PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 71"

Transkriptio

1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus AIKA klo 08:04-09:04 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN 75 HYVÄKSYMINEN 34 ILMOITUSASIAT LASKUJEN (TOSITTEIDEN) HYVÄKSYJÄT JA 77 MAKSUMÄÄRÄYSTEN ANTAJAT VUODELLE KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 78 VUODELLE MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN ASUNTO OY MESSUPYHÄLLE 80

2 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luoma-aho Tero Pj. Jaakkola Jani Varajäsen Kiemunki Sari-Anne Jäsen Keto Kari Jäsen Salmela Janni Jäsen Kulpakko Aino Varajäsen POISSA Kostamo Annika Vpj. Parviainen Marjukka Jäsen Tervo Jouni Jäsen Nyman Pekka Kvalt pj Oikarinen Hannu Kvalt I vpj MUU Honkanen Heikki Kvalt II vpj Severinkangas Pertti Kunnanjohtaja Koskela Jaana Kunnansihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kari Keto Janni Salmela PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kunnanvirasto :00

3 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 31 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokous kut su kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toi mi te taan viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kun nan halli tus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapu vil la (Kuntalaki 58 ). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 32 Kjoht: Kunnan hallintosäännön 16 :n mukaan kunnanhallituksen ko koukses ta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan joh dol la pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja var men taa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän teh tä vään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ään ten las ki joi na, jollei kokous muuta päätä. Pöytäkirja pyritään tarkas ta maan heti kokouksen päätyttyä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viikon kuluessa kokouksesta. Pöy tä kir ja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aika na ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Kari Kedon ja Janni Salmelan, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaksijoina. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 33 Kjoht: Kunnan hallintosäännön mukaan kokouksen esityslista lähetetään mah dol li suuk sien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lä he te tään kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille, joil la on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa jär jes tyk sessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän esityksestä toi mi eli men yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sel lai senkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mah dol li set lisäasiat. Kunnanjohtaja esitti lisäasiaksi 37 Maa-alueen vuokraaminen Asunto Oy Messu-Pyhälle. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 34 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ 1. Hallituksen pöytäkirjajäljennös. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ 2. Hallituksen pöytäkirjajäljennös. LAPIN LIITTO 3. Hallituksen pöytäkirjajäljennös. POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA 4. Pohjois-Suomen sote-kuntakokous pöytäkirjajäljennös. PELKOSENNIEMEN KUNTA 5. Muistio Jory 2/2015 Kjoht: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin ilmoitusasioiden lisäksi tiedoksi, että kalustoluetteloasia valmistellaan seuraavaan kokoukseen.

7 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus LASKUJEN (TOSITTEIDEN) HYVÄKSYJÄT JA MAKSUMÄÄRÄYSTEN ANTAJAT VUODELLE 2015 Khall 35 Kjoht: Pelkosenniemen kunnan hallintosäännön mukaan kunnanjohtaja on oikeutettu kunnan maksettaviksi kuuluvien laskujen hyväksymiseen ja maksumääräyksen antamiseen koko kuntaorganisaation osalta. Kunnanhallitus päättää, että: 1) maksumääräysoikeus on hallintosäännössä määrätyn kunnanjohtajan lisäksi kunnansihteerillä, kunnanhallituksen puheenjohtajalla, rakennusmestarilla sekä kirjanpitäjällä. Kunnansihteerillä ja rakennusmestarilla on oikeus hyväksyä laskuja koko kuntaorganisaation osalta kunnanjohtajaa sijaistaessaan (hallintosääntö 54). 2) sosiaalisihteerin ja kunnanjohtajan myöntäessä sosiaalitoimen tukea sekä välittäessä asiakkaiden eläkkeitä riittää pelkkä hyväksymismerkintä. Muutoin oikeudet määrätään viranhaltijapäätöksin. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot kunnansihteeri Jaana Koskela puh Täytäntöönpano: Ote: Halllintokunnat, rakennusmestari, kirjanpitäjä, sosiaalisihteeri

8 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2015 Khall 36 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan vahvistanut vuoden 2015 talousarvion. Talousarviossa on toimielimille osoitettu määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet. Lisäksi kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jossa hallintokuntia velvoitetaan laatimaan talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat helmikuun loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmalla toimielimet jakavat määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioksi ja asettavat tarkennetut tavoitteet. Käyttösuunnitelmalla toteutetaan talousarviota ja se vahvistetaan toimielintasolla. Valtuuston kunnanhallitukselle myöntämät ulkoiset määrärahat vuodelle 2015 ovat: Käyttötalous Yleishallinto Menot Tulot Toimintakate Elinkeinopalvelut Menot Tulot Toimintakate Palo- ja pelastustoimi Menot Terveydenhoitopalvelut Menot Kunnanhallitus yhteensä: Menot Tulot Toimintakate Tuloslaskelmaosassa käsitellään verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet sekä korkotuotot ja -kulut ja muut rahoitustuotot ja -kulut. Verotuloja on arvioitu kertyvän yhteensä euroa. Talousarvioon verrattuna tuloslaskelmaan kirjattavat valtionosuudet ovat saatujen päätösten ( ) perusteella noin enemmän kuin on arvioitu ( ). Investointiosaan määrärahat on myönnetty hankeryhmäkohtaisena. Kunnanhallitus yhteensä: Menot Tulot Netto Rahoitusosa käsittää lähinnä lainojen lyhentämisen ja uusien

9 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus nostamisen sekä antolainat. Talousarviossa on varauduttu nostamaan uutta lainaa euroa, vanhojen lainojen lyhennyksiä on euroa. Liitteenä kunnanhallituksen käyttösuunnitelma vuodelle Kjoht: Kunnanhallitus hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätiedot kunnansihteeri Jaana Koskela puh Täytäntöönpano: Hallinto-osasto Ote: kirjanpito Liitteet Liite 1 KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2015

10 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN ASUNTO OY MESSUPYHÄLLE Khall 37 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt Asun to Oy Pelkosenniemen Messu-Pyhä asuntojen myyn ti me net telys tä. On tarpeen hyväksyä vuokrasopimus maalämpökentän alueen Hil tu pel to RN:o 6:56 ( ) määräalan vuok raa mi ses ta Asun to Oy Messu-Pyhälle. Tällä hetkellä maa-alu ees ta ei ole voimas sa olevaa vuokrasopimusta. Viereisistä tonteista on vuok ra so pimus kunnan ja yhtiön välillä. Kunnan hallintosäännön 40 mukaisesti kunnanhallitus päättää yli 10 vuoden vuokra-ajasta. Vuokran määrä on laskettu pinta-alan suhteessa naapuritonttiin 6:55, jossa asunnot sijaitsevat. Sopimus on laadittu maakaaren mukaisesti. Vuokrasopimus liitteenä. Kjoht: Kunnanhallitus hyväksyy vuokrasopimuksen. Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että sopimus on ehdollinen, mikäli myynti toteutuu. Hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:04. Lisätiedot kunnanjohtaja Pertti Severinkangas puh Liitteet Liite 2 VUOKRASOPIMUS

11 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunta PELKOSENNIEMI Hallitus KUNNANHALLITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HvaIL 3 :n mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. postiosoite PELKOSENNIEMEN KUNNANHALLITUS Sodankyläntie 1 A PELKOSENNIEMI Pykälät Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava

12 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annetun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4; OULU Postiosoite: PL 189, OULU Fax: Puh (vaihde) Virka-aika: klo Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälä Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postitusosoite Pykälät Valitusaika Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4; OULU Postiosoite: PL 189, OULU Fax: Puh (vaihde) Virka-aika: klo Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan