1 Strategian tarkoitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Strategian tarkoitus"

Transkriptio

1 Kaarinan kaupunginkirjaston strategia

2 Sisällysluettelo 1 Strategian tarkoitus 2 SWOT 3 Visio ja toiminta-ajatus 4 Toimintaa ohjaavat arvot 5 Asiakaspro iilit 6 Toimipaikkojen pro iilit 7 Tuloskortit 7.1 Verkkopalvelujen kehittäminen 7.2 Seudullisen kirjastostrategian toteuttaminen ja kirjaston tilojen ajanmukaistaminen 7.3 Koulukirjastopalvelujen kehittäminen 7.4 Vanhuspalvelujen kehittäminen 8 Liitteet

3 1 Strategian tarkoitus Seudullisuus on lisääntynyt: ihmiset asioivat laajemmalla alueella ja käyttävät eri kuntien palveluja ja toisaalta palveluja järjestetään entistä enemmän yhteistyössä yli kunta- ja hallintokuntarajojen. Kirjastot toimivat yhä useammin yhteisjärjestelminä ja minkä tahansa kirjaston kotisivuilta pääsee tutkimaan muiden kirjastojen palveluja ja kokoelmia. On syntynyt tarve selvittää, mitä oman kaupungin kirjasto tarjoaa ja mihin se toiminnassaan pyrkii paitsi paikallisesti myös seudullisissa puitteissa. Strategian tarkoituksena on: - selventää Kaarinan kirjaston toimintaperiaatteita - tiedottaa toiminnasta asukkaille, käyttäjille, yhteistyökumppaneille ja päättäjille - parantaa arviointia ja kehittämistä. Strategia on syntynyt osana kirjaston laatutyötä. Se perustuu kaupungin ja sivistyspalvelujen strategiaan, opetusministeriön kirjastostrategia 2010 ohjelmaan sekä Varsinais-Suomen kirjasto -projektin strategiaan. Strategian pohjakartoitus tehtiin opinnäytetyönä. Strategian sisältö on tehty koko henkilökunnan voimin. Kirjaston strategiaryhmä on vastannut strategian kirjoittamisesta ja valmistumisesta aikataulun mukaisesti. Strategia on käytännönläheinen ja uudistuva. Strategian laatimisessa on käytetty apuna Tasapainoisen Onnistumisen strategiamenetelmää (Balanced Scorecard).

4 2 SWOT Ulkoiset Sisäiset 3. O Mahdollisuudet -kirjastolaki toiminnan turvana -kirjastojen seudullinen yhteistyö ja muut yhteistyökumppanit -alueella alan koulutusta -Suomessa ihmiset arvostavat kirjastoa -verkkopalvelujen voimakas kehittyminen 4. T Uhat -uutta pääkirjastoa ei tule, nykyisiä tiloja ei voi kehittää -resurssit pienenevät -koulukirjastotyö ei toteudu -seutuyhteistyö ei toteudu -kirjastonkäyttö vähenee -kirjasto ei vastaa tietoyhteiskunnan tarpeisiin 1. S Vahvuudet -osaava, asiakassuuntainen, muutosvalmis ja koulutusmyönteinen henkilökunta -rekrytointi taloon helppoa -henkilökunnan ikärakenne hyvä -erikoistunut työnjako, organisaatiorakenne perustuu tiimityöhön -toimiva koulukirjastoverkko ja vanhustyö -ajantasainen, uudistuva ja asiakaskunnan tarpeisiin vastaava kokoelma -kirjaston hyvä maine 5. O + S Menestystekijät -erinomainen asiakastyytyväisyys -yhteistyö verkkoasioissa - muutoksiin reagoidaan nopeasti -selkeä toimintastrategia -tarjotaan kohdennettuja palveluja -rekrytointi helppoa -uusi pääkirjasto tai nykyistentilojen kehittäminen -kohtuulliset resurssit hyvin hyödynnettyinä -uudessa kirjastotalossa toimii erinomaisen ammattitaitoinen henkilökunta, joka osallistuu innokkaasti seutuyhteistyöhön 7. T + S Uhat hallintaan -verkkopalveluja kehitetään yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa -huomioidaan kirjaston rooli tietoyhteiskunnassa -profiloidutaan, priorisoidaan ja tuotteistetaan palveluja -kehitetään henkilökunnan vuorovaikutustaitoja ja aloitteellisuutta -kannustetaan henkilökuntaa kouluttautumaan -korostetaan kirjaston perustehtävää -tuetaan koulutusta ja oppimista eli lisätään vaikuttavuutta -lobataan uuden pääkirjaston puolesta -kehitetään vaihtoehtoisia toimintamalleja 2. W Heikkoudet -puutteelliset resurssit, joiden kanssa on vaikea toimia: pääkirjaston ahtaat ja epäkäytännölliset tilat vaikeuttavat toiminnan kehittämistä, henkilökuntaa on vähän, jolloin esim. sijaistaminen on vaikeaa -rutiinitöiden määrä edelleen suuri -verkkotiedon ja osaamisen hallinnassa sekä asiakkaan kohtaamisessa joitakin puutteita -ristiriidat työyhteisössä: toimintatavat, vuoropuhelu 6. O + W Heikkoudet vahvuuksiksi -uusi kirjastotalo mahdollistaa tehokkaan toiminnan kehittämisen -lainausrutiinit hoidetaan itsepalveluna -kirjastojen seudullinen yhteistyö (esim. sijaistusrengas) ja verkostoituminen -tehdään henkilökunnan osaamiskartoitus ja koulutussuunnitelma -kehitetään ryhmätyötaitoja -tehdään yhteinen strategia -käytetään resurssit järkevästi (esim. palvelujen kohdentaminen) -lisätään asiakastuntemusta (esim. kohdennetut kyselyt) 8. T + W Mahdolliset katastrofialueet -toimipisteillä ei ole todellista yhteistyötä ja yhteisymmärrystä -jäädään yksin, yhteistyö ei suju mihinkään suuntaan -syntyy "slummikirjasto", jossa kukaan ei halua käydä: resurssit heikkenevät, palvelut heikkenevät, osaaminen vähenee, kirjasto ja asiakas eivät kohtaa, asiakkaat ovat tyytymättömiä

5 3 Visio ja toiminta-ajatus Kirjaston strategian lähtökohtana ovat: - kirjastolaki: Kirjasto- ja tietopalveluilla edistetään väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen ja taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen - kaupungin visio: Kaarina on kilpailukykyisen Turun seudun vetovoimaisin kaupunki. - sivistyspalvelujen visio: Laadukkailla sivistys- ja päivähoitopalveluilla luodaan hyvät edellytykset elinikäiselle oppimiselle Kaarinassa. Kaarinan kirjaston visiona on: Tietoa ja taitoa, elämyksiä, osaamista ja viisautta lähikirjastosta ja verkosta. Kaarinan kirjaston toiminta-ajatus Kirjaston toiminta-ajatus on kirjastolain mukainen. Erityisesti painotetaan sivistyksellisen tasa-arvon ja elinikäisen oppimisen tukemista. Seutuyhteistyön tavoitteena on seutukirjasto. Tavoitteeseen pyritään vaiheittain. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteisen strategian 1. vaiheessa on tarkoitus laajentaa Vaski-yhteisjärjestelmää. Kaarinan kirjasto liittyy Vaskiin heti kun kirjastojärjestelmien kehitys sen mahdollistaa. Projektin 2. vaiheessa kehitetään seudun kirjastojen yhteisiä verkkopalveluja ja alueen kirjastoille laaditaan oma pro iili erityisesti kokoelmatyötä ajatellen. Projektin 3. vaiheessa Varsinais-Suomen seutukirjaston edellytykset ovat valmiina.

6 4 Toimintaa ohjaavat arvot Kirjaston toimintaa ohjaavat arvot ovat Kaarinan kaupungin strategian mukaisesti: - asiakas- ja asukaslähtöisyys - avoimuus - rohkeus - oikeudenmukaisuus Kaupungin arvoja toteutetaan kirjastotoiminnalle ominaisin tavoin seuraavasti: 1) Edistetään sivistyksellisen tasa-arvon toteutumista - Kirjasto tarjoaa kaarinalaisille vapaat sivistyspalvelut kirjaston palveluilla ja kokoelmilla sekä verkkopalveluilla. - Palvelurakenteella toteutetaan tasa-arvoa tukevat lähipalvelut erityisesti lapsille, koululaisille ja vanhuksille: - Pääkirjasto on kuntakeskuksessa ja toimii keskuskirjastona. - Littoisissa on sivukirjasto, joka toimii sekä koulukirjastona että lähikirjastona perheille, lapsille ja vanhuksille. - Piikkiön kirjasto toimii alueensa lähikirjastona perheille, lapsille ja vanhuksille. - Koulukirjastot toimivat Auranlaakson, Empon, Kotimäen, Kuusiston ja Piispanlähteen kouluilla. - Vanhuksia palvellaan myös kotipalveluin sekä siirtokokoelmin palvelukeskuksissa. 2) Tarjotaan laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluja - Kirjasto toimii osana valtakunnallista ja seudullista kirjastoverkkoa. - Kirjaston kokoelmat pidetään uusiutuvina ja ajankohtaisina. - Kirjasto toteuttaa moniarvoisuutta ottamalla huomioon toiminnassa eri asiakasryhmien kulttuuriset tarpeet. - Kirjasto toteuttaa yksilöllisyyttä mm. henkilökohtaisella tietopalvelulla. - Asiakaslähtöisyys on pohjana aineiston hankinnassa, aukioloajoissa ja kirjaston verkostoitumisessa.

7 3) Opetetaan tiedonhallintataitoja ja tuetaan lukuharrastusta - Kirjasto toteuttaa yhdessä koulun kanssa OPS:n mukaista tiedonhallintataitojen opetusta opetuspakettien avulla. - Kirjasto opastaa asiakkaitaan tiedon hankinnassa, arvioinnissa sekä perinteisten että digitaalisten ja sähköisten aineistojen ja välineiden käytössä palvelupakettien avulla. - Kirjasto tukee lukuharrastusta eri projektien ja vinkkauspakettien avulla. 4) Tehdään yhteistyötä ja ollaan vuorovaikutteisia - Kirjasto järjestää ja kehittää palveluja yhteistyössä, erityisesti koulujen, varhaiskasvatus- ja nuorisopalvelujen sekä vanhus- ja kulttuuripalvelujen kanssa. - Kirjasto osallistuu aktiivisesti seutuyhteistyöhön: Kaarinalla on Paimion ja Sauvon kanssa yhteinen asiakasliittymä ja Kaarina osallistuu Varsinais-Suomen kirjastojen yhteistyöhön aktiivisesti. - Uusia verkkopalveluja kehitetään seudullisena yhteistyönä. 5) Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti - Kirjasto ei tarjoa kaikille kaikkea, vaan keskittyy arvojensa mukaiseen lähipalveluun ja tukeutuu seudullisiin palveluihin sekä verkkopalveluihin. 6) Vaikutetaan hyvinvoinnin ja sivistyksen edistämiseen - Kirjasto tukee lukutaidon, lukuharrastuksen, tiedonhallintataitojen ja tietoyhteiskuntataitojen kehittymistä. - Kirjasto tarjoaa palveluja koko ihmisen elämänkaaren tarpeisiin. 7) Ollaan avoimia ja suvaitsevia - Asioita käsitellään työyhteisössä yhteisesti. - Kirjastossa panostetaan tiedottamiseen ja viestintään. - Asiakkaita ja työtovereita arvostetaan ja ihmisten erilaisuus hyväksytään.

8 5 Asiakaspro iilit Kaarinan kaupunginkirjaston toiminnan painopistealueita ovat: - lasten-, nuorten- ja koulukirjastotyö - vanhus- ja erityisryhmäkirjastotyö - seutuyhteistyö - verkkopalvelut Erilaisia asiakasryhmiä, prosessien tuottamia palveluita ja lähitulevaisuudessa toiminnassa tapahtuvia muutoksia on puolestaan tunnistettu seuraavasti: Tiimi / toimipaikka Asiakkaat Palvelut Muutokset Aikuisten tiimi - aikuisopiskelijat ja - aineiston - asiakkaat ja lainaus opiskelijat tarjoaminen ja vähenee uudet - ajanvietettä ja viihdettä hakevat - elokuvien harrastajat ja ystävät - kaunokirjallisuuden harrastajat ja ystävät - kotipalvelu- ja siirtokokoelmaasiakkaat, vanhukset - käytännön tiedontarpeisiin apua hakevat - lehtien lukijat - tietokoneiden käyttäjät kokoelman ylläpito, aineistoesittelyt - kotipalvelut, siirtokokoelmat - lainaus ja palautus - laitteiden ja tilojen tarjoaminen - näyttelyt, tapahtumat ja tilaisuudet - tiedonhakupalvelut - verkkopalvelut toimintamuodot - automaatio lisääntyy - liitytään seutukirjastoon - tietoyhteiskuntakehitys kiihtyy - saadaan uusi pääkirjasto / vanhoja tiloja kehitetään - vanhusväestö lisääntyy vanhuspalvelujen tarve kasvaa - vuorovaikutteiset verkkopalvelut tulevat - yhteistyö eri toimijoiden kanssa lisääntyy Aikuisten osaston asiakkaita ovat kulttuurielämyksiä hakevat: kaunokirjallisuuden ja elokuvien ystävät. Tietopuolisesti aikuisten osastoa käyttävät opiskelijoiden ja käytännön tiedontarpeisiin apua hakevien henkilöiden lisäksi monipuolisesti sivistystä kartuttavat henkilöt. Aikuisten osastoa käyttävät lisäksi lehtien lukijat ja tietokoneen käyttäjät. Kotipalvelu- ja siirtokokoelma-asiakkaat ovat myös tärkeä kirjaston ulkopuolinen asiakaskunta. Aikuisten osaston tarjoamia palveluja ovat aineiston tarjoaminen, kotipalvelutoiminta, tiedonhakupalvelut ja verkkopalvelut. Lisäksi tarjotaan tiloja ja laitteita asiakkaille sekä järjestetään tapahtumia. Tulevien vuosien muutoksia ovat tietoyhteiskuntakehitys ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen tulo. Konkreettisia muutoksia tuovat lainauksen väheneminen, automaation lisääntyminen, seutukirjastoon liittyminen ja lisääntyvä yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Vanhusväestön kasvu tuo myös haasteen vanhuspalvelutoimintaan.

9 Tiimi / toimipaikka Asiakkaat Palvelut Muutokset Lapaset = lasten, nuorten ja koulukirjastotyön tiimi - koululaiset, lapset ja nuoret - koulut, myös henkilökunta - lapsiperheet - perhepäivähoitajat - päiväkodit, myös henkilökunta - aineiston tarjoaminen ja kokoelman ylläpito - kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus - lainaus ja palautus - lukuharrastuksen tukeminen - näyttelyt, tapahtumat ja tilaisuudet - opastus - verkkopalvelut - automaatio lisääntyy - avoimet yleisötilaisuudet vähenevät - koulukirjastotyössä keskitytään lainauskäyntien lisäämiseen ja lukuharrastusprojekteihin, esim. lukudiplomitoiminta laajenee - lukeminen vähenee - liitytään seutukirjastoon - tapahtumien järjestäminen lisääntyy - tiedonhaun opetus hiipuu - saadaan uusi pääkirjasto / vanhoja tiloja kehitetään - yhteistyö eri toimijoiden, esim. nuorisopalvelujen, kanssa lisääntyy - vuorovaikutteiset verkkopalvelut tulevat - yli 12-vuotiaiden saaminen kirjastoon vaikeutuu Lasten-, nuorten- ja koulukirjastotyön tiimin tavoitteena on ylläpitää ja kehittää lasten-, nuorten- ja koulukirjastotoimintaa Kaarinan pääkirjastossa, Littoisten kirjastossa, Piikkiön kirjastossa sekä Auranlaakson, Empon, Kotimäen, Kuusiston ja Piispanlähteen koulujen koulukirjastoissa. Kaarinan kirjastojen lasten- ja nuortenosastojen sekä koulukirjastotoiminnan asiakkaita ovat ala- ja yläkouluikäiset lapset ja nuoret, esikoululaiset, lapsiperheet, koulut, opettajat, perhepäivähoitajat ja päiväkodit. Tiimin tehtävänä on tarjota asiakkailleen lasten ja nuorten kauno- ja tietokirjallisuutta, av-aineistoja ja lehtiä sekä vastata näiden aineistojen kokoelmanhoidosta. Lisäksi tarjotaan lasten ja nuorten käyttöön tietokoneita sekä järjestetään erilaisia tapahtumia esim. Kirjava Kettu kilpailu, satutunnit ja lukukampanjat.

10 Koulukirjastotyössä tiimi toteuttaa koulujen ja kirjaston yhteistyötä tarjoamalla peruskouluille tavanomaisten kirjastopalvelujen lisäksi kirjastonkäytön ja tiedonhallintataitojen opetusta ja ohjattuja ryhmäkäyntejä kirjastoissa. Lasten lukuharrastusta tuetaan kirjavinkkauksella ja lukudiplomitoiminnalla. Lasten-, nuorten- ja koulukirjastotyön tiimi haluaa toiminnallaan ja tarjoamillaan palveluilla tukea kirjaston sivistyksellistä tavoitetta edistämällä lasten ja nuorten lukuharrastusta ja tiedonhallintataitojen kehittymistä. Tulevaisuudessa koulukirjastotyössä keskitytään lukuharrastusprojekteihin, luokkien lainauskäyntien lisäämiseen, kirjavinkkaukseen ja lukudiplomitoiminnan laajentamiseen. Kouluille tarjotaan erilaisia palvelupaketteja. Vuorovaikutteisia verkkopalveluja lisätään erityisesti nuorille. Pääkirjaston lasten- ja nuortenosasto toimii ajanmukaisissa ja innostavissa uusissa tiloissa uudessa kirjastorakennuksessa laajasti yhteistyössä eri tahojen kanssa.

11 Tiimi / toimipaikka Asiakkaat Palvelut Muutokset Musiikkitiimi - ammatissaan ja opiskelussaan musiikkia tarvitsevat - kotipalvelun asiakkaat - musiikin harrastajat ja kuuntelijat - musiikkilehtien lukijat - satunnaiset musiikin etsijät - aineiston tarjoaminen ja kokoelman ylläpito, aineistoesittelyt - lainaus ja palautus - näyttelyiden järjestäminen - tietopalvelu - aineiston formaatti muuttuu - liitytään seutukirjastoon - saadaan uusi pääkirjasto / vanhoja tiloja kehitetään - verkkopalvelut lisääntyvät esim. Naxos hankitaan asiakkaiden käyttöön - yhteistyö Lapasten kanssa / yhteistyö nuorisotoimen kanssa lisääntyy Musiikkiosaston asiakkaita ovat musiikin eri lajien harrastajat, musiikin kuuntelijat, soittajat ja laulajat. Osaston asiakkaita ovat myös opinnoissaan musiikkitietoa, nuotteja ja äänitteitä tarvitsevat peruskoulun, lukion, musiikkioppilaitosten ja yksityisen musiikinopiskelun piirissä olevat opiskelijat. Lisäksi asiakkaita ovat ammatissaan musiikkia tarvitsevat ammattimuusikot, opettajat, kuoronjohtajat, musiikkiterapiatyötä tekevä tai muuten musiikkia työssään käyttävä hoitoalan henkilöstö, palvelutalojen palveluohjaajat, lastentarhanopettajat, perhepäivähoitajat, päiväkerho-ohjaajat, teatterityöläiset jne. Musiikkiosaston palveluja käyttävät myös vanhus-, vammais- ja kotipalvelutyön asiakasryhmät: palvelutalojen ja laitosten asiakkaat ja asukkaat sekä kotipalvelun yksityisasiakkaat. Satunnaisesti musiikkiosaston palveluja tarvitsevat esimerkiksi eri tilaisuuksien, häiden, hautajaisten, merkkipäivien, illanistujaisten, karaokelaulajaisten, bileiden jne. järjestäjät. Musiikkilehtien lukijat käyvät osastolla säännöllisesti tutustumassa uusimpiin musiikkilehtien numeroihin, ja osa asiakkaista lainaa myös vanhempia numeroita kotilainaksi. Kirjastossa musiikkia kuuntelevat suhteellisen harvat asiakkaat. Osa nuotteja tarvitsevista asiakkaista käyttää kirjaston kopiokonetta nuottien lainaamisen sijasta. Musiikin uudet jakelukanavat tuovat haastetta musiikkikirjastotyölle ja näkyvät lainausluvuissa. Varsinkin CD-levyjen lainaus tulee vähenemään ja on mietittävä uusia keinoja saada asiakkaita musiikkiosastolle. Tulevaisuudessa kokoelmaa tulee avata yhä enemmän musiikin esille nostamisella ja musiikkiesittelyillä ja musiikkiosaston tulee olla marginaalisen musiikin puolestapuhuja. Monipuolinen kokoelma, taidemusiikki ja nuotit nousevat hittimusiikkia tärkeämmiksi. Musiikkiosaston kehittäminen sosiaaliseksi kohtaamispaikaksi on tulevaisuuden suunta. Kirjasto tarjoaa musiikillisia elämyksiä kokoelmallaan ja tilat esimerkiksi musiikkiharrastukselle ja musiikin tekemiselle.

12 Tiimi / toimipaikka Asiakkaat Palvelut Muutokset Monitoimitiimi - sidosryhmät: kirjaston asiakkaat - sisäiset asiakkaat: kirjaston henkilökunta - asiakaslaskutus - ergonomia ja työsuojelu - kirjastojärjestelmä - lainaustoiminnan sujuminen - laitteiden toiminnasta huolehtiminen - logistiikka - postiasiat - tiedottaminen -toimistotarvikkeiden hankkiminen - automaatio lisääntyy - kirjastosta kehitetään olohuone - lainaustoiminta muuttuu - seutuyhteistyö lisääntyy - saadaan uusi pääkirjasto / vanhoja tiloja kehitetään Monitoimitiimin asiakkaita ovat kirjaston sisäiset ja ulkoiset asiakkaat. Kirjaston henkilökunnan työoloista tiimi huolehtii niin, että ne ovat mahdollisimman hyvät esim. ergonomian ja sisäilman laadun suhteen. Samoin huolehditaan ensiapukaapista ja siitä, että henkilökunnan ensiaputaidot ovat ajan tasalla. Tiimi / toimipaikka Asiakkaat Palvelut Muutokset Littoisten kirjasto & Kotimäen koulukirjasto - kaunokirjallisuutta lukevat - koululaiset, lapset ja nuoret - käytännön tiedontarpeisiin apua hakevat - lapsiperheet - päiväkodit - aineiston tarjoaminen ja kokoelman ylläpito - kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus - koulukirjasto - lainaus ja palautus - lukuharrastuksen tukeminen - lainaus vähenee - lukeminen vähenee - perhekirjastokonseptia vahvistetaan - liitytään seutukirjastoon - vuorovaikutteiset verkkopalvelut tulevat - yhteistyö eri toimijoiden, esim. nuorisotoimen, kanssa lisääntyy Päivällä Littoisten kirjaston asiakkaita ovat Kotimäen koulun oppilaat ja henkilökunta sekä alueen päiväkodit. Illalla asiakkaina ovat lapsiperheet ja kaunokirjallisuutta lukevat sekä käytännön tiedontarpeisin apua hakevat henkilöt.

13 Tiimi / toimipaikka Asiakkaat Palvelut Muutokset Piikkiön kirjasto - kaunokirjallisuuden harrastajat ja ystävät - koulut, lapset ja nuoret - lapsiperheet - lehtien lukijat - seniorit / vanhukset - viihdettä ja ajanvietettä hakevat - yhteispalvelupisteen asiakkaat - aineiston tarjoaminen ja kokoelman ylläpito, aineistoesittelyt - harrastuksien tukeminen - kirjastonkäytön opetus - lainaus ja palautus - näyttelyt, tapahtumat ja tilaisuudet - tilojen tarjoaminen - yhteispalvelupiste (yppi) - automaatio tulee - harrasteillat aikuisille alkavat - kirjastosta kehitetään olohuone - lukeminen vähenee - liitytään seutukirjastoon - tiedonhaun opetus alkaa - vanhuspalvelut aloitetaan - yppi tulee osaksi kirjaston henkilökunnan työtä Piikkiön kirjaston asiakkaita ovat kaunokirjallisuutta ja elokuvia harrastavat sekä käytännön tiedontarpeisiin apua hakevat aikuiset. Näiden lisäksi seniorit ja lehtien lukijat ovat lisääntyvä käyttäjäryhmä. Lapsiperheet käyttävät kirjaston lasten- ja aikuisten osastoa. Koulut, lapset ja nuoret ovat käyttäjäryhmät joihin panostetaan erityisesti. Piikkiön kirjastossa toimiva yhteispalvelupiste tuo mukanaan erilaisen asiakasryhmän, joista osa siirtyy myös luontevasti kirjaston asiakkaiksi. Piikkiön kirjaston tarjoamat palvelut ovat aineiston tarjoaminen ja kokoelman ylläpitäminen, harrastuksien tukeminen sopivalla aineistolla, lainaus ja palautus sekä tiedonhaku ja verkkopalvelut. Lasten ja nuorten osaston asiakkaille tarjotaan kirjastonkäytön opetusta sekä runsaasti tilaisuuksia, mm. satutunteja ja elokuvahetkiä. Kaiken pohjana on kirjastotila, jossa kirjastosalin lisäksi on varattavissa olevat näyttely- ja neuvottelutilat sekä yhteispalvelupisteen toimitila.

14 6 Toimipaikkojen pro iilit Kaikille kirjastoille on luotu oma palvelupro iili. Linjaukset vaikuttavat toimipaikkojen tarjoamiin palveluihin. Lisäksi linjaukset vaikuttavat myös käytäntöihin, kuten aukioloaikoihin sekä henkilöstön asemaan, kuten työpaikkoihin sijoittumiseen, työvuoroihin ja työtehtäviin sekä viestintään. Toimipaikkojen pro iileilla kerrotaan asiakkaille, mitä palveluja eri kirjastoista saa. Kaarinan pääkirjasto 1) lähipalvelun kohdentaminen: - koulukirjastotyö - lasten- ja nuortenkirjastotyö - vanhuskirjastotyö - oppimisen ja harrastusten tukeminen 2) julkisen tilan tarjoaminen: kokoustila 3) koko kirjastolaitoksen keskitetyt palvelut, kuten johtaminen ja hankinta Piikkiön lähikirjasto 1) lähipalvelujen kohdentaminen: - koulukirjastotyö - vanhuspalvelut - lastenkirjastotyö - perhetoiminta 2) aikuisväestön aluepalvelut: - oma "täsmä"kokoelma + kuljetuspalvelut + verkkopalvelut - yhteistyö yhteisöjen kanssa - julkisen tilan tarjoaminen: lehdet, tapahtumat, yhteispalvelupiste, kokoustila Littoisten lähikirjasto / Kotimäen koulukirjasto 1) lähipalvelun kohdentaminen: - koulukirjastotyö - lapset ja lapsiperheet Koulukirjastot 1) Palvelut on tarkoitettu koulujen oppilaille ja henkilökunnalle. Kirjaston ylläpitämät koulukirjastot sijaitsevat - Auranlaakson koululla - Empon koululla - Kuusiston koululla - Piispanlähteen koululla

15 7 Tuloskortit Tuloskortit on laadittu Kaarinan kaupungin käytännön mukaan. Kirjaston tavoitteet on liitetty kaupungin strategisiin painopisteisiin. Johdanto Ensisijainen tavoite on lukuharrastuksen lisääminen parantamalla aikuisten ja lasten kaunokirjallisuuden tarjontaa ja järjestämällä lapsille toimintaa: satutunteja, kirjavinkkausta ja erilaista oheistoimintaa sekä aikuisille esittelyjä uudesta kirjallisuudesta. Seuraavaksi tärkein tavoite on opettaa tiedonhallintataidot kaikille koululaisille sekä tukea aikuisväestön tietoyhteiskuntataitojen omaksumista. Tiedonhallintataitojen opetus toteutetaan OPS:n mukaisesti yhdessä opettajien kanssa. Kansalaisen tietoyhteiskuntataitoja tuetaan lisäämällä asiakastyöasemia ja opastamalla välineiden, ohjelmien ja tietoverkkojen käytössä. Tavoitteita toteutetaan seuraavin toimin: 1) Lainausrutiineissa siirrytään itsepalveluun ja tehostetaan verkkopalvelujen käyttöä. Pääkirjastoon ja Littoisten kirjastoon on hankittu lainausautomaatit ja pääkirjastoon suojaportit. Myös Piikkiön kirjastossa on suojaportit. Lainausautomaatit hankitaan vielä sekä Piikkiön että Piispanlähteen kirjastoihin. Pääkirjastoon hankitaan palautusautomaatti. Näin saadaan toiminta joustavaksi ja asiakkaat saavat henkilökunnan osaamisen käyttöönsä neuvontapalveluina. Kirjastoon on hankittu asiakkaiden käytössä oleville tietokoneille ajanvarausjärjestelmä ebooking. Verkkokirjastoliittymä Web-Origo mahdollistaa kirjaston tietokannan ympärivuorokautisen käytön. Vuorovaikutteiset verkkopalvelut otetaan käyttöön heti kun kirjastojärjestelmän kehitys sen mahdollistaa. 2) Edistetään kaikin voimin ajanmukaisempien pääkirjastotilojen saamista. Kirjastossa tulisi olla: - riittävästi ja väljästi tilaa aineiston järjestämiseksi kiinnostavasti ja helposti hallittavasti - riittävät tilat eri osastoille, esim. lastenosastolla tilaa lasten ja aikuisten yhdessäoloon - laaja ja viihtyisä lehtisali - rauhalliset, suojatut ja riittävät tilat työasemille tiedonhakua, opiskelua ja asiointia varten - viihtyisät, rauhalliset lukutilat opiskelulle ja aineistoon syventymiselle - yhteiskäyttöiset kulttuuritilat näyttelyille ja yleisötilaisuuksille - satusoppi satutunneille ja lasten tilaisuuksille - viihtyisää "kansalaisen olohuonetilaa" kahvioineen.

16 3) Koulukirjastotoimintaa kehitetään niin, että kaikilla kouluilla on tarpeen mukaiset palvelut. Kirjasto tarjoaa kouluille erilaisia palvelupaketteja. Myös henkilökuntaa pyritään lisäämään. 4) Vanhuspalveluja kehitetään niin, että koko kaupungin vanhuksilla ja vanhuspalveluja tarjoavilla laitoksilla on tarpeen mukaiset palvelut. Kirjasto tarjoaa vanhuspalvelulaitoksille erilaisia palvelupaketteja. Myös henkilökuntaa pyritään lisäämään. 5) Seutuyhteistyöllä saavutetaan synergiaetuja. Seutuyhteistyön avulla pyritään entistä parempaan palveluun pienemmällä panostuksella. Seudullisen yhteistyön myötä kirjaston asiakkaalla on käytettävissään koko seudun kirjastojen palvelut.

17 7.1 Verkkopalvelujen kehittäminen Strateginen päämäärä Tiedon ja kulttuurin saatavuus Strategisen päämäärän mittari (mistä tiedämme, että päämäärä on saavutettu Verkkopalvelujen kehittäminen Mittarin tavoitearvo 2016 Vuorovaikutteinen asiakasliittymä valmis Kriittinen menestystekijä (missä asioissa meidän on ainakin onnistuttava) Toimenpiteet (mitä meidän tulee tehdä, jotta onnistumme) Toimenpiteen aikataulu (kesto) Vastuutaho (kuka vastaa toimenpiteestä) - vuosi Kirjastotoimen johtaja Kirjaston Facebooksivut valmiit Taloudellisuusmittari: - seudullisen yhteistyön tuloksena hinta-laatusuhde hyvä - palvelujen laadun parantaminen kohtuullisin kustannuksin - kysynnän ja tarjonnan tasapaino (käyttöaste ) - asiakastyytyväisyys - asiakaskyselyt ja tilastolliset vertailut Vaikuttavuusmittari: - laadukkaat ja ajantasaiset verkkopalvelut - toimivat verkkopalvelut - liittymä ja sivut ajantasaisia ja päivitettyjä - asiakastuntemuksen lisääminen - asiakkaiden ja kirjaston välisen vuorovaikutuksen ja informaation lisääminen Uudistumisen ja työkyvyn mittari: - osaamisen kehittäminen - verkkotiedon hallinta - osaamiskartoitukset - koulutuspäivät - henkilökunnan tietotekninen osaaminen - sosiaalisen median hallinta - uusien vuorovaikutteisten (Arena ym.) palvelujen kartoitus ja käyttöönotto Prosessien laadun mittari: - vuorovaikutteinen kirjasto on osa kokonaisvaltaista kirjastotoimintaa - ajantasainen laatukäsikirja ja prosessin kuvaus - verkkopalvelut tukee kirjastopalvelujen prosessia - arviointi ja parantaminen jatkuvaa

18 7.2 Seudullisen kirjastostrategian toteuttaminen ja kirjaston tilojen ajanmukaistaminen Strateginen päämäärä Parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen Muutoksen tunnistaminen ja hallinta Tiedon ja kulttuurin saatavuus Strategisen päämäärän mittari (mistä tiedämme, että päämäärä on saavutettu Seudullisen kirjastostrategian toteuttaminen Vaikuttavuusmittari: - asiakastyytyväisyys ja käyttöaste kasvavat Taloudellisuusmittari: - hankintayhteistyö, logistiikka ja järjestelmäyhteistyö tuottavat taloudellista hyötyä Prosessien laadun mittari: - Kaarinan kirjasto on liittynyt Vaski yhteisjärjestelmään -osallistumme yhteistyöprojekteihin Uudistumisen ja työkyvyn mittari: - osallistumme yhteiseen koulutukseen - osaaminen on riittävää Mittarin tavoitearvo 2016 Kaarinan kirjasto toteuttaa Vaski yhteisjärjestelmän strategista toimenpideohjelmaa - verkkokäynnit 20/as. - taloudellisuusmittari 1,2 - projekteja 1/v - koulutuspäiviä 4/htv Kriittinen menestystekijä (missä asioissa meidän on ainakin onnistuttava) - verkkopalvelut ovat ajanmukaiset - Kaarinassa on resurssit harmonisoitu seudun tasolle - Kaarinan kirjastopalvelut niveltyvät seudulliseen palvelukonseptiin Toimenpiteet (mitä meidän tulee tehdä, jotta onnistumme) - osallistuminen seudulliseen verkkopalvelujen tuottamiseen - osallistuminen hankintayhteistyöhön - strategian kehittäminen seudullisen konseptin mukaan - osaamiskartoitus ja koulutussuunnitelma Toimenpiteen aikataulu (kesto) Vastuutaho (kuka vastaa toimenpiteestä) Kirjastotoimen johtaja Kirjastotoimen johtaja Informaatikot Kirjastotoimen johtaja Kirjastotoimen johtaja Aikuispalvelujen informaatikko

19 7.2 Seudullisen kirjastostrategian toteuttaminen ja kirjaston tilojen ajanmukaistaminen (jatkoa edelliseltä sivulta) Strateginen päämäärä Strategisen päämäärän mittari (mistä tiedämme, että päämäärä on saavutettu Mittarin tavoitearvo 2016 Kriittinen menestystekijä (missä asioissa meidän on ainakin onnistuttava) Toimenpiteet (mitä meidän tulee tehdä, jotta onnistumme) Toimenpiteen aikataulu (kesto) Vastuutaho (kuka vastaa toimenpiteestä) Toimialat ylittävän yhteistyön lisääminen Tiedon ja kulttuurin saatavuus Tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen Kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisotyötä varten on yhteiset tilat Vaikuttavuusmittari: - palvelujen laatu on korkea Taloudellisuusmittari: - yhteishankkeella saavutetaan taloudellista etua Prosessien laadun mittari: - yhteishankkeella saavutetaan synergiaetuja toiminnassa Kultturitalo Hanke tuottaa tarpeita vastaavatn tilat, kuten: - kirjastotila - konserttitila (250hengelle) - näyttelytila - erityistilat: satuhuone, mediatilat ja esittämistilat musiikin, elokuvan yms tuottamiseen ja pienimuotoiseen esittämiseen Hankeprojekti yhteistyönä kulttuuri- nuoriso- ja kirjastotoimen kesken 2011 Valtuusto Sivistysjohtaja, hyvinvointipalvelujen johtaja Uudistumisen ja työkyvyn mittari: - toteutetaan moniammatillinen ja monialainen toimintakulttuuri

20 7.3 Koulukirjastopalvelujen kehittäminen Strateginen päämäärä Tiedon ja kulttuurin saatavuus Strategisen päämäärän mittari (mistä tiedämme, että päämäärä on saavutettu Vaikuttavuusmittari: Tasa-arvoiset ja tasalaatuiset koulukirjastopalvelut kaikille kaarinalaisille lapsille ja nuorille Mittarin tavoitearvo luokille suunnatut Löytöretkipaketit käytössä Kriittinen menestystekijä (missä asioissa meidän on ainakin onnistuttava) Löytöretkipakettien lanseeraaminen opettajille Toimenpiteet (mitä meidän tulee tehdä, jotta onnistumme) Löytöretkipakettien suunnittelu Toimenpiteen aikataulu (kesto) informaatikko Vastuutaho (kuka vastaa toimenpiteestä) Uudistumisen ja työkyvyn mittari: Ammattitaitoinen ja riittävä määrä henkilökuntaa lasten-, nuorten- ja koulukirjastotyön tiimissä Vinkkaukset kaikille Kaarinan 3., 5. ja 8. luokille Tiimissä kahdeksan lasten-, nuorten- ja koulukirjastotyön ammattilaista Yhteyksien luominen Piikkiön kouluihin Yhteydenotot opettajiin. Ekaluokkalaiset aloittavat Ketunkierroksen. Eläköitymisen seurauksena vapautuvat toimet ohjataan Lapasiin. Kartoitus Piikkiön koulujen tilanteesta Yhteyshenkilöt jokaisessa yläkoulussa Piikkiön kouluissa koulukirjastopalvelut/ luokat käyvät säännöllisillä luokkakäynneillä kirjastossa Tiedonhallintataitojen opetus kaikille 7. luokille Kaikki alakoululaiset suorittavat Ketunkierroslukudiplomia Ketunkierroslukudiplomin aloituskerran /luokkakäyntien suunnittelu Vinkkauspakettien valmistelu informaatikko informaatikko informaatikko informaatikko Houkuttelevuuden ja tunnettavuuden lisääminen Kirjava Kettu -palkinto tunnetaan ympäri Suomen Kirjava Kettu -palkinto jaetaan joka toinen vuosi Turun Kirjamessuilla Kirjava Kettu -palkinnon markkinointi ja tunnetuksi tekeminen informaatikko

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle.

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Kirjasto on arjen luksusta Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Arvostettu edelläkävijä Lisää hyvinvointia Kirjasto on niin tuttu osa

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Liite 1 Palvelutuoteluettelo 2011 Hyvinvointilautakunta Kirjastopalvelut Tuote yksikkö hinta määrä yht. Kirjaston peruspalvelut Kirjastopalvelut 1 249 550.00

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Aluekirjastopäällikkö Päivi Rasinkangas Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kohti uutta

Lisätiedot

Kirjaston palvelulupaus 2017

Kirjaston palvelulupaus 2017 Kirjaston palvelulupaus 2017 Mikä on palvelulupaus? Julkinen sitoutuminen palveluun, tästä pidämme kiinni. Oltava konkreettinen ja mitattavissa. Palvelulupaus yhdistää asiakkaan tarpeet ja tarjotun palvelun.

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto

NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN. Jyväskylä 27.10.2005. Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto NÄKÖKULMIA ALUEELLISEN KIRJASTOSTRATEGIAN LAATIMISEEN Jyväskylä 27.10.2005 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto LIISA NIINIKANGAS LIISA.NIINIKANGAS@LIGHTHOUSE.FI WWW.LIGHTHOUSE.FI

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto Johdannoksi Ei riitä, että kirjastolla on hyvät kokoelmat. Lisäksi asiakkaiden tulisi löytää niiden luo.

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kirjasto 2016 18.8.2010

Kirjasto 2016 18.8.2010 1 Kirjasto 2016 18.8.2010 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston pitkän aikavälin toimintasuunnitelma 1. Toiminta-ajatus Kirjasto on jokaisen kansalaisen tieto- ja kulttuurikeskus. Se tarjoaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto

Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto Informaatikot Oulussa muodostavat asiantuntijaryhmän Vastaava informaatikko 5 informaatikkoa 1 pääkirjastossa 2 aluekirjastoissa 2 kombikirjastoissa Koulukirjaston

Lisätiedot

Kirjasto on osa arkea ja elämää

Kirjasto on osa arkea ja elämää Kirjasto on osa arkea ja elämää Satakunnan Kulttuurifoorumi 12.3.2014 Asko Hursti Kirjastotoimenjohtaja, Porin kaupunki Kirjaston tehtävä Satakunnan kulttuurin edistämisessä on... Toteuttaa Suomen perustuslain

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Henkilöstöresurssisuunnitelma

Henkilöstöresurssisuunnitelma Henkilöstöresurssisuunnitelma TAE Kasvu TS TS 2011 2012 2013 2014 2013-2014 2015 2016 (31.12) (31.12) (Ennuste 31.12) (31.12) % (31.12) (31.12) YHTEENSÄ 508 472 12 484 509 482 11 493 509 455 11 466 509

Lisätiedot

Kaarinan kirjaston palvelut ikääntyville. Eilen Tänään - Huomenna

Kaarinan kirjaston palvelut ikääntyville. Eilen Tänään - Huomenna Kaarinan kirjaston palvelut ikääntyville Eilen Tänään - Huomenna Ikääntyvien palvelut Kotipalvelua on tehty yhtäjaksoisesti 1980- luvulta lähtien. Palvelujen nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Dia 1 Yleensä ajatellaan, että kirjastojen mediakasvatuksen kohteena ovat lapset ja nuoret ja heidän opettajansa.

Lisätiedot

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri Torstai 29.9.2016 Lohjan kaupunginkirjasto Melina Aremaa esittäytyy Aloitin pedagogisena informaatikkona 1.7.2016 Koulutus: lastentarhanopettaja, kirjasto- ja tietopalvelualan

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN!

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2011 2016 KAARINA ON TYÖPAIKKA JOSSA JOKAINEN TIETÄÄ TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA JA ON YLPEÄ TYÖSTÄÄN! HENKILÖSTÖSTRATEGIA Vie kaupunkia kohti visiota Kertoo, millainen työnantaja haluamme

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA!

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! Osaamisen kehittäminen 2014 2015 Tampereen kaupunginkirjasto Paula Rautaharkko, Susanna Lampola-Autio Tampereen kaupunginkirjaston perustehtävä: Kirjasto avaa ovet sivistykseen,

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia Kajaanin Mamsellin toimintastrategia 2017 2018 Missio Kajaanin Mamselli tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtaanapitopalveluja sekä muita asiakkaan prosesseja tukevia palveluja. Palveluiden

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden kirjasto keskustelu Otakantaa.fi:ssä

Tulevaisuuden kirjasto keskustelu Otakantaa.fi:ssä Tulevaisuuden kirjasto keskustelu Otakantaa.fi:ssä Kooste keskustelun sisällöstä Oili Salminen Oikeusministeriö demokratian vastuualue 3.12.2008 Otakantaa.fi-esittely Verkkofoorumi, jossa kansalaiset voivat

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Kirjastopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Lohjan kaupunginkirjaston kehittämisohjelma 2010-2017

Lohjan kaupunginkirjaston kehittämisohjelma 2010-2017 Lohjan kaupunginkirjaston kehittämisohjelma 2010-2017 Visio Lohjan kaupunginkirjasto on näkyvä tiedon ja kulttuurin välittäjä ja kaikkien alueen asukkaiden käytössä Toiminta-ajatus Lohjan kaupunginkirjaston

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kirjaston monikulttuurinen palvelukonsepti Open Zone -hankkeen aikana 2008-2011 syntyneet hyvät käytännöt, joista on tullut

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Elämäniloa ja sivistystä. Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto

Elämäniloa ja sivistystä. Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto Elämäniloa ja sivistystä Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto Elämäniloa ja sivistystä Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden hankkia tietoa ja elämyksiä. Toimintamme edistää luku-, kirjallisuus-

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2014. Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2014. Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2014 Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta. Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi

Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta. Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi Alueellinen toiminta Maakuntakirjastotoiminta Yleisten kirjastojen neuvosto 17.4.2015 Asko Rossi Uusi Kirjastolaki ja asetus 1.1.2017 OKM 2014 kirjastopäivät / Maija Berndtsonin esiselvitys on hänen näkemys,

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Tietoa Hämeenlinnasta Asukkaita n. 68 000 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola (3500),

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin Yleisten kirjastojen neuvosto 7.11.2014 Hannu Sulin OKM:n kirjastopolitiikka 2015 ohjelman tavoitteiden toteutuminen kansallisella tasolla Kohdennetaan yleisten kirjastojen kokeilu- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

S U O M E N H I P P O S Strategia

S U O M E N H I P P O S Strategia S U O M E N H I P P O S Strategia 2018 2020 Missio Nykyaikainen ja kehittyvä Kasvavan hevosalan asiakaslähtöinen tuki- ja palveluorganisaatio Visio Hyvinvoiva hevonen keskiössä Suomen Hippos on yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2010 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilökunta...3

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

KAARINAN KIRJASTON LAATU

KAARINAN KIRJASTON LAATU KAARINAN KIRJASTON LAATU YLEISKUVAUS... 3 Perustiedot... 3 Arvot, visiot, päämäärät ja tavoitteet... 4 Ennakointi ja arviointijärjestelmä... 5 Asiakkaat ja sidosryhmät... 5 Kumppanit ja yhteistyöverkostot...

Lisätiedot

Eettisyys ja vanhustyö

Eettisyys ja vanhustyö Eettisyys ja vanhustyö Porin maakuntakirjasto 11.9.2012 Olli Mäkinen Omia muisteloita 1995-96 Oulussa vielä hakeutuvan kirjastotyön opintojakso, elimellinen osa kirjastoalan koulutusta Selkokirjat (Bo

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

Kirjasto kaikille. Projektipäällikkö Rauha Maarno

Kirjasto kaikille. Projektipäällikkö Rauha Maarno Kirjasto kaikille Projektipäällikkö Rauha Maarno Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 13.11.2014 Celian asiakas Antti Vuori heittää haasteen kirjastoille: https://www.dreambroker.com/cha nnel/0eoxq4uz/77ya3wv5

Lisätiedot

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Järvenpää 2.12.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Asiakas/ kumppanuus ja toimintaympäristö Ryhmä 1 ja 5 (opponoi) Kasvatuskumppanuuden toteutuminen vauvasta

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Suomen kansalliset tavoitteet ja linjaukset Hannu Sulin

Suomen kansalliset tavoitteet ja linjaukset Hannu Sulin XIII Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi Mordvan Tasavalta, Saransk Teemaseminaari 7.10.2011: Lasten ja nuorten informaatio- ja medialukutaitojen edistäminen yleisissä kirjastoissa Suomen kansalliset

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Tämä on pääkirjasto. Kokkolassa on myös lähikirjastoja: Koivuhaan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastot. Keskussairaalassa on laitoskirjasto, joka on potilaiden

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2015. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2015. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2015 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys

Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys Edellytykset asiakaslähtöisyyden onnistumiselle Prosessit: Uudet aineistot ja välineet Hankintatyö tekijänoikeus digitaalinen aineisto ja digitointi metadata Tiedonhallinta

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen Kirjastopalveluiden johtaja Jouni Pääkkölä Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto,

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuripalvelut; tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuripalvelut; tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri- ja museotoimen investointisuunnitelman

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Kohti uusia kelpoisuusvaatimuksia

Kohti uusia kelpoisuusvaatimuksia Kohti uusia kelpoisuusvaatimuksia KIRJASTONJOHTAJIEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 1.-2.10.2009 Joensuu Kirsti Kekki, kulttuuriasiainneuvos Opetusministeriö http://www.minedu.fi/opm/kirjastot/kirjastoalan_koulutus/

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot