1 Strategian tarkoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Strategian tarkoitus"

Transkriptio

1 Kaarinan kaupunginkirjaston strategia

2 Sisällysluettelo 1 Strategian tarkoitus 2 SWOT 3 Visio ja toiminta-ajatus 4 Toimintaa ohjaavat arvot 5 Asiakaspro iilit 6 Toimipaikkojen pro iilit 7 Tuloskortit 7.1 Verkkopalvelujen kehittäminen 7.2 Seudullisen kirjastostrategian toteuttaminen ja kirjaston tilojen ajanmukaistaminen 7.3 Koulukirjastopalvelujen kehittäminen 7.4 Vanhuspalvelujen kehittäminen 8 Liitteet

3 1 Strategian tarkoitus Seudullisuus on lisääntynyt: ihmiset asioivat laajemmalla alueella ja käyttävät eri kuntien palveluja ja toisaalta palveluja järjestetään entistä enemmän yhteistyössä yli kunta- ja hallintokuntarajojen. Kirjastot toimivat yhä useammin yhteisjärjestelminä ja minkä tahansa kirjaston kotisivuilta pääsee tutkimaan muiden kirjastojen palveluja ja kokoelmia. On syntynyt tarve selvittää, mitä oman kaupungin kirjasto tarjoaa ja mihin se toiminnassaan pyrkii paitsi paikallisesti myös seudullisissa puitteissa. Strategian tarkoituksena on: - selventää Kaarinan kirjaston toimintaperiaatteita - tiedottaa toiminnasta asukkaille, käyttäjille, yhteistyökumppaneille ja päättäjille - parantaa arviointia ja kehittämistä. Strategia on syntynyt osana kirjaston laatutyötä. Se perustuu kaupungin ja sivistyspalvelujen strategiaan, opetusministeriön kirjastostrategia 2010 ohjelmaan sekä Varsinais-Suomen kirjasto -projektin strategiaan. Strategian pohjakartoitus tehtiin opinnäytetyönä. Strategian sisältö on tehty koko henkilökunnan voimin. Kirjaston strategiaryhmä on vastannut strategian kirjoittamisesta ja valmistumisesta aikataulun mukaisesti. Strategia on käytännönläheinen ja uudistuva. Strategian laatimisessa on käytetty apuna Tasapainoisen Onnistumisen strategiamenetelmää (Balanced Scorecard).

4 2 SWOT Ulkoiset Sisäiset 3. O Mahdollisuudet -kirjastolaki toiminnan turvana -kirjastojen seudullinen yhteistyö ja muut yhteistyökumppanit -alueella alan koulutusta -Suomessa ihmiset arvostavat kirjastoa -verkkopalvelujen voimakas kehittyminen 4. T Uhat -uutta pääkirjastoa ei tule, nykyisiä tiloja ei voi kehittää -resurssit pienenevät -koulukirjastotyö ei toteudu -seutuyhteistyö ei toteudu -kirjastonkäyttö vähenee -kirjasto ei vastaa tietoyhteiskunnan tarpeisiin 1. S Vahvuudet -osaava, asiakassuuntainen, muutosvalmis ja koulutusmyönteinen henkilökunta -rekrytointi taloon helppoa -henkilökunnan ikärakenne hyvä -erikoistunut työnjako, organisaatiorakenne perustuu tiimityöhön -toimiva koulukirjastoverkko ja vanhustyö -ajantasainen, uudistuva ja asiakaskunnan tarpeisiin vastaava kokoelma -kirjaston hyvä maine 5. O + S Menestystekijät -erinomainen asiakastyytyväisyys -yhteistyö verkkoasioissa - muutoksiin reagoidaan nopeasti -selkeä toimintastrategia -tarjotaan kohdennettuja palveluja -rekrytointi helppoa -uusi pääkirjasto tai nykyistentilojen kehittäminen -kohtuulliset resurssit hyvin hyödynnettyinä -uudessa kirjastotalossa toimii erinomaisen ammattitaitoinen henkilökunta, joka osallistuu innokkaasti seutuyhteistyöhön 7. T + S Uhat hallintaan -verkkopalveluja kehitetään yhteistyössä muiden kirjastojen kanssa -huomioidaan kirjaston rooli tietoyhteiskunnassa -profiloidutaan, priorisoidaan ja tuotteistetaan palveluja -kehitetään henkilökunnan vuorovaikutustaitoja ja aloitteellisuutta -kannustetaan henkilökuntaa kouluttautumaan -korostetaan kirjaston perustehtävää -tuetaan koulutusta ja oppimista eli lisätään vaikuttavuutta -lobataan uuden pääkirjaston puolesta -kehitetään vaihtoehtoisia toimintamalleja 2. W Heikkoudet -puutteelliset resurssit, joiden kanssa on vaikea toimia: pääkirjaston ahtaat ja epäkäytännölliset tilat vaikeuttavat toiminnan kehittämistä, henkilökuntaa on vähän, jolloin esim. sijaistaminen on vaikeaa -rutiinitöiden määrä edelleen suuri -verkkotiedon ja osaamisen hallinnassa sekä asiakkaan kohtaamisessa joitakin puutteita -ristiriidat työyhteisössä: toimintatavat, vuoropuhelu 6. O + W Heikkoudet vahvuuksiksi -uusi kirjastotalo mahdollistaa tehokkaan toiminnan kehittämisen -lainausrutiinit hoidetaan itsepalveluna -kirjastojen seudullinen yhteistyö (esim. sijaistusrengas) ja verkostoituminen -tehdään henkilökunnan osaamiskartoitus ja koulutussuunnitelma -kehitetään ryhmätyötaitoja -tehdään yhteinen strategia -käytetään resurssit järkevästi (esim. palvelujen kohdentaminen) -lisätään asiakastuntemusta (esim. kohdennetut kyselyt) 8. T + W Mahdolliset katastrofialueet -toimipisteillä ei ole todellista yhteistyötä ja yhteisymmärrystä -jäädään yksin, yhteistyö ei suju mihinkään suuntaan -syntyy "slummikirjasto", jossa kukaan ei halua käydä: resurssit heikkenevät, palvelut heikkenevät, osaaminen vähenee, kirjasto ja asiakas eivät kohtaa, asiakkaat ovat tyytymättömiä

5 3 Visio ja toiminta-ajatus Kirjaston strategian lähtökohtana ovat: - kirjastolaki: Kirjasto- ja tietopalveluilla edistetään väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen ja taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen - kaupungin visio: Kaarina on kilpailukykyisen Turun seudun vetovoimaisin kaupunki. - sivistyspalvelujen visio: Laadukkailla sivistys- ja päivähoitopalveluilla luodaan hyvät edellytykset elinikäiselle oppimiselle Kaarinassa. Kaarinan kirjaston visiona on: Tietoa ja taitoa, elämyksiä, osaamista ja viisautta lähikirjastosta ja verkosta. Kaarinan kirjaston toiminta-ajatus Kirjaston toiminta-ajatus on kirjastolain mukainen. Erityisesti painotetaan sivistyksellisen tasa-arvon ja elinikäisen oppimisen tukemista. Seutuyhteistyön tavoitteena on seutukirjasto. Tavoitteeseen pyritään vaiheittain. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteisen strategian 1. vaiheessa on tarkoitus laajentaa Vaski-yhteisjärjestelmää. Kaarinan kirjasto liittyy Vaskiin heti kun kirjastojärjestelmien kehitys sen mahdollistaa. Projektin 2. vaiheessa kehitetään seudun kirjastojen yhteisiä verkkopalveluja ja alueen kirjastoille laaditaan oma pro iili erityisesti kokoelmatyötä ajatellen. Projektin 3. vaiheessa Varsinais-Suomen seutukirjaston edellytykset ovat valmiina.

6 4 Toimintaa ohjaavat arvot Kirjaston toimintaa ohjaavat arvot ovat Kaarinan kaupungin strategian mukaisesti: - asiakas- ja asukaslähtöisyys - avoimuus - rohkeus - oikeudenmukaisuus Kaupungin arvoja toteutetaan kirjastotoiminnalle ominaisin tavoin seuraavasti: 1) Edistetään sivistyksellisen tasa-arvon toteutumista - Kirjasto tarjoaa kaarinalaisille vapaat sivistyspalvelut kirjaston palveluilla ja kokoelmilla sekä verkkopalveluilla. - Palvelurakenteella toteutetaan tasa-arvoa tukevat lähipalvelut erityisesti lapsille, koululaisille ja vanhuksille: - Pääkirjasto on kuntakeskuksessa ja toimii keskuskirjastona. - Littoisissa on sivukirjasto, joka toimii sekä koulukirjastona että lähikirjastona perheille, lapsille ja vanhuksille. - Piikkiön kirjasto toimii alueensa lähikirjastona perheille, lapsille ja vanhuksille. - Koulukirjastot toimivat Auranlaakson, Empon, Kotimäen, Kuusiston ja Piispanlähteen kouluilla. - Vanhuksia palvellaan myös kotipalveluin sekä siirtokokoelmin palvelukeskuksissa. 2) Tarjotaan laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluja - Kirjasto toimii osana valtakunnallista ja seudullista kirjastoverkkoa. - Kirjaston kokoelmat pidetään uusiutuvina ja ajankohtaisina. - Kirjasto toteuttaa moniarvoisuutta ottamalla huomioon toiminnassa eri asiakasryhmien kulttuuriset tarpeet. - Kirjasto toteuttaa yksilöllisyyttä mm. henkilökohtaisella tietopalvelulla. - Asiakaslähtöisyys on pohjana aineiston hankinnassa, aukioloajoissa ja kirjaston verkostoitumisessa.

7 3) Opetetaan tiedonhallintataitoja ja tuetaan lukuharrastusta - Kirjasto toteuttaa yhdessä koulun kanssa OPS:n mukaista tiedonhallintataitojen opetusta opetuspakettien avulla. - Kirjasto opastaa asiakkaitaan tiedon hankinnassa, arvioinnissa sekä perinteisten että digitaalisten ja sähköisten aineistojen ja välineiden käytössä palvelupakettien avulla. - Kirjasto tukee lukuharrastusta eri projektien ja vinkkauspakettien avulla. 4) Tehdään yhteistyötä ja ollaan vuorovaikutteisia - Kirjasto järjestää ja kehittää palveluja yhteistyössä, erityisesti koulujen, varhaiskasvatus- ja nuorisopalvelujen sekä vanhus- ja kulttuuripalvelujen kanssa. - Kirjasto osallistuu aktiivisesti seutuyhteistyöhön: Kaarinalla on Paimion ja Sauvon kanssa yhteinen asiakasliittymä ja Kaarina osallistuu Varsinais-Suomen kirjastojen yhteistyöhön aktiivisesti. - Uusia verkkopalveluja kehitetään seudullisena yhteistyönä. 5) Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti - Kirjasto ei tarjoa kaikille kaikkea, vaan keskittyy arvojensa mukaiseen lähipalveluun ja tukeutuu seudullisiin palveluihin sekä verkkopalveluihin. 6) Vaikutetaan hyvinvoinnin ja sivistyksen edistämiseen - Kirjasto tukee lukutaidon, lukuharrastuksen, tiedonhallintataitojen ja tietoyhteiskuntataitojen kehittymistä. - Kirjasto tarjoaa palveluja koko ihmisen elämänkaaren tarpeisiin. 7) Ollaan avoimia ja suvaitsevia - Asioita käsitellään työyhteisössä yhteisesti. - Kirjastossa panostetaan tiedottamiseen ja viestintään. - Asiakkaita ja työtovereita arvostetaan ja ihmisten erilaisuus hyväksytään.

8 5 Asiakaspro iilit Kaarinan kaupunginkirjaston toiminnan painopistealueita ovat: - lasten-, nuorten- ja koulukirjastotyö - vanhus- ja erityisryhmäkirjastotyö - seutuyhteistyö - verkkopalvelut Erilaisia asiakasryhmiä, prosessien tuottamia palveluita ja lähitulevaisuudessa toiminnassa tapahtuvia muutoksia on puolestaan tunnistettu seuraavasti: Tiimi / toimipaikka Asiakkaat Palvelut Muutokset Aikuisten tiimi - aikuisopiskelijat ja - aineiston - asiakkaat ja lainaus opiskelijat tarjoaminen ja vähenee uudet - ajanvietettä ja viihdettä hakevat - elokuvien harrastajat ja ystävät - kaunokirjallisuuden harrastajat ja ystävät - kotipalvelu- ja siirtokokoelmaasiakkaat, vanhukset - käytännön tiedontarpeisiin apua hakevat - lehtien lukijat - tietokoneiden käyttäjät kokoelman ylläpito, aineistoesittelyt - kotipalvelut, siirtokokoelmat - lainaus ja palautus - laitteiden ja tilojen tarjoaminen - näyttelyt, tapahtumat ja tilaisuudet - tiedonhakupalvelut - verkkopalvelut toimintamuodot - automaatio lisääntyy - liitytään seutukirjastoon - tietoyhteiskuntakehitys kiihtyy - saadaan uusi pääkirjasto / vanhoja tiloja kehitetään - vanhusväestö lisääntyy vanhuspalvelujen tarve kasvaa - vuorovaikutteiset verkkopalvelut tulevat - yhteistyö eri toimijoiden kanssa lisääntyy Aikuisten osaston asiakkaita ovat kulttuurielämyksiä hakevat: kaunokirjallisuuden ja elokuvien ystävät. Tietopuolisesti aikuisten osastoa käyttävät opiskelijoiden ja käytännön tiedontarpeisiin apua hakevien henkilöiden lisäksi monipuolisesti sivistystä kartuttavat henkilöt. Aikuisten osastoa käyttävät lisäksi lehtien lukijat ja tietokoneen käyttäjät. Kotipalvelu- ja siirtokokoelma-asiakkaat ovat myös tärkeä kirjaston ulkopuolinen asiakaskunta. Aikuisten osaston tarjoamia palveluja ovat aineiston tarjoaminen, kotipalvelutoiminta, tiedonhakupalvelut ja verkkopalvelut. Lisäksi tarjotaan tiloja ja laitteita asiakkaille sekä järjestetään tapahtumia. Tulevien vuosien muutoksia ovat tietoyhteiskuntakehitys ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen tulo. Konkreettisia muutoksia tuovat lainauksen väheneminen, automaation lisääntyminen, seutukirjastoon liittyminen ja lisääntyvä yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Vanhusväestön kasvu tuo myös haasteen vanhuspalvelutoimintaan.

9 Tiimi / toimipaikka Asiakkaat Palvelut Muutokset Lapaset = lasten, nuorten ja koulukirjastotyön tiimi - koululaiset, lapset ja nuoret - koulut, myös henkilökunta - lapsiperheet - perhepäivähoitajat - päiväkodit, myös henkilökunta - aineiston tarjoaminen ja kokoelman ylläpito - kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus - lainaus ja palautus - lukuharrastuksen tukeminen - näyttelyt, tapahtumat ja tilaisuudet - opastus - verkkopalvelut - automaatio lisääntyy - avoimet yleisötilaisuudet vähenevät - koulukirjastotyössä keskitytään lainauskäyntien lisäämiseen ja lukuharrastusprojekteihin, esim. lukudiplomitoiminta laajenee - lukeminen vähenee - liitytään seutukirjastoon - tapahtumien järjestäminen lisääntyy - tiedonhaun opetus hiipuu - saadaan uusi pääkirjasto / vanhoja tiloja kehitetään - yhteistyö eri toimijoiden, esim. nuorisopalvelujen, kanssa lisääntyy - vuorovaikutteiset verkkopalvelut tulevat - yli 12-vuotiaiden saaminen kirjastoon vaikeutuu Lasten-, nuorten- ja koulukirjastotyön tiimin tavoitteena on ylläpitää ja kehittää lasten-, nuorten- ja koulukirjastotoimintaa Kaarinan pääkirjastossa, Littoisten kirjastossa, Piikkiön kirjastossa sekä Auranlaakson, Empon, Kotimäen, Kuusiston ja Piispanlähteen koulujen koulukirjastoissa. Kaarinan kirjastojen lasten- ja nuortenosastojen sekä koulukirjastotoiminnan asiakkaita ovat ala- ja yläkouluikäiset lapset ja nuoret, esikoululaiset, lapsiperheet, koulut, opettajat, perhepäivähoitajat ja päiväkodit. Tiimin tehtävänä on tarjota asiakkailleen lasten ja nuorten kauno- ja tietokirjallisuutta, av-aineistoja ja lehtiä sekä vastata näiden aineistojen kokoelmanhoidosta. Lisäksi tarjotaan lasten ja nuorten käyttöön tietokoneita sekä järjestetään erilaisia tapahtumia esim. Kirjava Kettu kilpailu, satutunnit ja lukukampanjat.

10 Koulukirjastotyössä tiimi toteuttaa koulujen ja kirjaston yhteistyötä tarjoamalla peruskouluille tavanomaisten kirjastopalvelujen lisäksi kirjastonkäytön ja tiedonhallintataitojen opetusta ja ohjattuja ryhmäkäyntejä kirjastoissa. Lasten lukuharrastusta tuetaan kirjavinkkauksella ja lukudiplomitoiminnalla. Lasten-, nuorten- ja koulukirjastotyön tiimi haluaa toiminnallaan ja tarjoamillaan palveluilla tukea kirjaston sivistyksellistä tavoitetta edistämällä lasten ja nuorten lukuharrastusta ja tiedonhallintataitojen kehittymistä. Tulevaisuudessa koulukirjastotyössä keskitytään lukuharrastusprojekteihin, luokkien lainauskäyntien lisäämiseen, kirjavinkkaukseen ja lukudiplomitoiminnan laajentamiseen. Kouluille tarjotaan erilaisia palvelupaketteja. Vuorovaikutteisia verkkopalveluja lisätään erityisesti nuorille. Pääkirjaston lasten- ja nuortenosasto toimii ajanmukaisissa ja innostavissa uusissa tiloissa uudessa kirjastorakennuksessa laajasti yhteistyössä eri tahojen kanssa.

11 Tiimi / toimipaikka Asiakkaat Palvelut Muutokset Musiikkitiimi - ammatissaan ja opiskelussaan musiikkia tarvitsevat - kotipalvelun asiakkaat - musiikin harrastajat ja kuuntelijat - musiikkilehtien lukijat - satunnaiset musiikin etsijät - aineiston tarjoaminen ja kokoelman ylläpito, aineistoesittelyt - lainaus ja palautus - näyttelyiden järjestäminen - tietopalvelu - aineiston formaatti muuttuu - liitytään seutukirjastoon - saadaan uusi pääkirjasto / vanhoja tiloja kehitetään - verkkopalvelut lisääntyvät esim. Naxos hankitaan asiakkaiden käyttöön - yhteistyö Lapasten kanssa / yhteistyö nuorisotoimen kanssa lisääntyy Musiikkiosaston asiakkaita ovat musiikin eri lajien harrastajat, musiikin kuuntelijat, soittajat ja laulajat. Osaston asiakkaita ovat myös opinnoissaan musiikkitietoa, nuotteja ja äänitteitä tarvitsevat peruskoulun, lukion, musiikkioppilaitosten ja yksityisen musiikinopiskelun piirissä olevat opiskelijat. Lisäksi asiakkaita ovat ammatissaan musiikkia tarvitsevat ammattimuusikot, opettajat, kuoronjohtajat, musiikkiterapiatyötä tekevä tai muuten musiikkia työssään käyttävä hoitoalan henkilöstö, palvelutalojen palveluohjaajat, lastentarhanopettajat, perhepäivähoitajat, päiväkerho-ohjaajat, teatterityöläiset jne. Musiikkiosaston palveluja käyttävät myös vanhus-, vammais- ja kotipalvelutyön asiakasryhmät: palvelutalojen ja laitosten asiakkaat ja asukkaat sekä kotipalvelun yksityisasiakkaat. Satunnaisesti musiikkiosaston palveluja tarvitsevat esimerkiksi eri tilaisuuksien, häiden, hautajaisten, merkkipäivien, illanistujaisten, karaokelaulajaisten, bileiden jne. järjestäjät. Musiikkilehtien lukijat käyvät osastolla säännöllisesti tutustumassa uusimpiin musiikkilehtien numeroihin, ja osa asiakkaista lainaa myös vanhempia numeroita kotilainaksi. Kirjastossa musiikkia kuuntelevat suhteellisen harvat asiakkaat. Osa nuotteja tarvitsevista asiakkaista käyttää kirjaston kopiokonetta nuottien lainaamisen sijasta. Musiikin uudet jakelukanavat tuovat haastetta musiikkikirjastotyölle ja näkyvät lainausluvuissa. Varsinkin CD-levyjen lainaus tulee vähenemään ja on mietittävä uusia keinoja saada asiakkaita musiikkiosastolle. Tulevaisuudessa kokoelmaa tulee avata yhä enemmän musiikin esille nostamisella ja musiikkiesittelyillä ja musiikkiosaston tulee olla marginaalisen musiikin puolestapuhuja. Monipuolinen kokoelma, taidemusiikki ja nuotit nousevat hittimusiikkia tärkeämmiksi. Musiikkiosaston kehittäminen sosiaaliseksi kohtaamispaikaksi on tulevaisuuden suunta. Kirjasto tarjoaa musiikillisia elämyksiä kokoelmallaan ja tilat esimerkiksi musiikkiharrastukselle ja musiikin tekemiselle.

12 Tiimi / toimipaikka Asiakkaat Palvelut Muutokset Monitoimitiimi - sidosryhmät: kirjaston asiakkaat - sisäiset asiakkaat: kirjaston henkilökunta - asiakaslaskutus - ergonomia ja työsuojelu - kirjastojärjestelmä - lainaustoiminnan sujuminen - laitteiden toiminnasta huolehtiminen - logistiikka - postiasiat - tiedottaminen -toimistotarvikkeiden hankkiminen - automaatio lisääntyy - kirjastosta kehitetään olohuone - lainaustoiminta muuttuu - seutuyhteistyö lisääntyy - saadaan uusi pääkirjasto / vanhoja tiloja kehitetään Monitoimitiimin asiakkaita ovat kirjaston sisäiset ja ulkoiset asiakkaat. Kirjaston henkilökunnan työoloista tiimi huolehtii niin, että ne ovat mahdollisimman hyvät esim. ergonomian ja sisäilman laadun suhteen. Samoin huolehditaan ensiapukaapista ja siitä, että henkilökunnan ensiaputaidot ovat ajan tasalla. Tiimi / toimipaikka Asiakkaat Palvelut Muutokset Littoisten kirjasto & Kotimäen koulukirjasto - kaunokirjallisuutta lukevat - koululaiset, lapset ja nuoret - käytännön tiedontarpeisiin apua hakevat - lapsiperheet - päiväkodit - aineiston tarjoaminen ja kokoelman ylläpito - kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus - koulukirjasto - lainaus ja palautus - lukuharrastuksen tukeminen - lainaus vähenee - lukeminen vähenee - perhekirjastokonseptia vahvistetaan - liitytään seutukirjastoon - vuorovaikutteiset verkkopalvelut tulevat - yhteistyö eri toimijoiden, esim. nuorisotoimen, kanssa lisääntyy Päivällä Littoisten kirjaston asiakkaita ovat Kotimäen koulun oppilaat ja henkilökunta sekä alueen päiväkodit. Illalla asiakkaina ovat lapsiperheet ja kaunokirjallisuutta lukevat sekä käytännön tiedontarpeisin apua hakevat henkilöt.

13 Tiimi / toimipaikka Asiakkaat Palvelut Muutokset Piikkiön kirjasto - kaunokirjallisuuden harrastajat ja ystävät - koulut, lapset ja nuoret - lapsiperheet - lehtien lukijat - seniorit / vanhukset - viihdettä ja ajanvietettä hakevat - yhteispalvelupisteen asiakkaat - aineiston tarjoaminen ja kokoelman ylläpito, aineistoesittelyt - harrastuksien tukeminen - kirjastonkäytön opetus - lainaus ja palautus - näyttelyt, tapahtumat ja tilaisuudet - tilojen tarjoaminen - yhteispalvelupiste (yppi) - automaatio tulee - harrasteillat aikuisille alkavat - kirjastosta kehitetään olohuone - lukeminen vähenee - liitytään seutukirjastoon - tiedonhaun opetus alkaa - vanhuspalvelut aloitetaan - yppi tulee osaksi kirjaston henkilökunnan työtä Piikkiön kirjaston asiakkaita ovat kaunokirjallisuutta ja elokuvia harrastavat sekä käytännön tiedontarpeisiin apua hakevat aikuiset. Näiden lisäksi seniorit ja lehtien lukijat ovat lisääntyvä käyttäjäryhmä. Lapsiperheet käyttävät kirjaston lasten- ja aikuisten osastoa. Koulut, lapset ja nuoret ovat käyttäjäryhmät joihin panostetaan erityisesti. Piikkiön kirjastossa toimiva yhteispalvelupiste tuo mukanaan erilaisen asiakasryhmän, joista osa siirtyy myös luontevasti kirjaston asiakkaiksi. Piikkiön kirjaston tarjoamat palvelut ovat aineiston tarjoaminen ja kokoelman ylläpitäminen, harrastuksien tukeminen sopivalla aineistolla, lainaus ja palautus sekä tiedonhaku ja verkkopalvelut. Lasten ja nuorten osaston asiakkaille tarjotaan kirjastonkäytön opetusta sekä runsaasti tilaisuuksia, mm. satutunteja ja elokuvahetkiä. Kaiken pohjana on kirjastotila, jossa kirjastosalin lisäksi on varattavissa olevat näyttely- ja neuvottelutilat sekä yhteispalvelupisteen toimitila.

14 6 Toimipaikkojen pro iilit Kaikille kirjastoille on luotu oma palvelupro iili. Linjaukset vaikuttavat toimipaikkojen tarjoamiin palveluihin. Lisäksi linjaukset vaikuttavat myös käytäntöihin, kuten aukioloaikoihin sekä henkilöstön asemaan, kuten työpaikkoihin sijoittumiseen, työvuoroihin ja työtehtäviin sekä viestintään. Toimipaikkojen pro iileilla kerrotaan asiakkaille, mitä palveluja eri kirjastoista saa. Kaarinan pääkirjasto 1) lähipalvelun kohdentaminen: - koulukirjastotyö - lasten- ja nuortenkirjastotyö - vanhuskirjastotyö - oppimisen ja harrastusten tukeminen 2) julkisen tilan tarjoaminen: kokoustila 3) koko kirjastolaitoksen keskitetyt palvelut, kuten johtaminen ja hankinta Piikkiön lähikirjasto 1) lähipalvelujen kohdentaminen: - koulukirjastotyö - vanhuspalvelut - lastenkirjastotyö - perhetoiminta 2) aikuisväestön aluepalvelut: - oma "täsmä"kokoelma + kuljetuspalvelut + verkkopalvelut - yhteistyö yhteisöjen kanssa - julkisen tilan tarjoaminen: lehdet, tapahtumat, yhteispalvelupiste, kokoustila Littoisten lähikirjasto / Kotimäen koulukirjasto 1) lähipalvelun kohdentaminen: - koulukirjastotyö - lapset ja lapsiperheet Koulukirjastot 1) Palvelut on tarkoitettu koulujen oppilaille ja henkilökunnalle. Kirjaston ylläpitämät koulukirjastot sijaitsevat - Auranlaakson koululla - Empon koululla - Kuusiston koululla - Piispanlähteen koululla

15 7 Tuloskortit Tuloskortit on laadittu Kaarinan kaupungin käytännön mukaan. Kirjaston tavoitteet on liitetty kaupungin strategisiin painopisteisiin. Johdanto Ensisijainen tavoite on lukuharrastuksen lisääminen parantamalla aikuisten ja lasten kaunokirjallisuuden tarjontaa ja järjestämällä lapsille toimintaa: satutunteja, kirjavinkkausta ja erilaista oheistoimintaa sekä aikuisille esittelyjä uudesta kirjallisuudesta. Seuraavaksi tärkein tavoite on opettaa tiedonhallintataidot kaikille koululaisille sekä tukea aikuisväestön tietoyhteiskuntataitojen omaksumista. Tiedonhallintataitojen opetus toteutetaan OPS:n mukaisesti yhdessä opettajien kanssa. Kansalaisen tietoyhteiskuntataitoja tuetaan lisäämällä asiakastyöasemia ja opastamalla välineiden, ohjelmien ja tietoverkkojen käytössä. Tavoitteita toteutetaan seuraavin toimin: 1) Lainausrutiineissa siirrytään itsepalveluun ja tehostetaan verkkopalvelujen käyttöä. Pääkirjastoon ja Littoisten kirjastoon on hankittu lainausautomaatit ja pääkirjastoon suojaportit. Myös Piikkiön kirjastossa on suojaportit. Lainausautomaatit hankitaan vielä sekä Piikkiön että Piispanlähteen kirjastoihin. Pääkirjastoon hankitaan palautusautomaatti. Näin saadaan toiminta joustavaksi ja asiakkaat saavat henkilökunnan osaamisen käyttöönsä neuvontapalveluina. Kirjastoon on hankittu asiakkaiden käytössä oleville tietokoneille ajanvarausjärjestelmä ebooking. Verkkokirjastoliittymä Web-Origo mahdollistaa kirjaston tietokannan ympärivuorokautisen käytön. Vuorovaikutteiset verkkopalvelut otetaan käyttöön heti kun kirjastojärjestelmän kehitys sen mahdollistaa. 2) Edistetään kaikin voimin ajanmukaisempien pääkirjastotilojen saamista. Kirjastossa tulisi olla: - riittävästi ja väljästi tilaa aineiston järjestämiseksi kiinnostavasti ja helposti hallittavasti - riittävät tilat eri osastoille, esim. lastenosastolla tilaa lasten ja aikuisten yhdessäoloon - laaja ja viihtyisä lehtisali - rauhalliset, suojatut ja riittävät tilat työasemille tiedonhakua, opiskelua ja asiointia varten - viihtyisät, rauhalliset lukutilat opiskelulle ja aineistoon syventymiselle - yhteiskäyttöiset kulttuuritilat näyttelyille ja yleisötilaisuuksille - satusoppi satutunneille ja lasten tilaisuuksille - viihtyisää "kansalaisen olohuonetilaa" kahvioineen.

16 3) Koulukirjastotoimintaa kehitetään niin, että kaikilla kouluilla on tarpeen mukaiset palvelut. Kirjasto tarjoaa kouluille erilaisia palvelupaketteja. Myös henkilökuntaa pyritään lisäämään. 4) Vanhuspalveluja kehitetään niin, että koko kaupungin vanhuksilla ja vanhuspalveluja tarjoavilla laitoksilla on tarpeen mukaiset palvelut. Kirjasto tarjoaa vanhuspalvelulaitoksille erilaisia palvelupaketteja. Myös henkilökuntaa pyritään lisäämään. 5) Seutuyhteistyöllä saavutetaan synergiaetuja. Seutuyhteistyön avulla pyritään entistä parempaan palveluun pienemmällä panostuksella. Seudullisen yhteistyön myötä kirjaston asiakkaalla on käytettävissään koko seudun kirjastojen palvelut.

17 7.1 Verkkopalvelujen kehittäminen Strateginen päämäärä Tiedon ja kulttuurin saatavuus Strategisen päämäärän mittari (mistä tiedämme, että päämäärä on saavutettu Verkkopalvelujen kehittäminen Mittarin tavoitearvo 2016 Vuorovaikutteinen asiakasliittymä valmis Kriittinen menestystekijä (missä asioissa meidän on ainakin onnistuttava) Toimenpiteet (mitä meidän tulee tehdä, jotta onnistumme) Toimenpiteen aikataulu (kesto) Vastuutaho (kuka vastaa toimenpiteestä) - vuosi Kirjastotoimen johtaja Kirjaston Facebooksivut valmiit Taloudellisuusmittari: - seudullisen yhteistyön tuloksena hinta-laatusuhde hyvä - palvelujen laadun parantaminen kohtuullisin kustannuksin - kysynnän ja tarjonnan tasapaino (käyttöaste ) - asiakastyytyväisyys - asiakaskyselyt ja tilastolliset vertailut Vaikuttavuusmittari: - laadukkaat ja ajantasaiset verkkopalvelut - toimivat verkkopalvelut - liittymä ja sivut ajantasaisia ja päivitettyjä - asiakastuntemuksen lisääminen - asiakkaiden ja kirjaston välisen vuorovaikutuksen ja informaation lisääminen Uudistumisen ja työkyvyn mittari: - osaamisen kehittäminen - verkkotiedon hallinta - osaamiskartoitukset - koulutuspäivät - henkilökunnan tietotekninen osaaminen - sosiaalisen median hallinta - uusien vuorovaikutteisten (Arena ym.) palvelujen kartoitus ja käyttöönotto Prosessien laadun mittari: - vuorovaikutteinen kirjasto on osa kokonaisvaltaista kirjastotoimintaa - ajantasainen laatukäsikirja ja prosessin kuvaus - verkkopalvelut tukee kirjastopalvelujen prosessia - arviointi ja parantaminen jatkuvaa

18 7.2 Seudullisen kirjastostrategian toteuttaminen ja kirjaston tilojen ajanmukaistaminen Strateginen päämäärä Parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen Muutoksen tunnistaminen ja hallinta Tiedon ja kulttuurin saatavuus Strategisen päämäärän mittari (mistä tiedämme, että päämäärä on saavutettu Seudullisen kirjastostrategian toteuttaminen Vaikuttavuusmittari: - asiakastyytyväisyys ja käyttöaste kasvavat Taloudellisuusmittari: - hankintayhteistyö, logistiikka ja järjestelmäyhteistyö tuottavat taloudellista hyötyä Prosessien laadun mittari: - Kaarinan kirjasto on liittynyt Vaski yhteisjärjestelmään -osallistumme yhteistyöprojekteihin Uudistumisen ja työkyvyn mittari: - osallistumme yhteiseen koulutukseen - osaaminen on riittävää Mittarin tavoitearvo 2016 Kaarinan kirjasto toteuttaa Vaski yhteisjärjestelmän strategista toimenpideohjelmaa - verkkokäynnit 20/as. - taloudellisuusmittari 1,2 - projekteja 1/v - koulutuspäiviä 4/htv Kriittinen menestystekijä (missä asioissa meidän on ainakin onnistuttava) - verkkopalvelut ovat ajanmukaiset - Kaarinassa on resurssit harmonisoitu seudun tasolle - Kaarinan kirjastopalvelut niveltyvät seudulliseen palvelukonseptiin Toimenpiteet (mitä meidän tulee tehdä, jotta onnistumme) - osallistuminen seudulliseen verkkopalvelujen tuottamiseen - osallistuminen hankintayhteistyöhön - strategian kehittäminen seudullisen konseptin mukaan - osaamiskartoitus ja koulutussuunnitelma Toimenpiteen aikataulu (kesto) Vastuutaho (kuka vastaa toimenpiteestä) Kirjastotoimen johtaja Kirjastotoimen johtaja Informaatikot Kirjastotoimen johtaja Kirjastotoimen johtaja Aikuispalvelujen informaatikko

19 7.2 Seudullisen kirjastostrategian toteuttaminen ja kirjaston tilojen ajanmukaistaminen (jatkoa edelliseltä sivulta) Strateginen päämäärä Strategisen päämäärän mittari (mistä tiedämme, että päämäärä on saavutettu Mittarin tavoitearvo 2016 Kriittinen menestystekijä (missä asioissa meidän on ainakin onnistuttava) Toimenpiteet (mitä meidän tulee tehdä, jotta onnistumme) Toimenpiteen aikataulu (kesto) Vastuutaho (kuka vastaa toimenpiteestä) Toimialat ylittävän yhteistyön lisääminen Tiedon ja kulttuurin saatavuus Tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen Kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisotyötä varten on yhteiset tilat Vaikuttavuusmittari: - palvelujen laatu on korkea Taloudellisuusmittari: - yhteishankkeella saavutetaan taloudellista etua Prosessien laadun mittari: - yhteishankkeella saavutetaan synergiaetuja toiminnassa Kultturitalo Hanke tuottaa tarpeita vastaavatn tilat, kuten: - kirjastotila - konserttitila (250hengelle) - näyttelytila - erityistilat: satuhuone, mediatilat ja esittämistilat musiikin, elokuvan yms tuottamiseen ja pienimuotoiseen esittämiseen Hankeprojekti yhteistyönä kulttuuri- nuoriso- ja kirjastotoimen kesken 2011 Valtuusto Sivistysjohtaja, hyvinvointipalvelujen johtaja Uudistumisen ja työkyvyn mittari: - toteutetaan moniammatillinen ja monialainen toimintakulttuuri

20 7.3 Koulukirjastopalvelujen kehittäminen Strateginen päämäärä Tiedon ja kulttuurin saatavuus Strategisen päämäärän mittari (mistä tiedämme, että päämäärä on saavutettu Vaikuttavuusmittari: Tasa-arvoiset ja tasalaatuiset koulukirjastopalvelut kaikille kaarinalaisille lapsille ja nuorille Mittarin tavoitearvo luokille suunnatut Löytöretkipaketit käytössä Kriittinen menestystekijä (missä asioissa meidän on ainakin onnistuttava) Löytöretkipakettien lanseeraaminen opettajille Toimenpiteet (mitä meidän tulee tehdä, jotta onnistumme) Löytöretkipakettien suunnittelu Toimenpiteen aikataulu (kesto) informaatikko Vastuutaho (kuka vastaa toimenpiteestä) Uudistumisen ja työkyvyn mittari: Ammattitaitoinen ja riittävä määrä henkilökuntaa lasten-, nuorten- ja koulukirjastotyön tiimissä Vinkkaukset kaikille Kaarinan 3., 5. ja 8. luokille Tiimissä kahdeksan lasten-, nuorten- ja koulukirjastotyön ammattilaista Yhteyksien luominen Piikkiön kouluihin Yhteydenotot opettajiin. Ekaluokkalaiset aloittavat Ketunkierroksen. Eläköitymisen seurauksena vapautuvat toimet ohjataan Lapasiin. Kartoitus Piikkiön koulujen tilanteesta Yhteyshenkilöt jokaisessa yläkoulussa Piikkiön kouluissa koulukirjastopalvelut/ luokat käyvät säännöllisillä luokkakäynneillä kirjastossa Tiedonhallintataitojen opetus kaikille 7. luokille Kaikki alakoululaiset suorittavat Ketunkierroslukudiplomia Ketunkierroslukudiplomin aloituskerran /luokkakäyntien suunnittelu Vinkkauspakettien valmistelu informaatikko informaatikko informaatikko informaatikko Houkuttelevuuden ja tunnettavuuden lisääminen Kirjava Kettu -palkinto tunnetaan ympäri Suomen Kirjava Kettu -palkinto jaetaan joka toinen vuosi Turun Kirjamessuilla Kirjava Kettu -palkinnon markkinointi ja tunnetuksi tekeminen informaatikko

KAARINAN KIRJASTON LAATU

KAARINAN KIRJASTON LAATU KAARINAN KIRJASTON LAATU YLEISKUVAUS... 3 Perustiedot... 3 Arvot, visiot, päämäärät ja tavoitteet... 4 Ennakointi ja arviointijärjestelmä... 5 Asiakkaat ja sidosryhmät... 5 Kumppanit ja yhteistyöverkostot...

Lisätiedot

Kirjastoverkkoselvitys 2009

Kirjastoverkkoselvitys 2009 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjaston 13.10.2009 Sisältö Tiivistelmä Selvityksen taustasta 1 Yleisten kirjastojen merkitys ja asema 2 Kirjastot lakisääteisenä peruspalveluna 2 Kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Turun seutukirjastoselvitys. Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto

Turun seutukirjastoselvitys. Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto Turun seutukirjastoselvitys Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto 21.10.2009 Turun seutukirjastoselvitys

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa Lukki-kirjastojen laadunarviointityö Lukki-kirjastojen laadunarviointityö sai Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen.

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen. 1 30.4.2004 KIRJASTOTOIMINTA UUDELLE TASOLLE! Keski-Karjalan kirjastosta alueellista kulttuurista ja sivistyksellistä elinvoimaa strategiset linjaukset vuosille 2005-2010 Pk-yritysten tietopalvelu Hakeutuva

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kirjasto Poriin. Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto RAPORTTI

Tulevaisuuden kirjasto Poriin. Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto RAPORTTI Tulevaisuuden kirjasto Poriin Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto RAPORTTI Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kauppakeskuskirjastoajattelun taustaa 3 2.1 Projektin tavoitteet ja toteutus 4 2.2 Nykyiset

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. Iina Juutinen LIIKETTÄ TILASSA. Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö

Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. Iina Juutinen LIIKETTÄ TILASSA. Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 2011 Iina Juutinen LIIKETTÄ TILASSA Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Kirjasto-ja

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KERAVAN KAUPUNKI TYÖRYHMÄRAPORTTI 10.3.1999 Kirjastotoimintojen kehittäminen Sivu 2 (38) SISÄLLYS Työryhmän toimeksianto... 3 Keskeiset johtopäätökset... 5 Kehittämisen

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2015 2018

Palvelulinjaukset 2015 2018 Sivistystoimiala Perustehtävä Vastaa kasvatus-, koulutus- ja kulttuuripalveluiden sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Palvelujen nykytilan kuvaus Päivähoitopalveluista

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

Kirjastopalvelut kaikilla mausteilla Palvelutuotannon tila, tarpeet ja tulevaisuuden linjauksia

Kirjastopalvelut kaikilla mausteilla Palvelutuotannon tila, tarpeet ja tulevaisuuden linjauksia Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kirjastopalvelut kaikilla mausteilla Palvelutuotannon tila, tarpeet ja tulevaisuuden linjauksia Rami Heinisuo Opetusministeriön julkaisuja 2004:5 Sanna Koskela

Lisätiedot

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta 2011 Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta Tiivistelmä Kirjastot ovat pysyneet pitkään varsin muuttumattomina pääasiassa kirjojen ja muun painetun aineiston välittäjinä. Tämä perinteinen tehtävä on

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 29.4.2010 HELSINGIN KAUPUNKI KIRJASTO HKR-Rakennuttaja Hankesuunnitelma 29.4.2010 2 1. TIIVISTELMÄ Hankkeen perustiedot Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Sisältö: 2 Yleisten kirjastojen arviointimalli:... 1 Johtaminen ja henkilöstö... 1 1 Yleisten kirjastojen arviointimalli: johtaminen ja henkilöstö...

Lisätiedot

Seutukirjastoselvitys 2006

Seutukirjastoselvitys 2006 Jyväskylän seudun aluekeskusohjelman verkostokaupunkikunnat 4.9.2006 Sisällys Taulukot Kuviot Tiivistelmä 1 Seutukirjastoselvityksen tausta ja tarkoitus...7 1.1 Selvityksen lähtökohdat ja toteutus...7

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO TARVESELVITYS 2006

KESKUSTAKIRJASTO TARVESELVITYS 2006 KESKUSTAKIRJASTO TARVESELVITYS 2006 1 HANKKEEN TAUSTA...2 2 KESKUSTAKIRJASTON TARVE...3 2.1 Mitä kaupunginkirjasto tarjoaa kaupungille ja helsinkiläisille?...3 2.2 Asiakaslähtöistä peruspalvelua kaikille...5

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoen kunnanvaltuusto 13.12.2011 Esipuhe Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Sisältö: 2 1 Yleisten kirjastojen arviointimalli: johtaminen ja henkilöstö... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Arviointimallin rakenne... 4 1.3 Arviointikehikko...

Lisätiedot

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava Savonlinnan kaupunginkirjasto HuK Hanna Pitkänen 19.10.2009 18.1.2010 Eräänlaista oravanpyörästä hyppäämistä

Lisätiedot

KOULUKIRJASTOTYÖRYHMÄN SUUNNITELMA

KOULUKIRJASTOTYÖRYHMÄN SUUNNITELMA KOULUKIRJASTOTYÖRYHMÄN SUUNNITELMA Koulukirjastojen kehittämisestä Jyväskylässä 31.1.2007 Elli Ojaluoto, Liisa Laatu, Eino Leisimo, Raimo Lapiolahti, Johanna Huttunen Jyväskylän kaupunki Sivistystoimi

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGINKIRJASTO. Maija Söderblom

KAARINAN KAUPUNGINKIRJASTO. Maija Söderblom KAARINAN KAUPUNGINKIRJASTO Maija Söderblom KIRJASTOLAKI 1998 Yleisten kirjastojen kirjasto ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen

Lisätiedot

Alueellisesti. Keski-Pohjanmaan seutukirjastoselvitys

Alueellisesti. Keski-Pohjanmaan seutukirjastoselvitys Alueellisesti www.alueellisesti.wikispaces.com Keski-Pohjanmaan seutukirjastoselvitys Satu Salmela Selvityksen tarkoitus Tämän työn tarkoituksena on perehtyä Kokkolan kaupunginkirjaston Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Julkisen sektorin innovaatiotoiminta - Pub I hankkeen väliraportti

Julkisen sektorin innovaatiotoiminta - Pub I hankkeen väliraportti Julkisen sektorin innovaatiotoiminta - Pub I hankkeen väliraportti Toimittajat: Ville Valovirta ja Jukka Hyvönen 5-2010 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Osaaminen, työ ja hyvinvointi Julkisen sektorin

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2015. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2015. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2015 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTON TARVESELVITYS

KESKUSTAKIRJASTON TARVESELVITYS KESKUSTAKIRJASTON TARVESELVITYS 1 N KIRJASTOVERKKO... 1 1.1 Historiallinen tausta... 1 1.2 Nykyinen kirjastoverkko... 1 1.2.1 Kantakaupungin kirjastopalvelut... 2 1.2.2 Lähiöiden kirjastopalvelut... 2

Lisätiedot