1 Strategian tarkoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Strategian tarkoitus"

Transkriptio

1 Kaarinan kaupunginkirjaston strategia

2 Sisällysluettelo 1 Strategian tarkoitus 2 SWOT 3 Visio ja toiminta-ajatus 4 Toimintaa ohjaavat arvot 5 Asiakaspro iilit 6 Toimipaikkojen pro iilit 7 Tuloskortit 7.1 Verkkopalvelujen kehittäminen 7.2 Seudullisen kirjastostrategian toteuttaminen ja kirjaston tilojen ajanmukaistaminen 7.3 Koulukirjastopalvelujen kehittäminen 7.4 Vanhuspalvelujen kehittäminen 8 Liitteet

3 1 Strategian tarkoitus Seudullisuus on lisääntynyt: ihmiset asioivat laajemmalla alueella ja käyttävät eri kuntien palveluja ja toisaalta palveluja järjestetään entistä enemmän yhteistyössä yli kunta- ja hallintokuntarajojen. Kirjastot toimivat yhä useammin yhteisjärjestelminä ja minkä tahansa kirjaston kotisivuilta pääsee tutkimaan muiden kirjastojen palveluja ja kokoelmia. On syntynyt tarve selvittää, mitä oman kaupungin kirjasto tarjoaa ja mihin se toiminnassaan pyrkii paitsi paikallisesti myös seudullisissa puitteissa. Strategian tarkoituksena on: - selventää Kaarinan kirjaston toimintaperiaatteita - tiedottaa toiminnasta asukkaille, käyttäjille, yhteistyökumppaneille ja päättäjille - parantaa arviointia ja kehittämistä. Strategia on syntynyt osana kirjaston laatutyötä. Se perustuu kaupungin ja sivistyspalvelujen strategiaan, opetusministeriön kirjastostrategia 2010 ohjelmaan sekä Varsinais-Suomen kirjasto -projektin strategiaan. Strategian pohjakartoitus tehtiin opinnäytetyönä. Strategian sisältö on tehty koko henkilökunnan voimin. Kirjaston strategiaryhmä on vastannut strategian kirjoittamisesta ja valmistumisesta aikataulun mukaisesti. Strategia on käytännönläheinen ja uudistuva. Strategian laatimisessa on käytetty apuna Tasapainoisen Onnistumisen strategiamenetelmää (Balanced Scorecard).

4 2 SWOT Ulkoiset Sisäiset 3. O Mahdollisuudet -kirjastolaki toiminnan turvana -kirjastojen seudullinen yhteistyö ja muut yhteistyökumppanit -alueella alan koulutusta -Suomessa ihmiset arvostavat kirjastoa -verkkopalvelujen voimakas kehittyminen 4. T Uhat -uutta pääkirjastoa ei tule, nykyisiä tiloja ei voi kehittää -resurssit pienenevät -koulukirjastotyö ei toteudu -seutuyhteistyö ei toteudu -kirjastonkäyttö vähenee -kirjasto ei vastaa tietoyhteiskunnan tarpeisiin 1. S Vahvuudet -osaava, asiakassuuntainen, muutosvalmis ja koulutusmyönteinen henkilökunta -rekrytointi taloon helppoa -henkilökunnan ikärakenne hyvä -erikoistunut työnjako, organisaatiorakenne perustuu tiimityöhön -toimiva koulukirjastoverkko ja vanhustyö -ajantasainen, uudistuva ja asiakaskunnan tarpeisiin vastaava kokoelma -kirjaston hyvä maine 5. O + S Menestystekijät -erinomainen asiakastyytyväisyys -yhteistyö verkkoasioissa - muutoksiin reagoidaan nopeasti -selkeä toimintastrategia -tarjotaan kohdennettuja palveluja -rekrytointi helppoa -uusi pääkirjasto tai nykyistentilojen kehittäminen -kohtuulliset resurssit hyvin hyödynnettyinä -uudessa kirjastotalossa toimii erinomaisen ammattitaitoinen henkilökunta, joka osallistuu innokkaasti seutuyhteistyöhön 7. T + S Uhat hallintaan -verkkopalveluja kehitetään yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa -huomioidaan kirjaston rooli tietoyhteiskunnassa -profiloidutaan, priorisoidaan ja tuotteistetaan palveluja -kehitetään henkilökunnan vuorovaikutustaitoja ja aloitteellisuutta -kannustetaan henkilökuntaa kouluttautumaan -korostetaan kirjaston perustehtävää -tuetaan koulutusta ja oppimista eli lisätään vaikuttavuutta -lobataan uuden pääkirjaston puolesta -kehitetään vaihtoehtoisia toimintamalleja 2. W Heikkoudet -puutteelliset resurssit, joiden kanssa on vaikea toimia: pääkirjaston ahtaat ja epäkäytännölliset tilat vaikeuttavat toiminnan kehittämistä, henkilökuntaa on vähän, jolloin esim. sijaistaminen on vaikeaa -rutiinitöiden määrä edelleen suuri -verkkotiedon ja osaamisen hallinnassa sekä asiakkaan kohtaamisessa joitakin puutteita -ristiriidat työyhteisössä: toimintatavat, vuoropuhelu 6. O + W Heikkoudet vahvuuksiksi -uusi kirjastotalo mahdollistaa tehokkaan toiminnan kehittämisen -lainausrutiinit hoidetaan itsepalveluna -kirjastojen seudullinen yhteistyö (esim. sijaistusrengas) ja verkostoituminen -tehdään henkilökunnan osaamiskartoitus ja koulutussuunnitelma -kehitetään ryhmätyötaitoja -tehdään yhteinen strategia -käytetään resurssit järkevästi (esim. palvelujen kohdentaminen) -lisätään asiakastuntemusta (esim. kohdennetut kyselyt) 8. T + W Mahdolliset katastrofialueet -toimipisteillä ei ole todellista yhteistyötä ja yhteisymmärrystä -jäädään yksin, yhteistyö ei suju mihinkään suuntaan -syntyy "slummikirjasto", jossa kukaan ei halua käydä: resurssit heikkenevät, palvelut heikkenevät, osaaminen vähenee, kirjasto ja asiakas eivät kohtaa, asiakkaat ovat tyytymättömiä

5 3 Visio ja toiminta-ajatus Kirjaston strategian lähtökohtana ovat: - kirjastolaki: Kirjasto- ja tietopalveluilla edistetään väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen ja taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen - kaupungin visio: Kaarina on kilpailukykyisen Turun seudun vetovoimaisin kaupunki. - sivistyspalvelujen visio: Laadukkailla sivistys- ja päivähoitopalveluilla luodaan hyvät edellytykset elinikäiselle oppimiselle Kaarinassa. Kaarinan kirjaston visiona on: Tietoa ja taitoa, elämyksiä, osaamista ja viisautta lähikirjastosta ja verkosta. Kaarinan kirjaston toiminta-ajatus Kirjaston toiminta-ajatus on kirjastolain mukainen. Erityisesti painotetaan sivistyksellisen tasa-arvon ja elinikäisen oppimisen tukemista. Seutuyhteistyön tavoitteena on seutukirjasto. Tavoitteeseen pyritään vaiheittain. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteisen strategian 1. vaiheessa on tarkoitus laajentaa Vaski-yhteisjärjestelmää. Kaarinan kirjasto liittyy Vaskiin heti kun kirjastojärjestelmien kehitys sen mahdollistaa. Projektin 2. vaiheessa kehitetään seudun kirjastojen yhteisiä verkkopalveluja ja alueen kirjastoille laaditaan oma pro iili erityisesti kokoelmatyötä ajatellen. Projektin 3. vaiheessa Varsinais-Suomen seutukirjaston edellytykset ovat valmiina.

6 4 Toimintaa ohjaavat arvot Kirjaston toimintaa ohjaavat arvot ovat Kaarinan kaupungin strategian mukaisesti: - asiakas- ja asukaslähtöisyys - avoimuus - rohkeus - oikeudenmukaisuus Kaupungin arvoja toteutetaan kirjastotoiminnalle ominaisin tavoin seuraavasti: 1) Edistetään sivistyksellisen tasa-arvon toteutumista - Kirjasto tarjoaa kaarinalaisille vapaat sivistyspalvelut kirjaston palveluilla ja kokoelmilla sekä verkkopalveluilla. - Palvelurakenteella toteutetaan tasa-arvoa tukevat lähipalvelut erityisesti lapsille, koululaisille ja vanhuksille: - Pääkirjasto on kuntakeskuksessa ja toimii keskuskirjastona. - Littoisissa on sivukirjasto, joka toimii sekä koulukirjastona että lähikirjastona perheille, lapsille ja vanhuksille. - Piikkiön kirjasto toimii alueensa lähikirjastona perheille, lapsille ja vanhuksille. - Koulukirjastot toimivat Auranlaakson, Empon, Kotimäen, Kuusiston ja Piispanlähteen kouluilla. - Vanhuksia palvellaan myös kotipalveluin sekä siirtokokoelmin palvelukeskuksissa. 2) Tarjotaan laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluja - Kirjasto toimii osana valtakunnallista ja seudullista kirjastoverkkoa. - Kirjaston kokoelmat pidetään uusiutuvina ja ajankohtaisina. - Kirjasto toteuttaa moniarvoisuutta ottamalla huomioon toiminnassa eri asiakasryhmien kulttuuriset tarpeet. - Kirjasto toteuttaa yksilöllisyyttä mm. henkilökohtaisella tietopalvelulla. - Asiakaslähtöisyys on pohjana aineiston hankinnassa, aukioloajoissa ja kirjaston verkostoitumisessa.

7 3) Opetetaan tiedonhallintataitoja ja tuetaan lukuharrastusta - Kirjasto toteuttaa yhdessä koulun kanssa OPS:n mukaista tiedonhallintataitojen opetusta opetuspakettien avulla. - Kirjasto opastaa asiakkaitaan tiedon hankinnassa, arvioinnissa sekä perinteisten että digitaalisten ja sähköisten aineistojen ja välineiden käytössä palvelupakettien avulla. - Kirjasto tukee lukuharrastusta eri projektien ja vinkkauspakettien avulla. 4) Tehdään yhteistyötä ja ollaan vuorovaikutteisia - Kirjasto järjestää ja kehittää palveluja yhteistyössä, erityisesti koulujen, varhaiskasvatus- ja nuorisopalvelujen sekä vanhus- ja kulttuuripalvelujen kanssa. - Kirjasto osallistuu aktiivisesti seutuyhteistyöhön: Kaarinalla on Paimion ja Sauvon kanssa yhteinen asiakasliittymä ja Kaarina osallistuu Varsinais-Suomen kirjastojen yhteistyöhön aktiivisesti. - Uusia verkkopalveluja kehitetään seudullisena yhteistyönä. 5) Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti - Kirjasto ei tarjoa kaikille kaikkea, vaan keskittyy arvojensa mukaiseen lähipalveluun ja tukeutuu seudullisiin palveluihin sekä verkkopalveluihin. 6) Vaikutetaan hyvinvoinnin ja sivistyksen edistämiseen - Kirjasto tukee lukutaidon, lukuharrastuksen, tiedonhallintataitojen ja tietoyhteiskuntataitojen kehittymistä. - Kirjasto tarjoaa palveluja koko ihmisen elämänkaaren tarpeisiin. 7) Ollaan avoimia ja suvaitsevia - Asioita käsitellään työyhteisössä yhteisesti. - Kirjastossa panostetaan tiedottamiseen ja viestintään. - Asiakkaita ja työtovereita arvostetaan ja ihmisten erilaisuus hyväksytään.

8 5 Asiakaspro iilit Kaarinan kaupunginkirjaston toiminnan painopistealueita ovat: - lasten-, nuorten- ja koulukirjastotyö - vanhus- ja erityisryhmäkirjastotyö - seutuyhteistyö - verkkopalvelut Erilaisia asiakasryhmiä, prosessien tuottamia palveluita ja lähitulevaisuudessa toiminnassa tapahtuvia muutoksia on puolestaan tunnistettu seuraavasti: Tiimi / toimipaikka Asiakkaat Palvelut Muutokset Aikuisten tiimi - aikuisopiskelijat ja - aineiston - asiakkaat ja lainaus opiskelijat tarjoaminen ja vähenee uudet - ajanvietettä ja viihdettä hakevat - elokuvien harrastajat ja ystävät - kaunokirjallisuuden harrastajat ja ystävät - kotipalvelu- ja siirtokokoelmaasiakkaat, vanhukset - käytännön tiedontarpeisiin apua hakevat - lehtien lukijat - tietokoneiden käyttäjät kokoelman ylläpito, aineistoesittelyt - kotipalvelut, siirtokokoelmat - lainaus ja palautus - laitteiden ja tilojen tarjoaminen - näyttelyt, tapahtumat ja tilaisuudet - tiedonhakupalvelut - verkkopalvelut toimintamuodot - automaatio lisääntyy - liitytään seutukirjastoon - tietoyhteiskuntakehitys kiihtyy - saadaan uusi pääkirjasto / vanhoja tiloja kehitetään - vanhusväestö lisääntyy vanhuspalvelujen tarve kasvaa - vuorovaikutteiset verkkopalvelut tulevat - yhteistyö eri toimijoiden kanssa lisääntyy Aikuisten osaston asiakkaita ovat kulttuurielämyksiä hakevat: kaunokirjallisuuden ja elokuvien ystävät. Tietopuolisesti aikuisten osastoa käyttävät opiskelijoiden ja käytännön tiedontarpeisiin apua hakevien henkilöiden lisäksi monipuolisesti sivistystä kartuttavat henkilöt. Aikuisten osastoa käyttävät lisäksi lehtien lukijat ja tietokoneen käyttäjät. Kotipalvelu- ja siirtokokoelma-asiakkaat ovat myös tärkeä kirjaston ulkopuolinen asiakaskunta. Aikuisten osaston tarjoamia palveluja ovat aineiston tarjoaminen, kotipalvelutoiminta, tiedonhakupalvelut ja verkkopalvelut. Lisäksi tarjotaan tiloja ja laitteita asiakkaille sekä järjestetään tapahtumia. Tulevien vuosien muutoksia ovat tietoyhteiskuntakehitys ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen tulo. Konkreettisia muutoksia tuovat lainauksen väheneminen, automaation lisääntyminen, seutukirjastoon liittyminen ja lisääntyvä yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Vanhusväestön kasvu tuo myös haasteen vanhuspalvelutoimintaan.

9 Tiimi / toimipaikka Asiakkaat Palvelut Muutokset Lapaset = lasten, nuorten ja koulukirjastotyön tiimi - koululaiset, lapset ja nuoret - koulut, myös henkilökunta - lapsiperheet - perhepäivähoitajat - päiväkodit, myös henkilökunta - aineiston tarjoaminen ja kokoelman ylläpito - kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus - lainaus ja palautus - lukuharrastuksen tukeminen - näyttelyt, tapahtumat ja tilaisuudet - opastus - verkkopalvelut - automaatio lisääntyy - avoimet yleisötilaisuudet vähenevät - koulukirjastotyössä keskitytään lainauskäyntien lisäämiseen ja lukuharrastusprojekteihin, esim. lukudiplomitoiminta laajenee - lukeminen vähenee - liitytään seutukirjastoon - tapahtumien järjestäminen lisääntyy - tiedonhaun opetus hiipuu - saadaan uusi pääkirjasto / vanhoja tiloja kehitetään - yhteistyö eri toimijoiden, esim. nuorisopalvelujen, kanssa lisääntyy - vuorovaikutteiset verkkopalvelut tulevat - yli 12-vuotiaiden saaminen kirjastoon vaikeutuu Lasten-, nuorten- ja koulukirjastotyön tiimin tavoitteena on ylläpitää ja kehittää lasten-, nuorten- ja koulukirjastotoimintaa Kaarinan pääkirjastossa, Littoisten kirjastossa, Piikkiön kirjastossa sekä Auranlaakson, Empon, Kotimäen, Kuusiston ja Piispanlähteen koulujen koulukirjastoissa. Kaarinan kirjastojen lasten- ja nuortenosastojen sekä koulukirjastotoiminnan asiakkaita ovat ala- ja yläkouluikäiset lapset ja nuoret, esikoululaiset, lapsiperheet, koulut, opettajat, perhepäivähoitajat ja päiväkodit. Tiimin tehtävänä on tarjota asiakkailleen lasten ja nuorten kauno- ja tietokirjallisuutta, av-aineistoja ja lehtiä sekä vastata näiden aineistojen kokoelmanhoidosta. Lisäksi tarjotaan lasten ja nuorten käyttöön tietokoneita sekä järjestetään erilaisia tapahtumia esim. Kirjava Kettu kilpailu, satutunnit ja lukukampanjat.

10 Koulukirjastotyössä tiimi toteuttaa koulujen ja kirjaston yhteistyötä tarjoamalla peruskouluille tavanomaisten kirjastopalvelujen lisäksi kirjastonkäytön ja tiedonhallintataitojen opetusta ja ohjattuja ryhmäkäyntejä kirjastoissa. Lasten lukuharrastusta tuetaan kirjavinkkauksella ja lukudiplomitoiminnalla. Lasten-, nuorten- ja koulukirjastotyön tiimi haluaa toiminnallaan ja tarjoamillaan palveluilla tukea kirjaston sivistyksellistä tavoitetta edistämällä lasten ja nuorten lukuharrastusta ja tiedonhallintataitojen kehittymistä. Tulevaisuudessa koulukirjastotyössä keskitytään lukuharrastusprojekteihin, luokkien lainauskäyntien lisäämiseen, kirjavinkkaukseen ja lukudiplomitoiminnan laajentamiseen. Kouluille tarjotaan erilaisia palvelupaketteja. Vuorovaikutteisia verkkopalveluja lisätään erityisesti nuorille. Pääkirjaston lasten- ja nuortenosasto toimii ajanmukaisissa ja innostavissa uusissa tiloissa uudessa kirjastorakennuksessa laajasti yhteistyössä eri tahojen kanssa.

11 Tiimi / toimipaikka Asiakkaat Palvelut Muutokset Musiikkitiimi - ammatissaan ja opiskelussaan musiikkia tarvitsevat - kotipalvelun asiakkaat - musiikin harrastajat ja kuuntelijat - musiikkilehtien lukijat - satunnaiset musiikin etsijät - aineiston tarjoaminen ja kokoelman ylläpito, aineistoesittelyt - lainaus ja palautus - näyttelyiden järjestäminen - tietopalvelu - aineiston formaatti muuttuu - liitytään seutukirjastoon - saadaan uusi pääkirjasto / vanhoja tiloja kehitetään - verkkopalvelut lisääntyvät esim. Naxos hankitaan asiakkaiden käyttöön - yhteistyö Lapasten kanssa / yhteistyö nuorisotoimen kanssa lisääntyy Musiikkiosaston asiakkaita ovat musiikin eri lajien harrastajat, musiikin kuuntelijat, soittajat ja laulajat. Osaston asiakkaita ovat myös opinnoissaan musiikkitietoa, nuotteja ja äänitteitä tarvitsevat peruskoulun, lukion, musiikkioppilaitosten ja yksityisen musiikinopiskelun piirissä olevat opiskelijat. Lisäksi asiakkaita ovat ammatissaan musiikkia tarvitsevat ammattimuusikot, opettajat, kuoronjohtajat, musiikkiterapiatyötä tekevä tai muuten musiikkia työssään käyttävä hoitoalan henkilöstö, palvelutalojen palveluohjaajat, lastentarhanopettajat, perhepäivähoitajat, päiväkerho-ohjaajat, teatterityöläiset jne. Musiikkiosaston palveluja käyttävät myös vanhus-, vammais- ja kotipalvelutyön asiakasryhmät: palvelutalojen ja laitosten asiakkaat ja asukkaat sekä kotipalvelun yksityisasiakkaat. Satunnaisesti musiikkiosaston palveluja tarvitsevat esimerkiksi eri tilaisuuksien, häiden, hautajaisten, merkkipäivien, illanistujaisten, karaokelaulajaisten, bileiden jne. järjestäjät. Musiikkilehtien lukijat käyvät osastolla säännöllisesti tutustumassa uusimpiin musiikkilehtien numeroihin, ja osa asiakkaista lainaa myös vanhempia numeroita kotilainaksi. Kirjastossa musiikkia kuuntelevat suhteellisen harvat asiakkaat. Osa nuotteja tarvitsevista asiakkaista käyttää kirjaston kopiokonetta nuottien lainaamisen sijasta. Musiikin uudet jakelukanavat tuovat haastetta musiikkikirjastotyölle ja näkyvät lainausluvuissa. Varsinkin CD-levyjen lainaus tulee vähenemään ja on mietittävä uusia keinoja saada asiakkaita musiikkiosastolle. Tulevaisuudessa kokoelmaa tulee avata yhä enemmän musiikin esille nostamisella ja musiikkiesittelyillä ja musiikkiosaston tulee olla marginaalisen musiikin puolestapuhuja. Monipuolinen kokoelma, taidemusiikki ja nuotit nousevat hittimusiikkia tärkeämmiksi. Musiikkiosaston kehittäminen sosiaaliseksi kohtaamispaikaksi on tulevaisuuden suunta. Kirjasto tarjoaa musiikillisia elämyksiä kokoelmallaan ja tilat esimerkiksi musiikkiharrastukselle ja musiikin tekemiselle.

12 Tiimi / toimipaikka Asiakkaat Palvelut Muutokset Monitoimitiimi - sidosryhmät: kirjaston asiakkaat - sisäiset asiakkaat: kirjaston henkilökunta - asiakaslaskutus - ergonomia ja työsuojelu - kirjastojärjestelmä - lainaustoiminnan sujuminen - laitteiden toiminnasta huolehtiminen - logistiikka - postiasiat - tiedottaminen -toimistotarvikkeiden hankkiminen - automaatio lisääntyy - kirjastosta kehitetään olohuone - lainaustoiminta muuttuu - seutuyhteistyö lisääntyy - saadaan uusi pääkirjasto / vanhoja tiloja kehitetään Monitoimitiimin asiakkaita ovat kirjaston sisäiset ja ulkoiset asiakkaat. Kirjaston henkilökunnan työoloista tiimi huolehtii niin, että ne ovat mahdollisimman hyvät esim. ergonomian ja sisäilman laadun suhteen. Samoin huolehditaan ensiapukaapista ja siitä, että henkilökunnan ensiaputaidot ovat ajan tasalla. Tiimi / toimipaikka Asiakkaat Palvelut Muutokset Littoisten kirjasto & Kotimäen koulukirjasto - kaunokirjallisuutta lukevat - koululaiset, lapset ja nuoret - käytännön tiedontarpeisiin apua hakevat - lapsiperheet - päiväkodit - aineiston tarjoaminen ja kokoelman ylläpito - kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus - koulukirjasto - lainaus ja palautus - lukuharrastuksen tukeminen - lainaus vähenee - lukeminen vähenee - perhekirjastokonseptia vahvistetaan - liitytään seutukirjastoon - vuorovaikutteiset verkkopalvelut tulevat - yhteistyö eri toimijoiden, esim. nuorisotoimen, kanssa lisääntyy Päivällä Littoisten kirjaston asiakkaita ovat Kotimäen koulun oppilaat ja henkilökunta sekä alueen päiväkodit. Illalla asiakkaina ovat lapsiperheet ja kaunokirjallisuutta lukevat sekä käytännön tiedontarpeisin apua hakevat henkilöt.

13 Tiimi / toimipaikka Asiakkaat Palvelut Muutokset Piikkiön kirjasto - kaunokirjallisuuden harrastajat ja ystävät - koulut, lapset ja nuoret - lapsiperheet - lehtien lukijat - seniorit / vanhukset - viihdettä ja ajanvietettä hakevat - yhteispalvelupisteen asiakkaat - aineiston tarjoaminen ja kokoelman ylläpito, aineistoesittelyt - harrastuksien tukeminen - kirjastonkäytön opetus - lainaus ja palautus - näyttelyt, tapahtumat ja tilaisuudet - tilojen tarjoaminen - yhteispalvelupiste (yppi) - automaatio tulee - harrasteillat aikuisille alkavat - kirjastosta kehitetään olohuone - lukeminen vähenee - liitytään seutukirjastoon - tiedonhaun opetus alkaa - vanhuspalvelut aloitetaan - yppi tulee osaksi kirjaston henkilökunnan työtä Piikkiön kirjaston asiakkaita ovat kaunokirjallisuutta ja elokuvia harrastavat sekä käytännön tiedontarpeisiin apua hakevat aikuiset. Näiden lisäksi seniorit ja lehtien lukijat ovat lisääntyvä käyttäjäryhmä. Lapsiperheet käyttävät kirjaston lasten- ja aikuisten osastoa. Koulut, lapset ja nuoret ovat käyttäjäryhmät joihin panostetaan erityisesti. Piikkiön kirjastossa toimiva yhteispalvelupiste tuo mukanaan erilaisen asiakasryhmän, joista osa siirtyy myös luontevasti kirjaston asiakkaiksi. Piikkiön kirjaston tarjoamat palvelut ovat aineiston tarjoaminen ja kokoelman ylläpitäminen, harrastuksien tukeminen sopivalla aineistolla, lainaus ja palautus sekä tiedonhaku ja verkkopalvelut. Lasten ja nuorten osaston asiakkaille tarjotaan kirjastonkäytön opetusta sekä runsaasti tilaisuuksia, mm. satutunteja ja elokuvahetkiä. Kaiken pohjana on kirjastotila, jossa kirjastosalin lisäksi on varattavissa olevat näyttely- ja neuvottelutilat sekä yhteispalvelupisteen toimitila.

14 6 Toimipaikkojen pro iilit Kaikille kirjastoille on luotu oma palvelupro iili. Linjaukset vaikuttavat toimipaikkojen tarjoamiin palveluihin. Lisäksi linjaukset vaikuttavat myös käytäntöihin, kuten aukioloaikoihin sekä henkilöstön asemaan, kuten työpaikkoihin sijoittumiseen, työvuoroihin ja työtehtäviin sekä viestintään. Toimipaikkojen pro iileilla kerrotaan asiakkaille, mitä palveluja eri kirjastoista saa. Kaarinan pääkirjasto 1) lähipalvelun kohdentaminen: - koulukirjastotyö - lasten- ja nuortenkirjastotyö - vanhuskirjastotyö - oppimisen ja harrastusten tukeminen 2) julkisen tilan tarjoaminen: kokoustila 3) koko kirjastolaitoksen keskitetyt palvelut, kuten johtaminen ja hankinta Piikkiön lähikirjasto 1) lähipalvelujen kohdentaminen: - koulukirjastotyö - vanhuspalvelut - lastenkirjastotyö - perhetoiminta 2) aikuisväestön aluepalvelut: - oma "täsmä"kokoelma + kuljetuspalvelut + verkkopalvelut - yhteistyö yhteisöjen kanssa - julkisen tilan tarjoaminen: lehdet, tapahtumat, yhteispalvelupiste, kokoustila Littoisten lähikirjasto / Kotimäen koulukirjasto 1) lähipalvelun kohdentaminen: - koulukirjastotyö - lapset ja lapsiperheet Koulukirjastot 1) Palvelut on tarkoitettu koulujen oppilaille ja henkilökunnalle. Kirjaston ylläpitämät koulukirjastot sijaitsevat - Auranlaakson koululla - Empon koululla - Kuusiston koululla - Piispanlähteen koululla

15 7 Tuloskortit Tuloskortit on laadittu Kaarinan kaupungin käytännön mukaan. Kirjaston tavoitteet on liitetty kaupungin strategisiin painopisteisiin. Johdanto Ensisijainen tavoite on lukuharrastuksen lisääminen parantamalla aikuisten ja lasten kaunokirjallisuuden tarjontaa ja järjestämällä lapsille toimintaa: satutunteja, kirjavinkkausta ja erilaista oheistoimintaa sekä aikuisille esittelyjä uudesta kirjallisuudesta. Seuraavaksi tärkein tavoite on opettaa tiedonhallintataidot kaikille koululaisille sekä tukea aikuisväestön tietoyhteiskuntataitojen omaksumista. Tiedonhallintataitojen opetus toteutetaan OPS:n mukaisesti yhdessä opettajien kanssa. Kansalaisen tietoyhteiskuntataitoja tuetaan lisäämällä asiakastyöasemia ja opastamalla välineiden, ohjelmien ja tietoverkkojen käytössä. Tavoitteita toteutetaan seuraavin toimin: 1) Lainausrutiineissa siirrytään itsepalveluun ja tehostetaan verkkopalvelujen käyttöä. Pääkirjastoon ja Littoisten kirjastoon on hankittu lainausautomaatit ja pääkirjastoon suojaportit. Myös Piikkiön kirjastossa on suojaportit. Lainausautomaatit hankitaan vielä sekä Piikkiön että Piispanlähteen kirjastoihin. Pääkirjastoon hankitaan palautusautomaatti. Näin saadaan toiminta joustavaksi ja asiakkaat saavat henkilökunnan osaamisen käyttöönsä neuvontapalveluina. Kirjastoon on hankittu asiakkaiden käytössä oleville tietokoneille ajanvarausjärjestelmä ebooking. Verkkokirjastoliittymä Web-Origo mahdollistaa kirjaston tietokannan ympärivuorokautisen käytön. Vuorovaikutteiset verkkopalvelut otetaan käyttöön heti kun kirjastojärjestelmän kehitys sen mahdollistaa. 2) Edistetään kaikin voimin ajanmukaisempien pääkirjastotilojen saamista. Kirjastossa tulisi olla: - riittävästi ja väljästi tilaa aineiston järjestämiseksi kiinnostavasti ja helposti hallittavasti - riittävät tilat eri osastoille, esim. lastenosastolla tilaa lasten ja aikuisten yhdessäoloon - laaja ja viihtyisä lehtisali - rauhalliset, suojatut ja riittävät tilat työasemille tiedonhakua, opiskelua ja asiointia varten - viihtyisät, rauhalliset lukutilat opiskelulle ja aineistoon syventymiselle - yhteiskäyttöiset kulttuuritilat näyttelyille ja yleisötilaisuuksille - satusoppi satutunneille ja lasten tilaisuuksille - viihtyisää "kansalaisen olohuonetilaa" kahvioineen.

16 3) Koulukirjastotoimintaa kehitetään niin, että kaikilla kouluilla on tarpeen mukaiset palvelut. Kirjasto tarjoaa kouluille erilaisia palvelupaketteja. Myös henkilökuntaa pyritään lisäämään. 4) Vanhuspalveluja kehitetään niin, että koko kaupungin vanhuksilla ja vanhuspalveluja tarjoavilla laitoksilla on tarpeen mukaiset palvelut. Kirjasto tarjoaa vanhuspalvelulaitoksille erilaisia palvelupaketteja. Myös henkilökuntaa pyritään lisäämään. 5) Seutuyhteistyöllä saavutetaan synergiaetuja. Seutuyhteistyön avulla pyritään entistä parempaan palveluun pienemmällä panostuksella. Seudullisen yhteistyön myötä kirjaston asiakkaalla on käytettävissään koko seudun kirjastojen palvelut.

17 7.1 Verkkopalvelujen kehittäminen Strateginen päämäärä Tiedon ja kulttuurin saatavuus Strategisen päämäärän mittari (mistä tiedämme, että päämäärä on saavutettu Verkkopalvelujen kehittäminen Mittarin tavoitearvo 2016 Vuorovaikutteinen asiakasliittymä valmis Kriittinen menestystekijä (missä asioissa meidän on ainakin onnistuttava) Toimenpiteet (mitä meidän tulee tehdä, jotta onnistumme) Toimenpiteen aikataulu (kesto) Vastuutaho (kuka vastaa toimenpiteestä) - vuosi Kirjastotoimen johtaja Kirjaston Facebooksivut valmiit Taloudellisuusmittari: - seudullisen yhteistyön tuloksena hinta-laatusuhde hyvä - palvelujen laadun parantaminen kohtuullisin kustannuksin - kysynnän ja tarjonnan tasapaino (käyttöaste ) - asiakastyytyväisyys - asiakaskyselyt ja tilastolliset vertailut Vaikuttavuusmittari: - laadukkaat ja ajantasaiset verkkopalvelut - toimivat verkkopalvelut - liittymä ja sivut ajantasaisia ja päivitettyjä - asiakastuntemuksen lisääminen - asiakkaiden ja kirjaston välisen vuorovaikutuksen ja informaation lisääminen Uudistumisen ja työkyvyn mittari: - osaamisen kehittäminen - verkkotiedon hallinta - osaamiskartoitukset - koulutuspäivät - henkilökunnan tietotekninen osaaminen - sosiaalisen median hallinta - uusien vuorovaikutteisten (Arena ym.) palvelujen kartoitus ja käyttöönotto Prosessien laadun mittari: - vuorovaikutteinen kirjasto on osa kokonaisvaltaista kirjastotoimintaa - ajantasainen laatukäsikirja ja prosessin kuvaus - verkkopalvelut tukee kirjastopalvelujen prosessia - arviointi ja parantaminen jatkuvaa

18 7.2 Seudullisen kirjastostrategian toteuttaminen ja kirjaston tilojen ajanmukaistaminen Strateginen päämäärä Parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen Muutoksen tunnistaminen ja hallinta Tiedon ja kulttuurin saatavuus Strategisen päämäärän mittari (mistä tiedämme, että päämäärä on saavutettu Seudullisen kirjastostrategian toteuttaminen Vaikuttavuusmittari: - asiakastyytyväisyys ja käyttöaste kasvavat Taloudellisuusmittari: - hankintayhteistyö, logistiikka ja järjestelmäyhteistyö tuottavat taloudellista hyötyä Prosessien laadun mittari: - Kaarinan kirjasto on liittynyt Vaski yhteisjärjestelmään -osallistumme yhteistyöprojekteihin Uudistumisen ja työkyvyn mittari: - osallistumme yhteiseen koulutukseen - osaaminen on riittävää Mittarin tavoitearvo 2016 Kaarinan kirjasto toteuttaa Vaski yhteisjärjestelmän strategista toimenpideohjelmaa - verkkokäynnit 20/as. - taloudellisuusmittari 1,2 - projekteja 1/v - koulutuspäiviä 4/htv Kriittinen menestystekijä (missä asioissa meidän on ainakin onnistuttava) - verkkopalvelut ovat ajanmukaiset - Kaarinassa on resurssit harmonisoitu seudun tasolle - Kaarinan kirjastopalvelut niveltyvät seudulliseen palvelukonseptiin Toimenpiteet (mitä meidän tulee tehdä, jotta onnistumme) - osallistuminen seudulliseen verkkopalvelujen tuottamiseen - osallistuminen hankintayhteistyöhön - strategian kehittäminen seudullisen konseptin mukaan - osaamiskartoitus ja koulutussuunnitelma Toimenpiteen aikataulu (kesto) Vastuutaho (kuka vastaa toimenpiteestä) Kirjastotoimen johtaja Kirjastotoimen johtaja Informaatikot Kirjastotoimen johtaja Kirjastotoimen johtaja Aikuispalvelujen informaatikko

19 7.2 Seudullisen kirjastostrategian toteuttaminen ja kirjaston tilojen ajanmukaistaminen (jatkoa edelliseltä sivulta) Strateginen päämäärä Strategisen päämäärän mittari (mistä tiedämme, että päämäärä on saavutettu Mittarin tavoitearvo 2016 Kriittinen menestystekijä (missä asioissa meidän on ainakin onnistuttava) Toimenpiteet (mitä meidän tulee tehdä, jotta onnistumme) Toimenpiteen aikataulu (kesto) Vastuutaho (kuka vastaa toimenpiteestä) Toimialat ylittävän yhteistyön lisääminen Tiedon ja kulttuurin saatavuus Tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen Kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisotyötä varten on yhteiset tilat Vaikuttavuusmittari: - palvelujen laatu on korkea Taloudellisuusmittari: - yhteishankkeella saavutetaan taloudellista etua Prosessien laadun mittari: - yhteishankkeella saavutetaan synergiaetuja toiminnassa Kultturitalo Hanke tuottaa tarpeita vastaavatn tilat, kuten: - kirjastotila - konserttitila (250hengelle) - näyttelytila - erityistilat: satuhuone, mediatilat ja esittämistilat musiikin, elokuvan yms tuottamiseen ja pienimuotoiseen esittämiseen Hankeprojekti yhteistyönä kulttuuri- nuoriso- ja kirjastotoimen kesken 2011 Valtuusto Sivistysjohtaja, hyvinvointipalvelujen johtaja Uudistumisen ja työkyvyn mittari: - toteutetaan moniammatillinen ja monialainen toimintakulttuuri

20 7.3 Koulukirjastopalvelujen kehittäminen Strateginen päämäärä Tiedon ja kulttuurin saatavuus Strategisen päämäärän mittari (mistä tiedämme, että päämäärä on saavutettu Vaikuttavuusmittari: Tasa-arvoiset ja tasalaatuiset koulukirjastopalvelut kaikille kaarinalaisille lapsille ja nuorille Mittarin tavoitearvo luokille suunnatut Löytöretkipaketit käytössä Kriittinen menestystekijä (missä asioissa meidän on ainakin onnistuttava) Löytöretkipakettien lanseeraaminen opettajille Toimenpiteet (mitä meidän tulee tehdä, jotta onnistumme) Löytöretkipakettien suunnittelu Toimenpiteen aikataulu (kesto) informaatikko Vastuutaho (kuka vastaa toimenpiteestä) Uudistumisen ja työkyvyn mittari: Ammattitaitoinen ja riittävä määrä henkilökuntaa lasten-, nuorten- ja koulukirjastotyön tiimissä Vinkkaukset kaikille Kaarinan 3., 5. ja 8. luokille Tiimissä kahdeksan lasten-, nuorten- ja koulukirjastotyön ammattilaista Yhteyksien luominen Piikkiön kouluihin Yhteydenotot opettajiin. Ekaluokkalaiset aloittavat Ketunkierroksen. Eläköitymisen seurauksena vapautuvat toimet ohjataan Lapasiin. Kartoitus Piikkiön koulujen tilanteesta Yhteyshenkilöt jokaisessa yläkoulussa Piikkiön kouluissa koulukirjastopalvelut/ luokat käyvät säännöllisillä luokkakäynneillä kirjastossa Tiedonhallintataitojen opetus kaikille 7. luokille Kaikki alakoululaiset suorittavat Ketunkierroslukudiplomia Ketunkierroslukudiplomin aloituskerran /luokkakäyntien suunnittelu Vinkkauspakettien valmistelu informaatikko informaatikko informaatikko informaatikko Houkuttelevuuden ja tunnettavuuden lisääminen Kirjava Kettu -palkinto tunnetaan ympäri Suomen Kirjava Kettu -palkinto jaetaan joka toinen vuosi Turun Kirjamessuilla Kirjava Kettu -palkinnon markkinointi ja tunnetuksi tekeminen informaatikko

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle.

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Kirjasto on arjen luksusta Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Arvostettu edelläkävijä Lisää hyvinvointia Kirjasto on niin tuttu osa

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN Jyväskylä 27.10.2005 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto LIISA NIINIKANGAS LIISA.NIINIKANGAS@LIGHTHOUSE.FI WWW.LIGHTHOUSE.FI

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri Torstai 29.9.2016 Lohjan kaupunginkirjasto Melina Aremaa esittäytyy Aloitin pedagogisena informaatikkona 1.7.2016 Koulutus: lastentarhanopettaja, kirjasto- ja tietopalvelualan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA!

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! Osaamisen kehittäminen 2014 2015 Tampereen kaupunginkirjasto Paula Rautaharkko, Susanna Lampola-Autio Tampereen kaupunginkirjaston perustehtävä: Kirjasto avaa ovet sivistykseen,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Lohjan kaupunginkirjaston kehittämisohjelma 2010-2017

Lohjan kaupunginkirjaston kehittämisohjelma 2010-2017 Lohjan kaupunginkirjaston kehittämisohjelma 2010-2017 Visio Lohjan kaupunginkirjasto on näkyvä tiedon ja kulttuurin välittäjä ja kaikkien alueen asukkaiden käytössä Toiminta-ajatus Lohjan kaupunginkirjaston

Lisätiedot

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kirjaston monikulttuurinen palvelukonsepti Open Zone -hankkeen aikana 2008-2011 syntyneet hyvät käytännöt, joista on tullut

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä Tieteiden talo 11.5.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen kirjastoseuran järjestämässä työpajassa

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Tietoa Hämeenlinnasta Asukkaita n. 68 000 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola (3500),

Lisätiedot

Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys

Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys Edellytykset asiakaslähtöisyyden onnistumiselle Prosessit: Uudet aineistot ja välineet Hankintatyö tekijänoikeus digitaalinen aineisto ja digitointi metadata Tiedonhallinta

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Opetuksen järjestäjän taso, kevät 2015 Sivistystoimiala 13.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Opetuksen järjestäjän tasolla kyselyyn

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET

NUORISOTOIMEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET KASVUN EDELLYTYKSET: STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOIMENPITEET 2010 2017 Ajantasainen, Lohjan kasvua tukeva kaavoitus Kaavoituksessa otetaan huomioon nuorisotilaverkoston alueellinen kattavuus ja nuorisotoimi

Lisätiedot

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Mitä uuden kirjastolain pitäisi mahdollistaa? Kirjastolain uudistamisen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson Hiihtomuseon auditorio 6.5.2013 Anjariitta Carlson Yhteistoimintasopimuksen (2013-2016) tarkoitus: kehittää kunnallisia sivistyspalveluita yhteistyössä, ennakoiden ja osaamisresurssia jakamalla yhteneväisen

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi Keskeisimmät asiat

Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi Keskeisimmät asiat Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi 2001-2004 Keskeisimmät asiat MIKSI ESITYS KIRJASTO- POLIITTISEKSI OHJELMAKSI Eduskunta on antanut kunnallisille kirjastoille tehtäväksi ottaa osavastuu kansalaisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot?

Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot? KANSALLISKIRJASTO Kansalliskirjasto ja painetun aineiston saatavuus: uudet yhteistyökuviot? Kai Ekholm 2.11.2011 Kansalliskirjaston tulevaisuus Muutostekijät ja niiden vaikutukset Merkittävät muutokset

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla

Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla Pori 14.4.2015 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä www.ras.fi

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Yleisten kirjastojen neuvosto Inkeri Näätsaari 8.10.2012 Palaute, asiakaskyselyt, käyttäjätutkimukset Asiakaspalveluhenkilökunnan kokemukset

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Lappeenranta

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Lappeenranta Uusi peruskoulu visiotyöpaja 19.1.2017, Lappeenranta #uusiperuskoulu Teemakohtaiset alaryhmät - ryhmien työskentelyn tulokset - 1 Oppijalähtöisyys Vahvan itsetunnon omaava motivoitunut oppija, joka on

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

PORIN TAIDEMUSEO. tehtävämme. Satakunnan kulttuurin edistämisessä

PORIN TAIDEMUSEO. tehtävämme. Satakunnan kulttuurin edistämisessä PORIN TAIDEMUSEO tehtävämme Satakunnan kulttuurin edistämisessä Tehtävämme ja vastuualueemme Satakunnan kulttuurin edistämisessä PORIN TAIDEMUSEON TEHTÄVÄNÄ on Porin kulttuuritoimen yhteisten arvojen mukaisesti

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu -koulutus Tampere 26.11.2015 Erityispalvelujen tiimi Tiimin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa palveluja,

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Kun asiakas saa valita

Kun asiakas saa valita Päämääränä arvokas elämä - yhdessä tehden Avopalvelujen toimintasuunnitelma 2014 2017 Kun asiakas saa valita Avojo 14.1.2014 5 Dnro TRE: 245/00.01.02/2014 Toimintasuunnitelman valmistelu Toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot