisijaisesti hyväksi olemassa olevia linjaautoliikenteen reittejä. Suurin osa kuljetuksista hoidetaan kuitenkin taksikuljetuksina. Linja-autoa käyttää yhteensä noin 1750 oppilasta ja taksikuljetusta noin 800 oppilasta. Taksia syöttökuljetuksena käyttäviä ja linja-autolla kulkevia on näistä tällä hetkellä noin 200 oppilasta. Koulujen lukujärjestyksiä laadittaessa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon kuljetusjärjestelyt ja pyritään näin minimoimaan kuljetuskustannuksia. Koulujen liikuntatilojen ilta- ja viikonloppukäyttö Oheisessa taulukossa on esitetty keskimääräinen kevät- ja syyslukukausien viikoittainen varaustilanne. Varaustilanteessa saattaa olla joitakin viikkokohtaisia vaihteluja johtuen yksittäisvarauksista. Kevätlukukausi kattaa varaukset ajalla tammikuu-huhtikuu ja syyslukukausi ajalla elokuu-joulukuu. Ajalla toukokuu-heinäkuu koulujen salien vakiokäyttö on huomattavasti hiljaisempaa ja suurin osa saleista on iltakäytön osalta suljettu. On kuitenkin huomattava, että koulut eivät itse hallinnoi liikuntatiloja, vaan niiden käyttämisestä päättää liikuntapalvelut. Ilta- ja viikonloppukäytön käytettävissä olevat tunnit/viikko: (ma-pe klo 16- ma-pe: 25 21) la-su: 24 (la-su klo 8-20) tunteja yhteensä: 49 9

11 Liikuntapalveluiden myöntämät varaukset koulujen tiloihin, vuorot kirjataan Timmitilavarausjärjestelmään. Käyttöaste kevät vapaa/ tuntia/vk o kevät varattu/tunti a/vko kevät käyttöaste syksy vapaa/tuntia/ vko syksy varattu/tuntia/ vko syksy käyttöaste Alakoulut: Alhainen % % Hähkänä % 41,5 7,5 15 % Inkere % % Kaivola % 26,5 22,5 46 % Karjaskylä % 29,25 19,75 40 % Keskusta 5,5 43,5 89 % % Kirkonkylä 28,25 20,75 42 % % Komisuo 21,75 27,25 56 % 27,5 21,5 44 % Maria 24,75 24,25 49 % 29,5 19,5 40 % Meritalo 9,75 39,25 80 % 10,5 38,5 79 % Mustamäki 8,5 40,5 83 % 19,25 29,75 61 % Muurla 21,5 27,5 56 % % Pajula 13,5 35,5 72 % 15,25 33,75 69 % Sirkkula 26,75 22,25 45 % 28,5 20,5 42 % Suomusjärvi % 11,5 37,5 77 % Särkisalo % 27,75 21,25 43 % Tupuri 19,5 29,5 60 % 13,5 35,5 72 % Yläkoulut: Armfelt 5,5 43,5 89 % % Hermanni 14,5 34,5 70 % 5,5 43,5 89 % Moisio % 13,75 35,25 72 % Perniön yhteiskoulu % % Lukiot: Perniön lukio 39,75 9,25 19 % 35,5 13,5 28 % Salon lukio % % Koulujen itse hallinnoimat liikuntatilat: Alakoulut: Hajala % % Hiisi % ei tietoa mennessä Märynummi % % Kuusjoki Meri-Halikko koululla ei ole omaa liikuntatilaa, käyttävät Kuusjokitaloa. koululla ei ole omaa liikuntatilaa, käyttävät Angeniemen Seurojentaloa. 10

12 Ollikkala Rekijoki Sauru Teijo Toija Vaskio Yläkoulut: Lauri Lukiot: Halikon lukio liikuntatilat ovat koulun saneerauksen vuoksi poissa käytöstä. koululla on oma liikuntatila. Tilassa ei ole ulkopuolisia käyttäjiä. koululla on oma liikuntatila. Tilassa ei ole ulkopuolisia käyttäjiä. koululla ei ole omaa liikuntatilaa, käyttävät Teijon Urheilutaloa. koululla ei ole omaa liikuntatilaa. Ei varsinaista liikuntasalia, liikuntatilana on yksi iso luokkatila joka on sisustettu liikuntakäyttöön. koululla ei ole omaa liikuntatilaa. koululla ei ole omaa liikuntatilaa. Muu koulutilojen käyttö Hajalan koulun yhteydessä sijaitsee yksiryhmäinen päiväkoti. Keskustan ja Toijan koulun tiloissa sijaitsevat esiopetusryhmät. Ollikkalan koulun tiloissa on päiväkodin toimintaa mm. starttiluokka. Perniön lukion tiloissa ryhmäperhepäivähoito. Inkereen koulussa toimii varhaiskasvatuksen esiopetus/päiväkotiryhmä. Keskustan koulun tiloissa toimii Mesikämmenen päiväkodin yksi ryhmä. Kansalaisopistolla on iltakäytössä tiloja seuraavissa kouluissa: Moisio, Sirkkula, Tupuri, Salon lukio, Kiskon esikoulu, Muurla, Hiisi, Kaivola, Hähkänä, Inkere, Suomusjärvi, Rekijoki, Armfelt, Maria, Kuusjoki, Perniön Yhteiskoulu, Perniön Kirkonkylän koulu, Teijo, Halikon lukio, Perniön lukio ja Salon lukio. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaajärjestetään seuraavien koulujen tiloissa: Alhainen, Hähkänä, Inkere, Kaivola, Karjaskylä, Keskusta, Perniön Kirkonkylän koulu, Kuusjoki, Maria, Meri-Halikko, Meritalo, Mustamäki, Muurla, Ollikkala, Pajula, Sirkkula, Suomusjärvi, Toija, Tupuri ja Vaskion koulu. 11

13 Varhaiskasvatuksen järjestämistapa Päiväkodin/esikoulun nimi Lasten lukumäärä Päiväkodit Toimintayksikkö Lapsia Esioppilaita Toimintakausi Anisten päiväkoti Asemakadun päiväkoti Hajalan päiväkoti Hähkänän päiväkoti Inkereen päiväkoti Isohärjänmäen päiväkoti Kaivolan päiväkoti (laaj.) Kalliorinteen päiväkoti 17 5 Kiikalan päiväkoti Kuusjoen päiväkoti Kärävuoren päiväkoti Meri-Halikon päiväkoti Metsärinteen päiväkoti Muurlan päiväkoti Märynummen päiväkoti Ollikkalan päiväkoti Pahkavuoren päiväkoti Palometsän päiväkoti Paltan päiväkoti Perniön aseman päiväkoti Piritan päiväkoti (laaj.) Puolukkapuiston päiväkoti Päiväkoti Mesikämmen Päiväkoti Sinilintu (laaj.) Ryhmäpph Merituuli 12 0 Ryhmäpph Tähtöset 6 0 Suomusjärven päiväkoti (laaj.) Särkisalon päiväkoti 10 6 Toijan päiväkoti Torikadun päiväkoti (ymp.) Tupuri - Anjalan päiväkoti Vuorilinna-Pesän päiväkoti (laaj.) Yhteensä Perhepäivähoidossa lapsia yhteensä

14 Yksityisessä päiväkodissa lapsia Koululaisten iltapäivätoiminta Salon alueella kouluittain ja ennuste tulevista ryhmistä Lapset Ohjaajat Tilat ennuste Alhainen 19 3 x kka talonmiehen 25 asunto koulun yhteydessä Hajala 1 1 lapsi Mustamäessä 13 Tilat jos perustetaan, koulun tilat Hakastaro ap/ip vammaispalvelu hoitaa HSS 1 Keskustan koulun ryhmässä Meritalo tai Keskusta Hiisi 1 Kaivolan ryhmä jos perustetaan, koulun tilat Hähkänä 12 2 x kka Talonmiehen as. koulun yhteydessä Inkere 4 2 Kaivolassa, 2 Hähkänällä Kaivola 10 2 x kka talonmiehen as. koulun yhteydessä koulun tilat Karjaskylä 8 1 x ohj. talonmiehen as. Koulu suljetaan Keskusta 41 1 ohj., 3 kka koulun tilat 45 Kirkonkylä 26 4 x kka koulun tilat 25 Komisuo koulun tilat jos perustetaan, koulun tilat Kuusjoki 15 2 x kka koulun tilat 15 Maria 22 1 ohj., 3 x kka koulun tilat 30 Maria Lieke ap vammaispalvelu hoitaa Maria Lieke 12 1 ohj. 1 Örninkatu 12 ip lähihoit. toimintakeskus Meri ohj. tilat koulun 12 Halikko pihapiirissä Meritalo 8 3 x kka koulun tilat 12 Mustamäki 22 1 ohj., 2 x kka. talonmiehen asunto koulun yhteydessä 25 Muurla 14 2 kka koulun tilat 15 Märynummi koulun tilat jos perustetaan, 15

15 niin koulun tilat Ollikkala 17 3 x kka koulun tilat ( 3 20 lasta startilta) Pajula 16 3 x kka tilat koulun 20 pihapiirissä Pajula 22 1 ohj., 2 x kka koulun tilat 20 Isohärkä Rekijoki koulun tilat jos perusteaan, niin koulun tilat Sauru koulun tilat jos perustetaan, niin koulun tilat Sirkkula 15 2 ohj. koulun tilat 20 Suomusjärvi 11 1 kka koulun tilat 12 Särkisalo koulun/esikoulun tilat Teijo koulun tilat jos perustetaan, niin koulun tilat Toija 9 1 ohj. koulun tilat Tupuri 49 3 ohj., 2 x kka tilat koulun pihapiirissä (Jepulis) Vaskio 12 2 x kka koulun tilat Iltapäiväkerhotoiminnassa huomioitavaa: 60 Hajala Hiisi Inkere Vuosittain ongelmia ryhmän muodostumisessa Koulukuljetusten hyödyntäminen Mustanmäkeen tai keskustaan ongelma Vuosittain ongelmia ryhmän muodostumisessa Tarkoituksenmukaisinta siirtää lapset Kaivolan yksikköön Kaivolaan siirto huomioitava lukujärjestystä laadittaessa, jotta koulukuljetusten hyödyntäminen siirrossa onnistuisi Ryhmä poikkeuksellisesti hajasijoitettu kevät 2014 Hähkänään ja Kaivolaan Karjaskylä Lapset sijoitetaan syksystä 2014 niihin yksiköihin, joihin he sijoittuvat käymään koulua 14

16 Komisuo Vuosittain ongelmia ryhmän muodostumisessa Koulukuljetusten hyödyntäminen Rekijoelle ja Suomusjärvelle ongelma Rekijoki Vuosittain ongelmia ryhmän muodostumisessa Koulukuljetusten hyödyntäminen Suomusjärvelle ongelma Käytettävät kiinteistöt ja arvio niiden nykyisestä kunnosta Koulun ja päivähoidon käytössä olevien rakennusten nykyinen tilajako: Rakennus, missä toimii Toiminta Neliöt Koulut Anjalan koulu 440 m 2 Alhaisten koulu 1-6 lk 3381 m 2 Hajalan koulu 1-6 lk, päiväkoti (yksi ryhmä) 669 m 2 Hakastaron koulu 1-9 lk (erityisopetus) 1046 m 2 Hiiden koulu 1-6 lk 508 m 2 Hähkänän koulu 1-6 lk 980 m 2 Inkereen koulu(+kirjasto)1-6 lk 3201 m 2 Kaivolan koulu 1-6 lk 1682 m 2 Karjaskylän koulu Koulutoiminta loppuu Keskustan koulu 1-6 lk 4231 m 2 Kirkonkylän koulu 1-6 lk 3437 m 2 Komisuon koulu 1-6 lk 1349 m 2 Kuusjoen koulu(+päiväkoti) 1-6 lk 3145 m 2 Marian koulu(halikon koulukeskus)1-6 lk 9481 m 2 Meri-Halikon koulu 1-6 lk 484 m 2 Meritalon koulu 1-9 lk (erityisopetus) 3467 m 2 Svenska Skola (1.6 lk) Mustamäen koulu 1-6 lk 2484 m 2 Muurlan koulu 1-6 lk 2245 m 2 Märynummen koulu 1-6 lk 1326 m 2 Ollikkalan koulu 1-6 lk 4785 m 2 Pajulan koulu 1-6 lk 2621 m 2 Rekijoen koulu 1-6 lk 765 m 2 Saurun koulu 1-6 lk 1080 m 2 Sirkkulan koulu 1-6 lk 1320 m 2 Suomusjärven koulu 1-6 lk 1644 m 2 Särkisalon koulu 1-6 lk 1300 m 2 15

17 Teijon koulu 1-6 lk 767 m 2 Toijan koulu 1-6 lk 1342 m 2 Tupurin koulu(+nuorisotila Jepulis) 1-6 lk +montessoriopetus 3538 m 2 Vaskion koulu 1-6 lk 409 m 2 Armfeltin koulu= Halikon koulukeskus Vuosiluokat m 2 Hermannin koulu Vuosiluokat m 2 Laurin koulu Vuosiluokat 7-9, toiminta loppuu Moision koulu Vuosiluokat m 2 Perniön Yhteiskoulu Vuosiluokat m 2 Halikon lukio Halikon lukio, Armfeltin koulun tn-tilat 4131 m 2 Perniön lukio Perniön lukio, pk:n tn- ja ko-tilat, ryhmäpph 4378 m 2 Salon lukio Salon lukio, Salon aikuislukio 7912 m 2 Päiväkodit Anisten päiväkoti Mustamäenkadun kiinteistö 573 m 2 Koulukadun kiinteistö Asemakadun päiväkoti 983 m 2 Hajalan päiväkoti Hajalan koulun kiinteistö Hähkänän päiväkoti 784 m 2 Inkereen päiväkoti + terv.talo 1020 m 2 Isohärjämäen päiväkoti Kiinteistössä luokat 1-2 Pajalan koulu 1035 m 2 Kaivolan päiväkoti Liipolantie ja Kurrintie 310 m 2 Kalliorinteen päiväkoti xxx Kiikalan päiväkoti xxx Kuusjoen päiväkoti xxx Kärävuoren päiväkoti 910 m 2 Meri-Halikon päiväkoti Samassa kiiinteistössä ryhmäpph 623 m 2 Metsärinteen päiväkoti 866 m 2 Muurlan päiväkoti Takapellontie ja Uotilantie 465 m 2 Märynummen päiväkoti 455 m 2 Ollikkalan päiväkoti Koulu ja päiväkoti yhdessä 1021 m 2 Pahkavuoren päiväkoti 1055 m 2 Palometsän päiväkoti 1121 m 2 Paltan päiväkoti Vuokratila Perniön aseman päiväkoti 365 m 2 Piritan päiväkoti Hämeentie, Asemakatu xxx Puolukkapuiston päiväkoti 571 m 2 Päiväkoti Mesikämmen Esikouluryhmä Keskustan koulun tiloissa 736 m 2 Päiväkoti Sinilintu 649 m 2 Ryhmäpph Tähtöset Perniön lukion tiloissa 16

18 Suomusjärven päiväkoti xxx Särkisalon päiväkoti xxx Toijan päiväkoti Esikouluryhmä Toijan koulun tiloissa xxx Tupuri-Anjalan päiväkoti Tammenrinne ja Taimistonkatu 2637 m 2 Tupurin päiväkodin tiloissa avoimen päiväkodin toimintaa Vuorilinna-Pesän päiväkoti Lampolantie, Vuorilinnantie 329m 2 + xxx Avoin päiväkoti Annankatu 100 m 2 Kuntoarvio Tekninen toimi suoritti 40:n koulukäytössä olevien kiinteistöjen kiinteistökatselmukset syksyllä Kuntoarviossa koulut jaettiin neljään luokkaan: 1. Koulut, jotka ovat tai jäämässä pois opetuskäytöstä 2. Koulut, jotka eivät lähivuosina tarvitse juurikaan toimenpiteitä 3. Koulut, joissa on vuosikorjausluonteista korjaustarvetta 4. Koulut, joissa tarvetta investointiluonteisiin korjauksiin. Samoin 37 päivähoidon kohdetta käytiin teknisesti arvioiden läpi. Päiväkotien katselmusten tulokset jaettiin kolmeen eri luokkaan: 1. Päiväkodit, jotka eivät lähivuosina tarvitse juurikaan toimenpiteitä 2. Päiväkodit, joissa vuosikorjausluonteisia korjaustarpeita 3. Päiväkodit, joissa tarvetta investointiluonteisiin korjaustarpeisiin. Alla on lueteltu perusopetuksen koulujen ja päiväkotien tämänhetkinen kuntotilanne sekä euromääräiset arviot kunnostuksen tarpeesta. Euromääriä tarkasteltaessa on hyvä huomioida myös koulun koko neliöissä sekä oppilasmäärät, paljonko remontti maksaa per oppilas. Päiväkodit Päivähoidon käytössä olevista kiinteistöistä 35 %lähivuosina juurikaan ei tarvitse korjaavia toimenpiteitä. Tällaisia yksikköjä ovat: Anisten päiväkoti, Asemakadun päiväkoti, Hähkänän päiväkoti, Kalliorinteen päiväkoti, Kuusjoen päiväkoti, Mesikämmenen päiväkoti, Metsärinteen päiväkoti, Piritan päiväkoti, Puolukkapuiston päiväkoti, Pesän päiväkoti, Sofia päiväkoti, Särkisalon päiväkoti, Toijan päiväkoti, Torikadun päiväkoti. Vastaavasti 35 % päiväkodeista tarvitsee vuosikorjausluonteisia korjauksia. Anjalan, Märynummen, Muurlan ja Sinilinnun päiväkodissa ajankohtaista on vesikatto- ja pihakorjaukset. Sisä- ja/tai ulkopintojen huolto-/uusimistarvetta on Suomusjärven, Meri-Halikon, Perniön, Kärävuoren, Sinilinnun ja Tupurin päiväkodeissa.ulkomaalaustarvetta on Muurlan ja Palometsän päiväkodeissa. Pahkavuoren päiväkodin lattiapinnat ovat vaihdon tarpeessa. Kärävuoren päiväkodin vanhemmassa osassa ajankohtaista on pintaremontti. Hajalan päiväkodissa on ahtautta ja sosiaalitilat puuttuvat. Investointiluonteisia korjaustarpeita on seuraavissa päiväkodeissa: -Aseman päiväkoti (vesijohdot ja vesikatto, n , 5v.) -Inkereen päiväkoti (tekniikan päivittäminen, mitä tehdään hammashuollolta vapautuneisiin tiloihin, e, 4v.) -Isohärjän päiväkoti (käyttövesiputkien uusinta, n , 1 v.) -Kaivolan päiväkoti (päiväkotikäyttöön epäkäytännöllinen, laajennus, tilamuutokset?, Inkereen sote-tilojen käyttö, n e) 17

19 Koulut Opetuskäytöstä poistuvat syksyllä 2014 Anjalan koulu, jonka toiminta siirtyy Moision kouluun sekä Karjaskylän koulu, jonka toiminta lakkaa myös syksyllä Opetuksen käytössä olevista kiinteistöistä 50 % ei teknisen toimen selvityksen mukaan tarvitse lähivuosina juurikaan korjaavia toimenpiteitä. Tällaisia yksiköitä ovat: Armfeltin koulu, Hakastaron koulun uusi osa, Halikon lukio, Hermannin koulu, Inkereen koulu, Kuusjoen koulu, Meritalon koulu, Moision koulu, Mustamäen koulu, Ollikkalan koulu, Perniön Yhteiskoulu, Rekijoen koulu, Salon lukio, Sirkkulan uusi koulu, Suomusjärven koulu, Särkisalon koulu, Toijan uusi ja vanha koulu, Tupurin koulu ja Vaskion koulu. Vuosikorjausluonteisia korjauksia tarvitsee 22,5 % opetuskäytössä olevista kiinteistöistä. Alhaisten koulussa on tarpeen uusia peltikatto. Hajalan koulussa on puolestaan ikkuna ja pintaremontin tarvetta. Hakastaron puukoulun lattiamatto irtoilee ja rakennus on ulkomaalauksen tarpeessa. Hiiden koulussa ajankohtaista tulevaisuudessa on salin lattiamateriaalin sekä piipun pään uusinta. Muurlan koulun liikuntatilan pesutilojen kunnostaminen, ikkunoiden ja katon kunnon kohentaminen sekä maalaaminen. Pajulan koulussa vuosikorjauksen yhteydessä tarvetta lämmityskanaalin uusimiseen, ikkunanvaihtoihin ja salirakennuksen maalaamiseen. Perniön Kirkonkylän koulun lattia on uusimisen tarpeessa. Perniön lukiossa ajankohtaista ovat viemäröinnin korjaukset ja ikkunavaihdot. Sirkkulan iltapäivärakennuksessa on ulkopuolista korjaustarvetta ja ikkunavaihtoja. 25 % koulukiinteistöistä tarvitsee investointiluonteisia korjauksia: -Hähkänän koulu (liikuntasalin ja teknisen työn tilojen rakentaminen, n ) -Kaivolan koulu (lämmityskattilan vaihto maalämpö?, ulkopintojen huoltomaalausta, n , 3v.) -Keskustan koulu (kellarikerroksen viemärien uusinta, , n. 3 v.) -Komissuon koulu (lämmitysjärjestelmä maalämpö?, , n. 3-5 v.) -Marian koulu (rakenteellisia korjauksia, ilmavaihdon uusiminen 2014, ) -Meri-Halikon koulu (koulu viestittänyt tilallisten muutosten tarvetta, n , 3-5 v.) -Märyn koulu (yläkoulun vesi- ja viemäröintijohdot, n , n. 1-3 v.) -Teijon koulu (vesi- ja viemärijohdot, n , n. 3 v.) -Saurun koulu (vesi- ja viemärijohdot, n , n. 3 v.) -Sirkkulan koulu, päärakennus (tekniset tilajärjestelmät tiensä päässä, pintojen uusimistarve, ulkoverhouksen korjaustarve, ikkunoiden ja ovien uusimistarve, n , n.-1-3 v.) 18

20 Päivähoidon ja perusopetuksen ja lukioiden rakennusten ylläpito- ja pääomakustannukset; toteutuma v. 2012, 2013 ja kustannusarvio v Päivähoidon, perusopetuksen ja lukiokoulutukset rakennusten ylläpito- ja pääomakustannukset Varhaiskasvatus TP 2012 TP 2013 TA 2014 toimitilavuokrat sis. ulkoiset sis. poistot ylläpitokustannukset Perusopetus toimitilavuokrat sis. ulkoiset sis. poistot ylläpitokustannukset Lukiokoulutus toimitilavuokrat sis. poistot ylläpitokustannukset Väestö- ja oppilasennusteet Oppilasmäärien ennustaminen on haastavaa. Kaavoituspolitiikalla voidaan vaikuttaa jonkin verran väestön jakautumiseen ja liikkumiseen kaupungin sisällä, mutta olemassa olevien asuntojen vapautumista ja täyttymistä on vaikea arvioida. Myös nykyisen taloudellisen tilanteen vaikutuksia perheiden muuttoliikenteeseen on vaikea ennustaa. Kaupungin tavoitteena on kehittää Salon elinkeinoelämää ja yritystoiminnan kehittymistä alueelle, korreloinee tämä positiivisesti myös asukasluvun suhteen. Keskustaajaman ja taajaman ulkopuolisten alueiden välinen suhde oppilasmäärissä on kuitenkin pidemmällä tähtäimellä samansuuntainen kuin nyt, ollen noin 35 %kyläkouluissa ja loput Salon keskustaajaman kouluissa. Keskustaajaman kouluiksi on laskettu Alhainen, Keskusta, Kirkonkylä, Maria, Mustamäki, Ollikkala, Pajula, Svenska Skola, Sirkkula ja Tupuri. Kaupunki päivittää vuosittain oppilasennusteensa tilastokeskukselta saamiensa tietojen perusteella. Näistä laaditaan koulukohtaiset ennusteet muutaman vuoden tähtäimellä. On muistettava, että koulukohtaiset ennusteet ovat suuntaa antavia. Päivähoidon tarpeen arviointi on haastavampaa kuin perusopetuksen tarve, sillä syntyvyyden arvioiminen kovin pitkälle etukäteen menee arvailujen puolelle ja syntyvyyden lisäksi päivähoidon tarpeeseen vaikuttaa myös vanhempien työllistyminen. Myös muuttoliike kuntaan aiheuttaa palveluiden tarvetta. 19

21 Salon väestöennuste ikäryhmittäin tilastokeskuksen ennusteen mukaan Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Salon väkiluvussa ei tapahdu suuria muutoksia tulevina vuosikymmeninä. Liite 1: Oppilasmäärien ennuste nykyisten oppiaaksiottoalueiden ja koulujen mukaan ( pohjana elokuun 2013 tilanne) 5. Väestön kehitys ja kaavoitus Vuodenvaihteessa 2012/2013 hyväksyttiin kaupungin yleiskaavallisen ohjelman tavoiteraportti. Siinä kaupungin maankäytön rakennemallia käsiteltiin pitkällä tähtäimellä ja väestökehityksen tavoitteet asetettiin taajamittain koko kaupungin väestötavoitteen pohjalta. Työ perustui selvityksiin vuosina 2010 ja 2011 ja se myötäili menneen kehityksen positiivisia linjoja. Koko kaupungin väestötavoitteeksi asetettiin 350 asukkaan vuosittainen kasvu. Vaikka suunnittelun loppuvaiheessa oli viitteitä väestökehityksen kääntymisestä negatiiviseksi, tavoitetta ei kuitenkaan haluttu silloin vielä muuttaa. Nyt, kun vuosi 2013 on lopuillaan, voidaan todeta, että ei ole realistista perustaa toimenpiteitä tavoitteeksi asetetun kasvun varaan. Väestön väheneminen on tosiasia ja poismuuttajina on ollut ennen kaikkea työikäisiä. Vuosittainen väheneminen on ollut kahtena viime vuonna n. 400/v. Asetettu taajamakohtainen väestötavoite on myös monien taajamien kohdalla todettava epärealistiseksi. Parina viime vuonna esim. kaupungin kaavoitetuilla alueilla vain keskustassa (Salo-Halikko) ja Perttelissä, Muurlassa sekä Teijo Matildan alueella on ollut merkittävää rakentamista. Näiden lisäksi vähäistä asuntorakentamista on ollut Perniön, Särkisalon ja Suomusjärven taajamissa. Toijan, Kiikalan ja Kuusjoen taajamissa asuntorakentamista ei käytännössä ole ollut lainkaan. Myös ns. hajarakentaminen keskittyy keskustan liepeille ja maatilakeskuksiin. Tilastokeskus arvioi lähivuosien kehityksen Salon osalta vuosi sitten vielä positiiviseksi, noin 150/v. Tätä voidaan tämän hetken tiedon ja kaupungin väestörakenteen huomioiden pitää hyvänä maksimiarviona. Väestökehityksen negatiivisen uhkakuvan hyvänä arvauksena pitkällä tähtäimellä voitaneen pitää 20

22 keskimäärin 200/v. Vuoden 2035 väestöarvion haarukka olisi siis Alakoululaisten määrässä vaihteluväli tarkoittaa n. 600 oppilasta eli noin 30 opetusryhmää. Tämän hetken tiedon valossa voidaan ennakoida, että väestö edelleen keskittyy keskusta-alueelle (Salo Halikko) ja sen ulkokehälle kuten Muurlaan, Perttelin taajamiin ja Märyyn. Näillä alueilla kaupungilla on myös kaavavarantoa ja kaavoitettavaa raakamaata. Väestön merkittävää vähenemistä voidaan taas ennakoida siellä missä ikärakenne painottuu vanhempiin ikäluokkiin eli kauempana keskustasta olevilla alueilla. Erityiskysymyksenä on huomioitava Teijon alueen mahdollinen kehittämispotentiaali. Keskipitkällä aikavälillä viitteitä antaa nykyinen väestöpohja ja sen ikärakenne. Kunnan omilla toimenpiteillä voidaan vaikuttaa silloin, kun kysyntää uudisrakentamiseen on. Nykyisessä yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa tilanteessa tuskin voidaan vaikuttaa rakentamiseen lisäämällä esim. kunnan omaa tonttitarjontaa nykyisestä. Uuden Salon aikana kunnan omia tontteja ei ole juuri myyty Kiskossa, Kiikalassa eikä Kuusjoella, vaikka tarjontaa siis on. Kiikalassa tarjolla olleet tontit eivät olleet houkuttavia, mutta Kiikalan kirkonseudulla on tonttitarjontaan saatu viime vuonna laadullinen ja määrällinen parannus.rakentaminen on viime vuosina keskittynyt Salon keskustan kaava-alueilla ja noin 12 kilometrin kehän sisäpuolelle Salon keskustasta. Tähän alueeseen kuuluvat myös Muurla ja Perttelin taajamat sekä Märy. Jonkin verran rakentamista on myös Perniön, Suomusjärven, Teijon ja Särkisalon asemakaavaalueilla. Seuraavassa on tarkasteltu nykyisen kouluverkon ja aluejaon piirteitä erityisesti väestön sijoittumisen ja kuntarakenteen kannalta ja erityisesti kuuden pienimmän koulun osalta Lyhyellä aikavälillä voidaan tarkastella oppilasmääriä 6 vuotta eteenpäin Keskipitkällä aikavälillä viitteitä antaa nykyinen väestöpohja ja sen ikärakenne. Kunnan omilla toimenpiteillä voidaan vaikuttaa silloin, kun kysyntää uudisrakentamiseen on. Nykyisessä yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa tilanteessa tuskin voidaan vaikuttaa rakentamiseen lisäämällä esim. kunnan omaa tonttitarjontaa nykyisestä. Uuden Salon aikana kunnan omia tontteja ei juuri ole myyty Kiskossa, Kiikalassa eikä Kuusjoella, vaikka tarjontaa siis on. Rakentaminen on viime vuosina keskittynyt Salon keskustan kaava-alueilla ja noin 12 kilometrin kehän sisäpuolelle Salon keskustasta. Tähän alueeseen kuuluvat myös Muurla ja Perttelin taajamat sekä Märy. Jonkin verran rakentamista on myös Perniön, Suomusjärven, Teijon ja Särkisalon asemakaava-alueilla. Pitkällä tähtäimellä (20 v) voidaan yllä kuvatun trendin olettaa jatkuvan, vaikka kaupunki onkin varautunut myös kasvuun lähes kaikissa kehysalueen taajamissa. Hiiden alueen väestöpohja on pieni, vaikka ikärakenne on keskipitkällä tähtäimellä hyvä. Iso osa koulupiirin alueesta sijoittuu yhtä edullisesti Rekijoen kouluun nähden kuin Hiiden kouluun. Rekijoen väestöpohja melko pieni ja ikärakenne huono. Koulu on kyläkouluksi uusi ja sen sijainti on kuntarakenteessa hyvä. Koululla on hyvä sijainti myös suhteessa kaupungin pohjoisiin osiin (Hirvelä). Komisuon (Kiikalan kirkonseutu) väestöpohja on kohtuullinen kolmeopettajaiselle koululle, mutta ikärakenne huono. Koulun tuntumassa Kiikalan kirkonkylässä on myös muita lähipalveluita. Koulupiirin alueelta on hyvät yhteydet Suomusjärvelle ja sen koululle. Hajalan väestöpohja on pieni ja ikärakenne melko huono, joskaan ei aivan niin huono kuin em. Komisuon ja Rekijoen alueilla. Hajala sijaitsee edullisesti Turun suuntaan nähden ja kylän 21

23 osayleiskaavoitus on vireillä. Kylän alueella on myös viime vuosina ollut vähäistä omakotirakentamista ja väestömäärä on pysynyt vakaana. Teijon alueen väestöpohja on kohtuullinen, mutta ikärakenne huono. Alueella on kuitenkin omakoti- ja työpaikkarakentamista, mikä on pitänyt alueen väestöpohjan kohtuullisena. Alueen kehittämiseen on panostettu sekä kaupungin että yksityisten toimesta. Alue ei ole pelkästään loma- ja virkistysaluetta. Särkisalon väestöpohja on kohtuullinen, mutta ikärakenne melko huono.etäisyystekijöiden ja saaristoluonteen vuoksi on tärkeätä säilyttää koulu. Suomusjärven koulun väestöpohjaa on tarve vahvistaa. Koulu on hyväkuntoinen ja pystyy vastaanottamaan oppilaita kuten myös Inkereen koulu. Myös Kuusjoen ja Märy koulut pystyvät vastaanottamaan huomattavasti lisää oppilaita. Useimmissa muissakin kouluissa tilaa Hiiden, Meri-Halikon ja Kaivolan kouluihin ei voida lyhyellä tähtäimellä sijoittaa merkittävästi lisää oppilaita. Ei myöskään Tupurin, Marian eikä Vaskion kouluihin Sen sijaan Ollikkalan, keskustan ja Alhaisten kouluihin mahtuu lisää, erityisesti Ollikkalaan Ollikkalan sijainti hyvä kauempaakin tuleville kuljetusoppilaille Arvio nykyisten skeenaarioissa esitettyjenkoulujen vaikutusalueen tulevasta kehityksestä: Alue Yleiskaava Asemakaava Tonttitarjonta Väestön kasvu Hiisi Ei Ei Kaupungilla ei tonttitarjontaa Ei odotettavissa väestölisäystä Rekijoki Vanha yleiskaava Ei Kaupungilla ei tonttitarjontaa Ei odotettavissa väestölisäystä Komisuo Ei Kirkonseudun asemakaava Kaupungilla tonttitarjontaa, kysyntä vähäistä Taajamassa lisäystä/koulun alue +-0 Teijo Tekeillä Useita Tonttitarjontaa Odotetaan kasvua asemakaavoja Hajala Tekeillä Ei Kaupungilla ei tonttitarjontaa (kaupunki/yksityiset) Väestönlisäys mahdollinen 22

24 6. Ehdotus uusiksi oppilaaksiottoalueiksi 6.1. Perusteet eri vaihtoehtojen tarkastelulle Kaupungin talouden parantaminen edellyttää käyttötalouden mittavia säästötoimia. Helmikuussa aloittava varhaiskasvatuksen työryhmä keskittyy työssään varhaiskasvatuksen verkkoon hyödyntäen tässä selvityksessä raportoituja tietoja. Säästöjen etsiminen rakenteiden kautta tarkoittaa perusopetuksen kohdalla kouluverkon karsimista ja toimintojen järjestämistä kiinteistömassaltaan keventyneessä kouluverkossa. Kouluverkon karsiminen neljällä kyläkoululla ja siitä saatavat säästöt koskisivat suoranaisesti n. 170 oppilasta, kaupungin koko perusopetuksen oppilasmäärän ollessa n lasta ilman erityiskoulujen oppilaita. Oppilaaksiottoalueita ei ole tarkasteltu kokonaisuudessaan vuoden 2009 kuntaliitoksen jälkeen. Aluejaoissa näkyy kymmenen kunnan aikainen raja ja jaottelu. Perusopetusta annetaan tällä hetkellä 30:ssa eri koulukiinteistössä ja lukio-opetusta kolmessa eri kiinteistössä. Päiväkotitoimintaa on 35:ssakiinteistössä. Vaihtoehdoissa on tutkittu viittä eri skenaariota (1. 2a., 2b, 3a, ja 3b). Tarkasteluun on otettu alle 50 oppilaan koulut lukuun ottamatta Särkisalon koulua. Särkisalon koulun hyvä kunto ja maantieteellinen sijainti puoltavat koulun jättämistä tässä vaiheessa tarkastelun ulkopuolelle. Mikäli vaihtoehdoissa esitetyt neljä koulua lakkautettaisiin, niin niiden vaikutukset olisivat seuraavat: Lakkauttamalla neljä kolmiopettajaista koulua, joissa on tällä hetkellä yhteensä 12 opettajaa saataisiin oppilaat yksisarjaisiin kouluihin. Yksisarjaiset koulut toimivat pieniä kouluja kustannustehokkaammin varsinkin, kun opetusryhmien kokoa saadaan kasvatettua lähemmäs optimikokoa. Henkilökunnan määrä vähenee vain kymmenellä opettajalla, koska Inkereen ja Suomusjärven kouluille tarvitaan molempiin lisää yksi opettaja. Myös pedagogiset seikat puoltavat pääsääntöisesti yksisarjaisia kouluja. Yhdysluokkaoppilaiden siirtyminen yksisarjaiseen opetukseen on pystyttävä tarvittaessa hoitamaan niin, että siitä ei aiheudu oppilaan oppimiselle ongelmia. Oppilaita vastaanottavat koulut ovat hyväkuntoisia ja tarjoavat oppilaille entistä paremman ja ajanmukaisemman oppimisympäristön. Kuljetuskustannukset lisääntyvät jonkin verran, mutta vaikutukset eivät ole mittavia, koska suuri osa lakkautettaviksi esitettyjen koulujen oppilaista on jo koulukuljetuksen piirissä. Kustannussäästöt on laskettu vuositasolla ja esitetyillä järjestelyillä saatavat säästöt monikertaistuvat kuluvien vuosien aikana. Pidemmän aikavälin säästö saadaan kertomalla vuositason säästö tarkastelujakson pituudella (vuosien määrä). Laskelma edellyttää, että koulujen oppilasmäärien on ennakoitu säilyvän tulevaisuudessa suunnilleen nykytasolla. Pienet yksiköt tuovat vaikeuksia oppilassijoitteluun, koska pienellä alueella vuosittaiset oppilasmäärät vaihtelevat paljon. Opetustoimen tavoitteena on saada opetusryhmät täyteen. Pienissä kouluissa tämä merkitsee kuljetuskustannusten kasvamista, koska oppilaita joudutaan samalta alueelta kuljettamaan useampaan suuntaan. Isommissa kouluissa oppilasmäärien vaihtelut eivät ole niin suuria. 23

25 6.2. Vaihtoehtoja uusiksi toiminta-alueiksi Skenaario 1. Hiiden koulun lakkauttaminen Hiiden koulun lakkautettu Hiiden alueen väestöpohja on pieni, vaikka lasten suhteellinen osuus hyvä tällä hetkellä. Hiiden kylällä ei ole erityistä kuntarakenteellista merkitystä. 24

26 Ratkaisu vahvistaa suhteellisesti eniten Rekijoen koulua, mutta myös Inkereen ja Kaivolan koulua. Kurajoen alue on liitetty Kuusjoen piiriin, ettei Kaivola kasva liian suureksi. Ei edellytä investointeja ALUSTAVAT OPPILASMÄÄRÄT VASTAANOTTAVISSA KOULUISSA(suluissa koulunoppilasmäärä ilman lakkautettavan koulun oppilaita) 1 lk. 2 lk. 3 lk. 4 lk. 5 lk. 6 lk.yht. Rekijoki * 13 (8) 8 (7) 9 (6) 15 (11) 10 (9) 9 (8) 64 (48) Inkere 17 (15) 17 (17) 13 (9) 17 (15) 26 (21) 19 (18) 109 (95) Kaivola 19 (18) 22 (23) 25 (24) 14 (14) 20 (21) 18 (19) 118 (119) Kuusjoki 20 (17) 16 (13) 30 (24) 25 (19) 22 (18) 24 (21) 137 (112) (*=yhdysluokkaopetusta) Inkereen koulussa on 40 tyhjää oppilaspaikkaa. Kaivolan koululla 10. Rekijoella luokkatiloja riittää kuudelle perusopetusryhmälle. Tällä hetkellä koulussa on kolme yhdysluokkaa (1.-2., ja 5.-6.). Kuusjoen koululla on mahdollisuus ottaa 30 oppilasta lisää. Hiiden, Inkereen, Kaivolan ja Rekijoen kouluissa on tällä hetkellä yhteensä 113 kuljetusoppilasta. Hiiden koulun sulkemisen jälkeen kuljetusoppilaiden määrä olisi 137. Kaikki Hiiden koulun kuljetusoppilaat kuljetetaan tällä hetkellä taksilla. Oppilaiden uudelleen sijoittelun jälkeen olisi mahdollista hyödyntää jonkin verran Suomusjärvi Kiikala Rekijoki Salo välisiä linjaautovuoroja. Pisimmät koulumatkat ovat n km välillä koulusta riippuen. Hiiden oppilaiden keskimääräinen koulumatka on tällä hetkellä 3,6 km. Oppilaiden uudelleen sijoittelun jälkeen se kaksinkertaistuisi 6,2 kilometriin. Kuljetuskustannuksien vertailu Nykyinen tilanne (km hinnat ova voimaan tulleita hintoja) Hiiden koulu Inkereen koulu Kaivolan koulu Rekijoen koulu Km/päivä 142 Km/päivä 140 Km/päivä 152 Km/päivä 236 /km 1,65 /km 1,65 /km 1,65 /km 1,65 Yht. Yht. Yht. euroa: 234,3 Yht. euroa: 231 euroa: 250,8 euroa: 389,4 Kustannukset yht: 1105,5 euroa/pv Kustannukset yht: euroa/lukuvuosi Skenaario, jossa Hiiden koulu on suljettu ja oppilaat sijoitettu Inkereen, Kaivolan ja Rekijoen kouluihin. Inkereen koulu Kaivolan koulu Rekijoen koulu Km/päivä 184 Km/päivä 278 Km/päivä

27 /km 1,65 /km 1,65 /km 1,65 Yht. Yht. euroa: 303,6 Yht. euroa: 458,7 euroa: 457,05 Kustannukset yht: 1219,35 euroa/pv Kustannukset yht: ,5 euroa/lukuvuosi Kustannusten nousu Päivässä 113,85 euroa Lukuvuodessa 21631,5 euroa Hiiden koulu Menolaji Opetuksen kustannukset %-osuus Poistuvat kustannukset Muutos/ säästö Muutos/ lisäys Muutos yhteensä Henk.menot* , Ravinto ,7 Puhtaanapito , Vuokrat , Muut ,6 Kuljetukset , Yhteensä , *(Henkilöstökulut pitävät sisällään sekä opettajien että koulunkäyntiavustajien palkat) Mikäli Hiiden koulu lakkautetaan, on kustannusvaikutus esitetyn kaltainen. Mikäli Inkereen koululle tarvitaan yksi tuntiopettaja lisää, tulee esitetystä säästöstä vähentää /vuosi. 26

28 Skenaario 2 a. Hiiden ja Komisuon koulujen lakkauttaminen Hiiden ja Komissuon koulut lakkautettu Väestökehitys on ollut taantuvaa, ja ikärakenne on huono Kiikalan maaseutualueilla Rekijoen koulun sijainti kuntarakenteellisesti parempi kuin Komisuon, saavutettavissa hyvin myös Hirvelän kylästä Rekijoelle nykyistä useampia opetusryhmiä, tilat hyvät ja riittävät 27

29 Ratkaisu tukee Suomusjärven koulua, jossa hyvät tilat ottaa vastaan osa Komisuon oppilaista Muut palvelut alueella pääosin Kiikalan kirkolla, jota voidaan pitää kielteisenä Kurajoen alue liitetty Kuusjoen piiriin, ettei Kaivola kasva liian suureksi ALUSTAVAT OPPILASMÄÄRÄT VASTAANOTTAVISSA KOULUISSA(suluissa koulunoppilasmäärä ilman lakkautettavien koulujen oppilaita) 1 lk. 2 lk. 3 lk. 4 lk. 5 lk. 6 lk. Yht. Rekijoki* 15 (7) 13 (8) 10 (6) 21 (11) 14 (8) 16 (9) 89 (49) Inkere 16 (15) 18 (17) 12 (9) 16 (15) 26 (21) 19 (18) 107 (95) Kaivola 25 (18) 24 (23) 34 (24) 21 (20) 24 (21) 22 (19) 150 (125) Kuusjoki 20 (17) 16 (13) 30 (24) 25 (19) 22 (18) 24 (21) 137 (112) Suomusjärvi 21 (15) 20 (17) 15 (13) 16 (14) 15 (13) 14 (11) 101 (83) (* = yhdysluokkaopetusta osittain) Suomusjärven koululla tyhjiä oppilaspaikkoja Inkereen koulussa on 40 tyhjää oppilaspaikkaa. Kaivolan koululla 10. Rekijoella luokkatiloja riittää kuudelle perusopetusryhmälle. Tällä hetkellä koulussa on kolme yhdysluokkaa (1.-2., ja 5.-6.). Kuusjoen koululla on mahdollisuus ottaa 30 oppilasta lisää. Tällä hetkellä kuljetusoppilaita on Rekijoen, Komisuon ja Suomusjärven kouluissa yhteensä 98. Komisuon koulun sulkemisen jälkeen kuljetusoppilaiden määrä olisi 136. Komisuon oppilaista 7 pystyy käyttämään tällä hetkellä Suomusjärvi Kiikala Rekijoki Hiisi Salo linja-autovuoroa koulumatkoihin. Tämä mahdollisuus säilyy, vaikka he siirtyisivät Rekijoen kouluun. Pisimmät koulumatkat Suomusjärven ja Rekijoen kouluihin ovat 15 km. Komisuon koulun sulkeminen ei pidentäisi pisimpiä koulumatkoja. Komisuon oppilaiden keskimääräinen koulumatka on tällä hetkellä 3,5 km. Oppilaiden uudelleen sijoittelun jälkeen se nousisi n. 7,5 kilometriin. Nykyinen tilanne (km hinnat ova voimaan tulevia hintoja) Hiiden koulu Inkereen koulu Kaivolan koulu Komisuon koulu Rekijoen koulu Suomusjärven koul Km/päivä 142 Km/päivä 140 Km/päivä 152 Km/päivä 123 Km/päivä 236 Km/päivä 244 /km 1,65 /km 1,65 /km 1,65 /km 1,65 /km 1,65 /km 1,77 Yht. euroa: 234,3 Yht. euroa: 231 Yht. euroa: 250,8 Yht. euroa: 202,95 Kustannukset yht: 1740,33 euroa/pv Kustannukset yht: ,7 euroa/lukuvuosi Kuljetuskustannukset skenaariossa 2a Inkereen koulu Kaivolan koulu Rekijoen koulu Suomusjärven koulu Km/päivä 184 Km/päivä 278 Km/päivä 436 Km/päivä 310 /km 1,65 /km 1,65 /km 1,65 /km 1,77 Yht. euroa: 303,6 Yht. euroa: 458,7 Yht. euroa: 719,4 Yht. euroa: 548,7 Kustannukset yht: 2030,4 euroa/pv 28 Yht. euroa: 389,4 Yht. euroa: 431,88

30 Kustannukset yht: euroa/lukuvuosi Kustannusten nousu Päivässä 290,07 euroa Lukuvuodessa 55113,3 euroa Hiiden koulu Menolaji Opetuksen kustannukset %-osuus Poistuvat kustannukset Muutos/ säästö Muutos/ lisäys Muutos yhteensä Henk.menot* , Ravinto ,7 Puhtaanapito , Vuokrat , Muut ,6 Kuljetukset , Yhteensä , *(Henkilöstökulut pitävät sisällään sekä opettajien että koulunkäyntiavustajien palkat) Komisuon koulu Menolaji Opetuksen kustannukset %-osuus Poistuvat kustannukset Muutos/ säästö Muutos/ lisäys Muutos yhteensä Henk.menot* , Ravinto ,6 Puhtaanapito , Vuokrat , Muut ,3 Kuljetukset , Yhteensä , *(Henkilöstökulut pitävät sisällään sekä opettajien että koulunkäyntiavustajien palkat) Mikäli Hiiden ja Komisuon koulut lakkautetaan, on säästö esitetyn kaltainen lisättynä kahden opettajan vuosipalkalla ( ). Säästö siis yhteensä

31 Skenaario 2 b. Rekijoen ja Hiiden koulut lakkautettu Hiiden ja Rekijoen koulut lakkautettu Väestökehitys on ollut taantuvaa ja ikärakenne on huono Kiikalan maaseutualueilla Komisuon sijainti Kiikalan alueen muihin palveluihin nähden hyvä, kirkonkylällä tonttitarjontaa Komisuo kasvaa huomattavasti 30

32 Komisuon koululla hyvät liikuntatilat Ratkaisu ei tue Suomusjärven koulun käyttöä, jossa hyvät tilat Kaivolan aluetta laajennettu vähän, myös Inkere kasvaa vähän Kurajoen alue liitetty Kuusjoen piiriin, ettei Kaivola kasva liian suureksi Ei edellytä investointeja ALUSTAVATOPPILASMÄÄRÄT VASTAANOTTAVISSA KOULUISSA(suluissa koulunoppilasmäärä ilman lakkautettavien koulujen oppilaita) 1 lk. 2 lk. 3 lk. 4 lk. 5 lk. 6 lk. Yht. Inkere 16 (15) 18 (17) 12 (9) 17 (15) 26 (21) 19 (18) 108 (95) Kaivola 28 (18) 25 (23) 35 (24) 25 (20) 26 (21) 23 (19) 162 (125) Kuusjoki 20 (17) 16 (13) 30 (24) 27 (19) 24 (18) 27 (21) 144 (112) Komisuo* 19 (11) 14 (7) 11 (5) 18 (8) 14 (7) 18 (9) 94 (47) ( * = yhdysluokkaopetusta osittain) Inkereen koulussa on 40 tyhjää oppilaspaikkaa. Kaivolan koululla 10. Rekijoella luokkatiloja riittää kuudelle perusopetusryhmälle. Tällä hetkellä koulussa on kolme yhdysluokkaa (1.-2., ja 5.-6.). Kuusjoen koululla on mahdollisuus ottaa 30 oppilasta lisää.komisuon koululla tyhjiä oppilaspaikkoja on Tällä hetkellä kuljetusoppilaita on Rekijoen, Komisuon ja Suomusjärven kouluissa yhteensä 98. Rekijoen koulun sulkemisen jälkeen kuljetusoppilaiden määrä olisi 111. Rekijoen oppilaista 5 pystyy käyttämään tällä hetkellä Suomusjärvi Kiikala Rekijoki Hiisi Salo linjaautovuoroa koulumatkoihin. Kun kulkusuunta muuttuisi, tätä mahdollisuutta ei välttämättä olisi. Pisimmät koulumatkat Suomusjärven ja Rekijoen kouluihin ovat n. 15 kilometriä. Rekijoen koulun sulkeminen nostaisi pisimpiä koulumatkoja 17,7 kilometriin. Rekijoen oppilaiden keskimääräinen koulumatka on tällä hetkellä 6,5 km. Oppilaiden uudelleen sijoittelun jälkeen se nousisi 12 kilometriin. Nykyinen tilanne (km hinnat ova voimaan tulevia hintoja) Hiiden koulu Inkereen koulu Kaivolan koulu Komisuon koulu Km/päivä 142 Km/päivä 140 Km/päivä 152 Km/päivä 123 /km 1,65 /km 1,65 /km 1,65 /km 1,65 Yht. Yht. Yht. Yht. euroa: 234,3 euroa: 231 euroa: 250,8 euroa: 202,95 Rekijoen koulu Suomusjärven koulu Km/päivä 236 Km/päivä 244 /km 1,65 /km 1,77 Yht. Yht. euroa: 389,4 euroa: 431,88 Kustannukset yht: 1740,33 euroa/pv Kustannukset yht: ,7 euroa/lukuvuosi 31

33 Kuljetuskustannukset skenaariossa 2b Inkereen koulu Kaivolan koulu Komisuon koulu Suomusjärven koulu Km/päivä 184 Km/päivä 278 Km/päivä 461 Km/päivä 270 /km 1,65 /km 1,65 /km 1,65 /km 1,77 Yht. Yht. Yht. Yht. euroa: 303,6 euroa: 458,7 euroa: 760,65 euroa: 477,9 Kustannukset yht: 2000,85 euroa/pv Kustannukset yht: ,5 euroa/lukuvuosi Kustannusten nousu Päivässä 260,52 euroa Lukuvuodessa 49498,8 euroa Hiiden koulu Menolaji Opetuksen kustannukset %-osuus Poistuvat kustannukset Muutos/ säästö Muutos/ lisäys Muutos yhteensä Henk.menot* , Ravinto ,7 Puhtaanapito , Vuokrat , Muut ,6 Kuljetukset , Yhteensä , *(Henkilöstökulut pitävät sisällään sekä opettajien että koulunkäyntiavustajien palkat) Rekijoen koulu Menolaji Opetuksen kustannukset %-osuus Poistuvat kustannukset Muutos/ säästö Muutos/ lisäys Muutos yhteensä Henk.menot* , Ravinto ,0 Puhtaanapito , Vuokrat , Muut ,3 Kuljetukset , Yhteensä , *(Henkilöstökulut pitävät sisällään sekä opettajien että koulunkäyntiavustajien palkat) Mikäli Hiiden ja Rekijoen koulut lakkautetaan, on säästö esitetyn kaltainen lisättynä kahden opettajan vuosipalkalla ( ). Säästö siis yhteensä

34 Salolaisia oppilaita käy tällä hetkellä jonkin koulua myös naapurikunnissa. Merkittävin näistä kohteista on Uuden-Hirvelän alue lähellä Someron rajaa, josta käy tällä hetkellä Somerolla koulua 3 alakoulun ja 9 yläkoulun oppilasta. Someron kaupungin kanssa on sopimus, jonka mukaan he laskuttavat oppilaista kotikuntakorvauksen ylittävät kustannukset. Salon kaupungin kotikuntakorvaus on tällä hetkellä alakoulun oppilaiden osalta 6 182,76 euroa ja yläkoulun oppilaiden osalta 8 346,72 euroa. Tämä kotikuntakorvaus maksetaan Somerolle suoraan valtiolta valtionosuusmaksatuksen yhteydessä. Uuden-Hirvelän alueella on näiden Somerolla koulua käyvien lisäksi 12 oppilasta, jotka ovat oppilaana Rekijoen koulussa tai käyvät yläastetta Salon keskustassa. Mikäli Rekijoen koulu lakkautettaisiin, saattaisi olla edessä tilanne, että yhä useampi Uuden-Hirvelän alueen oppilaista haluaisi käydä koulua Somerolla. 33

35 Skenaario 3 a) Hiisi, Komisuo, Hajala ja Teijo lakkautettu Myös Hajalan ja Teijon koulut lakkautettu (vrt. 2a) Ratkaisuun joudutaan, jos Teijon ja Hajalan väestökehitys ei lasten osalta käänny kasvuun. Erityisesti Teijon osalta ratkaisu on kuntarakenteellisesti huono ja vastoin käynnissä olevia kaavoitushankkeita, myös Hajalassa on kyläyleiskaava vireillä. Hajalassa väestömäärä on pysynyt vakaana viimeiset 20 vuotta, vaikka väestöpohja on suhteellisen pieni. Märy ja Meri- Halikko kasvavat Suomusjärven, Rekijoen, Inkereen ja Kaivolan lisäksi 34

36 Teijon koulun alue yhdistetty pääosin Sauruun; Kirjakkalan alue kuitenkin Alhaisten kouluun Kurajoen alue on liitetty Kuusjoen piiriin (Teijon Matildasta oppilaat voidaan kuljettaa myös vahvistamaan Särkisalon koulua) Ei edellytä investointeja ALUSTAVATOPPILASMÄÄRÄT VASTAANOTTAVISSA KOULUISSA(suluissa koulun nykyinen oppilasmäärä) 1 lk. 2 lk. 3 lk. 4 lk. 5 lk. 6 lk. Yht. Rekijoki* 15 (7) 13 (8) 10 (6) 21 (11) 14 (8) 16 (9) 89 (49) Inkere 16 (15) 18 (17) 12 (9) 16 (15) 26 (21) 19 (18) 107 (95) Kaivola 25 (18) 24 (23) 34 (24) 21 (20) 24 (21) 22 (19) 150 (125) Kuusjoki 20 (17) 16 (13) 30 (24) 25 (19) 22 (18) 24 (21) 137 (112) Suomusjärvi 21 (15) 20 (17) 15 (13) 16 (14) 15 (13) 14 (11) 101 (83) Märynummi * 9 (9) 22 (21) 25 (21) 7 (7) 10 (6) 14 (12) 87 (76) Mustamäki 24 (20) 34 (29) 27 (18) 30 (24) 31 (28) 29 (27) 175 (146) Meri-Halikko* 18 (15) 15 (14) 18 (18) 10 (10) 16 (14) 11 (10) 88 (81) Sauru* 14 (7) 8 (6) 12 (8) 15 (8) 20 (15) 13 (11) 82 (55) Särkisalo** 4 (3) 9 (7) 4 (4) 5 (4) 10 (9) 4 (4) 36 (31) Kirkonkylä 36(36) 32 (32) 39 (39) 43 (43) 43 (43) 41 (40) 234 (233) (* = yhdysluokkaopetusta osittain) (** = yhdysluokkaopetus) Suomusjärven koululla tyhjiä oppilaspaikkoja Inkereen koulussa on 40 tyhjää oppilaspaikkaa. Kaivolan koululla 10. Rekijoella luokkatiloja riittää kuudelle perusopetusryhmälle. Tällä hetkellä koulussa on kolme yhdysluokkaa (1.-2., ja 5.-6.). Kuusjoen koululla on mahdollisuus ottaa 30 oppilasta lisää. Märynummen koululla tyhjiä oppilaspaikkoja on 60. Vaskion koulu pystyy myös tarvittaessa sijoittamaan pienehkön oppilasmäärän. Hiiden koulu Menolaji Opetuksen kustannukset %-osuus Poistuvat kustannukset Muutos/ säästö Muutos/ lisäys Muutos yhteensä Henk.menot* , Ravinto ,7 Puhtaanapito , Vuokrat , Muut ,6 Kuljetukset , Yhteensä , *(Henkilöstökulut pitävät sisällään sekä opettajien että koulunkäyntiavustajien palkat) 35

37 Komisuon koulu Menolaji Opetuksen kustannukset %-osuus Poistuvat kustannukset Muutos/ säästö Muutos/ lisäys Muutos yhteensä Henk.menot* , Ravinto ,6 Puhtaanapito , Vuokrat , Muut ,3 Kuljetukset , Yhteensä , *(Henkilöstökulut pitävät sisällään sekä opettajien että koulunkäyntiavustajien palkat) Hajalan koulu Menolaji Opetuksen kustannukset %-osuus Poistuvat kustannukset Muutos/ säästö Muutos/ lisäys Muutos yhteensä Henk.menot* , Ravinto ,6 Puhtaanapito , Vuokrat , Muut ,6 Kuljetukset , Yhteensä , *(Henkilöstökulut pitävät sisällään sekä opettajien että koulunkäyntiavustajien palkat) Teijon koulu Menolaji Opetuksen kustannukset %-osuus Poistuvat kustannukset Muutos/ säästö Muutos/ lisäys Muutos yhteensä Henk.menot* , Ravinto ,4 Puhtaanapito , Vuokrat , Muut ,6 Kuljetukset , Yhteensä , *(Henkilöstökulut pitävät sisällään sekä opettajien että koulunkäyntiavustajien palkat) Mikäli Hiiden, Komisuon ja Hajalan koulut lakkautetaan, on säästö esitetyn kaltainen lisättynä kahden opettajan vuosipalkalla ( ). Säästö yhteensä Mikäli Hiiden, Komisuon, Hajalan ja Teijon koulut lakkautetaan, on säästö esitetyn kaltainen lisättynä kahden opettajan vuosipalkalla ( ). Säästö yhteensä

38 Skenaario 3 b) Hiisi, Rekijoki, Hajala jateijo lakkautettu Myös Hajalan ja Teijon koulut lakkautettu (vrt 2b) Ratkaisuun joudutaan, jos Teijon ja Hajalan väestökehitys ei lasten osalta käänny kasvuun. Erityisesti Teijon osalta ratkaisu on kuntarakenteellisesti huono ja vastoin käynnissä olevia kaavoitushankkeita, myös Hajalassa on kyläyleiskaava vireillä. Hajalassa väestömäärä on pysynyt vakaana viimeiset 20 vuotta, vaikka väestöpohja on suhteellisen pieni. Märy ja Meri- Halikko kasvavat Komisuon, Inkereen ja Kaivolan lisäksi 37

39 Teijon koulun alue yhdistetty pääosin Sauruun; Kirjakkalan alue kuitenkin Alhaisten kouluun Kurajoen alue on liitetty Kuusjoen piiriin (Teijon Matildasta oppilaat voidaan kuljettaa myös vahvistamaan Särkisalon koulua) Ei edellytä investointeja ALUSTAVATOPPILASMÄÄRÄT VASTAANOTTAVISSA KOULUISSA(suluissa koulun nykyinen oppilasmäärä) 1 lk. 2 lk. 3 lk. 4 lk. 5 lk. 6 lk. Yht. Inkere 16 (15) 18 (17) 12 (9) 17 (15) 26 (21) 19 (18) 108 (95) Kaivola 28 (18) 25 (23) 35 (24) 25 (20) 26 (21) 23 (19) 162 (125) Kuusjoki 20 (17) 16 (13) 30 (24) 27 (19) 24 (18) 27 (21) 144 (112) Komisuo * 19 (11) 14 (7) 11 (5) 18 (8) 14 (7) 18 (9) 94 (47) Märynummi * 9 (9) 22 (21) 25 (21) 7 (7) 10 (6) 14 (12) 87 (76) Mustamäki 24 (20) 34 (29) 27 (18) 30 (24) 31 (28) 29 (27) 175 (146) Meri-Halikko* 18 (15) 15 (14) 18 (18) 10 (10) 16 (14) 11 (10) 88 (81) Sauru * 14 (7) 8 (6) 12 (8) 15 (8) 20 (15) 13 (11) 82 (55) Särkisalo ** 4 (3) 9 (7) 4 (4) 5 (4) 10 (9) 4 (4) 36 (31) Kirkonkylä 36(36) 32 (32) 39 (39) 43 (43) 43 (43) 41 (40) 234 (233) (* = yhdysluokkaopetusta osittain) (** = yhdysluokkaopetus) Inkereen koulussa on 40 tyhjää oppilaspaikkaa. Kaivolan koululla 10. Komisuon koululla on mahdollisuus vastaanottaa muutostöin yksisarjaisuus. Kuusjoen koululla on mahdollisuus ottaa 30 oppilasta lisää. Märynummen koululla tyhjiä oppilaspaikkoja on 60. Vaskion koulu pystyy tarvittaessa sijoittamaan pienehkön oppilasmäärän. Hiiden koulu Menolaji Opetuksen kustannukset %-osuus Poistuvat kustannukset Muutos/ säästö Muutos/ lisäys Muutos yhteensä Henk.menot* , Ravinto ,7 Puhtaanapito , Vuokrat , Muut ,6 Kuljetukset , Yhteensä , *(Henkilöstökulut pitävät sisällään sekä opettajien että koulunkäyntiavustajien palkat) 38

40 Rekijoen koulu Menolaji Opetuksen kustannukset %-osuus Poistuvat kustannukset Muutos/ säästö Muutos/ lisäys Muutos yhteensä Henk.menot* , Ravinto ,0 Puhtaanapito , Vuokrat , Muut ,3 Kuljetukset , Yhteensä , *(Henkilöstökulut pitävät sisällään sekä opettajien että koulunkäyntiavustajien palkat) Hajalan koulu Menolaji Opetuksen kustannukset %-osuus Poistuvat kustannukset Muutos/ säästö Muutos/ lisäys Muutos yhteensä Henk.menot* , Ravinto ,6 Puhtaanapito , Vuokrat , Muut ,6 Kuljetukset , Yhteensä , *(Henkilöstökulut pitävät sisällään sekä opettajien että koulunkäyntiavustajien palkat) Teijon koulu Menolaji Opetuksen kustannukset %-osuus Poistuvat kustannukset Muutos/ säästö Muutos/ lisäys Muutos yhteensä Henk.menot , Ravinto ,4 Puhtaanapito , Vuokrat , Muut ,6 Kuljetukset , Yhteensä , *(Henkilöstökulut pitävät sisällään sekä opettajien että koulunkäyntiavustajien palkat) Mikäli Hiiden, Rekijoen ja Hajalan koulut lakkautetaan, on säästö esitetyn kaltainen lisättynä kahden opettajan vuosipalkalla ( ). Säästö yhteensä Mikäli Hiiden, Rekijoen, Hajalan ja Teijon koulut lakkautetaan, on säästö esitetyn kaltainen lisättynä kahden opettajan vuosipalkalla ( ). Säästö yhteensä Salolaisia oppilaita käy tällä hetkellä jonkin koulua myös naapurikunnissa. Merkittävin näistä kohteista on Uuden-Hirvelän alue lähellä Someron rajaa, josta käy tällä hetkellä Somerolla koulua 3 alakoulun ja 9 yläkoulun oppilasta. 39

41 Someron kaupungin kanssa on sopimus, jonka mukaan he laskuttavat oppilaista kotikuntakorvauksen ylittävät kustannukset. Salon kaupungin kotikuntakorvaus on tällä hetkellä alakoulun oppilaiden osalta 6 182,76 euroa ja yläkoulun oppilaiden osalta 8 346,72 euroa. Tämä kotikuntakorvaus maksetaan Somerolle suoraan valtiolta valtionosuusmaksatuksen yhteydessä. Uuden-Hirvelän alueella on näiden Somerolla koulua käyvien lisäksi 12 oppilasta, jotka ovat oppilaana Rekijoen koulussa tai käyvät yläastetta Salon keskustassa. Mikäli Rekijoen koulu lakkautettaisiin, saattaisi olla edessä tilanne, että yhä useampi Uuden-Hirvelän alueen oppilaista haluaisi käydä koulua Somerolla. Näkökulmia koulujen lakkauttamisen vaikutuksiin: Kouluverkon supistumisesta aiheutuva kuljetuskustannusten nousu tulee huomioida, koska kyyditysten määrä kasvaa ja pitenee. Kyyditys ei sisällään tuo ongelmaa, koska lapset ovat pääosin jo kyyditysten piirissä. Koulun tulisi olla alueellinen toimintakeskus. Vaarana on, että kylä näivettyy, kun koulu lakkaa. Koulun yhteyteen kytkeytyy muutakin toimintaa kerhoja, kansalaisopiston toimintaa, liikuntatoimen toimintaa, yhdistysten toimintaa, kyläyhdistysten ja kylien toimintaa. Pienen kyläkoulun vahvuutena, jossa toteutetaan yhdysluokkaopetusta, toiminnan vahvuuksina nähdään yleisesti vertaisoppimisen mahdollisuudet, hyvä oppilaantuntemus sekä luonnonläheinen ympäristö Muita toiminnan tehostamiseksi esitettäviä vaihtoehtoja Tässä kappaleessa on esitelty muita taloudellista säästöä tuovia rakenteellisia ratkaisuja kuin edellä esitetyt skenaariot. Lisäksi on kirjattu opetuslautakunnan päätettäväksi tulevia koulupuolen johtamisjärjestelmän ja pedagogisen toiminnan kehittämistä eteenpäin vieviä ratkaisuja, jotka tukevat kouluverkon rakennetta pitkällä aikavälillä. A.Muut toiminnan tehostamiseksi esitetyt vaihtoehdot: Perusopetuksessa voidaan säästöä hakea oppilaaksiottoalueita tarkistamalla ja siten koulujen määrää vähentämällä. Koulujen käyttöastetta kokonaisuudessaan on tarkoituksenmukaista kasvattaa. Kouluverkon tiivistäminen keskusta-alueella lisäisi kustannustehokkuutta. Koulujen oppilaspaikat etenkin keskustaalueella tulisi olla kustannustehokkaassa käytössä. Esimerkiksi Alhaisten kouluun on mahdollista sijoittaa 70 oppilasta lisää, Keskustan kouluun samoin 70 oppilasta ja Ollikkalan koulu vetäisi 100 oppilasta nykyistä oppilasmäärää enemmän. Meritalon koulun oppilasmäärä on pienentynyt tasaisesti kuntaliitoksen aikana. Tällä hetkellä Meritalon oppilasmäärä on 95. Koulun oppilaat olisi tarkoituksenmukaista integroida yleisopetuksen kouluihin, joten Meritalon koulun erityisluokkien sijoittaminen lähikouluihinei tuotaisi vaikeuksia. Oppilaiden integroinnissa yleisopetuksen kouluihin tulee huomioida samalla erityisopettajien ja koulunkäyntiavustajien tarve yleisopetuksen luokkiin. Samoin Salo Svenska Skolan 12 oppilasta olisi järkevää sijoittaa yhteen keskusta-alueen kouluun. Näiden toimenpiteiden jälkeenkin keskustan kouluissa olisi runsaastivapaita oppilaspaikkoja. 40

42 Arvioidut kustannussäästöt Meritalon koulusta: Puhtaanapito Tilavuokrat Palkkakustannusten pieneneminen (-2 opettajaa ja rehtorin viran muuttaminen erityisopettajan viraksi) /v /v /v. Jatkossa on tärkeää huomioida ja tutkia tilojen yhteiskäyttöä varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön kanssa sekä tulevaisuuden tilaratkaisuja mietittäessä otettava huomioon tilojen myöhempi joustava muunneltavuus. Lisäksi tulisi pyrkiä lisäämään eri hallinnon alueiden tiivistä yhteistyötä koulukeskusten tilojen käyttämisessä, esim. liikuntatilojen käyttäminen yksityistilaisuuksiin, kyläyhteisön tilaisuuksiin jne. Perusopetuksen puolella olisi tarkasteltava esiopetuksen sijoittamista kouluihin mahdollisuuksien mukaan, koululaisten iltapäivätoiminnan sijoittamista koulujen yhteyteen sekä selvitystä tulevaisuudessa nuorisopalvelujen siirtämiseksi kouluille ja osasta nuorisotiloista luopumista. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen sekä nuorisotyön tiiviimmän yhteistoiminnan kehittäminen ja pedagogisten linjausten arviointi tullaan tekemään tarkempana työnä seuraavien vuosien aikana. Osa toiminnan sopeuttamista vallitsevaan taloustilanteeseen on opetusryhmien keskikoon suurentaminen. Luokkakoon kasvattamisella on selkeä vaikutus henkilöstöresurssiin. Salossa alakoulujen keskimääräinen luokkakoko on 17,3 oppilasta / luokka ja yläkouluissa 18, 5 oppilasta / luokka (valtakunnallisesti oppilasta). Erityiskouluissa vastaava luku on 8, 3 oppilasta / luokka. Isojen opetusryhmien jakamiseen voidaan käyttää ns. jakotunteja. Näin suurempi luokkakoko mahdollistaa opetuksen tietyissä aineissa suuremmissa ryhmissä. Luokkakokojen suurentaminen /arvioidut säästöt: Alakoulut -> /v. Yläkoulut -> / v. B.Lautakunnan päätöksenteossa keväällä olevia koulupuolen johtamisjärjestelmän ja pedagogisen toiminnan kehittämistä eteenpäin vieviä ratkaisuja, jotka tukevat kouluverkon rakennetta pitkällä aikavälillä Lukiokoulutuksen puolella säästöä ja synergiaa perusopetuksen kanssa haetaan sijoittamalla Perniön lukio toimitiloiltaan ja hallinnollisesti Perniön Yhteiskoulun kanssa samaan rakennukseen. Perniön lukion vapautuvat tilat mahdollistaisivat Perniön päiväkotien keskittämisen lukion tiloihin. Arvioidut säästöt Perniön lukiosta: Puhtaanapito Tilavuokrat /v /v. Yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen on ollut valtakunnallisen perusopetuksen kehittämisen suunta. Yhtenäisen perusopetuksen lähtökohtana on perusopetuslaki 1998/628, jossa luovuttiin aiemmasta jaosta ylä- ja ala-asteeseen ja säädettiin, että perusopetuksen laajuus on yhdeksän vuotta. 41

43 Yhtenäisen perusopetuksen keskeinen idea on, että lapsi aloittaa opinpolkunsa ao. koulussa jo alaluokilla, jatkaen samassa koulussa aina perusopetuksen päättövaiheeseen saakka. Näin oppilaan ja hänen perheensä suhde kouluun sekä opettajan suhde oppilaaseen sekä perheeseen rakentuu syvällisen oppilaantuntemuksen varaan ja siten lapsen kasvua tukevaksi jatkumoksi aina 6-vuotiaasta 16-vuotiaaksi saakka. Marian vuosiluokkien 1-6 koulusta ja Armfeltin vuosiluokkien 7-9 koulusta olisi perusteltua muodostaa toiminnallisesti ja hallinnollisesti yhtenäiskoulu. Maria ja Armfelt sijaitsevat toisensa vieressä ja käyttävät jo osin yhteisiä tiloja. Yhtenäiskoulu joustavoittaisi sekä hallintoa että toimitilojen tehokasta käyttöä ja takaisi oppilaan opintopolun sujuvuuden, jolla voidaan tukea lapsen ja nuoren kasvun hyvinvointia. Opettajien kohdalla yhtenäisen perusopetuksen kohdalla on saatavissa selkeitä synergiaetuja mm. yhteisten opettajien käytön näkökulmasta. Oppilaan kohdalla hyödyt ovat Opetusministeriön tekemän selvityksen perusteella olleet yhtenäisen koulupolun muodostamat edut oppilaan ja perheen tuntemus ja vuorovaikutuksen kautta rakentuvat hyödyt. Myös oppilashuollon järjestäminen on katsottu parantuneen sekä yhtenäisyyden on katsottu jäsentävän koulun yleistä toiminnallisuutta ja siten vähentävän tiedollista ja toiminnallista sirpaleisuutta. Armfeltin ja Marian muuttaminen yhtenäiskouluksi ei tuo suoraan euromääräisiä säästöjä, koska hallintohenkilöstön määrä ei vähene. Koulun oppilasmäärä olisi elokuussa 2014 yhteensä 865. Hallinnollisesti yhtenäiskoulu tarkoittaisi yhtä virkarehtoria ja virka-apulaisrehtoria. Kyse on rakenteellisesta ja pedagogisesta toiminnan kehittämisestä eikä sillä haeta euromääräisiä säästöjä. Meritalon koulun ja Salon ruotsikielisen koulun (Svenska Skola) hallinnon yhdistäminen. Svenska Skola koulussa on lukuvuonna oppilasta ja yksi opettaja. Koulut sijaitsevat samassa rakennuksessa. Näin ollen on tarkoituksenmukaista yhdistää koulujen hallinto Meritalon koulun rehtorin alaisuuteen alkaen. Perniön Kirkonkylän koulunjohtajan tehtävien muuttaminen virkarehtoriksi alkaen Muutoksen pedagogiset vaikutukset Yhdysluokkaopetuksesta siirtyminen kokonaisen vuosiluokan opettamiseen tehostaa yleisesti oppimista. Opettajalle jää enemmän aikaa oppilaille, kun ei tarvitse keskittyä kahteen vuosikurssiin yhtä aikaa. Keskittämällä opetusta suurempiin yksiköihin, saadaan opettajien tietotaitoa hyödynnetyksi suurelle oppilasmäärälle. Opettajille mahdollistuu suurempi kollegiaalisen tuen ja keskustelun mahdollisuus sekä yhteissuunnittelu. Oppilashuollollinen tuki on vaikea toteuttaa hajanaisessa kouluverkossa. Pienten koulujen lakkauttamisen myötä esimerkiksi terveydenhoitajan ja oppilashuollon palveluja voidaan kehittää oppilaita nykyistä paremmin palvelevaksi. 42

44 Nykyisellä kouluverkolla säästöjä saadaan enää vain aikaiseksi jakotunteja vähentämällä sekä luokkakokoja suurentamalla. Isommissa yksiköissä on mahdollista kehittää oppilaan kokonaisvaltaista koulupäivää mm. iltapäiväkerhotoimintaa ja koulun kerhotoimintaa Koulu alueen palvelukeskuksena visio 2030 Salolainen koulu 2030-luvulla on alueen tai kylän toiminnallinen keskus, joka samalla kokoaa eri-ikäisiä asukkaita erilaisten palvelujen ja aktiviteetin pariin. Koulussa tarjotaan aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa sekä muuta kerhotoimintaa, nuorisotoimen palveluja, liikunnallisia aktiviteettejä, kirjastopalveluita, päiväkotipalveluita esiopetuksen ja perusopetuksen lisäksi. Oppilaalla on mahdollisuus kokonaiskoulupäivään. Koulu kylän toiminnallisena keskuksena tarjoaa ikäihmisille mahdollisuuden päivittäiseen lounaaseen. Koulupäivän jälkeen koulutilat ovat alueen väestön aktiivisessa käytössä. Salossa on 2030-luvulla pääsääntöisesti yksisarjaisia perusopetuksen kouluja huomioiden kuitenkin kaupungin eri osien väestörakenteen, palvelutarpeen ja maankäytön suunnittelun. Koulukylässä voi olla joko ns. pienten lasten koulu sisältäen vuosiluokat 0-4 tai vuosiluokkien koulu 1-6. Koulukuljetukset on optimoitu ja koulujen lukujärjestykset on synkronisoitu lisäämään tehokkuutta kuljetuksissa. Mahdolliset uudet koulut ja toimitilojen lisärakentaminen suunnitellaan tilojen käytön ja toiminnallisuuden mukaan siten, että monipuolinen koulutilojen kokopäiväkäyttö on sujuvaa yli hallintorajojen kuntalaisten palvelutarvetta vastaavaa. Perusopetus, varhaiskasvatus, nuorisopalvelut, koululaisten iltapäivätoiminta ja kerhotoiminta tiiviissä yhteistyössä syventävät mahdollisuudet lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiselle. 7. Lisäinvestoinnit Tarkastellut esitykset eivät edellytä lisäinvestointitarvetta. 8. Muutosten toteuttamisaikataulu Opetuslautakunnan päätöksenteossa: -Perniön lukion siirtäminen Yläkoulun kanssa samaan rakennukseen ja yhteinen hallinto / vuosi -Yhtenäiskoulu (Maria + Armfelt), vuosiluokat Yhteinen hallinto Meritalon koulu ja Salon ruotsinkielinen opetus Kirkonkylän koulun koulunjohtajan tehtävän muuttaminen virkarehtoriksi +-0, OVTES:n mukainen muutos 43

45 koulussa 15 opetusryhmää, joka edellyttää virkarehtoria, joka kuuluu vuosilomalain piiriin ja viikkotyöaika on 36h 15 min./vko Kouluverkkoselvityksessä esitettyjen muutosten toteuttamisaikataulu: Skenaario 1. Hiiden koulun lakkauttaminen Mikäli Inkereen koululle tarvitaan tuntiopettaja, niin säästö tuolloin ) /v. -Skenaario 2a) Hiiden ja Komissuon koulujen lakkauttaminen /v. -Skenaario 2b) Hiiden ja Rekijoen koulujen lakkauttaminen / v. - Oppilasryhmien keskikoon suurentaminen /v. alakoulut -> 20, yläkoulut -> 21 -Meritalon koulun hajauttaminen * / v Hajalan koulun lakkauttaminen / v Teijon koulun lakkauttaminen / v. *Meritalon koulun hajauttamisen yhteydessä Salon ruotsinkielinen opetus (Svenska Skola) voidaan siirtää yhteen keskustan kouluihin, jolloin ruotsinkielisen koulun johtajan tehtävät yhdistetään ko. rehtorin tehtäviin. 44

46 Asian valmistelusta vastannut ohjausryhmä: Ohjausryhmän puheenjohtaja Timo Lehti Opetuslautakunnan jäsen Tuuli Lehtinen Kaupunginvaltuuston jäsen Sanna Leivonen Opetuslautakunnan jäsen Kalle Määttänen ( alkaen) Kaupunginvaltuuston jäsen Marjatta Hyttinen Kaupunginvaltuuston jäsen Jaana Shelby ( asti) Kaupunginvaltuuston jäsen Pertti Vallittu ( alkaen) Sivistystoimen toimialajohtaja Petri Moilanen( asti) Apulaiskaupunginjohtaja Kai Saarimaa alkaen Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö Pia Setälä Sivistystoimen talouspäällikkö Heli Antikainen-Pauna Opetustoimenjohtaja Tommi Tuominen ( asti) Kehityspäällikkö Janne Hyvärinen Rehtori Marko Jokinen Kaupunkisuunnittelujohtaja Jarmo Heino Kehysalueyksikön päällikkö Timo Alhoke Asian valmistelusta vastannut virkamiestyöryhmä: Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö Pia Setälä Kehityspäällikkö Janne Hyvärinen Sivistystoimen talouspäällikkö Heli Antikainen-Pauna Sivistystoimen toimialajohtaja Petri Moilanen ( asti) Opetustoimenjohtaja Tommi Tuominen ( asti) Koulukuljetuskoordinaattori Seppo Virkkunen Kaupunkisuunnittelujohtaja Jarmo Heino Kehysalueyksikön päällikkö Timo Alhoke 45

47 46

48 ALHAISTEN KOULUN ENNUSTE elokuu 2013 luokka lk lk lk lk lk lk HAJALAN KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk

49 HIIDEN KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk HÄHKÄNÄN KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk

50 INKEREEN KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk KAIVOLAN KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk

51 KARJASKYLÄN KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk KESKUSTAN KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk

52 KIRKONKYLÄN KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk KOMISUON KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk

53 KUUSJOEN KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk MARIAN KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk

54 MERI-HALIKON KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk MUSTAMÄEN KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk

55 MUURLAN KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk MÄRYNUMMEN KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk

56 OLLIKKALAN KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk PAJULAN KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk

57 REKIJOEN KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk SAURUN KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk

58 SIRKKULAN KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk SUOMUSJÄRVEN KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk

59 SÄRKISALON KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk TEIJON KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk

60 TOIJAN KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk TUPURIN KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk

61 VASKION KOULUN ENNUSTE luokka lk lk lk lk lk lk

62 Loppuraportti, liite 2 Yhteenvetoa päiväkotiverkkoselvityksen kiinteistökatselmuksiin 2013 Kaikkiaan 37 kohdetta käytiin teknisesti arvioiden läpi. Suoritettujen katselmuksen tulokset voidaan jakaa kolmeen eri koriin: 1. Päiväkodit, jotka eivät lähivuosina tarvitse juuriaan toimenpiteitä. - Anisten päiväkoti - Asemakadun päiväkoti - Hähkänän päiväkoti - Kalliorinteen päiväkoti - Kuusjoen päiväkoti - Mesikämmenen päiväkoti - Metsärinteen päiväkoti - Piritan päiväkoti - Puolukkapuiston päiväkoti - Pesän päiväkoti - Sofia päiväkoti - Särkisalon päiväkoti - Toijan päiväkoti - Torikadun päiväkoti 2. Päiväkodit, joissa vuosikorjausluonteisia korjaustarpeita. - Anjalan päiväkoti (vesikattokorjauksia, pihakorjauksia) - Hajalan päiväkoti (ahtautta, sosiaalitilat) - Suomusjärven päiväkoti (sisä- ja ulkopintojen huoltotarvetta) - Kärävuoren päiväkoti, vanhempi (pintaremonttia)

63 - Kärävuoren päiväkoti, uudempi (ulkopintojen korjausta) - Märynummen päiväkoti (vesikattikorjausta) - Merihalikon päiväkoti (sisä- ja ulkopintojen huoltotarvetta) - Muurlan päiväkoti, Takapellontie (vesikattokorjausta) - Muurlan päiväkoti, Kunnantalo (ulkomaalaustarvetta) - Pahkavuoren päiväkoti (lattiapinnat vaihdon tarpeessa) - Palometsän päiväkoti (ulkomaalaustarvetta) - Perniön avoin pvk (sisäpinnat kuluneet) - Sinilinnun päiväkoti (vesikattokorjausta, sisäpinnat huoltotarvetta) - Tupurin päiväkoti (sisä- ja ulkopintojen huoltotarvetta) 3. Päiväkodit, joihin tarvetta investointiluonteisiin korjauksiin, sekä suuntaa antavat karkeat kustannusarviot niihin. - Aseman päiväkoti (vesijohdot ja vesikatto uusimistarve, n , 5 v.) - Inkereen päiväkoti (tekniikka kaipaa päivittämistä, mitä tehdään hammashuollolta vapautuneisiin tiloihin, vapautuuko SoTelta lisää tilaa?, n , 4v.) - Isohärjän päiväkoti (käyttövesiputkien uusinta, n ,1v.) - Kaivolan päiväkoti (epäkäytännöllinen, laajennus ja tilamuutokset? kokonaan uusi? Inkereen SoTe-tilojen käyttö, n ) - Kaivolan päiväkoti, Turrintie, rivitalo (epäkäytännöllinen, toiminnallisia puutteita, välivaiheko?) - Kiikalan päiväkoti (lämmitysjärjestelmä; maalämpö? n ) - Märynummen päiväkoti, Ampujantie (epäkäytännöllinen, tilallisia ja teknisiä puutteita) - Ollikkalan päiväkoti ( tekniikka ja pinnat niin ulkona kuin sisällä kaipaavat korjauksia n , 3v.) - Vuorilinnan päiväkoti (epäkäytännöllinen, vesijohdot, ilmanvaihto, n , 3v.)

64 Yhteenvetoa kouluverkkoselvityksen kiinteistökatselmuksiin 2013 Kaikkiaan 40 kohdetta, jotka korjaustarpeiden mukaan voidaan jakaa neljään ryhmään: 1. Koulut, jotka ovat tai jäämässä pois opetuskäytöstä. - Anjalan koulu (tyhjenee Moision laajentamisen jälkeen syksyllä 2014) - Karjaskylän koulu (opetustoiminta loppuu) - Sakta (vuokralaisen lähdettyä kiinteistö tyhjentynyt) 2. Koulut, jotka eivät lähivuosina tarvitse juurikaan toimenpiteitä - Armfeltin koulu - Hakastaron koulu, uusi osa - Halikon lukio - Hermannin koulu - Inkereen koulu - Kuusjoen koulu - Meritalon koulu - Moision koulu - Mustamäen koulu - Ollikkalan koulu - Perniön yhteiskoulu - Rekijoen koulu - Salon lukio - Sirkkulan uusi koulu - Suomusjärven koulu - Särkisalon koulu - Toijan koulu, uusi - Toijan koulu, vanha

65 - Tupurin koulu - Vaskion koulu 3. Koulut, joihin vuosikorjausluonteista korjaustarvetta - Alhaisten koulu (peltikatteen maalaus) - AMK (elementtien saumat, rappauskorjauksia) - Hajalan koulu (ikkuna ja pintaremontti tarvetta) - Hakastaron puukoulu (lattiamatto irtoilee, ulkomaalaustarvetta) - Hiiden koulu (salin lattiamateriaalin uusinta, piipun pää) - Muurlan koulu (liikuntatilan pesutilat, huoltomaalausta ulkona, ikkunat, katon kunto) - Pajulan koulu (lämmityskanaali, salirakennuksen maalaus, ikkunavaihtoja) - Perniön kirkonkylän koulu (liikuntasalin lattia) - Perniön lukio (ikkunavaihtoja, viemäröinnin korjauksia) - Sirkkulan iltapäivärakennus (ulkopuolista korjaustarvetta, ikkunavaihtoja) 4. Koulut, joihin tarvetta investointiluonteisiin korjauksiin, sekä suuntaa antavat karkeat kustannusarviot. - Hähkänän koulu (esitetty liikuntasalin ja teknisen työn opetustilojen rakentamista, n ) - Kaivolan koulu (lämmityskattilan vaihto- maalämpö?, ulkopintojen huoltomaalausta, n , n. 3v.) - Keskustan koulu (kellarikerroksen viemärien uusinta, , n.3v.) - Komisuon koulu (lämmitysjärjestelmä- maalämpö?, n.3-5v.) - Marian koulu (rakenteellisia korjauksia, ilmanvaihdon uusiminen 2014, ) - Merihalikon koulu (koulu viestinyt tilallisten muutosten tarvetta, n , n.3-5v.) - Märyn koulu (yläkoulun vesi- ja viemärijohdot, iv, n , n.1-3v.) - Teijon koulu (vesi- ja viemärijohdot, n , n.3v.) - Saurun koulu (vesi- ja viemärijohdot, n , n.3v.) - Sirkkulan koulu, päärakennus (tekniset järjestelmät tiensä päässä, pintojen uusimistarve, ulkoverhouksen korjaustarve, ikkunoiden ja ovien uusimistarve, n , n.1-3v.)

66

67 Teksti Kulut Henkilöstökulut Ateriakulut Kuljetuskulut ALAKOULUT Alhaisten koulu Karjaskylän koulu Keskustan koulu Ollikkalan koulu Pajulan koulu Sirkkulan koulu Tupurin koulu Hajalan koulu Salo svenska skolan Marian koulu Meri-Halikon koulu Mustamäen koulu Märynummen koulu Vaskion koulu Komisuon koulu Rekijoen koulu Toijan koulu Muurlan koulu Kirkonkylän koulu Saurun koulu Teijon koulu Hiiden koulu Hähkänän koulu Inkereen koulu Kaivolan koulu Suomusjärven koulu Särkisalon koulu Kuusjoen koulu Puhtaanapidon kulut Tilavuokrat Muut kulut /oppilas Oppilaita Erityisoppilaat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 122

68 Kuljetusoppilaita

69 Teksti YLÄKOULUT A r Armfeltin koulu Hermannin koulu Laurin koulu Moision koulu Perniön yhteiskoulu Kulut Henkilöstökulut Ateriakulut Kuljetuskulut Puhtaanapidon kulut Tilavuokrat Muut kulut /oppilas Oppilaita Erityisoppilaat Kuljetusoppilaita Kuljetuksessa% , , , , , , , , ,66 % , , , , , , , , ,98 % , , , , , , , , ,03 % , , , , , , , , ,19 % , , , , , , , , ,28 % Teksti ERITYISKOULUT Kulut Henkilöstökulut Ateriakulut Kuljetuskulut Puhtaanapidon kulut Tilavuokrat Muut kulut /oppilas Oppilaita Erityisoppilaat Kuljetusoppilaita Kuljetuksessa% Hakastaron koulu Meritalon koulu , , , , , , , , ,00 % , , , , , , , , ,13 %

70 Päiväkodit 2012 Aninen-Alhainen (erityisryhmä) Vuorilinna-Pesäntorni Puolukkapuisto Perniön asema (erityisryhmä) Kalliorinne Särkisalo (toiminut osan vuotta) Torikatu (ympärivuorokautinen hoito) Pahkavuori Toija Muurla Mesikämmen (valmistunut 2012) Tupuri-Anjala Palometsä (erityisryhmä) Hähkänä Inkere Kiikalan varhaiskasvatus Suomusjärven varhaiskasvatus Paltta Ollikkala (startti, S2 lapsia, vuorohoito, erityisryhmä) Pirita, vuorohoito Asemakatu Kaivola Kuusjoen varhaiskasvatus Isohärjänmäki Metsärinne (erityisryhmä) Kärävuori Sinilintu (vuorohoito) Märynummi Merihalikko Hajala Kulu /lapsi Henkilöstökulut Ateriakulut Puhtaanapidon kulut Tilavuokrat Muut kulut Lapsia Erityisoppilaat Kuljetuslapsia /lapsi /lapsi /lapsi /lapsi /lapsi , , , ,66 579, , , , , , ,44 525,24 314,00 612, , , , ,96 590,39 760,17 530, , , , ,86 751,79 784,57 534, , , , ,14 309,67 692,86 463, , , ,38 660,75 88,69 156,63 485, , , , ,63 988,15 572,31 757, , , , ,92 680, ,06 460, , , , ,26 623, , , , , , ,57 518,70 504,28 624, , , ,13 795,32 260,24 751,97 329, , , , ,79 517, ,52 328, , , , ,00 577, ,45 511, , , , ,97 601, ,59 485, , , , ,00 489,51 959,20 904, , , , ,14 461,08 469, , , , , ,86 612, ,80 551, , , , ,11 508, ,77 466, , , , ,59 597, , , , , , ,09 774, ,37 780, , , , ,35 447,55 895,88 440, , , , ,95 219,23 376,27 395, , , , ,59 509, , , , , , ,43 624, ,72 454, , , , ,82 493,27 872,61 397, , , , ,39 522,06 860,75 322, , , , ,86 792,40 577,83 565, , , , ,76 428,55 559,94 355, , , , ,34 800,43 693,17 474, , , , ,15 679,89 417,15 517,

71 TOIMINTAOHJE LAUTAKUNTAPÄÄTÖSTEN ENNAKKOARVIOINNISTA Arvio ennakkoarvioinnin tarpeesta tehdään aina. Vastuu tarvearvioinnista on esittelijällä. Ennakkoarviointia ei tarvita: yksilöä koskeva asia, oikaisuvaatimukset, viranhaltijoiden nimeämiset ja tiedoksi merkittävät asiat. Ennakkoarviointi tulee tehdä silloin, kun päätöksellä on välittömiä ja/tai pitkän aikavälin vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen, eri ihmisryhmille, kaupungin eri alueille tai väestöryhmien välisiin terveyseroihin päätöksellä on välittömiä ja/tai pitkän aikavälin suoria vaikutuksia tai merkittäviä epäsuoria vaikutuksia yritystoimintaan (esim. palvelurakenteeseen, alueen vetovoimaisuuteen, yksittäisin yrityksiin ja/tai yritysilmapiiriin) tai päätös on toiminnallisesti tai taloudellisesti merkittävä tai kyseessä merkittävä muutos palveluissa tai uusi palveluiden järjestämistapa (esim. jos lautakunta päättää palvelua koskevasta suunnitelmasta). Ennakkoarvioinnin työlista: 1. Tunnista se, mistä asioista teet ennakkoarviointia. Valmistelun tukena toimivat toimialojen hallintopäälliköt sekä konsernihallinnossa Janne Hyvärinen ja terveyspalveluissa Marita Päivärinne. 2. Vaihtoehtojen kuvaaminen: Hanki tietoja esiteltävästä asiasta ja konsultoi asiantuntijoita eri toimialoilta. Kuvaa vaihtoehtoisia ratkaisuja (nykytilan lisäksi 1-3) esiteltävään asiaan. 3. Vaihtoehtojen tunnistaminen: Huomioi mahdolliset vaikutukset asiakkaiden eli kuntalaisten hyvinvoinnin, kunnan henkilökunnan ja osaamisen, palvelujen järjestämisen sekä talouden ja yrittäjyyden näkökulmasta. 4. Vertaile ja arvioi eri vaihtoehtoja: Kirjaa vaihtoehdot ja niiden vaikutukset taulukkoon ja liitä se päätösesityksen liitteeksi 5. Ennakkoarviointimallin kerääminen ja kehittäminen - Lähetä ennakkoarviointilomake myös yhdyshenkilölle siinäkin tapauksessa, että ennakkoarviointi on päätetty jättää tekemättä. Arvioinnit tallennetaan Santraan ja tehtyjen arviointien määrää seurataan.

72 Asia: Kouluverkkotyöryhmä, Hiiden koulun lakkautus Toimielin:, kokous (Aikaisemmat käsittelyt: /., /. ) Valmistelija(t): Janne Hyvärinen Esittelijä: Ennakkoarvioinnin tarpeen arviointi ja otakantaa.fi- sivuston käyttö x Ennakkoarviointi tarvitaan vaihtoehtotarkastelu päätösesityksen liitteeksi / oheismateriaaliin Ennakkoarviointia ei tarvita Otakantaa.fi sivuston käyttäminen Nykytila Hiiden koulu toimii omana yksikkönään Vaihtoehto 1 Hiiden koulun toiminta lakkautetaan Vaihtoehto 2 Vaikutukset asiakkaisiin vaikutukset eri asukasryhmiin - sukupuolivaikutukset (Suvaus) ikä, asuinpaikka, kulttuuritausta, ml. maahanmuuttajat - terveysvaikutukset ja Hiiden koulu toimii omana yksikkönään. Oppilaita koulussa on 48 ja opettajia 3. Erityisiä sukupuolivaikutuksia ei asialla ole. Hiiden alueen vetovoiman kehittymistä koulun lakkauttaminen heikentää. Tosin alueella ei ole kaupungin tonttitarjontaa, eikä

73 elinolosuhteet sekä elintavat - palvelujen tasapuolinen saatavuus Vaikutukset palvelujen järjestämiseen - Palveluverkkoa koskevat asiat - Palvelujen tuotantotavat Taloudelliset vaikutukset kokonaistaloudellinen arviointi suorat ja epäsuorat vaikutukset Vaikutukset suhteessa strategiaan ja ohjelmiin - strategian toteutuminen - ohjelmien toteutuminen Vaikutukset henkilöstöön ja/tai osaamiseen - henkilöstömääriin ja Nykyinen palveluverkko. Koulun kokonaiskustannukset v budjetissa olivat euroa. Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. väestönlisäystä ole odotettavissa. Alueella ei ole myöskään yleiskaavaa eikä asemakaavaa. Jääkiekkokaukalon ja liikuntasalin käytön mahdollinen poistuminen heikentää liikuntapalveluja alueella. Kouluyksiköiden lukumäärä vähenee ja koulun oppilaat sijoitetaan Inkeren, Kaivolan, Kuusjoen ja Rekijoen kouluihin. Lakkautuksen säästövaikutus on yhteensä , sisältäen henkilöstön irtisanomiset ja tilakustannukset sekä siivouksen. Kiinteistö siirtyy tilalaitokselle edelleen käytettäväksi tai myytäväksi. Koulukuljetukset lisääntyvät arviolta euroa vuodessa. Kokonaissäästö on yhteensä Lakkautus on sopeutusohjelman tavoitteiden mukainen; syntyy taloudellista säästöä, toimintojen kokoamista isompiin yksiköihin, jolloin oppilaille pystyään tarjoamaan pedagogisesti laadukkaampaa opetusta. Koulun lakkautuksen myötä vakanssien kokonaismäärä vähenee 3 kpl.

74 henkilöstön osaamiseen liittyvä asiat - henkilöstön tasa-arvoon liittyvät asiat Vaikutukset yritystoimintaan Yrityksiin kohdistuvat vaikutukset - kaavoitus, hankinnat, palvelujen tuottaminen Ei vaikutusta. Kuljetusten hankintoja lisätään, jolloin paikallisille kuljetusyrittäjille tulee lisää töitä. Alueella ei ole kaupungin tonttitarjontaa. Asia: Kouluverkkotyöryhmä, Komisuon koulun lakkautus Toimielin:, kokous (Aikaisemmat käsittelyt: /., /. ) Valmistelija(t): Janne Hyvärinen Esittelijä: Ennakkoarvioinnin tarpeen arviointi ja otakantaa.fi- sivuston käyttö x Ennakkoarviointi tarvitaan vaihtoehtotarkastelu päätösesityksen liitteeksi / oheismateriaaliin Ennakkoarviointia ei tarvita Otakantaa.fi sivuston käyttäminen

75 Nykytila Komisuon koulu toimii omana yksikkönään Vaihtoehto 1 Komisuon koulun toiminta lakkautetaan Vaihtoehto 2 Vaikutukset asiakkaisiin vaikutukset eri asukasryhmiin - sukupuolivaikutukset (Suvaus) ikä, asuinpaikka, kulttuuritausta, ml. maahanmuuttajat - terveysvaikutukset ja elinolosuhteet sekä elintavat - palvelujen tasapuolinen saatavuus Vaikutukset palvelujen järjestämiseen - Palveluverkkoa koskevat asiat - Palvelujen tuotantotavat Taloudelliset vaikutukset kokonaistaloudellinen arviointi suorat ja epäsuorat vaikutukset Komisuon koulu toimii omana yksikkönään. Oppilaita koulussa on 47 ja opettajia 3. Nykyinen palveluverkko. Koulun kokonaiskustannukset v budjetissa olivat euroa. Erityisiä sukupuolivaikutuksia asialla ei ole. Komisuon alueen vetovoiman kehittymistä koulun lakkauttaminen heikentää. Alueella on kaupungin tonttitarjontaa, jolla ei kuitenkaan ole kysyntää. Koulun alueella ei ole odotettavissa väestönlisäystä. Alueella on voimassa kirkonseudun asemakaava. Jääkiekkokaukalon ja liikuntasalin käytön mahdollinen poistuminen heikentää liikuntapalveluja alueella. Kouluyksiköiden lukumäärä vähenee ja koulun oppilaat sijoitetaan Rekijoen, Inkereen, Kaivolan ja Suomusjärven kouluihin. Lakkautuksen säästövaikutus on yhteensä , sisältäen henkilöstön irtisanomiset ja tilakustannukset sekä siivouksen. Kiinteistö siirtyy tilalaitokselle edelleen käytettäväksi tai

76 Vaikutukset suhteessa strategiaan ja ohjelmiin - strategian toteutuminen - ohjelmien toteutuminen Vaikutukset henkilöstöön ja/tai osaamiseen - henkilöstömääriin ja henkilöstön osaamiseen liittyvä asiat - henkilöstön tasa-arvoon liittyvät asiat Vaikutukset yritystoimintaan Yrityksiin kohdistuvat vaikutukset - kaavoitus, hankinnat, palvelujen tuottaminen Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. Ei vaikutusta. myytäväksi. Koulukuljetukset lisääntyvät arviolta euroa vuodessa. Kokonaissäästö on yhteensä Lakkautus on sopeutusohjelman tavoitteiden mukainen; syntyy taloudellista säästöä, toimintojen kokoamista isompiin yksiköihin ja myös pedagogisesti oppilaille pystytään tarjoamaan laadukkaampaa opetusta. Koulun lakkautuksen myötä vakanssien kokonaismäärä vähenee 3 kpl. Kuljetusten hankintoja lisätään, jolloin paikallisille kuljetusyrittäjille tulee lisää töitä.

77 Asia: Kouluverkkotyöryhmä, Rekijoen koulun lakkautus Toimielin:, kokous (Aikaisemmat käsittelyt: /., /. ) Valmistelija(t): Janne Hyvärinen Esittelijä: Ennakkoarvioinnin tarpeen arviointi ja otakantaa.fi- sivuston käyttö x Ennakkoarviointi tarvitaan vaihtoehtotarkastelu päätösesityksen liitteeksi / oheismateriaaliin Ennakkoarviointia ei tarvita Otakantaa.fi sivuston käyttäminen Nykytila Rekijoen koulu toimii omana yksikkönään Vaihtoehto 1 Rekijoen koulun toiminta lakkautetaan Vaihtoehto 2 Vaikutukset asiakkaisiin vaikutukset eri asukasryhmiin - sukupuolivaikutukset (Suvaus) ikä, asuinpaikka, kulttuuritausta, ml. maahanmuuttajat - terveysvaikutukset ja Rekijoen koulu toimii omana yksikkönään. Oppilaita koulussa on 46 ja opettajia 4,joista 1 on muidenkin Erityisiä sukupuolivaikutuksia ei asialla ole. Rekijoen alueen vetovoiman kehittymistä koulun lakkauttaminen heikentää. Alueella ei ole kaupungin

78 elinolosuhteet sekä elintavat - palvelujen tasapuolinen saatavuus Vaikutukset palvelujen järjestämiseen - Palveluverkkoa koskevat asiat - Palvelujen tuotantotavat Taloudelliset vaikutukset kokonaistaloudellinen arviointi suorat ja epäsuorat vaikutukset Vaikutukset suhteessa strategiaan ja ohjelmiin - strategian toteutuminen - ohjelmien toteutuminen koulujen palveluksessa, ns. kiertävän opettajana. Kokonaisresurssi siis Rekijoella on 3 ja 1/3. Nykyinen palveluverkko. Koulun kokonaiskustannukset v budjetissa olivat euroa. Ei vaikutuksia. tonttitarjontaa. Rekijoen alueella ei ole odotettavissa väestönlisäystä. Alueella on voimassa vanha yleiskaava. Kouluyksiköiden lukumäärä vähenee ja koulun oppilaat sijoitetaan Inkereen, Kaivolan, Kuusjoen ja Komisuon kouluihin. Lakkautuksen säästövaikutus on yhteensä , sisältäen henkilöstön irtisanomiset ja tilakustannukset sekä siivouksen. Kiinteistö siirtyy tilalaitokselle edelleen käytettäväksi tai myytäväksi. Koulukuljetukset lisääntyvät arviolta euroa vuodessa. Kokonaissäästö on yhteensä Lakkautus on sopeutusohjelman tavoitteiden mukainen; syntyy taloudellista säästöä, toimintojen kokoamista isompiin yksiköihin, jolloin oppilaille pystyään tarjoamaan pedagogisesti laadukkaampaa

79 Vaikutukset henkilöstöön ja/tai osaamiseen - henkilöstömääriin ja henkilöstön osaamiseen liittyvä asiat - henkilöstön tasa-arvoon liittyvät asiat Vaikutukset yritystoimintaan Yrityksiin kohdistuvat vaikutukset - kaavoitus, hankinnat, palvelujen tuottaminen Ei vaikutuksia. Ei vaikutusta. opetusta. Koulun lakkautuksen myötä vakanssien kokonaismäärä vähenee 3 ja 1/3 kpl. Kuljetusten hankintoja lisätään, jolloin paikallisille kuljetusyrittäjille tulee lisää töitä. Asia: Kouluverkkotyöryhmä, Hajalan koulun lakkautus Toimielin:, kokous (Aikaisemmat käsittelyt: /., /. ) Valmistelija(t): Janne Hyvärinen Esittelijä: Ennakkoarvioinnin tarpeen arviointi ja otakantaa.fi- sivuston käyttö x Ennakkoarviointi tarvitaan vaihtoehtotarkastelu päätösesityksen liitteeksi / oheismateriaaliin

80 Ennakkoarviointia ei tarvita Otakantaa.fi sivuston käyttäminen Nykytila Hajalan koulu toimii omana yksikkönään Vaihtoehto 1 Hajalan koulun toiminta lakkautetaan Vaihtoehto 2 Vaikutukset asiakkaisiin vaikutukset eri asukasryhmiin - sukupuolivaikutukset (Suvaus) ikä, asuinpaikka, kulttuuritausta, ml. maahanmuuttajat - terveysvaikutukset ja elinolosuhteet sekä elintavat - palvelujen tasapuolinen saatavuus Vaikutukset palvelujen järjestämiseen - Palveluverkkoa koskevat asiat - Palvelujen tuotantotavat Taloudelliset vaikutukset kokonaistaloudellinen arviointi suorat ja epäsuorat vaikutukset Hajalan koulu toimii omana yksikkönään. Oppilaita koulussa on 42 ja opettajia 3. Nykyinen palveluverkko. Koulun kokonaiskustannukset v budjetissa olivat euroa. Erityisiä sukupuolivaikutuksia ei asialla ole. Hajalan alueen vetovoiman kehittymistä koulun lakkauttaminen heikentää. Alueella ei ole kaupungin tonttitarjontaa. Alueella on odotettavissa pienoista väestönlisäystä. Alueella on tekeillä yleiskaava. Kouluyksiköiden lukumäärä vähenee ja koulun oppilaat sijoitetaan Mustamäen, Märynummen,ja Meri-Halikon kouluihin. Lakkautuksen säästövaikutus on yhteensä sisältäen henkilöstön irtisanomiset ja tilakustannukset ja siivouksen. Kiinteistö siirtyy tilalaitokselle

81 Vaikutukset suhteessa strategiaan ja ohjelmiin - strategian toteutuminen - ohjelmien toteutuminen Vaikutukset henkilöstöön ja/tai osaamiseen - henkilöstömääriin ja henkilöstön osaamiseen liittyvä asiat - henkilöstön tasa-arvoon liittyvät asiat Vaikutukset yritystoimintaan Yrityksiin kohdistuvat vaikutukset - kaavoitus, hankinnat, palvelujen tuottaminen Ei vaikutuksia. Ei vaikutuksia. Ei vaikutusta. edelleen käytettäväksi tai myytäväksi. Koulukuljetukset lisääntyvät arviolta euroa vuodessa. Kokonaissäästö on yhteensä Lakkautus on sopeutusohjelman tavoitteiden mukainen; syntyy taloudellista säästöä, toimintojen kokoamista isompiin yksiköihin ja myös pedagogisesti oppilaille pystytään tarjoamaan laadukkaampaa opetusta. Koulun lakkautuksen myötä vakanssien kokonaismäärä vähenee 3 kpl. Kuljetusten hankintoja lisätään, jolloin paikallisille kuljetusyrittäjille tulee lisää töitä.

82 Asia: Kouluverkkotyöryhmä, Teijon koulun lakkautus Toimielin:, kokous (Aikaisemmat käsittelyt: /., /. ) Valmistelija(t): Janne Hyvärinen Esittelijä: Ennakkoarvioinnin tarpeen arviointi ja otakantaa.fi- sivuston käyttö x Ennakkoarviointi tarvitaan vaihtoehtotarkastelu päätösesityksen liitteeksi / oheismateriaaliin Ennakkoarviointia ei tarvita Otakantaa.fi sivuston käyttäminen Nykytila Teijon koulu toimii omana yksikkönään Vaihtoehto 1 Teijon koulun toiminta lakkautetaan Vaihtoehto 2 Vaikutukset asiakkaisiin vaikutukset eri asukasryhmiin - sukupuolivaikutukset (Suvaus) ikä, asuinpaikka, kulttuuritausta, ml. maahanmuuttajat - terveysvaikutukset ja elinolosuhteet sekä elintavat - palvelujen tasapuolinen Teijon koulu toimii omana yksikkönään. Oppilaita koulussa on 38 ja opettajia 3. Erityisiä sukupuolivaikutuksia asialla ei ole, oppilaat sijoitetaan lähimpinä oleviin kouluihin. Teijon alueen vetovoiman kehittymistä koulun lakkauttaminen heikentää. Alueella ei ole

83 saatavuus Vaikutukset palvelujen järjestämiseen - Palveluverkkoa koskevat asiat - Palvelujen tuotantotavat Taloudelliset vaikutukset kokonaistaloudellinen arviointi suorat ja epäsuorat vaikutukset Vaikutukset suhteessa strategiaan ja ohjelmiin - strategian toteutuminen - ohjelmien toteutuminen Nykyinen palveluverkko. Koulun kokonaiskustannukset v budjetissa olivat euroa. Ei vaikutuksia. kaupungin tonttitarjontaa. Alueella on kuitenkin odotettavissa väestönlisäystä. Alueella on useita asemakaavoja ja myös yleiskaava on tekeillä. Kouluyksiköiden lukumäärä vähenee ja koulun oppilaat sijoitetaan lähimpänä oleviin kouluihin (Sauru, Särkisalo ja Alhainen). Lakkautuksen säästövaikutus on yhteensä sisältäen henkilöstön irtisanomiset ja tilakustannukset sekä siivouksen. Kiinteistö siirtyy tilalaitokselle edelleen käytettäväksi tai myytäväksi. Koulukuljetukset lisääntyvät arviolta euroa vuodessa. Kokonaissäästö on yhteensä Lakkautus on sopeutusohjelman tavoitteiden mukainen; syntyy taloudellista säästöä, toimintojen kokoamista isompiin yksiköihin ja myös

84 Vaikutukset henkilöstöön ja/tai osaamiseen - henkilöstömääriin ja henkilöstön osaamiseen liittyvä asiat - henkilöstön tasa-arvoon liittyvät asiat Vaikutukset yritystoimintaan Yrityksiin kohdistuvat vaikutukset - kaavoitus, hankinnat, palvelujen tuottaminen Ei vaikutuksia. Ei vaikutusta. pedagogisesti oppilaille pystytään tarjoamaan laadukkaampaa opetusta. Koulun lakkautuksen myötä vakanssien määrä vähenee 3 kpl. Kuljetusten hankintoja lisätään, jolloin paikallisille kuljetusyrittäjille tulee lisää töitä. Kaavoitusmielessä Teijolla on tonttitarjontaa ja myös tulomuuttoa, tosin enemmän varttuneempaa ikäpolvea, eikä niinkään perheitä.

Tilat, joita voidaan antaa yhdistysten käyttöön vuorojakoperiaatteella

Tilat, joita voidaan antaa yhdistysten käyttöön vuorojakoperiaatteella Tilat, joita voidaan antaa yhdistysten käyttöön vuorojakoperiaatteella Salon kaupunki 2702/10.03.02.03.00/2013 Tilan nimi ja osoite Alhaisten koulu Koulukatu 3 Hajalan koulu Vanha Turuntie 896 25240 Hajala

Lisätiedot

Salon kaupungin kouluverkkoselvitys

Salon kaupungin kouluverkkoselvitys Salon kaupungin kouluverkkoselvitys Asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistysten ja kaupunginjohtajan tapaaminen Halikko, 21.11.2013 Kehityspäällikkö Janne Hyvärinen Strategisen kehittämisen osasto Koulu alueen

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Opetuksen suunnittelu lv , perusopetuksen säästöt 680/12.00.

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Opetuksen suunnittelu lv , perusopetuksen säästöt 680/12.00. Koulutuslautakunta 93 08.12.2016 Koulutuslautakunta 1 02.02.2017 1 Opetuksen suunnittelu lv. 2017-2018, perusopetuksen säästöt 680/12.00.01/2016 Koulutuslautakunta 08.12.2016 93 Perusopetuksen toiminnasta

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

Tilat, joita voidaan antaa yhdistysten käyttöön vuorojakoperiaatteella

Tilat, joita voidaan antaa yhdistysten käyttöön vuorojakoperiaatteella Tilat, joita voidaan antaa yhdistysten käyttöön vuorojakoperiaatteella Alhaisten koulu Koulukatu 3 Armfeltin koulu Kuruntie 7 Hajalan koulu Vanha Turuntie 896 25240 Hajala Hakastaron koulu Hakastaronkatu

Lisätiedot

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 16.9.2013 VARHAISKASVATUS Kaupungin päiväkoteja 32 Ostopalvelupäiväkoteja 13 Perhepäivähoitajia 45 Kaupungin ryhmäperhepäiväkoteja 3 Avointa päiväkotitoimintaa 6 toimipisteessä

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä

EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 Vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä (alustava tieto) Lukumääriin ei lasketa ennakkoon äänestäneitä EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 001 Kaupungintalo äänestävät EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden 002 Salon lukio äänestävät EDUSKUNTAVAALIT 2015 Laskentalomake 2 äänestäneiden

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS Kouluverkkoselvitys on osa sivistysverkkoselvitystä, joka valmistuu syksyllä 2016 Tämän välikatsauksen tarkoituksena

Lisätiedot

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares Läntisen alueen palveluverkkoselvitys Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares 18.11.2015 Tausta Kaupunginvaltuusto on päättänyt lakkauttaa vaiheittain Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia- lukion Tilat

Lisätiedot

KHAL KVALT

KHAL KVALT KHAL 9.12.2013 310 KVALT 16.12.2013 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2013 50, että kunnassa tehdään palveluverkkotarkastelu, jonka yhteydessä kouluverkkoselvitys päivitetään Oppilasmäärissä ei

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

Haapaluoman koulun lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen osaksi Toivolanrannan koulua

Haapaluoman koulun lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen osaksi Toivolanrannan koulua Haapaluoman koulun lakkauttaminen ja toiminnan siirtäminen osaksi Toivolanrannan koulua Varhjakou 18.6.2013, 41 Varhjakou 27.3.2013, 20 Seinäjoella perusopetuksen oppilasmäärät ovat edelleen voimakkaassa

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi selvitysalue 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Siikajoki selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016 Kouluverkkoselvitys Tammi-maaliskuu 2016 Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin.

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella. Eino Leisimo Toimialajohtaja

Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella. Eino Leisimo Toimialajohtaja Sivistyspalvelujen kehitysnäkymät Keljonkangas-Säynätsalo alueella Eino Leisimo Toimialajohtaja 8.12.2016 8.12.2016 Lähtökohdat (1) Palveluverkkoja kehitettävä aina niin alueiden kuin koko kaupungin näkökulmasta

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Pyhäjoki Siikajoki n seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 1 Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 23.8.2016 1. Varhaiskasvatuksen tilanne syksyllä 2016 Päivähoitopaikat ovat käytössä syksyllä 2016 lähes sataprosenttisesti, vain muutamia hajapaikkoja

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut Ohjausryhmän seminaari 4.2.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päivähoidossa olevien lasten määrä / Päiväkodit

Lisätiedot

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus

Palveluverkon uudistaminen. Kuulemistilaisuus Palveluverkon uudistaminen Kuulemistilaisuus 3.12.2015 Tarkastelun lähtökohtia oppilaslähtöisyys ja pedagoginen tasa-arvo oppimisympäristöissä opetusvälineet ja teknologia uuden opetussuunnitelman tuomat

Lisätiedot

Osa-aluekeskukset kaupungin tukipilareina

Osa-aluekeskukset kaupungin tukipilareina Salon yleiskaavallisen ohjelman aluetoimikuntaseminaari 27.4.2010 Osa-aluekeskukset kaupungin tukipilareina Kaavoitusinsinööri Timo Alhoke 27.4.2010 Aluetoimikuntaseminaari 1 Mikä on Salon yleiskaavallinen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palveluiden talousarviossa huomioidun sopeuttamisohjelman aiheuttamat toimenpiteet

Lasten ja nuorten palveluiden talousarviossa huomioidun sopeuttamisohjelman aiheuttamat toimenpiteet Opetuslautakunta 111 27.10.2015 Lasten ja nuorten palveluiden talousarviossa huomioidun sopeuttamisohjelman aiheuttamat toimenpiteet 799/01.00.00.01/2015 Opetuslautakunta 27.10.2015 111 Valmistelija: lasten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1 Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala 6.2.2015 Timo Jalonen 1 Varhaiskasvatus Palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen, Vesa Kulmala ja Liliane Kjellman 16 kpl 1.475,7 htv Esitetyt toimenpiteet

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys

Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys Esi- ja perusopetuksen kouluverkkoselvitys 29.01.2015 Lähtökohdat Esi- ja perusopetusverkkoselvitys on laadittu sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, jossa Lohjan kaupungin on kyettävä tekemään pysyviä

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Palvelukokonaisuudet KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAN VUODEN 2016 BUDJETTIVOLYYMIT JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT Budjetti 2016 Henkilöstö Varhaiskasvatus 412 000 000 6 455

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa

Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa Salon Palloilijat ry seurayhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa Salon Palloilijat ry Viisi jaostoa: jalkapallo, jääkiekko, koripallo, salibandy ja taitoluistelu. Vuonna 2016 noin 1300 lapsi- ja aikuisharrastajaa.

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi 9.4.2014 Tuomas Jalava Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN

OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET LUKIEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN TVA-PERUSTEET 1.8.2009 LUKIEN Tva-perusteista on tehty päätökset -Kauphall 17.12.2007 662 -Kauphall 19.5.2008 256 -Kaup.joht. 9.6.2009 71 -OVTES Tva-työryhmä

Lisätiedot

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä

Valtuuston iltakoulu Kunnanhallitus Valtuuston kyselytunti Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä Valtuuston iltakoulu 27.4.2015 Kunnanhallitus 18.5.2015 Valtuuston kyselytunti 27.5.2015 Koulu- ja päiväkotiverkkoselvitystyöryhmä 1 Hyökännummen alakoulun oppilaskehitys Mäntsälän kunnan maankäyttöpalveluiden

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lukuvuoden työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3815/12.01.00/2014 177 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011

Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunta 29.9.2011 Kiskontien aluetoimikunnan lausunto selvitykseen Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Salon kaupunki on käsitellyt asiaa Palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

Säästötoimet ja niiden seuraukset

Säästötoimet ja niiden seuraukset Ohjelma: Osallistujien esittely Säästötoimet ja niiden seuraukset Kahvitauko Ajatustenvaihtoa Rahkoilan koulu Perustettu 1894 Oma rakennus 1902 Keittola ja sauna 1946 1950-luvulla kaksivuoro Peruskouluksi

Lisätiedot

PERUSKOULUT JA LUKIOT; oppilasmäärät ja kouluja koskevat päätökset, suunnitelmat, selvitykset Kooste 4.3.2010

PERUSKOULUT JA LUKIOT; oppilasmäärät ja kouluja koskevat päätökset, suunnitelmat, selvitykset Kooste 4.3.2010 1 UusiKunta - kuntajakoselvitystyö Sivistyspalveluiden toimikunta PERUSKOULUT JA LUKIOT; oppilasmäärät ja kouluja koskevat päätökset, suunnitelmat, Kooste 4.3.2010 ASIKKALA 2009-2010 Kalkkisten koulu 31

Lisätiedot

Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi. Palveluverkkotoimikunnan raportin tiivistelmä

Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi. Palveluverkkotoimikunnan raportin tiivistelmä Palveluverkkotoimikunnan esitys Nurmijärven palveluverkon tiivistämiseksi Palveluverkkotoimikunnan raportin 29.2.2016 tiivistelmä Nurmijärven palveluverkon tiivistäminen: yhteenveto Lähtökohtana ehdotuksille

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 26 16.02.2017 Sivu 1 / 1 510/2017 12.01.03 26 Aarnivalkean koulun opetuksen järjestäminen kevätkauden 2017 aikana Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 046 877

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 92 1/6 Siltamäen en koulun johtokunta Suutarilan en koulun johtokunta Töyrynummen en koulun johtokunta Suutarilan yläasteen koulun johtokunta Maatullin en koulun johtokunta

Lisätiedot

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko Laskentamallin perusteet Keskusta-Ounasjoen palveluverkko 13.4.2015 Perusväestö Keskusta-Ounasjoen alue. (Sisältää Keskustatoimintojen, Ratantauksen, Lapinrinteen, Karinrakan ja Ylikylän tilastoalueet).

Lisätiedot

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3

LKV YHT. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk lu 1 lu 2 lu 3 JOHDANTO Kunnanhallitus käsitteli 2.11.2015 koulutuslautakunnan antamaa kouluverkkoselvitystä (liite). Käsittelyn yhteydessä kunnanhallitus päätti velvoittaa koulutuslautakunnan tekemään 1.9.2016 mennessä

Lisätiedot

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu

Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu Länkipohjan koulun ja Kuoreveden yhtenäiskoulun oppilaaksiottoalueiden rajan tarkastelu 20.2.2017 Prosessi Kaksi kuntalaisaloitetta koskien oppilaaksiottoalueen muutosta (kuntalaki 23 ); aloitteet pitävät

Lisätiedot

VASTAUKSIA KOSKIEN PAJULAN KOULUA JA TALOUSARVIOESITYSTÄ Päätöksenteko:

VASTAUKSIA KOSKIEN PAJULAN KOULUA JA TALOUSARVIOESITYSTÄ Päätöksenteko: Salon kaupunki 2093/12.00.00/2015 VASTAUKSIA KOSKIEN PAJULAN KOULUA JA TALOUSARVIOESITYSTÄ 2016 Päätöksenteko: 1. Kaupungin taloustilanne on pahentunut ennakoitua nopeammin, jolloin päätöksiä on arvioitava

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN

PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN PÄIVÄKOTIVERKKO VUOTEEN 2020 Kymppi - Moni / Tilannekatsaus 31.5.2012 Ulla Rannanheimo aluekeskuksen palvelut aluekeskuksen palvelut Ydinkeskustan palvelut aluekeskuksen palvelut Maaseutukylä lähikeskus

Lisätiedot

Havaintoja Vihdin 2014 palveluverkkoselvityksestä. Antti Peisa, Vanjärvi

Havaintoja Vihdin 2014 palveluverkkoselvityksestä. Antti Peisa, Vanjärvi Havaintoja Vihdin 2014 palveluverkkoselvityksestä Antti Peisa, Vanjärvi antti.peisa@gmail.com Yleistä selvityksestä Tehty keväällä 2014, Granlund Oy & Kuntamaisema Oy Lisäksi kerätty tietoa kunnan kiinteistökannasta,

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys

Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys Vihdin kunta on teettänyt konsulttiselvityksen, jossa tutkitaan palveluverkon karsimisesta saatavia mahdollisia säästöjä Tehdyn selvityksen pohjalta on esitetty Tervalammen, Oinasjoen,

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta

Hämeenkylän koulun väistötilat Vanhempainilta Hämeenkylän koulun väistötilat 1.8.2017- Vanhempainilta 8.12.2016 Illan runko Klo 18-18.45 7.-9.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu aiheesta Klo 18.45-19.30 1.-6.-luokkalaisten väistötilat Keskustelu

Lisätiedot

Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus Pentti Saastamoinen

Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus Pentti Saastamoinen Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus 25.8.2015 Pentti Saastamoinen taajamakeskeinen politiikka ainakaan ei ole houkutellut lisää asukkaita Vihtiin Maria Aittoniemi, VU 13.8.2016 Kolme teemaa o kylille

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 16.5.2014 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

Palveluvaliokunta

Palveluvaliokunta Palveluvaliokunta 2 23.02.2016 OPETUKSEN TILAINVESTOINNIT/ VAIHTOEHDOT 589/02.02.00/2015 PALVK 2 Kempeleen kunnanvaltuusto on hyväksynyt "Kempeleen kunnan koulutilat 2015-2020/ selvitys kunnan koulutilojen

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa

Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa LIITE 1 Perusopetuksen oppilaat rahoituksessa 1998-2005 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Kustavi 61 59 58 54 49 49 56 63 oppilasmäärä, kaikki 1 1 1 2 4 4 3 4 9-v. erityisoppilaat 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

Perusopetuksen palveluverkkoselvitys Eli kouluverkkoselvityksen toteuttamisaikataulu, sisältö ja tavoitteet

Perusopetuksen palveluverkkoselvitys Eli kouluverkkoselvityksen toteuttamisaikataulu, sisältö ja tavoitteet Perusopetuksen palveluverkkoselvitys Eli kouluverkkoselvityksen toteuttamisaikataulu, sisältö ja tavoitteet Kuntalaisinfo 27.2.2014 Jarno Moisala Kokemäen kaupunki Palveluverkkoselvitys ja tavoitteet!

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut 14.2.2013 KAJAANIN KAUPUNGIN PERUSKOULUJEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 1.8.2013 ALKAEN Hyväksytty Kajaanin sivistyslautakunnan kokouksessa

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET

KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET KEMPELEEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET Palveluvaliokunta 8.9.2015 Kunnanhallitus 21.9.2015 Johdanto Kunta on velvollinen järjestämään kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys. Kauhava

Kouluverkkoselvitys. Kauhava Kouluverkkoselvitys Kauhava 24.4. Sisältö 1. Selvityksen eteneminen... 3 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle... 3 3. Lähtökohdat... 3 3.1. Aikaisemmat selvitykset ja päätökset... 3 4. Väestörakenteen

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet

Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Sivistyslautakunta 24.11.2016 103 www.nurmijarvi.fi Perusopetuslain 4 :n mukaan kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta sen alueella

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot

Lasten- ja nuorten- Palvelut. ICT osana arkea. Mari Haapanen Opetuksen tukipalveluiden esimies Salon kaupunki www.sijoitusaloon.

Lasten- ja nuorten- Palvelut. ICT osana arkea. Mari Haapanen Opetuksen tukipalveluiden esimies Salon kaupunki www.sijoitusaloon. Lasten- ja nuorten- Palvelut ICT osana arkea Mari Haapanen Opetuksen tukipalveluiden esimies Salon kaupunki Tulevaisuuden työelämä tarvitsee: o yrittäjämäistä otetta o luovuutta, innovatiivisuutta o mukautuvaa

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Työvaliokunnan kokous 17.1.2014 Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi / PK Kust. / lapsi / vuosi / PPH Harjavalta 3 0 20 8 220 12 015 Kokemäki 3 1 18 10 243 5 898 Lavia 0 1 5 0 8

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 122. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) Valtuusto 09.09.2013 Sivu 1 / 1 2219/12.01.02/2013 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 151 12.6.2013 Kaupunginhallitus 236 26.8.2013 122 Valtuustokysymys koulupaikan osoittamisesta Saunalahden koululle

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2016 2017 7. Painotusopetus

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 21.5.2015 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon Kaupunginhallitus antoi 1.6.2015 hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2016 2018 laadintaohjeet.

Lisätiedot

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 MATO-20-OHJELMAN TARKOITUS Vuosittain laadittavan ohjelman tarkoituksena on: sovittaa yhteen ja ennakoida maankäytön toteuttamista, palveluverkkoja, kunnallistekniikkaa,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus

Kauhava. Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus 9.12.2016 Kauhava Nivelvaiheiden vuosikello - esi- ja perusopetus NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO, VARHAISKASVATUS - ESIOPETUS Kuukausi Mitä tehdään/toimenpiteet Vastuuhenkilö/taho Tammikuu Helmikuu Tiedotetaan

Lisätiedot

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi

Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Skenaariot Meilahden ja Pikku Huopalahden kouluverkon kehittämiseksi Haaste ja reunaehdot Meilahden ja Pikku Huopalahden alueen kouluverkkotarkastelussa keskitytään erityisesti seuraaviin haasteisiin.

Lisätiedot

Lohjan lukioverkko Page 1

Lohjan lukioverkko Page 1 Lohjan lukioverkko 28.4.2015 Page 1 Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Lohjan lukioverkko 28.4.2015 28.4.2015 Page 2 Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla ikäryhmittäin v. 2000 2014 YKR-taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus

Lisätiedot